Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců Bakalářská práce Autor: Tereza Nováková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Iva Málková Praha květen, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Liberci dne 3. května 2009 Tereza Nováková

3 Poděkování Děkuji paní Ing. Ivě Málkové za odbornou pomoc a konzultaci při zpracování zadaného tématu. Děkuji paní Jaroslavě Markové, zaměstnankyni Pojišťovny VZP, a.s., za pomoc, kterou mi poskytla při vypracování bakalářské práce.

4 Anotace práce Ve své bakalářské práci se zaměřuji na dvě odlišná témata - cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců. S uvedenou problematikou jsem se setkávala denně jako zaměstnanec Všeobecné zdravotní pojišťovny, a.s. V jednotlivých kapitolách své bakalářské práce se zabývám cestovním pojištěním, zdravotním pojištěním cizinců, porovnáním produktů různých pojišťoven a v závěru uvádím metodické příklady. Při zpracování bakalářské práce jsem využila dostupnou literaturu a metodickou pomoc zaměstnanců Všeobecné zdravotní pojišťovny, a s. a Pojišťovny VZP, a.s.. Anotation of the thesis In my bachelor thesis I decided to explore the travel insurance and health insurance for foreigners. With mentioned problems I met every day as an employee of Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s. In the individual chapters I deal with the travel insurance, health insurance for foreigners, comparison of products from different insurance companies and at the close I mention the methodical examples. For the process of writing this thesis I used the available literature and the methodical assistance of the employees of Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s. and Pojišťovna VZP, a.s..

5 Obsah Úvod Pojišťovnictví v ČR Od prvopočátků pojišťovnictví v ČR do současnosti Postavení pojišťovnictví v národním hospodářství Druhy pojišťoven v České republice Zajišťovny Riziko Cestovní pojištění Pojištění léčebných výloh Úrazové pojištění Pojištění zavazadel Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění storna zájezdu Pojištění zpoždění letu Pojištění zpoždění zavazadel Pojištění nevyužité dovolené Pojištění únosu letadla Asistenční služba Pojištění prostřednictvím Evropského zdravotního průkazu Zdravotní pojištění cizinců Zdravotní pojištění cizinců ze států mimo Evropské Unie Komerční zdravotní pojištění Porovnání produktů různých pojišťoven Porovnání cestovního pojištění Cestovní pojištění u Pojišťovny VZP, a.s Cestovní pojištění u České pojišťovny, a.s Cestovní pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s Porovnání cen pojistného a limitů pojistného plnění Porovnání zdravotního pojištění cizinců pro případ neodkladné péče Zdravotního pojištění cizinců pro případ neodkladné péče u Pojišťovny VZP, a.s Zdravotního pojištění cizinců pro případ neodkladné péče u pojišťovny Uniqua, a.s Porovnání cen pojistného a limitů pojistného plnění Modelové příklady Modelový příklad na cestovní pojištění Modelový příklad na zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče Modelový příklad na zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče Závěr Seznam použité literatury Seznam grafů Seznam tabulek Seznam obrázků

