Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Minimální preventivní program Střední odborné učiliště potravinářské v Jílovém u Prahy Školní rok: 2014/2015 Metodik prevence: Ing. Alena Musilová

2 CHARAKTER ŠKOLY Střední odborné učiliště v Jílovém u Prahy je odborná škola, kde se připravují studenti tři roky na povolání kuchař, kuchař - číšník a cukrář. Dále na naší škole máme dva nástavbové ročníky, kde se studenti připravují na maturitu v oboru podnikání. Škola je umístěna na okraji města Jílové u Prahy. Město je poměrně malé, má asi 3000 obyvatel a je umístěno v překrásné krajině blízko řeky Sázavy. Jílové u Prahy je město s bohatou historií a to hlavně v oblasti těžby zlata. Na okraji města je poměrně velký areál, ve kterém je umístěna naše škola. V areálu je budova ředitelství, dále jsou zde budovy školy, cukrářské dílny, cvičné kuchyně, školní kuchyně a jídelna. Na těchto pracovištích žáci vykonávají praxi. V areálu je ještě budova domova mládeže asi pro 40 žáků. Naši studenti již od 1. ročníku vykonávají praxi i na smluvních pracovištích. Žáci oboru kuchař a kuchař číšník vykonávají praxi i ve školní jídelně a na cvičné kuchyni. Žáci oboru cukrář vykonávají praxi po celé tři roky na cukrářských dílnách v areálu naší školy i na smluvních pracovištích. Protože naše škola je na okraji města v uzavřeném areálu je poměrně dobrý přehled o volno-časových aktivitách žáků. Také problém s docházkou do školy lze poměrně dobře ošetřit, protože pohyb žáků po městě je nepřehlédnutelný. Nicméně i na naší škole máme velké problémy s absencí žáků, především dojíždějících a s užíváním drog, hlavně marihuany. Taktéž velkým problémem u žáků je kouření běžných cigaret. Tyto problémy bohužel musíme řešit i u žáků l. ročníku. Též estetické vnímání žáků je na velmi nízké úrovni, jejich výrazným projevem je devastace předmětů a okolí.

3 ÚVOD Rizikové formy chování jsou důsledkem poruch vnímání své vlastní osobnosti, pocitu nedostatečnosti (frustrace) a osobních problémů se začleněním do okolního světa. Právě proto se rozšiřuje škála nezdravých projevů chování vedoucích k rizikovému vývoji mladého člověka. Velmi důležitou formou prevence těchto projevů je OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzhledem k tomu, že jsme na počet žáků SŠ malá škola, můžeme vzájemné metody otevřenosti velmi dobře praktikovat. Jedná se o otevřený dialog se žáky. Při každodenní osobní komunikaci vyučujících, mistrů i vychovatelů mají žáci možnost požádat o rozhovor či soukromou konzultaci. Běžně k těmto kontaktům dochází. S řešením závažnějších otázek se obrací na metodika prevence, jak v konzultačních hodinách 2x týdně, tak i v jiném vhodném čase. Ideálním řešením problémů je následná, diskrétní týmová práce. I s ní máme několikaleté dobré zkušenosti. Současným problémem výchovy je malá osobní zainteresovanost těch nejbližších, rodičů. Velmi často omezují svoji roli na materiální zabezpečení dětí. S výchovou dospívajících dětí mívají problémy, vzdělání už zcela nechávají na nich samotných. Vlivem vzájemného odcizování se na ně děti s řešením svých osobních a postojových problémů téměř neobrací. Právě proto se škola stává významným článkem prevence nezdravého vývoje. Únik od reality vlivem užívání drog je v období dospívání velmi závažný. Vývoj drogové problematiky ve světě potvrzuje nutnost preventivního působení na co nejširší úrovni. Problematika primární prevence zneužívání návykových látek je dnes obzvlášť aktuální a závazná. Problém drog, jejich dostupnost a touha po neznámém u mladých lidí jsou hlavními předpoklady rozšíření a později i reálné klientely konzumentů. Atraktivnost položení České republiky z ní činí nejen tranzitní území drogových cest ale i výhodné odbytiště. Počet narkomanů, závislých na tvrdých drogách se neustále u nás zvyšuje. Roste počet těch, kteří začali rovnou užívat tvrdé drogy (heroin ), aniž by začínali drogami měkkými (marihuana ) V současné době můžeme konstatovat, že drogová problematika je u nás celospolečenským problémem. Drogy a jiné sociálně patologické jevy se začínají dotýkat i dětí nižších věkových kategorií. Zatímco "vyučit se" na člověka-profesionála v řadě různých profesí nám podle okolností trvá let, "vyučit se" na jedince odolného různým poškozujícím vlivům včetně drogových závislostí musíme daleko dříve. K nejrozšířenější rizikové skupině patří právě adolescenti - žáci naší školy. Z pohledu nás, pedagogů se proto preventivní působení v tomto období "tolika změn" jeví nanejvýš optimálním a zároveň nanejvýš nutným, a proto se naše škola rozhodla připravit a realizovat komplexní, dlouhodobý program prevence problémů způsobených návykovými látkami u našich žáků. Preventivní proces je velmi dlouhodobý. Poznatky a základy formování postojů,

