Prbžná zpráva íslo: 2 Období: Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva"

Transkript

1 Identifikace programu: CZ2003/ íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. Vyhotovil: Libor Kudrna, DiS. Prbžná zpráva íslo: 2 Období: Technická zpráva Struný popis prbhu realizace projektu za dané období: Cíle projektu Hlavní cíle: 1. Zlepšit úrove zamstnanosti ve strukturáln postižené oblasti Ústeckého kraje. 2. Zvýšit kvalifikaci a zamstnatelnost nezamstnaných lidí, kterým hrozí sociální exkluze kvli jejich dlouhodobé nezamstnanosti, nebo kterým dlouhodobá nezamstnanost hrozí, kvli nízké vzdlanosti, chybjící kvalifikaci a sociáln nepíznivému okolí; mezi osobami, kterým bude úast v kurzu nabídnuta budou i osoby sociáln handicapované, osoby které nedokonily základní nebo stedoškolské vzdlání, nebo jejichž uplatnitelnost na trhu práce je snížena kvli intelektovým schopnostem i zdravotnímu stavu. 3. Ovit spolené vzdlávání osob s rznorodými problémy (viz cíl 2) ve skupin. 4. Pispt k ekonomickému rozvoji strukturáln postižené oblasti realizací rekvalifikaního kursu, který poskytne kvalifikované pracovníky pro práce v sadech a zahradách, rozšiitelného do dalších oblastí R. 5. Podpoit nové netradiní obory a emesla a jejich uplatnní v malém a stedním podnikání. 6. Posílit aktivní politiku zamstnanosti. Specifické cíle: 1. Kvalifikovat a aktivizovat lidské zdroje v uvedené oblasti v oboru "Práce v parcích a zahradách" 2. Odvrácení sociáln nežádoucí situace u rekvalifikovaných osob a zárove posila jejich sociálního prostedí, zvýšení sebevdomí, eliminace handicap, zvýšení kvalifikace, jako základu pro snazší získání trvalého zamstnání. 3. Vytvoit ucelený, dále aplikovatelný program vzdlávacích aktivit pro cílovou skupinu 4. Organizan zajistit a realizovat vybrané vzdlávací aktivity pro cílové skupiny. 5. Vytvoit partnerství regionální úrovn efektivn ídící celý projekt a komplexn posuzující celou problematiku. Projektem vznikne skupina (struktura) místních aktér rozvoje lidských sil a posilování zamstnanosti ve významné ásti území Ústeckého kraje. Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 1 z 8

2 6. Vyškolit cílové skupiny pro samostatnou a kvalifikovanou innost v oblasti sadovnických a kvtináských prací. Aktivizace vlastních schopností, dovedností a seberegulaních vlastností, motivace k zapojení do pracovního pomru a dalšímu vzdlávání. 7. Rekvalifikovat 14 len cílové skupiny (pedpokládaný poet úastník, kteí celý kurz absolvují a dokoní - jedná se o pilotní ovení reakce cílové skupiny na aktivity projektu). Pozn. : V prbhu vyjednávání o grant byl poet úspšn vyškolených úastník snížen na dvanáct indikátor I A. 8. Usnadnní vstupu do pracovního procesu cílovým skupinám. 9. Socializace len cílové skupiny a zvýšení jejich sociální uplatnitelnosti. 10. Vytvoení metodiky pro opakování kursu v rámci opatení aktivní politiky zamstnanosti, která shrne zkušenosti tohoto projektu a bude obsahovat i zhodnocení absolvent kursu. 11. Vytvoení vazby na potenciálního zamstnavatele v prbhu praxe. 12. Zpístupnní úasti v projektu marginálním skupinám i romskému etniku. Aktuální stav projektu Sledované období pro druhou finanní a technickou zprávu zahrnuje období od do Aktivity projektu jsou plnny v souladu s plánovaným harmonogramem. Pedkladatel využívá zálohové platby, ze které financuje projekt. Kurs probíhá bez obtíží. Vše jde podle plánu. erpání rozpotu projektu probíhá též v souladu. Rekvalifikantky se úastní všech teoretických a praktických blok. Projekt je jednoetapový a vtšina jeho aktivit probíhá prbžn. Proto všechny jeho procesy je možné stále považovat za nedokonené. Hlavní aktivitou projektu je realizace rekvalifikaního kurs pro osoby znevýhodnné na trhu práce. Ve sledovaném období technické zprávy byla realizována výuka, praxe u zamstnavatel a praktická cviení. Projekt intenzivn pracuje s cílovou skupinou. Skupina je složena z žen, které jsou dlouhodob nezamstnané. Projekt chápou jako velmi významnou píležitost dostat se do spolenosti. Manažerské aktivity jsou realizovány prostednictvím ídící a monitorovací skupiny. Pedkladatel projektu zprostedkovává kontakt mezi jednotlivými partnery a jedná i s Národním vzdlávacím fondem. Nejastjším pedmtem tchto jednání byly možnosti vyútování náklad související pedevším s podporou úastník. Partnei s pedkladatelem kooperují prakticky nepetržit a podílí se na projektu ve shod s plánem. Charakteristika aktivit projektu Veškeré aktivity projektu jsou spjaté s realizací v rozsahu stanoveném v žádosti. 1. prbžná technická a finanní zpráva zaznamenaly pedevším pípravné práce projektu. Vyuování bylo zahájeno druhý týden v záí. Tato finanní zpráva zaznamenává období, kdy se všechny ti msíce vyuovalo. Druhé sledované období pedstavuje mnohem objemnjší finanní erpání. Velké finanní plnní si vyžádaly odmny pracovníkm a nákup vybavení. Praktický výcvik a praxe u zamstnavatel se realizuje venku. Úastnice byly vybaveny ochranným pracovním odvem, obuví a rukavicemi atp. Zakoupeno bylo náadí a další pracovní pomcky, se kterými se musí nauit zacházet pro výkon povolání, které si zvolily. Byly nakoupeny i poítae, na kterých zaala výuka. Každé úastnici byla vytištna skripta, která slouží jako komplexní vzdlávací manuál. Tyto odborné texty byly vytvoeny Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 2 z 8

