Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město Cvikov strojově upravuje běžecké trasy v okolí Cvikova. O údržbu těchto běžeckých stop se stará pan Richard Ramisch st. Pro představu o délce udržovaných stop uvedu hlavní okruhy: 1. za Veselákem směrem ke Svoru cca 6 km, dva u Dětské léčebny 4 km, 3. od Veseláku na Lindavu 7 km, a 4. od Cvikova k hranicím s Německem 30 km. Přestože se jedná o pořádnou porci kilometrů, myslím si, že jsou tratě vzorně upravené. Je škoda, že nám tyto stopy neustále ničí neukáznění pěší turisté, ale také majitelé čtyřkolek, kteří v některých částech upravené stopy rozjezdí. Tímto bych chtěl všechny požádat, aby upravené běžecké trasy respektovali a neničili je. Mapu zimních běžeckých tratí najdete na www stránkách města v odkazu Mapy nebo na Úřední desce před budovou MěÚ, případně ve vývěsce Domu dětí a mládeže Cvikováček. Sněhová kalamita zasáhla také Cvikov, ale dle ohlasů občanů i návštěvníků města zvládli zaměstnanci Služeb města Cvikova úklid sněhu z komu-nikací dobře a nevznikly nějaké větší komplikace. I dle mých osobních poznatků probíhá úklid sněhu bez větších problémů a proto chci zaměstnancům SMC jménem vedení města poděkovat. A protože tentokrát jarní prázdniny vyšly na druhý únorový týden a sněhu je všude dost, chci všem školákům popřát, aby si prázdniny užili aktivně na lyžích, na bruslích nebo třeba jen na saních. Je to určitě lepší, než dny volna strávit třeba vysedáváním u počítače. Mgr. Ivo Čeřovský Informace z 23. schůze Rady města Cvikov dne 15. prosince /09 Rada souhlasí s prodloužením lhůty do pro sepsání směnné smlouvy mezi městem a manž. Jurajem a Monikou Draškovičovými, Cvikov dle usnesení zastupitelstva č. 4/3/a) ze dne směně pozemku k.ú. Cvikov p.č. 2970/2 (v majetku města) část o výměře 77 m 2 z celkové výměry 937 m 2 za st.p.č. 693 (v majetku žadatelů) část o výměře 55 m 2 z celkové výměry 539 m 2 (5 pro, 2 nepřítomni) 422/09 Rada souhlasí s prodloužením lhůty do pro sepsání kupní smlouvy na prodej pozemků k.ú. Cvikov p.č. 2743/8 části cca 1000 m 2 z celkové výměry m 2 (dle GP) žadatelé: Miroslav a Anna Vránovi prodej schválen ZM dne pod usnesením č. 4/4h) za účelem zahrady. (5 pro, 2 nepřítomni) 423/09 Schvaluje pronájem pozemků města p.p.č o výměře 1252 m 2 k.ú.cvikov, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny a zamítá pronájem pozemku p.p.č. 2694/1 z výměry 1490 m 2 k.ú. Cikov (z důvodu užívání jiným řádným nájemcem) žadatel: VERONIKA ŠMÍDOVÁ, Praha 1, účel: zahrada (chov včel), za cenu 1,50 Kč/ m 2 /rok. (5 pro, 2 nepřítomni) 425/09 Souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín pro věcné břemeno na pozemcích města p.č (dle skutečného zaměření) k.ú. Cvikov, pro zařízení kabelové vedení AYKY za úhradu 1000,- Kč. (5 pro, 2 nepřítomni) 426/09 Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemcích města p.č. 1261/14, 1261/27, 3628/1, 3628/5, vše v k.ú. Cvikov, pro zařízení 11 odběrných míst ulice K Zahrádkám Cvikov, úhrada 500,- Kč. (5 pro, 2 nepřítomni) 427/09 Projednala návrh smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky nabídka na zpracování návrhů úspora. Doporučuje stavebnímu technikovi vyvolat jednání se zástupci firmy zda možný zápočet výdajů od celkové hodnoty úspory a vyvolat jednání s příspěvkovými organizacemi města a s.r.o., seznámit je s řešením a podmínkami. (5 pro, 2 nepřítomni) Bere na vědomí, že je zpracovaný registr energetických rizik na všechny objekty města, veřejné osvětlení. (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) 428/09 Projednala žádost p. Kovaleva Pavla, Cvikov, o pronájem 2 částí Městské tržnice pro účely zřízení kanceláře. Vzhledem k jinému účelu užívání nutné úpravy objektu (zateplení stropu, dveře, okna, elektrické vedení). Projednat možnost zainvestování na náklady nájemce a provedení zápočtu s nájemným (500,- Kč/m 2 a rok). Výše nákladů na úpravy nebytového prostoru bude projednána městem. Kontrola příští jednání rady. (5 pro, 2 nepřítomni) 429/09 Projednala návrh spolupráce a smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb s realitní kanceláří REMAX na prodej vybraných objektů města, z důvodu vysoké výše provize firmy odkládá podpis smlouvy a u k l á d á tajemníkovi MěÚ Ing. Peterovi provést prověrku trhu a porovnání nabízených cen realizace prodeje majetku města. (5 pro, 2 nepřítomni) 430/09 Schvaluje podpis mandátní smlouvy na TDI pravidelný s Ivo Kolářem, stavitel Stavební a technické práce, Cvikov, v souladu s provedeným výběrovým řízením. (5 pro, 2 nepřítomni) 431/09 Rada projednala žádost p. Miloslava Sochůrka, Nový Bor, ve věci stanovení výše ceny za pronájem pozemku k umístění prodejních stánků na Sídlišti, a to žádost o snížení a nevyhovuje žádosti o přepočet a potvrzuje platnost svého rozhodnutí o výši nájmu za pronájem pozemku. (5 pro, 2 nepřítomni) 432/09 Souhlasí s podpisem smlouvy s Libereckým krajem o příspěvku města na dopravní obslužnost na rok 2010 ve výši ,- Kč. Výdaj zahrnut v rozpočtu města na rok (5 pro, 2 nepřítomni) 433/09 Projednala a schvaluje návrh na odpisy majetku města: příspěvkové organizaci: v celkové hodnotě ,10 dle přeloženého soupisu, který je v hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka. (5 pro, 2 nepřítomni) v organizaci města 728 v celkové hodnotě 3 334,- Kč Domě s pečovatelskou službou 121 v celkové hodnotě ,20 Kč Tenisových kurtech v celkové hodnotě ,90 Kč Městském klubu kultury a Loutkové scéně 722 v celkové hodnotě ,39 Kč Hasiči (5 pro, 2 nepřítomni) 434/09 Schvaluje storno faktury DDM Cvikováček č za pronájem sokolovny TJ Jiskra oddíl volejbalu Cvikov za měsíc únor až duben 2009, v souladu s usnesením rady má TJ Jiskra jako organizace zapojující se do organizovaných oficiálních soutěží užívání zdarma. 435/09 Pronájem nebytového prostoru, restaurace v objektu MKK Cvikov Nerudova ulice v souvislosti s přechodem práva hospodaření k objektu Městského klubu kultury z města příspěvkové organizaci. Městské kulturní středisko (dle zřizovací listiny), souhlasí s uzavřením smlouvy o ukončení nájmu nebytového prostoru se stávajících nájemcem Petr Umanem, Úštěk. Právo nájmu stávajícího nájemce nebytového prostoru přechází na příspěvkovou organizaci od (5 pro, 2 nepřítomni) 437/09 Souhlasí s pronájmem bytu na dobu 1 roku byt 1+0 v č.p. 544 Mánesova ulice Cvikov II nájemce Marie Čermáková, podnájemce Pavel Pytlík, Cvikov. (5 pro, 2 nepřítomni) 438/09 Souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o vzájemné spolupráci při poskytování služeb mezi městem a Sdružením obcí Libereckého kraje na akci 1 etapa Cyklostezka Stezka zdraví a to změna termínu plnění služeb ukončení realizace 24 měsíců od schválení dotace. (5 pro, 2 nepřítomni) 439/09 Odprodej nemovitostí č.p. 242 v Lindavě návrh kupujícího MUDr. Hodečka o prodloužení termínu a snížení ceny. Rada nesouhlasí s prodloužením termínu realizace. Žádost nebyla podána v termínu na ZM, nesouhlasí s likvidací nebo úhradou za likvidaci nepotřebného stavebního materiálu. (5 pro, 2 nepřítomni) 440/09 Projednala a bere k dalšímu posouzení členy rady návrh na kamerový systém v rámci varovného systému návrh spolupráce s agenturou regionálního rozvoje: digitální povodňová mapa + možnost rozhlasu + čidla stavu vody + kamery + signalizace. Další možnost řešení v rámci Svazku obcí Novoborska bezdrátové rozhlasy zažádáno o dotační titul. (5 pro, 2 nepřítomni) Dále rada projednala a - vzala na vědomí průběžnou zprávu o prováděné kontrole likvidace odpadů u podnikajících subjektů - bere na vědomí odstoupení Ivany Loubkové, Cvikov, od žádosti na pronájem části objektu č.p. 295 Komenského ulice Cvikov I - připomínku členů rady, zda je započítáván příjem z nebytových