BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová

2

3 Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický rok: 2013

4 1. ZADÁNÍ - 4 -

5 - 5 -

6 2. ABSTRAKT Bakalářská práce na téma "" je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována Marketingu obecně, jeho nástrojům a analýzám. Zabývá se výzkumem trhu, analýze podniku a stanovení cílů tak, aby byla uspokojena přání a potřeby zákazníka tak, že to i firmě přinese zisk. Pro pochopení internetového marketingu a jeho využití v praxi je totiž velmi nutné orientovat se v tomto oboru a jeho nástrojích. Druhá část práce je věnována internetu, internetovému marketingu, druhům internetové reklamy a hlavní části, kterou je sestavení PPC kampaně pro internetové stránky Rádia Impuls - kdy bylo hlavním cílem kampaně stanoveno zlepšení úspěšnosti těchto stránek, v tomto případě zvýšení jejich návštěvnosti. Ta vzrostla u obou hlavních ukazatelů - zobrazení stránek i unikátních uživatelů o více než 1 %, cíl práce byl tedy splněn. Klíčová slova: marketing, PPC reklama, zpětné odkazy, plošná reklama, reklama v sociálních sítích, klíčová slova, PPC kampaň, sestava, SWOT analýza, SMART, potřeba, přání, poptávka, užitek, tržní nabídka, marketingové prostředí, segmentace trhu, tržní targeting, marketingový mix, internet, internetový marketing, e-business, e-comerce, e-marketing - 6 -

7 3. ABSTRACT Bachelor thesis on "" is divided into two main parts. The first part is devoted to marketing in general, the tools and analysis. It deals with market research, business analysis and setting objectives and to satisfy customer needs so that it will bring profit to the company. To understand and its use in practice is very necessary to focus in this field and its tools. The second part is devoted to the internet, internet marketing, internet advertising types and main part, which is made up PPC campaigns for the website of Radio Impuls - which was the main goal of the campaign set out to improve the success of this site, in this case, increase their attendance. The increase in both the main indicators - page views and unique visitors by more than 1%, the objective has been fulfilled. Keywords: marketing, PPC advertising, backlinks, area advertising, advertising in social networks, keywodrs, PPC campaign, SWOT analysis, group, SMART, need, wish, demand, benefit, market supply, marketing environment, market segmentation, market targeting, marketing mix, internet, internet marketing, e-business, e-comerce, e-marketing - 7 -

8 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma internetový marketing jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Jméno Příjmení - 8 -

9 5. PODĚKOVÁNÍ (DOBROVOLNÉ) Děkuji vedoucí bakalářské práce Zuzaně Neradové za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce

10 6. OBSAH 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování (dobrovolné) Obsah Úvod Teoretická část Marketing Potřeby, přání, poptávka, užitek Tržní nabídka Marketingový proces Marketingové prostředí SWOT analýza Analýza marketingových příležitostí Segmentace trhu Tržní targeting Stanovení marketingových cílů Marketingový mix Marketing v době internetu Internet Marketing na internetu E-business, e-comerce a e-marketing Praktická část Druhy reklam Sestavení PPC kampaně Hodnota a cena Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam obrázků

11 14. Seznam tabulek

12 7. ÚVOD Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila internetový marketing. V teoretické části práce se věnuji marketingu a jeho nástrojům obecně. To proto, že orientace v marketingu a jeho nástrojích je velmi důležitá pro pochopení internetového marketingu a internetové reklamy, které se věnuji v praktické části mé práce. Jejím obsahem je nejen internet obecně, ale také nástroje používané v internetovém marketingu, přiblížení funkce internetové reklamy a základní částí je sestavení PPC kampaně pro stránky