3 pedagogickým týmem Partnera 1. Skripta jsou pizpsobena pímo vzhledem k zamení kursu a jsou pizpsobeny úastnicím. Didaktická úrove skript je velmi vysoká, nebo jsou ilustrována a slouží zárove jako pracovní listy. Skripta jsou komplexním uebním materiálem zahrnujícím teoretické okruhy ke všem vyuovaným pedmtm. Ve tvrtém až šestém msíci projektu byly realizovány tyto aktivity: - setkání ídící a monitorovací skupiny - Projektový tým spolu kooperuje, hlavním pedmtem spolupráce bylo pedevším správné vyútování, sledování erpání rozpotu a vyhovní požadavkm cílové skupiny, na setkáních i mimo n si projektový tým pedávali informace a operativn je ešil. - píprava zpracování metodiky aplikovatelného pedagogického manuálu - Jedná se o odborný manuál, který umožní aplikovatelnost projektu pro další vzdlávací aktivity jiných subjekt. Podpoí udržitelnost projektu. Manuál kopíruje linii realizace projektu, a proto bude dokonen až po ukonení rekvalifikaního kursu. - propaganí a informaní aktivity - Více viz odstavec Struný popis provedené publicity projektu. - monitoring inností Monitoringem inností se zabývá pedevším pedkladatel projektu. Sleduje plnní harmonogramu. Dílí aktivity související pímo s výukou zajišuje Partner 1, který zajišuje asovou posloupnost jednotlivých edukaních aktivit a v dbá jejich logického a didaktického kontextu - administrace projektu Zasahuje každého partnera a pedkladatele. Administrativní procesy si vyžadují zvláštní pozornost. Každý partner a projektový tým pizpsobuje úetní agendu tak, aby to bylo v souladu s pravidly programu a zárove s nároky jejich kmenového úetnictví. Další administrativní procesy sledují samotné innosti probíhající v rámci pedkladatele a jednotlivých partner. Tato zahrnuje ízení inností na úrovni partner a pedkladatele. Zahrnuje také vnitní komunikaci projektu. Využívána je pedevším internetová komunikace. - dotazníkové šetení Dotazníkové šetení probhlo v prosinci. Viz výše uvedené odstavce. - výuka a praxe u zamstnanc Výuka a praxe probíhá na základ jednotného plánu, který byl sestaven na poátku projektu. Tento plán nebylo zapotebí dosud nijak mnit. Výuka se realizuje na základ akreditovaných osnov rekvalifikaního kurzu. Velmi významnou souástí však je pedevším praktický nácvik a praxe. Velmi cenným obohacujícím prvkem výuky jsou exkurse. Ve sledovaném období probhly exkurse do zahradnických podnik, kde se úastnice seznámily s jejich provozem. Úastnice se seznámily s postupem výroby rašeliny, navštívili provozovnu mstských technických služeb v Chomutov (úsek zelen), na dalších pracovištích jim byly pedvedeny stroje a zaízení, se kterými dosud nepišly do styku (p. elektrické stihae, tídící linka ovoce apod.). Úastnice projevily zájem o další exkurse, takže se další plánují. Výuka v msících íjen až prosinec zahrnovala: - Kvtináství, vazba a aranžování (praktický nácvik, pravidla estetické vazby) - Základy botaniky a ekologie - Základy zahradnické výroby - Sadovnictví - Skupinový výcvik motivaní hry - ešení úkol dle zadání, konzultace (samostatná práce) Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 3 z 8

