MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Z HLEDISKA INTERAKCE VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ A VZDĚLÁVÁNÍ MARKETINGOVÝCH ODBORNÍKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Z HLEDISKA INTERAKCE VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ A VZDĚLÁVÁNÍ MARKETINGOVÝCH ODBORNÍKŮ"

Transkript

1 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Z HLEDISKA INTERAKCE VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ A VZDĚLÁVÁNÍ MARKETINGOVÝCH ODBORNÍKŮ Zdeněk Smutný, Václav Řezníček Klíčová slova: Marketingová komunikace, virtuální prostředí, interakce, sociální média, vzdělávání, systémové myšlení, znalost. Key words: Marketing communication, virtual environment, interaction, social media, education, systems thinking, knowledge. Abstrakt V příspěvku jsou představeny nástroje internetového marketingu z pohledu interakce (subjektů) ve virtuálním prostředí. Netradičnost tohoto pohledu spočívá v tom, že nehodnotí jednotlivé nástroje (na bázi ICT) pouze z hlediska účelu, k jakému jsou v oblasti internetového marketingu využívány, nýbrž nabízí další perspektivu vhledu do vazeb a interakcí, jež probíhají jak na úrovni jednotlivých internetových služeb, tak v rámci emergence napříč službami. To může napomoci marketingovým pracovníkům k efektivnějšímu využití jednotlivých nástrojů (respektive internetových služeb) za účelem naplnění cílů marketingové kampaně. Zásadní se zde ukazuje problematika vzdělávání marketingových odborníků, které je nezřídka redukováno na rozvoj schopností v práci s novými instrumenty a opomíjí se tak význam systémového myšlení a marketing přesahujícího znalostního zázemí. Abstract The paper presents the tools of internet marketing from the perspective of interaction (of subjects) in a virtual environment. Our view is extraordinary because it does not evaluate the communication tools (ICT-based) only in terms of the purposes for which they are in internet marketing use, but provides additional insight into the perspective of relationships and interactions, which are under way not only at the level of individual web service, but in the emergence across services. It can help marketers to use these tools (web services) efficiently in order to fulfill the objectives of the marketing campaign. The fundamental problem seems to be education of marketing experts, which is often reduced to skills in working with new instruments and ignores the importance of systems thinking and knowledge background beyond marketing scope. Úvod Jedním ze zásadních bodů úspěchu marketingových aktivit komerčního subjektu v dnešní době je jeho komunikace. Tato potřeba se ještě zintenzivnila s rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT). Z nových fenoménů co do komunikace je v současnosti stále významnějším internet (jakožto médium) a především služby, které jsou přes něj nabízeny. Vytváří se zde nový svébytný prostor, který není pouze alternativou k tomu fyzickému, nýbrž je s ním také propojen. Tento prostor zprostředkovávaný internetem se mění v závislosti na službě, která je určitou společenskou skupinou využívána. Každá taková služba (např. Facebook, Youtube aj.) nabízí vlastní možnosti, pravidla či zákony, ve kterých se její 302

