NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém prosincovém zasedání odsouhlasilo rozpočet města na rok města jsou pro rok 2010 vyčísleny na tisíc korun a výdaje na tisíc korun. Rozpočet je tak koncipován jako schodkový, kde rozdíl ve výši tisíc korun mezi příjmy a výdaji pokryje město svými finančními prostředky z minulých let, především zapojením finančních prostředků z trvalého investičního fondu. Do jaké míry by mělo město do rozpočtu zapojit svůj investiční fond, z něhož by se měly financovat investice nad 10 milionů korun, se stalo předmětem polemiky již ve chvíli, kdy zastupitelé schvalovali úpravu pravidel investičního fondu předloženou na základě doporučení dokončení na str. 2 Zápis do 1. tříd Zápis dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Česká Lípa se koná 5. února od 14 do 18 hodin. Kryštof Kučera s mírami 3,6 kg a 51 cm je prvním letošním miminkem narozeným v českolipské porodnici. Ačkoliv se narodil až 2. ledna v podvečer, náleží mu hned dvě prvenství. Pro rok 2010 je jak prvním miminkem České Lípy, tak celého Českolipska. Šťastným rodičům (na snímku) proto k prvorozenému synovi pogratulovali také představitelé České Lípy, starostka Hana Moudrá a místostarostové Jan Stejskal a Tomáš Vlček a předali jim i praktický dárek od města. Dětské oblečení a poukázku v hodnotě 3 tisíc korun na nákup dalšího dětského zboží. Z bloku starostky Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelů města Česká Lípa ještě jednou popřála hodně štěstí do roku Ať se Vám daří v osobním i pracovním životě. I když prognózy odborníků zatím nejsou příliš optimistické, snad už letošní rok přinese tolik očekávané oživení české ekonomiky, jejíž stav se více či méně odráží jak v hospodaření města, tak domácností. V první řadě jde o to, aby se i na Českolipsku snížila vysoká míra nezaměstnanosti, anebo se přinejmenším dál nezvyšovala. I město se proto opět připravuje, že na veřejně prospěšné práce zaměstná několik uchazečů o zaměstnání evidovaných českolipským úřadem práce. Snad Vám vstup do dalšího letopočtu zpříjemní několik zajímavých novinek, které pro Vás na začátek letošního roku připravilo město. Pro milovníky zimní turistiky a lyžování to jsou bezesporu tzv. Českolipské zimobusy, neboli turistické autobusy, které Vás o víkendech i se sportovní výbavou přepraví z České Lípy do nedalekých hor. Zimobusy už jezdí, a proto si jejich nabídku můžete důkladně prostudovat i v tomto vydání Městských novin. Milovníci stříbrného plátna a nevšedních kulturních zážitků nepochybně ocení digitalizaci kina v KD Crystal. S přispěním fondu na podporu české kinematografie ji město zrealizovalo v prvním lednovém týdnu a do našeho kina přinesla i trojrozměrnou projekci, o níž se ve světě filmu teď hodně mluví a filmoví tvůrci ji označují za další technologický směr, jakým se chtějí ubírat. Kromě obrazu ve 3D se návštěvníci mohou těšit také na další projekční lahůdky umožněné novým digitálním vybavením. Poslední novoroční novinkou, kterou bych chtěla opět připomenout, je přijatá vyhláška města, kterou se pro rok 2010 ruší platba poplatku za odpady. Vyhlášku odsouhlasilo zastupitelstvo jako satisfakci za navýšení daně z nemovitosti. Z jejího vyššího příjmu budeme proto financovat likvidaci odpadu a veškeré služby, které jsou s tím spojeny. Znovu proto připomínám, že ačkoliv obyvatelé s trvalým pobytem v ČL nebudou letošní poplatek hradit, veškeré služby jsou pro ně zachovány za stejných podmínek jako vloni, včetně sběrového dvora. Město pak bude pokračovat ve vymáhání poplatku od dlužníků, kteří ho v minulosti neuhradili. Snad i očekávaná sněhová nadílka bude k městské kase vstřícná a děkuji všem, kteří s jejím úklidem městu dál pomáhají. Klidný zbytek ledna vám přeje Hana Moudrá

