POJISTNÝ OBZOR 6 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÝ OBZOR 6 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV"

Transkript

1 POJISTNÝ OBZOR ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková, Alexandra Gjurić, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 4, Na Strži 1702/65 Telefon: Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Pojišťovnictví a ekonomický růst (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)...3 Invalidita a invalidní důchod jako součást sociálního zabezpečení (MUDr. Ljiljana Bojičová)...4 Pojišťovna roku 2006 s překvapením (Mgr. Zdeněk Kutina)...6 Motoristické aktuality: Některá plnění z garančního fondu ČKP (JUDr. Tomáš Beran)...8 EHIC a komerční cestovní pojištění (Ing. Vladimír Fuchs)...9 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...9 Zjišťování příčin požárů a pojistné podvody související se žhářstvím (2. část) (JUDr. Vlastimil Pršal, Ph.D.)...10 Globální rizika 2007 (La)...11 Protipožární ochrana elektronických zařízení a činnost risk manažera (Ing. Pavel Rybář) Stárnutí populace neznamená jen problém s důchody (Z tiskové zprávy Deloitte)...13 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...15 K profilu zákazníka pojišťoven (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) let odborové organizace v československém a českém pojišťovnictví (eva)...17 Personálie (eva)...17 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, Spory, Stanoviska: K problematice přímého nároku poškozeného vůči pojistiteli ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla podle vyhl. č. 492/1991 Sb. (2. část) (JUDr. Vlasta Miklušáková)...18 Proces odškodňování pojistek obětí holocaustu byl ukončen (La)...18 Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Václav Brožík (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS Insurance industry and economic growth (Jaroslav Mesršmíd) Disability and disability pension as part of the social security (Ljiljana Bojičová) Insurance company of year 2006 with a surprise (Zdeněk Kutina) News for motorists: Some indemnity from the Czech Insurer s Bureau Guarantee Fund (Tomáš Beran) EHIC and commercial travel insurance (Vladimír Fuchs) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Searching for causes of fires and insurance frauds connected with fire raising (Part II) (Vlastimil Pršal) Global risks 2007 (La) Fire protection of electronic appliances and the activity of a risk manager (Pavel Rybář) Population aging does not mean a problem with pensions only (From a Deloitte Press Release) INFO from the European Union (Josef Čížek) Profile of insurance companies customers (Jaroslav Mesršmíd) The process of compensation of insurance policies of holocaust victims has finished (La) 100 years of Czechoslovak and Czech insurance trade union (eva) Personnel affairs (eva) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Direct claim of the sufferer towards insurer from motor TPL in compliance to prov. no. 492/1991 Coll. (Part II) (Vlasta Miklušáková) Pieces of art in insurance companies collections: Václav Brožík (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION Insurance industry and economic growth is the title of an article reflecting a paper issued by CEA in 2006 under the title The Contribution of the Insurance Sector to Economic Growth and Employment in the EU. The Lisbon Strategy aims to produce a competitive environment to promote sustainable long-term growth. The paper demonstrates that the insurance industry plays a vital role in this strategy and provides evidence on how insurers contribute to growth and employment in Europe. The basic idea proven by economists is that the economic growth and insurance development are interdependent and that world without insurance would be much less developed and much less stable. The article provides contribution of the industry to the EU and in the Czech Republic economy. 2 POJISTNÝ OBZOR 6/2007