13 8. TEORETICKÁ ČÁST 8.1 Marketing Jak je uvedeno v úvodu práce, teoretická část je věnována marketingu obecně, protože jeho pochopení je velmi důležité pro orientaci v internetovém marketingu, kterému je věnována praktická část práce. V dnešní době existuje jen málo firem, které by se marketingem nezabývaly vůbec. Pomocí něj totiž zjišťují, co vlastně zákazník očekává, orientují se na jeho potřeby a díky marketingu se je také snaží co nejvíce uspokojovat, a to primárně s ohledem na zisk. Středem všeho na co se marketing zaměřuje, je zákazník a jeho potřeby a je také tím, kdo určuje, zda bude firma úspěšná. Není těžké naučit se definicím a tomu, jak marketing funguje, těžší je správně jej využít v praxi tak, aby firma dosáhla takových cílů, které si naplánovala. 1 Úspěšnost firem se v dnešní době výrazně odvíjí od orientace na zákazníka a silného marketingového zaměření. Snaží se vycítit, vykonat a vyplnit přání zákazníka, a to na trzích, které si firmy předem definovaly. Společnosti v ideálním případě motivují každého člena své organizace, aby zákazníkům přinášel kvalitu vysoké hodnoty, a tím je co nejvíce uspokojoval. Společnostem je zřejmé, že pokud svým zákazníkům přinesou co největší uspokojení jejich potřeb, vrátí se jim jejich úsilí v podobě podílů na trhu a vyšších zisků. Jinými slovy, marketing je o zákaznících, kteří jsou nezbytnou složkou marketingového systému. 2 Mnoho lidí si pod pojmem marketing představuje hlavně prodej a reklamu. Ve starším pojetí tohoto odvětví tomu tak opravdu bylo. Dá se ale říci, že dnes už se trochu mění pozice firem a zákazníka. Rozmáhá se tzv. umělé vytváření potřeb, kdy společnosti přesvědčí zákazníka o tom, že něco potřebuje. Firmy se snaží přesvědčit zákazníka, že jej potřebuje, i když tomu tak v některých případech úplně není. Definice marketingu dle Zamazalové uvádí: Marketing je proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují. 1 Unicorn Universe, Marketing, Úvod do marketingu, marketingové řízení a strategie 2 Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, str

14 Obsahem tohoto procesu je poznání, předvídání, stimulování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka tak, aby byly současně dodrženy i cíle organizace. 3 Marketing je tedy manažerský proces používaný firmou, jednotlivci či skupinami. Jeho cílem je naplňovat potřeby a přání implementující společnosti. Ty mohou představovat cokoli. Může jít o maximalizaci zisku, ačkoli cílem komerčních marketingových specialistů obvykle bývá dosažení prodejních cílů nebo tržního podílu. Dosahuje jich pomocí společenského procesu, jehož prostřednictvím uspokojují další jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. To omezuje chování firmy, která musí pochopit přání a potřeby ostatních jednotlivců a skupin a změnit se tak, aby byla schopná vytvářet produkty a hodnoty, jež může směnit Potřeby, přání, poptávka, užitek V předchozí kapitole byly několikrát zmíněny pojmy jako potřeby, přání nebo poptávka. A právě těmto pojmům je věnována tato kapitola. Teorii potřeb popsal již americký psycholog Abraham Harold Maslow ve své pyramidě lidských potřeb. Pokusil se pomocí pyramidy vysvětlit, proč jsou lidé v daném okamžiku vedeni určitými potřebami. Proč někdo věnuje tolik času a energie zajištění vlastní bezpečnosti a někdo jiný zase v získání uznání společnosti? Maslow tvrdí, že lidské potřeby jsou hierarchicky uspořádány od těch nejnaléhavějších po ty méně naléhavé. Maslowovu teorii potřeb zobrazuje obrázek 1, kde jsou potřeby seřazeny podle důležitosti od těch nejdůležitějších. Jakmile je nejdůležitější potřeba uspokojena, přestane fungovat jako motivace a člověk se bude snažit uspokojit následující důležitou potřebu. 5 Základ pyramidy tvoří fyziologické potřeby, které jsou primárními potřebami lidského těla jako (například jídlo, pití, pohyb, oblečení, teplo, světlo nebo prostor). Pokud nejsou tyto potřeby uspokojeny, pak v potřebách člověka dominují a žádné další potřeby jej nemotivují. Jakmile jsou ale uspokojeny, nastupuje další úroveň potřeb. 3 Zamazalová a kol.: Marketing, 2. vyd., Praha, C H Beck, 2010, str. 8 4 Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str