2 č. 1 z radnice leden 2010 Rozpočet města 2010 pokračování ze str. 1 finančního výboru zastupitelem Karlem Bubeníkem, který výboru předsedá. Z této úpravy vyplývá, že výdajem investičního fondu se pro rok 2010 stane i rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní ve výši 7 mil. korun a splátky jistin z úvěrů na bytové domy Lada ve výši tisíc korun a na Sportareál ve výši tisíc korun. Během diskuse k rozpočtu pak někteří zastupitelé vyjádřili své pochybnosti, zda by město mělo navržený rozpočet přijmout Například Miroslav Hudec se přikláněl k variantě rozpočtového provizoria, která by však podle vyjádření starostky Hany Moudré připravila město o možnost požádat o některé dotace. Klubu KSČM, jehož stanovisko tlumočil Oldřich Panc, se zase nelíbily rozpočtované náklady na odpady, kvůli nimž klub odmítl rozpočet podpořit. Své připomínky k rozpočtu vyjádřil také Petr Skokan, který ho odmítl podpořit, protože je schodkový. Většina zastupitelů (15 pro) se ale nakonec přiklonila k názoru Karla Tejnory, že pro město je důležité rozpočet odsouhlasit. Podle Tejnory je výpadek daňových příjmů kolem Rada města Česká Lípa odsouhlasila nové Zásady vydávání parkovacích karet k Nařízení č. 3/2005 platné od Dne 27. dubna 2005 Rada města Česká Lípa schválila Nařízení č. 3/2005 a Zásady týkající se vydávání a užívání parkovacích karet. Na základě těchto zásad z roku 2005 byly parko-vací karty žadatelům vydávány v průběhu celého kalendářního roku oddělením správy obecního majetku, což značně komplikovalo provoz oddělení, kde není vyčleněn pracov-ník pouze na tuto činnost a jeho další práce v terénu je významně limitována. Z provozních důvodů se proto město rozhodlo 25% realitou a pokud by se u výdajů přistoupilo k drastickým omezením, mohlo by to být v samotném důsledku mnohem horší, než když do svých plánovaných výdajů město zapojí část nahospodařených příjmů. Určitě se dá rozpočet ve výdajích ještě vylepšit o zhruba 10%, ale kvůli tomu nemusíme jít nyní do rozpočtového provizoria. Ani starostka Hana Moudrá se nedomnívá, že by odsouhlasený rozpočet představoval pro hospodaření města, které i pro rok 2010 musí počítat s nižšími daňovými příjmy, nějaké riziko. V první řadě musím zdůraznit, že prostředky z našeho investičního fondu budou použity výhradně na zafinancování investic. Navíc tu jsou stále volné prostředky ve výši 96 milionů a v průběhu roku k nim přibude dalších zhruba 40 milionů, které město získá po proplacení dotací za stavby spolufinancované z dotačních programů (zateplení ZUŠ, pořízení hasičských vozů, zateplení DPS). Naštěstí nejsme v situaci, kdy bychom neměli na nutné výdaje a museli si na zajištění služeb půjčovat. Neznamená to však, že nemusíme šetřit. Musíme a budeme se o to snažit. Nové zásady pro vydání parkovacích karet vydávání parko-vacích karet upravit v nových zásadách, kde jsou specifikována jednoznačná pravidla, jakým způsobem a v jakém časovém intervalu se parkovací karty vydávají. Jednou z největších novinek tak je, že žádosti o vydání nových parkovacích karet a o prodloužení platnosti stávajících parkovacích karet musí být městu doručeny do podatelny Městského úřadu Česká Lípa nejpozději 15 dní před 1. lednem, 1. dubnem, 1. červencem nebo 1. říjnem. V takovém případě bude karta vydána s platností od počátku následujícího čtvrtletí (Zásady budou zveřejněny v příštím vydání MN.) (red) Centrum opuscard na novém místě Městské centrum opuscard, které je jedním ze dvou míst v České Lípě, kde si lze zajistit kartu opuscard, se ze Žižkovy ulice přestěhovalo do nových prostor v Tržní ulici, č.p Svoz vánočních stromků Upozorňujeme občany, že druhý a poslední svoz vánočních stromků se uskuteční 22. ledna. Stromky odkládejte ke stanovištím nádob na KO, nebo nádob na tříděný odpad. Připomínáme občanům, že byla zrušena Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v České Lípě. Proto je od tato služba pro občany zajišťována bezplatně. Vyhláška ukládala povinnost platby poplatků fyzickým osobám s trvalým pobytem v České Lípě a fyzickým osobám, majícím ve vlastnictví stavbu v katastru města, určenou k rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba. Upozorňujeme, že bezplatný svoz komunálního odpadu