Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour"

Transkript

1 Pestrá společnost, o.p.s. IČ: Kučerova 809/11 Tel.: DIČ: CZ Praha 9 URL: č.ú.: /2010 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu cestovní kanceláře Bezbatour provozované obecně prospěšnou společností: Pestrá společnost, o.p.s., se sídlem a provozovnou: Kučerova 809/11, Praha 9, IČ: , zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 639. Podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Bezbatour (dále také CK Bezbatour nebo pořadatel ). Podmínky jsou vytvořeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. I. Účastníci smluvního vztahu Účastníky smluvního vztahu jsou: Pestrá společnost, o.p.s., se sídlem: Kučerova 809/11, Praha 9, IČ: , společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 639, která do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím své provozovny CK Bezbatour, Kučerova 809/11, Praha 9. Zákazník může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba. II. Předmět smluvního vztahu Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb cestovní kanceláře: 1. zájezdů, jejichž pořadatelem je CK Bezbatour; CK Bezbatour organizuje standardní zájezdy s předem stanoveným programem i zájezdy na objednávku pro individuální zájemce dle dohody, 2. jednotlivých služeb cestovního ruchu, jmenovitě ubytování, dopravy, zážitkových akcí, včetně akcí kulturních a sportovních, případně dalších služeb cestovního ruchu, 3. věcí souvisejících s cestovním ruchem, zejména vstupenek, tištěných průvodců, upomínkových předmětů. III. Vznik smluvního vztahu III.1 Smlouva o zájezdu u zájezdů pořádaných CK Bezbatour Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu. Nedílnou součástí každé smlouvy o zájezdu jsou: 1. tyto Podmínky, 2. informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu, kvalitě a cenách služeb uvedené v aktuálním katalogu CK Bezbatour nebo v nabídkovém listě; CK Bezbatour si vyhrazuje Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1

2 právo změny popisu, termínu a ceny služeb oproti tištěnému katalogu, který je vydáván se značným předstihem, 3. doklad o pojištění CK Bezbatour proti úpadku v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění. 4. potvrzení zájezdu Zákazník akceptací smlouvy o zájezdu stvrzuje, že se seznámil se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právních povinností pořadatele. Uzavřením smlouvy o zájezdu se pořadatel zavazuje zákazníkovi zabezpečit zájezd v dohodnutém rozsahu a kvalitě, v souladu se sjednanými podmínkami a zákazník se zavazuje uhradit sjednanou cenu zájezdu. Není-li smlouva o zájezdu uzavřena písemně, CK Bezbatour vydá zákazníkovi potvrzení o zájezdu. III.2 Potvrzení objednávky u jednotlivých služeb cestovního ruchu Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Bezbatour vzniká okamžikem, kdy potvrzení objednávky ze strany CK Bezbatour dojde zákazníkovi. Potvrzení objednávky je učiněno buď elektronicky (zasláním u), nebo v listinné podobě s podpisem pověřeného zaměstnance CK Bezbatour. Uzavřením smluvního vztahu se CK Bezbatour zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby cestovního ruchu v dohodnutém rozsahu a kvalitě, v souladu se sjednanými podmínkami a zákazník se zavazuje uhradit sjednanou cenu služeb. IV. Cenové a platební podmínky IV.1 Cena a platby u zájezdů pořádaných CK Bezbatour Cena zájezdu, výše zálohy a termíny úhrady plateb jsou uvedeny v aktuálním katalogu CK Bezbatour nebo v nabídkovém listě. Cena zájezdu je potvrzena ve smlouvě o zájezdu. Vždy je uveden přesný výčet, co cena zahrnuje. Služby ve výčtu neuvedené nejsou v ceně zahrnuty. Pokud program zájezdu předpokládá čerpání služeb (např. návštěva muzeí a jiných objektů, výlety apod.), které nejsou zahrnuty ve výčtu zahrnutém v ceně zájezdu, platí tyto služby zákazník na místě v místní měně. Informace o předpokládaných cenách doplňkových služeb dostane zákazník s podrobnějším programem zájezdu. Zákazník je povinen uhradit zálohu do 3 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu. Zákazník může úhradu plateb provádět převodem na účet CK Bezbatour,nebo předáním hotovosti pověřenému zaměstnanci v provozovně CK Bezbatour. V případě uzavření smlouvy o zájezdu 60 dní a méně před termínem zájezdu se záloha neplatí, zákazník je povinen uhradit rovnou celou cenu zájezdu. Pokud zákazník platí v hotovosti, musí zaplatit ihned po uzavření smlouvy o zájezdu, pokud hradí platbu převodem na účet, musí být platba uhrazena do 3 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu. V případě uzavření smlouvy o zájezdu 14 dní a méně před termínem zájezdu musí zákazník uhradit platbu ihned v hotovosti. Neuhradí-li zákazník cenu zájezdu ve smluvně sjednaných termínech, CK Bezbatour od smlouvy o zájezdu odstoupí. IV.2 Cena a platby u jednotlivých služeb cestovního ruchu Cena ubytování, výše zálohy, storno poplatky a termíny úhrady plateb jsou uvedeny v potvrzení objednávky. Zákazník je povinen uhradit zálohu do 7 dnů od převzetí potvrzení objednávky. 2