2 Vminulém roce vydal Comité Européen des Assurances (CEA), který sdružuje národní asociace pojišťoven z 33 evropských zemí, velmi významný dokument s názvem Příspěvek pojišťovnictví k ekonomickému růstu a zaměstnanosti v EU. Jeho cílem je prokázat, že tento obor hraje důležitou úlohu při plnění Lisabonské strategie zaměřené na vytvoření konkurenčního prostředí a podporu zaměstnanosti a trvale udržitelného ekonomického růstu. Pojišťovnictví podporuje ekonomický rozvoj Základní myšlenkou dokumentu CEA, která je podložena závěry ekonomů, je, že ekonomický růst a rozvoj pojišťovnictví jsou na sobě vzájemně závislé a že svět bez pojišťovnictví by byl méně rozvinut a byl méně stabilní. Forem podpory ekonomického rozvoje ze strany pojišťovnictví je široká škála. CEA zvlášť vyzvedl, že pojišťovnictví: snižuje požadavky firem na kapitál potřebný k jejich činnosti, podporuje investice a inovace vytvářením prostředí větší jistoty, spolehlivě realizuje doplňkové systémy sociálního zabezpečení, přispívá k modernizaci finančních trhů a usnadňuje přístup firem ke kapitálu, podporuje prostřednictvím cenového mechanismu racionální risk management, podporuje stabilní spotřebu. Druhou velmi zásadní myšlenkou uvedeného dokumentu je, že pojišťovnictví je v globálním světě schopno aktivně reagovat na nové výzvy, jakými jsou například klimatické změny nebo nové technologie či nové potřeby (penze, zdravotnictví), přičemž spolupráce veřejného a soukromého sektoru je v těchto případech nezbytná. Taková spolupráce přináší efekty již v celé řadě oblastí: stárnutí populace, pracovní úraz, pojišťování zemědělských rizik, mezinárodní obchod, resp. pojištění exportních úvěrů. Pozice a výsledky pojišťovnictví v EU Jedním ze základních cílů Lisabonské strategie je posílit pozici Pojišťovnictví a ekonomický růst Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., Česká asociace pojišťoven Evropy v celosvětové soutěži. Úspěchem evropského pojišťovnictví nesporně je, že v letech 2004 a 2005 se z hlediska soutěže kontinentů dostalo, pokud jde o podíl na světovém pojistném, na první místo. Nicméně hlubší srovnání se Severní Amerikou ukazuje, že v Evropě existuje ještě značný potenciál k rozvoji pojišťovnictví. Jestliže v Severní Americe činil podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu v roce 2005 zhruba 9 % (v USA 10,6 % v roce 2003), tak v Evropě to bylo 7,8 %. Ještě větší rozdíl se ukazuje u pojistného na 1 obyvatele či u podílu předepsaného pojistného neživotního pojištění na hrubém domácím produktu, kdy podíl USA byl ve srovnání s EU 15 téměř dvojnásobný (2003: EU 15 3,4 %; USA 6,2 %). Mezi důvody určitého odstupu Evropy od USA patří např. značné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy EU a také počáteční stupeň zralosti jednotného pojistného trhu EU. Bylo by nutné brát v úvahu i průmyslové potenciály obou sledovaných oblastí, systémy sociálního zabezpečení apod. Obdobná analýza však není cílem ani dokumentu CEA, ani tohoto článku. Lze jen zopakovat, že cílem porovnání EU a Severní Ameriky/USA je ukázat především na perspektivní možnosti budoucího vývoje pojišťovnictví v EU. Souhrnné údaje o evropském pojišťovnictví mluví samy za sebe. V EU působí 5000 pojišťovacích podniků, které mají více než 1 mil. zaměstnanců. V tom nejsou zahrnuti pojišťovací zprostředkovatelé (také asi 1 mil. osob) a další profese, jimž dává moderní pojišťovnictví zakázky (např. IT firmy, likvidátoři pojistných událostí, různí znalci, specialisté na zábranu škod apod.). Investice pojišťoven do ekonomiky EU 25 představovaly 1926 mld. EUR v roce 1993 a zhruba 5400 mld. EUR v roce Doporučení CEA Dokument CEA byl zaslán k využití Evropské komisi. Měl prezentovat nejen přínosy pojišťovnictví doložené fakty, ale i zdůraznit, že pro další rozvoj pojišťovnictví, či pro jeho ještě větší příspěvek k dosažení cílů Lisabonské strategie, jsou nezbytné určité podmínky. CEA je vymezil takto: lepší regulace: znamená optimální regulaci, která bere zřetel na vyvolané náklady a