Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Michaela Vetterlová

2 Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí práce JUDr. Janě Zachovalové Ph.D. za trpělivé a důsledné vedení při psaní této práce. 2

3 Obsah 1 ÚVOD ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SYSTÉMOVÁ SOUČÁST PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Normativní právní akty Mezinárodní smlouvy Předpisy komunitárního práva PRÁVNÍ VZTAHY ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Subjekty pojistného vztahu Pojištěnci Plátci pojistného Zdravotní pojišťovny Zdravotnická zařízení Obsah právního vztahu zdravotního pojištění Práva a povinnosti zdravotních pojišťoven Práva a povinnosti pojištěnců a plátců pojistného Práva a povinnosti zdravotnických zařízení POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE POJEM ZDRAVOTNÍ PÉČE PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Smlouvy o poskytování zdravotní péče TYPY POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hrazená a související zdravotní péče Ambulantní péče a ústavní péče Zdravotní péče nutná a neodkladná Zdravotní péče dobrovolná a povinná Jednotlivé typy hrazené zdravotní péče ÚHRADA ZDRAVOTNÍ PÉČE PÉČE HRAZENÁ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Pozitivní vymezení hrazené péče Negativní vymezení ZPŮSOB STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD POSKYTNUTÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Způsob stanovení výše úhrady léčiv Způsob stanovení výše úhrad zdravotní péče ÚHRADOVÉ MECHANISMY VYKAZOVÁNÍ POSKYTNUTÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE REGULAČNÍ POPLATKY

4 5.1 VĚCNÝ ROZSAH REGULAČNÍCH POPLATKŮ REGULAČNÍ POPLATKY A ČL. 31 LZPS DAROVÁNÍ POPLATKŮ ÚHRADA A POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI EU REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

5 1 Úvod Lidské zdraví si lze pojistit pouze zdravým stylem života a prevencí, pokud ovšem ani toto nepomůže, pak je nutné spolehnout se na odborníky. Tato odborná pomoc ale není zadarmo, i když většina pacientů může mít tento dojem. Veřejné zdravotní pojištění jako součást systému sociálního pojištění patří mezi nejvýznamnější příjmový, ale také výdajový kanál veřejných prostředků. I to je jeden z důvodů, proč jsou v současné době pokusy o reformy tohoto odvětví tolik sledovány politiky i veřejností. Předkládaná práce není obhajobou těchto reforem ani jejich kritikou, má pouze ukázat, jak systém zdravotního pojištění v České republice funguje a především vysvětlit vývoj a současné podmínky, za kterých se zdravotní péče poskytuje a hradí z veřejného zdravotního pojištění a zamyslet se nad tím, zda připravované reformy budou účinné, popř. co by bylo potřeba změnit. Cílem předkládané práce je uvést věcný rozsah zdravotního pojištění, tj. poskytování a úhradu zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění podle nynější právní úpravy a současně se zamyslet nad tím, jaké změny přinese připravovaná a částečně již probíhající reforma zdravotnictví České republiky, popř. čeho by tato reforma měla dosáhnout. Zdravotnická zařízení jsou vybavena k poskytování té nejrozmanitější zdravotní péče, ovšem zdravotní péče, která je poskytována bez přímé úhrady pojištěnce, tj. je hrazena ze zdravotního pojištění, je omezena zákonem. Nelze si totiž představit situaci, kdy by byla z veřejného zdravotního pojištění hrazena veškerá zdravotní péče, takový stav by nebyl pro ekonomiku státu dlouhodobě udržitelný a i ve světě převládají spíše tendence zvyšovat spoluúčast pojištěnce. Pokud je tedy pojištěnci poskytnut určitý typ zdravotní péče, který je zařazen pod zákonem stanovenou hrazenou péči, pojištěnec se na úhradě této péče nepodílí. Systém poskytování a úhrady zdravotní péče v České republice je v české republice založen na zásadě sociální solidarity. Znamená to tedy, že prostředky potřebné k realizaci plnění vyplývajícího ze zdravotního pojištění jsou tvořeny ekonomicky aktivní částí obyvatelstva, ale jsou využity i pro zajištění těch obyvatel, kteří se na tvorbě těchto prostředků nepodílí. 1 Systém je tedy nastaven tak, že pojištěnec odvádí za rozhodné 1 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s

