MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Z HLEDISKA INTERAKCE VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ A VZDĚLÁVÁNÍ MARKETINGOVÝCH ODBORNÍKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Z HLEDISKA INTERAKCE VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ A VZDĚLÁVÁNÍ MARKETINGOVÝCH ODBORNÍKŮ"

Transkript

1 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Z HLEDISKA INTERAKCE VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ A VZDĚLÁVÁNÍ MARKETINGOVÝCH ODBORNÍKŮ Zdeněk Smutný, Václav Řezníček Klíčová slova: Marketingová komunikace, virtuální prostředí, interakce, sociální média, vzdělávání, systémové myšlení, znalost. Key words: Marketing communication, virtual environment, interaction, social media, education, systems thinking, knowledge. Abstrakt V příspěvku jsou představeny nástroje internetového marketingu z pohledu interakce (subjektů) ve virtuálním prostředí. Netradičnost tohoto pohledu spočívá v tom, že nehodnotí jednotlivé nástroje (na bázi ICT) pouze z hlediska účelu, k jakému jsou v oblasti internetového marketingu využívány, nýbrž nabízí další perspektivu vhledu do vazeb a interakcí, jež probíhají jak na úrovni jednotlivých internetových služeb, tak v rámci emergence napříč službami. To může napomoci marketingovým pracovníkům k efektivnějšímu využití jednotlivých nástrojů (respektive internetových služeb) za účelem naplnění cílů marketingové kampaně. Zásadní se zde ukazuje problematika vzdělávání marketingových odborníků, které je nezřídka redukováno na rozvoj schopností v práci s novými instrumenty a opomíjí se tak význam systémového myšlení a marketing přesahujícího znalostního zázemí. Abstract The paper presents the tools of internet marketing from the perspective of interaction (of subjects) in a virtual environment. Our view is extraordinary because it does not evaluate the communication tools (ICT-based) only in terms of the purposes for which they are in internet marketing use, but provides additional insight into the perspective of relationships and interactions, which are under way not only at the level of individual web service, but in the emergence across services. It can help marketers to use these tools (web services) efficiently in order to fulfill the objectives of the marketing campaign. The fundamental problem seems to be education of marketing experts, which is often reduced to skills in working with new instruments and ignores the importance of systems thinking and knowledge background beyond marketing scope. Úvod Jedním ze zásadních bodů úspěchu marketingových aktivit komerčního subjektu v dnešní době je jeho komunikace. Tato potřeba se ještě zintenzivnila s rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT). Z nových fenoménů co do komunikace je v současnosti stále významnějším internet (jakožto médium) a především služby, které jsou přes něj nabízeny. Vytváří se zde nový svébytný prostor, který není pouze alternativou k tomu fyzickému, nýbrž je s ním také propojen. Tento prostor zprostředkovávaný internetem se mění v závislosti na službě, která je určitou společenskou skupinou využívána. Každá taková služba (např. Facebook, Youtube aj.) nabízí vlastní možnosti, pravidla či zákony, ve kterých se její 302

