Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna Podpis autora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora"

Transkript

1 0

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve Znojmě dne 30. dubna Podpis autora 1

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Martinu Přibylovi, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji mému dlouholetému příteli a současně majiteli podniku Biofarma Dora s.r.o. za poskytnuté informace a konzultace, které pomohly ke vzniku této bakalářské práce. 2

4 3

5 4

6 Abstrakt Předmětem bakalářské práce je navrhnout využití marketingových nástrojů pro rodinou farmu Dora, která se rozhodla rozšířit svou činnost o agroturistické služby. Aby podnik mohl uspět na trhu, musí mít promyšlen a zpracován takový marketingový mix, který osloví zákazníky. V první části jsou zpracovány teoretické principy tvorby marketingového mixu. V druhé - praktické části je charakterizován zkoumaný podnik a navržen v souladu s vizemi a cíli podniku adekvátní marketingový mix. Klíčová slova: marketing, marketingový mix, agroturistika Annotation The topic of bachelor s work is to suggest marketing tools usage for a family company Dora. Owner has decided to extend its activities to agricultural tourism. In order to succeed on the market, marketing mix must be prepared very good, if we would appeal to the customers. The first part is describing theoretical principles of marketing mix creation. In the second part the practical one the investigated enterprise is characterized and an appropriate marketing mix in accordance with the enterprise s visions and goals is suggested. Keywords: marketing, marketing mix, agricultural tourism 5

7 Obsah 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Marketing Marketingový mix Produkt (product) Cena (price) Místo (place) Propagace ( promotion) Reklama Osobní prodej Podpora prodeje Public relations Lidé (people) Balíčky (packaging) Programování (programming) Partnerství (partnership) Využití internetu v cestovním ruchu SWOT analýza Mikroprostředí Makroprostředí Marketingová strategie Cestovní ruch Základní formy cestovního ruchu Zelený cestovní ruch Ekoturistika Venkovský cestovní ruch Vesnická turistika Agroturistika Ekoagroturistika Chataření a chalupaření

8 3.8 Biopotraviny Venkovská turistika v České republice Finanční podpora venkovské turistiky Organizace v oblasti venkovské turistiky Nabízené produkty v rámci venkovské turistiky Certifikace PRAKTICKÁ ČÁST Historie farmy Seznámení s podnikem Biofarma Dora s.r.o Obecně o kozím mléku SWOT analýza Biofarmy Dora s.r.o Analýza stávajícího marketingového mixu Ekonomický přehled Biofarmy Dora s.r.o Rozšířený marketingový mix pro nový produkt Produkt Cena Distribuce Propagace Lidé Balíčky Cena balíčků Programování Partnerství Doporučení a návrhy k využití marketingových nástrojů ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

9 1 Úvod Cestovní ruch v současné době představuje jedno z nejdynamičtějších odvětví světové ekonomiky. Jeho příjmy jsou dokonce vyšší než z automobilového nebo naftového průmyslu a vytváří nejvíce pracovních příležitostí. V dřívější době byl cestovní ruch zaměřen především na přímořské, horské a kulturní oblasti. Dnes už můžeme nalézt formy cestovního ruchu téměř všude tedy i na českém venkově. Cestovní ruch je v mnoha literaturách označován jako odvětví budoucnosti. Venkovský cestovní ruch včetně agroturistiky je významnou podnikatelskou činností, která může být pro venkov potenciálním zdrojem příjmů a nových pracovních příležitostí. Také z tohoto důvodu se problematika venkovských typů cestovního ruchu stává v současné době poměrně aktuálním tématem. Agroturistika se do České republiky dostala po roce 1989, kdy bylo třeba zachovat prosperitu zemědělství a udržet vesnické osídlení. Druhým důležitým prvkem vzniku tohoto typu turistiky byl celosvětový trend návrat k přírodě a harmonické soužití s ní. Přemodernizovaný život ve městech nutí stále více lidí vyhledávat možný únik k přírodě. K rozvoji agroturistiky také pomohl příliv zahraničního kapitálu a to především z fondů Evropské unie. Venkovská turistika je charakterizována snahou o udržitelnost, která spočívá ve využívání šetrnějších technologii. Tento typ turistiky je také charakteristický snahou o ochranu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví. Obyvatelé velkoměst jsou lidé, kteří přišli z venkova do města tvrdě pracovat, aby si pak mohli dovolit přesídlit na venkov. Georges Mikes Kvalita marketingu v cestovním ruchu je klíčová pro úspěch firmy. Využívá se zde hned několika nástrojů segmentace trhu, rozšířený marketingový mix s kreativně zpracovaným produktem, SWOT analýza či marketingový výzkum. Všechny tyto nástroje mohou vést k zdokonalení nabídky na trhu služeb cestovního ruchu. 8

