Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Michaela Vetterlová

2 Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí práce JUDr. Janě Zachovalové Ph.D. za trpělivé a důsledné vedení při psaní této práce. 2

3 Obsah 1 ÚVOD ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SYSTÉMOVÁ SOUČÁST PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Normativní právní akty Mezinárodní smlouvy Předpisy komunitárního práva PRÁVNÍ VZTAHY ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Subjekty pojistného vztahu Pojištěnci Plátci pojistného Zdravotní pojišťovny Zdravotnická zařízení Obsah právního vztahu zdravotního pojištění Práva a povinnosti zdravotních pojišťoven Práva a povinnosti pojištěnců a plátců pojistného Práva a povinnosti zdravotnických zařízení POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE POJEM ZDRAVOTNÍ PÉČE PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Smlouvy o poskytování zdravotní péče TYPY POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hrazená a související zdravotní péče Ambulantní péče a ústavní péče Zdravotní péče nutná a neodkladná Zdravotní péče dobrovolná a povinná Jednotlivé typy hrazené zdravotní péče ÚHRADA ZDRAVOTNÍ PÉČE PÉČE HRAZENÁ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Pozitivní vymezení hrazené péče Negativní vymezení ZPŮSOB STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD POSKYTNUTÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Způsob stanovení výše úhrady léčiv Způsob stanovení výše úhrad zdravotní péče ÚHRADOVÉ MECHANISMY VYKAZOVÁNÍ POSKYTNUTÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE REGULAČNÍ POPLATKY

4 5.1 VĚCNÝ ROZSAH REGULAČNÍCH POPLATKŮ REGULAČNÍ POPLATKY A ČL. 31 LZPS DAROVÁNÍ POPLATKŮ ÚHRADA A POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI EU REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

5 1 Úvod Lidské zdraví si lze pojistit pouze zdravým stylem života a prevencí, pokud ovšem ani toto nepomůže, pak je nutné spolehnout se na odborníky. Tato odborná pomoc ale není zadarmo, i když většina pacientů může mít tento dojem. Veřejné zdravotní pojištění jako součást systému sociálního pojištění patří mezi nejvýznamnější příjmový, ale také výdajový kanál veřejných prostředků. I to je jeden z důvodů, proč jsou v současné době pokusy o reformy tohoto odvětví tolik sledovány politiky i veřejností. Předkládaná práce není obhajobou těchto reforem ani jejich kritikou, má pouze ukázat, jak systém zdravotního pojištění v České republice funguje a především vysvětlit vývoj a současné podmínky, za kterých se zdravotní péče poskytuje a hradí z veřejného zdravotního pojištění a zamyslet se nad tím, zda připravované reformy budou účinné, popř. co by bylo potřeba změnit. Cílem předkládané práce je uvést věcný rozsah zdravotního pojištění, tj. poskytování a úhradu zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění podle nynější právní úpravy a současně se zamyslet nad tím, jaké změny přinese připravovaná a částečně již probíhající reforma zdravotnictví České republiky, popř. čeho by tato reforma měla dosáhnout. Zdravotnická zařízení jsou vybavena k poskytování té nejrozmanitější zdravotní péče, ovšem zdravotní péče, která je poskytována bez přímé úhrady pojištěnce, tj. je hrazena ze zdravotního pojištění, je omezena zákonem. Nelze si totiž představit situaci, kdy by byla z veřejného zdravotního pojištění hrazena veškerá zdravotní péče, takový stav by nebyl pro ekonomiku státu dlouhodobě udržitelný a i ve světě převládají spíše tendence zvyšovat spoluúčast pojištěnce. Pokud je tedy pojištěnci poskytnut určitý typ zdravotní péče, který je zařazen pod zákonem stanovenou hrazenou péči, pojištěnec se na úhradě této péče nepodílí. Systém poskytování a úhrady zdravotní péče v České republice je v české republice založen na zásadě sociální solidarity. Znamená to tedy, že prostředky potřebné k realizaci plnění vyplývajícího ze zdravotního pojištění jsou tvořeny ekonomicky aktivní částí obyvatelstva, ale jsou využity i pro zajištění těch obyvatel, kteří se na tvorbě těchto prostředků nepodílí. 1 Systém je tedy nastaven tak, že pojištěnec odvádí za rozhodné 1 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s

