BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová

2

3 Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický rok: 2013

4 1. ZADÁNÍ - 4 -

5 - 5 -

6 2. ABSTRAKT Bakalářská práce na téma "" je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována Marketingu obecně, jeho nástrojům a analýzám. Zabývá se výzkumem trhu, analýze podniku a stanovení cílů tak, aby byla uspokojena přání a potřeby zákazníka tak, že to i firmě přinese zisk. Pro pochopení internetového marketingu a jeho využití v praxi je totiž velmi nutné orientovat se v tomto oboru a jeho nástrojích. Druhá část práce je věnována internetu, internetovému marketingu, druhům internetové reklamy a hlavní části, kterou je sestavení PPC kampaně pro internetové stránky Rádia Impuls - kdy bylo hlavním cílem kampaně stanoveno zlepšení úspěšnosti těchto stránek, v tomto případě zvýšení jejich návštěvnosti. Ta vzrostla u obou hlavních ukazatelů - zobrazení stránek i unikátních uživatelů o více než 1 %, cíl práce byl tedy splněn. Klíčová slova: marketing, PPC reklama, zpětné odkazy, plošná reklama, reklama v sociálních sítích, klíčová slova, PPC kampaň, sestava, SWOT analýza, SMART, potřeba, přání, poptávka, užitek, tržní nabídka, marketingové prostředí, segmentace trhu, tržní targeting, marketingový mix, internet, internetový marketing, e-business, e-comerce, e-marketing - 6 -

7 3. ABSTRACT Bachelor thesis on "" is divided into two main parts. The first part is devoted to marketing in general, the tools and analysis. It deals with market research, business analysis and setting objectives and to satisfy customer needs so that it will bring profit to the company. To understand and its use in practice is very necessary to focus in this field and its tools. The second part is devoted to the internet, internet marketing, internet advertising types and main part, which is made up PPC campaigns for the website of Radio Impuls - which was the main goal of the campaign set out to improve the success of this site, in this case, increase their attendance. The increase in both the main indicators - page views and unique visitors by more than 1%, the objective has been fulfilled. Keywords: marketing, PPC advertising, backlinks, area advertising, advertising in social networks, keywodrs, PPC campaign, SWOT analysis, group, SMART, need, wish, demand, benefit, market supply, marketing environment, market segmentation, market targeting, marketing mix, internet, internet marketing, e-business, e-comerce, e-marketing - 7 -

8 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma internetový marketing jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Jméno Příjmení - 8 -

9 5. PODĚKOVÁNÍ (DOBROVOLNÉ) Děkuji vedoucí bakalářské práce Zuzaně Neradové za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce

10 6. OBSAH 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování (dobrovolné) Obsah Úvod Teoretická část Marketing Potřeby, přání, poptávka, užitek Tržní nabídka Marketingový proces Marketingové prostředí SWOT analýza Analýza marketingových příležitostí Segmentace trhu Tržní targeting Stanovení marketingových cílů Marketingový mix Marketing v době internetu Internet Marketing na internetu E-business, e-comerce a e-marketing Praktická část Druhy reklam Sestavení PPC kampaně Hodnota a cena Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam obrázků

11 14. Seznam tabulek

12 7. ÚVOD Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila internetový marketing. V teoretické části práce se věnuji marketingu a jeho nástrojům obecně. To proto, že orientace v marketingu a jeho nástrojích je velmi důležitá pro pochopení internetového marketingu a internetové reklamy, které se věnuji v praktické části mé práce. Jejím obsahem je nejen internet obecně, ale také nástroje používané v internetovém marketingu, přiblížení funkce internetové reklamy a základní částí je sestavení PPC kampaně pro stránky

