Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Michaela Vetterlová

2 Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí práce JUDr. Janě Zachovalové Ph.D. za trpělivé a důsledné vedení při psaní této práce. 2

3 Obsah 1 ÚVOD ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SYSTÉMOVÁ SOUČÁST PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Normativní právní akty Mezinárodní smlouvy Předpisy komunitárního práva PRÁVNÍ VZTAHY ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Subjekty pojistného vztahu Pojištěnci Plátci pojistného Zdravotní pojišťovny Zdravotnická zařízení Obsah právního vztahu zdravotního pojištění Práva a povinnosti zdravotních pojišťoven Práva a povinnosti pojištěnců a plátců pojistného Práva a povinnosti zdravotnických zařízení POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE POJEM ZDRAVOTNÍ PÉČE PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Smlouvy o poskytování zdravotní péče TYPY POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hrazená a související zdravotní péče Ambulantní péče a ústavní péče Zdravotní péče nutná a neodkladná Zdravotní péče dobrovolná a povinná Jednotlivé typy hrazené zdravotní péče ÚHRADA ZDRAVOTNÍ PÉČE PÉČE HRAZENÁ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Pozitivní vymezení hrazené péče Negativní vymezení ZPŮSOB STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD POSKYTNUTÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Způsob stanovení výše úhrady léčiv Způsob stanovení výše úhrad zdravotní péče ÚHRADOVÉ MECHANISMY VYKAZOVÁNÍ POSKYTNUTÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE REGULAČNÍ POPLATKY

4 5.1 VĚCNÝ ROZSAH REGULAČNÍCH POPLATKŮ REGULAČNÍ POPLATKY A ČL. 31 LZPS DAROVÁNÍ POPLATKŮ ÚHRADA A POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI EU REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

5 1 Úvod Lidské zdraví si lze pojistit pouze zdravým stylem života a prevencí, pokud ovšem ani toto nepomůže, pak je nutné spolehnout se na odborníky. Tato odborná pomoc ale není zadarmo, i když většina pacientů může mít tento dojem. Veřejné zdravotní pojištění jako součást systému sociálního pojištění patří mezi nejvýznamnější příjmový, ale také výdajový kanál veřejných prostředků. I to je jeden z důvodů, proč jsou v současné době pokusy o reformy tohoto odvětví tolik sledovány politiky i veřejností. Předkládaná práce není obhajobou těchto reforem ani jejich kritikou, má pouze ukázat, jak systém zdravotního pojištění v České republice funguje a především vysvětlit vývoj a současné podmínky, za kterých se zdravotní péče poskytuje a hradí z veřejného zdravotního pojištění a zamyslet se nad tím, zda připravované reformy budou účinné, popř. co by bylo potřeba změnit. Cílem předkládané práce je uvést věcný rozsah zdravotního pojištění, tj. poskytování a úhradu zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění podle nynější právní úpravy a současně se zamyslet nad tím, jaké změny přinese připravovaná a částečně již probíhající reforma zdravotnictví České republiky, popř. čeho by tato reforma měla dosáhnout. Zdravotnická zařízení jsou vybavena k poskytování té nejrozmanitější zdravotní péče, ovšem zdravotní péče, která je poskytována bez přímé úhrady pojištěnce, tj. je hrazena ze zdravotního pojištění, je omezena zákonem. Nelze si totiž představit situaci, kdy by byla z veřejného zdravotního pojištění hrazena veškerá zdravotní péče, takový stav by nebyl pro ekonomiku státu dlouhodobě udržitelný a i ve světě převládají spíše tendence zvyšovat spoluúčast pojištěnce. Pokud je tedy pojištěnci poskytnut určitý typ zdravotní péče, který je zařazen pod zákonem stanovenou hrazenou péči, pojištěnec se na úhradě této péče nepodílí. Systém poskytování a úhrady zdravotní péče v České republice je v české republice založen na zásadě sociální solidarity. Znamená to tedy, že prostředky potřebné k realizaci plnění vyplývajícího ze zdravotního pojištění jsou tvořeny ekonomicky aktivní částí obyvatelstva, ale jsou využity i pro zajištění těch obyvatel, kteří se na tvorbě těchto prostředků nepodílí. 1 Systém je tedy nastaven tak, že pojištěnec odvádí za rozhodné 1 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s