2 uživatel nachází (ať už jde o člověka nebo softbota). V našem pohledu je tedy každá taková služba vlastním systémem možným světem který nazýváme virtuálním prostředím. Uvedený termín lépe akcentuje neustálé vytváření nových (možných) světů, kteréžto mohou, ale nemusí mít odraz ve světě fyzickém, na rozdíl od dříve často uplatňovaného názvu kyberprostor (Pierre Lévy), jenž zdůrazňuje řízení tohoto prostředí člověkem, nebo pojmu internet, který je fakticky pouze síťovým propojením počítačů na hardwarové úrovni. Z hlediska historického vývoje přístupu marketingových specialistů k virtuálnímu prostředí existovaly na počátku (v 90. letech 20. století) především webové prezentace v HTML, jejichž cílem bylo podávat základní informace potenciálnímu příjemci. S rozvojem skriptovacích jazyků (PHP, ASP) pro dynamické zpracování webových stránek koncem 90. let přicházejí nové nástroje umožňující tvorbu rozsáhlých portálů či elektronických obchodů, jak je známe dnes. Společně s prudkým nárůstem počtu uživatelů internetu a jeho dostupností i v domácnostech začíná virtuální prostředí plně konkurovat tomu fyzickému. Zásadním problémem je jeho rychlý rozvoj nutící marketingové specialisty neustále měnit strategii komunikačních kampaní v závislosti na současných trendech v internetových službách. Přichází tedy potřeba neustálého vzdělávání těchto pracovníků (včetně sebevzdělávání) a to nikoli pouze na úrovni schopnosti ovládání jednotlivých služeb (např. Twitter), nýbrž na úrovni porozumění podstatě potencionálního nástroje pro marketingovou komunikaci a následně jejího rozumného využití při strategickém plánování marketingových kampaní. Tento příspěvek přináší diskusi a náčrt řešení dvou zásadních problémů, jež ovlivňují výslednou úspěšnost komunikačních aktivit komerčních subjektů ve virtuálním prostředí. Prvním problémem je nevhodný způsob vzdělávání marketingových pracovníků, kdy nestačí pouze umět zacházet s Facebookem či zadat novou kampaň na Google AdWord, ale je třeba vidět hlubší konsekvence a principy ukryté za uživatelským rozhraním, kupříkladu přemýšlet o tom, jakým způsobem se jednotlivé služby ovlivňují a jaké jsou základní mechanismy šíření určitého sdělení v dané službě. Druhým problémem je propojení komunikačních kampaní ve virtuálním prostředí s těmi ve fyzickém prostředí s cílem vytvářet pozitivní synergické efekty v rámci integrované marketingové kampaně. Výše nastíněná problematika spadá pod internetový marketing, který je relativně novinkou v českém prostředí a například české publikace [2] [4] [10] [11], jež se jím či jeho oblastmi zabývají, neřeší výše zmíněné problémy a zaměřují se na jednotlivé nástroje z pozice jejich firemního uživatele (zadavatele kampaně) kde jde o vytvoření kampaně, její správu a případně vyhodnocení v rámci dané služby. 1. Vzdělávání marketingových odborníků Výchozím bodem při návrhu a realizaci komunikační kampaně je marketingový pracovník, který by měl mít patřičné kompetence (znalosti, postoje, dovednosti a hodnoty). Marketingová komunikace, respektive propagace patří mezi čtyři základní složky marketingového mixu, ve kterých se musí takový pracovník orientovat vzhledem k oblasti působení dané společnosti. V dalším textu rozebereme duální přístup ke vzdělávání těchto pracovníků navržený s cílem zvýšení jejich schopností v oblasti internetové marketingové komunikace, a to především s důrazem na následné propojení komunikačních aktivit ve virtuálním a fyzickém prostředí ve smyslu integrované marketingové komunikace a synergických efektů, které potenciálně přináší. 303

