Aplikovaná informatika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikovaná informatika"

Transkript

1 Aplikovaná informatika ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/ )

2 Úvod do předmětu Aplikovaná informatika A i 1. Úvod informace ke studiu 2. Základní pojmy Ai 3. Vybrané pojmy k jednotlivým kapitolám 2

3 Cíle přednášky 1. Předat studentům základní informace o předmětu Aplikovaná informatika (Ai). 2. Zopakovat dříve zavedené základní pojmy. 3. Objasnit významné vybrané pojmy z problematiky Ai. 3

4 Význam předmětu Předmět vytváří obecně aplikační základ studia ostatních předmětů oboru bezpečnostní management, které tvoří obsah studijních plánů. Je nezbytnou podmínkou zvládnutí bezpečnosti informačních a komunikačních technologií v navazujících modulových předmětech. 4

5 4. semestr Informace o předmětu Aplikovaná informatika Prezenční studium 26 hodin 10h přednášek 16h cvičení Kombinované studium 12 hodin 4h přednášek 8h cvičení + Konzultace/Tutoriály - dle vyžádání Téma: 1. Úvod do studia předmětu 2. Využití OIS v práci bezpečnostního manažera 3. Alternativní síťová komunikace 4. Základy bezpečnosti IS 5. Případová studie bezpečnost IS 5

6 Tematický plán Ai LS Poř. číslo Název tématu, stručný obsah Prezenční studium Počet Výukové místo Kombinované studium Druh Vyučující Počet Druh Výukové místo Vyučující 1. Úvod do studia předmětu 2 P 2 P 2. Využití osobních informačních systémů v práci bezpečnostního manažera 2 P 3. Opakování tématu 2 2 C 2 C 4. Základy bezpečnosti v informačních systémech 2 P Opakování tématu 6, řešení obvyklých bezpečnostních incidentů 2 C Případová studie bezpečnosti informačních systémů - zadání 2 P 2 P Případová studie bezpečnosti informačních systémů - vypracování 4 C 4 C 8. Alternativní síťová komunikace 2 P 9. Opakování tématu 5 2 C 10. Zápočtové cvičení obhajoba studie 4 C 2 C Konzultace/Tutoriály - dle vyžádání CELKEM hodin

7 Koncepce předmětu Tematicky a obsahově předmět Aplikovaná informatika zapadá do odborného curricula vzdělávacího systému na FEM UO. Literatura - základní 7 DOSEDĚL, T. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Brno: Computer Press, s. ISBN PUŽMANOVÁ, R. Bezpečnost bezdrátové komunikace. Brno: Computer Press, s. ISBN

8 Literatura doplňující 8 PETERKA, J. E-archiv - Tutoriály. [online]. Jiří Peterka, URL:<http://www.earchiv.cz/i_tutors.php3>. NORTHCUTT, S., et al. Bezpečnost počítačových sítí. Brno: CP Books, s. ISBN PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno: Computer Press, s. ISBN KRÁL, M. Bezpečnost domácího počítače. Praha: Grada, s. ISBN

9 Podmínky udělení zápočtu splnění zápočtového projektu. Informace Foto: autor ke zkoušce Vstupní test 9 ústní část. Foto: autor

10 Rozdělení informatiky Teoretická informatika zabývá se teorií informace, vytváří novou metodologii, formuluje otázky a hledá na ně odpovědi z hlediska potřeb praxe. 10 Aplikovaná informatika zaměřuje se na komunikaci a využití dat, vytváří znalostní a metodologické zázemí pro kvalitní využívání výpočetní a přenosové techniky, informačních a komunikačních technologií (ICT).

11 ZÁKLADNÍ POJMOVÝ APARÁT Z existence značného množství oborů využívajících poznatků aplikované informatiky a rozsáhlého spektra klasifikačních aspektů z nichž mnohé skupiny se často překrývají, doplňují nebo si dokonce odporují, lze usuzovat na obrovský počet termínů bezprostředně se dotýkajících nebo úzce souvisejících s daným procesem. Není proto překvapující, že formulace a mnohdy i obsah definice je výsledkem především profesionální orientace zpracovatele. 11

12 Základní pojmy Data (údaje) Data jsou jakékoli vyjádření (reprezentace) skutečnosti, schopné přenosu, zpracování tj. interpretace příjemcem. Účelem dat je přenášet a dále zpracovávat odraz skutečnosti. Jsou to jakékoli zaznamenané poznatky či fakta. 12 Představují zprávu zakódovanou způsobem srozumitelným příjemci, tj. ve formě vhodné pro příjemce. Jsou pouze nositelé informace!

