Základní škola Jihlava, Demlova Jihlava tel (540)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)"

Transkript

1 Základní škola Jihlava, Demlova Jihlava tel (540) Minimální preventivní program 2011 / 2012 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová

2 Obsah 1. Úvod 3 2. Charakteristika školy 3 3. Vymezení rizikového chování 4 4. Analýza současného stavu na škole 4 5. Cíle programu 5 6. Vymezení cílové populace 5 7. Garant programu a spolupracovníci 5 a) náplň práce 6 b) péče o rozvoj ţáků 7 c) Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 7 8. Propagace 8 9. Prevence teoretické východiska 8 a) Priority podle věkových kategorií Praktická část Hodnocení MPP a evaluace za školní rok 2010/ Strategie řešení přestupků Seznam zákonů a metodických pokynů v oblasti prevence Literatura, webové stránky, tisk Seznam zařízení zabývajících se problematikou rizikového 18 chování a) Kontakty - celostátní 18 b) Kontakty - Jihlava 19 Přílohy 1. Hodnocení školního roku 2010/ Jak řešit případy související s uţíváním návykových látek 30 v prostředí škol 3. Jak řešit případy související s krádeţemi a vandalismem 37 v prostředí škol 4. Souhlas zákonného zástupce s orientačním testováním na 39 přítomnost OPL 5. Dotazník evaluace MPP Sedm rad pro rodiče Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí Školní tucet zásad pro dobré občanské souţití 46 2

3 1. Úvod Na kaţdého z nás jsou v ţivotě vyvíjeny nejrůznější tlaky z vnějšího prostředí. Bohuţel nemalé části dětí a mládeţe se z různých důvodů nedaří vyrovnat přiměřeně a zodpovědně s kaţdodenními problémy, osobními a sociálními poţadavky, konflikty, školními problémy a ostatními náročnými ţivotními situacemi. Řešení pak často nacházejí ve zneuţívání drog a alkoholu, v šikaně a násilí, záškoláctví a dalších formách neţádoucího rizikového chování. Příčin, které vedou k nejrůznějším eperimentům s návykovými látkami, je značné mnoţství. Podle ředitele Centra metadonové substituce Jiřího Presla je první kontakt s drogou většinou ze zvědavosti. Avšak mnohé z nich se vztahují k rodině a sociálnímu prostředí, v němţ je jedinec formován. Minimální preventivní program (MPP) je dokument školy zaměřený na výchovu ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální vývoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. MPP je zaloţen na podpoře vlastní aktivity ţáků, pestrosti forem práce s ţáky, zapojení celého pedagogického sboru a spolupráci se zákonnými zástupci ţáků školy. MPP je zpracováván na jeden školní rok metodikem prevence a je průběţně vyhodnocován. 2. Charakteristika školy ZŠ Jihlava, Demlova 32 je sídlištní školou, ve které se začalo vyučovat ve školním roce Ve škole jsou otevřeny třídy pro ţáky se specifickými výukovými potřebami. V současné době preferuje česká školsky odborná veřejnost větší důraz na integraci ţáků. Proto jsou i na ZŠ Jihlava, Demlova 32 ţáci, jejichţ výukové potřeby odpovídají moţné integraci, začleňováni do běţných tříd. Minimální preventivní program ZŠ Jihlava, Demlova 32 je zaměřen na vedení dětí ke zdravému ţivotnímu stylu, získávání dovedností a návyků v oblasti komunikace, tolerance, důvěry, vzájemné úcty a sebeúcty, vytváření bezpečného prostředí a dobrých vztahů s rodiči a vrstevníky. V tom spatřujeme základ prevence rizikového chování. Program respektuje zaměření a specifika školy. Do volnočasových aktivit se zapojují všichni členové pedagogického sboru prostřednictvím vedení zájmových krouţků, mimoškolních akcí a školních akcí. Vzhledem k tomu, ţe učitelé znají dobře své ţáky a jejich rodinné zázemí a ţáci se znají dobře i navzájem, je moţné problémy, které nastanou, řešit rychle a operativně. Součástí školy je školní druţina a školní klub. 3