10 2 Cíl práce a metodika Hlavním cílem práce je aplikace marketingových nástrojů k rozvoji agroturistiky na Biofarmě Dora s.r.o. Cíle bude dosáhnuto především konkretizací rozšířeného marketingového mixu s kreativním návrhem všech jeho prvků. Bakalářská práce je rozdělena do dvou části a to na část teoretickou a praktickou. V první části jsou shrnuty poznatky z odborné literatury a elektronických zdrojů. Tyto údaje se týkají marketingu jako celku, jeho nástrojů a to především rozšířeného marketingového mixu a SWOT analýzy. Dále nalezneme v teoretické části potřebné informace o biopotravinách, cestovním ruchu se zaměřením na jeho venkovské formy a charakteristiku příspěvkových organizací a certifikaci v tomto odvětví. Ve vlastní práci je popsána charakteristika, historie a SWOT analýza daného podniku, která má za cíl posoudit vhodnost pro využití k agroturistice. Součástí této charakteristiky je také analýza současného marketingového mixu z hlediska cestovního ruchu. Stěžejním cílem práce je navrhnutí nového produktu agroturistiky a ostatních prvků rozšířeného marketingového mixu s řadou doprovodných programů a balíčků k zajištění atraktivnosti této nabídky. Tento produkt je určen zejména pro segment rodin s dětmi. V závěru práce jsou shrnuty doporučení a návrhy autora, které mohou přispět k dalšímu rozvoji. V praktické části byly využity získané teoretické poznatky zejména z odborných publikací. Informace pro tvorbu praktické části byly získány konzultacemi s majitelem farmy a vlastním pozorováním v průběhu praxe. 9

11 3 Teoretická část 3.1 Marketing Podnikání v tržní ekonomice není možné bez marketingu. Podnikatel, pokud chce být úspěšný, musí být schopen adaptovat se na složité podmínky fungování trhu, musí pružně reagovat na situace, které na trhu vznikají a aktivně působit na proměnné vztahy mezi nabídkou a poptávkou. K tomu využívá marketingové nástroje a přístupy. Marketing je filozofie podnikání. Je to umění, kterým podniky docilují realizace své produkce na trzích. Znamená to, že vytvářejí nabídku orientovanou podle potřeb zákazníků, podmínek okolí a v závislosti na chování konkurence. (POUROVÁ, STŘÍBRNÁ 2003, s. 82) Definice anglického autora Dennise Adcock v doslovném překladu uvádí: Marketing v současnosti vstupuje do nové éry, 21. století s sebou přineslo dynamický a vzrušující rozměr pro spotřebitele i podniky. Tato radikální změna spočívá především v možnosti komunikace s novou technologií a postupy. Tato technologická revoluce získávání informací změnila u mnohých jejich dosavadní činnost. Marketing se bude i nadále měnit a rozvíjet. (2001, s. 1) Je i mnoho dalších definic marketingu. Některé z nich marketing hodnotí jako analýzu, plánování a realizaci opatření ve sféře výroby a směny, jejichž smyslem je rozvoj podniku při maximálním uspokojení zákazníka. Jiné tvrdí, že marketing je ucelený systém opatření, který vede k řízené nabídce. Někteří autoři s nadsázkou uvádějí, že marketing je výroba již předem prodaného výrobku. Další zajímavý zdroj uvádí, že marketing se zabývá vztahy mezi kupujícím a prodávajícím a činnostmi, které mají tyto vztahy dovést k uspokojivému závěru. Na rozdíl od ekonomiky, která se zabývá vztahem mezi nabídkou a poptávkou, marketing vychází z myšlenky, že ústředním zájmem všech lidí pracujících v organizaci je zákazník. (HORNER, SWARBROOKE, 2003, s. 25) 3.2 Marketingový mix Termín marketingový mix použil poprvé N. H. Borden, profesor na Harvard Business School v USA, v roce Profesoru Bordenovi šlo o jasné vyjádření skutečnosti, že marketingové aktivity nelze ve firmě chápat jako pouhou sumu 10

