POJISTNÝ OBZOR 6 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÝ OBZOR 6 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV"

Transkript

1 POJISTNÝ OBZOR ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková, Alexandra Gjurić, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 4, Na Strži 1702/65 Telefon: Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Pojišťovnictví a ekonomický růst (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)...3 Invalidita a invalidní důchod jako součást sociálního zabezpečení (MUDr. Ljiljana Bojičová)...4 Pojišťovna roku 2006 s překvapením (Mgr. Zdeněk Kutina)...6 Motoristické aktuality: Některá plnění z garančního fondu ČKP (JUDr. Tomáš Beran)...8 EHIC a komerční cestovní pojištění (Ing. Vladimír Fuchs)...9 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...9 Zjišťování příčin požárů a pojistné podvody související se žhářstvím (2. část) (JUDr. Vlastimil Pršal, Ph.D.)...10 Globální rizika 2007 (La)...11 Protipožární ochrana elektronických zařízení a činnost risk manažera (Ing. Pavel Rybář) Stárnutí populace neznamená jen problém s důchody (Z tiskové zprávy Deloitte)...13 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...15 K profilu zákazníka pojišťoven (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) let odborové organizace v československém a českém pojišťovnictví (eva)...17 Personálie (eva)...17 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, Spory, Stanoviska: K problematice přímého nároku poškozeného vůči pojistiteli ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla podle vyhl. č. 492/1991 Sb. (2. část) (JUDr. Vlasta Miklušáková)...18 Proces odškodňování pojistek obětí holocaustu byl ukončen (La)...18 Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Václav Brožík (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS Insurance industry and economic growth (Jaroslav Mesršmíd) Disability and disability pension as part of the social security (Ljiljana Bojičová) Insurance company of year 2006 with a surprise (Zdeněk Kutina) News for motorists: Some indemnity from the Czech Insurer s Bureau Guarantee Fund (Tomáš Beran) EHIC and commercial travel insurance (Vladimír Fuchs) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Searching for causes of fires and insurance frauds connected with fire raising (Part II) (Vlastimil Pršal) Global risks 2007 (La) Fire protection of electronic appliances and the activity of a risk manager (Pavel Rybář) Population aging does not mean a problem with pensions only (From a Deloitte Press Release) INFO from the European Union (Josef Čížek) Profile of insurance companies customers (Jaroslav Mesršmíd) The process of compensation of insurance policies of holocaust victims has finished (La) 100 years of Czechoslovak and Czech insurance trade union (eva) Personnel affairs (eva) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Direct claim of the sufferer towards insurer from motor TPL in compliance to prov. no. 492/1991 Coll. (Part II) (Vlasta Miklušáková) Pieces of art in insurance companies collections: Václav Brožík (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION Insurance industry and economic growth is the title of an article reflecting a paper issued by CEA in 2006 under the title The Contribution of the Insurance Sector to Economic Growth and Employment in the EU. The Lisbon Strategy aims to produce a competitive environment to promote sustainable long-term growth. The paper demonstrates that the insurance industry plays a vital role in this strategy and provides evidence on how insurers contribute to growth and employment in Europe. The basic idea proven by economists is that the economic growth and insurance development are interdependent and that world without insurance would be much less developed and much less stable. The article provides contribution of the industry to the EU and in the Czech Republic economy. 2 POJISTNÝ OBZOR 6/2007

2 Vminulém roce vydal Comité Européen des Assurances (CEA), který sdružuje národní asociace pojišťoven z 33 evropských zemí, velmi významný dokument s názvem Příspěvek pojišťovnictví k ekonomickému růstu a zaměstnanosti v EU. Jeho cílem je prokázat, že tento obor hraje důležitou úlohu při plnění Lisabonské strategie zaměřené na vytvoření konkurenčního prostředí a podporu zaměstnanosti a trvale udržitelného ekonomického růstu. Pojišťovnictví podporuje ekonomický rozvoj Základní myšlenkou dokumentu CEA, která je podložena závěry ekonomů, je, že ekonomický růst a rozvoj pojišťovnictví jsou na sobě vzájemně závislé a že svět bez pojišťovnictví by byl méně rozvinut a byl méně stabilní. Forem podpory ekonomického rozvoje ze strany pojišťovnictví je široká škála. CEA zvlášť vyzvedl, že pojišťovnictví: snižuje požadavky firem na kapitál potřebný k jejich činnosti, podporuje investice a inovace vytvářením prostředí větší jistoty, spolehlivě realizuje doplňkové systémy sociálního zabezpečení, přispívá k modernizaci finančních trhů a usnadňuje přístup firem ke kapitálu, podporuje prostřednictvím cenového mechanismu racionální risk management, podporuje stabilní spotřebu. Druhou velmi zásadní myšlenkou uvedeného dokumentu je, že pojišťovnictví je v globálním světě schopno aktivně reagovat na nové výzvy, jakými jsou například klimatické změny nebo nové technologie či nové potřeby (penze, zdravotnictví), přičemž spolupráce veřejného a soukromého sektoru je v těchto případech nezbytná. Taková spolupráce přináší efekty již v celé řadě oblastí: stárnutí populace, pracovní úraz, pojišťování zemědělských rizik, mezinárodní obchod, resp. pojištění exportních úvěrů. Pozice a výsledky pojišťovnictví v EU Jedním ze základních cílů Lisabonské strategie je posílit pozici Pojišťovnictví a ekonomický růst Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., Česká asociace pojišťoven Evropy v celosvětové soutěži. Úspěchem evropského pojišťovnictví nesporně je, že v letech 2004 a 2005 se z hlediska soutěže kontinentů dostalo, pokud jde o podíl na světovém pojistném, na první místo. Nicméně hlubší srovnání se Severní Amerikou ukazuje, že v Evropě existuje ještě značný potenciál k rozvoji pojišťovnictví. Jestliže v Severní Americe činil podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu v roce 2005 zhruba 9 % (v USA 10,6 % v roce 2003), tak v Evropě to bylo 7,8 %. Ještě větší rozdíl se ukazuje u pojistného na 1 obyvatele či u podílu předepsaného pojistného neživotního pojištění na hrubém domácím produktu, kdy podíl USA byl ve srovnání s EU 15 téměř dvojnásobný (2003: EU 15 3,4 %; USA 6,2 %). Mezi důvody určitého odstupu Evropy od USA patří např. značné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy EU a také počáteční stupeň zralosti jednotného pojistného trhu EU. Bylo by nutné brát v úvahu i průmyslové potenciály obou sledovaných oblastí, systémy sociálního zabezpečení apod. Obdobná analýza však není cílem ani dokumentu CEA, ani tohoto článku. Lze jen zopakovat, že cílem porovnání EU a Severní Ameriky/USA je ukázat především na perspektivní možnosti budoucího vývoje pojišťovnictví v EU. Souhrnné údaje o evropském pojišťovnictví mluví samy za sebe. V EU působí 5000 pojišťovacích podniků, které mají více než 1 mil. zaměstnanců. V tom nejsou zahrnuti pojišťovací zprostředkovatelé (také asi 1 mil. osob) a další profese, jimž dává moderní pojišťovnictví zakázky (např. IT firmy, likvidátoři pojistných událostí, různí znalci, specialisté na zábranu škod apod.). Investice pojišťoven do ekonomiky EU 25 představovaly 1926 mld. EUR v roce 1993 a zhruba 5400 mld. EUR v roce Doporučení CEA Dokument CEA byl zaslán k využití Evropské komisi. Měl prezentovat nejen přínosy pojišťovnictví doložené fakty, ale i zdůraznit, že pro další rozvoj pojišťovnictví, či pro jeho ještě větší příspěvek k dosažení cílů Lisabonské strategie, jsou nezbytné určité podmínky. CEA je vymezil takto: lepší regulace: znamená optimální regulaci, která bere zřetel na vyvolané náklady a na reálné potřeby pojišťoven a jejich zákazníků. CEA přivítal tzv. Bílou knihu Evropské komise o politice v oblasti finančních služeb do roku 2010, v níž závazek jít cestou lepší regulace je obsažen. Součástí tohoto postupu by měl být i projekt Solvency II, založený na optimální alokaci kapitálu na základě komplexního systému řízení rizik, vědomí a naléhavost sociálních změn: obyvatelstvo musí být upozorněno na neodvratné změny v sociálním zabezpečení, aby každý jedinec mohl učinit adekvátní rozhodnutí, pokud jde o jeho budoucí penzi a zdravotní péči (platí to i pro podnikatele), lepší risk management: regulatorní prostředí by mělo stimulovat stanovení pojistného na základě ocenění rizika. Veřejné i soukromé instituce si musí být vědomy rizikovosti prostředí, v němž působí, a přijímat opatření ke snížení vlivu rizik na jejich činnost, spolupráce státního (veřejného) a soukromého sektoru: při tvorbě nové politiky v oblasti reforem důchodového systému a financování zdravotnictví, která musí zohlednit demografické a sociální změny, je účelné vzít v úvahu spolupráci státního (veřejného) a soukromého sektoru, která přinese užitek všem zainteresovaným stranám, tj. státu/veřejnému sektoru, občanům i pojišťovnám. Přínosy českého pojišťovnictví Český pojistný trh je od 1. května 2004 součástí jednotného pojistného trhu EU. To mimo jiné znamená, že výše vymezené přínosy pro ekonomický rozvoj EU se týkají i českého pojišťovnictví. Pokud bychom je chtěli z hlediska českého trhu doplnit či specifikovat, tak je možné uvést celou řadu příkladů. Veřejnost ocenila pružnou reakci pojišťoven na povodně v roce 1997 a 2002, zejména kvalitní a rychlou likvidaci škod. Platí to i o škodách způsobených vichřicí v letošním roce. Výplata záloh a pojistného plnění pomohla obnovit podnikání řady subjektů v poměrně krátkém čase a snížit tak následné ztráty. Pojišťovny byly schopny reagovat na objednávku státu a zajistit požadované pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku. Pojišťovny zajistily bezporuchový přechod ze zákonného pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla na povinně smluvní pojištění od Podstatná je jejich práce v oblasti snižování rizik, pokud jde o požár či prevenci odcizení. Celková pojištěnost, měřená jako podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu, vzrostla z 2,1 % v roce 1991 na téměř 4 % v roce Předepsané pojistné členů ČAP činilo téměř 120 mld. Kč v roce Pojišťovny zaměstnávaly v roce 2005 zhruba osob. Počet registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí činil k a v prvních měsících roku 2007 přesáhl hranici registrovaných osob. Fi- POJISTNÝ OBZOR 6/2007 3

3 nanční umístění (investice pojišťoven) činilo 268 mld. Kč k V jeho rámci zůstává významný podíl pojišťoven na financování potřeb státu a pozitivní je též postupný nárůst investic do soukromých firem (resp. ovládaných osob). Dynamika růstu těchto a dalších ukazatelů byla v dlouhodobém horizontu vysoká. V posledních třech letech se sice poněkud snižovala dynamika růstu předepsaného pojistného, ale na druhé straně jiné ekonomické ukazatele dosahovaly rekordní úrovně, například výsledek po zdanění. Skutečností ovšem je, že české pojišťovnictví je z hlediska podílu předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu zhruba na polovině úrovně EU. To ukazuje na možnosti potenciálního rozvoje v dalších letech a desetiletích. Celkov pojiötïnost v % »R 2,6 4,0 EU (15) 7,1 8,5 CEA 6,8 8,3 Rakousko 5,9 6,3 NÏmecko 6,3 7,0 UK 11,3 12,5 Polsko 2,1 3,3 MaÔarsko 2,1 3,3 Pramen: CEA (CEA, EU ñ daje za rok 2004) Jeho zdroje jsou samozřejmě v samotném pojišťovnictví, které musí reagovat na nové potřeby zákazníků a hledat si výhodné postavení v rámci zesilující integrace finančních služeb. Potřebuje vhodnou regulaci, která by neměla jít bezdůvodně nad rámec směrnic EU, a rozvinutí ještě užšího a účinnějšího dialogu se státem. Dá se očekávat, že k němu dojde jak v oblasti důchodové reformy, neboť ve vládním prohlášení se zmiňuje ve třetí fázi vytvoření dobrovolného spořícího pilíře na bázi opt-out, tak v oblasti reformy zdravotnictví. Ve většině členských států EU byla kapacita, schopnosti, síla a odpovědnost pojišťoven při těchto reformách využita. Rozdíly oproti průměru EU 15 jsou v České republice totiž zejména v životním (důchodovém) a soukromém zdravotním pojištění. Invalidita a invalidní důchod jako součást sociálního zabezpečení MUDr. Ljiljana Bojičová, vrchní ředitelka úseku lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení Termín sociální zabezpečení označuje souhrn opatření, kterými společnost zajišťuje občana, pokud se dostane do nepříznivé sociální situace vlivem nemoci, stáří, ztráty zaměstnání nebo ztráty osoby, na niž je odkázán výživou. V rámci sociálního zabezpečení jsou poskytovány dávky (peněžité nebo věcné) nebo služby podle toho, jaká sociální situace má být kompenzována, protože nepříznivá sociální situace může být krátkodobá, přechodná nebo naopak dlouhodobá či trvalá, může se týkat občana samotného nebo naopak osob, které byly na něj odkázány a nemohou z objektivních důvodů se o sebe postarat samy. Soustava opatření, směřujících k zajištění občana ve svízelných životních situacích, je obecně označována jako sociální síť. Za poskytování sociálních dávek a služeb odpovídají orgány sociálního zabezpečení. Jsou jimi podle zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a její územní složky (Pražská správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení), Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo obrany. Soustavu sociálního zabezpečení lze dělit podle několika hledisek: podle formy poskytnuté pomoci na: dávky věcné nebo peněžité, služby poskytované občanům v domácím prostředí nebo ve specializovaných zařízeních; podle doby po kterou je pomoc poskytována, na: dávky a služby jednorázové, dávky a služby pravidelně se opakující, časově omezené, dávky a služby poskytované trvale bez omezení (do konce života); podle zdroje, ze kterého je pomoc poskytována, na: dávky plynoucí ze systému pojištění (nemocenského, důchodového), dávky plynoucí z nepojistných systémů (dávky poskytované státem, obcemi). Tento článek bude věnován jedné složce sociálního zabezpečení, a to důchodovému pojištění, které zabezpečuje občana při ztrátě nebo snížení schopnosti soustavné výdělečné činnosti způsobené nemocí, úrazem nebo věkem (starobní, plný invalidní, částečný invalidní důchod), zabezpečuje též osoby odkázané výživou na jinou osobu při její ztrátě (pozůstalostní důchody vdovský, vdovecký, sirotčí). V souvislosti s důchodovým pojištěním a v průběhu řízení o invalidní důchod je možno se setkat s následujícími pojmy: Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely zákona o důchodovém pojištění považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok. Soustavná výdělečná činnost Za soustavnou výdělečnou činnost se považuje činnost vykonávaná tak, že výdělek z ní je stálým zdrojem příjmu, a to i když tato činnost nezakládá účast na důchodovém pojištění. Za soustavnou výdělečnou činnost se však nepovažuje taková činnost vykonávaná nejdéle po dobu jednoho roku v rámci pracovní rehabilitace na základě doporučení příslušného lékaře okresní správy sociálního zabezpečení. Pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti Touto schopností se rozumí schopnost pojištěnce vlastní prací dosáhnout výdělek odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem. Invalidita Za invaliditu označujeme takový stav, při kterém závažnost zdravotního postižení buď způsobí podstatný pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti (o více než 33 % případně 66 %) nebo odpovídá zdravotním postižením uvedeným v příloze 3 a 4 vyhlášky č. 284/1995 Sb., v platném znění. Důchod Jde o pravidelně se opakující peněžitou dávku, jejíž výše odpovídá poměrné částce z dřívějších měsíčních výdělků. V populaci České republiky tvořili důchodci v roce 2005 cca 25 % obyvatel. Do tohoto počtu jsou zahrnuti poživatelé starobních, plných invalidních, částečných invalidních, vdovských a vdoveckých důchodů. 4 POJISTNÝ OBZOR 6/2007

