Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Obor: Informační a komunikační technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie"

Transkript

1 5.3 Oblast: Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií s ohledem na její praktické využití v běžném životě a rozvoj dalších klíčových kompetencí. Předmět připravuje žáky na využívání informačních technologií při řešení úloh zadaných i v ostatních vyučovacích předmětech a tím pomáhá rozvíjet klíčové kompetence těchto předmětů. Žáci se učí pracovat s textovými, tabulkovými a grafickými editory, jako jsou například Word, Excel, PowerPoint, Gimp, Zoner Callisto, přičemž se snaží respektovat i estetická, typografická a stylistická pravidla. Nemalá část výuky je zaměřena na využití internetu, vyhledávání informací, jejich zpracování a internetovou komunikaci. Časové a organizační vymezení předmětu Předmět Informatika je v 6. až 9. ročníku vyučován s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá formou frontální výuky, převažujícími metodami výuky jsou vysvětlování, předvádění, práce s textem, přednáška, diskuse, vytváření dovedností. Pokud to kapacitní důvody umožňují, sedí žáci u počítače samostatně, maximálně ve dvojici. Při výuce se ve velké míře využívá projektor, pomocí kterého mohou žáci sledovat na projekčním plátně práci učitele, doprovázenou výkladem. Pro výuku jsou k dispozici dvě počítačové učebny, přístupné i mimo vyučování, které mohou žáci rovněž využívat při řešení úkolů z jiných předmětů a pro vlastní zájmové aktivity. K dispozici jsou i barevné tiskárny a skener, jejichž využívání je určeno pouze pro školní potřebu.

2 Výchovně vzdělávací strategie předmětu 1. Kompetence k učení vysvětlí tok informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce analyzuje a posuzuje informace z hlediska důležitosti a věrohodnosti vysvětluje vazby mezi poznatky a uvádí praktické příklady z praxe učí žáky jak se orientovat v informačních zdrojích vede žáky k efektivnímu využívání výpočetní techniky při tvorbě referátů a vysvětluje postupy práce vede žáky ke kritickému posuzování informací a demonstruje nevěrohodnost některých zdrojů na praktických příkladech 2. Kompetence k řešení problému porovnává informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů využívá informačních technologií při řešení úloh a laboratorních cvičení navozuje vhodné problémové situace a vybízí žáky k jejich řešení vede žáky k odůvodňování svých rozhodnutí vede žáky k porovnávání informací z různých zdrojů vede žáky k využívání informačních technologií při řešení úloh z jiných předmětů 3. Kompetence komunikativní formuluje své myšlenky a obhajuje v kolektivu svoje názory a způsoby řešení úkolů využívá prostředky internetové komunikace vysvětlí pravidla a etiku internetové komunikace vysvětluje způsob prezentace výsledků práce a vhodnost využití informačních technologií vede žáky k slušnému vystupování a spisovnému užívání českého jazyka zadává žákům práci ve skupinách, podporuje dialog a usměrňuje jejich činnost učí žáky zacházet s nástroji internetové komunikace, komunikuje s žáky prostřednictvím komunikačních zdrojů v oblasti odevzdávání prací a jejich hodnocení

3 vede žáky k dodržování etických pravidel v internetové komunikaci a ochraně soukromí 4. Kompetence sociální a personální spolupracuje v kolektivu s ostatními žáky při řešení zadaných úkolů porovnává svoji práci s ostatními a rozvíjí dravé sebekritické hodnocení je ohleduplný a v jednání s ostatními vytváří dobré mezilidské vztahy vnímá myšlenky ostatních, rozvíjí je a navazuje na práci spolužáků dohlíží na práci ve skupinách a zapojení všech žáků do řešení problémových situací zadává žákům práci ve skupinách, podporuje dialog a usměrňuje jejich činnost vede žáky k dodržování pravidel slušného chování 5. Kompetence občanské vyhledává aktuálních informací o naší společnosti a posuzuje negativní či pozitivní společenské jevy vyvozuje na základě právní legislativy následky internetového a softwarového pirátství dohlíží, aby byly respektovány názorové rozdíly během komunikace ve třídě vede žáky k vzájemné úctě a ke spolupráci vede žáky k dodržování autorských práv a licenčních smluv 6. Kompetence pracovní vyjmenuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou využívá ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst rozvíjí pracovitost, zodpovědnost, vytrvalosti a systematičnost při řešení problémových úloh samostatně pracuje s počítačem na běžné uživatelské úrovni dbá na bezpečnost práce v hodinách informatiky a dodržování pracovního řádu učebny umožňuje žákům v určených hodinách vstup do počítačových učeben a podporuje rozvoj osobních aktivit hodnotí žáky v souladu se školním řádem vede žáky k samostatnému řešení úkolů

