Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Minimální preventivní program Střední odborné učiliště potravinářské v Jílovém u Prahy Školní rok: 2014/2015 Metodik prevence: Ing. Alena Musilová

2 CHARAKTER ŠKOLY Střední odborné učiliště v Jílovém u Prahy je odborná škola, kde se připravují studenti tři roky na povolání kuchař, kuchař - číšník a cukrář. Dále na naší škole máme dva nástavbové ročníky, kde se studenti připravují na maturitu v oboru podnikání. Škola je umístěna na okraji města Jílové u Prahy. Město je poměrně malé, má asi 3000 obyvatel a je umístěno v překrásné krajině blízko řeky Sázavy. Jílové u Prahy je město s bohatou historií a to hlavně v oblasti těžby zlata. Na okraji města je poměrně velký areál, ve kterém je umístěna naše škola. V areálu je budova ředitelství, dále jsou zde budovy školy, cukrářské dílny, cvičné kuchyně, školní kuchyně a jídelna. Na těchto pracovištích žáci vykonávají praxi. V areálu je ještě budova domova mládeže asi pro 40 žáků. Naši studenti již od 1. ročníku vykonávají praxi i na smluvních pracovištích. Žáci oboru kuchař a kuchař číšník vykonávají praxi i ve školní jídelně a na cvičné kuchyni. Žáci oboru cukrář vykonávají praxi po celé tři roky na cukrářských dílnách v areálu naší školy i na smluvních pracovištích. Protože naše škola je na okraji města v uzavřeném areálu je poměrně dobrý přehled o volno-časových aktivitách žáků. Také problém s docházkou do školy lze poměrně dobře ošetřit, protože pohyb žáků po městě je nepřehlédnutelný. Nicméně i na naší škole máme velké problémy s absencí žáků, především dojíždějících a s užíváním drog, hlavně marihuany. Taktéž velkým problémem u žáků je kouření běžných cigaret. Tyto problémy bohužel musíme řešit i u žáků l. ročníku. Též estetické vnímání žáků je na velmi nízké úrovni, jejich výrazným projevem je devastace předmětů a okolí.

3 ÚVOD Rizikové formy chování jsou důsledkem poruch vnímání své vlastní osobnosti, pocitu nedostatečnosti (frustrace) a osobních problémů se začleněním do okolního světa. Právě proto se rozšiřuje škála nezdravých projevů chování vedoucích k rizikovému vývoji mladého člověka. Velmi důležitou formou prevence těchto projevů je OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzhledem k tomu, že jsme na počet žáků SŠ malá škola, můžeme vzájemné metody otevřenosti velmi dobře praktikovat. Jedná se o otevřený dialog se žáky. Při každodenní osobní komunikaci vyučujících, mistrů i vychovatelů mají žáci možnost požádat o rozhovor či soukromou konzultaci. Běžně k těmto kontaktům dochází. S řešením závažnějších otázek se obrací na metodika prevence, jak v konzultačních hodinách 2x týdně, tak i v jiném vhodném čase. Ideálním řešením problémů je následná, diskrétní týmová práce. I s ní máme několikaleté dobré zkušenosti. Současným problémem výchovy je malá osobní zainteresovanost těch nejbližších, rodičů. Velmi často omezují svoji roli na materiální zabezpečení dětí. S výchovou dospívajících dětí mívají problémy, vzdělání už zcela nechávají na nich samotných. Vlivem vzájemného odcizování se na ně děti s řešením svých osobních a postojových problémů téměř neobrací. Právě proto se škola stává významným článkem prevence nezdravého vývoje. Únik od reality vlivem užívání drog je v období dospívání velmi závažný. Vývoj drogové problematiky ve světě potvrzuje nutnost preventivního působení na co nejširší úrovni. Problematika primární prevence zneužívání návykových látek je dnes obzvlášť aktuální a závazná. Problém drog, jejich dostupnost a touha po neznámém u mladých lidí jsou hlavními předpoklady rozšíření a později i reálné klientely konzumentů. Atraktivnost položení České republiky z ní činí nejen tranzitní území drogových cest ale i výhodné odbytiště. Počet narkomanů, závislých na tvrdých drogách se neustále u nás zvyšuje. Roste počet těch, kteří začali rovnou užívat tvrdé drogy (heroin ), aniž by začínali drogami měkkými (marihuana ) V současné době můžeme konstatovat, že drogová problematika je u nás celospolečenským problémem. Drogy a jiné sociálně patologické jevy se začínají dotýkat i dětí nižších věkových kategorií. Zatímco "vyučit se" na člověka-profesionála v řadě různých profesí nám podle okolností trvá let, "vyučit se" na jedince odolného různým poškozujícím vlivům včetně drogových závislostí musíme daleko dříve. K nejrozšířenější rizikové skupině patří právě adolescenti - žáci naší školy. Z pohledu nás, pedagogů se proto preventivní působení v tomto období "tolika změn" jeví nanejvýš optimálním a zároveň nanejvýš nutným, a proto se naše škola rozhodla připravit a realizovat komplexní, dlouhodobý program prevence problémů způsobených návykovými látkami u našich žáků. Preventivní proces je velmi dlouhodobý. Poznatky a základy formování postojů,