4 Od školního roku 2007 / 2008 byla zahájena nová etapa vzdělávání. Škola vstoupila do vlastního školního vzdělávacího programu, který byl pečlivě připravován zdejšími pracovníky školy (Školní vzdělávací program - Škola, do které stojí zato chodit). 3. Vymezení rizikového chování V rámci realizace MPP se zaměřujeme zejména na tyto oblasti: a) předcházení rizikovým jevům a chování ţáků: záškoláctví šikana, kyberšikana, rasismus, enofobie, vandalismus kriminalita, delikvence uţívání návykových látek (hl. tabák, alkohol, drogy) retolismus (virtuální drogy televize, filmy ) gambling (patologické hráčství) vandalství a jiné formy násilí vůči majetku b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí týrání a zneuţívání ohroţování mravní výchovy mládeţe poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, anoreie) 4. Analýza současného stavu na škole Nabídka drog a alkoholu je velmi vysoká. Také jejich značná společenská tolerance je příčinou vzrůstající spotřeby u stále se sniţující věkové skupiny dětí a mládeţe. Proto je nutností nepodceňovat tento nebezpečný jev. Ze statistik předloţených Národní protidrogovou centrálou je zřejmé, ţe děti a mladiství z kraje Vysočina nepatří v celorepublikovém měřítku k výrazným konzumentům tvrdých drog, ale velmi často poţívají alkohol a větší část jich na druhém stupni ZŠ kouří cigarety minimálně jedenkrát týdně a většina z nich přišla do svého 15. roku do kontaktu s marihuanou. I zdejší školu navštěvují některé děti z málo podnětného prostředí. V dnešní době je rozvedených, neúplných či nefungujících rodin poměrně vysoké procento. Často se setkáváme s tím, ţe rodina nevěnuje dítěti dostatek času a náleţitou péči. V rodinách velmi často chybí pevně stanovená pravidla chování. V poslední době se objevuje zvýšený počet neomluvených hodin a to nejen v odpoledním vyučování. Tento problém řešíme ihned s rodiči ţáků a snaţíme se předejít záškoláctví. Větší nebezpečí, v poslední době, zaznamenáváme u zvyšujícího se mnoţství výskytu násilí a agresivního chování dětí mladšího věku. 4

5 Pouze vzájemná spolupráce, nelhostejnost a ochota můţe vést k pomoci nejen postiţeným dětem a mládeţi. Hlavní úkol však spočívá v primární prevenci. Program je v souladu se strategií a prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu MŠMT na období Cíle programu krátkodobé cíle monitorování výskytu rizikového chování u ţáků operativní reagování na aktuální problémy práce s problematickými třídami nabídka volnočasových aktivit vzdělávání pedagogických pracovníků zapracování témat prevence do tématických plánů bloková vyučování dlouhodobé cíle vytváření pozitivního sociálního klimatu v jednotlivých třídách i celé škole výchova ke zdravému ţivotnímu stylu 6. Vymezení cílové populace všichni ţáci preventivní působení v rámci výchovně vzdělávacího programu školy problémoví ţáci a kolektivy speciálně zaměřené programy, spolupráce s PPP Jihlava pedagogičtí pracovníci vzdělávání, informace, vyuţívání vhodných metod rodiče - spolupráce při řešení problémů, SRPDŠ, školská rada poradenská pracoviště PPP Jihlava, SPC Jihlava další instituce Policie ČR, Městská policie Ji, OSPOD - spolupráce při řešení problémů, vzájemné poskytování informací 7. Garant programu a spolupracovníci Všichni pedagogičtí pracovníci věnují pozornost problematice drog, šikany a násilí, poruch chování, záškoláctví, kriminality a delikvence, rizikového seuálního chování, vandalismu, patologickému hráčství, dále pak projevům rasismu, enofobie a sektářství a reagují hned při objevení se prvních náznaků neţádoucího chování a vyvozují důsledky. Stejně tak si všímají projevů poruch učení. Informují vedení školy a výchovnou poradkyni. V oblasti této problematiky se dále vzdělávají. Garantem MPP je okresní metodik prevence Mgr. Renata Kejnovská (PPP Jihlava). Výchovným poradcem a školním metodikem prevence je Mgr. Andrea Medunová Vzdělání: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (matematika a zeměpis) Specializační studium výchovného poradenství (Masarykova univerzita v Brně, 2003) Studium pro ředitele škol a školských zařízení (2011) 5