6 období pojistné, toto je společně s ostatními příjmy pojišťoven přerozděleno s ohledem na strukturu pojištěnců u jednotlivých pojišťoven a dále je z něj hrazena zdravotní péče smluvním zdravotnickým zařízením. Problematika stanovení úhrad zdravotní péče a léčivých přípravků včetně tzv. úhradových mechanismů je mj. obsahem následujících částí práce. Takto značně zjednodušeně znázorněný systém by se mohl jevit jako funkční, ovšem za předpokladu, že se nebudou vyskytovat žádné problémy, kterých je v systému zdravotnictví v České republice bohužel dost. Především je zde problém s plýtváním jak léčiv, tak návštěv u lékaře, dalším problémem je hospodaření velkých zdravotnických zařízení a také hospodaření pojišťoven, jejich pozdní platby za poskytnutou péči. Z těchto důvodů nestačí příjmy pojišťovny na úhradu zdravotní péče, a je nutný zásah ze strany státu, který se na zdravotnictví podílí nemalou částkou. V první části práce bude představeno veřejné zdravotní pojištění jako jeden ze základních subsystémů sociálního zabezpečení společně s jeho právní úpravou, základními právními vztahy, jejich subjekty a obsahem. Druhá a třetí část práce se bude týkat samotného poskytování zdravotní péče a jeho úhradě se zaměřením se na věcný rozsah zdravotního pojištění, tedy především na to, který typ zdravotní péče je hrazen a který ne a jakým způsobem je pojem zdravotní péče definován v zákoně. V této části budou také představeny možné typy poskytované péče a podmínky pro jejich poskytování. V případě úhrady je nutné vymezit, která péče je hrazená ze zdravotního pojištění, jakým způsobem jsou stanoveny výše těchto úhrad a rovněž jakým způsobem pojišťovna ví, co má vlastně zdravotnickému zařízení uhradit. V dalších částech se práce bude postupně věnovat regulačním poplatkům, poskytování zdravotní péče v rámci Evropské unie a také na reformou zdravotnictví a případnými změnami v systému poskytování a úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění, které by mohla přinést. 6

7 2 Zdravotní pojištění systémová součást práva sociálního zabezpečení Veřejné zdravotní pojištění je systémovou součástí sociálního zabezpečení. Tvoří jednu z částí sociálního pojištění, společně s ostatními druhy sociálního pojištění, kterými jsou nemocenské pojištění, důchodové pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro úplnost dodávám, že tento pilíř sociálního zabezpečení doplňují ještě další dva, kterými jsou státní podpora a sociální pomoc. 2 Zdravotní pojištění lze definovat jako všeobecné a povinné pojištění se státní zárukou realizace. 3 Veřejné zdravotní pojištění je všeobecné v tom smyslu, že je poskytováno každé fyzické osobě, která má na území České republiky trvalý pobyt, není tedy omezeno pouze na některé kategorie osob, jako je tomu u jiných součástí systému sociálního zabezpečení (např. u nemocenského pojištění, kde jsou pojištěni pouze pracovně činní občané, a to pro případ, kdy jsou pracovně neschopní z důvodu nemoci, těhotenství nebo mateřství). Veřejné zdravotní pojištění je označováno rovněž jako povinné, neboť vzniká ze zákona a bez ohledu na vůli subjektu daného vztahu (v tomto případě pojištěnce). Státní záruka realizace spočívá především v tom, že stát je garantem nad fungováním a financováním zdravotního pojištění pomocí právního rámce, který v této oblasti sám stát provádí prostřednictvím zákonodárců. 4 Stejně jako u ostatních systémových součástí sociálního zabezpečení i u zdravotního pojištění lze určit formu, a to jak z hlediska postavení státu, tak i z hlediska postavení občana. V prvním případě se jedná o formu všeobecného povinného pojištění, v druhém případě se jedná o formu pojišťovací, tj. o formu, kde se občané musí svými prostředky účastnit na tvorbě zdrojů, ze kterých se hradí potřebná zdravotní péče. 5 2 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2005, s. 38; Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2008, s Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s Tamtéž. 5 Tamtéž, s

8 2.1 Základní právní úprava Veřejné zdravotní pojištění je upraveno prostřednictvím pramenů práva. Prameny práva ve formálním smyslu lze definovat jako formy, které obsahují určité právní normy a které dodávají v nich obsaženým pravidlům charakter práva. 6 Mezi základní prameny práva patří normativní právní akty, mezinárodní smlouvy a po vstupu České republiky do Evropské unie (dále jen EU) také předpisy komunitárního práva. V této části práce představím ty prameny práva, které pokládám pro téma předkládané práce za podstatné Normativní právní akty Nejvyšší právní sílu má zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod (dále jen LZPS), který zakotvuje ve svém čl. 31 právo občanů České republiky na ochranu zdraví a právo na základě veřejného zdravotního pojištění na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky, za podmínek, které stanovuje zákon. Tohoto práva se lze domáhat pouze v mezích zákona, který toto právo upravuje (v našem případě tedy především zákony týkající se veřejného zdravotního pojištění), což stanovuje čl. 41 LZPS. Mezi základní právní předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění patří zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o veřejném zdravotním pojištění). V případě definic některých základních pojmů z okruhu poskytování a úhrady zdravotní péče slouží mj. také zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon o péči o zdraví lidu) nebo zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Lze také rozlišit okruh normativních právních aktů upravujících subjekty pojistného vztahu, kterými jsou zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení. Tyto subjekty jsou mj. upraveny těmito právními předpisy: zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 280/1992, o resortních, oborových a podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů, 6 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2008, s