6 období pojistné, toto je společně s ostatními příjmy pojišťoven přerozděleno s ohledem na strukturu pojištěnců u jednotlivých pojišťoven a dále je z něj hrazena zdravotní péče smluvním zdravotnickým zařízením. Problematika stanovení úhrad zdravotní péče a léčivých přípravků včetně tzv. úhradových mechanismů je mj. obsahem následujících částí práce. Takto značně zjednodušeně znázorněný systém by se mohl jevit jako funkční, ovšem za předpokladu, že se nebudou vyskytovat žádné problémy, kterých je v systému zdravotnictví v České republice bohužel dost. Především je zde problém s plýtváním jak léčiv, tak návštěv u lékaře, dalším problémem je hospodaření velkých zdravotnických zařízení a také hospodaření pojišťoven, jejich pozdní platby za poskytnutou péči. Z těchto důvodů nestačí příjmy pojišťovny na úhradu zdravotní péče, a je nutný zásah ze strany státu, který se na zdravotnictví podílí nemalou částkou. V první části práce bude představeno veřejné zdravotní pojištění jako jeden ze základních subsystémů sociálního zabezpečení společně s jeho právní úpravou, základními právními vztahy, jejich subjekty a obsahem. Druhá a třetí část práce se bude týkat samotného poskytování zdravotní péče a jeho úhradě se zaměřením se na věcný rozsah zdravotního pojištění, tedy především na to, který typ zdravotní péče je hrazen a který ne a jakým způsobem je pojem zdravotní péče definován v zákoně. V této části budou také představeny možné typy poskytované péče a podmínky pro jejich poskytování. V případě úhrady je nutné vymezit, která péče je hrazená ze zdravotního pojištění, jakým způsobem jsou stanoveny výše těchto úhrad a rovněž jakým způsobem pojišťovna ví, co má vlastně zdravotnickému zařízení uhradit. V dalších částech se práce bude postupně věnovat regulačním poplatkům, poskytování zdravotní péče v rámci Evropské unie a také na reformou zdravotnictví a případnými změnami v systému poskytování a úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění, které by mohla přinést. 6

7 2 Zdravotní pojištění systémová součást práva sociálního zabezpečení Veřejné zdravotní pojištění je systémovou součástí sociálního zabezpečení. Tvoří jednu z částí sociálního pojištění, společně s ostatními druhy sociálního pojištění, kterými jsou nemocenské pojištění, důchodové pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro úplnost dodávám, že tento pilíř sociálního zabezpečení doplňují ještě další dva, kterými jsou státní podpora a sociální pomoc. 2 Zdravotní pojištění lze definovat jako všeobecné a povinné pojištění se státní zárukou realizace. 3 Veřejné zdravotní pojištění je všeobecné v tom smyslu, že je poskytováno každé fyzické osobě, která má na území České republiky trvalý pobyt, není tedy omezeno pouze na některé kategorie osob, jako je tomu u jiných součástí systému sociálního zabezpečení (např. u nemocenského pojištění, kde jsou pojištěni pouze pracovně činní občané, a to pro případ, kdy jsou pracovně neschopní z důvodu nemoci, těhotenství nebo mateřství). Veřejné zdravotní pojištění je označováno rovněž jako povinné, neboť vzniká ze zákona a bez ohledu na vůli subjektu daného vztahu (v tomto případě pojištěnce). Státní záruka realizace spočívá především v tom, že stát je garantem nad fungováním a financováním zdravotního pojištění pomocí právního rámce, který v této oblasti sám stát provádí prostřednictvím zákonodárců. 4 Stejně jako u ostatních systémových součástí sociálního zabezpečení i u zdravotního pojištění lze určit formu, a to jak z hlediska postavení státu, tak i z hlediska postavení občana. V prvním případě se jedná o formu všeobecného povinného pojištění, v druhém případě se jedná o formu pojišťovací, tj. o formu, kde se občané musí svými prostředky účastnit na tvorbě zdrojů, ze kterých se hradí potřebná zdravotní péče. 5 2 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2005, s. 38; Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2008, s Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s Tamtéž. 5 Tamtéž, s

8 2.1 Základní právní úprava Veřejné zdravotní pojištění je upraveno prostřednictvím pramenů práva. Prameny práva ve formálním smyslu lze definovat jako formy, které obsahují určité právní normy a které dodávají v nich obsaženým pravidlům charakter práva. 6 Mezi základní prameny práva patří normativní právní akty, mezinárodní smlouvy a po vstupu České republiky do Evropské unie (dále jen EU) také předpisy komunitárního práva. V této části práce představím ty prameny práva, které pokládám pro téma předkládané práce za podstatné Normativní právní akty Nejvyšší právní sílu má zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod (dále jen LZPS), který zakotvuje ve svém čl. 31 právo občanů České republiky na ochranu zdraví a právo na základě veřejného zdravotního pojištění na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky, za podmínek, které stanovuje zákon. Tohoto práva se lze domáhat pouze v mezích zákona, který toto právo upravuje (v našem případě tedy především zákony týkající se veřejného zdravotního pojištění), což stanovuje čl. 41 LZPS. Mezi základní právní předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění patří zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o veřejném zdravotním pojištění). V případě definic některých základních pojmů z okruhu poskytování a úhrady zdravotní péče slouží mj. také zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon o péči o zdraví lidu) nebo zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Lze také rozlišit okruh normativních právních aktů upravujících subjekty pojistného vztahu, kterými jsou zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení. Tyto subjekty jsou mj. upraveny těmito právními předpisy: zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 280/1992, o resortních, oborových a podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů, 6 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2008, s