3 Zákazník může úhradu plateb provádět převodem na účet CK Bezbatour, nebo předáním hotovosti pověřenému zaměstnanci v provozovně CK Bezbatour. V případě potvrzení objednávky 60 dní a méně před nástupem na ubytování se záloha neplatí, zákazník je povinen uhradit rovnou celou cenu ubytování. Pokud zákazník platí v hotovosti, musí zaplatit ihned po potvrzení objednávky, pokud hradí platbu převodem na účet, musí být platba uhrazena do 3 dnů od potvrzení objednávky. V případě potvrzení objednávky 5 dní a méně před nástupem na ubytování musí zákazník uhradit platbu ihned, pokud platí v hotovosti i pokud platí převodem na účet CK Bezbatour. V. Podmínky přepravy pro zájezdy pořádané CK Bezbatour Autobusová přeprava do místa zájezdu a zpět je zajišťována smluvní přepravní společností. První a poslední den zájezdu je určen k přepravě účastníků zájezdu do cílové destinace, nikoli k vlastní rekreaci. Každá osoba, včetně dětí musí mít v autobusu vlastní sedačku. Slevy pro děti nejsou poskytovány. Všechny sedačky v autobusu mají stejnou hodnotu. Požadavky na umístění v některé části autobusu, například ze zdravotních důvodů, musí zákazník nahlásit při uzavření smlouvy o zájezdu. Výchozím odjezdovým místem je Praha, po dohodě je možné zajistit další odjezdová místa, a to buď zdarma (po trase), nebo za příplatek (svoz) podle rozpisu odjezdových míst. Při přistavení autobusu a při vlastní přepravě mohou bez zavinění pořadatele a přepravní společnosti nastat nepředvídatelné, mimořádné okolnosti způsobující zdržení (hraniční přechod, dopravní kalamita, klimatické podmínky, technické poruchy apod.). CK Bezbatour ani přepravní společnost neodpovídají za případné škody, které by mohly zákazníkovi tímto vzniknout, a nejsou povinni nahradit služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány. V případě zpoždění v dopravě nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu, ani na slevu či jiné odškodnění. Během přepravy jsou cestující povinni respektovat pokyny zástupců CK Bezbatour nebo přepravní společnosti odpovídajících za provoz autobusu. V průběhu přepravy jsou plánovány pravidelné přestávky po 3,5-4 hodinách nepřetržité jízdy. Všechny autobusy jsou nekuřácké. Přeprava zvířat není povolena. K přepravě cestujících je využíván autobus značky BOVA vybavený klimatizací, tónovanými skly, zvedacím a spouštěcím zařízením pro nástup a výstup imobilních osob na vozíku. V.1 Přeprava zavazadel a postup při ztrátě či poškození zavazadla při přepravě Jako příruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně maximálně 2 příruční zavazadla (snadno přenosné věci), které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího; odpovědnost za ztrátu či poškození příručního zavazadla nese cestující, který jej má ve své dispozici. CK Bezbatour ani přepravní společnost neodpovídají za příruční zavazadla a věci uložené v prostoru pro cestující. Odpovědnost CK Bezbatour (či přepravní společnosti) je dána pouze v případě odložení zavazadel v místě k tomu určeném, tedy v zavazadlovém prostoru. Bezplatně lze pro jednoho cestujícího přepravit v zavazadlovém prostoru 1 zavazadlo. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li stanoveno jinak. 3

