identifikace v projektech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "identifikace v projektech"

Transkript

1 Karel Neuwirt Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví S využitím podkladů členů pracovní skupiny pro eidentitu estat.cz EFEKTIVNÍ STÁT estat.cz 2010

2 Poděkování estat.cz EFEKTINÍ STÁT děkuje členům pracovní skupiny pro eidentitu, vedené Karlem Neuwirtem, ve složení Jiří Dohnal, ICZ; Luboš Endrle, České národní fórum pro ehealth; Zdeněk Janda, Asseco; Tomáš Macků, Ipsos Tambor; Ivan Novotný, Asociace provozovatelů mobilních sítí, Radka Poláková, Česká správa sociálního zabezpečení; Dalibor Veřmiřovský, estat.cz; Jan Zdeněk, ČSOB.

3 Obsah Poděkování Obsah Úvod Elektronické zdravotnictví v EU charakteristika a očekávání, úloha identifikace Přehled vybraných dokumentů EU souvisejících s vytvářením ezdravotnictví a s elektronickou identifikací ve zdravotnictví Elektronická zdravotnická dokumentace (EHR) úloha identifikace Identifikace v systémech ezdravotnictví Projekt elektronické karty zdravotnického profesionála HPRO Elektronická karta pojištěnce v EU jako nástroj identifikace Projekt Některé aplikace zdravotní karty v EU a ve světě Technologie pro identifikaci v systémech ezdravotnictví Radiofrekvenční identifikační čipy (RFID) Čipová karta Čárové kódy Biometrická identifikace a autentizace Identifikace pacienta při přeshraničním poskytování zdravotní péče Projekt epsos (European Patients Smart Open Services) ve vztahu k identifikaci v projektech ezdravotnictví Elektronické předepisování léčiv příklad použití elektronické identifikace v praktickém projektu Elektronická identifikace pacienta a poskytování nezdravotnických služeb Podvody s identitou ve zdravotnictví Ochrana osobních údajů pacienta Technologie podporující soukromí (PET) v systémech ezdravotnictví Moderní technologie bezpečně ve prospěch pacientů Závěr Literatura Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví 3

4

5 Identifikace jednotlivců (občanů, pacientů, zdravotnických pracovníků, služeb, přístrojů a pod.) je jedním z klíčových problémů vytváření a provozování projektů elektronického zdravotnictví často nazývaných ezdravotnictví (ehealth). V červenci 2008 přijala Evropská komise Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o aplikaci práv pacientů při poskytování zdravotní péče přes hranice států. Současně Komise vydala své Doporučení o přeshraniční interoperabilitě systémů elektronických zdravotních záznamů. Tyto dokumenty, stejně jako další aktivity ve vytváření e-zdravotnictví, vycházejí ze strategické iniciativy i2010, prosazující vybudování evropské informační společnosti a podpory vyšší kvality poskytování veřejných služeb, včetně elektronického zdravotnictví. Iniciativa i2010 má pomoci dosažení cílů Lisabonské strategie a je založena na politikách informačních a komunikačních technologií, na výzkumu a inovacích. Hlavním cílem projektů pro elektronické zdravotnictví je zvýšení dostupnosti zdravotní péče a také zlepšení kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb. Řešení e-zdravotnictví obsahuje produkty, systémy a služby, je postaveno na bázi internetových komunikací, ale svou komplexností dosud používané internetové aplikace výrazně převyšuje. E-zdravotnictví hraje důležitou úlohu ve strategii Evropské unie, nazvané eeurope a má mimo jiné zajistit také dostupnost kvalitní zdravotní péče pacientům, pohybujícím se volně v EU v rámci volného pohybu osob. Ambiciózních cílů strategie e-zdravotnictví nelze docílit bez vyřešení problémů souvisejících s vedením zdravotnické dokumentace pacienta v elektronické formě. Systémy elektronických zdravotních záznamů tak tvoří základní součást a páteř elektronického zdravotnictví. Elektronické zdravotní záznamy (EHR Electronic Health Record) jsou předpokladem pro dosažení vyšší kvality zpracování a také ochrany zdravotních informací. Elektronická zdravotní dokumentace snadněji zpřístupňuje zdravotnickému personálu potřebné informace o pacientovi, bez ohledu na místo uložení této dokumentace, může být sdílena různými poskytovateli zdravotní péče, je snadněji aktualizována a v neposlední řadě se značně prodlužuje doba reálné použitelnosti dokumentace. Cílem práce pracovní skupiny pro eidentitu sdružení estat.cz bylo vypracovat dokument, který by poskytl všeobecný přehled problémů souvisejících s identifikací v systémech e-zdravotnictví. Dokument chce popsat okruhy problémů s identifikací jak pacientů, tak poskytovatelů zdravotní péče. Měl by poskytnout přehled důležitých dokumentů o vytváření systémů e-zdravotnictví a to jak v ČR, tak v EU. Dokument chce čtenáři také ukázat základní problémy, související s ochranou zdravotních informací při zpřístupňování zdravotnické dokumentace. Jelikož zdravotní záznamy obsahují jedny Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví 5