4 kterých se našim žákům již dříve dostalo, je třeba dále rozvíjet a prohlubovat. Jenom dlouhodobá a různorodá preventivní práce vedená různými formami, metodami a lidmi může v budoucnu přinést kladné změny v postojích a chování mladých lidí vůči drogám. Prevence drogových závislostí v tomto věku musí být založena na širším kontextu podpory zdraví. Proto jsou součástí programu i témata zcela nespecifická, zdánlivě se nevztahující k problematice alkoholu, tabáku a jiných drog. Považujeme jej za součást dalších preventivních snah, jako jsou prevence neprospěchu, kriminality, sebevražd, úrazů, HIV/AIDS apod. Naší snahou bude zahrnout do něj co nejvíce spolupracujících subjektů. Prevence vandalismu by měla být založena na poznávání a rozpoznání kulturních projevů, uvědomování si jejich hodnoty jak vnitřní, tak vnější. Zvyšování kulturního povědomí pak vede ke zvýšení vědomí svých vlastních hodnot a k přetváření celkového pohledu na svět.

5 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA REALIZACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Filozofie programu se odvíjí od charakteru naší školy: Převážná část žáků školy dojíždí, část žáků je místních, část je ubytovaná na domově mládeže Studijní zaměření dává prostor v jednotlivých odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech na zakomponování problematiky do učebních programů 1. Cíle programu prevence: Cíle určené žákům: -Vytvořit zdravý postoj ke svému životu -Vytvořit zdravý a vnímavý postoj k životu druhých a ke komunitě, ve které žáci žijí -Zvýšit odolnost žáků vůči zneužívání návykových látek -Zvýšit odolnost žáků vůči únikovému praktikování patologických projevů chování -Snížit toleranci vůči těmto jevům -Zlepšit informovanost o nebezpečí zneužívání drog a jejich následků pro zdravý vývoj jedince -Naučit žáky odmítavému postoji k drogám a jiným sociálně patologickým jevům -Vychovat žáky k toleranci k ostatním (odlišným) jedincům a skupinám -Zlepšit informovanost žáků o poradenských službách -Nabídnout žákům pozitivní aktivity a činnosti ve volném čase -Zapojit žáky do studie o stavu na škole -Zapojit žáky do aktivní prevence Cíle pro pedagogické pracovníky: -Systematicky studovat problematiku závislostí a sociálně patologických jevů -Zařadit vhodné učivo do ŠVP a příprav na vyučovací jednotku svých vyučovacích předmětů -Naučit se žáky podporovat v pozitivních stránkách jejich života -Aktivně se snažit porozumět problémům žáků, umět s nimi správně komunikovat -Naučit se udržovat laskavou kázeň a autoritu -Vyvíjet maximální tlak na komunikaci se zákonnými zástupci -Rozvíjet týmovou spolupráci / metodik prevence, třídní učitel, výchovný poradce, případně další vyučující / a důsledně řešit vzniklé problémy -Sledovat žáky a dění ve škole, snažit se řešit krizové situace ještě před vznikem problému -Hlubší problémy konzultovat a řešit ve spolupráci s příslušnými odbory sociální péče, kurátory, Policií ČR, PP poradnami, lékaři a ostatními vhodnými organizacemi