4 kterých se našim žákům již dříve dostalo, je třeba dále rozvíjet a prohlubovat. Jenom dlouhodobá a různorodá preventivní práce vedená různými formami, metodami a lidmi může v budoucnu přinést kladné změny v postojích a chování mladých lidí vůči drogám. Prevence drogových závislostí v tomto věku musí být založena na širším kontextu podpory zdraví. Proto jsou součástí programu i témata zcela nespecifická, zdánlivě se nevztahující k problematice alkoholu, tabáku a jiných drog. Považujeme jej za součást dalších preventivních snah, jako jsou prevence neprospěchu, kriminality, sebevražd, úrazů, HIV/AIDS apod. Naší snahou bude zahrnout do něj co nejvíce spolupracujících subjektů. Prevence vandalismu by měla být založena na poznávání a rozpoznání kulturních projevů, uvědomování si jejich hodnoty jak vnitřní, tak vnější. Zvyšování kulturního povědomí pak vede ke zvýšení vědomí svých vlastních hodnot a k přetváření celkového pohledu na svět.

5 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA REALIZACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Filozofie programu se odvíjí od charakteru naší školy: Převážná část žáků školy dojíždí, část žáků je místních, část je ubytovaná na domově mládeže Studijní zaměření dává prostor v jednotlivých odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech na zakomponování problematiky do učebních programů 1. Cíle programu prevence: Cíle určené žákům: -Vytvořit zdravý postoj ke svému životu -Vytvořit zdravý a vnímavý postoj k životu druhých a ke komunitě, ve které žáci žijí -Zvýšit odolnost žáků vůči zneužívání návykových látek -Zvýšit odolnost žáků vůči únikovému praktikování patologických projevů chování -Snížit toleranci vůči těmto jevům -Zlepšit informovanost o nebezpečí zneužívání drog a jejich následků pro zdravý vývoj jedince -Naučit žáky odmítavému postoji k drogám a jiným sociálně patologickým jevům -Vychovat žáky k toleranci k ostatním (odlišným) jedincům a skupinám -Zlepšit informovanost žáků o poradenských službách -Nabídnout žákům pozitivní aktivity a činnosti ve volném čase -Zapojit žáky do studie o stavu na škole -Zapojit žáky do aktivní prevence Cíle pro pedagogické pracovníky: -Systematicky studovat problematiku závislostí a sociálně patologických jevů -Zařadit vhodné učivo do ŠVP a příprav na vyučovací jednotku svých vyučovacích předmětů -Naučit se žáky podporovat v pozitivních stránkách jejich života -Aktivně se snažit porozumět problémům žáků, umět s nimi správně komunikovat -Naučit se udržovat laskavou kázeň a autoritu -Vyvíjet maximální tlak na komunikaci se zákonnými zástupci -Rozvíjet týmovou spolupráci / metodik prevence, třídní učitel, výchovný poradce, případně další vyučující / a důsledně řešit vzniklé problémy -Sledovat žáky a dění ve škole, snažit se řešit krizové situace ještě před vznikem problému -Hlubší problémy konzultovat a řešit ve spolupráci s příslušnými odbory sociální péče, kurátory, Policií ČR, PP poradnami, lékaři a ostatními vhodnými organizacemi