4 Graf 1 ñ PomÏr poëtu jednotliv ch typ d chod Graf 3 ñ NovÏ p iznanè plnè invalidnì d chody v roce muži ženy Graf 4 ñ NovÏ p iznanè Ë steënè invalidnì d chody v roce starobní Graf 2 ñ CelkovÈ v daje na d chody v»r (v mil. KË) muži ženy plný invalidní částečný invalidní vdovskývdovecký ženy muži sirotčí Poměr počtu jednotlivých typů důchodů (počtu vyplácených důchodů k ) rozdělený podle pohlaví uvádí graf 1. Pro přiznání důchodu musí být splněno několik podmínek. Vždy musí být splněna podmínka doby pojištění, další podmínkou je u starobního důchodu věk, u vdovského a vdoveckého ztráta partnera, u sirotčího ztráta jednoho či obou rodičů. Tyto podmínky jsou jednoznačně dány. Poněkud odlišná je situace u plného a částečného invalidního důchodu. Podmínkou pro jeho přiznání je kromě výše uvedené doby pojištění posouzení zdravotního stavu a uznání plné nebo částečné invalidity. Invaliditu posuzují a uznávají podle zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, posudkoví lékaři České správy sociálního zabezpečení na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ), místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana. Jestliže je posuzován zdravotní stav občana v době výkonu trestu odnětí svobody, popřípadě vazby, řídí se místní příslušnost OSSZ sídlem věznice, popřípadě vazební věznice. Posuzování probíhá zpravidla na okresní správě sociálního zabezpečení, kromě posuzovaného občana se ho účastní posuzující (posudkový) lékař a tajemnice zapisovatelka. Toto posuzování probíhá v rámci invalidního řízení, které je zahajováno na základě žádosti občana o plný nebo částečný invalidní důchod, nebo tehdy, jestliže je občan práce neschopný alespoň šest měsíců včetně zápočtu předchozích pracovních neschopností a je u něj zjištěn dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (přechod z pracovní neschopnosti do invalidity). Počet žádostí o posouzení (žádostí o důchod) rok od roku roste, podílí se na tom jak prodlužování aktivního věku (oddalování nároku na starobní důchod), tak i faktory ekonomické v oblastech s vysokou nezaměstnaností je vyšší počet žádostí o invalidní důchod než v oblastech s dostatkem pracovních míst. Přiznání invalidního důchodu může být řešením nepříznivé sociální situace, což je ale v přímém rozporu s účelem této dávky, tj. kompenzace ztráty nebo omezení v pracovní činnosti z důvodů změn zdravotního stavu. Zdravotní stav je posouzen při zjišťovací lékařské prohlídce, při níž je pečlivě zkoumán zdravotní stav, zejména dopad změn zdravotního stavu na funkční zdatnost jak jednotlivých orgánových systémů (např. pohybového nebo srdečního a cévního aparátu apod.) a celého organismu. Při posuzování vycházejí posudkoví lékaři z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů, základem je zpráva ošetřujícího praktického lékaře, občan může doložit změnu zdravotního stavu dalšími vyšetřeními, posudkový lékař může při posuzování ověřit zdravotní stav i vlastním vyšetřením posuzovaného občana. Kromě samotných změn zdravotního stavu se hodnotí i to, jak je člověk na své zdravotní postižení adaptován, zda si např. vytvořil kompenzační mechanismy (např. při omezení pohyblivosti krční páteře si lidé zvyknou otáčet trup a tím svůj handicap vyrovnávají), zda je občan schopen se svým zdravotním postižením vykonávat své dosavadní nebo jiné zaměstnání a zda je schopen případné rekvalifikace. Zcela zásadní je stanovení funkčního omezení, které může u jedné a téže choroby (diagnózy) být různé a naopak stejné funkční postižení může být způsobeno různými chorobami. Proto může posuzování invalidity provádět pouze posudkový lékař, žádný jiný odborný či ošetřující lékař není oprávněn invaliditu uznávat. Výsledkem posouzení je stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., v platném znění. V této příloze jsou zdravotní postižení rozdělena podle jednotlivých orgánových systémů a dále rozčleněna do jednotlivých položek podle závažnosti funkčního postižení. U každé položky je uvedeno rozmezí, ve kterém je možno tento stupeň postižení hodnotit. Posudkový lékař vyhodnotí všechna hlediska jak medicínská, tak nemedicínská a stanoví míru poklesu POJISTNÝ OBZOR 6/2007 5

5 schopnosti soustavné výdělečné činnosti v procentech. Při souběhu více postižení musí posudkový lékař vyhodnotit, které z nich nejvíce omezuje schopnost vykonávání soustavné výdělečné činnosti (a je v příloze vyhlášky hodnoceno nejvýše) a stanovit celkovou míru poklesu podle závažnosti tohoto postižení, ostatní postižení je možno zohlednit navýšením maximální hodnoty základního postižení maximálně o 10 %. Občan pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % a částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33%. Pojištěnec je plně invalidní též tehdy, jestliže je schopen pro zdravotní postižení vykonávání soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek, a částečně invalidní tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Tato kategorie plné a částečné invalidity je hodnocena podle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 284/ 1995 Sb., v platném znění, v těchto přílohách jsou tato konkrétní zdravotní postižení uvedena. Uznání invalidity podle těchto příloh má dopad na případné zaměstnávání invalidních občanů. V tomto případě je možný souběh důchodu a výdělku bez jakéhokoliv omezení a bez změny stupně invalidity. Při uznání invalidity je stanoven termín kontrolní lékařské prohlídky, protože zdravotní stav občana a jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti se může změnit v souvislosti s vývojem jeho choroby, zhoršením, zlepšením či stabilizací stavu nebo s rekvalifikací nebo výběrem vhodnějšího zaměstnání. První kontrolní lékařská prohlídka se uskuteční zpravidla po roce od uznání invalidity, další termíny pak podle předpokládaného vývoje zdravotního stavu. Jen zcela výjimečně je možno od kontrolní lékařské prohlídky upustit (např. u trvalých stavů po amputacích nebo u nevyléčitelných nemocí v posledním terminálním stádiu). Naopak se kontrolní lékařská prohlídka uskuteční tehdy, zjistíli se posudkově významné skutečnosti, které její provedení odůvodňují, případně z podnětu jiného orgánu sociálního zabezpečení nebo z podnětu úřadu státní sociální podpory nebo úřadu práce. Celkové výdaje na důchody v ČR neustále stoupají, jak dokládá graf 2. Největší počet plných i částečných invalidních důchodů je vyplácen osobám ve věku mezi lety, což odpovídá obecnému jevu, že s přibývajícím věkem narůstá počet zdravotních potíží, snižuje se odolnost vůči pracovnímu stresu a zvyšuje se také riziko úrazů (grafy 3 a 4). Nejčastějšími příčinami plné invalidity u mužů jsou nemoci pohybového aparátu, nemoci srdce a cév a zhoubné novotvary. U žen jsou vedoucí příčinou také nemoci pohybového aparátu, ale na druhém místě jsou zhoubné novotvary a na třetím nemoci duševní. U částečné invalidity je situace podobná, nemoci pohybového aparátu výrazně u obou pohlaví převyšují ostatní příčiny invalidity, u mužů následují nemoci srdce a cév, na třetím místě pak úrazy, u žen jsou na druhém místě nemoci duševní a na třetím zhoubné novotvary. Počet invalidních důchodů závisí na mnoha faktorech, kromě zdravotního stavu, který může být ovlivněn úrovní zdravotní péče nebo i změnami životních návyků a kvalitou životního prostředí, je to také celková ekonomicko-sociální situace úroveň nezaměstnanosti a nabídka pracovních míst a především politická vůle, jak velké a závažné musí být zdravotní postižení, aby odpovídalo podmínkám pro vyplácení invalidního důchodu. Závěrem ještě srovnání průměrné výše jednotlivých typů důchodů, jak byla zveřejněna ČSÚ k (v Kč). Typ d chodu Muûi éeny StarobnÌ Pln invalidnì » steën invalidnì Vdovsk Vdoveck SirotËÌ Pojišťovna roku 2006 s překvapením Mgr. Zdeněk Kutina, Asociace českých pojišťovacích makléřů dubna 2007 byly v Praze slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Asociace českých pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006 za přítomnosti viceguvernéra ČNB Miroslava Singera a představitelů většiny pojišťoven na českém pojistném trhu. Letos již posedmé hodnotili pojišťovací makléři, jak si vedou pojistitelé působící na českém pojistném trhu v životním pojištění, v občanských pojištěních, v pojištění průmyslu a podnikatelů, v pojištění motorových vozidel, ve spolupráci s makléři, při likvidaci škod, včetně těch pojišťoven, které se specializovaly na určitý produkt. Minulých šest ročníků poznamenala určitá petrifikace v konečné hierarchii plynoucí z výsledků ankety. Vyskytly se pochybnosti, zda jsou pravidla soutěže správně nastavena, a zda by nebylo třeba vyjít nějakým způsobem vstříc i dalším, kteří pomalu začínali mít pocit, že je jim přisouzena role pouhých statistů při tradičním dekorování lídrů trhu. Ke změně nabádaly i zkušenosti z dalších zemí, ve kterých se pořádají obdobná hodnocení. Nakonec bylo rozhodnuto o změně pravidel ankety. Makléři hodnotí na čtyřicet pojišťoven, které vstupují do pomyslné arény jako rovnoprávné subjekty, žádná z nich by tedy neměla být apriorně považována za jakéhosi outsidera. Pokud zůstaneme u sportovní terminologie, vždycky existují favorité, ale také ve skrytu natrénovaní nepříliš známí borci, kteří mohou díky svým kvalitám nakonec stanout i nejvyšších stupních vítězů. Zatímco minulá pravidla vedla respondenty k sestavování hierarchie v každé dílčí i v hlavní kategorii, nová pravidla vedla makléře k tomu, aby pomocí bodů (1 nejnižší, 10 nejvyšší) nezávisle klasifikovali každou po- Také zástupcům vítězů v hlavní kategorii Pojišťovna roku přišel poblahopřát viceguvernér ČNB M. Singer (první zleva). 6 POJISTNÝ OBZOR 6/2007

6 nocených kategorií, takže rozhodně nejsou systémem hodnocení nijak preferováni. Do hry ovšem mohla vstoupit také nová konkurence pojistitelé se sídlem v dalších zemích Evropského hospodářského prostoru. Oproti minulému roku nenastal nijak výrazný posun a volná políčka na anketním lístku, kam respondenti mohli připsat a hodnotit takové zahraniční pojistitele, zůstala v naprosté většině nepopsána. Jak vše dopadlo, ukazují výsledkové tabulky. O celkovém vítězství Evropské Cestovní Pojišťovny rozhodlo vesměs vysoké hodnocení v kategorii specializovaný pojistitel (1. místo), likvidace škod (1. místo) a spolupráce s makléři (3. místo). Umístění bylo nečekané i pro zástupkyni samotného šťastného vítěze, jemuž patří upřímné blahopřání. V téměř ustálených pořadích z minulých let došlo k řadě posunů, nicméně ne natolik, aby se výrazně neuplatnili vítězové minulých ročníků. Česká pojišťovna vítěz loňské ankety skončila třetí a v dílčích kategoriích získala tři druhá, jedno třetí a dvě čtvrtá pořadí. Co do počtu trofejí byla nejúspěšnější Kooperativa: druhá v celkovém pořadí, v dílčích kategoriích získala čtyři prvenství, jedno druhé a jedno páté místo, a navíc dvě ocenění v nové kategorii Pojistný produkt roku. Z pojistných produktů nejlépe uspěl BusinessGuard, který nominovala AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna. Slova jejího generálního ředitele při přebírání ocenění, že již uvažovali, zda nemají koupit Českou pojišťovnu, aby se dostali v anketě mezi oceněné, byla ovšem přijata jako vtipná nadsázka, nicméně svědčí o tom, že taková pravidla, která by dávala šanci všem, se ukázala jako oprávněná a pro mnohé povzbudivá. OCENÃNÕ OBDRéELY V KATEGORIÕCH: jišťovnu zvlášť v každé dílčí kategorii. Jestliže mnohá políčka v anketním lístku zůstala prázdná anebo s nulou, svědčilo to o tom, že respondent neměl s příslušnou pojišťovnou v daném ohledu zkušenost. Výsledky v dílčích kategoriích nemohly být nepoznamenány tím, u kterých pojistitelů upisují makléři nejvíce svých obchodů. Makléři jsou pod dvojím tlakem. Jednak každá pojišťovna přirozeně chce získat maximum obchodů a z hlediska přinesených objemů makléře oceňuje, jednak makléř dbalý stavovské cti spolupracuje s co největším počtem pojistitelů a rozloží mezi ně svoje portfolio diferencovaně podle pojistných potřeb svých klientů. Přesto jsou makléři, kteří zjevně sebou nesou zvyklosti ze své minulosti pojišťovacích agentů a spokojí se s nepatrným rozložením svého portfolia. Uvádím to nikoliv snad jako kritiku jejich obchodní činnosti, ale jako faktor, který může v souhrnu nadhodnocovat pohled na některé pojistitele v anketě. Neméně důležitým faktorem při hodnocení může být nepříliš příznivý přístup některých pojistitelů k makléřům, který způsobí jisté celkové ochlazení vztahů na druhé straně. Uvedené faktory byly mimo jiné důvodem k tomu, aby se ustoupilo od samostatného hodnocení hlavní kategorie, kde se hierarchický a srovnávací nebo dokonce zainteresovaný přístup projevoval nejmarkantněji. Podle nových pravidel se pořadí v hlavní kategorii získá matematickým propočtem, ve kterém se berou v úvahu výsledky všech dílčích kategorií a počet kategorií, v nichž je pojišťovna hodnocena. Někde vznikl mylný dojem, že by tak mohlo dojít ke zkreslení při hodnocení specializovaných pojistitelů. Na ně se ovšem uplatňuje podíl z celkem tří hodéivotnì a razovè pojiötïnì 1. Pojiöùovna»eskÈ spo itelny, a. s. 2. Generali Pojiöùovna a. s. 3.»esk pojiöùovna a. s. 4. ING éivotnì pojiöùovna N.V., poboëka pro»eskou republiku 5. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. ObËansk pojiötïnì 1. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 2.»esk pojiöùovna a. s. 3. Generali Pojiöùovna a. s. 4. Allianz pojiöùovna, a. s. 5.»esk podnikatelsk pojiöùovna, a. s. PojiötÏnÌ motorov ch vozidel 1. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 2.»esk pojiöùovna a. s. 3. Generali Pojiöùovna a. s. 4. UNIQA pojiöùovna, a. s. 5. Allianz pojiöùovna, a. s. PojiötÏnÌ pr myslu a podnikatel 1. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 2.»esk pojiöùovna a. s. 3. Generali Pojiöùovna a. s. 4. UNIQA pojiöùovna, a. s. 5.»esk podnikatelsk pojiöùovna, a. s. Specializovan pojistitel 1. Evropsk CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. 2. D.A.S. pojiöùovna pr vnì ochrany, a. s. 3. Euler Hermes»escob, vïrov pojiöùovna, a. s. 4. Atradius Credit Insurance N.V., a. s. 5. ExportnÌ garanënì a pojiöùovacì spoleënost, a. s. (EGAP) 5. KomerËnÌ vïrov pojiöùovna EGAP, a. s. Spolupr ce s maklè i 1. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 2. Generali Pojiöùovna a. s. 3. Evropsk CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. 4.»esk pojiöùovna a. s. 5.»esk podnikatelsk pojiöùovna, a. s. Likvidace ökod 1. Evropsk CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. 2. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 3. Allianz pojiöùovna, a. s. 4.»esk pojiöùovna a. s. 5. Pojiöùovna»eskÈ spo itelny, a. s. V hlavnì kategorii Pojiöùovna roku 2006 se umìstily: 1. Evropsk CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. 2. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 3.»esk pojiöùovna a. s. 4. Generali Pojiöùovna a. s. 5. Pojiöùovna»eskÈ spo itelny, a. s. Pojistn produkt roku 2006 Po. Pojiöùovna Produkt 1 AIG CZECH REPUBLIC pojiöùovna, a.s. BusinessGuard 2 Kooperativa, pojiöùovna, a.s. PojiötÏnÌ p eruöenì provozu nez visl ch ËinnostÌ 3 Kooperativa, pojiöùovna, a.s. PojiötÏnÌ Flotil 4 Generali Pojiöùovna a.s. Minikasko 5»esk podnikatelsk pojiöùovna, a.s. FlotilovÈ pojiötïnì POJISTNÝ OBZOR 6/2007 7

