Kodex komerční komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex komerční komunikace"

Transkript

1 Kodex komerční komunikace Aktualizace prosinec 2013

2 Obsah Tento Kodex komerční komunikace je závazný pro všechny členy skupiny SABMiller, a tedy i Plzeňský Prazdroj, a. s. Úvod 3 Kodex komerční komunikace Hlavní zásady 4 Prevence oslovování mladistvých 4 Odpovědná konzumace alkoholu 5 Obsah alkoholu 5 Zdravotní hlediska 6 Násilí a asociální chování 6 Společenská a sexuální úspěšnost 6 Podpora prodeje, reklamní předměty a poutače 6 Odpovědnostní zpráva 7 Internetové stránky 7 Názvy značek 8 Sponzorství značek 8 2 / 8

3 Úvod Přestože reklama na alkoholické nápoje patří mezi nejpřísněji regulované formy propagace na světě, jsme toho názoru, že jako zodpovědný inzerent alkoholických nápojů musíme často jít i nad rámec pouhého dodržování zákonů. Kromě dodržování místních zákonných norem a předpisů u svých společností požadujeme, aby dodržovaly Kodex komerční komunikace SABMiller, ve kterém se zavádí konzistentní normy pro celosvětový marketing našich značek. Kromě toho podporujeme přijetí a dodržování dobrovolných kodexů pivovarů na místních trzích tak, abychom zajistili soulad naší propagace s kulturními hodnotami daného místa. Je povinností všech zaměstnanců odpovědných za oblast obchodu a marketingu znát a dodržovat příslušné směrnice (Směrnice pro komerční komunikaci, Směrnice pro provádění průzkumu trhu) a místní postupy. Zaměstnanci oddělení Obchodu a Marketingu hrají klíčovou roli v ochraně svobody našeho podnikání, která zahrnuje marketing a propagaci našich značek. Tato Směrnice pro komerční komunikaci je závazná pro všechny společnosti skupiny SABMiller. Směrnice nepostihuje komerční komunikaci nealkoholických nápojů s výjimkou nealkoholických nápojů nesoucích stejné jméno jako alkoholický nápoj. 3 / 8

4 Kodex komerční komunikace Kodex komerční komunikace (dále jen Kodex ) přináší společnostem skupiny SABMiller jednotné zásady, které vytyčují minimální stanovený rozsah, obsah a využívání komerční komunikace. Pojem komerční komunikace označuje veškerou inzerci produktu (značky) ve všech médiích (včetně digitálních médií, internetu a SMS), na obalech výrobků, při akcích na podporu prodeje značky, v empirických (na zkušenostech založených) marketingových programech, při umisťování výrobků, pro merchandising, reklamní materiály v místě prodeje a sponzorství značek. Do komerční komunikace nezahrnujeme průzkum (na tuto oblast se vztahuje směrnice pro provádění průzkumu trhu), komunikaci zaměřenou výlučně na firemní odpovědnost a prevenci nezodpovědné konzumace alkoholu, tiskové zprávy, firemní komunikaci, ani sdělení poskytovaná médiím anebo státním institucím. Hlavní zásady 01 Komerční komunikace: musí být v souladu se zákonem, nesmí porušovat zásady slušného chování, musí přinášet pravdivé informace a musí splňovat podmínky přijímaných zásad čestného konkurenčního působení a etiky podnikání musí být připravena v souladu s principy společenské odpovědnosti musí splňovat veškeré požadavky stanovené zákonem a příslušnými předpisy nesmí být neetická ani žádným jiným způsobem nesmí napadat lidskou důstojnost či poctivost musí být vedena s ohledem na hodnoty lokálních kultur a nesmí znevažovat genderové role, otázky sexuálních preferencí ani náboženského vyznání nesmí používat náměty, zobrazení, symboly ani jiné prvky, které by bylo možné považovat za nezákonné, urážlivé, hanlivé, ponižující anebo potupné. Prevence oslovování mladistvých 02 Žádná komerční komunikace nesmí být směrována na osoby, které nesplňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů (v zemích, kde tato hranice není zákonem stanovena, nesmí být komerční komunikace zaměřena na osoby mladší 18 let). 03 Osoby, které v komerční komunikaci účinkují za úplatu (herci, fotografické modely), musí splňovat podmínku minimálního věku 25 let a 4 / 8