2 uživatel nachází (ať už jde o člověka nebo softbota). V našem pohledu je tedy každá taková služba vlastním systémem možným světem který nazýváme virtuálním prostředím. Uvedený termín lépe akcentuje neustálé vytváření nových (možných) světů, kteréžto mohou, ale nemusí mít odraz ve světě fyzickém, na rozdíl od dříve často uplatňovaného názvu kyberprostor (Pierre Lévy), jenž zdůrazňuje řízení tohoto prostředí člověkem, nebo pojmu internet, který je fakticky pouze síťovým propojením počítačů na hardwarové úrovni. Z hlediska historického vývoje přístupu marketingových specialistů k virtuálnímu prostředí existovaly na počátku (v 90. letech 20. století) především webové prezentace v HTML, jejichž cílem bylo podávat základní informace potenciálnímu příjemci. S rozvojem skriptovacích jazyků (PHP, ASP) pro dynamické zpracování webových stránek koncem 90. let přicházejí nové nástroje umožňující tvorbu rozsáhlých portálů či elektronických obchodů, jak je známe dnes. Společně s prudkým nárůstem počtu uživatelů internetu a jeho dostupností i v domácnostech začíná virtuální prostředí plně konkurovat tomu fyzickému. Zásadním problémem je jeho rychlý rozvoj nutící marketingové specialisty neustále měnit strategii komunikačních kampaní v závislosti na současných trendech v internetových službách. Přichází tedy potřeba neustálého vzdělávání těchto pracovníků (včetně sebevzdělávání) a to nikoli pouze na úrovni schopnosti ovládání jednotlivých služeb (např. Twitter), nýbrž na úrovni porozumění podstatě potencionálního nástroje pro marketingovou komunikaci a následně jejího rozumného využití při strategickém plánování marketingových kampaní. Tento příspěvek přináší diskusi a náčrt řešení dvou zásadních problémů, jež ovlivňují výslednou úspěšnost komunikačních aktivit komerčních subjektů ve virtuálním prostředí. Prvním problémem je nevhodný způsob vzdělávání marketingových pracovníků, kdy nestačí pouze umět zacházet s Facebookem či zadat novou kampaň na Google AdWord, ale je třeba vidět hlubší konsekvence a principy ukryté za uživatelským rozhraním, kupříkladu přemýšlet o tom, jakým způsobem se jednotlivé služby ovlivňují a jaké jsou základní mechanismy šíření určitého sdělení v dané službě. Druhým problémem je propojení komunikačních kampaní ve virtuálním prostředí s těmi ve fyzickém prostředí s cílem vytvářet pozitivní synergické efekty v rámci integrované marketingové kampaně. Výše nastíněná problematika spadá pod internetový marketing, který je relativně novinkou v českém prostředí a například české publikace [2] [4] [10] [11], jež se jím či jeho oblastmi zabývají, neřeší výše zmíněné problémy a zaměřují se na jednotlivé nástroje z pozice jejich firemního uživatele (zadavatele kampaně) kde jde o vytvoření kampaně, její správu a případně vyhodnocení v rámci dané služby. 1. Vzdělávání marketingových odborníků Výchozím bodem při návrhu a realizaci komunikační kampaně je marketingový pracovník, který by měl mít patřičné kompetence (znalosti, postoje, dovednosti a hodnoty). Marketingová komunikace, respektive propagace patří mezi čtyři základní složky marketingového mixu, ve kterých se musí takový pracovník orientovat vzhledem k oblasti působení dané společnosti. V dalším textu rozebereme duální přístup ke vzdělávání těchto pracovníků navržený s cílem zvýšení jejich schopností v oblasti internetové marketingové komunikace, a to především s důrazem na následné propojení komunikačních aktivit ve virtuálním a fyzickém prostředí ve smyslu integrované marketingové komunikace a synergických efektů, které potenciálně přináší. 303

