Výroční zpráva Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual Report"

Transkript

1 Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s.

2 Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Bělehradská 132 IČ: Základní kapitál: Kč Akcionář: Generali PPF Holding B.V. Strawinskylaan 933, 1077 Amsterdam, Netherlands Zápis do obchodního rejstříku: Počátek činnosti: Business Company: Generali Pojišťovna a.s. Registered Office: Praha 2, Bělehradská 132 ID: Registered Capital: 500,000,000 CZK Share Holder: Generali PPF Holding B.V. Strawinskylaan 933, 1077 Amsterdam, Netherlands Entry in the Commercial Register: Start of Business Activities:

3 Obsah Content n Základní údaje o společnosti 2 Basic Information about the Company 2 n Představenstvo 4 Board of Directors 4 n Dozorčí rada 5 Supervisory Board 5 n Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Introduction by Chairman of the Board of Directors 7 n Zpráva představenstva o situaci 8 Situation Report of the Board of Directors 15 n Produkty, služby a situace v klíčových oblastech 10 Products, Services and Situations in Key Areas 17 n Zpráva dozorčí rady 22 Supervisory Board's Report 23 n Zpráva auditora 24 Auditor s Report 28 n Finanční výkazy 32 Financial Statements 37 n Příloha účetní závěrky 42 Notes to the Financial Statements 71 n Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 100 Report on Relationships between Related Parties 102 n Adresy, Addresses 104

4 Představenstvo Board of Directors Ing. Štefan Tillinger Ing. Petr Kopecký Mgr. Roman Koch Předseda představenstva Člen představenstva a generální ředitel Člen představenstva a vrchní ředitel úseku financí Chairman of the Board of Directors Member of the Board of Directors and CEO Member of the Board of Directors and Senior Director of the Finance Section Během roku došlo k následujícím změnám : s účinností k byl zvolen členem představenstva pan Mgr. Roman Koch, s účinností k ukončil své působení v představenstvu pan Ing. Jaroslav Mlynář, CSc., s účinností k byl zvolen členem představenstva pan Ing. Petr Kopecký, dne byl zvolen předsedou představenstva pan Ing. Štefan Tillinger During the year of, the following changes occurred: Mgr. Roman Koch was elected member of the Board of Directors effective 1 August, Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. resigned from the Board of Director effective 30 October, Ing. Petr Kopecký was elected member of the Board of Directors effective 1 November and Ing. Štefan Tillinger was elected chairman of the Board of Directors effective 27 November. 4

5 Výroční zpráva Představenstvo a dozorčí rada Dozorčí rada Supervisory Board Předseda Chairman Dr. Lorenzo Kravina Členové Members Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. Ing. Ladislav Wagner Během roku došlo k následujícím změnám: s účinností k ukončil své působení v dozorčí radě pan Ing. Josef Hodboď, s účinností k ukončila své působení v dozorčí radě paní Ing. Jana Eybergerová, s účinností k byl zvolen do dozorčí rady pan Ing. Ladislav Wagner, s účinností k ukončil své působení v dozorčí radě pan Dr. Valter Trevisani, s účinností k ukončil své působení v dozorčí radě pan Dkfm. Werner Moertel, s účinností k ukončil své působení v dozorčí radě pan Dr. Francesco Bosatra, s účinností k ukončil své působení v dozorčí radě pan Dipl. Bw. Walter Steidl, dne byl zvolen předsedou dozorčí rady pan Dr. Lorenzo Kravina, s účinností k byl zvolen do dozorčí rady pan Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. During the year of, the following changes occurred: Ing. Josef Hodboď resigned from the Supervisory Board effective 22 February, Ing. Jana Eybergerová resigned from the Supervisory Board effective 31 March, Ing. Ladislav Wagner was elected member of the Supervisory Board effective 4 July, Dr. Valter Trevisani resigned from the Supervisory Board effective 31 July, Dkfm. Werner Moertel resigned from the Supervisory Board effective 31 July, Dr. Francesco Bosatra resigned from the Supervisory Board effective 31 July, Dipl. Bw. Walter Steidl resigned from the Supervisory Board effective 31 July, Dr. Lorenzo Kravina was elected chairman of the Supervisory Board effective 1 August, Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. was elected member of the Supervisory Board effective 5 November. 5

6 Výroční zpráva Úvodní slovo Úvodní slovo generálního ředitele Pojišťovně Generali, kterou mám tu čest vést, se v uplynulém roce podařilo navázat na předchozí úspěšné období, překonat ve všech klíčových parametrech očekávání akcionářů a zároveň vzorně pečovat o rostoucí kmen spokojených klientů. Na českém pojistném trhu, který vykázal přibližně pětiprocentní růst předepsaného pojistného, se pojišťovna Generali stala nejrychleji rostoucí pojišťovnou s růstem ve výši 12,9 %. Úspěšný růstový rok se projevil na nárůstu tržního podílu, který na konci roku činil 6,3 %. Generali si tak upevnila páté místo na českém trhu. O tom, že jsme nerostli na úkor ziskovosti, svědčí výrazné zlepšení technických výsledků životního i neživotního pojištění a splnění stanovených plánů škodního zatížení a nákladů. Splnění plánu předepsaného pojistného se podařilo dosáhnout díky vynikajícím obchodním výsledkům vlastní obchodní služby i externích partnerů. Vlastní obchodní služba zůstává nejdůležitějším obchodním kanálem naší pojišťovny. Díky unikátnímu a špičkově propracovanému systému podpory vlastních agentů a manažerů se opět zdařilo významným způsobem rozšířit tým našich produktivních spolupracovníků i jimi spravovaných agenturních kanceláří po celé republice. Výborná péče o naše obchodní partnery Ing. Petr Kopecký generální ředitel, člen představenstva a produktové inovace přinesly Generali úspěch i na velice konkurenčním poli externí distribuce. V roce jsme se zaměřili také na řízení kvality ve všech procesech v rámci společnosti a významně jsme tak zlepšili vnímání svých služeb v očích našich zákazníků, ať už jde o jednotlivce, rodiny, či firmy. Dařilo se nám také upevňovat naši cennou firemní kulturu, která staví na rodinné a kolegiální atmosféře, respektu, profesionalitě, flexibilitě a podnikatelském uvažování. Pojišťovna Generali se díky těmto výsledkům stala jednou z nejlépe hodnocených pojišťoven v rámci Generali PPF Holdingu a i do budoucna zůstává jednou z vlajkových lodí holdingu v regionu střední a východní Evropy. Jménem vedení společnosti bych rád poděkoval všem našim zaměstnancům a pojišťovacím agentům za důležitou a kvalitní práci, kterou pro naši společnost každý den vykonávají. Stejný dík patří i našim klientům, kteří se rozhodli ochranu svého života či majetku svěřit do rukou týmu profesionálů pod značkou Generali, jež je po celém světě vnímána jako symbol důvěry, stability a jistoty. Chtěl bych také poděkovat našim obchodním partnerům, kteří ve svém podnikání spoléhají na spolupráci s naší pojišťovnou. Slibuji za celou naši společnost, že kvalitní péče o naše klienty a profesionální podpora našich agentů a obchodních partnerů zůstane jádrem strategie pojišťovny Generali i v následujících letech. Právě tento cíl je totiž pravým smyslem našeho podnikání. Ing. Petr Kopecký generální ředitel, člen představenstva 6

7 Annual Report Introduction Introduction by the CEO Last year Generali, which I am honored to be in charge of, successfully followed up on the prior successful period and overcame the expectations of shareholders in all key parameters while perfectly managing the portfolio of satisfied clients. On the Czech insurance market that reported an approximate 5% growth in billed insurance premiums, Generali with its 12.9% growth was the fastest growing insurance company. Generali s successful year was reflected in a higher market share that represented 6.3% at the end of, which meant that Generali reinforced its fifth place on the Czech market. This growth did not happen at the expense of our profit, which can be proven by a better technical performance in life and non-life insurance and the fulfillment of claim performance and cost plans. The plan of billed insurance premiums was fulfilled thanks to the excellent performance of our own sales force and external partners. Our own sales force remains the most important sales channel of our insurance company. Thanks to the unique and highly sophisticated system of support of our own sales representatives and managers, we were able to expand the team of our productive co-workers and the agencies managed by them throughout the Ing. Petr Kopecký CEO, Member of the Board of Directors CR. Generali was also successful in the very competitive field of external distribution thanks to the excellent care for our business partners and product innovations. In, we also focused on quality management in all company processes, thus significantly improving the perception of our services among our customers individuals, families and companies. We were also able to strengthen our valuable corporate culture that is built on a family and collegial atmosphere, respect, professionalism, flexibility and business thinking. Thanks to these results, Generali was one of the best rated insurance companies in Generali PPF Holding and will remain one of the flagships of the holding in Central and Eastern Europe in the future as well. On behalf of the company management, I would like to thank all our employees and sales representatives for their important and high quality day-to-day work performed for our company. I would like to also thank our clients who have decided to have their life or property protected by the team of professionals working for Generali that is perceived around the world as a symbol of trust, stability and assurance. I would like to also thank our business partners who rely on cooperation with our insurance company. On behalf of our entire company, I promise that the quality services provided to our clients and the professional support of our sales representatives and business partners shall remain the core strategy of Generali in the years to come. It is this goal that is the true purpose of our insurance business. Ing. Petr Kopecký CEO, Member of the Board of Directors 7