6 a) Náplň práce Poradenství v oblasti výchovy, řešení výchovných problémů spolupráce s vedením školy, třídními učiteli spolupráce s rodiči diagnostika třídních kolektivů testové metody (dle potřeb TU) práce s problémovými ţáky (dle dohody s TU) spolupráce s Policií ČR spolupráce s Odborem sociálních věcí Magistrátu města Jihlava spolupráce s PPP, SPC Poradenství v oblasti vzdělávání pomoc při přípravě zápisu do 1. ročníku doporučení PPP, SPC - vhodná zařazení ţáků do tříd pomoc při zajištění spolupráce s rodiči podpora dalšího vzdělávání, vyhledávání seminářů a kurzů pro pedagogy odborné časopisy Prevence, Moderní vyučování, Psychologie, Závislosti podpora nákupu nové literatury do informačního centra Péče o děti s výukovými problémy, speciální třídy, nadaní ţáci spolupráce s třídními učiteli a rodiči ţáků spolupráce s PPP, SPC pomoc TU při tvorbě individuálních vzdělávacích programů aktualizace a tvorba seznamů integrovaných ţáků ekonomická rozvaha doplňování pomůcek pro integrované ţáky podpora nadaných ţáků a jejich rozvoj spolupráce s vyučujícími, (Klub šikovných dětí Mensa klub) Profesní orientace ţáků, přihlášky ke studiu na střední škole spolupráce s Úřadem práce v Jihlavě (návštěva 9. ročníku) zajištění testů nadání pro nerozhodnuté ţáky - pořádá PPP nástěnka v přízemí školy aktuality zajištění letáků pro ţáky 9. ročníku zajištění účasti na Přehlídce škol v Domě kultury v Jihlavě (listopad) schůzka rodičů vycházejících ţáků s výchovnou poradkyní pomoc s vyplňováním přihlášek kontrola přihlášek zápisové lístky pro vycházející ţáky přijímací zkoušky nanečisto ve spolupráci s předsedy předmětových komisí Čj, M a F SCIO testy, CERMAT výsledky přijímacího řízení statistika, vyhodnocení úspěšnosti odvolací řízení zpráva o vycházejících ţácích Školní metodik prevence sestavení Minimálního preventivního programu vyhledávání nových informací v oblasti prevence, shromaţďování materiálů monitorování rizikového chování na ZŠ vedení Ţákovské rady (6. 9. ročník) 6

7 spolupráce s Vrak barem (centrum prevence) spolupráce s PPP skupinová práce spolupráce s ostatními institucemi Policie ČR, Městská policie, OSPOD, SPC, K-centrum,... Poradenská sluţba úřední hodiny účast na Radě rodičů vedení Ţákovské rady nástěnka v přízemí školy pohovory s ţáky, vyučujícími aj. b) Péče o rozvoj ţáků Všichni učitelé a pedagogičtí pracovníci dbají o rozvoj osobnosti ţáků, podporují jejich vývoj sebehodnocení, sebevědomí a seberealizace, schopnost vytvářet přátelské vazby, prosociální dovednosti, nenásilné zvládání konfliktů. Učitelé předmětů Prvouka, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis, Chemie, Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova a hlavně Občanská výchova a Výchova ke zdraví vyuţívají témat v osnovách těchto předmětů a seznamují děti s dalšími informacemi o dané tématice. Zaměřují se nejen na poskytování informací, ale i na vytváření postojů ţáků k problematice a osvojování dovedností komunikace, zvládání sociálních vztahů a stresových situací, asertivity a odmítání. Cílem je pochopení toho, jaké psychické, zdravotní, sociální a materiální škody způsobuje zneuţívání drog. Podle moţností zařazují do výuky různé formy a metody práce ve skupinách, s vyuţitím dalších psychosociálních prvků a technik. c) Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi Škola bude i nadále spolupracovat s rodiči a veřejností. V případě potřeby v této problematice se obrátí na metodika preventivních aktivit Mgr. Renatu Kejnovskou z PPP Jihlava, dětské lékaře, Policii ČR, Linku důvěry či na oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Škola jiţ několik let spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Jihlavě. Kaţdý měsíc dochází do školy PhDr. Jarmila Prošková, které poskytuje poradenskou sluţbu pedagogům, ţákům i rodičům. Tato sluţba má velmi pozitivní ohlasy. Škola spolupracuje s PPP a SPC Jihlava v oblasti vyhledávání, diagnostikování a péče o děti s poruchami učení a s poruchami chování, také v oblasti prevence neţádoucích jevů. V posledních letech se zaměřujeme také na vyhledávání talentovaných ţáků. Spolupráci a kontakt s poradnou zajišťuje výchovná poradkyně. 7

8 8. Propagace Tento Minimální preventivní program (MPP) je k dispozici pro všechny pedagogické pracovníky ve sborovně a na serveru školy. Pro rodiče je MPP k dispozici u metodika prevence. Aktuální informace o této problematice jsou umístěny na nástěnce v přízemí školy. Stálé informace pro děti Ve škole je na viditelném místě v přízemí školy umístěna tématická nástěnka. Zde jsou také uveřejněny adresy a telefonní čísla na kontaktní místa a střediska pomoci a linky bezpečí. Děti také mohou své připomínky a náměty na řešení přednést nejen na třídních schůzkách, ale i na schůzkách Ţákovské rady (zástupců tříd s vedením školy). Individuálně se mohou obrátit na třídní učitele a na výchovnou poradkyni. Od školního roku 2007/2008 mohou také vyuţít schránky důvěry, kam mohou anonymně vhazovat písemné podněty či stíţnosti. Řešení vzkazů probíhá ve spolupráci s vedením školy, které je pravidelně informováno na týdenních poradách. Ţáci i rodiče mohou vyuţít i moţnost komunikace přes elektronickou poštu - na výchovnou poradkyni je umístěn na webových stránkách školy nebo na nástěnce v přízemí školy. 9. Prevence teoretická východiska Epidemiologické studie drogové scény u populace dětí a mládeţe Nepříznivé trendy: a) stoupající počet dospívajících, kteří mají zkušenost s návykovými látkami a těch, kdo opakovaně uvádějí alkoholovou opilost b) stále se sniţující věk prvního kontaktu s drogou c) snadná dostupnost drog d) nedostatečná legislativa e) špatná prevence (celospolečenská) f) vysoká společenská atraktivita drog g) neklesající tolerance společnosti ke kouření a alkoholu, ani k eperimentování s drogou h) rozšíření nelegálního pěstování rostliny cannabis sativa (konopí) i) nízká důvěra dětí v učitele a výchovné pracovníky při potřebě svěřit se s problémy, a to nejen v oblasti drog j) růst počtu kriminálních deliktů spojených se závislostí na droze k) zřejmost inklinace uţivatelů drog ke společensky nebezpečným hnutím Základní principy účinných preventivních opatření Cílem primární prevence je: působit na mladou generaci charakterem výchovně vzdělávacím vytvářet a upevňovat morální hodnoty, zvyšovat odolnost dětí a mládeţe vůči rizikovému chování 8