prostor města v zařízeních, které byly předány s právem hospodaření příspěvkovým organizacím, ke snížení výdajů bude předána k ověření vedoucímu finančního odboru JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z 24. schůze Rady města Cvikov dne 29. prosince /09 Doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o systému shromažďování a likvidace komunálního odpadu. (7 pro) 442/09 Projednala návrh stavebních úprav nebytových prostor v městské tržnici v Komenského ulici do výše 40 tis. Kč (zateplení stropu, okna,dveře), úpravy z rozpočtu nebytových prostor. Oprava 3 částí, pronájem 2 částí p. Pavel Kovalev, bytem Cvikov, cena pronájmu 500 Kč/m 2 /rok. 445/09 Schvaluje podpis dodatku smlouvy s firmou Marius Pedersen na zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem z důvodu změny sazeb DPH od /09 Schvaluje prodloužení termínu do realizace smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem a Stavokombinátem Invest Liberec z důvodu územního řízení na stavbu supermarketu. 447/09 Schvaluje přečíslování objektů města dle návrhu v místní části (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) Cvikov II Mánesova ulice a v místní části Lindava z důvodu záměny pozemků při označení budov a přihlášení občanů k trvalému pobytu. 448/09 Schvaluje rozpočtové opatření č /09 Doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2010 dle návrhu. 453/09 Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku k č.p. 232 v ulici Smetanova, Cvikov na pozemku města p.č. 3552/1 mezi městem a Martinou a Milenou Procházkovými, bytem Cvikov. 454/09 Souhlasí s podpisem smlouvy na koordinaci realizace projektu Cvikov Multifunkční centrum SEVER s regionálním sdružením EUREGION NISA, Liberec, v hodnotě ,- Kč včetně DPH dle výsledku výběrového řízení. 455/09 Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na autorský dozor ( občasný) hodinová sazba dle návrhu rekonstrukce Cvikov Multifunkční centrum SEVER s Ing. Josefem Dostálem. 456/09 Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci Cvikov Multifunkční centrum SEVER s Ing. Jaroslavem Karlem, bytem Česká Lípa, dle výsledku výběrového řízení. Dále rada projednala a bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města k JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Stonožka na naší škole Součástí vlastního hodnocení školy je i testování školní úspěšnosti žáků. Kromě tradičního celoškolního Leonarda da Cvikov, který probíhá v měsíci květnu, se obracíme i na nezávislé společnosti, abychom nechali prověřit výsledky ve vzdělávání žáků na konci prvního i druhého stupně. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj na plošné testování ve svém rozpočtu peníze nenachází, oslovili jsme v tomto školním roce již podruhé společnost Scio. Ta provádí testování s názvem Stonožka z obecných studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka, němčiny a angličtiny. Žáci devátých ročníků mu byli na naší škole podrobeni na konci listopadu. A byť se školou šířila epidemie chřipky, zúčastnilo se ho bezmála 80% uchazečů o studium na středních školách a učilištích. Ti se pak dozvěděli, nakolik byli ve své práci vzhledem ke studijním předpokladům úspěšní. Samo testování probíhalo prostřednictvím osobních počítačů připojených k internetu a vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých předmětů bylo zobrazováno prakticky ihned. Souhrnná zpráva pro školu a individuální zprávy pro žáky dorazily do školy ze Scia už na začátku nového roku. Škola se tak mohla dozvědět, že se umístila v pásmu průměru, nicméně že učitelé při výuce využívají v naprosté většině předmětů studijní možnosti svých žáků optimálně, v matematice s nimi dokonce dosahují výsledků lepších, než jaké by odpovídaly studijním předpokladům našich deváťáků. Individuální zprávy pak samotným testovaným přinesly pohled nejen