4 pojmenuje periferní zařízení počítače a vysvětlí jejich funkci. vyjmenuje základní součásti počítače. popíše základní údržbu počítače opíše zadaný text rychlostí odpovídající věku průměrně 50 úhozů za minutu. se vysvětlí funkci a význam ovládacích panelů textového editoru, napíše jednoduchý text a vloží obrázek do textu. vysvětlí pojem soubor a složka a popíše jejich strukturu. vyjmenuje a rozlišuje základní formáty (přípony) textových, video, audio, obrázkových a programových souborů. vytvoří a přejmenuje soubor a složku, spustí zadaný program a uloží soubor do určené složky. kopíruje, přesouvá, maže soubory a složky, vytváří jejich zástupce. pošle, přepošle a odpoví na , připojí přílohu k u, uloží přílohu z u do počítače. vyjmenuje a popíše základní druhy internetové komunikace ( , VoIP, chat, videokonference). 6. ročník HARDWARE, SLOŽENÍ POČÍTAČE Sestava počítače Složení základní jednotky Údržba počítače ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI, SOUBORY A SLOŽKY Klávesnice, psaní na klávesnici Textový editor seznámení s programem, základy práce Soubory, složky, organizace dat v počítači Základní formáty souborů Vytváření souborů a složek Kopírování a přesouvání souborů a složek INTERNETOVÁ KOMUNIKACE Elektronická pošta Internetová komunikace Český jazyk pravopis, typografie Mediální výchova Mediální výchova stavba mediální sdělení, vnímání autora mediálních sdělení OSV sociální rozvoj - Mezilidské vztahy.

5 se orientuje v základních nástrojích programu pro práci s prezentacemi a chápe smysl jeho využití. vytvoří jednoduchou prezentaci s obrázky a textem, formátuje text a upravuje vizuální vzhled prezentace. používá zvukové a animační efekty textu, obrázků, časování akcí. vytvoří prezentaci na zadané téma používá základní vyhledávání na Internetu s využitím vyhledávacích serverů a databází. vyhledá dopravní spoje, používá internetové překladové a významové slovníky a běžné vyhledávače. mění písmo, řádkování a zarovnání textu, odsazuje odstavce v textu. kopíruje, přesouvá a maže text, vysvětlí pojem neformátovaný text. vloží do textu obrázek a nastaví obtékání textu. používá základní úpravy obrázku změna velikosti, ořez, úpravu barvy. vkládá do textu cizí znaky, nastavuje vzhled stránky, okraje, orientaci listu a tiskne. 7. ročník PREZENTACE Základy ovládání programu Základy vytváření prezentací Zvukové a animační efekty Tvorba vlastní prezentace VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ NA INTERNETU Základy vyhledávání na internetu. Vyhledávání na Internetu. TEXTOVÝ EDITOR A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Formátování písma a odstavce. Kopírování, mazání a přesouvání textu. Vkládání obrázků do textu Mapa znaků Formát stránky vzhled stránky. vytvoří v textovém editoru referát předepsané vzhledu. Vytváření referátů v textovém editoru. Z, Př,D, vytvoří jednoduchou tabulku, zarovná text v buňce, barví buňky, vkládá i maže řádky a sloupce, nastaví okraje tabulky. používá Editor rovnic a vytvoří s jeho pomocí jednoduché i složitější matematické vzorce. Tabulky v text. editoru Editor rovnic. Z, D, Př referáty Matematika VEGS Objevujeme Evropu a svět Environmentální výchova Základní podmínky života