8 Zpráva představenstva o situaci Ekonomická a politická situace První polovina roku se nesla ve znamení doznívání inflačních tlaků roku předchozího. Náznaky přicházejícího dramatu vnímal málokdo. V druhé polovině roku jsme pak byli svědky celého sledu událostí, které z hlediska dalšího fungování finančních trhů nabývají historického významu. Americké hypoteční úvěry zabalené do pěkných balíčků kdysi téma několika analytiků a investorů se prakticky přes noc staly tématem celosvětovým. Krachů prvních bank v USA a Velké Británii v první polovině roku si povšiml i ekonomický tisk. Krach investiční banky Lehman Brothers zaznamenali již všichni. To byl začátek. Následovaly doslova vlny negativních zpráv z přímo či nepřímo zasažených finančních institucí. Centrální banky a vlády nejvyspělejších zemí musely zasahovat. Od té doby jsme svědky bezprecedentních cenových výkyvů všeho a všemi směry (po většinu roku spíše směrem dolů). Např. rekordní růst cen ropy až ke 150 dolarům za barel vystřídal prudký pád pod hranici 40 dolarů. Podobně tomu bylo s ostatními komoditami, a zejména akciemi. Propady zasáhly bez výjimky všechny trhy a prakticky všechny sektory. Právě v tom je tato krize zcela výjimečná a nová. Na finančních trzích došlo ke globální rezonanci cyklů. Propady akciových trhů dosáhly několika desítek procent, a to jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích. Například index pražské burzy ztratil přes 50 %. Pokles cen pokračoval i na počátku roku Kromě poklesu provází finanční trhy obrovský nárůst volatility, prudké cenové pohyby jsou běžnou realitou. Ztráta důvěry ve finanční instituce se velmi rychle rozšířila a měla za následek ochromení mezibankovního peněžního trhu a další zhoršení situace. Centrální banky ve snaze rozhýbat trh učinily řadu opatření od záruk za ohrožené investice a půjček přes přímý kapitálový vstup až po nucenou správu. K dalšímu zhoršení situace došlo v souvislosti s krachem islandských bank (a de facto státním bankrotem). Investoři se začali obávat, zda výši veřejných dluhů s ohledem na astronomické objemy různých stimulačních opatření bude možné reálně financovat. Krize se v další fázi přelila do tzv. reálné ekonomiky. Velmi rychle se začíná projevovat zpomalení hospodářského růstu, první jsou zasažena cyklická odvětví, jako např. automobilový průmysl, ve většině zemí dochází k poklesu průmyslové výroby o 20 až 30 %. Záchranná opatření se stávají ústředním politickým tématem. Vlády se snaží rychle zavést nejrůznější balíčky na podporu ekonomického růstu. Stimulace má nejčastěji podobu daňových úlev, přímých investic nebo pobídek (např. šrotovné v Německu). Hlavní centrální banky (americký Fed a Bank of England) se uchylují ke snížení sazeb na historická minima (v případě USA 0 0,25 %) a přímým nákupům cenných papírů, znamenajícím zvýšení peněz v oběhu a hrozbu vysokých státních dluhů. V roce 2009 pravděpodobně budeme čelit enormní volatilitě měnových kurzů, hrozícímu prasknutí další bubliny (tentokrát na dluhopisových trzích), zvýšenému počtu krachujících společností a celosvětovému poklesu hospodářského růstu. Toto obtížné období přečkají pouze společnosti, jež stojí na zdravých základech. Masivní státní zásahy však nakonec přinesou obrat. Lze očekávat zpřísnění regulace kapitálových trhů, řada finančních institucí ještě několik let zůstane částečně ve státních rukách. Pojišťovnictví V roce došlo k novelizaci zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zejména v oblasti zvýšení limitů pojistného plnění v návaznosti na motorové směrnice EU a v otázce eliminace důsledků provozování vozidel bez platného pojištění. Dále byl přijat nový zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy při současném omezení dopadu zákona pouze do oblasti životního pojištění došlo k rozšíření zákonem stanovených povinností. V daňové oblasti byla provedena změna zákona o daních z příjmů, který zrušil daňové zvýhodnění tzv. manažerského pojištění. Současně intenzivně probíhaly práce především na návrhu zákona o pojišťovnictví a jeho prováděcích vyhláškách, návrhu nového občanského zákoníku nebo návrhu zákona o penzijním spoření. V roce 2009 se zejména předpokládá schválení návrhu zákona o pojišťovnictví s tím, že tento zákon by měl nabýt účinnosti v posledním čtvrtletí tohoto roku. Český pojistný trh v roce zaznamenal růst 4,9 %, nicméně jsme byli svědky zpomalení růstu českého pojistného trhu oproti roku Toto zpomalení růstu bylo způsobeno jednorázově placeným životním pojištěním, které v roce 2007 dosáhlo mimořádného růstu 35,1 %. Běžně placené životní pojištění v roce zvýšilo růst na 7,9 %. Největší rozmach zaznamenalo investiční životní pojištění. U klientů se potvrdil zájem o moderní typ variabilního pojištění. V neživotním pojištění zaznamenal trh růst 5,2 %, i když v rámci zahraniční konkurence dochází k pojišťování velkých rizik přímo pojistiteli členských států. Vývoj obchodní činnosti Generali Pojišťovna a.s. Pojišťovně Generali se v roce opět podařilo posílit její tržní postavení řadí se mezi nejrychleji rostoucí pojišťovny na trhu. I nadále je pátou největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. V oblasti neživotního pojištění je s tržním podílem 7,4 % dokonce čtvrtou největší pojišťovnou. 8