6 z nejcitlivějších osobních údajů pacientů, měl by vypracovaný dokument poskytnout přehled základních otázek souvisejících s ochranou zdravotních informací v souladu s národními a evropskými právními předpisy platnými pro ochranu osobních údajů jednotlivců. V souladu se sdělením Komise o podpoře ochrany dat pomocí technologií podporujících soukromí (Privacy Enhancing Technologies PET) se dokument věnuje také přehledu těchto technologií při vytváření a zpracování elektronické zdravotní dokumentace. Tímto dokumentem nechce sdružení estat.cz suplovat roli státu, který by měl kvalifikovaně zpracovat záměr a harmonogram řešení projektu ehealth v rámci celkového řešení egovernment v České republice. Na takové koncepční práci musí pracovat skupina odborníků zastupujících zájmy příslušných rezortů. Dokument estat.cz tedy nepředkládá žádné konkrétní řešení, chce však upozornit na současné technické možnosti a trendy rozvíjející se v řadě zdravotnických aplikací v Evropě a jinde ve světě. Dokument chce také naznačit, že práce na projektech ehealth v České republice v řadě oblastí pokulhávají za mnohými státy EU a s tímto stavem musí odpovědné orgány něco dělat. Jakýkoliv další odklad řešení ezdravotnictví v ČR s sebou nese řadu rizik. Množství problémů stále narůstá s rozvojem moderních informačních a komunikačních technologií, neřešení problémů současných podstatně ztěžuje řešení problémů budoucích. Tento dokument volně navazuje na publikaci, kterou sdružení estat.cz vydalo v roce Think tank estat.cz (Efektivní stát) děkuje tímto členům pracovní skupiny a také všem, kteří zaslali své připomínky, názory a podněty k pracovní verzi tohoto dokumentu. Edvard Kožušník 1 Elektronická identifikace občana v systémech egovernment. Sdružení estat.cz, Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví

7 Uvidím-li nebo uslyším-li při své lékařské praxi nebo v soukromém životě lidí něco, co by mělo být utajeno, pomlčím o tom a zachovám to jako tajemství. Z Hippokratovy přísahy, 4. stol. př. n. l. Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví 7

8 1. Úvod Budování Evropy bez hranic, v níž bude zajištěn volný pohyb osob, služeb, kapitálu či zboží, vyžaduje také řešení problémů souvisejících s poskytováním zdravotní péče občanům Evropské unie. Hospodářská, sociální či kulturní integrace vyplývající z Amsterdamské smlouvy nepochybně povede ke značnému zvýšení přeshraničních toků informací a osobních údajů. Zvyšující se mobilita obyvatel členských států EU klade nové nároky na poskytování kvalitních zdravotních služeb, včetně poskytování léčiv či zdravotnických prostředků. Stejně jako jiné oblasti hospodářské, technické, vědecké, sociální a další spolupráce, neobejde se poskytování zdravotních služeb bez využívání moderních telekomunikačních technologií a sítí, bez nástrojů výpočetní techniky, bez nástrojů zajišťujících bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče, lékaři, farmaceuty, zdravotnickými pracovníky, zdravotními manažery a dalšími účastníky zdravotnického systému. Termín elektronické zdravotnictví nebo také ezdravotnictví 2 zahrnuje velmi širokou oblast produktů, služeb, procedur a technologií, vztahujících se k progresivní transformaci zdravotnického sektoru v souvislosti s používáním informačních a komunikačních technologií. V Evropě je ezdravotnictví bezpochyby jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí. Evropská komise věnuje této problematice hodně úsilí a finančních prostředků. V nedávno publikovaném dokumentu o ezdravotnictví 3 se uvádí, že elektronické zdravotnictví je v oblasti zdravotnictví třetí největší obchodní oblastí za farmaceutickým průmyslem a za oblastí zdravotnické techniky, a tato oblast je považována za jeden z klíčových faktorů snižování nákladů na zdravotní péči. Aktivity a projekty v oblasti elektronického zdravotnictví se mimo jiné zaměřují na omezení fragmentace trhu ve zdravotnictví, na zvýšení interoperability a na zvýšení právních jistot jako předpokladu akceptování elektronického zdravotnictví občany. Rozvoj elektronického zdravotnictví zahrnuje všechna základní odvětví zdravotnictví, zejména pak oblast klinických informačních systémů, telemedicíny, personalizovaných lékařských systémů, lokálních/regionálních/národních zdravotnických komunikačních sítí, elektronických zdravotních záznamů a souvisejících služeb (např. elektronické předepisování léků) a také sekundárních ne-klinických systémů (t.j. systémů pro management, vědu a výzkum, systémů finančních, statistických a dalších). V dnešní společnosti, často komunikující prostřednictvím sociálních sítí, je anonymita vzácným prvkem. Naopak v aplikacích egovernment ( egov ) je nutno všeobec- 2 Někdy je i v české odborné literatuře používán původní anglický termín ehealth 3 Accelerating the Development of the ehealth Market in Europe. ehealth Taskforce Report EC Information Society and Media. Brussels, Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví

9 ně používat silnou autentizaci, aby bylo zajištěno, že k osobním informacím se dostane pouze osoba, jíž se informace týkají nebo oprávněná osoba ze zákona. Zvláštní důraz je kladen na ochranu tzv. citlivých dat, mezi něž patří informace o zdravotním stavu jednotlivce nebo informace o sociálním zabezpečení, kde autentizační mechanismy musejí být silné a bezpečné. Současně je nutno používat technická řešení, která usnadní provádění autentizace občanům, kdykoliv jsou o ni při používání služeb egov žádáni. Systémy egov by však neměly vyžadovat silnou autentizaci tam, kde to není nezbytné; je vhodné, aby byly využívány také metody pseodonymizace, při níž lze použít virtuální identity (např. přezdívky (nickname)), identity podle pohlaví, věku, geografické polohy a pod. 4 4 Např. při poskytování služeb vázaných na věk žadatele, není nutná identifikace, ale postačí pseudonymizace podle věku Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví 9

