Základní škola Jihlava, Demlova Jihlava tel (540)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)"

Transkript

1 Základní škola Jihlava, Demlova Jihlava tel (540) Minimální preventivní program 2011 / 2012 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová

2 Obsah 1. Úvod 3 2. Charakteristika školy 3 3. Vymezení rizikového chování 4 4. Analýza současného stavu na škole 4 5. Cíle programu 5 6. Vymezení cílové populace 5 7. Garant programu a spolupracovníci 5 a) náplň práce 6 b) péče o rozvoj ţáků 7 c) Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 7 8. Propagace 8 9. Prevence teoretické východiska 8 a) Priority podle věkových kategorií Praktická část Hodnocení MPP a evaluace za školní rok 2010/ Strategie řešení přestupků Seznam zákonů a metodických pokynů v oblasti prevence Literatura, webové stránky, tisk Seznam zařízení zabývajících se problematikou rizikového 18 chování a) Kontakty - celostátní 18 b) Kontakty - Jihlava 19 Přílohy 1. Hodnocení školního roku 2010/ Jak řešit případy související s uţíváním návykových látek 30 v prostředí škol 3. Jak řešit případy související s krádeţemi a vandalismem 37 v prostředí škol 4. Souhlas zákonného zástupce s orientačním testováním na 39 přítomnost OPL 5. Dotazník evaluace MPP Sedm rad pro rodiče Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí Školní tucet zásad pro dobré občanské souţití 46 2

3 1. Úvod Na kaţdého z nás jsou v ţivotě vyvíjeny nejrůznější tlaky z vnějšího prostředí. Bohuţel nemalé části dětí a mládeţe se z různých důvodů nedaří vyrovnat přiměřeně a zodpovědně s kaţdodenními problémy, osobními a sociálními poţadavky, konflikty, školními problémy a ostatními náročnými ţivotními situacemi. Řešení pak často nacházejí ve zneuţívání drog a alkoholu, v šikaně a násilí, záškoláctví a dalších formách neţádoucího rizikového chování. Příčin, které vedou k nejrůznějším eperimentům s návykovými látkami, je značné mnoţství. Podle ředitele Centra metadonové substituce Jiřího Presla je první kontakt s drogou většinou ze zvědavosti. Avšak mnohé z nich se vztahují k rodině a sociálnímu prostředí, v němţ je jedinec formován. Minimální preventivní program (MPP) je dokument školy zaměřený na výchovu ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální vývoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. MPP je zaloţen na podpoře vlastní aktivity ţáků, pestrosti forem práce s ţáky, zapojení celého pedagogického sboru a spolupráci se zákonnými zástupci ţáků školy. MPP je zpracováván na jeden školní rok metodikem prevence a je průběţně vyhodnocován. 2. Charakteristika školy ZŠ Jihlava, Demlova 32 je sídlištní školou, ve které se začalo vyučovat ve školním roce Ve škole jsou otevřeny třídy pro ţáky se specifickými výukovými potřebami. V současné době preferuje česká školsky odborná veřejnost větší důraz na integraci ţáků. Proto jsou i na ZŠ Jihlava, Demlova 32 ţáci, jejichţ výukové potřeby odpovídají moţné integraci, začleňováni do běţných tříd. Minimální preventivní program ZŠ Jihlava, Demlova 32 je zaměřen na vedení dětí ke zdravému ţivotnímu stylu, získávání dovedností a návyků v oblasti komunikace, tolerance, důvěry, vzájemné úcty a sebeúcty, vytváření bezpečného prostředí a dobrých vztahů s rodiči a vrstevníky. V tom spatřujeme základ prevence rizikového chování. Program respektuje zaměření a specifika školy. Do volnočasových aktivit se zapojují všichni členové pedagogického sboru prostřednictvím vedení zájmových krouţků, mimoškolních akcí a školních akcí. Vzhledem k tomu, ţe učitelé znají dobře své ţáky a jejich rodinné zázemí a ţáci se znají dobře i navzájem, je moţné problémy, které nastanou, řešit rychle a operativně. Součástí školy je školní druţina a školní klub. 3

