Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město Cvikov strojově upravuje běžecké trasy v okolí Cvikova. O údržbu těchto běžeckých stop se stará pan Richard Ramisch st. Pro představu o délce udržovaných stop uvedu hlavní okruhy: 1. za Veselákem směrem ke Svoru cca 6 km, dva u Dětské léčebny 4 km, 3. od Veseláku na Lindavu 7 km, a 4. od Cvikova k hranicím s Německem 30 km. Přestože se jedná o pořádnou porci kilometrů, myslím si, že jsou tratě vzorně upravené. Je škoda, že nám tyto stopy neustále ničí neukáznění pěší turisté, ale také majitelé čtyřkolek, kteří v některých částech upravené stopy rozjezdí. Tímto bych chtěl všechny požádat, aby upravené běžecké trasy respektovali a neničili je. Mapu zimních běžeckých tratí najdete na www stránkách města v odkazu Mapy nebo na Úřední desce před budovou MěÚ, případně ve vývěsce Domu dětí a mládeže Cvikováček. Sněhová kalamita zasáhla také Cvikov, ale dle ohlasů občanů i návštěvníků města zvládli zaměstnanci Služeb města Cvikova úklid sněhu z komu-nikací dobře a nevznikly nějaké větší komplikace. I dle mých osobních poznatků probíhá úklid sněhu bez větších problémů a proto chci zaměstnancům SMC jménem vedení města poděkovat. A protože tentokrát jarní prázdniny vyšly na druhý únorový týden a sněhu je všude dost, chci všem školákům popřát, aby si prázdniny užili aktivně na lyžích, na bruslích nebo třeba jen na saních. Je to určitě lepší, než dny volna strávit třeba vysedáváním u počítače. Mgr. Ivo Čeřovský Informace z 23. schůze Rady města Cvikov dne 15. prosince /09 Rada souhlasí s prodloužením lhůty do pro sepsání směnné smlouvy mezi městem a manž. Jurajem a Monikou Draškovičovými, Cvikov dle usnesení zastupitelstva č. 4/3/a) ze dne směně pozemku k.ú. Cvikov p.č. 2970/2 (v majetku města) část o výměře 77 m 2 z celkové výměry 937 m 2 za st.p.č. 693 (v majetku žadatelů) část o výměře 55 m 2 z celkové výměry 539 m 2 (5 pro, 2 nepřítomni) 422/09 Rada souhlasí s prodloužením lhůty do pro sepsání kupní smlouvy na prodej pozemků k.ú. Cvikov p.č. 2743/8 části cca 1000 m 2 z celkové výměry m 2 (dle GP) žadatelé: Miroslav a Anna Vránovi prodej schválen ZM dne pod usnesením č. 4/4h) za účelem zahrady. (5 pro, 2 nepřítomni) 423/09 Schvaluje pronájem pozemků města p.p.č o výměře 1252 m 2 k.ú.cvikov, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny a zamítá pronájem pozemku p.p.č. 2694/1 z výměry 1490 m 2 k.ú. Cikov (z důvodu užívání jiným řádným nájemcem) žadatel: VERONIKA ŠMÍDOVÁ, Praha 1, účel: zahrada (chov včel), za cenu 1,50 Kč/ m 2 /rok. (5 pro, 2 nepřítomni) 425/09 Souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín pro věcné břemeno na pozemcích města p.č (dle skutečného zaměření) k.ú. Cvikov, pro zařízení kabelové vedení AYKY za úhradu 1000,- Kč. (5 pro, 2 nepřítomni) 426/09 Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemcích města p.č. 1261/14, 1261/27, 3628/1, 3628/5, vše v k.ú. Cvikov, pro zařízení 11 odběrných míst ulice K Zahrádkám Cvikov, úhrada 500,- Kč. (5 pro, 2 nepřítomni) 427/09 Projednala návrh smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky nabídka na zpracování návrhů úspora. Doporučuje stavebnímu technikovi vyvolat jednání se zástupci firmy zda možný zápočet výdajů od celkové hodnoty úspory a vyvolat jednání s příspěvkovými organizacemi města a s.r.o., seznámit je s řešením a podmínkami. (5 pro, 2 nepřítomni) Bere na vědomí, že je zpracovaný registr energetických rizik na všechny objekty města, veřejné osvětlení. (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) 428/09 Projednala žádost p. Kovaleva Pavla, Cvikov, o pronájem 2 částí Městské tržnice pro účely zřízení kanceláře. Vzhledem k jinému účelu užívání nutné úpravy objektu (zateplení stropu, dveře, okna, elektrické vedení). Projednat možnost zainvestování na náklady nájemce a provedení zápočtu s nájemným (500,- Kč/m 2 a rok). Výše nákladů na úpravy nebytového prostoru bude projednána městem. Kontrola příští jednání rady. (5 pro, 2 nepřítomni) 429/09 