6 7. ročník POČÍTAČOVÉ PIRÁTSTVÍ A NEBEZPEČÍ INTERNETU popíše reálná rizika internetové komunikace. vyjmenuje a popíše licenční značení programů a vyjmenuje hlavní zásady dodržování licenční politiky. posuzuje věrohodnost informací a informačních zdrojů. MULTIMÉDIA A MULTIMEDIÁLNÍ POČÍTAČ popíše multimediální počítač a vyjmenuje, co je potřeba k jeho sestavení. používá program WMP, pouští hudbu, video, nastavuje jas, kontrast a velikost přehrávaného videa. Nebezpečí Internetu Počítačové pirátství Internet a věrohodnost informací. Multimediální počítač. Mediální výchova Mediální výchova - stavba mediální sdělení, vnímání Ovládání WMP. mediálních sdělení

7 popíše pojem počítačová síť, její význam a možnosti využití. Vyjmenuje hlavní součásti, potřebné k vytvoření domácí PC sítě. popíše možnosti dnešní počítačové techniky při vytváření virtuální reality, nebezpečí zkreslování informací a mediálních sdělení. vysvětlí pojem internet, IP adresa, doména. vysvětlí pojem internetový vyhledávač a popíše základní principy jeho fungování. používá základní vyhledávací atributy vyhledávače Googole: +, -, uvozovky, filetype, site. najde na internetu zadané informace. vytvoří referát standardního vzhledu. vysvětlí pojmy: počítačový virus, spam, spyware, hoax atd., vyjmenuje zásady ochrany počítače před těmito hrozbami, vysvětlí význam a použití antivirových programů. používá základní funkce antivirového programu aktualizace, skenování. 8. ročník POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Počítačové sítě INTERNET A POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Věrohodnost informací Internet základní pojmy a služby internetu Jak pracují internetové vyhledávače Vyhledávací atributy Google Vyhledávání informací na internetu POČÍTAČOVÉ VIRY Viry a antivirové programy Aktualizace operačního systému. Základy obsluhy antivirového programu. OPERAČNÍ SYSTÉMY Zeměpis, Přírodopis Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení. VEGS - Objevujeme Evropu a svět definuje pojem bios a vyjmenuje funkce biosu. Bios definuje pojem operační systém, vyjmenuje základní funkce OS. Operační systémy a jejich základní funkce úvod

8 používá základní funkce programu: editace buňky, psaní textu na 2 řádky v buňce(alt+enter), kopírování a přesouvání buněk (klávesa CTRL), formát sloupce, řádku, buňky, ohraničení tabulek. vytvoří tabulku, zkontroluje náhled před tiskem, upraví okraje, orientaci listu, tiskne. sčítá, odčítá, násobí a dělí čísla v buňkách, vytváří jednoduché matematické vzorce, využívá, absolutní a relativní odkaz na buňku. 9. ročník TABULKOVÝ EDITOR Základní operace, zarovnání písma. Vyváření tabulek a jejich úprava. Základní matematické operace v tabulkách. použije při výpočtech v tabulkách funkce SUMA a PRŮMĚR použije při výpočtech v tabulkách funkce ZAOKROUHLIT a RANK vytvoří graf podle zadané tabulky a a zvolí vhodný typ grafu. Funkce SUMA, PRŮMĚR Funkce ZAOKROUHLIT, RANK Grafy v programu Excel. Matematika vysvětlí pojmy: pixel, DPI, vektor, rastrový formát, vektorový formát v PC grafice, vyjmenuje běžné formáty grafických souborů a posoudí vhodnost jejich použití. se orientuje v ovládacích panelech a funkcích programu, kreslí automatické tvary a čáry, barevně vyplňuje objekty, mění jejich velikost, tvar, průhlednost a pořadí objektů. POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Úvod do počítačové grafiky. Základní pojmy a formáty počítačové grafiky. Základy ovládání programu Zoner Callisto. namaluje jednoduchý obrázek podle předlohy. Zoner Callisto malování obrázků. Výtvarná výchova OSV - Kreativita se orientuje v ovládacích panelech programu, ovládá základní funkce programu, upravuje obrázky, ukládá upravené obrázky ve zvoleném formátu. u fotografie upravuje jas, kontrast, vyvážení barev, velikost, ořez, vysvětlí pojem histogram a jeho využití. RASTROVÁ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA GIMP Základy ovládání programu GIMP. Úprava fotografií. Výtvarná výchova

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, 763 21 Slavičín Školní vzdělávací program PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory 1. Etická výchova integrováno do předmětů Témata: 1. Mezilidské vztahy a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více