Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město Cvikov strojově upravuje běžecké trasy v okolí Cvikova. O údržbu těchto běžeckých stop se stará pan Richard Ramisch st. Pro představu o délce udržovaných stop uvedu hlavní okruhy: 1. za Veselákem směrem ke Svoru cca 6 km, dva u Dětské léčebny 4 km, 3. od Veseláku na Lindavu 7 km, a 4. od Cvikova k hranicím s Německem 30 km. Přestože se jedná o pořádnou porci kilometrů, myslím si, že jsou tratě vzorně upravené. Je škoda, že nám tyto stopy neustále ničí neukáznění pěší turisté, ale také majitelé čtyřkolek, kteří v některých částech upravené stopy rozjezdí. Tímto bych chtěl všechny požádat, aby upravené běžecké trasy respektovali a neničili je. Mapu zimních běžeckých tratí najdete na www stránkách města v odkazu Mapy nebo na Úřední desce před budovou MěÚ, případně ve vývěsce Domu dětí a mládeže Cvikováček. Sněhová kalamita zasáhla také Cvikov, ale dle ohlasů občanů i návštěvníků města zvládli zaměstnanci Služeb města Cvikova úklid sněhu z komu-nikací dobře a nevznikly nějaké větší komplikace. I dle mých osobních poznatků probíhá úklid sněhu bez větších problémů a proto chci zaměstnancům SMC jménem vedení města poděkovat. A protože tentokrát jarní prázdniny vyšly na druhý únorový týden a sněhu je všude dost, chci všem školákům popřát, aby si prázdniny užili aktivně na lyžích, na bruslích nebo třeba jen na saních. Je to určitě lepší, než dny volna strávit třeba vysedáváním u počítače. Mgr. Ivo Čeřovský Informace z 23. schůze Rady města Cvikov dne 15. prosince /09 Rada souhlasí s prodloužením lhůty do pro sepsání směnné smlouvy mezi městem a manž. Jurajem a Monikou Draškovičovými, Cvikov dle usnesení zastupitelstva č. 4/3/a) ze dne směně pozemku k.ú. Cvikov p.č. 2970/2 (v majetku města) část o výměře 77 m 2 z celkové výměry 937 m 2 za st.p.č. 693 (v majetku žadatelů) část o výměře 55 m 2 z celkové výměry 539 m 2 (5 pro, 2 nepřítomni) 422/09 Rada souhlasí s prodloužením lhůty do pro sepsání kupní smlouvy na prodej pozemků k.ú. Cvikov p.č. 2743/8 části cca 1000 m 2 z celkové výměry m 2 (dle GP) žadatelé: Miroslav a Anna Vránovi prodej schválen ZM dne pod usnesením č. 4/4h) za účelem zahrady. (5 pro, 2 nepřítomni) 423/09 Schvaluje pronájem pozemků města p.p.č o výměře 1252 m 2 k.ú.cvikov, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny a zamítá pronájem pozemku p.p.č. 2694/1 z výměry 1490 m 2 k.ú. Cikov (z důvodu užívání jiným řádným nájemcem) žadatel: VERONIKA ŠMÍDOVÁ, Praha 1, účel: zahrada (chov včel), za cenu 1,50 Kč/ m 2 /rok. (5 pro, 2 nepřítomni) 425/09 Souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín pro věcné břemeno na pozemcích města p.č (dle skutečného zaměření) k.ú. Cvikov, pro zařízení kabelové vedení AYKY za úhradu 1000,- Kč. (5 pro, 2 nepřítomni) 426/09 Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemcích města p.č. 1261/14, 1261/27, 3628/1, 3628/5, vše v k.ú. Cvikov, pro zařízení 11 odběrných míst ulice K Zahrádkám Cvikov, úhrada 500,- Kč. (5 pro, 2 nepřítomni) 427/09 Projednala návrh smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky nabídka na zpracování návrhů úspora. Doporučuje stavebnímu technikovi vyvolat jednání se zástupci firmy zda možný zápočet výdajů od celkové hodnoty úspory a vyvolat jednání s příspěvkovými organizacemi města a s.r.o., seznámit je s řešením a podmínkami. (5 pro, 2 nepřítomni) Bere na vědomí, že je zpracovaný registr energetických rizik na všechny objekty města, veřejné osvětlení. (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) 428/09 Projednala žádost p. Kovaleva Pavla, Cvikov, o pronájem 2 částí Městské tržnice pro účely zřízení kanceláře. Vzhledem k jinému účelu užívání nutné úpravy objektu (zateplení stropu, dveře, okna, elektrické vedení). Projednat možnost zainvestování na náklady nájemce a provedení zápočtu s nájemným (500,- Kč/m 2 a rok). Výše nákladů na úpravy nebytového prostoru bude projednána městem. Kontrola příští jednání rady. (5 pro, 2 nepřítomni) 429/09 Projednala návrh spolupráce a smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb s realitní kanceláří REMAX na prodej vybraných objektů města, z důvodu vysoké výše provize firmy odkládá podpis smlouvy a u k l á d á tajemníkovi MěÚ Ing. Peterovi provést prověrku trhu a porovnání nabízených cen realizace prodeje majetku města. (5 pro, 2 nepřítomni) 430/09 Schvaluje podpis mandátní smlouvy na TDI pravidelný s Ivo Kolářem, stavitel Stavební a technické práce, Cvikov, v souladu s provedeným výběrovým řízením. (5 pro, 2 nepřítomni) 431/09 Rada projednala žádost p. Miloslava Sochůrka, Nový Bor, ve věci stanovení výše ceny za pronájem pozemku k umístění prodejních stánků na Sídlišti, a to žádost o snížení a nevyhovuje žádosti o přepočet a potvrzuje platnost svého rozhodnutí o výši nájmu za pronájem pozemku. (5 pro, 2 nepřítomni) 432/09 Souhlasí s podpisem smlouvy s Libereckým krajem o příspěvku města na dopravní obslužnost na rok 2010 ve výši ,- Kč. Výdaj zahrnut v rozpočtu města na rok (5 pro, 2 nepřítomni) 433/09 Projednala a schvaluje návrh na odpisy majetku města: příspěvkové organizaci: v celkové hodnotě ,10 dle přeloženého soupisu, který je v hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka. (5 pro, 2 nepřítomni) v organizaci města 728 v celkové hodnotě 3 334,- Kč Domě s pečovatelskou službou 121 v celkové hodnotě ,20 Kč Tenisových kurtech v celkové hodnotě ,90 Kč Městském klubu kultury a Loutkové scéně 722 v celkové hodnotě ,39 Kč Hasiči (5 pro, 2 nepřítomni) 434/09 Schvaluje storno faktury DDM Cvikováček č za pronájem sokolovny TJ Jiskra oddíl volejbalu Cvikov za měsíc únor až duben 2009, v souladu s usnesením rady má TJ Jiskra jako organizace zapojující se do organizovaných oficiálních soutěží užívání zdarma. 435/09 Pronájem nebytového prostoru, restaurace v objektu MKK Cvikov Nerudova ulice v souvislosti s přechodem práva hospodaření k objektu Městského klubu kultury z města příspěvkové organizaci. Městské kulturní středisko (dle zřizovací listiny), souhlasí s uzavřením smlouvy o ukončení nájmu nebytového prostoru se stávajících nájemcem Petr Umanem, Úštěk. Právo nájmu stávajícího nájemce nebytového prostoru přechází na příspěvkovou organizaci od (5 pro, 2 nepřítomni) 437/09 Souhlasí s pronájmem bytu na dobu 1 roku byt 1+0 v č.p. 544 Mánesova ulice Cvikov II nájemce Marie Čermáková, podnájemce Pavel Pytlík, Cvikov. (5 pro, 2 nepřítomni) 438/09 Souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o vzájemné spolupráci při poskytování služeb mezi městem a Sdružením obcí Libereckého kraje na akci 1 etapa Cyklostezka Stezka zdraví a to změna termínu plnění služeb ukončení realizace 24 měsíců od schválení dotace. (5 pro, 2 nepřítomni) 439/09 Odprodej nemovitostí č.p. 242 v Lindavě návrh kupujícího MUDr. Hodečka o prodloužení termínu a snížení ceny. Rada nesouhlasí s prodloužením termínu realizace. Žádost nebyla podána v termínu na ZM, nesouhlasí s likvidací nebo úhradou za likvidaci nepotřebného stavebního materiálu. (5 pro, 2 nepřítomni) 440/09 Projednala a bere k dalšímu posouzení členy rady návrh na kamerový systém v rámci varovného systému návrh spolupráce s agenturou regionálního rozvoje: digitální povodňová mapa + možnost rozhlasu + čidla stavu vody + kamery + signalizace. Další možnost řešení v rámci Svazku obcí Novoborska bezdrátové rozhlasy zažádáno o dotační titul. (5 pro, 2 nepřítomni) Dále rada projednala a - vzala na vědomí průběžnou zprávu o prováděné kontrole likvidace odpadů u podnikajících subjektů - bere na vědomí odstoupení Ivany Loubkové, Cvikov, od žádosti na pronájem části objektu č.p. 295 Komenského ulice Cvikov I - připomínku členů rady, zda je započítáván příjem z nebytových prostor města v zařízeních, které byly předány s právem hospodaření příspěvkovým organizacím, ke snížení výdajů bude předána k ověření vedoucímu finančního odboru JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z 24. schůze Rady města Cvikov dne 29. prosince /09 Doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o systému shromažďování a likvidace komunálního