Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011"

Transkript

1 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala účinnost řady daňových změn, o kterých jsme Vás v posledních měsících informovali. Především začal být účinný daňový řád, který nahradil zákon o správě daní a poplatků. Rovněž se začíná uplatňovat řada změn ve zdaňování příjmů, ve stavebním spoření a v oblasti sociálního pojištění a sociální podpory. Novelu zákona o DPH poslanci nestihli schválit tak, aby byla účinná od začátku roku. Očekává se, že ministerstvo financí bude v nejbližší době vydávat řadu informací vysvětlujících nové postupy podle novely, která bude účinná od 1. dubna 2011, případně sdělení k postupům překlenujícím období od začátku roku do data účinnosti novely. V rubrice Legislativa přinášíme informace o dalších předpisech účinných od začátku roku 2011 o novele zákona o pobytu cizinců, o vyhlášce ČNB, která se mimo jiné dotkne odměňování managementu finančních institucí. V neposlední řadě přinášíme také legislativní novinky ze Slovenska. Přejeme všem čtenářům Finančních aktualit mnoho pracovních úspěchů v roce 2011 a věříme, že i nadále bude naše pravidelná publikace užitečným společníkem ve Vaší praxi. DANĚ, POJIŠTĚNÍ Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Účinnost novely zákona o DPH se posouvá Změny v provádění Intrastatu od 1. ledna 2011 Ústavní soud: Jsou namátkové kontroly finančních úřadů zákonné? Prominutí daně vybírané srážkou Pojistné na sociální zabezpečení u malých zaměstnavatelů od roku 2011 LEGISLATIVA Nová pravidla odměňování managementu ve finanční sféře Novela zákona o pobytu cizinců EU a OECD Soudní dvůr Evropské unie: případ ECJ C 84/09 X Pokyny v oblasti převodních cen mezi spřízněnými osobami SLOVENSKO Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2011 JEDNOU VĚTOU

2 DANĚ Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Ministerstvo financí uveřejnilo dne 14. prosince 2010 nejdůležitější informace ke změnám, jež nastaly v oblasti stavebního spoření v souvislosti s novou legislativní úpravou od 1. ledna 2011 (viz Dokument obsahuje informace ke třem hlavním oblastem: Zdanění státní podpory na rok 2010 připsané na účet účastníka spoření v roce 2011 Státní podpora bude zdaněna sazbou 50 % a na účet účastníka spoření bude připsána již ve výši po zdanění. Státní podpora připsaná do 31. prosince 2010 zůstává v původní výši a dani nepodléhá. Státní podpora, na niž vznikne nárok v roce 2011, již zdanění podléhat nebude, neboť ta již bude poskytována ve snížené výši. Snížení státní podpory stavebního spoření na maximálně Kč Státní podpora ve snížené výši bude poskytována u nároků, které vzniknou po 1. lednu Již připsaných záloh státní podpory se toto netýká. Snížená státní podpora se týká všech smluv o stavebním spoření bez ohledu na okamžik, kdy byly uzavřeny (dosud se pro účely stanovení výše státní podpory rozlišovalo mezi smlouvou o stavebním spoření uzavřenou do 31. prosince 2003 a po 1. lednu 2004). Zdanění úrokových příjmů Osvobození úroků ze stavebního spoření novela zákona o daních z příjmů ruší. Úrokové příjmy roku 2011 a dalších let budou zdaněny stejně jako úrokové příjmy např. z bankovních vkladů. Tyto příjmy se zdaňují srážkovou daní ve výši 15 %. Stavební spořitelna tedy připíše úrok na účet účastníka spoření již po zdanění. Toto zdanění se týká pouze těch úroků, které budou na účet připsány po nabytí účinnosti zmíněné novely, tedy od počátku roku Úroky připsané na účet do konce roku 2010 zůstávají osvobozeny. Účinnost novely zákona o DPH se posouvá Ladislav Malůšek, tel.: Jiří Vrzal, tel.: Jak jsme Vás informovali v mimořádných prosincových Finančních aktualitách, Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH s účinností od 1. dubna Nyní musí novelu projednat Senát a podepsat prezident. Ministerstvo financí informovalo, že v průběhu měsíce ledna budou na stránkách české daňové správy zveřejněny informace týkající se nejdůležitějších změn zákona, kterými jsou zejména: přenesení povinnosti přiznat a zaplatit daň na příjemce plnění při dodání zlata, při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu (tj. u odpadu z plastů, kovů, papíru, textilu a skla), při