3 Jak bylo poznamenáno již v úvodu příspěvku, většina knih ale i odborných kurzů se zaměřuje pouze na užívání jednotlivých nástrojů tedy aplikuje ryze instrumentální pojetí a nerozvíjejí základní penzum znalostí nutných pro vhled a tvorbu efektivní komunikační strategie nebo o tom lépe řešeno ani neuvažuje. Stejně tak opomíjí roli myšlení a jeho rozvoje směrem k uvažování o vztazích mezi jevy. Duálním přístupem ke vzdělávání chápeme následující. V první fázi je nezbytné pochopení základních principů, zákonitostí a technologií, které se využívají ke komunikační kampani, včetně utváření odpovídajícího teoretického přesahu a rozvoje systémového myšlení. V druhé fázi jde o samotnou ( prakticky orientovanou ) výuku v užívání jednotlivých (konkrétních) nástrojů z pohledu zadavatele kampaně (zadání, monitorování, vyhodnocení). Instrumentalizace vzdělání je širší problém netýkající se pouze určité specializace. Ve své práci na něj upozorňuje rakouský filosof Liessmann [5] hovořící v souvislosti s instrumentalizací vzdělání o jeho komodifikaci (tedy redukci na zboží/službu). V dnešní době rychlokurzů a učení se tzv. best practice, dochází za přispění procesů informatizace k objektivizaci znalosti, kterou si lze podle představy mnoha koupit v příručce presentující v praxi zaručeně fungující postupy nebo čtrnáctidenní návštěvou kurzu, díky kterému budeme úspěšnými manažery. Tímto způsobem si však osvojujeme pouze útržkovité poznatky, jakési fragmenty znalosti. V dnešním utilitárním pohledu na vzdělávání motivovaném jeho očekávanou finanční kvantifikovatelností se vytrácí úloha na první pohled nepraktických znalostí principů (teorie), kdy si někteří neuvědomují, že právě tyto znalosti, resp. znalostní zázemí, jsou rámcem umožňujícím uvažování o vztazích mezi jevy, tedy systémové myšlení. Dostáváme se tak do situace, že máme množství pro praxi připravených absolventů, kteří hnáni falešnou představou o skutečnosti a narážejíce na své vlastní limity budou směřovat praxi ke krachu. V době zaručených řešení a postupů za současné averze k myšlení totiž nebudou schopni řešit nové problémy (tvořit nová řešení) stále komplexnějšího světa. V následující části krátce představíme základní penzum znalostí, ze kterých by měl marketingový pracovník vycházet ještě předtím, než se začne jednotlivé nástroje (v našem případě sociální sítě) užívat z pozice zadavatele kampaně. 2. Interakce ve virtuálním prostředí Mezi výchozí znalost marketingového pracovníka považujeme obeznámenost se základními principy, se kterými se na internetu a ve službách, které poskytuje, setkáváme. Z hlediska komunikace nás tedy zajímají především sociální média a mezi nimi nejčastěji zmiňované na bázi ICT postavené sociální sítě. Samotné sítě (ve smyslu grafů) lze dělit dle druhu (sociální, biologické, ekonomické aj.), anebo hierarchicky podle typu (dle [3] dělíme komplexní sítě na náhodné, bezškálové a sítě malého světa). U jednotlivých sítí nalezneme vlastnosti vyplývající ze struktury dané sítě, které vysvětlují některé efekty pozorovatelné na makroúrovni, kupříkladu z hlediska běžného uživatele sociální sítě (šíření zprávy aj.) nebo na druhé straně z pohledu marketingového pracovníka (zvýšení tržeb, počet oslovených aj.). V rámci sociálních sítí je nejčastěji zmiňována bezškálová síť (Scale-free network). Takové propojení nalezneme v oblasti ICT nejenom na softwarové úrovni u sociálních sítí nebo propojení dokumentů skrze web (ve smyslu WWW), ale také na hardwarové úrovni tzn. propojení jednotlivých počítačů v internet. 304

4 Mezi další druhy komplexních sociálních sítí jsou zařazovány náhodné sítě (Random network) a sítě malého světa (Small-world network), kde je známa teorie Šest stupňů odloučení, která říká, že právě řetěz šesti sociálních vazeb mezi lidmi stojí mezi mnou a kýmkoli na této planetě. V roce 2011 díky sociální síti Facebook, která v době experimentu měla přes 700 milionů uživatelů, bylo zjištěno, že 99,6 % uživatelů je spojeno přes pět vazeb a 92 % dokonce jen přes čtyři vazby. [7] Podrobněji se fenoménům v oblasti komplexních sítí a dalších jejich obměn věnuje kniha The structure and dynamics of networks [6]. Pro naše účely v oblasti sociálních sítí je nejzásadnější jedna vlastnost bezškálové sítě: v topologii existují tzv. huby, tedy uzly (vrcholy grafu), které mají výrazně vyšší stupeň než většina uzlů sítě. V takové síti vzniká hierarchie center a tato centra jsou zásadní z hlediska komunikace k podřízeným uzlům. [1] Pokud se tedy při komunikaci podaří zasáhnout a komunikovat skrze tento uzel, můžeme oslovit daleko více recipientů a akcelerovat tím komunikační kampaň. Cílem marketingového pracovníka by tak měla být identifikace takovýchto uzlů v jednotlivých internetových službách (Facebook, Twitter aj.) s přihlédnutím k oboru, kde daný subjekt působí. Kromě uvedeného pohledu na jednu takovou sociální síť, je třeba brát v úvahu nejenom interakce v rámci jedné sítě, nýbrž si být vědom, jakým způsobem se jednotlivé sítě ovlivňují a integrují jedna do druhé. Například Facebook umožňuje sdílet a přímo přehrávat videa z YouTube a YouTube lze tak použít nejen jako samostatný kanál, ale rovněž jako základ případného virálního sdílení videa dalšími sociálními sítěmi, v tomto případě především pomocí Facebooku. Paralelní využívání sociálních sítí při propagaci přináší synergický efekt a snižuje potřebné finanční prostředky oproti stavu, kdy bychom přistupovali ke službám jednotlivě. Přinést systémový pohled (respektive uvažovat v systémovém pohledu), rozumět jednotlivým médiím (na bázi ICT) a být schopen jejich vhodného propojování a násobení chtěného efektu, by mělo být základní součástí kompetencí marketingového odborníka. Interakce nelze zúžit pouze na oblast virtuálního prostředí a je třeba také sledovat přístupové body k jednotlivým službám. V současnosti to jsou nejrůznější formy stolních počítačů (PC, notebook, netbook aj.), ale také mobilní zařízení (telefon, tablet aj.) a obecně trend zaměřující se na mobilitu. S tím přicházejí jistá omezení, ale i potenciální možnosti ve spojení s fyzickým prostředím například kampaně založené na aktuální pozici člověka či rozšířená realita. Tato oblast řešící interakci člověka s počítačem (obecně veškerá zařízení s procesorem) se nazývá Ubiquitous computing. I v této oblasti jsou vytvářeny modely (např. Ubiquitous computing online user requirements UCUR [8]), zaměřené na distribuci takových internetových služeb, které člověk potřebuje vzhledem ke své aktuální činnosti či chování. Představili jsme tedy tři základní principy (vlastnosti bezškálové sítě, systémový pohled a možnost sdílení napříč službami, přístupové body ke službě), kterých by si měl být marketingový pracovník vědom a mohl by je využít pro zvýšení efektivity komunikační kampaně. O možnosti propojení a provázání komunikační kampaně ve virtuálním prostředí s tou ve fyzickém prostředí pojednáme v následující části. 3. Provázanost komunikačních nástrojů ve fyzickém a virtuálním prostředí Při vytváření strategie komunikační kampaně a tvorbě mediaplánu je cílem marketingového odborníka maximalizovat komunikační potenciál jednotlivých médií jejich paralelním 305