Projednala návrh spolupráce a smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb s realitní kanceláří REMAX na prodej vybraných objektů města, z důvodu vysoké výše provize firmy odkládá podpis smlouvy a u k l á d á tajemníkovi MěÚ Ing. Peterovi provést prověrku trhu a porovnání nabízených cen realizace prodeje majetku města. (5 pro, 2 nepřítomni) 430/09 Schvaluje podpis mandátní smlouvy na TDI pravidelný s Ivo Kolářem, stavitel Stavební a technické práce, Cvikov, v souladu s provedeným výběrovým řízením. (5 pro, 2 nepřítomni) 431/09 Rada projednala žádost p. Miloslava Sochůrka, Nový Bor, ve věci stanovení výše ceny za pronájem pozemku k umístění prodejních stánků na Sídlišti, a to žádost o snížení a nevyhovuje žádosti o přepočet a potvrzuje platnost svého rozhodnutí o výši nájmu za pronájem pozemku. (5 pro, 2 nepřítomni) 432/09 Souhlasí s podpisem smlouvy s Libereckým krajem o příspěvku města na dopravní obslužnost na rok 2010 ve výši ,- Kč. Výdaj zahrnut v rozpočtu města na rok (5 pro, 2 nepřítomni) 433/09 Projednala a schvaluje návrh na odpisy majetku města: příspěvkové organizaci: v celkové hodnotě ,10 dle přeloženého soupisu, který je v hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka. (5 pro, 2 nepřítomni) v organizaci města 728 v celkové hodnotě 3 334,- Kč Domě s pečovatelskou službou 121 v celkové hodnotě ,20 Kč Tenisových kurtech v celkové hodnotě ,90 Kč Městském klubu kultury a Loutkové scéně 722 v celkové hodnotě ,39 Kč Hasiči (5 pro, 2 nepřítomni) 434/09 Schvaluje storno faktury DDM Cvikováček č za pronájem sokolovny TJ Jiskra oddíl volejbalu Cvikov za měsíc únor až duben 2009, v souladu s usnesením rady má TJ Jiskra jako organizace zapojující se do organizovaných oficiálních soutěží užívání zdarma. 435/09 Pronájem nebytového prostoru, restaurace v objektu MKK Cvikov Nerudova ulice v souvislosti s přechodem práva hospodaření k objektu Městského klubu kultury z města příspěvkové organizaci. Městské kulturní středisko (dle zřizovací listiny), souhlasí s uzavřením smlouvy o ukončení nájmu nebytového prostoru se stávajících nájemcem Petr Umanem, Úštěk. Právo nájmu stávajícího nájemce nebytového prostoru přechází na příspěvkovou organizaci od (5 pro, 2 nepřítomni) 437/09 Souhlasí s pronájmem bytu na dobu 1 roku byt 1+0 v č.p. 544 Mánesova ulice Cvikov II nájemce Marie Čermáková, podnájemce Pavel Pytlík, Cvikov. (5 pro, 2 nepřítomni) 438/09 Souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o vzájemné spolupráci při poskytování služeb mezi městem a Sdružením obcí Libereckého kraje na akci 1 etapa Cyklostezka Stezka zdraví a to změna termínu plnění služeb ukončení realizace 24 měsíců od schválení dotace. (5 pro, 2 nepřítomni) 439/09 Odprodej nemovitostí č.p. 242 v Lindavě návrh kupujícího MUDr. Hodečka o prodloužení termínu a snížení ceny. Rada nesouhlasí s prodloužením termínu realizace. Žádost nebyla podána v termínu na ZM, nesouhlasí s likvidací nebo úhradou za likvidaci nepotřebného stavebního materiálu. (5 pro, 2 nepřítomni) 440/09 Projednala a bere k dalšímu posouzení členy rady návrh na kamerový systém v rámci varovného systému návrh spolupráce s agenturou regionálního rozvoje: digitální povodňová mapa + možnost rozhlasu + čidla stavu vody + kamery + signalizace. Další možnost řešení v rámci Svazku obcí Novoborska bezdrátové rozhlasy zažádáno o dotační titul. (5 pro, 2 nepřítomni) Dále rada projednala a - vzala na vědomí průběžnou zprávu o prováděné kontrole likvidace odpadů u podnikajících subjektů - bere na vědomí odstoupení Ivany Loubkové, Cvikov, od žádosti na pronájem části objektu č.p. 295 Komenského ulice Cvikov I - připomínku členů rady, zda je započítáván příjem z nebytových prostor města v zařízeních, které byly předány s právem hospodaření příspěvkovým organizacím, ke snížení výdajů bude předána k ověření vedoucímu finančního odboru JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z 24. schůze Rady města Cvikov dne 29. prosince /09 Doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o