9 sniţovat rizika a vlivy, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeţe ovlivňovat chování dětí a dospívajících ve smyslu podpory zdraví a nabízení hodnotných volnočasových aktivit rozvíjet dovednosti potřebné pro ţivot (life skills), které upřesňuje následující přehled (Nešpor, 2000): Dovednosti potřebné pro život ( life skills ) Autoregulace a sebeovlivnění Schopnost se motivovat ke zdravému způsobu ţivota a vhodně se motivovat i v jiných oblastech. Schopnost oddálit uspokojení nebo potěšení. Schopnost chránit a posilovat zdravé sebevědomí. Schopnost plánovat čas, vést přiměřený a vyváţený ţivotní styl. Dovednosti při zvládání rizikových duševních stavů (sem patří zejména baţení, ale i úzkost, hněv, deprese, radost nebo nuda). Schopnost se uvolnit, pouţívat vhodnou relaační techniku, odpočívat. Další schopnosti pečovat o vlastní zdraví (výţiva, cvičení, vyuţívání zdravotní péče, hygiena atd.). Sociální dovednosti Schopnost čelit sociálnímu tlaku (např. odmítnout vrstevníky, starší nebo nadřízené, kdyţ nabízejí alkohol nebo jiné návykové látky). Další asertivní dovednosti (zdravé sebeprosazení). Schopnost empatie a porozumění ţivotním situacím. Schopnost komunikace, vyjednávání, nacházení kompromisů apod. Dovednosti rozhodování se a schopnost předvídat následky určitého jednání. Schopnost vytvářet vztahy a budovat si přiměřenou síť sociálních vztahů. Mediální gramotnost. Schopnost čelit reklamě a dalším negativním vlivům okolí. Schopnost racionálně hospodařit s penězi. Dovednosti týkající se volby a hledání vhodného zaměstnání a dobrého fungování v něm. Zvládnutí přechodu do nového prostředí nebo nové situace. Rodičovské dovednosti. Metody Nezastupitelné místo v preventivních strategiích uplatňovaných na školách a ve školských zařízeních mají metody zaloţené na bázi aktivního sociálního učení, které je postaveno na práci ve skupině, metody zaměřené na rozvíjení sebekontroly u dětí a mládeţe, tréninkové aktivity, besedy, diskuse, skupinové poradenství, sociálně psychologický výcvik, dramatizace, skupinová psychoterapie, Obecné zásady efektivní primární prevence systémová a koordinovaná strategie aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody nabízení pozitivních alternativ chování a ţivotních cílů vyuţívání peer prvků 9