na úspěšnost při plnění zadaných úloh, ale také zhodnocení jednotlivých částí testu, ať již byly zaměřeny na znalosti, porozumění či aplikaci. Mnozí tak mohli zjistit, kde lze nalézt rezervy, někteří ale potěšili rodiče i učitele výbornými, nebo dokonce špičkovými výsledky. Ukázali jimi i to, že na naší škole se těm, kteří o to jen trochu stojí, dostane kvalitní výuky a velmi dobré přípravy na střední školy. K těm s nejlepšími výsledky patřili v matematice Patrik Zelenka a v těsném závěsu za ním Michal Machač, ten pak obsadil první místo v českém jazyce, tentokrát před Eliškou Šicovou. V cizích jazycích se na špici umístili David Vrabec v němčině a opět Michal Machač v angličtině. Rád bych jim k jejich výkonům poblahopřál a doufám, že v práci stejně jako ostatní nepoleví ani po přijetí na střední školy. Přechod na další stupeň vzdělávání by v opačném případě mohl být i bolestivý. Zprávy Scia pro žáky to ostatně zmiňují rovněž, přijetím na střední školu na té základní ještě prázdniny nezačínají. Věřím, že to naši deváťáci chápou a že se budou snažit využít i zbývající část roku k co nejlepší přípravě. Učitele, kteří jim v tom dokážou velmi dobře pomoci, na naší škole mají. Petr Jonáš, ředitel školy Základní škola Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace pořádá v budově Základní školy v Nerudově ulici (malá škola) ve čtvrtek 4. února 2010 od do hodin a v pátek 5. února 2010 od do hodin ZÁPIS DO 1. TŘÍD Prosíme rodiče, aby nezapomněli vzít s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělání (žádosti k dispozici v mateřských školách a na ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov) Podrobnější informace rádi poskytneme na telefonních číslech : a Na předškoláky a jejich doprovod se spolu s kolegy těší Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy 3

4 Na výše uvedených stránkách najdete základní informace o naší organizaci i odkazy na složky, které pod ni spadají. Současně můžete otevřít i aktuality, kde zjistíte, jaké akce jsou pro vás připraveny i ohlédnutí za akcemi, které již proběhly. PŘEHLED AKCÍ MĚSÍCE NA POSLEDNÍ STRANĚ STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz ÚNOROVÉ NOVINKY Analytický popis Od ledna letošního roku jsme začali využívat další modul nového knihovního systému. Naše práce spočívá v tom, že pravidelně zpracováváme periodika Českolipský deník, Mladou frontu Dnes a Zpravodaj města Cvikova vybíráme z nich články, které se týkají našeho regionu a údaje o nich vkládáme do databáze. Vy jako uživatelé pak můžete z této databáze získat informace, co se u nás kdy dělo, např. oprava hotelu Sever, změny v našich léčebnách či nejrůznější trestné činy. Přístup do databáze zatím není možný on-line, ale vyhledáme vám je v našem interním katalogu. Do budoucna však počítáme se zakoupením potřebného softwaru, abyste i vy mohli tyto informace sami vyhledávat. Poznej svůj cíl Setkání se Zdeňkou Jordánovou od v sále Městského klubu kultury Paní Jordánová je původním povoláním ekonom a toto své zaměření a zkušenosti z práce promítá i do své současné činnosti při práci s lidmi. Budete-li ochotni naslouchat, zjistíte, že mnohé, co se vám na vašem životě nelíbí, můžete změnit. Jen musíte chtít a vědět jak. Právě toto setkání vás může inspirovat a podat vám pomocnou ruku. Jejími vlastními slovy : Jakoukoli otázku sami sobě položíte, vždy na nějaké úrovni znáte odpověď. Jakkoli bezradní se cítíte, někde uvnitř VÍTE, CO MÁTE DĚLAT!!! Jen v tuto chvíli trávíte čas v nějaké neefektivní aktivitě, jste "zaseklí" na nějaké situaci a neuvědomujete si VOLBU, kterou v tuto chvíli máte. Nějaká bolest z minulosti leze na povrch... např. nedostali jste, co jste si přáli, nedůvěřovali vám, nesměli jste říkat, co jste si mysleli, neocenili váš úmysl, způsobili vám bolest na nekonečně způsobů... Často ani nevěděli, jak se