5 jejich vzhled musí odpovídat minimálně věku 21 let. V případě akcí na podporu prodeje značek, všichni členové týmů podpory prodeje musí dosahovat věku minimálně 21 let. 04 Komerční komunikace nesmí používat kreslené ani animované postavy (skutečné nebo fiktivní, včetně kreslených postav znázorňujících populární osobnosti), zvířata, symboly, hudební anebo jiné prvky, které byly vytvořeny za účelem oslovení osob nesplňujících zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholu. 05 Komerční komunikace smí být umisťována do tiskovin, rozhlasového či televizního vysílání, do jakýchkoliv digitálních médií včetně internetu, anebo do systémů zasílání SMS zpráv pouze pokud lze oprávněně předpokládat, že podíl osob splňujících zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholu (anebo starších 18 let, není-li taková hranice stanovena) není v cílové skupině nižší než 75%. Použití komerční komunikace bude považováno za vhodné, pokud rozbor údajů o skladbě cílové skupiny provedený před vlastním použitím komerční komunikace splňuje podmínky takového použití a pokud platí, že data podrobená této analýze skutečně přinášejí nejvěrnější informační hodnotu pro daný kanál v dané době. Odpovědná konzumace alkoholu 06 Komerční komunikace nesmí znázorňovat, propagovat nebo sponzorovat situace, kdy osoby konzumují alkohol nárazově, v nadměrném množství, nedobrovolně, v rámci společenských her zaměřených na pití alkoholu anebo za účelem sázky. 07 Komerční komunikace nesmí zobrazovat osoby s nedostatečnou anebo pozměněnou kontrolou chování ani osoby se změnou pohyblivosti, mluvení anebo zrakového vnímání, jejíž příčinou je provedená konzumace alkoholu. Komerční komunikace nesmí žádným způsobem nabádat k tolerantnímu postoji k intoxikaci. 08 Komerční komunikace nesmí zobrazovat odmítání, abstinenci anebo střídmou konzumaci alkoholu v negativním pojetí. 09 Komerční komunikace nesmí zobrazovat nebo naznačovat konzumaci alkoholu prováděnou v průběhu anebo před zahájením činností, které z důvodu bezpečnosti vyžadují vysokou míru pozornosti, správný úsudek, případně přesnost a koordinaci pohybů. 10 Komerční komunikace nesmí zobrazovat nebo naznačovat konzumaci alkoholu na pracovišti v průběhu pracovní doby s výjimkou znázornění degustátorů a členů degustačních komisí. Obsah alkoholu 11 Komerční komunikace nesmí podporovat volbu konkrétní značky alkoholu zdůrazňováním vyššího obsahu alkoholu v konkrétním výrobku ani žádným způsobem nesmí zobrazovat intoxikační účinky alkoholu obecně. Uvádění věcných informací o obsahu alkoholu na etiketách výrobku určité značky 5 / 8