10 2. Elektronické zdravotnictví v EU charakteristika a očekávání, úloha identifikace Hlavní úkoly a očekávání při vytváření systémů elektronického zdravotnictví byly formulovány ve Sdělení Komise Elektronické zdravotnictví zlepšení zdravotní péče pro evropské občany: Akční plán pro evropský prostor elektronického zdravotnictví 5. V tomto dokumentu stanovila Komise hlavní úkoly pro další rozvoj a interoperabilitu systémů elektronického zdravotnictví a zdůraznila nezbytnost a význam elektronického zdravotnictví jako moderního nástroje pro zlepšení dostupnosti zdravotní péče a zlepšení její kvality a efektivity. Informační a komunikační technologie jsou využívány v nejrůznějších oblastech zdravotnictví, jako jsou například diagnostika, preventivní medicína, léčba, předepisování léčiv a řada dalších, a přináší velké výhody jak poskytovatelům zdravotní péče (zdravotnickým zařízením, zdravotnickým profesionálům), tak také samotným pacientům. Počáteční aplikace elektronického zdravotnictví byly zaměřeny na zlepšení produktivity zdravotní péče, cílem ezdravotnictví v 21. století jsou systémy orientované na pacienty, které kromě ryze medicínských problémů řeší také problémy informovanosti a vzdělávání pacientů i zdravých jedinců jako efektivního nástroje prevence nemocí. Identifikace, autentizace a autorizace osob jsou základní pilíře bezpečnosti ve světě elektronických informací a komunikací. Se zvyšujícím se množstvím aplikací elektronické zdravotní dokumentace, narůstá potřeba vědomostí zdravotnických pracovníků o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravotních informací a o principech bezpečného přenosu těchto informací. Identifikace je proces určující, zda poskytnuté identifikační informace, vztahující se k dané entitě (osobě, věci), jsou dostatečné k rozlišení této entity od jiných entit v dané konkrétní doméně. Na proces identifikace se lze dívat také z pohledu zjišťování identifikační informace (tedy, že identifikace je proces, vedoucí buďto k nalezení jednoznačného identifikátoru, pod kterým je daná entita vedena v konkrétní evidenci, nebo ke zjištění, že daná entita není v této evidenci dosud vedena) nebo z pohledu popisu identity (tedy, že identifikace je přidružení takových informací k jedinci, aby bylo možné vzájemné a jednoznačné rozlišení všech jednotlivých fyzických osob (občanů) v rámci populace státu) 6. Možnost identifikace osoby je důležitý atribut při definování pojmu osobní údaj, jako informace týkající se fyzické osoby. Při rozhodování o tom, zda informace je či není osobním údajem je nutno vycházet z definice, stanovené evropskou směrnicí o ochraně osob- 5 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 30. dubna KOM (2004) 356 v konečném znění 6 Definice Klubu Sdružení pro informační společnost (SPIS) 10 Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví

11 ních údajů 7 osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, která může být identifikována, přímo nebo nepřímo, na základě identifikačního čísla, nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu 8. Tato definice, kterou převzal také český zákon o ochraně osobních údajů 9, je velmi široká a vytváří řadu problémů, např. při zpracování informací pro účely zdravotnické vědy a výzkumu, pro účely řízení zdravotnictví a pod. Definice identifikovatelnosti jedince by měla být více pragmatická a měla by zohlednit praktickou stránku a také míru pravděpodobnosti, že jedinec bude při zpracování souboru opravdu identifikován. Tedy, údaj by bylo možno považovat za anonymní, pokud se identifikace osoby prakticky nepoužije nebo je jen malá pravděpodobnost, že jedinec bude pomocí obsahu datového souboru opravdu identifikován. Současná definice považuje informaci za osobní údaj vždy, pokud existuje možnost, byť jen minimální nebo teoretická, identifikace jedince. Autentizace je proces zaručující, že proklamovaná identita dané entity je její skutečná identita. Autentizace jednotlivce je obvykle založena na jednom z následujících atributů, jimž prokazuje svou identitu: biometrické charakteristiky (otisk prstu či dlaně, obraz sítnice nebo duhovky oka, hlas a pod.); identifikační doklad vydaný oprávněnou autoritou (a obvykle obsahující fotografii jedince) občanský průkaz, cestovní pas, řidičské oprávnění, elektronický certifikát, jiný ID doklad; poskytnutím informace, kterou jedinec zná (heslo, PIN). Autentizací se tedy rozumí důkaz o tom, že osoba, která tvrdí, že má určitou totožnost, skutečně je osobou s touto totožností. Toto se obvykle provádí doložením údajů pomocí úředního dokladu totožnosti, který obsahuje fotografii osoby. 10 Ve zdravotnictví se autentizace používá zejména v oblasti přístupu k informacím ke zdravotnické dokumentaci pacienta, do archivních záznamů, k prokázání oprávněnosti nároku na poskytnutí zdravotnické služby, a pod., a to především v případech, kdy je tato informace uchovávána elektronicky. Správná autentizace eliminuje rizika vzniklá následkem přístupu k údajům neoprávněnou osobou. Pro zvýšení bezpečnosti autentizace se často vyžaduje předložení dvou z uvedených atributů, které musejí být spolehlivě spojeny s danou osobou. Tento proces je často vázán na určitou autoritu, zaručující pravost předloženého atributu 11. Autorizace je proces ověření platnosti přiřazených oprávnění jedinci, entitě (např. pro přístup k informacím, ke vstupu do objektu a pod.). Např. množina osob je rozdělena do kategorií s různou mírou oprávnění nakládat se zdravotnickou dokumentací, nebo 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 8 Článek 2 odstavec a) směrnice ad supra, odkaz 6 9 Č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 10 Ibid pozn. 17 (WP131 EHR) 11 Takovou autoritou může být např. orgán státu, který je oprávněn vydávat cestovní pasy nebo identifikační doklady, nebo škola, která vydala jedinci diplom nebo osvědčení o studiu, apod. Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví 11

