Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců Bakalářská práce Autor: Tereza Nováková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Iva Málková Praha květen, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Liberci dne 3. května 2009 Tereza Nováková

3 Poděkování Děkuji paní Ing. Ivě Málkové za odbornou pomoc a konzultaci při zpracování zadaného tématu. Děkuji paní Jaroslavě Markové, zaměstnankyni Pojišťovny VZP, a.s., za pomoc, kterou mi poskytla při vypracování bakalářské práce.

4 Anotace práce Ve své bakalářské práci se zaměřuji na dvě odlišná témata - cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců. S uvedenou problematikou jsem se setkávala denně jako zaměstnanec Všeobecné zdravotní pojišťovny, a.s. V jednotlivých kapitolách své bakalářské práce se zabývám cestovním pojištěním, zdravotním pojištěním cizinců, porovnáním produktů různých pojišťoven a v závěru uvádím metodické příklady. Při zpracování bakalářské práce jsem využila dostupnou literaturu a metodickou pomoc zaměstnanců Všeobecné zdravotní pojišťovny, a s. a Pojišťovny VZP, a.s.. Anotation of the thesis In my bachelor thesis I decided to explore the travel insurance and health insurance for foreigners. With mentioned problems I met every day as an employee of Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s. In the individual chapters I deal with the travel insurance, health insurance for foreigners, comparison of products from different insurance companies and at the close I mention the methodical examples. For the process of writing this thesis I used the available literature and the methodical assistance of the employees of Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s. and Pojišťovna VZP, a.s..

5 Obsah Úvod Pojišťovnictví v ČR Od prvopočátků pojišťovnictví v ČR do současnosti Postavení pojišťovnictví v národním hospodářství Druhy pojišťoven v České republice Zajišťovny Riziko Cestovní pojištění Pojištění léčebných výloh Úrazové pojištění Pojištění zavazadel Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění storna zájezdu Pojištění zpoždění letu Pojištění zpoždění zavazadel Pojištění nevyužité dovolené Pojištění únosu letadla Asistenční služba Pojištění prostřednictvím Evropského zdravotního průkazu Zdravotní pojištění cizinců Zdravotní pojištění cizinců ze států mimo Evropské Unie Komerční zdravotní pojištění Porovnání produktů různých pojišťoven Porovnání cestovního pojištění Cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, a.s Cestovní pojištění u České pojišťovny, a.s Cestovní pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s Porovnání cen pojistného a limitů pojistného plnění Porovnání zdravotního pojištění cizinců pro případ neodkladné péče Zdravotního pojištění cizinců pro případ neodkladné péče u Pojišťovny VZP, a.s Zdravotního pojištění cizinců pro případ neodkladné péče u pojišťovny Uniqua, a.s Porovnání cen pojistného a limitů pojistného plnění Modelové příklady Modelový příklad na cestovní pojištění Modelový příklad na zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče Modelový příklad na zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče Závěr Seznam použité literatury Seznam grafů Seznam tabulek Seznam obrázků