9 zákon č. 258/2000 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů. Do skupiny normativních právních aktů se řadí také tzv. podzákonné předpisy. Jde o prameny nižší právní síly, které jsou představovány zejména vyhláškami Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) nebo Ministerstva financí a nařízeními vlády. V oblasti poskytování a úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění je třeba soustředit se zejména na tyto normativní právní akty: vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, vyhláška č. 464/2008 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok Mezinárodní smlouvy Mezinárodní smlouvy mohou být dvoustranné nebo vícestranné. Před vstupem České republiky do Evropské unie, tedy do 1. května 2004 byla Česká republika smluvní stranou několika převážně dvoustranných mezinárodních smluv upravujících sociální zabezpečení (tedy i zdravotní pojištění jako součást sociálního zabezpečení). Po vstupu do EU vstoupilo pro Českou republiku v platnost a účinnost nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o uplatňování systému sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny v rámci Společenství, které ve svém článku 6 stanovuje nahrazení dvoustranných a vícestranných smluv týkajících se sociálního zabezpečení nebo jeho části, uzavřenými mezi státy EU a Evropským hospodářským prostorem, včetně Švýcarska, tímto nařízením. Ustanovení výše zmíněných smluv se tím pádem již nepoužívají. V některých situacích je ovšem možné i nadále postupovat podle těchto uzavřených smluv. Jedná se o případy, kdy je určitý postup upraven smlouvou, ale zmíněné nařízení Rady takovou situaci neupravuje. Jako příklad uvádím Německo nebo Slovenskou republiku a smlouvy s nimi uzavřené, kde 9

10 je upravena dohoda o dopravě nemocných do České republiky a úhradě této dopravy, přičemž tuto problematiku nařízení Rady neupravuje. 7 Dvoustranné smlouvy, ať už mezinárodní nebo mezivládní, ovšem mají značný význam ve vztazích s nečlenskými státy. Jsou založeny na principu vzájemnosti, tzn. stejné podmínky poskytování zdravotní péče pro občany jiného státu jako pro občany státu poskytujícího zdravotní péči (pojištěnci cizích států tedy platí za poskytnutí zdravotní péče stejnou částku jako pojištěnci České republiky a naopak, což někdy znamená, že v cizině zaplatí český pojištěnec více než doma, mj. i kvůli vysoké spoluúčasti v některých zemích). Pramenem práva v oblasti zdravotnictví jsou také tzv. multilaterální mezinárodní smlouvy, ve kterých Česká republika vystupuje jako jedna z několika smluvních stran. Nejvýznamnější z této skupiny smluv v souvislosti s předmětem práce jsou podle mého názoru Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidstva z roku 1951, přijatá Českou republikou pod č. 209/1992 Sb., která ve svém čl. 3 zavazuje smluvní státy k uskutečnění takových opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče odpovídající kvality. Evropská sociální charta z roku 1961 přijata Českou republikou pod č. 14/2000 Sb. zase zakotvuje ve svém čl. 12 a čl. 13 právo na sociální zabezpečení a právo na lékařskou a sociální pomoc. Vzhledem k tomu, že Česká republika plně uznala závaznost výše uvedených článků, je zejména povinna vytvořit nebo udržovat systém sociálního zabezpečení a učinit uzavřením patřičných smluv opatření k zajištění rovného zacházení s vlastními a cizími státními příslušníky v oblasti sociálního zabezpečení (tedy i zdravotního pojištění) a dále je povinna zajistit účinné uplatnění práva na sociální a lékařskou pomoc. Účelem výše uvedených vícestranných smluv obsahujících standardy je zajištění minimálních norem, které daný stát zachovává vůči stanoveným skupinám osob v rámci své vnitrostátní právní úpravy. Nejde tedy o snahu o koordinaci právních předpisů, jako je tomu v případě evropských nařízení a směrnic, ale o harmonizaci národních právních předpisů. 8 7 Hebort, D. Systém mezinárodních smluv o poskytování zdravotní péče. Zdravotnictví a právo, 2008, č. 1, s Tamtéž, s

11 2.1.3 Předpisy komunitárního práva V oblasti komunitárního práva je nutné uvést dvě hlavní nařízení Rady, jsou jimi nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné osoby a členy jejich rodin, pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72 stanovující postup při provádění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 (dále jen nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72). Při interpretaci ustanovení těchto nařízení je nutné brát v úvahu také rozhodnutí a stanoviska Soudního dvora, která ovšem nejsou českým právním systémem pokládány za pramen práva. Výše zmíněná nařízení jsou přímo aplikovatelná a tvoří tak součást národního zákonodárství. 9 Dalším významným předpisem majícím vliv především na způsob vydávání průkazů pojištěnců je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71, pokud jde o vyrovnání nároků a zjednodušení postupů. Na základě tohoto nařízení byly zavedeny tzv. Evropské průkazy zdravotního pojištění (dále jen EHIC). Další podstatnou směrnicí, která měla značný vliv na podobu nynějšího systému veřejného zdravotního pojištění je směrnice č. 89/105/EHS o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění. Na základě této směrnice bylo nutné pozměnit systém stanovení cen léčiv v České republice, což MZ mj. i v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu, které bude probráno později. O poskytování a úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v rámci zemích EU bude pojednáno v samostatné kapitole. 2.2 Právní vztahy zdravotního pojištění Při poskytování a úhradě zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění vzniká několik typů právních vztahů, které lze definovat jako takové společenské vztahy, které vznikají mezi subjekty zdravotního pojištění a jejichž obsahem jsou vzájemná práva 9 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s