7 Plnění z Garančního fondu ČKP nahrazuje plnění, které by poškozený jinak dostal od poškozeného nebo jeho odpovědnostní pojišťovny. Toto náhradní plnění nastupuje v zákonem specifikovaných případech, kdy poškozený jinak plnění získat nemůže. Garanční fond tak slouží k ochraně poškozeného před nepříznivými situacemi, ve kterých by uplatnění jeho nároku mohlo být z objektivních důvodů znemožněno. Škoda způsobená vozidlem bez povinného ručení Pokud dojde k dopravní nehodě, kterou způsobí řidič vozidla, které nemá povinné ručení sjedná- ba alespoň zajistit fotodokumentaci a např. zápis servisu, kde je vozidlo opravováno. Škoda je následně oznámena České kanceláři pojistitelů, která věc zaregistruje a následně pověří některou z pojišťoven, které jsou členy této kanceláře, aby škodu zlikvidovala. Takto pověřená pojišťovna pak postupuje standardním způsobem, jako kdyby měl povinné ručení viník sjednáno u této pojišťovny. Poškozený tak získá náhradu škody standardním způsobem, jako kdyby vozidlo bylo pojištěno. Pro viníka dopravní nehody, který nehodu způsobil a který povinné ručení neměl sjednáno, to nicméně znamená uhra- Škoda způsobená neznámým vozidlem v ČR Pokud dojde k dopravní nehodě, od které viník ujede a není možno takového viníka dopátrat, hradí si poškozený škodu, která mu vznikla, sám. Takovou škodu Česká kancelář pojistitelů nehradí. Jedinou výjimkou je škoda na zdraví, resp. škoda vzniklá usmrcením. V takovém případě hradí škodu na zdraví ČKP. Postup při uplatnění nároku na náhradu škody je shodný jako v případě škody způsobené vozidlem bez pojištění. Škoda způsobená cizincem V případě dopravní nehody, kterou způsobí řidič vozidla registro- Porušení povinnosti pojišťovnou Pokud klasická tuzemská odpovědnostní pojišťovna nesplní svou povinnost dle ust. 9 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., tedy neskončí šetření do tří měsíců, případně nesdělí důvody krácení nebo odmítnutí, může poškozený uplatnit svůj nárok právě z Garančního fondu ČKP. Tento nárok však poškozený nemůže uplatnit v případě, kdy pojišťovnu už zažaloval. ČKP má na poskytnutí plnění, resp. sdělení, proč plnění krátí nebo odmítá, dva měsíce od uplatnění nároku poškozeným. Nezjištěné vozidlo v zahraničí Z Garančního fondu je rovněž hrazena škoda poškozenému, po- Některá plnění z garančního fondu ČKP Motoristické aktuality JUDr. Tomáš Beran no, uplatňuje se náhrada škody u České kanceláře pojistitelů. Postup v takovém případě zahrnuje obdobně jako u jiné dopravní nehody zajištění prohlídky likvidátorem pojišťovny, nicméně s ohledem na to, že v daném případě taková pojišťovna není známa (vozidlo není pojištěno), lze doporučit zainteresovat do zajištění prohlídky likvidátora pojišťovny, kde má poškozený sjednáno havarijní pojištění (má-li jej sjednáno) anebo může zkusit využít likvidátora vlastní pojišťovny povinného ručení. Pokud by to oba odmítli, je tře- dit následně České kanceláři pojistitelů to, co za něj bylo plněno a náhradu škody tak zaplatí sám. Poškozený však náhradu uplatňuje po České kanceláři pojistitelů, je to pro něj snazší, neboť nárok lze snadněji uplatnit od ČKP než od toho, kdo možná ani nemá prostředky, aby škodu uhradil. Obtíže s vymáháním takové pohledávky pak jdou k tíži ČKP. Tuto škodu však hradí ČKP pouze v případě, kdy škoda přesáhne částku 5000 Kč. Do této částky by musel poškozený svůj nárok uplatnit přímo vůči viníkovi nehody. vaného v zahraničí, jsou možné dvě cesty. Buď přímé uplatnění u odpovědností pojišťovny viníka v zahraničí anebo uplatnění nároku na náhradu škody u tzv. škodního zástupce v České republice. Škodní zástupce pojišťovny je subjekt, kterého každá pojišťovna musí zřídit, aby za ní vyřizoval jednotlivé nároky v jiných zemích. Informace o konkrétním škodním zástupci té které pojišťovny lze nalézt na webu České kanceláře pojistitelů (http://www.ckp.cz). Náhrada škody je pak likvidována standardním způsobem. kud není možné zjistit vozidlo, jehož provozem byla na území jiného členského státu, než je Česká republika, taková škoda způsobena, nebo do 2 měsíců ode dne vzniku škody způsobené provozem vozidla není možné zjistit pojišťovnu, které vznikla povinnost poskytnout pojistné plnění za tuto škodu. Dojde-li proto k dopravní nehodě v zahraničí a nelze vypátrat viníka, lze škodu uplatnit z Garančního fondu, a to v plném rozsahu (nikoli pouze škodu na zdraví, jako tomu je, kdyby ke škodě došlo na území ČR). 8 POJISTNÝ OBZOR 6/2007

8 Základní zdravotní péče pro občany Evropské unie (EU) je jedním ze základních pilířů zajištění mobility občanů v rámci EU. Systém EHIC (European Health Insurance Card) garantuje občanům zemí EU přístup k základní definované zdravotní péči na celém území EU. I po třech letech po vstupu do EU existuje v oblasti komerčního pojištění léčebných výloh v zahraničí a jejím průniku se systémem veřejného zdravotního pojištění EHIC více nejasných oblastí. Jednou z nich je oblast pojistných plnění z komerčního cestovního pojištění a potenciální regres plnění u příslušné zdravotní pojišťovny, o kterém se v zákulisí často hovoří. Protichůdné zájmy různých zúčastněných subjektů v oblasti veřejných zdravotních a komerčních cestovních pojištění jsou významným konzervátorem aktuální situace, který nedovolil systematický vznik fenoménu zpětného regresu se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. Pojďme se zjednodušeně podívat na pohled jednotlivých účastníků zmíněného trhu na systém EHIC. Zdravotní pojišťovny (myšleno působící v ČR) mají v systému EHIC roli subjektu, který je povinen hradit za své klienty lékařskou péči v zahraničí v rozsahu daném úrovní základní péče. Výši plnění v jednotlivých případech nemohou (a ani jim tato role z titulu evropských směrnic nepřísluší) zdravotní pojišťovny z České republiky ovlivňovat. Povinnost plnit se k českým zdravotním pojišťovnám dostává zprostředkovaně a se značným zpožděním přes instituce typu Centra mezistátních úhrad. I přes tyto téměř neregulované výdaje, však nejsou zdravotní pojišťovny nuceny situaci měnit. Tyto výdaje za léčebné výlohy v zahraničí jsou pro české zdravotní pojišťovny marginální, protože zpravidla netvoří z celkových výdajů na zdravotní péči ani 4 % (tj. zbylých 96 % výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči představují platby za výkony v ČR). Komerční pojišťovny by velice ochotně realizovaly regresy svých plnění za zdravotní péči realizovanou v zemích Evropské EHIC a komerční cestovní pojštění Ing. Vladimír Fuchs, Europ Assistance unie za své klienty. Pro toto konání nemají momentálně zákonnou oporu a současně také nemají partnera na straně zdravotních pojišťoven, kterých je v ČR devět. Europ Assistance působí v úzké spolupráci se zdravotními pojišťovnami již déle než pět let. Za tuto dobu se několikrát přímo podílela na řešeních, která tato dva sektory (zdravotní a komerční pojištění léčebných výloh) spojují. Náklady na pojistná plnění v rámci komerčního cestovního pojištění lze ovlivňovat komplexně ve třech fázích: Před vznikem nákladů pojistných plnění po vzniku pojistné události, ale ještě před čerpáním lékařské péče, dále při průběhu pojistné události a následně i v rámci likvidace pojistné události. Zajímavým a kontroverzním modelem zůstávají komerční subjekty, které jsou založeny přímo zdravotními pojišťovnami. Ty jistě mohou těžit ze skutečnosti, že mají svou klientelu homogenní z pohledu mateřské zdravotní pojišťovny. Otázkou zůstává, zda je toto výhodou a případně, jak ovlivňuje taková spolupráce aplikování regresů. Klient. Z pohledu klienta je systém EHIC poměrně efektivním zejména pro dlouhodobé pobyty. V takovém případě se mnoha klientům vyplatí (dle země i okolností pobytu) platit si pojistné v dané zemi u některé ze zdravotních pojišťoven. Pro krátkodobé pobyty v zahraničí převládají výhody komerčního pojištění léčebných výloh, které již byly mnohokrát na trhu komunikované. Klient komerčním pojištěním léčebných výloh získává jistotu bezproblémového průběhu případné pojistné události, odpadá spoluúčast, k dispozici je komplexní servis asistenční služby a bezplatná možnost repatriace či návštěvy opatrovníka. Jediným rizikem pro klienta zůstává volba vhodného produktu s ohledem na výluky, limity či podmínky daného produktu pojištění léčebných výloh. Poskytovatelé lékařské péče (nemocnice, lékař...). Dnes existuje pro komerční pojišťovny dobrá situace z pohledu aktivního směrování výdajů za lékařskou péči v rámci EHIC. Většina lékařských zařízení v zemích Evropské unie vítá, že vznikla možnost ošetřit cizího státního příslušníka v rámci režimu EHIC. Většinou tak získávají garantované proplacení výdajů za lékařskou péči bez nutnosti konzultovat průběh a náklady ošetření. Pokud by ošetření nespadalo do systému EHIC, danému posky- JUDr. Jiřina Kotrbatá tovateli lékařské péče by zůstala povinnost komunikovat průběh události s asistenční službou příslušné pojišťovny a plánované náklady zdůvodnit. Asistenční služby tímto faktorem získávají výhodu při směrování ošetření klientů přes systém EHIC a je třeba dodat, že takové směrování klientů není zneužíváním systému. Jde o soulad se základní myšlenkou podpory mobility občanů EU. Závěrem dodejme, že objem vybraného pojistného z cestovního pojištění léčebných výloh v ČR rostl i v letech, které následovaly po vstupu ČR do EU. Systém EHIC se tedy navzdory některým predikcím nestal likvidátorem komerčního cestovního pojištění a i problematika potenciálních regresů tak bude stále diskutována. Další rozvoj v této oblasti bude do značné míry záviset na výsledku reformy zdravotnictví a zejména na finální roli zdravotních pojišťoven v celém systému. Z nových právních předpisů 1. Sdělení Ministerstva financí č. 77/2007 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, , 3,55 % (účinnost ). 2. Vyhláška č. 92/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 536/ 2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu (účinnost ). 3. Vyhláška č. 93/2007 Sb., o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky (účinnost ). Vyhláška stanoví obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání informací České národní bance penzijním fondem. 4. Sdělení Ministerstva financí č. 97/2007 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2007 až 2017, 4,00 %. 5. Nařízení vlády č. 98/2007 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (účinnost ). 6. Zákon č. 105/2007 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2007 (účinnost ). JUDr. Jiřina Kotrbatá POJISTNÝ OBZOR 6/2007 9