6 je přípustné pouze v oblastech, kde to umožňuje zákon. 12 Komerční komunikace nesmí označovat konzumaci alkoholu za předpoklad fyzické zdatnosti, výkonnosti anebo síly. Obsah komunikace nesmí zobrazovat konzumaci alkoholu prováděnou sportovci či jinými osobami před podáním sportovního atletického výkonu anebo v jeho průběhu. Toto ustanovení se vztahuje na jakoukoliv činnost, jejíž provádění vyžaduje mimořádnou fyzickou zdatnost, sílu anebo obratnost. Zdravotní hlediska 13 Komerční komunikace nesmí obsahovat obrazy těhotných žen nebo propagovat konzumaci alkoholu v průběhu těhotenství. 14 Komerční komunikace nesmí uvádět informace o zdraví prospěšných účincích alkoholu ani nesmí alkohol výslovně označovat za povzbuzující anebo uklidňující prostředek. 15 Komerční komunikace nesmí nabádat spotřebitele ke konzumaci alkoholu za účelem dosažení teoreticky možných zdraví prospěšných účinků. Komerční komunikace může uvádět věcné informace, např. kalorickou hodnotu anebo údaje o obsahu cukrů, avšak pouze za předpokladu, že tyto informace nejsou spojovány se zdraví prospěšnými účinky. Další průkazné informace o výživných hodnotách schválených odděleními firemních vztahů a právního oddělení společnosti SABMiller plc jsou též přípustné. Násilí a asociální chování 16 Komerční komunikace nesmí poukazovat na násilné anebo asociální výrazové prostředky, chování, nezákonné užívání chemických látek anebo drog. Společenská a sexuální úspěšnost 17 Komerční komunikace nesmí vzbuzovat dojem, že konzumace alkoholických nápojů je předpokladem k dosažení úspěchu v podnikání, studiu, sportovních činnostech anebo ve společenském uplatnění. 18 Komerční komunikace nesmí zobrazovat nahotu a nesmí vzbuzovat dojem, že alkoholické nápoje mohou jakkoli přispět k sexuálnímu úspěchu anebo napomáhat při získávání partnerů. Zobrazované osoby nesmějí být zachyceny v polohách anebo postojích se zřejmým sexuálním podtextem. 19 Oděv zobrazovaných osob musí odpovídat celkovému kontextu konkrétní komerční komunikace. Podpora prodeje, reklamní předměty a poutače 20 Žádná akce na podporu prodeje značek nesmí být zaměřena na osoby, které nesplňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholu (nebo osoby mladší 18 let v případě zemí, kde minimální věková hranice 6 / 8

7 stanovena není). 21 Veškeré akce na podporu prodeje a reklamní materiály musí být v souladu s obecnými zásadami dobrého vkusu a nesmějí podporovat nezodpovědnou konzumaci alkoholu. Pořádání her založených na konzumaci alkoholických nápojů není dovoleno. Všichni spotřebitelé, kteří se účastní akcí na podporu prodeje, musí být informováni o tom, že konzumaci alkoholu provádějí výhradně na svou vlastní odpovědnost. 22 Alkoholické nápoje nesmějí být podávány podnapilým osobám. Personál musí projít vhodným školením. Při výběru školení je vhodné volit programy s certifikací. V průběhu akce musí být k dispozici voda a nealkoholické nápoje, pro účastníky akce by mělo být zajištěno jídlo. 23 Veškerý materiál pro akci na podporu prodeje, na němž je uvedeno logo anebo název společnosti či značky, musí splňovat všechny ostatní podmínky Kodexu. Reklamní materiály nesmějí být primárně zaměřeny na oslovování osob, které nesplňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholu (např. dětské hračky), nebo osob mladších 18 let v zemích, kde minimální věková hranice pro konzumaci alkoholu není zákonem stanovena. 24 Poutače pro maloobchodní prodej nesmějí být podporovány materiálem výlučně zaměřeným na oslovení nezletilých. Odpovědnostní zpráva 25 Odpovědnostní zpráva musí být viditelně uvedena ve veškeré komerční komunikaci a to i v případě, že přítomnost takové zprávy není vyžadována zákonem. Pro obalový materiál platí, že odpovědnostní zpráva musí být uvedena na etiketě výrobku. K uvedení odpovědnostní zprávy na obalech musí dojít při nejbližší změně obalu výrobku vyžadované běžnou praxí v oboru, nikoliv však déle než jeden rok po přijetí této směrnice. Internetové stránky 26 Před vstupem na jakékoliv internetové stránky vytvořené za účelem marketingu značek vyráběných společností musí uživatel na úvodní stránce webu potvrdit svůj věk s přesností na den za účelem povolení vstupu pouze osobám, které splňují podmínku minimální věkové hranice pro konzumaci alkoholu (nebo minimálního věku 18 let pro země, kde věková hranice není zákonem stanovena). Oddíly internetových stránek, kde uživatelé mohou zboží nakupovat nebo používat nástroje typu "pošli příteli" by měly obsahovat další okna pro ověření plnoletosti uživatele. Internetové stránky by měly podporovat software pro rodičovskou kontrolu (např. Nanny Tags). Návštěvníci nedosahující minimální věkové hranice pro konzumaci alkoholu (nebo 18 let v zemích, kde tato hranice není stanovena) musí být přesměrováni z úvodní stránky webu na internetové stránky v příslušné zemi, které jsou určeny nezletilým a věnují se sociálním aspektům konzumace alkoholu. V zemích, kde je dostupná technologie pro ověřování spotřebitelských dat 7 / 8

