Prbžná zpráva íslo: 2 Období: Technická zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva"

Transkript

1 Identifikace programu: CZ2003/ íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. Vyhotovil: Libor Kudrna, DiS. Prbžná zpráva íslo: 2 Období: Technická zpráva Struný popis prbhu realizace projektu za dané období: Cíle projektu Hlavní cíle: 1. Zlepšit úrove zamstnanosti ve strukturáln postižené oblasti Ústeckého kraje. 2. Zvýšit kvalifikaci a zamstnatelnost nezamstnaných lidí, kterým hrozí sociální exkluze kvli jejich dlouhodobé nezamstnanosti, nebo kterým dlouhodobá nezamstnanost hrozí, kvli nízké vzdlanosti, chybjící kvalifikaci a sociáln nepíznivému okolí; mezi osobami, kterým bude úast v kurzu nabídnuta budou i osoby sociáln handicapované, osoby které nedokonily základní nebo stedoškolské vzdlání, nebo jejichž uplatnitelnost na trhu práce je snížena kvli intelektovým schopnostem i zdravotnímu stavu. 3. Ovit spolené vzdlávání osob s rznorodými problémy (viz cíl 2) ve skupin. 4. Pispt k ekonomickému rozvoji strukturáln postižené oblasti realizací rekvalifikaního kursu, který poskytne kvalifikované pracovníky pro práce v sadech a zahradách, rozšiitelného do dalších oblastí R. 5. Podpoit nové netradiní obory a emesla a jejich uplatnní v malém a stedním podnikání. 6. Posílit aktivní politiku zamstnanosti. Specifické cíle: 1. Kvalifikovat a aktivizovat lidské zdroje v uvedené oblasti v oboru "Práce v parcích a zahradách" 2. Odvrácení sociáln nežádoucí situace u rekvalifikovaných osob a zárove posila jejich sociálního prostedí, zvýšení sebevdomí, eliminace handicap, zvýšení kvalifikace, jako základu pro snazší získání trvalého zamstnání. 3. Vytvoit ucelený, dále aplikovatelný program vzdlávacích aktivit pro cílovou skupinu 4. Organizan zajistit a realizovat vybrané vzdlávací aktivity pro cílové skupiny. 5. Vytvoit partnerství regionální úrovn efektivn ídící celý projekt a komplexn posuzující celou problematiku. Projektem vznikne skupina (struktura) místních aktér rozvoje lidských sil a posilování zamstnanosti ve významné ásti území Ústeckého kraje. Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 1 z 8