9 zákon č. 258/2000 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů. Do skupiny normativních právních aktů se řadí také tzv. podzákonné předpisy. Jde o prameny nižší právní síly, které jsou představovány zejména vyhláškami Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) nebo Ministerstva financí a nařízeními vlády. V oblasti poskytování a úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění je třeba soustředit se zejména na tyto normativní právní akty: vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, vyhláška č. 464/2008 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok Mezinárodní smlouvy Mezinárodní smlouvy mohou být dvoustranné nebo vícestranné. Před vstupem České republiky do Evropské unie, tedy do 1. května 2004 byla Česká republika smluvní stranou několika převážně dvoustranných mezinárodních smluv upravujících sociální zabezpečení (tedy i zdravotní pojištění jako součást sociálního zabezpečení). Po vstupu do EU vstoupilo pro Českou republiku v platnost a účinnost nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o uplatňování systému sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny v rámci Společenství, které ve svém článku 6 stanovuje nahrazení dvoustranných a vícestranných smluv týkajících se sociálního zabezpečení nebo jeho části, uzavřenými mezi státy EU a Evropským hospodářským prostorem, včetně Švýcarska, tímto nařízením. Ustanovení výše zmíněných smluv se tím pádem již nepoužívají. V některých situacích je ovšem možné i nadále postupovat podle těchto uzavřených smluv. Jedná se o případy, kdy je určitý postup upraven smlouvou, ale zmíněné nařízení Rady takovou situaci neupravuje. Jako příklad uvádím Německo nebo Slovenskou republiku a smlouvy s nimi uzavřené, kde 9

10 je upravena dohoda o dopravě nemocných do České republiky a úhradě této dopravy, přičemž tuto problematiku nařízení Rady neupravuje. 7 Dvoustranné smlouvy, ať už mezinárodní nebo mezivládní, ovšem mají značný význam ve vztazích s nečlenskými státy. Jsou založeny na principu vzájemnosti, tzn. stejné podmínky poskytování zdravotní péče pro občany jiného státu jako pro občany státu poskytujícího zdravotní péči (pojištěnci cizích států tedy platí za poskytnutí zdravotní péče stejnou částku jako pojištěnci České republiky a naopak, což někdy znamená, že v cizině zaplatí český pojištěnec více než doma, mj. i kvůli vysoké spoluúčasti v některých zemích). Pramenem práva v oblasti zdravotnictví jsou také tzv. multilaterální mezinárodní smlouvy, ve kterých Česká republika vystupuje jako jedna z několika smluvních stran. Nejvýznamnější z této skupiny smluv v souvislosti s předmětem práce jsou podle mého názoru Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidstva z roku 1951, přijatá Českou republikou pod č. 209/1992 Sb., která ve svém čl. 3 zavazuje smluvní státy k uskutečnění takových opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče odpovídající kvality. Evropská sociální charta z roku 1961 přijata Českou republikou pod č. 14/2000 Sb. zase zakotvuje ve svém čl. 12 a čl. 13 právo na sociální zabezpečení a právo na lékařskou a sociální pomoc. Vzhledem k tomu, že Česká republika plně uznala závaznost výše uvedených článků, je zejména povinna vytvořit nebo udržovat systém sociálního zabezpečení a učinit uzavřením patřičných smluv opatření k zajištění rovného zacházení s vlastními a cizími státními příslušníky v oblasti sociálního zabezpečení (tedy i zdravotního pojištění) a dále je povinna zajistit účinné uplatnění práva na sociální a lékařskou pomoc. Účelem výše uvedených vícestranných smluv obsahujících standardy je zajištění minimálních norem, které daný stát zachovává vůči stanoveným skupinám osob v rámci své vnitrostátní právní úpravy. Nejde tedy o snahu o koordinaci právních předpisů, jako je tomu v případě evropských nařízení a směrnic, ale o harmonizaci národních právních předpisů. 8 7 Hebort, D. Systém mezinárodních smluv o poskytování zdravotní péče. Zdravotnictví a právo, 2008, č. 1, s Tamtéž, s

11 2.1.3 Předpisy komunitárního práva V oblasti komunitárního práva je nutné uvést dvě hlavní nařízení Rady, jsou jimi nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné osoby a členy jejich rodin, pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72 stanovující postup při provádění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 (dále jen nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72). Při interpretaci ustanovení těchto nařízení je nutné brát v úvahu také rozhodnutí a stanoviska Soudního dvora, která ovšem nejsou českým právním systémem pokládány za pramen práva. Výše zmíněná nařízení jsou přímo aplikovatelná a tvoří tak součást národního zákonodárství. 9 Dalším významným předpisem majícím vliv především na způsob vydávání průkazů pojištěnců je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71, pokud jde o vyrovnání nároků a zjednodušení postupů. Na základě tohoto nařízení byly zavedeny tzv. Evropské průkazy zdravotního pojištění (dále jen EHIC). Další podstatnou směrnicí, která měla značný vliv na podobu nynějšího systému veřejného zdravotního pojištění je směrnice č. 89/105/EHS o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění. Na základě této směrnice bylo nutné pozměnit systém stanovení cen léčiv v České republice, což MZ mj. i v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu, které bude probráno později. O poskytování a úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v rámci zemích EU bude pojednáno v samostatné kapitole. 2.2 Právní vztahy zdravotního pojištění Při poskytování a úhradě zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění vzniká několik typů právních vztahů, které lze definovat jako takové společenské vztahy, které vznikají mezi subjekty zdravotního pojištění a jejichž obsahem jsou vzájemná práva 9 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s