6 období pojistné, toto je společně s ostatními příjmy pojišťoven přerozděleno s ohledem na strukturu pojištěnců u jednotlivých pojišťoven a dále je z něj hrazena zdravotní péče smluvním zdravotnickým zařízením. Problematika stanovení úhrad zdravotní péče a léčivých přípravků včetně tzv. úhradových mechanismů je mj. obsahem následujících částí práce. Takto značně zjednodušeně znázorněný systém by se mohl jevit jako funkční, ovšem za předpokladu, že se nebudou vyskytovat žádné problémy, kterých je v systému zdravotnictví v České republice bohužel dost. Především je zde problém s plýtváním jak léčiv, tak návštěv u lékaře, dalším problémem je hospodaření velkých zdravotnických zařízení a také hospodaření pojišťoven, jejich pozdní platby za poskytnutou péči. Z těchto důvodů nestačí příjmy pojišťovny na úhradu zdravotní péče, a je nutný zásah ze strany státu, který se na zdravotnictví podílí nemalou částkou. V první části práce bude představeno veřejné zdravotní pojištění jako jeden ze základních subsystémů sociálního zabezpečení společně s jeho právní úpravou, základními právními vztahy, jejich subjekty a obsahem. Druhá a třetí část práce se bude týkat samotného poskytování zdravotní péče a jeho úhradě se zaměřením se na věcný rozsah zdravotního pojištění, tedy především na to, který typ zdravotní péče je hrazen a který ne a jakým způsobem je pojem zdravotní péče definován v zákoně. V této části budou také představeny možné typy poskytované péče a podmínky pro jejich poskytování. V případě úhrady je nutné vymezit, která péče je hrazená ze zdravotního pojištění, jakým způsobem jsou stanoveny výše těchto úhrad a rovněž jakým způsobem pojišťovna ví, co má vlastně zdravotnickému zařízení uhradit. V dalších částech se práce bude postupně věnovat regulačním poplatkům, poskytování zdravotní péče v rámci Evropské unie a také na reformou zdravotnictví a případnými změnami v systému poskytování a úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění, které by mohla přinést. 6

7 2 Zdravotní pojištění systémová součást práva sociálního zabezpečení Veřejné zdravotní pojištění je systémovou součástí sociálního zabezpečení. Tvoří jednu z částí sociálního pojištění, společně s ostatními druhy sociálního pojištění, kterými jsou nemocenské pojištění, důchodové pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro úplnost dodávám, že tento pilíř sociálního zabezpečení doplňují ještě další dva, kterými jsou státní podpora a sociální pomoc. 2 Zdravotní pojištění lze definovat jako všeobecné a povinné pojištění se státní zárukou realizace. 3 Veřejné zdravotní pojištění je všeobecné v tom smyslu, že je poskytováno každé fyzické osobě, která má na území České republiky trvalý pobyt, není tedy omezeno pouze na některé kategorie osob, jako je tomu u jiných součástí systému sociálního zabezpečení (např. u nemocenského pojištění, kde jsou pojištěni pouze pracovně činní občané, a to pro případ, kdy jsou pracovně neschopní z důvodu nemoci, těhotenství nebo mateřství). Veřejné zdravotní pojištění je označováno rovněž jako povinné, neboť vzniká ze zákona a bez ohledu na vůli subjektu daného vztahu (v tomto případě pojištěnce). Státní záruka realizace spočívá především v tom, že stát je garantem nad fungováním a financováním zdravotního pojištění pomocí právního rámce, který v této oblasti sám stát provádí prostřednictvím zákonodárců. 4 Stejně jako u ostatních systémových součástí sociálního zabezpečení i u zdravotního pojištění lze určit formu, a to jak z hlediska postavení státu, tak i z hlediska postavení občana. V prvním případě se jedná o formu všeobecného povinného pojištění, v druhém případě se jedná o formu pojišťovací, tj. o formu, kde se občané musí svými prostředky účastnit na tvorbě zdrojů, ze kterých se hradí potřebná zdravotní péče. 5 2 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2005, s. 38; Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2008, s Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s Tamtéž. 5 Tamtéž, s

8 2.1 Základní právní úprava Veřejné zdravotní pojištění je upraveno prostřednictvím pramenů práva. Prameny práva ve formálním smyslu lze definovat jako formy, které obsahují určité právní normy a které dodávají v nich obsaženým pravidlům charakter práva. 6 Mezi základní prameny práva patří normativní právní akty, mezinárodní smlouvy a po vstupu České republiky do Evropské unie (dále jen EU) také předpisy komunitárního práva. V této části práce představím ty prameny práva, které pokládám pro téma předkládané práce za podstatné Normativní právní akty Nejvyšší právní sílu má zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod (dále jen LZPS), který zakotvuje ve svém čl. 31 právo občanů České republiky na ochranu zdraví a právo na základě veřejného zdravotního pojištění na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky, za podmínek, které stanovuje zákon. Tohoto práva se lze domáhat pouze v mezích zákona, který toto právo upravuje (v našem případě tedy především zákony týkající se veřejného zdravotního pojištění), což stanovuje čl. 41 LZPS. Mezi základní právní předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění patří zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o veřejném zdravotním pojištění). V případě definic některých základních pojmů z okruhu poskytování a úhrady zdravotní péče slouží mj. také zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon o péči o zdraví lidu) nebo zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Lze také rozlišit okruh normativních právních aktů upravujících subjekty pojistného vztahu, kterými jsou zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení. Tyto subjekty jsou mj. upraveny těmito právními předpisy: zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 280/1992, o resortních, oborových a podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů, 6 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2008, s