13 Základní pojmy Znalost Znalost je to, co jednotlivec vlastní (ví) po osvojení informací a po jejich začlenění do souvislostí. Účelem znalostí je schopnost porozumět skutečnosti. Jako média pro uchování znalosti slouží člověku lidská paměť, počítači např. HDD. Znalost je organizovaná informace uložená v naší paměti a využitelná k řešení problémů. 13

14 Základní pojmy Informační technologie 14 IT- informační technologie = zahrnují postupy, algoritmy a metody, které v návaznosti na technickou infrastrukturu informatiky umožní efektivně a kvalitně provádět operace s velkým množstvím dat.

15 Základní pojmy Informační systémy = jsou vytvořeny s využitím informačních technologií, = jejich kvalita je dána nejen kvalitou jejich konstrukce, ale je odvozena i od kvality informací, které zpracovávají, 15 = bezpodmínečně ovlivňují kvalitu koncepčního řízení a tím i budoucnost organizace a její úspěšnost.

16 Základní pojmy Informační systémy IS -informační systémy = SOUSTAVA: datových zdrojů, procesů získávání, transformace, přenosu a zpracování DAT, postupů a prostředků zamýšleného využití dat... uživatelů s jejich zkušenostmi a znalostmi, připravenými je smysluplně využít!!! 16

17 Základní pojmy Komunikace Komunikace je obecně lidská schopnost užívat výrazových prostředků verbálních i neverbálních (slovních i neslovních) k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů. Při komunikaci jde o vzájemnou výměnu informací. Mobilita Mobilita je stav, při kterém je subjekt v pohybu. 17

18 Základní pojmy Interoperabilita Foto: archiv HZS 18 Interoperabilita je schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby, dosáhnout vzájemné součinnosti, např. u složek IZS. Termín se používá nejen pro spolupráci na technické úrovni (spotřebič zapojen do elektrické zásuvky, televize zpracuje audio i video signál ap.), ale i pro sociální komunikaci (mezilidská komunikace), politickou spolupráci (mezinárodní vojenské cvičení, měnová unie) a spolupráci služeb (spolupráce státní správy a samosprávy, kooperace mezi podniky, mezi složkami IZS).

19 Základní pojmy Telekomunikace Telekomunikace neboli sdělovací a přenosová technika se zabývá předáváním informací na dálku (z řeckého tele vzdálený). Jsou tak zároveň určitým druhem dopravy zpráv a technologií sloužící k dorozumívání. Jedná se vlastně také o specifický druh elektronické komunikace. Komunikace může probíhat mezi dvěma subjekty, ale také i od jednoho odesílatele k mnoha příjemcům (rozhlas, televize, varovné a výstražné systémy). 19

20 Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace Internetová komunikace 20 Internetová komunikace Svět internetu nám nabízí synchronní (on-line) a asynchronní (off-line) způsoby komunikace. Synchronní komunikaci umožňují různé nástroje, např. chat, VoIP telefonie, případně Skype. Za asynchronní považujeme takové způsoby komunikace, při kterých není nutná okamžitá reakce, např. diskusní fóra a . Po internetu lze přenášet v digitální formě rozhlas i televizi, lze zajistit i další doplňkové služby v rozsahu podobném klasické telefonii, resp. datové komunikaci.

21 Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace Satelitní komunikace Rozdíl oproti běžnému televiznímu satelitnímu vysílání plyne z principu internetového připojení, totiž ze vzájemné komunikace klient/server. Běžné antény pro příjem satelitní televize jsou totiž schopné pouze přijímat data vysílaná ze satelitu, čili je realizována pouze jednosměrná komunikace "server > klient". 21 Podle způsobu řešení tohoto problému se satelitní připojení k internetu dělí na dvě skupiny: jednosměrné a obousměrné.

22 Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace Satelitní komunikace 22 Jednosměrné satelitní připojení - slouží pouze pro přijímání dat a zpětný kanál je realizován pomocí jiného druhu připojení. Hlavní výhodou jednosměrného satelitního spojení je pořizovací cena a zkušenost, že běžný uživatel stahuje mnohem více dat, než odesílá. Proto je jednosměrné spojení (příjem dat) velice zajímavé v kombinaci s nějakým klasickým levným druhem připojení (modem, ISDN k odesílání požadavku).

23 Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace Satelitní komunikace Obousměrné satelitní připojení SkyX Gateway pracuje tak, že přeruší TCP spojení od klienta a převede posílaná data do formátu XTP pro přenos přes satelit. SkyX Gateway na druhé straně satelitního spojení převede data zpět do formátu TCP pro komunikaci se serverem. 23

24 Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace GSM GSM - (Global System for Mobile Communications) je nejrozšířenější norma digitálního mobilního spojení, zajišťující vysokou kvalitu, spolehlivost a široký zeměpisný dosah. Norma GSM umožňuje využívat hlasové a faxové spojení, rychlostního přenosu dat, přenosu textových a multimediálních zpráv. 24 Sítě GSM využívají několika frekvenčních pásem. Na americkém kontinentu jsou nejrozšířenější frekvence 800, 850, 1900 MHz, na ostatních kontinentech 900 a 1800 MHz.

