INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí"

Transkript

1 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V 6., 7. a 8. ročníku je tato hodina poskytnuta z disponibilní časové dotace. Obsah vyučovacího předmětu Informatika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Informační a komunikační technologie. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, v 9. ročníku s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Kompetence k učení - zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. - tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou Kompetence k řešení problémů - žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více - vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce Kompetence komunikativní - žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty - při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) Kompetence sociální a personální - při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. - žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný

2 Kompetence občanské - žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo...) - při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami Kompetence pracovní - žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou - žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst Průřezová témata OSV - Osobnostní rozvoj kreativita - Rozvíjení základních schopností, nápadů, poznání pomocí internetu a el.pošty - Poznávání lidí, práce ve skupině pomocí PC MuV Multikulturalita - vzájemné obohacování, komunikace různých skupin při současném využití počítačové éry. Internet jako nástroj multikulturní výuky a vzdělání. MeV - Média ve společnosti - mediální sdělení uplatňují prostředky a jejich kombinace pro základní vzdělání. - Internetová média zasahují do všech oblastí vzdělání a umožňují realizovat práci v týmu, různých věkových a sociálních skupin.

3 5. ročník Očekávané výstupy Obsah Poznámky - využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie - pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru - respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady - chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím - používá základní funkce elektronické pošty - při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty - vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích - komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení Základy práce s PC Základní informace, pojmy Software Windows popis plochy, objekty Základní programy malování, psaní textů Hardware počítače Elektronická pošta Základy používání elektronické pošty Internet Zdroj informací, základní funkce, vyhledání potřebné informace z internetu OSV - Osobnostní rozvoj kreativita Rozvíjení základních schopností, nápadů, poznání pomocí internetu a el.pošty

4 6. ročník Očekávané výstupy Obsah Poznámky - využívá počítače pro zpracování informací, zná možnosti práce s informacemi a možnost využití počítače v budoucím povolání - zná jednotky informace - zapne a vypne PC v síti - ovládá počítač pomocí myši a klávesnice - vyjmenuje části počítače, uvede jejich vyžití - rozlišuje soubory a složky - pracuje s okny a využívá možnost jejich uspořádání pro pohodlnou práci na počítači - bezpečně užívá základní ovládání používaného operačního systému - ovládá základy užívání Internetu a u - dokáže uvést negativní vlivy práce s PC na zdraví a ví, jak je omezit, řídí se správnými zásadami při práci na PC Úvod do studia informatiky Informatika - pojmy Využití počítačů Jednotky Základy hardware Spuštění a vypnutí počítače Práce s klávesnicí a myší Další hardware - přehled Operační systémy Základní pojmy (složka, podsložka, soubor, plocha, tapeta, hlavní panel, ikona, zástupce) Spouštění a ukončení programu Okno programu (programové dialogové, složkové, práce s okny ) Nastavení prostředí (tapeta, spořič, vzhled oken ) Internet a Základy užívání Internetu a u Práce s PC a naše zdraví Vliv práce na tělesné zdraví (oči, bolesti hlavy, zvýšená únava, záda, krční páteř, ruce)

5 7. ročník Výstupy Obsah Poznámky - ovládá práci v prostředí Windows - využívá podobnosti ovládání programů pro OS a některé klávesové zkratky - zná pojmy soubor, dokument, zástupce, umí s nimi pracovat, rozezná nejběžnější typy souborů, pracuje se složkami - pracuje s průzkumníkem - pro jednoduchou práci z různými druhy dat vybere správný program z nabídky Příslušenství a použije jej - pracuje se schránkou Operační systémy Vlastnosti programů určených pro OS (podobnost ovládání - menu, panely nástrojů, klávesové zkratky) Soubory a složky (práce se soubory a složkami, druhy souborů) Uživatelské programy Přehled programů podle užití PC (v kancelářích, při výuce...) Práce s obrázky a texty (Příslušenství OS Malování, Poznámkový blok, Wordpad, Kalkulačka) - ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací ovládá práci s textovými editory - uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem - uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem zná základní typografická pravidla Textový editor (Word nebo Writer) Vytvoření nového dokumentu Zápis a mazání znaků, pohyb po textu, označování textu, druhy písma, formát písma, řez písma Formát odstavce Tabulátory, sloupce Tabulky Typografická pravidla

