Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice"

Transkript

1 Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice (dále jen Řád letiště) je základní dokument určující specifikace letištního areálu a chování, pohyb a povinnosti osob a techniky v něm. Je určen pro všechny osoby příslušné do daného areálu a jimi uváděné hosty. Osoby příslušné do areálu jsou ty, které se prokazují klíčem k hangáru, ke klubovně a WC označené evidenčním číslem. Osobami příslušnými mohou být piloti, žáci, modeláři, případně nelétající personál nebo osoby vázané k letišti smluvně. Seznam těchto osob včetně jejich podpisu je v příloze tohoto Řádu letiště. I. Specifikace letiště Označení Letiště Bojkovice (dále jen letiště) je název soukromé plochy pro sportovní létající zařízení a technického zázemí a zařízení nalézající se na soukromých pozemcích dr. Vl. Mazálka v katastru města Bojkovice v trati Odedraží zapsaných s dalšími pozemky v katastru nemovitostí v LV 872. Adresa letiště a značka Letiště Bojkovice, Bojkovice LKBOJK Charakteristika letiště Internetová komunikace Majitel a provozovatel Status letiště Provozní doba Provozní použitelnost Přistávací poplatky facebook letiste.bojkovice Dr. Vladimír Mazálek, Havelkova 2a, Brno plocha SLZ neveřejná nepravidelná, při provozu SLZ VFR, den, celoročně, odklízení sněhu a úprava plochy v zimě zajištěna rolbou Bez poplatků Souřadnice vztažného bodu N , E Parametry letiště Nadmořská výška vztažného bodu Směr vzletu a přistání Povrch a rozměr vzletové a přistávací dráhy (VPD) 340m / 1115ft Přistání 80 a vzlet 260, VPD 08 / 26 Každé první přistání provádět jako bezpečnostní! tráva 500 x 35m

2 Povrch a rozměr vzletové a přistávací plochy (VPP) Podélný sklon VPD v podélném směru tráva 520 x 45m Stoupání RWE 6%, převýšení 131 Ft Radiospojení Frekvence 125, 825 MHz, volací znak "BOJKOVICE RÁDIO", služba AFIS na vyžádání, kamera s počasím Provozní doba BOJKOVICE RÁDIO není stanovena. Ubytování Na letišti možné kempování aktuální ubytování v okolí viz aktuální Databáze letišť Stravování občerstvení na letišti v provozní době, jinak viz aktuální Databáze letišť Služby Dopravní prostředky na letiště Hangárování Paliva, maziva Zdravotnická služba Prostředky HD autobusový spoj Bojkovice - Žítková. Zastávka u letiště cca 0,4 km. ČD: Bylnice Staré Město u Uh. Hradiště (Brno), zastávka Bojkovice-město DIST 0,8 km Možnost zajistit TAXI po dohodě dodávky po dohodě čerpací stanice 1km (6-20hod) Na letišti pouze prostředky první pomoci Záchranná služba 155,112 Letecká záchranná služba tel. 155 II. Pohyb a parkování vozidel v areálu Letiště Bojkovice je dostupné zpevněnou cestou odbočující doleva ze silnice 3.třídy Bojkovice Krhov. Odbočení je označeno značkou Letiště. Na letišti se parkuje pouze na zpevněných plochách určených k parkování osobních automobilů či technických prostředků, a nebo na dalších místech určených majitelem. Není povoleno jezdit či parkovat na plochách určených pro provoz sportovních létajících zařízení. III. Vstup a pohyb osob po areálu letiště Vstup do areálu letiště je povolen osobám příslušným k Letišti Bojkovice a jejich doprovodu, majitelům hangárovaných SLZ, leteckému personálu a kontrolním orgánům Policie ČR. Návštěvníci letiště se mohou pohybovat pouze ve vyhrazeném prostoru před klubovnou a po parkovišti. Případné