12 a povinnosti těchto subjektů stanovená právními normami a které směřují k poskytování zdravotní péče plně nebo částečně hrazené na účet veřejného zdravotního pojištění. 10 Právní vztahy lze rozdělit podle různých kritérií. Za základní považuji hledisko vzniku těchto vztahů. V závislosti na tomto kritériu rozlišujeme vztahy, které vznikají přímo ze zákona a vztahy vznikající na základě smlouvy. Právní vztahy ex lege, lze definovat jako vztahy, které vznikají přímo na základě vzniku určité právní události, se kterou právo spojuje vznik právního vztahu. Mezi tyto právní vztahy lze zařadit základní právní vztah v oblasti poskytování a úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění, a totiž pojistný vztah. Ten vzniká narozením, přehlášením k trvalému pobytu nebo se stane zaměstnancem u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice a zaniká smrtí, odhlášením nebo ukončením pracovního vztahu u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice. Na základě těchto právních události tak vzniká nebo zaniká pojistný vztah, jehož hlavními subjekty jsou pojištěnec a příslušná zdravotní pojišťovna. Druhá skupina právních vztahů veřejného zdravotního pojištění má povahu smluvní, jde o právní vztahy ex contractu. Jedná se o vztahy mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, které mezi sebou uzavírají smlouvy o poskytování zdravotní péče. Obsah těchto smluv je upraven vyhláškou MZ č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají tzv. rámcové smlouvy. Rámcové smlouvy slouží k úpravě podmínek zmíněných uzavíraných smluv (o rámcových smlouvách bude blížeji pojednáno v rámci problematiky podmínek poskytování zdravotní péče). Mezi tímto způsobem vznikající typ vztahů patří také tzv. smluvní pojištění. Předmětem práce je obligatorní pojištění, tedy veřejné zdravotní pojištění, pokládám ovšem za vhodné alespoň ve stručnosti se zmínit i o možnosti pojištěnce uzavřít smluvní pojištění, které se uzavírá vedle veřejného zdravotního pojištění. Smluvní zdravotní pojištění mohou zdravotní pojišťovny provádět pouze na základě povolení podle zvláštního zákona, kterým je zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. 11 Pojišťovny mohou uzavřít smluvní pojištění s osobami, které nejsou pojištěnci podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale i s osobami, které sice jsou pojištěnci ve smyslu zákona o veřejném 10 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s Zákon o veřejném zdravotním pojištěním. 12

13 zdravotním pojištění, ale mají zájem na krytí i té zdravotní péče, která přesahuje rámec tzv. hrazené péče, včetně léčení v cizině. Nejčastějším příkladem smluvního pojištění v případě, že jde o pojištěnce podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je tzv. cestovní připojištění, tedy pojištění pro případ vycestování do cizí země. I když pro Českou republiku jako člena EU platí nařízení Rady č. 1408/71 a občané mají nárok na poskytnutí zdravotní péče z veřejných prostředků ve stejném rozsahu jako občané daného státu, kteří jsou zde pojištěni, ne vždy toto pojištění zahrnuje celou výši poskytnuté hrazené péče, proto je vhodné připojistit se ještě prostřednictvím smluvního pojištění a při léčení v cizině tak zkombinovat oba možné způsoby pojištění. Pokud se jedná o pojištění osob, které jsou vyňaty ze systému veřejného zdravotního pojištění, pak je zde zvláštní režim. Nejčastěji se jedná o cizince, kteří pracují u zaměstnavatele, který za ně nehradí pojistné. Této skupině musí Česká republika podle směrnic EU zajistit alternativní přístup ke zdravotnímu pojištění, kterým je právě smluvní zdravotní pojištění. Toto pojištění ovšem může poskytovat pouze VZP. V souvislosti se změnou zákona o pojišťovnictví, který v ustanovení 3 odst. 2 stanoví možnost provozování pojišťovací činnosti pouze právnickými osobami ve formě akciových společností nebo družstev, byla VZP nucena založit dceřinou společnost (Pojišťovna VZP, a.s.), která převzala její pojistný kmen u těchto osob. 12 Právní vztahy lze dále rozdělit podle subjektů, které v tomto právním vztahu vystupují. Při zvolení takového kritéria rozlišujeme vztahy plátce pojistného a zdravotní pojišťovny, vztahy pojištěnce a zdravotní pojišťovny, dále vztahy zdravotní pojišťovny a zdravotnického zařízení nebo vztahy mezi pojištěnci (resp. pacienty) a zdravotnickými zařízeními Kareš, R. Stručný přehled vývoje smluvního pojištění v rámci VZP ČR, řešení negativních dopadů zákonných úprav až po založení dceřiné společnosti a dopad této skutečnosti. Zdravotnictví a právo, č. 3-4, 2008, s Pozn.: Stejného rozlišení použilo i MZ ve svém vyjádření ve věci týkající se návrhu na zrušení zákona ze dne 27. října 2007, sp. zn. Pl. ÚS 1/08, kde posuzuje právní povahu jednotlivých právních vztahů ve zdravotním pojištění, tedy zda se jedná o soukromoprávní nebo veřejnoprávní vztahy a za tím účelem rozděluje právní vztahy, které mohou vzniknout v oblasti veřejného zdravotního pojištění výše uvedeným způsobem. 13