cítíte, neboť to nechtěli vědět... Nechápali, že máte bolest, neboť i ONI ji měli a považovali to za normální... Někteří z vás si dokonce myslí, že pozornost a lásku druhých lidí mohou dostat jen, když mají bolest... Bolest na nekonečně způsobů...převezměte zodpovědnost! Přestaňte řešit ONI a začněte řešit JÁ, neboť jste jediný člověk, který to může změnit Tento pořad je pro vás dárkem na vašem vstupu do nového roku, proto bude vybíráno mimořádně snížené vstupné 20 Kč. Těšíme se na vás. Předprodej v Městském klubu kultury, paní P. Kovalevová, tel.: , , Pokud vás myšlenky paní Zdeňky Jordánové zaujmou, můžete si v naší knihovně vypůjčit i řadu jejích knih. Anketa KLUCI A HOLKY, POZOR!!! Chcete vyhrát knihu? Pak nám odpovězte na naši anketní otázku : Která kniha, vydaná v roce 2009, se vám nejvíce líbila? Z vašich odpovědí vylosujeme jednoho, který od nás dostane pěknou knihu. Anketní lístky si vyžádejte u nás v knihovně u výpůjčního pultu. Vaše odpovědi očekáváme nejpozději do Statečně přečkejte únor, jaro už spěchá k nám. L.Sýkorová 4

5 Město Cvikov hledá nového kronikáře V případě zájmu kontaktujte starostu města Mgr. Ivo Čeřovského. i Infocentrum nabízí MĚSTSKÝ ÚŘAD CVIKOV OZNAMUJE, ŽE Město Cvikov nechalo zpracovat panem režisérem Jiřím Elsnerem nový dokumentární film Cvikov brána Lužických hor Jedná se o 24-minutový dokument zachycující nejen zajímavosti Cvikova a okolí, ale také průřez životem našeho města. Snímek obsahuje např. závody hasičů, Čarodějnice, Májové slavnosti, Cvikovské dny loutek apod. Film je v české, německé a anglické verzi. Českou verzi namluvil herec Otakar Brousek. Cena DVD je 80,- Kč a je možné ho zakoupit v infocentru v přízemí MěÚ Cvikov. MÍSTNÍ POPLATKY : POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, POPLATEK ZA PSA NA ROK 2010 SE ZAČNOU Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ VYBÍRAT OD Štěpánka Petrusová Finanční odbor MěÚ Cvikov Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel.+fax: http: //www.cvikovacek.ic.cz Nabídka letních táborů / LT ITÁLIE Numána Conerská riviera TERMÍN : CENA : 6.200,- /předběžnou objednávku + zálohu 1.500,- nutno uhradit do / CENA ZAHRNUJE : dopravu BUS, ubytování, delegáta, relaxační a cvičební program CENA NEZAHRNUJE : stravování, cestovní pojištění URČENO : Pobyt pro ženy s relaxačním cvičením na míčích HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková Podrobnější informace na tel nebo / LT KÁCOV všeobecný tábor TERMÍN : CENA : 3.500,- CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na tábor, vstupné na hrady, zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. URČENO : pro děti od 8 do 18 let KAPACITA : 40 účastníků HLAVNÍ VEDOUCÍ : Jitka Bromová 3/ LT LUŽICKÉ HORY Cvikov TERMÍN : CENA : 3.600,- Kč CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží + další nutné výdaje. CENA NEZAHRNUJE : dopravu na tábor a zpět z tábora domů NÁSTUP DO TÁBORA : v době od do hodin URČENO : pro děti od 7 do 18 let KAPACITA : 40 účastníků ADRESA TÁBORA : LT Cvikováček, Československé armády 195, Cvikov HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 4/ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Cvikov TERMÍN : CENA : 2.600, - Kč CENA ZAHRNUJE : stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. NÁSTUP DO TÁBORA : Každý den ráno od 7.15 do 7.45 hodin ODCHOD Z TÁBORA : každý den ve hodin. Dítě si musí vyzvednout jeden z rodičů. V případě samostatného odchodu odevzdat písemný souhlas rodičů. URČENO : pro děti od 7 do 18 let HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková (Pokračování na stránce 6) 5