3 prohlídky relaxačního zařízení na heliportu, v hangáru nebo letadlové a další techniky mohou být uskutečněny pouze po domluvě s osobou k letišti příslušnou. Vstup a pohyb osob nepříslušných k letišti je po pozemcích letiště bez doprovodu osoby k letišti příslušné zakázán. Na letišti je provozován kamerový systém a pohyby nepříslušných osob jsou brány jako narušení soukromých prostor bez povolení. Taktéž je po areálu zakázán pohyb volně pobíhajících zvířat. Zvířata vedená majitelem příslušným k letišti se mohou pohybovat jen na úvazku. Všechny škody a újmy způsobené osobám i zvířatům provozem letiště jsou na vrub poškozených pohybujících se po areálu na vlastní nebezpečí. Osoby příslušné k letišti při příchodu na letiště zkontrolují neporušenost zámků používaných zařízení a při případné vážné závadě okamžitě telefonicky nahlásí zjištěnou neshodu majiteli. Pokud neshoda nebrání dalšímu užívání ploch a prostředků letiště, provádějí dále zamýšlenou činnost. Při odchodu z letiště provede kontrolu zabezpečení areálu a při ochodu ve večerních hodinách zkontroluje, zda svítí noční světlo na hangáru. Případné závady (výpadek elektřiny, apod.) ihned hlásí majiteli nebo VLP. V prostorách hangáru je kouření přísně zakázáno. Zbytky cigaret v celém areálu letiště je zakázáno vyhazovat mimo odpadové nádoby. Vzniklý odpad se ukládá do rozmístěných odpadkových košů, které jsou pravidelně vyprazdňovány a odváženy. Odpad lze dávat také do přistaveného kontejneru. Použití WC je omezeno na otevírání klíčem osobou příslušnou k letišti. WC je pravidelně čištěno externí firmou a desinfikováno. Voda na letišti je pouze užitková (dešťová) v množství cca 5 m3. Akce pořádané na letišti s vyšším počtem více než 15 osob jsou předem projednány a odsouhlaseny majitelem letiště. Za celou akci plně odpovídá pořádající osoba příslušná k letišti. Velké letištní akce se řídí zvláštním řádem a zvýšenými bezpečnostními opatřeními. Pohyb veškerých zúčastněných osob na těchto akcích je na vlastní nebezpečí a případné vzniklé škody hradí pořádající osoba příslušná k letišti. Za pořádanou akci je třeba zaplatit spotřebované energie příp. další částku ve výši dohodnuté s majitelem letiště. IV. Práva a povinnosti osob k letišti příslušných Osoba k letišti příslušná je povinna se seznámit s tímto řádem a při pobytu na letišti postupovat zcela podle něho. Těmto osobám je doporučeno mít sjednané pojištění za škody způsobené svojí činností. Případné způsobené škody jdou plně na její vrub. Osoby příslušné k letišti jsou povinny přispívat na veškeré energie, pohonné hmoty do sekaček, provoz sociálního zařízení, venkovní úpravy, opravy techniky k zajištění provozu a popřípadě i nákupy další nezbytné techniky jednorázovou částkou 1000 Kč ročně. Dále jsou povinny odpracovat ve vyhlášené dny nebo individuálně ročně 10hodin na úpravách a zvelebení prostředí, úklidu v hangáru a v okolí letiště, nátěry technického zařízení pro provoz SLZ, posečení trávy, značení VPD i VPP a jiných veřejně prospěšných letištních pracích. Tyto práce jsou vyhlášeny majitelem letiště po konzultaci s osobami příslušnými letišti a vždy je nutné jejich celkové provedení dle projednaného záměru. Nedokončená práce nebude uznána. V areálu letiště není možno provádět bez předchozího povolení majitele letiště žádné úpravy, opravy majetku, vrty, demolice či přesuny materiálu a hmot při akci přesahující hodnotu Kč. Jakékoliv činnosti podléhající stavebnímu řádu či místní a další legislativě k užívaným pozemkům jsou nepřípustné bez schválení majitelem a příslušným orgánem. Dočasné umístění mobilních domů, obytných přívěsů, pracovních kontejnerů, ozvučovací a osvětlovací techniky a dalšího nespecifikovaného technického a jiného zařízení je možno instalovat a