na reálné potřeby pojišťoven a jejich zákazníků. CEA přivítal tzv. Bílou knihu Evropské komise o politice v oblasti finančních služeb do roku 2010, v níž závazek jít cestou lepší regulace je obsažen. Součástí tohoto postupu by měl být i projekt Solvency II, založený na optimální alokaci kapitálu na základě komplexního systému řízení rizik, vědomí a naléhavost sociálních změn: obyvatelstvo musí být upozorněno na neodvratné změny v sociálním zabezpečení, aby každý jedinec mohl učinit adekvátní rozhodnutí, pokud jde o jeho budoucí penzi a zdravotní péči (platí to i pro podnikatele), lepší risk management: regulatorní prostředí by mělo stimulovat stanovení pojistného na základě ocenění rizika. Veřejné i soukromé instituce si musí být vědomy rizikovosti prostředí, v němž působí, a přijímat opatření ke snížení vlivu rizik na jejich činnost, spolupráce státního (veřejného) a soukromého sektoru: při tvorbě nové politiky v oblasti reforem důchodového systému a financování zdravotnictví, která musí zohlednit demografické a sociální změny, je účelné vzít v úvahu spolupráci státního (veřejného) a soukromého sektoru, která přinese užitek všem zainteresovaným stranám, tj. státu/veřejnému sektoru, občanům i pojišťovnám. Přínosy českého pojišťovnictví Český pojistný trh je od 1. května 2004 součástí jednotného pojistného trhu EU. To mimo jiné znamená, že výše vymezené přínosy pro ekonomický rozvoj EU se týkají i českého pojišťovnictví. Pokud bychom je chtěli z hlediska českého trhu doplnit či specifikovat, tak je možné uvést celou řadu příkladů. Veřejnost ocenila pružnou reakci pojišťoven na povodně v roce 1997 a 2002, zejména kvalitní a rychlou likvidaci škod. Platí to i o škodách způsobených vichřicí v letošním roce. Výplata záloh a pojistného plnění pomohla obnovit podnikání řady subjektů v poměrně krátkém čase a snížit tak následné ztráty. Pojišťovny byly schopny reagovat na objednávku státu a zajistit požadované pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku. Pojišťovny zajistily bezporuchový přechod ze zákonného pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla na povinně smluvní pojištění od Podstatná je jejich práce v oblasti snižování rizik, pokud jde o požár či prevenci odcizení. Celková pojištěnost, měřená jako podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu, vzrostla z 2,1 % v roce 1991 na téměř 4 % v roce Předepsané pojistné členů ČAP činilo téměř 120 mld. Kč v roce Pojišťovny zaměstnávaly v roce 2005 zhruba osob. Počet registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí činil k a v prvních měsících roku 2007 přesáhl hranici registrovaných osob. Fi- POJISTNÝ OBZOR 6/2007 3

3 nanční umístění (investice pojišťoven) činilo 268 mld. Kč k V jeho rámci zůstává významný podíl pojišťoven na financování potřeb státu a pozitivní je též postupný nárůst investic do soukromých firem (resp. ovládaných osob). Dynamika růstu těchto a dalších ukazatelů byla v dlouhodobém horizontu vysoká. V posledních třech letech se sice poněkud snižovala dynamika růstu předepsaného pojistného, ale na druhé straně jiné ekonomické ukazatele dosahovaly rekordní úrovně, například výsledek po zdanění. Skutečností ovšem je, že české pojišťovnictví je z hlediska podílu předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu zhruba na polovině úrovně EU. To ukazuje na možnosti potenciálního rozvoje v dalších letech a desetiletích. Celkov pojiötïnost v % »R 2,6 4,0 EU (15) 7,1 8,5 CEA 6,8 8,3 Rakousko 5,9 6,3 NÏmecko 6,3 7,0 UK 11,3 12,5 Polsko 2,1 3,3 MaÔarsko 2,1 3,3 Pramen: CEA (CEA, EU ñ daje za rok 2004) Jeho zdroje jsou samozřejmě v samotném pojišťovnictví, které musí reagovat na nové potřeby zákazníků a hledat si výhodné postavení v rámci zesilující integrace finančních služeb. Potřebuje vhodnou regulaci, která by neměla jít bezdůvodně nad rámec směrnic EU, a rozvinutí ještě užšího a účinnějšího dialogu se státem. Dá se očekávat, že k němu dojde jak v oblasti důchodové reformy, neboť ve vládním