Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011"

Transkript

1 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala účinnost řady daňových změn, o kterých jsme Vás v posledních měsících informovali. Především začal být účinný daňový řád, který nahradil zákon o správě daní a poplatků. Rovněž se začíná uplatňovat řada změn ve zdaňování příjmů, ve stavebním spoření a v oblasti sociálního pojištění a sociální podpory. Novelu zákona o DPH poslanci nestihli schválit tak, aby byla účinná od začátku roku. Očekává se, že ministerstvo financí bude v nejbližší době vydávat řadu informací vysvětlujících nové postupy podle novely, která bude účinná od 1. dubna 2011, případně sdělení k postupům překlenujícím období od začátku roku do data účinnosti novely. V rubrice Legislativa přinášíme informace o dalších předpisech účinných od začátku roku 2011 o novele zákona o pobytu cizinců, o vyhlášce ČNB, která se mimo jiné dotkne odměňování managementu finančních institucí. V neposlední řadě přinášíme také legislativní novinky ze Slovenska. Přejeme všem čtenářům Finančních aktualit mnoho pracovních úspěchů v roce 2011 a věříme, že i nadále bude naše pravidelná publikace užitečným společníkem ve Vaší praxi. DANĚ, POJIŠTĚNÍ Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Účinnost novely zákona o DPH se posouvá Změny v provádění Intrastatu od 1. ledna 2011 Ústavní soud: Jsou namátkové kontroly finančních úřadů zákonné? Prominutí daně vybírané srážkou Pojistné na sociální zabezpečení u malých zaměstnavatelů od roku 2011 LEGISLATIVA Nová pravidla odměňování managementu ve finanční sféře Novela zákona o pobytu cizinců EU a OECD Soudní dvůr Evropské unie: případ ECJ C 84/09 X Pokyny v oblasti převodních cen mezi spřízněnými osobami SLOVENSKO Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2011 JEDNOU VĚTOU

2 DANĚ Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Ministerstvo financí uveřejnilo dne 14. prosince 2010 nejdůležitější informace ke změnám, jež nastaly v oblasti stavebního spoření v souvislosti s novou legislativní úpravou od 1. ledna 2011 (viz Dokument obsahuje informace ke třem hlavním oblastem: Zdanění státní podpory na rok 2010 připsané na účet účastníka spoření v roce 2011 Státní podpora bude zdaněna sazbou 50 % a na účet účastníka spoření bude připsána již ve výši po zdanění. Státní podpora připsaná do 31. prosince 2010 zůstává v původní výši a dani nepodléhá. Státní podpora, na niž vznikne nárok v roce 2011, již zdanění podléhat nebude, neboť ta již bude poskytována ve snížené výši. Snížení státní podpory stavebního spoření na maximálně Kč Státní podpora ve snížené výši bude poskytována u nároků, které vzniknou po 1. lednu Již připsaných záloh státní podpory se toto netýká. Snížená státní podpora se týká všech smluv o stavebním spoření bez ohledu na okamžik, kdy byly uzavřeny (dosud se pro účely stanovení výše státní podpory rozlišovalo mezi smlouvou o stavebním spoření uzavřenou do 31. prosince 2003 a po 1. lednu 2004). Zdanění úrokových příjmů Osvobození úroků ze stavebního spoření novela zákona o daních z příjmů ruší. Úrokové příjmy roku 2011 a dalších let budou zdaněny stejně jako úrokové příjmy např. z bankovních vkladů. Tyto příjmy se zdaňují srážkovou daní ve výši 15 %. Stavební spořitelna tedy připíše úrok na účet účastníka spoření již po zdanění. Toto zdanění se týká pouze těch úroků, které budou na účet připsány po nabytí účinnosti zmíněné novely, tedy od počátku roku Úroky připsané na účet do konce roku 2010 zůstávají osvobozeny. Účinnost novely zákona o DPH se posouvá Ladislav Malůšek, tel.: Jiří Vrzal, tel.: Jak jsme Vás informovali v mimořádných prosincových Finančních aktualitách, Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH s účinností od 1. dubna Nyní musí novelu projednat Senát a podepsat prezident. Ministerstvo financí informovalo, že v průběhu měsíce ledna budou na stránkách české daňové správy zveřejněny informace týkající se nejdůležitějších změn zákona, kterými jsou zejména: přenesení povinnosti přiznat a zaplatit daň na příjemce plnění při dodání zlata, při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu (tj. u odpadu z plastů, kovů, papíru, textilu a skla), při

