Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců Bakalářská práce Autor: Tereza Nováková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Iva Málková Praha květen, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Liberci dne 3. května 2009 Tereza Nováková

3 Poděkování Děkuji paní Ing. Ivě Málkové za odbornou pomoc a konzultaci při zpracování zadaného tématu. Děkuji paní Jaroslavě Markové, zaměstnankyni Pojišťovny VZP, a.s., za pomoc, kterou mi poskytla při vypracování bakalářské práce.

4 Anotace práce Ve své bakalářské práci se zaměřuji na dvě odlišná témata - cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců. S uvedenou problematikou jsem se setkávala denně jako zaměstnanec Všeobecné zdravotní pojišťovny, a.s. V jednotlivých kapitolách své bakalářské práce se zabývám cestovním pojištěním, zdravotním pojištěním cizinců, porovnáním produktů různých pojišťoven a v závěru uvádím metodické příklady. Při zpracování bakalářské práce jsem využila dostupnou literaturu a metodickou pomoc zaměstnanců Všeobecné zdravotní pojišťovny, a s. a Pojišťovny VZP, a.s.. Anotation of the thesis In my bachelor thesis I decided to explore the travel insurance and health insurance for foreigners. With mentioned problems I met every day as an employee of Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s. In the individual chapters I deal with the travel insurance, health insurance for foreigners, comparison of products from different insurance companies and at the close I mention the methodical examples. For the process of writing this thesis I used the available literature and the methodical assistance of the employees of Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s. and Pojišťovna VZP, a.s..

5 Obsah Úvod Pojišťovnictví v ČR Od prvopočátků pojišťovnictví v ČR do současnosti Postavení pojišťovnictví v národním hospodářství Druhy pojišťoven v České republice Zajišťovny Riziko Cestovní pojištění Pojištění léčebných výloh Úrazové pojištění Pojištění zavazadel Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění storna zájezdu Pojištění zpoždění letu Pojištění zpoždění zavazadel Pojištění nevyužité dovolené Pojištění únosu letadla Asistenční služba Pojištění prostřednictvím Evropského zdravotního průkazu Zdravotní pojištění cizinců Zdravotní pojištění cizinců ze států mimo Evropské Unie Komerční zdravotní pojištění Porovnání produktů různých pojišťoven Porovnání cestovního pojištění Cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, a.s Cestovní pojištění u České pojišťovny, a.s Cestovní pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s Porovnání cen pojistného a limitů pojistného plnění Porovnání zdravotního pojištění cizinců pro případ neodkladné péče Zdravotního pojištění cizinců pro případ neodkladné péče u Pojišťovny VZP, a.s Zdravotního pojištění cizinců pro případ neodkladné péče u pojišťovny Uniqua, a.s Porovnání cen pojistného a limitů pojistného plnění Modelové příklady Modelový příklad na cestovní pojištění Modelový příklad na zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče Modelový příklad na zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče Závěr Seznam použité literatury Seznam grafů Seznam tabulek Seznam obrázků