3 Jak bylo poznamenáno již v úvodu příspěvku, většina knih ale i odborných kurzů se zaměřuje pouze na užívání jednotlivých nástrojů tedy aplikuje ryze instrumentální pojetí a nerozvíjejí základní penzum znalostí nutných pro vhled a tvorbu efektivní komunikační strategie nebo o tom lépe řešeno ani neuvažuje. Stejně tak opomíjí roli myšlení a jeho rozvoje směrem k uvažování o vztazích mezi jevy. Duálním přístupem ke vzdělávání chápeme následující. V první fázi je nezbytné pochopení základních principů, zákonitostí a technologií, které se využívají ke komunikační kampani, včetně utváření odpovídajícího teoretického přesahu a rozvoje systémového myšlení. V druhé fázi jde o samotnou ( prakticky orientovanou ) výuku v užívání jednotlivých (konkrétních) nástrojů z pohledu zadavatele kampaně (zadání, monitorování, vyhodnocení). Instrumentalizace vzdělání je širší problém netýkající se pouze určité specializace. Ve své práci na něj upozorňuje rakouský filosof Liessmann [5] hovořící v souvislosti s instrumentalizací vzdělání o jeho komodifikaci (tedy redukci na zboží/službu). V dnešní době rychlokurzů a učení se tzv. best practice, dochází za přispění procesů informatizace k objektivizaci znalosti, kterou si lze podle představy mnoha koupit v příručce presentující v praxi zaručeně fungující postupy nebo čtrnáctidenní návštěvou kurzu, díky kterému budeme úspěšnými manažery. Tímto způsobem si však osvojujeme pouze útržkovité poznatky, jakési fragmenty znalosti. V dnešním utilitárním pohledu na vzdělávání motivovaném jeho očekávanou finanční kvantifikovatelností se vytrácí úloha na první pohled nepraktických znalostí principů (teorie), kdy si někteří neuvědomují, že právě tyto znalosti, resp. znalostní zázemí, jsou rámcem umožňujícím uvažování o vztazích mezi jevy, tedy systémové myšlení. Dostáváme se tak do situace, že máme množství pro praxi připravených absolventů, kteří hnáni falešnou představou o skutečnosti a narážejíce na své vlastní limity budou směřovat praxi ke krachu. V době zaručených řešení a postupů za současné averze k myšlení totiž nebudou schopni řešit nové problémy (tvořit nová řešení) stále komplexnějšího světa. V následující části krátce představíme základní penzum znalostí, ze kterých by měl marketingový pracovník vycházet ještě předtím, než se začne jednotlivé nástroje (v našem případě sociální sítě) užívat z pozice zadavatele kampaně. 2. Interakce ve virtuálním prostředí Mezi výchozí znalost marketingového pracovníka považujeme obeznámenost se základními principy, se kterými se na internetu a ve službách, které poskytuje, setkáváme. Z hlediska komunikace nás tedy zajímají především sociální média a mezi nimi nejčastěji zmiňované na bázi ICT postavené sociální sítě. Samotné sítě (ve smyslu grafů) lze dělit dle druhu (sociální, biologické, ekonomické aj.), anebo hierarchicky podle typu (dle [3] dělíme komplexní sítě na náhodné, bezškálové a sítě malého světa). U jednotlivých sítí nalezneme vlastnosti vyplývající ze struktury dané sítě, které vysvětlují některé efekty pozorovatelné na makroúrovni, kupříkladu z hlediska běžného uživatele sociální sítě (šíření zprávy aj.) nebo na druhé straně z pohledu marketingového pracovníka (zvýšení tržeb, počet oslovených aj.). V rámci sociálních sítí je nejčastěji zmiňována bezškálová síť (Scale-free network). Takové propojení nalezneme v oblasti ICT nejenom na softwarové úrovni u sociálních sítí nebo propojení dokumentů skrze web (ve smyslu WWW), ale také na hardwarové úrovni tzn. propojení jednotlivých počítačů v internet. 304