4 Od školního roku 2007 / 2008 byla zahájena nová etapa vzdělávání. Škola vstoupila do vlastního školního vzdělávacího programu, který byl pečlivě připravován zdejšími pracovníky školy (Školní vzdělávací program - Škola, do které stojí zato chodit). 3. Vymezení rizikového chování V rámci realizace MPP se zaměřujeme zejména na tyto oblasti: a) předcházení rizikovým jevům a chování ţáků: záškoláctví šikana, kyberšikana, rasismus, enofobie, vandalismus kriminalita, delikvence uţívání návykových látek (hl. tabák, alkohol, drogy) retolismus (virtuální drogy televize, filmy ) gambling (patologické hráčství) vandalství a jiné formy násilí vůči majetku b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí týrání a zneuţívání ohroţování mravní výchovy mládeţe poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, anoreie) 4. Analýza současného stavu na škole Nabídka drog a alkoholu je velmi vysoká. Také jejich značná společenská tolerance je příčinou vzrůstající spotřeby u stále se sniţující věkové skupiny dětí a mládeţe. Proto je nutností nepodceňovat tento nebezpečný jev. Ze statistik předloţených Národní protidrogovou centrálou je zřejmé, ţe děti a mladiství z kraje Vysočina nepatří v celorepublikovém měřítku k výrazným konzumentům tvrdých drog, ale velmi často poţívají alkohol a větší část jich na druhém stupni ZŠ kouří cigarety minimálně jedenkrát týdně a většina z nich přišla do svého 15. roku do kontaktu s marihuanou. I zdejší školu navštěvují některé děti z málo podnětného prostředí. V dnešní době je rozvedených, neúplných či nefungujících rodin poměrně vysoké procento. Často se setkáváme s tím, ţe rodina nevěnuje dítěti dostatek času a náleţitou péči. V rodinách velmi často chybí pevně stanovená pravidla chování. V poslední době se objevuje zvýšený počet neomluvených hodin a to nejen v odpoledním vyučování. Tento problém řešíme ihned s rodiči ţáků a snaţíme se předejít záškoláctví. Větší nebezpečí, v poslední době, zaznamenáváme u zvyšujícího se mnoţství výskytu násilí a agresivního chování dětí mladšího věku. 4

5 Pouze vzájemná spolupráce, nelhostejnost a ochota můţe vést k pomoci nejen postiţeným dětem a mládeţi. Hlavní úkol však spočívá v primární prevenci. Program je v souladu se strategií a prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu MŠMT na období Cíle programu krátkodobé cíle monitorování výskytu rizikového chování u ţáků operativní reagování na aktuální problémy práce s problematickými třídami nabídka volnočasových aktivit vzdělávání pedagogických pracovníků zapracování témat prevence do tématických plánů bloková vyučování dlouhodobé cíle vytváření pozitivního sociálního klimatu v jednotlivých třídách i celé škole výchova ke zdravému ţivotnímu stylu 6. Vymezení cílové populace všichni ţáci preventivní působení v rámci výchovně vzdělávacího programu školy problémoví ţáci a kolektivy speciálně zaměřené programy, spolupráce s PPP Jihlava pedagogičtí pracovníci vzdělávání, informace, vyuţívání vhodných metod rodiče - spolupráce při řešení problémů, SRPDŠ, školská rada poradenská pracoviště PPP Jihlava, SPC Jihlava další instituce Policie ČR, Městská policie Ji, OSPOD - spolupráce při řešení problémů, vzájemné poskytování informací 7. Garant programu a spolupracovníci Všichni pedagogičtí pracovníci věnují pozornost problematice drog, šikany a násilí, poruch chování, záškoláctví, kriminality a delikvence, rizikového seuálního chování, vandalismu, patologickému hráčství, dále pak projevům rasismu, enofobie a sektářství a reagují hned při objevení se prvních náznaků neţádoucího chování a vyvozují důsledky. Stejně tak si všímají projevů poruch učení. Informují vedení školy a výchovnou poradkyni. V oblasti této problematiky se dále vzdělávají. Garantem MPP je okresní metodik prevence Mgr. Renata Kejnovská (PPP Jihlava). Výchovným poradcem a školním metodikem prevence je Mgr. Andrea Medunová Vzdělání: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (matematika a zeměpis) Specializační studium výchovného poradenství (Masarykova univerzita v Brně, 2003) Studium pro ředitele škol a školských zařízení (2011) 5