12 jednotlivých opatření, nýbrž jako komplexní záležitost, kdy výsledný celek má-li být úspěšný, musí být harmonicky propojen. (FORET, 2006, s. 173) Marketingový mix je soubor taktických nástrojů, které může poskytovatel určitých služeb využívat pro získání konkurenceschopnosti svého produktu a pro jeho prosazení se na trhu. Jedná se o čtyři skupiny charakteristik, označovaných jako čtyři P : produkt, cena (price), místo (place), a propagace (promotion). (FORET, FORETOVÁ, 2008, s. 34) V oblasti služeb cestovního ruchu jsou k základním čtyřem prvkům marketingového mixu přiřazovány prvky další, a to: lidé (people), balíčky služeb (packaging), programování a partnerství. (JAKUBÍKOVÁ, 2009, s. 183) Produkt (product) Produkt je považován za velice široký pojem, který shrnuje celou nabídku na trhu služeb cestovního ruchu v jeden celek. Doplňkové služby tvoří jakési slupky kolem hypotetického jádra (viz Příloha 1). Anglický autor Lamb ve své publikaci doslovně uvádí: Produkt je srdcem každého marketingového programu, obvykle je výchozím bodem při tvorbě marketingového mixu. Produkt může být definován jako cokoliv, hmotného i nehmotného, co může zákazník obdržet prostřednictvím směny. Pro většinu lidí produkt znamená pouze hmotný, nicméně produktem je i služba a myšlenka. (2002, s. 121) Podle Kotlera jde z pohledu venkovské turistiky o následující úrovně produktu (2001, s. 43): Základní produkt - tj. základní služba nebo užitek, představuje motivaci zákazníků k nákupu nabízeného produktu (jedná se např. o pobyt na venkově kontakt s přírodou, klidné a zdravé prostředí, pobyt na farmě kontakt se zemědělstvím, konzumace domácí stravy, krajových specialit či zemědělských produktů, péče o zvířata, práce na poli, relaxace v klidném prostředí, sport, zábava). Použitelný produkt tj. jádro produktu transformované do podoby konkrétně použitelného produktu (vlastní farma či venkovské stavení s pokojem, vybaveným postelí, koupelnou, stolem, dále dostupné hřiště, bazén, sauna a jiné sportovní a zábavní zařízení). Očekávaný produkt tj. soubor vlastností, které zákazník očekává při koupi produktu (zahrnuje kvalitu, rysy a stylovost nabídky z pohledu venkovské 11

13 turistiky jde o čistotu, klid a prostotu prostředí, stylové vybavení, předávání zkušeností a rad). Rozšířený produkt zahrnuje dodatečné služby a užitky, které zvyšují hodnotu nabídky a překonávají přání nebo očekávání zákazníka (např. programy pro děti, kurzy pod vedením instruktorů ukázky tradičních řemesel jako je hrnčířství, vyšívání, malování, zpěv, nebo dále lov zvěře, rybaření, výhodné způsoby placení, slevy při včasné rezervaci, služby poskytované zdarma). Potenciální produkt představuje směr budoucího vývoje v podnikání (ve venkovském turismu jde o ochranu životního prostředí, environmentální chování, produkci bioproduktů) Cena (price) Cena má ve sféře cestovního ruchu obchodní a informativní charakter. Zákazníci mají obvykle tendenci spojovat vysoké ceny s vysokou kvalitou především tehdy, nemají-li dostatek informací nebo zkušeností s konkurenčními službami, pro jejichž srovnání používají pouze cenu. V agroturistice je nutno respektovat skutečnost, že zákazník za své peníze očekává nejen kvalitu služeb, ale navíc musí mít pocit, že získal i určité výhody. Proto v rámci cenové politiky v agroturistice můžeme uplatňovat další cenové nástroje, kterými jsou cenové slevy a cenové zvýhodnění. Při jejich aplikaci je nutno brát dle Pourové, Stříbrné v úvahu následující kritéria (2003, s. 90): Cílové trhy tj. poskytování slev a zvýhodnění pro starší osoby (důchodce), invalidy, studenty a děti. Forma poskytované služby pokud bude připraven balík služeb, pak zákazník získá informace o nabízené výhodě zakoupením tohoto balíku najednou a ne po částech (získaná provize je výhodná pro podnikatele i zákazníka). Místo zákazníci si uvědomují, že cena za služby (např. ubytovací) se může lišit v závislosti na určitých výhodách umístění pokoje (s výhledem do zahrady apod.). Čas slevy poskytované podle kritéria sezónnosti jsou jedním z nejtypičtějších projevů specifik agroturistických služeb. Ceny v cestovním ruchu je potřebné tvořit nejen na základě znalosti marketingových přístupů, ale také na základě znalosti samotného odvětví služeb a konkrétního zařízení, ve kterém má být cena stanovena. Hlavní formy marketingových cenových strategií používaných v oblasti cestovního ruchu uvádí ve své publikaci Jakubíková (2009, s. 233): 12