9 Výroční zpráva Zpráva o situaci V neživotním a běžně placeném životním pojištění patřila mezi společnosti s nejvyšší dynamikou růstu. K spravovala přes pojistných smluv s kmenovým pojistným více než 9,1 miliardy Kč. Generali Pojišťovna a.s. dlouhodobě hospodaří se stabilním hospodářským výsledkem, který umožňuje výplatu dividendy akcionáři. Generali výrazně překonala růst českého pojistného trhu. Celkové předepsané hrubé pojistné vzrostlo o 12,9 % na 8 579,6 milionu Kč. V životním pojištění se zvýšilo o 9,9 % na 2 600,3 milionu Kč. Na neživotní pojištění připadl objem 5 979,3 milionu Kč, tzn. nárůst o 14,2 %. Technické rezervy se v naší pojišťovně stanovují tak, aby v souladu s uznávanými pravidly pojistné matematiky mohly být splněny všechny závazky pojišťovny vůči klientům. Rezervy jsou bezpečně kryty kapitálovými investicemi. Proti pojistnětechnickým rezervám v rámci životního a neživotního pojištění v celkové výši 11,2 miliardy Kč stojí kapitálové investice v hodnotě 13,3 miliardy Kč. Investiční politika se dlouhodobě řídí zásadami nejvyšší jistoty, přiměřené rentability a zároveň dostatečné likvidity. Prostředky diverzifikujeme v přiměřeně rozptýleném portfoliu. Velkou část jsme investovali do státních dluhopisů, pokladničních poukázek, korunových eurobondů a termínovaných vkladů. Relativně nízký podíl akciové složky jsme v průběhu roku dále snížili, čímž byl dopad otřesů na finančních trzích do celkového ročního výsledku podstatně redukován. V průběhu roku se společnost rozhodla změnit svou investiční politiku. Ke správě aktiv začala využívat společnost Generali-PPF Asset Management. Aktivní investiční politika s využitím širokého spektra investičních nástrojů by měla přispět k vyšší diverzifikaci a stabilitě budoucích výnosů. V životním pojištění nebyla v roce vyplacena žádná plnění z důchodového pojištění. Plnění z pojištění pro případ dožití byla vyplacena v celkové výši 208 milionů Kč (oproti 91,5 milionu Kč v roce 2007). Náklady na pojistná plnění nepřekročily kalkulovanou částku a činily 595,1 milionu Kč (v porovnání s 372,6 milionu Kč v roce 2007). Poskytnutá pojistná plnění v neživotním pojištění včetně nákladů na likvidaci škod činila 2 739,6 milionu Kč (ve srovnání s 2 422,8 milionu Kč v roce 2007). Z této částky bylo kryto zajištěním 1 093,1 milionu Kč (426,3 milionu Kč v roce 2007). Snažíme se zvyšovat objem předepsaného pojistného ve všech perspektivních pojistných odvětvích při nižší úrovni růstu nákladů. Pojišťovně Generali se díky velké produkci, racionální nákladové politice a celkově obezřetnému hospodaření podařilo i přes probíhající finanční krizi dosáhnout zisku 108,5 milionu Kč (oproti 484,6 milionu Kč v roce 2007). Po datu vydání účetní závěrky nedošlo k událostem s významným vlivem na účetní závěrku s datem V dosavadním průběhu obchodů nenastaly žádné události, které by mohly ovlivnit plánovaný roční výsledek za rok Naší hlavní prioritou i nadále zůstává prozákaznická orientace. Pojišťovna Generali věnuje této oblasti nemalé úsilí a finanční prostředky. Výsledkem je moderní správní a telefonické centrum odpovídající výzvám 21. století. Prioritou je rovněž další posilování vlastní obchodní služby. Zvyšující se hospodářské výsledky při zachování odpovídajícího růstu a upevňování tržní pozice očekáváme i v příštích letech. Závěrem bychom chtěli poděkovat především svým zákazníkům a obchodním partnerům za důvěru, kterou pojišťovně Generali projevili. Děkujeme všem svým zaměstnancům, výhradním i nevýhradním pojišťovacím agentům, pojišťovacím makléřům a dalším, kteří denně přispívají k rozvoji naší společnosti. Představenstvo, Praha, leden 2009 Hrubé předepsané pojistné V milionech Kč neživotní životní mil. Kč Životní pojištění 2 600, , , , , ,1 758,1 609,5 478,3 Neživotní pojištění 5 979, , , , , , , , ,5 Celkem 8 579, , , , , , , , , Struktura finančního majetku V milionech Kč Cenné papíry s pevným výnosem 8 792,9 66 % 6 216,1 50% 2. Cenné papíry s proměnlivým výnosem 647,4 5 % 1 957,1 16% Depozita u bank 1 181,5 9 % 1 538,5 12% 4. Finanční umístění jménem pojištěných 1 843,3 14 % 1 795,6 15% 5. Finanční umístění v podnicích třetích osob 163,0 1 % 643,6 5% 6. Pozemky a stavby 713,3 5 % 226,5 2% 7. Ostatní půjčky 6,1 0 % 5,5 0% Ostatní finanční umístění (fin. deriváty) -19,0 0 % 0,0 0% Celkem ,4 100 % ,0 100%

10 Produkty, služby a situace v klíčových oblastech Pojištění osob Životní pojištění Generali nabízí širokou škálu produktů kapitálového, investičního a rizikového životního pojištění. I přes krizi na finančních trzích byl rok stále rokem investičního životního pojištění. Klienti tomuto produktu nadále důvěřují, což se projevilo i na standardním objemu odkupů nebo částečných odkupů pojistných smluv. Klienti Generali byli v průběhu roku značně indiferentní při volbě mezi novějším produktem Future a již obchodem prověřeným produktem Clever Invest, neboť oba tyto produkty byly sjednávány prakticky ve stejné míře. Jako alternativu pro klienty, kteří vyhledávají garanci zhodnocení svých prostředků, Generali v závěru roku oživila produkt Generali Grand, který nabízí garantované zhodnocení jednorázového vkladu ve výši 3,25 %. V rámci limitované soutěže byla klientům dána k dispozici také varianta se zhodnocením 4 % p. a. Vedle nabídky produktů pro jednotlivé klienty se naší společnosti podařilo potvrdit úspěšný vývoj též v oblasti zaměstnaneckých výhod. Ucelenou nabídkou zvýhodněných podmínek a stále pružnějším servisem, který svým korporátním klientům poskytujeme, jsme se v roce stali partnery řady dalších významných zaměstnavatelů. V oblasti investování jsme v polovině roku provedli aktualizaci některých zahraničních podílových fondů. Prostředky klientů byly bez dopadu na hodnotu investice bezplatně převedeny do nových fondů, takže byly při této transakci ochráněny v plné míře. V roce jsme uzavřeli bezmála pojistných smluv s celkovým kmenovým pojistným více než 820 milionů Kč. Kmen životního pojištění tak dosáhl k více než smluv v objemu téměř 3,5 miliardy Kč. Na trhu patřila pojišťovna Generali stejně jako v roce 2007 mezi ty společnosti, které v objemu předepsaného životního pojištění rostly nejrychleji. Úrazové pojištění Generali v průběhu roku razantně zjednodušila stávající systém úrazového pojištění, když nahradila všechny doposud existující produkty jedním produktem Family. Nově si tedy mohou tento produkt sjednat také individuální klienti. Jednotlivcům, rodinám i skupinám v počtu až 8 osob nabízí Generali v rámci tohoto produktu krytí obvyklých úrazových rizik: smrt nebo trvalé následky úrazu a denní odškodné. Pojištění lze kombinovat volbou pojistné ochrany od 0 % nebo 10 % trvalých následků nebo vybrat variantu lineárního či progresivního plnění. Tento produkt zvyšuje svou atraktivitu pro klienty také zajímavým systémem slev, který je dosažitelný prakticky pro každého. Loňskou novinku českého pojistného trhu, kterou bylo odškodnění v případě úrazu se současným poskytováním asistenčních služeb, Generali v roce doplnila o další zcela nové riziko hospitalizaci následkem úrazu. Toto riziko nově kryje hospitalizaci, která může v důsledku úrazu nastat v průběhu až čtyř let po datu úrazu. Není tedy nutné, aby se jednalo o bezprostřední hospitalizaci. Generali si tak nadále udržuje vysoký standard kvalitního úrazového pojištění a potvrzuje v této oblasti pozici lídra trhu. Předepsané pojistné úrazového pojištění činilo 180,7 milionu Kč. Pojistná plnění zůstala v mezích plánovaných čísel. Cestovní pojištění Vedle pojištění léčebných výloh, cestovních zavazadel či zrušení cesty, úrazového pojištění s rizikem smrti a trvalé invalidity a pojištění odpovědnosti umožňujeme krytí nákladů na přivolání opatrovníka. S odstupem času můžeme konstatovat, že zájem klientů o sjednání cestovního pojištění nepolevil ani po přijetí České republiky do Evropské unie. Komerční cestovní pojištění se naopak velice flexibilně doplňuje se systémem mezinárodního zdravotního průkazu EHIC to znamená, že výhody cestovního pojištění při poskytování zdravotní péče v zahraničí a následného servisu jsou stále významným prvkem. Díky kvalitní spolupráci s asistenční službou v této oblasti klesá průměrná výše škod, a tím také výše pojistných plnění. Cestovní pojištění je klientům k dispozici na všech obchodních místech, prostřednictvím vlastních obchodních zástupců a řady partnerů. V roce se potvrdil trend zvyšujícího se zájmu o uzavírání pojištění moderními prostředky komunikace, zejména prostřednictvím internetu. Tyto obchodní kanály významně přispěly k celkovému předepsanému pojistnému ve výši 127 milionů Kč. Silný trend růstu podpořila rovněž bankovní kooperace v důsledku fúze UniCredit Bank. V průběhu roku byly také položeny základy větší budoucí spolupráce s cestovními kancelářemi. Opačný dopad bude mít ukončení dvanáctileté spolupráce se Zdravotní pojišťovnou MV ČR v závěru roku. Předepsané pojistné vzrostlo o rekordních 40 %. Nemocenské pojištění Generali v rámci komplexní pojistné ochrany osob nabízí pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici a pojištění denních dávek pro případ pracovní neschopnosti. V milionech Kč Životní 2 600,3 89,0 % 2 366,2 90,3 % Úrazové 171,2 5,9 % 142,5 5,4 % 3. Cestovní 126,5 4,3 % 89,9 3,4 % 4. Denní dávky při nemoci 23,3 0,8 % 22,0 0,8 % 1 1 Celkem 2 921,3 100,0 % 2 620,6 100,0 % 10