6 (Pokračování ze stránky 5) 5/ Letní tábor Cvikovsko TERMÍN : CENA : 3.000, - Kč HLAVNÍ VEDOUCÍ : Břetislav Ptáček URČENO : pro zájemce o táborové dobrodružství ve věku od 7 do 15 let KAPACITA : 100 účastníků DALŠÍ INFORMACE : na adrese : 6/ Soustředění lehké atletiky TERMÍN TÁBORA : MÍSTO TÁBORA : Cvikov CENA : 1.800,- Kč CENA ZAHRNUJE : Ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, pojištění, pronájem hřiště a tělocvičny, další nutné výdaje CENA NEZAHRNUJE : Dopravu na tábor a zpět, kapesné ZAMĚŘENÍ TÁBORA : Kromě tréninkové přípravy budou probíhat turistické výlety, diskotéky, táboráky, koupání, táborové soutěže atd. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro účast na táborech Domu dětí a mládeže CVIKOVÁČEK 1/ OBJEDNÁNÍ TÁBORA : Zájemce o tábor je povinen řádně a úplně vyplnit závaznou objednávku. Podpisem závazné objednávky vzniká smluvní vztah mezi Domem dětí a mládeže Cvikováček (dále jen Cvikováček) a objednatelem. Poplatek za tábor je třeba uhradit nejpozději do 31. května (pokud není určeno jinak). V případě objednávky po tomto termínu nejpozději do 7 dnů po objednání tábora. Forma úhrady : a/ bankovním převodem / platba na fakturu / b/ složenkou - obdržíte s ostatními informacemi na vyžádání c/ v hotovosti ve Cvikováčku 2/ STORNO - ODHLÁŠENÍ OBJEDNANÉHO TÁBORA : 50% z celkové ceny tábora při zrušení ve lhůtě do 1 měsíce před nástupem. HLAVNÍ TRENÉŘI : Libich Václav, Dogaru Vasil NÁSTUP DO TÁBORA : v době mezi 16,00 18,00 hodin URČENO : Všem zájemcům o atletiku a táborové dobrodružství 7/ Soustředění stolního tenisu TERMÍN TÁBORA : MÍSTO TÁBORA : Cvikov CENA : 1.800,- Kč CENA ZAHRNUJE : Ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, pojištění, pronájem hřiště a tělocvičny, další nutné výdaje CENA NEZAHRNUJE : Dopravu na tábor a zpět, kapesné ZAMĚŘENÍ TÁBORA : Kromě tréninkové přípravy budou probíhat turistické výlety, diskotéky, táboráky, koupání, táborové soutěže atd. HLAVNÍ TRENÉŘI : Fojtík Jan NÁSTUP DO TÁBORA : v době mezi 16,00 18,00 hodin URČENO : Všem zájemcům o stolní tenis a táborové dobrodružství Nenastoupí-li účastník na tábor bez předchozího storna, hradí 100 % celkové ceny tábora. Zrušení tábora musí být oznámeno písemně!!! 3/ ZRUŠENÍ TÁBORA ZE STRANY CVIKOVÁČKU : Cvikováček má právo zrušit tábor z důvodu malého počtu účastníků, a to nejdéle do 3 týdnů před plánovaným odjezdem na tábor. Dojde-li ze strany Cvikováčku ke zrušení tábora, bude záloha vrácena v plné výši. 4/ ZMĚNA CENY TÁBORA : Cvikováček si vyhrazuje právo na změnu ceny tábora do max. výše 20 % ceny tábora, a to z důvodů změn hospodářských nebo změn vlastnických vztahů. Pokud se jedná o zvýšení ceny o více jak 21 %, má objednatel právo bez jakýchkoliv storno poplatků od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do 7 dnů po obdržení oznámení o této změně. Václav Macela ředitel Domu dětí a mládeže C v i k o v á č e k Ve cvikovské léčebně hejtman a radní otevřeli opravené terasy a vstupní schodiště TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci Na nově opraveném schodišti Léčebny respiračních nemocí ve Cvikově dnes hejtman LK Stanislav Eichler, radní pro zdravotnictví Pavel Novák a radní pro investice Zdeněk Bursa slavnostně přestřihli pásku a uvedli do provozu i nově rekonstruované terasy. Přítomni byli starosta a místostarosta Cvikova Ivo Čeřovský a Jaroslav Švehla. Díky značné finanční podpoře Libereckého kraje mohla Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o., realizovat celou řadu existenčně velmi důležitých oprav. Pro mne je nejdůležitější, že se zvýšila bezpečnost pacientů, řekl mimo jiné hejtman. Podle něj proto, že se jednalo zejména o opravu havárie vstupního schodiště za tis. Kč, opravu protékajících teras za tisíc Kč, které musely být pro pacienty uzavřeny, a výměnu nefunkčních oken za tisíc Kč z rozpočtu kraje. Použitím původních žulových kvádrů, které projektant Josef Dostál doplnil o nerezové zábradlí a kvalitní ostře pálené klingerové cihly zakryté žulovou deskou, získalo schodiště velmi osobitý ráz, míní ředitel léčebny Rudolf Focke. Na konci roku 2009 byli také provedeny dvě dlouhodobě plánované akce na snížení energetické náročnosti areálu. Na středisku Martinovo Údolí to byla především výměna jednoduchých skel o tloušťce 2 mm v prostoru jídelny a klubu pacientů. Vzhledem k velikosti oken a jejich nízké izolační schopnosti zde nebylo v zimě možno přesáhnout teplotu přes 15 C, (Pokračování na stránce 7) 6