14 diference cen podle segmentu klientely (podle místa, času, obchodního rozpětí) průnikové ceny (počáteční nízká cena s úmyslem rychle získat větší tržní podíl) šlehačkové ceny (počáteční vysoká cena s úmyslem vytvořit maximální zisk) psychologické ceny a další Místo (place) Horner a Swarbrooke ve své publikaci pojem místo dle doslovného překladu definují takto: Místo je jednoznačně klíčovým aspektem marketingu, spotřebitel může mít zájem o produkt a být ochoten zaplatit jeho cenu, ale pokud nemá k produktu přístup podnik nic neprodá. (1996, s. 189) Místo je poměrně složitý marketingový nástroj, který v sobě sdružuje dva významné aspekty: Lokalizace umístění podnikatelského subjektu Distribuční kanály jako cesty, které používáme proto, aby naše nabídka, tj. informace o nabízených produktech (výrobcích, službách), se dostala ke konečnému spotřebiteli. Přímý marketing znamená, že provozovatel agroturistiky bude sám informovat zákazníka o nabídce svých služeb. Využívání služeb zprostředkovatelů je v naši zemi typické a zcela žádoucí. Distribuční systém v oblasti cestovního ruchu je značně odlišný od distribučních systémů, které jsou využívány v jiných odvětvích. Významnou roli zde hrají tzv. organizátoři cestovního ruchu a zprostředkovatelé cestovního ruchu. Ve sféře cestovního ruchu dochází jak k přímé, tak i k nepřímé distribuci: Přímá distribuce při ní nejsou využívány služby zprostředkovatelů. Nepřímá distribuce při ní se dopravci, dodavatelé služeb cestovního ruchu i marketingové organizace, nalézající se v místě destinace obracejí na organizátory a zprostředkovatele služeb cestovního ruchu, kteří obchodují se službami dodavatelů a dopravců tam, kde je to pro zákazníka výhodné a poskytují specializované rady klientům jak o destinacích, cenách, vybavení, časových termínech, tak i o celém komplexu poskytovaných služeb. Organizátoři cestovního ruchu (touroperátoři) obvykle plánují, připravují a administrativně řídí balíky služeb cestovního ruchu většinou na základě kombinace služeb dodavatelů a dopravců a prodávají je cestovním kancelářím. Projednávají rezervace, 13

15 poplatky a sazby s dopravci a dodavateli, stanoví ceny balíků nebo zájezdů, připravují propagační materiály apod. Podobně jako velkoobchod se spotřebním zbožím nakupují ve velkém služby dopravců a dodavatelů a prodávají je prostřednictvím sítě zprostředkovatelů. (POUROVÁ, STŘÍBRNÁ, 2003, s. 91) Zprostředkovatelé cestovního ruchu (cestovní kanceláře) se kromě prodeje specializují i na zajišťování různých druhů služeb (ubytovacích, dopravních apod.). Jimi poskytované služby mohou být komplexní nebo pouze speciální (určitý druh služby, resp. určitá klientela). Cestovní kancelář je základní provozní jednotka cestovního ruchu, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb souvisejících s cestovním ruchem. (JAKUBÍKOVÁ, 2009, s. 25) Problémem distribuce služeb cestovního ruchu (včetně agroturistiky) je i otázka jejich dostupnosti. Přístup k těmto službám usnadňuje nejen dostatečné množství důležitých informací, vhodný rezervační systém a prodejní systém, ale rovněž vhodné dopravní a ubytovací podmínky, lokální infrastruktury, klimatické podmínky aj Propagace ( promotion) Propagace (neboli komunikace se spotřebitelem) je velmi důležitý marketingový nástroj, pomocí kterého se podnik snaží informovat, přesvědčovat a připomínat současné i potenciální zákazníky o účelnosti pořízení určitého výrobku či využití nabízené služby. Cílem propagace je zvýšení poptávky a dosažení zisku podnikatele. Ve sféře cestovního ruchu se využívají všechny nástroje propagace. Propagace venkovského cestovního ruchu je v České republice na nižší úrovni, než je tomu např. v Rakousku, Bavorsku a Velké Británii. Příčiny je možno spatřovat především v nedostatku finančních prostředků a v nedostatečné spolupráci jednotlivých subjektů cestovního ruchu. Ve srovnání se zahraničím máme v rozvoji propagace venkovského cestovního ruchu ještě velké mezery. Velmi účinným způsobem propagace venkovského ruchu je spojení jeho subjektů se seriózním touroperátorem, turistickým sdružením (např. ECEAT, Svaz podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice apod.), cestovní kanceláří a Českou centrálou cestovního ruchu (ČCCR). Tyto organizace vydávají své katalogy, prezentují se na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, mají dlouhodobě okruh svých klientů, mohou si 14

