Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011"

Transkript

1 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala účinnost řady daňových změn, o kterých jsme Vás v posledních měsících informovali. Především začal být účinný daňový řád, který nahradil zákon o správě daní a poplatků. Rovněž se začíná uplatňovat řada změn ve zdaňování příjmů, ve stavebním spoření a v oblasti sociálního pojištění a sociální podpory. Novelu zákona o DPH poslanci nestihli schválit tak, aby byla účinná od začátku roku. Očekává se, že ministerstvo financí bude v nejbližší době vydávat řadu informací vysvětlujících nové postupy podle novely, která bude účinná od 1. dubna 2011, případně sdělení k postupům překlenujícím období od začátku roku do data účinnosti novely. V rubrice Legislativa přinášíme informace o dalších předpisech účinných od začátku roku 2011 o novele zákona o pobytu cizinců, o vyhlášce ČNB, která se mimo jiné dotkne odměňování managementu finančních institucí. V neposlední řadě přinášíme také legislativní novinky ze Slovenska. Přejeme všem čtenářům Finančních aktualit mnoho pracovních úspěchů v roce 2011 a věříme, že i nadále bude naše pravidelná publikace užitečným společníkem ve Vaší praxi. DANĚ, POJIŠTĚNÍ Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Účinnost novely zákona o DPH se posouvá Změny v provádění Intrastatu od 1. ledna 2011 Ústavní soud: Jsou namátkové kontroly finančních úřadů zákonné? Prominutí daně vybírané srážkou Pojistné na sociální zabezpečení u malých zaměstnavatelů od roku 2011 LEGISLATIVA Nová pravidla odměňování managementu ve finanční sféře Novela zákona o pobytu cizinců EU a OECD Soudní dvůr Evropské unie: případ ECJ C 84/09 X Pokyny v oblasti převodních cen mezi spřízněnými osobami SLOVENSKO Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2011 JEDNOU VĚTOU

2 DANĚ Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Ministerstvo financí uveřejnilo dne 14. prosince 2010 nejdůležitější informace ke změnám, jež nastaly v oblasti stavebního spoření v souvislosti s novou legislativní úpravou od 1. ledna 2011 (viz Dokument obsahuje informace ke třem hlavním oblastem: Zdanění státní podpory na rok 2010 připsané na účet účastníka spoření v roce 2011 Státní podpora bude zdaněna sazbou 50 % a na účet účastníka spoření bude připsána již ve výši po zdanění. Státní podpora připsaná do 31. prosince 2010 zůstává v původní výši a dani nepodléhá. Státní podpora, na niž vznikne nárok v roce 2011, již zdanění podléhat nebude, neboť ta již bude poskytována ve snížené výši. Snížení státní podpory stavebního spoření na maximálně Kč Státní podpora ve snížené výši bude poskytována u nároků, které vzniknou po 1. lednu Již připsaných záloh státní podpory se toto netýká. Snížená státní podpora se týká všech smluv o stavebním spoření bez ohledu na okamžik, kdy byly uzavřeny (dosud se pro účely stanovení výše státní podpory rozlišovalo mezi smlouvou o stavebním spoření uzavřenou do 31. prosince 2003 a po 1. lednu 2004). Zdanění úrokových příjmů Osvobození úroků ze stavebního spoření novela zákona o daních z příjmů ruší. Úrokové příjmy roku 2011 a dalších let budou zdaněny stejně jako úrokové příjmy např. z bankovních vkladů. Tyto příjmy se zdaňují srážkovou daní ve výši 15 %. Stavební spořitelna tedy připíše úrok na účet účastníka spoření již po zdanění. Toto zdanění se týká pouze těch úroků, které budou na účet připsány po nabytí účinnosti zmíněné novely, tedy od počátku roku Úroky připsané na účet do konce roku 2010 zůstávají osvobozeny. Účinnost novely zákona o DPH se posouvá Ladislav Malůšek, tel.: Jiří Vrzal, tel.: Jak jsme Vás informovali v mimořádných prosincových Finančních aktualitách, Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH s účinností od 1. dubna Nyní musí novelu projednat Senát a podepsat prezident. Ministerstvo financí informovalo, že v průběhu měsíce ledna budou na stránkách české daňové správy zveřejněny informace týkající se nejdůležitějších změn zákona, kterými jsou zejména: přenesení povinnosti přiznat a zaplatit daň na příjemce plnění při dodání zlata, při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu (tj. u odpadu z plastů, kovů, papíru, textilu a skla), při