6 Úvod Za téma bakalářské práce jsem si zvolila dvě odlišná témata a to cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců. Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku cestovního pojištění a zdravotního pojištění cizinců a následně porovnat s konkurenčními produkty těchto druhů pojištění. Bakalářskou práci jsem rozdělila do pěti částí. V první kapitole je přiblížen vývoj pojišťovnictví v České republice od konce 17. století do současnosti, postavení pojišťovnictví v národním hospodářství a druhy pojišťoven v České republice. Následuje zmínka o zajišťovnách a vysvětlení pojmu, který je velmi důležitý pro pojišťovnictví riziko. Druhá kapitola pojednává o cestovním pojištění. Je zde objasněn význam cestovního pojištění a dále následuje výčet a seznámení s produkty, které si lze při cestě do zahraničí sjednat. Pro snadnější pochopení uvádím u každého produktu modelový příklad. Na závěr kapitoly uvádím další možnost pojištění do zahraničí a to pojištění prostřednictvím Evropského zdravotního průkazu, dále zmiňuji asistenční službu a objasňuji její význam pro klienty. Třetí kapitola se zabývá problematikou zdravotního pojištění cizinců. Zde uvádím rozlišnosti ve zdravotním pojištění cizinců pocházejících ze zemí Evropské unie a cizinců, kteří přicházejí ze zemí mimo Evropskou unii. Výběr pojištění se odvíjí také od pobytového statutu. Hlavním tématem této kapitoly je komerční zdravotní pojištění cizinců, kde rozlišujeme dva typy tohoto pojištění a to zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče a pro případ komplexní péče. Ve čtvrté kapitole seznamuji s produkty různých pojišťoven a tyto produkty porovnávám. Cestovní pojištění porovnávám u České pojišťovny, a.s., Pojišťovny Kooperativa, a.s. a u Pojišťovny VZP, a.s. Zdravotní pojištění cizinců pak u Pojišťovny Uniqua, a.s. a u Pojišťovny VZP, a.s. Následně jsou tyto produkty zaneseny do přehledné tabulky, ze které můžeme vyčíst ceny produktů a limity pojistného plnění jednotlivých pojišťoven a také samozřejmě výhodnost a nevýhodnost produktů pro klienta. Závěrečná pátá kapitola obsahuje modelové příklady k cestovnímu pojištění a zdravotnímu pojištění cizinců pro případ neodkladné a komplexní péče. Tato kapitola nenavazuje na předešlé kapitoly, je samostatná. 6

7 Veškeré grafy a tabulky, které jsou zařazeny v této bakalářské práci, jsem vytvořila sama na základě získaných informací. Cílem je přehledné shrnutí poznatků a snadné vyhledávání informací. Věřím, že má bakalářská práce poskytne ucelený pohled na problematiku cestovního pojištění a zdravotního pojištění cizinců. 7

8 1 Pojišťovnictví v ČR 1.1 Od prvopočátků pojišťovnictví v ČR do současnosti Historie pojišťovnictví na území dnešní České republiky je doložena od konce 17. století. V roce 1699 podal Jan Kryštof Bořek návrh na zavedení povinného požárního pojištění budov v Čechách. V každém městě měl být založen protipožární fond vytvářený příspěvky občanů. K realizaci bohužel nedošlo. V roce 1777 byla založena pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nářadí a dobytku, nábytku, která však neměla dlouhého trvání. V roce 1827 vznikl Císařskokrálovský privilegovaný, český, společný, náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav, od něhož se odvíjí tradice českého pojišťovnictví. Svůj název později změnil na První českou vzájemnou pojišťovnu. K jedné z nejvýznamnějších českých pojišťoven vůbec se řadí Slavia, vzájemně pojišťovací banka, Praha (1869). V roce 1872 byla založena velmi důležitá a úspěšná instituce v oblasti zajišťovnictví - První česká zajišťovací banka v Praze. Po vzniku samostatné Československé republiky začala nová etapa československého pojišťovnictví. První polovina devatenáctého století byla ve znamení intenzivního zakládání českých pojišťoven a pojišťovacích spolků. I přes útlum pojišťovnictví, který nastal v době protektorátu za 2. světové války, bylo v roce 1945 i díky předválečnému období evidováno celkem 733 pojišťoven a pojišťovacích spolků. Od 1. ledna 1947 pak v Československu vzniklo pouze pět pojišťoven a národních podniků. Po únoru 1948 došlo ke zřízení jediného ústavu, Československé pojišťovny, národního podniku. Na několik desetiletí se tak přerušil přirozený tržní vývoj pojišťovnictví. V souvislosti s novým federativním uspořádáním státu v roce 1968 byly z jediné Státní pojišťovny vytvořeny dva samostatné subjekty: Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poisťovňa se sídlem v Bratislavě, a to s účinností od 1. ledna Monopolní období českého, resp. československého pojišťovnictví, trvalo až do počátku devadesátých let. Tak byl na několik desetiletí přerušen přirozený tržní vývoj pojišťovnictví. 8