16 dovolit intenzivní propagaci a tak úspěšně realizovat úlohu propagace českého venkovského cestovního ruchu. (POUROVÁ, STŘÍBRNÁ, 2003, s. 91) Reklama Reklama má mnoho forem a způsobů použití propaguje určitý konkrétní produkt, stejně jako dlouhodobou představu (image), již si mají o firmě vytvořit klíčové segmenty veřejnosti. Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků dokáže oslovit široký okruh veřejnosti, zároveň však díky neosobnosti je méně přesvědčivá. Reklama je pouze jednosměrnou formou komunikace a může být velice nákladná. Tím, že si zadavatel reklamu i její šíření sám platí, ovlivňuje mimo jiné i její obsah: spíše se v ní nadsazují a přehánějí klady, než by se objektivně připouštěly nedostatky a následky. (FORET, 2006, s. 243) Reklama je placená forma neosobní prezentace produktů v mediích. V cestovním ruchu rozlišujeme tzv. spotřebitelskou reklamu zaměřenou na finální zákazníky a tzv. obchodní reklamu, která se zaměřuje na zprostředkovatele služeb cestovního ruchu. Zde využíváme nabídkové katalogy, tištěné a vysílané reklamy v různých médiích, internetové stránky, propagační materiály, plakáty, letáky, pohlednice aj. Vzhledem k nehmotnému charakteru služeb cestovního ruchu, významu jejich emocionální přitažlivosti, důrazu na jevovou stránku a nemožnost službu předem vyzkoušet, jsou velmi účinná emotivní sdělení prezentovaná významnými osobnostmi nebo spokojenými zákazníky. (POUROVÁ, STŘÍBRNÁ, 2003, s. 92) Osobní prodej Osobní prodej je velice efektivním nástrojem komunikace především v situaci, kdy chceme měnit preference, stereotypy a zvyklosti spotřebitelů. Díky osobnímu působení je schopen mnohem účinněji než jiné nástroje komunikace ovlivnit zákazníka a přesvědčit ho o přednostech naší nabídky. V marketingovém chápání nejde jen o to produkt prodat, ale také zákazníka náležitě informovat o jeho správném, účinném a vhodném používání a spotřebování. Samozřejmou součástí prodeje by tedy mělo být poskytnutí návodu a instruktáž, jak produkt správně používat. K přednostem osobního styku patří právě mnohem efektivnější komunikace mezi partnery. Prodávající se může lépe a bezprostředněji seznámit s reakcemi zákazníků a velice operativně a účinně na ně reagovat. Pro další činnost firmy by mohlo být také 15