12 a povinnosti těchto subjektů stanovená právními normami a které směřují k poskytování zdravotní péče plně nebo částečně hrazené na účet veřejného zdravotního pojištění. 10 Právní vztahy lze rozdělit podle různých kritérií. Za základní považuji hledisko vzniku těchto vztahů. V závislosti na tomto kritériu rozlišujeme vztahy, které vznikají přímo ze zákona a vztahy vznikající na základě smlouvy. Právní vztahy ex lege, lze definovat jako vztahy, které vznikají přímo na základě vzniku určité právní události, se kterou právo spojuje vznik právního vztahu. Mezi tyto právní vztahy lze zařadit základní právní vztah v oblasti poskytování a úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění, a totiž pojistný vztah. Ten vzniká narozením, přehlášením k trvalému pobytu nebo se stane zaměstnancem u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice a zaniká smrtí, odhlášením nebo ukončením pracovního vztahu u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice. Na základě těchto právních události tak vzniká nebo zaniká pojistný vztah, jehož hlavními subjekty jsou pojištěnec a příslušná zdravotní pojišťovna. Druhá skupina právních vztahů veřejného zdravotního pojištění má povahu smluvní, jde o právní vztahy ex contractu. Jedná se o vztahy mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, které mezi sebou uzavírají smlouvy o poskytování zdravotní péče. Obsah těchto smluv je upraven vyhláškou MZ č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají tzv. rámcové smlouvy. Rámcové smlouvy slouží k úpravě podmínek zmíněných uzavíraných smluv (o rámcových smlouvách bude blížeji pojednáno v rámci problematiky podmínek poskytování zdravotní péče). Mezi tímto způsobem vznikající typ vztahů patří také tzv. smluvní pojištění. Předmětem práce je obligatorní pojištění, tedy veřejné zdravotní pojištění, pokládám ovšem za vhodné alespoň ve stručnosti se zmínit i o možnosti pojištěnce uzavřít smluvní pojištění, které se uzavírá vedle veřejného zdravotního pojištění. Smluvní zdravotní pojištění mohou zdravotní pojišťovny provádět pouze na základě povolení podle zvláštního zákona, kterým je zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. 11 Pojišťovny mohou uzavřít smluvní pojištění s osobami, které nejsou pojištěnci podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale i s osobami, které sice jsou pojištěnci ve smyslu zákona o veřejném 10 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s Zákon o veřejném zdravotním pojištěním. 12

13 zdravotním pojištění, ale mají zájem na krytí i té zdravotní péče, která přesahuje rámec tzv. hrazené péče, včetně léčení v cizině. Nejčastějším příkladem smluvního pojištění v případě, že jde o pojištěnce podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je tzv. cestovní připojištění, tedy pojištění pro případ vycestování do cizí země. I když pro Českou republiku jako člena EU platí nařízení Rady č. 1408/71 a občané mají nárok na poskytnutí zdravotní péče z veřejných prostředků ve stejném rozsahu jako občané daného státu, kteří jsou zde pojištěni, ne vždy toto pojištění zahrnuje celou výši poskytnuté hrazené péče, proto je vhodné připojistit se ještě prostřednictvím smluvního pojištění a při léčení v cizině tak zkombinovat oba možné způsoby pojištění. Pokud se jedná o pojištění osob, které jsou vyňaty ze systému veřejného zdravotního pojištění, pak je zde zvláštní režim. Nejčastěji se jedná o cizince, kteří pracují u zaměstnavatele, který za ně nehradí pojistné. Této skupině musí Česká republika podle směrnic EU zajistit alternativní přístup ke zdravotnímu pojištění, kterým je právě smluvní zdravotní pojištění. Toto pojištění ovšem může poskytovat pouze VZP. V souvislosti se změnou zákona o pojišťovnictví, který v ustanovení 3 odst. 2 stanoví možnost provozování pojišťovací činnosti pouze právnickými osobami ve formě akciových společností nebo družstev, byla VZP nucena založit dceřinou společnost (Pojišťovna VZP, a.s.), která převzala její pojistný kmen u těchto osob. 12 Právní vztahy lze dále rozdělit podle subjektů, které v tomto právním vztahu vystupují. Při zvolení takového kritéria rozlišujeme vztahy plátce pojistného a zdravotní pojišťovny, vztahy pojištěnce a zdravotní pojišťovny, dále vztahy zdravotní pojišťovny a zdravotnického zařízení nebo vztahy mezi pojištěnci (resp. pacienty) a zdravotnickými zařízeními Kareš, R. Stručný přehled vývoje smluvního pojištění v rámci VZP ČR, řešení negativních dopadů zákonných úprav až po založení dceřiné společnosti a dopad této skutečnosti. Zdravotnictví a právo, č. 3-4, 2008, s Pozn.: Stejného rozlišení použilo i MZ ve svém vyjádření ve věci týkající se návrhu na zrušení zákona ze dne 27. října 2007, sp. zn. Pl. ÚS 1/08, kde posuzuje právní povahu jednotlivých právních vztahů ve zdravotním pojištění, tedy zda se jedná o soukromoprávní nebo veřejnoprávní vztahy a za tím účelem rozděluje právní vztahy, které mohou vzniknout v oblasti veřejného zdravotního pojištění výše uvedeným způsobem. 13