6 Úvod Za téma bakalářské práce jsem si zvolila dvě odlišná témata a to cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců. Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku cestovního pojištění a zdravotního pojištění cizinců a následně porovnat s konkurenčními produkty těchto druhů pojištění. Bakalářskou práci jsem rozdělila do pěti částí. V první kapitole je přiblížen vývoj pojišťovnictví v České republice od konce 17. století do současnosti, postavení pojišťovnictví v národním hospodářství a druhy pojišťoven v České republice. Následuje zmínka o zajišťovnách a vysvětlení pojmu, který je velmi důležitý pro pojišťovnictví riziko. Druhá kapitola pojednává o cestovním pojištění. Je zde objasněn význam cestovního pojištění a dále následuje výčet a seznámení s produkty, které si lze při cestě do zahraničí sjednat. Pro snadnější pochopení uvádím u každého produktu modelový příklad. Na závěr kapitoly uvádím další možnost pojištění do zahraničí a to pojištění prostřednictvím Evropského zdravotního průkazu, dále zmiňuji asistenční službu a objasňuji její význam pro klienty. Třetí kapitola se zabývá problematikou zdravotního pojištění cizinců. Zde uvádím rozlišnosti ve zdravotním pojištění cizinců pocházejících ze zemí Evropské unie a cizinců, kteří přicházejí ze zemí mimo Evropskou unii. Výběr pojištění se odvíjí také od pobytového statutu. Hlavním tématem této kapitoly je komerční zdravotní pojištění cizinců, kde rozlišujeme dva typy tohoto pojištění a to zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče a pro případ komplexní péče. Ve čtvrté kapitole seznamuji s produkty různých pojišťoven a tyto produkty porovnávám. Cestovní pojištění porovnávám u České pojišťovny, a.s., Pojišťovny Kooperativa, a.s. a u Pojišťovny VZP, a.s. Zdravotní pojištění cizinců pak u Pojišťovny Uniqua, a.s. a u Pojišťovny VZP, a.s. Následně jsou tyto produkty zaneseny do přehledné tabulky, ze které můžeme vyčíst ceny produktů a limity pojistného plnění jednotlivých pojišťoven a také samozřejmě výhodnost a nevýhodnost produktů pro klienta. Závěrečná pátá kapitola obsahuje modelové příklady k cestovnímu pojištění a zdravotnímu pojištění cizinců pro případ neodkladné a komplexní péče. Tato kapitola nenavazuje na předešlé kapitoly, je samostatná. 6

7 Veškeré grafy a tabulky, které jsou zařazeny v této bakalářské práci, jsem vytvořila sama na základě získaných informací. Cílem je přehledné shrnutí poznatků a snadné vyhledávání informací. Věřím, že má bakalářská práce poskytne ucelený pohled na problematiku cestovního pojištění a zdravotního pojištění cizinců. 7

8 1 Pojišťovnictví v ČR 1.1 Od prvopočátků pojišťovnictví v ČR do současnosti Historie pojišťovnictví na území dnešní České republiky je doložena od konce 17. století. V roce 1699 podal Jan Kryštof Bořek návrh na zavedení povinného požárního pojištění budov v Čechách. V každém městě měl být založen protipožární fond vytvářený příspěvky občanů. K realizaci bohužel nedošlo. V roce 1777 byla založena pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nářadí a dobytku, nábytku, která však neměla dlouhého trvání. V roce 1827 vznikl Císařskokrálovský privilegovaný, český, společný, náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav, od něhož se odvíjí tradice českého pojišťovnictví. Svůj název později změnil na První českou vzájemnou pojišťovnu. K jedné z nejvýznamnějších českých pojišťoven vůbec se řadí Slavia, vzájemně pojišťovací banka, Praha (1869). V roce 1872 byla založena velmi důležitá a úspěšná instituce v oblasti zajišťovnictví - První česká zajišťovací banka v Praze. Po vzniku samostatné Československé republiky začala nová etapa československého pojišťovnictví. První polovina devatenáctého století byla ve znamení intenzivního zakládání českých pojišťoven a pojišťovacích spolků. I přes útlum pojišťovnictví, který nastal v době protektorátu za 2. světové války, bylo v roce 1945 i díky předválečnému období evidováno celkem 733 pojišťoven a pojišťovacích spolků. Od 1. ledna 1947 pak v Československu vzniklo pouze pět pojišťoven a národních podniků. Po únoru 1948 došlo ke zřízení jediného ústavu, Československé pojišťovny, národního podniku. Na několik desetiletí se tak přerušil přirozený tržní vývoj pojišťovnictví. V souvislosti s novým federativním uspořádáním státu v roce 1968 byly z jediné Státní pojišťovny vytvořeny dva samostatné subjekty: Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poisťovňa se sídlem v Bratislavě, a to s účinností od 1. ledna Monopolní období českého, resp. československého pojišťovnictví, trvalo až do počátku devadesátých let. Tak byl na několik desetiletí přerušen přirozený tržní vývoj pojišťovnictví. 8