17 důležité a užitečné vědět, jak by se dal produkt vylepšit, aby více odpovídal představám a požadavkům zákazníků. (FORET, 2006, s. 275) Osobní prodej je reprezentovaný přímou osobní komunikací s jedním nebo několika potenciálními zákazníky za účelem realizace prodeje. Osobní prodej není ve sféře cestovního ruchu všude stejně důležitý. Jeho význam roste v závislosti na velikosti firmy a velikosti cílových trhů. Tento nástroj propagace využívají např. hotely a jiné organizace poskytující ubytovací služby, letecké společnosti, půjčovny automobilů a agentury pro propagaci cestovního ruchu. (POUROVÁ, STŘÍBRNÁ, 2003, s. 92) Podpora prodeje Podpora prodeje využívá krátkodobých, ale účinných podnětů a pozorností zaměřených na aktivizaci, povzbuzení a urychlení prodeje, odbytu. Zaměřuje se jednak na zákazníka, ale také na obchodní organizaci a konečně na samotný obchodní personál. Podporu prodeje lze chápat jako odměnu pro zákazníka za nákup našich výrobků nebo služeb. Naopak u nepřímých nástrojů podpory prodeje zákazník nejprve sbírá doklady o nákupu zboží, což bývají nejčastěji určité speciální známky, razítka na kartu, ale také třeba části obalů a teprve při předložení určeného množství těchto dokladů vzniká nárok na odměnu. (FORET, 2006, s. 261) Podporu prodeje lze uskutečnit využitím metod speciální komunikace a tzv. specializovanou nabídkou, kterou reprezentují mimo jiné kupóny jako doklad toho, že uvedený zákazník nebo spotřebitel má nárok na redukci ceny uvedených služeb (např. program leteckých společností pro častého klienta, odměny častým hostům v hotelích), snížení ceny při zavádění nových služeb (letecké trasy, položky jídelního lístku), soutěže, hry, křížovky a loterie s možností vyhrát zájezd, pobyt v hotelu apod. Součástí je také nabídka vzorků, která přichází v úvahu v restauracích (ochutnávka nových výrobků), ale patří sem i seznamovací zájezdy pro cestovní kanceláře a tzv. služba typu vyšší úroveň zdarma (cestující mají možnost využívat vyšší úrovně služeb, než za jakou zaplatili např. v hotelu či letadle). Určitou novou formou podpory prodeje představují pobytové zájezdy typu all inclusive, což znamená, že v daném hotelovém komplexu je veškerá konzumace jídel i nápojů bez ohledu na množství zahrnuta v ceně. (POUROVÁ, STŘÍBRNÁ, 2003, s. 92) 16

18 Public relations Posláním public relations je informovat veřejnost o zásadních změnách, činnostech a cílech organizace. Je to nástroj, který napomáhá ke zvyšování hodnoty značky a věrnosti zákazníků v delším časovém měřítku. Public relations představují plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je vytvářet a upevňovat důvěru, porozumění a dobré vztahy naší organizace s klíčovými, důležitými skupinami veřejnosti. Tyto klíčové, cílové segmenty představují skupiny či jednotlivce spjaté s našimi aktivitami, případně jimi ovlivněné. Náš vzájemný vztah s nimi vychází buď z organizační a ekonomické roviny (mají přímý vliv na chod firmy jako např. majitelé, akcionáři, investoři, zaměstnanci), nebo z roviny politické (plynoucí z legislativy a státní regulace, místní demokracie zákonodárci, vláda, představitelé státní správy, místní zastupitelé a občanské iniciativy). (FORET, 2006, s. 281) Public relations jsou v oblasti cestovního ruchu zaměřovány na vytváření, udržování a rozvíjení dobrých vztahů s interní a externí veřejností (se současnými i potencionálními zákazníky, organizacemi cestovního ruchu, s konkurencí, s hromadnými sdělovacími prostředky, s místní veřejností, finanční sférou aj.). Jedná se o udržování pozitivní reprezentace se subjekty, s nimiž přichází organizace cestovního ruchu nejen do přímého, ale i do přímého kontaktu. Druhým významným úkolem PR je zvládání negativní publicity (např. informace o katastrofě dopravních letadel vlivem teroristických akcí aj.). (POUROVÁ, STŘÍBRNÁ, 2003, s. 92) Lidé (people) V cestovním ruchu, tedy i ve venkovském cestovním ruchu, hraje lidský faktor obzvláště důležitou roli. Pro podnikání v této oblasti jsou typické malé a střední podniky s počtem zaměstnanců osobami někdy i méně. Lidé tvoří nedílnou součást nabízeného produktu venkovské turistiky, protože přicházejí do přímého kontaktu se zákazníky a mohou tak přímo ovlivnit jeho spokojenost. Ve venkovské turistice je to velmi důležité, protože vytváření komorního prostředí, přátelské atmosféry, pocitu bezpečí, klidu a rodinné pohody patří k jejím hlavním charakteristikám. Lidé jsou vyčleněni jako zvláštní složka marketingového mixu cestovního ruchu vzhledem k tomu, že turismus je odvětví postavené na osobním poskytování služeb, na 17