13 8. TEORETICKÁ ČÁST 8.1 Marketing Jak je uvedeno v úvodu práce, teoretická část je věnována marketingu obecně, protože jeho pochopení je velmi důležité pro orientaci v internetovém marketingu, kterému je věnována praktická část práce. V dnešní době existuje jen málo firem, které by se marketingem nezabývaly vůbec. Pomocí něj totiž zjišťují, co vlastně zákazník očekává, orientují se na jeho potřeby a díky marketingu se je také snaží co nejvíce uspokojovat, a to primárně s ohledem na zisk. Středem všeho na co se marketing zaměřuje, je zákazník a jeho potřeby a je také tím, kdo určuje, zda bude firma úspěšná. Není těžké naučit se definicím a tomu, jak marketing funguje, těžší je správně jej využít v praxi tak, aby firma dosáhla takových cílů, které si naplánovala. 1 Úspěšnost firem se v dnešní době výrazně odvíjí od orientace na zákazníka a silného marketingového zaměření. Snaží se vycítit, vykonat a vyplnit přání zákazníka, a to na trzích, které si firmy předem definovaly. Společnosti v ideálním případě motivují každého člena své organizace, aby zákazníkům přinášel kvalitu vysoké hodnoty, a tím je co nejvíce uspokojoval. Společnostem je zřejmé, že pokud svým zákazníkům přinesou co největší uspokojení jejich potřeb, vrátí se jim jejich úsilí v podobě podílů na trhu a vyšších zisků. Jinými slovy, marketing je o zákaznících, kteří jsou nezbytnou složkou marketingového systému. 2 Mnoho lidí si pod pojmem marketing představuje hlavně prodej a reklamu. Ve starším pojetí tohoto odvětví tomu tak opravdu bylo. Dá se ale říci, že dnes už se trochu mění pozice firem a zákazníka. Rozmáhá se tzv. umělé vytváření potřeb, kdy společnosti přesvědčí zákazníka o tom, že něco potřebuje. Firmy se snaží přesvědčit zákazníka, že jej potřebuje, i když tomu tak v některých případech úplně není. Definice marketingu dle Zamazalové uvádí: Marketing je proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují. 1 Unicorn Universe, Marketing, Úvod do marketingu, marketingové řízení a strategie 2 Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, str

14 Obsahem tohoto procesu je poznání, předvídání, stimulování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka tak, aby byly současně dodrženy i cíle organizace. 3 Marketing je tedy manažerský proces používaný firmou, jednotlivci či skupinami. Jeho cílem je naplňovat potřeby a přání implementující společnosti. Ty mohou představovat cokoli. Může jít o maximalizaci zisku, ačkoli cílem komerčních marketingových specialistů obvykle bývá dosažení prodejních cílů nebo tržního podílu. Dosahuje jich pomocí společenského procesu, jehož prostřednictvím uspokojují další jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. To omezuje chování firmy, která musí pochopit přání a potřeby ostatních jednotlivců a skupin a změnit se tak, aby byla schopná vytvářet produkty a hodnoty, jež může směnit Potřeby, přání, poptávka, užitek V předchozí kapitole byly několikrát zmíněny pojmy jako potřeby, přání nebo poptávka. A právě těmto pojmům je věnována tato kapitola. Teorii potřeb popsal již americký psycholog Abraham Harold Maslow ve své pyramidě lidských potřeb. Pokusil se pomocí pyramidy vysvětlit, proč jsou lidé v daném okamžiku vedeni určitými potřebami. Proč někdo věnuje tolik času a energie zajištění vlastní bezpečnosti a někdo jiný zase v získání uznání společnosti? Maslow tvrdí, že lidské potřeby jsou hierarchicky uspořádány od těch nejnaléhavějších po ty méně naléhavé. Maslowovu teorii potřeb zobrazuje obrázek 1, kde jsou potřeby seřazeny podle důležitosti od těch nejdůležitějších. Jakmile je nejdůležitější potřeba uspokojena, přestane fungovat jako motivace a člověk se bude snažit uspokojit následující důležitou potřebu. 5 Základ pyramidy tvoří fyziologické potřeby, které jsou primárními potřebami lidského těla jako (například jídlo, pití, pohyb, oblečení, teplo, světlo nebo prostor). Pokud nejsou tyto potřeby uspokojeny, pak v potřebách člověka dominují a žádné další potřeby jej nemotivují. Jakmile jsou ale uspokojeny, nastupuje další úroveň potřeb. 3 Zamazalová a kol.: Marketing, 2. vyd., Praha, C H Beck, 2010, str. 8 4 Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str

