Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Minimální preventivní program Střední odborné učiliště potravinářské v Jílovém u Prahy Školní rok: 2014/2015 Metodik prevence: Ing. Alena Musilová

2 CHARAKTER ŠKOLY Střední odborné učiliště v Jílovém u Prahy je odborná škola, kde se připravují studenti tři roky na povolání kuchař, kuchař - číšník a cukrář. Dále na naší škole máme dva nástavbové ročníky, kde se studenti připravují na maturitu v oboru podnikání. Škola je umístěna na okraji města Jílové u Prahy. Město je poměrně malé, má asi 3000 obyvatel a je umístěno v překrásné krajině blízko řeky Sázavy. Jílové u Prahy je město s bohatou historií a to hlavně v oblasti těžby zlata. Na okraji města je poměrně velký areál, ve kterém je umístěna naše škola. V areálu je budova ředitelství, dále jsou zde budovy školy, cukrářské dílny, cvičné kuchyně, školní kuchyně a jídelna. Na těchto pracovištích žáci vykonávají praxi. V areálu je ještě budova domova mládeže asi pro 40 žáků. Naši studenti již od 1. ročníku vykonávají praxi i na smluvních pracovištích. Žáci oboru kuchař a kuchař číšník vykonávají praxi i ve školní jídelně a na cvičné kuchyni. Žáci oboru cukrář vykonávají praxi po celé tři roky na cukrářských dílnách v areálu naší školy i na smluvních pracovištích. Protože naše škola je na okraji města v uzavřeném areálu je poměrně dobrý přehled o volno-časových aktivitách žáků. Také problém s docházkou do školy lze poměrně dobře ošetřit, protože pohyb žáků po městě je nepřehlédnutelný. Nicméně i na naší škole máme velké problémy s absencí žáků, především dojíždějících a s užíváním drog, hlavně marihuany. Taktéž velkým problémem u žáků je kouření běžných cigaret. Tyto problémy bohužel musíme řešit i u žáků l. ročníku. Též estetické vnímání žáků je na velmi nízké úrovni, jejich výrazným projevem je devastace předmětů a okolí.

3 ÚVOD Rizikové formy chování jsou důsledkem poruch vnímání své vlastní osobnosti, pocitu nedostatečnosti (frustrace) a osobních problémů se začleněním do okolního světa. Právě proto se rozšiřuje škála nezdravých projevů chování vedoucích k rizikovému vývoji mladého člověka. Velmi důležitou formou prevence těchto projevů je OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzhledem k tomu, že jsme na počet žáků SŠ malá škola, můžeme vzájemné metody otevřenosti velmi dobře praktikovat. Jedná se o otevřený dialog se žáky. Při každodenní osobní komunikaci vyučujících, mistrů i vychovatelů mají žáci možnost požádat o rozhovor či soukromou konzultaci. Běžně k těmto kontaktům dochází. S řešením závažnějších otázek se obrací na metodika prevence, jak v konzultačních hodinách 2x týdně, tak i v jiném vhodném čase. Ideálním řešením problémů je následná, diskrétní týmová práce. I s ní máme několikaleté dobré zkušenosti. Současným problémem výchovy je malá osobní zainteresovanost těch nejbližších, rodičů. Velmi často omezují svoji roli na materiální zabezpečení dětí. S výchovou dospívajících dětí mívají problémy, vzdělání už zcela nechávají na nich samotných. Vlivem vzájemného odcizování se na ně děti s řešením svých osobních a postojových problémů téměř neobrací. Právě proto se škola stává významným článkem prevence nezdravého vývoje. Únik od reality vlivem užívání drog je v období dospívání velmi závažný. Vývoj drogové problematiky ve světě potvrzuje nutnost preventivního působení na co nejširší úrovni. Problematika primární prevence zneužívání návykových látek je dnes obzvlášť aktuální a závazná. Problém drog, jejich dostupnost a touha po neznámém u mladých lidí jsou hlavními předpoklady rozšíření a později i reálné klientely konzumentů. Atraktivnost položení České republiky z ní činí nejen tranzitní území drogových cest ale i výhodné odbytiště. Počet narkomanů, závislých na tvrdých drogách se neustále u nás zvyšuje. Roste počet těch, kteří začali rovnou užívat tvrdé drogy (heroin ), aniž by začínali drogami měkkými (marihuana ) V současné době můžeme konstatovat, že drogová problematika je u nás celospolečenským problémem. Drogy a jiné sociálně patologické jevy se začínají dotýkat i dětí nižších věkových kategorií. Zatímco "vyučit se" na člověka-profesionála v řadě různých profesí nám podle okolností trvá let, "vyučit se" na jedince odolného různým poškozujícím vlivům včetně drogových závislostí musíme daleko dříve. K nejrozšířenější rizikové skupině patří právě adolescenti - žáci naší školy. Z pohledu nás, pedagogů se proto preventivní působení v tomto období "tolika změn" jeví nanejvýš optimálním a zároveň nanejvýš nutným, a proto se naše škola rozhodla připravit a realizovat komplexní, dlouhodobý program prevence problémů způsobených návykovými látkami u našich žáků. Preventivní proces je velmi dlouhodobý. Poznatky a základy formování postojů,