9 Teprve po roce 1989 a v dalších letech získal obor pojišťovnictví nové dimenze. Nejdůležitějším krokem byla jeho demonopolizace. Nastal rychlý vývoj nabídky nových produktů a došlo také k rozmachu zprostředkovatelů pojištění. Velmi významným krokem v pojišťovnictví byla úprava ekonomických pravidel podnikání pro komerční pojišťovny, zejména pak nové zákony o pojišťovnictví 1 a následné vyhlášky ministerstva financí. Byl tak vytvořen základ pro účetnictví, pro správné hodnocení dosažených výsledků a pro efektivní činnost komerčních pojišťoven. Jako kontrolní orgán nad komerčními pojišťovnami byl právě tímto zákonem konstituován Státní dozor nad pojišťovnictvím. Rozdělením federativního státu k se vytvořily podmínky pro samostatný rozvoj českého pojistného trhu. Dalším důležitým krokem v pojišťovnictví byla úprava celé řady právních předpisů s cílem sjednotit naše české právní normy s evropskými. Nejedná se o jednoduchý proces, nicméně je zcela nezbytný a prošly jím všechny státy, které přistoupily k Evropské unii. Výsledkem posledních let je tedy v podstatě již transformované pojišťovnictví, které poskytuje pojistnou ochranu a je připraveno svými pojistnými produkty uspokojit i nejnáročnějšího klienta. 1.2 Postavení pojišťovnictví v národním hospodářství Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje finanční eliminaci rizik ovlivňujících činnost lidí. Zahrnuje všechny pojišťovací instituce, které mají oprávnění k podnikání v pojištění v dané ekonomice, ve všech jejich formách. V jednotlivých zemích se uplatňuje různý přístup k pojetí pojmu pojišťovnictví z hlediska zahrnování institucí do tohoto odvětví ekonomiky. Pojišťovnictví v řadě zemí zahrnuje kromě institucí komerčního pojišťovnictví instituce zabývající se povinným zdravotním pojištěním, někdy rovněž pojišťovny sociální. V podmínkách České republiky se do pojišťovnictví zahrnují instituce zabývající se z různého pohledu komerčním pojištěním. 1 Zákon ČNR č. 185/1991 Sb. o pojišťovnictví. 9

10 V podmínkách České republiky se chápe pod pojmem pojišťovnictví specifické odvětví ekonomiky zabývající se pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelskou činností v oblasti komerčního pojištění a s tím spojenými činnostmi. Předmětem pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky je také regulace pojišťoven ze strany státních orgánů, které dohlížení na dodržování správného podnikání v oblasti pojištění, dále je předmětem pojišťovnictví řízení pojišťoven, kalkulace pojistného, tvorba technických rezerv, informační soustava apod. V rámci pojišťovnictví v jednotlivých zemích existují a působí instituce, jejichž účelem je organizování vzájemné spolupráce pojišťoven - asociace pojišťoven. Mezi subjekty, které se zahrnují pod pojem pojišťovnictví, patří: Pojišťovny a zajišťovny Pojišťovací zprostředkovatelé Dohled nad pojišťovnictvím (vykonává Česká národní banka) Asociace pojišťoven Finanční instituce, které se mimo finančních služeb zabývají i pojišťovnictvím (například banky) Druhy pojišťoven v České republice Pojišťovna je specifická finanční instituce přebírající rizika a provozující pojistné produkty. Je to právní subjekt, který má oprávnění vykonávat pojišťovací činnost, tzn., že obdržel od státu, orgánu státního dozoru nad pojištěním, povolení k provozování pojišťovací činnosti. Z hlediska zaměření činnosti se pojišťovny člení na: Pojišťovny univerzální - pojišťují v podstatě všechny druhy rizik a mohou provozovat i zajištění (např. Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s.) Pojišťovny životní zabývají se provozováním životních druhů pojištění (např. Pojišťovna České spořitelny, a.s., ING Pojišťovna, a.s.) 10