systému shromažďování a likvidace komunálního odpadu. (7 pro) 442/09 Projednala návrh stavebních úprav nebytových prostor v městské tržnici v Komenského ulici do výše 40 tis. Kč (zateplení stropu, okna,dveře), úpravy z rozpočtu nebytových prostor. Oprava 3 částí, pronájem 2 částí p. Pavel Kovalev, bytem Cvikov, cena pronájmu 500 Kč/m 2 /rok. 445/09 Schvaluje podpis dodatku smlouvy s firmou Marius Pedersen na zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem z důvodu změny sazeb DPH od /09 Schvaluje prodloužení termínu do realizace smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem a Stavokombinátem Invest Liberec z důvodu územního řízení na stavbu supermarketu. 447/09 Schvaluje přečíslování objektů města dle návrhu v místní části (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) Cvikov II Mánesova ulice a v místní části Lindava z důvodu záměny pozemků při označení budov a přihlášení občanů k trvalému pobytu. 448/09 Schvaluje rozpočtové opatření č /09 Doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2010 dle návrhu. 453/09 Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku k č.p. 232 v ulici Smetanova, Cvikov na pozemku města p.č. 3552/1 mezi městem a Martinou a Milenou Procházkovými, bytem Cvikov. 454/09 Souhlasí s podpisem smlouvy na koordinaci realizace projektu Cvikov Multifunkční centrum SEVER s regionálním sdružením EUREGION NISA, Liberec, v hodnotě ,- Kč včetně DPH dle výsledku výběrového řízení. 455/09 Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na autorský dozor ( občasný) hodinová sazba dle návrhu rekonstrukce Cvikov Multifunkční centrum SEVER s Ing. Josefem Dostálem. 456/09 Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci Cvikov Multifunkční centrum SEVER s Ing. Jaroslavem Karlem, bytem Česká Lípa, dle výsledku výběrového řízení. Dále rada projednala a bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města k JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Stonožka na naší škole Součástí vlastního hodnocení školy je i testování školní úspěšnosti žáků. Kromě tradičního celoškolního Leonarda da Cvikov, který probíhá v měsíci květnu, se obracíme i na nezávislé společnosti, abychom nechali prověřit výsledky ve vzdělávání žáků na konci prvního i druhého stupně. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj na plošné testování ve svém rozpočtu peníze nenachází, oslovili jsme v tomto školním roce již podruhé společnost Scio. Ta provádí testování s názvem Stonožka z obecných studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka, němčiny a angličtiny. Žáci devátých ročníků mu byli na naší škole podrobeni na konci listopadu. A byť se školou šířila epidemie chřipky, zúčastnilo se ho bezmála 80% uchazečů o studium na středních školách a učilištích. Ti se pak dozvěděli, nakolik byli ve své práci vzhledem ke studijním předpokladům úspěšní. Samo testování probíhalo prostřednictvím osobních počítačů připojených k internetu a vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých předmětů bylo zobrazováno prakticky ihned. Souhrnná zpráva pro školu a individuální zprávy pro žáky dorazily do školy ze Scia už na začátku nového roku. Škola se tak mohla dozvědět, že se umístila v pásmu průměru, nicméně že učitelé při výuce využívají v naprosté většině předmětů studijní možnosti svých žáků optimálně, v matematice s nimi dokonce dosahují výsledků lepších, než jaké by odpovídaly studijním předpokladům našich deváťáků. Individuální zprávy pak samotným testovaným přinesly pohled nejen na úspěšnost při plnění zadaných úloh, ale také zhodnocení jednotlivých částí testu, ať již byly zaměřeny na znalosti, porozumění či aplikaci. Mnozí tak mohli zjistit, kde lze nalézt rezervy, někteří ale potěšili rodiče i učitele výbornými, nebo dokonce špičkovými výsledky. Ukázali jimi i to, že na naší škole se těm, kteří o to jen trochu stojí, dostane kvalitní výuky a velmi dobré přípravy na střední školy. K těm s nejlepšími výsledky patřili v