2 6. Vyškolit cílové skupiny pro samostatnou a kvalifikovanou innost v oblasti sadovnických a kvtináských prací. Aktivizace vlastních schopností, dovedností a seberegulaních vlastností, motivace k zapojení do pracovního pomru a dalšímu vzdlávání. 7. Rekvalifikovat 14 len cílové skupiny (pedpokládaný poet úastník, kteí celý kurz absolvují a dokoní - jedná se o pilotní ovení reakce cílové skupiny na aktivity projektu). Pozn. : V prbhu vyjednávání o grant byl poet úspšn vyškolených úastník snížen na dvanáct indikátor I A. 8. Usnadnní vstupu do pracovního procesu cílovým skupinám. 9. Socializace len cílové skupiny a zvýšení jejich sociální uplatnitelnosti. 10. Vytvoení metodiky pro opakování kursu v rámci opatení aktivní politiky zamstnanosti, která shrne zkušenosti tohoto projektu a bude obsahovat i zhodnocení absolvent kursu. 11. Vytvoení vazby na potenciálního zamstnavatele v prbhu praxe. 12. Zpístupnní úasti v projektu marginálním skupinám i romskému etniku. Aktuální stav projektu Sledované období pro druhou finanní a technickou zprávu zahrnuje období od do Aktivity projektu jsou plnny v souladu s plánovaným harmonogramem. Pedkladatel využívá zálohové platby, ze které financuje projekt. Kurs probíhá bez obtíží. Vše jde podle plánu. erpání rozpotu projektu probíhá též v souladu. Rekvalifikantky se úastní všech teoretických a praktických blok. Projekt je jednoetapový a vtšina jeho aktivit probíhá prbžn. Proto všechny jeho procesy je možné stále považovat za nedokonené. Hlavní aktivitou projektu je realizace rekvalifikaního kurs pro osoby znevýhodnné na trhu práce. Ve sledovaném období technické zprávy byla realizována výuka, praxe u zamstnavatel a praktická cviení. Projekt intenzivn pracuje s cílovou skupinou. Skupina je složena z žen, které jsou dlouhodob nezamstnané. Projekt chápou jako velmi významnou píležitost dostat se do spolenosti. Manažerské aktivity jsou realizovány prostednictvím ídící a monitorovací skupiny. Pedkladatel projektu zprostedkovává kontakt mezi jednotlivými partnery a jedná i s Národním vzdlávacím fondem. Nejastjším pedmtem tchto jednání byly možnosti vyútování náklad související pedevším s podporou úastník. Partnei s pedkladatelem kooperují prakticky nepetržit a podílí se na projektu ve shod s plánem. Charakteristika aktivit projektu Veškeré aktivity projektu jsou spjaté s realizací v rozsahu stanoveném v žádosti. 1. prbžná technická a finanní zpráva zaznamenaly pedevším pípravné práce projektu. Vyuování bylo zahájeno druhý týden v záí. Tato finanní zpráva zaznamenává období, kdy se všechny ti msíce vyuovalo. Druhé sledované období pedstavuje mnohem objemnjší finanní erpání. Velké finanní plnní si vyžádaly odmny pracovníkm a nákup vybavení. Praktický výcvik a praxe u zamstnavatel se realizuje venku. Úastnice byly vybaveny ochranným pracovním odvem, obuví a rukavicemi atp. Zakoupeno bylo náadí a další pracovní pomcky, se kterými se musí nauit zacházet pro výkon povolání, které si zvolily. Byly nakoupeny i poítae, na kterých zaala výuka. Každé úastnici byla vytištna skripta, která slouží jako komplexní vzdlávací manuál. Tyto odborné texty byly vytvoeny Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 2 z 8

3 pedagogickým týmem Partnera 1. Skripta jsou pizpsobena pímo vzhledem k zamení kursu a jsou pizpsobeny úastnicím. Didaktická úrove skript je velmi vysoká, nebo jsou ilustrována a slouží zárove jako pracovní listy. Skripta jsou komplexním uebním materiálem zahrnujícím teoretické okruhy ke všem vyuovaným pedmtm. Ve tvrtém až šestém msíci projektu byly realizovány tyto aktivity: - setkání ídící a monitorovací skupiny - Projektový tým spolu kooperuje, hlavním pedmtem spolupráce bylo pedevším správné vyútování, sledování erpání rozpotu a vyhovní požadavkm cílové skupiny, na setkáních i mimo n si projektový tým pedávali informace a operativn je ešil. - píprava zpracování metodiky aplikovatelného pedagogického manuálu - Jedná se o odborný manuál, který umožní aplikovatelnost projektu pro další vzdlávací aktivity jiných subjekt. Podpoí udržitelnost projektu. Manuál kopíruje linii realizace projektu, a proto bude dokonen až po ukonení rekvalifikaního kursu. - propaganí a informaní aktivity - Více viz odstavec Struný popis provedené publicity projektu. - monitoring inností Monitoringem inností se zabývá pedevším pedkladatel projektu. Sleduje plnní harmonogramu. Dílí aktivity související pímo s výukou zajišuje Partner 1, který zajišuje asovou posloupnost jednotlivých edukaních aktivit a v dbá jejich logického a didaktického kontextu - administrace projektu Zasahuje každého partnera a pedkladatele. Administrativní procesy si vyžadují zvláštní pozornost. Každý partner a projektový tým pizpsobuje úetní agendu tak, aby to bylo v souladu s pravidly programu a zárove s nároky jejich kmenového úetnictví. Další administrativní procesy sledují samotné innosti probíhající v rámci pedkladatele a jednotlivých partner. Tato zahrnuje ízení inností na úrovni partner a pedkladatele. Zahrnuje také vnitní komunikaci projektu. Využívána je pedevším internetová komunikace. - dotazníkové šetení Dotazníkové šetení probhlo v prosinci. Viz výše uvedené odstavce. - výuka a praxe u zamstnanc Výuka a praxe probíhá na základ jednotného plánu, který byl sestaven na poátku projektu. Tento plán nebylo zapotebí dosud nijak mnit. Výuka se realizuje na základ akreditovaných osnov rekvalifikaního kurzu. Velmi významnou souástí však je pedevším praktický nácvik a praxe. Velmi cenným obohacujícím prvkem výuky jsou exkurse. Ve sledovaném období probhly exkurse do zahradnických podnik, kde se úastnice seznámily s jejich provozem. Úastnice se seznámily s postupem výroby rašeliny, navštívili provozovnu mstských technických služeb v Chomutov (úsek zelen), na dalších pracovištích jim byly pedvedeny stroje a zaízení, se kterými dosud nepišly do styku (p. elektrické stihae, tídící linka ovoce apod.). Úastnice projevily zájem o další exkurse, takže se další plánují. Výuka v msících íjen až prosinec zahrnovala: - Kvtináství, vazba a aranžování (praktický nácvik, pravidla estetické vazby) - Základy botaniky a ekologie - Základy zahradnické výroby - Sadovnictví - Skupinový výcvik motivaní hry - ešení úkol dle zadání, konzultace (samostatná práce) Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 3 z 8