9 zákon č. 258/2000 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů. Do skupiny normativních právních aktů se řadí také tzv. podzákonné předpisy. Jde o prameny nižší právní síly, které jsou představovány zejména vyhláškami Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) nebo Ministerstva financí a nařízeními vlády. V oblasti poskytování a úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění je třeba soustředit se zejména na tyto normativní právní akty: vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, vyhláška č. 464/2008 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok Mezinárodní smlouvy Mezinárodní smlouvy mohou být dvoustranné nebo vícestranné. Před vstupem České republiky do Evropské unie, tedy do 1. května 2004 byla Česká republika smluvní stranou několika převážně dvoustranných mezinárodních smluv upravujících sociální zabezpečení (tedy i zdravotní pojištění jako součást sociálního zabezpečení). Po vstupu do EU vstoupilo pro Českou republiku v platnost a účinnost nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o uplatňování systému sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny v rámci Společenství, které ve svém článku 6 stanovuje nahrazení dvoustranných a vícestranných smluv týkajících se sociálního zabezpečení nebo jeho části, uzavřenými mezi státy EU a Evropským hospodářským prostorem, včetně Švýcarska, tímto nařízením. Ustanovení výše zmíněných smluv se tím pádem již nepoužívají. V některých situacích je ovšem možné i nadále postupovat podle těchto uzavřených smluv. Jedná se o případy, kdy je určitý postup upraven smlouvou, ale zmíněné nařízení Rady takovou situaci neupravuje. Jako příklad uvádím Německo nebo Slovenskou republiku a smlouvy s nimi uzavřené, kde 9

10 je upravena dohoda o dopravě nemocných do České republiky a úhradě této dopravy, přičemž tuto problematiku nařízení Rady neupravuje. 7 Dvoustranné smlouvy, ať už mezinárodní nebo mezivládní, ovšem mají značný význam ve vztazích s nečlenskými státy. Jsou založeny na principu vzájemnosti, tzn. stejné podmínky poskytování zdravotní péče pro občany jiného státu jako pro občany státu poskytujícího zdravotní péči (pojištěnci cizích států tedy platí za poskytnutí zdravotní péče stejnou částku jako pojištěnci České republiky a naopak, což někdy znamená, že v cizině zaplatí český pojištěnec více než doma, mj. i kvůli vysoké spoluúčasti v některých zemích). Pramenem práva v oblasti zdravotnictví jsou také tzv. multilaterální mezinárodní smlouvy, ve kterých Česká republika vystupuje jako jedna z několika smluvních stran. Nejvýznamnější z této skupiny smluv v souvislosti s předmětem práce jsou podle mého názoru Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidstva z roku 1951, přijatá Českou republikou pod č. 209/1992 Sb., která ve svém čl. 3 zavazuje smluvní státy k uskutečnění takových opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče odpovídající kvality. Evropská sociální charta z roku 1961 přijata Českou republikou pod č. 14/2000 Sb. zase zakotvuje ve svém čl. 12 a čl. 13 právo na sociální zabezpečení a právo na lékařskou a sociální pomoc. Vzhledem k tomu, že Česká republika plně uznala závaznost výše uvedených článků, je zejména povinna vytvořit nebo udržovat systém sociálního zabezpečení a učinit uzavřením patřičných smluv opatření k zajištění rovného zacházení s vlastními a cizími státními příslušníky v oblasti sociálního zabezpečení (tedy i zdravotního pojištění) a dále je povinna zajistit účinné uplatnění práva na sociální a lékařskou pomoc. Účelem výše uvedených vícestranných smluv obsahujících standardy je zajištění minimálních norem, které daný stát zachovává vůči stanoveným skupinám osob v rámci své vnitrostátní právní úpravy. Nejde tedy o snahu o koordinaci právních předpisů, jako je tomu v případě evropských nařízení a směrnic, ale o harmonizaci národních právních předpisů. 8 7 Hebort, D. Systém mezinárodních smluv o poskytování zdravotní péče. Zdravotnictví a právo, 2008, č. 1, s Tamtéž, s

11 2.1.3 Předpisy komunitárního práva V oblasti komunitárního práva je nutné uvést dvě hlavní nařízení Rady, jsou jimi nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné osoby a členy jejich rodin, pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72 stanovující postup při provádění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 (dále jen nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72). Při interpretaci ustanovení těchto nařízení je nutné brát v úvahu také rozhodnutí a stanoviska Soudního dvora, která ovšem nejsou českým právním systémem pokládány za pramen práva. Výše zmíněná nařízení jsou přímo aplikovatelná a tvoří tak součást národního zákonodárství. 9 Dalším významným předpisem majícím vliv především na způsob vydávání průkazů pojištěnců je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71, pokud jde o vyrovnání nároků a zjednodušení postupů. Na základě tohoto nařízení byly zavedeny tzv. Evropské průkazy zdravotního pojištění (dále jen EHIC). Další podstatnou směrnicí, která měla značný vliv na podobu nynějšího systému veřejného zdravotního pojištění je směrnice č. 89/105/EHS o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění. Na základě této směrnice bylo nutné pozměnit systém stanovení cen léčiv v České republice, což MZ mj. i v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu, které bude probráno později. O poskytování a úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v rámci zemích EU bude pojednáno v samostatné kapitole. 2.2 Právní vztahy zdravotního pojištění Při poskytování a úhradě zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění vzniká několik typů právních vztahů, které lze definovat jako takové společenské vztahy, které vznikají mezi subjekty zdravotního pojištění a jejichž obsahem jsou vzájemná práva 9 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s