9 Teprve po roce 1989 a v dalších letech získal obor pojišťovnictví nové dimenze. Nejdůležitějším krokem byla jeho demonopolizace. Nastal rychlý vývoj nabídky nových produktů a došlo také k rozmachu zprostředkovatelů pojištění. Velmi významným krokem v pojišťovnictví byla úprava ekonomických pravidel podnikání pro komerční pojišťovny, zejména pak nové zákony o pojišťovnictví 1 a následné vyhlášky ministerstva financí. Byl tak vytvořen základ pro účetnictví, pro správné hodnocení dosažených výsledků a pro efektivní činnost komerčních pojišťoven. Jako kontrolní orgán nad komerčními pojišťovnami byl právě tímto zákonem konstituován Státní dozor nad pojišťovnictvím. Rozdělením federativního státu k se vytvořily podmínky pro samostatný rozvoj českého pojistného trhu. Dalším důležitým krokem v pojišťovnictví byla úprava celé řady právních předpisů s cílem sjednotit naše české právní normy s evropskými. Nejedná se o jednoduchý proces, nicméně je zcela nezbytný a prošly jím všechny státy, které přistoupily k Evropské unii. Výsledkem posledních let je tedy v podstatě již transformované pojišťovnictví, které poskytuje pojistnou ochranu a je připraveno svými pojistnými produkty uspokojit i nejnáročnějšího klienta. 1.2 Postavení pojišťovnictví v národním hospodářství Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje finanční eliminaci rizik ovlivňujících činnost lidí. Zahrnuje všechny pojišťovací instituce, které mají oprávnění k podnikání v pojištění v dané ekonomice, ve všech jejich formách. V jednotlivých zemích se uplatňuje různý přístup k pojetí pojmu pojišťovnictví z hlediska zahrnování institucí do tohoto odvětví ekonomiky. Pojišťovnictví v řadě zemí zahrnuje kromě institucí komerčního pojišťovnictví instituce zabývající se povinným zdravotním pojištěním, někdy rovněž pojišťovny sociální. V podmínkách České republiky se do pojišťovnictví zahrnují instituce zabývající se z různého pohledu komerčním pojištěním. 1 Zákon ČNR č. 185/1991 Sb. o pojišťovnictví. 9

10 V podmínkách České republiky se chápe pod pojmem pojišťovnictví specifické odvětví ekonomiky zabývající se pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelskou činností v oblasti komerčního pojištění a s tím spojenými činnostmi. Předmětem pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky je také regulace pojišťoven ze strany státních orgánů, které dohlížení na dodržování správného podnikání v oblasti pojištění, dále je předmětem pojišťovnictví řízení pojišťoven, kalkulace pojistného, tvorba technických rezerv, informační soustava apod. V rámci pojišťovnictví v jednotlivých zemích existují a působí instituce, jejichž účelem je organizování vzájemné spolupráce pojišťoven - asociace pojišťoven. Mezi subjekty, které se zahrnují pod pojem pojišťovnictví, patří: Pojišťovny a zajišťovny Pojišťovací zprostředkovatelé Dohled nad pojišťovnictvím (vykonává Česká národní banka) Asociace pojišťoven Finanční instituce, které se mimo finančních služeb zabývají i pojišťovnictvím (například banky) Druhy pojišťoven v České republice Pojišťovna je specifická finanční instituce přebírající rizika a provozující pojistné produkty. Je to právní subjekt, který má oprávnění vykonávat pojišťovací činnost, tzn., že obdržel od státu, orgánu státního dozoru nad pojištěním, povolení k provozování pojišťovací činnosti. Z hlediska zaměření činnosti se pojišťovny člení na: Pojišťovny univerzální - pojišťují v podstatě všechny druhy rizik a mohou provozovat i zajištění (např. Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s.) Pojišťovny životní zabývají se provozováním životních druhů pojištění (např. Pojišťovna České spořitelny, a.s., ING Pojišťovna, a.s.) 10