15 Těmi jsou potřeba bezpečí a existenční jistoty, do kterých patří stabilita a jistota zaměstnání, zaměstnanecké výhody, osvobození od strachu, potřeba pořádku, zákona nebo ochrana před nemocí nebo nezaměstnaností. Pokud jsou i tyto potřeby uspokojeny, přechází lidské potřeby na další úroveň pyramidy. Na další úrovni Maslowy pyramidy jsou společenské potřeby, které se vztahují ke společenské povaze lidí. Lidé potřebují se sdružovat, touží po přátelství. Pokud nejsou tyto potřeby uspokojovány, může tak dojít k ovlivnění duševní pohody jedince. Pro člověka je důležitá také potřeba uznání, snaží se dosáhnout úspěchu, dobrého výkonu. Díky uspokojení těchto potřeb dochází u jedince k pocitu sebedůvěry a prestiže. Na vrcholu pyramidy je potřeba seberealizace, kterou Maslow definuje jako touhu člověka být víc a víc než je, být vším, čím je člověk schopen se stát. Jinými slovy, ať už je člověk čímkoliv, od profesora po sportovce nebo třeba rodičem, snaží se být v této roli co nejlepší a nejúspěšnější. Obrázek 1: Maslowa pyramida lidských potřeb Zdroj: Uspokojování potřeb přináší jedinci užitek, který je ekonomickým pojmem a vyjadřuje subjektivní pocit uspokojení a plyne ze spotřeby statků. Vyplývá z preferencí spotřebitele,

16 tedy že při svém rozhodování volí mezi různými spotřebními situacemi, různými spotřebními koši a vybírá takovou kombinaci statků, která mu přináší největší užitek. Existují dvě verze měřitelnosti užitku, a to kardinalistická a ordinalistická. V kardinalistické verzi je užitek přímo měřitelný, to znamená, že jej můžeme spočítat pomocí vzorce a udat v peněžních jednotkách. Tzv. celkový užitek vyjadřuje celkové uspokojení potřeb jedince a závisí na množství a kvalitě spotřebovávaného statku a na subjektivním vztahu spotřebitele k tomuto statku. Jeho užitek však roste pouze do určitého bodu, tzv. bodu nasycení, kdy s další spotřebou celková užitek klesá. 6 Obrázek 2 graficky znázorňuje růst celkového užitku až do bodu nasycení a jeho následné klesání. Obrázek 2: Celkový užitek Zdroj: Jak bylo řečeno v předchozích odstavcích, užitek lze matematicky změřit, pomocí následujícího vzorce, kde TU je celkový užitek, který plyne ze spotřeby statků X 1 až X n. Rovnice 1: Výpočet celkového užitku TU f (X 1,,X n ) Podle druhé, ordinalistické verze, není spotřebitel schopen ocenit statek peněžními jednotkami. Je ale schopen sestavit tzv. preferenční stupnici, kdy je schopen říci, který soubor statků preferuje a který soubor statků pro něj má větší užitek. K analýze jeho chování se 6 Unicorn universe, Mikroekonomie, Chování spotřebitele a formování poptávky

17 používá tzv. indiferenční analýza, jejímž základem je tzv. indiferenční křivka, která vyjadřuje soubor kombinací dvou statků, které přinášejí stejně velký celkový užitek, jak ukazuje obrázek 3. 7 Obrázek 3: Užitek v ordinalistické verzi Zdroj: Obrázek zobrazuje dva spotřební koše (X0, Y0) a (X1, Y1), kde jsou skombinovány spotřeby daných statků a tyto dva koše přinášejí stále stejný užitek. Spotřebitel může za sebe tyto dva statky vzájemně zaměňovat a přitom neovlivní celkovou úroveň svého užitku. To, jak za sebe tyto dva statky vzájemně zaměňuje, ukazuje směrnice tečny indiferenční křivky, která je v literatuře označována jako MRSc (Mezní míra substituce ve spotřebě). I v této verzi lze tento poměr matematicky odvodit, to následujícím vzorcem: Rovnice 2: Výpočet MRSc MRS c = MU x /MU y Vzorec nám tedy udává poměr, v jakém za sebe spotřebitel vzájemně nahrazuje statky při konstantní úrovni užitku. Za uspokojování potřeb tedy spotřebitelé vydávají peníze a očekávají za ně co nejvyšší užitek. Protože jsou potřeby a přání jedince podloženy schopností platit, neboli tzv. kupní silou, mění se potřeby a přání spotřebitelů v poptávku, která je jednou stranou trhu. Opakem poptávky a druhou stranou trhu je nabídka, které je věnována následující kapitola. 7 Unicorn universe, Mikroekonomie, Chování spotřebitele a formování poptávky