9 Historie pojistného podvodu sahá bezpochyby do doby vzniku prvních vzájemně pojišťovacích spolků a následně i prvních komerčních pojišťoven. Prvním skutečným pojistným podvodem v rámci našeho regionu je zdokumentované zištné a fingované paličství z konce 70. let 19. století v Uhersku. Z další archivní dokumentace vyplývá, že například z 1356 požárů, ke kterým došlo v roce 1880 na Slovensku, bylo v 276 případech, tj. ve 20,4 %, prokázané paličství. V současné době rovněž dochází k pojistným podvodům v souvislosti pojištění pro případ požáru. Mezi základní způsoby páchání těchto podvodů řadíme: Podvodné žhářství kdy pachatel zakládá požár pojištěného objektu v úmyslu získat neoprávněně pojistné plnění za zchátralý objekt nebo věci neprodejné, poškozené, nebo jinak neupotřebitelné, tedy podvést pojistitele, neboť úmyslné založení požáru není událostí nahodilou. Úmyslné zvětšení rozsahu škody při vzniku požáru se pachatel postará o to, aby při požáru vzniklém bez jeho přičinění shořelo nebo bylo požárem poškozeno co nejvíce předmětů. Uvádění nepravdivých údajů při likvidaci škody zejména uvedení věcí, které ve shořelém objektu vůbec nebyly, nebo úmyslně navýšená cena údajně shořelých předmětů. To jsou způsoby, kterými se poškozený či pachatel pokouší obohatit ze škody způsobené požárem. V praxi se velmi často vyskytují i kombinace těchto tří jednání, kdy například pachatel nejen založí požár, ale současně se pokusí ještě oklamat pojistitele navýšením počtu a hodnoty shořelých předmětů. Zjišťování příčin požárů a pojistné podvody související se žhářstvím JUDr. Vlastimil Pršal, Ph.D., Allianz pojišťovna, a. s. Motivy podvodného žhářství Zapálení podnikatelského objektu v situaci, kdy firma neprosperuje, není konkurenceschopná, má na skladě větší zásoby výrobků, které jsou neprodejné a pachatelé se pokoušejí pomocí žhářství o hospodářskou sanaci nebo vyřešení nouzové ekonomické situace. Úmyslné žhářství z osobní ziskuchtivosti, kdy není popudem ke žhářství ekonomická nouze, ale spíše využití existující pojistné smlouvy k vylepšení majetkových poměrů. Z hlediska indikace pojistného podvodu se tyto motivy navzájem podstatně liší mimo jiné tím, že v prvním případě se pojistník nebo pojištěný rozhodne ke žhářství až v důsledku nepříznivého vývoje své firmy nebo osobních majetkových poměrů. Může se však jednat o pojistníky, kteří dlouhá léta pro pojistitele nepředstavovali nijak mimořádné subjektivní riziko. Nebezpečí podvodného žhářství se stává akutním až v okamžiku, kdy pojistník nenachází žádné jiné nadějné řešení svých ekonomických problémů. (2. část) V druhém případě je situace jiná, neboť pojistník uzavírá pojistnou smlouvu zpravidla již s úmyslem způsobit či nechat způsobit v dohledné době požár, tedy fingovanou pojistnou událost. Již z historického vývoje vyplývá, že případy podvodného žhářství jsou častější především v dobách ekonomické prosperity dané společnosti a stabilní hodnoty peněz. V dobách válečných konfliktů nebo hospodářské nestability a vysoké inflace je počet pojistných událostí v oblasti pojištění pro případ požáru spíše méně, neboť finanční částka vyplacená v rámci pojistného plnění pojistitelem nepřináší pojistníkovi nebo pojištěnému očekávaný majetkový prospěch. Úmyslné zapálení objektu se spekulativním záměrem získat majetkový prospěch je dobrým příkladem toho, že uzavření pojistné smlouvy může být pohnutkou ke spáchání trestného činu. V praxi se ukazuje, že mnohem větší nebezpečí žhářství je u malých firem, jejichž majitelé jsou i jejich zaměstnanci, než u velkých podniků. Špatná ekonomická situace však není jedinou možnou příčinou žhářství a pojistného podvodu. Často je tento trestný čin spáchán spekulativně za účelem výdělku. Pro pojistitele je zde velké riziko, které spočívá v tom, že i když úmyslné způsobení pojistné události je důvodem k odmítnutí výplaty pojistného plnění, neprokáže příčinou souvislost mezi pojistníkem nebo pojištěným a osobou žháře, a proto musí pojistné plnění vyplatit. Proto je potřeba, aby pojistitel prověřením všech okolností, zejména důvěryhodnosti pojištěného a pojistníka, rozpoznal riziko spekulativního pojištění a odmítl je převzít, tedy uzavřít pojistnou smlouvu. Rozpoznání a indikaci tohoto subjektivního rizika je možné provést u případu podvodného žhářství, nikoliv u podvodného zvětšení rozsahu škody způsobené požárem. Indikací pojistného podvodu může být například skutečnost, že u jednoho pojistitele nebo určitých kategoriích rizik, ve stejných lokalitách nebo u shodných skupin obyvatel, dochází k hromadění sporných škod způsobených požárem.tyto okolnosti by měly být pojistiteli impulsem k vyhodnocení škodných událostí a jejich průběhu a ke zvážení zavedení přísnějších podmínek u nově uzavíraných pojistných smluv na riziko požáru, která by se používala i při vyhodnocení pojistného kmene. Za pomoci indikátorů pojistných podvodů by si pojistitel měl vybudovat určitý systém včasného varování při uzavírání nových pojistných smluv, nebo i při prodlužování stávajících smluv a pokud pojistitel dospěje k závěru, že riziko je vysoké, navrhované pojištění odmítne nebo stávající smlouvy podle příslušných právních norem vypoví. Pečlivé a důsledné zpracování škodných událostí a objasňování příčin požáru je tím nejúčinnějším způsobem prevence podvodného žhářství. Pro pojištěného a pojistníka, kteří se snaží profitovat z úmyslně založeného požáru a následného uplatnění škody, musí být riziko odhalení natolik velké, že svůj záměr raději vůbec neuskuteční. Proto je potřeba důsledně přistupovat k vyšetřování požárů, prověřovat všechny okolnosti nasvědčující tomu, že se jedná o podvodné žhářství a všechny prokázané pojistné podvody 10 POJISTNÝ OBZOR 6/2007

10 prezentovat na veřejnosti a současně zdůrazňovat, že odhalení podvodného žhářství není žádnou výjimkou, což bude mít pro mnohé potenciální žháře odstrašující účinek. Podvodné žhářství zpravidla není dílem náhodných pachatelů, ale spíše pachatelů profesionálů. Pojistitelé musí společně s policií a vyšetřovateli hasičského sboru ukázat, že díky společnému vyšetřování a objasňování pojistných událostí dokáží těmto kriminálním činům čelit a jejich pachatele postihovat. To ovšem také znamená, že pojistitelé musí mít kvalifikované odborníky, kteří dokáží indikovat podvodné žhářství a spolupodílet se na dalším vyšetřování s cílem odhalení pojistného podvodu. Při likvidaci a objasňování těchto škod je třeba si uvědomit, že pojistník a pojištěný, kteří se podílí na podvodném žhářství, naaranžují vše tak, aby indicie naznačovaly, že se jedná o škodu způsobenou požárem z příčin, které nastaly náhodně, nedbalostí a podobně, tedy škodu krytou z pojištění daného rizika. Pachatel tedy svoji činnost zaměří na to, aby nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi ním, pojištěným, pojistníkem a příčinou požáru. Pokud se vyšetřováním policie, hasičského záchranného sboru a nebo vyšetřovatelů pojišťovny prokáže, že pojistník nebo pojištěný založili požár pojištěného objektu úmyslně, je pojistitel zproštěn povinnosti poskytnout pojistné plnění. Předpokladem zproštění pojistitele od povinnosti plnit je jednoznačné zjištění žhářství, jakožto příčiny pojistné události, a prokázání tohoto činu pojištěnému nebo pojistníkovi. Při objasňování příčin požáru a prokázání podvodného žhářství se zpravidla používá metoda eliminace příčin, v rámci které jsou prověřovány všechny v úvahu připadající přirozené příčiny požáru. Pokud jsou jako pravděpodobná příčina vyloučeny, lze se důvodně domnívat, že došlo ke žhářství. Mimo toho můžeme při ohledání požářiště nalézt na místě škody četné indicie žhářství, jakými jsou např. zápalné zařízení s časovým spínačem, stopy benzínu nebo jiných hořlavých látek jako urychlovačů hoření, několik ohnisek požáru a podobně. I na základě doby vzniku požáru lze vyvodit podezření na žhářství, neboť se prokázalo, že žháři požáry zakládají většinou v noci. Pokud máme podezření na podvodné žhářství, je nutné pečlivé zkoumání věcí nebo budov poškozených ohněm, což může mnohé napovědět. Například opotřebení požárem poškozených strojů, neprodejnost skladových zásob (tzv. ležáky) apod., mohou být signálem nasvědčujícím tomu, že majitel (pojištěný, pojistník) mohl mít zájem na škodě způsobené následkem úmyslně založeného požáru. Při prověřování nahlášené škodní události je třeba prověřit událost také z toho hlediska, zda věci, které byly uvedeny jako požárem poškozené nebo zničené, skutečně shořely. Případná absence určitých věcí v požárních sutinách může být signálem o úmyslně založeném požáru (například nedošlo ke shoření osobních věcí apod.). V případě, že se nepodaří orgánům činným v trestním řízení prokázat pojištěnému nebo pojistníkovi, že je pachatelem (nebo účastníkem) žhářství, neměl by se pojistitel v případě, že má důvodné podezření, vzdávat. V těchto případech, kdy jeho vlastní šetření ve spolupráci s hasičským záchranným sborem potvrzuje důvodné podezření z účasti pojištěného nebo pojistníka na žhářství, je vhodné pojistné plnění odmítnout. V některých případech pojištěný nebo pojistník dobrovolně upustí od uplatnění nároku na pojistné plnění a pokud na svém nároku trvá a podá žalobu, jsou v rámci občanskoprávního řízení posouzeny důkazy, které nasvědčují účasti pojištěného nebo pojistníka z jeho účasti na žhářství. Glob lnì rizika 2007 SvÏtovÈ ekonomickè fûrum ve spolupr ci se Citigroup, Marsh & McLennan Companies, Swiss Re a Wharton School Risk Center publikovalo poë tkem letoönìho roku dokument nazvan Global Risks Pro Ëten e PojistnÈho obzoru vybìr me nïkterè z kladnì informace. J drem letoönìho p ehledu rizik, kter ohroûujì glob lnì spoleëenstvì, je z sadnì rozpor mezi riziky a zmìrnïnìm jejich n sledk. Experti jsou toho n zoru, ûe roveú rizika roste u tèmï vöech rizik, na kter se soust edili v minulèho roce. Ale mechanismy ÌzenÌ a zmìrnïnì n sledk rizik na rovni podnik, vl d a glob lnì kontroly nejsou adekv tnì. Glob lnì ekonomika roste rychleji, neû kdy d Ìve, ale z st v zraniteln. Ve specifick ch oblastech byly podniknuty nïkterè kroky ke zmìrnïnì n sledk glob lnìch rizik. Zlepöuje se spolupr ce v oblasti boje proti terorismu. Obavy z pandemiì vedou k silì o identifikov nì a izolov nì nov ch nemocì. Roste pot eba zlepöit p Ìstup k mechanismu p enosu rizik v rozvìjejìcìch se zemìch, kter umoûúuje oceúovat rizika tak, aby byl umoûnïn potenci- lnì ekonomick r st. Vzrostlo takè pochopenì vz jemnè prov zanosti mezi glob lnìmi riziky a pot eba uplatnit p Ìstup k ÌzenÌ rizik v Ëi hlavnìm glob lnìm v zv m. Je t eba zab vat se p ÌËinami glob lnìch rizik mìsto pouhèho reagov nì na jejich n sledky. Dokument navrhuje dvï moûnè institucion lnì inovace, kterè by mohly mobilizovat podniky a vl dy ke zlepöenì p Ìstupu ke glob lnìm rizik m v p ÌötÌch deseti letech. PrvnÌ je myölenka na z ÌzenÌ pozice Country Risk Officer, jakèsi analogie hlavnìho rizikovèho manaûera v podniku. Jeho kolem by bylo Ìdit portfolio rizik, nastavit n rodnì priority rizik a umoûnit vl dï, aby se angaûovala v akcìch pot ebn ch ke zvl dnutì glob lnìch rizik a nejen na zvl dnutì jejich n sledk. Druh m n vrhem je vytvo enì Ñavantgardyì vl d a spoleënostì kolem r zn ch glob lnìch rizik, aby se sniûov nì n sledk tïchto rizik stalo procesem postupnï expandujìcìch aliancì a ne problèmem vyûadujìcìm trval konsensus. Dokument vyûaduje angaûovanost vöech souë stì mezin rodnìho spoleëenstvì p i zvl d nì glob lnìch rizik. é dn skupina sama nenì schopna efektivnï snìûit n sledky vïtöiny glob lnìch rizik. Vz jemn z vislost vyvol v nejen vöeobecnou zranitelnost, ale takè sdìlenou odpovïdnost jednat. PÿEHLED Z KLADNÕCH GLOB LNÕCH RIZIK Ekonomick rizika naftov cenov öok/p eruöenì dod vek deficit bïûnèho Ëtu USA/p d hodnoty americkèho dolaru ÑtvrdÈ p ist nìì ËÌnskÈ ekonomiky fisk lnì krize vyvolan demografick m posunem nafouknutì cen aktiv/nadmïrn zadluûenost Rizika ûivotnìho prost edì zmïny klimatu ztr ta z sob pitnè vody p ÌrodnÌ katastrofy ñ tropickè bou e p ÌrodnÌ katastrofy ñ zemït esenì p ÌrodnÌ katastrofy ñ z plavy Geopolitick rizika mezin rodnì terorismus rozöì enì zbranì hromadnèho ni- ËenÌ mezist tnì a obëanskè v lky ne spïönè a krachujìcì st ty nadn rodnì zloëin a korupce nestabilita na St ednìm V chodï Soci lnì rizika pandemie infekënì nemoci v rozvojovèm svïtï chronickè nemoci v rozvinutèm svïtï rizikovè reûimy Technologick rizika zhroucenì kritickè informaënì infrastruktury vznik rizik spojen ch s nanotechnologiemi DalöÌ informace lze nalèzt na: globalrisk Pramen: Global Risks 2007, World Economic Forum, leden 2007 (La) POJISTNÝ OBZOR 6/