11 Pojišťovny neživotní zabývají se provozováním neživotních druhů pojištění (např. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Pojišťovny specializované - jsou pojišťovny specializující se na určitý druh nebo odvětví pojištění a na pojišťování určitých rizik, jako je například pojištění právní ochrany nebo úvěrové pojištění (např. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s). Mezi specializované pojišťovny se řadí i zajišťovny, tedy instituce, které se zabývají výlučně provozováním zajištění. Pojišťovnictví čítá různé pojišťovny lišící se zaměřením, organizační formou a velikostí. Ve většině zemí působí velké množství institucí provozujících pojištění, ovšem převážnou většinu pojistných operací prování pouze několik velkých pojišťovacích institucí. Mezi pět největších pojišťoven 2 Českého trhu patří: Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Generali pojišťovna, a.s.. Tabulka č. 1 - Porovnání pojišťoven v závislosti na předepsaném pojistném za rok Název pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Předepsané pojistné za rok 2008 % Předepsané pojistné za neživotní pojištění za rok 2008 % Předepsané pojistné za životní pojištění za rok , , Kooperativa, , ,2 pojišťovna, a.s. Allianz , ,8 pojišťovna, a.s ČSOB pojišťovna, , , ,6 a.s, člen holdingu ĆSOB Generali , , ,6 pojišťovna, a.s. Ostatní pojišťovny , , ,8 Zdroj: statistické údaje České asociace pojišťoven % 2 Na základě výše předepsaného pojistného za rok 2008 dle statistických údajů České asociace pojišťoven. 3 V tis. Kč. 11

12 Graf č. 1 Podíl pojišťoven na českém trhu dle předepsaného pojistného za rok 2008 Česká pojišťovna, a.s. 28% 0% 29% Kooperativa, pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna, a.s. ĆSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6% Generali pojišťovna, a.s. 7% 7% 23% Ostatní pojišťovny Zdroj: statistické údaje České asociace pojišťoven Zajišťovny Zajišťovny jsou specializované instituce, které se zabývají zajišťovací činností. Zajištění zjednodušeně znamená pojištění pojišťovny. Při zajištění dochází k dělení rizika mezi pojišťovnu a zajišťovnu. Zajištění rozsah škod sice nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky pro pojistitele (pojišťovnu) únosnější. Nutnost zajištění vyplývá ze skutečnosti, že celková škoda spojená s realizací některých rizik (např. požár průmyslového komplexu, havárie letadla, ekologická katastrofa, atd.) může převýšit celkovou hodnotu přijatého pojistného, ale také finanční možnosti pojistitele, který by měl pojistnou ochranu převzít. Pojistitel pojistnou ochranu přebere, ale část rizik přenese na zajistitele. Pojišťovny v České republice jsou pojištěny u zahraničních zajišťoven (např. Swiss Re, Munich Re, Hannover Re, Allianz SE, XL Re). V České republice mají na provozování zajištění licenci tyto pojišťovny: Česká pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., Generali pojišťovna, a.s. I když mají tyto pojišťovny na zajištění licenci, jsou pojišťovny na českém trhu zajištěny u světových zajišťoven. Například pojišťovna Kooperativa, a.s. je zajištěna u Swiss Re, Munich Re, Hannover Re a XL Re. 12

13 1.2.4 Riziko Riziko úzce souvisí s pojištěním. Je to nejistota, která se dá měřit. Riziko může být: Spekulativní - toto riziko je nepojistitelné (např. nelze se pojistit pro případ, že nevyhraji ve Sportce, nebo že jako podnikatel nebudu mít zisk) Subjektivní - vzniká na základě konání lidí, zanedbání něčeho (příkladem je přecházení vozovky na červenou) Objektivní - je neovlivnitelné (např. na zaparkované auto spadne při velkém větru strom) Elementární riziko s velkými dopady, pojištění závisí na konkrétních podmínkách výskytu rizika, na jeho četnosti a závažnosti (např. zemětřesení, povodně, ) Riziko může být kryto: Státem - jedná se o podporu od státu (nemocenské, podpora v mateřství, důchod, ) Individuálně - chováme se tak, aby k riziku nedošlo, čili prevence Pojištěním - přesun rizika na pojistitele Aby pojišťovna riziko pojistila, musí splňovat určité podmínky: 1) Identifikace (nalezneme v pojistných podmínkách každé pojišťovny, riziko musí být přesně popsáno, např. co je to úraz, povodeň, ztráta zavazadel, ) 2) Kvantifikace (vyčíslení, jakou škodu může riziko napáchat, jedná se o maximální výši škody) 3) Ekonomická přijatelnost (posouzení, zda toto riziko může pojišťovna krýt) 4) Nahodilost výskytu (musí se jednat o nahodilou událost, která nelze předem ovlivnit) 5) Morální zásady (nalezneme v pojistných podmínkách, např. že pojišťovna nebude krýt, když škoda vznikne pod vlivem alkoholu). 13