12 a povinnosti těchto subjektů stanovená právními normami a které směřují k poskytování zdravotní péče plně nebo částečně hrazené na účet veřejného zdravotního pojištění. 10 Právní vztahy lze rozdělit podle různých kritérií. Za základní považuji hledisko vzniku těchto vztahů. V závislosti na tomto kritériu rozlišujeme vztahy, které vznikají přímo ze zákona a vztahy vznikající na základě smlouvy. Právní vztahy ex lege, lze definovat jako vztahy, které vznikají přímo na základě vzniku určité právní události, se kterou právo spojuje vznik právního vztahu. Mezi tyto právní vztahy lze zařadit základní právní vztah v oblasti poskytování a úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění, a totiž pojistný vztah. Ten vzniká narozením, přehlášením k trvalému pobytu nebo se stane zaměstnancem u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice a zaniká smrtí, odhlášením nebo ukončením pracovního vztahu u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice. Na základě těchto právních události tak vzniká nebo zaniká pojistný vztah, jehož hlavními subjekty jsou pojištěnec a příslušná zdravotní pojišťovna. Druhá skupina právních vztahů veřejného zdravotního pojištění má povahu smluvní, jde o právní vztahy ex contractu. Jedná se o vztahy mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, které mezi sebou uzavírají smlouvy o poskytování zdravotní péče. Obsah těchto smluv je upraven vyhláškou MZ č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají tzv. rámcové smlouvy. Rámcové smlouvy slouží k úpravě podmínek zmíněných uzavíraných smluv (o rámcových smlouvách bude blížeji pojednáno v rámci problematiky podmínek poskytování zdravotní péče). Mezi tímto způsobem vznikající typ vztahů patří také tzv. smluvní pojištění. Předmětem práce je obligatorní pojištění, tedy veřejné zdravotní pojištění, pokládám ovšem za vhodné alespoň ve stručnosti se zmínit i o možnosti pojištěnce uzavřít smluvní pojištění, které se uzavírá vedle veřejného zdravotního pojištění. Smluvní zdravotní pojištění mohou zdravotní pojišťovny provádět pouze na základě povolení podle zvláštního zákona, kterým je zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. 11 Pojišťovny mohou uzavřít smluvní pojištění s osobami, které nejsou pojištěnci podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale i s osobami, které sice jsou pojištěnci ve smyslu zákona o veřejném 10 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s Zákon o veřejném zdravotním pojištěním. 12

13 zdravotním pojištění, ale mají zájem na krytí i té zdravotní péče, která přesahuje rámec tzv. hrazené péče, včetně léčení v cizině. Nejčastějším příkladem smluvního pojištění v případě, že jde o pojištěnce podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je tzv. cestovní připojištění, tedy pojištění pro případ vycestování do cizí země. I když pro Českou republiku jako člena EU platí nařízení Rady č. 1408/71 a občané mají nárok na poskytnutí zdravotní péče z veřejných prostředků ve stejném rozsahu jako občané daného státu, kteří jsou zde pojištěni, ne vždy toto pojištění zahrnuje celou výši poskytnuté hrazené péče, proto je vhodné připojistit se ještě prostřednictvím smluvního pojištění a při léčení v cizině tak zkombinovat oba možné způsoby pojištění. Pokud se jedná o pojištění osob, které jsou vyňaty ze systému veřejného zdravotního pojištění, pak je zde zvláštní režim. Nejčastěji se jedná o cizince, kteří pracují u zaměstnavatele, který za ně nehradí pojistné. Této skupině musí Česká republika podle směrnic EU zajistit alternativní přístup ke zdravotnímu pojištění, kterým je právě smluvní zdravotní pojištění. Toto pojištění ovšem může poskytovat pouze VZP. V souvislosti se změnou zákona o pojišťovnictví, který v ustanovení 3 odst. 2 stanoví možnost provozování pojišťovací činnosti pouze právnickými osobami ve formě akciových společností nebo družstev, byla VZP nucena založit dceřinou společnost (Pojišťovna VZP, a.s.), která převzala její pojistný kmen u těchto osob. 12 Právní vztahy lze dále rozdělit podle subjektů, které v tomto právním vztahu vystupují. Při zvolení takového kritéria rozlišujeme vztahy plátce pojistného a zdravotní pojišťovny, vztahy pojištěnce a zdravotní pojišťovny, dále vztahy zdravotní pojišťovny a zdravotnického zařízení nebo vztahy mezi pojištěnci (resp. pacienty) a zdravotnickými zařízeními Kareš, R. Stručný přehled vývoje smluvního pojištění v rámci VZP ČR, řešení negativních dopadů zákonných úprav až po založení dceřiné společnosti a dopad této skutečnosti. Zdravotnictví a právo, č. 3-4, 2008, s Pozn.: Stejného rozlišení použilo i MZ ve svém vyjádření ve věci týkající se návrhu na zrušení zákona ze dne 27. října 2007, sp. zn. Pl. ÚS 1/08, kde posuzuje právní povahu jednotlivých právních vztahů ve zdravotním pojištění, tedy zda se jedná o soukromoprávní nebo veřejnoprávní vztahy a za tím účelem rozděluje právní vztahy, které mohou vzniknout v oblasti veřejného zdravotního pojištění výše uvedeným způsobem. 13