6 Úvod Za téma bakalářské práce jsem si zvolila dvě odlišná témata a to cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců. Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku cestovního pojištění a zdravotního pojištění cizinců a následně porovnat s konkurenčními produkty těchto druhů pojištění. Bakalářskou práci jsem rozdělila do pěti částí. V první kapitole je přiblížen vývoj pojišťovnictví v České republice od konce 17. století do současnosti, postavení pojišťovnictví v národním hospodářství a druhy pojišťoven v České republice. Následuje zmínka o zajišťovnách a vysvětlení pojmu, který je velmi důležitý pro pojišťovnictví riziko. Druhá kapitola pojednává o cestovním pojištění. Je zde objasněn význam cestovního pojištění a dále následuje výčet a seznámení s produkty, které si lze při cestě do zahraničí sjednat. Pro snadnější pochopení uvádím u každého produktu modelový příklad. Na závěr kapitoly uvádím další možnost pojištění do zahraničí a to pojištění prostřednictvím Evropského zdravotního průkazu, dále zmiňuji asistenční službu a objasňuji její význam pro klienty. Třetí kapitola se zabývá problematikou zdravotního pojištění cizinců. Zde uvádím rozlišnosti ve zdravotním pojištění cizinců pocházejících ze zemí Evropské unie a cizinců, kteří přicházejí ze zemí mimo Evropskou unii. Výběr pojištění se odvíjí také od pobytového statutu. Hlavním tématem této kapitoly je komerční zdravotní pojištění cizinců, kde rozlišujeme dva typy tohoto pojištění a to zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče a pro případ komplexní péče. Ve čtvrté kapitole seznamuji s produkty různých pojišťoven a tyto produkty porovnávám. Cestovní pojištění porovnávám u České pojišťovny, a.s., Pojišťovny Kooperativa, a.s. a u Pojišťovny VZP, a.s. Zdravotní pojištění cizinců pak u Pojišťovny Uniqua, a.s. a u Pojišťovny VZP, a.s. Následně jsou tyto produkty zaneseny do přehledné tabulky, ze které můžeme vyčíst ceny produktů a limity pojistného plnění jednotlivých pojišťoven a také samozřejmě výhodnost a nevýhodnost produktů pro klienta. Závěrečná pátá kapitola obsahuje modelové příklady k cestovnímu pojištění a zdravotnímu pojištění cizinců pro případ neodkladné a komplexní péče. Tato kapitola nenavazuje na předešlé kapitoly, je samostatná. 6

7 Veškeré grafy a tabulky, které jsou zařazeny v této bakalářské práci, jsem vytvořila sama na základě získaných informací. Cílem je přehledné shrnutí poznatků a snadné vyhledávání informací. Věřím, že má bakalářská práce poskytne ucelený pohled na problematiku cestovního pojištění a zdravotního pojištění cizinců. 7

8 1 Pojišťovnictví v ČR 1.1 Od prvopočátků pojišťovnictví v ČR do současnosti Historie pojišťovnictví na území dnešní České republiky je doložena od konce 17. století. V roce 1699 podal Jan Kryštof Bořek návrh na zavedení povinného požárního pojištění budov v Čechách. V každém městě měl být založen protipožární fond vytvářený příspěvky občanů. K realizaci bohužel nedošlo. V roce 1777 byla založena pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nářadí a dobytku, nábytku, která však neměla dlouhého trvání. V roce 1827 vznikl Císařskokrálovský privilegovaný, český, společný, náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav, od něhož se odvíjí tradice českého pojišťovnictví. Svůj název později změnil na První českou vzájemnou pojišťovnu. K jedné z nejvýznamnějších českých pojišťoven vůbec se řadí Slavia, vzájemně pojišťovací banka, Praha (1869). V roce 1872 byla založena velmi důležitá a úspěšná instituce v oblasti zajišťovnictví - První česká zajišťovací banka v Praze. Po vzniku samostatné Československé republiky začala nová etapa československého pojišťovnictví. První polovina devatenáctého století byla ve znamení intenzivního zakládání českých pojišťoven a pojišťovacích spolků. I přes útlum pojišťovnictví, který nastal v době protektorátu za 2. světové války, bylo v roce 1945 i díky předválečnému období evidováno celkem 733 pojišťoven a pojišťovacích spolků. Od 1. ledna 1947 pak v Československu vzniklo pouze pět pojišťoven a národních podniků. Po únoru 1948 došlo ke zřízení jediného ústavu, Československé pojišťovny, národního podniku. Na několik desetiletí se tak přerušil přirozený tržní vývoj pojišťovnictví. V souvislosti s novým federativním uspořádáním státu v roce 1968 byly z jediné Státní pojišťovny vytvořeny dva samostatné subjekty: Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poisťovňa se sídlem v Bratislavě, a to s účinností od 1. ledna Monopolní období českého, resp. československého pojišťovnictví, trvalo až do počátku devadesátých let. Tak byl na několik desetiletí přerušen přirozený tržní vývoj pojišťovnictví. 8