11 Pojišťovny neživotní zabývají se provozováním neživotních druhů pojištění (např. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Pojišťovny specializované - jsou pojišťovny specializující se na určitý druh nebo odvětví pojištění a na pojišťování určitých rizik, jako je například pojištění právní ochrany nebo úvěrové pojištění (např. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s). Mezi specializované pojišťovny se řadí i zajišťovny, tedy instituce, které se zabývají výlučně provozováním zajištění. Pojišťovnictví čítá různé pojišťovny lišící se zaměřením, organizační formou a velikostí. Ve většině zemí působí velké množství institucí provozujících pojištění, ovšem převážnou většinu pojistných operací prování pouze několik velkých pojišťovacích institucí. Mezi pět největších pojišťoven 2 Českého trhu patří: Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Generali pojišťovna, a.s.. Tabulka č. 1 - Porovnání pojišťoven v závislosti na předepsaném pojistném za rok Název pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Předepsané pojistné za rok 2008 % Předepsané pojistné za neživotní pojištění za rok 2008 % Předepsané pojistné za životní pojištění za rok , , Kooperativa, , ,2 pojišťovna, a.s. Allianz , ,8 pojišťovna, a.s ČSOB pojišťovna, , , ,6 a.s, člen holdingu ĆSOB Generali , , ,6 pojišťovna, a.s. Ostatní pojišťovny , , ,8 Zdroj: statistické údaje České asociace pojišťoven % 2 Na základě výše předepsaného pojistného za rok 2008 dle statistických údajů České asociace pojišťoven. 3 V tis. Kč. 11

12 Graf č. 1 Podíl pojišťoven na českém trhu dle předepsaného pojistného za rok 2008 Česká pojišťovna, a.s. 28% 0% 29% Kooperativa, pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna, a.s. ĆSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6% Generali pojišťovna, a.s. 7% 7% 23% Ostatní pojišťovny Zdroj: statistické údaje České asociace pojišťoven Zajišťovny Zajišťovny jsou specializované instituce, které se zabývají zajišťovací činností. Zajištění zjednodušeně znamená pojištění pojišťovny. Při zajištění dochází k dělení rizika mezi pojišťovnu a zajišťovnu. Zajištění rozsah škod sice nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky pro pojistitele (pojišťovnu) únosnější. Nutnost zajištění vyplývá ze skutečnosti, že celková škoda spojená s realizací některých rizik (např. požár průmyslového komplexu, havárie letadla, ekologická katastrofa, atd.) může převýšit celkovou hodnotu přijatého pojistného, ale také finanční možnosti pojistitele, který by měl pojistnou ochranu převzít. Pojistitel pojistnou ochranu přebere, ale část rizik přenese na zajistitele. Pojišťovny v České republice jsou pojištěny u zahraničních zajišťoven (např. Swiss Re, Munich Re, Hannover Re, Allianz SE, XL Re). V České republice mají na provozování zajištění licenci tyto pojišťovny: Česká pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., Generali pojišťovna, a.s. I když mají tyto pojišťovny na zajištění licenci, jsou pojišťovny na českém trhu zajištěny u světových zajišťoven. Například pojišťovna Kooperativa, a.s. je zajištěna u Swiss Re, Munich Re, Hannover Re a XL Re. 12

