BØEZEN 2004 ÈÍSLO 3 CENA 5.- Kè. K únoru patøí tradièní oslavy masopustu. Na snímku masopustní prùvod dorazil na šluknovské námìstí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BØEZEN 2004 ÈÍSLO 3 CENA 5.- Kè. K únoru patøí tradièní oslavy masopustu. Na snímku masopustní prùvod dorazil na šluknovské námìstí."

Transkript

1 ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěstÚ Šluknov, telefon: , , e.mail: BØEZEN 2004 ÈÍSLO 3 CENA 5.- Kè K únoru patøí tradièní oslavy masopustu. Na snímku masopustní prùvod dorazil na šluknovské námìstí. Otázka pro starostu: Doèkají se Rožany TV programu? Špatný pøíjem televizního signálu ve Šluknovì je již delší dobu èasto diskutovaným tématem. Hlavnì trápí obyvatele Rožan, proto jsme položili ing. M. Koøínkovi následující otázku: Povede se už definitivnì uzavøít problém s pøíjmem televizního signálu v Rožanech tak, aby bylo možné dobøe sledovat alespoò nìjaký èeský program? Domnívám se, že zastupitelstvo mìsta na svém posledním jednání 26. února tento krok udìlalo. Ale dovolte mi, abych se nejprve vrátil trochu zpìt do všem známé minulosti: Mìsto Šluknov a jeho pøilehlé èásti se dlouhodobì potýkají se špatným pøíjmem televizního signálu. Díky èlenitému povrchu krajiny jsou v nìkterých oblastech místa, kde je signál èeských stanic slabý nebo žádný, nebo je Pokraèování na str. 2

2 Šluknovské noviny - strana 2 Otázka pro starostu: Doèkají se Rožany TV programu? Dokonèení ze str. 1 možno využívat pouze nekvalitní odrazy. Pokud jde o pøíjem jednotlivých programù, jsou k dispozici pouze ÈT 1 a NOVA, šíøené z televizního pøevadìèe na itrovníku (Pytláku), program ÈT 2 je pøijímán jen z dálkového pøenosu z Bukové Hory nebo eštìdu, program Primy je možný jen z eštìdu, protože Buková Hora ho nešíøí a díky obchodním neshodám mezi provozovateli ani šíøit nebude. Rozšíøení vysílání Primy nebo ÈT 2 z pøevadìèe na itrovníku zatím není aktuální, protože nejsou volné kmitoèty pro naši oblast a k tomuto faktu pøistupuje i problematika financování, protože veškerá potøebná mìøení pøed vydáním povolení k vysílání by muselo objednat a financovat mìsto. Èástky za realizaci by šly do statisícù korun a termíny zpracování jsou bìžnì roèní i delší. Ve snaze zajistit pokrytí mìsta vè. Rožan vysíláním Primy a ÈT 2 jsme zadali v roce 2002 spoleènosti B plus TV Klimkovice zpracování studie na zmìnu v pokrytí signálem mìsta a jeho èástí tzv. mikrovlnným signálem. Ze studie vyplynulo, že tento zpùsob rovnìž problém neøeší, protože podmínkou je pøímá viditelnost z pøijímací na vysílací anténu - což ve Šluknovì nelze dodržet. Mimo to náklady na vysílaè pro jeden kanál èiní cca 200 tis. Kè, které bychom museli uhradit ze svého rozpoètu. Navíc pro oblast Rožan tato metoda použít vùbec nejde. Z výše uvedených dùvodù jsme od takového zámìru upustili a rozhodli jsme se pro jiný zpùsob, podle nás efektivnìjší, rychlejší a levnìjší, totiž o poskytnutí finanèního pøíspìvku na nákup satelitního pøijímaèe. Satelitním vysíláním se šíøí program ÈT 1, ÈT 2 a Prima, Nova zatím pøes bìžný satelit nevysílá, i když se hovoøí o rozšíøení nabídky i o tento program v nejbližším období. Protože ale nelze z hlediska rozpoètu a finanèních možností mìsta pøispìt každé domácnosti ve mìstì, aby mìla zajištìný i pøíjem ÈT 2 a Primy, vyšli jsme z pøedpokladu, že ve Šluknovì, Království, Císaøském, Novém Hrabìcí a Kunraticích je možnost sledování alespoò ÈT 1 a Novy, kdežto v Rožanech, Nové Vsi a Královce tato možnost prakticky neexistuje. Proto zastupitelstvo rozhodlo poskytnout finanèní pøíspìvek jen obyvatelùm tìchto èástí. Podle evidence obyvatel žije v tìchto èástech trvale asi 34 rodin nebo domácností (poèty se neustále mìní, proto jsou údaje pouze pøibližné) a i kdyby o pøíspìvek požádaly všechny, náklady budou nižší, než na poøízení spoleèného pøevadìèe pro jeden kanál a mìstský rozpoèet tuto èástku pokryje. Pro poskytnutí pøíspìvku ale budou platit následující zásady: a) pøíspìvek se poskytuje pouze obèanùm Èeské republiky, b) žadatel musí být pøihlášen k trvalému pobytu ve Šluknovì èást Rožany, Královka nebo Nová Ves, c) pøíspìvek pro obèany s trvalým pobytem podle bodu b) se poskytuje ve výši 5000 Kè (slovy pìt tisíc korun) na jednu domácnost, d) pøíspìvek podle bodu b) se poskytuje pouze jedenkrát, e) pøíspìvek se poskytne na základì žádosti, jejíž tiskopis žadatel obdrží v sekretariátu Mìstského úøadu ve Šluknovì. f) v žádosti bude uvedeno jméno a adresa trvalého bydlištì žadatele, èíslo jeho obèanského prùkazu a budou pøiloženy kopie dokladù o zakoupení pøijímací karty a kopie faktury nebo prodejního paragonu od oficiálního prodejce, g) žádosti budou na mìstském úøadu k dispozici od , h) pøíspìvek bude vyplácen žadatelùm, kteøí si satelitní pøijímaè zakoupili v období od zpìtnì nebo jej zakoupí do Zastupitelstvo mìsta z finanèních dùvodù neschválilo poskytnutí pøíspìvku majitelùm rekreaèních objektù, protože takovou zátìž už by mìstský rozpoèet neunesl. Rekreaèních objektù totiž zaèíná být v Rožanech víc než trvalých domácností. Podaøilo se tak splnit další z bodù programového prohlášení zastupitelstva na roky 2002 až Doufáme, že se tak alespoò trochu zlepší podmínky pro život v této èásti mìsta. Ale doufáme také v to, že se tento pøíspìvek nebude zneužívat a že se o nìj pøihlásí skuteènì jen ti, kterým je urèen. ing. Milan Koøínek starosta Šluknova