10 výcvik sociálně psychologických dovedností včetně odmítání nabídky nabídka školních i mimoškolních aktivit pro smysluplné vyuţívání volného času respektování rizikových faktorů aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací informování o poradenských moţnostech sledování efektivity uplatňovaných opatření Prioritní aktivity uplatňované v rámci Minimálního preventivního programu Efektivní prevence musí mít sloţku informační, postojovou a dovednostní. důsledné a soustavné vzdělávání ţáků, učitelů a ostatních pracovníků ve školství, osvěta rodičů v oblasti zdravého ţivotního stylu, etické a právní výchovy shromaţďování materiálů ze školení k drogové problematice utváření postojů ke společnosti, zdravému ţivotnímu stylu a speciálně k zneuţívání drog u učitelů, rodičů a ţáků vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situací ţáků a učitelů, dovedností odmítat drogu u ţáků vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kde je minimalizováno ovlivňování rozvoje schopností a osobnosti ţáků vytváření důvěryhodných poradenských sluţeb pro ţáky, učitele a rodiče, které jsou pro ně snadno dosaţitelné a plně akceptovatelné dostatečná nabídka hodnotných volnočasových aktivit uplatňování přiměřené represe Velmi důleţitá je koncepčnost a soustavnost vlivu na ţáka s výraznou převahou pozitivních motivů, vzorů a aktivit, posilujících zdravé způsoby chování a osobní zodpovědnosti ţáků za zdraví, nad přílišným varováním a zastrašováním. a) Priority podle věkových kategorií Protidrogová preventivní strategie musí respektovat věk a osobní zvláštnosti ţáků. I. skupina žáků ročník výchova ke zdravému ţivotnímu stylu a základy etické a právní výchovy (zdraví je důleţitá hodnota, kterou je třeba chránit a podporovat) navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole věnovat pozornost včasnému odhalování poruch učení a jiných postiţení ZNALOSTI: školní řád ve vztahu k lékům základní informace o funkcích lidského těla základní informace o lécích a jejich prodeji základní pravidla pouţívání léků a rozpouštědel znalosti o lidech, kteří se prodejem léků profesionálně zabývají pozornost věnovat alkoholu a tabáku informace, kam se obrátit v případě potřeby 10

11 DOVEDNOSTI: trénovat sdělování pocitů základní pravidla bezpečného chování dovednost, jak a kdy získat pomoc dospělých pochopení ceny zdraví nebát se zdravotnických zařízení POSTOJE: postoj k uţívání alkoholu a cigaret postoj k mediální reklamě II. skupina žáků ročník výchova ke zdravému ţivotnímu stylu, rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů v postojové a dovednostní sloţce peer programy všestranný rozvoj osobnosti ţáka, vyloučení rizik v problémových třídách aplikace metod aktivního sociálního učení zvýšený důraz na spolupráci s rodiči nabídka volnočasových aktivit ZNALOSTI: znát školní řád ve vztahu k lékům, tabáku, alkoholu, drogám znát lidský organismus a vědět, jak o něj pečovat informace o lécích a drogách legislativa kolem uţívání, co je legální a nelegální lidé, kteří mohou pomoci rizika jehel a stříkaček DOVEDNOSTI: naučit rozpoznat rizikové chování schopnost čelit tlaku vrstevníků nácvik komunikace s dospělými naučit cíleně odmítat drogy naučit přijímat a poskytovat pomoc zásady bezpečnosti uţívání léků POSTOJE: znát cenu své vlastní osobnosti i cenu ostatních lidí naučit identifikovat uţivatele odolnost vůči reklamám učit pečovat o vlastní bezpečnost III. skupina žáků ročník výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování peer programy, vyuţívání skupinové formy působení a metody aktivního sociálního učení pozornost k rizikovým skupinám ţáků spolupráce školy při vyuţívání volného času dětí, mimoškolní výchova 11

12 důvěryhodné a dostupné poradenství zvýšený důraz na spolupráci s rodiči nabídka volnočasových aktivit systematická profesní příprava ZNALOSTI: co se stane, kdyţ někdo uţije jednotlivé druhy drog informace o drogách + nebezpečí uţití (znát odbornou i slangovou terminologii) znát legislativu, co je trestné zneuţívání drog ve sportu účinky alkoholu v různých situacích síť nabízených sluţeb DOVEDNOSTI: identifikovat rozhodující rizika komunikace s rodiči komunikace s vrstevníky komunikace s odborníky asertivita poskytování pomoci v případě potřeby POSTOJE: k uţivatelům drog v různých podobách poznání sebe sama, jak se já chovám, jak se mohou chovat ostatní sebepřijetí, sebehodnocení, sebevědomí přijímání zodpovědnosti za své chování bezpečnost moje a bezpečnost ostatních 10. Praktická část Školní řád Ve školním řádu jsou zakotveny zásady zdravého ţivotního stylu a ochrany zdraví. Týkají se jak vzájemného chování, vystupování ţáků a plnění povinností, tak i konkrétně zákazu kouření a uţívání alkoholu a jiných drog v prostorách školy. Při porušení školního řádu jsou kontaktováni rodiče a vyvozeny důsledky a sankce. Od je v účinnosti nový sankční řád, který je součástí školního řádu. Sankční řád je stěţejní při vyvozování jednotlivých důsledků (napomenutí třídního učitele, třídní důtka, ředitelská důtka, sníţená známka z chování, návrh na pobyt v diagnostickém ústavu). Se školním a sankčním řádem je kaţdý ţák seznámen na začátku školního řádu. Školní řád včetně sankčního řádu je i na webových stránkách školy. Školení Další informace pracovníci získávají individuálně samostudiem odborné literatury, sledováním tématu v odborném tisku, v médiích. Doporučenou literaturu mohou pedagogové najít v informačním centrum nebo u výchovné poradkyně. 12