3 obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a při poskytování stavebních a montážních prací (v tomto případě s účinností od 1. ledna 2012), ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění, možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, změny v uplatnění nároku na odpočet daně, změny při osvobození od daně při dovozu zboží včetně osvobození od daně při propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu a povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká pořizovateli zboží v jiném členském státě, změny při opravách základu a výše daně. O těchto informacích Vás budeme včas informovat na stránkách Finančních aktualit. Změny v provádění Intrastatu od 1. ledna 2011 Petr Toman, tel.: V souvislosti se změnou vyhlášky 201/2005 Sb. a související legislativy bychom Vám chtěli představit přehled hlavních změn pro přípravu a podání výkazů Intrastatu od roku Od ledna 2011 se výkazy Intrastat musí předávat celnímu úřadu výhradně elektronicky. Výjimkou jsou pouze výkazy podávané při jednorázovém překročení limitu pro podávání výkazů, které bude i nadále možno podávat v papírové podobě. Programové vybavení pro elektronické výkazy zůstává pro rok 2011 beze změny s výjimkou programu IDES, u kterého je pro podání výkazu za leden 2011 nutné nainstalovat novou verzi tohoto programu. Tato verze by měla být v průběhu ledna zveřejněna na stránkách celní správy. Mezi nové podmínky platné od roku 2011 patří povinnost uvádět do výkazů kontaktní osobu s adresou trvalého nebo jiného pobytu v České republice. Tato povinnost platí i pro subjekty, které nemají sídlo, místo podnikání či provozovnu na území České republiky, pokud těmto subjektům vznikne povinnost podávat výkazy Intrastat. V návaznosti na tuto změnu se mění i pravidla pro ustanovení zástupce, který musí být nově usazen v České republice nebo zde mít místo podnikání či provozovnu. Oproti stavu v roce 2010, kdy byla hmotnost zásilek pod jeden kilogram zaokrouhlována na jeden kilogram nahoru, bude tato hmotnost od roku 2011 vykazována v gramech. Tato změna se netýká zásilek o větší hmotnosti. S přesností na tři desetinná místa bude nově vykazováno i množství v doplňkové měrné jednotce, a to bez ohledu na počet či povahu vykazovaných jednotek. Změna nastává i u stanovení hranice pro povinnou opravu chyb ve výkazech Intrastat. Nově je nutno opravit transakce, kde odchylka mezi původně vykazovanou hodnotou zásilky nebo množstvím zboží a konečnými údaji činí více než 5 %. Novela vyhlášky 201/2005 Sb. přináší seznam nových kódů určujících povahu transakce. Tento seznam bude rovněž součástí příručky pro Intrastat, která by měla být zveřejněna do konce ledna 2011 na stránkách celní správy. Změnu doznává i hodnotové určení malých zásilek, které je možno vykazovat pod zvláštním kódem bez uvádění detailních údajů. Namísto původních Kč je od roku 2011 nově stanovena hranice na 200 eur. V případě zásilek v jiných měnách je nutný přepočet hodnoty na euro při využití celních kurzů české koruny. V případě cizích měn je tedy vyžadován dvojí přepočet (na českou korunu a následně na euro).