15 Těmi jsou potřeba bezpečí a existenční jistoty, do kterých patří stabilita a jistota zaměstnání, zaměstnanecké výhody, osvobození od strachu, potřeba pořádku, zákona nebo ochrana před nemocí nebo nezaměstnaností. Pokud jsou i tyto potřeby uspokojeny, přechází lidské potřeby na další úroveň pyramidy. Na další úrovni Maslowy pyramidy jsou společenské potřeby, které se vztahují ke společenské povaze lidí. Lidé potřebují se sdružovat, touží po přátelství. Pokud nejsou tyto potřeby uspokojovány, může tak dojít k ovlivnění duševní pohody jedince. Pro člověka je důležitá také potřeba uznání, snaží se dosáhnout úspěchu, dobrého výkonu. Díky uspokojení těchto potřeb dochází u jedince k pocitu sebedůvěry a prestiže. Na vrcholu pyramidy je potřeba seberealizace, kterou Maslow definuje jako touhu člověka být víc a víc než je, být vším, čím je člověk schopen se stát. Jinými slovy, ať už je člověk čímkoliv, od profesora po sportovce nebo třeba rodičem, snaží se být v této roli co nejlepší a nejúspěšnější. Obrázek 1: Maslowa pyramida lidských potřeb Zdroj: Uspokojování potřeb přináší jedinci užitek, který je ekonomickým pojmem a vyjadřuje subjektivní pocit uspokojení a plyne ze spotřeby statků. Vyplývá z preferencí spotřebitele,

16 tedy že při svém rozhodování volí mezi různými spotřebními situacemi, různými spotřebními koši a vybírá takovou kombinaci statků, která mu přináší největší užitek. Existují dvě verze měřitelnosti užitku, a to kardinalistická a ordinalistická. V kardinalistické verzi je užitek přímo měřitelný, to znamená, že jej můžeme spočítat pomocí vzorce a udat v peněžních jednotkách. Tzv. celkový užitek vyjadřuje celkové uspokojení potřeb jedince a závisí na množství a kvalitě spotřebovávaného statku a na subjektivním vztahu spotřebitele k tomuto statku. Jeho užitek však roste pouze do určitého bodu, tzv. bodu nasycení, kdy s další spotřebou celková užitek klesá. 6 Obrázek 2 graficky znázorňuje růst celkového užitku až do bodu nasycení a jeho následné klesání. Obrázek 2: Celkový užitek Zdroj: Jak bylo řečeno v předchozích odstavcích, užitek lze matematicky změřit, pomocí následujícího vzorce, kde TU je celkový užitek, který plyne ze spotřeby statků X 1 až X n. Rovnice 1: Výpočet celkového užitku TU f (X 1,,X n ) Podle druhé, ordinalistické verze, není spotřebitel schopen ocenit statek peněžními jednotkami. Je ale schopen sestavit tzv. preferenční stupnici, kdy je schopen říci, který soubor statků preferuje a který soubor statků pro něj má větší užitek. K analýze jeho chování se 6 Unicorn universe, Mikroekonomie, Chování spotřebitele a formování poptávky