4 - Klíové kompetence osobnosti - Exkurse - Praktická cviení zahradnictví - Praxe v odborném uilišti - Praxe u zamstnavatel (Partner 3 a 4) - praxe u zamstnavatel Praxe u zamstnavatel zahrnovala pedevším manuální práci. V podzimních msících frekventantky kursu sbíraly ovoce, pipravovaly záhony na zimu a pomáhaly se zazimováním zahradní techniky, zaízení. Praxe probíhala v msících íjen a listopad. Pes zimní období praxe u zamstnavatel není. Zhodnocení souasného stavu projektu Pedagogové na cílové skupin oceují zejména jejich píli a velmi zodpovdný pístup. Vtšina pochopila, že vzdlání pro n pedstavuje velkou šanci. Svily se vyuujícím, že projekt jim dává nové možnosti poznávat nové vci, což díve prý nemohly, protože jim v tom bránilo mateství a rodina. Dle pedagog jsou ženy v kursu velmi rády za pozornost, která jim je vnována. Pedagogický sbor podporuje jejich snahu rozšíením pvodn plánovaných aktivit. Velký pokrok je vidt v jejich dovednostech, zejm. písemném projevu. Nkteré ženy se poprvé v život setkávají s výpoetní technikou. Velmi siln je znát posílení sebevdomí. Na zamstnavatele (Partner 3 a 4) udlaly dobrý dojem. Navíc se domlouvají další pracovní návštvy v chomutovských technických službách. Projekt je dobe personáln obsazen. Administrativní procesy projektu zpomaluje práce s kmenovou úetní evidencí pedkladatele projektu a partner. Technické zajištní je bezproblémové koordinaní innosti probíhají bez závad. Každý z partner a pedkladatel jsou velmi operativní a schopní pružn reagovat. Velmi významným nástrojem hodnocení je pedevším sdílnost cílové skupiny. Projektový tým mže využít velmi silné zptné vazby. Projektový tým hodnotí projekt jako standardn probíhající, bez vtších obtíží. Pehled kontrol projektu na míst (typ, výsledky) Projekt nebyl ve sledovaném období ze strany NVF ani MPSV kontrolován. První kontrola je stanovena na Popisy aktivit byly zasílány vždy poátkem msíc listopad, prosinec a leden na ovou adresu dále na ové adresy finanní a projektové manažerky a regionálnímu pracovišti MPSV v Most v souladu s pírukou a pozdjšího pokynu NVF. Projekt je kontrolován pedevším prostednictvím organizaní struktury projektového týmu a zejména pedkladatele projektu. Ke kontrolní innosti v pímé interakci slouží setkání ídící a monitorovací skupiny. Na tchto setkáních se koordinuje další innost a pedevším se kontroluje plnní úkol stanovených na pedchozích setkáních ídící a monitorovací skupiny. Úkoly jsou stanovovány v souladu s grantovou smlouvou a žádostí, jejíž je souástí. Prbh kursu je také kontrolován pracovnicí Úadu práce v Chomutov, která se pedevším zamuje na úastnice kursu. Konzultuje s nimi kvalitu výuky. Její pímé návštvy v kolektivu úastnic: , a Zástupci ÚP v Chomutov se též úastní setkání ídící a monitorovací skupiny projektu. Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 4 z 8