13 1.2.4 Riziko Riziko úzce souvisí s pojištěním. Je to nejistota, která se dá měřit. Riziko může být: Spekulativní - toto riziko je nepojistitelné (např. nelze se pojistit pro případ, že nevyhraji ve Sportce, nebo že jako podnikatel nebudu mít zisk) Subjektivní - vzniká na základě konání lidí, zanedbání něčeho (příkladem je přecházení vozovky na červenou) Objektivní - je neovlivnitelné (např. na zaparkované auto spadne při velkém větru strom) Elementární riziko s velkými dopady, pojištění závisí na konkrétních podmínkách výskytu rizika, na jeho četnosti a závažnosti (např. zemětřesení, povodně, ) Riziko může být kryto: Státem - jedná se o podporu od státu (nemocenské, podpora v mateřství, důchod, ) Individuálně - chováme se tak, aby k riziku nedošlo, čili prevence Pojištěním - přesun rizika na pojistitele Aby pojišťovna riziko pojistila, musí splňovat určité podmínky: 1) Identifikace (nalezneme v pojistných podmínkách každé pojišťovny, riziko musí být přesně popsáno, např. co je to úraz, povodeň, ztráta zavazadel, ) 2) Kvantifikace (vyčíslení, jakou škodu může riziko napáchat, jedná se o maximální výši škody) 3) Ekonomická přijatelnost (posouzení, zda toto riziko může pojišťovna krýt) 4) Nahodilost výskytu (musí se jednat o nahodilou událost, která nelze předem ovlivnit) 5) Morální zásady (nalezneme v pojistných podmínkách, např. že pojišťovna nebude krýt, když škoda vznikne pod vlivem alkoholu). 13

14 2 Cestovní pojištění Cestovní pojištění je druh komerčního pojištění, které je dobrovolné. Cestovní pojištění umožňuje klientovi vycestovat do zahraničí a být si jistý tím, že je zabezpečen pro případ onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo jiných nesnází. Cestovní pojištění chrání klienty jak při jejich cestách, tak i během pobytu v zahraničí před riziky, které jsou spojeny s cestováním. Základním pojištěním při cestě do zahraničí je pojištění léčebných výloh, které lze ještě rozšířit o další komerční produkty, mezi které patří například: úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění storna zájezdu, pojištění zpoždění letu, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění nevyužité dovolené, pojištění únosu letadla a jiné. Všechny pojišťovny však nenabízí všechna tato doplňková pojištění a u každé pojišťovny mohou mít také jiný název. Cestovní pojištění nabízí celou škálu druhů a typů pojistných smluv, takže si klient může vybrat dle vlastních představ, potřeb či účelu své cesty. Možnost volby se rozšiřuje také podle výše limitů pojistného plnění a podle speciálního zaměření, např. pro sportovce, rizikové sporty. Nejčastějšími kombinacemi pojištění, které si klienti sjednávají například u Pojišťovny VZP, a.s., jsou: 1) pojištění léčebných výloh + pojištění odpovědnosti za škodu+ pojištění zavazadel + úrazové pojištění (pojištění Komplet) obsahuje nejlepší pojistné krytí pro klienty 2) pojištění léčebných výloh + pojištění odpovědnosti za škodu (pojištění Standard) Ostatní kombinace pojištění si sjednává menší počet klientů. Tyto údaje byly zjištěny z interních statistických údajů Pojišťovny VZP, a.s. Součástí pojištění jsou asistenční služby. 14

15 Další možností, jak cestovat do zahraničí, je s Evropským průkazem zdravotního pojištění. Tato možnost platí pouze v zemích Evropské unie, zemích Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko), ve Švýcarsku a smluvních státech (Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko, Turecko) Pojištění léčebných výloh Pojištění léčebných výloh poskytují všechny komerční pojišťovny, které nabízí cestovní pojištění. Jedná se o základní pojištění, které by si měl klient před cestou do zahraničí sjednat. Za toto pojištění klient zaplatí přibližně 20 Kč za den 5. V případě vzniku pojistné události pak pojištění léčebných výloh kryje náklady za nutnou a neodkladnou péči, neodkladné ošetření zubů, repatriaci a převoz. Pokud se občan České republiky cestovně nepojistí, je sice na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (European Health Insurance Card EHIC) v zemích Evropské unie pojištěn, ale pouze v závislosti na legislativě daného státu. To znamená, že pokud by byl na základě průkazu EHIC ošetřen například ve Francii, bude hradit stejnou spoluúčast na léčbě, jakou si běžně platí občané Francie. Pojišťovna v České republice mu pak náklady spojené s léčbou zpětně neproplatí. Pokud i při sjednaném cestovním pojištění klient uhradí v zahraničí spoluúčast na léčbě, pojišťovna mu při návratu a vyplnění daného formuláře, navrátí finanční částku zpět. Nutná a neodkladná péče 6 obvykle zahrnuje nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, nezbytné ošetření, nezbytnou hospitalizace nemocného ve vícelůžkovém pokoji s obvyklým vybavením, nutnou operaci včetně souvisejících nezbytných výloh, nezbytné léky a prostředky zdravotnické techniky předepsané lékařem v množství potřebném do doby návratu do ČR a ze zdravotního hlediska nutnou přepravu 4 Na základě mezistátní Smlouvy o sociálním zabezpečení. 5 Pro klienta od 18 let věku pro oblast Evropy. 6 Konkrétní rozsah péče a limity jsou stanoveny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. 15