6 a) Náplň práce Poradenství v oblasti výchovy, řešení výchovných problémů spolupráce s vedením školy, třídními učiteli spolupráce s rodiči diagnostika třídních kolektivů testové metody (dle potřeb TU) práce s problémovými ţáky (dle dohody s TU) spolupráce s Policií ČR spolupráce s Odborem sociálních věcí Magistrátu města Jihlava spolupráce s PPP, SPC Poradenství v oblasti vzdělávání pomoc při přípravě zápisu do 1. ročníku doporučení PPP, SPC - vhodná zařazení ţáků do tříd pomoc při zajištění spolupráce s rodiči podpora dalšího vzdělávání, vyhledávání seminářů a kurzů pro pedagogy odborné časopisy Prevence, Moderní vyučování, Psychologie, Závislosti podpora nákupu nové literatury do informačního centra Péče o děti s výukovými problémy, speciální třídy, nadaní ţáci spolupráce s třídními učiteli a rodiči ţáků spolupráce s PPP, SPC pomoc TU při tvorbě individuálních vzdělávacích programů aktualizace a tvorba seznamů integrovaných ţáků ekonomická rozvaha doplňování pomůcek pro integrované ţáky podpora nadaných ţáků a jejich rozvoj spolupráce s vyučujícími, (Klub šikovných dětí Mensa klub) Profesní orientace ţáků, přihlášky ke studiu na střední škole spolupráce s Úřadem práce v Jihlavě (návštěva 9. ročníku) zajištění testů nadání pro nerozhodnuté ţáky - pořádá PPP nástěnka v přízemí školy aktuality zajištění letáků pro ţáky 9. ročníku zajištění účasti na Přehlídce škol v Domě kultury v Jihlavě (listopad) schůzka rodičů vycházejících ţáků s výchovnou poradkyní pomoc s vyplňováním přihlášek kontrola přihlášek zápisové lístky pro vycházející ţáky přijímací zkoušky nanečisto ve spolupráci s předsedy předmětových komisí Čj, M a F SCIO testy, CERMAT výsledky přijímacího řízení statistika, vyhodnocení úspěšnosti odvolací řízení zpráva o vycházejících ţácích Školní metodik prevence sestavení Minimálního preventivního programu vyhledávání nových informací v oblasti prevence, shromaţďování materiálů monitorování rizikového chování na ZŠ vedení Ţákovské rady (6. 9. ročník) 6

7 spolupráce s Vrak barem (centrum prevence) spolupráce s PPP skupinová práce spolupráce s ostatními institucemi Policie ČR, Městská policie, OSPOD, SPC, K-centrum,... Poradenská sluţba úřední hodiny účast na Radě rodičů vedení Ţákovské rady nástěnka v přízemí školy pohovory s ţáky, vyučujícími aj. b) Péče o rozvoj ţáků Všichni učitelé a pedagogičtí pracovníci dbají o rozvoj osobnosti ţáků, podporují jejich vývoj sebehodnocení, sebevědomí a seberealizace, schopnost vytvářet přátelské vazby, prosociální dovednosti, nenásilné zvládání konfliktů. Učitelé předmětů Prvouka, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis, Chemie, Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova a hlavně Občanská výchova a Výchova ke zdraví vyuţívají témat v osnovách těchto předmětů a seznamují děti s dalšími informacemi o dané tématice. Zaměřují se nejen na poskytování informací, ale i na vytváření postojů ţáků k problematice a osvojování dovedností komunikace, zvládání sociálních vztahů a stresových situací, asertivity a odmítání. Cílem je pochopení toho, jaké psychické, zdravotní, sociální a materiální škody způsobuje zneuţívání drog. Podle moţností zařazují do výuky různé formy a metody práce ve skupinách, s vyuţitím dalších psychosociálních prvků a technik. c) Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi Škola bude i nadále spolupracovat s rodiči a veřejností. V případě potřeby v této problematice se obrátí na metodika preventivních aktivit Mgr. Renatu Kejnovskou z PPP Jihlava, dětské lékaře, Policii ČR, Linku důvěry či na oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Škola jiţ několik let spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Jihlavě. Kaţdý měsíc dochází do školy PhDr. Jarmila Prošková, které poskytuje poradenskou sluţbu pedagogům, ţákům i rodičům. Tato sluţba má velmi pozitivní ohlasy. Škola spolupracuje s PPP a SPC Jihlava v oblasti vyhledávání, diagnostikování a péče o děti s poruchami učení a s poruchami chování, také v oblasti prevence neţádoucích jevů. V posledních letech se zaměřujeme také na vyhledávání talentovaných ţáků. Spolupráci a kontakt s poradnou zajišťuje výchovná poradkyně. 7