matematice Patrik Zelenka a v těsném závěsu za ním Michal Machač, ten pak obsadil první místo v českém jazyce, tentokrát před Eliškou Šicovou. V cizích jazycích se na špici umístili David Vrabec v němčině a opět Michal Machač v angličtině. Rád bych jim k jejich výkonům poblahopřál a doufám, že v práci stejně jako ostatní nepoleví ani po přijetí na střední školy. Přechod na další stupeň vzdělávání by v opačném případě mohl být i bolestivý. Zprávy Scia pro žáky to ostatně zmiňují rovněž, přijetím na střední školu na té základní ještě prázdniny nezačínají. Věřím, že to naši deváťáci chápou a že se budou snažit využít i zbývající část roku k co nejlepší přípravě. Učitele, kteří jim v tom dokážou velmi dobře pomoci, na naší škole mají. Petr Jonáš, ředitel školy Základní škola Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace pořádá v budově Základní školy v Nerudově ulici (malá škola) ve čtvrtek 4. února 2010 od do hodin a v pátek 5. února 2010 od do hodin ZÁPIS DO 1. TŘÍD Prosíme rodiče, aby nezapomněli vzít s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělání (žádosti k dispozici v mateřských školách a na ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov) Podrobnější informace rádi poskytneme na telefonních číslech : a Na předškoláky a jejich doprovod se spolu s kolegy těší Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy 3

4 Na výše uvedených stránkách najdete základní informace o naší organizaci i odkazy na složky, které pod ni spadají. Současně můžete otevřít i aktuality, kde zjistíte, jaké akce jsou pro vás připraveny i ohlédnutí za akcemi, které již proběhly. PŘEHLED AKCÍ MĚSÍCE NA POSLEDNÍ STRANĚ STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz ÚNOROVÉ NOVINKY Analytický popis Od ledna letošního roku jsme začali využívat další modul nového knihovního systému. Naše práce spočívá v tom, že pravidelně zpracováváme periodika Českolipský deník, Mladou frontu Dnes a Zpravodaj města Cvikova vybíráme z nich články, které se týkají našeho regionu a údaje o nich vkládáme do databáze. Vy jako uživatelé pak můžete z této databáze získat informace, co se u nás kdy dělo, např. oprava hotelu Sever, změny v našich léčebnách či nejrůznější trestné činy. Přístup do databáze zatím není možný on-line, ale vyhledáme vám je v našem interním katalogu. Do budoucna však počítáme se zakoupením potřebného softwaru, abyste i vy mohli tyto informace sami vyhledávat. Poznej svůj cíl Setkání se Zdeňkou Jordánovou od v sále Městského klubu kultury Paní Jordánová je původním povoláním ekonom a toto své zaměření a zkušenosti z práce promítá i do své současné činnosti při práci s lidmi. Budete-li ochotni naslouchat, zjistíte, že mnohé, co se vám na vašem životě nelíbí, můžete změnit. Jen musíte chtít a vědět jak. Právě toto setkání vás může inspirovat a podat vám pomocnou ruku. Jejími vlastními slovy : Jakoukoli otázku sami sobě položíte, vždy na nějaké úrovni znáte odpověď. Jakkoli bezradní se cítíte, někde uvnitř VÍTE, CO MÁTE DĚLAT!!! Jen v tuto chvíli trávíte čas v nějaké neefektivní aktivitě, jste "zaseklí" na nějaké situaci a neuvědomujete si VOLBU, kterou v tuto chvíli máte. Nějaká bolest z minulosti leze na povrch... např. nedostali jste, co jste si přáli, nedůvěřovali vám, nesměli jste říkat, co jste si mysleli, neocenili váš úmysl, způsobili vám bolest na nekonečně způsobů... Často ani nevěděli, jak se cítíte, neboť to nechtěli vědět... Nechápali, že máte bolest, neboť i ONI ji měli a považovali to za normální... Někteří z vás si dokonce myslí, že pozornost a lásku druhých lidí mohou dostat jen, když mají bolest... Bolest na nekonečně způsobů...převezměte zodpovědnost! Přestaňte řešit ONI a začněte řešit JÁ, neboť jste jediný člověk, který to může změnit Tento pořad je pro vás dárkem na vašem vstupu do nového roku, proto bude vybíráno mimořádně snížené vstupné 20 Kč. Těšíme se na vás. Předprodej v Městském klubu kultury, paní P. Kovalevová, tel.: , , Pokud vás myšlenky paní Zdeňky Jordánové zaujmou, můžete si v naší knihovně vypůjčit i řadu jejích knih. Anketa KLUCI A HOLKY, POZOR!!! Chcete vyhrát knihu? Pak nám odpovězte na naši anketní otázku : Která kniha, vydaná v roce 2009, se vám nejvíce líbila? Z vašich odpovědí vylosujeme jednoho, který od nás dostane pěknou knihu. Anketní lístky si vyžádejte u nás v knihovně u výpůjčního pultu. Vaše odpovědi očekáváme nejpozději do Statečně přečkejte únor, jaro už spěchá k nám. L.Sýkorová 4