3 obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a při poskytování stavebních a montážních prací (v tomto případě s účinností od 1. ledna 2012), ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění, možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, změny v uplatnění nároku na odpočet daně, změny při osvobození od daně při dovozu zboží včetně osvobození od daně při propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu a povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká pořizovateli zboží v jiném členském státě, změny při opravách základu a výše daně. O těchto informacích Vás budeme včas informovat na stránkách Finančních aktualit. Změny v provádění Intrastatu od 1. ledna 2011 Petr Toman, tel.: V souvislosti se změnou vyhlášky 201/2005 Sb. a související legislativy bychom Vám chtěli představit přehled hlavních změn pro přípravu a podání výkazů Intrastatu od roku Od ledna 2011 se výkazy Intrastat musí předávat celnímu úřadu výhradně elektronicky. Výjimkou jsou pouze výkazy podávané při jednorázovém překročení limitu pro podávání výkazů, které bude i nadále možno podávat v papírové podobě. Programové vybavení pro elektronické výkazy zůstává pro rok 2011 beze změny s výjimkou programu IDES, u kterého je pro podání výkazu za leden 2011 nutné nainstalovat novou verzi tohoto programu. Tato verze by měla být v průběhu ledna zveřejněna na stránkách celní správy. Mezi nové podmínky platné od roku 2011 patří povinnost uvádět do výkazů kontaktní osobu s adresou trvalého nebo jiného pobytu v České republice. Tato povinnost platí i pro subjekty, které nemají sídlo, místo podnikání či provozovnu na území České republiky, pokud těmto subjektům vznikne povinnost podávat výkazy Intrastat. V návaznosti na tuto změnu se mění i pravidla pro ustanovení zástupce, který musí být nově usazen v České republice nebo zde mít místo podnikání či provozovnu. Oproti stavu v roce 2010, kdy byla hmotnost zásilek pod jeden kilogram zaokrouhlována na jeden kilogram nahoru, bude tato hmotnost od roku 2011 vykazována v gramech. Tato změna se netýká zásilek o větší hmotnosti. S přesností na tři desetinná místa bude nově vykazováno i množství v doplňkové měrné jednotce, a to bez ohledu na počet či povahu vykazovaných jednotek. Změna nastává i u stanovení hranice pro povinnou opravu chyb ve výkazech Intrastat. Nově je nutno opravit transakce, kde odchylka mezi původně vykazovanou hodnotou zásilky nebo množstvím zboží a konečnými údaji činí více než 5 %. Novela vyhlášky 201/2005 Sb. přináší seznam nových kódů určujících povahu transakce. Tento seznam bude rovněž součástí příručky pro Intrastat, která by měla být zveřejněna do konce ledna 2011 na stránkách celní správy. Změnu doznává i hodnotové určení malých zásilek, které je možno vykazovat pod zvláštním kódem bez uvádění detailních údajů. Namísto původních Kč je od roku 2011 nově stanovena hranice na 200 eur. V případě zásilek v jiných měnách je nutný přepočet hodnoty na euro při využití celních kurzů české koruny. V případě cizích měn je tedy vyžadován dvojí přepočet (na českou korunu a následně na euro).