3 obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a při poskytování stavebních a montážních prací (v tomto případě s účinností od 1. ledna 2012), ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění, možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, změny v uplatnění nároku na odpočet daně, změny při osvobození od daně při dovozu zboží včetně osvobození od daně při propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu a povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká pořizovateli zboží v jiném členském státě, změny při opravách základu a výše daně. O těchto informacích Vás budeme včas informovat na stránkách Finančních aktualit. Změny v provádění Intrastatu od 1. ledna 2011 Petr Toman, tel.: V souvislosti se změnou vyhlášky 201/2005 Sb. a související legislativy bychom Vám chtěli představit přehled hlavních změn pro přípravu a podání výkazů Intrastatu od roku Od ledna 2011 se výkazy Intrastat musí předávat celnímu úřadu výhradně elektronicky. Výjimkou jsou pouze výkazy podávané při jednorázovém překročení limitu pro podávání výkazů, které bude i nadále možno podávat v papírové podobě. Programové vybavení pro elektronické výkazy zůstává pro rok 2011 beze změny s výjimkou programu IDES, u kterého je pro podání výkazu za leden 2011 nutné nainstalovat novou verzi tohoto programu. Tato verze by měla být v průběhu ledna zveřejněna na stránkách celní správy. Mezi nové podmínky platné od roku 2011 patří povinnost uvádět do výkazů kontaktní osobu s adresou trvalého nebo jiného pobytu v České republice. Tato povinnost platí i pro subjekty, které nemají sídlo, místo podnikání či provozovnu na území České republiky, pokud těmto subjektům vznikne povinnost podávat výkazy Intrastat. V návaznosti na tuto změnu se mění i pravidla pro ustanovení zástupce, který musí být nově usazen v České republice nebo zde mít místo podnikání či provozovnu. Oproti stavu v roce 2010, kdy byla hmotnost zásilek pod jeden kilogram zaokrouhlována na jeden kilogram nahoru, bude tato hmotnost od roku 2011 vykazována v gramech. Tato změna se netýká zásilek o větší hmotnosti. S přesností na tři desetinná místa bude nově vykazováno i množství v doplňkové měrné jednotce, a to bez ohledu na počet či povahu vykazovaných jednotek. Změna nastává i u stanovení hranice pro povinnou opravu chyb ve výkazech Intrastat. Nově je nutno opravit transakce, kde odchylka mezi původně vykazovanou hodnotou zásilky nebo množstvím zboží a konečnými údaji činí více než 5 %. Novela vyhlášky 201/2005 Sb. přináší seznam nových kódů určujících povahu transakce. Tento seznam bude rovněž součástí příručky pro Intrastat, která by měla být zveřejněna do konce ledna 2011 na stránkách celní správy. Změnu doznává i hodnotové určení malých zásilek, které je možno vykazovat pod zvláštním kódem bez uvádění detailních údajů. Namísto původních Kč je od roku 2011 nově stanovena hranice na 200 eur. V případě zásilek v jiných měnách je nutný přepočet hodnoty na euro při využití celních kurzů české koruny. V případě cizích měn je tedy vyžadován dvojí přepočet (na českou korunu a následně na euro).