12 vstupovat do chráněných objektů či prostor. Tyto kategorie jsou obvykle vázány k výkonu činnosti nebo na pracovní postavení dané osoby. V souvislosti s níže popisovanými mechanismy ochrany zdravotních informací je nejčastěji používán způsob kryptování dat. Např. v USA je povinnost chránit zdravotní informace kryptovacími algoritmy stanovená zákonem 12. Kryptování je použití algoritmu, který transformuje data do tvaru, u něhož je velmi nízká pravděpodobnost přiřazení konkrétního významu, aniž by byl použit speciální klíč nebo jiná důvěrná procedura. Ochrana speciálního klíče nebo důvěrné procedury jsou součástí celkové bezpečnostní politiky ochrany zdravotních informací. V souvislosti s přeshraničním předáváním zdravotních informací je nutno zmínit přenos těchto informací mimo teritorium EU/EEA. Zdravotnická zařízení jsou často žádána, aby poskytla zdravotní údaje o pacientech institucím (zdravotnickým i nezdravotnickým) bez souhlasu dotčeného pacienta a pro jiné účely než je přímé poskytování zdravotní péče. Takovou činností je např. shromažďování zdravotních informací dopravními přepravci pro účely prevence přenosu nemocí, boje proti terorismu, poskytování zvláštních služeb, a pod. 13 Předávání zdravotních informací musí být vždy v souladu se zásadami ochrany osobních údajů stanovenými evropskými předpisy pro ochranu soukromí. 12 Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 13 Viz např. spor mezi USA a EU o předávání osobních informací leteckými a námořními dopravci o pasažérech americkým úřadům za účelem kontroly přenosných nemocí. Podrobnosti k této věci lze nalézt např. v dokumentu WP29 č. 121/2006 (http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp121_cs.pdf ) 12 Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví

13 3. Přehled vybraných dokumentů EU souvisejících s vytvářením ezdravotnictví a s elektronickou identifikací ve zdravotnictví V této kapitole uvádíme přehled vybraných dokumentů EU, které se týkají vytváření evropské strategie ezdravotnictví nebo její části. Další dokumenty, v této kapitole neuvedené, jsou použity jako odkazy v jiných částech tohoto textu. 1. COM (2004) 356 v konečném znění Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: ehealth vytváření lepší zdravotní péče pro evropské občany: Akční plán pro evropskou oblast ehealth. Brusel (jen v A) Dokument popisuje hlavní výhody systému elektronického zdravotnictví, které spatřuje ve zvýšení kvality poskytované zdravotní péče, dosažení vyšší efektivity a finančních úspor ve zdravotnictví. Elektronické zdravotnictví poskytne řadu výhod pacientům a občanům, ale také poskytovatelům zdravotní péče a všem dalším účastníkům zdravotnického systému. Pacienti, jakož i zdraví občané, budou lépe informováni o svém zdraví a o prevenci onemocnění, nebudou jen pasivními příjemci zdravotní péče, ale budou se více podílet na rozhodovacím procesu o způsobu a druhu poskytované péče. Důležitou součástí strategie ezdravotnictví je potřeba jednoznačné identifikace osob. Akční plán podporuje, mimo jiné, vytváření standardů pro jednotnou identifikaci pacientů, zavedení evropské karty zdravotního pojištění a interoperabilitu elektronických zdravotních záznamů. I když se některé cíle stanovené v akčním plánu nepodařilo splnit, staly se aktivity v oblasti elektronického zdravotnictví jednou z hlavních priorit zdravotních systémů v EU. 2. KOM (2005) 229 v konečném znění Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů i2010 evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost. Brusel, Evropská komise vyzvala k široké podpoře informační společnosti na základě rozšířeného používání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejných službách, malých a středních podnicích a v domácnostech. Komise navrhuje strategický rámec i2010 evropská informační společnost 2010 a podtrhuje úlohu informačních a komunikačních technologií jako prvku, který podnítí začlenění všech skupin obyvatel do informačních oblastí a zvýší celkovou kvalitu života. Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví 13