prohlášení se zmiňuje ve třetí fázi vytvoření dobrovolného spořícího pilíře na bázi opt-out, tak v oblasti reformy zdravotnictví. Ve většině členských států EU byla kapacita, schopnosti, síla a odpovědnost pojišťoven při těchto reformách využita. Rozdíly oproti průměru EU 15 jsou v České republice totiž zejména v životním (důchodovém) a soukromém zdravotním pojištění. Invalidita a invalidní důchod jako součást sociálního zabezpečení MUDr. Ljiljana Bojičová, vrchní ředitelka úseku lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení Termín sociální zabezpečení označuje souhrn opatření, kterými společnost zajišťuje občana, pokud se dostane do nepříznivé sociální situace vlivem nemoci, stáří, ztráty zaměstnání nebo ztráty osoby, na niž je odkázán výživou. V rámci sociálního zabezpečení jsou poskytovány dávky (peněžité nebo věcné) nebo služby podle toho, jaká sociální situace má být kompenzována, protože nepříznivá sociální situace může být krátkodobá, přechodná nebo naopak dlouhodobá či trvalá, může se týkat občana samotného nebo naopak osob, které byly na něj odkázány a nemohou z objektivních důvodů se o sebe postarat samy. Soustava opatření, směřujících k zajištění občana ve svízelných životních situacích, je obecně označována jako sociální síť. Za poskytování sociálních dávek a služeb odpovídají orgány sociálního zabezpečení. Jsou jimi podle zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a její územní složky (Pražská správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení), Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo obrany. Soustavu sociálního zabezpečení lze dělit podle několika hledisek: podle formy poskytnuté pomoci na: dávky věcné nebo peněžité, služby poskytované občanům v domácím prostředí nebo ve specializovaných zařízeních; podle doby po kterou je pomoc poskytována, na: dávky a služby jednorázové, dávky a služby pravidelně se opakující, časově omezené, dávky a služby poskytované trvale bez omezení (do konce života); podle zdroje, ze kterého je pomoc poskytována, na: dávky plynoucí ze systému pojištění (nemocenského, důchodového), dávky plynoucí z nepojistných systémů (dávky poskytované státem, obcemi). Tento článek bude věnován jedné složce sociálního zabezpečení, a to důchodovému pojištění, které zabezpečuje občana při ztrátě nebo snížení schopnosti soustavné výdělečné činnosti způsobené nemocí, úrazem nebo věkem (starobní, plný invalidní, částečný invalidní důchod), zabezpečuje též osoby odkázané výživou na jinou osobu při její ztrátě (pozůstalostní důchody vdovský, vdovecký, sirotčí). V souvislosti s důchodovým pojištěním a v průběhu řízení o invalidní důchod je možno se setkat s následujícími pojmy: Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely zákona o důchodovém pojištění považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok. Soustavná výdělečná činnost Za soustavnou výdělečnou činnost se považuje činnost vykonávaná tak, že výdělek z ní je stálým zdrojem příjmu, a to i když tato činnost nezakládá účast na důchodovém pojištění. Za soustavnou výdělečnou činnost se však nepovažuje taková činnost vykonávaná nejdéle po dobu jednoho roku v rámci pracovní rehabilitace na základě doporučení příslušného lékaře okresní správy sociálního zabezpečení. Pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti Touto schopností se rozumí schopnost pojištěnce vlastní prací dosáhnout výdělek odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem. Invalidita Za invaliditu označujeme takový stav, při kterém závažnost zdravotního postižení buď způsobí podstatný pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti (o více než 33 % případně 66 %) nebo odpovídá zdravotním postižením uvedeným v příloze 3 a 4 vyhlášky č. 284/1995 Sb., v platném znění. Důchod Jde o pravidelně se opakující peněžitou dávku, jejíž výše odpovídá poměrné částce z dřívějších měsíčních výdělků. V populaci České republiky tvořili důchodci v roce 2005 cca 25 % obyvatel. Do tohoto počtu jsou zahrnuti poživatelé starobních, plných invalidních, částečných invalidních, vdovských a vdoveckých důchodů. 4 POJISTNÝ OBZOR 6/2007