17 používá tzv. indiferenční analýza, jejímž základem je tzv. indiferenční křivka, která vyjadřuje soubor kombinací dvou statků, které přinášejí stejně velký celkový užitek, jak ukazuje obrázek 3. 7 Obrázek 3: Užitek v ordinalistické verzi Zdroj: Obrázek zobrazuje dva spotřební koše (X0, Y0) a (X1, Y1), kde jsou skombinovány spotřeby daných statků a tyto dva koše přinášejí stále stejný užitek. Spotřebitel může za sebe tyto dva statky vzájemně zaměňovat a přitom neovlivní celkovou úroveň svého užitku. To, jak za sebe tyto dva statky vzájemně zaměňuje, ukazuje směrnice tečny indiferenční křivky, která je v literatuře označována jako MRSc (Mezní míra substituce ve spotřebě). I v této verzi lze tento poměr matematicky odvodit, to následujícím vzorcem: Rovnice 2: Výpočet MRSc MRS c = MU x /MU y Vzorec nám tedy udává poměr, v jakém za sebe spotřebitel vzájemně nahrazuje statky při konstantní úrovni užitku. Za uspokojování potřeb tedy spotřebitelé vydávají peníze a očekávají za ně co nejvyšší užitek. Protože jsou potřeby a přání jedince podloženy schopností platit, neboli tzv. kupní silou, mění se potřeby a přání spotřebitelů v poptávku, která je jednou stranou trhu. Opakem poptávky a druhou stranou trhu je nabídka, které je věnována následující kapitola. 7 Unicorn universe, Mikroekonomie, Chování spotřebitele a formování poptávky

18 8.1.2 Tržní nabídka Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, díky potřebám a přáním spotřebitelů, za které jsou ochotni vydávat peníze, vzniká poptávka. Druhou stranou trhu, tou, která uspokojuje poptávku, je nabídka. Podle Kotlera je Marketingová nabídka kombinací produktů, služeb, informací nebo prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání. 8 Nabídka tedy není pouze o výrobcích nebo produktech, ale také o službách, informacích nebo zážitcích. Podle Kotlera se marketing, respektive marketéři zabývají deseti typy entit. 9 Výrobky, které tvoří fyzické zboží a jsou hlavní částí výroby většiny zemí a marketingového úsilí. Služby, pod jejichž pojmem si můžeme představit například letecké společnosti, hotely, kadeřníky nebo opraváře. Události, do kterých marketéři zahrnují propagaci omezených akcí, jako například obchodní výstavy nebo umělecká představení. Ve velkém se propagují také například sportovní akce jako Olympijské hry nebo mistrovství světa, které mají upoutat nejen fanoušky, ale také společnosti. Pro plánování těchto akcí existují speciální profese, tzv. plánovači, jejichž úkolem je to, aby akce proběhly doslova dokonale. Zážitky, které mohou být sladěním několika služeb nebo několika druhů zboží. Klasickou ukázkou zážitku může být například Matějská pouť nebo letní tábor pro děti. Může jím být také například festival, kde si spotřebitel nejen vyslechne koncerty, ale konzumuje také nabízené zboží. Pod osobami je možno si jednoduše představit celebrity. V dnešní době má většina známých osobností svého agenta, manažera nebo PR agenturu. Ti se starají o marketing svých klientů, kteří se pak sami stávají značkou. I místa mohou být předmětem marketingu. Města, státy, regiony i celé národy aktivně soupeří o přilákání nejen turistů, ale třeba také továren, ústředních společností nebo nových obyvatel. 8 Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str Kotler, Keller: Marketing Management, 12. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str