5 Odchylky od návrh projektu dvody a dsledky pro další realizaci projektu Výraznou odchylkou od návrhu projektu je fakt, že o tématiku kursu projevily úast prakticky pouze ženy. Ostatními charakteristikami však splují identifikaci s cílovou skupinou v návrhu projektu. Do kursu nastoupilo 18 žen. V období této prbžné technické zprávy (íjen prosinec 2005) došlo ke snížení poetního stavu rekvalifikantek o dv osoby. Pvodní poet se snížil na 16. Jedna úastnice ukonila rekvalifikaní kurs, protože si našla zamstnání. Druhá nemohla v kursu pokraovat z dvodu tžké situace, kterou zapíinilo velmi vážné zhoršení zdravotního stavu blízkého lena rodiny. V dalším sledovacím období se oekává úbytek ješt jedné úastnice, která je zmiována již výše a která má potíže se zvládáním rodinné tragédie. Plnní cíl (výstup, výsledk) podle navržených ukazatel úspchu (viz tabulka. 1 ) Tabulka 1 je piložena k této prbžné technické zpráv. Stav indikátor se zmnil, nebo dv ženy starší 25 let úast v kursu ukonily. Kurs je pln obsazen dlouhodob nezamstnanými. Vková struktura byla posuzována k Informace o hodnocení aktivit poskytnutý konenými píjemci (úastníci kurz) V období, které zahrnuje tato technická zpráva byly informace zjišovány již pímo úastnice kursu. Po prvních zkušenostech v kursu byly osloveny jednoduchým dotazníkem. Projektový tým chtl zjistit základní informace o cílové skupin. Pedevším ho zajímalo oekávání úastník a aspekty, které by hodnotily negativn. Další dotazníkové šetení probhlo v prosinci. Prosincovým dotazníkovým šetením se zjišovalo jejich postoj ke kursu. Z vyuujících nebyl nikdo hodnocen negativn. Pouze motivaní bloky (úastnicemi nazývané psychologickými hodinami) jsou vnímány jako nepotebné. Jako nejvtší pínos toho, že nastoupily do kursu, uvádjí možnost prohloubit si kvalifikaci, zmnu jednotvárného života, nadji na zamstnání, dokonce oceují i každodenní povinnost, který kurs pro n pedstavuje. Oceují i vstícný pístup uitel. Úastnice jsou spokojené a nemají potebu kurs a jeho nápl mnit. Další zjišování probíhala neorganizovan ve skupin, a to pi vyuovacích hodinách, kde se úastnice svovaly pímo pedagogm, pracovnici úadu práce a pi motivaním bloku. Obzvláš oblíbenou se stala jedna z vyuujících, Ing. Eva Malariková. Rekvalifikaní kurz probíhá harmonicky. V prbhu projektu nebyla zaznamenána žádná okolnost, která by výrazn narušovala chod projektu. Úastnice dochází na kurs pravideln. Obas njaká nemže pro krátkodobou pracovní neschopnost. Projekt pomáhá jednotlivým úastnicím se zvládáním jejich osobních problém. Jedna úastnice práv prožívá životn náronou situaci, má velmi vážné citové problémy, pro které se nemže úastnit výuky. Kolektiv úastnic je velmi soudržný, a nabízí ji pomocnou ruku a spolen s pedagogy se ji snaží pomoci. Mezi úastnicemi projektu jsou i dlouhodob nezamstnané ženy, které velmi oceují pedevším rozšíení spoleenských vazeb. Tým rekvalifikantek vykazuje velmi velkou míru soudržnosti. Projekt považují za velmi dobrou píležitost k práci na sob a až pekvapiv pozitivn hodnotí pedevším i pouhou skutenost, že se s nimi aktivn pracuje a že se s nim Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 5 z 8