11 Vsouvislosti se zaváděním nejrůznějších elektronických systémů se zvyšuje ze strany provozovatelů zájem o jejich účinnou ochranu před požárem. Z aktivních prostředků ochrany jsou upřednostňovaná plynová hasicí zařízení, u nichž je jednoznačně deklarované uhašení požáru a minimální škody způsobené vlastním hasivem. Jednou z podmínek dosažení odpovídající účinnosti těchto zařízení, ochrany zdraví osob a ekologické nezávadnosti je jejich návrh podle relevantního normativního dokumentu. Bohužel, orientovat se v těchto dokumentech je obtížné, a to nejen pro samotné projektanty, ale i pracovníky risk managementu a underwritery. Problém je, že je k dispozici několik návrhových dokumentů, které se liší úrovní požadavků a navíc jsou průběžně revidovány. Jednoduché není orientovat se ani v hasivech, kterých je celá řada. Liší se zásadně jak fyzikálními vlastnostmi, tak i účinností hašení. V případě chemických látek mají i dopad na životní prostředí, což v návaznosti na Montrealský a Kjótský protokol vede k průběžným změnám v nabídce ekologicky nekonfliktních hasiv. Popsanou situaci může částečně zlepšit vydání evropské normy. Bohužel to je trvale odkládáno. I tak je zřejmé, že nepůjde o normu harmonizovanou, z čehož vyplývá, že i v blízké budoucnosti bude možné navrhovat tato požárně bezpečnostní zařízení podle různých dokumentů. Návrhové dokumenty Předně se jedná o normu ISO :2006. Ta vychází z americké normy NFPA Poslední revize ISO z roku 2006 reflektuje vývoj v daném oboru, zpřísněné požadavky na ochranu životního prostředí a ochranu zdraví osob. Norma zdůrazňuje nutnost přistupovat k požárnímu zabezpečení konkrétních rizik, jako je ochrana elektrických a elektronických zařízení, telekomunikačních systémů, hořlavých plynů a kapalin, komplexně. Plynová hasicí zařízení lze v této souvislosti považovat pouze za jedno z mnoha možných opatření. ISO 14520:2006 je komplexní návrhový dokument, který uvádí v díle 1 požadavky na navrhování systému a v dílech 2 až 15 Protipožární ochrana elektronických zařízení a činnost risk manažera Ing. Pavel Rybář, Kooperativa, pojišťovna, a. s. stanovuje fyzikální vlastnosti hasiv viz tab. 3. V porovnání s dokumenty VdS/CEA uvádí nižší návrhové požadavky, zejména pokud jde o návrhové koncentrace a množství hasiva. V německy mluvících zemích jsou využívány pro návrh plynových hasicích zařízení technické podmínky VdS. Ty jsou obsahově shodné s podmínkami vydanými evropským výborem pojistitelů CEA. V porovnání s normou ISO mají vyšší úroveň návrhových požadavků. Množství hasiva se např. navyšuje o 5 až 10 %, čímž se kompenzuje případný únik hasiva z tlakových nádob. Kromě toho se Ochrana servroven FK (NOVEC 1230) pro určité provozní podmínky požaduje 100% rezerva zásoby plynu. Tlakové zásobníky musí být opatřeny mechanickým vážícím zařízením. Kromě návrhového součinitele 1,3 (stejný je i v ISO ) je zaveden tzv. měřítkový součinitel 1,2, kterým se zvyšuje návrhová koncentrace, pokud byla stanovena laboratorní zkouškou hořákem. Zkušební metody na stanovení hasicí koncentrace jsou oproti normě ISO rozšířeny o ohňovou zkoušku kabelů, která má objektivizovat návrhovou koncentraci pro ochranu elektronických a elektrických rizik s významným podílem kabelů. Tab. 1 Seznam platn ch dokument pro navrhov nì plynov ch hasicìch za ÌzenÌ Dokument Název Pozn. ISO :2006 VdS 2093:06 VdS 2380:06 VdS 2381:06 CEA 4045:2005 CEA 4008:2005 Gaseous fire extinguishing systems Physical properties and system design Part 1: General requirements VdS. Richtlinien fuer CO 2 Feurloeschanlagen, Planung und Einbau VdS. Richtlinien fuer Feurloeschanlagen. Feurloeschanlagen mit nicht halogenierten verfluessigten Inertgasen. Planung und Einbau VdS. Richtlinien fuer Feurloeschanlagen. Feurloeschanlagen mit halogenoierten kohlenwasserstoffen, Planung und Einbau Fire protection systems Specifications for fire extinguishing systems using liquified halocarbon gases Planning and installation Fire protection systems Specifications for fire extinguishing systems using non-liquified halocarbon inert gases Planning and installation CEA 4007:2003 Fire protection systems Specifications for CO 2 systems. Planning and installation EN Vydání se předpokládá v r ) Pozn: V seznamu nejsou uvedeny n rodnì normy, nap. americk norma NFPA 2001 Tab. 2 N vrhovè koncentrace pro ochranu Ñservrovenì a dalöìch rizik s velk m podìlem kabel podle dokument VdS a ISO HFC227ea (FM200) IG 541 (Inergen) IG 55 (Argonite) VdS 2381: ,7 48,1 VdS 2380:2006 6,1 8,4 ISO 14520:2006 5,6 8,5 39,9 45,1 Hasiva K významným změnám proti vydání z r je třeba počítat zavedení nového ekologicky nekonfliktního hasiva FK a stažení tří hasiv (viz tab. 1), která již nesplňovala zpřísněné požadavky na ochranu ekologie. ISO :2006 stále ještě uvádí hasivo HCFC 124, které se však v Evropě již nesmí používat. Za pozornost stojí i nové označení hasiv, které nepřipouští používání chráněných obchodních názvů. Pokud jde o inertní plyny nebo jejich směsi, je třeba uvést, že v porovnání s chemickými plyny vykazují podstatně nižší hasicí účinnost. S tím souvisí větší počet tlakových nádob (lahví), větší nároky na únosnost podlah a velikost místností pro jejich umístění. U těchto hasiv musí být vždy důsledně řešena ochrana proti přetlaku. Na straně druhé jsou tato hasiva vysoce perspektivní, jelikož jsou ekologicky nekonfliktní. Naopak u chemických hasiv je jejich perspektivnost vždy v konkrétním případě nutné posoudit, protože používání hasiv v současné době akceptovatelných, může být v blízké budoucnosti omezováno nebo úplně zakázáno. Příkladem jsou látky HFC skleníkové plyny, které mají negativní vliv na oteplování Země. Ochrana zdraví K rizikovým faktorům, kterým jsou vystaveny osoby nacházející se v místnosti chráněné plynovým hasicím zařízením, patří zejména škodlivé látky, které vznikají rozkladem hasiva při požáru. V případě zkapalněných plynů se jedná o toxické účinky a u inertních plynů o fyziologické účinky. Pobyt v takové atmosféře může způsobit vážné zdravotní problémy. I při koncentraci pod úrovní žádných škodlivých příznaků označované jako NOAEL je doba expozice pro osoby v chráněném úseku omezena max. na 5 min. (ISO ). U koncentrací vyšších jsou tyto doby výrazně kratší. U inertních plynů se za mezní hodnotu považuje koncentrace kyslíku 12 %, což odpovídá návrhové koncentraci 43 %. To je třeba mít na zřeteli především u reálných instalací. Zvláště v ČR, kde se neprovádí kontroly výpo- 12 POJISTNÝ OBZOR 6/2007

12 Tab. 3 Hasiva podle ISO :2006 Hasivo Příklad obchodního názvu Chemický vzorec ISO CF3I Triodid CF 3 I ISO FC CEA 308 FC CEA 410 FK NOVEC 1230 CF 3 CF 2 C(0)CF(CF 3 ) 2 ISO HCFC Blend A* ) HCFC-123 HCFC-22 HCFC-124 NAF S-III FE 24 CHCl 2 CF 3 CHClF 2 CHClFCF 3 C 10 H 16 ISO HFC 125 FE 25 CHF 2 CF 3 ISO HFC-227ea FM200 CF 3 CHFCF 3 ISO HFC 23 FE13 CHF 3 ISO HFC 236fa FE36 CF 3 CH 2 CF 3 ISO IG-01 Argon Ar ISO IG-100 Dusík N 2 ISO IG-55 IG-541 Aragonite (Dusík 50 %, Argon 50 %) Inergen (Dusík 52 %, Argon 40 %, Oxid uhličitý 8 %) čtů množství hasiva, přejímací prohlídky a předepsané zkoušky těsnosti chráněného úseku. Kromě popsaného nebezpečí je třeba počítat s tím, že při přeměně kapalné fáze na plynou je výstřik plynu z hubic doprovázen snížením teploty a zhoršením viditelnosti. V každém případě velkým hlukem a turbulencí výstřikového proudu. K vyloučení možného zdravotního ohrožení osob se musí realizovat soubor opatření. K těm patří výstražná vizuální poplachová zařízení, spouštění na základě hlášení dvou hlásičů, předalarm, zpožďovací zařízení, blokovací neelektrické zařízení, stop tlačítko apod. Risk manažer a plynová HZ Risk manažer obvykle nemá možnost ovlivnit projekční část, která pro výslednou účinnost hasicího zařízení má prioritní význam. S plynovým zařízením se setká při rizikové prohlídce, kde je nucen v konkrétním případě vyhodnotit jeho přínos na snížení případných materiálních škod posuzovaného rizika. Jelikož se dosud nepodařilo zavést v ČR systém registrace doporučených dodavatelů, je na risk manažerovi, aby provedl toto vyhodnocení sám, např. s využitím klíčových otázek, které se připravují v pracovní skupině PO ČAP. N 2, Ar ISO N 2, Ar, CO 2 ISO Pozn.: Mod e je zv raznïnè novï zavedenè hasivo F-K * ) v EvropÏ zak zanè. Závěr Účinná ochrana elektrických a elektronických zařízení plynovými hasicími zařízeními předpokládá splnění řady požadavků. Projekt by měla provádět výlučně renomovaná projekční organizace disponující zahraničním know how, znalostí platných a relevantních návrhových dokumentů a vysoce kvalifikovanými projektanty. Samozřejmostí je splnění všech požadavků týkajících se tlakové bezpečnosti zařízení, ochrany zdraví osob, ekologických limitů a požadavků vyplývajících z posuzování shody. Po ukončení instalace by měla být provedena tlaková zkouška a přejímací zkouška nezávislou zkušební organizací. V tlakové stanici strojovně plynového hasicího zařízení by měla být průvodní dokumentace včetně provozní knihy s průběžně vedenými záznamy. Jednoznačnou odpověď, před jakým zařízením risk manažer nebo underwriter stojí, dá právě zmíněná provozní kniha a protokol o přejímací nebo periodické prohlídce hasicího zařízení od nezávislé zkušební organizace, jakou je např. u nás působící VdS. V žádném případě nelze dané riziko považovat za dostatečně chráněné jenom na základě zjištění nebo informace od makléře, že je instalované plynové hasicí zařízení. Stárnutí populace neznamená jen problém s důchody Problém stárnutí světové populace se nejčastěji redukuje na problém dostatečných finančních prostředků na vyplácení důchodů a na pokrytí rostoucí spotřeby stále dražší zdravotní péče. Nejnovější studie Služby stárnoucímu občanu (Serving the Aging Citizen) společnosti Deloitte ovšem mapuje hlubší souvislosti. Vedle toho, jak si státy budou opatřovat své příjmy, když daňových poplatníků ubývá, se zajímá také o to, jak se tyto prostředky budou rozdělovat a jaké služby bude stát starým lidem nabízet. Nestárnou jen vyspělé země. Stárnutí populace se projevuje už také v zemích rozvojových, jako jsou Indie, Čína, Korea či Mexiko. Je to globální problém. V příštím desetiletí dosáhne důchodového věku generace první populační exploze z 50. let minulého století. Dá se říci, že pro všechny vlády světa tím nastává éra jiného vládnutí. V ní se budou muset vyrovnat s novými úkoly, jež před ně postaví jejich staří občané. Každý někomu bude přispívat Tyto nové úkoly je možné do značné míry ilustrovat na číslech. Ve většině vyspělých zemí se rapidně zvýší poměr osob závislých na ekonomicky aktivní části obyvatel, tzv. poměr závislosti. V zemích OECD činil tento poměr v průměru 25 % v roce 2000, do roku 2020 vzroste na 35,8 %. Zatímco v USA je situace lepší (poměr činil 20,9 % v roce 2000 a stoupne na 29,1 % do roku 2020), státy EU stárnou nadprůměrně. Na konci druhé dekády v 15 původních členských zemích bude na práci ekonomicky aktivních lidí závislých 44,8 % populace. Ve Francii a Itálii to bude přes 50 % a v Maďarsku dokonce 58 % obyvatel. I když závislé osoby zahrnují i děti to 15 let věku, o růst podílu se starají hlavně penzisté. Nicméně, kdyby náhle vzrostla porodnost, problém se dočasně ještě prohloubí. Česká republika je na tom hůře ve srovnání s průměrem OECD, ale nepatrně lépe ve srovnání se západní Evropou. V roce 2000 byl její index závislosti 26,5 %, do roku 2020 má stoupnout na 41,1 %. Zásadní problém má ČR i s dalším demografickým ukazatelem natalitou. Poměr počtu narozených dětí na jednu ženu je u nás nejhorší v celé EU. Jestliže v období prvního baby-boomu v roce 1950 se u nás rodilo 2,8 dítěte na 1 dospělou ženu, v roce 1990 to bylo 1,87 a v roce 2000 jen 1,14 dítěte. Do roku 2004 sice porodnost mírně vzrostla na 1,4, ale bez imigrantů by počet obyvatel ČR i tak klesal. Statisticky je k zachování stabilního počtu obyvatel zapotřebí minimální index 2,1 dítěte na 1 ženu. Počet obyvatel ČR zůstal stabilní díky imigrantům, kteří navíc zvýšili natalitu na 1,49 v roce V roce 2006 došlo k pozitivní změně, kdy poprvé porodnost převýšila natalitu. Ve světě byla porodnost v roce 1950 podobná jako u nás v průměru 2,8 dítěte na 1 ženu. Dnes ovšem tento poměr například v Německu činí 1,4 a v Itálii jen 1,2. Populační strom se poprvé v lidské historii obrací špičkou dolů. V roce 2030 se index závislosti v západní Evropě vyšplhá nad 70 %, v Japonsku k 97 %, což prakticky znamená, že každý pracující bude mít jednoho na sobě závislého občana. Ekonomické důsledky tohoto trendu jsou zřejmé. Vznikne nedostatek pracovních sil, sníží se spotřeba a zpomalí se hospodářský růst. Státní výdaje porostou, ale příjmy se budou tenčit. Prohloubí se rozdíly mezi jednotlivými regiony a dá se očekávat i odliv kapitálu z vyspělých států do zemí s mladším obyvatelstvem. POJISTNÝ OBZOR 6/