5 Město Cvikov hledá nového kronikáře V případě zájmu kontaktujte starostu města Mgr. Ivo Čeřovského. i Infocentrum nabízí MĚSTSKÝ ÚŘAD CVIKOV OZNAMUJE, ŽE Město Cvikov nechalo zpracovat panem režisérem Jiřím Elsnerem nový dokumentární film Cvikov brána Lužických hor Jedná se o 24-minutový dokument zachycující nejen zajímavosti Cvikova a okolí, ale také průřez životem našeho města. Snímek obsahuje např. závody hasičů, Čarodějnice, Májové slavnosti, Cvikovské dny loutek apod. Film je v české, německé a anglické verzi. Českou verzi namluvil herec Otakar Brousek. Cena DVD je 80,- Kč a je možné ho zakoupit v infocentru v přízemí MěÚ Cvikov. MÍSTNÍ POPLATKY : POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, POPLATEK ZA PSA NA ROK 2010 SE ZAČNOU Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ VYBÍRAT OD Štěpánka Petrusová Finanční odbor MěÚ Cvikov Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel.+fax: http: //www.cvikovacek.ic.cz Nabídka letních táborů / LT ITÁLIE Numána Conerská riviera TERMÍN : CENA : 6.200,- /předběžnou objednávku + zálohu 1.500,- nutno uhradit do / CENA ZAHRNUJE : dopravu BUS, ubytování, delegáta, relaxační a cvičební program CENA NEZAHRNUJE : stravování, cestovní pojištění URČENO : Pobyt pro ženy s relaxačním cvičením na míčích HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková Podrobnější informace na tel nebo / LT KÁCOV všeobecný tábor TERMÍN : CENA : 3.500,- CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na tábor, vstupné na hrady, zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. URČENO : pro děti od 8 do 18 let KAPACITA : 40 účastníků HLAVNÍ VEDOUCÍ : Jitka Bromová 3/ LT LUŽICKÉ HORY Cvikov TERMÍN : CENA : 3.600,- Kč CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží + další nutné výdaje. CENA NEZAHRNUJE : dopravu na tábor a zpět z tábora domů NÁSTUP DO TÁBORA : v době od do hodin URČENO : pro děti od 7 do 18 let KAPACITA : 40 účastníků ADRESA TÁBORA : LT Cvikováček, Československé armády 195, Cvikov HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 4/ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Cvikov TERMÍN : CENA : 2.600, - Kč CENA ZAHRNUJE : stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. NÁSTUP DO TÁBORA : Každý den ráno od 7.15 do 7.45 hodin ODCHOD Z TÁBORA : každý den ve hodin. Dítě si musí vyzvednout jeden z rodičů. V případě samostatného odchodu odevzdat písemný souhlas rodičů. URČENO : pro děti od 7 do 18 let HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková (Pokračování na stránce 6) 5

6 (Pokračování ze stránky 5) 5/ Letní tábor Cvikovsko TERMÍN : CENA : 3.000, - Kč HLAVNÍ VEDOUCÍ : Břetislav Ptáček URČENO : pro zájemce o táborové dobrodružství ve věku od 7 do 15 let KAPACITA : 100 účastníků DALŠÍ INFORMACE : na adrese : 6/ Soustředění lehké atletiky TERMÍN TÁBORA : MÍSTO TÁBORA : Cvikov CENA : 1.800,- Kč CENA ZAHRNUJE : Ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, pojištění, pronájem hřiště a tělocvičny, další nutné výdaje CENA NEZAHRNUJE : Dopravu na tábor a zpět, kapesné ZAMĚŘENÍ TÁBORA : Kromě tréninkové přípravy budou probíhat turistické výlety, diskotéky, táboráky, koupání, táborové soutěže atd. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro účast na táborech Domu dětí a mládeže CVIKOVÁČEK 1/ OBJEDNÁNÍ TÁBORA : Zájemce o tábor je povinen řádně a úplně vyplnit závaznou objednávku. Podpisem závazné objednávky vzniká smluvní vztah mezi Domem dětí a mládeže Cvikováček (dále jen Cvikováček) a objednatelem. Poplatek za tábor je třeba uhradit nejpozději do 31. května (pokud není určeno jinak). V případě objednávky po tomto termínu nejpozději do 7 dnů po objednání tábora. Forma úhrady : a/ bankovním převodem / platba na fakturu / b/ složenkou - obdržíte s ostatními informacemi na vyžádání c/ v hotovosti ve Cvikováčku 2/ STORNO - ODHLÁŠENÍ OBJEDNANÉHO TÁBORA : 50% z celkové ceny tábora při zrušení ve lhůtě do 1 měsíce před nástupem. HLAVNÍ TRENÉŘI : Libich Václav, Dogaru Vasil NÁSTUP DO TÁBORA : v době mezi 16,00 18,00 hodin URČENO : Všem zájemcům o atletiku a táborové dobrodružství 7/ Soustředění stolního tenisu TERMÍN TÁBORA : MÍSTO TÁBORA : Cvikov CENA : 1.800,- Kč CENA ZAHRNUJE : Ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, pojištění, pronájem hřiště a tělocvičny, další nutné výdaje CENA NEZAHRNUJE : Dopravu na tábor a zpět, kapesné ZAMĚŘENÍ TÁBORA : Kromě tréninkové přípravy budou probíhat turistické výlety, diskotéky, táboráky, koupání, táborové soutěže atd. HLAVNÍ TRENÉŘI : Fojtík Jan NÁSTUP DO TÁBORA : v době mezi 16,00 18,00 hodin URČENO : Všem zájemcům o stolní tenis a táborové dobrodružství Nenastoupí-li účastník na tábor bez předchozího storna, hradí 100 % celkové ceny tábora. Zrušení tábora musí být oznámeno písemně!!! 3/ ZRUŠENÍ TÁBORA ZE STRANY CVIKOVÁČKU : Cvikováček má právo zrušit tábor z důvodu malého počtu účastníků, a to nejdéle do 3 týdnů před plánovaným odjezdem na tábor. Dojde-li ze strany Cvikováčku ke zrušení tábora, bude záloha vrácena v plné výši. 4/ ZMĚNA CENY TÁBORA : Cvikováček si vyhrazuje právo na změnu ceny tábora do max. výše 20 % ceny tábora, a to z důvodů změn hospodářských nebo změn vlastnických vztahů. Pokud se jedná o zvýšení ceny o více jak 21 %, má objednatel právo bez jakýchkoliv storno poplatků od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do 7 dnů po obdržení oznámení o této změně. Václav Macela ředitel Domu dětí a mládeže C v i k o v á č e k Ve cvikovské léčebně hejtman a radní otevřeli opravené terasy a vstupní schodiště TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci Na nově opraveném schodišti Léčebny respiračních nemocí ve Cvikově dnes hejtman LK Stanislav Eichler, radní pro zdravotnictví Pavel Novák a radní pro investice Zdeněk Bursa slavnostně přestřihli pásku a uvedli do provozu i nově rekonstruované terasy. Přítomni byli starosta a místostarosta Cvikova Ivo Čeřovský a Jaroslav Švehla. Díky značné finanční podpoře Libereckého kraje mohla Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o., realizovat celou řadu existenčně velmi důležitých oprav. Pro mne je nejdůležitější, že se zvýšila bezpečnost pacientů, řekl mimo jiné hejtman. Podle něj proto, že se jednalo zejména o opravu havárie vstupního schodiště za tis. Kč, opravu protékajících teras za tisíc Kč, které musely být pro pacienty uzavřeny, a výměnu nefunkčních oken za tisíc Kč z rozpočtu kraje. Použitím původních žulových kvádrů, které projektant Josef Dostál doplnil o nerezové zábradlí a kvalitní ostře pálené klingerové cihly zakryté žulovou deskou, získalo schodiště velmi osobitý ráz, míní ředitel léčebny Rudolf Focke. Na konci roku 2009 byli také provedeny dvě dlouhodobě plánované akce na snížení energetické náročnosti areálu. Na středisku Martinovo Údolí to byla především výměna jednoduchých skel o tloušťce 2 mm v prostoru jídelny a klubu pacientů. Vzhledem k velikosti oken a jejich nízké izolační schopnosti zde nebylo v zimě možno přesáhnout teplotu přes 15 C, (Pokračování na stránce 7) 6