5 zapojením tak, aby byla kampaň intenzivní a aby docházelo u jejích recipientů k opakovanému diferenciovanému sdělení přes různá média. Kombinací jednotlivých komunikačních nástrojů vzniká synergie, kdy recipient vnímá celek jako jeden tok informací z vícera zdrojů. Jak bylo řečeno výše, jedná se o dnes již tradičně využívanou integrovanou marketingovou komunikaci. Tu můžeme definovat jako ucelený proces zahrnující analýzu, plánování, implementaci a kontrolu veškeré osobní a neosobní komunikace, médií, sdělení a nástrojů podpory prodeje, které jsou zaměřeny na vybranou cílovou skupinu zákazníků." [9, str. 48] Do tohoto vidění je třeba promítnout nejenom zpravidla jednosměrné komunikační nástroje užívané ve fyzickém prostředí, ale také zapojit interaktivní nástroje virtuálního prostředí. Zřejmě nejzajímavější způsob propojení kampaní ve fyzickém a virtuálním prostředí představují dnes možnosti mobilních zařízení. Nejčastěji se tak děje formou odkazování buď formou URL odkazu nebo přímého ale méně známého QR kódu. Jejich cílem je co nejrychleji a nenáročně přesunout recipienta sdělení ve fyzickém světě do virtuálního prostředí kupříkladu na produktový/firemní profil na sociální síti, případně stažení (download) herní aplikace z virtuálního tržiště (Google Play, Apple itunes aj.). Obdobně funguje i propojení z druhé strany, kdy určitá softwarová aplikace může nabídnout svému uživateli odkaz ve formě zeměpisných souřadnic, na jejichž pozici dojde k další akci příkladem může být hra pro věrné zákazníky na bázi geocachingu. Na jedné straně musí být marketingový specialista seznámen s aktuálně dostupnými technologiemi (v mobilních zařízeních), na druhé straně musí být recipient sdělení schopen a chtít danou technologii používat (takto interagovat). Na základě svých znalostí (myšlení a kreativity) může marketingový pracovník vhodně kombinovat komunikační nástroje za účelem maximalizace jejich synergie. Výsledkem je pak ucelená integrovaná marketingová komunikace jak ve fyzickém tak virtuálním prostředí. Závěr V příspěvku bylo poukázáno na zásadní mezeru v procesu vzdělávání marketingových specialistů, ze které vychází další konsekvence spojené především s internetovým marketingem a obecně propagací ve virtuálním prostředí, jež si žádá soustavné profesní vzdělávání z důvodu neustálého vývoje v oblasti internetových služeb a změnách v možnostech jejich využívání. Dalším důvodem pro rozvoj znalostí je v důsledku informatizace rostoucí komplexita dnešního světa (zvyšující se počet možných interakcí mezi jednotlivci a jejich složitost) a související problém správné interpretace bezprecedentního množství disponibilních dat na významuplné informace využitelné v rozhodovacím procesu. Navrhli jsme zde řešení sestávající se z duálního přístupu ke vzdělávání marketingových pracovníků s důrazem na budování penza výchozích znalostí (základních, obecných principů) a rozvoj systémového myšlení, přičemž byl kriticky reflektován dnešní stav, kdy je vzdělání instrumentalizováno a pod hesly profesní orientace a praktické využitelnosti ustupuje myšlení a sama znalost do pozadí. Navrženým přístupem získáme lepší vhled do fungování a emergentních vlivů u komunikačních nástrojů především ve virtuálním prostředí. Zároveň bylo na příkladu sociálních sítí presentováno, o jaké penzum potřebných znalostí se z pohledu internetového marketingu jedná, a byl ukázán jejich pozitivní vliv na tvorbu marketingové komunikační kampaně nejenom ve virtuálním nebo fyzickém prostředí, nýbrž napříč oběma. 306