4 Mezi další druhy komplexních sociálních sítí jsou zařazovány náhodné sítě (Random network) a sítě malého světa (Small-world network), kde je známa teorie Šest stupňů odloučení, která říká, že právě řetěz šesti sociálních vazeb mezi lidmi stojí mezi mnou a kýmkoli na této planetě. V roce 2011 díky sociální síti Facebook, která v době experimentu měla přes 700 milionů uživatelů, bylo zjištěno, že 99,6 % uživatelů je spojeno přes pět vazeb a 92 % dokonce jen přes čtyři vazby. [7] Podrobněji se fenoménům v oblasti komplexních sítí a dalších jejich obměn věnuje kniha The structure and dynamics of networks [6]. Pro naše účely v oblasti sociálních sítí je nejzásadnější jedna vlastnost bezškálové sítě: v topologii existují tzv. huby, tedy uzly (vrcholy grafu), které mají výrazně vyšší stupeň než většina uzlů sítě. V takové síti vzniká hierarchie center a tato centra jsou zásadní z hlediska komunikace k podřízeným uzlům. [1] Pokud se tedy při komunikaci podaří zasáhnout a komunikovat skrze tento uzel, můžeme oslovit daleko více recipientů a akcelerovat tím komunikační kampaň. Cílem marketingového pracovníka by tak měla být identifikace takovýchto uzlů v jednotlivých internetových službách (Facebook, Twitter aj.) s přihlédnutím k oboru, kde daný subjekt působí. Kromě uvedeného pohledu na jednu takovou sociální síť, je třeba brát v úvahu nejenom interakce v rámci jedné sítě, nýbrž si být vědom, jakým způsobem se jednotlivé sítě ovlivňují a integrují jedna do druhé. Například Facebook umožňuje sdílet a přímo přehrávat videa z YouTube a YouTube lze tak použít nejen jako samostatný kanál, ale rovněž jako základ případného virálního sdílení videa dalšími sociálními sítěmi, v tomto případě především pomocí Facebooku. Paralelní využívání sociálních sítí při propagaci přináší synergický efekt a snižuje potřebné finanční prostředky oproti stavu, kdy bychom přistupovali ke službám jednotlivě. Přinést systémový pohled (respektive uvažovat v systémovém pohledu), rozumět jednotlivým médiím (na bázi ICT) a být schopen jejich vhodného propojování a násobení chtěného efektu, by mělo být základní součástí kompetencí marketingového odborníka. Interakce nelze zúžit pouze na oblast virtuálního prostředí a je třeba také sledovat přístupové body k jednotlivým službám. V současnosti to jsou nejrůznější formy stolních počítačů (PC, notebook, netbook aj.), ale také mobilní zařízení (telefon, tablet aj.) a obecně trend zaměřující se na mobilitu. S tím přicházejí jistá omezení, ale i potenciální možnosti ve spojení s fyzickým prostředím například kampaně založené na aktuální pozici člověka či rozšířená realita. Tato oblast řešící interakci člověka s počítačem (obecně veškerá zařízení s procesorem) se nazývá Ubiquitous computing. I v této oblasti jsou vytvářeny modely (např. Ubiquitous computing online user requirements UCUR [8]), zaměřené na distribuci takových internetových služeb, které člověk potřebuje vzhledem ke své aktuální činnosti či chování. Představili jsme tedy tři základní principy (vlastnosti bezškálové sítě, systémový pohled a možnost sdílení napříč službami, přístupové body ke službě), kterých by si měl být marketingový pracovník vědom a mohl by je využít pro zvýšení efektivity komunikační kampaně. O možnosti propojení a provázání komunikační kampaně ve virtuálním prostředí s tou ve fyzickém prostředí pojednáme v následující části. 3. Provázanost komunikačních nástrojů ve fyzickém a virtuálním prostředí Při vytváření strategie komunikační kampaně a tvorbě mediaplánu je cílem marketingového odborníka maximalizovat komunikační potenciál jednotlivých médií jejich paralelním 305