4 V neposlední řadě bychom chtěli upozornit na změnu kombinované nomenklatury platnou rovněž od 1. ledna 2011 (viz ). K tomuto datu je vhodné provést revizi zařazení zboží v systémech společností. Petr Toman, tel.: Martina Koucká, tel.: Ústavní soud: jsou namátkové kontroly finančních úřadů zákonné? Ústavní soud se ve svém nedávném rozhodnutí (usnesení ze dne 3. listopadu 2010 č. j. I. ÚS 378/10) opět zabýval přípustností tzv. namátkových daňových kontrol. V tomto svém rozhodnutí se v obecné rovině poněkud odklonil od závěrů ve svém téměř dva roky starém rozhodnutí (nález ze dne 18. listopadu 2008 č. j. I. ÚS 1835/07), v němž konstatoval nezákonnost daňové kontroly prováděné bez konkrétních pochybností či podezření ohledně správnosti daně přiznané poplatníkem. Toto starší rozhodnutí Ústavního soudu bylo daňovou správou a též částí odborné veřejnosti považováno za poněkud kontroverzní. Nicméně daňoví poplatníci doposud v daňových sporech hojně využívali tento judikát jako argument k neúčinnému zahájení daňové kontroly, a tudíž k absenci úkonu prodlužujícího lhůtu k doměření daně. Nejvyšší správní soud však ve své ustálené judikatuře tento argument neakceptoval a naopak se při rozhodování ve všech následujících případech konzistentně přikláněl k oprávněnosti finančních úřadů provádět daňovou kontrolu namátkově, tj. bez existence konkrétních pochybností o správnosti daně uvedené poplatníkem v daňovém přiznání a bez povinnosti správce daně případné důvody zahájení daňové kontroly poplatníkovi sdělovat. Nejvyšší správní soud v těchto svých rozhodnutích zejména argumentoval rozdílným charakterem institutu daňové kontroly jakožto preventivního nástroje v porovnání s institutem vytýkacího řízení, pro jehož uplatnění zákon o správě daní existenci určitých pochybností ohledně správnosti či úplnosti údajů uvedených poplatníkem v daňovém přiznání explicitně předpokládá. Aktuální rozhodnutí Ústavního soudu z listopadu loňského roku se zabývalo ústavní stížností, kterou podal daňový subjekt právnická osoba proti rozsudku Nejvyššího správního soudu týkajícího se žaloby proti nezákonnému zásahu, za který daňový subjekt považoval daňovou kontrolu zahájenou finančním úřadem bez existence konkrétních pochybností ohledně údajů tvrzených v jím podaných daňových přiznáních. Ústavní soud konstatoval, že neexistence konkrétních pochybností o některém údaji tvrzeném v daňovém přiznání sama o sobě nezpochybňuje legitimitu daňové kontroly. Soud neshledal nezákonnost v postupu finančního úřadu v konkrétním případě a výslovně akceptoval preventivní pojetí daňové kontroly v systému správy daní. Lze očekávat, že tímto rozhodnutím se problematika legitimity namátkových daňových kontrol stane vyřešenou otázkou a argument nezákonnosti takovýchto kontrol nebude v budoucnu před českými soudy ve větší míře poplatníky namítán. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová, tel.:

5 Prominutí daně vybírané srážkou Vzhledem k tomu, že daňový řád účinný od 1. ledna 2011 neobsahuje úpravu pro zaokrouhlování srážkové daně, řeší ministerstvo financí tuto situaci vydáním pokynu D-346. Podle tohoto pokynu budou plátci srážet a odvádět daň zaokrouhlenou na celé koruny dolů, i když obecná úprava v daňovém řádu nařizuje zaokrouhlovat na dvě platná desetinná místa. Rozdíl mezi daní zaokrouhlenou na celé koruny dolů a daní zaokrouhlenou na dvě platná desetinná místa ministerstvo financí tímto pokynem promíjí. Ministerstvo financí připraví v nejbližší době novelizaci příslušného ustanovení. Ladislav Malůšek, tel.: Pojistné na sociální zabezpečení u malých zaměstnavatelů od roku 2011 Upozorňujeme, že zaměstnavatelé s maximálním počtem 25 zaměstnanců si mohou zvolit, zda budou odvádět pojistné na sociální zabezpečení ve výši 25 % z vyměřovacích základů zaměstnanců, přičemž si již nemohou odečíst z odvodů pojistného polovinu vyplacených náhrad mezd za období dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, nebo zda budou odvádět pojistné ve výši 26 %, a mohou i nadále odečítat polovinu náhrad mezd. V případě, že zaměstnavatel bude chtít odvádět vyšší částku pojistného, musí tento postup oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení nejpozději do 20. ledna 2011 a tento režim bude platit po celý příslušný kalendářní rok. V této souvislosti ministerstvo financí vydalo informaci k počítání superhrubé mzdy u zaměstnanců těch malých organizací, které zvolí sazbu 26 %. U těchto zaměstnanců se bude při výpočtu superhrubé mzdy navyšovat pouze o 34 %, tzn. 25 % sociální pojištění a 9 % zdravotní pojištění. Viz Iva Krákorová, tel.: LEGISLATIVA Nová pravidla odměňování managementu ve finanční sféře 25. listopadu vstoupila v platnost nová směrnice EU (2010/76/EU, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování), která se týká regulace vysokých odměn managementu ve finančních institucích (banky, spořitelní a úvěrová družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé). Nová pravidla EU jsou zohledněna v českém právním řádu formou novely vyhlášky ČNB č. 123/2007 (publikována pod č. 380/2010 Sb. s účinností od 31. prosince 2010). Nová přísnější pravidla pro odměňování se vztahují na vybrané skupiny zaměstnanců s významným vlivem na celkový rizikový profil finanční instituce, zejména tedy na členy představenstva nebo