19 K lidem, kteří se zabývají marketingem míst, je možné přiřadit například specialisty na ekonomický rozvoj, realitní makléře nebo členy místních obchodních sdružení. A konečně majetek, do kterého se řadí vlastnická práva buď na reálný majetek jako nemovitosti, nebo finanční majetek, což mohou být například akcie nebo obligace. Společnosti se snaží vyplnit potřeby tak, že nabídnou tzv. hodnotovou propozici, což je soubor všech užitných vlastností, které zákazníkům slibují splnit jeho potřeby. Tato hodnotová propozice je naplněna pomocí marketingové nabídky, což je kombinace produktů, služeb, informací nebo prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeby nebo přání. 8.2 Marketingový proces Americký teoretik a filosof managementu, Peter Drucker říká, že: Podnikání má pouze dvě základní funkce, a to marketing a inovaci. Podle Kotlera je ale toto tvrzení mylné, protože marketing podle něj existuje jako jedna ze vzájemně provázaných součástí organizace a aby tato organizace správně fungovala, musí všechny její součásti fungovat společně. 10 Kotler tedy marketingový proces definuje takto: Marketingový proces je proces analýzy marketingových příležitostí, volby cílových trhů, vytvoření marketingového mixu a řízení marketingového úsilí Marketingové prostředí V předchozích kapitolách je uvedeno, co je to marketing obecně, čeho se díky němu snaží firma dosahovat a že díky potřebám a přáním vzniká poptávka, kterou se společnosti snaží co nejlépe uspokojovat pomocí své nabídky. Důležité je také tzv. marketingové prostředí. To proto, že marketing se nenachází ve vakuu, ale ve složitém a stále se měnícím prostředí, kterému se firmy musí neustále přizpůsobovat, a to právě prostřednictvím marketingu. Podle Kotlera jsou marketingovým prostředím činitelé a síly vně marketingu, které ovlivňují schopnost managementu marketingu vyvinout a udržovat úspěšné vztahy s cílovými zákazníky. Marketingové prostředí se dělí na další dvě podskupiny mikroprostředí a makroprostředí: Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str

20 Mikroprostředí zahrnuje síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům. Zařadit do něj můžeme například distribuční firmy, zákaznické trhy, konkurenci a veřejnost, které společně vytvářejí systém poskytování hodnoty firmy. Do marketingového mikroprostředí jsou zařazeni: Společnost: Při vytváření marketingových plánů by měl marketing uvažovat i o ostatních částech společnosti samotné. V rámci marketingové koncepce by totiž na zákazníka měla myslet všechna oddělení a společně spolupracovat na tom, aby dosáhla společnost uspokojení zákazníka. Dodavatelé: Dodavatelé představují v celkovém systému poskytování uspokojení zákazníka důležitou vazbu. Poskytují totiž zdroje, které společnost potřebuje pro výrobu zboží nebo služeb a jejich rozvoj může výrazně ovlivnit marketing. Marketéři musí sledovat dostupnost dodavatelů, případná zpoždění dodávek nebo třeba stávky zaměstnanců. Marketingový zprostředkovatelé: Jsou jimi firmy, které pomáhají společnost propagovat, prodávat distribuovat její zboží konečným zákazníkům. Zákazníci: Společnost musí podrobně sledovat trhy svých zákazníků, jichž existuje několik druhů: Spotřebitelské trhy, na kterých nakupují jednotlivci a domácnosti pro osobní spotřebu Průmyslové trhy, na kterých nakupují společnosti zboží a služby pro další zpracování Trhy obchodních mezičlánků, na kterých nakupují společnosti zboží a služby, které chce se ziskem dále prodat Institucionální trhy, které jsou tvořené školami, nemocnicemi, vězeními a podobně Trh zakázek je tvořen vládními institucemi, které nakupují zboží a služby s cílem vyprodukovat veřejnou službu nebo je přesunout k potřebným lidem. Mezinárodní trh, na kterém nakupují kupující z jiných zemí Konkurenti: Marketingová koncepce tvrdí, že k dosažení úspěchu musí společnost poskytnout zákazníkovi vyšší hodnotu a uspokojení než konkurence. Z toho důvodu musí marketéři dělat více, než se pouze přizpůsobit potřebám cílových zákazníků, ale také musí získat strategickou výhodu tak, že se pevně umístí v myslích zákazníků v porovnání s konkurencí. Veřejnost: Je skupina, která má schopnostech ovlivnit dosažení cílů společnosti. Do této skupiny patří: Finanční instituce, které ovlivňují schopnost společnosti získávat finanční prostředky. Jsou jimi například banky, investiční společnosti nebo akcionáři Média, která nemusíme více přibližovat. Jde o noviny, časopisy, televizi nebo rádia