3 6. února Sdružení pro rozvoj Šluknovska protestuje Poprvé v letošním roce se sešli starostové všech osmnácti obcí Šluknovského výbìžku, tedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska. I když se pùvodnì pøedpokládalo, že se budou probírat jen vnitøní organizaèní vìci Sdružení, jednání dopadlo ponìkud jinak. Starostùm byly pøedloženy dvì zprávy, které se nepøíznivì dotýkají našeho regionu: - Pvní, že Liberecký kraj a obce Novoborska nesouhlasí se stavbou vedení 110 kv z rozvodny Babylon u Èeské Lípy do Varnsdorfu, které mìlo být zálohou pro pøípad poruchy na stávajícím jediném vedení, které k nám elektøinu pøivádí. Nové vedení také mìlo zajistit potøebný pøíkon pro rozšiøování a vznik nových podnikù v oblasti Rumburku, Varnsdorfu i v dalších obcích výbìžku. Tímto postojem by se prakticky zastavil rozvoj Šluknovska. Starostové proto odeslali hejtmanovi Ústeckého kraje ing. Šulcovi písemný nesouhlas a požadují, aby se zasadil o pokraèování jednání a øádné dokonèení této dùležité investièní akce. - Druhou podobnou zprávou bylo stanovisko ministerstva financí k uvažovanému omezení èinností finanèních úøadù. Podle nìho by rumburský finanèní úøad mìl omezit svou èinnost a vyøizovat jen nìkteré záležitosti, se zbytkem bychom mìli opìt jezdit až do Dìèína. Ani s tímto návrhem, který je evidentnì pøipraven od stolu bez znalosti skuteèných pomìrù v oblasti, starostové nesouhlasili a jménem Sdružení odeslali druhý protestní dopis, tentokrát na ministerstvo financí. Dobrovolní hasiči si vysloužili uznání Valná hromada Sboru dobrovolných hasièù ve Šluknovì se sešla na velkém sále Kulturního domu. Vysoce hodnotila práci dobrovolných hasièù, bez jejichž podpory a pomoci by profesionálové nemohli zvládnout tolik zásahù, ke kterým byli pøivoláni. O to víc vadí obstrukce, které znechucují dobrovolníkùm jejich aktivitu - až nesmyslné zdravotní podmínky, drahé povinné školení, navíc soustøedìné jen do nìkolika míst obvykle od nás velice vzdálených, stále rostoucí ceny povinných ochranných pomùcek a další a další výmysly. Pøes tyto výtky byla na setkání vidìt láska k této profesi i dobrá parta, která mezi hasièi vždy byla a i dnes je. Proto mohli být nìkteøí z pøítomných odmìnìni ocenìním Za vìrnost hasièskému sboru a vìcnými dary. 10. února Mikroregion Sever plánuje výstavu Sešlo se i druhé sdružení obcí, mikroregion Sever, to znamená mìsta od Šluknova dále k nìmeckým hranicím. Šluknovské noviny - strana 3 Leden ve Šluknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje Tentokrát se starostové spoleènì dohodli, že pøipraví putovní propagaèní výstavu, která bude ukazovat krásy a turistické zajímavosti naší oblasti. Brožurek a propagaèních materiálù je k dispozici mnoho, ale žádný není speciálnì vìnován našemu výbìžku, a tak vznikla snaha nedostatek odstranit. Mikroregion podal spoleènou žádost o dotaci na krajský úøad a ze získaných penìz bude výstava realizována. Snahou všech je, aby to bylo už do zaèátku letní turistické sezóny. 12. února Masopustní oslavy začaly v Domově důchodců Masopustní oslavy ve mìstì zaèaly letos v našem Domovì dùchodcù. Prùvod ma- Obyvatelé domova dùchodcù se bìhem masopustu zmìnili k nepoznání.

4 Šluknovské noviny - strana 4 sek prošel celým domovem a skonèil ve spoleèenské místnosti, kde bylo pro všechny pøipraveno masopustní pohoštìní a pøíjemné odpoledne skonèilo pøi pìkné muzice. Zamìstnanci domova tak svým klientùm pøipravili vítané oživení jejich bìžného života. 14. února Královští hasiči na valné hromadě Další výroèní valná hromada sboru dobrovolných hasièù se tentokrát sešla v hasièské zbrojnici v Království. Zdejší sbor má o nìco ménì èlenù než šluknovský - má 66 registrovaných èlenù a z toho 27 èinných - ale v žádném pøípadì to neznamená, že jeho význam pøi výjezdech je zanedbatelný. Vždy v roce 2003 výjezdová jednotka, která má 17 èlenù, vyjíždìla k patnácti požárùm a jedné dopravní nehodì. Kdybychom ještì chtìli spoèítat, kolik hodin stráví hasièi pøi pøípravì a údržbì techniky nebo pøi úpravách zbrojnice, tìžko by se nám to podaøilo. Trochu horší je to sice pøi soutìžích lorian Cupu, kdy jsou problémy se sestavením kvalitního mužského družstva, ale v nejhorších chvílích vypomohou ženy a ukáží, jak se správnì bojuje. Nejvìtší uznání ovšem Královským patøí za práci s dìtmi a mládeží. ejich dvì dìtská družstva se stabilnì umís ují na stupních vítìzù a péèe, kterou jim jejich vedoucí vìnují i mimo soutìže, ve svém volném èase, je pøíkladná. Vždy bez skuteèného zájmu by se nepodaøil výlet do Brtníkù, návštìva rumburského bazénu nebo lyžování na umìlé sjezdovce v Horním Podluží. Dík patøí všem bez rozdílu, ale urèitì je tøeba trochu víc vyzdvihnout zkušené vedoucí p. Kuberu a Bouzka, stejnì jako pí Portovou nebo Allermannovou. Pøíjemné je i to, že právì oni si vychovávají své mladší nástupce, a tak je pøedpoklad, že se hasièi v Království udrží ještì dlouho na vysoké úrovni. Mimochodem - letos oslaví Sbor dobrovolných hasièù v Království jubilejní 20. výroèí své samostatné existence! Blahopøejeme. Děti i zaměstnanci kultury se vyřádili při karnevalu Zatím co hasièi hodnotili, v Kulturním domì se dìti radovaly na dìtském maškarním karnevalu. Ten letošní se obzvláš vydaøil, protože pøišlo velké množství masek pøedstavujících pohádkové bytosti nejen z klasických pohádek, ale ukázaly se i postavy ze souèasných dìtských pøíbìhù nebo komiksù. Ovšem trochu jiná byla i náplò celého odpoledne, protože tentokrát nešlo jen o dìtskou diskotéku, ale o mnoho soutìží a spoleèných her, do kterých se zapojila vìtšina dìtí na sále. Krásnì mezi nì zapadly maskované organizátorky, pracovnice Domu kultury, které dìti inspirovaly k soutìžení vlastním pøíkladem a vítìzùm potom rozdìlily mnoho sladkých odmìn, vìnovaných sponzory - Potraviny D + S, Potraviny p. Chajdur, Železáøství a domácí potøeby U Šroubka. Patøí jim uznání všech. 16. února Plynofikaci školky a školy zajistí UNIGAS plus Odbor výstavby mìstského úøadu v s o u l a d u s pøíslušnými pøedpisy rozeslal více uchazeèùm výzvu k pøedložení nabídek na realizaci plynového vedení k mateøské a základní škole v Žižkovì Pracovnice kulturního oddìlení MÚ Renáta Parkamnová jako Pipi Punèochatá mezi dìti na karnevalu úplnì zapadla.