5 zapojením tak, aby byla kampaň intenzivní a aby docházelo u jejích recipientů k opakovanému diferenciovanému sdělení přes různá média. Kombinací jednotlivých komunikačních nástrojů vzniká synergie, kdy recipient vnímá celek jako jeden tok informací z vícera zdrojů. Jak bylo řečeno výše, jedná se o dnes již tradičně využívanou integrovanou marketingovou komunikaci. Tu můžeme definovat jako ucelený proces zahrnující analýzu, plánování, implementaci a kontrolu veškeré osobní a neosobní komunikace, médií, sdělení a nástrojů podpory prodeje, které jsou zaměřeny na vybranou cílovou skupinu zákazníků." [9, str. 48] Do tohoto vidění je třeba promítnout nejenom zpravidla jednosměrné komunikační nástroje užívané ve fyzickém prostředí, ale také zapojit interaktivní nástroje virtuálního prostředí. Zřejmě nejzajímavější způsob propojení kampaní ve fyzickém a virtuálním prostředí představují dnes možnosti mobilních zařízení. Nejčastěji se tak děje formou odkazování buď formou URL odkazu nebo přímého ale méně známého QR kódu. Jejich cílem je co nejrychleji a nenáročně přesunout recipienta sdělení ve fyzickém světě do virtuálního prostředí kupříkladu na produktový/firemní profil na sociální síti, případně stažení (download) herní aplikace z virtuálního tržiště (Google Play, Apple itunes aj.). Obdobně funguje i propojení z druhé strany, kdy určitá softwarová aplikace může nabídnout svému uživateli odkaz ve formě zeměpisných souřadnic, na jejichž pozici dojde k další akci příkladem může být hra pro věrné zákazníky na bázi geocachingu. Na jedné straně musí být marketingový specialista seznámen s aktuálně dostupnými technologiemi (v mobilních zařízeních), na druhé straně musí být recipient sdělení schopen a chtít danou technologii používat (takto interagovat). Na základě svých znalostí (myšlení a kreativity) může marketingový pracovník vhodně kombinovat komunikační nástroje za účelem maximalizace jejich synergie. Výsledkem je pak ucelená integrovaná marketingová komunikace jak ve fyzickém tak virtuálním prostředí. Závěr V příspěvku bylo poukázáno na zásadní mezeru v procesu vzdělávání marketingových specialistů, ze které vychází další konsekvence spojené především s internetovým marketingem a obecně propagací ve virtuálním prostředí, jež si žádá soustavné profesní vzdělávání z důvodu neustálého vývoje v oblasti internetových služeb a změnách v možnostech jejich využívání. Dalším důvodem pro rozvoj znalostí je v důsledku informatizace rostoucí komplexita dnešního světa (zvyšující se počet možných interakcí mezi jednotlivci a jejich složitost) a související problém správné interpretace bezprecedentního množství disponibilních dat na významuplné informace využitelné v rozhodovacím procesu. Navrhli jsme zde řešení sestávající se z duálního přístupu ke vzdělávání marketingových pracovníků s důrazem na budování penza výchozích znalostí (základních, obecných principů) a rozvoj systémového myšlení, přičemž byl kriticky reflektován dnešní stav, kdy je vzdělání instrumentalizováno a pod hesly profesní orientace a praktické využitelnosti ustupuje myšlení a sama znalost do pozadí. Navrženým přístupem získáme lepší vhled do fungování a emergentních vlivů u komunikačních nástrojů především ve virtuálním prostředí. Zároveň bylo na příkladu sociálních sítí presentováno, o jaké penzum potřebných znalostí se z pohledu internetového marketingu jedná, a byl ukázán jejich pozitivní vliv na tvorbu marketingové komunikační kampaně nejenom ve virtuálním nebo fyzickém prostředí, nýbrž napříč oběma. 306

6 Poznámka Tento článek byl zpracován za podpory prostředků IGA grantu IG "Význam a vliv sociálních sítí na formování informační společnosti a sociálně-ekonomického prostředí" řešeném na FIS, VŠE v Praze. Literatura: [1] BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí. Vyd. 1. Praha: Paseka, s. ISBN [2] BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. Brno: Computer Press, s. ISBN [3] CHUNG-YUAN, H., S. CHUEN-TSAI a L. HSUN-CHENG. Influence of Local Information on Social Simulations in Small-World Network Models. Journal of artificial societies and social simulation JASSS [online]. 2005, roč. 8, č. 4, s. 26 [cit ]. ISSN Dostupné z: [4] JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, s. ISBN [5] LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Vyd. 1. Praha: Academia, s. ISBN [6] NEWMAN, M., A. BARABÁSI a D. J. WATTS. The structure and dynamics of networks. Princeton: Princeton University Press, s. ISBN [7] NGAK, Chenda. Six-degrees of separation? Facebook says more like CBS Interactive [online] [cit ]. Dostupné z: [8] PEŠOUT, Pavel a Ondřej MATUŠTÍK. On a Modeling of Online User Behavior Using Function Representation. Mathematical Problems in Engineering [online]. 2012, roč. 2012, s [cit ]. ISSN x. DOI: /2012/ Dostupné z: [9] PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN [10] SEDLÁK, Mirek a Petra MIKULÁŠKOVÁ. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN [11] TREADAWAY, Chris a Mari SMITH. Marketing na Facebooku: výukový kurz. Vyd. 1. Překlad Jakub Goner, Marcel Goliaš. Brno: Computer Press, s. ISBN Mgr. Ing. Zdeněk Smutný Doktorand Katedra systémové analýzy Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Ing. Václav Řezníček Doktorand Katedra systémové analýzy Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 307