4 V neposlední řadě bychom chtěli upozornit na změnu kombinované nomenklatury platnou rovněž od 1. ledna 2011 (viz ). K tomuto datu je vhodné provést revizi zařazení zboží v systémech společností. Petr Toman, tel.: Martina Koucká, tel.: Ústavní soud: jsou namátkové kontroly finančních úřadů zákonné? Ústavní soud se ve svém nedávném rozhodnutí (usnesení ze dne 3. listopadu 2010 č. j. I. ÚS 378/10) opět zabýval přípustností tzv. namátkových daňových kontrol. V tomto svém rozhodnutí se v obecné rovině poněkud odklonil od závěrů ve svém téměř dva roky starém rozhodnutí (nález ze dne 18. listopadu 2008 č. j. I. ÚS 1835/07), v němž konstatoval nezákonnost daňové kontroly prováděné bez konkrétních pochybností či podezření ohledně správnosti daně přiznané poplatníkem. Toto starší rozhodnutí Ústavního soudu bylo daňovou správou a též částí odborné veřejnosti považováno za poněkud kontroverzní. Nicméně daňoví poplatníci doposud v daňových sporech hojně využívali tento judikát jako argument k neúčinnému zahájení daňové kontroly, a tudíž k absenci úkonu prodlužujícího lhůtu k doměření daně. Nejvyšší správní soud však ve své ustálené judikatuře tento argument neakceptoval a naopak se při rozhodování ve všech následujících případech konzistentně přikláněl k oprávněnosti finančních úřadů provádět daňovou kontrolu namátkově, tj. bez existence konkrétních pochybností o správnosti daně uvedené poplatníkem v daňovém přiznání a bez povinnosti správce daně případné důvody zahájení daňové kontroly poplatníkovi sdělovat. Nejvyšší správní soud v těchto svých rozhodnutích zejména argumentoval rozdílným charakterem institutu daňové kontroly jakožto preventivního nástroje v porovnání s institutem vytýkacího řízení, pro jehož uplatnění zákon o správě daní existenci určitých pochybností ohledně správnosti či úplnosti údajů uvedených poplatníkem v daňovém přiznání explicitně předpokládá. Aktuální rozhodnutí Ústavního soudu z listopadu loňského roku se zabývalo ústavní stížností, kterou podal daňový subjekt právnická osoba proti rozsudku Nejvyššího správního soudu týkajícího se žaloby proti nezákonnému zásahu, za který daňový subjekt považoval daňovou kontrolu zahájenou finančním úřadem bez existence konkrétních pochybností ohledně údajů tvrzených v jím podaných daňových přiznáních. Ústavní soud konstatoval, že neexistence konkrétních pochybností o některém údaji tvrzeném v daňovém přiznání sama o sobě nezpochybňuje legitimitu daňové kontroly. Soud neshledal nezákonnost v postupu finančního úřadu v konkrétním případě a výslovně akceptoval preventivní pojetí daňové kontroly v systému správy daní. Lze očekávat, že tímto rozhodnutím se problematika legitimity namátkových daňových kontrol stane vyřešenou otázkou a argument nezákonnosti takovýchto kontrol nebude v budoucnu před českými soudy ve větší míře poplatníky namítán. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová, tel.:

5 Prominutí daně vybírané srážkou Vzhledem k tomu, že daňový řád účinný od 1. ledna 2011 neobsahuje úpravu pro zaokrouhlování srážkové daně, řeší ministerstvo financí tuto situaci vydáním pokynu D-346. Podle tohoto pokynu budou plátci srážet a odvádět daň zaokrouhlenou na celé koruny dolů, i když obecná úprava v daňovém řádu nařizuje zaokrouhlovat na dvě platná desetinná místa. Rozdíl mezi daní zaokrouhlenou na celé koruny dolů a daní zaokrouhlenou na dvě platná desetinná místa ministerstvo financí tímto pokynem promíjí. Ministerstvo financí připraví v nejbližší době novelizaci příslušného ustanovení. Ladislav Malůšek, tel.: Pojistné na sociální zabezpečení u malých zaměstnavatelů od roku 2011 Upozorňujeme, že zaměstnavatelé s maximálním počtem 25 zaměstnanců si mohou zvolit, zda budou odvádět pojistné na sociální zabezpečení ve výši 25 % z vyměřovacích základů zaměstnanců, přičemž si již nemohou odečíst z odvodů pojistného polovinu vyplacených náhrad mezd za období dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, nebo zda budou odvádět pojistné ve výši 26 %, a mohou i nadále odečítat polovinu náhrad mezd. V případě, že