18 8.1.2 Tržní nabídka Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, díky potřebám a přáním spotřebitelů, za které jsou ochotni vydávat peníze, vzniká poptávka. Druhou stranou trhu, tou, která uspokojuje poptávku, je nabídka. Podle Kotlera je Marketingová nabídka kombinací produktů, služeb, informací nebo prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání. 8 Nabídka tedy není pouze o výrobcích nebo produktech, ale také o službách, informacích nebo zážitcích. Podle Kotlera se marketing, respektive marketéři zabývají deseti typy entit. 9 Výrobky, které tvoří fyzické zboží a jsou hlavní částí výroby většiny zemí a marketingového úsilí. Služby, pod jejichž pojmem si můžeme představit například letecké společnosti, hotely, kadeřníky nebo opraváře. Události, do kterých marketéři zahrnují propagaci omezených akcí, jako například obchodní výstavy nebo umělecká představení. Ve velkém se propagují také například sportovní akce jako Olympijské hry nebo mistrovství světa, které mají upoutat nejen fanoušky, ale také společnosti. Pro plánování těchto akcí existují speciální profese, tzv. plánovači, jejichž úkolem je to, aby akce proběhly doslova dokonale. Zážitky, které mohou být sladěním několika služeb nebo několika druhů zboží. Klasickou ukázkou zážitku může být například Matějská pouť nebo letní tábor pro děti. Může jím být také například festival, kde si spotřebitel nejen vyslechne koncerty, ale konzumuje také nabízené zboží. Pod osobami je možno si jednoduše představit celebrity. V dnešní době má většina známých osobností svého agenta, manažera nebo PR agenturu. Ti se starají o marketing svých klientů, kteří se pak sami stávají značkou. I místa mohou být předmětem marketingu. Města, státy, regiony i celé národy aktivně soupeří o přilákání nejen turistů, ale třeba také továren, ústředních společností nebo nových obyvatel. 8 Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str Kotler, Keller: Marketing Management, 12. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str

19 K lidem, kteří se zabývají marketingem míst, je možné přiřadit například specialisty na ekonomický rozvoj, realitní makléře nebo členy místních obchodních sdružení. A konečně majetek, do kterého se řadí vlastnická práva buď na reálný majetek jako nemovitosti, nebo finanční majetek, což mohou být například akcie nebo obligace. Společnosti se snaží vyplnit potřeby tak, že nabídnou tzv. hodnotovou propozici, což je soubor všech užitných vlastností, které zákazníkům slibují splnit jeho potřeby. Tato hodnotová propozice je naplněna pomocí marketingové nabídky, což je kombinace produktů, služeb, informací nebo prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeby nebo přání. 8.2 Marketingový proces Americký teoretik a filosof managementu, Peter Drucker říká, že: Podnikání má pouze dvě základní funkce, a to marketing a inovaci. Podle Kotlera je ale toto tvrzení mylné, protože marketing podle něj existuje jako jedna ze vzájemně provázaných součástí organizace a aby tato organizace správně fungovala, musí všechny její součásti fungovat společně. 10 Kotler tedy marketingový proces definuje takto: Marketingový proces je proces analýzy marketingových příležitostí, volby cílových trhů, vytvoření marketingového mixu a řízení marketingového úsilí Marketingové prostředí V předchozích kapitolách je uvedeno, co je to marketing obecně, čeho se díky němu snaží firma dosahovat a že díky potřebám a přáním vzniká poptávka, kterou se společnosti snaží co nejlépe uspokojovat pomocí své nabídky. Důležité je také tzv. marketingové prostředí. To proto, že marketing se nenachází ve vakuu, ale ve složitém a stále se měnícím prostředí, kterému se firmy musí neustále přizpůsobovat, a to právě prostřednictvím marketingu. Podle Kotlera jsou marketingovým prostředím činitelé a síly vně marketingu, které ovlivňují schopnost managementu marketingu vyvinout a udržovat úspěšné vztahy s cílovými zákazníky. Marketingové prostředí se dělí na další dvě podskupiny mikroprostředí a makroprostředí: Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str