9 Teprve po roce 1989 a v dalších letech získal obor pojišťovnictví nové dimenze. Nejdůležitějším krokem byla jeho demonopolizace. Nastal rychlý vývoj nabídky nových produktů a došlo také k rozmachu zprostředkovatelů pojištění. Velmi významným krokem v pojišťovnictví byla úprava ekonomických pravidel podnikání pro komerční pojišťovny, zejména pak nové zákony o pojišťovnictví 1 a následné vyhlášky ministerstva financí. Byl tak vytvořen základ pro účetnictví, pro správné hodnocení dosažených výsledků a pro efektivní činnost komerčních pojišťoven. Jako kontrolní orgán nad komerčními pojišťovnami byl právě tímto zákonem konstituován Státní dozor nad pojišťovnictvím. Rozdělením federativního státu k se vytvořily podmínky pro samostatný rozvoj českého pojistného trhu. Dalším důležitým krokem v pojišťovnictví byla úprava celé řady právních předpisů s cílem sjednotit naše české právní normy s evropskými. Nejedná se o jednoduchý proces, nicméně je zcela nezbytný a prošly jím všechny státy, které přistoupily k Evropské unii. Výsledkem posledních let je tedy v podstatě již transformované pojišťovnictví, které poskytuje pojistnou ochranu a je připraveno svými pojistnými produkty uspokojit i nejnáročnějšího klienta. 1.2 Postavení pojišťovnictví v národním hospodářství Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje finanční eliminaci rizik ovlivňujících činnost lidí. Zahrnuje všechny pojišťovací instituce, které mají oprávnění k podnikání v pojištění v dané ekonomice, ve všech jejich formách. V jednotlivých zemích se uplatňuje různý přístup k pojetí pojmu pojišťovnictví z hlediska zahrnování institucí do tohoto odvětví ekonomiky. Pojišťovnictví v řadě zemí zahrnuje kromě institucí komerčního pojišťovnictví instituce zabývající se povinným zdravotním pojištěním, někdy rovněž pojišťovny sociální. V podmínkách České republiky se do pojišťovnictví zahrnují instituce zabývající se z různého pohledu komerčním pojištěním. 1 Zákon ČNR č. 185/1991 Sb. o pojišťovnictví. 9

10 V podmínkách České republiky se chápe pod pojmem pojišťovnictví specifické odvětví ekonomiky zabývající se pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelskou činností v oblasti komerčního pojištění a s tím spojenými činnostmi. Předmětem pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky je také regulace pojišťoven ze strany státních orgánů, které dohlížení na dodržování správného podnikání v oblasti pojištění, dále je předmětem pojišťovnictví řízení pojišťoven, kalkulace pojistného, tvorba technických rezerv, informační soustava apod. V rámci pojišťovnictví v jednotlivých zemích existují a působí instituce, jejichž účelem je organizování vzájemné spolupráce pojišťoven - asociace pojišťoven. Mezi subjekty, které se zahrnují pod pojem pojišťovnictví, patří: Pojišťovny a zajišťovny Pojišťovací zprostředkovatelé Dohled nad pojišťovnictvím (vykonává Česká národní banka) Asociace pojišťoven Finanční instituce, které se mimo finančních služeb zabývají i pojišťovnictvím (například banky) Druhy pojišťoven v České republice Pojišťovna je specifická finanční instituce přebírající rizika a provozující pojistné produkty. Je to právní subjekt, který má oprávnění vykonávat pojišťovací činnost, tzn., že obdržel od státu, orgánu státního dozoru nad pojištěním, povolení k provozování pojišťovací činnosti. Z hlediska zaměření činnosti se pojišťovny člení na: Pojišťovny univerzální - pojišťují v podstatě všechny druhy rizik a mohou provozovat i zajištění (např. Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s.) Pojišťovny životní zabývají se provozováním životních druhů pojištění (např. Pojišťovna České spořitelny, a.s., ING Pojišťovna, a.s.) 10