odpadu. (7 pro) 442/09 Projednala návrh stavebních úprav nebytových prostor v městské tržnici v Komenského ulici do výše 40 tis. Kč (zateplení stropu, okna,dveře), úpravy z rozpočtu nebytových prostor. Oprava 3 částí, pronájem 2 částí p. Pavel Kovalev, bytem Cvikov, cena pronájmu 500 Kč/m 2 /rok. 445/09 Schvaluje podpis dodatku smlouvy s firmou Marius Pedersen na zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem z důvodu změny sazeb DPH od /09 Schvaluje prodloužení termínu do realizace smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem a Stavokombinátem Invest Liberec z důvodu územního řízení na stavbu supermarketu. 447/09 Schvaluje přečíslování objektů města dle návrhu v místní části (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) Cvikov II Mánesova ulice a v místní části Lindava z důvodu záměny pozemků při označení budov a přihlášení občanů k trvalému pobytu. 448/09 Schvaluje rozpočtové opatření č /09 Doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2010 dle návrhu. 453/09 Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku k č.p. 232 v ulici Smetanova, Cvikov na pozemku města p.č. 3552/1 mezi městem a Martinou a Milenou Procházkovými, bytem Cvikov. 454/09 Souhlasí s podpisem smlouvy na koordinaci realizace projektu Cvikov Multifunkční centrum SEVER s regionálním sdružením EUREGION NISA, Liberec, v hodnotě ,- Kč včetně DPH dle výsledku výběrového řízení. 455/09 Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na autorský dozor ( občasný) hodinová sazba dle návrhu rekonstrukce Cvikov Multifunkční centrum SEVER s Ing. Josefem Dostálem. 456/09 Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci Cvikov Multifunkční centrum SEVER s Ing. Jaroslavem Karlem, bytem Česká Lípa, dle výsledku výběrového řízení. Dále rada projednala a bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města k JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Stonožka na naší škole Součástí vlastního hodnocení školy je i testování školní úspěšnosti žáků. Kromě tradičního celoškolního Leonarda da Cvikov, který probíhá v měsíci květnu, se obracíme i na nezávislé společnosti, abychom nechali prověřit výsledky ve vzdělávání žáků na konci prvního i druhého stupně. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj na plošné testování ve svém rozpočtu peníze nenachází, oslovili jsme v tomto školním roce již podruhé společnost Scio. Ta provádí testování s názvem Stonožka z obecných studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka, němčiny a angličtiny. Žáci devátých ročníků mu byli na naší škole podrobeni na konci listopadu. A byť se školou šířila epidemie chřipky, zúčastnilo se ho bezmála 80% uchazečů o studium na středních školách a učilištích. Ti se pak dozvěděli, nakolik byli ve své práci vzhledem ke studijním předpokladům úspěšní. Samo testování probíhalo prostřednictvím osobních počítačů připojených k internetu a vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých předmětů bylo zobrazováno prakticky ihned. Souhrnná zpráva pro školu a individuální zprávy pro žáky dorazily do školy ze Scia už na začátku nového roku. Škola se tak mohla dozvědět, že se umístila v pásmu průměru, nicméně že učitelé při výuce využívají v naprosté většině předmětů studijní možnosti svých žáků optimálně, v matematice s nimi dokonce dosahují výsledků lepších, než jaké by odpovídaly studijním předpokladům našich deváťáků. Individuální zprávy pak samotným testovaným přinesly pohled nejen na úspěšnost při plnění zadaných úloh, ale také zhodnocení jednotlivých částí testu, ať již byly zaměřeny na znalosti, porozumění či aplikaci. Mnozí tak mohli zjistit, kde lze nalézt rezervy, někteří ale potěšili rodiče i učitele výbornými, nebo dokonce špičkovými výsledky. Ukázali jimi i to, že na naší škole se těm, kteří o to jen trochu stojí, dostane kvalitní výuky a velmi dobré přípravy na střední školy. K těm s nejlepšími výsledky patřili v matematice Patrik Zelenka a v těsném závěsu za ním Michal Machač, ten pak obsadil první místo v českém