6 Cíle pro rodiče (zákonné zástupce): -Informovat rodiče o možném nebo diagnostikovaném problému jejich dětí se zneužíváním návykových látek -Informovat rodiče o problematickém chování jejich dětí a možném nebo již zjevném rizikovém, sociálně patologickém chování -Na základě toho s nimi úzce spolupracovat, pomáhat jim řešit tyto problémy -Metodik prevence bude informovat zákonné zástupce o dostupných organizacích sekundární preventivní a podpůrné péče 1. Hlavní obsahové zaměření a činnosti, které budou v programu realizovány: Pro žáky: A/ Začlenění obsahově vhodného učiva do ŠVP zejména následujících vyučovacích předmětů: Český jazyk a literatura - zobrazení problémů se sociálně patologickými jevy v literatuře, slohová práce na téma drogy apod. Cizí jazyky - komunikace o zdravém životním stylu (např. téma trávení volného času v cizině) Občanská nauka - význam a smysl rodinného života, trávení volného času, hodnotová orientace, význam zdraví, výchova dítěte, komunikace, já a práce, má role ve společnosti, odpovědnost za sebe sama, jak dobře reagovat, umění přijímat a odmítat, zdravé sebevědomí apod. Skupinová práce- můj vztah k menšinovým skupinám naší společnosti (homosexuálové, drogově závislí apod.) Návštěva komponovaného pořadu k problematice drogové závislosti, poté beseda v rámci výuky, na ní vytváření postojů a nácvik asertivního odmítnutí. Matematika, Ekonomika apod. - zařazení úloh např. o tom, kolik stojí drogy, jak dlouho by na ně musel vydělávat, kdo má největší zisky, kdo na nich vydělává a pod. Základy přírodních věd, Suroviny, Potraviny a výživa správný vývoj člověka, význam správné životosprávy, správná výživa apod. Tělesná výchova - správný tělesný rozvoj, podporování vědomí, že něco umí a dokáží, posilování sebevědomí Odborné předměty základy společenského chování, rozdíl mezi pozitivním smyslovým působením požitků (zákusky, delikatesy, alkohol. nápoje) a negativním vlivem nesprávné výživy, alkoholismu, nikotinismu apod. Informační a komunikační technologie nebezpečí netismu, gamblerství, internetového zneužívání, šikanování apod. Psychologie, Právo Psychohry- nucené rozhodování, drogy- stereotypy a mýty. Oddíl trestního práva v drogové problematice Tematické bloky nejsou již tak rozsáhlé jako na ZŠ, kde byly součástí učebních