5 Šluknovské noviny - strana 5 ulici. Plynofikace tìchto dvou objektù je obsažena v programovém prohlášení a je zaøazena v rozpoètu na letošní rok. Mìsto si od ní slibuje úsporu nákladù na topení v obou objektech, protože nebude nutné nakupovat drahé dodávané teplo z centrální kotelny, ale pouze plyn, a teplo si budeme vyrábìt sami. Na základì pøedložených nabídek rada mìsta rozhodla pøidìlit zakázku spoleènosti UNIGAS plus z Nového Boru, jejíž cenová nabídka byla nejvýhodnìjší a vèetnì DPH èiní 1,7 mil. Kè. Pokud jde o vlastní vedení plynu, pokraèuje se ve schválených projektech plynofikace mìsta z døívìjších období, to znamená, že se napojíme na stávající plynovod nad samoobsluhou na sídlišti a pùjdeme dolù ulicí 17. listopadu. Na køižovatce se trasa rozdìlí a jedno rameno povede právì do Žižkovy ulice. 21. únor Travestyshow naplnila sál kulturáku do posledního místečka Definitivní teèkou za masopustem pro dospìlé byla taneèní zábava a Travestyshow v Domì kultury. Pøedstavení tohoto druhu se u nás uskuteènilo snad poprvé v historii a právì proto o nì byl veliký zájem. Kdo se zúèastnil, nelitoval. Zcela vyprodaný velký sál byl svìdkem a Travesty show se setkala s velkým zájmem Šluknovákù. vkusných výstupù obou taneèníkù (Crazy lady z Prahy) a skupina NovaMix, hudbou k tanci, hezký veèer umocnila. 22. února Zloděj a hazardér nebo mediální hvězda? Šluknov se opìt dostal na obrazovky televize Nova! To proto, že stanice uvedla v hlavních zprávách rozhovor s místním obèanem, který z lomu v Císaøském ukradl napì ový kabel, ale policie ho i s lupem pøistihla. Pro pár set korun, které by za nìj dostal ve sbìrnì, riskoval život, protože v okamžiku, kdy ho øezal obyèejnou pilkou, byl kabel pod napìtím šest tisíc voltù. en výjimeènou shodou okolností vzniklý zkrat pouze znièil plátek pilky a neseškvaøil zlodìje. Reportáž však vyznìla tak, že øezat napì ový kabel mùže být docela pøíjemné dobrodružství, pøi kterém se užije i legrace. Krádež a vzniklá škoda na poškozené trafostanici ve výši pøes sto dvacet tisíc korun ale žádný úsmìv u soudných lidí vzbudit nemùže. 23. února Stát přidal na opravy v památkové zóně Šluknov získal od Ministerstva kultury ÈR státní dotaci do programu regenerace památkové zóny. ejí hodnota je 660 tis. Kè a musí být vyèerpána na schválené úèely v prùbìhu letošního roku. Protože náš pùvodní požadavek byl mnohem vyšší, musela rada mìsta provést korekci a na doporuèení odboru výstavby rozhodla, že z pøidìlené èástky bude 510 tis. použito na opravu èásti oken Kulturního domu a zbývajících 150 tisíc na restaurování sochy sv. eronýma, která stojí nad stadionem a budovou policie ÈR. 24. února Zákony platí i pro vietnamské trhovce Stavební úøad Šluknov a odbor dopravy Rumburk zahájil v Rožanech prozatím tøi øízení o odstranìní stavby nepovolených tržnic. Pøi prvním místním šetøení bylo konstatováno, že došlo k nìkolike-rému pøekroèení stavebního i dopravního zákona a provi- nilci dostali lhùtu na uvedení vìcí do správného stavu. edná se pøedevším o odstranìní hrozných pøístøeškù, ve kterých vietnamští obchodníci prodávají, a o jejich vytlaèení z komunikace, kam se nastìhovali bez ohledu na dopravní bezpeènost, do povolených prostor v jejich domech.(mik)

6 Šluknovské noviny - strana 6 Dva obrovské jilmy, které vévodily zahradì pøed Mìstskou knihovnou ve Šluknovì v závìru února pokáceli pracovníci TS. Stromy byly napadeny tracheomykózním onemocnìním, byly již suché a staly se tak hrozbou pro okolí, øekl nám pracovník mìstského úøadu, odd. ŽP, an Dvoøák. Tento problém se podle jeho slov týká celé støední Evropy, kde uvedené onemocnìní jilmy likviduje ve velkém. ak je patrné ze snímkù, skolit tyto velikány v blízkosti obytných a veøejných budov, elektrického vedení a frekventované komunikace nebylo vùbec jednoduché. Pracovníci Technických služeb si s nimi však poradili naprosto profesionálnì. Stromy z vysokozdvižné plošiny doslova rozkrájeli od vrcholkù až k zemi bez nejmenších problémù. 3. kolo soutìže škol DUHA Tøetí kolo již 7. roèníku soutìže DUHA se konalo 26. února v Základní škole ve Velkém Šenovì. Žáci šesti škol Šluknovského výbìžku se utkali jak v oblasti výtvarné (malování masek pøímo na oblièej, nákres svatebních šatù), hudební (poznávání písní podle motivu zahraného na klavír, urèování názvù pohádek podle ústøední skladby, urèování hudebních nástrojù, noty aj.) tak i ve výtvarných dovednostech. To když tvoøili zvíøátka z papíru, anebo z keramické hlíny. Tøetí kolo se vydaøilo, dìti i pedagogický doprovod si jako vždy užili spoustu zábavy a poøadí po jeho skonèení bylo následující: 1. místo ZŠ Rumburk, U nemocnice 2. místo ZŠ Velký Šenov a ZŠ iøíkov 3. místo ZŠ Rumburk, Tyršova ul. 4. místo ZŠ Šluknov 5. místo ZŠ Dolní Poustevna