14 2 Cestovní pojištění Cestovní pojištění je druh komerčního pojištění, které je dobrovolné. Cestovní pojištění umožňuje klientovi vycestovat do zahraničí a být si jistý tím, že je zabezpečen pro případ onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo jiných nesnází. Cestovní pojištění chrání klienty jak při jejich cestách, tak i během pobytu v zahraničí před riziky, které jsou spojeny s cestováním. Základním pojištěním při cestě do zahraničí je pojištění léčebných výloh, které lze ještě rozšířit o další komerční produkty, mezi které patří například: úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění storna zájezdu, pojištění zpoždění letu, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění nevyužité dovolené, pojištění únosu letadla a jiné. Všechny pojišťovny však nenabízí všechna tato doplňková pojištění a u každé pojišťovny mohou mít také jiný název. Cestovní pojištění nabízí celou škálu druhů a typů pojistných smluv, takže si klient může vybrat dle vlastních představ, potřeb či účelu své cesty. Možnost volby se rozšiřuje také podle výše limitů pojistného plnění a podle speciálního zaměření, např. pro sportovce, rizikové sporty. Nejčastějšími kombinacemi pojištění, které si klienti sjednávají například u Pojišťovny VZP, a.s., jsou: 1) pojištění léčebných výloh + pojištění odpovědnosti za škodu+ pojištění zavazadel + úrazové pojištění (pojištění Komplet) obsahuje nejlepší pojistné krytí pro klienty 2) pojištění léčebných výloh + pojištění odpovědnosti za škodu (pojištění Standard) Ostatní kombinace pojištění si sjednává menší počet klientů. Tyto údaje byly zjištěny z interních statistických údajů Pojišťovny VZP, a.s. Součástí pojištění jsou asistenční služby. 14

15 Další možností, jak cestovat do zahraničí, je s Evropským průkazem zdravotního pojištění. Tato možnost platí pouze v zemích Evropské unie, zemích Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko), ve Švýcarsku a smluvních státech (Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko, Turecko) Pojištění léčebných výloh Pojištění léčebných výloh poskytují všechny komerční pojišťovny, které nabízí cestovní pojištění. Jedná se o základní pojištění, které by si měl klient před cestou do zahraničí sjednat. Za toto pojištění klient zaplatí přibližně 20 Kč za den 5. V případě vzniku pojistné události pak pojištění léčebných výloh kryje náklady za nutnou a neodkladnou péči, neodkladné ošetření zubů, repatriaci a převoz. Pokud se občan České republiky cestovně nepojistí, je sice na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (European Health Insurance Card EHIC) v zemích Evropské unie pojištěn, ale pouze v závislosti na legislativě daného státu. To znamená, že pokud by byl na základě průkazu EHIC ošetřen například ve Francii, bude hradit stejnou spoluúčast na léčbě, jakou si běžně platí občané Francie. Pojišťovna v České republice mu pak náklady spojené s léčbou zpětně neproplatí. Pokud i při sjednaném cestovním pojištění klient uhradí v zahraničí spoluúčast na léčbě, pojišťovna mu při návratu a vyplnění daného formuláře, navrátí finanční částku zpět. Nutná a neodkladná péče 6 obvykle zahrnuje nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, nezbytné ošetření, nezbytnou hospitalizace nemocného ve vícelůžkovém pokoji s obvyklým vybavením, nutnou operaci včetně souvisejících nezbytných výloh, nezbytné léky a prostředky zdravotnické techniky předepsané lékařem v množství potřebném do doby návratu do ČR a ze zdravotního hlediska nutnou přepravu 4 Na základě mezistátní Smlouvy o sociálním zabezpečení. 5 Pro klienta od 18 let věku pro oblast Evropy. 6 Konkrétní rozsah péče a limity jsou stanoveny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. 15