6 - vyhledá potřebné informace s užitím WWW vyhledávačů - ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost - využívá různé způsoby el. komunikace - odpovědně přistupuje k nevhodným obsahům na stránkách - používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji - chápe rizika různých závislostí na PC - je informován o negativních jevech Internetu Internet a Základní pojmy (server, klient, portál, Služby Internetu ( , WWW, FTP, chat, Netmeeting) Práce s PC a naše zdraví Psychologická a sociální rizika práce s PC (omezené schopnosti komunikace, rizikové skupiny, násilí, pornografie) MuV - Multikulturalita Internet jako nástroj multikulturní výuky a vzdělání. MeV - Média ve společnosti Internetová média zasahují do všech oblastí vzdělání

7 8. ročník Výstupy Obsah Poznámky - seznámí se s nejznámějšími operačními systémy - porovná základní vlastnosti operačních systémů Operační systémy Vlastnosti a druhy operačních systémů - dbá na pořádek a logickou strukturu ve svých složkách - dokáže chránit svůj počítač před viry, dodržuje pravidla preventivní ochrany před viry - používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji zpracovává informace získané z různých zdrojů v textovém editoru zařazuje vhodně do textu další objekty obrázky, tabulky, grafy apod. Ochrana dat Zabezpečení PC a dat před zneužitím cizí osobou, před poruchou PC, chybou obsluhy, před počítačovými viry, antivirové programy, péče o PC, pořádek v PC jako základ efektivní práce Textový editor (Word nebo Writer) Další funkce textového editoru: Grafické prvky v textu Práce se strukturou textu (číslování stránek, osnova, nadpisy, styly...) Tisk a jeho nastavení - uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje se strukturou textu využívá styly pro dosažení jednotnosti a estetičnosti textu přizpůsobí vzhled textu jeho účelu

8 - rozlišuje grafiku bitmapovou a vektorovou, jejich vlastnosti a možnosti zpracování - pracuje s bitmapovým obrázkem a vektorovým obrázkem - zná využití různých druhů obrázků - porovná výhody a nevýhody bitmapové a vektorové grafiky - ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací ovládá práci s grafickými editory - uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem uplatňuje základní estetická pravidla pro práci s obrázky Počítačová grafika Druhy obrázků a grafických programů (rastrové a vektorové obrázky, jejich vlastnosti a využití) Vektorové obrázky (práce s objektem, s křivkou, uspořádání, zarovnání objektů) Bitmapové obrázky (úpravy fotografií, koláže, filtry) Rozšiřující učivo: Teorie barev

9 9. ročník Výstupy Obsah Průřezová témata - uvědomuje si problémy spojené s autorskými právy, zásadami etiky, výhody registrování programů - pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví - orientuje se v tabulkovém procesu - zná základní pojmy - ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací ovládá práci s tabulkovými editory zná možnosti využití tabulkového procesoru - používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji - zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě Paragrafy a počítače Autorská práva, licence, multilicence Výhody registrovaného uživatele, výhody a kontrola užívání legálního softwaru Základy počítačové etiky, netiketa Tabulkový procesor (MS Excel nebo Calc) Pojmy Druhy tabulek, využití Odkazy Formát buňky Vzorce, operátory, funkce Grafy, seznamy Vytváření a publikování prezentací (Power Point nebo Impress) Základy práce se snímky, vlastnosti prezentací, vkládání objektů (text, grafika, diagramy), zásady pro zpracování počítačové prezentace

10

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, 763 21 Slavičín Školní vzdělávací program PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory 1. Etická výchova integrováno do předmětů Témata: 1. Mezilidské vztahy a

Více

Základní struktura výuky informatiky na naší škole

Základní struktura výuky informatiky na naší škole Základní struktura výuky informatiky na naší škole ročník oblast ročníkové práce 1. Význam PC pro lidstvo výkres - význam PC pro lidstvo 2. Počítačová učebna výkres-koutek s počítačem u mne doma nebo ve

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1.

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1. 5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací 5.11.1.1. Charakteristika Volitelné předměty a) Charakteristika vzdělávacího oboru Od 7. ročníku nabízíme

Více

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP...

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... základní informace o koncepci TP a celoročním způsobu výuky. Učební zdroje literatura Já. Kniha velká. vydavatel ISBN Úvodní hodina [1] - provozní řád

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více