13 Mimotřídní a mimoškolní činnost Škola zajišťuje širokou nabídku mimotřídních a mimoškolních aktivit pro ţáky je připravena bohatá nabídka zájmových krouţků a nepovinných předmětů. Stručný přehled dosud realizovaných preventivních aktivit aj. ročníkové dny (program tříd pro rodiče a veřejnost) blokové vyučování školní řád a sankční řád aktualizovaný dle potřeb školy výuka zaměřená na téma prevence v předmětech Ov, Rv, VkZ, Ch, Z, Př, VV, Vl, Prvouka, tvořivá dramatika velký výběr volnočasových aktivit zájmové krouţky spolupráce s rodiče a veřejností, s občanskými sdruţeními, se sportovními kluby informace na nástěnkách, panelech na chodbách školy schůzky Ţákovské rady s vedením školy pravidelná spolupráce s poradenskými pracovišti konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence přiměřená represe při výskytu neţádoucího chování dotazník mezi ţáky aktuálně dle potřeb školy dotazník pro rodiče a ţáky (hodnocení školy) spolupráce s Centrem prevence Vrakbar třídy, preventivní aktivity spolupráce s Dětským domovem se školou besedy s klienty, prohlídka DDsŠ sportovní kurzy lyţařský kurz pro ţáky 7. tříd letní sportovní kurz (vodácký) návštěva lanového centra pro ţáky (Bystřice nad Pernštejnem, Křemešník) třídní akce výlety, ekurze besedy na aktuální témata účast ţáků na prezentaci školy př. den otevřených dveří, akce pro budoucí prvňáčky Hrátky akce pro handicapované ţáky v kraji Vysočina Školní sportovní klub odbíjené Nabídka mimoškolních krouţků a volnočasových aktivit zájmové krouţky, nepovinné předměty školní druţina a školní klub sportovní kurzy (zimní, letní sportovní kurz, lanové centrum) proţitkové kurzy sportovní turnaje, soutěţe návštěva divadelních a dalších kulturních představení besedy s MP, pracovníky Městské policie, pořady s preventivní tématikou třídní akce (např. výlety, ekurze, společné akce) Začlenění prevence do plánu školy začlenění témat prevence do tématických plánů viz ŠVP organizace volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů organizace školní druţiny a školního klubu celoškolní akce sportovní, kulturní, společenské 13

14 spolupráce s PPP Jihlava při práci s problémovými jedinci i potenciálně problematickými kolektivy uvádění začínajících učitelů do prae (uvádějící učitel, vedení školy, předmětový tým) Vzdělávání pedagogů metodická pomoc a vzdělávání třídních učitelů metodikem prevence v oblasti práce se školní třídou jako malou sociální skupinou skupinová dynamika, zadávání a zpracování sociometrických dotazníků příprava projektů s náměty prevence dostupnost odborné literatury a odborných časopisů Časový harmonogram programu MPP je úzce propojen s plánem práce školy a jednotlivé akce a aktivity jsou v plánu práce zařazeny. S programy prevence jsou pedagogičtí pracovníci seznamováni i v týdenních plánech, dále na provozních poradách, prostřednictvím nástěnky metodika prevence. Rozpočet programu 11. Hodnocení MPP a evaluace za školní rok 2010 / 2011 MPP je součástí programu školy a jeho rozpočet je zahrnut v poloţkách: DVPP, platy pracovníků, výdaje na činnost ŠD, ŠK, školní pomůcky a potřeby aj. Na některé akce přispívá sdruţení rodičů (akce ve Vrakbaru, programy zaměřené na průřezová témata aj.). Splněno: práce v rámci výukových předmětů dle metodických plánů spolupráce s rodiči a veřejností pravidelná mimotřídní a mimoškolní činnost poradenská činnost blokové vyučování školní řád nástěnka a stálé informace pro děti odhalování SVPU a SVPCH, spolupráce s vyučujícími speciálních tříd sociálně psychologický výcvik na lyţařském kurzu kurzy první pomoci pro 8. ročník (studenti SŠ zdravotnické) zdravé zuby 1. stupeň spolupráce s centrem prevence Vrakbar spolupráce s PPP, SPC Jihlava proţitkové kurzy (lanové centrum 6. a 8. třídy) 14