14 3. COM (2008) 689 v konečném znění Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu Výboru a Výboru regionů o přínosu telemedicíny pro pacienty, systémy zdravotní péče a společnost. Brusel, (jen v A) Telemedicína, poskytování zdravotnických služeb na dálku, může přinést zlepšení kvality života pacientů, zdravotnických pracovníků a evropských občanů obecně, a současně pomoci řešit problémy systémů zdravotní péče. Telemedicína zahrnuje bezpečný přenos lékařských údajů a informací v textové, zvukové, obrazové nebo jiné podobě nutné k prevenci, diagnóze, léčbě a sledování pacientů 14. Dokument však také upozorňuje, že navzdory potenciálu, který telemedicína skrývá, výhodám a technické vyspělosti jejích aplikací, je využívání telemedicínských služeb stále omezené a trh je v této oblasti nadále velmi roztříštěný. Ačkoliv se členské státy EU zavázaly k tomu, že telemedicínu více rozšíří, většinu iniciativ na podporu telemedicíny představují pouze malé jednorázové projekty, které nejsou začleněny do systémů zdravotní péče. Dosažení většího rozšíření telemedicínských služeb vyžaduje zaměření na tři vzájemně propojené strategické soubory opatření: 1) budování důvěry v telemedicínské služby a napomáhání k jejich přijetí, 2) zajištění právního rámce, 3) řešení technických otázek a usnadnění rozvoje trhu. Dokument rovněž připomíná, že důležitou složkou budování důvěry v telemedicínské systémy je také hledisko ochrany soukromí a bezpečnosti. Při shromažďování a zpracování osobních údajů, zejména pokud se týkají zdravotního stavu jedinců, musí být zaručeno dodržování základních práv a svobod, jako je základní právo na soukromí a na ochranu osobních údajů. Stejně jako jiné způsoby přenosu osobních údajů týkajících se zdraví, může telemedicína ohrozit právo na ochranu údajů (v tom smyslu, že sdělení zdravotního stavu nebo diagnóza mohou nepříznivě ovlivnit soukromý nebo profesní život jednotlivce). Při poskytování telemedicínských služeb by se hledisko ochrany údajů mělo pokaždé systematicky posoudit. 4. K (2008) 3282 Doporučení Doporučení Komise z o přeshraniční péči a interoperabilitě systémů elektronických zdravotních záznamů. Brusel, Toto doporučení stanovuje soubor pokynů pro vývoj a využívání interoperabilních systémů elektronických zdravotních záznamů, které umožní přeshraniční výměnu údajů o pacientech, pokud to bude nutné pro oprávněné lékařské nebo zdravotní účely. Tyto systémy elektronických zdravotních záznamů by měly poskytovatelům zdravotní péče umožnit a zajistit, aby se pacientům dostalo účinnější a efektivnější péče. 14 Viz také Telemedicine for the benefit of patients, healthcare systems and society. Commission Staff Working Paper, SEC (2009) 943 final, Brussels, June Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví

15 Dosažení a provádění požadované úrovně přeshraniční interoperability systémů elektronických zdravotních záznamů vyžaduje složitý soubor rámcových podmínek, organizačních struktur a prováděcích postupů, a to na úrovni politické i organizační, na úrovni technické a sémantické, na úrovni certifikace systémů, a v neposlední řadě na úrovni ochrany osobních údajů a na úrovni vzdělávání a zvyšování všeobecného povědomí o výhodách a nutnosti aplikace norem v oblasti elektronických zdravotních záznamů a jejich interoperability. 5. KOM (2008) 414 v konečném znění Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Brusel, KOM (2008) 415 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE. Rámec Společenství pro uplatňování práv pacientů na přeshraniční zdravotní péči. Brusel, Oba dokumenty vychází z potřeby řešit práva pacientů na náhradu nákladů na zdravotní péči v zahraničí ve stejném rozsahu, jaký by využili ve svém domovském státě. Volný pohyb osob v rámci EU klade nové požadavky na poskytování kvalitní zdravotní péče ve všech státech EU, v nichž se občan EU nachází. K dosažení tohoto cíle Komise navrhuje právní rámec rozdělený do tří hlavních oblastí: společné zásady ve všech zdravotnických systémech EU, jež byly schváleny Radou v červnu 2006, stanoví, který členský stát je zodpovědný za zajištění dodržování společných zásad v oblasti zdravotní péče a co uvedené oblasti odpovědnosti zahrnují, aby byla zajištěna průhlednost a jistota ohledně toho, které orgány stanoví a sledují normy pro zdravotní péči v celé EU. Bude podporována další spolupráce členských států, zejména v plánovaných návrzích Komise na sdělení a doporučení Rady o bezpečnosti pacientů a o kvalitě zdravotnických služeb a doporučení Rady o infekcích spojených se zdravotní péčí; zvláštní rámec pro přeshraniční zdravotní péči: směrnice objasní nároky pacientů na využívání zdravotní péče v jiném členském státě včetně omezení, která mohou členské státy pro tuto zdravotní péči v zahraničí stanovit, a míru finančního krytí poskytovaného pro přeshraniční zdravotní péči, přičemž vychází ze zásady, že pacienti mají nárok na náhradu do výše částky, která by byla zaplacena v případě, že by absolvovali léčbu doma; evropská spolupráce v oblasti zdravotní péče: směrnice stanoví rámec pro evropskou spolupráci, například v oblasti evropských referenčních sítí, hodnocení zdravotnických technologií, sběru údajů a kvality a bezpečnosti, aby byl potenciální přínos této spolupráce účinně využit v praxi a aby byl udržitelný. Velkou pozornost je nutno věnovat rozvoji systémů elektronického zdravotnictví. Informační a komunikační technologie mají mimořádný potenciál pro zlepšení kvality, bezpečnosti a účinnosti zdravotní péče. Evropská komise podporuje práci v této oblasti Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví 15