jazyce, tentokrát před Eliškou Šicovou. V cizích jazycích se na špici umístili David Vrabec v němčině a opět Michal Machač v angličtině. Rád bych jim k jejich výkonům poblahopřál a doufám, že v práci stejně jako ostatní nepoleví ani po přijetí na střední školy. Přechod na další stupeň vzdělávání by v opačném případě mohl být i bolestivý. Zprávy Scia pro žáky to ostatně zmiňují rovněž, přijetím na střední školu na té základní ještě prázdniny nezačínají. Věřím, že to naši deváťáci chápou a že se budou snažit využít i zbývající část roku k co nejlepší přípravě. Učitele, kteří jim v tom dokážou velmi dobře pomoci, na naší škole mají. Petr Jonáš, ředitel školy Základní škola Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace pořádá v budově Základní školy v Nerudově ulici (malá škola) ve čtvrtek 4. února 2010 od do hodin a v pátek 5. února 2010 od do hodin ZÁPIS DO 1. TŘÍD Prosíme rodiče, aby nezapomněli vzít s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělání (žádosti k dispozici v mateřských školách a na ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov) Podrobnější informace rádi poskytneme na telefonních číslech : a Na předškoláky a jejich doprovod se spolu s kolegy těší Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy 3

4 Na výše uvedených stránkách najdete základní informace o naší organizaci i odkazy na složky, které pod ni spadají. Současně můžete otevřít i aktuality, kde zjistíte, jaké akce jsou pro vás připraveny i ohlédnutí za akcemi, které již proběhly. PŘEHLED AKCÍ MĚSÍCE NA POSLEDNÍ STRANĚ STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz ÚNOROVÉ NOVINKY Analytický popis Od ledna letošního roku jsme začali využívat další modul nového knihovního systému. Naše práce spočívá v tom, že pravidelně zpracováváme periodika Českolipský deník, Mladou frontu Dnes a Zpravodaj města Cvikova vybíráme z nich články, které se týkají našeho regionu a údaje o nich vkládáme do databáze. Vy jako uživatelé pak můžete z této databáze získat informace, co se u nás kdy dělo, např. oprava hotelu Sever, změny v našich léčebnách či nejrůznější trestné činy. Přístup do databáze zatím není možný on-line, ale vyhledáme vám je v našem interním katalogu. Do budoucna však počítáme se zakoupením potřebného softwaru, abyste i vy mohli tyto informace sami vyhledávat. Poznej svůj cíl Setkání se Zdeňkou Jordánovou od v sále Městského klubu kultury Paní Jordánová je původním povoláním ekonom a toto své zaměření a zkušenosti z práce promítá i do své současné činnosti při práci s lidmi. Budete-li ochotni naslouchat, zjistíte, že mnohé, co se vám na vašem životě nelíbí, můžete změnit. Jen musíte chtít a vědět jak. Právě toto setkání vás může inspirovat a podat vám pomocnou ruku. Jejími vlastními slovy : Jakoukoli otázku sami sobě položíte, vždy na nějaké úrovni znáte odpověď. Jakkoli bezradní se cítíte, někde uvnitř VÍTE, CO MÁTE DĚLAT!!! Jen v tuto chvíli trávíte čas v nějaké neefektivní aktivitě, jste "zaseklí" na nějaké situaci a neuvědomujete si VOLBU, kterou v tuto chvíli máte. Nějaká bolest z minulosti leze na povrch... např. nedostali jste, co jste si přáli, nedůvěřovali vám, nesměli jste říkat, co jste si mysleli, neocenili váš úmysl, způsobili vám bolest na nekonečně způsobů... Často ani nevěděli, jak se cítíte, neboť to nechtěli vědět... Nechápali, že máte bolest, neboť i ONI ji měli a považovali to za normální... Někteří z vás si dokonce myslí, že pozornost a lásku druhých lidí mohou dostat jen, když mají bolest... Bolest na nekonečně způsobů...převezměte zodpovědnost! Přestaňte řešit ONI a začněte řešit JÁ, neboť jste jediný člověk, který to může změnit Tento pořad je pro vás dárkem na vašem vstupu do nového roku, proto bude vybíráno mimořádně snížené vstupné 20 Kč. Těšíme se na vás. Předprodej v Městském klubu kultury, paní P. Kovalevová, tel.: , , Pokud vás myšlenky paní Zdeňky Jordánové zaujmou, můžete si v naší knihovně vypůjčit i řadu jejích knih. Anketa KLUCI A HOLKY, POZOR!!! Chcete vyhrát knihu? Pak nám odpovězte na naši anketní otázku : Která kniha, vydaná v roce 2009, se vám nejvíce líbila? Z vašich odpovědí vylosujeme jednoho, který od nás dostane pěknou knihu. Anketní lístky si vyžádejte u nás v knihovně u výpůjčního pultu. Vaše odpovědi očekáváme nejpozději do Statečně přečkejte únor, jaro už spěchá k nám. L.Sýkorová 4