6 Cíle pro rodiče (zákonné zástupce): -Informovat rodiče o možném nebo diagnostikovaném problému jejich dětí se zneužíváním návykových látek -Informovat rodiče o problematickém chování jejich dětí a možném nebo již zjevném rizikovém, sociálně patologickém chování -Na základě toho s nimi úzce spolupracovat, pomáhat jim řešit tyto problémy -Metodik prevence bude informovat zákonné zástupce o dostupných organizacích sekundární preventivní a podpůrné péče 1. Hlavní obsahové zaměření a činnosti, které budou v programu realizovány: Pro žáky: A/ Začlenění obsahově vhodného učiva do ŠVP zejména následujících vyučovacích předmětů: Český jazyk a literatura - zobrazení problémů se sociálně patologickými jevy v literatuře, slohová práce na téma drogy apod. Cizí jazyky - komunikace o zdravém životním stylu (např. téma trávení volného času v cizině) Občanská nauka - význam a smysl rodinného života, trávení volného času, hodnotová orientace, význam zdraví, výchova dítěte, komunikace, já a práce, má role ve společnosti, odpovědnost za sebe sama, jak dobře reagovat, umění přijímat a odmítat, zdravé sebevědomí apod. Skupinová práce- můj vztah k menšinovým skupinám naší společnosti (homosexuálové, drogově závislí apod.) Návštěva komponovaného pořadu k problematice drogové závislosti, poté beseda v rámci výuky, na ní vytváření postojů a nácvik asertivního odmítnutí. Matematika, Ekonomika apod. - zařazení úloh např. o tom, kolik stojí drogy, jak dlouho by na ně musel vydělávat, kdo má největší zisky, kdo na nich vydělává a pod. Základy přírodních věd, Suroviny, Potraviny a výživa správný vývoj člověka, význam správné životosprávy, správná výživa apod. Tělesná výchova - správný tělesný rozvoj, podporování vědomí, že něco umí a dokáží, posilování sebevědomí Odborné předměty základy společenského chování, rozdíl mezi pozitivním smyslovým působením požitků (zákusky, delikatesy, alkohol. nápoje) a negativním vlivem nesprávné výživy, alkoholismu, nikotinismu apod. Informační a komunikační technologie nebezpečí netismu, gamblerství, internetového zneužívání, šikanování apod. Psychologie, Právo Psychohry- nucené rozhodování, drogy- stereotypy a mýty. Oddíl trestního práva v drogové problematice Tematické bloky nejsou již tak rozsáhlé jako na ZŠ, kde byly součástí učebních