11 Výroční zpráva Zpráva o situaci Pojištění majetku a ostatní neživotní pojištění V milionech Kč Požár/přerušení provozu 509,7 23,1 % 497,3 24,1 % Odpovědnost 400,1 18,2 % 355,6 17,3 % 3. Podnikatelé 306,8 13,9 % 305,9 14,8 % Technická pojištění 209,1 9,5 % 188,3 9,1 % 5. Zemědělství 209,1 9,5 % 170,0 8,2 % 6. Rodinné domy 185,0 8,4 % 159,4 7,7 % 7. Domácnost 113,3 5,1 % 100,8 4,9 % 8. Obecní majetek 83,4 3,8 % 78,6 3,8 % 9. Obytné a kancelářské budovy 89,1 4,0 % 80,9 3,9 % 10. Pojištění CK 29,8 1,4 % 53,7 2,6 % 11. Doprava 47,8 2,2 % 44,7 2,2 % 12. Ostatní 20,6 0,9 % 25,7 1,2 % Celkem 2 203,8 100,0 % 2 060,9 100,0 % Předepsané pojistné v roce lehce přesáhlo předchozí hodnotu ve výši 22 milionů Kč. Pojistná plnění se pohybovala v plánovaném rozsahu. Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti je určeno široké veřejnosti, a tím se stává pomyslným klíčem ke klientovi. Produkt Domácnost s asistencí umožňuje přizpůsobit pojištění i nejnáročnějším potřebám klientů. Od roku 2007 je nabídka rozšířena o pojistný program Pojištění bez bariér, který se v rámci pojištění domácnosti zaměřuje na specifické potřeby klientů se zdravotním handicapem. Jedná se zejména o pojištění speciálních zdravotních pomůcek včetně jejich pojištění na území Evropy. Samozřejmou součástí pojištění Domácnosti je asistenční služba Home assistance. Ke konci roku jsme měli uzavřeno téměř smluv s celkovým pojistným přes 112 mil. Kč. Škodní průběh se dlouhodobě udržuje na příznivé úrovni. Pojištění rodinných domů a bytových jednotek Produkt Bydlení je určen zájemcům o pojištění rodinných domů a bytových jednotek z řad jednotlivých vlastníků nemovitostí, společenství vlastníků nebo developerů. Toto odvětví zároveň nabízí pojištění nemovitostí sloužících k individuální rekreaci včetně vnitřního vybavení pod produktovým názvem Víkend. V roce byla nabídka rozšířena o pojistný produkt nazvaný Zahradní architektura, určený pro pojištění zahrad a jejich vybavení, zejména terénních úprav a porostů. Součástí pojištění rodinných domů a bytových jednotek se stala možnost bezplatně využívat službu Domovní asistence. Výhodou všech těchto produktů je značná variabilita co do pojištěných nebezpečí a možnost rychle reagovat na měnící se potřeby a zájmy klientů. V této oblasti se již také několik let úspěšně rozvíjí spolupráce s bankovním sektorem v rámci financování koupě nemovitosti prostřednictvím hypotečních úvěrů. Toto pojištění uzavřelo již více než klientů a zaplatilo za něj pojistné skoro 186 mil. Kč. Rovněž škodní průběh je u tohoto pojištění velmi příznivý. Pojištění obecního majetku Pojišťovna Generali nabízí pojištění obecního majetku jako samostatný produkt Region již od roku Tento komplexní produkt je určen pro města, obce a jiné subjekty, které disponují finančními prostředky z veřejných rozpočtů. Dokáže flexibilně reagovat na individuální požadavky, které plynou nejen z různých potřeb klientů, ale i ze specifických podmínek stanovených příslušnými zákony. Zahrnuje ucelený rozsah pojistných nebezpečí včetně pojištění odpovědnosti za škodu. V roce došlo k úpravám tohoto produktu tak, aby odpovídal neustále se měnícím podmínkám pojistného trhu a stále vyšším požadavkům našich klientů. Rok byl ovlivněn silným konkurenčním tlakem trhu, na který pojišťovna Generali reagovala individuální změnou podmínek pojištění, snížením některých sazeb a současně přímou marketingovou a obchodní podporou. Předepsané pojistné za více než 700 smluv dosáhlo výše přes 83 mil. Kč. Škodní průběh nepřekročil kalkulované hodnoty. Pojištění podnikatelů Produkt TopGEN patří do generace nových produktů. Je určen speciálně pro malé a střední podnikatele, a to bez rozdílu právní formy a typu podnikání, s celkovým majetkem nepřesahujícím 50 mil. Kč. Na jedné smlouvě je možné podnikatelský subjekt pojistit proti základním pojistným nebezpečím, tj. živelním nebezpečím a proti nebezpečí odcizení, připojistit další předměty pojištění (např. peníze a cennosti či osobní věci zaměstnanců) nebo další nebezpečí (např. vandalismus či povodně). Součástí 11

12 produktu jsou také elektronická rizika, strojní rizika, přerušení provozu či pojištění přepravy a pojištění odpovědnosti. Pojištění TopGEN získalo 2. místo v kategorii podnikatelských pojištění soutěže Zlatá koruna. Produkt Drobný podnikatel je určen pro malé podnikatelské subjekty s jedním místem pojištění a objemem majetku do 10 milionů Kč. Velkou výhodou produktu Drobný podnikatel je jednoduchost, přehlednost a srozumitelná balíčková forma pojištění, která již v základu dokáže pokrýt všechny běžné pojistné potřeby podnikatelů. Dlouhodobou úspěšnost produktu Drobný podnikatel podtrhuje i opakované ocenění na odborném fóru, v soutěži o nejlepší finanční produkt roku Zlatá koruna v letech 2007 a, a to vždy 3. místem v kategorii podnikatelského pojištění. Výše předepsaného pojistného dosáhla 306,8 mil. Kč. Škodní průběh nepřekročil kalkulované hodnoty. Pojištění obytných a kancelářských budov Generali v rámci produktu Reality nabízí komplexní pojištění obytných a kancelářských budov. Produkt Reality reaguje na potřeby vlastníků domu, bez ohledu na typ vlastnictví budovy. Rozsah pojistného krytí umožňuje postavit pojištění na míru všem potřebám vlastníků, a to i v případě rozestavěných nebo rekonstruovaných budov. Výše předepsaného pojistného dosáhla 89,1 mil. Kč. Škodní průběh je dlouhodobě příznivý. Pojištění odpovědnosti za škodu V pojištění odpovědnosti za škodu jsme v roce dosáhli očekávaného nárůstu produkce. Standardně byly uzavírány pojistné smlouvy v rámci občanského pojištění, tj. společně s majetkovým pojištěním domácnosti a rodinného domu. Optimálně rostl počet pojistných smluv uzavíraných podnikatelskými subjekty, a to jak ve společných pojistných produktech s majetkovým pojištěním, tak formou individuálních velkých rizik, tzn. velkého průmyslu. Úspěšně jsme pojišťovali také individuální rizika, kterými jsou oblast kultury a zábavy, spolky a sport, pořadatelství, jezdectví a chovatelství koní a v neposlední řadě oblast školství a vzdělávání. Nadále úspěšně pojišťujeme celou řadu profesních činností, které jsou zpravidla vázány na příslušné zákony. Jsou jimi např. profese tlumočníků, překladatelů, patentových zástupců, dražebníků, soudních znalců, auditorů, daňových poradců, pojišťovacích a realitních makléřů, insolventních správců a dalších. Naším VIP klientem nadále zůstala Česká advokátní komora, pro kterou řadu let zajišťujeme pojištění všech advokátů, pojišťovali jsme také profese technické, jakými jsou například projektanti, architekti, geodeti apod. V oblasti profesního pojištění jsme vyhledávaným pojistitelem, protože máme vypracován moderní model profesního pojištění ve vysokém evropském standardu. Celkové předepsané pojistné v odvětví pojištění odpovědnosti za škodu činilo 400 mil. Kč při příznivém škodním průběhu. Zemědělské pojištění V roce došlo k nárůstu pojistného kmene, který činí 212 mil. Kč s počtem ks uzavřených pojistných smluv. V zemědělském pojištění se podařilo splnit plán netto produkce, a to na 190 %, z plánovaných 19 mil. Kč na 36 mil. Kč. Celkový škodní průběh v zemědělském pojištění byl ovlivněn co do rozsahu velkými škodami na zemědělských plodinách zvláště se jednalo o škody na chmelu způsobené krupobitím. Z celkového objemu vyplacených 151 mil. Kč připadalo 34 mil. Kč právě na poškození a zničení chmele. Došlo také k nárůstu hlášených škod, a tím i k vyššímu pojistnému plnění u pojištění plodin (109 %). Výsledky v zemědělském pojištění za rok jsou lepší než v roce 2007, pokud jde o nárůst pojistného kmene. Celkový škodní průběh vzhledem ke škodám na plodinách je horší a činí 104 %. Na celkově špatném škodním průběhu se podepsala také vichřice Ema, která způsobila značné škody na zemědělských budovách. Díky zvýšení cen rostlinných komodit na začátku roku došlo i k výraznému zvýšení přijatého pojistného, ale v případě škod také k většímu pojistnému plnění. Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře V roce pojistila Generali Pojišťovna a.s. 306 cestovních kanceláří. Předepsané pojistné dosáhlo výše 30 mil. Kč. V průběhu roku jsme zaznamenali dvě pojistné události CK Airtemis Travel s.r.o. a CK Medea Travel Agency s.r.o. Nicméně krach těchto dvou cestovních kanceláří výrazně neovlivnil škodní průběh, neboť obě cestovní kanceláře patřily spíše k těm menším z portfolia Generali. Pojistné události zaznamenaly i konkurenční pojišťovny, což opět potvrdilo oprávněnost pojištění na trhu. V rámci zvýšení propojištěnosti cestovních kanceláří začala Generali Pojišťovna a.s. nabízet spolu s pojištěním záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře i pojištění odpovědnosti za škodu pořadatele zájezdu a cestovní pojištění. Pojištění průmyslových rizik V pojištění průmyslových, tzv. korporátních rizik pokračovala tendence z předchozích let charakterizovaná poklesem pojistných sazeb. Významný vliv na objem obchodu mají mezinárodní pojistné programy a stále používanější aktivní zajištění, které nahrazuje v minulosti standardně využívané soupojištění. Stoupá zájem klientů o připojištění proti terorismu, které je nabízeno a sjednáváno podle mezinárodních standardů. Zaznamenali jsme také zvýšenou poptávku po pojištění fotovoltaických elektráren. Rok nebyl výjimkou, ani pokud jde o škody způsobené přírodními vlivy. Škodní průběh ovlivnila zejména březnová vichřice Emma, nikoli však natolik, aby bylo nutné realizovat systémová opatření týkající se uvedeného pojistného nebezpečí. 12