6 Poznámka Tento článek byl zpracován za podpory prostředků IGA grantu IG "Význam a vliv sociálních sítí na formování informační společnosti a sociálně-ekonomického prostředí" řešeném na FIS, VŠE v Praze. Literatura: [1] BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí. Vyd. 1. Praha: Paseka, s. ISBN [2] BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. Brno: Computer Press, s. ISBN [3] CHUNG-YUAN, H., S. CHUEN-TSAI a L. HSUN-CHENG. Influence of Local Information on Social Simulations in Small-World Network Models. Journal of artificial societies and social simulation JASSS [online]. 2005, roč. 8, č. 4, s. 26 [cit ]. ISSN Dostupné z: [4] JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, s. ISBN [5] LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Vyd. 1. Praha: Academia, s. ISBN [6] NEWMAN, M., A. BARABÁSI a D. J. WATTS. The structure and dynamics of networks. Princeton: Princeton University Press, s. ISBN [7] NGAK, Chenda. Six-degrees of separation? Facebook says more like CBS Interactive [online] [cit ]. Dostupné z: [8] PEŠOUT, Pavel a Ondřej MATUŠTÍK. On a Modeling of Online User Behavior Using Function Representation. Mathematical Problems in Engineering [online]. 2012, roč. 2012, s [cit ]. ISSN x. DOI: /2012/ Dostupné z: [9] PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN [10] SEDLÁK, Mirek a Petra MIKULÁŠKOVÁ. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN [11] TREADAWAY, Chris a Mari SMITH. Marketing na Facebooku: výukový kurz. Vyd. 1. Překlad Jakub Goner, Marcel Goliaš. Brno: Computer Press, s. ISBN Mgr. Ing. Zdeněk Smutný Doktorand Katedra systémové analýzy Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Ing. Václav Řezníček Doktorand Katedra systémové analýzy Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 307

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

Editoři elektronického vydání

Editoři elektronického vydání Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Katedra Teorii i Filozofii Wychowania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

VYTVOŘENÍ SYSTÉMU PRO ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ NA ZÁKLADĚ ROZBORU EFEKTIVITY ROZVOJE V KONKRÉTNÍCH PODNICÍCH

VYTVOŘENÍ SYSTÉMU PRO ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ NA ZÁKLADĚ ROZBORU EFEKTIVITY ROZVOJE V KONKRÉTNÍCH PODNICÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika VYTVOŘENÍ SYSTÉMU PRO ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ NA ZÁKLADĚ ROZBORU EFEKTIVITY ROZVOJE V KONKRÉTNÍCH PODNICÍCH Creating

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 8. Základy managementu pro informační pracovníky.

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 8. Základy managementu pro informační pracovníky. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 8 Základy managementu pro informační pracovníky Barbora Drobíková Určeno pro projekt: Název:

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 9. Ekonomika podniku. Ing. Petr Očko, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 9. Ekonomika podniku. Ing. Petr Očko, Ph.D. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 9 Ekonomika podniku Ekonomika podniku v éře informační společnosti Ing.

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

katalogizace v knize národní knihovna čr

katalogizace v knize národní knihovna čr katalogizace v knize národní knihovna čr Šviráková, Eva Dynamika projektu: uplatnění systémové dynamiky v řízení projektu / Eva Šviráková. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011. 144 s. ISBN 978-80-87500-07-1 005.8

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce 2014 Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce Daniel Mucha

Více