16 z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo nemocnice a zpět. Neodkladné ošetření zubů 7 obvykle zahrnuje ošetření pojištěného za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti s výjimkou zhotovení a opravy protéz a zubních náhrad. Repatriace 8 je převoz pojištěného, který je ze zdravotního hlediska nutný a je proveden po posouzení a schválení asistenční službou a za souhlasu ošetřujícího lékaře a to do určeného zdravotnického zařízení v České republice, popřípadě do místa pobytu pojištěného v České republice. V rámci repatriace bývá hrazeno i přivolání opatrovníka pro nezletilou osobu. Převoz 9 je převoz tělesných ostatků pojištěného do místa jeho pobytu v České republice provedený specializovanou organizací odsouhlasenou pojistitelem nebo asistenční službou. 2.2 Úrazové pojištění Úrazové pojištění se vztahuje pouze na úraz během zahraniční cesty. Neochrání klienta od úrazu, ale pomáhá zmírnit finanční důsledky, které by mohly zhoršit životní situaci. Tento produkt je variabilní a lze sjednat pro různá rizika. Úrazové pojištění se především sjednává na riziko úmrtí následkem úrazu, riziko trvalé invalidity následkem úrazu a trvalých následků, které úraz zanechal. V případě plné invalidity poskytne pojistitel plnění ve výši 100 % pojistné částky sjednané pro toto pojistné nebezpečí. V případě trvalých následků úrazu poskytne pojistitel plnění ve výši tolika procent ze sjednané pojistné částky pro pojištění trvalých následků úrazu, kolika procentům odpovídá ohodnocení podle příslušných tabulek každé pojišťovny. Jednotlivá plnění lze sčítat, plnění však nesmí převýšit 100 % sjednané pojistné částky. 7 Konkrétní rozsah péče a limity jsou stanoveny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. 8 Konkrétní rozsah péče a limity jsou stanoveny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. 9 Konkrétní rozsah péče a limity jsou stanoveny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. 16

17 V pojištění pro případ smrti následkem úrazu poskytne pojistitel plnění obmyšlené osobě. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda si při pobytu v Turecku zlomil ruku a měl k cestovnímu pojištění sjednané úrazové pojištění. V případě trvalých následků úrazu mu bude vyplaceno pojistné plnění dle příslušných tabulek pojišťovny. 2.3 Pojištění zavazadel Zavazadly se rozumí všechny movité věci sloužící pojištěnému pro jeho osobní potřebu, které si s sebou bere na cestu nebo které prokazatelně pořídil během cesty. Pojištění zavazadel se obvykle sjednává pro případy: poškození nebo zničení věcí živelnou událostí, vloupáním 10, odcizení věcí průkazným loupežným přepadením, poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věcí při dopravní nehodě 11 nebo odcizení z uzamčeného automobilu včetně uzamčeného přívěsu, kterým pojištěný cestuje. Pojištění je spojeno s velkým rozsahem výluk. Každý klient by proto měl, před sjednáním pojištění zavazadel, těmto výlukám věnovat pozornost. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Panu Svobodovi byla při pobytu v Chorvatsku zcizena zavazadla ze zamčeného automobilu a měl k cestovnímu pojištění sjednané pojištění zavazadel. V tomto případě mu bude vyplaceno pojistné plnění v maximální výši, která byla sjednána v pojistné smlouvě. 10 Právo na plnění je pouze v případě, že pachatel musel překonat překážku a pouze v zařízení, kde byl ubytován nebo z uzamčeného zavazadlového prostoru auta. 11 Byl-li pojištěný jejím účastníkem a v důsledku úrazu zbaven možnosti věci opatrovat. 17

18 2.4 Pojištění odpovědnosti za škodu Předmětem pojištění odpovědnosti za škodu je zákonná odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě při pobytu nebo cestě, a to na majetku, na zdraví nebo způsobí-li pojištěný třetí osobě škodu finanční. Pojištění se také obvykle vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu při rekreační sportovní činnosti (například při jízdě na kole nebo na koni). Pojištění je spojeno s velkým rozsahem výluk. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda při pobytu v Turecku rozbil skleněnou výplň okna v hotelovém pokoji. Škodu nahlásil na asistenční službu a na recepci hotelu. Pracovníci hotelu nechali okno zasklít. Náklady na zasklení okna byly hotelu, na základě domluvy s asistenční službou, proplaceny. 2.5 Pojištění storna zájezdu Účelem tohoto pojištění je snížit náklady, které pojištěnému vzniknou při stornování zájezdu. Za pojistnou událost se v pojištění storna zájezdu považují události, které znemožňují nastoupení cesty a vyvolávají výdaje na úhradu zrušené cesty pojištěného (např. akutní onemocnění, úraz nebo smrt pojištěného, zdravotní komplikace v důsledku těhotenství 12, akutní onemocnění, úraz nebo smrt manžela pojištěného, dětí, rodičů, prarodičů a osob žijících s pojištěným ve společné domácnosti, zničení, poškození či ztráta majetku pojištěného živelní událostí velkého rozsahu). Podmínkou sjednání tohoto pojištění je zaplacení zálohy nebo celé ceny zájezdu. 12 Nejpozději do dvou měsíců před očekávaným porodem. 18