19 kontaktu lidí s lidmi, kdy úroveň poskytnuté osobní služby ovlivňuje celkové hodnocení kvality produktu klientem. (PALÁTKOVÁ, 2006, s. 135) Výběr pracovníků je velmi náročnou záležitostí a bezprostředně souvisí s kvalitou poskytovaných služeb a budoucí prosperitou firmy. Proto je důležité si ujasnit, zda bude podnikání celoroční či sezónní a přijímat jen takové pracovníky, kteří jsou plně kvalifikováni v daném oboru. Doporučuje se těm nejschopnějším umožnit další odborný růst. Investice do vzdělání nelze chápat ani v případě venkovské turistiky jako vynaložené prostředky, ale jako návratná investice. Kromě vlastních zaměstnanců subjektu cestovního ruchu a samotných klientů je třeba brát v úvahu i místní obyvatelstvo. To může, ale také nemusí být příznivě nakloněno k budování určitého místa jako turistické destinace. Proto je třeba s místním obyvatelstvem pracovat a vysvětlovat klady a zápory spojené s přílivem turistů do jejich obce, města a regionu. (ŠIMKOVÁ, 2008, s. 55) Balíčky (packaging) Atraktivnost naší nabídky může mít vícerozměrnou podobu. Málokdy je jedna složka (přírodní úkaz, kulturní památka) sama o sobě tak jedinečná, že nám dokáže dlouhodobě přitahovat zájemce a návštěvníky. Obvykle se turistům nabízejí stovky a tisíce podobných možností. Abychom zvýšili zajímavost nebo vytvořili něco jedinečného, musíme svoji nabídku pojmout jako komplex služeb. (FORET, FORETOVÁ, 2008, s. 41) Termín balíček se používá pro dvě a více služeb rezervovaných nebo zakoupených podle přání zákazníka za jednu cenu, resp. pro předem připravený soubor služeb. (JAKUBÍKOVÁ, 2009, s. 266) Vytváření balíků služeb cestovního ruchu je kombinací souvisejících a vzájemně se doplňujících služeb do komplexní nabídky za jednotnou cenu. Velmi úzce na ně navazuje i obsahová specifikace programů, orientovaných na různé specializované činnosti, události nebo akce, které mají zvýšit využití služeb cestovního ruchu, určených různým tržním segmentům. Vytváření balíků služeb spojených se specializovanými programy je nejvýraznější tendencí, která ovlivnila cestovní ruch v posledních třiceti letech. Balíky služeb přinášejí mnoho výhod jak pro zákazníky, tak i pro organizátory služeb cestovního ruchu. (PALÁTKOVÁ, 2006, s. 188) 18

20 Pro zákazníka znamenají balíky služeb větší pohodlí. Nelze přitom nebrat v úvahu existenci klientů, kteří dávají přednost vytváření vlastního programu. Balík služeb je pro zákazníka většinou cenově výhodnější než jednotlivě poskytované služby. Výhodou je i to, že zákazník dlouhou dobu dopředu ví, jak vysoké peněžní prostředky bude muset vynaložit za veškeré nabízené služby. Organizátorům umožňují balíky služeb spojené se speciálními programy zvyšovat poptávku v období mimo hlavní sezónu nebo v nejméně žádaných dnech, pokud jsou tyto balíky nasměrovány na tato období. Balíky a programy šité na míru požadavkům různých skupin zákazníků znamenají vyšší přitažlivost pro specifické cílové trhy (balíky pro milovníky přírody, koupání, lyžování, turistiku, milovníky piva a vína aj.). V balících služeb je možné lépe propojit různé subjekty poskytující služby cestovního ruchu a nabídnout služby v mnohem atraktivnější podobě. (ŠIMKOVÁ, 2008, s. 56) Programová specifikace se může projevit v tom, že nabídku v rámci balíků služeb připravíme podle potřeb a přání zákazníků pro mladé rodiny s dětmi, bezdětné manželské páry, důchodce, děti školek a základních škol, skupiny sdružené společným zájmem atd. Program je důležitý proto, že jsou využívány i místní, společenské, kulturní, sportovní a jiné akce. Možností vytváření balíků služeb je velké množství. Je třeba se zamyslet a porozhlédnout kolem sebe a po okolí, co je možno našim turistům nabídnout k jejich spokojenosti trávení dovolené na agroturistické farmě. Provozovatelé agroturistiky jsou často postiženi tzv. podnikovou slepotou. Zdá se jim, že jejich farmy, obce, města i okolí nemohou turistům nabídnout mnoho zajímavého a atraktivního, ale přitom opak je pravdou. Doporučuje se v tomto případě zpracovat důkladnou SWOT analýzu ve vztahu k agroturistickému podnikání. (POUROVÁ, STŘÍBRNÁ, 2003, s. 93) Balíky služeb lze různě časově specifikovat. Např. jsou víkendové a prázdninové, sezónní nebo mimosezónní, realizované k různým svátkům: Vánoce, Silvestr, Nový rok, Velikonoce a mohou je sestavovat jak samotní producenti služeb, tak i různí zprostředkovatelé Programování (programming) Tento nástroj marketingového mixu úzce souvisí s předchozím bodem a znamená programovou specifikaci nabídky podle jednotlivých skupin zákazníků a jejich specifických potřeb a přání. Specifikace nabídky balíků služeb přispívá především ke zvýšení její přitažlivosti. Na jedné straně je velmi bohatá nabídka umožňující konzumovat 19