4 V neposlední řadě bychom chtěli upozornit na změnu kombinované nomenklatury platnou rovněž od 1. ledna 2011 (viz ). K tomuto datu je vhodné provést revizi zařazení zboží v systémech společností. Petr Toman, tel.: Martina Koucká, tel.: Ústavní soud: jsou namátkové kontroly finančních úřadů zákonné? Ústavní soud se ve svém nedávném rozhodnutí (usnesení ze dne 3. listopadu 2010 č. j. I. ÚS 378/10) opět zabýval přípustností tzv. namátkových daňových kontrol. V tomto svém rozhodnutí se v obecné rovině poněkud odklonil od závěrů ve svém téměř dva roky starém rozhodnutí (nález ze dne 18. listopadu 2008 č. j. I. ÚS 1835/07), v němž konstatoval nezákonnost daňové kontroly prováděné bez konkrétních pochybností či podezření ohledně správnosti daně přiznané poplatníkem. Toto starší rozhodnutí Ústavního soudu bylo daňovou správou a též částí odborné veřejnosti považováno za poněkud kontroverzní. Nicméně daňoví poplatníci doposud v daňových sporech hojně využívali tento judikát jako argument k neúčinnému zahájení daňové kontroly, a tudíž k absenci úkonu prodlužujícího lhůtu k doměření daně. Nejvyšší správní soud však ve své ustálené judikatuře tento argument neakceptoval a naopak se při rozhodování ve všech následujících případech konzistentně přikláněl k oprávněnosti finančních úřadů provádět daňovou kontrolu namátkově, tj. bez existence konkrétních pochybností o správnosti daně uvedené poplatníkem v daňovém přiznání a bez povinnosti správce daně případné důvody zahájení daňové kontroly poplatníkovi sdělovat. Nejvyšší správní soud v těchto svých rozhodnutích zejména argumentoval rozdílným charakterem institutu daňové kontroly jakožto preventivního nástroje v porovnání s institutem vytýkacího řízení, pro jehož uplatnění zákon o správě daní existenci určitých pochybností ohledně správnosti či úplnosti údajů uvedených poplatníkem v daňovém přiznání explicitně předpokládá. Aktuální rozhodnutí Ústavního soudu z listopadu loňského roku se zabývalo ústavní stížností, kterou podal daňový subjekt právnická osoba proti rozsudku Nejvyššího správního soudu týkajícího se žaloby proti nezákonnému zásahu, za který daňový subjekt považoval daňovou kontrolu zahájenou finančním úřadem bez existence konkrétních pochybností ohledně údajů tvrzených v jím podaných daňových přiznáních. Ústavní soud konstatoval, že neexistence konkrétních pochybností o některém údaji tvrzeném v daňovém přiznání sama o sobě nezpochybňuje legitimitu daňové kontroly. Soud neshledal nezákonnost v postupu finančního úřadu v konkrétním případě a výslovně akceptoval preventivní pojetí daňové kontroly v systému správy daní. Lze očekávat, že tímto rozhodnutím se problematika legitimity namátkových daňových kontrol stane vyřešenou otázkou a argument nezákonnosti takovýchto kontrol nebude v budoucnu před českými soudy ve větší míře poplatníky namítán. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová, tel.:

5 Prominutí daně vybírané srážkou Vzhledem k tomu, že daňový řád účinný od 1. ledna 2011 neobsahuje úpravu pro zaokrouhlování srážkové daně, řeší ministerstvo financí tuto situaci vydáním pokynu D-346. Podle tohoto pokynu budou plátci srážet a odvádět daň zaokrouhlenou na celé koruny dolů, i když obecná úprava v daňovém řádu nařizuje zaokrouhlovat na dvě platná desetinná místa. Rozdíl mezi daní zaokrouhlenou na celé koruny dolů a daní zaokrouhlenou na dvě platná desetinná místa ministerstvo financí tímto pokynem promíjí. Ministerstvo financí připraví v nejbližší době novelizaci příslušného ustanovení. Ladislav Malůšek, tel.: Pojistné na sociální zabezpečení u malých zaměstnavatelů od roku 2011 Upozorňujeme, že zaměstnavatelé s maximálním počtem 25 zaměstnanců si mohou zvolit, zda budou odvádět pojistné na sociální zabezpečení ve výši 25 % z vyměřovacích základů zaměstnanců, přičemž si již nemohou odečíst z odvodů pojistného polovinu vyplacených náhrad mezd za období dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, nebo zda budou odvádět pojistné ve výši 26 %, a mohou i nadále odečítat polovinu náhrad mezd. V případě, že zaměstnavatel bude chtít odvádět vyšší částku pojistného, musí tento postup oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení nejpozději do 20. ledna 2011 a tento režim bude platit po celý příslušný kalendářní rok. V této souvislosti ministerstvo financí vydalo informaci k počítání superhrubé mzdy u zaměstnanců těch malých organizací, které zvolí sazbu 26 %. U těchto zaměstnanců se bude při výpočtu superhrubé mzdy navyšovat pouze o 34 %, tzn. 25 % sociální pojištění a 9 % zdravotní pojištění. Viz Iva Krákorová, tel.: LEGISLATIVA Nová pravidla odměňování managementu ve finanční sféře 25. listopadu vstoupila v platnost nová směrnice EU (2010/76/EU, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování), která se týká regulace vysokých odměn managementu ve finančních institucích (banky, spořitelní a úvěrová družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé). Nová pravidla EU jsou zohledněna v českém právním řádu formou novely vyhlášky ČNB č. 123/2007 (publikována pod č. 380/2010 Sb. s účinností od 31. prosince 2010). Nová přísnější pravidla pro odměňování se vztahují na vybrané skupiny zaměstnanců s významným vlivem na celkový rizikový profil finanční instituce, zejména tedy na členy představenstva nebo