21 Vládní instituce, jejich rozhodnutí musí brát společnost v potaz. Jde například o vyhlášky nebo zákony, kterými se musí společnost řídit. Občanské iniciativy, které mohou zpochybňovat marketingová rozhodnutí společnosti. Jde například o ekologické skupiny, menšiny nebo zájmové skupiny Místní občané neboli sousedství společnosti. Zástupci společnosti se mohou účastnit setkání s nimi, odpovídat na jejich dotazy nebo pořádat dobročinné akce. Širší veřejnost, jejíž názory na své produkty a aktivity by společnost měla znát. Obrázek široké veřejnosti totiž ovlivňuje nákupy. Zaměstnanci, mezi něž řadíme např. dělníky, manažery, brigádníky, ale také představenstvo. Makroprostředí tvoří širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí. Řadíme do něj demografické, ekonomickém přírodní, technologické, politické a kulturní faktory. Do marketingového makroprostředí jsou zahrnuty: Demografické prostředí: Demografie zkoumá lidskou populaci z hlediska její velikosti, rozmístění, věku, pohlaví, rasy, zaměstnání a dalších statistických údajů. Pro marketing je významné, protože se týká lidí, kteří tvoří trhy. Do této skupiny patří například velikost populace a trendy jejího vývoje, změny ve věkové struktuře obyvatel, migrační tlaky nebo například růst vzdělanosti. Ekonomické prostředí: Trhy potřebují stejně jako lidé kupní sílu. Toto prostředí zahrnuje faktory, které ovlivňují kupní sílu a zvyky spotřebitele. Jsou zde totiž rozdíly mezi úrovní a rozložení příjmů. Marketingoví specialisté musí sledovat hlavní trendy a spotřební chování mezi jednotlivými trhy i v jejich rámci. Přírodní prostředí: Toto prostředí zahrnuje přírodní zdroje, které jsou firmami využívány jako vstupy nebo jsou marketingovými aktivitami ovlivněny. Zájem o životní prostředí totiž neustále roste a ochrana přírodního prostředí zůstává klíčovým globálním problémem, který musí společnost i veřejnost řešit. Technologické prostředí: Do tohoto prostředí spadají technologie, díky kterým vznikají mimo jiné nové produkty a nové příležitosti na trhu. Toto prostředí se rychle mění a marketingoví specialisté by měli sledovat tyto technologické trendy: rychlost technologických změn, vysoké rozpočty na výzkum a vývoj, důležitost drobných zlepšení nebo rostoucí regulace. Politické prostředí: Marketingová rozhodnutí jsou velice ovlivněna vývojem politického prostředí. To zahrnuje zákony, úřady nebo zájmové skupiny, které ovlivňují a omezují organizace i jednotlivce ve společnosti. Do této skupiny můžeme zařadit: legislativní omezení podnikání, rostoucí význam veřejných zájmových skupin, rostoucí důraz na etiku a společenskou zodpovědnost