4 kterých se našim žákům již dříve dostalo, je třeba dále rozvíjet a prohlubovat. Jenom dlouhodobá a různorodá preventivní práce vedená různými formami, metodami a lidmi může v budoucnu přinést kladné změny v postojích a chování mladých lidí vůči drogám. Prevence drogových závislostí v tomto věku musí být založena na širším kontextu podpory zdraví. Proto jsou součástí programu i témata zcela nespecifická, zdánlivě se nevztahující k problematice alkoholu, tabáku a jiných drog. Považujeme jej za součást dalších preventivních snah, jako jsou prevence neprospěchu, kriminality, sebevražd, úrazů, HIV/AIDS apod. Naší snahou bude zahrnout do něj co nejvíce spolupracujících subjektů. Prevence vandalismu by měla být založena na poznávání a rozpoznání kulturních projevů, uvědomování si jejich hodnoty jak vnitřní, tak vnější. Zvyšování kulturního povědomí pak vede ke zvýšení vědomí svých vlastních hodnot a k přetváření celkového pohledu na svět.

5 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA REALIZACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Filozofie programu se odvíjí od charakteru naší školy: Převážná část žáků školy dojíždí, část žáků je místních, část je ubytovaná na domově mládeže Studijní zaměření dává prostor v jednotlivých odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech na zakomponování problematiky do učebních programů 1. Cíle programu prevence: Cíle určené žákům: -Vytvořit zdravý postoj ke svému životu -Vytvořit zdravý a vnímavý postoj k životu druhých a ke komunitě, ve které žáci žijí -Zvýšit odolnost žáků vůči zneužívání návykových látek -Zvýšit odolnost žáků vůči únikovému praktikování patologických projevů chování -Snížit toleranci vůči těmto jevům -Zlepšit informovanost o nebezpečí zneužívání drog a jejich následků pro zdravý vývoj jedince -Naučit žáky odmítavému postoji k drogám a jiným sociálně patologickým jevům -Vychovat žáky k toleranci k ostatním (odlišným) jedincům a skupinám -Zlepšit informovanost žáků o poradenských službách -Nabídnout žákům pozitivní aktivity a činnosti ve volném čase -Zapojit žáky do studie o stavu na škole -Zapojit žáky do aktivní prevence Cíle pro pedagogické pracovníky: -Systematicky studovat problematiku závislostí a sociálně patologických jevů -Zařadit vhodné učivo do ŠVP a příprav na vyučovací jednotku svých vyučovacích předmětů -Naučit se žáky podporovat v pozitivních stránkách jejich života -Aktivně se snažit porozumět problémům žáků, umět s nimi správně komunikovat -Naučit se udržovat laskavou kázeň a autoritu -Vyvíjet maximální tlak na komunikaci se zákonnými zástupci -Rozvíjet týmovou spolupráci / metodik prevence, třídní učitel, výchovný poradce, případně další vyučující / a důsledně řešit vzniklé problémy -Sledovat žáky a dění ve škole, snažit se řešit krizové situace ještě před vznikem problému -Hlubší problémy konzultovat a řešit ve spolupráci s příslušnými odbory sociální péče, kurátory, Policií ČR, PP poradnami, lékaři a ostatními vhodnými organizacemi