13 Imigrace není podle Deloitte spolehlivým řešením. V letech 1950 až 1960 se počty přistěhovalců pohybovaly kolem 50 tis. ročně. Dnes jen do USA každý rok přicestuje 1,3 mil. legálních imigrantů (a miliony ilegálních), přesto země stárne. Podle studie OSN by do Evropské unie muselo přijít mezi roky 1995 a 2050 více než 700 mil. imigrantů, to je 12,7 mil. ročně, aby poměr lidí starších 65 let vůči osobám mezi 15 a 64 roky věku zůstal zachován na úrovni roku Je to však patnáctkrát více, než kolik imigrantů do EU skutečně v 90. letech přicházelo. Pro srovnání, jen do Německa by muselo do roku 2050 přijít 188 mil. lidí odjinud. V České republice vzroste počet osob starších 64 let do roku 2050 o 1,2 mil. na 3,8 mil., z toho počet lidí starších 80 let se ztrojnásobí a dosáhne 900 tisíc. Přitom v roce 2005 přišlo do země legálně 30 tis. imigrantů. Většina jich přichází ze zemí jazykově blízkých (Ukrajina, Slovensko) a z Vietnamu díky dřívějším úzkým politickým kontaktům a poměrně dobře rozšířené znalosti češtiny mezi Vietnamci. Anglicky hovořící imigranti se snaží dostat do anglicky hovořících cílových zemí. Nové zdroje příjmů Vůči těmto důsledkům vlády musejí včas najít obranu. Deloitte ve své studii navrhuje čtyři strategie: 1. Modernizace daňového systému. Mělo by ubývat daňových úlev. V současnosti také, všímají si autoři zprávy, je mnohem více zdaněno hmotné zboží než služby, avšak v budoucnu se budou služby konzumovat mnohem více než dnes. Tento trend je ještě silnější u starších osob, které obvykle nakupují méně zboží, ale více služeb. Aby se zmírnila současná vysoká závislost příjmů veřejných rozpočtů na prodeji hmotného zboží, jehož prodeje budou klesat, měla by se přesunout i daňová zátěž stejným směrem. V České republice zatím fiskální opatření vlády nejsou hrozbou stárnutí populace ovlivněna, vládě jde hlavně o zpomalení rychlého zadlužování státu. Problém stárnutí je zúžen na snahu vyhnout se dramatickému deficitu státního penzijního systému. Vláda však k žádnému rozhodnutí ohledně fiskální a důchodové reformy nedospěla. V současné době vláda připravuje návrh rovné daně z příjmu, patrná (bez konkrétních vládních výstupů) je tendence k přesunu daňové zátěže od přímých daní k nepřímým a připravuje se návrh na zvýšení DPH. Jediným konkrétním opatřením je tak zatím jen zvyšování obratové daně na tabák, benzín a alkohol. V důchodové reformě se uvažovalo o zřízení třípilířového systému, kdy by část penzí vyplácel stát, část by šla z povinného vlastního spoření občanů v produktivním věku a třetí pilíř by tvořilo dobrovolné penzijní připojištění se státním příspěvkem. To v ČR funguje již od roku 1994, částky uložené účastníky připojištění jsou však velice malé v poměru ke státem vypláceným důchodům. 2. Zvýšení průměrného věku odchodu do důchodu. Tímto krokem by bylo možné zpomalit pokles státních daňových příjmů. Prodloužení věku odchodu do důchodu koresponduje s prodlužováním průměrného věku dožití. Důležité ale je, aby se odchod do důchodu oddaloval rychleji, než průměrný věk. Člověk, který odejde do důchodu v 64 letech v roce 2005, stráví na penzi stejnou část života, jako ten, který půjde do důchodu v 68 letech v roce Prodloužení průměrného věku výhody pozdějšího odchodu do penze snižuje. V minulosti počet roků na penzi tvořil mnohem menší část z celkového života dospělého, než je tomu dnes. Některé státy se návrhy pozdějších odchodů do penze zaobírají. Velká Británie například navrhuje prodloužit důchodový věk během příštích 40 let postupně až na 68 roků. V USA by se od roku 2015 mělo odcházet do důchodu v 67 letech. V České republice se uvažuje o postupném prodlužování odchodu do důchodu o 2 měsíce pro muže a o 4 měsíce pro ženy každým rokem, takže v roce 2050 by muži odcházeli do penze v 68 a ženy v 67 letech. 3. Zpoplatnění veřejných služeb, jako je parkování, připojení k internetu, a řada dalších. Deloitte odhaduje, že příjmy veřejných rozpočtů z poplatků za služby by se měly v USA vyrovnat během několika příštích let příjmům z daní. Zpoplatnění služeb má ovšem ještě další výhody. Především se zabrání jejich nadužívání. Služby budou využívat skutečně jen ti, kteří je potřebují, a jen ti za ně budou platit. Tuto funkci splní i poplatky symbolické, například za recept od lékaře. Další výhodou je vysoká přizpůsobivost poplatků. Ty lze změnit velmi jednoduše na základě poptávky nebo sezóny, na rozdíl např. od daní, jejichž změny vyžadují zdlouhavé legislativní procesy. A samozřejmě se uhradí náklady se službami spojené. 4. Užší spolupráce veřejného a soukromého sektoru při poskytování služeb. Potenciál této spolupráce se zvyšuje díky několika skutečnostem. Lidé narození v 50. letech vykazují vyšší míru filantropie než jejich rodiče a prarodiče. Mezigenerační transfery bohatství, mj. prostřednictvím různých neziskových sociálních organizací, dosáhnou v letech 1990 až 2044 hodnoty 41 bilionů dolarů (v cenách roku 1998). Typickým příkladem takového transferu je nedávné založení nadace Billa Gatese a Warrena Buffetta. Na charitu, podle dalšího odhadu, budou v první dekádě tohoto století vynaloženy až 3 biliony dolarů, tedy téměř dvojnásobek toho, co v předcházejícím desetiletí. Ne nevýznamné jsou možnosti vytváření nových pracovních příležitostí v sociálních službách a příležitostí k práci dobrovolníků, která je také ve stárnoucí populaci oblíbena. V USA se dobrovolné činnosti v současné době věnuje 25 až 30 % osob důchodového věku, v EU je to 10 %, ale v Nizozemsku je to například rovněž čtvrtina důchodců. Vědět, co potřebují Stejnou péči, jakou vlády věnují získávání příjmů z nových zdrojů, musejí věnovat službám, za které tyto příjmy utratí. Samotné udržení výše důchodů například ještě neznamená udržení kvality života a zvýšení životní úrovně penzistů. Sociální a zdravotní služby poskytované starým lidem se přesunou ze specializovaných zařízení do jejich domovů. Umožní to nové rozdělování veřejných výdajů na tyto účely např. neziskovým organizacím, ale také moderní technologie, se kterými dnešní důchodci budou zacházet důvěrněji, než jejich rodiče, a budoucí důchodci ještě důvěrněji, než dnešní šedesátníci. Bude například potřeba řešit bydlení pro staré lidi tak, aby služby a běžné obchody měli v dosahu pěší chůzí. Řízení auta i využívání hromadné dopravy je pro staré lidi obtížné. Přesto jim i cestování lze usnadnit, například lépe viditelným dopravním značením, výraznějšími čárami na silnicích, nebo zvláštním režimem dopravy ve večerních a nočních hodinách, kdy nehodovost starších řidičů prudce stoupá. Tyto jevy ale musejí vlády sledovat, vyhodnocovat a zabývat se cíleně jejich řešením. Studie připomíná, že občané jsou klienty státu, ale také jsou důležitými voliči politické reprezentace. Posledních prezidentských voleb v USA se například zúčastnilo 72 % voličů starších 55 let, zatímco účast mezi mladými ve věku 18 až 24 let dosahovala sotva 47 %. Podobně ve Velké Británii se starší lidé účastnili parlamentních voleb ze 70 %, když celostátní průměr činil 50 %. V České republice nejsou rozdíly ve volební účasti ve skupinách obyvatel podle věku nijak výrazné. Podle průzkumu CVVM před loňskými parlamentními volbami byla účast ve volbách mezi voliči ve věku nad 60 let 62,6 % a téměř se nelišila od účasti lidí mezi 30. a 59. rokem věku. Proto by měl stát postupovat zhruba v následujících krocích: Určit si zákaznické segmenty: kdo jsou jeho klienti nyní a jak se jejich struktura změní do budoucna? Co tyto skupiny obyvatel potřebují, jaká řešení vyhledávají a jaká preferují? Jakým způsobem služby poskytovat tak, aby to pro klienty bylo přijatelné a pohodlné a pro stát zároveň úsporné? (Redakčně zpravováno podle tiskové zprávy Deloitte ze dne 26. března Více viz 14 POJISTNÝ OBZOR 6/2007

14 INFO z Evropské unie Výroční zpráva Evropské komise o digitálním hospodářství: informační a komunikační technologie představují 50 % růstu EU Podle výroční zprávy Komise veřejné a soukromé investice do informačních a telekomunikačních technologií (ICT information and communication technology) výrazně podporují inovaci a produktivitu; v souvislosti s tím, jak se Evropa přibližuje ke společnosti založené na znalostech se také začínají projevovat náznaky změn v chování spotřebitelů. Přes dosažené výsledky však společnosti působící v oblasti ICT v Evropě stále ještě narážejí na roztříštěnost právních předpisů, která je překážkou pro rozvoj celoevropských služeb a poškozuje konkurenceschopnost poskytovatelů služeb elektronických komunikací a softwarových společností. Evropská unie a její členské státy musí proto vyvinout zvýšené úsilí zejména na odstranění zbývajících překážek, které pro on-line služby v rámci vnitřního trhu existují. Výroční zpráva o i2010 každoročně hodnotí dopad úsilí členských států při zavádění ICT a hodnotí také účinnost politiky Komise týkající se vytváření udržitelného hospodářského růstu v oblasti těchto technologií. Jak vyplývá ze současné zprávy i2010, publikované koncem března t.r., odvětví ICT roste i nadále rychleji než celé evropské hospodářství. V období let 2000 až 2004 přispěly ICT k růstu produktivity EU téměř 50 %, přičemž oblastí s nejdynamičtějším růstem jsou v současnosti softwarové služby a služby informačních technologií 5,9 % v období let Ze zprávy rovněž vyplývá, že podniky investují do nových řešení ICT a Evropané jejich nové on-line služby rychle přijímají. O tomto trendu svědčí rekordní počet nových širokopásmových připojení. Zvláště vysoká míra rozšíření širokopásmového připojení je zaznamenávána v Nizozemsku (30 %) a v severských zemích (25 29 %). V případě trhu s on-line obsahem se v nadcházejících pěti letech očekává rychlý růst, jak se projevuje v rychlém nárůstu on-line prodeje hudebních nahrávek. Pro evropský výzkum bylo hlavním impulsem zahájení rámcového výzkumného programu; navzdory národním investicím do výzkumu, v jejichž důsledku by výdaje na výzkum měly do roku 2010 představovat 2,6 % HDP, je nezbytné i nadále usilovat o to, aby EU dosáhla svého cíle, jímž jsou 3 % HDP (Švédsko a Finsko již dnes vydávají na výzkum 3,9 % a 3,5 % svých HDP). Akční plán egovernment vypracovaný Komisí pomohl členským státům zdokonalit veřejné služby poskytované on-line. Tyto služby jsou stále propracovanější a využívá je rostoucí počet Evropanů. Podpora ICT v oblasti zdravotnictví a vzdělávání po celé Evropě rovněž zaznamenává silný růst; při zavádění služeb v těchto oblastech však musí příslušné správní orgány dbát o to, aby k nim měli přístup všichni občané. Pokud se týká jednotlivých členských států, ze zprávy vyplývá, že vedoucí pozici v oblasti mobilních telefonů třetí generace a vývoje optických vláken zaujímá Itálie, zatímco nejvíce domácností s digitální televizí je ve Spojeném království. V Dánsku, Nizozemsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království a Belgii je míra rozšíření širokopásmového připojení vyšší než ve Spojených státech a v Japonsku. Tato úroveň rozšíření širokopásmového připojení přináší pozitivní výsledky: např. využití ICT v dánských školách je nejvyšší v Evropě a dánské podniky jsou nejpokročilejšími uživateli internetu a elektronického obchodu v EU; britští a švédští zaměstnanci mají nejlepší odbornou přípravu v oblasti ICT; v Nizozemsku je nejvíce spotřebitelů her a on-line hudby. Letošní zpráva o i2010 rovněž stanoví klíčové politické otázky pro budoucnost. Diskuse o nich se uskuteční během přezkumu strategie i2010 na konci roku K těmto otázkám patří posouzení politických dopadů nových trendů v oblasti sítí a internetu, posílení uživatelského hlediska v inovaci ICT a odstranění umělých národních hranic pro on-line služby. Pozn.: Strategie 2010 přijatá Komisí dne 1. června 2005 prosazuje konvergenci politik v odvětví ICT s cílem propojit regulační nástroje a podporu výzkumu v rámci EU v zájmu růstu a zaměstnanosti. Evropská rada na svém zasedání na jaře 2006 vyzvala členské státy a Komisi, aby strategii i2010 důrazně prováděly. Pramen: Tisková zpráva Evropské komise Evropská komise požaduje od devíti členských států informace o diskriminačním zdaňování dividend a úroků vyplácených zahraničním penzijním fondům Evropská komise rozhodla zaslat formou úředního oznámení České republice, Dánsku, Litvě, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku žádost o informace o pravidlech těchto států, podle nichž lze výplaty dividend a/nebo úroků zahraničním penzijním fondům (platby do zahraničí) zdaňovat více než výplaty dividend a/nebo úroků tuzemským penzijním fondům (tuzemské platby). Komise pochybuje o tom, že takové vyšší zdanění je slučitelné se Smlouvou o Evropské unii a s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, neboť může omezit volný pohyb kapitálu. Dotyčné členské státy by měly na žádost Komise odpovědět do dvou měsíců. Úřední oznámení je prvním krokem řízení pro porušení povinnosti ze Smlouvy podle článku 228 Smlouvy o Evropském společenství. Podle komisaře pro otázky daní a cel László Kovácse si evropské odvětví penzijních fondů stěžovalo na vyšší zdanění penzijních fondů, pokud tyto fondy podle Smlouvy o ES vykonávají svá práva na přeshraniční investování. Většina členských států osvobozuje své tuzemské penzijní fondy od daně ze zisku a/nebo daně z příjmu. Kromě toho obvykle většina členských států stanoví při jeho vzniku osvobození od srážkové daně (withholding tax), vybírané srážkou z dividend a úroků vyplácených tuzemským penzijním fondům. Pokud takové osvobození od daně při vzniku příjmu není, uplatňuje většina států obvykle postup refundace, kterým může penzijní fond srážkovou daň nárokovat zpět. Zahraniční penzijní fondy však pro osvobození při vzniku příjmu nebo pro postup refundace nemusejí být způsobilé, a tak výsledkem může být stav, kdy stát vzniku vybírá vyšší daň z úroků nebo dividend vyplácených zahraničním fondům než z úroků nebo dividend vyplácených tuzemským fondům. Pokud členský stát vybírá vyšší daň od zahraničních penzijních fondů, může to tyto fondy odrazovat od investic v uvedeném členském státu. Stejně tak se tím pravděpodobně pro společnosti usazené v uvedeném členském státu ztěžuje možnost přilákat kapitál z těchto zahraničních penzijních fondů. Vyšší zdanění zahraničních penzijních fondů může tudíž představovat omezení volného pohybu kapitálu, který je chráněn článkem 56 Smlouvy o ES a článkem 40 Smlouvy o EHP. Komise neví o žádném odůvodnění pro takové omezení. Komise konstatuje, že rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu Denkavit, věc C 170/05 ze dne 14. prosince 2006* ) o dividendách vyplácených do zahraničí, se jeví jako potvrzení toho, že vyšší zdanění dividend a úroků vyplácených do zahraničí než tuzemských výplat dividend a úroků není v souladu se svobodami podle Smlouvy. Na základě obdržených stížností Komise stále zkoumá situaci v dalších členských státech. To může vést k zahájení dalších řízení pro porušení povinnosti ze Smlouvy. Přehled otázek souvisejících se zdaňováním dividend je obsažen ve Sdělení Komise ze dne 19. prosince 2003 o zdanění dividend vyplácených fyzickým osobám. Obecné informace o opatřeních proti členským státům v důsledku porušení povinnosti ze Smlouvy lze nalézt na internetové stránce: Evropský parlament schválil směrnici o platebních službách společné prohlášení Evropské centrální banky a Evropské komise Evropský parlament schválil dne 24. dubna 2007 návrh směrnice o platebních službách (Payment Services Directive PSD). Text směrnice o platebních službách * ) ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) ze dne 14. prosince 2006 (Svoboda usazování Daň ze zisku Výplata dividend Osvobození dividend vyplacených společnostem rezidentům Srážková daň vybíraná z dividend vyplacených společnostem nerezidentům Smlouva o zamezení dvojího zdanění Možnost započtení sražené částky na daň dlužnou v jiném členském státě) ve věci C 170/05, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Conseil d État (Francie) ze dne 15. prosince 2004, došlým Soudnímu dvoru dne 8. února 2005, v řízení Denkavit International BV, Denkavit France SARL proti Ministre de l Économie, des Finances et de l Industrie. bude nyní předán Radě EU ke konečnému schválení. Členské státy by následně měly tuto směrnici zavést do vnitrostátní legislativy co nejdříve, nejpozději však do 1. listopadu Cílem směrnice o platebních službách je zajistit, aby byly uvnitř EU platby (zejména bezhotovostní převody, přímé inkaso a platby prostřednictvím bankovních karet) stejně jednoduché, efektivní a bezpečné jako vnitrostátní platby uvnitř jednotlivých členských států. K tomu má směrnice přispět tím, že vytvoří právní základ, který umožní vznik Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Směrnice o platebních službách posílí práva a ochranu všech uživatelů služeb platebního styku (spotřebitelů, obchodníků, velkých i malých podniků a veřejných orgánů). Evropská centrální banka (ECB) a Evropská komise považují schválení směrnice o platebních službách Evropským parlamentem za zásadní krok k realizaci výše zmíněného projektu SEPA. Směrnice harmonizuje právní rámec, a tím výrazně usnadní provozní zavádění nástrojů SEPA v bankovním sektoru a používání těchto nástrojů koncovými uživateli. Vznikne tak základ pro jednotný domácí trh pro platby v eurech. Navíc tato směrnice vytvoří vhodná pravidla obezřetného podnikání pro subjekty nově vstupující na trh klientských plateb, čímž posílí ochranu spotřebitelů a podpoří konkurenční prostředí a inovace. To by mělo podpořit technický pokrok a prostřednictvím nových produktů, jako například elektronické fakturace, vytvořit nové příležitosti, jež mohou přinést výrazný prospěch pro velké množství hospodářských subjektů. Evropská rada pro platby a obecně bankovní sektor v Evropě již dosáhl výrazného pokroku v realizaci projektu SEPA. Jelikož Evropský parlament nyní schválil návrh směrnice o platebních službách, ECB a Evropská komise vyzývají bankovní sektor a další zainteresované subjekty, aby zachovaly svůj zájem a zintenzivnily přípravy na spuštění projektu SEPA k 1. lednu 2008 a na jeho následné úspěšné a včasné zavedení do obecné praxe. ECB a Evropská komise budou toto úsilí i nadále podporovat. Více informací na: internal_market/payments/framework/index_en.htm Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o nové směrnici o povodních Evropský parlament přijal dne 25. dubna 2007 kompromisní podobu směrnice o hodnocení a řízení povodňových rizik, na které se dohodl s Radou EU. Tuto směrnici navrhla Komise v roce 2006 s cílem předcházet povodním a omezovat jejich dopady na lidské zdraví, životní prostředí, infrastrukturu a majetek. Od roku 1998 mají povodně v Evropě na svědomí přibližně 700 obětí, přesídlení kolem půl milionu osob a nejméně 25 miliard eur pojištěných škod. Nová směrnice bude po členských státech vyžadovat identifikaci povodí řek a souvisejících přímořských oblastí, které jsou ohroženy povodněmi, a vyhotovení map povodňových rizik a plánů pro tyto zóny. Pramen: Tisková zpráva Evropské komise Připravil: Ing. Josef Čížek POJISTNÝ OBZOR 6/