14 2.2.1 Subjekty pojistného vztahu Subjekty právního vztahu zdravotního pojištění jsou takové subjekty společenských vztahů, které v rámci těchto vztahů mají zákonem stanovená práva a povinnosti. V oblasti právních vztahů zdravotního pojištění, lze rozlišovat subjekty oprávněné a subjekty další (někdy také jako povinné), u nichž převládají spíše povinnosti spojené se zabezpečením zdravotní péče. Do první skupiny patří pojištěnci, do druhé skupiny pak plátci pojistného (ti mohou být stejní jako pojištěnci, např. osoba samostatně výdělečně činná, nebo se od pojištěnců liší, např. zaměstnavatel nebo stát), zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení. Specifikem subjektů v těchto vztazích je fakt, že je zde jistá nerovnováha mezi povinnostmi a oprávněními obou typů subjektů. Zatímco na straně oprávněných subjektů převládají práva zaručována zákonem, na straně ostatních subjektů převládají zákonem stanovené povinnosti. 14 Oprávněné subjekty, tedy pojištěnci, sice mají určité povinnosti (viz také kapitola Obsah právního vztahu zdravotního pojištění), ovšem jejich objem se nedá srovnávat s povinnostmi ostatních subjektů, především zdravotních pojišťoven. Pro další úvahy je nutné vymezit si jednotlivé subjekty, tak jak to činí právní předpisy veřejného zdravotního pojištění Pojištěnci Vymezení pojmu pojištěnec je pro tuto práci podstatné z toho důvodu, že pouze pojištěncům lze podle zákona o veřejném zdravotním pojištění poskytovat bezplatnou zdravotní péči (v případě, že se jedná o péči hrazenou podle cit. zákona). Pojištěnce lze definovat jako fyzickou osobu, které je poskytována zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Hlavním kritériem pro určení, která fyzická osoba je pojištěncem, je její vazba k danému státu. Česká právní úprava, která má snahu o integraci v rámci Evropského společenství, rozumí touto vazbou trvalý pobyt. Druhou možností jak vyjádřit tuto vazbu ke státu je státní občanství. Podle ustanovení 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou tedy zdravotně pojištěny ty osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt. Toto kritérium je nedostatečné, neboť nezahrnuje ty osoby, které v České republice vykonávají pracovní činnost a přesto zde trvalý pobyt nemají (viz volný pohyb osob v EU zahrnující i právo pracovat v členských státech EU). Proto v ustanovení 2 tohoto zákona 14 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s. 166,

15 je obsaženo další doplňkové kritérium, podle kterého jsou za pojištěnce pokládány i ty osoby, které sice nemají na území České republiky trvalý pobyt, ovšem jsou zaměstnanci u zaměstnavatele, jehož sídlo se nachází na území České republiky. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů) zavedl změnu týkající se ustanovení o zaměstnavateli, u něhož nyní postačuje, má-li na území České republiky trvalý pobyt, i když sídlo jeho firmy je v jiném státě. Znamená to, že aby fyzická osoba byla pokládána podle zákona o veřejném zdravotním pojištění za pojištěnce, musí mít buď trvalý pobyt na území České republiky, nebo musí být zaměstnancem zaměstnavatele, který má na území České republiky sídlo nebo trvalý pobyt. 15 Pojištěnce lze definovat také pomocí tzv. negativního vymezení, které stanoví, kdo je z veřejného zdravotního pojištění vyňat. Ustanovení 2 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění uvádí jako nepojištěnce ty osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a které jsou činné v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatické výhody a imunity, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, dále uvádí osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné. Posledně zmíněné osoby nejsou pokládány za pojištěnce podle zákona platného v České republice, není ovšem vyloučené, že jsou pojištěnci podle zákona v cizím státě, kde jsou účastni zdravotního pojištění Plátci pojistného Definice plátců pojistného není pro tuto práci podstatná, pro úplnost a přehlednost ovšem uvádím i její podobu. Plátci pojistného jsou dalším okruhem subjektů právního vztahu zdravotního pojištění. Do této skupiny se řadí i někteří pojištěnci, proto se tyto subjekty mohou překrývat, tzn. že pojištěnec je zároveň plátcem pojistného. Ustanovení 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje jako plátce pojistného v první řadě pojištěnce podle ustanovení 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, dále zaměstnavatele a stát. 15 Pozn.: Trvalý pobyt je definován v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva ve znění pozdějších předpisů jako adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Institut trvalého pobytu je často kritizován jako nevyhovující, neboť často dochází k tomu, že trvalý pobyt má daný jedinec na určitém místě, faktické bydliště se ovšem nachází jinde a na místě trvalého pobytu není k dostižení. 15