4 - Klíové kompetence osobnosti - Exkurse - Praktická cviení zahradnictví - Praxe v odborném uilišti - Praxe u zamstnavatel (Partner 3 a 4) - praxe u zamstnavatel Praxe u zamstnavatel zahrnovala pedevším manuální práci. V podzimních msících frekventantky kursu sbíraly ovoce, pipravovaly záhony na zimu a pomáhaly se zazimováním zahradní techniky, zaízení. Praxe probíhala v msících íjen a listopad. Pes zimní období praxe u zamstnavatel není. Zhodnocení souasného stavu projektu Pedagogové na cílové skupin oceují zejména jejich píli a velmi zodpovdný pístup. Vtšina pochopila, že vzdlání pro n pedstavuje velkou šanci. Svily se vyuujícím, že projekt jim dává nové možnosti poznávat nové vci, což díve prý nemohly, protože jim v tom bránilo mateství a rodina. Dle pedagog jsou ženy v kursu velmi rády za pozornost, která jim je vnována. Pedagogický sbor podporuje jejich snahu rozšíením pvodn plánovaných aktivit. Velký pokrok je vidt v jejich dovednostech, zejm. písemném projevu. Nkteré ženy se poprvé v život setkávají s výpoetní technikou. Velmi siln je znát posílení sebevdomí. Na zamstnavatele (Partner 3 a 4) udlaly dobrý dojem. Navíc se domlouvají další pracovní návštvy v chomutovských technických službách. Projekt je dobe personáln obsazen. Administrativní procesy projektu zpomaluje práce s kmenovou úetní evidencí pedkladatele projektu a partner. Technické zajištní je bezproblémové koordinaní innosti probíhají bez závad. Každý z partner a pedkladatel jsou velmi operativní a schopní pružn reagovat. Velmi významným nástrojem hodnocení je pedevším sdílnost cílové skupiny. Projektový tým mže využít velmi silné zptné vazby. Projektový tým hodnotí projekt jako standardn probíhající, bez vtších obtíží. Pehled kontrol projektu na míst (typ, výsledky) Projekt nebyl ve sledovaném období ze strany NVF ani MPSV kontrolován. První kontrola je stanovena na Popisy aktivit byly zasílány vždy poátkem msíc listopad, prosinec a leden na ovou adresu dále na ové adresy finanní a projektové manažerky a regionálnímu pracovišti MPSV v Most v souladu s pírukou a pozdjšího pokynu NVF. Projekt je kontrolován pedevším prostednictvím organizaní struktury projektového týmu a zejména pedkladatele projektu. Ke kontrolní innosti v pímé interakci slouží setkání ídící a monitorovací skupiny. Na tchto setkáních se koordinuje další innost a pedevším se kontroluje plnní úkol stanovených na pedchozích setkáních ídící a monitorovací skupiny. Úkoly jsou stanovovány v souladu s grantovou smlouvou a žádostí, jejíž je souástí. Prbh kursu je také kontrolován pracovnicí Úadu práce v Chomutov, která se pedevším zamuje na úastnice kursu. Konzultuje s nimi kvalitu výuky. Její pímé návštvy v kolektivu úastnic: , a Zástupci ÚP v Chomutov se též úastní setkání ídící a monitorovací skupiny projektu. Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 4 z 8