14 2.2.1 Subjekty pojistného vztahu Subjekty právního vztahu zdravotního pojištění jsou takové subjekty společenských vztahů, které v rámci těchto vztahů mají zákonem stanovená práva a povinnosti. V oblasti právních vztahů zdravotního pojištění, lze rozlišovat subjekty oprávněné a subjekty další (někdy také jako povinné), u nichž převládají spíše povinnosti spojené se zabezpečením zdravotní péče. Do první skupiny patří pojištěnci, do druhé skupiny pak plátci pojistného (ti mohou být stejní jako pojištěnci, např. osoba samostatně výdělečně činná, nebo se od pojištěnců liší, např. zaměstnavatel nebo stát), zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení. Specifikem subjektů v těchto vztazích je fakt, že je zde jistá nerovnováha mezi povinnostmi a oprávněními obou typů subjektů. Zatímco na straně oprávněných subjektů převládají práva zaručována zákonem, na straně ostatních subjektů převládají zákonem stanovené povinnosti. 14 Oprávněné subjekty, tedy pojištěnci, sice mají určité povinnosti (viz také kapitola Obsah právního vztahu zdravotního pojištění), ovšem jejich objem se nedá srovnávat s povinnostmi ostatních subjektů, především zdravotních pojišťoven. Pro další úvahy je nutné vymezit si jednotlivé subjekty, tak jak to činí právní předpisy veřejného zdravotního pojištění Pojištěnci Vymezení pojmu pojištěnec je pro tuto práci podstatné z toho důvodu, že pouze pojištěncům lze podle zákona o veřejném zdravotním pojištění poskytovat bezplatnou zdravotní péči (v případě, že se jedná o péči hrazenou podle cit. zákona). Pojištěnce lze definovat jako fyzickou osobu, které je poskytována zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Hlavním kritériem pro určení, která fyzická osoba je pojištěncem, je její vazba k danému státu. Česká právní úprava, která má snahu o integraci v rámci Evropského společenství, rozumí touto vazbou trvalý pobyt. Druhou možností jak vyjádřit tuto vazbu ke státu je státní občanství. Podle ustanovení 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou tedy zdravotně pojištěny ty osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt. Toto kritérium je nedostatečné, neboť nezahrnuje ty osoby, které v České republice vykonávají pracovní činnost a přesto zde trvalý pobyt nemají (viz volný pohyb osob v EU zahrnující i právo pracovat v členských státech EU). Proto v ustanovení 2 tohoto zákona 14 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s. 166,

15 je obsaženo další doplňkové kritérium, podle kterého jsou za pojištěnce pokládány i ty osoby, které sice nemají na území České republiky trvalý pobyt, ovšem jsou zaměstnanci u zaměstnavatele, jehož sídlo se nachází na území České republiky. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů) zavedl změnu týkající se ustanovení o zaměstnavateli, u něhož nyní postačuje, má-li na území České republiky trvalý pobyt, i když sídlo jeho firmy je v jiném státě. Znamená to, že aby fyzická osoba byla pokládána podle zákona o veřejném zdravotním pojištění za pojištěnce, musí mít buď trvalý pobyt na území České republiky, nebo musí být zaměstnancem zaměstnavatele, který má na území České republiky sídlo nebo trvalý pobyt. 15 Pojištěnce lze definovat také pomocí tzv. negativního vymezení, které stanoví, kdo je z veřejného zdravotního pojištění vyňat. Ustanovení 2 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění uvádí jako nepojištěnce ty osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a které jsou činné v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatické výhody a imunity, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, dále uvádí osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné. Posledně zmíněné osoby nejsou pokládány za pojištěnce podle zákona platného v České republice, není ovšem vyloučené, že jsou pojištěnci podle zákona v cizím státě, kde jsou účastni zdravotního pojištění Plátci pojistného Definice plátců pojistného není pro tuto práci podstatná, pro úplnost a přehlednost ovšem uvádím i její podobu. Plátci pojistného jsou dalším okruhem subjektů právního vztahu zdravotního pojištění. Do této skupiny se řadí i někteří pojištěnci, proto se tyto subjekty mohou překrývat, tzn. že pojištěnec je zároveň plátcem pojistného. Ustanovení 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje jako plátce pojistného v první řadě pojištěnce podle ustanovení 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, dále zaměstnavatele a stát. 15 Pozn.: Trvalý pobyt je definován v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva ve znění pozdějších předpisů jako adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Institut trvalého pobytu je často kritizován jako nevyhovující, neboť často dochází k tomu, že trvalý pobyt má daný jedinec na určitém místě, faktické bydliště se ovšem nachází jinde a na místě trvalého pobytu není k dostižení. 15