7 (Pokračování ze stránky 6) což zatěžovalo provoz léčebny i pacienty, uvedl krajský radní Pavel Novák.. automatickém režimu. Toto opatření by mělo snížit náklady na energie až o 400 tisíc Kč ročně, zdůraznil ředitel. Léčebna respiračních nemocí Cvikov,p.o. je s 90% financována ze zdravotních pojišťoven, které na slavnostním zahájení zastoupil hlavní finanční partner, ředitel krajské pobočky VZP v Liberci Jiří Benedikt. Kontakt na středisko Dětská léčebna Cvikov,p.o. pro opakovaná a alergická plicní onemocnění, Ústavní 529, Cvikov, Tel: , Pobyt je určen pro děti od 1 roku do 15 let, Od 1 roku do 6 let mohou být děti doprovázeny bezplatně maminkou. Mgr. Jiří Langer tiskový mluvčí Libereckého kraje Na středisku Dětská léčebna to pak byla především výměna oken v prostoru kuchyně, kde byli původní železné rámy nahrazeny plastovými a to na příkaz hygieny. A původní betonové rámy v prostoru prádelny byli také nahrazeny plastovými okny. Pověstnou třešničkou na dortu se pak může stát zavedení plnoautomatického řízení jednotlivých stoupaček v 6 budovách střediska Dětská léčebna, měření dodané energie kalorimetrem na patě každého pavilonu a kaskádovité zapínání čtyř plynových kotlů Wolf v plně Kravaře Bobří potok vodopády 16. ledna 2010 jsme se vydali s turistickým klubem prozkoumat kaňon za Kravařemi, v kterém se zařezává Bobří potok a nacházejí se zde dva navštěvované vodopády. Sraz jako vždy u Severu v 8,30-12 účastníků chtivých poznání, přejíždíme na náměstí do obce Kravaře. Teplota kolem nuly, sněhu kolem deseti čísel. Ten nám bude trochu ztěžovat chůzi, ale k zimě patří a krásně dotváří krajinu okolo potoka. Vyrážíme optimisticky naladěni a hned z mostku přes vodu v obci fotím volavku. Stojí na ledu a v místě, kde voda rozbila ledovou krustu, čeká na obživu v podobě plovoucích rybek. Necelé dva kilásky za obcí, stále držíce se zelené značky, uhýbáme na polňačku vedoucí k lesu. Sněhu lehce přibylo. Jdeme jako husy za sebou a cestu si prošlapáváme. V lese zastavíme na malé čajové občerstvení a zase šlapeme. Scházíme do kaňonu, kde začíná díky vývratům adrenalinová část. Přelézt, podlézt, vyhrabat se do stráně, kde na ledu ujíždíme zpět k vodě. Přesun po nohách, někdo i po sedací části těla. Hůlky jsou k nezaplacení. Ale optimismus stále trvá a pomalu se dobíráme k přírodnímu úkazu k vodopádům. A pak jen přechod částečně rozpadlého železného mostku. Někdo brodí i vodu. A jsme na místě. Odpočinkový altánek a větší vodopád. Prvních pět kilometrů máme zdárně za sebou. Jak k chuti přijde sváča a posezení. Vodopád je z části zamrzlý, z části zurčí dolů voda. Fotíme ledovou nádheru a na závěr před odchodem se zvěčníme v tomto místě společně. Asi 150 metrů od velkého vodopádu je za skalním útvarem vodopád malý, leč stejně krásný. Cesta k němu je též technická kousek se musí po ledu jištěným řetězem upevněným ve skále. No a je to všechno. Vše fotíme, prohlídneme, prozkoumáme a začínáme se vracet. Jinak to nejde, než jít zpět po stejné trase. Alespoň využijeme již cestiček, které jsme si prošlapali. Kravaře náměstí. Příjemně ušlí, tváře zčervenalé jak z přírodního solárka, odkládáme batohy do aut a odebíráme se do restauračního zařízení U Doušů. Domácí strava a příjemné posezení završuje náš první celodenní výlet v roce Kéž by tak pohodové byly všechny ostatní. Zdeněk Nigrin 7

8 Promítací akce turistického klubu Cvikováček Cvikov na měsíc únor 18. února 2010 čtvrtek ing. Jaroslav Bartoš Alsasko vinná stezka 17 hod. Cvikováček. 25. února 2010 čtvrtek fotograf Václav Sojka - Kamčatka 17 hod. Cvikováček. Kontakt, informace a objednávky: Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace Československé armády 195, Cvikov Tel/fax CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o.s. Konopeova 812, Česká Lípa Fax: Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů každodenního života? Poskytujeme osobní asistenci jako profesionální službu pro Vás. - Jste uživatelem nebo potřebujete sociální službu? - Zajímá Vás zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.? - Vyřizujete si příspěvek na péči? - Nevíte si rady s odvoláním proti rozhodnutí úřadu? Potom se můžete obrátit na našeho poradce, který má poradní den ve Vašem městě na Městském úřadu zasedací místnost ve Cvikově. Poradenství je bezplatné. Poradní dny: každé čtvrté úterý od hodin. Zároveň je možno zakoupit si baterie do sluchadel. Poradenství poskytuje: Jaroslava Kubištová tel.: Ortopedie bude i v roce 2010 operovat klouby klientů VZP Jelikož byla českolipská veřejnost