7 osnov. Přesto jsou významnou součástí programu (zařazeny do ŠVP) Jde především o učivo, které vede žáky k zdravému životnímu stylu, zvyšování jejich právního vědomí, zlepšování lidských a občanských postojů. Učivo je dlouhodobě zařazováno do ŠVP. B/ Knihovna, videotéka - pro žáky, rodiče i učitele. Průběžně bude doplňována dle aktuální nabídky a finanční situace (knihy, brožury, letáky, atrapy drog, videokazety, CD, DVD) výběr titulů videotéky se bude řídit zájmy žáků příslušné třídy a doporučením metodika prevence C/ Účast na akcích a programech primární prevence ve škole i mimo školu Některé akce budou organizované pro všechny žáky a studenty školy, jiné se zaměřením na jednotlivé ročníky. - Adaptační kurz pro první ročník - Stmelovací kurz pro druhý ročník Aktivity zaměřené na upevnění sociálního zdraví kolektivu třídy pro druhý a třetí ročník pod vedením odborné lektorky p. Těšinové a v programech připravených ve spolupráci výchovné poradkyně a metodičky prevence. - Návštěva filmového představení filmový dokument a následná beseda, akce pro celou školu, prevence závislosti. - Návštěva vánočního kulturního představení, včetně besedy o obsahu a působení i vnímání pořadu. Cíl budování pozitivních návyků prostřednictvím osobních zkušeností. - Prevence kriminality besedy s tiskovým mluvčím a preventistou Policie ČR, obsahová náplň besed je přizpůsobena podle ročníků a stáří žáků, akce pro celou školu. Akce posilující vědomí svých možností, sebeodpovědnosti, aktivity a sebevědomí. účast na Středoškolské soutěži v piškvorkách, případně jiných soutěžích škol turistická zátěžová aktivita pro zájemce - jarní přechod Krkonoš Účast vybraných žáků na peer programu Tři dny s netopeery. Program zaměřený na budování zdravých partnerských vztahů a prevenci pohlavně přenosných chorob včetně HIV/ AIDS. Návštěva Domu světla.besedy s peer aktivisty na tato témata ve třídách akce pro 1.,2.,3. ročník. Přednáška Rady začínajícím milencům společnost CAT ve spolupráci SPRSV (společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu). Soubor přednášek a besed ve spolupráci s organizací ACET. Beseda na téma prevence alkoholismu a ostatních drogových závislostí akce pro celou školu. Beseda na téma prevence a zdravotní závadnosti kouření. Program zaměřený na uvědomění si sebeúcty a zdravých partnerských vztahů.

8 Prevence šikany a kyberšikany. Program osobní ochrany proti možnému osobnímu ohrožení v nebezpečné situaci. Spolupráce s organizací ABAK. - Návštěva K centra Benešov, případně jiného poradenského centra akce pro 2. a 3. ročníky - Aktivní účast na Dnu Země akce pro celou školu - Sportovní den školy - Návštěva Úřadu práce ročník 3. a 2. P - Možné využití dalších vhodných nabídek akcí a aktivit v průběhu školního roku Návštěva interaktivní výstavy Chodící lidé, poznání možností handicapu a spolupráce. Návštěva kulturních akcí a výstav s cílem posílení estetického cítění a vědomí hodnot. Navazovat bude spolupráce při výzdobě nové školy. D/ Volno-časové aktivity - budou i nadále zaměřeny na sportovní a kulturní akce, které škola tradičně organizuje (sportovní turnaje, návštěva kulturních představení, zájmové kroužky na domově mládeže, výzdoba školy,dm i ostatních prostor např. o vánocích a velikonocích, turistika) - zaktivizování žáků ke sportovní činnosti - účast v různých sport. soutěžích - organizace sportovního - ozdravného pobytu na horách, Dne Země apod. - účast na konání Dne proti drogám - zájmová a sportovní aktivita - podpora účasti v mimoškolních kulturně vzdělávacích a sportovních individuálních aktivitách Další akce: dle místní nabídky Návštěvy zařízení protidrogové prevence - dle časových a organizačních možností školy a příslušné instituce (K-centrum, Dům světla apod.) Pro zájemce návštěva Domu na půl cesty Pro indikované žáky návštěva Střediska výchovné péče v Modřanech Pro učitele a ostatní pedagogické pracovníky: - Zařadit vhodná témata do vzdělávacích programů vyučovaných předmětů - Účastnit se na přednáškách a seminářích o rizikových formách chování, o drogové a jiné závislosti nebo přednáškách s touto problematikou spojených organizovaných jinými institucemi dle nabídky a osobního zájmu jednotlivých vyučujících - Vyvíjet spolupráci s PPP, policií, sociálními kurátory žáků, zdravotnictvím. - Spolupracovat s výchovnými, tematicky zaměřenými a protidrogovými organizacemi. Metodik prevence koordinuje tuto činnost. Metodik prevence absolvuje možné typy školení (semináře zaměřené na zpracování a realizaci minimálních preventivních programů, strategického plánu prevence, alternativní strategie prevence, metody a formy preventivního působení, kurzy komunikace, psychologické vzdělávání apod. ), ostatní pedagog. pracovníci pouze ty vzdělávací