7 Šluknovské noviny - strana 7 Ze školních lavic aneb Co nového v ZŠ Vohradského Vydali jsme se za krásnými tóny 18. února jsme opìt navštívili spoleènì s p. uèitelkou Líbalovou koncert vážné hudby, který se konal v Domì kultury od 19 hodin. Tentokrát byl na programu mužský vokální soubor RATERNI- TAS LITTERATORUM. Pøipraveny byly skladby z kancionálù staré let. Paní uèitelka Líbalová nás ve škole s programem koncertu seznámila, takže jsme se už nemohli doèkat. Všichni jsme mlèky a s obdivem poslouchali ten pøenádherný zpìv. Byli jsme rádi, že se k nám již podruhé pøidala i p. uèitelka Šimonková, která nás uèí hudební výchovu. Rádi bychom se pochlubili na pøiložené fotografii autogramy, kterými jsme byli obdarováni. Dìkujeme obèanskému sdružení KPVH ve Šluknovì, které tyto krásné koncerty poøádá. Vìrní posluchaèi z 6.B Základní školy.vohradského, Šluknov Z hodin slohu Moje nejvìtší radost Mám nejvìtší radost, když jedeme se sestrou a s rodièi do Nìmecka na Annenskou pou. Annenská pou se koná každým rokem na konci èervence. ezdí s námi sousedé a nìkdy další èlenové naší rodiny. Vždy si tam užijeme spoustu legrace. Napøíklad minulý rok, kdy mìl dìda starý pas ( ještì z Èeskoslovenska ) a nìmeètí celníci ho nechtìli pustit. Mamèa je uprosila slovíèky: Bitte, bitte. Mají tam velké a pro mì bojácné kolotoèe a horské dráhy. Mojí nejoblíbenìjší atrakcí je autodrom a ruské kolo. Sestra má nejradìji horskou dráhu na kánoi ve vodì. Ta ka tam nejradìji kupuje kvìtiny a obèas jde s námi na nìjakou tu atrakci. Mamka se na nás smìje hezky na zemi a naše radovánky finanènì podporuje, kouká na obchùdky a ztrácí se nám v davu. Když vše nakoupíme a vyzkoušíme rùzné atrakce, staèí už jen èekat na velký závìr Annenské pouti - ohòostroj. Ohòostroj je každým rokem delší, hezèí a barevnìjší. Po tom všem není divu, že toto je moje nejvìtší radost, na kterou jen tak nezapomenu. Václav Strašil, 6.B Moje nejvìtší radost Radost mám v létì, když krásnì svítí sluníèko, které se veèer vzhlíží ve vodní hladinì a já s mamkou a ta kou sedíme na bøehu a sledujeme tu krásnou zlatavou záø. Radost mám v zimì, když krásnì snìží a sníh køupe pod nohama. To mi ani nevadí, že mráz zalézá za nehty. Velikou radost ovšem prožívám vždy o Vánocích, kdy mì a mojí sestru rodièe nìèím pøekvapí. ednou jsme dostaly krásné, chundelaté štìòátko - belgického ovèáka. Štìòátko bylo moc pøítulné. Má i moc zajímavé jméno. e to naše Liška. ednak je trošku zrzavá, ale to není ten správný dùvod, proè se tak jmenuje. Liška totiž byla døíve Šiška, ale nám se pùvodní jméno moc nelíbilo, takže jsme ji pøejmenovali na Lišku. Pokaždé, když se vrátím domù a vesele mì Liška vítá, máme obì velikou radost, že jsme opìt spolu.. Kellerová, 6.B

8 Šluknovské noviny - strana 8 Dìtský koutek První jarní mìsíc už je tady. A protože to venku zatím moc na jaro nevypadá, urèitì Vás hned napadla stará známá pranostika: Bøezen... Že nevíte jaká, nevíte jak pokraèuje? Tak vyluštìte naši doplòovaèku. V její tajence najdete dokonèení onoho rèení. A pokud budete doplòovat správnì a tajenku doruèíte do 25. bøezna do knihovny, nebo hodíte do schránky Šluknovských novin na radnici, mùžete se stát výhercem volné vstupenky do kina Dukla. A když ještì nakreslíte zvíøátko z obrázku, nebo o nìm složíte básnièku, mùžete získat pastelky nebo fixy - podle toho, co si vyberete. V minulém èísle jsme otiskli doplòovaèku s tajenkou ÈE- KÁNÍ NA ARO a obrázek prasátek. Správnì luštili a hezky básnili tito vylosovaní: Honza Slánský z Kostelce n. È. L. a Petr Kessler ze Šluknova. Honzík se pustil do básnìní i køížovky a napsal, že kreslit neumí. Proto od nás dostane pastelky - aby mohl trénovat. eho básnièku najdete na této stránce. A Petr, jehož básnièka se nám moc líbila, si mùže v knihovnì vyzvednout volòáska do kina Dukla a vybrat si film, na který se pùjde podívat (vstupenka platí do konce roku na jedno pøedstavení podle vlastního výbìru). Také jeho básnièku otiskujeme v našem koutku. Tak se pus te do luštìní, básnièek nebo kreslení zvíøátka z obrázku. Musíte to stih- L Prosinec, leden a únor dívèí jméno L odemyká zámek L chlapecké jméno L L hlodavec L L opak dne L pozdrav nout do 25. bøezna doruèit na adresu ŠN - do schránky na radnici nebo do Mìstské Čuník Tomík Náš rùžový èuníèek jmenuje se Tomíèek. Po zahradì s námi bìhá nedá pokoj až se ubìhá. Potom bìží ke korýtku zhltne celou veèeøi v kouteèku pak tiše spí o èem asi èuník sní? (Honza Slánský) Líné prase V chlévì prase domácí nehoní se za prací. Když už jednou vyleze, nají se a zaleze. knihovny. Pak budete možná jedním z vylosovaných výhercù vy... Má malinkatá oèka jak malá snìhová vloèka. Vykoukne a pak spí zase, vždy je líné jako PRASE. (Petr Kessler) L pohádková bytost L L porost stromù L L pøvní žena zdobí nevìstu L L Eduard L Táta a... jsou rodièe