zaměstnavatel bude chtít odvádět vyšší částku pojistného, musí tento postup oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení nejpozději do 20. ledna 2011 a tento režim bude platit po celý příslušný kalendářní rok. V této souvislosti ministerstvo financí vydalo informaci k počítání superhrubé mzdy u zaměstnanců těch malých organizací, které zvolí sazbu 26 %. U těchto zaměstnanců se bude při výpočtu superhrubé mzdy navyšovat pouze o 34 %, tzn. 25 % sociální pojištění a 9 % zdravotní pojištění. Viz Iva Krákorová, tel.: LEGISLATIVA Nová pravidla odměňování managementu ve finanční sféře 25. listopadu vstoupila v platnost nová směrnice EU (2010/76/EU, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování), která se týká regulace vysokých odměn managementu ve finančních institucích (banky, spořitelní a úvěrová družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé). Nová pravidla EU jsou zohledněna v českém právním řádu formou novely vyhlášky ČNB č. 123/2007 (publikována pod č. 380/2010 Sb. s účinností od 31. prosince 2010). Nová přísnější pravidla pro odměňování se vztahují na vybrané skupiny zaměstnanců s významným vlivem na celkový rizikový profil finanční instituce, zejména tedy na členy představenstva nebo

6 dozorčího orgánu, zaměstnance ve vrcholném vedení a zaměstnance ve vnitřních kontrolních funkcích. Nově se u těchto zaměstnanců zavádí oddálení nároku na podstatnou část pohyblivé složky jejich odměny, a to tak, že nejméně 40 % této odměny má být oddáleno alespoň do následujících tří až pěti let. V případě, že část pohyblivé složky odměny dosahuje mimořádně vysokého objemu, má být dokonce oddáleno alespoň 60 % této odměny. Dále novela stanovuje, že nejméně polovina oddálené a polovina neoddálené pohyblivé složky odměny zaměstnance musí být tvořena kombinací cenných papírů nebo jiných nepeněžních finančních nástrojů. Navíc musí zaměstnavatelé zavést taková opatření, která jim v případě nepříznivé finanční výkonnosti umožní snížit nebo odejmout již přiznanou pohyblivou složku odměny. Tato nová pravidla s sebou přináší i mnoho otázek z pohledu daňového, zejména jak postupovat při zdanění a odvodech pojistného u odložené složky odměny, jak postupovat u nepeněžní složky odměny či při vrácení již zdaněné odměny. Banky a jiné finanční instituce by se měly na tuto novou situaci připravit nastavením systému odměňování tak, aby byl v souladu s novou legislativou. Novela zákona o pobytu cizinců Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.: K 1. lednu 2011 nabývá účinnosti novela zákona o pobytu cizinců (č. 427/2010 Sb.). Mezi nejvýznamnější změny patří: Doba platnosti dlouhodobých víz (tj. víz k pobytu nad 90 dnů) se zkracuje z jednoho roku na půl roku. Zavádí se nové bezpečnostní prvky a biometrické identifikátory do průkazu o povolení k pobytu vyžadující osobní účast žadatele na příslušném pracovišti ministerstva vnitra. Zavádí se tzv. modré karty, které budou opravňovat cizince k pobytu a zároveň výkonu práce vyžadujícímu vysokou kvalifikaci, tzn. nebude potřeba získávat pracovní povolení zvlášť. Další novinkou je zavedení spoluúčasti zaměstnavatele na úhradě nákladů spojených s případným vyhoštěním cizince, který u zaměstnavatele pracoval. Cizinec, který hodlá v České republice pobývat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva, bude nově žádat o oprávnění k pobytu za účelem podnikání (nikoliv již za účelem účasti v právnické osobě). K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu je nově povinen předložit potvrzení, že tato společnost či družstvo nemá splatné daňové nedoplatky nebo nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení. Novela dále rozšiřuje rozsah zdravotní péče, kterou musí u cizinců pobývajících na území ČR více než 90 dní pokrývat jejich povinné cestovní zdravotní pojištění, čímž dochází ke zdražení tohoto pojištění. Zvýšil se povinný limit pojistného plnění z původních eur na eur a žádá-li se o pobyt v České republice nebo o prodloužení pobytu, musí být pojištění nově sjednáno v rozsahu tzv. komplexní zdravotní péče. Dle informací cizinecké policie se tato podmínka vztahuje na nové žadatele, příp. na žádosti o prodloužení od 1. ledna Novela také omezila okruh pojišťoven, u kterých bude možné toto pojištění sjednat. Obecně při žádosti o prodloužení dlouhodobého pobytu může být toto pojištění nově sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky. Při žádostech o udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu v zahraničí lze toto pojištění nadále sjednat u příslušné zahraniční pojišťovny, avšak v nově požadovaném