5 Odchylky od návrh projektu dvody a dsledky pro další realizaci projektu Výraznou odchylkou od návrhu projektu je fakt, že o tématiku kursu projevily úast prakticky pouze ženy. Ostatními charakteristikami však splují identifikaci s cílovou skupinou v návrhu projektu. Do kursu nastoupilo 18 žen. V období této prbžné technické zprávy (íjen prosinec 2005) došlo ke snížení poetního stavu rekvalifikantek o dv osoby. Pvodní poet se snížil na 16. Jedna úastnice ukonila rekvalifikaní kurs, protože si našla zamstnání. Druhá nemohla v kursu pokraovat z dvodu tžké situace, kterou zapíinilo velmi vážné zhoršení zdravotního stavu blízkého lena rodiny. V dalším sledovacím období se oekává úbytek ješt jedné úastnice, která je zmiována již výše a která má potíže se zvládáním rodinné tragédie. Plnní cíl (výstup, výsledk) podle navržených ukazatel úspchu (viz tabulka. 1 ) Tabulka 1 je piložena k této prbžné technické zpráv. Stav indikátor se zmnil, nebo dv ženy starší 25 let úast v kursu ukonily. Kurs je pln obsazen dlouhodob nezamstnanými. Vková struktura byla posuzována k Informace o hodnocení aktivit poskytnutý konenými píjemci (úastníci kurz) V období, které zahrnuje tato technická zpráva byly informace zjišovány již pímo úastnice kursu. Po prvních zkušenostech v kursu byly osloveny jednoduchým dotazníkem. Projektový tým chtl zjistit základní informace o cílové skupin. Pedevším ho zajímalo oekávání úastník a aspekty, které by hodnotily negativn. Další dotazníkové šetení probhlo v prosinci. Prosincovým dotazníkovým šetením se zjišovalo jejich postoj ke kursu. Z vyuujících nebyl nikdo hodnocen negativn. Pouze motivaní bloky (úastnicemi nazývané psychologickými hodinami) jsou vnímány jako nepotebné. Jako nejvtší pínos toho, že nastoupily do kursu, uvádjí možnost prohloubit si kvalifikaci, zmnu jednotvárného života, nadji na zamstnání, dokonce oceují i každodenní povinnost, který kurs pro n pedstavuje. Oceují i vstícný pístup uitel. Úastnice jsou spokojené a nemají potebu kurs a jeho nápl mnit. Další zjišování probíhala neorganizovan ve skupin, a to pi vyuovacích hodinách, kde se úastnice svovaly pímo pedagogm, pracovnici úadu práce a pi motivaním bloku. Obzvláš oblíbenou se stala jedna z vyuujících, Ing. Eva Malariková. Rekvalifikaní kurz probíhá harmonicky. V prbhu projektu nebyla zaznamenána žádná okolnost, která by výrazn narušovala chod projektu. Úastnice dochází na kurs pravideln. Obas njaká nemže pro krátkodobou pracovní neschopnost. Projekt pomáhá jednotlivým úastnicím se zvládáním jejich osobních problém. Jedna úastnice práv prožívá životn náronou situaci, má velmi vážné citové problémy, pro které se nemže úastnit výuky. Kolektiv úastnic je velmi soudržný, a nabízí ji pomocnou ruku a spolen s pedagogy se ji snaží pomoci. Mezi úastnicemi projektu jsou i dlouhodob nezamstnané ženy, které velmi oceují pedevším rozšíení spoleenských vazeb. Tým rekvalifikantek vykazuje velmi velkou míru soudržnosti. Projekt považují za velmi dobrou píležitost k práci na sob a až pekvapiv pozitivn hodnotí pedevším i pouhou skutenost, že se s nimi aktivn pracuje a že se s nim Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 5 z 8