7 osnov. Přesto jsou významnou součástí programu (zařazeny do ŠVP) Jde především o učivo, které vede žáky k zdravému životnímu stylu, zvyšování jejich právního vědomí, zlepšování lidských a občanských postojů. Učivo je dlouhodobě zařazováno do ŠVP. B/ Knihovna, videotéka - pro žáky, rodiče i učitele. Průběžně bude doplňována dle aktuální nabídky a finanční situace (knihy, brožury, letáky, atrapy drog, videokazety, CD, DVD) výběr titulů videotéky se bude řídit zájmy žáků příslušné třídy a doporučením metodika prevence C/ Účast na akcích a programech primární prevence ve škole i mimo školu Některé akce budou organizované pro všechny žáky a studenty školy, jiné se zaměřením na jednotlivé ročníky. - Adaptační kurz pro první ročník - Stmelovací kurz pro druhý ročník Aktivity zaměřené na upevnění sociálního zdraví kolektivu třídy pro druhý a třetí ročník pod vedením odborné lektorky p. Těšinové a v programech připravených ve spolupráci výchovné poradkyně a metodičky prevence. - Návštěva filmového představení filmový dokument a následná beseda, akce pro celou školu, prevence závislosti. - Návštěva vánočního kulturního představení, včetně besedy o obsahu a působení i vnímání pořadu. Cíl budování pozitivních návyků prostřednictvím osobních zkušeností. - Prevence kriminality besedy s tiskovým mluvčím a preventistou Policie ČR, obsahová náplň besed je přizpůsobena podle ročníků a stáří žáků, akce pro celou školu. Akce posilující vědomí svých možností, sebeodpovědnosti, aktivity a sebevědomí. účast na Středoškolské soutěži v piškvorkách, případně jiných soutěžích škol turistická zátěžová aktivita pro zájemce - jarní přechod Krkonoš Účast vybraných žáků na peer programu Tři dny s netopeery. Program zaměřený na budování zdravých partnerských vztahů a prevenci pohlavně přenosných chorob včetně HIV/ AIDS. Návštěva Domu světla.besedy s peer aktivisty na tato témata ve třídách akce pro 1.,2.,3. ročník. Přednáška Rady začínajícím milencům společnost CAT ve spolupráci SPRSV (společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu). Soubor přednášek a besed ve spolupráci s organizací ACET. Beseda na téma prevence alkoholismu a ostatních drogových závislostí akce pro celou školu. Beseda na téma prevence a zdravotní závadnosti kouření. Program zaměřený na uvědomění si sebeúcty a zdravých partnerských vztahů.

8 Prevence šikany a kyberšikany. Program osobní ochrany proti možnému osobnímu ohrožení v nebezpečné situaci. Spolupráce s organizací ABAK. - Návštěva K centra Benešov, případně jiného poradenského centra akce pro 2. a 3. ročníky - Aktivní účast na Dnu Země akce pro celou školu - Sportovní den školy - Návštěva Úřadu práce ročník 3. a 2. P - Možné využití dalších vhodných nabídek akcí a aktivit v průběhu školního roku Návštěva interaktivní výstavy Chodící lidé, poznání možností handicapu a spolupráce. Návštěva kulturních akcí a výstav s cílem posílení estetického cítění a vědomí hodnot. Navazovat bude spolupráce při výzdobě nové školy. D/ Volno-časové aktivity - budou i nadále zaměřeny na sportovní a kulturní akce, které škola tradičně organizuje (sportovní turnaje, návštěva kulturních představení, zájmové kroužky na domově mládeže, výzdoba školy,dm i ostatních prostor např. o vánocích a velikonocích, turistika) - zaktivizování žáků ke sportovní činnosti - účast v různých sport. soutěžích - organizace sportovního - ozdravného pobytu na horách, Dne Země apod. - účast na konání Dne proti drogám - zájmová a sportovní aktivita - podpora účasti v mimoškolních kulturně vzdělávacích a sportovních individuálních aktivitách Další akce: dle místní nabídky Návštěvy zařízení protidrogové prevence - dle časových a organizačních možností školy a příslušné instituce (K-centrum, Dům světla apod.) Pro zájemce návštěva Domu na půl cesty Pro indikované žáky návštěva Střediska výchovné péče v Modřanech Pro učitele a ostatní pedagogické pracovníky: - Zařadit vhodná témata do vzdělávacích programů vyučovaných předmětů - Účastnit se na přednáškách a seminářích o rizikových formách chování, o drogové a jiné závislosti nebo přednáškách s touto problematikou spojených organizovaných jinými institucemi dle nabídky a osobního zájmu jednotlivých vyučujících - Vyvíjet spolupráci s PPP, policií, sociálními kurátory žáků, zdravotnictvím. - Spolupracovat s výchovnými, tematicky zaměřenými a protidrogovými organizacemi. Metodik prevence koordinuje tuto činnost. Metodik prevence absolvuje možné typy školení (semináře zaměřené na zpracování a realizaci minimálních preventivních programů, strategického plánu prevence, alternativní strategie prevence, metody a formy preventivního působení, kurzy komunikace, psychologické vzdělávání apod. ), ostatní pedagog. pracovníci pouze ty vzdělávací