16 na základě akčního plánu pro elektronické zdravotnictví 15 a v oblasti elektronického zdravotnictví existuje již mnoho projektů. Ty zahrnují například poskytování pomoci odborníků z velkých nemocnic na dálku pro menší místní zdravotnická zařízení, čtení diagnostických zobrazení na dálku, sledování pacientů s chronickými onemocněními místo vyžadování jejich hospitalizace, aby lidé trpící těmito nemocemi mohli zůstat aktivní, nebo zajištění koordinace mezi různými poskytovateli zdravotní péče, aby jednotlivým pacientům byly poskytnuty ucelené balíčky zdravotní péče. Bezpečné a účinné poskytování služeb elektronického zdravotnictví však vyžaduje společné formáty a normy, které by mohly být využívány různými systémy a v různých zemích, ale ty zatím chybí. Směrnice proto umožní zavedení těchto formátů a norem, aby mohla pokračovat neformální spolupráce i jednotlivé projekty a aby mohly být zobecněny na spolehlivějším a udržitelnějším základě. Návrh neukládá povinnost zavést systémy nebo služby elektronického zdravotnictví, ale jeho cílem je zajištění interoperability těchto systémů v případě, že se členské státy rozhodnou takové systémy zavést. 6. KOM (2009) 390 v konečném znění Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o digitální konkurenceschopnosti. Hlavní úspěchy strategie i2010 v období Brusel, Dokument vyhodnocuje dosažené výsledky strategie i2010, stanovené v roce 2005, pro podporu vedoucí pozice Evropy v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a využití potenciálu informační společnosti pro růst a vytváření pracovních míst v Evropě. I když se dokument bezprostředně nezabývá problémy ICT ve zdravotnictví, mají dosažené výsledky na zdravotnické informační systémy zásadní vliv. Hlavním úspěchem je totiž rozšíření on-line připojení k internetu a využívání širokopásmového internetu 16. Rovněž rozšíření mobilní telefonie se nepochybně pozitivně promítlo i do aplikací zdravotnických systémů. Dalším pozitivním výsledkem strategie i2010 jsou posílení jednotného trhu v odvětví telekomunikací a audiovizuálních mediálních služeb, podpora evropského výzkumu a inovací v oblasti ICT, či rozvoj elektronizace veřejné správy, včetně rozvoje systému elektronického zdravotnictví v řadě států EU. Dokument také stanoví základní oblasti rozvoje ICT pro následující léta. Komise stanoví devět klíčových oblastí na něž se zaměří hlavní pozornost, např. další posílení konsolidace jednotného trhu online, podpora tvořivosti uživatelů, či zpřístupnění moderních a efektivních elektronických veřejných služeb, včetně zlepšení a rozvoje aplikací elektronického vzdělávání a elektronického zdravotnictví. 15 KOM (2004) 356 ze dne 30. dubna Dokument uvádí, že v roce 2008 využívala širokopásmové připojení k internetu polovina evropských domácností a téměř 80 % evropských podniků 16 Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví

17 7. KOM (2008) 836 v konečném znění Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Brusel, Ačkoliv se dokument zabývá bezpečností pacientů především z pohledu lékařských chyb, nežádoucích příhod po ošetření pacienta či vzniku infekcí v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, je i v této souvislosti uváděno, že přeshraniční interoperabilita systémů elektronických zdravotních záznamů může zlepšit péči a snížit počet nežádoucích příhod tím, že v případě ošetření pacienta v jiném členském státě EU budou zpřístupněny klíčové klinické údaje obsažené v elektronických zdravotních záznamech, včetně údajů o lécích. 8. REG (2004) 883 v konečném znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a prováděcí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září Tyto dokumenty závazně ukládají povinnost všem členským státům EU zajistit mezinárodní elektronickou výměnu dat v oblasti sociálního zabezpečení a tedy i ve zdravotním sektoru v rámci celoevropské sítě. Toto nařízení vstupuje v účinnost a členské státy mají přechodné období v délce 24 měsíců na zavedení elektronické výměny dat. 9. Pražská deklarace 17 Mnoho dalších dokumentů je zaměřeno na podporu realizace elektronického zdravotnictví v EU. Každoročně od roku se touto problematikou zabývá konference ministrů zdravotnictví EU. V roce 2009 se Ministerská konference konala v Praze, v rámci českého předsednictví Rady EU. Na závěr konference byla přijata tzv. Pražská deklarace, jejímž obsahem je jednak shrnutí současného stavu celoevropského úsilí využívání informačních technologií ve zdravotnictví ve prospěch pacientů a ekonomické efektivnosti zdravotnického sektoru, a jednak stanovení dalších kroků, které je potřeba činit na úrovni členských států i evropských institucí pro vytvoření evropského prostoru ezdravotnictví, kde jednotlivé národní systémy budou schopny vzájemné komunikace. Důležité bude také zařazení řešení elektronického zdravotnictví do národních strategií členských států EU v oblasti zdravotnictví. Konference vytýčila 3 hlavní oblasti, na které je nutno zaměřit pozornost v nejbližším období: 1. Plnění současných strategických cílů a stanovení cílů nových Členské státy deklarovaly svůj záměr splnit cíle stanovené iniciativou i2010, Akčním plánem k ehealth a ve specifických národních strategiích na podporu ezdravotnictví v Evropské unii. V souvislosti se vznikem nových iniciativ považovaly za nezbytné, aby 17 Plné znění Pražské deklarace na 18 Ministerská konference ehealth 2003 se konala 22. května 2003 v Bruselu Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví 17