16 z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo nemocnice a zpět. Neodkladné ošetření zubů 7 obvykle zahrnuje ošetření pojištěného za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti s výjimkou zhotovení a opravy protéz a zubních náhrad. Repatriace 8 je převoz pojištěného, který je ze zdravotního hlediska nutný a je proveden po posouzení a schválení asistenční službou a za souhlasu ošetřujícího lékaře a to do určeného zdravotnického zařízení v České republice, popřípadě do místa pobytu pojištěného v České republice. V rámci repatriace bývá hrazeno i přivolání opatrovníka pro nezletilou osobu. Převoz 9 je převoz tělesných ostatků pojištěného do místa jeho pobytu v České republice provedený specializovanou organizací odsouhlasenou pojistitelem nebo asistenční službou. 2.2 Úrazové pojištění Úrazové pojištění se vztahuje pouze na úraz během zahraniční cesty. Neochrání klienta od úrazu, ale pomáhá zmírnit finanční důsledky, které by mohly zhoršit životní situaci. Tento produkt je variabilní a lze sjednat pro různá rizika. Úrazové pojištění se především sjednává na riziko úmrtí následkem úrazu, riziko trvalé invalidity následkem úrazu a trvalých následků, které úraz zanechal. V případě plné invalidity poskytne pojistitel plnění ve výši 100 % pojistné částky sjednané pro toto pojistné nebezpečí. V případě trvalých následků úrazu poskytne pojistitel plnění ve výši tolika procent ze sjednané pojistné částky pro pojištění trvalých následků úrazu, kolika procentům odpovídá ohodnocení podle příslušných tabulek každé pojišťovny. Jednotlivá plnění lze sčítat, plnění však nesmí převýšit 100 % sjednané pojistné částky. 7 Konkrétní rozsah péče a limity jsou stanoveny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. 8 Konkrétní rozsah péče a limity jsou stanoveny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. 9 Konkrétní rozsah péče a limity jsou stanoveny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. 16

17 V pojištění pro případ smrti následkem úrazu poskytne pojistitel plnění obmyšlené osobě. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda si při pobytu v Turecku zlomil ruku a měl k cestovnímu pojištění sjednané úrazové pojištění. V případě trvalých následků úrazu mu bude vyplaceno pojistné plnění dle příslušných tabulek pojišťovny. 2.3 Pojištění zavazadel Zavazadly se rozumí všechny movité věci sloužící pojištěnému pro jeho osobní potřebu, které si s sebou bere na cestu nebo které prokazatelně pořídil během cesty. Pojištění zavazadel se obvykle sjednává pro případy: poškození nebo zničení věcí živelnou událostí, vloupáním 10, odcizení věcí průkazným loupežným přepadením, poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věcí při dopravní nehodě 11 nebo odcizení z uzamčeného automobilu včetně uzamčeného přívěsu, kterým pojištěný cestuje. Pojištění je spojeno s velkým rozsahem výluk. Každý klient by proto měl, před sjednáním pojištění zavazadel, těmto výlukám věnovat pozornost. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Panu Svobodovi byla při pobytu v Chorvatsku zcizena zavazadla ze zamčeného automobilu a měl k cestovnímu pojištění sjednané pojištění zavazadel. V tomto případě mu bude vyplaceno pojistné plnění v maximální výši, která byla sjednána v pojistné smlouvě. 10 Právo na plnění je pouze v případě, že pachatel musel překonat překážku a pouze v zařízení, kde byl ubytován nebo z uzamčeného zavazadlového prostoru auta. 11 Byl-li pojištěný jejím účastníkem a v důsledku úrazu zbaven možnosti věci opatrovat. 17