6 pedagogové velmi peliv zabývají. Zejména nkolik let nezamstnané ženy vnímají kurs jako dobrou píležitost ke spoleenskému setkávání. Každodenní povinnost dojít na pracovišt nebo do uebny jim velmi zpestilo život. Žádná se ke kursu nevyjaduje negativn. Píležitostí k hodnocení kursu mají úastnice dost. Úastníci kursu vyjadují své námitky a pipomínky prbžn a jejich nároky jsou brány v potaz a promtn se eší. Partnei projektu, proto již zavedli celou adu opatení, jimiž vyšli vstíc požadavkm a nárokm cílové skupiny. Hodnocení kursu je tedy v tomto pípad sdlováno ústn pímo vyuujícímu, i pracovníkovi odborné praxe. Dalším zdrojem, kde je dán znaný prostor pro sladní osobních problém a aktivitami projektu, jsou motivaní poradenské semináe zabezpeované psychologem a tématický blok kursu Klíové kompetence osobnosti. Tyto dva moduly kursu slouží jako velmi významné zdroje pro další sdlování informací. Prostedkem k hodnocení aktivit je neízený rozhovor. Úastnice hodnotí kurs pozitivn. Plán aktivit pro následující období realizace (do 9 msíce) 7. msíc - leden Setkání ídící a monitorovací skupiny projektu - propaganí a informaní aktivity veejnost - výuka - praxe u zamstnavatel - administrace projektu (zpracování technické a finanní zprávy) - monitoring inností - zpracování metodiky Motivaní schzka s expertem psychologem - jednání s píjemcem grantu a partnery -další prbžné aktivity 8. msíc únor Setkání ídící a monitorovací skupiny - propaganí a informaní aktivity veejnost - výuka, pednášky, cviení - praxe u zamstnavatel - administrace projektu - monitoring inností - zpracování metodiky (dokonení teoretické ásti) Motivaní schzka s expertem - psychologem - jednání s píjemcem grantu a partnery - tisková zpráva v regionálním tisku (publicita) - další prbžné aktivity 9. msíc bezen Setkání ídící a monitorovací skupiny projektu v Jirkov - propaganí a informaní aktivity veejnost - výuka, pednášky, cviení - praxe u zamstnavatel - administrace projektu Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 6 z 8