6 dozorčího orgánu, zaměstnance ve vrcholném vedení a zaměstnance ve vnitřních kontrolních funkcích. Nově se u těchto zaměstnanců zavádí oddálení nároku na podstatnou část pohyblivé složky jejich odměny, a to tak, že nejméně 40 % této odměny má být oddáleno alespoň do následujících tří až pěti let. V případě, že část pohyblivé složky odměny dosahuje mimořádně vysokého objemu, má být dokonce oddáleno alespoň 60 % této odměny. Dále novela stanovuje, že nejméně polovina oddálené a polovina neoddálené pohyblivé složky odměny zaměstnance musí být tvořena kombinací cenných papírů nebo jiných nepeněžních finančních nástrojů. Navíc musí zaměstnavatelé zavést taková opatření, která jim v případě nepříznivé finanční výkonnosti umožní snížit nebo odejmout již přiznanou pohyblivou složku odměny. Tato nová pravidla s sebou přináší i mnoho otázek z pohledu daňového, zejména jak postupovat při zdanění a odvodech pojistného u odložené složky odměny, jak postupovat u nepeněžní složky odměny či při vrácení již zdaněné odměny. Banky a jiné finanční instituce by se měly na tuto novou situaci připravit nastavením systému odměňování tak, aby byl v souladu s novou legislativou. Novela zákona o pobytu cizinců Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.: K 1. lednu 2011 nabývá účinnosti novela zákona o pobytu cizinců (č. 427/2010 Sb.). Mezi nejvýznamnější změny patří: Doba platnosti dlouhodobých víz (tj. víz k pobytu nad 90 dnů) se zkracuje z jednoho roku na půl roku. Zavádí se nové bezpečnostní prvky a biometrické identifikátory do průkazu o povolení k pobytu vyžadující osobní účast žadatele na příslušném pracovišti ministerstva vnitra. Zavádí se tzv. modré karty, které budou opravňovat cizince k pobytu a zároveň výkonu práce vyžadujícímu vysokou kvalifikaci, tzn. nebude potřeba získávat pracovní povolení zvlášť. Další novinkou je zavedení spoluúčasti zaměstnavatele na úhradě nákladů spojených s případným vyhoštěním cizince, který u zaměstnavatele pracoval. Cizinec, který hodlá v České republice pobývat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva, bude nově žádat o oprávnění k pobytu za účelem podnikání (nikoliv již za účelem účasti v právnické osobě). K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu je nově povinen předložit potvrzení, že tato společnost či družstvo nemá splatné daňové nedoplatky nebo nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení. Novela dále rozšiřuje rozsah zdravotní péče, kterou musí u cizinců pobývajících na území ČR více než 90 dní pokrývat jejich povinné cestovní zdravotní pojištění, čímž dochází ke zdražení tohoto pojištění. Zvýšil se povinný limit pojistného plnění z původních eur na eur a žádá-li se o pobyt v České republice nebo o prodloužení pobytu, musí být pojištění nově sjednáno v rozsahu tzv. komplexní zdravotní péče. Dle informací cizinecké policie se tato podmínka vztahuje na nové žadatele, příp. na žádosti o prodloužení od 1. ledna Novela také omezila okruh pojišťoven, u kterých bude možné toto pojištění sjednat. Obecně při žádosti o prodloužení dlouhodobého pobytu může být toto pojištění nově sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky. Při žádostech o udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu v zahraničí lze toto pojištění nadále sjednat u příslušné zahraniční pojišťovny, avšak v nově požadovaném