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Nová média a oslovení mládeže

Nová média a oslovení mládeže Nová média a oslovení mládeže Sociální sítě účinný moderní marketingový a komunikační nástroj Nikola Samková, 27. 11. 2016 Sociální sítě Jedná se o službu na internetu. Registrovaným členům umožňuje vytvářet

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Ladislav Sirový Ing. Ladislav Beránek, Csc. Školní rok: 2008-2009 Abstrakt Analýza sítí se zabývá sledováním a vyhodnocováním provozu počítačových

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV Interaktivní tabule ve vzdělávání 1 Úvod Didaktická technika a učební pomůcky se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými.

Více

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Jan Válek, Petr Sládek Pedagogická fakulta Masarykova Univerzita Poříčí 7, 603 00 Brno Úvodem Rozvoj ICT s sebou nese: Zásadní ovlivnění

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE Pavel Nový, Ludvík Eger ÚVOD Internet je dnes i v ČR široce dostupným a u určitých cílových skupin velmi využívaným komunikačním kanálem (viz i ČSÚ). Nové technologie

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 Orlando Arencibia, Petr Seďa VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek je věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii, který

Více

Specializace Specializace Internet v podnikání

Specializace Specializace Internet v podnikání Specializace Specializace Internet v podnikání Studijní programy Systémové inženýrství a informatika Ekonomika a management Proč studovat právě u nás? Protože Slezská univerzita je světová. Katedry Katedra

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK THEORETICAL ARTICLES APPLE IPAD IN EDUCATION Jan LAVRINČÍK Abstract: The paper deals with the significance and general characteristics of tablets in education. A special emphasis is devoted to Tablet Apple

Více

O MOBILNÍCH APLIKACÍCH V KOSTCE (TRENDY, KRIZE, PŘÍLEŽITOSTI, APLIKACE) YOUMOBTOO

O MOBILNÍCH APLIKACÍCH V KOSTCE (TRENDY, KRIZE, PŘÍLEŽITOSTI, APLIKACE) YOUMOBTOO O MOBILNÍCH APLIKACÍCH V KOSTCE (TRENDY, KRIZE, PŘÍLEŽITOSTI, APLIKACE) YOUMOBTOO (a trocha omáčky okolo ) Mobile Marketing Solutions Krize -Hrozba? X Příležitost? Krize se netýká mobilních aplikací a

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

Zdeněk. Havlíček. katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská 165 21 Praha 6 - Suchdol

Zdeněk. Havlíček. katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská 165 21 Praha 6 - Suchdol Databázové systémy a ská rozhraní Zdeněk. Havlíček katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Technické parametry počítačů se neustále zdokonalují, zvyšuje se tak

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě

Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě Poziční dokument ICT Unie poziční dokument Klubu ICT Unie zabývá se

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz Příloha č. 2 Výzvy - Detailní popis předmětu VZ Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz V rámci dodávky vznikne dokument s analýzou současného stavu Portálu veřejné správy (PVS), určením

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Důvěra v online sociálních sítích. Veronika Trachtová 21. 1. 2012 ÚISK FF UK/eMerite/Inovace pro společnost *)**)

Důvěra v online sociálních sítích. Veronika Trachtová 21. 1. 2012 ÚISK FF UK/eMerite/Inovace pro společnost *)**) Důvěra v online sociálních sítích Veronika Trachtová 21. 1. 2012 ÚISK FF UK/eMerite/Inovace pro společnost *)**) Důvěra v online prostředí 1. vůči jednotlivci Neomlátíš mi to o hlavu? Nebudeš to sdílet?