5 Město Cvikov hledá nového kronikáře V případě zájmu kontaktujte starostu města Mgr. Ivo Čeřovského. i Infocentrum nabízí MĚSTSKÝ ÚŘAD CVIKOV OZNAMUJE, ŽE Město Cvikov nechalo zpracovat panem režisérem Jiřím Elsnerem nový dokumentární film Cvikov brána Lužických hor Jedná se o 24-minutový dokument zachycující nejen zajímavosti Cvikova a okolí, ale také průřez životem našeho města. Snímek obsahuje např. závody hasičů, Čarodějnice, Májové slavnosti, Cvikovské dny loutek apod. Film je v české, německé a anglické verzi. Českou verzi namluvil herec Otakar Brousek. Cena DVD je 80,- Kč a je možné ho zakoupit v infocentru v přízemí MěÚ Cvikov. MÍSTNÍ POPLATKY : POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, POPLATEK ZA PSA NA ROK 2010 SE ZAČNOU Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ VYBÍRAT OD Štěpánka Petrusová Finanční odbor MěÚ Cvikov Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel.+fax: http: //www.cvikovacek.ic.cz Nabídka letních táborů / LT ITÁLIE Numána Conerská riviera TERMÍN : CENA : 6.200,- /předběžnou objednávku + zálohu 1.500,- nutno uhradit do / CENA ZAHRNUJE : dopravu BUS, ubytování, delegáta, relaxační a cvičební program CENA NEZAHRNUJE : stravování, cestovní pojištění URČENO : Pobyt pro ženy s relaxačním cvičením na míčích HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková Podrobnější informace na tel nebo / LT KÁCOV všeobecný tábor TERMÍN : CENA : 3.500,- CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na tábor, vstupné na hrady, zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. URČENO : pro děti od 8 do 18 let KAPACITA : 40 účastníků HLAVNÍ VEDOUCÍ : Jitka Bromová 3/ LT LUŽICKÉ HORY Cvikov TERMÍN : CENA : 3.600,- Kč CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží + další nutné výdaje. CENA NEZAHRNUJE : dopravu na tábor a zpět z tábora domů NÁSTUP DO TÁBORA : v době od do hodin URČENO : pro děti od 7 do 18 let KAPACITA : 40 účastníků ADRESA TÁBORA : LT Cvikováček, Československé armády 195, Cvikov HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 4/ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Cvikov TERMÍN : CENA : 2.600, - Kč CENA ZAHRNUJE : stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. NÁSTUP DO TÁBORA : Každý den ráno od 7.15 do 7.45 hodin ODCHOD Z TÁBORA : každý den ve hodin. Dítě si musí vyzvednout jeden z rodičů. V případě samostatného odchodu odevzdat písemný souhlas rodičů. URČENO : pro děti od 7 do 18 let HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková (Pokračování na stránce 6) 5

6 (Pokračování ze stránky 5) 5/ Letní tábor Cvikovsko TERMÍN : CENA : 3.000, - Kč HLAVNÍ VEDOUCÍ : Břetislav Ptáček URČENO : pro zájemce o táborové dobrodružství ve věku od 7 do 15 let KAPACITA : 100 účastníků DALŠÍ INFORMACE : na adrese : 6/ Soustředění lehké atletiky TERMÍN TÁBORA : MÍSTO TÁBORA : Cvikov CENA : 1.800,- Kč CENA ZAHRNUJE : Ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, pojištění, pronájem hřiště a tělocvičny, další nutné výdaje CENA NEZAHRNUJE : Dopravu na tábor a zpět, kapesné ZAMĚŘENÍ TÁBORA : Kromě tréninkové přípravy budou probíhat turistické výlety, diskotéky, táboráky, koupání, táborové soutěže atd. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro účast na táborech Domu dětí a mládeže CVIKOVÁČEK 1/ OBJEDNÁNÍ TÁBORA : Zájemce o tábor je povinen řádně a úplně vyplnit závaznou objednávku. Podpisem závazné objednávky vzniká smluvní vztah mezi Domem dětí a mládeže Cvikováček (dále jen Cvikováček) a objednatelem. Poplatek za tábor je třeba uhradit nejpozději do 31. května (pokud není určeno jinak). V případě objednávky po tomto termínu nejpozději do 7 dnů po objednání tábora. Forma úhrady : a/ bankovním převodem / platba na fakturu / b/ složenkou - obdržíte s ostatními informacemi na vyžádání c/ v hotovosti ve Cvikováčku 2/ STORNO - ODHLÁŠENÍ OBJEDNANÉHO TÁBORA : 50% z celkové ceny tábora při zrušení ve lhůtě do 1 měsíce před nástupem. HLAVNÍ TRENÉŘI : Libich Václav, Dogaru Vasil NÁSTUP DO TÁBORA : v době mezi 16,00 18,00 hodin URČENO : Všem zájemcům o atletiku a táborové dobrodružství 7/ Soustředění stolního tenisu TERMÍN TÁBORA : MÍSTO TÁBORA : Cvikov CENA : 1.800,- Kč CENA ZAHRNUJE : Ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, pojištění, pronájem hřiště a tělocvičny, další nutné výdaje CENA NEZAHRNUJE : Dopravu na tábor a zpět, kapesné ZAMĚŘENÍ TÁBORA : Kromě tréninkové přípravy budou probíhat turistické výlety, diskotéky, táboráky, koupání, táborové soutěže atd. HLAVNÍ TRENÉŘI : Fojtík Jan NÁSTUP DO TÁBORA : v době mezi 16,00 18,00 hodin URČENO : Všem zájemcům o stolní tenis a táborové dobrodružství Nenastoupí-li účastník na tábor bez předchozího storna, hradí 100 % celkové ceny tábora. Zrušení tábora musí být oznámeno písemně!!! 3/ ZRUŠENÍ TÁBORA ZE STRANY CVIKOVÁČKU : Cvikováček má právo zrušit tábor z důvodu malého počtu účastníků, a to nejdéle do 3 týdnů před plánovaným odjezdem na tábor. Dojde-li ze strany Cvikováčku ke zrušení tábora, bude záloha vrácena v plné výši. 4/ ZMĚNA CENY TÁBORA : Cvikováček si vyhrazuje právo na změnu ceny tábora do max. výše 20 % ceny tábora, a to z důvodů změn hospodářských nebo změn vlastnických vztahů. Pokud se jedná o zvýšení ceny o více jak 21 %, má objednatel právo bez jakýchkoliv storno poplatků od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do 7 dnů po obdržení oznámení o této změně. Václav Macela ředitel Domu dětí a mládeže C v i k o v á č e k Ve cvikovské léčebně hejtman a radní otevřeli opravené terasy a vstupní schodiště TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci Na nově opraveném schodišti Léčebny respiračních nemocí ve Cvikově dnes hejtman LK Stanislav Eichler, radní pro zdravotnictví Pavel Novák a radní pro investice Zdeněk Bursa slavnostně přestřihli pásku a uvedli do provozu i nově rekonstruované terasy. Přítomni byli starosta a místostarosta Cvikova Ivo Čeřovský a Jaroslav Švehla. Díky značné finanční podpoře Libereckého kraje mohla Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o., realizovat celou řadu existenčně velmi důležitých oprav. Pro mne je nejdůležitější, že se zvýšila bezpečnost pacientů, řekl mimo jiné hejtman. Podle něj proto, že se jednalo zejména o opravu havárie vstupního schodiště za tis. Kč, opravu protékajících teras za tisíc Kč, které musely být pro pacienty uzavřeny, a výměnu nefunkčních oken za tisíc Kč z rozpočtu kraje. Použitím původních žulových kvádrů, které projektant Josef Dostál doplnil o nerezové zábradlí a kvalitní ostře pálené klingerové cihly zakryté žulovou deskou, získalo schodiště velmi osobitý ráz, míní ředitel léčebny Rudolf Focke. Na konci roku 2009 byli také provedeny dvě dlouhodobě plánované akce na snížení energetické náročnosti areálu. Na středisku Martinovo Údolí to byla především výměna jednoduchých skel o tloušťce 2 mm v prostoru jídelny a klubu pacientů. Vzhledem k velikosti oken a jejich nízké izolační schopnosti zde nebylo v zimě možno přesáhnout teplotu přes 15 C, (Pokračování na stránce 7) 6

7 (Pokračování ze stránky 6) což zatěžovalo provoz léčebny i pacienty, uvedl krajský radní Pavel Novák.. automatickém režimu. Toto opatření by mělo snížit náklady na energie až o 400 tisíc Kč ročně, zdůraznil ředitel. Léčebna respiračních nemocí Cvikov,p.o. je s 90% financována ze zdravotních pojišťoven, které na slavnostním zahájení zastoupil hlavní finanční partner, ředitel krajské pobočky VZP v Liberci Jiří Benedikt. Kontakt na středisko Dětská léčebna Cvikov,p.o. pro opakovaná a alergická plicní onemocnění, Ústavní 529, Cvikov, Tel: , Pobyt je určen pro děti od 1 roku do 15 let, Od 1 roku do 6 let mohou být děti doprovázeny bezplatně maminkou. Mgr. Jiří Langer tiskový mluvčí Libereckého kraje Na středisku Dětská