13 Výroční zpráva Zpráva o situaci Generali Pojišťovna a.s. nadále považuje servis svého rizikového inženýrství za jeden ze stěžejních prvků své spolupráce s korporátními klienty. Velký význam má aktivní spolupráce se zákazníky formou vlastních rizikových prohlídek, jejichž výsledkem jsou návrhy opatření a doporučení pro minimalizaci vzniku a rozsahu škod. Dlouhodobý příznivý škodní průběh potvrzuje správnost této strategie. Samozřejmostí je servis upisovatelský pojištění na míru a následná průběžná aktualizace pojištění a zajištění podle měnící se pojistné potřeby klienta. Soustavná pozornost se věnuje rovněž likvidaci pojistných událostí; pokud jde o korporátní klientelu, došlo k organizačním změnám s pozitivním dopadem na zrychlení a zlepšení likvidačního servisu. Dopravní pojištění Nabídka produktů dopravního pojištění je v rozsahu obvyklém na českém pojistném trhu a zahrnuje pojištění přepravy zboží a pojištění odpovědnosti silničního dopravce a zasilatele. Objem obchodu a tomu odpovídající přijaté pojistné zůstávají na stabilní, mírně rostoucí úrovni z předchozích let, přestože jedním z důležitých faktorů, které negativně ovlivňovaly příjmy, byla v průběhu roku silná česká koruna. Škodní průběh pojištění byl velmi příznivý. Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2009 byla zřejmá tendence k unifikaci podmínek pojištění pro všechny subjekty podílející se na dopravním řetězci a k odstranění rozdílu v rozsahu krytí mezi pojištěním přepravy zboží a pojištěním odpovědnostním jako následek posilování postavení dopravně-logistických činností. Technické pojištění V oblasti technického pojištění nabízí Generali Pojišťovna a.s. dlouhodobě standardní produkty, jako jsou pojištění strojů, strojních zařízení a strojních technologií včetně možnosti připojištění škod způsobených strojním přerušením provozu, pojištění elektroniky a pojištění realizace projektů stavební a montážní činnosti. V tomto roce zaznamenalo technické pojištění trvale vysoký objem přijatého pojistného. Nosnými produkty v r. bylo pojištění strojů (s podílem 53,4 %) a pojištění stavební činnosti (s podílem 32,9 %). V roce se Generali Pojišťovna a.s. významně podílela na poptávaných projektech jednak jako samostatný pojistitel, jednak jako významný soupojistitel nebo zajistitel velkých realizovaných obchodů na našem pojistném trhu. I v roce se díky selektivnímu přístupu k posuzování technických rizik podařilo dosáhnout příznivého škodního průběhu. Pojištění motorových vozidel V milionech Kč Havarijní pojištění 1 127,8 32,6 % 995,4 34,1 % 2. Povinné ručení 2 326,8 67,4 % 1 924,2 65,9 % Celkem 3 454,6 100,0 % 2 919,6 100,0 % Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Stejně jako v roce 2007 bylo i v tomto roce rozhodnuto o potřebě navýšit sazby pojistného. Toto opatření vede k dlouhodobému zajištění stability kmene a schopnosti dostát všem závazkům z tohoto pojištění plynoucím. Za rok jsme uzavřeli více než nových smluv a kmen dosáhl úctyhodných pojistných smluv při kmenovém pojistném bezmála 2,4 mld. Kč. I v roce POV vykázalo dvojciferný růst, konkrétně 14 %. Díky důslednému sledování vývoje a ovlivňování škodného průběhu došlo k jeho stabilizaci, ke které přispěl zejména vysoký podíl klientů s produktem Venkov. Havarijní pojištění Kasko pojištění v roce přispělo ke splnění cílů ks nových smluv, čímž kmen narostl na pojištěných vozidel s kmenovým pojistným přesahujícím 1 mld. Kč. K tomuto výsledku přispělo významnou měrou i Minikasko, které se stále častěji projevuje jako velmi dobrá alternativa pojištění starších vozidel a v roce rostlo tempem 36 % za rok. Kasko produkty jsou již tradičně tahouny dobrého hospodářského výsledku a i v tomto roce se škodní kvótu podařilo udržet na velmi dobré úrovni. Doplňková pojištění Skladba doplňkových pojištění se v roce nezměnila, a zahrnuje tedy pojištění zavazadel, pojištění náhradního vozidla a asistenční služby technickou pomoc, úrazové pojištění, pojištění právní ochrany a pojištění skel. Pojištění skel má v naší společnosti sjednáno 22 % všech klientů POV. V roce došlo k úpravě skladby asistenčních služeb vedoucí k jasnějšímu výkladu nároků, a tím