4 Dojde-li ke ztrátě cestovního zavazadla ze zavazadlového prostoru nebo zjistí-li cestující při výdeji cestovního zavazadla ze zavazadlového prostoru zjevnou porušenost nebo neúplnost cestovního zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned pracovníka přepravní společnosti o zjištění stavu cestovního zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří spolu se smlouvou o zájezdu nezbytnou součást reklamace, kterou musí zákazník uplatnit písemně. Při úplné ztrátě cestovního zavazadla má cestující právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného cestovního zavazadla, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla. Při poškození cestovního zavazadla má cestující právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na cestovním zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla. Odškodnění v případě ztráty cestovního zavazadla nebo škody na cestovním zavazadle způsobené nemůže převyšovat částku 5 000,- Kč za jedno cestovní zavazadlo, a ne více než ,- Kč na cestujícího. CK Bezbatour ani přepravní společnost neodpovídají za škodu na přepravovaném cestovním zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo opožděný výdej cestovního zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek: - obal neodpovídá povaze přepravované věci, - jestliže byl obsah cestovního zavazadla nepravdivě deklarován, - obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které jeho obsahem být nesmějí, - obsahem cestovního zavazadla jsou živá zvířata, snadno zkazitelné věci, - obsahem cestovního zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti, - nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které CK Bezbatour ani přepravní společnost nemohly odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, - jednáním cestujícího, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného cestovního zavazadla. V.2 Obvyklé trasy autobusové přepravy Počet hodin uvedený v závorce je orientační. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit předpokládanou trasu. Zákazník bude vždy o změnách informován. Chorvatsko - ISTRIE (12 hodin): Praha České Budějovice (Rak.) Linz Salzburg Villach (It.) Udine Trieste (Slovin.) Koper (Chorv.) Umag VI. Práva a povinnosti zákazníka Základními právy zákazníka jsou zejména: 1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb cestovního ruchu, 2. právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy (stornovat sjednané služby) bez udání důvodu; finanční vypořádání mezi zákazníkem a CK Bezbatour v případě odstoupení od smlouvy viz článek VIII. těchto Podmínek, 3. právo na ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, 4. právo reklamovat případné vady poskytnutých služeb (viz článek IX. těchto Podmínek). Základními povinnostmi zákazníka jsou zejména: 1. povinnost uhradit cenu sjednaných služeb v souladu s článkem IV. těchto Podmínek, 2. v případě sjednaných jednotlivých služeb cestovního ruchu - povinnost předložit při nástupu na ubytování zástupci ubytovacího zařízení voucher, který zákazník získá od CK Bezbatour po uhrazení ceny ubytování, 4

5 3. v případě sjednaného zájezdu pořádaného CK Bezbatour: - povinnost zajistit si všechny potřebné cestovní doklady a povolení cestovní pas, víza, pojištění vozu při vlastní dopravě atd. - povinnost dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které zákazník cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník, - povinnost řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a pokyny průvodce nebo delegáta. Zákazník, který při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce nebo poruší ustanovení těchto Podmínek nebo při čerpání služeb dle smlouvy o zájezdu poruší obecně závazné právní přepisy platné na místě, může být ze zájezdu vyloučen. Oznámení o vyloučení ze zájezdu učiní zákazníkovi místní delegát CK Bezbatour. Počínaje doručením oznámení o vyloučení ze zájezdu zaniká povinnost CK Bezbatour poskytovat zákazníkovi jakékoliv služby dle smlouvy o zájezdu mezi oběma stranami uzavřené a naopak vzniká CK Bezbatour oprávnění požadovat úhradu smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, a to až do výše ceny zájezdu, jehož byl zákazník účastníkem, - povinnost vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušnému místnímu delegátovi či průvodci, zastoupení cestovní kanceláře nebo přímo v sídle CK Bezbatour po návratu ze zájezdu (viz článek IX. těchto Podmínek), - povinnost uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím či jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu. - Zákazník, který bez zavinění cestovní kanceláře nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu, 4. povinnost oznámit odstoupení od smlouvy pověřenému zaměstnanci CK Bezbatour; oznámení o odstoupení od smlouvy doručí zákazník em nebo v listinné podobě poštou či předá osobně v provozovně CK Bezbatour, a uvede v něm, jakou formu úhrady při vrácení peněz požaduje, 5. povinnost uhradit případný storno poplatek v souladu s článkem VIII. těchto Podmínek. VII. Povinnosti a práva CK Bezbatour CK Bezbatour je povinna poskytovat služby zákazníkům s péčí řádného hospodáře, v obvyklé kvalitě a s využitím svých odborných znalostí a schopností. CK Bezbatour je povinna dodržovat sjednané podmínky a v případě nedostatků bez zbytečného odkladu zajistit jejich odstranění. VIII. Odstoupení od smlouvy a změna smlouvy VIII.1 Odstoupení od smlouvy o zájezdu nebo změna smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka u zájezdů pořádaných CK Bezbatour Zákazník má právo před začátkem zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit nebo požádat o změnu smlouvy o zájezdu. Odstoupení (storno) nebo změnu provede zákazník písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast na zájezdu stornována ke dni, kdy je CK Bezbatour doručeno písemné oznámení s jednoznačným požadavkem na odstoupení od smlouvy o zájezdu. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu, je povinen uhradit CK Bezbatour odstupné (storno poplatek) ve výši: Kč za každou osobu, odstoupí-li v době od podepsání smlouvy do 60 dnů před prvním dnem čerpání služeb zájezdu, - 30% ceny, odstoupí-li v době od 59 do 45 dnů před prvním dnem čerpání služeb zájezdu, 5