8 8. Propagace Tento Minimální preventivní program (MPP) je k dispozici pro všechny pedagogické pracovníky ve sborovně a na serveru školy. Pro rodiče je MPP k dispozici u metodika prevence. Aktuální informace o této problematice jsou umístěny na nástěnce v přízemí školy. Stálé informace pro děti Ve škole je na viditelném místě v přízemí školy umístěna tématická nástěnka. Zde jsou také uveřejněny adresy a telefonní čísla na kontaktní místa a střediska pomoci a linky bezpečí. Děti také mohou své připomínky a náměty na řešení přednést nejen na třídních schůzkách, ale i na schůzkách Ţákovské rady (zástupců tříd s vedením školy). Individuálně se mohou obrátit na třídní učitele a na výchovnou poradkyni. Od školního roku 2007/2008 mohou také vyuţít schránky důvěry, kam mohou anonymně vhazovat písemné podněty či stíţnosti. Řešení vzkazů probíhá ve spolupráci s vedením školy, které je pravidelně informováno na týdenních poradách. Ţáci i rodiče mohou vyuţít i moţnost komunikace přes elektronickou poštu - na výchovnou poradkyni je umístěn na webových stránkách školy nebo na nástěnce v přízemí školy. 9. Prevence teoretická východiska Epidemiologické studie drogové scény u populace dětí a mládeţe Nepříznivé trendy: a) stoupající počet dospívajících, kteří mají zkušenost s návykovými látkami a těch, kdo opakovaně uvádějí alkoholovou opilost b) stále se sniţující věk prvního kontaktu s drogou c) snadná dostupnost drog d) nedostatečná legislativa e) špatná prevence (celospolečenská) f) vysoká společenská atraktivita drog g) neklesající tolerance společnosti ke kouření a alkoholu, ani k eperimentování s drogou h) rozšíření nelegálního pěstování rostliny cannabis sativa (konopí) i) nízká důvěra dětí v učitele a výchovné pracovníky při potřebě svěřit se s problémy, a to nejen v oblasti drog j) růst počtu kriminálních deliktů spojených se závislostí na droze k) zřejmost inklinace uţivatelů drog ke společensky nebezpečným hnutím Základní principy účinných preventivních opatření Cílem primární prevence je: působit na mladou generaci charakterem výchovně vzdělávacím vytvářet a upevňovat morální hodnoty, zvyšovat odolnost dětí a mládeţe vůči rizikovému chování 8

9 sniţovat rizika a vlivy, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeţe ovlivňovat chování dětí a dospívajících ve smyslu podpory zdraví a nabízení hodnotných volnočasových aktivit rozvíjet dovednosti potřebné pro ţivot (life skills), které upřesňuje následující přehled (Nešpor, 2000): Dovednosti potřebné pro život ( life skills ) Autoregulace a sebeovlivnění Schopnost se motivovat ke zdravému způsobu ţivota a vhodně se motivovat i v jiných oblastech. Schopnost oddálit uspokojení nebo potěšení. Schopnost chránit a posilovat zdravé sebevědomí. Schopnost plánovat čas, vést přiměřený a vyváţený ţivotní styl. Dovednosti při zvládání rizikových duševních stavů (sem patří zejména baţení, ale i úzkost, hněv, deprese, radost nebo nuda). Schopnost se uvolnit, pouţívat vhodnou relaační techniku, odpočívat. Další schopnosti pečovat o vlastní zdraví (výţiva, cvičení, vyuţívání zdravotní péče, hygiena atd.). Sociální dovednosti Schopnost čelit sociálnímu tlaku (např. odmítnout vrstevníky, starší nebo nadřízené, kdyţ nabízejí alkohol nebo jiné návykové látky). Další asertivní dovednosti (zdravé sebeprosazení). Schopnost empatie a porozumění ţivotním situacím. Schopnost komunikace, vyjednávání, nacházení kompromisů apod. Dovednosti rozhodování se a schopnost předvídat následky určitého jednání. Schopnost vytvářet vztahy a budovat si přiměřenou síť sociálních vztahů. Mediální gramotnost. Schopnost čelit reklamě a dalším negativním vlivům okolí. Schopnost racionálně hospodařit s penězi. Dovednosti týkající se volby a hledání vhodného zaměstnání a dobrého fungování v něm. Zvládnutí přechodu do nového prostředí nebo nové situace. Rodičovské dovednosti. Metody Nezastupitelné místo v preventivních strategiích uplatňovaných na školách a ve školských zařízeních mají metody zaloţené na bázi aktivního sociálního učení, které je postaveno na práci ve skupině, metody zaměřené na rozvíjení sebekontroly u dětí a mládeţe, tréninkové aktivity, besedy, diskuse, skupinové poradenství, sociálně psychologický výcvik, dramatizace, skupinová psychoterapie, Obecné zásady efektivní primární prevence systémová a koordinovaná strategie aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody nabízení pozitivních alternativ chování a ţivotních cílů vyuţívání peer prvků 9