14 2.2.1 Subjekty pojistného vztahu Subjekty právního vztahu zdravotního pojištění jsou takové subjekty společenských vztahů, které v rámci těchto vztahů mají zákonem stanovená práva a povinnosti. V oblasti právních vztahů zdravotního pojištění, lze rozlišovat subjekty oprávněné a subjekty další (někdy také jako povinné), u nichž převládají spíše povinnosti spojené se zabezpečením zdravotní péče. Do první skupiny patří pojištěnci, do druhé skupiny pak plátci pojistného (ti mohou být stejní jako pojištěnci, např. osoba samostatně výdělečně činná, nebo se od pojištěnců liší, např. zaměstnavatel nebo stát), zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení. Specifikem subjektů v těchto vztazích je fakt, že je zde jistá nerovnováha mezi povinnostmi a oprávněními obou typů subjektů. Zatímco na straně oprávněných subjektů převládají práva zaručována zákonem, na straně ostatních subjektů převládají zákonem stanovené povinnosti. 14 Oprávněné subjekty, tedy pojištěnci, sice mají určité povinnosti (viz také kapitola Obsah právního vztahu zdravotního pojištění), ovšem jejich objem se nedá srovnávat s povinnostmi ostatních subjektů, především zdravotních pojišťoven. Pro další úvahy je nutné vymezit si jednotlivé subjekty, tak jak to činí právní předpisy veřejného zdravotního pojištění Pojištěnci Vymezení pojmu pojištěnec je pro tuto práci podstatné z toho důvodu, že pouze pojištěncům lze podle zákona o veřejném zdravotním pojištění poskytovat bezplatnou zdravotní péči (v případě, že se jedná o péči hrazenou podle cit. zákona). Pojištěnce lze definovat jako fyzickou osobu, které je poskytována zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Hlavním kritériem pro určení, která fyzická osoba je pojištěncem, je její vazba k danému státu. Česká právní úprava, která má snahu o integraci v rámci Evropského společenství, rozumí touto vazbou trvalý pobyt. Druhou možností jak vyjádřit tuto vazbu ke státu je státní občanství. Podle ustanovení 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou tedy zdravotně pojištěny ty osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt. Toto kritérium je nedostatečné, neboť nezahrnuje ty osoby, které v České republice vykonávají pracovní činnost a přesto zde trvalý pobyt nemají (viz volný pohyb osob v EU zahrnující i právo pracovat v členských státech EU). Proto v ustanovení 2 tohoto zákona 14 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s. 166,

15 je obsaženo další doplňkové kritérium, podle kterého jsou za pojištěnce pokládány i ty osoby, které sice nemají na území České republiky trvalý pobyt, ovšem jsou zaměstnanci u zaměstnavatele, jehož sídlo se nachází na území České republiky. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů) zavedl změnu týkající se ustanovení o zaměstnavateli, u něhož nyní postačuje, má-li na území České republiky trvalý pobyt, i když sídlo jeho firmy je v jiném státě. Znamená to, že aby fyzická osoba byla pokládána podle zákona o veřejném zdravotním pojištění za pojištěnce, musí mít buď trvalý pobyt na území České republiky, nebo musí být zaměstnancem zaměstnavatele, který má na území České republiky sídlo nebo trvalý pobyt. 15 Pojištěnce lze definovat také pomocí tzv. negativního vymezení, které stanoví, kdo je z veřejného zdravotního pojištění vyňat. Ustanovení 2 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění uvádí jako nepojištěnce ty osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a které jsou činné v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatické výhody a imunity, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, dále uvádí osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné. Posledně zmíněné osoby nejsou pokládány za pojištěnce podle zákona platného v České republice, není ovšem vyloučené, že jsou pojištěnci podle zákona v cizím státě, kde jsou účastni zdravotního pojištění Plátci pojistného Definice plátců pojistného není pro tuto práci podstatná, pro úplnost a přehlednost ovšem uvádím i její podobu. Plátci pojistného jsou dalším okruhem subjektů právního vztahu zdravotního pojištění. Do této skupiny se řadí i někteří pojištěnci, proto se tyto subjekty mohou překrývat, tzn. že pojištěnec je zároveň plátcem pojistného. Ustanovení 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje jako plátce pojistného v první řadě pojištěnce podle ustanovení 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, dále zaměstnavatele a stát. 15 Pozn.: Trvalý pobyt je definován v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva ve znění pozdějších předpisů jako adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Institut trvalého pobytu je často kritizován jako nevyhovující, neboť často dochází k tomu, že trvalý pobyt má daný jedinec na určitém místě, faktické bydliště se ovšem nachází jinde a na místě trvalého pobytu není k dostižení. 15