6 dozorčího orgánu, zaměstnance ve vrcholném vedení a zaměstnance ve vnitřních kontrolních funkcích. Nově se u těchto zaměstnanců zavádí oddálení nároku na podstatnou část pohyblivé složky jejich odměny, a to tak, že nejméně 40 % této odměny má být oddáleno alespoň do následujících tří až pěti let. V případě, že část pohyblivé složky odměny dosahuje mimořádně vysokého objemu, má být dokonce oddáleno alespoň 60 % této odměny. Dále novela stanovuje, že nejméně polovina oddálené a polovina neoddálené pohyblivé složky odměny zaměstnance musí být tvořena kombinací cenných papírů nebo jiných nepeněžních finančních nástrojů. Navíc musí zaměstnavatelé zavést taková opatření, která jim v případě nepříznivé finanční výkonnosti umožní snížit nebo odejmout již přiznanou pohyblivou složku odměny. Tato nová pravidla s sebou přináší i mnoho otázek z pohledu daňového, zejména jak postupovat při zdanění a odvodech pojistného u odložené složky odměny, jak postupovat u nepeněžní složky odměny či při vrácení již zdaněné odměny. Banky a jiné finanční instituce by se měly na tuto novou situaci připravit nastavením systému odměňování tak, aby byl v souladu s novou legislativou. Novela zákona o pobytu cizinců Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.: K 1. lednu 2011 nabývá účinnosti novela zákona o pobytu cizinců (č. 427/2010 Sb.). Mezi nejvýznamnější změny patří: Doba platnosti dlouhodobých víz (tj. víz k pobytu nad 90 dnů) se zkracuje z jednoho roku na půl roku. Zavádí se nové bezpečnostní prvky a biometrické identifikátory do průkazu o povolení k pobytu vyžadující osobní účast žadatele na příslušném pracovišti ministerstva vnitra. Zavádí se tzv. modré karty, které budou opravňovat cizince k pobytu a zároveň výkonu práce vyžadujícímu vysokou kvalifikaci, tzn. nebude potřeba získávat pracovní povolení zvlášť. Další novinkou je zavedení spoluúčasti zaměstnavatele na úhradě nákladů spojených s případným vyhoštěním cizince, který u zaměstnavatele pracoval. Cizinec, který hodlá v České republice pobývat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva, bude nově žádat o oprávnění k pobytu za účelem podnikání (nikoliv již za účelem účasti v právnické osobě). K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu je nově povinen předložit potvrzení, že tato společnost či družstvo nemá splatné daňové nedoplatky nebo nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení. Novela dále rozšiřuje rozsah zdravotní péče, kterou musí u cizinců pobývajících na území ČR více než 90 dní pokrývat jejich povinné cestovní zdravotní pojištění, čímž dochází ke zdražení tohoto pojištění. Zvýšil se povinný limit pojistného plnění z původních eur na eur a žádá-li se o pobyt v České republice nebo o prodloužení pobytu, musí být pojištění nově sjednáno v rozsahu tzv. komplexní zdravotní péče. Dle informací cizinecké policie se tato podmínka vztahuje na nové žadatele, příp. na žádosti o prodloužení od 1. ledna Novela také omezila okruh pojišťoven, u kterých bude možné toto pojištění sjednat. Obecně při žádosti o prodloužení dlouhodobého pobytu může být toto pojištění nově sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky. Při žádostech o udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu v zahraničí lze toto pojištění nadále sjednat u příslušné zahraniční pojišťovny, avšak v nově požadovaném