4 Graf 1 ñ PomÏr poëtu jednotliv ch typ d chod Graf 3 ñ NovÏ p iznanè plnè invalidnì d chody v roce muži ženy Graf 4 ñ NovÏ p iznanè Ë steënè invalidnì d chody v roce starobní Graf 2 ñ CelkovÈ v daje na d chody v»r (v mil. KË) muži ženy plný invalidní částečný invalidní vdovskývdovecký ženy muži sirotčí Poměr počtu jednotlivých typů důchodů (počtu vyplácených důchodů k ) rozdělený podle pohlaví uvádí graf 1. Pro přiznání důchodu musí být splněno několik podmínek. Vždy musí být splněna podmínka doby pojištění, další podmínkou je u starobního důchodu věk, u vdovského a vdoveckého ztráta partnera, u sirotčího ztráta jednoho či obou rodičů. Tyto podmínky jsou jednoznačně dány. Poněkud odlišná je situace u plného a částečného invalidního důchodu. Podmínkou pro jeho přiznání je kromě výše uvedené doby pojištění posouzení zdravotního stavu a uznání plné nebo částečné invalidity. Invaliditu posuzují a uznávají podle zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, posudkoví lékaři České správy sociálního zabezpečení na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ), místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana. Jestliže je posuzován zdravotní stav občana v době výkonu trestu odnětí svobody, popřípadě vazby, řídí se místní příslušnost OSSZ sídlem věznice, popřípadě vazební věznice. Posuzování probíhá zpravidla na okresní správě sociálního zabezpečení, kromě posuzovaného občana se ho účastní posuzující (posudkový) lékař a tajemnice zapisovatelka. Toto posuzování probíhá v rámci invalidního řízení, které je zahajováno na základě žádosti občana o plný nebo částečný invalidní důchod, nebo tehdy, jestliže je občan práce neschopný alespoň šest měsíců včetně zápočtu předchozích pracovních neschopností a je u něj zjištěn dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (přechod z pracovní neschopnosti do invalidity). Počet žádostí o posouzení (žádostí o důchod) rok od roku roste, podílí se na tom jak prodlužování aktivního věku (oddalování nároku na starobní důchod), tak i faktory ekonomické v oblastech s vysokou nezaměstnaností je vyšší počet žádostí o invalidní důchod než v oblastech s dostatkem pracovních míst. Přiznání invalidního důchodu může být řešením nepříznivé sociální situace, což je ale v přímém rozporu s účelem této dávky, tj. kompenzace ztráty nebo omezení v pracovní činnosti z důvodů změn zdravotního stavu. Zdravotní stav je posouzen při zjišťovací lékařské prohlídce, při níž je pečlivě zkoumán zdravotní stav, zejména dopad změn zdravotního stavu na funkční zdatnost jak jednotlivých orgánových systémů (např. pohybového nebo srdečního a cévního aparátu apod.) a celého organismu. Při posuzování vycházejí posudkoví lékaři z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů, základem je zpráva ošetřujícího praktického lékaře, občan může doložit změnu zdravotního stavu dalšími vyšetřeními, posudkový lékař může při posuzování ověřit zdravotní stav i vlastním vyšetřením posuzovaného občana. Kromě samotných změn zdravotního stavu se hodnotí i to, jak je člověk na své zdravotní postižení adaptován, zda si např. vytvořil kompenzační mechanismy (např. při omezení pohyblivosti krční páteře si lidé zvyknou otáčet trup a tím svůj handicap vyrovnávají), zda je občan schopen se svým zdravotním postižením vykonávat své dosavadní nebo jiné zaměstnání a zda je schopen případné rekvalifikace. Zcela zásadní je stanovení funkčního omezení, které může u jedné a téže choroby (diagnózy) být různé a naopak stejné funkční postižení může být způsobeno různými chorobami. Proto může posuzování invalidity provádět pouze posudkový lékař, žádný jiný odborný či ošetřující lékař není oprávněn invaliditu uznávat. Výsledkem posouzení je stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., v platném znění. V této příloze jsou zdravotní postižení rozdělena podle jednotlivých orgánových systémů a dále rozčleněna do jednotlivých položek podle závažnosti funkčního postižení. U každé položky je uvedeno rozmezí, ve kterém je možno tento stupeň postižení hodnotit. Posudkový lékař vyhodnotí všechna hlediska jak medicínská, tak nemedicínská a stanoví míru poklesu POJISTNÝ OBZOR 6/2007 5