16 Zákon rozlišuje tři skupiny pojištěnců, kteří jsou zároveň plátci pojistného. První skupinou jsou zaměstnanci, 16 druhou osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) a poslední skupinou jsou ti, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, avšak nejsou ani zaměstnancem ve smyslu výše uvedeném, ani OSVČ a není za něj plátcem stát, pokud ovšem tyto skutečnosti trvají po dobu jednoho kalendářního měsíce. Zaměstnavatel je plátcem pojistného za své zaměstnance, přitom platí, že nehradí pojistné v celé jeho výši, ale pouze část, druhou část hradí zaměstnanec ovšem prostřednictvím zaměstnavatele, který mu tuto část pojistného sráží ze mzdy (platu). Zaměstnavatel se tak stává subjektem právního vztahu zdravotního pojištění v okamžiku, kdy se pojištěnec stává jeho zaměstnancem, sám zaměstnavatel nemůže prostřednictvím své vůle ovlivnit své postavení v tomto právním vztahu. Dalším plátcem pojistného je stát. Ten se stává plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu pouze v zákonem stanovených případech. Tzv. státní pojištěnci, tedy ty osoby, za které pojistné hradí stát, jsou taxativně vymezeni v ustanovení 7 odst. 1 a 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Některé publikace dělí tento typ pojištěnců do dvou základních skupin. 17 První z nich je skupina státních pojištěnců, za které stát hradí pojistné vždy a patří sem nezaopatřené děti, 18 poživatelé důchodů z důchodového pojištění, uchazeči o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání a osoby konající základní službu v ozbrojených silách, další službu nebo civilní službu a osoby povolané k vojenskému cvičení. Druhou skupinu tvoří ti pojištěnci, za které sice stát hradí pojistné, ale pouze v případě, že nemají současně příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Do této skupiny pak spadají ostatní stání pojištěnci uvedení v ustanovení 7 odst. 1 a 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 16 Pozn.: Pro účely veřejného zdravotního pojištění je nutné chápat pojem zaměstnanec odlišným způsobem než pro účely např. pracovního práva. Zákon o veřejném zdravotním pojištění v ustanovení 5 písm. a) stanovuje legislativní zkratku pro tento pojem. Zaměstnanec je tedy nadále chápán jako fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se zákonem danými výjimkami. 17 Vančurová, A. Klazar, S. Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky. Praha: ASPI, a.s., 2005, s Pozn.: Podle mého názoru stojí za úvahu návrh, že by za své děti měli hradit pojistné jejich rodiče. Myslím si, že rodiče by se zajisté měli podílet na zdravotní péči svých dětí, proto bych se k tomuto návrhu přikláněla, ovšem pouze v případě, že by vyměřovací základ pro děti byl omezen a vytvořen podle určitých kritérií, jakými je např. příjem rodičů, apod. 16

17 Zdravotní pojišťovny Zdravotní pojišťovny, stejně jako stát nebo zaměstnavatelé v pozici plátce pojistného, jsou řazeny k subjektům povinným, a to k základním povinným subjektům. 19 Zdravotní pojišťovny jsou nositelkami zdravotního pojištění, zabezpečují provádění zdravotního pojištění a spravují finance, ze kterých je toto pojištění hrazeno. V současné době existuje v České republice celkem jedenáct tzv. veřejných pojišťoven, tedy zdravotních pojišťoven poskytujícím veřejné zdravotní pojištění (ještě nedávno jich bylo pouze 10, 16. března 2009 ovšem vznikla nová pojišťovna Média). 20 Ústřední postavení má Všeobecná zdravotní pojišťovna (dále jen VZP). Zákon ovšem připouští existenci i jiných zdravotních pojišťoven, a sice oborových, podnikových a resortních (dále jen zaměstnanecké pojišťovny). Vznik zdravotních pojišťoven a jejich právní postavení je upraveno zákonem. Jedná se o zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách) a v případě VZP o zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (dále jen zákon o VZP). Oba typy pojišťoven ovšem v právním vztahu ke svému pojištěnci mají rovné postavení, i když se dá říci, že VZP má v systému zdravotních pojišťoven základní postavení, čemuž nasvědčuje i fakt, že je upravena speciálním zákonem a nepodléhá zákonu upravujícímu vznik ostatních zdravotních pojišťoven. Také pravidlo stanovené v ustanovení 2 zákona o VZP, které říká, že VZP je zdravotní pojišťovnou pro všechny, kteří nejsou pojištěni u pojišťoven ostatních, nasvědčuje o specifickém postavení VZP. V případě, že si pojištěnec nevybere svou zdravotní pojišťovnu, je tedy automaticky pojištěn u VZP. Zdravotní pojišťovny jsou právnickou osobou, což platí i o VZP. 21 VZP je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona, vystupuje svým jménem a nabývá 19 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s ČTK. Na trh vstupuje nová zdravotní pojišťovna [citováno 20.února 2009]. Dostupné z 21 Pozn.: VZP nelze pokládat za ústřední orgán státní správy, jak judikoval také Vrchní soud ve svém rozhodnutí ze dne 10. května 1995, sp.zn. 7 A 68/95, kdy rozhodoval o tom, zda je podle občanského soudního řádu věcně příslušný k projednání žaloby na zrušení rozhodnutí vydaného rozhodčím orgánem VZP k odvolání žalobce proti platebnímu výměru. Soud zde konstatuje, že VZP není ústředním orgánem státní správy, ale pouze právnickou osobou, které zákon svěřuje rozhodování o povinnostech a právech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy. Vrchní soud proto shledal, že v této věci není věcně příslušný, 17