7 rozšířeném rozsahu. Toto cestovní zdravotní pojištění se nevyžaduje, je-li cizinec pojištěn v povinném systému českého veřejného zdravotního pojištění nebo na základě mezinárodní smlouvy. Správní agenda, zejména povolení k dlouhodobému pobytu, se přesouvá z velké části z působnosti cizinecké policie na ministerstvo vnitra. Zároveň se zvyšují poplatky související s vyřízením povolení. Iva Krákorová, tel.: Zuzana Jasenovcová, tel.: Soudní dvůr Evropské unie: případ ECJ C 84/09 X EU a OECD Soudní dvůr Evropské unie vydal 18. listopadu 2010 rozhodnutí v případě C-84/09 X v. Skatteverket. V případě se zabýval podmínkami pro osvobození dodání zboží (nového dopravního prostředku) do jiného členského státu. Fyzická osoba X plánovala pořídit ve Velké Británii novou plachetnici k rekreačním účelům. Po koupi by byla plachetnice používána 3 5 měsíců ve Velké Británii a následně převezena do Švédska, místa svého konečného určení. Švédská daňová správa považovala danou transakci za intrakomunitární pořízení nového dopravního prostředku z Velké Británie, a tudíž by transakce podléhala zdanění švédskou DPH. Fyzická osoba X namítala nesplnění časového testu pro klasifikaci předmětu koupě jako nového dopravního prostředku a požadovala zdanit transakci jako lokální plnění ve státu koupě, tedy ve Velké Británii. Švédský Nejvyšší správní soud se obrátil na Soudní dvůr s předběžnými otázkami, zda pro klasifikaci plnění jako intrakomunitárního dodání zboží musí být přeprava z členského státu původu do členského státu určení zahájena a ukončena v určité lhůtě a zda se odpovědi změní, pokud se bude jednat o nový dopravní prostředek. Další otázka se týkala určení časového okamžiku, který je rozhodující pro posouzení, zda je dopravní prostředek nový. Soudní dvůr se zabýval interpretací čl. 20 a 138 směrnice č. 2006/112/ES, přičemž konstatoval, že tyto články je třeba vykládat v tom smyslu, že klasifikace plnění jako intrakomunitárního dodání není závislá na dodržení určitých lhůt, ve kterých by měla být zahájena nebo ukončena přeprava dotčeného zboží z jednoho členského státu do druhého. V případě pořízení nového dopravního prostředku je třeba posoudit všechny objektivní okolnosti, především zamýšlené konečné používání tohoto prostředku. Dále Soudní dvůr uvedl, že posouzení, zda je dopravní prostředek nový, musí být provedeno v okamžiku dodání zboží. Rozhodnutí Soudního dvora je významné pro všechny subjekty obchodující v rámci Evropské unie. Zdá se, že nejistota ohledně časové lhůty, v níž má být zboží z jednoho členského státu přepraveno do druhého členského státu, tak aby transakce byla stále považována za intrakomunitární dodání, byla tímto rozhodnutím odstraněna. Rozhodující roli by měly mít vždy okolnosti konkrétní transakce a i delší prodlení mezi okamžikem převodu vlastnictví ke zboží a jeho přepravou do jiného členského státu by nemuselo být překážkou pro posouzení transakce jako intrakomunitárního dodání. Petr Toman, tel.: Veronika Svobodová, tel.:

8 Pokyny v oblasti převodních cen mezi spřízněnými osobami V prosincovém Finančním zpravodaji zveřejnilo ministerstvo financí nové pokyny týkající se převodních cen uplatňovaných mezi sdruženými podniky. Konkrétně se jedná o pokyny D-332, D-333 a D-334. Pokyny jsou účinné od 1. ledna Pokyn D-332 nahrazuje dosavadní pokyn D-258 vydaný za účelem zajištění jednotného postupu při zdaňování transferů zboží, nehmotného majetku a služeb uvnitř skupiny nadnárodních společností, a to jak ze strany daňové správy, tak ze strany daňových subjektů. Nový pokyn mění dosavadní postup při výběru vhodné metody pro stanovení převodních cen. V souladu s novým zněním směrnice OECD (červenec 2010) upouští při výběru metody od předurčeného pořadí metod a zavádí pravidlo výběru nejvhodnější metody. V bodě 1.5 potvrzuje použití směrnice OECD také na posuzování domácích transakcí. Součástí pokynu je příloha s názornými příklady. Oproti předchozímu znění pokyn vypouští podrobný výklad k obsahu dokumentace k převodním cenám, neboť rozsah dokumentace je upraven v samostatném pokynu D-334. Pokyn D-334 nahrazuje původní pokyn D-293 a jeho cílem je doporučení ministerstva financí ohledně rozsahu dokumentace k tvorbě převodních cen mezi spojenými osobami. V novém pokynu nedochází k zásadním změnám. Pokyn D-333 (nahrazující dosavadní pokyn D-292) definuje náležitosti žádosti i o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, a vymezuje postup při vydávání takového závazného posouzení. Za povšimnutí stojí především bod 1.3, který se zabývá závazným posouzením ceny u souboru transakcí. Nicméně přístup k závaznému posouzení se podle nového pokynu v zásadě nemění, správní poplatek při žádosti o závazné posouzení zůstává Kč. Všechny pokyny také již odkazují a navazují na příslušná ustanovení nového daňového řádu (zákon č. 208/2009 Sb.), který je rovněž účinný od 1. ledna Lubomír Moučka, tel.: Tomáš Drašar, tel.: Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2011 SLOVENSKO Národná rada Slovenskej republiky schválila vládne novely zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1. januára Cieľom noviel je novo zadefinovať základné pojmy tak, aby sa spôsob výberu sociálneho a zdravotného poistenia v čo najväčšej miere zjednotil s ustanoveniami zákona o dani z príjmov. Okrem sprehľadnenia pravidiel a zjednodušenia administratívy s tým spojenej, mnohé z takto novelizovaných ustanovení zásadným spôsobom menia okruh poistených osôb a ich príjmov, z ktorých sa má poistné platiť. V prípade oboch noviel sa rozširuje vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na všetky zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v zmysle zákona o dani z príjmov (s istými výnimkami). Do vymeriavacieho základu tak budú patriť aj odstupné, odchodné, náhrada za pohotovosť, príspevky zo sociálneho fondu, príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné a súkromné účely