16 Zákon rozlišuje tři skupiny pojištěnců, kteří jsou zároveň plátci pojistného. První skupinou jsou zaměstnanci, 16 druhou osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) a poslední skupinou jsou ti, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, avšak nejsou ani zaměstnancem ve smyslu výše uvedeném, ani OSVČ a není za něj plátcem stát, pokud ovšem tyto skutečnosti trvají po dobu jednoho kalendářního měsíce. Zaměstnavatel je plátcem pojistného za své zaměstnance, přitom platí, že nehradí pojistné v celé jeho výši, ale pouze část, druhou část hradí zaměstnanec ovšem prostřednictvím zaměstnavatele, který mu tuto část pojistného sráží ze mzdy (platu). Zaměstnavatel se tak stává subjektem právního vztahu zdravotního pojištění v okamžiku, kdy se pojištěnec stává jeho zaměstnancem, sám zaměstnavatel nemůže prostřednictvím své vůle ovlivnit své postavení v tomto právním vztahu. Dalším plátcem pojistného je stát. Ten se stává plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu pouze v zákonem stanovených případech. Tzv. státní pojištěnci, tedy ty osoby, za které pojistné hradí stát, jsou taxativně vymezeni v ustanovení 7 odst. 1 a 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Některé publikace dělí tento typ pojištěnců do dvou základních skupin. 17 První z nich je skupina státních pojištěnců, za které stát hradí pojistné vždy a patří sem nezaopatřené děti, 18 poživatelé důchodů z důchodového pojištění, uchazeči o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání a osoby konající základní službu v ozbrojených silách, další službu nebo civilní službu a osoby povolané k vojenskému cvičení. Druhou skupinu tvoří ti pojištěnci, za které sice stát hradí pojistné, ale pouze v případě, že nemají současně příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Do této skupiny pak spadají ostatní stání pojištěnci uvedení v ustanovení 7 odst. 1 a 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 16 Pozn.: Pro účely veřejného zdravotního pojištění je nutné chápat pojem zaměstnanec odlišným způsobem než pro účely např. pracovního práva. Zákon o veřejném zdravotním pojištění v ustanovení 5 písm. a) stanovuje legislativní zkratku pro tento pojem. Zaměstnanec je tedy nadále chápán jako fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se zákonem danými výjimkami. 17 Vančurová, A. Klazar, S. Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky. Praha: ASPI, a.s., 2005, s Pozn.: Podle mého názoru stojí za úvahu návrh, že by za své děti měli hradit pojistné jejich rodiče. Myslím si, že rodiče by se zajisté měli podílet na zdravotní péči svých dětí, proto bych se k tomuto návrhu přikláněla, ovšem pouze v případě, že by vyměřovací základ pro děti byl omezen a vytvořen podle určitých kritérií, jakými je např. příjem rodičů, apod. 16

17 Zdravotní pojišťovny Zdravotní pojišťovny, stejně jako stát nebo zaměstnavatelé v pozici plátce pojistného, jsou řazeny k subjektům povinným, a to k základním povinným subjektům. 19 Zdravotní pojišťovny jsou nositelkami zdravotního pojištění, zabezpečují provádění zdravotního pojištění a spravují finance, ze kterých je toto pojištění hrazeno. V současné době existuje v České republice celkem jedenáct tzv. veřejných pojišťoven, tedy zdravotních pojišťoven poskytujícím veřejné zdravotní pojištění (ještě nedávno jich bylo pouze 10, 16. března 2009 ovšem vznikla nová pojišťovna Média). 20 Ústřední postavení má Všeobecná zdravotní pojišťovna (dále jen VZP). Zákon ovšem připouští existenci i jiných zdravotních pojišťoven, a sice oborových, podnikových a resortních (dále jen zaměstnanecké pojišťovny). Vznik zdravotních pojišťoven a jejich právní postavení je upraveno zákonem. Jedná se o zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách) a v případě VZP o zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (dále jen zákon o VZP). Oba typy pojišťoven ovšem v právním vztahu ke svému pojištěnci mají rovné postavení, i když se dá říci, že VZP má v systému zdravotních pojišťoven základní postavení, čemuž nasvědčuje i fakt, že je upravena speciálním zákonem a nepodléhá zákonu upravujícímu vznik ostatních zdravotních pojišťoven. Také pravidlo stanovené v ustanovení 2 zákona o VZP, které říká, že VZP je zdravotní pojišťovnou pro všechny, kteří nejsou pojištěni u pojišťoven ostatních, nasvědčuje o specifickém postavení VZP. V případě, že si pojištěnec nevybere svou zdravotní pojišťovnu, je tedy automaticky pojištěn u VZP. Zdravotní pojišťovny jsou právnickou osobou, což platí i o VZP. 21 VZP je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona, vystupuje svým jménem a nabývá 19 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s ČTK. Na trh vstupuje nová zdravotní pojišťovna [citováno 20.února 2009]. Dostupné z 21 Pozn.: VZP nelze pokládat za ústřední orgán státní správy, jak judikoval také Vrchní soud ve svém rozhodnutí ze dne 10. května 1995, sp.zn. 7 A 68/95, kdy rozhodoval o tom, zda je podle občanského soudního řádu věcně příslušný k projednání žaloby na zrušení rozhodnutí vydaného rozhodčím orgánem VZP k odvolání žalobce proti platebnímu výměru. Soud zde konstatuje, že VZP není ústředním orgánem státní správy, ale pouze právnickou osobou, které zákon svěřuje rozhodování o povinnostech a právech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy. Vrchní soud proto shledal, že v této věci není věcně příslušný, 17