21 nevšední požitky, na straně druhé musí být tato nabídka důsledně naprogramována tak, aby se zákazníci ani na vteřinu nenudili. I sebevíce atraktivní prostředí časem zevšední a ztratí na přitažlivosti, Je proto nezbytné podle aktuálních trendů neustále nabídku obměňovat, chystat stále nová a pro hosty neočekávaná překvapení. (ŠIMKOVÁ, 2008, s. 57) Partnerství (partnership) Vzhledem k tomu, že spokojenost zákazníků je v cestovním ruchu závislá na partnerech (dodavatelích), kteří se často ani neznají a nepůsobí ve stejném místě, je nutné, aby spolu komunikovali a hlavně spolupracovali. Spolupráce je nezbytná k zajištění komplexnosti služeb v cestovním ruchu. Jedná se o spolupráci mezi různými organizacemi cestovního ruchu (jednotliví podnikatelé, ubytovací zařízení, cestovní oceláře. Průvodci, aerolinie, železnice aj.). Vývoj směřuje jednoznačně k velmi úzké kooperaci subjektů cestovního ruchu. Partnerství je rovněž základem úspěšnosti zbývajících P marketingového mixu. (PALÁTKOVÁ, 2006, s. 135) Většina podniků cestovního ruchu je malých nebo středních. Vedle nich stojí nadnárodní společnosti, řetězce hotelů, restaurací, půjčoven aut aj. Osamělí podnikatelé musí čelit stále silnější konkurenci. Jediným způsob, který jim může pomoci konkurenci obstát, je klást důraz na společné využívání zdrojů, které jim zvýši jejich konkurenceschopnost. Proto stále více dochází ke splývání a ke zvětšování podniků s cílem koncentrovat sílu. V mnoha oblastech je koncentrace zbytečná a zvyšuje náklady, proto je lepší vstoupit do partnerských vztahů a zaměřit se na společný cíl, kterým je získávání dalších zákazníků a budování příznivé image destinace. Spolupráce mezi různými subjekty nabídky produktu cestovního ruchu posiluje možnost přesvědčit odpovědné činitele ve vádě a v parlamentu o hospodářském přínosu cestovního ruchu a o nutnosti jeho podpory, včetně uvolnění finančních prostředků např. na vybudování a udržování infrastruktury. (POUROVÁ, STŘÍBRNÁ, 2003, s. 95) 3.3 Využití internetu v cestovním ruchu Seriózní firma by měla poskytnout svým klientům co největší množství informací. Moderním a stále více využívaným prostředkem komunikace se stává internet. Jde o médium s velkým potenciálem a rostoucí základnou uživatelů. Komunikace pomocí internetu se přesouvá z oblasti výjimečnosti do oblasti nevyhnutelnosti. 20

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Udržitelný rozvoj venkova 2. Problémy rozvoje venkova 3. Marketing v cestovním ruchu 4. Marketingový mix venkovského cestovního ruchu

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 1 Specifikace služeb Služby v cestovním ruchu mají řadu specifik: jsou zpravidla v{z{ny na využití určitého prostoru (n{vštěva měst a kulturních pam{tek, sjíždění řek, l{zeňsk{

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc.

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Stařeč, 14. dubna 2011 RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Podnikání v mikropodnicích jako jeden z nástrojů rozvoje vesnic 1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniku (MSP) je složena z podniků, které

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ Typy, definice, základní pojmy CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA /typy, definice, základní pojmy/ CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch: definice Typy, Cestovní definice, ruch:

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Ing. Kateřina Setunská _ 7.12.2012 Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu DP obhájena na

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Dagmar Jakubíková v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dagmar Jakubíková Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více