9 atď. Výnimkou však zostávajú okrem iného aj príjmy dosahované na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. U sociálneho poistenia sa rozširuje okruh zamestnancov na všetky osoby s príjmom zo závislej činnosti v zmysle členenia používaného pre účely zákona o dani z príjmov. Týmto všeobecným vymedzením sa okruh zamestnancov môže rozšíriť napr. o spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným, či členov predstavenstva a dozornej rady akciových spoločností. U zdravotného poistenia sa rozširuje pojem zárobkovej činnosti na dosahovanie všetkých druhov zdaniteľných príjmov, t.j. aj príjmov z prenájmu nehnuteľností, príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov v zmysle členenia zákona o dani z príjmov. Výnimkou sú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkovou daňou. Okrem toho sa za zárobkovú činnosť bude považovať aj príjem podielu na zisku (dividendy), a to osobami podieľajúcimi sa na základnom imaní a členmi štatutárnych orgánov. Okrem dividend sa má podobne posudzovať aj vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (s určitými výnimkami). Sadzba poistného z tohto príjmu bola stanovená na 10%. Novely prinášajú aj ďalšie zmeny, napr. posunutie termínu stanovenia maximálneho vymeriavacieho základu z 1. júla na 1.január, zmeny v oblasti zaokrúhľovania vymeriavacieho základu, sumy poistného, platenia poistného aj jeho výberu. Robert Kolár, tel.: JEDNOU VĚTOU Novela zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, která obsahuje tři zásadní opatření proti nárůstu cen elektrické energie, byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 402/2010. Novela zákona o účetnictví byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 410/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění a novely zákonů přijaté v souvislosti s tímto zákonem např. obchodní zákoník, zákon o pojišťovnictví, zákon o cenných papírech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, exekuční řád, zákon o bankách, zákon o kolektivním investování), vyšly ve Sbírce zákonů pod čísly 408 a 409/2010. Shrnutí novinek, které s účinností od 1. ledna 2011 přináší Daňový řád, publikovalo na svých stránkách ministerstvo financí 1. ledna 2011 se začne uplatňovat smlouva o zamezení dvojího zdanění s Bosnou a Hercegovinou (č. 58/2010 Sb. m. s.). Nejpozději k 1. květnu 2011 bude v celé EU zaveden volný pohyb pracovníků, který umožní českým občanům pracovat ve všech členských státech. K 1. lednu 2011 vzniká Generální finanční ředitelství jako nejvyšší orgán výkonu správy daní. Soudní dvůr EU rozhodl ve věci T-Mobile Ltd. (C-276/09) týkající se DPH režimu plateb účtovaných za použití jiného způsobu úhrady za (telekomunikační) služby než bankovního převodu. Soudní dvůr rozhodl, že poplatek za způsob platby není možno považovat za úplatu za samostatné plnění odlišné od plnění hlavního (telekomunikačních služeb). V roce 2011 obdrží daňoví poplatníci pro zaplacení daně z nemovitostí složenku poštou jako dosud, ale poplatek za převod peněz již budou muset uhradit. Národní účetní rada schválila novou interpretaci I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů, jejímiž spoluautory jsou odborníci společnosti KPMG Česká republika.

10 Od 1. ledna 2011 musí všechny subjekty zapojené do celních operací a mezinárodní logistiky poskytnout bezpečnostní údaje prostřednictvím elektronických celních prohlášení, a to před tím, než zboží vstoupí na území EU nebo z něj bude vyvezeno. Ministerstvo vydalo pokyn D-345, kterým ruší řadu starších pokynů řady D v souvislosti s ukončením platnosti zákona o správě daní a poplatků. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR přechází od 1. ledna 2011 na nové tiskopisy. Poslanecká sněmovna zamítla návrh na zrušení anonymních akcií. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot pro rok Ministerstvo práce a sociálních věcí publikovalo ve Sbírce zákonů sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti pod č. 390/2010 Sb. Průměrná mzda činí podle tohoto sdělení Kč. Novela oceňovací vyhlášky (č. 3/2008 Sb.) byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 364/2010 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011 byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 350/2010 Sb. Ve Sbírce zákonů byly publikovány novely účetních vyhlášek č. 500/2002 Sb. (pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví), č. 501/2002 Sb. (pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi) a č. 502/2002 Sb. (pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami): čísla novel 419/2010 Sb., 420/2010 Sb. a 421/2010 Sb. Ve Sbírce zákonů vyšla novely vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek (pod č. 422/2010 Sb.) Ve Sbírce zákonů bylo publikováno sdělení Energetického regulačního úřadu (č. 438/2010 Sb.) o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu. Ministerstvo financí publikovalo Pokyn D-349, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky. Ministerstvo financí publikovalo na svých internetových stránkách souhrnnou informaci pro uživatele internetových stránek české daňové správy, a to v souvislosti s legislativními a organizačními změnami platnými od 1. ledna 2011 (nabytí platnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vznik Generálního finančního ředitelství). Viz Ministerstvo financí vydalo Pokyn D-348 o stanovení lhůt při správě daní. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 252/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 115 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád..........................

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Novela zákona o DPH 2011

Novela zákona o DPH 2011 www.pwc.com Novela zákona o DPH 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Martin Diviš 19. ledna 2011 Agenda Legislativní proces Vracení DPH u nedobytných pohledávek Institut

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu

Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu V Plzni dne 29. 11. 2013 Č. j.: 3989/2013 Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu 1. Sociální fond na

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.";

d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.; Žádám o poskytnutí informace podle zákona c.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v jeho platném znění, jmenovitě o poskytnutí materiálu dle čl. 1 Směrnice Rady2013/43/EU ze dne 22. 6. 2013, pro

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více