18 práv a povinností a také nese odpovědnost za své jednání v těchto právních vztazích. Pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem, a také s majetkem, který jí byl svěřen. V souvislosti s veřejnými zdravotními pojišťovnami se objevuje otázka, zda není jejich počet nadbytečný, např. se uvažuje o spojení Pojišťovny Ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny, i když v závislosti na nově vzniklou zdravotní pojišťovnu Média mi připadají podobné úvahy nepodstatné Zdravotnická zařízení Základní právní předpis, který upravuje tento subjekt právních vztahů zdravotního pojištění je zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a také zákon o veřejném zdravotním pojištění, kde je zakotvena povinnost zdravotních pojišťoven zřídit síť zdravotnických zařízení. Zdravotnická zařízení lze rozdělit na tzv. státní zdravotnická zařízení (tj. ta zařízení, jejichž zřizovatelem je stát, jde např. o fakultní nemocnice, které mají právní postavení příspěvkových státních organizací, což po právní stránce znamená, že nemají svůj vlastní majetek, ale pouze právo na hospodaření s majetkem státu, což současně znamená, že veškeré výdaje jsou hrazeny ze státních prostředků 23 ). Dále jsou to tzv. veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, která jsou upravena zákonem č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů. Jsou právnickou osobou provozují zdravotnické zařízení, ve kterém je poskytována zdravotní péče, především formou ústavní péče, ale také např. formou ambulantní péče (o formách poskytování zdravotní péče viz níže v kapitole s názvem Poskytování zdravotní péče). 24 Díky postupné privatizaci ovšem zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění mohou neboť věcně příslušným je pouze v případě rozhodování v případě odvolání proti rozhodnutí ústředních orgánů státní správy. 22 ČTK. Filipová chce fúzovat státní pojišťovny [citováno 22. března 2009]. Dostupné z ln_domov_tma 23 Struna, S. Švestka, J. Úvaha nad úpravou právní formy zdravotnických zařízení, jmenovitě univerzitních nemocnic. Právní rozhledy, 2008, č. 10, s Pozn.: Tento typ zdravotnického zařízení se mi nepodařilo najít, tudíž se domnívám, že se v České republice již nevyskytuje (viz také Adresář zdravotnických zařízení k Dostupné z proto mi připadá tento zákon nadbytečný a ustanovení obsahující tento pojem obsoletní. 18

19 poskytovat také nestátní zdravotnická zařízení, která jsou upravena zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Úkolem všech těchto zařízení je poskytnout zdravotní péči v takovém rozsahu, který je ve většině případů stanoven ve smlouvě o poskytování zdravotní péče uzavřené mezi zdravotním zařízením a zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěnec, jemuž je zdravotní péče poskytována, pojištěn, ale také tzv. zdravotní péči nutnou a neodkladnou i pro ty pojištěnce, kteří jsou registrování u zdravotní pojišťovny, která smlouvu s daným zdravotním zařízením neuzavřela, v obou případech bez přímé úhrady pojištěnce (v případě, že jde o zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění) Obsah právního vztahu zdravotního pojištění Obsahem právního vztahu zdravotního pojištění jsou práva a povinnosti subjektů tohoto vztahu. 25 Proto je tato kapitola strukturována do částí, které odpovídají právům a povinnostem jednotlivých subjektům právních vztahů zdravotního pojištění. Jak již bylo zmíněno výše, zatímco na straně pojištěnců převažují oprávnění, na straně ostatních subjektů pak povinnosti. Vzhledem k hlavnímu tématu práce je tato část zaměřena pouze na ty práva a povinnosti vztahující se k úhradě a poskytování zdravotní péče Práva a povinnosti zdravotních pojišťoven Mezi základní právní povinnosti zdravotní pojišťovny patří vydání svým pojištěncům průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad o tom, že je pojištěn. Průkaz pojištěnce opravňuje pojištěnce vyžadovat bezplatnou zdravotní péči v tom rozsahu, který je stanoven zákonem (tedy pouze péči, která je zákonem označená jako hrazená) ve smluvních zdravotnických zařízeních. Zdravotní průkaz pojištěnce má v současnosti podobu EHIC. Další povinností pojišťovny je výše zmíněná povinnost vybudovat síť zdravotnických zařízení, která bude účelně rozvrstvená tak, aby zaručovala teritoriální dostupnost a kvalitu Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s Pozn.: Otázku podoby sítě zdravotnických zařízeních, kterou má pojišťovna povinnost zřizovat také rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 5. května 1999, sp. zn. Pl. ÚS 23/98. V tomto případě šlo o to, že si navrhovatelka stěžovala na to, že takováto síť smluvních zdravotních zařízení je v rozporu s jejím právem na volbu pojišťovny a lékařského zařízení. Vybrala si totiž zařízení, které nemělo uzavřenou smlouvu s příslušnou pojišťovnou a požadovalo po ní plnou úhradu poskytnuté zdravotní péče. Soud konstatoval, a já se s ním plně ztotožňuji, že právo na volbu zdravotnického zařízení nebo lékaře nelze pojímat absolutně a zákonodárce má možnost jej omezit při zachování principu svobodné volby lékaře nebo zdravotnického 19