se netýká podnikatelů a živnostníků. Jim, jako původcům odpadu ukládá povinnost ve vztahu k nakládání s odpady zákon o odpadech a likvidaci jsou povinni zajistit na své náklady. MB Změny v poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla V souvislosti s přijetím úsporných opatření byla schválena změna vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a od 1. ledna 2010 dochází ke změně výše příspěvku na provoz motorového vozidla. Nově tak výše příspěvku na provoz motorového vozidla v roce 2010 bude: ,- Kč pro občany, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně (3.360,- Kč u jednostopých vozidel) ,- Kč pro občany, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně (1.150,- u jednostopých vozidel). Snížení se netýká rodičů nezaopatřených dětí s onkologickým onemocněním, kde příspěvek zůstává i nadále ve výši 9.900,- Kč, rovněž tak hranice ujetých kilometrů a příspěvek se zvyšuje až po ujetí km Současně se snižuje pro rok 2010 hranice ujetých kilometrů, při jejímž překročení se částka příspěvku zvyšuje, na 7000 km. Tato opatření, jejichž cílem je snížení výdajů státního rozpočtu, platí pouze pro rok odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ ČL Sníh zasypal o druhém lednovém víkendu i Českou Lípu. Foto: Eva Markgrafová Příští vydání MN je 29. ledna Uzávěrka tohoto čísla je

3 investice leden 2010 č. 1 Investice v letošním rozpočtu Jednou z nejvýznamnějších položek v letošním rozpočtu jsou jako obvykle investice, které jsou zařazeny do výdajů odboru rozvoje, majetku a investic, případně do trvalého investičního fondu, z něhož budou rovněž financovány některé stavby. Z odsouhlaseného rozpočtu tak vyplývá, že by se v letošním roce měla například opravovat střecha na budově kulturního domu Crystal. Počítá se rovněž s opravou vstupu na ZŠ Sever a s výměnou oken na jednom z pavilonů ZŠ Špičák. Měl by také pokračovat program regenerace sídlišť (2,7 mil. Kč) a ke zvažovaným akcím, které by se v rámci tohoto programu mohly zrealizovat, patří doplnění chodníku v ulici Českých bratří, nebo další úprava parkováni na Špičáku, případně úprava parkovacích stání v ulici Boženy Němcové. Částka ve výši 600 tisíc korun je vyčleněna na revitalizaci dětských hřišť, která by rovněž měla pokračovat. Letošní rozpočet počítá i s dokončením projekční přípravy stavby vodovodu v Častolovicích a s přípravou rekonstrukce budovy Jiráskova divadla, kde už soutěž na dodavatele projekčních prací byla vyhlášena. Rozpočet pamatuje i na dobrovolné hasiče. Kromě toho, že oba sbory dobrovolných hasičů obdrží na jaře po jednom novém hasičském voze (13 mil. Kč), na které město získá dotaci od Euroregionu Nisa, mělo by letos investovat i do přístavby hasičské zbrojnice ve Staré Lípě, kde by mělo být vybudováno především sociální zázemí (3 mil. Kč) odpovídající požadavkům na začlenění sboru do požární ochrany II. stupně. V případě, že se městu podaří získat dotaci, bude se modernizovat další z bezbariérových areálů, které Pod Holým vrchem využívá speciální základní škola patřící pod ZŠ v Moskevské ulici. Na tuto akci je v rozpočtu - respektive v trvalém investičním fondu - připraveno 7 mil. korun. Akcí, kde se počítá s dotací od ministerstva kultury, je pak digitalizace kina v KD Crystal. Na tu jsou v rozpočtu vyčleněny 3,3 mil. korun. Již koncem minulého roku proběhla soutěž na dodavatele, takže její realizace mohla proběhnout již počátkem ledna. V lednu by rovněž měla pokračovat rozsáhlá rekonstrukce fasády a celkové zateplení ZUŠ, jejíž realizaci pozdržela o několik měsíců úprava projektu, jehož původní verze počítala s jinou technologií stavebních prací. Na tuto akci, která by měla být dokončena do letošního září, je v rozpočtu vyčleněno 14,5 mil. korun, a protože jde opět o dotovanou stavbu, většina prostředků na tuto investici se po jejím dokončení městu vrátí. Na podzim letošního roku by měla být dokončena také přestavba hospodářského stavení u vodního hradu, kde vznikne nová expozice textilního