10 výcvik sociálně psychologických dovedností včetně odmítání nabídky nabídka školních i mimoškolních aktivit pro smysluplné vyuţívání volného času respektování rizikových faktorů aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací informování o poradenských moţnostech sledování efektivity uplatňovaných opatření Prioritní aktivity uplatňované v rámci Minimálního preventivního programu Efektivní prevence musí mít sloţku informační, postojovou a dovednostní. důsledné a soustavné vzdělávání ţáků, učitelů a ostatních pracovníků ve školství, osvěta rodičů v oblasti zdravého ţivotního stylu, etické a právní výchovy shromaţďování materiálů ze školení k drogové problematice utváření postojů ke společnosti, zdravému ţivotnímu stylu a speciálně k zneuţívání drog u učitelů, rodičů a ţáků vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situací ţáků a učitelů, dovedností odmítat drogu u ţáků vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kde je minimalizováno ovlivňování rozvoje schopností a osobnosti ţáků vytváření důvěryhodných poradenských sluţeb pro ţáky, učitele a rodiče, které jsou pro ně snadno dosaţitelné a plně akceptovatelné dostatečná nabídka hodnotných volnočasových aktivit uplatňování přiměřené represe Velmi důleţitá je koncepčnost a soustavnost vlivu na ţáka s výraznou převahou pozitivních motivů, vzorů a aktivit, posilujících zdravé způsoby chování a osobní zodpovědnosti ţáků za zdraví, nad přílišným varováním a zastrašováním. a) Priority podle věkových kategorií Protidrogová preventivní strategie musí respektovat věk a osobní zvláštnosti ţáků. I. skupina žáků ročník výchova ke zdravému ţivotnímu stylu a základy etické a právní výchovy (zdraví je důleţitá hodnota, kterou je třeba chránit a podporovat) navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole věnovat pozornost včasnému odhalování poruch učení a jiných postiţení ZNALOSTI: školní řád ve vztahu k lékům základní informace o funkcích lidského těla základní informace o lécích a jejich prodeji základní pravidla pouţívání léků a rozpouštědel znalosti o lidech, kteří se prodejem léků profesionálně zabývají pozornost věnovat alkoholu a tabáku informace, kam se obrátit v případě potřeby 10

11 DOVEDNOSTI: trénovat sdělování pocitů základní pravidla bezpečného chování dovednost, jak a kdy získat pomoc dospělých pochopení ceny zdraví nebát se zdravotnických zařízení POSTOJE: postoj k uţívání alkoholu a cigaret postoj k mediální reklamě II. skupina žáků ročník výchova ke zdravému ţivotnímu stylu, rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů v postojové a dovednostní sloţce peer programy všestranný rozvoj osobnosti ţáka, vyloučení rizik v problémových třídách aplikace metod aktivního sociálního učení zvýšený důraz na spolupráci s rodiči nabídka volnočasových aktivit ZNALOSTI: znát školní řád ve vztahu k lékům, tabáku, alkoholu, drogám znát lidský organismus a vědět, jak o něj pečovat informace o lécích a drogách legislativa kolem uţívání, co je legální a nelegální lidé, kteří mohou pomoci rizika jehel a stříkaček DOVEDNOSTI: naučit rozpoznat rizikové chování schopnost čelit tlaku vrstevníků nácvik komunikace s dospělými naučit cíleně odmítat drogy naučit přijímat a poskytovat pomoc zásady bezpečnosti uţívání léků POSTOJE: znát cenu své vlastní osobnosti i cenu ostatních lidí naučit identifikovat uţivatele odolnost vůči reklamám učit pečovat o vlastní bezpečnost III. skupina žáků ročník výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování peer programy, vyuţívání skupinové formy působení a metody aktivního sociálního učení pozornost k rizikovým skupinám ţáků spolupráce školy při vyuţívání volného času dětí, mimoškolní výchova 11

12 důvěryhodné a dostupné poradenství zvýšený důraz na spolupráci s rodiči nabídka volnočasových aktivit systematická profesní příprava ZNALOSTI: co se stane, kdyţ někdo uţije jednotlivé druhy drog informace o drogách + nebezpečí uţití (znát odbornou i slangovou terminologii) znát legislativu, co je trestné zneuţívání drog ve sportu účinky alkoholu v různých situacích síť nabízených sluţeb DOVEDNOSTI: identifikovat rozhodující rizika komunikace s rodiči komunikace s vrstevníky komunikace s odborníky asertivita poskytování pomoci v případě potřeby POSTOJE: k uţivatelům drog v různých podobách poznání sebe sama, jak se já chovám, jak se mohou chovat ostatní sebepřijetí, sebehodnocení, sebevědomí přijímání zodpovědnosti za své chování bezpečnost moje a bezpečnost ostatních 10. Praktická část Školní řád Ve školním řádu jsou zakotveny zásady zdravého ţivotního stylu a ochrany zdraví. Týkají se jak vzájemného chování, vystupování ţáků a plnění povinností, tak i konkrétně zákazu kouření a uţívání alkoholu a jiných drog v prostorách školy. Při porušení školního řádu jsou kontaktováni rodiče a vyvozeny důsledky a sankce. Od je v účinnosti nový sankční řád, který je součástí školního řádu. Sankční řád je stěţejní při vyvozování jednotlivých důsledků (napomenutí třídního učitele, třídní důtka, ředitelská důtka, sníţená známka z chování, návrh na pobyt v diagnostickém ústavu). Se školním a sankčním řádem je kaţdý ţák seznámen na začátku školního řádu. Školní řád včetně sankčního řádu je i na webových stránkách školy. Školení Další informace pracovníci získávají individuálně samostudiem odborné literatury, sledováním tématu v odborném tisku, v médiích. Doporučenou literaturu mohou pedagogové najít v informačním centrum nebo u výchovné poradkyně. 12