7 rozšířeném rozsahu. Toto cestovní zdravotní pojištění se nevyžaduje, je-li cizinec pojištěn v povinném systému českého veřejného zdravotního pojištění nebo na základě mezinárodní smlouvy. Správní agenda, zejména povolení k dlouhodobému pobytu, se přesouvá z velké části z působnosti cizinecké policie na ministerstvo vnitra. Zároveň se zvyšují poplatky související s vyřízením povolení. Iva Krákorová, tel.: Zuzana Jasenovcová, tel.: Soudní dvůr Evropské unie: případ ECJ C 84/09 X EU a OECD Soudní dvůr Evropské unie vydal 18. listopadu 2010 rozhodnutí v případě C-84/09 X v. Skatteverket. V případě se zabýval podmínkami pro osvobození dodání zboží (nového dopravního prostředku) do jiného členského státu. Fyzická osoba X plánovala pořídit ve Velké Británii novou plachetnici k rekreačním účelům. Po koupi by byla plachetnice používána 3 5 měsíců ve Velké Británii a následně převezena do Švédska, místa svého konečného určení. Švédská daňová správa považovala danou transakci za intrakomunitární pořízení nového dopravního prostředku z Velké Británie, a tudíž by transakce podléhala zdanění švédskou DPH. Fyzická osoba X namítala nesplnění časového testu pro klasifikaci předmětu koupě jako nového dopravního prostředku a požadovala zdanit transakci jako lokální plnění ve státu koupě, tedy ve Velké Británii. Švédský Nejvyšší správní soud se obrátil na Soudní dvůr s předběžnými otázkami, zda pro klasifikaci plnění jako intrakomunitárního dodání zboží musí být přeprava z členského státu původu do členského státu určení zahájena a ukončena v určité lhůtě a zda se odpovědi změní, pokud se bude jednat o nový dopravní prostředek. Další otázka se týkala určení časového okamžiku, který je rozhodující pro posouzení, zda je dopravní prostředek nový. Soudní dvůr se zabýval interpretací čl. 20 a 138 směrnice č. 2006/112/ES, přičemž konstatoval, že tyto články je třeba vykládat v tom smyslu, že klasifikace plnění jako intrakomunitárního dodání není závislá na dodržení určitých lhůt, ve kterých by měla být zahájena nebo ukončena přeprava dotčeného zboží z jednoho členského státu do druhého. V případě pořízení nového dopravního prostředku je třeba posoudit všechny objektivní okolnosti, především zamýšlené konečné používání tohoto prostředku. Dále Soudní dvůr uvedl, že posouzení, zda je dopravní prostředek nový, musí být provedeno v okamžiku dodání zboží. Rozhodnutí Soudního dvora je významné pro všechny subjekty obchodující v rámci Evropské unie. Zdá se, že nejistota ohledně časové lhůty, v níž má být zboží z jednoho členského státu přepraveno do druhého členského státu, tak aby transakce byla stále považována za intrakomunitární dodání, byla tímto rozhodnutím odstraněna. Rozhodující roli by měly mít vždy okolnosti konkrétní transakce a i delší prodlení mezi okamžikem převodu vlastnictví ke zboží a jeho přepravou do jiného členského státu by nemuselo být překážkou pro posouzení transakce jako intrakomunitárního dodání. Petr Toman, tel.: Veronika Svobodová, tel.:

8 Pokyny v oblasti převodních cen mezi spřízněnými osobami V prosincovém Finančním zpravodaji zveřejnilo ministerstvo financí nové pokyny týkající se převodních cen uplatňovaných mezi sdruženými podniky. Konkrétně se jedná o pokyny D-332, D-333 a D-334. Pokyny jsou účinné od 1. ledna Pokyn D-332 nahrazuje dosavadní pokyn D-258 vydaný za účelem zajištění jednotného postupu při zdaňování transferů zboží, nehmotného majetku a služeb uvnitř skupiny nadnárodních společností, a to jak ze strany daňové správy, tak ze strany daňových subjektů. Nový pokyn mění dosavadní postup při výběru vhodné metody pro stanovení převodních cen. V souladu s novým zněním směrnice OECD (červenec 2010) upouští při výběru metody od předurčeného pořadí metod a zavádí pravidlo výběru nejvhodnější metody. V bodě 1.5 potvrzuje použití směrnice OECD také na posuzování domácích transakcí. Součástí pokynu je příloha s názornými příklady. Oproti předchozímu znění pokyn vypouští podrobný výklad k obsahu dokumentace k převodním cenám, neboť rozsah dokumentace je upraven v samostatném pokynu D-334. Pokyn D-334 nahrazuje původní pokyn D-293 a jeho cílem je doporučení ministerstva financí ohledně rozsahu dokumentace k tvorbě převodních cen mezi spojenými osobami. V novém pokynu nedochází k zásadním změnám. Pokyn D-333 (nahrazující dosavadní pokyn D-292) definuje náležitosti žádosti i o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, a vymezuje postup při vydávání takového závazného posouzení. Za povšimnutí stojí především bod 1.3, který se zabývá závazným posouzením ceny u souboru transakcí. Nicméně přístup k závaznému posouzení se podle nového pokynu v zásadě nemění, správní poplatek při žádosti o závazné posouzení zůstává Kč. Všechny pokyny také již odkazují a navazují na příslušná ustanovení nového daňového řádu (zákon č. 208/2009 Sb.), který je rovněž účinný od 1. ledna Lubomír Moučka, tel.: Tomáš Drašar, tel.: Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2011 SLOVENSKO Národná rada Slovenskej republiky schválila vládne novely zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1. januára Cieľom noviel je novo zadefinovať základné pojmy tak, aby sa spôsob výberu sociálneho a zdravotného poistenia v čo najväčšej miere zjednotil s ustanoveniami zákona o dani z príjmov. Okrem sprehľadnenia pravidiel a zjednodušenia administratívy s tým spojenej, mnohé z takto novelizovaných ustanovení zásadným spôsobom menia okruh poistených osôb a ich príjmov, z ktorých sa má poistné platiť. V prípade oboch noviel sa rozširuje vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na všetky zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v zmysle zákona o dani z príjmov (s istými výnimkami). Do vymeriavacieho základu tak budú patriť aj odstupné, odchodné, náhrada za pohotovosť, príspevky zo sociálneho fondu, príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné a súkromné účely