22 Kulturní prostředí: Do kulturního prostředí spadají instituce a další faktory, které ovlivňují základní hodnoty, vnímání, preference a chování společnosti. Do tohoto prostředí zahrnujeme například: stálost kulturních hodnot, posun druhotných kulturních hodnot, vnímání přírody, vnímání vesmíru SWOT analýza SWOT analýza je stručným seznamem kritických faktorů úspěchu na daném trhu, který hodnotí situaci organizace v dané situaci a daném prostředí. Zahrnuje nevyužité příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky. Podle Kotlera je SWOT analýza Výtahem ze zjištěných interních a externích auditů, který upozorňuje na klíčové silné a slabé stránky organizace, ale také na příležitosti a hrozby, jimž firma čelí. 13 Silné a slabé stránky v této analýze nezahrnují všechny charakteristické rysy obchodní společnosti, ale pouze ty, které mají vztah ke kritickým faktorům neúspěchu. Jsou jimi ty, které mají největší vliv na úspěch organizace a měří se ve srovnání s konkurencí. Příkladem silných stránek může být třeba vedoucí pozice na trhu s určitým produktem nebo přístup ke špičkovým technologiím. Příkladem slabých stránek může být například jiné, než první místo na trhu určitého produktu nebo celkově malá ziskovost. Silné a slabé stránky může firma ovlivnit, jedná se o interní oblast. Příležitosti a hrozby, kterým společnost čelí. Účelem je předvídat důležité trendy, které mohou mít na firmu dopad. Příkladem příležitosti může být třeba nová technologie, která by mohla v budoucnu firmě ulehčit výrobu. Příkladem hrozby může být například to, že konkurence ohlásí uvedení nově řady výrobku na trh. Příležitosti a hrozby naopak firma ovlivnit nemůže, jsou externí oblastí firmy. Výstupem kompletní SWOT analýzy je chování společnosti, která maximalizuje přednosti a příležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. 13 Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str

23 8.2.3 Analýza marketingových příležitostí Dříve, než firma začne vůbec vyrábět a prodávat, měla by prozkoumat, co vlastně zákazníci od produktů očekávají, jaké mají touhy a potřeby. Pro identifikování marketingových příležitostí slouží tzv. marketingový výzkum. Ten zahrnuje následující kroky: 14 Firma musí nejprve definovat problémy a stanovit cíle výzkumu. To se provádí pomocí tří typů výzkumů, a to pomocí informativního výzkumu, kdy jsou získávány předběžné informace, které pomáhají lépe definovat problémy a navrhnout hypotézy řešení. Dalším je tzv. deskriptivní výzkum, díky kterému je popsán například tržní potenciál určitého výrobku, demografické údaje nebo postoje cílových zákazníků. Posledním typem je kauzální výzkum, jehož cílem je otestovat hypotézy ve vztahu příčina následek. Dalším krokem je tvorba plánu výzkumu. Zde se určuje, jaké informace jsou vlastně potřeba a vytváří se plán toho, jak je získat. Existují dva typy výzkumu, a to kvalitativní a kvantitativní: 15 Kvalitativní výzkum je informativní výzkum použitý pro zjištění motivací, postojů a chování zákazníka. Běžné metody v tomto typu výzkumu zahrnují sledované skupinové rozhovory, sledování reakcí a opakované dotazování. Kvantitativní výzkum je výzkum zahrnující shromažďování údajů v podobě např. ankety, dotazníkového šetření prostřednictvím pošty, při osobních rozhovorech aj. Výzkum vždy probíhá s dostatečným množstvím zákazníků, aby bylo možno provést statickou analýzu. Jsou také dva typy informací, které jsou získávány, a to sekundární a primární informace. Sekundární informace již někde existují, už je někdo získal dříve. Jejich nevýhodou je však to, že nemusí být kompletní. Je třeba je řádně zhodnotit tak, aby splňovaly potřeby daného projektu. Proto by měly být spolehlivé, současné a objektivní. Příkladem sekundární informace může být například zpracovaná případová studie na dané téma, články v literatuře nebo časopisech. 14 Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str