13 Mimotřídní a mimoškolní činnost Škola zajišťuje širokou nabídku mimotřídních a mimoškolních aktivit pro ţáky je připravena bohatá nabídka zájmových krouţků a nepovinných předmětů. Stručný přehled dosud realizovaných preventivních aktivit aj. ročníkové dny (program tříd pro rodiče a veřejnost) blokové vyučování školní řád a sankční řád aktualizovaný dle potřeb školy výuka zaměřená na téma prevence v předmětech Ov, Rv, VkZ, Ch, Z, Př, VV, Vl, Prvouka, tvořivá dramatika velký výběr volnočasových aktivit zájmové krouţky spolupráce s rodiče a veřejností, s občanskými sdruţeními, se sportovními kluby informace na nástěnkách, panelech na chodbách školy schůzky Ţákovské rady s vedením školy pravidelná spolupráce s poradenskými pracovišti konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence přiměřená represe při výskytu neţádoucího chování dotazník mezi ţáky aktuálně dle potřeb školy dotazník pro rodiče a ţáky (hodnocení školy) spolupráce s Centrem prevence Vrakbar třídy, preventivní aktivity spolupráce s Dětským domovem se školou besedy s klienty, prohlídka DDsŠ sportovní kurzy lyţařský kurz pro ţáky 7. tříd letní sportovní kurz (vodácký) návštěva lanového centra pro ţáky (Bystřice nad Pernštejnem, Křemešník) třídní akce výlety, ekurze besedy na aktuální témata účast ţáků na prezentaci školy př. den otevřených dveří, akce pro budoucí prvňáčky Hrátky akce pro handicapované ţáky v kraji Vysočina Školní sportovní klub odbíjené Nabídka mimoškolních krouţků a volnočasových aktivit zájmové krouţky, nepovinné předměty školní druţina a školní klub sportovní kurzy (zimní, letní sportovní kurz, lanové centrum) proţitkové kurzy sportovní turnaje, soutěţe návštěva divadelních a dalších kulturních představení besedy s MP, pracovníky Městské policie, pořady s preventivní tématikou třídní akce (např. výlety, ekurze, společné akce) Začlenění prevence do plánu školy začlenění témat prevence do tématických plánů viz ŠVP organizace volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů organizace školní druţiny a školního klubu celoškolní akce sportovní, kulturní, společenské 13

14 spolupráce s PPP Jihlava při práci s problémovými jedinci i potenciálně problematickými kolektivy uvádění začínajících učitelů do prae (uvádějící učitel, vedení školy, předmětový tým) Vzdělávání pedagogů metodická pomoc a vzdělávání třídních učitelů metodikem prevence v oblasti práce se školní třídou jako malou sociální skupinou skupinová dynamika, zadávání a zpracování sociometrických dotazníků příprava projektů s náměty prevence dostupnost odborné literatury a odborných časopisů Časový harmonogram programu MPP je úzce propojen s plánem práce školy a jednotlivé akce a aktivity jsou v plánu práce zařazeny. S programy prevence jsou pedagogičtí pracovníci seznamováni i v týdenních plánech, dále na provozních poradách, prostřednictvím nástěnky metodika prevence. Rozpočet programu 11. Hodnocení MPP a evaluace za školní rok 2010 / 2011 MPP je součástí programu školy a jeho rozpočet je zahrnut v poloţkách: DVPP, platy pracovníků, výdaje na činnost ŠD, ŠK, školní pomůcky a potřeby aj. Na některé akce přispívá sdruţení rodičů (akce ve Vrakbaru, programy zaměřené na průřezová témata aj.). Splněno: práce v rámci výukových předmětů dle metodických plánů spolupráce s rodiči a veřejností pravidelná mimotřídní a mimoškolní činnost poradenská činnost blokové vyučování školní řád nástěnka a stálé informace pro děti odhalování SVPU a SVPCH, spolupráce s vyučujícími speciálních tříd sociálně psychologický výcvik na lyţařském kurzu kurzy první pomoci pro 8. ročník (studenti SŠ zdravotnické) zdravé zuby 1. stupeň spolupráce s centrem prevence Vrakbar spolupráce s PPP, SPC Jihlava proţitkové kurzy (lanové centrum 6. a 8. třídy) 14