20 Mikroprostředí zahrnuje síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům. Zařadit do něj můžeme například distribuční firmy, zákaznické trhy, konkurenci a veřejnost, které společně vytvářejí systém poskytování hodnoty firmy. Do marketingového mikroprostředí jsou zařazeni: Společnost: Při vytváření marketingových plánů by měl marketing uvažovat i o ostatních částech společnosti samotné. V rámci marketingové koncepce by totiž na zákazníka měla myslet všechna oddělení a společně spolupracovat na tom, aby dosáhla společnost uspokojení zákazníka. Dodavatelé: Dodavatelé představují v celkovém systému poskytování uspokojení zákazníka důležitou vazbu. Poskytují totiž zdroje, které společnost potřebuje pro výrobu zboží nebo služeb a jejich rozvoj může výrazně ovlivnit marketing. Marketéři musí sledovat dostupnost dodavatelů, případná zpoždění dodávek nebo třeba stávky zaměstnanců. Marketingový zprostředkovatelé: Jsou jimi firmy, které pomáhají společnost propagovat, prodávat distribuovat její zboží konečným zákazníkům. Zákazníci: Společnost musí podrobně sledovat trhy svých zákazníků, jichž existuje několik druhů: Spotřebitelské trhy, na kterých nakupují jednotlivci a domácnosti pro osobní spotřebu Průmyslové trhy, na kterých nakupují společnosti zboží a služby pro další zpracování Trhy obchodních mezičlánků, na kterých nakupují společnosti zboží a služby, které chce se ziskem dále prodat Institucionální trhy, které jsou tvořené školami, nemocnicemi, vězeními a podobně Trh zakázek je tvořen vládními institucemi, které nakupují zboží a služby s cílem vyprodukovat veřejnou službu nebo je přesunout k potřebným lidem. Mezinárodní trh, na kterém nakupují kupující z jiných zemí Konkurenti: Marketingová koncepce tvrdí, že k dosažení úspěchu musí společnost poskytnout zákazníkovi vyšší hodnotu a uspokojení než konkurence. Z toho důvodu musí marketéři dělat více, než se pouze přizpůsobit potřebám cílových zákazníků, ale také musí získat strategickou výhodu tak, že se pevně umístí v myslích zákazníků v porovnání s konkurencí. Veřejnost: Je skupina, která má schopnostech ovlivnit dosažení cílů společnosti. Do této skupiny patří: Finanční instituce, které ovlivňují schopnost společnosti získávat finanční prostředky. Jsou jimi například banky, investiční společnosti nebo akcionáři Média, která nemusíme více přibližovat. Jde o noviny, časopisy, televizi nebo rádia