5 schopnosti soustavné výdělečné činnosti v procentech. Při souběhu více postižení musí posudkový lékař vyhodnotit, které z nich nejvíce omezuje schopnost vykonávání soustavné výdělečné činnosti (a je v příloze vyhlášky hodnoceno nejvýše) a stanovit celkovou míru poklesu podle závažnosti tohoto postižení, ostatní postižení je možno zohlednit navýšením maximální hodnoty základního postižení maximálně o 10 %. Občan pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % a částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33%. Pojištěnec je plně invalidní též tehdy, jestliže je schopen pro zdravotní postižení vykonávání soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek, a částečně invalidní tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Tato kategorie plné a částečné invalidity je hodnocena podle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 284/ 1995 Sb., v platném znění, v těchto přílohách jsou tato konkrétní zdravotní postižení uvedena. Uznání invalidity podle těchto příloh má dopad na případné zaměstnávání invalidních občanů. V tomto případě je možný souběh důchodu a výdělku bez jakéhokoliv omezení a bez změny stupně invalidity. Při uznání invalidity je stanoven termín kontrolní lékařské prohlídky, protože zdravotní stav občana a jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti se může změnit v souvislosti s vývojem jeho choroby, zhoršením, zlepšením či stabilizací stavu nebo s rekvalifikací nebo výběrem vhodnějšího zaměstnání. První kontrolní lékařská prohlídka se uskuteční zpravidla po roce od uznání invalidity, další termíny pak podle předpokládaného vývoje zdravotního stavu. Jen zcela výjimečně je možno od kontrolní lékařské prohlídky upustit (např. u trvalých stavů po amputacích nebo u nevyléčitelných nemocí v posledním terminálním stádiu). Naopak se kontrolní lékařská prohlídka uskuteční tehdy, zjistíli se posudkově významné skutečnosti, které její provedení odůvodňují, případně z podnětu jiného orgánu sociálního zabezpečení nebo z podnětu úřadu státní sociální podpory nebo úřadu práce. Celkové výdaje na důchody v ČR neustále stoupají, jak dokládá graf 2. Největší počet plných i částečných invalidních důchodů je vyplácen osobám ve věku mezi lety, což odpovídá obecnému jevu, že s přibývajícím věkem narůstá počet zdravotních potíží, snižuje se odolnost vůči pracovnímu stresu a zvyšuje se také riziko úrazů (grafy 3 a 4). Nejčastějšími příčinami plné invalidity u mužů jsou nemoci pohybového aparátu, nemoci srdce a cév a zhoubné novotvary. U žen jsou vedoucí příčinou také nemoci pohybového aparátu, ale na druhém místě jsou zhoubné novotvary a na třetím nemoci duševní. U částečné invalidity je situace podobná, nemoci pohybového aparátu výrazně u obou pohlaví převyšují ostatní příčiny invalidity, u mužů následují nemoci srdce a cév, na třetím místě pak úrazy, u žen jsou na druhém místě nemoci duševní a na třetím zhoubné novotvary. Počet invalidních důchodů závisí na mnoha faktorech, kromě zdravotního stavu, který může být ovlivněn úrovní zdravotní péče nebo i změnami životních návyků a kvalitou životního prostředí, je to také celková ekonomicko-sociální situace úroveň nezaměstnanosti a nabídka pracovních míst a především politická vůle, jak velké a závažné musí být zdravotní postižení, aby odpovídalo podmínkám pro vyplácení invalidního důchodu. Závěrem ještě srovnání průměrné výše jednotlivých typů důchodů, jak byla zveřejněna ČSÚ k (v Kč). Typ d chodu Muûi éeny StarobnÌ Pln invalidnì » steën invalidnì Vdovsk Vdoveck SirotËÌ Pojišťovna roku 2006 s překvapením Mgr. Zdeněk Kutina, Asociace českých pojišťovacích makléřů dubna 2007 byly v Praze slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Asociace českých pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006 za přítomnosti viceguvernéra ČNB Miroslava Singera a představitelů většiny pojišťoven na českém pojistném trhu. Letos již posedmé hodnotili pojišťovací makléři, jak si vedou pojistitelé působící na českém pojistném trhu v životním pojištění, v občanských pojištěních, v pojištění průmyslu a podnikatelů, v pojištění motorových vozidel, ve spolupráci s makléři, při likvidaci škod, včetně těch pojišťoven, které se specializovaly na určitý produkt. Minulých šest ročníků poznamenala určitá petrifikace v konečné hierarchii plynoucí z výsledků ankety. Vyskytly se pochybnosti, zda jsou pravidla soutěže správně nastavena, a zda by nebylo třeba vyjít nějakým způsobem vstříc i dalším, kteří pomalu začínali mít pocit, že je jim přisouzena role pouhých statistů při tradičním dekorování lídrů trhu. Ke změně nabádaly i zkušenosti z dalších zemí, ve kterých se pořádají obdobná hodnocení. Nakonec bylo rozhodnuto o změně pravidel ankety. Makléři hodnotí na čtyřicet pojišťoven, které vstupují do pomyslné arény jako rovnoprávné subjekty, žádná z nich by tedy neměla být apriorně považována za jakéhosi outsidera. Pokud zůstaneme u sportovní terminologie, vždycky existují favorité, ale také ve skrytu natrénovaní nepříliš známí borci, kteří mohou díky svým kvalitám nakonec stanout i nejvyšších stupních vítězů. Zatímco minulá pravidla vedla respondenty k sestavování hierarchie v každé dílčí i v hlavní kategorii, nová pravidla vedla makléře k tomu, aby pomocí bodů (1 nejnižší, 10 nejvyšší) nezávisle klasifikovali každou po- Také zástupcům vítězů v hlavní kategorii Pojišťovna roku přišel poblahopřát viceguvernér ČNB M. Singer (první zleva). 6 POJISTNÝ OBZOR 6/2007

6 nocených kategorií, takže rozhodně nejsou systémem hodnocení nijak preferováni. Do hry ovšem mohla vstoupit také nová konkurence pojistitelé se sídlem v dalších zemích Evropského hospodářského prostoru. Oproti minulému roku nenastal nijak výrazný posun a volná políčka na anketním lístku, kam respondenti mohli připsat a hodnotit takové zahraniční pojistitele, zůstala v naprosté většině nepopsána. Jak vše dopadlo, ukazují výsledkové tabulky. O celkovém vítězství Evropské Cestovní Pojišťovny rozhodlo vesměs vysoké hodnocení v kategorii specializovaný pojistitel (1. místo), likvidace škod (1. místo) a spolupráce s makléři (3. místo). Umístění bylo nečekané i pro zástupkyni samotného šťastného vítěze, jemuž patří upřímné blahopřání. V téměř ustálených pořadích z minulých let došlo k řadě posunů, nicméně ne natolik, aby se výrazně neuplatnili vítězové minulých ročníků. Česká pojišťovna vítěz loňské ankety skončila třetí a v dílčích kategoriích získala tři druhá, jedno třetí a dvě čtvrtá pořadí. Co do počtu trofejí byla nejúspěšnější Kooperativa: druhá v celkovém pořadí, v dílčích kategoriích získala čtyři prvenství, jedno druhé a jedno páté místo, a navíc dvě ocenění v nové kategorii Pojistný produkt roku. Z pojistných produktů nejlépe uspěl BusinessGuard, který nominovala AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna. Slova jejího generálního ředitele při přebírání ocenění, že již uvažovali, zda nemají koupit Českou pojišťovnu, aby se dostali v anketě mezi oceněné, byla ovšem přijata jako vtipná nadsázka, nicméně svědčí o tom, že taková pravidla, která by dávala šanci všem, se ukázala jako oprávněná a pro mnohé povzbudivá. OCENÃNÕ OBDRéELY V KATEGORIÕCH: jišťovnu zvlášť v každé dílčí kategorii. Jestliže mnohá políčka v anketním lístku zůstala prázdná anebo s nulou, svědčilo to o tom, že respondent neměl s příslušnou pojišťovnou v daném ohledu zkušenost. Výsledky v dílčích kategoriích nemohly být nepoznamenány tím, u kterých pojistitelů upisují makléři nejvíce svých obchodů. Makléři jsou pod dvojím tlakem. Jednak každá pojišťovna přirozeně chce získat maximum obchodů a z hlediska přinesených objemů makléře oceňuje, jednak makléř dbalý stavovské cti