9 Šluknovské noviny - strana 9 Mandavská mozaika 2004 regionální soutìž pro dìti Mìstská knihovna Varnsdorf poøádá ve spolupráci s kulturní komisí RM 5. roèník regionální soutìže pro dìti pod názvem Mandavská mozaika aneb Krajem indøicha z Varnsdorfu. Podmínky soutìže: - Soutìž má 5 kol s jedním prázdninovým úkolem a probìhne v mìsících únor - srpen Soutìžící budou rozdìleni do tøí vìkových kategorií: I tøída ZŠ, II tøída ZŠ a vìkovì srovnatelné tøídy víceletých gymnázií, III tøída ZŠ a vìkovì srovnatelné tøídy víceletých gymnázií. - Každý mìsíc budou pøipraveny 4 otázky: Dìti I. kategorie zodpoví jednu ze zadaných otázek, dìti II. kategorie zodpoví alespoò dvì otázky, dìti III. kategorie zodpoví všechny otázky. - Otázky budou zveøejòovány v regionálním tisku (napø. Hlas severu) a budou k dispozici v Mìstské knihovnì Varnsdorf, v informaèních støediscích a na základních školách Šluknovského výbìžku. - Odpovídejte na pøipravené formuláøe, které najdete v knihovnì ve Varnsdorfu. Odpovìdi mùžete odevzdat v dìtském nebo dospìlém oddìlení Mìstské knihovny ve Varnsdorfu, mùžete je rovnìž zasílat poštou na adresu: Mìstská knihovna Varnsdorf, Karlova 1746, Varnsdorf. Soutìžící mohou na otázky odpovídat i zpìtnì. Poslední termín odevzdání všech úkolù bude pondìlí 6. záøí Soutìžící budou pozváni na závìreèné setkání, které probìhne v sobotu 16. øíjna Neváhejte a zúèastnìte se! Zajímavé ceny èekají jen na Vás. Otázky na měsíc únor: 1. Která z tìchto rozhleden (edlová, Taneènice, Vlèí hora) má nejnižší nadmoøskou výšku? 2. Z èeho jsou vyrobeny Tolštejnské krejcary? 3. Co znamená zkratka názvu firmy TOS Varnsdorf? 4. Co je udatna lesní? Otázky na měsíc březen 1. Kde ve Varnsdorfu nalezneme díla sochaøe a místního rodáka Vincence Pilze? 2. Kde ve Šluknovském výbìžku nalezneme arboretum? 3. Kdo byl indøich z Varnsdorfu? 4. akou barvu má madona, která se nachází v rumburské loretì? Zveme vás na pohádky Třináctý ročník loutkářské a divadelní přehlídky se blíží. ako každý rok, i letos bude loutkáře hostit Divadlo mladých B.. Halamky ve Šluknově vě. PROGRAM: Sobota ota 3. dubna 2004 od hodin O BUDULÍNKOVI - LS Pomnìnka Dolní Poustevna (40 minut) LÍNÝ HONZA - dìtský divadelní soubor Kvítko Šluknov (15 minut) O KOUZELNÉM ABLÍÈKU - DS Pastelky Varnsdorf (40 minut) Neděle 4. dubna 2004 od d hodin din POHÁDKY NA DRAKA - LS Klubíèko Cvikov (60 minut) MACH A ŠEBESTOVÁ - žáci 5. B ZŠ. Vohradského Šluknov (20 minut) ÈERTÙV ŠVAGR - LS Rolnièka Šluknov (30 minut). Za LS Rolnièka. aburková Maturita je pøed námi, ples však již za námi Slavnostním stužkováním pøi maturitním plese na velkém sále šluknovského Domu kultury zahájili v pátek 27. února studijní finiš ètvr áci ze Støední lesnické školy ve Šluknovì. Sál si pøekrásnì vyzdobili, dobøe se bavili s pøáteli a pøíbuznými a druhý den po sobì také uklidili. Teï už je èekají jen maturitní zkoušky a život...

10 Kam se poděla slušnost a úcta mezi lidmi? Vážení ètenáøi Šluknováèku, aè nerada, musím bohužel pøispìt negativním èlánkem do rubriky dopisy ètenáøù. V sobotu 31. ledna jsem ve veèerních hodinách pomalu kráèela Nádražní ulicí ke svému domovu - do DPS. U kina stálo asi deset aut a jejich majitelé se jistì dobøe bavili pøi sledování filmu. Proè ne, vždy nemohli tušit, že dvì dìti (8-10 let) zatím venku ohrožují jejich ètyøkolé miláèky, kteøí nejsou nijak lacinou záležitostí. Nejprve jsem nechápala, co dìti vyvádìjí, vždy mì ten mladší dokonce pozdravil a já jeho pozdrav opìtovala. Ale ten starší zøejmì nebyl ještì dost vyøádìný, a tak pro zmìnu zaèal házet omrzlicí po mnì. Asi desetkrát se nestrefil, ale nakonec se mu to povedlo a mnì pøistála koule na uchu. K mému úžasu se to vše odehrálo bez jediného slova, bez dùvodu. Èeho je moc, toho je pøíliš - a tak jsem se slovnì po tìch neurvalcích ohnala. Ale ten chlapec (pokud ho tak vùbec mohu nazvat) se rozhodnì nestáhl do ulity a ani neutekl. Vracel mi mou slovní obranu záplavou sprostých nadávek a ještì mi tykal. Byla jsem vytoèená na vrchol hory, ale nemìla jsem šanci nìjak se Šluknovské noviny - strana 10 Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám bránit. Kdybych se za nimi vydala, jejich mladé nohy by stejnì byly rychlejší. Nehledì na to, kdybych jim nìjaký ten výchovný políèek mohla uštìdøit, nakonec bych mìla problémy já - zda to bylo z mé strany úmìrné?! A tak se alespoò ptám: Vìdí vùbec rodièe tìchto dìtí, co dìlají a kde jsou? Co mají vùbec takoví kluci co dìlat v noci venku? Kam jsme to došli? Tyto dìti nemají základní výchovu a o citu a úctì k lidem se u nich nedá ani uvažovat. Dnes jsou to koule z omrzlice, na jaøe to mohou být kameny a na podzim tøeba zbraò ostøejšího kalibru... Nejsem žádný morous a k dìtem mám rozhodnì kladný vztah. Sama mám pìt vnouèat a tento mìsíc budu prababièkou. Neumím si pøedstavit, že by se takhle moji potomci chovali ke starým lidem! Nežiji vèerejškem, kdy bylo samozøejmé odnést starším lidem tìžký nákup až domù, nebo jinak pomoci. A za pamlsek potom slušnì podìkovat. Ono se ale, bohužel, nedá žít ani dneškem - a to je hrùza a dìs. Prosím, rodièe, zamyslete se nad sebou a výchovou svých dìtí. Zda je dobré pro vaše pohodlí nechávat dìtem takovou volnost a co to obnáší, kam až to mùže zajít... Renata Hentchelová, DPS Šluknov Kruh pøátel vážné hudby zve... všechny své pøíznivce na bøeznová setkání s krásnými tóny. Budou dokonce dvì, každé svým obsahem úplnì jiné, ale urèitì obì zajímavá. Ve ètvrtek 18. bøezna v 19 hodin Vás chceme pozvat do sálu Domu kultury na ABSOLVENTSKÝ KONCERT. Vystoupí v nìm známá pìvkynì NAÏA ŠORMOVÁ a pøedstaví svoje žákynì, posluchaèky ZUŠ PROARTE VIVA z Prahy 4. Pro posluchaèe ze Šluknova bude urèitì magnetem pøítomnost místní rodaèky BARBORY STRA- KOVÉ. Spolu s ní pøednesou známé písnì a árie Smetany, Dvoøáka a Mozarta ještì ALŽBÌTA BRZO- TICKÁ a PETRA MENDLOVÁ. Od ušlechtilého zpìvu pøejdeme k hudbì instrumentální a to ne ledajaké! Na støedu 24. bøezna (19 hodin) bylo do Šluknova pozváno smyècové KVARTETO MARTINÙ. Tato ètveøice vynikajících interpretù (Lubomír HAV- LÁK - 1. housle, Petr MATÌÁK - 2. housle, an ÍŠA - viola a itka VLAŠÁNKOVÁ - violoncello) se dala dohromady v roce 1976 ještì na pražské konzervatoøi. Bìhem studia na AMU zahájila úspìšnou koncertní èinnost. Kvarteto se zúèastnilo mnoha soutìží a pøivezlo øadu cen a titulù. Od roku 1985 nosí jméno skladatele B. Martinù a propaguje jeho komorní tvorbu. Soubor absolvoval øadu zájezdù po Evropì, Asii i USA, realizoval èetné nahrávky pro Èeský rozhlas i rozhlasy zahranièní a chystá se na letošní vystoupení na Pražském jaru. Pøi šluknovském koncertu uslyšíme pøekrásná smyècová kvarteta Mozarta, Martinù a Dvoøáka. Vážení pøátelé, oficiálnì konèí koncertní sezóna 2003/2004 tìmito dvìma bøeznovými koncerty. Protože Vám ale chystáme malé pøekvapení ještì na èerven, nelouèíme se. Naopak, tìšíme se na shledání. Za výbor KPVH Lenka Houžvièková