18 2.4 Pojištění odpovědnosti za škodu Předmětem pojištění odpovědnosti za škodu je zákonná odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě při pobytu nebo cestě, a to na majetku, na zdraví nebo způsobí-li pojištěný třetí osobě škodu finanční. Pojištění se také obvykle vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu při rekreační sportovní činnosti (například při jízdě na kole nebo na koni). Pojištění je spojeno s velkým rozsahem výluk. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda při pobytu v Turecku rozbil skleněnou výplň okna v hotelovém pokoji. Škodu nahlásil na asistenční službu a na recepci hotelu. Pracovníci hotelu nechali okno zasklít. Náklady na zasklení okna byly hotelu, na základě domluvy s asistenční službou, proplaceny. 2.5 Pojištění storna zájezdu Účelem tohoto pojištění je snížit náklady, které pojištěnému vzniknou při stornování zájezdu. Za pojistnou událost se v pojištění storna zájezdu považují události, které znemožňují nastoupení cesty a vyvolávají výdaje na úhradu zrušené cesty pojištěného (např. akutní onemocnění, úraz nebo smrt pojištěného, zdravotní komplikace v důsledku těhotenství 12, akutní onemocnění, úraz nebo smrt manžela pojištěného, dětí, rodičů, prarodičů a osob žijících s pojištěným ve společné domácnosti, zničení, poškození či ztráta majetku pojištěného živelní událostí velkého rozsahu). Podmínkou sjednání tohoto pojištění je zaplacení zálohy nebo celé ceny zájezdu. 12 Nejpozději do dvou měsíců před očekávaným porodem. 18

19 Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda si zakoupil zájezd do Španělska. Celou cenu zájezdu zaplatil a sjednal si pojištění storna zájezdu. Tři dny před odletem akutně onemocněl. Od lékaře dostal potvrzení, že je neschopen nástupu na dovolenou. Pojišťovna mu proplatí 80 % z částky, o kterou přijde stornováním zájezdu. Jelikož zájezd stornoval tři dny před odletem a stornopoplatek mu již cestovní kancelář neproplatí, dostane od pojišťovny 80 % z celkové ceny zájezdu maximálně však do určité částky Pojištění zpoždění letu 14 Dojde-li ke zpoždění odletu dopravního prostředku, kterým měl pojištěný odcestovat podle plánu cesty, poskytne pojistitel pojistné plnění za předem daný počet hodin zpoždění. Pojistitel není povinen plni v případě 15, že dojde ke zpoždění nepravidelné letecké linky (charter), zmešká-li odlet pojištěný nebo s ním spolucestující osoba jejich zaviněním, dojde ke zpoždění odletu pro stávku nebo jiné opatření dopravce či cestovní kanceláře, které byly známy před plánovaných okamžikem odletu nebo za jakékoliv finanční ztráty způsobené pojištěnému zpožděním letu. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda si sjednal pojištění zpoždění letu. Letadlo do New Yorku mělo dle plánu cesty zpoždění. Pojišťovna pana Svobodu odškodní dle svých pojistných podmínek. 13 Tato částka je u každé pojišťovny jiná. 14 Toto pojištění a všechna následující (2.6 až 2.9) nabízí pouze vybraní pojistitelé. 15 Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. 19