15 Evaluace Naše škola pouţívá standardní, ale i nestandardní postupy v prevenci rizikového chování. Mezi standardní jsou zařazovány běţné aktivity typu besedy, filmová představení, video a účast v odpoledních zájmových útvarech (viz seznam zájmových krouţků). Za nejdůleţitější povaţujeme vhodné trávení volného času, protoţe primární prevence v podobě besed, divadelních představení, koncertů je příliš pasivní forma, která pozornost dětí tolik nezaujme, a tedy nemůţe být dostatečně efektivní. Na 1. stupni je zaveden předmět Tvořivá dramatika, který naplňuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Na II. stupni v předmětu Občanská výchova, Výchova ke zdraví získávají dovednost sebeprosazování a sebepoznávání. Zároveň jsou ţáci vedeni k získávání sociálních dovedností významných pro komunikaci mezi vrstevníky, ale i v rodině a v ţivotě. Učíme je rovněţ toleranci a respektu odlišnosti druhých. Součástí předmětu Občanská výchova je v 8. a 9. ročníku Volba povolání. Aktuální problémy ve třídě nebo škole se řeší na třídnických hodinách. U problémových tříd je frekvence častější (záleţí na uváţení třídních učitelů). Pruţně reagujeme také na ţivotní situace dětí a tím posilujeme odolnost vůči rizikovému chování. 12. Strategie řešení přestupků Krizový plán V případě, ţe škola bude mít podezření na pouţívání návykových látek či na výskyt jiného rizikového chování, bude postupovat dle Řádu školy a patřičného pokynu MŠMT. Na pohovoru s ţákem se bude aktivně podílet dle konkrétní situace třídní učitel, výchovný poradce, preventista, zástupce či ředitel školy. Věc bude oznámena zákonným zástupcům, případně jim bude doporučen pohovor s odborníky. V případě nezájmu zákonných zástupců bude kontaktováno oddělení péče o dítě. Kouření v budově školy a jejím okolí provede se zápis do ŢK a katalogového listu ţáka je informován třídní učitel, metodik prevence (záznam o přestupku) jsou informováni rodiče (ŢK nebo telefon) při opakovaném výskytu škola informuje OSPOD, popřípadě orgány PČR, MP, přestupkovou komisi Magistrátu Podezření na zneuţívání návykových látek provést diskrétní šetření a pohovor se ţákem 15

16 při podezření na intoikaci kontaktovat zákonné zástupce a ve spolupráci s nimi zdravotnické zařízení, odborná preventivní pracoviště při těţké intoikaci ohroţující zdraví či ţivot neprodleně kontaktovat zdravotnické zařízení a informovat zákonné zástupce při negativní a nespolupracující reakci rodiny uvědomit sociální odbor péče o dítě v případě dealerství nebo podezření na porušení 217 trestního zákona (ohroţení mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče oznámit věc OSPOD a PČR škola má oznamovací povinnost musí kontaktovat orgány PČR Postup při výskytu šikany oběť šikany odvést neprodleně do bezpečí informovat TU, vedení školy a zákonného zástupce vyslechnout v přítomnosti dvou pedagogických pracovníků nezávislé svědky a jejich výpověď písemně zaznamenat vyslechnout jednotlivě agresory, zabránit domluvě pachatelů, zabránit kontaktu s obětí a svědky konfrontovat mezi sebou agresory a jejich výpovědi sepsat konečnou verzi výpovědi i s podpisy viníků eemplárně za přítomnosti vedení školy uvést výsledky šetření včetně udělených výchovných opatření před kolektivem třídy podle závaţnosti případu následuje spolupráce s eterními subjekty, rodiči apod. 13. Seznam zákonů a metodických pokynů v oblasti prevence aktuální a celý seznam je k dispozici na (vzdělávání prevence rizikového chování) Č.j.: / Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané Č.j.: /98-24 Metodický list k poskytování poradenských sluţeb na školách a školských zařízeních Č.j.: /99-22 Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, enofobie a intolerance Č.j / Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na období Č.j.: / Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení Č.j.: / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví MŠMT ČR, odbor pro mládeţ, Praha 2001 Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení MŠMT ČR, odbor pro mládeţ, Praha 2002 Bílá kniha Evropské komise Nový podnět pro evropskou mládeţ MŠMT ČR, odbor pro mládeţ, Praha 2002 Evaluace a diagnostika preventivních programů MŠMT ČR, odbor pro mládeţ, Praha 2002 Volný čas a prevence u dětí 16

17 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu uţívání internetu (č.j / ) MŠMT vybrané termíny primární prevence kolektiv autorů, 2007 Č.j / Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních Webové stránky 14. Literatura, webové stránky, tisk aktuality, metodické pokyny, zákony, prevence Institut pedagogicko psychologického poradenství Praha novinky v sekci mládeţ, volba povolání, granty, akce v kraji přehled škol v Jihlavě a okolí přehled škol v celé ČR novinky v oblasti školství, aktuální problémy, diskuse kurzy a školení v kraji Vysočina kurzy a školení v ČR dii poradna, prevence závislostí, zdravý ţivotní styl, sídlo Jihlava centrum primární prevence, kurzy, programy prevence, doporučená literatura prevence drogy, prevence, léčba DROP IN portál Bez cigaret web o dětských právech, letáky, hry, materiály nadace Naše dítě semináře, programy sdruţení Ţivot bez závislostí pomůcky pro primární prevenci kontaktní centra, kurzy, poradna téma výţiva a zdraví výukové materiály Vězeňská sluţba České republiky Naděje Bílý kruh bezpečí SOS vesničky volba povolání odvykání kouření, poruchy příjmu potravy, obezita hubnutí, drogová prevence Mimoškolní aktivity Lanová centra Proud Lanové centrum Křemešník materiály pro výuku, hry, pracovní tety, nové metody volnočasové aktivity kartotéka her LT Březová Třebíč 17