9 formy, které korelují s jejich účastí na realizaci preventivního programu. - Účastnit se vybraných akcí primární prevence organizovaných školou. - Informovat a spolupracovat s rodiči (zákonnými zástupci) - upozornění na nebezpečí zneužívání návykových látek, jejich výskyt ve škole, základní informace týkající se drog a jiných SPJ s důrazem na zásady zdravého životního stylu budou předávány rodičům žáků v rámci setkání na konzultacích se školním metodikem prevence SPJ nebo třídních schůzkách. - Naplňovat program OTEVŘENÁ ŠKOLA: - Individuálně konzultovat se žáky. Pomáhat jim při řešení jejich problémů, dle možností a kompetence školy. Upřednostňovat diskrétní týmovou spolupráci (metodik prevence, třídní učitel, vyučující). Konzultace evidovat. - Mapovat dění ve škole a jakékoli nesrovnalosti se snažit podchytit v počátečním stádiu. Informovat o nich příslušné ostatní vyučující. Podílet se na prevenci, případně týmovém řešení vznikajícího problému. Pro rodiče: Konzultace s rodiči žáků, u kterých je podezření nebo bylo diagnostikováno užívání a zneužívání drog, nebo pokud požádají školu o pomoc. - Konzultovat s rodiči problémy s vysokou absencí žáků a se záškoláctvím. - Konzultovat s rodiči problematické projevy chování žáků, upozornit je na možné důsledky tohoto chování. - Podílet se, dle možností a kompetence školy na řešení problémů žáků s nimiž se rodiče obrátí na školu 3. Časový harmonogram primární prevence: Harmonogram jednotlivých aktivit a činností se přizpůsobí celkovému plánu práce školy v průběhu školního roku. Část programu bude záviset na nabídce příslušných institucí. Část programu závisí na poptávce žáků a jejich rodičů. 4. Využitelné při realizaci protidrogového a preventivního působení v širokém spektru sociálně patologických jevů: Profesionalizace pedagogických pracovníků: Pokud má být program úspěšně realizován, je nutné další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci časových možností se účastní jednotlivých odborných přednášek pořádaných institucemi a organizacemi, které zajišťují protidrogovou prevenci. Metodické pomůcky, informace, kontakty: 1. knihovna (doplňování novými tituly, umístěna v kabinetě VP)

10 2. videotéka (v kabinetě VP) 3. propagační materiály- pro žáky i rodiče -letáky, časopisy 4. nástěnky, dle potřeby 5. informace u Ing. Aleny Musilové v konzultačních hodinách (dle potřeby okamžitě) každé pondělí hod. každá středa hod. internetová komunikace: Krizové poradenství Ztracené dítě nonstop, zdarma telefonická linka: internet: Linka bezpečí nonstop, zdarma telefonická linka: internet: Dětské krizové centrum nonstop telefonická linka důvěry: , internet: chat: pátek neděle hod. Skype: Id_dkc pondělí čtvrtek hod. pátek neděle hod. Rodičovská linka první pomoci telefonická linka: ZÁVĚR Návyky a životní postoje, které pomáháme žákům vybudovat, rovněž odborné vzdělání, rodinné klima, pohotovost aktivně a optimálně řešit vzniklé problémy vytváří předpoklady pro dobré životní a profesní uplatnění, většiny našich žáků.

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více