14 ke zlepšení služby klientům. V závěru roku byl připraven nový produkt úrazového pojištění, orientující se na rizika úrazu řidiče a dětí přepravovaných v dětských sedačkách Človíček, ale to je již kapitola pro následující rok. Pojištění motorových vozidel jako celek je velmi důležitou oblastí činnosti naší pojišťovny a značným dílem přispívá k celkovému hospodářskému výsledku společnosti. Projekty zaměřené na podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit Generali se věnovala řadě aktivit zaměřených na děti a mládež. Již tradičně jsme podpořili v roli hlavního partnera Českou radu dětí a mládeže, která uspořádala jubilejní, již 10. ročník celostátní akce Bambiriáda, která prezentovala, co zajímavého a smysluplného se dá dělat s dětmi a dospívajícími v jejich volném čase. Navíc jsme svou spolupráci rozšířili o on-line soutěž pro rodinné týmy o hodnotné ceny, která nejen pobavila, ale také přinesla řadu užitečných informací jak dětem, tak jejich rodičům. V rámci projektu Malý sportovec pod křídly lva pomáhá Generali malým regionálním fotbalovým oddílům, které pro nedostatek dotací od sportovních svazů nemají finanční prostředky ani na nákup základního hráčského vybavení. Díky pojišťovně Generali se mohou i nejmenší žáčci venkovských fotbalových oddílů pyšnit profesionálním fotbalovým dresem. Snažíme se také podporovat nadané talenty z řad studentů vysokých škol. Pod názvem Generali Top Talent jsme vypsali soutěž na téma Návrh koncepce komerčního zdravotního pojištění, která neméně úspěšně navázala na předchozí ročník. Po celé republice se můžete setkat se simulátorem nárazů. Generali pro mimořádný ohlas ze strany laické i odborné veřejnosti provozuje již jeho 2. generaci. V reálném voze, který je upevněn na speciální otočné plošině, si každý může vyzkoušet situaci, kdy se automobil převrátí na střechu, a každý tak může poznat na vlastní kůži naprostou nezbytnost používání bezpečnostních pásů. Tento simulátor představuje v České republice jedinečné zařízení, o které je navíc mimořádný zájem při akcích nejen vlastní obchodní služby, ale také státních bezpečnostních složek, jako je např. Policie ČR. Stali jsme se opět partnerem výstavy pod širým nebem světoznámého fotografa Yanna Arthuse Bertranda. Již ve třetím ročníku výstavy představil soubor přibližně 90 velkoformátových fotografií přírodních krás z celého světa a Generali byla opět partnerem, který výstavu pojistil. Komunikační strategie a získaná ocenění Generali pro tento rok adaptovala reklamní spot mateřské Generali z Itálie, který tvořil osu komunikační kampaně po celý rok. Slogan Pod křídly lva, který vychází ze znaku a symbolu Generali na celém světě benátského okřídleného lva, je nadále trvalým a jasným identifikátorem naší společnosti. Asociace pojišťovacích makléřů každoročně vyhlašuje renomovanou soutěž Zlatá koruna. Pojišťovna Generali i letos dosáhla dobrých výsledků, když produkt TopGEN obdržel Bronzovou korunu a produkt Drobný podnikatel obhájil 3. místo z předchozího roku. Pozornost věnovaná lidskému kapitálu Celý rok byl zasvěcen organizačním změnám souvisejícím se založením Generali PPF Holdingu. Největším počinem byl přesun kontaktního centra Generali z Prahy do Pardubic. Zcela novou aktivitou personálního oddělení bylo vytvoření nové organizační jednotky HR Unit Generali. V oblasti rozvoje se jednalo o výběr studentů do MBA programu a spuštění projektu výuky anglického jazyka Toward BEC Vantage pro manažery a specialisty s cílem složit mezinárodně uznávanou zkoušku BEC Vantage. Generali Pojišťovna a.s. rovněž poprvé ve své historii plně podporuje další zvyšování kvalifikace u svých vybraných zaměstnanců, kteří studují na UJAK. Generali Pojišťovna a.s. se i v roce stala partnerem řady projektů s veřejně prospěšnou či kulturně-společenskou tematikou. Již tradičně podporujeme Jedličkův ústav nebo koncertní turné fenomenálního houslisty Pavla Šporcla, který v rámci turné Vivaldi Tour navštívil mnoho měst po celé České republice. 14

15 Annual Report Situation Report Situation Report of the Board of Directors Economic and political situation The first half of the year was marked with the aftermath of inflation from the previous year. Hardly anyone noticed the glimpses of the upcoming drama. During the second half of the year, we witnessed a whole sequence of events that, from the point of view of future functioning of financial markets, were of historical importance. US mortgage loans made into nice packages the topic of several analysts and investors at one time became, practically overnight, a worldwide topic. The failure of the first banks in the USA and Great Britain in the first half of the year was noticed by the economic press. The bankruptcy of the investment bank Lehman Brothers was noticed by everybody. This was just the beginning that was followed by literally tons of news from directly or indirectly affected financial institutions. The central banks and governments of the most developed countries had to step in. Since then, we have witnessed unprecedented price fluctuations of just about everything and in all directions (rather downward for the most part of the year of ). For example, the record jump in oil prices to 150 USD a barrel was followed with a steep drop to below 40 USD a barrel. The situation was similar with other commodities, especially stocks. All markets without exception and practically all sectors experienced drops. This is exactly what makes this crisis so exceptional and new. The financial markets experienced a global resonance of cycles. Stock markets dropped by several tens of percent on both developed and developing markets. For example, the Prague Stock Exchange Index lost over 50%. Prices kept dropping in 2009 as well. In addition to these losses, financial markets are very volatile, and huge price fluctuations have become a reality. The loss of confidence in financial institutions spread very quickly, paralysing the interbank money market and further worsening the situation. In order to get the market going, central banks adopted many measures providing guarantees for potentially bad investments and loans, investing capital and setting receiverships. The situation became worse after the failure of Icelandic banks (which in fact was a state failure). Investors started to worry whether it was actually realistic to finance the national debts when seeing the astronomical volumes of different stimulus measures. The crisis then hit the so-called real economy. Economic growth very quickly slowed down, and the first industries to feel it were the cyclic industries, such as the automobile industry; in most countries, industrial production dropped by 20% to 30%. The stimulus measures became the central political topic. Governments tried to quickly implement different packages supporting economic growth. The stimulus measures focused mostly on tax relief, direct investments or incentives (e.g. scrap fees in Germany). The major central banks (Fed in the USA and the Bank of England) decided to reduce interest rates to a historical minimum (in the USA, it was 0% to 0.25%) and to buy securities, which would increase the amount of money in circulation and the risk of high national debts. In 2009, we will probably face enormous volatility in exchange rates, a potential burst of another bubble (on bonds markets this time), a higher number of companies going bankrupt and a worldwide drop in economic growth. Only the companies built on sound foundations can survive this difficult time period. However, the massive governmental involvement will turn matters around in the end. We can expect a stricter regulation of capital markets, and many financial institutions will partially remain under state governance for several years. Insurance sector In, the Motor Third-Party Liability Insurance Act was amended, especially as to higher insurance payment limits with respect to EU directives on motor vehicles and as to the elimination of consequences of driving vehicles without insurance. A bill on some measures against legalisation of proceeds from a criminal activity and financing of terrorism was passed, where while limiting the impact of the bill on life insurance only, it expanded the obligations set by law. The Income Tax Act was amended, eliminating the tax benefits of D&O insurance. Also, the insurance bill and its implementing notices, the bill of the new Civil Code and the bill on pension savings required a lot of work. The insurance bill is expected to be passed in 2009 and should come into force in the last quarter of this year. The Czech insurance market in had a 4.9% growth, which, however, was slower than growth in This slower growth was a result of single-paid life insurance, which in 2007 registered the extraordinary growth of 35.1%. Regular-paid life insurance in went up by 7.9%. The largest-scale expansion was in unit-linked life insurance. Our clients confirmed their interest in modern variable insurance. The non-life insurance market reported 5.2% growth, even though major risks are insured directly by insurers of member states as a result of international competition. Development of business activities of Generali Pojišťovna a.s. In, Generali again succeeded in reinforcing its market position it is one of the fastest-growing insurance companies on the market. It remains the 5th largest insurance company on the Czech insurance market. Generali s 7.4 share on the non-life insurance market makes it the 4th largest insurance company. 15

16 In non-life and regular-paid life insurance, Generali was one of the most dynamic companies. As at 31 December, Generali managed over 1,380,000 insurance policies with portfolio insurance premiums of over CZK 9.1 billion. For years now, Generali Pojišťovna a.s. has been reporting a stable profit that allows it to pay dividends to its shareholder. Generali easily outperformed growth on the Czech insurance market. Total billed gross insurance premiums went up by 12.9% to CZK 8,579.6 million. Life insurance went up by 9.9% to CZK 2,600.3 million. Non-life insurance represented CZK 5,979.3 million, i.e. a 14.2% increase. Technical reserves are set in our insurance company in such a way so that they could meet all the obligations of the insurance company toward its clients in compliance with the recognised rules of insurance mathematics. The reserves are safely covered by capital investments. Capital investments worth CZK 13.3 billion secure insurancetechnical reserves under life and non-life insurance totaling CZK 11.2 billion. For years now, our investment policy has been observing the principles of top security, reasonable cost-effectiveness and adequate liquidity. We diversify our funds in a reasonably multifaceted portfolio. We invested a large portion in government bonds, treasury bills, CZK Eurobonds and term deposits. We have further reduced the already relatively low share of stock during the year, which considerably reduced the impact of the financial crisis on the total annual profit. During the year, the company decided to change its investment policy and started to manage its assets through the company Generali-PPF Asset Management. Our active investment policy, using a wide spectrum of investment instruments, should contribute to a higher diversification and stability of future revenues. No pension insurance benefits were paid in life insurance in. The total amount of insurance benefits from endowment insurance was CZK 208 million (as compared to CZK 91.5 million in 2007). Insurance benefits costs did not exceed the calculated amount and totaled to CZK million (as compared to CZK million in 2007). Non-life insurance payments, including the cost of claim settlement, amounted to CZK 2,739.6 million (as compared to CZK 2,422.8 million in 2007). Of this amount, CZK 1,093.1 million was covered by reinsurance (as compared to CZK million in 2007). We are trying to increase the volume of billed insurance premiums in all promising lines of business of insurance while keeping costs at a minimum level. Thanks to its large-scale business, rational cost policy and overall prudent financial management, Generali was able to generate a profit of CZK million in spite of the financial crisis (as compared to million in 2007). Nothing has occurred in our business operations so far that could affect the planned annual profit in A customeroriented approach is still our top priority. Generali channels a considerable amount of effort and funds into this area, and as a result, can boast with a modern administrative and call center that corresponds with the challenges of the 21st century. Another priority is to continue strengthening our own business services. We expect to improve our economic performance while maintaining adequate growth and strengthening our market position in the years to come. At the end, we would like to especially thank our customers and business partners for their confidence in Generali. We thank all our employees, exclusive and non-exclusive insurance agents, insurance brokers and others who contribute to the company s development on a daily basis. Board of Directors Prague, January 2009 Gross Written Premium Million CZK Life 2 600, , , , , ,1 758,1 609,5 478,3 Non-life 5 979, , , , , , , , ,5 Total 8 579, , , , , , , , ,8 Million CZK Non-life Life Structure of Financial Investment Million CZK Bonds and Other Debt Securities 8 792,9 66% 6 216,1 50% 2. Shares and Other Equity Securities 647,4 5% 1 957,1 16% Deposits with Financial Institutions 1 181,5 9% 1 538,5 12% 4. Unit link Investments 1 843,3 14% 1 795,6 15% 5. Subsidiaries and Associates 163,0 1% 643,6 5% 6. Real Estate 713,3 5% 226,5 2% 7. Other Loans 6,1 0% 5,5 0% Ostatní finanční umistění (fin. deriváty) -19,0 0% 0,0 0% Total ,4 100% ,0 100%