18 práv a povinností a také nese odpovědnost za své jednání v těchto právních vztazích. Pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem, a také s majetkem, který jí byl svěřen. V souvislosti s veřejnými zdravotními pojišťovnami se objevuje otázka, zda není jejich počet nadbytečný, např. se uvažuje o spojení Pojišťovny Ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny, i když v závislosti na nově vzniklou zdravotní pojišťovnu Média mi připadají podobné úvahy nepodstatné Zdravotnická zařízení Základní právní předpis, který upravuje tento subjekt právních vztahů zdravotního pojištění je zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a také zákon o veřejném zdravotním pojištění, kde je zakotvena povinnost zdravotních pojišťoven zřídit síť zdravotnických zařízení. Zdravotnická zařízení lze rozdělit na tzv. státní zdravotnická zařízení (tj. ta zařízení, jejichž zřizovatelem je stát, jde např. o fakultní nemocnice, které mají právní postavení příspěvkových státních organizací, což po právní stránce znamená, že nemají svůj vlastní majetek, ale pouze právo na hospodaření s majetkem státu, což současně znamená, že veškeré výdaje jsou hrazeny ze státních prostředků 23 ). Dále jsou to tzv. veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, která jsou upravena zákonem č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů. Jsou právnickou osobou provozují zdravotnické zařízení, ve kterém je poskytována zdravotní péče, především formou ústavní péče, ale také např. formou ambulantní péče (o formách poskytování zdravotní péče viz níže v kapitole s názvem Poskytování zdravotní péče). 24 Díky postupné privatizaci ovšem zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění mohou neboť věcně příslušným je pouze v případě rozhodování v případě odvolání proti rozhodnutí ústředních orgánů státní správy. 22 ČTK. Filipová chce fúzovat státní pojišťovny [citováno 22. března 2009]. Dostupné z ln_domov_tma 23 Struna, S. Švestka, J. Úvaha nad úpravou právní formy zdravotnických zařízení, jmenovitě univerzitních nemocnic. Právní rozhledy, 2008, č. 10, s Pozn.: Tento typ zdravotnického zařízení se mi nepodařilo najít, tudíž se domnívám, že se v České republice již nevyskytuje (viz také Adresář zdravotnických zařízení k Dostupné z proto mi připadá tento zákon nadbytečný a ustanovení obsahující tento pojem obsoletní. 18

19 poskytovat také nestátní zdravotnická zařízení, která jsou upravena zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Úkolem všech těchto zařízení je poskytnout zdravotní péči v takovém rozsahu, který je ve většině případů stanoven ve smlouvě o poskytování zdravotní péče uzavřené mezi zdravotním zařízením a zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěnec, jemuž je zdravotní péče poskytována, pojištěn, ale také tzv. zdravotní péči nutnou a neodkladnou i pro ty pojištěnce, kteří jsou registrování u zdravotní pojišťovny, která smlouvu s daným zdravotním zařízením neuzavřela, v obou případech bez přímé úhrady pojištěnce (v případě, že jde o zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění) Obsah právního vztahu zdravotního pojištění Obsahem právního vztahu zdravotního pojištění jsou práva a povinnosti subjektů tohoto vztahu. 25 Proto je tato kapitola strukturována do částí, které odpovídají právům a povinnostem jednotlivých subjektům právních vztahů zdravotního pojištění. Jak již bylo zmíněno výše, zatímco na straně pojištěnců převažují oprávnění, na straně ostatních subjektů pak povinnosti. Vzhledem k hlavnímu tématu práce je tato část zaměřena pouze na ty práva a povinnosti vztahující se k úhradě a poskytování zdravotní péče Práva a povinnosti zdravotních pojišťoven Mezi základní právní povinnosti zdravotní pojišťovny patří vydání svým pojištěncům průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad o tom, že je pojištěn. Průkaz pojištěnce opravňuje pojištěnce vyžadovat bezplatnou zdravotní péči v tom rozsahu, který je stanoven zákonem (tedy pouze péči, která je zákonem označená jako hrazená) ve smluvních zdravotnických zařízeních. Zdravotní průkaz pojištěnce má v současnosti podobu EHIC. Další povinností pojišťovny je výše zmíněná povinnost vybudovat síť zdravotnických zařízení, která bude účelně rozvrstvená tak, aby zaručovala teritoriální dostupnost a kvalitu Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s Pozn.: Otázku podoby sítě zdravotnických zařízeních, kterou má pojišťovna povinnost zřizovat také rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 5. května 1999, sp. zn. Pl. ÚS 23/98. V tomto případě šlo o to, že si navrhovatelka stěžovala na to, že takováto síť smluvních zdravotních zařízení je v rozporu s jejím právem na volbu pojišťovny a lékařského zařízení. Vybrala si totiž zařízení, které nemělo uzavřenou smlouvu s příslušnou pojišťovnou a požadovalo po ní plnou úhradu poskytnuté zdravotní péče. Soud konstatoval, a já se s ním plně ztotožňuji, že právo na volbu zdravotnického zařízení nebo lékaře nelze pojímat absolutně a zákonodárce má možnost jej omezit při zachování principu svobodné volby lékaře nebo zdravotnického 19