18 se otázkám ezdravotnictví věnovala náležitá pozornost. Sdělení Komise k telemedicíně vyzývá členské státy k zhodnocení svých potřeb a priorit v oblasti telemedicíny do konce roku Jakékoli nové národní strategie k ezdravotnictví, které do té doby vzniknou, budou představeny na konferenci v roce Bezpečnost pacientů a posílení jejich práv Zavedení nových informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví má pozitivní dopad na bezpečnost pacientů a kvalitu poskytované péče. Členské státy byly tedy vyzvány k tomu, aby zvýšily zapojení pacientů prostřednictvím informování o cílených politikách zaměřených na bezpečnost pacientů a vyřešení právních a etických otázek. Zvláštní pozornost si také vyžádá otázka ochrany soukromí a osobních údajů, neboť má značný vliv na přijetí ezdravotnictví občany. Je proto důležité hledat společný postup vedoucí k optimalizaci stávajících směrnic k ochraně osobních údajů a soukromí. 3. Struktura řízení a kontroly ezdravotnictví Oblast ezdravotnictví dosáhla takového stupně pokroku, který vyžaduje nutnost zvážit nejvhodnější uspořádání pro její celoevropské řízení a kontrolu. Všechny členské i partnerské státy v Evropě byly vyzvány k zapojení do diskuse o možnostech tohoto nového uspořádání. Pro tyto diskuse je rozhodující potřeba dosáhnout interoperability a urychlit rozšíření ezdravotnictví tak, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů a kontinuita péče na úrovni členských států i v rámci poskytování přeshraniční péče. 18 Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví

19 4. Elektronická zdravotnická dokumentace (EHR) úloha identifikace Při vytváření ezdravotnictví je zvláštní pozornost věnována uchovávání a zpracovávání zdravotních záznamů v elektronické formě (EHR Electronic Health Record). Elektronická dokumentace pacienta je mnoho let předmětem celé řady výzkumných projektů. Kvalitní zdravotní péče klade vysoké nároky na sdílení zdravotních informací mezi lékaři, nemocnicemi, klinikami a dalšími poskytovateli zdravotní péče. Tyto nároky lze splnit pouze v případech, kdy zdravotnická dokumentace pacienta je vedena elektronicky, což umožní sdílet aktuální informace o pacientech prakticky v reálném čase. Elektronické zdravotní záznamy umožní kontinuální poskytování zdravotní péče bez ohledu na místo, kde je tato péče poskytována. Sdílení aktuálních informací podstatně sníží rizika chyb, které jsou způsobeny následkem nedostatečné a nekvalitní vzájemné informovanosti zdravotnických pracovníků o stavu léčby pacienta. Elektronickým zdravotním záznamem se obvykle rozumí: Komplexní lékařský záznam nebo podobná dokumentace o minulém a současném stavu tělesného a duševního zdraví fyzické osoby v elektronické formě, který zajišťuje snadnou dostupnost těchto údajů pro léčbu a jiné, s ní úzce související, služby 19. Elektronická zdravotní dokumentace je úložiště elektronicky řízených informací o zdravotním stavu a poskytované zdravotní péči po dobu života občana, jejichž způsob uchování umožňuje opakované použití oprávněným uživatelům. Současná praxe je, že zdravotnická dokumentace občana-pacienta je uložena v tom zdravotnickém zařízení, které mu poskytlo zdravotní péči. Je tedy zřejmé, že jednotlivé zdravotní záznamy jsou rozptýleny do mnoha zdravotnických zařízení, mezi řadu lékařů a zdravotnických pracovníků a uchovávány v nekompatibilních formátech. Je tedy prakticky nemožné, aby byl sestaven komplexní zdravotní záznam, který by každému ošetřujícímu lékaři poskytl o pacientovi úplný přehled o nemocech, diagnostice, léčbě a dalších aspektech zdravotního stavu pacienta. Koncepce EHR naopak soustřeďuje všechny záznamy a informace o lékařské péči poskytnuté pacientovi na různých místech v různém čase do jednoho souboru 20. Takový soubor může obsahovat úplné záznamy o zdravotním stavu jednotlivce od narození po celý jeho život. Komplexní elektronický záznam může být zpřístupněn všem lékařům, zdravotnickým pracovníkům či zdravotnickým zařízením, pokud historické informa- 19 Pracovní dokument o zpracování osobních údajů týkajících se zdraví v elektronických zdravotních záznamech (EHR). Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů zřízená podle článku 29, WP131, Takový soubor může být reálný nebo virtuální. Při virtuálním úložišti je dokumentace zpřístupňována vyhledávacími programy Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví 19