11 Pojišťovny neživotní zabývají se provozováním neživotních druhů pojištění (např. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Pojišťovny specializované - jsou pojišťovny specializující se na určitý druh nebo odvětví pojištění a na pojišťování určitých rizik, jako je například pojištění právní ochrany nebo úvěrové pojištění (např. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s). Mezi specializované pojišťovny se řadí i zajišťovny, tedy instituce, které se zabývají výlučně provozováním zajištění. Pojišťovnictví čítá různé pojišťovny lišící se zaměřením, organizační formou a velikostí. Ve většině zemí působí velké množství institucí provozujících pojištění, ovšem převážnou většinu pojistných operací prování pouze několik velkých pojišťovacích institucí. Mezi pět největších pojišťoven 2 Českého trhu patří: Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Generali pojišťovna, a.s.. Tabulka č. 1 - Porovnání pojišťoven v závislosti na předepsaném pojistném za rok Název pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Předepsané pojistné za rok 2008 % Předepsané pojistné za neživotní pojištění za rok 2008 % Předepsané pojistné za životní pojištění za rok , , Kooperativa, , ,2 pojišťovna, a.s. Allianz , ,8 pojišťovna, a.s ČSOB pojišťovna, , , ,6 a.s, člen holdingu ĆSOB Generali , , ,6 pojišťovna, a.s. Ostatní pojišťovny , , ,8 Zdroj: statistické údaje České asociace pojišťoven % 2 Na základě výše předepsaného pojistného za rok 2008 dle statistických údajů České asociace pojišťoven. 3 V tis. Kč. 11

12 Graf č. 1 Podíl pojišťoven na českém trhu dle předepsaného pojistného za rok 2008 Česká pojišťovna, a.s. 28% 0% 29% Kooperativa, pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna, a.s. ĆSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6% Generali pojišťovna, a.s. 7% 7% 23% Ostatní pojišťovny Zdroj: statistické údaje České asociace pojišťoven Zajišťovny Zajišťovny jsou specializované instituce, které se zabývají zajišťovací činností. Zajištění zjednodušeně znamená pojištění pojišťovny. Při zajištění dochází k dělení rizika mezi pojišťovnu a zajišťovnu. Zajištění rozsah škod sice nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky pro pojistitele (pojišťovnu) únosnější. Nutnost zajištění vyplývá ze skutečnosti, že celková škoda spojená s realizací některých rizik (např. požár průmyslového komplexu, havárie letadla, ekologická katastrofa, atd.) může převýšit celkovou hodnotu přijatého pojistného, ale také finanční možnosti pojistitele, který by měl pojistnou ochranu převzít. Pojistitel pojistnou ochranu přebere, ale část rizik přenese na zajistitele. Pojišťovny v České republice jsou pojištěny u zahraničních zajišťoven (např. Swiss Re, Munich Re, Hannover Re, Allianz SE, XL Re). V České republice mají na provozování zajištění licenci tyto pojišťovny: Česká pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., Generali pojišťovna, a.s. I když mají tyto pojišťovny na zajištění licenci, jsou pojišťovny na českém trhu zajištěny u světových zajišťoven. Například pojišťovna Kooperativa, a.s. je zajištěna u Swiss Re, Munich Re, Hannover Re a XL Re. 12

13 1.2.4 Riziko Riziko úzce souvisí s pojištěním. Je to nejistota, která se dá měřit. Riziko může být: Spekulativní - toto riziko je nepojistitelné (např. nelze se pojistit pro případ, že nevyhraji ve Sportce, nebo že jako podnikatel nebudu mít zisk) Subjektivní - vzniká na základě konání lidí, zanedbání něčeho (příkladem je přecházení vozovky na červenou) Objektivní - je neovlivnitelné (např. na zaparkované auto spadne při velkém větru strom) Elementární riziko s velkými dopady, pojištění závisí na konkrétních podmínkách výskytu rizika, na jeho četnosti a závažnosti (např. zemětřesení, povodně, ) Riziko může být kryto: Státem - jedná se o podporu od státu (nemocenské, podpora v mateřství, důchod, ) Individuálně - chováme se tak, aby k riziku nedošlo, čili prevence Pojištěním - přesun rizika na pojistitele Aby pojišťovna riziko pojistila, musí splňovat určité podmínky: 1) Identifikace (nalezneme v pojistných podmínkách každé pojišťovny, riziko musí být přesně popsáno, např. co je to úraz, povodeň, ztráta zavazadel, ) 2) Kvantifikace (vyčíslení, jakou škodu může riziko napáchat, jedná se o maximální výši škody) 3) Ekonomická přijatelnost (posouzení, zda toto riziko může pojišťovna krýt) 4) Nahodilost výskytu (musí se jednat o nahodilou událost, která nelze předem ovlivnit) 5) Morální zásady (nalezneme v pojistných podmínkách, např. že pojišťovna nebude krýt, když škoda vznikne pod vlivem alkoholu). 13