léčebna to pak byla především výměna oken v prostoru kuchyně, kde byli původní železné rámy nahrazeny plastovými a to na příkaz hygieny. A původní betonové rámy v prostoru prádelny byli také nahrazeny plastovými okny. Pověstnou třešničkou na dortu se pak může stát zavedení plnoautomatického řízení jednotlivých stoupaček v 6 budovách střediska Dětská léčebna, měření dodané energie kalorimetrem na patě každého pavilonu a kaskádovité zapínání čtyř plynových kotlů Wolf v plně Kravaře Bobří potok vodopády 16. ledna 2010 jsme se vydali s turistickým klubem prozkoumat kaňon za Kravařemi, v kterém se zařezává Bobří potok a nacházejí se zde dva navštěvované vodopády. Sraz jako vždy u Severu v 8,30-12 účastníků chtivých poznání, přejíždíme na náměstí do obce Kravaře. Teplota kolem nuly, sněhu kolem deseti čísel. Ten nám bude trochu ztěžovat chůzi, ale k zimě patří a krásně dotváří krajinu okolo potoka. Vyrážíme optimisticky naladěni a hned z mostku přes vodu v obci fotím volavku. Stojí na ledu a v místě, kde voda rozbila ledovou krustu, čeká na obživu v podobě plovoucích rybek. Necelé dva kilásky za obcí, stále držíce se zelené značky, uhýbáme na polňačku vedoucí k lesu. Sněhu lehce přibylo. Jdeme jako husy za sebou a cestu si prošlapáváme. V lese zastavíme na malé čajové občerstvení a zase šlapeme. Scházíme do kaňonu, kde začíná díky vývratům adrenalinová část. Přelézt, podlézt, vyhrabat se do stráně, kde na ledu ujíždíme zpět k vodě. Přesun po nohách, někdo i po sedací části těla. Hůlky jsou k nezaplacení. Ale optimismus stále trvá a pomalu se dobíráme k přírodnímu úkazu k vodopádům. A pak jen přechod částečně rozpadlého železného mostku. Někdo brodí i vodu. A jsme na místě. Odpočinkový altánek a větší vodopád. Prvních pět kilometrů máme zdárně za sebou. Jak k chuti přijde sváča a posezení. Vodopád je z části zamrzlý, z části zurčí dolů voda. Fotíme ledovou nádheru a na závěr před odchodem se zvěčníme v tomto místě společně. Asi 150 metrů od velkého vodopádu je za skalním útvarem vodopád malý, leč stejně krásný. Cesta k němu je též technická kousek se musí po ledu jištěným řetězem upevněným ve skále. No a je to všechno. Vše fotíme, prohlídneme, prozkoumáme a začínáme se vracet. Jinak to nejde, než jít zpět po stejné trase. Alespoň využijeme již cestiček, které jsme si prošlapali. Kravaře náměstí. Příjemně ušlí, tváře zčervenalé jak z přírodního solárka, odkládáme batohy do aut a odebíráme se do restauračního zařízení U Doušů. Domácí strava a příjemné posezení završuje náš první celodenní výlet v roce Kéž by tak pohodové byly všechny ostatní. Zdeněk Nigrin 7

8 Promítací akce turistického klubu Cvikováček Cvikov na měsíc únor 18. února 2010 čtvrtek ing. Jaroslav Bartoš Alsasko vinná stezka 17 hod. Cvikováček. 25. února 2010 čtvrtek fotograf Václav Sojka - Kamčatka 17 hod. Cvikováček. Kontakt, informace a objednávky: Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace Československé armády 195, Cvikov Tel/fax CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o.s. Konopeova 812, Česká Lípa Fax: Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů každodenního života? Poskytujeme osobní asistenci jako profesionální službu pro Vás. - Jste uživatelem nebo potřebujete sociální službu? - Zajímá Vás zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.? - Vyřizujete si příspěvek na péči? - Nevíte si rady s odvoláním proti rozhodnutí úřadu? Potom se můžete obrátit na našeho poradce, který má poradní den ve Vašem městě na Městském úřadu zasedací místnost ve Cvikově. Poradenství je bezplatné. Poradní dny: každé čtvrté úterý od hodin. Zároveň je možno zakoupit si baterie do sluchadel. Poradenství poskytuje: Jaroslava Kubištová tel.: Ortopedie bude i v roce 2010 operovat klouby klientů VZP Jelikož byla českolipská veřejnost zneklidněna informacemi o tom, že Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR od vypoví Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa smlouvu na implantaci TEP velkých kloubů dolních končetin u svých klientů, chceme