21 Vládní instituce, jejich rozhodnutí musí brát společnost v potaz. Jde například o vyhlášky nebo zákony, kterými se musí společnost řídit. Občanské iniciativy, které mohou zpochybňovat marketingová rozhodnutí společnosti. Jde například o ekologické skupiny, menšiny nebo zájmové skupiny Místní občané neboli sousedství společnosti. Zástupci společnosti se mohou účastnit setkání s nimi, odpovídat na jejich dotazy nebo pořádat dobročinné akce. Širší veřejnost, jejíž názory na své produkty a aktivity by společnost měla znát. Obrázek široké veřejnosti totiž ovlivňuje nákupy. Zaměstnanci, mezi něž řadíme např. dělníky, manažery, brigádníky, ale také představenstvo. Makroprostředí tvoří širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí. Řadíme do něj demografické, ekonomickém přírodní, technologické, politické a kulturní faktory. Do marketingového makroprostředí jsou zahrnuty: Demografické prostředí: Demografie zkoumá lidskou populaci z hlediska její velikosti, rozmístění, věku, pohlaví, rasy, zaměstnání a dalších statistických údajů. Pro marketing je významné, protože se týká lidí, kteří tvoří trhy. Do této skupiny patří například velikost populace a trendy jejího vývoje, změny ve věkové struktuře obyvatel, migrační tlaky nebo například růst vzdělanosti. Ekonomické prostředí: Trhy potřebují stejně jako lidé kupní sílu. Toto prostředí zahrnuje faktory, které ovlivňují kupní sílu a zvyky spotřebitele. Jsou zde totiž rozdíly mezi úrovní a rozložení příjmů. Marketingoví specialisté musí sledovat hlavní trendy a spotřební chování mezi jednotlivými trhy i v jejich rámci. Přírodní prostředí: Toto prostředí zahrnuje přírodní zdroje, které jsou firmami využívány jako vstupy nebo jsou marketingovými aktivitami ovlivněny. Zájem o životní prostředí totiž neustále roste a ochrana přírodního prostředí zůstává klíčovým globálním problémem, který musí společnost i veřejnost řešit. Technologické prostředí: Do tohoto prostředí spadají technologie, díky kterým vznikají mimo jiné nové produkty a nové příležitosti na trhu. Toto prostředí se rychle mění a marketingoví specialisté by měli sledovat tyto technologické trendy: rychlost technologických změn, vysoké rozpočty na výzkum a vývoj, důležitost drobných zlepšení nebo rostoucí regulace. Politické prostředí: Marketingová rozhodnutí jsou velice ovlivněna vývojem politického prostředí. To zahrnuje zákony, úřady nebo zájmové skupiny, které ovlivňují a omezují organizace i jednotlivce ve společnosti. Do této skupiny můžeme zařadit: legislativní omezení podnikání, rostoucí význam veřejných zájmových skupin, rostoucí důraz na etiku a společenskou zodpovědnost

22 Kulturní prostředí: Do kulturního prostředí spadají instituce a další faktory, které ovlivňují základní hodnoty, vnímání, preference a chování společnosti. Do tohoto prostředí zahrnujeme například: stálost kulturních hodnot, posun druhotných kulturních hodnot, vnímání přírody, vnímání vesmíru SWOT analýza SWOT analýza je stručným seznamem kritických faktorů úspěchu na daném trhu, který hodnotí situaci organizace v dané situaci a daném prostředí. Zahrnuje nevyužité příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky. Podle Kotlera je SWOT analýza Výtahem ze zjištěných interních a externích auditů, který upozorňuje na klíčové silné a slabé stránky organizace, ale také na příležitosti a hrozby, jimž firma čelí. 13 Silné a slabé stránky v této analýze nezahrnují všechny charakteristické rysy obchodní společnosti, ale pouze ty, které mají vztah ke kritickým faktorům neúspěchu. Jsou jimi ty, které mají největší vliv na úspěch organizace a měří se ve srovnání s konkurencí. Příkladem silných stránek může být třeba vedoucí pozice na trhu s určitým produktem nebo přístup ke špičkovým technologiím. Příkladem slabých stránek může být například jiné, než první místo na trhu určitého produktu nebo celkově malá ziskovost. Silné a slabé stránky může firma ovlivnit, jedná se o interní oblast. Příležitosti a hrozby, kterým společnost čelí. Účelem je předvídat důležité trendy, které mohou mít na firmu dopad. Příkladem příležitosti může být třeba nová technologie, která by mohla v budoucnu firmě ulehčit výrobu. Příkladem hrozby může být například to, že konkurence ohlásí uvedení nově řady výrobku na trh. Příležitosti a hrozby naopak firma ovlivnit nemůže, jsou externí oblastí firmy. Výstupem kompletní SWOT analýzy je chování společnosti, která maximalizuje přednosti a příležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. 13 Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str