spolupracuje s co největším počtem pojistitelů a rozloží mezi ně svoje portfolio diferencovaně podle pojistných potřeb svých klientů. Přesto jsou makléři, kteří zjevně sebou nesou zvyklosti ze své minulosti pojišťovacích agentů a spokojí se s nepatrným rozložením svého portfolia. Uvádím to nikoliv snad jako kritiku jejich obchodní činnosti, ale jako faktor, který může v souhrnu nadhodnocovat pohled na některé pojistitele v anketě. Neméně důležitým faktorem při hodnocení může být nepříliš příznivý přístup některých pojistitelů k makléřům, který způsobí jisté celkové ochlazení vztahů na druhé straně. Uvedené faktory byly mimo jiné důvodem k tomu, aby se ustoupilo od samostatného hodnocení hlavní kategorie, kde se hierarchický a srovnávací nebo dokonce zainteresovaný přístup projevoval nejmarkantněji. Podle nových pravidel se pořadí v hlavní kategorii získá matematickým propočtem, ve kterém se berou v úvahu výsledky všech dílčích kategorií a počet kategorií, v nichž je pojišťovna hodnocena. Někde vznikl mylný dojem, že by tak mohlo dojít ke zkreslení při hodnocení specializovaných pojistitelů. Na ně se ovšem uplatňuje podíl z celkem tří hodéivotnì a razovè pojiötïnì 1. Pojiöùovna»eskÈ spo itelny, a. s. 2. Generali Pojiöùovna a. s. 3.»esk pojiöùovna a. s. 4. ING éivotnì pojiöùovna N.V., poboëka pro»eskou republiku 5. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. ObËansk pojiötïnì 1. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 2.»esk pojiöùovna a. s. 3. Generali Pojiöùovna a. s. 4. Allianz pojiöùovna, a. s. 5.»esk podnikatelsk pojiöùovna, a. s. PojiötÏnÌ motorov ch vozidel 1. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 2.»esk pojiöùovna a. s. 3. Generali Pojiöùovna a. s. 4. UNIQA pojiöùovna, a. s. 5. Allianz pojiöùovna, a. s. PojiötÏnÌ pr myslu a podnikatel 1. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 2.»esk pojiöùovna a. s. 3. Generali Pojiöùovna a. s. 4. UNIQA pojiöùovna, a. s. 5.»esk podnikatelsk pojiöùovna, a. s. Specializovan pojistitel 1. Evropsk CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. 2. D.A.S. pojiöùovna pr vnì ochrany, a. s. 3. Euler Hermes»escob, vïrov pojiöùovna, a. s. 4. Atradius Credit Insurance N.V., a. s. 5. ExportnÌ garanënì a pojiöùovacì spoleënost, a. s. (EGAP) 5. KomerËnÌ vïrov pojiöùovna EGAP, a. s. Spolupr ce s maklè i 1. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 2. Generali Pojiöùovna a. s. 3. Evropsk CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. 4.»esk pojiöùovna a. s. 5.»esk podnikatelsk pojiöùovna, a. s. Likvidace ökod 1. Evropsk CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. 2. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 3. Allianz pojiöùovna, a. s. 4.»esk pojiöùovna a. s. 5. Pojiöùovna»eskÈ spo itelny, a. s. V hlavnì kategorii Pojiöùovna roku 2006 se umìstily: 1. Evropsk CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. 2. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 3.»esk pojiöùovna a. s. 4. Generali Pojiöùovna a. s. 5. Pojiöùovna»eskÈ spo itelny, a. s. Pojistn produkt roku 2006 Po. Pojiöùovna Produkt 1 AIG CZECH REPUBLIC pojiöùovna, a.s. BusinessGuard 2 Kooperativa, pojiöùovna, a.s. PojiötÏnÌ p eruöenì provozu nez visl ch ËinnostÌ 3 Kooperativa, pojiöùovna, a.s. PojiötÏnÌ Flotil 4 Generali Pojiöùovna a.s. Minikasko 5»esk podnikatelsk pojiöùovna, a.s. FlotilovÈ pojiötïnì POJISTNÝ OBZOR 6/2007 7

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 11 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 10 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 12 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

POJISTNÝ OBZOR 4 2006

POJISTNÝ OBZOR 4 2006 POJISTNÝ OBZOR 4 2006 ROČNÍK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o úrazovém pojištění

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ

SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ Comparison of Compulsory Motor Insurance in the Czech

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více