11 Šluknovské noviny - strana 11 Masopustní průvod tentokrát ve městě Masopustní prùvod se dostal i do ulic mìsta. Od lesnické školy se za doprovodu živé hudby žákù základní umìlecké školy v èele s jejich uèitelem Patrikem Englerem vydal pøes pìší zónu na námìstí, kde na dìti pøevleèené do masek èekali rodièe a další diváci. Aby jejich èekání nebylo tak dlouhé, byla zajištìna pravá zabíjaèka a stánky s obèerstvením nebo jiným zbožím. A protože i poèasí pøálo, byl letošní masopust ve Šluknovì vydaøený.

12 Šluknovské noviny - strana 12 Mìsto Šluknov zastoupené tajemníkem Mìstského úøadu Šluknov v souladu se zák. è. 312/2002 Sb., o úøednících územnì samosprávných celkù a o zmìnì nìkterých zákonù, v platném znìní vyhlašuje výbìrové øízení na funkci vedoucího úøedníka - odboru výstavby a životního prostøedí Mìstského úøadu Šluknov nástup možný 1. dubna 2004 Předpoklad oklady pro vznik pracovního poměru oměru: státní obèan ÈR, popø. cizí státní obèan, který je na území ÈR pøihlášen k trvalému pobytu - dosažení vìku 18ti let - zpùsobilost k právním úkonùm, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka Požadavky: kvalifikaèní pøedpoklady: vysokoškolské vzdìlání - bakaláøský studijní program, nebo úplné støední vzdìlání - v oboru stavebnictví, dopravy nebo životního prostøedí splnìní pøedpokladù podle $2 odst. 1 zák. è. 451/1991 Sb. v platném znìní, komunikativnost, organizaèní schopnosti, praxe min. 3 roky, znalost práce na PC, zkouška zvláštní odborné zpùsobilosti, Praxe v oboru, místní znalost, znalost cizích jazykù a øidièské oprávnìní skupiny B výhodou Uchazeè podá písemnou pøihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, pøíjmení a titul - datum a místo narození - státní pøíslušnost - místo trvalého pobytu - èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního pøíslušníka - datum a podpis uchazeèe Uchazeè k pøihlášce pøipojí tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamìstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních èinností - výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce, u cizích státních pøíslušníkù též obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost èestným prohlášením) - úøednì ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání (popø. ovìøená kopie dokladu o získání zvláštní odborné zpùsobilosti) - lustraèní osvìdèení MV ÈR (pøíp. úøednì ovìøená fotokopie podané žádosti na MV ÈR) a èestné prohlášení o splnìní pøedpokladù podle $2 odst. 1 zák. è. 451/1991 Sb. v platném znìní (tato podmínka se nevztahuje na uchazeèe, narozené po ) Platová tøída odpovídající druhu práce: 10. platová tøída podle naøízení vlády è. 330/2003 Sb. a è. 469/2002 Sb. v platném znìní zaøazení do platového stupnì dle zapoèitatelné praxe Zpùsob podání pøihlášky: Uchazeè podá písemnou pøihlášku i s požadovanými doklady v uzavøené obálce s oznaèením Vedoucí úøedník - odbor výstavby a ŽP MìÚ Šluknov nejpozdìji do 15. bøezna 2004 osobnì do podatelny Mìstského úøadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporuèenì poštou na adresu: Mìstský úøad Šluknov k rukám tajemníka nám. Míru Šluknov Ve Šluknovì dne 27. února 2004 Mgr. itka Slaninová, tajemnice MìÚ Šluknov

13 V posledních lednových dnech se k nám na sever Èech sjeli turisté z rùzných koutù republiky, aby se tu pokochali naší krásnou pøírodou. Všechno se vyvíjelo ke spokojenosti všech až do jisté doby. To když se na scénì v ulicích Šluknova objevil jistý Rambo nìkde od Terezína. Pravdìpodobnì se pøíliš mnoho nadýchal èerstvého severního vzduchu, jeho oèi uvidìly, co na Litomìøicku vidìt nemohou a ze všeho se mu nìjak samou radostí zatoèila hlava. O své zážitky se chtìl podìlit s pøáteli, a tak využil zdejší pohostinnosti a sešel se s nimi v restauraèním zaøízení. Aby se lépe povídalo, polil svùj jazyk pro nìho zøejmì silnou ohnivou vodou. Ta mu stoupla do hlavy, tím umocnila jeho pøedchozí silné zážitky a on to chudák neunesl. Nadbytek kyslíku v krvi potøeboval nutnì upustit a tak zaèal znepøíjemòovat život tìm, kteøí byli nejblíže po ruce. eho opièí tanec ho dostal z restaurace do pìší zóny. Tady došlo k dalšímu neèekanému okyslièení a Rambousek se vydal na køižáckou výpravu pìší zónou. Nepøátele vidìl zøejmì na každém rohu a tak bylo nutné mu podat pomocnou ruku. Pokusila se o to smíšená hlídka MP a PÈR. ejich náhlá pøítomnost na bitevním poli však našeho hrdinu znaènì znepokojila a pustil se i do nich. Chudák si neuvìdomil, jak silnì je dezorientován.to byla úleva, když se podaøilo tu zlou a zuøivou opici z jeho krku odehnat pryè! Tak se povedlo, že ze zloducha byl zase hodný turista. Další hrdina se nám ve Šluknovì objevil v polovinì února. To byl zase jeden z tìch, kteøí to ani moc nemají zapotøebí, ale sledování televizních seriálù a akèních filmù v nich vyvolává pocity nejistoty a potøeby se s nìèím nebo s nìkým ztotožnit. Tak se stalo, že když byl zklamán v lásce, umínil si, že on bude prostì milován, a to stojí, co to stojí. Možná v nìm døímalo kus džejárovské ješitnosti, která se mu v kombinaci s pøedstavou, že po vzoru akèních hrdinù dokáže vše, stala osudnou. Vyzbrojen revolverem, který mu mìl dodat patøiènou dùraznost a tvrdost a plný touhy po vítìzství se vydal za svou milou. Co na tom, že už po nìm dávnou netouží tak, jako on po ní. Prostì se rozhodl, že ho bude milovat a když ne - tak konec. eštì štìstí, že použitý revolver byl pouze plynový, jak se nakonec ukázalo, nebo kdo ví, co se všechno v hlavì zamilovaného Romea odehrávalo. isté je, že svou ulii nenašel a jelikož jeho tažení za láskou skonèilo na policii, bude mít nyní zøejmì úplnì jiné starosti. V posledních únorových dnech o sobì zase dala vìdìt jedna šluknovská keliška, která je již jakýmsi patriotem šluknovských nepravostí. Na policii si vzpomene pokaždé, když je do jejich rodinné hádky již zapojen každièký èlen rodiny a pøi vystoupení chybí obecenstvo. Když se policisté pokusí konat svoji zákonnou povinnost a stanou se z nich neposlušní diváci, kteøí odmítají pøijmout názor a bezhlavou poslušnost paní domu, stane se z ní nebezpeèná saò, která neváhá seøvat i pøizvané. V tomto okamžiku je Šluknovské noviny - strana 13 ÚLOMKY ŠLUKNOVSKÝCH NEPRAVOSTÍ ( ze svodek mìstské policie ) problém náhle vyøešen, nebo objektem kelišky již nejsou èlenové rodiny, ale vetøelci, které pøed tím sama povolala na èumendo. Vysvìtlení je zøejmì jediné. Snahou této dobré ženy je umožnit strážcùm zákona ojedinìlý pohled na nefalšovanou italskou hádku ve šluknovském podání. Pravdìpodobnì se domnívá, že bez jejího pøièinìní by život a služba policistù byla fádní a nudná. Pokoj lidem dobré vùle!!! Tøi èuníci jdou, v øadì za sebou... a za sebou táhnou pìkné kamenné korýtko na svoje žrádýlko. ejda, tak oni to nebyli èuníci, ale tøi mladíci a nebylo to korýtko, ale poøádné koryto, které se pokusili ve veèerních hodinách spoleènì odvézt. Problém však byl, že korýtko nebylo na papáníèko, ale na kšeft. A prasátka by kšeftovat nemìla. A navíc se ani nezeptala svého hospodáøe, skuteèného majitele kamenného koryta. Proto byla policií za svùj fyzický výkon patøiènì odmìnìna. Strážníci Èerný a Horèièka, MP Šluknov, tel , mobil