6 Cíle pro rodiče (zákonné zástupce): -Informovat rodiče o možném nebo diagnostikovaném problému jejich dětí se zneužíváním návykových látek -Informovat rodiče o problematickém chování jejich dětí a možném nebo již zjevném rizikovém, sociálně patologickém chování -Na základě toho s nimi úzce spolupracovat, pomáhat jim řešit tyto problémy -Metodik prevence bude informovat zákonné zástupce o dostupných organizacích sekundární preventivní a podpůrné péče 1. Hlavní obsahové zaměření a činnosti, které budou v programu realizovány: Pro žáky: A/ Začlenění obsahově vhodného učiva do ŠVP zejména následujících vyučovacích předmětů: Český jazyk a literatura - zobrazení problémů se sociálně patologickými jevy v literatuře, slohová práce na téma drogy apod. Cizí jazyky - komunikace o zdravém životním stylu (např. téma trávení volného času v cizině) Občanská nauka - význam a smysl rodinného života, trávení volného času, hodnotová orientace, význam zdraví, výchova dítěte, komunikace, já a práce, má role ve společnosti, odpovědnost za sebe sama, jak dobře reagovat, umění přijímat a odmítat, zdravé sebevědomí apod. Skupinová práce- můj vztah k menšinovým skupinám naší společnosti (homosexuálové, drogově závislí apod.) Návštěva komponovaného pořadu k problematice drogové závislosti, poté beseda v rámci výuky, na ní vytváření postojů a nácvik asertivního odmítnutí. Matematika, Ekonomika apod. - zařazení úloh např. o tom, kolik stojí drogy, jak dlouho by na ně musel vydělávat, kdo má největší zisky, kdo na nich vydělává a pod. Základy přírodních věd, Suroviny, Potraviny a výživa správný vývoj člověka, význam správné životosprávy, správná výživa apod. Tělesná výchova - správný tělesný rozvoj, podporování vědomí, že něco umí a dokáží, posilování sebevědomí Odborné předměty základy společenského chování, rozdíl mezi pozitivním smyslovým působením požitků (zákusky, delikatesy, alkohol. nápoje) a negativním vlivem nesprávné výživy, alkoholismu, nikotinismu apod. Informační a komunikační technologie nebezpečí netismu, gamblerství, internetového zneužívání, šikanování apod. Psychologie, Právo Psychohry- nucené rozhodování, drogy- stereotypy a mýty. Oddíl trestního práva v drogové problematice Tematické bloky nejsou již tak rozsáhlé jako na ZŠ, kde byly součástí učebních