17 Annual Report Situation Report Products, Services, and Situations in Key Areas Personal insurance Life insurance Generali offers a wide range of products in classical, unitlinked life insurance and term life insurance. In spite of the financial crisis, was a good year for unit-linked life insurance. Our clients still trust this product, which is also obvious from the standard volume of surrenders or partial surrenders of insurance policies. During the year, Generali clients were rather indifferent in choosing between our new product, Future, and our already wellproven product, Clever Invest, since the interest in both these products was practically the same. At the end of the year, our new product, Generali Grand, which guarantees the 3.25% interest on a one-time deposit, was introduced as an alternative for clients who wish to receive a guaranteed interest on their funds. A variant with the interest of 4% p.a. was also available to our clients as part of a limited competition. In addition to the products for our individual clients, our company was able to confirm a good trend in employee benefits as well. Thanks to our comprehensive offer of better terms and increasingly more flexible services that we provide to our corporate clients, we became the partner of many new major employers in. In the middle of, we updated some of the foreign shares funds. Our clients money was moved to new funds without any negative impact on the value of their investment and were thus fully protected during this transaction. In, we signed almost 59,000 insurance policies with total portfolio insurance premiums of over CZK 820 million. Our life insurance portfolio as at 31 December was over 245,000 policies worth almost CZK 3.5 billion. In, just like in 2007, Generali was one of the companies with the fastest growing billed life insurance premiums. Accident insurance During, Generali considerably simplified its current system of accident insurance by replacing all current products with the single product, Family, which is also designed for individuals. This product covers common risks death or permanent injury as a result of an accident and daily compensation for individuals, families and groups of up to 8 persons. The insurance can be combined with insurance protection from 0% or 10% of permanent injury or with linear or progressive insurance payments. This product is interesting for our clients also because of its system of discounts practically available for everyone. To last year s new product on the Czech insurance market, i.e. compensation for accidents and provision of assistance services, in, Generali expanded last year s new product on the Czech insurance market, i.e. compensation for accidents and provision of assistance services, for a completely new risk hospitalisation as a result of an injury. It covers hospitalisation due to an injury within four years of the injury. Thus immediate hospitalisation is not required. Generali thus maintains its high quality of accident insurance and confirms its position of a leader on the market. Billed insurance premiums for accident insurance reached CZK 171,2 million. Insurance payments did not exceed the planned limits. Travel insurance In addition to the medical expense insurance, baggage, trip cancellation, accidents with the risk of death or permanent injury and liability, we also cover the cost of sending for a guardian. We must say that our clients interest in travel insurance has not dropped even after the Czech Republic s accession to the European Union. Actually, commercial travel insurance very well complements the EHIC (European Health Insurance Card) system, which means that the benefits of travel insurance in receiving medical care abroad and subsequent client service are still an important factor. Thanks to quality cooperation with the assistance service in this area, the average amount of claims and thus insurance payments keeps dropping. Travel insurance is available to our clients at all POS, through our own sales representatives and partners. In, the increasing interest in the insurance of modern means of communication, in particular the Internet, was confirmed. These communication channels considerably contributed to the total billed insurance premiums of 126,5 million CZK. The strong upward trend was also supported by banking-related cooperation as a result of the UniCredit Bank merger. During, the foundations were laid for better cooperation with travel agencies in the future. The terminated 12-year cooperation with Zdravotní pojišťovna MV ČR at the end of will have an opposite impact. Billed insurance premiums went up to a record 40%. Million CZK Life 2 600,3 89,0% 2 366,2 90,3% Accident 171,2 5,9% 142,5 5,4% 3. Travel 126,5 4,3% 89,9 3,4% 4. Health 23,3 0,8% 22,0 0,8% 1 1 Total 2 921,3 100,0% 2 620,6 100,0% 17

18 Property insurance and other non-life insurance Million CZK Fire / Business Interruption 509,7 23,1% 497,3 24,1% Liability 400,1 18,2% 355,6 17,3% 3. Enterpreneuers 306,8 13,9% 305,9 14,8% Technical Insurance 209,1 9,5% 188,3 9,1% 5. Agriculture 209,1 9,5% 170,0 8,2% 6. Family Houses 185,0 8,4% 159,4 7,7% 7. Household 113,3 5,1% 100,8 4,9% 8. Municipalities 83,4 3,8% 78,6 3,8% 9. Housing and Office Buildings 89,1 4,0% 80,9 3,9% 10. Insolvency of Travel Agencies 29,8 1,4% 53,7 2,6% 11. Transport 47,8 2,2% 44,7 2,2% Other 20,6 0,9% 25,7 1,2% Total 2 203,8 100,0% 2 060,9 100,0% Health insurance As part of its comprehensive personal coverage, Generali offers daily benefits insurance in case of hospitalisation and daily benefits insurance in case of the inability to work. Billed insurance premiums in slightly exceeded the previous amount of CZK 22 million. Insurance payments stayed within the planned limit. Household Insurance Household insurance is intended for the general public, which makes it an imaginary key to acquiring new clients. Domácnost s asistencí (Household + Assistance) is a product that enables insurance to be adapted to the clients requirements, no matter how challenging. In 2007, we expanded our household insurance coverage to include an Insurance without Barriers scheme, which - as part of household insurance is geared toward the specific needs of disabled clients. This scheme insures special medical equipment, including in Europe. The Home Assistance service has naturally become part of the Household insurance. As at the end of, we have signed close to 76,000 insurance policies with total insurance premiums in excess of CZK 112 million. Our claim performance has been favorable in the long run. Family homes and flats insurance The Bydlení (Housing) product is designed for real estate owners, housing associations and developers interested in insuring homes and flats. Insurance of private recreational properties, including equipment, is available under the Víkend (Weekend) product. In, this insurance was expanded for the Zahradní architektura (Landscaping) product that insures gardens and their equipment, in particular landscaping and plants. The free Domovní asistence (Home Assistance) service is part of insurance of family homes and flats. The advantage of all these products is the high degree of flexibility as to insured risks and the possibility of responding promptly to our clients changing needs and interests. Cooperation with the banking sector in real estate financing through mortgage loans has been progressing well for several years now. More than 88,000 clients took out this insurance and paid almost CZK 186 million in insurance premiums. Our claim performance for this insurance is also very favorable. Business insurance The TopGEN product is a new product. It is designed for small-and medium-sized enterprises of any legal form and line of business, providing that their total assets do not exceed CZK 50 million. This product enables businesses to cover basic risks, i.e. natural hazards and theft, and to effect supplementary insurance to cover additional items (e.g. cash, valuables or the personal belongings of employees) or risks (e.g. vandalism or flooding). Insurance against electronic risks, mechanical risks and the disruption of operations, as well as transport insurance and liability insurance are also part of this product. TopGEN insurance received the 2nd place in the category of business insurance at the competition Zlatá koruna (Golden Crown ). The Drobný podnikatel (Micro Enterprise) product is intended for small businesses with one insured place and assets of up to CZK 10 million. The big advantage of this product is that it is a simple, transparent and comprehensible package type of insurance that, even in its rudimentary form, is able to cover all the common insurance needs of enterprises. The long-term success of the Micro Enterprise product is also proven by the fact that it took twice the 3rd place in the category of business insurance at the competition for the best financial product of the year, the Golden Crown 2007 and. Billed insurance premiums represented CZK million and our claim performance did not exceed the projected values. 18