20 2.7 Pojištění zpoždění zavazadel Pojistitel poskytne plnění za nákup nezbytně nutných náhradních věcí ve výši prokazatelně doložených nákladů, zpozdilo-li se dodání řádně registrovaných zavazadel o předem stanovený počet hodin po příletu pojištěného do místa pobytu. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Panu Svobodovi (diabetikovi) se během letu ztratilo zavazadlo, kde měl, mimo jiné, i inzulin. Jelikož se zavazadlo nenašlo do doby, kdy si měl pan Svoboda indikovat inzulín, byl nucen si ho zakoupit v lékárně. Pojišťovna mu částku za pořízení inzulinu na základě dokladu o zakoupení proplatila. 2.8 Pojištění nevyužité dovolené Pojistitel poskytne pojistné plnění za každý nevyužitý den dovolené, a to počínaje dnem následujícím po ošetření, přijetí do nemocnice nebo přerušení cesty, pokud bude pojištěný: hospitalizován z důvodu nemoci nebo úrazu nejméně předem stanovený počet hodin, přepraven se souhlasem asistenční služby zpět do vlasti 16 nebo upoután na lůžko v důsledku úrazu. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda byl na dovolené v Portugalsku. Třetí den dovolené si zlomil nohu. Jeho zranění bylo takové, že musel být převezen do České republiky. Jeho nevyužitá dovolená činila sedm dní. Pojišťovna mu proplatí předem sjednanou částku za každý den nevyužité dovolené. 16 Více než stanovený počet hodin před plánovaným návratem nebo koncem pojistné doby sjednané v pojistné smlouvě. 20

21 2.9 Pojištění únosu letadla Pojistitel poskytne plnění za každých i započatých předem stanovených hodin zdržení pojištěného způsobené únoscem letadla, ve kterém pojištěný cestuje během své zahraniční cesty. Podmínkou poskytnutí plnění je potvrzení leteckého dopravce o únosu letadla a době jeho trvání. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda letěl z Moskvy do Prahy a jeho letadlo bylo během letu uneseno. Pojistník mu na základě potvrzení od leteckého dopravce proplatí částku dle svých pojistných podmínek Asistenční služba Asistenční služba poskytne klientovi pomoc v kteroukoliv hodinu a kdekoliv na světě pomůže najít klientovi potřebnou lékařskou pomoc či ošetření. V případě potřeby zajistí úhradu nákladů, převoz, zdravotnický doprovod při převozu a při hospitalizaci je v kontaktu s rodinou v České republice. Asistenční služba poskytuje též právní poradenskou službu pojištěným klientům a to nejen pro případ poskytnutí zdravotní péče, ale i pro případ ztráty dokladů, pro případ pojištění odpovědnosti za způsobené škody na zdraví a na věci. Telefonní a faxové spojení na asistenční službu je uvedeno na identifikační kartě pojištění, kterou je vybaven každý klient, který si pojištění sjedná. Jednání probíhá nejen v českém jazyce, ale samozřejmě i v jiných světových jazycích. Asistenční služba poskytuje klientům jak cestovní tak předcestovní asistenci. 21

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bakalářská práce Iva Láhlová, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU The Insurance of Medical Expenses and its Importance in Tourism Bakalářská práce

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA NABÍDKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO AKTIVNÍ DOVOLENOU OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ VE VZTAHU K POŽADAVKŮM KLIENTŮ. Diplomová práce Autor:

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS POJISTNÁ OCHRANA SENIOR CENTRA BLANSKO INSURANCE

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08 Článek 1 1. Pro sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Finance Petra Adámková Analýza prodeje produktů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. The product

Více

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Bc. Jana Berková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 1. Soukromé sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysotskiy Sergey České Budějovice 2014 1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10 Článek 1 1. Soukromé pojištění léčebných výloh vzniklých v

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Daniela Fáberová České Budějovice, duben 2011 Čestné prohlášení Předkládám

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 VPPCP 12 Část I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Komparace produktu strojního pojištění v České republice

Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bakalářská práce Autor : Šárka Černohorská Pojišťovnictví Vedoucí práce : Dr. Ivan Jandejsek

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více