7 osnov. Přesto jsou významnou součástí programu (zařazeny do ŠVP) Jde především o učivo, které vede žáky k zdravému životnímu stylu, zvyšování jejich právního vědomí, zlepšování lidských a občanských postojů. Učivo je dlouhodobě zařazováno do ŠVP. B/ Knihovna, videotéka - pro žáky, rodiče i učitele. Průběžně bude doplňována dle aktuální nabídky a finanční situace (knihy, brožury, letáky, atrapy drog, videokazety, CD, DVD) výběr titulů videotéky se bude řídit zájmy žáků příslušné třídy a doporučením metodika prevence C/ Účast na akcích a programech primární prevence ve škole i mimo školu Některé akce budou organizované pro všechny žáky a studenty školy, jiné se zaměřením na jednotlivé ročníky. - Adaptační kurz pro první ročník - Stmelovací kurz pro druhý ročník Aktivity zaměřené na upevnění sociálního zdraví kolektivu třídy pro druhý a třetí ročník pod vedením odborné lektorky p. Těšinové a v programech připravených ve spolupráci výchovné poradkyně a metodičky prevence. - Návštěva filmového představení filmový dokument a následná beseda, akce pro celou školu, prevence závislosti. - Návštěva vánočního kulturního představení, včetně besedy o obsahu a působení i vnímání pořadu. Cíl budování pozitivních návyků prostřednictvím osobních zkušeností. - Prevence kriminality besedy s tiskovým mluvčím a preventistou Policie ČR, obsahová náplň besed je přizpůsobena podle ročníků a stáří žáků, akce pro celou školu. Akce posilující vědomí svých možností, sebeodpovědnosti, aktivity a sebevědomí. účast na Středoškolské soutěži v piškvorkách, případně jiných soutěžích škol turistická zátěžová aktivita pro zájemce - jarní přechod Krkonoš Účast vybraných žáků na peer programu Tři dny s netopeery. Program zaměřený na budování zdravých partnerských vztahů a prevenci pohlavně přenosných chorob včetně HIV/ AIDS. Návštěva Domu světla.besedy s peer aktivisty na tato témata ve třídách akce pro 1.,2.,3. ročník. Přednáška Rady začínajícím milencům společnost CAT ve spolupráci SPRSV (společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu). Soubor přednášek a besed ve spolupráci s organizací ACET. Beseda na téma prevence alkoholismu a ostatních drogových závislostí akce pro celou školu. Beseda na téma prevence a zdravotní závadnosti kouření. Program zaměřený na uvědomění si sebeúcty a zdravých partnerských vztahů.

8 Prevence šikany a kyberšikany. Program osobní ochrany proti možnému osobnímu ohrožení v nebezpečné situaci. Spolupráce s organizací ABAK. - Návštěva K centra Benešov, případně jiného poradenského centra akce pro 2. a 3. ročníky - Aktivní účast na Dnu Země akce pro celou školu - Sportovní den školy - Návštěva Úřadu práce ročník 3. a 2. P - Možné využití dalších vhodných nabídek akcí a aktivit v průběhu školního roku Návštěva interaktivní výstavy Chodící lidé, poznání možností handicapu a spolupráce. Návštěva kulturních akcí a výstav s cílem posílení estetického cítění a vědomí hodnot. Navazovat bude spolupráce při výzdobě nové školy. D/ Volno-časové aktivity - budou i nadále zaměřeny na sportovní a kulturní akce, které škola tradičně organizuje (sportovní turnaje, návštěva kulturních představení, zájmové kroužky na domově mládeže, výzdoba školy,dm i ostatních prostor např. o vánocích a velikonocích, turistika) - zaktivizování žáků ke sportovní činnosti - účast v různých sport. soutěžích - organizace sportovního - ozdravného pobytu na horách, Dne Země apod. - účast na konání Dne proti drogám - zájmová a sportovní aktivita - podpora účasti v mimoškolních kulturně vzdělávacích a sportovních individuálních aktivitách Další akce: dle místní nabídky Návštěvy zařízení protidrogové prevence - dle časových a organizačních možností školy a příslušné instituce (K-centrum, Dům světla apod.) Pro zájemce návštěva Domu na půl cesty Pro indikované žáky návštěva Střediska výchovné péče v Modřanech Pro učitele a ostatní pedagogické pracovníky: - Zařadit vhodná témata do vzdělávacích programů vyučovaných předmětů - Účastnit se na přednáškách a seminářích o rizikových formách chování, o drogové a jiné závislosti nebo přednáškách s touto problematikou spojených organizovaných jinými institucemi dle nabídky a osobního zájmu jednotlivých vyučujících - Vyvíjet spolupráci s PPP, policií, sociálními kurátory žáků, zdravotnictvím. - Spolupracovat s výchovnými, tematicky zaměřenými a protidrogovými organizacemi. Metodik prevence koordinuje tuto činnost. Metodik prevence absolvuje možné typy školení (semináře zaměřené na zpracování a realizaci minimálních preventivních programů, strategického plánu prevence, alternativní strategie prevence, metody a formy preventivního působení, kurzy komunikace, psychologické vzdělávání apod. ), ostatní pedagog. pracovníci pouze ty vzdělávací