7 - monitoring inností - dotazníkové šetení - zpracování metodiky - tvorba aplikovatelného pedagogického manuálu Motivaní schzka s expertem - psychologem - jednání s píjemcem grantu a partnery - další prbžné aktivity Struný popis provedené publicity projektu V asovém rozmezí íjen prosinec probíhaly publikaní a propaganí aktivity prostednictvím pedkladatele a partner. Informace o projektu jsou standardn umístny pedevším na stránkách pedkladatele (www.rra.cz). Velkým pínosem pro publicitu projektu je jeho zaazení do publikace Analýza dosavadních nkterých pedvstupních a strukturálních nástroj Tato tiskovina byla vydána v nákladu 500 kus a je voln distribuována. Objednatelem brožury byl Úad vlády eské republiky. Projektu Perspektiva 2004 práce v parcích a zahradách je zde vnována jedna strana. Publikace má celkem 59 stránek. Publicita je realizována v souladu s lánkem 6 grantové smlouvy. Struný popis zapojení partner do realizace projektu Partner 1 Odborné uilišt a Praktická škola Jirkov: - realizoval plnní harmonogramu výuky a praxe u zamstnavatel - realizuje pedagogickou diagnostiku úastník kursu - pijímá zptnou vazbu úastník hodnocení kursu - realizuje edukaní aktivity tématických celk v uebních blocích: Klíové kompetence osobnosti, Kvtináství, Praktická cviení zahradnictví, Praxe OU a PrŠ Jirkov, Sadovnictví, Základy botaniky a ekologie, Základy zahradnické výroby - odborná garance výuky a praktického cviení - harmonogram aplikovatelného pedagogického manuálu, tvorba harmonogramu - zajištní prostor pro rekvalifikanty - jednání s pedkladatelem projektu - propaganí a informaní aktivity - diseminace - úast na koordinaci a ízení projektu management projektu - administrace projektu - koordinace inností realizaního týmu expert a administrativy Partner 2 Asista, s. r. o. - zajištní motivaních schzek - zajišování motivace a poradenství rekvalifikantm - propaganí a informaní aktivity - úast na koordinaci a ízení projektu - pijímá zptnou vazbu úastník hodnocení kursu - administrace projektu - koordinace inností realizaního týmu expert a administrativy Partner 3 Sady a školky Jirkov, s. r. o. - realizuje odbornou praxi na reálném zahradnickém pracovišti (ovocnáství) - pijímá zptnou vazbu úastník hodnocení kursu - administrace projektu - úast na ízení a koordinaci aktivit projektu Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 7 z 8

8 - komunikace s partnery a pedkladatelem grantu Partner 4 Martin Škuta - realizuje odbornou praxi na reálném zahradnickém pracovišti (zejm. pstování okrasných devin) - pijímá zptnou vazbu úastník hodnocení kursu - administrace projektu - úast na ízení a koordinaci aktivit projektu - komunikace s partnery a pedkladatelem grantu Pílohy: Obrázková ást TZ 2 Píklad vyplnného dotazníku Datum vypracování: 16. ledna 2006 Podpis statutárního zástupce: Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 8 z 8

9 Obrázková píloha k TZ 2 Projekt: Perspektiva 2004 práce v parcích a zahradách Setkání ídící a monitorovací skupiny, Jirkov Schzka s potenciálními úastníky, ÚP Chomutov (8/05) Výuka práce s poítaem Exkurse Výuka vazba kvtin Tídní kolektiv s vyuující Ing. Evou Malarikovou

10

11

12 Národní vzdlávací fond Výkazy plnní indikátor Opatení 1.1 Posílení aktivní politiky zamstnanosti íslo grantové smlouvy: 1.1/168 Období: Indikátory výstup íslo Indikátor lenní Kód Plán Plnní 1. Poet podpoených vzdlávacích Celkem A 1 1 program Zamstnanecké A Sociální A Poradenské A 2. Poet podpoených institucí 3. Poet podpoených osob-klient služeb Vzdlávací A 1 1 Celkem Velké podniky Malé a stední podniky Orgány veejné správy Ostatní veejné instituce NNO Ostatní Vzdlávací a poradenské Poskytující služby zamstnanosti Poskytující sociální služby Podporující poskytování sociálních služeb Zajišující ostatní typy služeb A A A A A A A A A A A A Celkem A ženy F Zamstnanci A - ženy F OSV A - ženy F Dlouhodob nezamstnaní < 25 let A ženy F 1 1 Dlouhodob nezamstnaní > 25 let A ženy F Ostatní nezamstnaní A - ženy F Ostatní A - ženy F Do 25 let A - ženy F Nad 50 let A - ženy F Osoby se ZPS A - ženy F Nízkokvalifikovaní A - ženy F Ženy vracející se na trh práce F Osoby pedasn konící školní docházku A - ženy F 4. Poet podpoených pracovních míst Celkem A 5. Poet podp.vzdl.program pro ženy vracející se na trh práce Celkem F 6. Poet úastník projektu-klient Celkem A služeb - ženy F Zamstnanci A - ženy F OSV A - ženy F Dlouhodob nezamstnaní < 25 let A ženy F 1 1 Dlouhodob nezamstnaní > 25 let A ženy F Ostatní nezamstnaní A - ženy F Ostatní A - ženy F Do 25 let A - ženy F Nad 50 let A - ženy F Osoby se ZPS A - ženy F Nízkokvalifikovaní A - ženy F Ženy vracející se na trh práce F Osoby pedasn konící školní docházku A - ženy F V krátkodobých kurzech A - ženy F Ve stedndobých kurzech A - ženy F V dlouhodobých kurzech A - ženy F Píroka pro píjemce grantu - Píloha 1, tab.1a Phare RLZ 1/2 Veze 1.0