zneklidněna informacemi o tom, že Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR od vypoví Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa smlouvu na implantaci TEP velkých kloubů dolních končetin u svých klientů, chceme občany uklidnit, že se tato obava nenaplní. V souhlasu se závěry kontroly pracovní skupiny VZP ČR a České společnosti pro ortopedii a traumatologii a na základě dalších jednání s krajskou pobočkou VZP, byl i pro rok 2010 obnoven smluvní vztah pro výkony TEP kyčelních a kolenních kloubů. Tento fakt potvrzuje prohlášení Ing. Benedikta, ředitele krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Libereckém kraji, ze dne Ortopedické oddělení NsP totiž nadále zajišťuje pacientům kvalitní zdravotní péči a dělá vše pro zabezpečení jejich pooperační bezpečnosti. Mimo jiné, vedení NsP intenzivně řeší výstavbu JIP, specializované pro ortopedické oddělení, tak jak si přála odborná ortopedická společnost. Pacientům se věnuje dostatečně početný a zkušený tým zdravotníků, pod vedením primáře MUDr. Gutwalda. K týmu, který posilují další erudovaní lékaři, již déle patří lékaři MUDr. Hodovníková a MUDr. Zmek. Do trvalého pracovního poměru nastoupil MUDr. Ježek a od poloviny února pak MUDr. Kocián. Oba z liberecké nemocnice. Na zkrácený úvazek zde již působí i bývalý primář ortopedie Krajské nemocnice v Liberci MUDr. Janata. Stejně jako ortopedi MUDr. Bakal, MUDr. Daďa a MUDr. Přibyl. Klienti všech zdravotních pojišťoven si mohou být jisti, že jim ortopedie NsP poskytne tu nejlepší odbornou i ošetřovatelskou péči. Petr Pokorný, mluvčí NsP Česká Lípa, a. s. Upozornění pro veřejnost OD 4. LEDNA 2010 LIDÉ NAJDOU POHOTOVOSTNÍ CHIRURGICKOU AMBULANCI V NSP ČESKÁ LÍPA PŘÍMO U HLAVNÍHO VCHODU A CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU NEMOCNICE Pacienti tak naleznou v akutních případech pomoc chirurga snáze. Tato chirurgická ambulance funguje v pracovní dny od do hodin ráno. Nepřetržitě pak ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle) a státních svátcích. V této době je uzavřen vchod do budovy polikliniky. Českolipská nemocnice tento přesun plánovala již několik let. Realizace ve zkráceném termínu se povedla až nyní. Pro pohotovostní chirurgickou ordinaci, evidenci a sádrovnu NsP upravila a vybavila jediné vhodné prostory vedle hlavního vstupu do monobloku. Ve všedních dnech, od pondělí do pátku, v době od 07:00 do15:30 hodin zůstává chirurgická ambulance na dosavadním místě tzn. ve třetím patře budovy polikliniky. Petr Pokorný, mluvčí NsP Česká Lípa, a. s. 8

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2007 města Cvikova Ročník 35 DUBEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, v poslední době jsem se často setkával s problémy při započetí výstavby rodinných domů v lokalitách

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2012 města Cvikova Ročník 40 DUBEN 2012 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, první jarní dny letošního roku přinesly velmi příjemné a teplé počasí, které láká k prvním

Více

ZVOLILI JSME PREZIDENTA

ZVOLILI JSME PREZIDENTA Ročník 41 ÚNOR 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tyto řádky v době, kdy pociťuji křehkost zdraví, kterého si mnohdy nevážíme a často o něj ani řádně nepečujeme. V době viróz, chřipek a různých onemocnění

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj prosinec 2007 města Cvikova Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč V neděli 2. prosince v 17.00 hodin rozsvícení vánočního stromu na náměstí Vážení spoluobčané, poslední měsíc

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 Zprávy z mimoňského hřebčína Termín, dnes ji snad lze říct, každoroční Mimoňské dostihové poutě, 8 a 9. srpna 2009, se blíží. Dosud před námi, jako

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou únor / 2013 15,- Kč Leden ve znamení prezidentských voleb Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu.

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více