19 Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda si zakoupil zájezd do Španělska. Celou cenu zájezdu zaplatil a sjednal si pojištění storna zájezdu. Tři dny před odletem akutně onemocněl. Od lékaře dostal potvrzení, že je neschopen nástupu na dovolenou. Pojišťovna mu proplatí 80 % z částky, o kterou přijde stornováním zájezdu. Jelikož zájezd stornoval tři dny před odletem a stornopoplatek mu již cestovní kancelář neproplatí, dostane od pojišťovny 80 % z celkové ceny zájezdu maximálně však do určité částky Pojištění zpoždění letu 14 Dojde-li ke zpoždění odletu dopravního prostředku, kterým měl pojištěný odcestovat podle plánu cesty, poskytne pojistitel pojistné plnění za předem daný počet hodin zpoždění. Pojistitel není povinen plni v případě 15, že dojde ke zpoždění nepravidelné letecké linky (charter), zmešká-li odlet pojištěný nebo s ním spolucestující osoba jejich zaviněním, dojde ke zpoždění odletu pro stávku nebo jiné opatření dopravce či cestovní kanceláře, které byly známy před plánovaných okamžikem odletu nebo za jakékoliv finanční ztráty způsobené pojištěnému zpožděním letu. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda si sjednal pojištění zpoždění letu. Letadlo do New Yorku mělo dle plánu cesty zpoždění. Pojišťovna pana Svobodu odškodní dle svých pojistných podmínek. 13 Tato částka je u každé pojišťovny jiná. 14 Toto pojištění a všechna následující (2.6 až 2.9) nabízí pouze vybraní pojistitelé. 15 Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. 19

20 2.7 Pojištění zpoždění zavazadel Pojistitel poskytne plnění za nákup nezbytně nutných náhradních věcí ve výši prokazatelně doložených nákladů, zpozdilo-li se dodání řádně registrovaných zavazadel o předem stanovený počet hodin po příletu pojištěného do místa pobytu. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Panu Svobodovi (diabetikovi) se během letu ztratilo zavazadlo, kde měl, mimo jiné, i inzulin. Jelikož se zavazadlo nenašlo do doby, kdy si měl pan Svoboda indikovat inzulín, byl nucen si ho zakoupit v lékárně. Pojišťovna mu částku za pořízení inzulinu na základě dokladu o zakoupení proplatila. 2.8 Pojištění nevyužité dovolené Pojistitel poskytne pojistné plnění za každý nevyužitý den dovolené, a to počínaje dnem následujícím po ošetření, přijetí do nemocnice nebo přerušení cesty, pokud bude pojištěný: hospitalizován z důvodu nemoci nebo úrazu nejméně předem stanovený počet hodin, přepraven se souhlasem asistenční služby zpět do vlasti 16 nebo upoután na lůžko v důsledku úrazu. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda byl na dovolené v Portugalsku. Třetí den dovolené si zlomil nohu. Jeho zranění bylo takové, že musel být převezen do České republiky. Jeho nevyužitá dovolená činila sedm dní. Pojišťovna mu proplatí předem sjednanou částku za každý den nevyužité dovolené. 16 Více než stanovený počet hodin před plánovaným návratem nebo koncem pojistné doby sjednané v pojistné smlouvě. 20