15 Evropská asociace finančního managementu & marketingu (EFMA European Financial Management & Marketing Association) a konzultantská společnost Capgemini zveřejnily zprávu o světovém pojišťovnictví Jejím zdrojem je průzkum trhu, který zahrnul asi zákazníků pojišťoven a 350 distributorů (z pohledu zákona č. 38/2004 Sb. pojišťovacích zprostředkovatelů). Dotazováno bylo také přes 50 manažerů pojišťoven. Zpráva se zaměřila na sedm zemí (Francii, SRN, Itálii, Nizozemsko, Španělsko, Velkou Británii a USA). Tyto země se podílejí zhruba 60 % na světovém předepsaném pojistném. Z těchto hledisek lze průzkum považovat za reprezentativní. Jeho závěry mohou být přínosné i pro příslušné odborníky v českém pojišťovnictví, zejména pokud jde o postižení budoucích trendů vývoje. Zveřejněná zpráva má 46 stran a lze ji najít na Cílem článku je na ni především upozornit, a to výběrem dvou z mnoha zkoumaných otázek. První otázkou je profil typického zákazníka pojišťoven. Dospělo se k tomu, že tento profil se mění a vyvíjí, ale jedno lze podle zpracovatelů průzkumu konstatovat jednoznačně: je stále náročnější zákazníkovi poskytovat služby. S používáním Internetu roste v oboru transparentnost, zákazník má lepší informace o produktu a cenách a výhodnější vyjednávací pozici. Krátce řečeno, zákazník se stal více samostatný, citlivější na ceny a méně loajální. Průzkum se detailně zabývá klíčovými oblastmi zákazníkovi strategie, na něž se pojišťovny musí zaměřit. Mezi ně patří i kritéria důležitá pro nákup pojištění. Podle průzkumu většina zákazníků tvrdí, že cena (pojistné) je pro ně nejdůležitější faktor. Jejich sklon k takovému názoru či rozhodování není však absolutní. U neživotního pojištění se zákazníci skutečně většinou zaměřují na cenu, ale u investičního životního pojištění (tj. životního pojištění spojeného s investičním fondem) se pojistné stává méně důležitým faktorem než plnění. Význam kritérií pro výběr produktu se liší kromě toho podle zemí, jak ukazuje tab. 1. K profilu zákazníka pojišťoven Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., Česká asociace pojišťoven Zpráva zdůvodňuje například vysokou roli ceny při rozhodování klienta ve Velké Británii tím, že na tomto trhu panuje vysoká konkurence a že klient je vysloveně bombardován nabídkami pojišťoven. První, čím prý musí pojišťovna oslovit zákazníka, je cena a produkt. Pak teprve mohou pojišťovny získat v konkurenci body tím, že svoji kvalitu prokáží například poradenstvím. Srovnání ukazuje i značný podíl poradenství při klientově rozhodování v Nizozemsku nebo péče o klienta ve Francii. Druhá z otázek, která stojí za určitou zmínku, je využití Internetu. Ještě zhruba před deseti lety mohly být prodejní kanály jednoduše členěny na přímý prodej a pojišťovací zprostředkovatele. To se však změnilo s Internetem, rozvojem bankopojištění a alternativními prostředky zasahování zákazníků, tj. se zapojením maloobchodní sítě. Pokud jde o samotný Internet, tak lze upozornit na dva aspekty: 1. Internet je nyní diskrétní kanál, Tab. 1 Z kladnì faktory ovlivúujìcì rozhodnutì klienta o n kupu ( daje v %) Země cena produkt poradenství značka/důvěra péče o klienta Velká Británie USA Francie SRN Itálie Nizozemsko Španělsko Celkem Pramen: World Insurance Report, EFMA/Capgemini, 2007, str. 9 Tab. 2 Preference z kaznìk z hlediska n kupu pojiötïnì on-line (podle zemì, v %) Země Velká Británie Nizozemsko SRN Španělsko Itálie Francie USA neživotní pojištění životní pojištění Pramen: World Insurance Report, EFMA/Capgemini, 2007, str. 12 jehož prostřednictvím zákazník může zkoumat informace o pojišťovně a pojistných produktech, kontaktovat pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatele, nakoupit pojištění a spravovat si ho. Prostě celý životní cyklus pojistného produktu může být iniciován a řízen on-line, 2. Internet umožňuje, aby pojišťovací zprostředkovatelé a pojišťovny ve vzájemném elektronickém propojení reagovaly na širokou škálu prodejních transakcí. Celkově 20 % zákazníků, kteří byli dotazováni, preferuje Internet jako základní kanál k nákupu pojištění. Průměr u životního pojištění činí 18 % a u neživotního pojištění 24 %. Stav v jednotlivých zemích ukazuje tab. 2. Z ní plyne, že rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou poměrně značné, například mezi Velkou Británií a USA. Ve Velké Británii bylo nezbytné snížit náklady na získání zákazníků přípravou rychlých a jednoduchých on-line aplikací. V USA má zase velkou tradici prodej přes pojišťovací zprostředkovatele; mimo to si zákazníci pomalu zvykají na bankovní služby on line, takže dané zpoždění v pojišťovnictví není žádným překvapením. Ve všech sledovaných zemích se ale ukázalo, že preference zákazníků jsou vyšší u neživotního než u životního pojištění. To může být dáno i tím, že životní pojištění vyžaduje přece jen hlubší rozhodování, více informací a poradenství. Jedna věc je ovšem preference kanálu pro nákup a druhá skutečný nákup pojištění. Průzkum dokládá, že jen 16 % zákazníků učinilo svůj poslední nákup pojištění přes Internet. Tento údaj se znovu pochopitelně liší, pokud jde o jednotlivé země. Ve Velké Británii nakoupilo pojištění přes Internet 39 % dotazovaných zákazníků a v USA jen 10 %. Rostoucí roli Internetu si uvědomují i pojišťovací zprostředkovatelé. Za konkurenční hrozbu do budoucna z hlediska prodejů ho považuje 74 % z nich (27 % ho uvedlo na prvním místě, 24 % na druhém a 23 % na třetím místě). Teprve za Internetem jako konkurenční hrozba pro zprostředkovatele zůstalo bancassurance (55 %) a nezávislí finanční poradci (42 %). Z celého průzkumu vyvodili zpracovatelé tyto závěry: 1. Pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé mohou mít užitek z lepší znalosti svých zákazníků. Snadněji a účinněji budou moci uspokojovat jejich potřeby a udržovat profitabilní růst. Pozornost si v této souvislosti zaslouží například zkoumání důvodů, proč za posledních pět let 40 % zákazníků v oblasti neživotního pojištění změnilo ve sledovaných zemích pojišťovnu. 2. Pojišťovny, které jsou skutečným partnerem distributorům a poskytují jim snadný přístup k údajům, moderním nástrojům a zlepšují neustále služby, vytvářejí současně větší přidanou hodnotu pro jejich zákazníky. 3. Pojišťovny budou muset být více efektivní ve sladění jejich cenové a produktové strategie s potřebami jejich cílových zákazníků. Obdobně musí reagovat jejich distribuční sítě. 16 POJISTNÝ OBZOR 6/2007

16 AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ Pojišťovny na palestinských územích Přestože zprávy o situaci na autonomních palestinských územích nejsou v posledních měsících příliš optimistické, působí zde stále několik pojišťoven. Vlna nestability, zejména skutečnost, že zaměstnanci státu nedostávali dlouhou dobu mzdy, postihla i portfolio pojišťoven. Mnohé domácnosti byly nuceny prodávat majetek, utrácet úspory, odkládat placení účtů a půjčovat si peníze. Na druhé straně chaos vyvolal zvýšené množství škod i podvodů. Přestože palestinská vláda musí řešit naléhavé aktuální úkoly, přijala několik kroků k posílení pojišťovnictví. Nový zákon upravuje solventnost, požadavky na kapitál a licencování pojišťoven. Zakazuje také podnikání pojišťoven bez uděleného povolení. Dozor nad pojišťovnami vykonává úřad pro kapitálový trh. Celý palestinský pojistný trh představuje předepsané pojistné jen asi 60 mil. USD, z toho tři čtvrtiny připadají na pojištění motorových vozidel. Na životní pojištění připadá jen velmi malá část. Pramen: Axco World č. 26, 1. čtvrtletí 2007 (La) 100 let odborovè organizace v ËeskoslovenskÈm a ËeskÈm pojiöùovnictvì Letos v dubnu uplynulo 100 let, kdy bylo v domï obchodnickèho spolku Merkur v Pa ÌûskÈ ulici v Praze 1 na ustavujìcì valnè hromadï zaloûeno SdruûenÌ penïûnìho ednictva jako prvnì nepolitick odborov organizace Ëesk ch penïûnìch ednìk v tehdejöìm Rakousko-Uhersku. JejÌm kolem a cìlem bylo, jak pravì ustavujìcì dokumenty: Ñ...h jiti pr vnì, sluûebnì, hmotnè a soci lnì z jmy Ëlenstva a starati se o zlepöenì jeho pomïr.ì SdruûenÌ rychle sìlilo a z p vodnìch 800 Ëlen mïlo v roce 1912 jiû Po vìtïznè st vce za vyööì platy a lepöì postavenì ednictva v roce 1919 a 1920 vzrostla Ëlensk z kladna aû na 10 tisìc Ëlen. SdruûenÌ ve 30. letech minulèho stoletì chr nilo svè Ëleny v obdobì krize proti nezamïstnanosti a Ëelilo propouötïnì v penïûnictvì. Po v lce v roce 1945 byly odborovè organizace v penïûnictvì zaëlenïny v r mci ROH do odborovèho svazu penïûnictvì, st tnìch org n a zahraniënìho obchodu. SouËasn Odborov svaz pracovnìk penïûnictvì a pojiöùovnictvì byl zaloûen v r a je Ëlenem»MKOS a mezin rodnì organizace odbor. Ve Ëtvrtek 19. dubna se v praûskèm hotelu Olöanka uskuteënila prezentace OborovÈho svazu pracovnìk penïûnictvì a pojiöùovnictvì u p Ìleûitosti 100. v roënì jeho zaloûenì. Akce se z Ëastnili z stupci zamïstnavatel z ad bankovnìch a pojiöùovacìch subjekt v»r, zakl dajìcì ËlenovÈ OS a dalöì hostè. (eva) PERSONÁLIE PERSONÁLIE PERSONÁLIE Komunikaci Allianz pojišťovny řídí Pavla Paseková Od 1. května 2007 řídí externí a interní komunikaci Allianz pojišťovny Pavla Paseková. Současně působí jako tisková mluvčí společnosti. Pavla Paseková přichází do Allianz pojišťovny z ebanky, kde poslední tři roky vedla divizi interní a externí komunikace. V oboru komunikace a práce s médii působí již řadu let; v letech byla tiskovou mluvčí a vedoucí komunikace Českomoravské stavební spořitelny, v letech pracovala v útvaru komunikace a marketingu v Erste Bank Sparkassen CR. P. Paseková absolvovala Filosofickou fakultu MU v Brně, obor moderní filologie. Hovoří anglicky, německy, italsky a rusky. K jejím koníčkům patří překladatelství (je členkou Obce překladatelů), historie, výtvarné umění, divadlo a cestování, rekreačně se věnuje lyžování, plavání a in-line bruslení. Telegraficky Česká pojišťovna již třetím rokem pravidelně sleduje a vyhodnocuje nehodovost českých měst a přiděluje jim takzvaný ČP Index bezpečnosti. Za uplynulé dva roky se 13 krajských i 59 okresních měst České republiky roztřídilo podle počtu těžkých a smrtelných zranění na města více či méně bezpečná. A protože z loňského šetření vyplynula výrazná meziroční zlepšení i zhoršení, vyhlásila Česká pojišťovna loni na jaře soutěž o tři Skokany roku. Finanční příspěvek České pojišťovny na další dopravně bezpečnostní opatření v úhrnné částce 500 tisíc korun si za největší posun v rámci ČP Indexu bezpečnosti v roce 2006 rozdělí tři města Hradec Králové, Česká Lípa a Kolín. Více viz (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 4. května 2007) V prvním čtvrtletí 2007 pokračoval růst Allianz ve střední a východní Evropě. Zisk se zvýšil o 26,5 % z 838 milionů eur ve stejném období loňského roku na 1,06 mld. eur (cca 30 mld. Kč). Celkový zisk za čtvrtletí hranici jedné miliardy eur překročil vůbec poprvé. Více viz (Z tiskové zprávy Allianz pojišťovny, a. s., ze dne 14. května 2007) Devátý ročník této celostátní akce, jejímž pořadatelem je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a hlavním partnerem Generali Pojišťovna a. s., se uskutečnila od 24. do 27. května ve 27 městech po celé ČR. Smyslem Bambiriády je upozornit veřejnost na činnost dětských a mládežnických sdružení, která se celoročně zabývají mimoškolní výchovou nejmladší generace. Jejím prostřednictvím mají jednotlivé organizace a spolky možnost představit své programy trávení volného času. Na akci se každým rokem představí přibližně stovka organizací, navštíví ji desetitisíce návštěvníků v Praze, statisíce pak v celé ČR. Více viz (Z tiskové zprávy Generali Pojišťovny a. s. ze dne 16. května 2007) Allianz je celosvětovým partnerem závodů Formule 1. Díky statutu celosvětového partnera má Allianz exkluzivitu pro sektor poskytovatelů finančních služeb v pojišťovnictví, správě majetku a bankovnictví. Těžištěm komunikační strategie v souvislosti se závody Formule 1 bude téma bezpečnosti silničního provozu. Allianz připravuje řadu podpůrných materiálů k tématu bezpečnosti a bude tak využívat atraktivity závodů Formule 1 k upozorňování na otázky všeobecné bezpečnosti na cestách. Více viz (Z tiskové zprávy Allianz pojišťovny, a. s., ze dne 16. května 2007) V loňském roce registrovala Česká pojišťovna platby od 4618 zaměstnavatelů, kteří přispívají svým zaměstnancům na životní pojištění. Oproti předcházejícímu roku jejich počet narostl o 1100 a od roku 2002 se zdvojnásobil. Zaměstnanecké pojistné programy v sobě skrývají obrovský potenciál a jsou v dnešní době jednou z mála oblastí životního pojištění, která nestagnuje. Do dalších let by je ještě podpořilo, kdyby se daňové úlevy netýkaly jen dlouhodobých spořících produktů, ale i jiných krátkodobějších pojištění, která kryjí stejně důležitá rizika. Oprávněně se očekává, že jejich role v souvislosti s akutní potřebou penzijní reformy poroste velmi rychle, protože životní pojištění začíná mít pro pracovníky i manažery firem delší životnost než mobil, auto a jiné výhody. Více viz (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 17. května 2007) Připravila Eva Trojanová POJISTNÝ OBZOR 6/