6 pedagogové velmi peliv zabývají. Zejména nkolik let nezamstnané ženy vnímají kurs jako dobrou píležitost ke spoleenskému setkávání. Každodenní povinnost dojít na pracovišt nebo do uebny jim velmi zpestilo život. Žádná se ke kursu nevyjaduje negativn. Píležitostí k hodnocení kursu mají úastnice dost. Úastníci kursu vyjadují své námitky a pipomínky prbžn a jejich nároky jsou brány v potaz a promtn se eší. Partnei projektu, proto již zavedli celou adu opatení, jimiž vyšli vstíc požadavkm a nárokm cílové skupiny. Hodnocení kursu je tedy v tomto pípad sdlováno ústn pímo vyuujícímu, i pracovníkovi odborné praxe. Dalším zdrojem, kde je dán znaný prostor pro sladní osobních problém a aktivitami projektu, jsou motivaní poradenské semináe zabezpeované psychologem a tématický blok kursu Klíové kompetence osobnosti. Tyto dva moduly kursu slouží jako velmi významné zdroje pro další sdlování informací. Prostedkem k hodnocení aktivit je neízený rozhovor. Úastnice hodnotí kurs pozitivn. Plán aktivit pro následující období realizace (do 9 msíce) 7. msíc - leden Setkání ídící a monitorovací skupiny projektu - propaganí a informaní aktivity veejnost - výuka - praxe u zamstnavatel - administrace projektu (zpracování technické a finanní zprávy) - monitoring inností - zpracování metodiky Motivaní schzka s expertem psychologem - jednání s píjemcem grantu a partnery -další prbžné aktivity 8. msíc únor Setkání ídící a monitorovací skupiny - propaganí a informaní aktivity veejnost - výuka, pednášky, cviení - praxe u zamstnavatel - administrace projektu - monitoring inností - zpracování metodiky (dokonení teoretické ásti) Motivaní schzka s expertem - psychologem - jednání s píjemcem grantu a partnery - tisková zpráva v regionálním tisku (publicita) - další prbžné aktivity 9. msíc bezen Setkání ídící a monitorovací skupiny projektu v Jirkov - propaganí a informaní aktivity veejnost - výuka, pednášky, cviení - praxe u zamstnavatel - administrace projektu Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 6 z 8

7 - monitoring inností - dotazníkové šetení - zpracování metodiky - tvorba aplikovatelného pedagogického manuálu Motivaní schzka s expertem - psychologem - jednání s píjemcem grantu a partnery - další prbžné aktivity Struný popis provedené publicity projektu V asovém rozmezí íjen prosinec probíhaly publikaní a propaganí aktivity prostednictvím pedkladatele a partner. Informace o projektu jsou standardn umístny pedevším na stránkách pedkladatele (www.rra.cz). Velkým pínosem pro publicitu projektu je jeho zaazení do publikace Analýza dosavadních nkterých pedvstupních a strukturálních nástroj Tato tiskovina byla vydána v nákladu 500 kus a je voln distribuována. Objednatelem brožury byl Úad vlády eské republiky. Projektu Perspektiva 2004 práce v parcích a zahradách je zde vnována jedna strana. Publikace má celkem 59 stránek. Publicita je realizována v souladu s lánkem 6 grantové smlouvy. Struný popis zapojení partner do realizace projektu Partner 1 Odborné uilišt a Praktická škola Jirkov: - realizoval plnní harmonogramu výuky a praxe u zamstnavatel - realizuje pedagogickou diagnostiku úastník kursu - pijímá zptnou vazbu úastník hodnocení kursu - realizuje edukaní aktivity tématických celk v uebních blocích: Klíové kompetence osobnosti, Kvtináství, Praktická cviení zahradnictví, Praxe OU a PrŠ Jirkov, Sadovnictví, Základy botaniky a ekologie, Základy zahradnické výroby - odborná garance výuky a praktického cviení - harmonogram aplikovatelného pedagogického manuálu, tvorba harmonogramu - zajištní prostor pro rekvalifikanty - jednání s pedkladatelem projektu - propaganí a informaní aktivity - diseminace - úast na koordinaci a ízení projektu management projektu - administrace projektu - koordinace inností realizaního týmu expert a administrativy Partner 2 Asista, s. r. o. - zajištní motivaních schzek - zajišování motivace a poradenství rekvalifikantm - propaganí a informaní aktivity - úast na koordinaci a ízení projektu - pijímá zptnou vazbu úastník hodnocení kursu - administrace projektu - koordinace inností realizaního týmu expert a administrativy Partner 3 Sady a školky Jirkov, s. r. o. - realizuje odbornou praxi na reálném zahradnickém pracovišti (ovocnáství) - pijímá zptnou vazbu úastník hodnocení kursu - administrace projektu - úast na ízení a koordinaci aktivit projektu Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 7 z 8

8 - komunikace s partnery a pedkladatelem grantu Partner 4 Martin Škuta - realizuje odbornou praxi na reálném zahradnickém pracovišti (zejm. pstování okrasných devin) - pijímá zptnou vazbu úastník hodnocení kursu - administrace projektu - úast na ízení a koordinaci aktivit projektu - komunikace s partnery a pedkladatelem grantu Pílohy: Obrázková ást TZ 2 Píklad vyplnného dotazníku Datum vypracování: 16. ledna 2006 Podpis statutárního zástupce: Píruka pro píjemce grantu Píloha 1 Strana 8 z 8