16 Zákon rozlišuje tři skupiny pojištěnců, kteří jsou zároveň plátci pojistného. První skupinou jsou zaměstnanci, 16 druhou osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) a poslední skupinou jsou ti, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, avšak nejsou ani zaměstnancem ve smyslu výše uvedeném, ani OSVČ a není za něj plátcem stát, pokud ovšem tyto skutečnosti trvají po dobu jednoho kalendářního měsíce. Zaměstnavatel je plátcem pojistného za své zaměstnance, přitom platí, že nehradí pojistné v celé jeho výši, ale pouze část, druhou část hradí zaměstnanec ovšem prostřednictvím zaměstnavatele, který mu tuto část pojistného sráží ze mzdy (platu). Zaměstnavatel se tak stává subjektem právního vztahu zdravotního pojištění v okamžiku, kdy se pojištěnec stává jeho zaměstnancem, sám zaměstnavatel nemůže prostřednictvím své vůle ovlivnit své postavení v tomto právním vztahu. Dalším plátcem pojistného je stát. Ten se stává plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu pouze v zákonem stanovených případech. Tzv. státní pojištěnci, tedy ty osoby, za které pojistné hradí stát, jsou taxativně vymezeni v ustanovení 7 odst. 1 a 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Některé publikace dělí tento typ pojištěnců do dvou základních skupin. 17 První z nich je skupina státních pojištěnců, za které stát hradí pojistné vždy a patří sem nezaopatřené děti, 18 poživatelé důchodů z důchodového pojištění, uchazeči o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání a osoby konající základní službu v ozbrojených silách, další službu nebo civilní službu a osoby povolané k vojenskému cvičení. Druhou skupinu tvoří ti pojištěnci, za které sice stát hradí pojistné, ale pouze v případě, že nemají současně příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Do této skupiny pak spadají ostatní stání pojištěnci uvedení v ustanovení 7 odst. 1 a 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 16 Pozn.: Pro účely veřejného zdravotního pojištění je nutné chápat pojem zaměstnanec odlišným způsobem než pro účely např. pracovního práva. Zákon o veřejném zdravotním pojištění v ustanovení 5 písm. a) stanovuje legislativní zkratku pro tento pojem. Zaměstnanec je tedy nadále chápán jako fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se zákonem danými výjimkami. 17 Vančurová, A. Klazar, S. Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky. Praha: ASPI, a.s., 2005, s Pozn.: Podle mého názoru stojí za úvahu návrh, že by za své děti měli hradit pojistné jejich rodiče. Myslím si, že rodiče by se zajisté měli podílet na zdravotní péči svých dětí, proto bych se k tomuto návrhu přikláněla, ovšem pouze v případě, že by vyměřovací základ pro děti byl omezen a vytvořen podle určitých kritérií, jakými je např. příjem rodičů, apod. 16

17 Zdravotní pojišťovny Zdravotní pojišťovny, stejně jako stát nebo zaměstnavatelé v pozici plátce pojistného, jsou řazeny k subjektům povinným, a to k základním povinným subjektům. 19 Zdravotní pojišťovny jsou nositelkami zdravotního pojištění, zabezpečují provádění zdravotního pojištění a spravují finance, ze kterých je toto pojištění hrazeno. V současné době existuje v České republice celkem jedenáct tzv. veřejných pojišťoven, tedy zdravotních pojišťoven poskytujícím veřejné zdravotní pojištění (ještě nedávno jich bylo pouze 10, 16. března 2009 ovšem vznikla nová pojišťovna Média). 20 Ústřední postavení má Všeobecná zdravotní pojišťovna (dále jen VZP). Zákon ovšem připouští existenci i jiných zdravotních pojišťoven, a sice oborových, podnikových a resortních (dále jen zaměstnanecké pojišťovny). Vznik zdravotních pojišťoven a jejich právní postavení je upraveno zákonem. Jedná se o zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách) a v případě VZP o zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (dále jen zákon o VZP). Oba typy pojišťoven ovšem v právním vztahu ke svému pojištěnci mají rovné postavení, i když se dá říci, že VZP má v systému zdravotních pojišťoven základní postavení, čemuž nasvědčuje i fakt, že je upravena speciálním zákonem a nepodléhá zákonu upravujícímu vznik ostatních zdravotních pojišťoven. Také pravidlo stanovené v ustanovení 2 zákona o VZP, které říká, že VZP je zdravotní pojišťovnou pro všechny, kteří nejsou pojištěni u pojišťoven ostatních, nasvědčuje o specifickém postavení VZP. V případě, že si pojištěnec nevybere svou zdravotní pojišťovnu, je tedy automaticky pojištěn u VZP. Zdravotní pojišťovny jsou právnickou osobou, což platí i o VZP. 21 VZP je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona, vystupuje svým jménem a nabývá 19 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s ČTK. Na trh vstupuje nová zdravotní pojišťovna [citováno 20.února 2009]. Dostupné z 21 Pozn.: VZP nelze pokládat za ústřední orgán státní správy, jak judikoval také Vrchní soud ve svém rozhodnutí ze dne 10. května 1995, sp.zn. 7 A 68/95, kdy rozhodoval o tom, zda je podle občanského soudního řádu věcně příslušný k projednání žaloby na zrušení rozhodnutí vydaného rozhodčím orgánem VZP k odvolání žalobce proti platebnímu výměru. Soud zde konstatuje, že VZP není ústředním orgánem státní správy, ale pouze právnickou osobou, které zákon svěřuje rozhodování o povinnostech a právech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy. Vrchní soud proto shledal, že v této věci není věcně příslušný, 17