13 Národní vzdlávací fond 2. Indikátory výsledk íslo Indikátor lenní Kód Plán Plnní Poet nov vytvoených/inovov. 7. produkt A Poet úspšn vyškol. osob-klient Celkem A 12 0 služ. - ženy F 7 0 V krátkodobých kurzech A - ženy F Ve stedndobých kurzech A ženy F 7 0 V dlouhodobých kurzech A - ženy F 9. Poet úspšn podpo. osob-klient Celkem A 12 0 služ. - ženy F 7 0 Zamstnanci A - ženy F OSV A - ženy F Dlouhodob nezamstnaní < 25 let A ženy F 1 0 Dlouhodob nezamstnaní > 25 let A ženy F 11 0 Ostatní nezamstnaní A - ženy F Ostatní A - ženy F Do 25 let A - ženy F Nad 50 let A - ženy F Osoby se ZPS A - ženy F Nízkokvalifikovaní A - ženy F Ženy vracející se na trh práce F Osoby pedasn konící školní docházku A - ženy F 11. Publikace, publicita a další výstupy 1. Poet kurs Poet certifikát pro absolventy kursu Aplikovatelný manuál výuky (metodika) Poet setkání ídící a monitorovací skupiny Presentace projektu (u píl. pedání certifikát) Poet výtisk aplikovatelného manuálu výuky Aplikovatelný manuál výuky (dig. Verze ke stažení) Dotazníkové šetení Internetová presentace na stránkách partner 4 1 Datum: Podpis statutárního zástupce: Píroka pro píjemce grantu - Píloha 1, tab.1a Phare RLZ 2/2 Veze 1.0

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Terminologie OP LZZ Globální cíl OP LZZ

Terminologie OP LZZ Globální cíl OP LZZ Obsah prezentace Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost (2007 2013) NNO a strukturální fondy 18. 3. 2009 Karlovy Vary Obecn k OP LZZ Využívání zdroj ESF Aktuáln k OP LZZ Terminologie OP LZZ Globální

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32/4178, 586 06 Jihlava Identifikátor: 600 117 286 I: 47 366

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Obsah prezentace. Aktuáln k OP LZZ. Využívání zdroj ESF. Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost ( )

Obsah prezentace. Aktuáln k OP LZZ. Využívání zdroj ESF. Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost ( ) Obsah prezentace Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost (2007 2013) NNO a strukturální fondy 11. 6. 2009 eské Budjovice Obecn k OP LZZ Využívání zdroj ESF Aktuáln k OP LZZ Terminologie OP LZZ Globální

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES)

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) DOPORUENÍ RADY ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdlávání zamstnanc spolenosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele PPL CZ, s.r.o.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006 Brno, kvten 2007 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., I: 26275619; - ve zkratce RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský;

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Analýza proces pi podávání žádostí o granty z Evropských strukturálních fond

Analýza proces pi podávání žádostí o granty z Evropských strukturálních fond Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informaních služeb v Praze Silvie Šaurová Analýza proces pi podávání žádostí o granty z Evropských strukturálních fond

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace

Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace Vladimír Rous Mirka Klecanová Agenda: Pro e-learning v IKEM? Co jsme realizovali? Jaká je praxe? Pro e-learning v IKEM? Jedním z atribut

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: Ing. Michal

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více