tisku. Prostředky na tento dotovaný projekt jsou deponovány na speciálním účtu, a proto nejsou v investičních výdajích zahrnuty. Jakmile to klimatické podmínky dovolí, bude na Špičáku zahájena stavba otočky městské autobusové dopravy (3,4 mil. korun), kde bude vybudována i nová čekárna pro cestující a zázemí pro řidiče. Nepochybně významnou dopravní stavbou plánovanou pro tento rok je okružní křižovatka v Českokamenické ulici s napojením do ulic Roháče z Dubé a Havlíčkovy ulice, která nahradí stávající dvě poměrně nebezpečné křižovatky. Na tu je v rozpočtu vyčleněno 18 milionů korun a v současné době probíhá výběr dodavatele stavebních prací. Z pohledu dalšího rozvoje města je pak v letošních výdajích největší investicí zainvestování lokality U Kola (37 mil. korun) pro výstavbu rodinných domů, kde by kromě inženýrských sítí měly být podobně jako na např. v minulosti na Svárově vybudovány i nové komunikace. Ze schváleného rozpočtu vyplývají i další důležitá čísla. Například, kolik prostředků je vyčleněno na údržbu komunikací, kolik na zeleň, či jak vysoké jsou letošní očekávané daňové příjmy. Celý rozpočet najdete proto v tomto vydání MN. (ema) Digitalizace kina Crystal - Avatar již ve 3D Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie Začátkem ledna byla zrealizována digitalizace českolipského kina Crystal do formátu DCI, který je vyžadován největšími hollywood-skými studii pro zajištění nejvyšší kvality promítání filmů z digitálních kopií. Náklady na digitalizaci kina Crystal budou zčásti hrazeny z grantu, který získalo město z Fondu na podporu a rozvoj kinematografie Ministerstva kultury ČR, zbytek bude dofinancován z letošního rozpočtu města (viz. rozpočet). Díky vstřícnému postoji vedení města tak českolipští diváci již mohli shlédnout tolik očekávaný film Jamese Camerona AVATAR ve formátu DCI 3D, zdůraznil Antonín Nevole, pronájemce kina, a slibuje, že v programové nabídce nebudou projekce ve formátu 3D chybět ani v následujících měsících. Věříme, že i českolipští diváci digitalizaci ocení, což se následně projeví také v návštěvnosti, poznamenala starostka Hana Moudrá. Ostatně návštěvnost byla jedním z hlavních kritérií i pro přidělení dotace od fondu na podporu kinematografie. Není proto bez zajímavosti, že z pohledu návštěvnosti je naše kino v jednosálových kinech, kterých je po republice na 450, na 9. místě. Součástí rekonstrukce byla nejenom instalace zařízení Dolby pro digitální projekci třírozměrného obrazu 3D, ale i satelitního systému pro příjem signálu v HD rozlišení, titulkovacího zařízení a scaleru pro připojení alternativních zdrojů signálu jako je blue-ray, DVD či počítač. Vedle tolik žádaných 3D filmových titulů se tak mohou českolipští diváci v tomto roce těšit i na přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku nebo záznamy hudebních koncertů. Dalším přínosem digitalizace je možnost uvedení nových filmů v den premiéry. Digitální kopie postupně nahradí klasický filmový pás, jsou mnohonásobně levnější, neztrácejí počtem projekcí kvalitu záznamu, dají se plošně nasazovat ve všech kinech najednou a zjednodušují komplikovanou přepravu filmů mezi kiny, vypočítává další výhody digitalizace Antonín Nevole. (red) 3

4 č. 1 z města leden 2010 Turistické autobusy pro pěší, cyklisty i lyžaře aneb Českolipské zimobusy se už rozjely Pilotní projekt turistických autobusů, které by Českolipany přepravovaly do nedalekých turisticky atraktivních míst, připravil vloni odbor dopravy MěÚ Česká Lípa a následně ho vzalo na vědomí Zastupitelstvo města Česká Lípa i rada. Ta zastupitelstvu zároveň doporučila, aby byly na projekt vyčleněny prostředky v rozpočtu pro rok Stalo se a v prosinci odsouhlaseném rozpočtu je na pilotní projekt vyčleněný jeden milion korun. Aby město podobné autobusové linky zřídilo, podpořila i anketa zveřejněná na stránkách města, kde převážná většina respondentů odpověděla kladně na otázku: Uvítali byste v České Lípě víkendové turistické autobusy s možností