7 rozšířeném rozsahu. Toto cestovní zdravotní pojištění se nevyžaduje, je-li cizinec pojištěn v povinném systému českého veřejného zdravotního pojištění nebo na základě mezinárodní smlouvy. Správní agenda, zejména povolení k dlouhodobému pobytu, se přesouvá z velké části z působnosti cizinecké policie na ministerstvo vnitra. Zároveň se zvyšují poplatky související s vyřízením povolení. Iva Krákorová, tel.: Zuzana Jasenovcová, tel.: Soudní dvůr Evropské unie: případ ECJ C 84/09 X EU a OECD Soudní dvůr Evropské unie vydal 18. listopadu 2010 rozhodnutí v případě C-84/09 X v. Skatteverket. V případě se zabýval podmínkami pro osvobození dodání zboží (nového dopravního prostředku) do jiného členského státu. Fyzická osoba X plánovala pořídit ve Velké Británii novou plachetnici k rekreačním účelům. Po koupi by byla plachetnice používána 3 5 měsíců ve Velké Británii a následně převezena do Švédska, místa svého konečného určení. Švédská daňová správa považovala danou transakci za intrakomunitární pořízení nového dopravního prostředku z Velké Británie, a tudíž by transakce podléhala zdanění švédskou DPH. Fyzická osoba X namítala nesplnění časového testu pro klasifikaci předmětu koupě jako nového dopravního prostředku a požadovala zdanit transakci jako lokální plnění ve státu koupě, tedy ve Velké Británii. Švédský Nejvyšší správní soud se obrátil na Soudní dvůr s předběžnými otázkami, zda pro klasifikaci plnění jako intrakomunitárního dodání zboží musí být přeprava z členského státu původu do členského státu určení zahájena a ukončena v určité lhůtě a zda se odpovědi změní, pokud se bude jednat o nový dopravní prostředek. Další otázka se týkala určení časového okamžiku, který je rozhodující pro posouzení, zda je dopravní prostředek nový. Soudní dvůr se zabýval interpretací čl. 20 a 138 směrnice č. 2006/112/ES, přičemž konstatoval, že tyto články je třeba vykládat v tom smyslu, že klasifikace plnění jako intrakomunitárního dodání není závislá na dodržení určitých lhůt, ve kterých by měla být zahájena nebo ukončena přeprava dotčeného zboží z jednoho členského státu do druhého. V případě pořízení nového dopravního prostředku je třeba posoudit všechny objektivní okolnosti, především zamýšlené konečné používání tohoto prostředku. Dále Soudní dvůr uvedl, že posouzení, zda je dopravní prostředek nový, musí být provedeno v okamžiku dodání zboží. Rozhodnutí Soudního dvora je významné pro všechny subjekty obchodující v rámci Evropské unie. Zdá se, že nejistota ohledně časové lhůty, v níž má být zboží z jednoho členského státu přepraveno do druhého členského státu, tak aby transakce byla stále považována za intrakomunitární dodání, byla tímto rozhodnutím odstraněna. Rozhodující roli by měly mít vždy okolnosti konkrétní transakce a i delší prodlení mezi okamžikem převodu vlastnictví ke zboží a jeho přepravou do jiného členského státu by nemuselo být překážkou pro posouzení transakce jako intrakomunitárního dodání. Petr Toman, tel.: Veronika Svobodová, tel.:

8 Pokyny v oblasti převodních cen mezi spřízněnými osobami V prosincovém Finančním zpravodaji zveřejnilo ministerstvo financí nové pokyny týkající se převodních cen uplatňovaných mezi sdruženými podniky. Konkrétně se jedná o pokyny D-332, D-333 a D-334. Pokyny jsou účinné od 1. ledna Pokyn D-332 nahrazuje dosavadní pokyn D-258 vydaný za účelem zajištění jednotného postupu při zdaňování transferů zboží, nehmotného majetku a služeb uvnitř skupiny nadnárodních společností, a to jak ze strany daňové správy, tak ze strany daňových subjektů. Nový pokyn mění dosavadní postup při výběru vhodné metody pro stanovení převodních cen. V souladu s novým zněním směrnice OECD (červenec 2010) upouští při výběru metody od předurčeného pořadí metod a zavádí pravidlo výběru nejvhodnější metody. V bodě 1.5 potvrzuje použití směrnice OECD také na posuzování domácích transakcí. Součástí pokynu je příloha s názornými příklady. Oproti předchozímu znění pokyn vypouští podrobný výklad k obsahu dokumentace k převodním cenám, neboť rozsah dokumentace je upraven v samostatném pokynu D-334. Pokyn D-334 nahrazuje původní pokyn D-293 a jeho cílem je doporučení ministerstva financí ohledně rozsahu dokumentace k tvorbě převodních cen mezi spojenými osobami. V novém pokynu nedochází k zásadním změnám. Pokyn D-333 (nahrazující dosavadní pokyn D-292) definuje náležitosti žádosti i o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, a vymezuje postup při vydávání takového závazného posouzení. Za povšimnutí stojí především bod 1.3, který se zabývá závazným posouzením ceny u souboru transakcí. Nicméně přístup k závaznému posouzení se podle nového pokynu v zásadě nemění, správní poplatek při žádosti o závazné posouzení zůstává Kč. Všechny pokyny také již odkazují a navazují na příslušná ustanovení nového daňového řádu (zákon č. 208/2009 Sb.), který je rovněž účinný od 1. ledna Lubomír Moučka, tel.: Tomáš Drašar, tel.: Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2011 SLOVENSKO Národná rada Slovenskej republiky schválila vládne novely zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1. januára Cieľom noviel je novo zadefinovať základné pojmy tak, aby sa spôsob výberu sociálneho a zdravotného poistenia v čo najväčšej miere zjednotil s ustanoveniami zákona o dani z príjmov. Okrem sprehľadnenia pravidiel a zjednodušenia administratívy s tým spojenej, mnohé z takto novelizovaných ustanovení zásadným spôsobom menia okruh poistených osôb a ich príjmov, z ktorých sa má poistné platiť. V prípade oboch noviel sa rozširuje vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na všetky zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v zmysle zákona o dani z príjmov (s istými výnimkami). Do vymeriavacieho základu tak budú patriť aj odstupné, odchodné, náhrada za pohotovosť, príspevky zo sociálneho fondu, príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné a súkromné účely

9 atď. Výnimkou však zostávajú okrem iného aj príjmy dosahované na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. U sociálneho poistenia sa rozširuje okruh zamestnancov na všetky osoby s príjmom zo závislej činnosti v zmysle členenia používaného pre účely zákona o dani z príjmov. Týmto všeobecným vymedzením sa okruh zamestnancov môže rozšíriť napr. o spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným, či členov predstavenstva a dozornej rady akciových spoločností. U zdravotného poistenia sa rozširuje pojem zárobkovej činnosti na dosahovanie všetkých druhov zdaniteľných príjmov, t.j. aj príjmov z prenájmu nehnuteľností, príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov v zmysle členenia zákona o dani z príjmov. Výnimkou sú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkovou daňou. Okrem toho sa za zárobkovú činnosť bude považovať aj príjem podielu na zisku (dividendy), a to osobami podieľajúcimi sa na základnom imaní a členmi štatutárnych orgánov. Okrem dividend sa má podobne posudzovať aj vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (s určitými výnimkami). Sadzba poistného z tohto príjmu bola stanovená na 10%. Novely prinášajú aj ďalšie zmeny, napr. posunutie termínu stanovenia maximálneho vymeriavacieho základu z 1. júla na 1.január, zmeny v oblasti zaokrúhľovania vymeriavacieho základu, sumy poistného, platenia poistného aj jeho výberu. Robert Kolár, tel.: JEDNOU VĚTOU Novela zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, která obsahuje tři zásadní opatření proti nárůstu cen elektrické energie, byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 402/2010. Novela zákona o účetnictví byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 410/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění a novely zákonů přijaté v souvislosti s tímto zákonem např. obchodní zákoník, zákon o pojišťovnictví, zákon o cenných papírech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, exekuční řád, zákon o bankách, zákon o kolektivním investování), vyšly ve Sbírce zákonů pod čísly 408 a 409/2010. Shrnutí novinek, které s účinností od 1. ledna 2011 přináší Daňový řád, publikovalo na svých stránkách ministerstvo financí 1. ledna 2011 se začne uplatňovat smlouva o zamezení dvojího zdanění s Bosnou a Hercegovinou (č. 58/2010 Sb. m. s.). Nejpozději k 1. květnu 2011 bude v celé EU zaveden volný pohyb pracovníků, který umožní českým občanům pracovat ve všech členských státech. K 1. lednu 2011 vzniká Generální finanční ředitelství jako nejvyšší orgán výkonu správy daní. Soudní dvůr EU rozhodl ve věci T-Mobile Ltd. (C-276/09) týkající se DPH režimu plateb účtovaných za použití jiného způsobu úhrady za (telekomunikační) služby než bankovního převodu. Soudní dvůr rozhodl, že poplatek za způsob platby není možno považovat za úplatu za samostatné plnění odlišné od plnění hlavního (telekomunikačních služeb). V roce 2011 obdrží daňoví poplatníci pro zaplacení daně z nemovitostí složenku poštou jako dosud, ale poplatek za převod peněz již budou muset uhradit. Národní účetní rada schválila novou interpretaci I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů, jejímiž spoluautory jsou odborníci společnosti KPMG Česká republika.

10 Od 1. ledna 2011 musí všechny subjekty zapojené do celních operací a mezinárodní logistiky poskytnout bezpečnostní údaje prostřednictvím elektronických celních prohlášení, a to před tím, než zboží vstoupí na území EU nebo z něj bude vyvezeno. Ministerstvo vydalo pokyn D-345, kterým ruší řadu starších pokynů řady D v souvislosti s ukončením platnosti zákona o správě daní a poplatků. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR přechází od 1. ledna 2011 na nové tiskopisy. Poslanecká sněmovna zamítla návrh na zrušení anonymních akcií. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot pro rok Ministerstvo práce a sociálních věcí publikovalo ve Sbírce zákonů sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti pod č. 390/2010 Sb. Průměrná mzda činí podle tohoto sdělení Kč. Novela oceňovací vyhlášky (č. 3/2008 Sb.) byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 364/2010 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011 byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 350/2010 Sb. Ve Sbírce zákonů byly publikovány novely účetních vyhlášek č. 500/2002 Sb. (pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví), č. 501/2002 Sb. (pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi) a č. 502/2002 Sb. (pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami): čísla novel 419/2010 Sb., 420/2010 Sb. a 421/2010 Sb. Ve Sbírce zákonů vyšla novely vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek (pod č. 422/2010 Sb.) Ve Sbírce zákonů bylo publikováno sdělení Energetického regulačního úřadu (č. 438/2010 Sb.) o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu. Ministerstvo financí publikovalo Pokyn D-349, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky. Ministerstvo financí publikovalo na svých internetových stránkách souhrnnou informaci pro uživatele internetových stránek české daňové správy, a to v souvislosti s legislativními a organizačními změnami platnými od 1. ledna 2011 (nabytí platnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vznik Generálního finančního ředitelství). Viz Ministerstvo financí vydalo Pokyn D-348 o stanovení lhůt při správě daní. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. RUČENÍ PŘÍJEMCE ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ ZA DPH 3. ZMĚNY V OBLASTI DANĚ DĚDICKÉ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 4. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 5. NOVELA

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více