9 Obrázková píloha k TZ 2 Projekt: Perspektiva 2004 práce v parcích a zahradách Setkání ídící a monitorovací skupiny, Jirkov Schzka s potenciálními úastníky, ÚP Chomutov (8/05) Výuka práce s poítaem Exkurse Výuka vazba kvtin Tídní kolektiv s vyuující Ing. Evou Malarikovou

10

11

12 Národní vzdlávací fond Výkazy plnní indikátor Opatení 1.1 Posílení aktivní politiky zamstnanosti íslo grantové smlouvy: 1.1/168 Období: Indikátory výstup íslo Indikátor lenní Kód Plán Plnní 1. Poet podpoených vzdlávacích Celkem A 1 1 program Zamstnanecké A Sociální A Poradenské A 2. Poet podpoených institucí 3. Poet podpoených osob-klient služeb Vzdlávací A 1 1 Celkem Velké podniky Malé a stední podniky Orgány veejné správy Ostatní veejné instituce NNO Ostatní Vzdlávací a poradenské Poskytující služby zamstnanosti Poskytující sociální služby Podporující poskytování sociálních služeb Zajišující ostatní typy služeb A A A A A A A A A A A A Celkem A ženy F Zamstnanci A - ženy F OSV A - ženy F Dlouhodob nezamstnaní < 25 let A ženy F 1 1 Dlouhodob nezamstnaní > 25 let A ženy F Ostatní nezamstnaní A - ženy F Ostatní A - ženy F Do 25 let A - ženy F Nad 50 let A - ženy F Osoby se ZPS A - ženy F Nízkokvalifikovaní A - ženy F Ženy vracející se na trh práce F Osoby pedasn konící školní docházku A - ženy F 4. Poet podpoených pracovních míst Celkem A 5. Poet podp.vzdl.program pro ženy vracející se na trh práce Celkem F 6. Poet úastník projektu-klient Celkem A služeb - ženy F Zamstnanci A - ženy F OSV A - ženy F Dlouhodob nezamstnaní < 25 let A ženy F 1 1 Dlouhodob nezamstnaní > 25 let A ženy F Ostatní nezamstnaní A - ženy F Ostatní A - ženy F Do 25 let A - ženy F Nad 50 let A - ženy F Osoby se ZPS A - ženy F Nízkokvalifikovaní A - ženy F Ženy vracející se na trh práce F Osoby pedasn konící školní docházku A - ženy F V krátkodobých kurzech A - ženy F Ve stedndobých kurzech A - ženy F V dlouhodobých kurzech A - ženy F Píroka pro píjemce grantu - Píloha 1, tab.1a Phare RLZ 1/2 Veze 1.0

13 Národní vzdlávací fond 2. Indikátory výsledk íslo Indikátor lenní Kód Plán Plnní Poet nov vytvoených/inovov. 7. produkt A Poet úspšn vyškol. osob-klient Celkem A 12 0 služ. - ženy F 7 0 V krátkodobých kurzech A - ženy F Ve stedndobých kurzech A ženy F 7 0 V dlouhodobých kurzech A - ženy F 9. Poet úspšn podpo. osob-klient Celkem A 12 0 služ. - ženy F 7 0 Zamstnanci A - ženy F OSV A - ženy F Dlouhodob nezamstnaní < 25 let A ženy F 1 0 Dlouhodob nezamstnaní > 25 let A ženy F 11 0 Ostatní nezamstnaní A - ženy F Ostatní A - ženy F Do 25 let A - ženy F Nad 50 let A - ženy F Osoby se ZPS A - ženy F Nízkokvalifikovaní A - ženy F Ženy vracející se na trh práce F Osoby pedasn konící školní docházku A - ženy F 11. Publikace, publicita a další výstupy 1. Poet kurs Poet certifikát pro absolventy kursu Aplikovatelný manuál výuky (metodika) Poet setkání ídící a monitorovací skupiny Presentace projektu (u píl. pedání certifikát) Poet výtisk aplikovatelného manuálu výuky Aplikovatelný manuál výuky (dig. Verze ke stažení) Dotazníkové šetení Internetová presentace na stránkách partner 4 1 Datum: Podpis statutárního zástupce: Píroka pro píjemce grantu - Píloha 1, tab.1a Phare RLZ 2/2 Veze 1.0

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více