7 (Pokračování ze stránky 6) což zatěžovalo provoz léčebny i pacienty, uvedl krajský radní Pavel Novák.. automatickém režimu. Toto opatření by mělo snížit náklady na energie až o 400 tisíc Kč ročně, zdůraznil ředitel. Léčebna respiračních nemocí Cvikov,p.o. je s 90% financována ze zdravotních pojišťoven, které na slavnostním zahájení zastoupil hlavní finanční partner, ředitel krajské pobočky VZP v Liberci Jiří Benedikt. Kontakt na středisko Dětská léčebna Cvikov,p.o. pro opakovaná a alergická plicní onemocnění, Ústavní 529, Cvikov, Tel: , Pobyt je určen pro děti od 1 roku do 15 let, Od 1 roku do 6 let mohou být děti doprovázeny bezplatně maminkou. Mgr. Jiří Langer tiskový mluvčí Libereckého kraje Na středisku Dětská léčebna to pak byla především výměna oken v prostoru kuchyně, kde byli původní železné rámy nahrazeny plastovými a to na příkaz hygieny. A původní betonové rámy v prostoru prádelny byli také nahrazeny plastovými okny. Pověstnou třešničkou na dortu se pak může stát zavedení plnoautomatického řízení jednotlivých stoupaček v 6 budovách střediska Dětská léčebna, měření dodané energie kalorimetrem na patě každého pavilonu a kaskádovité zapínání čtyř plynových kotlů Wolf v plně Kravaře Bobří potok vodopády 16. ledna 2010 jsme se vydali s turistickým klubem prozkoumat kaňon za Kravařemi, v kterém se zařezává Bobří potok a nacházejí se zde dva navštěvované vodopády. Sraz jako vždy u Severu v 8,30-12 účastníků chtivých poznání, přejíždíme na náměstí do obce Kravaře. Teplota kolem nuly, sněhu kolem deseti čísel. Ten nám bude trochu ztěžovat chůzi, ale k zimě patří a krásně dotváří krajinu okolo potoka. Vyrážíme optimisticky naladěni a hned z mostku přes vodu v obci fotím volavku. Stojí na ledu a v místě, kde voda rozbila ledovou krustu, čeká na obživu v podobě plovoucích rybek. Necelé dva kilásky za obcí, stále držíce se zelené značky, uhýbáme na polňačku vedoucí k lesu. Sněhu lehce přibylo. Jdeme jako husy za sebou a cestu si prošlapáváme. V lese zastavíme na malé čajové občerstvení a zase šlapeme. Scházíme do kaňonu, kde začíná díky vývratům adrenalinová část. Přelézt, podlézt, vyhrabat se do stráně, kde na ledu ujíždíme zpět k vodě. Přesun po nohách, někdo i po sedací části těla. Hůlky jsou k nezaplacení. Ale optimismus stále trvá a pomalu se dobíráme k přírodnímu úkazu k vodopádům. A pak jen přechod částečně rozpadlého železného mostku. Někdo brodí i vodu. A jsme na místě. Odpočinkový altánek a větší vodopád. Prvních pět kilometrů máme zdárně za sebou. Jak k chuti přijde sváča a posezení. Vodopád je z části zamrzlý, z části zurčí dolů voda. Fotíme ledovou nádheru a na závěr před odchodem se zvěčníme v tomto místě společně. Asi 150 metrů od velkého vodopádu je za skalním útvarem vodopád malý, leč stejně krásný. Cesta k němu je též technická kousek se musí po ledu jištěným řetězem upevněným ve skále. No a je to všechno. Vše fotíme, prohlídneme, prozkoumáme a začínáme se vracet. Jinak to nejde, než jít zpět po stejné trase. Alespoň využijeme již cestiček, které jsme si prošlapali. Kravaře náměstí. Příjemně ušlí, tváře zčervenalé jak z přírodního solárka, odkládáme batohy do aut a odebíráme se do restauračního zařízení U Doušů. Domácí strava a příjemné posezení završuje náš první celodenní výlet v roce Kéž by tak pohodové byly všechny ostatní. Zdeněk Nigrin 7