18 práv a povinností a také nese odpovědnost za své jednání v těchto právních vztazích. Pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem, a také s majetkem, který jí byl svěřen. V souvislosti s veřejnými zdravotními pojišťovnami se objevuje otázka, zda není jejich počet nadbytečný, např. se uvažuje o spojení Pojišťovny Ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny, i když v závislosti na nově vzniklou zdravotní pojišťovnu Média mi připadají podobné úvahy nepodstatné Zdravotnická zařízení Základní právní předpis, který upravuje tento subjekt právních vztahů zdravotního pojištění je zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a také zákon o veřejném zdravotním pojištění, kde je zakotvena povinnost zdravotních pojišťoven zřídit síť zdravotnických zařízení. Zdravotnická zařízení lze rozdělit na tzv. státní zdravotnická zařízení (tj. ta zařízení, jejichž zřizovatelem je stát, jde např. o fakultní nemocnice, které mají právní postavení příspěvkových státních organizací, což po právní stránce znamená, že nemají svůj vlastní majetek, ale pouze právo na hospodaření s majetkem státu, což současně znamená, že veškeré výdaje jsou hrazeny ze státních prostředků 23 ). Dále jsou to tzv. veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, která jsou upravena zákonem č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů. Jsou právnickou osobou provozují zdravotnické zařízení, ve kterém je poskytována zdravotní péče, především formou ústavní péče, ale také např. formou ambulantní péče (o formách poskytování zdravotní péče viz níže v kapitole s názvem Poskytování zdravotní péče). 24 Díky postupné privatizaci ovšem zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění mohou neboť věcně příslušným je pouze v případě rozhodování v případě odvolání proti rozhodnutí ústředních orgánů státní správy. 22 ČTK. Filipová chce fúzovat státní pojišťovny [citováno 22. března 2009]. Dostupné z ln_domov_tma 23 Struna, S. Švestka, J. Úvaha nad úpravou právní formy zdravotnických zařízení, jmenovitě univerzitních nemocnic. Právní rozhledy, 2008, č. 10, s Pozn.: Tento typ zdravotnického zařízení se mi nepodařilo najít, tudíž se domnívám, že se v České republice již nevyskytuje (viz také Adresář zdravotnických zařízení k Dostupné z proto mi připadá tento zákon nadbytečný a ustanovení obsahující tento pojem obsoletní. 18

19 poskytovat také nestátní zdravotnická zařízení, která jsou upravena zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Úkolem všech těchto zařízení je poskytnout zdravotní péči v takovém rozsahu, který je ve většině případů stanoven ve smlouvě o poskytování zdravotní péče uzavřené mezi zdravotním zařízením a zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěnec, jemuž je zdravotní péče poskytována, pojištěn, ale také tzv. zdravotní péči nutnou a neodkladnou i pro ty pojištěnce, kteří jsou registrování u zdravotní pojišťovny, která smlouvu s daným zdravotním zařízením neuzavřela, v obou případech bez přímé úhrady pojištěnce (v případě, že jde o zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění) Obsah právního vztahu zdravotního pojištění Obsahem právního vztahu zdravotního pojištění jsou práva a povinnosti subjektů tohoto vztahu. 25 Proto je tato kapitola strukturována do částí, které odpovídají právům a povinnostem jednotlivých subjektům právních vztahů zdravotního pojištění. Jak již bylo zmíněno výše, zatímco na straně pojištěnců převažují oprávnění, na straně ostatních subjektů pak povinnosti. Vzhledem k hlavnímu tématu práce je tato část zaměřena pouze na ty práva a povinnosti vztahující se k úhradě a poskytování zdravotní péče Práva a povinnosti zdravotních pojišťoven Mezi základní právní povinnosti zdravotní pojišťovny patří vydání svým pojištěncům průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad o tom, že je pojištěn. Průkaz pojištěnce opravňuje pojištěnce vyžadovat bezplatnou zdravotní péči v tom rozsahu, který je stanoven zákonem (tedy pouze péči, která je zákonem označená jako hrazená) ve smluvních zdravotnických zařízeních. Zdravotní průkaz pojištěnce má v současnosti podobu EHIC. Další povinností pojišťovny je výše zmíněná povinnost vybudovat síť zdravotnických zařízení, která bude účelně rozvrstvená tak, aby zaručovala teritoriální dostupnost a kvalitu Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s Pozn.: Otázku podoby sítě zdravotnických zařízeních, kterou má pojišťovna povinnost zřizovat také rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 5. května 1999, sp. zn. Pl. ÚS 23/98. V tomto případě šlo o to, že si navrhovatelka stěžovala na to, že takováto síť smluvních zdravotních zařízení je v rozporu s jejím právem na volbu pojišťovny a lékařského zařízení. Vybrala si totiž zařízení, které nemělo uzavřenou smlouvu s příslušnou pojišťovnou a požadovalo po ní plnou úhradu poskytnuté zdravotní péče. Soud konstatoval, a já se s ním plně ztotožňuji, že právo na volbu zdravotnického zařízení nebo lékaře nelze pojímat absolutně a zákonodárce má možnost jej omezit při zachování principu svobodné volby lékaře nebo zdravotnického 19