6 - 50% ceny, odstoupí-li v době od 44 do 31 dnů před prvním dnem čerpání služeb zájezdu, - 75% ceny, odstoupí-li v době od 30 do 9 dnů před prvním dnem čerpání služeb zájezdu, - 100% ceny, odstoupí-li v době od 8 dnů před prvním dnem čerpání služeb zájezdu, a kdykoliv později. Do délky časového období pro výpočet odstupného se započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu, den zahájení zájezdu se nezapočítává. Za odstoupení od smlouvy o zájezdu jsou považovány také nedodržení stanovených termínů plateb za zájezd a změna smlouvy o zájezdu v případě změny termínu zájezdu či místa pobytu, nebude-li ze strany CK Bezbatour proveditelná. V případě změny smlouvy o zájezdu - zrušení některých objednaných služeb nebo snížení jejich počtu - je zákazník povinen uhradit uvedená procenta z ceny takto zrušených služeb nebo snížení počtu služeb. Pokud tato změna vede nutně k rozšíření o další poskytované služby (např. neobsazené lůžko = příplatek za jednolůžkový pokoj), je zákazník povinen tyto služby doplatit. Rozšíření smlouvy o zájezdu nebo změnu jména zákazníka či spolucestující osoby provede CK Bezbatour s ohledem na svou kapacitu a technické možnosti do 8 dnů (včetně) před odjezdem na zájezd bezplatně. Později účtuje poplatek 500 Kč na osobu. Oznámení zákazník provede písemně a současně přiloží prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se zněním smlouvy o zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu. VIII.2 Odstoupení od smlouvy o zájezdu nebo změna smlouvy o zájezdu ze strany CK Bezbatour u zájezdů pořádaných CK Bezbatour CK Bezbatour může z objektivních důvodů změnit podmínky smlouvy o zájezdu (program zájezdu, přesunout dobu jeho konání, změnit trasu, způsob dopravy, ubytování či další sjednané podmínky) a navrhnout změnu smlouvy. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn od smlouvy o zájezdu odstoupit bez zbytečného odkladu nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu změn. Pokud zákazník ve stanovené lhůtě 5 dnů od doručení návrhu změn od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Budou-li služby po této změně poskytnuty v nižší kvalitě nebo rozsahu, náleží účastníkům příslušná náhrada. V souladu s ustanovením 2530 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, je CK Bezbatour oprávněna do 21. dne před stanoveným termínem začátku zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení: - směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10% - cenu lze zvýšit maximálně o tolik procent, o kolik se znehodnotil kurz Kč, - plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních, přístavních a jiných poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu - cenu lze zvýšit o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu, - ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot - cenu lze zvýšit o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Pořadatel má právo zrušit zájezd, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, kterým je podmíněna realizace zájezdu. O zrušení zájezdu z uvedeného důvodu je pořadatel povinen informovat zákazníka nejpozději ve lhůtě 15 dnů před zahájením zájezdu a zároveň v tomto případě zákazníkovi nabídnout náhradní zájezd odpovídající 6