4 provozovat pouze po dohodě a odsouhlasení majitelem letiště. Tato zařízení nesmí být původcem odpadu. V. Letový provoz Letový provoz na Letišti Bojkovice zahrnuje sportovní lety, školní a výcvikové lety, provozní zkušební lety a zajišťuje dostupnost pro leteckou záchrannou službu. Osobou řídící pohyb ULL a letadel v areálu a prostoru letiště je vedoucí letového provozu uvedený v aktuální Databázi letišť (dále jen VLP). Jeho pravomoci se vztahují jak na létání, tak i na tankování, umývání, hangárování a na organizaci údržby a případných oprav SLZ a další techniky. Přilétávající ULL vybavené radiostanicí jsou povinny se hlásit na hranici 5km okruhu od letiště. Specifikace postupů pro přistání jsou uvedeny v aktuální Databázi letišť. Vzhledem k obtížnosti přistávacího manévru na Letišti Bojkovice z důvodů 6% stoupání přistávací dráhy je nutno každé první přistání na této dráze provádět jako bezpečnostní přistání! Vyčkávací prostory nejsou stanoveny a vyčkávací postupy určuje VLP. Je nutno dodržovat letištní okruhy a zakázáno přelétávat okolní obce v malé výšce tj. pod povolená minima 300m/1000ft AGL uvedená v předpisu UL a L2 a daná i zákonem o civilním letectví. Plocha letiště spadá do 4. ochranného pásma CHK Bílé Karpaty a je třeba zvážit přílety SLZ s vysokou hlukovou zátěží. Za veškerý provoz letadel a jednotlivých SLZ je odpovědný pilot letounu (velitel letadla). Po příletu je ULL naveden na parkovací místo mezi hangárem a technickým řídícím zázemím příp. do jiného prostoru určeného VLP. Po zaparkování pilot zabezpečí stroj proti pohybu klíny příp. ruční brzdou. Přistání a krátkodobé parkování je věcí dohody sjednané s majitelem letiště příp. VLP. Každé další přistání cizího SLZ v daném dnu, kromě jednoho, které bude mít charakter seznamovací, orientační či jiný, bude zpoplatněno smluvní částkou a vybrané peníze budou sloužit na hrazení provozních nákladů. Heliport u hangáru je jediné místo, kde je možno SLZ a technické stroje opravovat a tankovat. Při čerpání benzínu používejte k tomu určené zařízení a vždy si dejte vaničku pod kanystr. Případně rozlitý benzín z vaničky je nutno vysušit tak, aby nevsákl do betonu. Tankování letadel je nutno provádět až před letem. Vždy po skončení letového dne je doporučeno umýt SLZ. Dále je povinností pilota vše pouklízet a udržovat trvalý pořádek nejen v hangáru, ale i v prostorách letiště a parkoviště a vracet zapůjčené nářadí na místa k tomu určená. Při manipulaci se SLZ v hangáru i mimo něj je třeba zvláštní pozornosti a opatrnosti, aby se jakkoliv nepoškodilo. Pokud se tak stane, je třeba to bezprostředně nahlásit VLP a být osobně nápomocen na odstranění způsobeného poškození jak na SLZ, tak i zařízení hangáru či letiště. Před opuštěním letiště musí osoba příslušná letišti vždy zkontrolovat uzamčení a zajištění všech prostor. Případné následné neshody budou řešeny v rámci její odpovědnosti a pojištění. Na letišti nejsou uskladněny žádné pohonné hmoty a přístavba hangáru slouží pouze pro uskladnění kanystrů, olejů a techniky usnadňující tankování letadel. Dovoz PHM z čerpací stanice Bojkovice (1km) lze zajistit.

5 VI. Mimořádné situace a události Mimořádnou událost je povinnost bezodkladně nahlásit VLP Letiště Bojkovice a dále se řídit jeho pokyny. Další řízení letového provozu je pak podle ustanovení Směrnice UL Zvláštní ustanovení Vedoucí letového provozu (VLP) respektive personálu zajišťujícím službu INFO může při místním provozu povolit nebo nařídit jiné postupy než je uvedeno, ale pouze za podmínky, že budou dodržena všechna ustanovení směrnic a předpisů, jimiž se řídí provoz na letištích a plochách pro SLZ. Piloti z jiných lokalit, kteří chtějí použít Letiště Bojkovice k přistání, musí být seznámeni s tímto letištním řádem, řídit se jím a pokyny vedoucího leteckého provozu resp. personálu zajišťující službu INFO. Nevztahují se na ně ustanovení o povětrnostních minimech. V tom se řídí vlastními směrnicemi. Všechny posádky letadel jsou povinny se seznámit před letem se stavem nouzových ploch. Na vyžádání poskytuje VLP informace o stavu nouzových ploch s ohledem na jejich předpokládaný stav (výška porostu, vlhkost apod. ) VII. Hangárování Hangárovací prostory jsou určeny pro letadla, která mají uzavřenou smlouvu o hangárování. Další hangárování povoluje majitel letiště případně VLP. Postavení letadel v hangáru a postup jejich vytahování určuje VLP. Mezi soukromými majiteli letadel či subjekty vlastnícími letadla a další techniku skladovanou v hangáru a majitelem letiště jsou uzavřeny individuální smlouvy o hangárování. Pilotům a především žákům příslušným k Letišti Bojkovice je doporučeno uzavřít pojištění na způsobenou majetkovou škodu při letecké nehodě. Každé hangárované ULL musí být vybaveno palubním deníkem a ostatními platnými dokumenty. Veškeré dokumenty je oprávněn kontrolovat majitel letiště a VLP. Majitelé letadel jsou povinni hradit majiteli vždy na začátku každého čtvrtletí dohodnuté hangárovací poplatky t.j. za ULL do rozpětí 10m 4000 Kč/IV, za ULL o rozpětí do 12m 4500 Kč/IV, za ULL o rozpětí nad 12m 5000 Kč/IV, za rozložený ULL 2250 Kč/IV, za model 1500 Kč/IV a za jiné zařízení dle dohody. Za zpožděné platby bude přistoupeno dle platební morálky k veřejně prospěšné práci nebo k peněžní sankci, při opakované platební neshodě k vystěhování ULL mimo hangár a odstoupení od smlouvy. Majitelé SLZ musí dle LAA mít zavedenou letadlovou knihu se zápisem všech letů. Pilotům je doporučeno hlásit všechny lety a sdělovat celkové měsíční a roční nálety VLP, který je zaznamenává knize. VIII. Neletová činnost v areálu plochy V areálu a na ploše se mohou pohybovat s vědomím VLP pouze ta technická zařízení a stroje, které zajišťují kvalitu plochy a porostů na VPP a dalších plochách areálu. Pohyb dalších zařízení a strojů je omezen stavem a únosností plochy nepoškození její celistvosti je prvotní Na ploše lze provozovat činnost leteckých modelářů ve vymezených prostorech a po schválení VLP. Při letovém provozu ULL může být činnost modelářů pozastavena anebo i dočasně vyloučena.