9 formy, které korelují s jejich účastí na realizaci preventivního programu. - Účastnit se vybraných akcí primární prevence organizovaných školou. - Informovat a spolupracovat s rodiči (zákonnými zástupci) - upozornění na nebezpečí zneužívání návykových látek, jejich výskyt ve škole, základní informace týkající se drog a jiných SPJ s důrazem na zásady zdravého životního stylu budou předávány rodičům žáků v rámci setkání na konzultacích se školním metodikem prevence SPJ nebo třídních schůzkách. - Naplňovat program OTEVŘENÁ ŠKOLA: - Individuálně konzultovat se žáky. Pomáhat jim při řešení jejich problémů, dle možností a kompetence školy. Upřednostňovat diskrétní týmovou spolupráci (metodik prevence, třídní učitel, vyučující). Konzultace evidovat. - Mapovat dění ve škole a jakékoli nesrovnalosti se snažit podchytit v počátečním stádiu. Informovat o nich příslušné ostatní vyučující. Podílet se na prevenci, případně týmovém řešení vznikajícího problému. Pro rodiče: Konzultace s rodiči žáků, u kterých je podezření nebo bylo diagnostikováno užívání a zneužívání drog, nebo pokud požádají školu o pomoc. - Konzultovat s rodiči problémy s vysokou absencí žáků a se záškoláctvím. - Konzultovat s rodiči problematické projevy chování žáků, upozornit je na možné důsledky tohoto chování. - Podílet se, dle možností a kompetence školy na řešení problémů žáků s nimiž se rodiče obrátí na školu 3. Časový harmonogram primární prevence: Harmonogram jednotlivých aktivit a činností se přizpůsobí celkovému plánu práce školy v průběhu školního roku. Část programu bude záviset na nabídce příslušných institucí. Část programu závisí na poptávce žáků a jejich rodičů. 4. Využitelné při realizaci protidrogového a preventivního působení v širokém spektru sociálně patologických jevů: Profesionalizace pedagogických pracovníků: Pokud má být program úspěšně realizován, je nutné další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci časových možností se účastní jednotlivých odborných přednášek pořádaných institucemi a organizacemi, které zajišťují protidrogovou prevenci. Metodické pomůcky, informace, kontakty: 1. knihovna (doplňování novými tituly, umístěna v kabinetě VP)

10 2. videotéka (v kabinetě VP) 3. propagační materiály- pro žáky i rodiče -letáky, časopisy 4. nástěnky, dle potřeby 5. informace u Ing. Aleny Musilové v konzultačních hodinách (dle potřeby okamžitě) každé pondělí hod. každá středa hod. internetová komunikace: Krizové poradenství Ztracené dítě nonstop, zdarma telefonická linka: internet: Linka bezpečí nonstop, zdarma telefonická linka: internet: Dětské krizové centrum nonstop telefonická linka důvěry: , internet: chat: pátek neděle hod. Skype: Id_dkc pondělí čtvrtek hod. pátek neděle hod. Rodičovská linka první pomoci telefonická linka: ZÁVĚR Návyky a životní postoje, které pomáháme žákům vybudovat, rovněž odborné vzdělání, rodinné klima, pohotovost aktivně a optimálně řešit vzniklé problémy vytváří předpoklady pro dobré životní a profesní uplatnění, většiny našich žáků.

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní. program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní. program. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 č. j.: 20/2013 Jar 1 1. ÚVOD Problematika návykových látek je velmi ožehavou otázkou

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚVOD Problematika sociálně patologických jevů by měla být v popředí zájmu nejen ve školách, ale v celé společnosti. Úspěšná prevence těchto jevů ve škole výrazně snižuje riziko studijních selhání, trestné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více