14 Šluknovské noviny - strana 14 Ze života seniorù v Domovì dùchodcù ve Šluknovì V minulém èísle Šluknovských novin jsme slíbili Vás informovat o masopustu v našem Domovì dùchodcù, na který jsme se pøipravovali už nìkolik dní pøedem. Po nachystání masek, které jsme vyrábìli v klubovnì spolu se škraboškami, klobouèky a ozdobami na stoly, jsme vyzdobili nejvìtší jídelnu jednoho z našich pavilonù. Kuchyò pro nás uchystala zabíjaèkové pochoutky a koláèe. Abychom zpestøili stoly našich klientù, napekly jsme spolu s kolegynìmi nìkolik druhù sladkých øezù ke kávì a èaji. Po pøípravì hodování jsme se všichni naplno vìnovali oblékání masek - i pøi nìm jsme zažili spoustu legrace. Z obyvatel a personálu Domova se postupnì stávali pohádkové bytosti, skøítkové, César, povìtrná ženština, socha Svobody, kovboj, ale i seriáloví hrdinové jako dr. Sova a sestra Huòková. Spoleènì jsme se pak vydali pøes areál Domova dùchodcù v masopustním prùvodu za doprovodu bubnování, frkaèek... Pak už nastala pravá masopustní zábava. K tanci a poslechu nám tradiènì pøijeli zahrát p. Hádek s p. Matìjkou z Mikulášovic. Bylo až neuvìøitelné, jak naši klienti neúnavnì tanèili a dovádìli spolu s personálem. Byli jsme nesmírnì rádi, že se naše snaha o pobavení obyvatel vydaøila, že všichni byli š astní a spokojení. V masopustním reji si zatanèil i náš nejstarší klient pan Kùs (97 let). Bìhem února jsme také navštívili dvì divadelní pøedstavení - Rose Marie, které hrálo divadlo z Ústí nad Labem a Sanatorium v podání p. Šípa a p. Náhlovského z Prahy. Do dìní v našem mìstì jsme se pak zapojili pøi masopustních trzích, kde jsme prodávali drobné upomínkové pøedmìty, které vyrobili naši klienti v klubovnì. Touto cestou bychom chtìli podìkovat všem, kteøí si u našeho stánku nìco zakoupili. Na konci mìsíce jsme tradiènì oslavili narozeniny našich jubilantù v Domovì. Únor byl pro naše klienty mìsícem plným zábavy i kulturních zážitkù a s naší pomocí si tak opìt mohli dokázat, že i podzim života mùže být krásný... Za obyvatele DD Vlaïka Vlèková, sociální pracovnice Spoleèenská kronika Přivítali jsme nové občánky: Radeèka Bilého Gábinku Dreveòákovou Natálku Dudovou Vanesu Grundzovou René Hemerku Ondøeje ircháøe Kristýnku Kauckou Natálku Polákovou Manželství uzavřeli: Dinh Xuan Minh a Ludmila elínková aroslav Trachta a Brigita oltýnová Rozloučili jsme se s: paní Boženou Dostálovou paní Edeltraud Kunzovou panem Egonem Šlahùnkem panem Ladislavem Hájkem panem osefem Plášilem paní osefou Kopèanovou paní Annou Adámkovou panem Stanislavem Hruškou Blahopøejeme obèanùm, kteøí se v únoru letošního roku dožili životních jubileí: 60 let pp. Ladislav Luft, Danuše Luftová, Vladimír Páša, Veronika Pettersová, iøí Suk. 65 let pp. Renata Hentschelová, iøí Kohout, Danuše Koppová, Roswita Pytlová, Božena Sýkorová. 70 let pp. Ing. Václav Èerný, Ladislav Dreveniak, Marnit Rychtaøíková. 75 let pp. ulie Buzková, Herbert Gilbert, Karel Novák, Miloslava Petøíková, Ing. Boris Trantina. 80 let pp. Angelka Lišková, Tekla Michalíková, iøina Souèková, Rùžena Suchardová. 81 let pp. indra alèová, Helena Svobodová, Marie Šímová, Marie Tesaøová. 83 let p. Mária Bilá 84 let p. osef Panchartek 85 let p. Margita Svobodová 87 let p. Vìra Vlèková 88 let p. Božena Zabelová 90 let p. Libuše Chlumská Všem oslavencùm pøejeme hodnì štìstí, spokojenosti a pevného zdraví. Prosíme všechny jubilanty èi ostatní obèany, pokud nechtìjí být jmenováni v rubrice Spoleèenská kronika, aby laskavì tuto skuteènost sdìlili redakci ŠN - buï osobnì, èi telefonicky na tel. è nebo písemnì poštou, nebo do schránky ŠN, umístìné na budovì radnice a to nejpozdìji do uzávìrky - vždy 25. dne v mìsíci, ve kterém dosáhli životního jubilea. Dìkujeme za pochopení. Redakce