15 Evaluace Naše škola pouţívá standardní, ale i nestandardní postupy v prevenci rizikového chování. Mezi standardní jsou zařazovány běţné aktivity typu besedy, filmová představení, video a účast v odpoledních zájmových útvarech (viz seznam zájmových krouţků). Za nejdůleţitější povaţujeme vhodné trávení volného času, protoţe primární prevence v podobě besed, divadelních představení, koncertů je příliš pasivní forma, která pozornost dětí tolik nezaujme, a tedy nemůţe být dostatečně efektivní. Na 1. stupni je zaveden předmět Tvořivá dramatika, který naplňuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Na II. stupni v předmětu Občanská výchova, Výchova ke zdraví získávají dovednost sebeprosazování a sebepoznávání. Zároveň jsou ţáci vedeni k získávání sociálních dovedností významných pro komunikaci mezi vrstevníky, ale i v rodině a v ţivotě. Učíme je rovněţ toleranci a respektu odlišnosti druhých. Součástí předmětu Občanská výchova je v 8. a 9. ročníku Volba povolání. Aktuální problémy ve třídě nebo škole se řeší na třídnických hodinách. U problémových tříd je frekvence častější (záleţí na uváţení třídních učitelů). Pruţně reagujeme také na ţivotní situace dětí a tím posilujeme odolnost vůči rizikovému chování. 12. Strategie řešení přestupků Krizový plán V případě, ţe škola bude mít podezření na pouţívání návykových látek či na výskyt jiného rizikového chování, bude postupovat dle Řádu školy a patřičného pokynu MŠMT. Na pohovoru s ţákem se bude aktivně podílet dle konkrétní situace třídní učitel, výchovný poradce, preventista, zástupce či ředitel školy. Věc bude oznámena zákonným zástupcům, případně jim bude doporučen pohovor s odborníky. V případě nezájmu zákonných zástupců bude kontaktováno oddělení péče o dítě. Kouření v budově školy a jejím okolí provede se zápis do ŢK a katalogového listu ţáka je informován třídní učitel, metodik prevence (záznam o přestupku) jsou informováni rodiče (ŢK nebo telefon) při opakovaném výskytu škola informuje OSPOD, popřípadě orgány PČR, MP, přestupkovou komisi Magistrátu Podezření na zneuţívání návykových látek provést diskrétní šetření a pohovor se ţákem 15

16 při podezření na intoikaci kontaktovat zákonné zástupce a ve spolupráci s nimi zdravotnické zařízení, odborná preventivní pracoviště při těţké intoikaci ohroţující zdraví či ţivot neprodleně kontaktovat zdravotnické zařízení a informovat zákonné zástupce při negativní a nespolupracující reakci rodiny uvědomit sociální odbor péče o dítě v případě dealerství nebo podezření na porušení 217 trestního zákona (ohroţení mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče oznámit věc OSPOD a PČR škola má oznamovací povinnost musí kontaktovat orgány PČR Postup při výskytu šikany oběť šikany odvést neprodleně do bezpečí informovat TU, vedení školy a zákonného zástupce vyslechnout v přítomnosti dvou pedagogických pracovníků nezávislé svědky a jejich výpověď písemně zaznamenat vyslechnout jednotlivě agresory, zabránit domluvě pachatelů, zabránit kontaktu s obětí a svědky konfrontovat mezi sebou agresory a jejich výpovědi sepsat konečnou verzi výpovědi i s podpisy viníků eemplárně za přítomnosti vedení školy uvést výsledky šetření včetně udělených výchovných opatření před kolektivem třídy podle závaţnosti případu následuje spolupráce s eterními subjekty, rodiči apod. 13. Seznam zákonů a metodických pokynů v oblasti prevence aktuální a celý seznam je k dispozici na (vzdělávání prevence rizikového chování) Č.j.: / Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané Č.j.: /98-24 Metodický list k poskytování poradenských sluţeb na školách a školských zařízeních Č.j.: /99-22 Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, enofobie a intolerance Č.j / Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na období Č.j.: / Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení Č.j.: / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví MŠMT ČR, odbor pro mládeţ, Praha 2001 Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení MŠMT ČR, odbor pro mládeţ, Praha 2002 Bílá kniha Evropské komise Nový podnět pro evropskou mládeţ MŠMT ČR, odbor pro mládeţ, Praha 2002 Evaluace a diagnostika preventivních programů MŠMT ČR, odbor pro mládeţ, Praha 2002 Volný čas a prevence u dětí 16