23 8.2.3 Analýza marketingových příležitostí Dříve, než firma začne vůbec vyrábět a prodávat, měla by prozkoumat, co vlastně zákazníci od produktů očekávají, jaké mají touhy a potřeby. Pro identifikování marketingových příležitostí slouží tzv. marketingový výzkum. Ten zahrnuje následující kroky: 14 Firma musí nejprve definovat problémy a stanovit cíle výzkumu. To se provádí pomocí tří typů výzkumů, a to pomocí informativního výzkumu, kdy jsou získávány předběžné informace, které pomáhají lépe definovat problémy a navrhnout hypotézy řešení. Dalším je tzv. deskriptivní výzkum, díky kterému je popsán například tržní potenciál určitého výrobku, demografické údaje nebo postoje cílových zákazníků. Posledním typem je kauzální výzkum, jehož cílem je otestovat hypotézy ve vztahu příčina následek. Dalším krokem je tvorba plánu výzkumu. Zde se určuje, jaké informace jsou vlastně potřeba a vytváří se plán toho, jak je získat. Existují dva typy výzkumu, a to kvalitativní a kvantitativní: 15 Kvalitativní výzkum je informativní výzkum použitý pro zjištění motivací, postojů a chování zákazníka. Běžné metody v tomto typu výzkumu zahrnují sledované skupinové rozhovory, sledování reakcí a opakované dotazování. Kvantitativní výzkum je výzkum zahrnující shromažďování údajů v podobě např. ankety, dotazníkového šetření prostřednictvím pošty, při osobních rozhovorech aj. Výzkum vždy probíhá s dostatečným množstvím zákazníků, aby bylo možno provést statickou analýzu. Jsou také dva typy informací, které jsou získávány, a to sekundární a primární informace. Sekundární informace již někde existují, už je někdo získal dříve. Jejich nevýhodou je však to, že nemusí být kompletní. Je třeba je řádně zhodnotit tak, aby splňovaly potřeby daného projektu. Proto by měly být spolehlivé, současné a objektivní. Příkladem sekundární informace může být například zpracovaná případová studie na dané téma, články v literatuře nebo časopisech. 14 Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str

24 Primární informace jsou takové informace, které firma získává vlastním úsilím sama. Jejich získání je podstatně nákladnější než získávání sekundárních informací, týkají se však přímo daného projektu. Společnost je získává pomocí vlastního výzkumu, a to následujícími způsoby: 16 Tabulka 1: Sběr primárních informací Typy výzkumů Kontaktní metody Výběr vzorku Nástroje průzkumu Pozorování Pošta Jednotka vzorku Dotazník Dotazování Telefon Velikost vzorku Experiment Osobní kontakt Procedura výběru Internet Zdroj: Kotler, Moderní marketing 17 V prvním sloupci jsou uvedeny způsoby získávání informací, a to: Pozorování, kdy jsou primární údaje shromažďovány pozorováním příslušných osob a jak jednají v určitých situacích. Dotazování, které je nejvhodnější k získávání tzv. popisných informací. Říkají více o znalostech, preferencích nebo nákupním chování lidí. Toto dotazování může být buď strukturované, které využívá seznam formálních otázek, kterými jsou dotazováni všichni respondenti. Druhým typem je nestrukturované dotazování, kdy tazatel reaguje na odpovědi respondenta a hovor u každého z dotazovaných může směřovat jiným směrem. Experimentální výzkum, který poskytuje tzv. kauzální informace. Při tomto výzkumu jsou vybírány skupiny respondentů, kteří jsou sledování v určitých podmínkách s kontrolovanými souvisejícími faktory. Prozkoumává se zde tedy, jak se respondenti chovají za určitých situací a jaké následky situace na respondenty mají. V dalším sloupci tabulky se nacházejí metody, kterými jsou respondenti dotazováni: 16 Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John, Armstrong, Gary: Moderní marketing, 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2007, str