14 2 Cestovní pojištění Cestovní pojištění je druh komerčního pojištění, které je dobrovolné. Cestovní pojištění umožňuje klientovi vycestovat do zahraničí a být si jistý tím, že je zabezpečen pro případ onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo jiných nesnází. Cestovní pojištění chrání klienty jak při jejich cestách, tak i během pobytu v zahraničí před riziky, které jsou spojeny s cestováním. Základním pojištěním při cestě do zahraničí je pojištění léčebných výloh, které lze ještě rozšířit o další komerční produkty, mezi které patří například: úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění storna zájezdu, pojištění zpoždění letu, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění nevyužité dovolené, pojištění únosu letadla a jiné. Všechny pojišťovny však nenabízí všechna tato doplňková pojištění a u každé pojišťovny mohou mít také jiný název. Cestovní pojištění nabízí celou škálu druhů a typů pojistných smluv, takže si klient může vybrat dle vlastních představ, potřeb či účelu své cesty. Možnost volby se rozšiřuje také podle výše limitů pojistného plnění a podle speciálního zaměření, např. pro sportovce, rizikové sporty. Nejčastějšími kombinacemi pojištění, které si klienti sjednávají například u Pojišťovny VZP, a.s., jsou: 1) pojištění léčebných výloh + pojištění odpovědnosti za škodu+ pojištění zavazadel + úrazové pojištění (pojištění Komplet) obsahuje nejlepší pojistné krytí pro klienty 2) pojištění léčebných výloh + pojištění odpovědnosti za škodu (pojištění Standard) Ostatní kombinace pojištění si sjednává menší počet klientů. Tyto údaje byly zjištěny z interních statistických údajů Pojišťovny VZP, a.s. Součástí pojištění jsou asistenční služby. 14

15 Další možností, jak cestovat do zahraničí, je s Evropským průkazem zdravotního pojištění. Tato možnost platí pouze v zemích Evropské unie, zemích Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko), ve Švýcarsku a smluvních státech (Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko, Turecko) Pojištění léčebných výloh Pojištění léčebných výloh poskytují všechny komerční pojišťovny, které nabízí cestovní pojištění. Jedná se o základní pojištění, které by si měl klient před cestou do zahraničí sjednat. Za toto pojištění klient zaplatí přibližně 20 Kč za den 5. V případě vzniku pojistné události pak pojištění léčebných výloh kryje náklady za nutnou a neodkladnou péči, neodkladné ošetření zubů, repatriaci a převoz. Pokud se občan České republiky cestovně nepojistí, je sice na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (European Health Insurance Card EHIC) v zemích Evropské unie pojištěn, ale pouze v závislosti na legislativě daného státu. To znamená, že pokud by byl na základě průkazu EHIC ošetřen například ve Francii, bude hradit stejnou spoluúčast na léčbě, jakou si běžně platí občané Francie. Pojišťovna v České republice mu pak náklady spojené s léčbou zpětně neproplatí. Pokud i při sjednaném cestovním pojištění klient uhradí v zahraničí spoluúčast na léčbě, pojišťovna mu při návratu a vyplnění daného formuláře, navrátí finanční částku zpět. Nutná a neodkladná péče 6 obvykle zahrnuje nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, nezbytné ošetření, nezbytnou hospitalizace nemocného ve vícelůžkovém pokoji s obvyklým vybavením, nutnou operaci včetně souvisejících nezbytných výloh, nezbytné léky a prostředky zdravotnické techniky předepsané lékařem v množství potřebném do doby návratu do ČR a ze zdravotního hlediska nutnou přepravu 4 Na základě mezistátní Smlouvy o sociálním zabezpečení. 5 Pro klienta od 18 let věku pro oblast Evropy. 6 Konkrétní rozsah péče a limity jsou stanoveny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. 15