9 atď. Výnimkou však zostávajú okrem iného aj príjmy dosahované na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. U sociálneho poistenia sa rozširuje okruh zamestnancov na všetky osoby s príjmom zo závislej činnosti v zmysle členenia používaného pre účely zákona o dani z príjmov. Týmto všeobecným vymedzením sa okruh zamestnancov môže rozšíriť napr. o spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným, či členov predstavenstva a dozornej rady akciových spoločností. U zdravotného poistenia sa rozširuje pojem zárobkovej činnosti na dosahovanie všetkých druhov zdaniteľných príjmov, t.j. aj príjmov z prenájmu nehnuteľností, príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov v zmysle členenia zákona o dani z príjmov. Výnimkou sú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkovou daňou. Okrem toho sa za zárobkovú činnosť bude považovať aj príjem podielu na zisku (dividendy), a to osobami podieľajúcimi sa na základnom imaní a členmi štatutárnych orgánov. Okrem dividend sa má podobne posudzovať aj vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (s určitými výnimkami). Sadzba poistného z tohto príjmu bola stanovená na 10%. Novely prinášajú aj ďalšie zmeny, napr. posunutie termínu stanovenia maximálneho vymeriavacieho základu z 1. júla na 1.január, zmeny v oblasti zaokrúhľovania vymeriavacieho základu, sumy poistného, platenia poistného aj jeho výberu. Robert Kolár, tel.: JEDNOU VĚTOU Novela zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, která obsahuje tři zásadní opatření proti nárůstu cen elektrické energie, byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 402/2010. Novela zákona o účetnictví byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 410/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění a novely zákonů přijaté v souvislosti s tímto zákonem např. obchodní zákoník, zákon o pojišťovnictví, zákon o cenných papírech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, exekuční řád, zákon o bankách, zákon o kolektivním investování), vyšly ve Sbírce zákonů pod čísly 408 a 409/2010. Shrnutí novinek, které s účinností od 1. ledna 2011 přináší Daňový řád, publikovalo na svých stránkách ministerstvo financí 1. ledna 2011 se začne uplatňovat smlouva o zamezení dvojího zdanění s Bosnou a Hercegovinou (č. 58/2010 Sb. m. s.). Nejpozději k 1. květnu 2011 bude v celé EU zaveden volný pohyb pracovníků, který umožní českým občanům pracovat ve všech členských státech. K 1. lednu 2011 vzniká Generální finanční ředitelství jako nejvyšší orgán výkonu správy daní. Soudní dvůr EU rozhodl ve věci T-Mobile Ltd. (C-276/09) týkající se DPH režimu plateb účtovaných za použití jiného způsobu úhrady za (telekomunikační) služby než bankovního převodu. Soudní dvůr rozhodl, že poplatek za způsob platby není možno považovat za úplatu za samostatné plnění odlišné od plnění hlavního (telekomunikačních služeb). V roce 2011 obdrží daňoví poplatníci pro zaplacení daně z nemovitostí složenku poštou jako dosud, ale poplatek za převod peněz již budou muset uhradit. Národní účetní rada schválila novou interpretaci I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů, jejímiž spoluautory jsou odborníci společnosti KPMG Česká republika.

10 Od 1. ledna 2011 musí všechny subjekty zapojené do celních operací a mezinárodní logistiky poskytnout bezpečnostní údaje prostřednictvím elektronických celních prohlášení, a to před tím, než zboží vstoupí na území EU nebo z něj bude vyvezeno. Ministerstvo vydalo pokyn D-345, kterým ruší řadu starších pokynů řady D v souvislosti s ukončením platnosti zákona o správě daní a poplatků. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR přechází od 1. ledna 2011 na nové tiskopisy. Poslanecká sněmovna zamítla návrh na zrušení anonymních akcií. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot pro rok Ministerstvo práce a sociálních věcí publikovalo ve Sbírce zákonů sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti pod č. 390/2010 Sb. Průměrná mzda činí podle tohoto sdělení Kč. Novela oceňovací vyhlášky (č. 3/2008 Sb.) byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 364/2010 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011 byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 350/2010 Sb. Ve Sbírce zákonů byly publikovány novely účetních vyhlášek č. 500/2002 Sb. (pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví), č. 501/2002 Sb. (pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi) a č. 502/2002 Sb. (pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami): čísla novel 419/2010 Sb., 420/2010 Sb. a 421/2010 Sb. Ve Sbírce zákonů vyšla novely vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek (pod č. 422/2010 Sb.) Ve Sbírce zákonů bylo publikováno sdělení Energetického regulačního úřadu (č. 438/2010 Sb.) o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu. Ministerstvo financí publikovalo Pokyn D-349, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky. Ministerstvo financí publikovalo na svých internetových stránkách souhrnnou informaci pro uživatele internetových stránek české daňové správy, a to v souvislosti s legislativními a organizačními změnami platnými od 1. ledna 2011 (nabytí platnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vznik Generálního finančního ředitelství). Viz Ministerstvo financí vydalo Pokyn D-348 o stanovení lhůt při správě daní. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.5.2003

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.5.2003 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.5.2003 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisu z jednání

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více