20 ce budou potřebné pro poskytnutí kvalitní lékařské péče. Je nutno připomenout ještě jednu nespornou výhodu EHR elektronický zdravotní záznam může sloužit k léčbě i dalších generací v rodinné řadě, např. při sledování a léčbě geneticky dědičných onemocnění. Modelovým příkladem v českém zdravotnictví je např. systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Ačkoliv tento systém nepracuje se zdravotnickou dokumentací ve smyslu zákona, jeho funkcionalita, technické řešení a bezpečnost dat odpovídají zahraničním systémům vedení centralizovaného úložiště zdravotních záznamů pacientů 21. Je tedy všeobecně uznáváno, že elektronický zdravotní záznam pacienta slouží ke: zlepšení kvality léčby (jsou sdíleny informace mezi ošetřujícími lékaři); zvýšení efektivity lékařských výkonů (úspora nákladů, např. eliminací duplicitní péče, laboratorních vyšetření, následků chybné aplikace nebo kontraindikace léčiv a pod.); získání kvalitních a v mnoha ohledech zcela nových informací pro řízení zdravotnictví, zdravotnickou statistiku, vědu a výzkum a pod. Nízká úroveň interoperability je v současné době jednou z hlavních překážek uskutečňování sociálních a ekonomických výhod ezdravotnictví v EU. Bude tedy zapotřebí sladit systémy a normy informační a komunikační infrastruktury používané ve zdravotnictví jednotlivých států. Nedostatečná interoperabilita je jedním z důvodů, který vedl Evropskou komisi k vydání dokumentu Doporučení o přeshraniční interoperabilitě systémů elektronických zdravotních záznamů 22. Dokument postavil elektronické zdravotní záznamy jako základní součást systémů elektronického zdravotnictví, které mají potenciál dosáhnout vyšší kvality a lepšího zabezpečení zdravotních informací než tradiční formy zdravotních záznamů. Prvky vzájemné slučitelnosti těchto záznamů umožní zpřístupnit informace o pacientech nejen v rámci státu, v němž pacient bydlí, ale také mezi státy při pohybu pacienta v Evropě. Zpřístupnění informací o pacientech bez ohledu na hranice států přispěje ke zlepšení kvality poskytované zdravotní péče a zvýšení bezpečnosti pacienta v rámci Společenství. Cílem tohoto doporučení Komise je zlepšit zdravotní péči a snížit počet nežádoucích příhod tím, že v případě ošetření pacienta v jiné zemi budou zpřístupněny klíčové klinické údaje obsažené v elektronických zdravotních záznamech a také údaje o indikaci léčivých přípravků. Je samozřejmé, že při takovém zpřístupnění citlivých informací bude nezbytné zajistit dodržování standardů a pravidel ochrany osobních údajů a důvěrnosti. Důvěrnost informací a bezpečnostní opatření jsou jedny z klíčových faktorů při vytváření systémů elektronických zdravotních záznamů, a to jak pro zdravotnická zařízení, tak pro samotné pacienty. Bez ověření a potvrzení důvěryhodnosti těchto systémů v praxi nebude možné vyvrátit obavy a skepsi veřejnosti, že elektronické zdravotní záznamy jsou zdrojem snadno přístupných a zneužitelných citlivých osobních informací 23. Anketa ča- 21 Více na 22 Doporučení Komise ze dne 2. července 2008 o přeshraniční interoperabilitě systémů elektronických zdravotních záznamů. K (2008) Úřední Věstník EU, L 190, Viz např. průzkum o používání elektronických zdravotních knížek IZIP mezi zdravotnickou veřejností, provedený časopisem Medical Tribune (Bezděková, I., Feik, Š.: IZIP Dobrá myšlenka, špatné provedení, shodují se lékaři. Medical Tribune, ) 20 Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví

ZELENÁ KNIHA. o mobilním zdravotnictví ( mhealth ) {SWD(2014) 135 final}

ZELENÁ KNIHA. o mobilním zdravotnictví ( mhealth ) {SWD(2014) 135 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.4.2014 COM(2014) 219 final ZELENÁ KNIHA o mobilním zdravotnictví ( mhealth ) {SWD(2014) 135 final} CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Potenciál mobilního zdravotnictví... 4 2.1.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Elektronická identifikace občana v systémech egovernment. (analýza a vize)

Elektronická identifikace občana v systémech egovernment. (analýza a vize) Elektronická identifikace občana v systémech egovernment (analýza a vize) Obsah 1. Pár slov na úvod... 3 2. Úvod 5 3. Identifikace občana... 6 3.1 Identita jedince... 7 3.2 Identifikace, autentizace...

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Stanovisko č. 4/2007 k pojmu osobní údaje

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Stanovisko č. 4/2007 k pojmu osobní údaje PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 01248/07/CS WP 136 Stanovisko č. 4/2007 k pojmu osobní údaje přijaté dne 20. června 2007 Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Informační management v regionálním rozvoji krajů a obcí

Informační management v regionálním rozvoji krajů a obcí Informační management v regionálním rozvoji krajů a obcí Informační management je třeba na regionální a obecné úrovni chápat ze tří základních pohledů: 1. V širších souvislostech koncepčních dokumentů

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě [Skriv tekst] Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zpráva podskupiny Evropské komise pro systémy

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY

10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY 88 10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY Program Zdraví 21 vychází z potřeb a zájmu jednotlivých států a jejich obyvatel, staví na dobrém metodickém základu a respektuje dosavadní získané

Více