16 z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo nemocnice a zpět. Neodkladné ošetření zubů 7 obvykle zahrnuje ošetření pojištěného za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti s výjimkou zhotovení a opravy protéz a zubních náhrad. Repatriace 8 je převoz pojištěného, který je ze zdravotního hlediska nutný a je proveden po posouzení a schválení asistenční službou a za souhlasu ošetřujícího lékaře a to do určeného zdravotnického zařízení v České republice, popřípadě do místa pobytu pojištěného v České republice. V rámci repatriace bývá hrazeno i přivolání opatrovníka pro nezletilou osobu. Převoz 9 je převoz tělesných ostatků pojištěného do místa jeho pobytu v České republice provedený specializovanou organizací odsouhlasenou pojistitelem nebo asistenční službou. 2.2 Úrazové pojištění Úrazové pojištění se vztahuje pouze na úraz během zahraniční cesty. Neochrání klienta od úrazu, ale pomáhá zmírnit finanční důsledky, které by mohly zhoršit životní situaci. Tento produkt je variabilní a lze sjednat pro různá rizika. Úrazové pojištění se především sjednává na riziko úmrtí následkem úrazu, riziko trvalé invalidity následkem úrazu a trvalých následků, které úraz zanechal. V případě plné invalidity poskytne pojistitel plnění ve výši 100 % pojistné částky sjednané pro toto pojistné nebezpečí. V případě trvalých následků úrazu poskytne pojistitel plnění ve výši tolika procent ze sjednané pojistné částky pro pojištění trvalých následků úrazu, kolika procentům odpovídá ohodnocení podle příslušných tabulek každé pojišťovny. Jednotlivá plnění lze sčítat, plnění však nesmí převýšit 100 % sjednané pojistné částky. 7 Konkrétní rozsah péče a limity jsou stanoveny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. 8 Konkrétní rozsah péče a limity jsou stanoveny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. 9 Konkrétní rozsah péče a limity jsou stanoveny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. 16

17 V pojištění pro případ smrti následkem úrazu poskytne pojistitel plnění obmyšlené osobě. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda si při pobytu v Turecku zlomil ruku a měl k cestovnímu pojištění sjednané úrazové pojištění. V případě trvalých následků úrazu mu bude vyplaceno pojistné plnění dle příslušných tabulek pojišťovny. 2.3 Pojištění zavazadel Zavazadly se rozumí všechny movité věci sloužící pojištěnému pro jeho osobní potřebu, které si s sebou bere na cestu nebo které prokazatelně pořídil během cesty. Pojištění zavazadel se obvykle sjednává pro případy: poškození nebo zničení věcí živelnou událostí, vloupáním 10, odcizení věcí průkazným loupežným přepadením, poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věcí při dopravní nehodě 11 nebo odcizení z uzamčeného automobilu včetně uzamčeného přívěsu, kterým pojištěný cestuje. Pojištění je spojeno s velkým rozsahem výluk. Každý klient by proto měl, před sjednáním pojištění zavazadel, těmto výlukám věnovat pozornost. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Panu Svobodovi byla při pobytu v Chorvatsku zcizena zavazadla ze zamčeného automobilu a měl k cestovnímu pojištění sjednané pojištění zavazadel. V tomto případě mu bude vyplaceno pojistné plnění v maximální výši, která byla sjednána v pojistné smlouvě. 10 Právo na plnění je pouze v případě, že pachatel musel překonat překážku a pouze v zařízení, kde byl ubytován nebo z uzamčeného zavazadlového prostoru auta. 11 Byl-li pojištěný jejím účastníkem a v důsledku úrazu zbaven možnosti věci opatrovat. 17

18 2.4 Pojištění odpovědnosti za škodu Předmětem pojištění odpovědnosti za škodu je zákonná odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě při pobytu nebo cestě, a to na majetku, na zdraví nebo způsobí-li pojištěný třetí osobě škodu finanční. Pojištění se také obvykle vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu při rekreační sportovní činnosti (například při jízdě na kole nebo na koni). Pojištění je spojeno s velkým rozsahem výluk. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda při pobytu v Turecku rozbil skleněnou výplň okna v hotelovém pokoji. Škodu nahlásil na asistenční službu a na recepci hotelu. Pracovníci hotelu nechali okno zasklít. Náklady na zasklení okna byly hotelu, na základě domluvy s asistenční službou, proplaceny. 2.5 Pojištění storna zájezdu Účelem tohoto pojištění je snížit náklady, které pojištěnému vzniknou při stornování zájezdu. Za pojistnou událost se v pojištění storna zájezdu považují události, které znemožňují nastoupení cesty a vyvolávají výdaje na úhradu zrušené cesty pojištěného (např. akutní onemocnění, úraz nebo smrt pojištěného, zdravotní komplikace v důsledku těhotenství 12, akutní onemocnění, úraz nebo smrt manžela pojištěného, dětí, rodičů, prarodičů a osob žijících s pojištěným ve společné domácnosti, zničení, poškození či ztráta majetku pojištěného živelní událostí velkého rozsahu). Podmínkou sjednání tohoto pojištění je zaplacení zálohy nebo celé ceny zájezdu. 12 Nejpozději do dvou měsíců před očekávaným porodem. 18