přepravy lyží nebo kol? Díky pilotnímu projektu tak v rámci rozvoje městské autobusové dopravy v České Lípě dochází k rozšíření dopravních služeb o tzv. turistické autobusy. Rozšíření se tak týká zavedení nových víkendových linek směřujících do turisticky atraktivních oblastí v našem kraji a to jak v letním, tak i v zimním období. Konkrétně jde o speciální autobusy umožňující cestujícím i přepravu lyží nebo kol, vysvětluje hlavní podstatu projektu starostka Hana Moudrá. Přičemž nevylučuje, že finančně se na jejich provozu budou podílet i další města a obce ležící na trase speciálních linek. Podle Víta Horáčka, správce silniční dopravy, se dá předpokládat, že nabídku takových služeb cestující uvítají, neboť ji budou moci využít jak milovníci pěší turistiky tak lyžaři, běžkaři či cyklisté. Pro pilotní projekt a praktický průzkum zájmu o autobus s možností přepravy lyží byl zvolen ski areál Ještěd a ski areál v Bedřichově, s možnou návazností na další ski busy do oblasti Hrabětice. Tato oblast není od našeho města tak vzdálená a milovníkům zimních sportů nabízí solidní sněhové podmínky, vysvětluje volbu cíle Vít Horáček. Dále bude požadováno uznávání mezinárodní jízdenky LIBNET+. Jízdenky LIBNET + platí i na vybraných spojích a u vybraných dopravců v Německu i Polsku. Odhadované náklady na provoz v relaci Česká Lípa Liberec - Bedřichov jsou předběžně Co je Českolipský zimobus? Českolipský zimobus je pilotní projekt města Česká Lípa, jehož prioritním cílem je nabídnout občanům přímé a rychlé spojení autobusy do lyžařských areálů v Liberci a Bedřichově. Trasa linky vede z České Lípy (zastávky Nádraží ČD) přes Nový Bor (aut. nádraží), Cvikov (aut. stanice) do Liberce (Horní Hanychov, u lanovky; a Babylon) a Bedřichova. Jedná se o pravidelnou linku se třemi páry spojů. Nedělní odpolední spoj do Liberce může být navíc i zajímavou alternativou pro studenty dojíždějící do Liberce. Od kdy je speciální linka v provozu? Jedná se o zimní linku provozovanou od do o sobotách a nedělích se třemi páry spojů. Jaký bude tarif? Na lince platí tarif IDOL. Na této lince bude přeprava lyží a snowboardů a zavazadel zdarma. Na základě výsledků výběrového řízení jmenovala od Nového roku Rada města Česká Lípa do funkce vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu - Městského úřadu Česká Lípa Věru Wawrečkovou. V prosinci se město zároveň rozloučilo s bývalou vedoucí Ilonou Kalovou, která ke konci roku odešla na zasloužený odpočinek. Rada města Česká Lípa na svém prosincovém zasedání odsouhlasila přidělení zakázky malého rozsahu na služby: Turistické autobusy s možností přepravy lyží a kol v roce 2010 ČSAD Česká Lípa a. s., Praha 5. Rada města zároveň odsouhlasila uzavření smluv O lyže a zavazadla se cestující bát nemusí. Lyže a zavazadla budou označeny zavazadlovými lístky. Má tarif IDOL v tomto případě nějaké výhody? Výhodou je, možnost pořídit si skupinovou jízdenku IDOL 5+ až pro 5 osob za 250,- Kč. Ve skupině postačí jedna karta OPUSCARD, na kterou je tato jízdenka nahrána. Podmínkou je, že skupina musí cestovat společně. Celodenní jízdenky IDOL+ a IDOL 5+ platí neomezeně po celém Libereckém kraji. Lze tedy i významně za dopravu ušetřit. K volbě vhodné jízdenky mohou pomoci i níže uvedené tabulky. Je důležité upozornit na to, že tyto jízdenky lze nahrát pouze na OPUSCARD. Mohu s OPUSCARD využít nějaké výhody v cílových areálech? Ano. Skiareál Ještěd poskytuje držiteli OPUSCARD 10% slevu na časové jízdenky na vleky. Systém je jednoduchý 1 OPUSCARD = 1 sleva. Stručně z rady o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s vybraným uchazečem. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na uvedené služby připravil odbor rozvoje, majetku a investic ve spolupráci s odborem dopravy a rozdělil ji na 3 samostatné části. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ČSAD Česká Lípa a. s., a to na všechny 3 části veřejné zakázky. Uvedený uchazeč ve všech částech zakázky předložil nejnižší celkovou prokazatelnou ztrátu. Předmětem zakázky je poskytování veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. Jedná se o mimořádné turistické vypočteny na ,-Kč s DPH. Pro turistické autobusy s možností přepravy kol jsou pak navrženy dvě trasy. V prvním případě se jedná o odvoz turistů na atraktivní místa nedaleko hraničních přechodů do SRN a Polska a také ve směru zpět do České Lípy. Vzhledem k tomu, že je trasa volena právě blízko hraničních přechodů, budou moci tyto autobusy využít i zahraniční turisté. Ve druhém případě se jedná o dopravu cyklistů do areálu Ještěd, resp. Liberce a České Lípy. V obou případech je volena trasa tak, aby autobusy zajížděly do zajímavých míst. Navržené trasy: Česká Lípa Nový Bor Cvikov Mařenice - Krompach Heřmanice v Podještědí - Jablonné v Podještědí Hrádek nad Nis. a zpět. Česká Lípa Mimoň Stráž pod Ralskem Hamr na Jezeře Osečná Liberec I v tomto případě bude preferován tarif IDOL. Možnost využití jízdenky IDOL+ s platností 24 hodin po celém Libereckém kraji a skupinové jízdenky IDOL 5+ až pro pět cestujících s platností 24 hodin v celém Libereckém kraji. Dále bude požadováno uznávání mezinárodní jízdenky LIBNET+ a LIBNET 5+ Jízdenky LIBNET platí i na vybraných spojích a u vybraných dopravců v Německu i Polsku. Pilotní projekt předpokládá, že varianta do Hrádku nad Nisou by mohla být provozována od května 2010 do září 2010, o sobotách a nedělích a varianta do Liberce od do , o sobotách a nedělích. Odhadované náklady na provoz pro variantu Česká Lípa Hrádek nad Nisou jsou při 3 párových spojích předběžně vyčísleny na ,- Kč s DPH a u druhé trasy na ,-Kč s DPH, neboť v této variantě by mohl být využit volný autobus umožňující přepravu kol, který je k disposici v Hamru na Jezeře. Skutečné náklady na pilotní projekt by ale měly být podle starostky Hany Moudré nižší, neboť do odhadů nejsou zakalkulovány tržby ani případná spoluúčast ostatních měst a obcí, jejichž obyvatelé budou moci rovněž autobusy využít. Speciální autobusy označené jako Českolipské zimobusy se už rozjely. Více se o jejich nabídce dočtete na str. 10. (ema) autobusové linky se speciálním jízdním řádem upraveným pro víken-dovou přepravu osob (zejména lyžařů a cyklistů) do turistických oblastí v Libereckém kraji. Cestující mohou využít integrovaného dopravního systému IDOL, přičemž doprava kol či lyží bude zdarma. Jedná se o pilotní projekt v rámci rozšíření služeb pro širokou veřejnost a podporu cestovního ruchu, kterému předcházela anketa o možném využití této služby uvedená na webových stránkách města Česká Lípa. Finanční prostředky na výše uvedenou veřejnou zakázku figurují v odsouhlaseném rozpočtu na rok 2010 (1 mil. korun). (red) 4

5 leden 2010 rozpočet 2010 č. 1 Schválený rozpočet města Česká Lípa pro rok 2010 org. jednotka rozpočet r v tis. Kč životní prostředí 465 doprava školství městské informační centrum 0 kultura sport odbor kanceláře tajemníka 60 městská policie mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 ORMI-úsek majetku ORMI-odd. správy obecního majetku všeobecná pokladní správa ORMI-investiční oddělení 0 CELKEM životní prostředí doprava školství městské informační centrum 550 kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-odd. správy obecního majetku všeobecná pokladní správa ORMI-investiční oddělení CELKEM PŘÍJMY-VÝDAJE Financování Kladné financování: Využití IF -úvěry a úroky BD Lada-splátka úvěru Sportareál-splátka úvěru Využití IF -investice ZUŠ-zateplení fasády a výměna oken zainvestování lokality U kola Hasičské vozy CAS-spoluúčast k dotaci rek. křiž. Českokamenická-Roháče z Dubé otočka MAD Žitavská-Východní rekonstr. a dostavba ZŠ speciální Jižní Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál FINANCOVÁNÍ CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší 15 příjmy z vydobývacích prostor 450 PŘÍJMY CELKEM 465 provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat 885 ochrana přírody 30 monitorování ovzduší 10 ekologická výchova 25 granty pro ŽP 100 