8 Promítací akce turistického klubu Cvikováček Cvikov na měsíc únor 18. února 2010 čtvrtek ing. Jaroslav Bartoš Alsasko vinná stezka 17 hod. Cvikováček. 25. února 2010 čtvrtek fotograf Václav Sojka - Kamčatka 17 hod. Cvikováček. Kontakt, informace a objednávky: Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace Československé armády 195, Cvikov Tel/fax CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o.s. Konopeova 812, Česká Lípa Fax: Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů každodenního života? Poskytujeme osobní asistenci jako profesionální službu pro Vás. - Jste uživatelem nebo potřebujete sociální službu? - Zajímá Vás zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.? - Vyřizujete si příspěvek na péči? - Nevíte si rady s odvoláním proti rozhodnutí úřadu? Potom se můžete obrátit na našeho poradce, který má poradní den ve Vašem městě na Městském úřadu zasedací místnost ve Cvikově. Poradenství je bezplatné. Poradní dny: každé čtvrté úterý od hodin. Zároveň je možno zakoupit si baterie do sluchadel. Poradenství poskytuje: Jaroslava Kubištová tel.: Ortopedie bude i v roce 2010 operovat klouby klientů VZP Jelikož byla českolipská veřejnost zneklidněna informacemi o tom, že Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR od vypoví Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa smlouvu na implantaci TEP velkých kloubů dolních končetin u svých klientů, chceme občany uklidnit, že se tato obava nenaplní. V souhlasu se závěry kontroly pracovní skupiny VZP ČR a České společnosti pro ortopedii a traumatologii a na základě dalších jednání s krajskou pobočkou VZP, byl i pro rok 2010 obnoven smluvní vztah pro výkony TEP kyčelních a kolenních kloubů. Tento fakt potvrzuje prohlášení Ing. Benedikta, ředitele krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Libereckém kraji, ze dne Ortopedické oddělení NsP totiž nadále zajišťuje pacientům kvalitní zdravotní péči a dělá vše pro zabezpečení jejich pooperační bezpečnosti. Mimo jiné, vedení NsP intenzivně řeší výstavbu JIP, specializované pro ortopedické oddělení, tak jak si přála odborná ortopedická společnost. Pacientům se věnuje dostatečně početný a zkušený tým zdravotníků, pod vedením primáře MUDr. Gutwalda. K týmu, který posilují další erudovaní lékaři, již déle patří lékaři MUDr. Hodovníková a MUDr. Zmek. Do trvalého pracovního poměru nastoupil MUDr. Ježek a od poloviny února pak MUDr. Kocián. Oba z liberecké nemocnice. Na zkrácený úvazek zde již působí i bývalý primář ortopedie Krajské nemocnice v Liberci MUDr. Janata. Stejně jako ortopedi MUDr. Bakal, MUDr. Daďa a MUDr. Přibyl. Klienti všech zdravotních pojišťoven si mohou být jisti, že jim ortopedie NsP poskytne tu nejlepší odbornou i ošetřovatelskou péči. Petr Pokorný, mluvčí NsP Česká Lípa, a. s. Upozornění pro veřejnost OD 4. LEDNA 2010 LIDÉ NAJDOU POHOTOVOSTNÍ CHIRURGICKOU AMBULANCI V NSP ČESKÁ LÍPA PŘÍMO U HLAVNÍHO VCHODU A CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU NEMOCNICE Pacienti tak naleznou v akutních případech pomoc chirurga snáze. Tato chirurgická ambulance funguje v pracovní dny od do hodin ráno. Nepřetržitě pak ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle) a státních svátcích. V této době je uzavřen vchod do budovy polikliniky. Českolipská nemocnice tento přesun plánovala již několik let. Realizace ve zkráceném termínu se povedla až nyní. Pro pohotovostní chirurgickou ordinaci, evidenci a sádrovnu NsP upravila a vybavila jediné vhodné prostory vedle hlavního vstupu do monobloku. Ve všedních dnech, od pondělí do pátku, v době od 07:00 do15:30 hodin zůstává chirurgická ambulance na dosavadním místě tzn. ve třetím patře budovy polikliniky. Petr Pokorný, mluvčí NsP Česká Lípa, a. s. 8

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459 Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Vikýř je placeným informačním půlměsíčníkem pro občany města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více