17 AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ JUDr. Vlasta Miklušáková, advokátka K problematice přímého nároku poškozeného vůči pojistiteli ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla podle vyhl. č. 492/1991 Sb. (II. část) V tomto článku chci navázat na v minulém čísle uváděnou úvahu o změnách v praktických řešeních problémů poté, co se věci staly předmětem soudních sporů, a zaujala k nim stanovisko judikatura. Velmi překvapivě řeší jedno soudní rozhodnutí výklad k ust. 10 odst. 5 vyhlášky č. 492/1991 Sb. (dále jen vyhláška). Podle tohoto ustanovení, nesplnil-li pojištěný svou povinnost oznámit pojišťovně škodnou událost do 15 dnů, má poškozený přímo proti pojišťovně právo na plnění v témže rozsahu, v jakém by mu byla pojišťovna povinna nahradit škodu za pojištěného. Praxe vždy vykládala toto ustanovení tak, že nesplněním povinnosti se nemíní snad opožděné hlášení pojišťovně, ale neohlášení události vůbec. Už proto, že právo přímého nároku je v ustanovení 10 odst. 5 vyhlášky dáváno do kontextu s ust. 8 vyhlášky, který se týká škody způsobené nezjištěnou osobou a podmínkou policejního šetření. Krajský soud v Praze v jednom případě, kde byl vznášen přímý nárok poškozeného podle 9 odst. 2 vyhlášky, žalobu zamítl pro ne- dostatek podmínek pro použití tohoto ustanovení tak, jak byla o něm zmínka v minulém čísle Pojistného obzoru a vyslovil zároveň názor, že na případ by bylo možné aplikovat právě ust. 10 odst. 5 vyhlášky, jelikož pojištěný oznámil škodnou událost téměř po dvou měsících, místo ve lhůtě 15 dnů od jejího vzniku. Jinými slovy, jestliže se poškozený domáhal přímo na pojišťovně místo na škůdci svého nároku na náhradu škody a přitom nebyl tento nárok přiznán soudně ani s pojišťovnou dohodnut, vyslovil Krajský soud v Praze, že z tohoto důvodu nelze sice nárok přiznat, ale bylo by možné ho přiznat jako přímý nárok z důvodu pozdního hlášení (kdyby v daném konkrétním případě nebyl už promlčen). Na takový postup a závěr nikdo (ani soud I. stupně) nepomyslel, protože praxe jednoznačně postupovala dosud podle 10 odst. 5 vyhlášky jen tehdy, když škodná událost nebyla pojistiteli hlášena vůbec. To bylo také příčinou promlčení nároku, protože žalobce zákonitě pomýšlel právě jen na ust. 9 odst. 2, kdy promlčecí lhůta začne z povahy věci běžet mnohem později než lhůta pro nárok podle 10 odst. 5 vyhlášky. Tento případ je nepříjemným zjištěním, že v případě změny dosavadního výkladu zákonných ustanovení lze přijít o možnost domoci se určitého nároku. A to i přesto, že na nově přijatý výklad soudu s ohledem na letitou obecnou praxi mohlo být jen obtížně předem pomýšleno. Je paradoxní, že nová právní úprava by takto zpětně působit nemohla, zatímco takovému účinku pouhého výkladu nelze zabránit. Proces odškodňování pojistek obětí holocaustu byl ukončen Mezinárodní komise pro pojistné události obětí holocaustu (International Commission on Holocaust Era Insurance Claims ICHE- IC) oficiálně oznámila v březnu 2007 ve Washingtonu, že ukončila mezinárodní proces odškodňování obětí holocaustu a jejich dědiců, jejichž pojistky byly v nacionálně socialistickém Německu zabaveny a dosud nebyly odškodněny. S ohledem na přezkoumané smlouvy uzavřené s pojišťovnami v tehdejší Německé říši mohlo být odškodněno ještě pojistek. Za ně bylo vyplaceno 102,16 mil. USD formou přímých nebo humanitárních plnění 8664 obětem holocaustu nebo jejich dědicům. Minimální částka odškodnění činila 3000 USD, průměrné odškodnění bylo 9000 USD za jednu pojistku. Celosvětově ICHEIC rozdělila asi 306 mil. USD na individuální a všeobecná plnění. Německý podíl na tomto celosvětovém odškodňovacím procesu byl umožněn na základě trojstranné dohody mezi německou asociací pojišťoven GDV, ICHEIC a spolkovou nadací Paměť, odpovědnost a budoucnost (EVZ). Odpovědnost za koordinaci a realizaci odškodňovacího procesu v Německu měly GDV a nadace EVZ. Na přezkoumání návrhů na odškodnění, jejichž počet výrazně překračoval počet pojistek způsobilých k odškodnění, se podílely všechny německé pojišťovny, které buď existovaly před rokem 1945, nebo jsou právními nástupci takových podniků. Tím mohlo být zajištěno, že kritéria zpracování návrhů a odškodnění, vypracovaná společně partnery, budou realizována celým německým pojistným trhem. Umožnilo to vyčerpávající přezkoumání všech návrhů na odškodnění nevyplacených nebo zabavených a dosud neodškodněných pojistek obětí holocaustu z doby před rokem Základem odškodnění byla kritéria dokazování, výrazně zjednodušená ve prospěch navrhovatelů. Byly odškodněny i nároky, kdy pojišťovny sice již plnily, ale na tzv. vázané účty, zabavené nacistickým režimem. Vycházelo se z toho, že tímto postupem mohou být odškodněny všechny případné dosud nezlikvidované pojistné nároky obětí holocaustu a jejich dědiců. Finanční odškodnění sice nemůže nahradit utrpení obětí, ale je aspoň malým kouskem spravedlnosti. Dohody o postupu odškodňování mezi ICHEIC, GDV a nadací EVZ vycházely z mezivládní dohody mezi Německem, USA, Izraelem, některými východoevropskými zeměmi a židovskými organizacemi z roku Po podpisu mezinárodní smlouvy daly německé pojišťovny nadaci EVZ k dispozici vysokou částku 5,1 mld. eur. Z prostředků nadace bylo převedeno ICHEIC víc než 285 mil. eur. To představovalo největší část prostředků na odškodnění, které ICHEIC dostala z různých zemí světa. Těmito penězi byly vyplaceny jak oprávněné nároky na odškodnění bývalých židovských pojištěných nebo jejich dědiců, tak byla poskytnuta všeobecná humanitární plnění pro oběti holocaustu. Vedle toho, že daly prostředky na odškodnění, se německé pojišťovny podílely na odškodnění vlastním rozsáhlým výzkumem a zpracováním návrhů na odškodnění. I přes oficiální ukončení odškodňovacího procesu si jsou německé pojišťovny vědomy své odpovědnosti. Pokud by byly na některou pojišťovnu v budoucnosti vzneseny konkrétní dotazy, budou předmětem podrobného přešetření. Pramen: Tisková zpráva GDV, (La) 18 POJISTNÝ OBZOR 6/2007

18 V tak prestižní sbírce, jakou disponuje Česká pojišťovna a. s., nemohou chybět ani díla českého malíře Václava Brožíka ( ). Věnoval se především historické malbě a jeho obrazy jsou ozdobou mnohých galerií. Dva z jeho monumentálních obrazů, Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým a Volba Jiřího z Poděbrad za českého krále, jsou umístěny na Staroměstské radnici v Praze v síni nazvané k jeho poctě, Brožíkova síň. Česká pojišťovna a. s. vlastní celkem 11 Brožíkových obrazů. Je mezi nimi kupříkladu Předvedení zpěvačky, o rozměrech 114 x 145 cm, Narození Páně, 96 x 126 cm, Dáma s kyticí, 105 x 86 cm, nebo Podvečer na pastvě, 55 x 75 cm. Václav Brožík se narodil 5. března 1851 na samotě u Třemošné poblíž Plzně jako čtvrtý syn zámečníka Josefa Brožíka, zaměstnaného v tamějších Klotzových hamrech a matce Kateřině, rozené Zikmundové. Po třech letech se rodina přestěhovala do Prahy či vlastně do Košíř, neboť živitel rodiny získal zaměstnání v Ringhoferově továrně na Smíchově, při výrobě vagónových per. Mimo her a zábav se svými spolužáky měl malý Václav Brožík ještě další zájem, který postupně vše převýšil malování. Jeden z jeho vrstevníků upozornil na talentovaného chlapce svého otce, pražského měšťana a majitele vinice Mlynářka, Pavla Vňoučka. S jeho pomocí a dalších vlivných přímluvců byl po doplnění svého vzdělání Václav Brožík přijat 13. října 1868 na pražskou malířskou akademii. Chtěl však za každou cenu samostatně malovat, studia na Akademii přerušil a vstoupil do ateliéru pražského malíře prof. Emila Lauffera. První jeho větší obraz, Eva Popelovna z Lobkovic navštivší otce svého ve vězení, byl vystaven v roce 1871 na Žofíně. Zakoupila ho Krasoumná jednota do slosování za 300 zlatých. Výhra připadla Arthuru Carrarovi, obchodníkovi z Gibraltaru. V témže roce odešel Brožík na malířskou Akademii do Drážďan. Tamější galerie naplnila jeho touhu po studiu děl starých mistrů. Pobýval i v Mnichově, kde namaloval obrazy Sv. Iria, a Justice na Bílé hoře. Do Prahy na pražskou Akademii se vrátil v roce 1874, mohl zde ke své práci zdarma užívat ateliér a modely. V té době získal i své první mecenáše, E. Kittla a A. Olivu, Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven Obdobně jako význačné světové finanční instituce také československé a později české banky a pojišťovny po generace shromažďovaly ve svých sbírkách díla předních výtvarných umělců. Prozíravá akviziční politika těchto institucí vedla k investicím posilujícím jejich prestiž, totiž do sbírek uměleckých děl, především malířských, grafik, plastik, soch, ale třeba i uměleckých fotografií. Mezi takové významné finanční domy u nás, v našem případě pojišťovny, patří na přední místo Česká pojišťovna a. s. a Kooperativa, pojišťovna, a. s. Důvodem pro vytváření hodnotných uměleckých sbírek nebyla jen potřeba okázale si vyzdobit prostory finančních domů nebo dobře a bezpečně uložit finanční prostředky. V mnoha případech tímto způsobem pojišťovny podporovaly talentované výtvarné umělce v počátcích jejich kariéry. Je chvályhodné, že sbírky nezůstávají skryty v depozitářích naopak, výtvarná díla jsou při různých příležitostech představována odborné i laické veřejnosti. Na této stránce vám budeme ve volném seriálu postupně představovat umělce, jejichž díla jsou ve sbírkách pojišťoven zastoupena. Poděkování patří příslušným zaměstnancům výše jmenovaných pojišťoven za nevšední ochotu, s jakou přistoupili ke spolupráci na tomto seriálu. Václav Brožík stejně jako později suchdolského statkáře a velkého milovníka umění Alexandra Brandejse. Zanedlouho Václav Brožík podnikl svou první cestu do Paříže. Později tam pobýval dlouhodobě a dokonce se zde i oženil. O sňatku již známého českého umělce informoval 21. listopadu 1879 své čtenáře i časopis Světozor: Krajan náš Václav Brožík sděluje nám zvláštním přípisem, že 12. t. m. v Paříži slavil svůj sňatek se slečnou Minou Sedelmayerovou, dcerou obchodníka v obrazích pana Karla Sedelmayera. Brožík přijede co nevidět do Prahy. Přátelé jeho hodlají ho zde uvítati způsobem slavnostním. Mezi jinými bude na jeho počest uspořádán také slavnostní banket. Svými plátny se Václav Brožík stal velice uznávaným malířem a na četných výstavách sklízel jeden vavřín za druhým. Maloval portréty, krajiny, zátiší, děti i prosté venkovany, ale jeho specializací byly scény z české i habsburské historie. Brožík se poměrně výrazně zapsal i do výtvarných dějin Národního divadla v Praze a to výzdobou královské lóže. Zajímavé je, jakým způsobem zůstal Praze zachován Brožíkův obraz Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým. V Paříži byl výhradním odběratelem jeho tvorby tchán Karel Sedelmayer. Tak se stal majitelem tohoto obrazu. Když o obraz projevila enormní zájem pražská městská rada v čele s purkmistrem JUDr. Tomášem Černým, nabídl ho k odprodeji za Kč. Proto byl ustanoven komitét, jehož úkolem bylo tyto finanční prostředky získat. I Mistr Brožík měl zájem, aby se obraz dostal do vlasti a tak nabídl za tím účelem věnovat zlatých. Koupě se nakonec k prospěchu Prahy realizovala. V roce 1893 se Brožík vrátil do vlasti, aby se stal profesorem na pražské Akademii. Jeho žena i děti Olga a Maurice zůstaly v Paříži. Pan profesor pak bydlel se svojí sestrou a starým otcem v Revoluční třídě čp Za svého života dosáhl Václav Brožík četných vyznamenání. Stal se důstojníkem čestné legie a poté členem Francouzského institutu. To byla pocta nebývalá, neboť počet akademiků je dodnes limitován a členství se uděluje pouze, když někdo zemře. Za obraz, Tu felix Austria nube, byl císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu. Velký český malíř Václav Brožík rozdělil své nejplodnější umělecké roky mezi dvě evropské metropole, Prahu a Paříž. V městě nad Seinou také 15. dubna 1901 zemřel a byl pochován na hřbitově v Montmartru. V říjnu 1905 mu byla na jeho rodném domku u Třemošné odhalena pamětní deska. V roce 2000 byla ve výstavní síni Masné krámy v Plzni uspořádána výstava 80 obrazů Václava Brožíka. Setkala se s velkým zájmem veřejnosti, stejně jako o tři roky později další výstava ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Tady bylo pod záštitou Národní galerie představeno 184 jeho obrazů. Do třetice se v krátké době mohli milovníci výtvarného umění setkat s dílem Mistra Brožíka na výstavě České pojišťovny a.s. v prosinci Výstava s názvem Nesnesitelný půvab buržoazie představila významná díla ze sbírek tohoto finančního ústavu autorů Marolda, Muchy, Schikanedra a v neposlední řadě Václava Brožíka. Josef Hrubeš POJISTNÝ OBZOR 6/

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem. Hustopeče

Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem. Hustopeče Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem Hustopeče 10. 11. října 2006 Zpracovali: JUDr. Aleš Čermák JUDr. Milan Lehuta JUDr. Karel Kopecký JUDr. Vlastimil Pršal, Ph. D. PhDr. Jiří Růžek doc. RNDr.

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více