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT Jaroslav Novotný Abstract Most companies are trying to find and apply to their business and marketing processes

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 3. 13. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: FACEBOOK 2 Anotace: Žáci se seznámí s pojmem Facebook oblíbeným serverem pro komunikaci

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Projekt Geotým nové možnosti vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE. Zdeněk STACHOŇ Geografický ústav, PřF, MU zstachon@geogr.muni.

Projekt Geotým nové možnosti vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE. Zdeněk STACHOŇ Geografický ústav, PřF, MU zstachon@geogr.muni. Projekt Geotým nové možnosti vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE Zdeněk STACHOŇ Geografický ústav, PřF, MU zstachon@geogr.muni.cz OBSAH Povědomí o INSPIRE INSPIRE a vzdělávání Příklady Projekt GEOTÝM

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Použité zdroje Historie Dříve byly počítače příliš drahé a velké. Výpočetní jednotka existovala vždy jen jedna centrální. Každý uživatel

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Digitální gramotnost a cesty k ní Olga Štěpánková, Jiří Chábera Česká společnost pro kybernetiku a informatiku,

Digitální gramotnost a cesty k ní Olga Štěpánková, Jiří Chábera Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, Digitální gramotnost a cesty k ní Olga Štěpánková, Jiří Chábera Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, www.cski.cz Vzdělávání a svět 4.0 Revoluce + Rok Hlavní hybatelé a příčiny 1 1784 parní stroj

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 3. 13. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: FACEBOOK 1 Anotace: Žáci se seznámí s pojmem Facebook oblíbeným serverem pro komunikaci

Více

Automobilový portál bez kompromisů. Autojournal.cz

Automobilový portál bez kompromisů. Autojournal.cz Automobilový portál bez kompromisů Autojournal.cz Mise Auto Journal není pouze jeden z dalších automobilových portálů. Naším cílem je přinést aktuální a objektivní informace ze světa motorismu v kvalitní

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Příloha č. 1 5.1.3. Informační a komunikační technologie 5.1.3.1. Informatika (In) a) Obsahové vymezení Předmět Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a na I. stupni

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Výuka telemedicíny a ehealth na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. L F U K

Výuka telemedicíny a ehealth na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. L F U K Výuka telemedicíny a ehealth na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem L I B O R S E I D L, K A R E L H Á N A 1. L F U K 1 7. D U B N A 2 0 1 3 L É K A Ř

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť Dnešní program Proč síť Jak síť využít Přínosy sítě Nasazení sítě 2 SLADĚNÍ SE STRATEGIÍ FIRMY Každá firma má ve své strategii napsáno, že požaduje větší zapojení zaměstnanců do dění ve firmě. NASAZOVÁNÍ

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH IKI 2011: Informace, konkurenceschopnost, inovace Mgr. Štěpánka Tůmová Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav informatiky SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH OBSAH Úvod Sociální sítě jako Statistiky Mýty o sociálních

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

Metody analýzy dat I (Data Analysis I) Úvod do sítí (Networks Basics)

Metody analýzy dat I (Data Analysis I) Úvod do sítí (Networks Basics) Metody analýzy dat I (Data Analysis I) Úvod do sítí (Networks Basics) Literatura Newman, M. (2010). Networks: An Introduction. Oxford University Press. [15-77] Leskovec, J., Rajaraman, A., Ullman, J. D.

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ 1. ÚVOD Ing. Psota Boleslav, Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. Ústav mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 602

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

AKTIVIZACE STUDENTŮ VE VÝUCE EXTREME COLLABORATION STUDENT-ACTIVATING TEACHING METHODS EXTREME COLLABORATION

AKTIVIZACE STUDENTŮ VE VÝUCE EXTREME COLLABORATION STUDENT-ACTIVATING TEACHING METHODS EXTREME COLLABORATION AKTIVIZACE STUDENTŮ VE VÝUCE EXTREME COLLABORATION STUDENT-ACTIVATING TEACHING METHODS EXTREME COLLABORATION Abstrakt Petr Simbartl S postupem doby vlastní více žáků tablet či smartphone. Tyto zařízení

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více