analýzy, rozbory a havárie 100 provozní celkem investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM ODBOR DOPRAVY sankční platby - pokuty zkoušky odborné způsobilosti 650 PŘÍJMY CELKEM provozní městská doprava úhrada pohledávek věřitelům VETT a. s. z titulu předplacených el. karet 200 dopravní obslužnost Lbc kraje posudky (dopravní nehody + konzultační činnost v dopravě) 100 Turistické autobusy provozní celkem investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM ŠKOLSTVÍ Odpisy PŘÍJMY CELKEM provozní 303-MŠ Arbesova MŠ Sovička, Antonína Sovy MŠ Pastelka, Svárovská MŠ Šikulka, Moskevská MŠ Severní MŠ Špičák, Zhořelecká MŠ Bratří Čapků ZŠ Pátova ZŠ Dr. M. Tyrše,Mánesova ZŠ Partyzánská ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ZŠ a MŠ Jižní ZŠ Školní ZŠ 28. října ZŠ Šluknovská ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská DDM Libertin, Škroup. nám DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva ZUŠ Arbesova SŠJ 28. října ostatní výdaje školství 30 granty 100 provozní celkem investiční MŠ Arbesova profi myčka na nádobí 50 MŠ Arbesova rekonkstukce přístupového chodníku do MŠ D. Libch. 50 MŠ Bří. Čapků částečná oprava dřevěného plotu a podezdívky 190 ZŠ Miroslava Tyrše, Mánesova nové osvětlení ve třídách 600 ZŠ Partyzánská elektrická pánev 195 ZŠ Slovanka, Ant. Sovy mobilní učebna výpočetní techniky 250 ZŠ Šluknovská myčka na černé nádobí 300 ZUŠ Arbesova nouzové osvětlení 100 SŠJ 28.října modernizace kamerového systému 20 investiční celkem VÝDAJE CELKEM MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍJMY CELKEM 0 provozní Propagace města 100 Městské informační centrum 300 Granty v oblasti cestovního ruchu 100 Ediční činnost 50 provozní celkem 550 investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM 550 KULTURA Prodej vstupenek - reprezentační ples Města Česká Lípa 110 Odpisy PO 460 finanční dar ČET a.s PŘÍJMY CELKEM provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Malá kultura Kulturní granty 200 Kronika města 50 Finanční dar - výtěžek ze vstupného z měst. plesu 110 Mimořádný příspěvek ZM - Arbor o. s. (Festival Lípa Musica) Mimořádný příspěvek ZM - Agentura Beat Promotion (Reggae Ethnic Session) 75 Mimořádný příspěvek ZM - Antonín Nevole (provoz kina Crystal) 500 5

6 rozpočet 2010 č. 1 leden 2010 provozní celkem investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM SPORT Příjem z pronájmu tenisové haly 176 Příjem z pronájmu koupaliště Dubice 15 Splátka půjčky od SK Česká Lípa 114 Odpisy PO Sport PŘÍJMY CELKEM provozní Městské koupaliště Dubice - opravy a údržba 15 Tenisová hala - opravy a údržba 75 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Sportovní granty provozní celkem investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MĚÚ Smlouvy- zřízení společ. jednotky SDH 60 celkem 60 provozní ochranné pomůcky, léky, zdrav. materiál, prádlo, oděvy 200 materiál spotřební knihy, tisk 300 služby pošt služby telekomunikací voda 360 teplo - dálkové vytápění 290 plyn elektrické energie konzultanské a právní služby, poplatky st. rozp. 400 služby peněžních ústavů 400 nájemné 50 školení nákup služeb,vč. str. poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele příspěvěk na družební styky 250 cestovné 500 reprezentace, pohoštění,upomínkové předm. 600 fond RM 430 sociální fond a pohřby osamělých osob městské noviny měsíčník Lípa 34 nákup kolků 50 daně a poplatky 50 cestovní pojištění 15 SDH Stará Lípa SDH Dobranov krizové řízení 450 nákup DHIM (kancelářská technika) 250 opravy kancelářské techniky 100 provozní celkem investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE příjmy z poskyt. služeb ostatní 780 přijaté sankční platby PŘÍJMY CELKEM provozní nákup materiálního vybavení 460 nákup dlouhodobého majetku 270 energie 785 služby a opravy Mzdy mzdy odvody Mzdy celkem provozní celkem investiční technické a výpočetní zařízení 400 investiční celkem 400 VÝDAJE CELKEM MZDY PŘÍJMY CELKEM 0 provozní Mzdy - městský úřad - mzdy ostatní osobní výdaje Městský úřad - mzdové výdaje celkem Ostatní osobní výdaje - zastupitelstvo - odměny ZM - mzdové výdaje celkem Povinné pojistné a zákonné pojištění celkem VÝDAJE CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Příjem z výdeje opiátových receptů 4 celkem 4 provozní Tlumočení neslyšících 5 Akce soc.prevence dětí a mládeže 300 Sociálně právní ochrana 10 Úhrada zdravotních výkonů 3 Výbor lidského porozumění 100 Dávky sociální péče Příspěvek na péči Podpora sociálních programů 200 Klubovna Paramisa 340 Soc. služby Česká Lípa-příspěvek Tiskopisy opiátových receptů 6 Podpora sociální terénní práce 280 Cílený grant os. asistence Centrum ZPLK 250 Komunitní plánování 25 Půjčka K-centrum(Pasant) 200 Bezúročná půjčka pro těžce zdr. postižené (TZP) občany dle vyhl.182/91 Sb. 40 Nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi 160 Příspěvek-Farní charita 200 Dotace ADRA-projekt 2 ter. soc. pracovníci sídliště Sever 100 Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu 200 provozní celkem investiční investiční celkem 0 VÝDAJE CELKEM ORMI - majetkový úsek nájemné - zahrádky 200 předplacený nájem z bytů 300 prodej bytů nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění prodej nemovitostí - budovy nájem pozemků včetně nepeněžního plnění prodej nemovitostí - pozemky pronájem areálu v Poříční ul nájem bytů v Union 99 městské lesy 50 vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn 200 PŘÍJMY CELKEM provozní deratizace 55 informační systémy v rámci ORMI - reklamní poutač 20 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 150 vodní hospodářství + odbahnění rybníka náklady po exekuci - likvidace majetku 30 právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN 300 smlouvy na věcná břemena 100 geometrické plány - zpracování 350 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 69 veřejné WC + kašny 500 daň z převodu nemovitostí 600 odměna za realizované prodeje 250 provoz N centra 590 městské lesy 50 odměna správci za vymožené pohledávky 100 správa a údržba nemovitostí od ČLT - kotelny a výměníky 300 Stavební bytové družstvo SEVER - správa bytů a nebyt. prostor 970 reinvestice - neinvestiční opravy 65 správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI provozní celkem investiční výkup nemovitostí - pozemky a budovy5 000 investiční celkem VÝDAJE CELKEM ORMI - Oddělení správy obecního majetku

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 3/únor/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 11. února 2011 Spor města s VETTem V záležitosti sporu města Česká Lípa a společnosti VETT,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 Česká Lípa poprvé v historii ocenila své pedagogy Jarmila Demlová, bývalá

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. září 2010

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. září 2010 MĚSTSKÉ 15/září/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. září 2010 Velká voda odplavila prázdninovou náladu, zaplavila domy a obyvatele naplnila

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 8/duben/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. dubna 2009 Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici Na jeden z květnových víkendů připravuje

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA LITOMĚŘICE SLOVO STAROSTY Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 3 ROČNÍK VI 11. ČERVNA 2013 ZDARMA Milí Litoměřičané, zasáhla nás další velká povodeň. Svým rozsahem byla takřka na úrovni povodně z roku

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? roãník 16, ãíslo. ãerven 2007

Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? roãník 16, ãíslo. ãerven 2007 roãník 16, ãíslo ãerven 2007 6 cena 10 Kã Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? Odpověď na otázku se můžete dozvědět na výstavce, která byla instalována u Chrámu Pokoje. V rámci projektu Intenzifikace tříděného

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více