20 Další zásadní povinností je povinnost hradit za své pojištěnce poskytnutou zdravotní péči. Tyto povinnosti jsou mj. vyjádřeny v ustanovení 40 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle tohoto ustanovení jsou zdravotní pojišťovny povinny uhradit zdravotnímu zařízení poskytnutou péči, která je ze zákona hrazená, ve lhůtách sjednaných ve smlouvě mezi tímto zařízením a zdravotní pojišťovnou. Mezi základní práva pojišťovny patří právo na kontrolu využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Kontrolní činnost je prováděna revizními lékaři a odbornými pracovníky příslušné pojišťovny, kteří jsou ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti. Ti mají za úkol kontrolovat především odůvodněnost léčebných postupů a shodu mezi vyúčtovanou a poskytnutou zdravotní péčí. 27 Kontrola podle mého názoru přichází i ze strany pojištěnců, kteří mají v současnosti právo na informace o úhradách pojišťovny za daného pojištěnce. Ten se tak může přesvědčit o tom, zda úkony vykázané zdravotnickým zařízením opravdu odpovídají poskytnuté zdravotní péči. V současné době lze o takový výpis požádat svou zdravotní pojišťovnu, i když některé pojišťovny již umožňují přístup k těmto informacím pomocí internetu Práva a povinnosti pojištěnců a plátců pojistného V této části je pojednáno o právech a povinnostech pojištěnců i plátců pojistného, neboť je těžké odlišovat práva a povinnosti pouze pojištěnců a pouze plátců pojistného, z toho důvodu, že pojištěnec je v zákonem stanovených případech také plátcem pojistného. Práva a povinnosti těchto subjektů se tak velmi prolínají a doplňují a nelze je jednoznačně oddělit. Jsou značně obsáhlá, proto zde uvedu pouze ta práva a povinnosti, které pokládám za základní a podstatná pro téma předkládané práce. Základními povinnostmi, které dominují ve vztazích zdravotního pojištění je povinnost oznamovací a povinnost platit pojistné. 28 Povinnost oznamovací je upravena v ustanovení 10 zákona a týká se plátců pojistného (ať už jsou jimi zaměstnavatelé, zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, popř. osoba s nezdanitelnými příjmy). Obecně lze tedy říci, že oznamovací povinnost nastává v případech, kdy nastane zařízení do té míry, jakou je možné považovat za stále ještě šetřící podstatu a smysl posuzovaného základního práva z pohledu čl. 4 odst. 4 Listiny. 27 Zákon o veřejném zdravotním pojištění. 28 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2005, s

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Strana 6258 Sbírka zákonů č. 475 / 2012 475 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 7 9.4.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3. Právo a přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Obsah prezentace Úvodem: Právo a systém zdravotního pojištění

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci stanovování úhrad zdravotnických prostředků

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci stanovování úhrad zdravotnických prostředků Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci stanovování úhrad zdravotnických prostředků Mgr. Jan Zahálka 26. 10. 2017 Praha Úhrady a EU? Čl. 168 odst. 7 SFEU Při činnosti Unie je uznávána odpovědnost členských

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 347 9. funkční období 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Ošetřovatelství v primární péči Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Struktura předmětu 1. Charakteristika primární péče 2. Prostředí čekárny a ordinace praktického lékaře 3. Okruhy činnosti sestry

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 550 Z Á K O N České národní rady ze

Více

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Hlavní zdroje financování zdravotnictví Veřejné zdravotní pojištění (79%) občané stát zaměstnavatelé Státní a místní rozpočty (5,7%) státní (státní rozpočet) krajské a obecní

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ Sociální politika a sociální zabezpečení člověk je tvor společenský vždy má potřebu sociálního bezpečí (od zabezpečení

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Informovaný souhlas z pohledu pacienta

Informovaný souhlas z pohledu pacienta Informovaný souhlas z pohledu pacienta PSP ČR, 17.11.2012 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Program Novinky v informovaném souhlasu: Zákon o zdravotních službách

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011,

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011, III Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Předmět, cíle a systém práva sociálního............................... 3 3 A.2 Pojem a koncepce

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2015 1 ZÁKON ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: MS Zubař s.r.o. Sídlo (obec):

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne 29. 11. 2016 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: JBBH

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová 17. 10. 2007 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Opatření v oblasti zdravotního pojištění Opatření

Více

Listopad 2016 II Informace pro klienty:

Listopad 2016 II Informace pro klienty: Listopad 2016 II Informace pro klienty: Dne 1. ledna 2017 nabude účinnosti vyhláška č. 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, kterou se současně ruší vyhláška

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Právo na informace Zdravotní pojišťovny jako povinné subjekty

Právo na informace Zdravotní pojišťovny jako povinné subjekty Právo na informace Zdravotní pojišťovny jako povinné subjekty Zdravotní pojišťovny by měly uznat, že za situace, kdy nakládají s prostředky vybíranými od veřejnosti, musejí také umožnit veřejnou kontrolu.

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzická osoba - přeregistrace

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzická osoba - přeregistrace Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzická osoba - přeregistrace na základě 121

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 312 8. funkční období 312 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Palečkové a dalších, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

Více

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzická osoba

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzická osoba Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzická osoba na základě 16 zákona č.372/2011

Více

Správa sociálního zabezpečení. Předmět a systém práva SZ Prameny práva SZ Funkce práva SZ

Správa sociálního zabezpečení. Předmět a systém práva SZ Prameny práva SZ Funkce práva SZ Správa sociálního zabezpečení Předmět a systém práva SZ Prameny práva SZ Funkce práva SZ Sociální politika a sociální zabezpečení člověk je tvor společenský vždy má potřebu sociálního bezpečí (od zabezpečení

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Změna zákona upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal.

Změna zákona upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu ČR č. 60/2014 Sb., kterým

Více