18 společenské hry Časopisy a ostatní tisk časopis Prevence časopis Moderní vyučování časopis Speciální pedagogika časopis Rodina a škola časopis Psychologie Učitelské noviny Učitelské listy časopis Závislosti dětské časopisy viz speciální třídy denní tisk aktuální přílohy týkající se např. volby povolání Literatura Knihy jsou umístěny v informačním centru školy pro lepší dostupnost všech učitelů. Kaţdý školní rok je nabídka knih aktualizována. Letáky K dispozici u výchovné poradkyně 15. Seznam zařízení zabývajících se problematikou rizikového chování a) Kontakty celostátní Linka bezpečí: tel.: nebo Současně můţe volat 10 dětí najednou, z celé republiky, zdarma. Pomáhá s problémy v rodinných vztazích od hádek po násilí, rozvod rodičů, se vztahy s kamarády, v otázkách psychoseuálního zrání, také s problémy ve škole. Na linku navazuje Krizové centrum nestátní zdravotnické zařízení pro děti, pro setkání s psychoterapeutem, jenţ se jim snaţí pomoci vyřešit daný problém web: chat: Linka důvěry dětského krizového centra: tel.: Specializované pracoviště zaměřené na problematiku syndromu týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte. Jednorázová, krátkodobá i dlouhodobá terapie, individuální, skupinová i rodinná terapie. nonstop www:http://www.dkc.cz 18

19 Krizové centrum SPONDEA: , NONSTOP, mail: Linka důvěry RIAPS: NONSTOP Linka důvěry Centra krizové intervence: NONSTOP Linka důvěry Diakonie: Gay-linka pomoci: DONA linka pomoci obětem domácího násilí: NONSTOP Růţová linka pro děti: Rodičovská linka , , HELP LINE AIDS: Národní linka prevence AIDS: Linka pomoci SAP (Společnost AIDS pomoc): Poradenská linka K-CENTRUM: Poradenská linka PREV-CENTRUM: Poradenská linka Společnosti pro studium sekt: Národová telefonní linka: Krizové centrum RIAPS: SOS centrum Diakonie: Centrum krizové intervence: Dětské krizové centrum: Krizové centrum pro studenty: OSPOD Jihlava b) Kontakty Jihlava Bc. Ivana Vyváţilová, vedoucí oddělení, tel.: , Nina Schneiderová, tel.: , Vladimír Janáček, tel.: , Pavlína Kovářová, tel.: , Bc. Ilona Kůrková, tel.: , Marta Kyselová, tel.: , Ivana Pupíková, tel.: , Bc. Jan David Dvořák, tel.: , Marcela Bláhová, tel.: , Dana Ţivnůstková, tel.: , Renáta Šanderová, tel.: , Pavla Krchňavá, tel.: , 19

20 Centrum U Větrníku (K- centrum) telefon: Michal Matula DDsŠ etoped p. Švestková vedoucí Centra U Větrníku Městská policie (Ředitel) (Ústředna) 156 (Tísňové volání) www: p. Barák (preventiva) p. Fantová (6) PPP Jihlava Legionářů 6, Jihlava p. Prošková p. Kabelková p. Kejnovská SPC Jihlava Psycholog: tel. čísla Mgr. Hana Blaţková Mgr. Lenka Bínová Speciální pedagogové: tel. čísla PhDr. L. Váchová Nováková ředitel, tyfloped Mgr. Jana Rittichová psychoped, soc.prac. Mgr. Martina Křivková logoped Mgr. Iveta Bučková tyfloped Mgr. Naděţda Grznárová logoped, surdoped Mgr. Ilona Dohnalová koordinátor autismu BcA. Marie Hlávková herní terapeut SCIO.CZ Pobřeţní 78/34, Praha Čas proměn p. Vacátková Centrum prevence klub VRAKBAR Sídliště U Pivovaru, Jihlava P. Kolářová , , vedoucí Vrakbar 20

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště 591 338 28 Radnice Zpracovala: Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace IČO: 46773738 Sídlo: Lovosice,Mírová 225 410 02, zvs.lovosice@raz-dva.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Minimální preventivní. program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní. program. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 č. j.: 20/2013 Jar 1 1. ÚVOD Problematika návykových látek je velmi ožehavou otázkou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více