8 podle databází státních institucí, společnosti by měly zvážit zavedení takové technologie. 27 Všechny internetové stránky produktových značek musí obsahovat odkaz na webové stránky wwww.talkingalcohol.com, případně na místní verzi tohoto webu. Názvy značek 28 Názvy značek a veškeré obaly, etikety a názvy internetových domén nesmějí obsahovat hovorové či bagatelizující pojmy (např. alkoholická limonáda ), nesmějí obsahovat narážky sexuálního charakteru a nesmějí užívat výrazy obvykle spojované s intoxikací anebo nezodpovědnou konzumací alkoholu. 10 Sponzorství značek 29 Sponzorství značek ve vztahu ke Kodexu znamená jakoukoliv obchodní dohodu, na základě které společnost skupiny SABMiller poskytuje financování nebo jiný druh podpory za účelem vytvoření spojení mezi značkami společnosti a předmětem sponzorství (např. sportovní, hudební nebo místní akcí) za poskytnutí určitých přímých nebo nepřímých práv a výhod. 30 Společnosti skupiny SABMiller nesmí uzavírat sponzorské dohody, pokud nelze očekávat, že alespoň 75% obecenstva na akci (hlavně lidé, kteří na akci přijdou a dále ti, kterým jsou určeny reportáže v médiích) bude splňovat zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholu (nebo budou starší 18 let v případě zemí, kde věková hranice zákonem stanovena není). 31 Společnosti skupiny SABMiller nesmí uzavírat sponzorské dohody, pokud interní Etická komise pro obchod a marketing neodsouhlasí charakter a prvky sponzorského návrhu. 32 Kodex se vztahuje na celkovou sponzorskou dohodu, včetně veškerého materiálu, který na sponzorované akci ponese logo společnosti nebo značek. Sponzorské předměty nebudou primárně oslovovat osoby pod minimální věkovou hranicí pro konzumaci alkoholu (např. hračky pro děti), nebo osoby mladší 18 let v zemích bez zákonem stanové věkové hranice. 33 Obecné sponzorství sportovních a hudebních akcí prezentující loga značek je přípustné za předpokladu, že komerční komunikace žádným způsobem nenaznačuje, že konzumace alkoholu přispívá ke sportovnímu nebo uměleckému úspěchu. 8 / 8

REKLAMA. Funkce reklamy 1. informativní 2. přesvědčovací 3. připomínací

REKLAMA. Funkce reklamy 1. informativní 2. přesvědčovací 3. připomínací REKLAMA placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje podle použitého média se rozlišuje na: televizní novinová internetová

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (88) Je nezbytné zakázat veškerá audiovizuální obchodní sdělení propagující cigarety a jiné tabákové výrobky, včetně nepřímých forem audiovizuálních obchodních sdělení, které

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne XXX

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX C(2014) 4630/2 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne XXX o zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

EVROPSKÉ VÝZVY PRO ČESKOU REGULACI TZV. PRODUCT PLACEMENT

EVROPSKÉ VÝZVY PRO ČESKOU REGULACI TZV. PRODUCT PLACEMENT EVROPSKÉ VÝZVY PRO ČESKOU REGULACI TZV. PRODUCT PLACEMENT DANA ONDREJOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek poukazuje na nebezpečí skryté reklamy

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti Zpráva o společenské odpovědnosti 2009 2009 O společnosti 2 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Dosažené výsledky v roce 2009 6 Podpora odpovědné konzumace alkoholu 8 Minimalizování dopadů na životní prostředí

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více