17 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu uţívání internetu (č.j / ) MŠMT vybrané termíny primární prevence kolektiv autorů, 2007 Č.j / Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních Webové stránky 14. Literatura, webové stránky, tisk aktuality, metodické pokyny, zákony, prevence Institut pedagogicko psychologického poradenství Praha novinky v sekci mládeţ, volba povolání, granty, akce v kraji přehled škol v Jihlavě a okolí přehled škol v celé ČR novinky v oblasti školství, aktuální problémy, diskuse kurzy a školení v kraji Vysočina kurzy a školení v ČR dii poradna, prevence závislostí, zdravý ţivotní styl, sídlo Jihlava centrum primární prevence, kurzy, programy prevence, doporučená literatura prevence drogy, prevence, léčba DROP IN portál Bez cigaret web o dětských právech, letáky, hry, materiály nadace Naše dítě semináře, programy sdruţení Ţivot bez závislostí pomůcky pro primární prevenci kontaktní centra, kurzy, poradna téma výţiva a zdraví výukové materiály Vězeňská sluţba České republiky Naděje Bílý kruh bezpečí SOS vesničky volba povolání odvykání kouření, poruchy příjmu potravy, obezita hubnutí, drogová prevence Mimoškolní aktivity Lanová centra Proud Lanové centrum Křemešník materiály pro výuku, hry, pracovní tety, nové metody volnočasové aktivity kartotéka her LT Březová Třebíč 17

18 společenské hry Časopisy a ostatní tisk časopis Prevence časopis Moderní vyučování časopis Speciální pedagogika časopis Rodina a škola časopis Psychologie Učitelské noviny Učitelské listy časopis Závislosti dětské časopisy viz speciální třídy denní tisk aktuální přílohy týkající se např. volby povolání Literatura Knihy jsou umístěny v informačním centru školy pro lepší dostupnost všech učitelů. Kaţdý školní rok je nabídka knih aktualizována. Letáky K dispozici u výchovné poradkyně 15. Seznam zařízení zabývajících se problematikou rizikového chování a) Kontakty celostátní Linka bezpečí: tel.: nebo Současně můţe volat 10 dětí najednou, z celé republiky, zdarma. Pomáhá s problémy v rodinných vztazích od hádek po násilí, rozvod rodičů, se vztahy s kamarády, v otázkách psychoseuálního zrání, také s problémy ve škole. Na linku navazuje Krizové centrum nestátní zdravotnické zařízení pro děti, pro setkání s psychoterapeutem, jenţ se jim snaţí pomoci vyřešit daný problém web: chat: Linka důvěry dětského krizového centra: tel.: Specializované pracoviště zaměřené na problematiku syndromu týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte. Jednorázová, krátkodobá i dlouhodobá terapie, individuální, skupinová i rodinná terapie. nonstop www:http://www.dkc.cz 18

19 Krizové centrum SPONDEA: , NONSTOP, mail: Linka důvěry RIAPS: NONSTOP Linka důvěry Centra krizové intervence: NONSTOP Linka důvěry Diakonie: Gay-linka pomoci: DONA linka pomoci obětem domácího násilí: NONSTOP Růţová linka pro děti: Rodičovská linka , , HELP LINE AIDS: Národní linka prevence AIDS: Linka pomoci SAP (Společnost AIDS pomoc): Poradenská linka K-CENTRUM: Poradenská linka PREV-CENTRUM: Poradenská linka Společnosti pro studium sekt: Národová telefonní linka: Krizové centrum RIAPS: SOS centrum Diakonie: Centrum krizové intervence: Dětské krizové centrum: Krizové centrum pro studenty: OSPOD Jihlava b) Kontakty Jihlava Bc. Ivana Vyváţilová, vedoucí oddělení, tel.: , Nina Schneiderová, tel.: , Vladimír Janáček, tel.: , Pavlína Kovářová, tel.: , Bc. Ilona Kůrková, tel.: , Marta Kyselová, tel.: , Ivana Pupíková, tel.: , Bc. Jan David Dvořák, tel.: , Marcela Bláhová, tel.: , Dana Ţivnůstková, tel.: , Renáta Šanderová, tel.: , Pavla Krchňavá, tel.: , 19

20 Centrum U Větrníku (K- centrum) telefon: Michal Matula DDsŠ etoped p. Švestková vedoucí Centra U Větrníku Městská policie (Ředitel) (Ústředna) 156 (Tísňové volání) www: p. Barák (preventiva) p. Fantová (6) PPP Jihlava Legionářů 6, Jihlava p. Prošková p. Kabelková p. Kejnovská SPC Jihlava Psycholog: tel. čísla Mgr. Hana Blaţková Mgr. Lenka Bínová Speciální pedagogové: tel. čísla PhDr. L. Váchová Nováková ředitel, tyfloped Mgr. Jana Rittichová psychoped, soc.prac. Mgr. Martina Křivková logoped Mgr. Iveta Bučková tyfloped Mgr. Naděţda Grznárová logoped, surdoped Mgr. Ilona Dohnalová koordinátor autismu BcA. Marie Hlávková herní terapeut SCIO.CZ Pobřeţní 78/34, Praha Čas proměn p. Vacátková Centrum prevence klub VRAKBAR Sídliště U Pivovaru, Jihlava P. Kolářová , , vedoucí Vrakbar 20

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program pro školní rok 2013/ 2014 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům s přihlédnutím

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Minimální preventivní program 2014 / 2015 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová Obsah 1. Úvod

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více