19 Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda si zakoupil zájezd do Španělska. Celou cenu zájezdu zaplatil a sjednal si pojištění storna zájezdu. Tři dny před odletem akutně onemocněl. Od lékaře dostal potvrzení, že je neschopen nástupu na dovolenou. Pojišťovna mu proplatí 80 % z částky, o kterou přijde stornováním zájezdu. Jelikož zájezd stornoval tři dny před odletem a stornopoplatek mu již cestovní kancelář neproplatí, dostane od pojišťovny 80 % z celkové ceny zájezdu maximálně však do určité částky Pojištění zpoždění letu 14 Dojde-li ke zpoždění odletu dopravního prostředku, kterým měl pojištěný odcestovat podle plánu cesty, poskytne pojistitel pojistné plnění za předem daný počet hodin zpoždění. Pojistitel není povinen plni v případě 15, že dojde ke zpoždění nepravidelné letecké linky (charter), zmešká-li odlet pojištěný nebo s ním spolucestující osoba jejich zaviněním, dojde ke zpoždění odletu pro stávku nebo jiné opatření dopravce či cestovní kanceláře, které byly známy před plánovaných okamžikem odletu nebo za jakékoliv finanční ztráty způsobené pojištěnému zpožděním letu. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda si sjednal pojištění zpoždění letu. Letadlo do New Yorku mělo dle plánu cesty zpoždění. Pojišťovna pana Svobodu odškodní dle svých pojistných podmínek. 13 Tato částka je u každé pojišťovny jiná. 14 Toto pojištění a všechna následující (2.6 až 2.9) nabízí pouze vybraní pojistitelé. 15 Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. 19

20 2.7 Pojištění zpoždění zavazadel Pojistitel poskytne plnění za nákup nezbytně nutných náhradních věcí ve výši prokazatelně doložených nákladů, zpozdilo-li se dodání řádně registrovaných zavazadel o předem stanovený počet hodin po příletu pojištěného do místa pobytu. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Panu Svobodovi (diabetikovi) se během letu ztratilo zavazadlo, kde měl, mimo jiné, i inzulin. Jelikož se zavazadlo nenašlo do doby, kdy si měl pan Svoboda indikovat inzulín, byl nucen si ho zakoupit v lékárně. Pojišťovna mu částku za pořízení inzulinu na základě dokladu o zakoupení proplatila. 2.8 Pojištění nevyužité dovolené Pojistitel poskytne pojistné plnění za každý nevyužitý den dovolené, a to počínaje dnem následujícím po ošetření, přijetí do nemocnice nebo přerušení cesty, pokud bude pojištěný: hospitalizován z důvodu nemoci nebo úrazu nejméně předem stanovený počet hodin, přepraven se souhlasem asistenční služby zpět do vlasti 16 nebo upoután na lůžko v důsledku úrazu. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda byl na dovolené v Portugalsku. Třetí den dovolené si zlomil nohu. Jeho zranění bylo takové, že musel být převezen do České republiky. Jeho nevyužitá dovolená činila sedm dní. Pojišťovna mu proplatí předem sjednanou částku za každý den nevyužité dovolené. 16 Více než stanovený počet hodin před plánovaným návratem nebo koncem pojistné doby sjednané v pojistné smlouvě. 20