25 Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace GPRS GPRS (General Packet Radio Service) je technologie superrychlostního přenosu dat v sítích mobilního spojení, která Vám umožňuje: 3-4krát zvýšit rychlost přijímání a předávání dat, platit jen skutečný objem přijatých a předaných informací v průběhu celé doby připojení k síti Internetu, připojovat se k Internetu v průběhu několika málo vteřin. 25

26 Vybrané pojmy - kap. Alternativní síťová komunikace EDGE EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution), někdy také jako Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) je dalším vývojovým stupněm technologii GSM po zavedení datových přenosů pomocí GPRS (General Packet Radio Services). 26 Technologie EDGE nabízí několik metod a vylepšení, které umožňují dosáhnout efektivního přenosu dat a vysoké spektrální účinnosti v tomto úzkopásmovém buňkovém systému.

27 Vybrané pojmy - kap. Základy bezpečnosti v IS Vlastnosti systému ovlivňující jeho bezpečnost: Zajištění Autentizace (z německého Authentisierung) je proces ověření proklamované identity přistupujícího subjektu. Proběhne-li proces autentizace, dojde k Autorizaci (souhlas, schválení, umožnění přístupu, atp.). Proces je realizován přidělením oprávnění: přístupu na soubory, adresáře, provedení operace, nebo přístupu k jiným prostředkům v počítači. 27

28 Vybrané pojmy - kap. Základy bezpečnosti v IS Riziko lze všeobecně definovat: z kvalitativního aspektu jako možnost, že s jistou pravděpodobností dojde ke vzniku nežádoucí události, která se liší od předpokládaného stavu či vývoje a která způsobí vyšší či nižší ztráty na movitém či nemovitém majetku, újmu na zdraví lidí nebo zátěž životního prostředí. Z kvantitativního pohledu pak lze riziko vymezit jako velikost ztráty vyjádřené v peněžních nebo jiných jednotkách (počtem zraněných osob nebo zmařených lidských životů, počtem vadných nebo zničených výrobků, objemem kontaminované zeminy apod.) pomocí součinu pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události a očekávaného rozsahu ztrát způsobených aktivací potenciální nežádoucí události 28

29 Vybrané pojmy - kap. Základy bezpečnosti v IS Aktiva [Assets] označují vše, co má pro organizaci či společnost hodnotu, která může být zmenšena působením hrozby (Smejkal, V. - Rais, K., 2006). Aktiva se dělí: hmotná [Tangible, Material, Physical], např. lidé, nemovitosti nebo peníze, nehmotná [Intangible, Immaterial], např. informace, programové vybavení, předměty průmyslového a autorského práva, morálka pracovníků nebo kvalita personálu. Poznámka: Základní charakteristikou aktiva je hodnota aktiva [Assets Value], která je založena na objektivním vyjádření obecně vnímané ceny nebo na subjektivním ocenění kritičnosti (důležitosti) aktiva pro daný subjekt či společnost, popř. kombinaci obou postupů. 29

30 Vybrané pojmy - kap. Základy bezpečnosti v IS Hrozba [Threat] je přírodní nebo člověkem podmíněný proces představující potenciál, tj. schopnost zdroje hrozby [Threat-Source] být aktivován a způsobit škodu. Zranitelnost [Vulnerability] je nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva, jež může hrozba využít pro uplatnění svého nežádoucího vlivu. 30

31 Vybrané pojmy - kap. Základy bezpečnosti v IS Analýza rizika [Risk Analysis] je nedílnou součástí managementu rizika, zahrnující systematickou aplikaci metod identifikace a hodnocení párů hrozba/zranitelnost. Dále se zabývá hodnocením podmínek a příčin vzniku nežádoucích událostí, sestavením, popisem a vytvořením reálných scénářů včetně vyhodnocení pravděpodobnosti aktivace hrozeb a možných dopadů (následků) na sledované aktivum pro jednotlivé vytvořené scénáře. 31

32 Úkoly do samostudia Znáte podmínky pro udělení zápočtu a průběh zkoušky z předmětu Aplikovaná informatika. Proto se připravujte průběžně! V rámci samostudia si zopakujte základní pojmy a souvislosti s jejich zavedením. Charakterizujte vybrané pojmy z oblasti Ai a připravte si praktické příklady využití. 32

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada"

Metody znalostního managementu v hotelu Ramada Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ilyasova Vladlena Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada" Bakalářská práce 2009

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více