20 Další zásadní povinností je povinnost hradit za své pojištěnce poskytnutou zdravotní péči. Tyto povinnosti jsou mj. vyjádřeny v ustanovení 40 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle tohoto ustanovení jsou zdravotní pojišťovny povinny uhradit zdravotnímu zařízení poskytnutou péči, která je ze zákona hrazená, ve lhůtách sjednaných ve smlouvě mezi tímto zařízením a zdravotní pojišťovnou. Mezi základní práva pojišťovny patří právo na kontrolu využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Kontrolní činnost je prováděna revizními lékaři a odbornými pracovníky příslušné pojišťovny, kteří jsou ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti. Ti mají za úkol kontrolovat především odůvodněnost léčebných postupů a shodu mezi vyúčtovanou a poskytnutou zdravotní péčí. 27 Kontrola podle mého názoru přichází i ze strany pojištěnců, kteří mají v současnosti právo na informace o úhradách pojišťovny za daného pojištěnce. Ten se tak může přesvědčit o tom, zda úkony vykázané zdravotnickým zařízením opravdu odpovídají poskytnuté zdravotní péči. V současné době lze o takový výpis požádat svou zdravotní pojišťovnu, i když některé pojišťovny již umožňují přístup k těmto informacím pomocí internetu Práva a povinnosti pojištěnců a plátců pojistného V této části je pojednáno o právech a povinnostech pojištěnců i plátců pojistného, neboť je těžké odlišovat práva a povinnosti pouze pojištěnců a pouze plátců pojistného, z toho důvodu, že pojištěnec je v zákonem stanovených případech také plátcem pojistného. Práva a povinnosti těchto subjektů se tak velmi prolínají a doplňují a nelze je jednoznačně oddělit. Jsou značně obsáhlá, proto zde uvedu pouze ta práva a povinnosti, které pokládám za základní a podstatná pro téma předkládané práce. Základními povinnostmi, které dominují ve vztazích zdravotního pojištění je povinnost oznamovací a povinnost platit pojistné. 28 Povinnost oznamovací je upravena v ustanovení 10 zákona a týká se plátců pojistného (ať už jsou jimi zaměstnavatelé, zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, popř. osoba s nezdanitelnými příjmy). Obecně lze tedy říci, že oznamovací povinnost nastává v případech, kdy nastane zařízení do té míry, jakou je možné považovat za stále ještě šetřící podstatu a smysl posuzovaného základního práva z pohledu čl. 4 odst. 4 Listiny. 27 Zákon o veřejném zdravotním pojištění. 28 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o úrazovém pojištění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta Plzeň 2013 Zpracovala: Klára Svitáková Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení

Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Bc. Vladimír Marcián 2013

Více

Reorganizace a návrh restrukturalizace České správy sociálního zabezpečení. Bc. Eva Slováková

Reorganizace a návrh restrukturalizace České správy sociálního zabezpečení. Bc. Eva Slováková Reorganizace a návrh restrukturalizace České správy sociálního zabezpečení Bc. Eva Slováková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem práce je navrhnout ekonomičtější a efektivnější strukturu České správy

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy spojené s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy spojené s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy spojené s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění The Currant Problems Connected to the Draft of the Insurance

Více

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Předpis č. K datu Poznámka 242/1997 Sb. (k 1.1.1998) doplňuje 2/1998

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie Zpracoval: Ladislav Drha Vedoucí diplomové práce: JUDr. Monika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Invalidita a invalidní důchod Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Eva Šindlerová Vedoucí práce: doc.

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Právní rámec postavení cizinců v České republice

Právní rámec postavení cizinců v České republice Právní rámec postavení cizinců v České republice Poradna pro státní občanství, občanská a lidská práva Praha, prosinec 2000 2 Na úvod: Smyslem následujících stránek není naprosto vyčerpávajícím způsobem

Více

4. ročník. Uherské Hradiště KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO

4. ročník. Uherské Hradiště KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO 4. ročník KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO Uherské Hradiště 11. - 12.9. 2014 Být klientem VZP je správné rozhodnutí VÝRAZNĚ JSME ZJEDNODUŠILI PODMÍNKY PRO ČERPÁNÍ MNOHA PŘÍSPĚVKŮ

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb Zákon o veřejném zdravotním pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Parlament

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vojena Güttlera, Pavla

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Vývoj zdravotního systému v ČR

Vývoj zdravotního systému v ČR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj zdravotního systému v ČR Josef Eim 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více