20 Další zásadní povinností je povinnost hradit za své pojištěnce poskytnutou zdravotní péči. Tyto povinnosti jsou mj. vyjádřeny v ustanovení 40 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle tohoto ustanovení jsou zdravotní pojišťovny povinny uhradit zdravotnímu zařízení poskytnutou péči, která je ze zákona hrazená, ve lhůtách sjednaných ve smlouvě mezi tímto zařízením a zdravotní pojišťovnou. Mezi základní práva pojišťovny patří právo na kontrolu využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Kontrolní činnost je prováděna revizními lékaři a odbornými pracovníky příslušné pojišťovny, kteří jsou ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti. Ti mají za úkol kontrolovat především odůvodněnost léčebných postupů a shodu mezi vyúčtovanou a poskytnutou zdravotní péčí. 27 Kontrola podle mého názoru přichází i ze strany pojištěnců, kteří mají v současnosti právo na informace o úhradách pojišťovny za daného pojištěnce. Ten se tak může přesvědčit o tom, zda úkony vykázané zdravotnickým zařízením opravdu odpovídají poskytnuté zdravotní péči. V současné době lze o takový výpis požádat svou zdravotní pojišťovnu, i když některé pojišťovny již umožňují přístup k těmto informacím pomocí internetu Práva a povinnosti pojištěnců a plátců pojistného V této části je pojednáno o právech a povinnostech pojištěnců i plátců pojistného, neboť je těžké odlišovat práva a povinnosti pouze pojištěnců a pouze plátců pojistného, z toho důvodu, že pojištěnec je v zákonem stanovených případech také plátcem pojistného. Práva a povinnosti těchto subjektů se tak velmi prolínají a doplňují a nelze je jednoznačně oddělit. Jsou značně obsáhlá, proto zde uvedu pouze ta práva a povinnosti, které pokládám za základní a podstatná pro téma předkládané práce. Základními povinnostmi, které dominují ve vztazích zdravotního pojištění je povinnost oznamovací a povinnost platit pojistné. 28 Povinnost oznamovací je upravena v ustanovení 10 zákona a týká se plátců pojistného (ať už jsou jimi zaměstnavatelé, zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, popř. osoba s nezdanitelnými příjmy). Obecně lze tedy říci, že oznamovací povinnost nastává v případech, kdy nastane zařízení do té míry, jakou je možné považovat za stále ještě šetřící podstatu a smysl posuzovaného základního práva z pohledu čl. 4 odst. 4 Listiny. 27 Zákon o veřejném zdravotním pojištění. 28 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3. Právo a přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Obsah prezentace Úvodem: Právo a systém zdravotního pojištění

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 31. července 2013 Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se mi o tyto informace: 1. za které osoby hradí stát odvody

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

* * * (1) Pojištěnec má právo

* * * (1) Pojištěnec má právo Platné znění částí zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (1) Pojištěnec

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4658 Sbírka zákonů č. 369 / 2011 Částka 129 369 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 86, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 86, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 86, O B S A H : 369. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Labyrint zdravotnické legislativy: Právo, reformy, úhrady

Labyrint zdravotnické legislativy: Právo, reformy, úhrady Labyrint zdravotnické legislativy: Právo, reformy, úhrady PARDUBICE, 22.11.2012 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Program Odborný a úhradový standard : existuje? Vztah lékař-pacient a

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

USNESENÍ. Rady vlády ČR pro lidská práva. ze dne 26. února 2009

USNESENÍ. Rady vlády ČR pro lidská práva. ze dne 26. února 2009 USNESENÍ Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 26. února 2009 k začlenění vybraných kategorií cizinců, kteří pobývají v České republice přechodně, do systému veřejného zdravotního pojištění Rada vlády

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY

PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Zdravotní pojišťovny jako subjekty právního vztahu zdravotního pojištění Alena KOLOROSOVÁ 2008

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více