24 Primární informace jsou takové informace, které firma získává vlastním úsilím sama. Jejich získání je podstatně nákladnější než získávání sekundárních informací, týkají se však přímo daného projektu. Společnost je získává pomocí vlastního výzkumu, a to následujícími způsoby: 16 Tabulka 1: Sběr primárních informací Typy výzkumů Kontaktní metody Výběr vzorku Nástroje průzkumu Pozorování Pošta Jednotka vzorku Dotazník Dotazování Telefon Velikost vzorku Experiment Osobní kontakt Procedura výběru Internet Zdroj: Kotler, Moderní marketing 17 V prvním sloupci jsou uvedeny způsoby získávání informací, a to: Pozorování, kdy jsou primární údaje shromažďovány pozorováním příslušných osob a jak jednají v určitých situacích. Dotazování, které je nejvhodnější k získávání tzv. popisných informací. Říkají více o znalostech, preferencích nebo nákupním chování lidí. Toto dotazování může být buď strukturované, které využívá seznam formálních otázek, kterými jsou dotazováni všichni respondenti. Druhým typem je nestrukturované dotazování, kdy tazatel reaguje na odpovědi respondenta a hovor u každého z dotazovaných může směřovat jiným směrem. Experimentální výzkum, který poskytuje tzv. kauzální informace. Při tomto výzkumu jsou vybírány skupiny respondentů, kteří jsou sledování v určitých podmínkách s kontrolovanými souvisejícími faktory. Prozkoumává se zde tedy, jak se respondenti chovají za určitých situací a jaké následky situace na respondenty mají. V dalším sloupci tabulky se nacházejí metody, kterými jsou respondenti dotazováni: 16 Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str

25 Dotazníky zasílané poštou, jejichž výhodou je, že respondenti odpovídají otevřeněji, protože nejsou ovlivněni osobou tazatele. Jejich nevýhodou je však delší doba reakce respondentů. Ne všichni také dotazník zašlou zpět. Průzkum po telefonu, jehož výhodou je naopak rychlé získaní zpětné vazby od respondentů. Také pokud respondent správně neporozumí otázce, může ji respondent vysvětlit. I tento přístup má však své nevýhody, a to že jsou nákladnější než poštovní kontakt a lidé také mívají často malý zájem po telefonu komunikovat. Osobní rozhovor, který má dvě formy. Individuální rozhovor, který se odehrává doma nebo v zaměstnání respondenta, případně na ulici. Druhou formou je skupinový rozhovor, kdy dotazování zahrnuje skupinu respondentů. Sběr dat na internetu, který je velmi rychlým způsobem získávání informací. Podle některých analýz se internet v budoucnu stane hlavním nástrojem marketingového výzkumu. Další sloupec tabulky představuje výběrový soubor, což je reprezentativní segment populace. V ideálním případě je tento soubor reprezentativní natolik, že je podle něj marketér schopen stanovit očekávání a chování širší populace. Při vytváření výběrového vzorku je potřeba odpovědět na tři základní otázky, a to kdo bude sledován, kolik lidí se má výzkumu zúčastnit a jakým způsobem by měl být výběrový soubor vybrán. Poslední sloupec tabulky představuje nástroj průzkumu, tedy dotazník. Ten představuje nejrozšířenější nástroj dotazování. Obsahuje řadu otázek, které jsou předkládány respondentovi k vyplnění. V tomto dotazníku se vyskytují dva typy otázek, a to uzavřené otázky, které zahrnují všechny varianty odpovědí a respondent vybírá jednu nebo více z nich. Druhým typem otázek jsou otevřené otázky, na které respondent odpovídá svými vlastními slovy Segmentace trhu Trh se skládá z kupujících, kteří se od sebe liší. Rozdílné jsou jejich přání, disponibilní prostředky, bydliště, vztah k nakupování nebo nákupní postupy. Díky segmentaci si firma rozdělí velký trh na menší segmenty, které může účinněji oslovit prostřednictvím svých výrobků nebo služeb. To proto, že tyto potřeby a služby pak více odpovídají jedinečným potřebám zákazníků jednotlivých trhů. Firma pak může lépe zacílit své marketingové aktivitya zvýšit jejich efektivitu

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská Analýza marketingového prostředí podniku Daniela Žárská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Mgr. Jana Véle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 JAROSLAVA KOTLÁRIKOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Marketingová strategie vybraného podniku

Marketingová strategie vybraného podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Marketingová strategie vybraného podniku bakalářská práce Tomáš Pantůček Vedoucí práce: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více