7 alespoň tomu, který byl zrušen. Není-li v možnostech pořadatele náhradní zájezd nabídnout, vrátí zákazníkovi všechny platby zákazníkem uhrazené. VIII.3 Odstoupení od smlouvy u jednotlivých služeb cestovního ruchu Neuhradí-li zákazník zálohu ve smluvně sjednaném termínu, odstoupí CK Bezbatour od smlouvy (zruší sjednané služby). O odstoupení od smlouvy CK Bezbatour zákazníka informuje. Výše smluvních pokut storno poplatků je sjednána v potvrzení objednávky. Zákazník se zavazuje uhradit storno poplatky ve sjednané výši a souhlasí s tím, že storno poplatky lze ze strany CK Bezbatour jednostranně započítat oproti přijaté záloze. V případě, že má zákazník nárok po započtení storno poplatků na navrácení části z uhrazené ceny, vrátí mu CK Bezbatour odpovídající částku převodem na účet nebo složenkou typu B (způsob úhrady si volí zákazník). IX. Reklamační řád Tento reklamační řád se vztahuje na služby cestovního ruchu poskytované CK Bezbatour. Reklamace může být podána em či písemně poštou, nebo ústně v provozovně CK Bezbatour pověřenému zaměstnanci. Při ústním podání sepíše pověřený zaměstnanec CK Bezbatour reklamační protokol, který zákazník podepíše. Reklamace musí dále obsahovat jméno a příjmení zákazníka, popis vady čerpané služby, datum podání reklamace. Zákazník může k reklamaci přiložit fotodokumentací z místa pobytu, případně další dokumentaci dokládající vadu jím čerpané služby. Reklamace musí být podána bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce po skončení čerpání služby. Vyřizování reklamace zahájí CK Bezbatour bezprostředně po jejím převzetí od zákazníka. Není-li možné vyřídit reklamaci ihned, protože charakter vady vyžaduje odborné posouzení, zajistí CK Bezbatour její vyřízení nejpozději do 30 dnů od jejího podání. Podává-li zákazník reklamaci v době, kdy ještě čerpá službu, zajistí CK Bezbatour ihned nápravu tak, aby ji zákazník ještě využil. Není-li možné nabídnout zákazníkovi v době čerpání služby jako nápravu službu stejné kvality, bude mu uhrazen rozdíl v ceně. Je-li reklamace učiněná po skončení čerpání služby uznána jako oprávněná, je zákazníkovi uhrazen rozdíl v ceně. CK Bezbatour si vyhrazuje právo nevyhovět reklamaci v tom případě, že zákazník uvede v reklamaci nepravdivé nebo neúplné skutečnosti, byť by faktický stav právo na reklamaci zakládal. O výsledku vyřízení reklamace CK Bezbatour zákazníka informuje písemně s uvedením data a způsobu vyřízení reklamace. X. Povinné smluvní pojištění proti úpadku CK Bezbatour uzavřela ve smyslu ustanovení 6-8 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, pojistnou smlouvu o pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře s pojišťovnou Union pojišťovna, a.s., Španělská 770/2, Praha 2. Na základě této pojistné smlouvy vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK Bezbatour z důvodu svého úpadku zákazníkovi: - neposkytne dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu, 7

8 - nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo - nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. XI. Cestovní pojištění U zájezdů, u nichž není uvedeno, že v jejich ceně je obsaženo cestovní pojištění, doporučuje CK Bezbatour zákazníkům uzavřít cestovní pojištění, které může pokrývat zejména následující rizika: zdravotní, úrazové, zavazadla, odpovědnost za škodu, storno zájezdu. V takových případech pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK Bezbatour v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí CK Bezbatour poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod., veškeré náklady hradí pojišťovna. Závěrečná ustanovení em a/nebo na adresu CK Bezbatour je pro účely těchto Podmínek považována ová adresa a korespondenční adresa CK Bezbatour, Kučerova 809/11, Praha 9. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 Všeobecné podmínky cestovní kanceláře PEŘEJ tours s.r.o. -zapsané v Obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. (dále jen SPARK AIRTICKETS ) jsou

Více

CESTOVNÍ SMLOUVA A FIRO-tour a.s.

CESTOVNÍ SMLOUVA A FIRO-tour a.s. 1. SMLUNÍ STRANY Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku CESTONÍ SMLOUA A yplněnou cestovní smlouvu, prosím, doručte cestovní kanceláři, S Číslo pasu Státní příslušnost Počet cest s CK FIRO-tour vč.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře DELUXEA a.s. Příloha Smlouvy o zájezdu dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Více

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011.

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TopFly s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 (dále jen TopFly

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více