19 Annual Report Situation Report Residential and office buildings insurance Generali s Reality (Real Estate) product offers comprehensive insurance of residential and office buildings. This product responds to the needs of building owners, regardless of the type of ownership, and allows custom-made insurance coverage even for buildings that are under construction or being renovated. Billed insurance premiums represented CZK 89.1 million. Our claim performance has been favorable in the long run. Municipal property insurance Generali has provided municipal property insurance as its separate Region product since the year This comprehensive product is designed for towns, municipalities and other entities receiving public funds. It can quickly respond to individual requirements arising not only from clients diverse needs but also from specific conditions set in the applicable laws. This product provides a comprehensive coverage of insured risks, including liability insurance. In, the product was adjusted to correspond with the ever-changing conditions of the insurance market and the growing demands of our clients. There was stiff competition on the market in, to which Generali responded by changing its insurance terms, lowering some of its rates and focusing on direct marketing and sales support. Generali generated over CZK 83 million in billed insurance premiums from over 700 insurance policies. Our claim performance did not exceed the projected values. Damage liability insurance Liability insurance in showed the expected growth in production. Typically, insurance policies were effected as part of civil insurance, i.e. together with the property insurance of households and family homes. The number of insurance policies effected by businesses both as part of comprehensive insurance products with property insurance and individual major risks of the so-called big industry kept growing at an optimal pace. We also successfully insured individual risks, such as culture and entertainment, associations and sports, the school system and education, promotions and horseback riding and horse breeding. We also insure many professions that are usually subject to applicable laws, such as e.g. interpreters, translators, patent representatives, auctioneers, court experts, auditors, tax advisors, insurance and real estate brokers, bankruptcy trustees and others. The Czech Bar Association remains our VIP client; we have been insuring all the attorneys for years now. We also insured different technical professions, such as designers, architects. surveyors, etc. In this type of insurance, we are a sought-after insurer because we have a modern model of professional insurance at a high European level. Total billed insurance premiums in damage liability insurance represented CZK 400 million, and our claim performance was favorable. Agricultural insurance In, the insurance portfolio expanded and is now worth CZK 209,1 million and represents 2,387 signed insurance policies. In agricultural insurance, we fulfilled the net production plan at 190%, i.e. it went up from the planned CZK 19 million to CZK 36 million. The overall claim performance in agricultural insurance was affected by the large damage to crop especially the damage to hops caused by hail. Out of the total insurance payment of CZK 151 million, CZK 34 million was paid for the damage caused to hops. The number of reported claims went up and so did insurance payments made under crop insurance (109%). The agricultural insurance results for are much better than in 2007 as to the insurance portfolio growth. Our total claim performance is worse (104%) due to damage to crops as well as the windstorm Emma in May that caused considerable damage to farm buildings. Thanks to an increase in the price of crops at the beginning of, we received considerably higher insurance premiums, but we also made higher insurance payments in case of damage. Travel agency insolvency insurance In, 306 travel agencies were insured at Generali Pojišťovna a.s. Billed insurance premiums reached CZK 30 million. During the year, there were two insured events CK Airtemis Travel s.r.o. and CK Medea Travel Agency s.r.o. However, the bankruptcy of these two travel agencies did not significantly affect our claim performance since they both were some of the smaller ones in the Generali portfolio. Our competitors also reported insured events, which only justified having this insurance on the market. In order to improve the inter-coverage of travel agencies, Generali Pojišťovna a.s. started to provide, together with the insurance of travel agency insolvency, also tour organiser liability insurance and travel insurance. Industrial risks insurance In industrial insurance, so-called corporate, risks, the previous years trend characterized by a decrease in insurance rates continued. International insurance schemes and everpopular active reinsurance, which replaces co-insurance traditionally used in the past, have an important impact on the volume of business. The number of clients interested in the supplementary insurance against terrorism, which is offered and effected in accordance with international standards, keeps growing. We also noticed a higher demand for insurance of photovoltaic power stations. The year of was no exception as to damage caused by natural hazards. Our claim performance was mainly affected by the windstorm Emma in March, although not to the extent that system actions had to be taken to handle this insured risk. Generali Pojišťovna a.s. continues to regard the servicing of risk engineering as one of the keystones in its cooperation with corporate clients. Active cooperation with customers through own risk analyses that result in proposed measures and recommendations that are to minimise the occurrence and size of damage is very important. Our long-term favorable claim performance proves that this strategy is right. 19

20 Generali, of course, provides an underwriting service custom-made insurance and its subsequent periodic updating and reinsurance based on the client s changing insurance needs. The company also pays systematic attention to loss adjustment; as to corporate clients, several organisational changes were made that had a positive impact on acceleration and improvement of the adjustment service. Transport insurance The selection of transport insurance products is in line with the selection customary on the Czech insurance market and includes the insurance of goods transport and the liability insurance of a road transport operator and forwarder. The volume of business and the corresponding insurance premiums received remain at the stable, slightly increasing the level from the previous years, although one of the important factors that had a negative impact on revenues was the strong Czech Crown during the year. Our claim performance was very favorable. As in previous years, there was a clear tendency to unify insurance terms and conditions for all entities operating in the transport chain and to eliminate the difference in the scope of coverage between the insurance of goods transport and liability insurance as a consequence of strengthening the position of transport-logistics activities. Technical insurance Generali Pojišťovna a.s. offers long-term standard products in its technical insurance, such as insurance of machinery, equipment and mechanical technology, including the option of supplementary insurance to cover damage caused by the mechanical disruption of operations, the insurance of electronics and the insurance of construction projects and assembly operations. This year, insurance premiums from technical insurance were consistently high. Core products in were the insurance of machinery (with a 53.4% share) and the insurance of construction projects (with a 32.9% share). In, Generali Pojišťovna a.s. played a major role in project enquiries, both as an independent insurer and as an important co-insurer or reinsurer of large transactions realised on the Czech insurance market. In, the selective approach to the assessment of technical risks once again resulted in favorable claim performance. Motor insurance Million CZK Motor Hull Insurance 1 127,8 32,6% 995,4 34,1% 2. MTPL 2 326,8 67,4% 1 924,2 65,9% Total 3 454,6 100,0% 2 919,6 100,0% Motor third-party liability Similar to 2007, it was decided to increase insurance premium rates. This decision helps the long-term stability of the portfolio and the ability to fulfill all the obligations arising from this insurance. In, we effected more than 250,000 new policies, and the portfolio represented a respectful 587,000 insurance policies with portfolio premiums nearing CZK 2.4 billion. In, motor thirdparty liability showed two-digit growth, specifically 14%. Thanks to consistent monitoring of the trend and affecting claim performance, this insurance was stabilised mainly as a result of a high share of clients with the Venkov (Countryside) product. Casco insurance Casco insurance in helped to meet the goal of 41,000 new policies, increasing the insurance portfolio to 111,000 insured vehicles with portfolio premiums exceeding CZK 1 billion. This is mainly thanks to mini-casco that seems more and more to be a suitable alternative to casco insurance for used vehicles and went up during by 36%. Casco products are typically the engine of good economic performance and, in this year as well, the claim quota was at a very good level. Additional insurance The structure of additional insurance did not change in and includes baggage insurance, courtesy car insurance and roadside services technical assistance, accident insurance, legal protection insurance and windshield insurance. A total of 22% of all motor third-party liability clients in our company have windshield insurance. In, the structure of roadside services was changed to better explain claims and to improve the service provided to our clients. At the end of the year, we prepared a new accident insurance product called Človíček (A Little Guy) focusing on the risk of injury of drivers and children traveling in car seats. However, this is a topic for the next year. 2 1 Motor insurance is a very important part of the activity of our insurance company and plays a major role in the company s overall economic performance. 20

Výroční zpráva Annual Report. Generali Pojišťovna a.s.

Výroční zpráva Annual Report. Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. ční zpráva Annual Report í zpráva Annual Report Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2,

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT TOP finance PŘEHLED FINANČNÍHO A KAPITÁLOVÉHO TRHU V ČR 2003 BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT SPECIÁL

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více