9 formy, které korelují s jejich účastí na realizaci preventivního programu. - Účastnit se vybraných akcí primární prevence organizovaných školou. - Informovat a spolupracovat s rodiči (zákonnými zástupci) - upozornění na nebezpečí zneužívání návykových látek, jejich výskyt ve škole, základní informace týkající se drog a jiných SPJ s důrazem na zásady zdravého životního stylu budou předávány rodičům žáků v rámci setkání na konzultacích se školním metodikem prevence SPJ nebo třídních schůzkách. - Naplňovat program OTEVŘENÁ ŠKOLA: - Individuálně konzultovat se žáky. Pomáhat jim při řešení jejich problémů, dle možností a kompetence školy. Upřednostňovat diskrétní týmovou spolupráci (metodik prevence, třídní učitel, vyučující). Konzultace evidovat. - Mapovat dění ve škole a jakékoli nesrovnalosti se snažit podchytit v počátečním stádiu. Informovat o nich příslušné ostatní vyučující. Podílet se na prevenci, případně týmovém řešení vznikajícího problému. Pro rodiče: Konzultace s rodiči žáků, u kterých je podezření nebo bylo diagnostikováno užívání a zneužívání drog, nebo pokud požádají školu o pomoc. - Konzultovat s rodiči problémy s vysokou absencí žáků a se záškoláctvím. - Konzultovat s rodiči problematické projevy chování žáků, upozornit je na možné důsledky tohoto chování. - Podílet se, dle možností a kompetence školy na řešení problémů žáků s nimiž se rodiče obrátí na školu 3. Časový harmonogram primární prevence: Harmonogram jednotlivých aktivit a činností se přizpůsobí celkovému plánu práce školy v průběhu školního roku. Část programu bude záviset na nabídce příslušných institucí. Část programu závisí na poptávce žáků a jejich rodičů. 4. Využitelné při realizaci protidrogového a preventivního působení v širokém spektru sociálně patologických jevů: Profesionalizace pedagogických pracovníků: Pokud má být program úspěšně realizován, je nutné další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci časových možností se účastní jednotlivých odborných přednášek pořádaných institucemi a organizacemi, které zajišťují protidrogovou prevenci. Metodické pomůcky, informace, kontakty: 1. knihovna (doplňování novými tituly, umístěna v kabinetě VP)

10 2. videotéka (v kabinetě VP) 3. propagační materiály- pro žáky i rodiče -letáky, časopisy 4. nástěnky, dle potřeby 5. informace u Ing. Aleny Musilové v konzultačních hodinách (dle potřeby okamžitě) každé pondělí hod. každá středa hod. internetová komunikace: Krizové poradenství Ztracené dítě nonstop, zdarma telefonická linka: internet: Linka bezpečí nonstop, zdarma telefonická linka: internet: Dětské krizové centrum nonstop telefonická linka důvěry: , internet: chat: pátek neděle hod. Skype: Id_dkc pondělí čtvrtek hod. pátek neděle hod. Rodičovská linka první pomoci telefonická linka: ZÁVĚR Návyky a životní postoje, které pomáháme žákům vybudovat, rovněž odborné vzdělání, rodinné klima, pohotovost aktivně a optimálně řešit vzniklé problémy vytváří předpoklady pro dobré životní a profesní uplatnění, většiny našich žáků.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka, 9. května 444, Štětí MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014 charakteristika školy: Budova školy se nachází v centru města,

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 v rámci Minimálního preventivního programu v oblasti rizikového chování Motto: Společně za zdravým způsobem života ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,příspěvková

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-20215 Předkladatel Adresa Zodpovědná osoba MPP realizují : SZdŠ a OA Rumburk : Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk : Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Jarmil Müller Realizátor: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Odpovědný

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti

Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17, 664 51 Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti Vychází z pokynu MŠMT ČR 16227896-22 ze dne 7.5.1996 včetně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Minimální preventivní program 2012/2013

Minimální preventivní program 2012/2013 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Žamberk 564 01 Minimální preventivní program 2012/2013 Školní metodik prevence: Mgr. Vendula Hebrová 1. Minimální preventivní program východiska Metodické doporučení k

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více