25 Dotazníky zasílané poštou, jejichž výhodou je, že respondenti odpovídají otevřeněji, protože nejsou ovlivněni osobou tazatele. Jejich nevýhodou je však delší doba reakce respondentů. Ne všichni také dotazník zašlou zpět. Průzkum po telefonu, jehož výhodou je naopak rychlé získaní zpětné vazby od respondentů. Také pokud respondent správně neporozumí otázce, může ji respondent vysvětlit. I tento přístup má však své nevýhody, a to že jsou nákladnější než poštovní kontakt a lidé také mívají často malý zájem po telefonu komunikovat. Osobní rozhovor, který má dvě formy. Individuální rozhovor, který se odehrává doma nebo v zaměstnání respondenta, případně na ulici. Druhou formou je skupinový rozhovor, kdy dotazování zahrnuje skupinu respondentů. Sběr dat na internetu, který je velmi rychlým způsobem získávání informací. Podle některých analýz se internet v budoucnu stane hlavním nástrojem marketingového výzkumu. Další sloupec tabulky představuje výběrový soubor, což je reprezentativní segment populace. V ideálním případě je tento soubor reprezentativní natolik, že je podle něj marketér schopen stanovit očekávání a chování širší populace. Při vytváření výběrového vzorku je potřeba odpovědět na tři základní otázky, a to kdo bude sledován, kolik lidí se má výzkumu zúčastnit a jakým způsobem by měl být výběrový soubor vybrán. Poslední sloupec tabulky představuje nástroj průzkumu, tedy dotazník. Ten představuje nejrozšířenější nástroj dotazování. Obsahuje řadu otázek, které jsou předkládány respondentovi k vyplnění. V tomto dotazníku se vyskytují dva typy otázek, a to uzavřené otázky, které zahrnují všechny varianty odpovědí a respondent vybírá jednu nebo více z nich. Druhým typem otázek jsou otevřené otázky, na které respondent odpovídá svými vlastními slovy Segmentace trhu Trh se skládá z kupujících, kteří se od sebe liší. Rozdílné jsou jejich přání, disponibilní prostředky, bydliště, vztah k nakupování nebo nákupní postupy. Díky segmentaci si firma rozdělí velký trh na menší segmenty, které může účinněji oslovit prostřednictvím svých výrobků nebo služeb. To proto, že tyto potřeby a služby pak více odpovídají jedinečným potřebám zákazníků jednotlivých trhů. Firma pak může lépe zacílit své marketingové aktivitya zvýšit jejich efektivitu

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Marketing 1 Autor: Markéta

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 6 - denní studium ZS 2014 Segmentace a ŘVZ Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Struktura předmětu / přednášek 1. 1. Úvod do do studia předmětu 2. 2. Hodnototvorný proces 3. 3. Řízení vztahů se se zákazníky

Více

FIRMA ZPROTŘEDKOVATELÉ

FIRMA ZPROTŘEDKOVATELÉ Vnitřní blízké a vzdálené okolí Mikroprostředí DODAVATELÉ VEŘEJNOST KONKURENCE FIRMA ZÁKAZNÍCI MARKETINGOVÍ ZPROTŘEDKOVATELÉ DODAVATELÉ Jsou obchodní firmy nebo jednotlivci, kteří zabezpečují potřebné

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM OBSAH KAPITOLY IDENTIFIKACE KONKURENCE A Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín konkurence a její význam identifikace konkurence SWOT analýza účel marketingového výzkumu proces marketingového výzkumu druhy marketingového

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

10 DŮVODŮ PROČ SE STÁT RE/MAX MAKLÉŘEM. Připojte se k úspěchu společnosti RE/MAX a staňte se makléřem RE/MAX již nyní!

10 DŮVODŮ PROČ SE STÁT RE/MAX MAKLÉŘEM. Připojte se k úspěchu společnosti RE/MAX a staňte se makléřem RE/MAX již nyní! 10 DŮVODŮ PROČ SE STÁT RE/MAX MAKLÉŘEM Připojte se k úspěchu společnosti RE/MAX a staňte se makléřem RE/MAX již nyní! Systém RE/MAX Vám poskytne podnikatelskou nezávislost a zároveň podporu a výhody silné

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Předmluva Milé studenky/ti, dostává se vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový výzkum,který

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více