občany uklidnit, že se tato obava nenaplní. V souhlasu se závěry kontroly pracovní skupiny VZP ČR a České společnosti pro ortopedii a traumatologii a na základě dalších jednání s krajskou pobočkou VZP, byl i pro rok 2010 obnoven smluvní vztah pro výkony TEP kyčelních a kolenních kloubů. Tento fakt potvrzuje prohlášení Ing. Benedikta, ředitele krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Libereckém kraji, ze dne Ortopedické oddělení NsP totiž nadále zajišťuje pacientům kvalitní zdravotní péči a dělá vše pro zabezpečení jejich pooperační bezpečnosti. Mimo jiné, vedení NsP intenzivně řeší výstavbu JIP, specializované pro ortopedické oddělení, tak jak si přála odborná ortopedická společnost. Pacientům se věnuje dostatečně početný a zkušený tým zdravotníků, pod vedením primáře MUDr. Gutwalda. K týmu, který posilují další erudovaní lékaři, již déle patří lékaři MUDr. Hodovníková a MUDr. Zmek. Do trvalého pracovního poměru nastoupil MUDr. Ježek a od poloviny února pak MUDr. Kocián. Oba z liberecké nemocnice. Na zkrácený úvazek zde již působí i bývalý primář ortopedie Krajské nemocnice v Liberci MUDr. Janata. Stejně jako ortopedi MUDr. Bakal, MUDr. Daďa a MUDr. Přibyl. Klienti všech zdravotních pojišťoven si mohou být jisti, že jim ortopedie NsP poskytne tu nejlepší odbornou i ošetřovatelskou péči. Petr Pokorný, mluvčí NsP Česká Lípa, a. s. Upozornění pro veřejnost OD 4. LEDNA 2010 LIDÉ NAJDOU POHOTOVOSTNÍ CHIRURGICKOU AMBULANCI V NSP ČESKÁ LÍPA PŘÍMO U HLAVNÍHO VCHODU A CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU NEMOCNICE Pacienti tak naleznou v akutních případech pomoc chirurga snáze. Tato chirurgická ambulance funguje v pracovní dny od do hodin ráno. Nepřetržitě pak ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle) a státních svátcích. V této době je uzavřen vchod do budovy polikliniky. Českolipská nemocnice tento přesun plánovala již několik let. Realizace ve zkráceném termínu se povedla až nyní. Pro pohotovostní chirurgickou ordinaci, evidenci a sádrovnu NsP upravila a vybavila jediné vhodné prostory vedle hlavního vstupu do monobloku. Ve všedních dnech, od pondělí do pátku, v době od 07:00 do15:30 hodin zůstává chirurgická ambulance na dosavadním místě tzn. ve třetím patře budovy polikliniky. Petr Pokorný, mluvčí NsP Česká Lípa, a. s. 8

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 21 členů zastupitelstva: Jaroslav Hanzlíček, Ing. Dalibor Vojtěch, Michal Vojtěch, Radomír Schindler, Darek Stejskal, Mgr. Ivo

Více

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení č. 1 Navržený program: 1) Zahájení 2) Schválení programu zasedání 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Volba

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 (p. Michal Vojtěch přišel v 17:26 hodin) Omluveni: PharmDr. Jarmila Skopová, Jan Straka,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 38. zasedání konaného dne 16. 3. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 3/2016 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 3/2016, které se uskutečnilo dne 05.05.2016 od 17.00 hod., na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově, Dolní Žandov

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 21/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 21/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 233 243/2015 Zápis č. 21/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 13. 7. 2015 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30.října 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne 10. 12. 2014 --------------------------------------------------------------------- Přítomni: Ing. Endrlová Šárka, starostka města Mgr. Kůs Ivan, místostarosta

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park Škola v přírodě Hotel Jef, České Švýcarsko Termín: 5. 9. 6. 2017 Cena 3.390 Kč / dítě Co vše najdete v ceně školy v přírodě: Ubytování Doprava Program Hotel Jef (3-hvězdičkový) v malebné obci Doubice v

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více