21 2.9 Pojištění únosu letadla Pojistitel poskytne plnění za každých i započatých předem stanovených hodin zdržení pojištěného způsobené únoscem letadla, ve kterém pojištěný cestuje během své zahraniční cesty. Podmínkou poskytnutí plnění je potvrzení leteckého dopravce o únosu letadla a době jeho trvání. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda letěl z Moskvy do Prahy a jeho letadlo bylo během letu uneseno. Pojistník mu na základě potvrzení od leteckého dopravce proplatí částku dle svých pojistných podmínek Asistenční služba Asistenční služba poskytne klientovi pomoc v kteroukoliv hodinu a kdekoliv na světě pomůže najít klientovi potřebnou lékařskou pomoc či ošetření. V případě potřeby zajistí úhradu nákladů, převoz, zdravotnický doprovod při převozu a při hospitalizaci je v kontaktu s rodinou v České republice. Asistenční služba poskytuje též právní poradenskou službu pojištěným klientům a to nejen pro případ poskytnutí zdravotní péče, ale i pro případ ztráty dokladů, pro případ pojištění odpovědnosti za způsobené škody na zdraví a na věci. Telefonní a faxové spojení na asistenční službu je uvedeno na identifikační kartě pojištění, kterou je vybaven každý klient, který si pojištění sjedná. Jednání probíhá nejen v českém jazyce, ale samozřejmě i v jiných světových jazycích. Asistenční služba poskytuje klientům jak cestovní tak předcestovní asistenci. 21

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění PRÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Chráníme to nejcennější

Chráníme to nejcennější POJIŠŤOVNA VZP, a.s. Možnosti Smluvního zdravotního pojištění cizinců a nekalé praktiky na trhu 28.1.2015 Seminář Zdravotní pojištění Cizinců Otakar Mareš Pojišťovna VZP, a.s. 1 O Pojišťovně VZP, a.s.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2014 se podařilo vyjednat exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 Věc: Bod 7 a) programu jednání Režim pojištění pro členy PRO INFORMACI Předsednictvo na své schůzi v říjnu 2007

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ Příloha č. 1 PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ pro účastníky zájezdů (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Zdravotní pojištění migrantů v ČR Zdravotní pojištění migrantů v ČR Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Universita Karlova 1. lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Základní informace o populaci migrantů v

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje Pojišťovnictví Specializované finanční odvětví ekonomiky Odvětví ekonomiky zaměřené na provozování pojištění - pojistných produktů. V rámci pojišťovnictví se vlastně obchoduje s rizikem Ve srovnání s jinými

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Jak si pojistit na dovolenou?

Jak si pojistit na dovolenou? Jak si pojistit na dovolenou? Při cestách do zahraničí nás mohou potkat mnohá úskalí. Ať už jde o úraz, ztrátu zavazadel, či námi způsobenou škodu na zdraví a na majetku. Vysněná dovolená nebo služební

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

Technické podmínky pro poskytování služeb

Technické podmínky pro poskytování služeb Příloha č. 11 zadávací dokumentace Technické podmínky pro poskytování služeb CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Požadované minimální limity pojistného plnění EVROPA i SVĚT Typ úhrady Limit Léčebné výlohy 15 000 000 Kč

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je uznávaným specialistou na cestovní pojištění,

Více

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha Představení PVZP a pojistných produktů Štěpán Filipi Praha 11.5.2017 Pojišťovna VZP, a.s. Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Spolehlivá, stabilní a solventní pojišťovna s

Více

INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s.

INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s. INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s. vystavené na základě Pojistné smlouvy o pojištění držitelů platebních karet č. 848618217 nebo 71167 (dále

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je skutečným

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace. POJIŠTĚNÍ VÝJEZDU DO ZAHRANIČÍ studenti a zaměstnanci MENDELU

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace. POJIŠTĚNÍ VÝJEZDU DO ZAHRANIČÍ studenti a zaměstnanci MENDELU Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace POJIŠTĚNÍ VÝJEZDU DO ZAHRANIČÍ studenti a zaměstnanci MENDELU ERV Evropská pojišťovna, a.s. pojistitel pro soutěžené období: 1.7.2017 30.6.2019 jediný

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Průvodce cestovním pojištěním. ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR

Průvodce cestovním pojištěním. ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR Průvodce cestovním pojištěním ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je skutečným

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více