21 2.9 Pojištění únosu letadla Pojistitel poskytne plnění za každých i započatých předem stanovených hodin zdržení pojištěného způsobené únoscem letadla, ve kterém pojištěný cestuje během své zahraniční cesty. Podmínkou poskytnutí plnění je potvrzení leteckého dopravce o únosu letadla a době jeho trvání. Konkrétní rozsah pojištění je u každého pojistitele upraven v pojistných podmínkách. Příklad: Pan Svoboda letěl z Moskvy do Prahy a jeho letadlo bylo během letu uneseno. Pojistník mu na základě potvrzení od leteckého dopravce proplatí částku dle svých pojistných podmínek Asistenční služba Asistenční služba poskytne klientovi pomoc v kteroukoliv hodinu a kdekoliv na světě pomůže najít klientovi potřebnou lékařskou pomoc či ošetření. V případě potřeby zajistí úhradu nákladů, převoz, zdravotnický doprovod při převozu a při hospitalizaci je v kontaktu s rodinou v České republice. Asistenční služba poskytuje též právní poradenskou službu pojištěným klientům a to nejen pro případ poskytnutí zdravotní péče, ale i pro případ ztráty dokladů, pro případ pojištění odpovědnosti za způsobené škody na zdraví a na věci. Telefonní a faxové spojení na asistenční službu je uvedeno na identifikační kartě pojištění, kterou je vybaven každý klient, který si pojištění sjedná. Jednání probíhá nejen v českém jazyce, ale samozřejmě i v jiných světových jazycích. Asistenční služba poskytuje klientům jak cestovní tak předcestovní asistenci. 21

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Zdravotní pojištění migrantů v ČR Zdravotní pojištění migrantů v ČR Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Universita Karlova 1. lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Základní informace o populaci migrantů v

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Jak si pojistit na dovolenou?

Jak si pojistit na dovolenou? Jak si pojistit na dovolenou? Při cestách do zahraničí nás mohou potkat mnohá úskalí. Ať už jde o úraz, ztrátu zavazadel, či námi způsobenou škodu na zdraví a na majetku. Vysněná dovolená nebo služební

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je skutečným

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

SHRNUTÍ: DEFINICE VEŘEJNÉHO A KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

SHRNUTÍ: DEFINICE VEŘEJNÉHO A KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ SHRNUTÍ: Tato studie se zabývá analýzou ekonomických a právních aspektů komerčního zdravotního pojištění migrantů v ČR a to od jeho vzniku počátkem devadesátých let až do současné doby. Identifikuje přínosy

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Celoroční cestovní pojištění (typ 732) je určeno pro individuální

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojišťovnictví základní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_28 2 Název školy Registrační číslo

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO PPCPARST1106, produkt ALL RISK STORNO 1 / 6 Platnost a účinnost: od 1. června 2011 OBSAH Úvodní ustanovení...3

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) Příloha č. 2 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) I. PŘEDMĚT A ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pro individuální cestovní pojištění

Více

Zlatá debetní karta CitiCard

Zlatá debetní karta CitiCard Citigold Zlatá debetní karta CitiCard Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám zlatou debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející mnoho

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Debetní karta CitiCard

Debetní karta CitiCard Debetní karta CitiCard Balíček služeb Citi Premium Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS PPCPARST1306, produkt STORNO PLUS 1 / 9 Platnost a účinnost: od 1. června 2013 Přehled

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM.

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Prestižní karta PLATINUM se stane Vaším nepostradatelným společníkem. Poskytne Vám maximální komfort v osobním

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPST1303 PRODUKT STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPST1303 PRODUKT STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPST1303 PRODUKT STORNO PPCPST1303, produkt STORNO 1 / 8 Platnost a účinnost: od 25. března 2013 Přehled pojistného

Více

Druhy Pojištení. Sport Member

Druhy Pojištení. Sport Member Druhy Pojištení Sport Member Je potápění vaše zábava i láska? Hledáte nové potápěčské destinace? Chcete být vždy zajištěni a v bezpečí? Staňte se členem DAN Sport! DAN Sport Bronze Vhodné pro všechny potápěče,

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

USNESENÍ. Rady vlády ČR pro lidská práva. ze dne 26. února 2009

USNESENÍ. Rady vlády ČR pro lidská práva. ze dne 26. února 2009 USNESENÍ Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 26. února 2009 k začlenění vybraných kategorií cizinců, kteří pobývají v České republice přechodně, do systému veřejného zdravotního pojištění Rada vlády

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více