6 . Finanční příspěvky modelářů budou řešeny individuálně podle jejich potřeb na vytvoření zázemí. Konkrétní plocha vymezená pro modelářskou činnost není určena, doporučená plocha s technickým zázemím (zásuvka 230V) se nachází pod hangárem. Modely s hlučností nad 85 db nejsou pro používání na ploše Letiště Bojkovice doporučeny, protože plocha SLZ spadá do 4. ochranného pásma CHKO Bílé Karpaty. Na Letišti Bojkovice je možno po dohodě s majitelem pořádat další akce sportovního, občanského, kulturního, zábavného či dobročinného charakteru při zajištění všech potřebných dokumentů ze strany Města Bojkovice a ostatních dotčených orgánů. Akce lze pořádat celoročně. IX. Závěrečná ustanovení Tímto letištním řádem jsou povinny se řídit všechny osoby k letišti příslušné, jejich doprovod, subjekty v areálu dočasně či trvale působící a ostatní piloti na Letiště Bojkovice přilétající. Pro návštěvníky pořádaných akcí platí navíc další pokyny především ze strany majitele a VLP. Letištní řád je platný ode dne vydání a případné další opravy a doplnění budou označeny jako další vydání. V Bojkovicích dne Dr. Vladimír Mazálek Majitel areálu Letiště Bojkovice. Příloha: seznam osob k Letišti Bojkovice příslušných

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem o.s. Provozní příručka

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem o.s. Provozní příručka Provozní příručka ICT 26.3.2011 Obsah 1. Letový provoz 1.1. Zahájení letového provozu 1.2. Nasazení letadel do provozu 1.3. Letová informační služba 1.4. Nasazení pozemní techniky do provozu 1.5. Události

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc ČSAD Praha holding a.s. Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 Karlín Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc PREAMBULE ČSAD Praha holding a.s. (dále jen Společnost ) jako provozovatel autobusového

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smluvní podmínky Tyto Smluvní podmínky (dále jen SP ) pořadatele (dále také CK ) spolu s Důležitými informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb uvedených v aktuálním katalogu

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY OBSAH 1. Všeobecná ustanovení 1 1.1. VOP 1 1.2. Autonapůl a Vy 1 2. Sdílení vozidel 2 3. Jak s Vámi Autonapůl komunikuje 2

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A UPOZORONĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVY, UBYTOVÁNÍ A DALŠÍCH SLUŽEB

DŮLEŽITÉ INFORMACE A UPOZORONĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVY, UBYTOVÁNÍ A DALŠÍCH SLUŽEB DŮLEŽITÉ INFORMACE A UPOZORONĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVY, UBYTOVÁNÍ A DALŠÍCH SLUŽEB Prosíme zákazníky, aby ve vlastním zájmu tyto informace pečlivě prostudovali a informovali o nich i ostatní účastníky zájezdu,

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Dodatek č. 1 nahrazuje bod 1. směrnice 10/2007 a ostatní části se tímto nařízením nemění. Vlastníkem tělocvičny je město Pelhřimov. Provozovatelem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 64. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více