15 Šluknovské noviny - strana 15 Z deníku policie ÈR ve Šluknovì Muž se dožil svého obvinìní zázrakem V únoru letošního roku evidovali pøíslušníci Obvodního oddìlení Policie ÈR ve Šluknovì pøípad, kdy neznámý pachatel odcizil z objektu Kamenolomu a. s. ve Šluknovì - Císaøském jedenadvacet metrù vleèného kabelu k bagru v hodnotì korun. Ke krádeži došlo 19. února v noèních hodinách. Následující den neušla pozornosti policistù osoba muže, který tlaèil káru. Na dotaz, co veze, uvedl, že hadici na zalévání zahrady. eho odpovìï však byla pro hlídku policie nevìrohodná a následnì zjistila, že se na káøe nachází 14 metrù stejného kabelu, odcizeného ve stejném objektu. Muž krádeží kabelu zpùsobil spoleènosti škodu ve výši Kè. Odcizil jej jen proto, aby po jeho vypálení odevzdal získanou mìï do sbìru. Paradoxem je, že za takto odevzdanou mìï by obdržel pouze necelých 1000 Kè. Pøi výslechu tento pachatel uvedl, že kabel odøízl obyèejnou pilkou na železo. iž pøedtím však bylo na základì ohledání místa èinu zjištìno, že kabel byl pod napìtím 6000 voltù. en zázrakem se tak muž dožil obvinìní z trestného èinu krádeže podle 247/1a tr. zákona. Neodborným zásahem byla následnì zpùsobena škoda ve výši cca Kè poškozením el. rozvodného zaøízení, když došlo ke zkratu. npor. Petr Horák Obvodní odd. Policie ÈR, Šluknov ednal republikový snìm SNK sdružení nezávislých Dne se konal v Brnì republikový snìm SNK sdružení nezávislých. Touto cestou bych rád informoval o prùbìhu a závìrech uvedeného jednání. Snìm potvrdil dlouhodobì pøipravovaný projekt úèasti SNK sdružení nezávislých ve volbách do Evropského parlamentu a to spoleènì s Evropskými demokraty/ed/. Èelo spoleèné kandidátky SNK sdružení nezávislých a Evropských demokratù/ed/tvoøí : 1. osef Zieleniec, senátor a bývalý ministr zahranièí ÈR 2. ana Hybašková, diplomatka, bývalá velvyslankynì ÈR 3. Aleš Musil, právník se specializací na právo EU 4. Petr Appelt, podnikatel ve správì nemovitostí 5. aroslav Michael Paøík, podnikatel 6. Lukáš Macek, politolog se specializací na politiku EU Snìm rovnìž schválil programové dokumenty SNK sdružení nezávislých k volbám do zastupitelstev krajù, zprávu o èinnosti a hospodaøení v roce 2003 a úèast sdružení v senátních volbách na podzim letošního roku. an Sembdner, Rumburk èlen Republikové rady SNK sdružení nezávislých ak to bude s výmìnou øidièákù? Vstup Èeské republiky do Evropské unie postihne v mnoha smìrech všechny obèany, øidièe nevyjímaje. Se vstupem do EU bude nucena naše zemì vydávat øidièské prùkazy po vzoru Evropského spoleèenství. To však neznamená, že nebudou platit nynìjší øidièská oprávnìní. Pøedpokládá se, že výmìna prùkazù probìhne ve tøech etapách. V první budou nuceni žádat o nový doklad ti, kteøí mají prùkaz vystaven od do a to do Ve druhé etapì se to bude týkat øidièù, kteøí mají prùkaz vydaný od do a tito musejí žádat o dokument nový do V poslední fázi pøijdou na øadu prùkazy vydané od do Tyto držitele èeká lhùta na výmìnu dokladu do Nové øidièské prùkazy by mìly mít omezenou platnost - a to na 10 let - zejména z dùvodu životnosti materiálu prùkazù v souladu s normami EU. Po této dobì si bude moci držitel prùkaz vymìnit na pøíslušném úøadu. Další výmìna øidièských prùkazù mùže Èesko postihnout v pøípadì sjednocení pravidel k vydávání zmínìného dokladu v rámci Evropské unie. Pokud dojde k upøesnìní postupu pøi výmìnì øidièských prùkazù, což nelze vylouèit, bude veøejnost urèitì vèas informována. npor. Petr Horák, Obvod. odd. Policie ÈR, Šluknov Bøezen - Mìsíc knihy Stalo se již pravidlem, že v tomto mìsíci knihovny poøádají nejrùznìjší akce pro své návštìvníky. Také Mìstská knihovna ve Šluknovì se každoroènì pøipojuje k oslavám Mìsíce knihy jednak možností zvýhodnìné registrace v prùbìhu tohoto mìsíce a také amnestií pro dlužníky. Znamená to, že noví ètenáøi z øad mládeže, kteøí se zaregistrují v prùbìhu bøezna, mohou využívat služeb knihovny až do konce letošního roku zcela zdarma. Nebudou platit ani registraèní poplatek, ani roèní ètenáøský pøíspìvek. A ti, kteøí jsou už nìjaký ten èas (mìsíce, èi dokonce roky!) pozpátku s vracením vypùjèených knih, je mohou tento mìsíc laskavì vrátit, aniž by zaplatili by jen desetník ze stanovené pokuty. MK totiž vyhlašuje amnestii pro dlužníky - penále jim vymìøeno nebude, hlavu jim nikdo neutrhne! A to jen proto, že je Bøezen - Mìsíc knihy.

16 Knihovna praskala ve švech Romány pro ženy Zásah blesku (2. díl) - Virginia Cleo Andrewsová, Zamilovaný poštmistr - Carrie Brownová, Urozený sluha - Barbara Cartlandová, Hollywoodské rozvody - ackie Collinsová, Divoká hvìzda - Catherine Coulterová, Støípky - Táòa Keleová-Vasilková, Nefritový ostrov - Elizabeth Lowellová, Sladká pomsta - Kasey Michaelsová, Utrhnout se ze øetìzu - Simona Monyová. Romány Milenka Pùlnoc - Lubomír Macháèek, Udìlej mi tichouèko! - Ivan Kraus, Vážnì jste to neèetli? - an Hrušínský, Rady mladému muži - Iva Hercíková, Když se Bùh smál - Marianne redrikssová, Vykolejený - ames Siegel, Cucurucucù - rantišek Ringo Èech, Sestøièka - Henry Denker, en jednou mladá - Ivanka Devátá, Evelyn - Evelyn Doyleová, Pravidla vášnì - Bret Easton Ellis, Draèí kosti - Amy Tanová, Na dvou židlích (fejetony) - Michal Viewegh, Stvoøitelé budoucnosti (sci-fi) - Peter Haining,Iluze (horor) - effery Deaver. Historické romány Inkové (2. díl) Zlato Cuzca - Antoine B. Daniel,Královské housle - ean Diwo,Hetéra - Phillip Vandenberg. Šluknovské noviny - strana 16 Každièký den posledního únorového týdne byl v dopoledních hodinách v Mìstské knihovnì pìkný nával. Celkem deset tøíd, tj. více než 200 žákù II. stupnì základní školy, se tu vystøídalo pøi exkurzích. V rámci výuky èeského jazyka a literatury v doprovodu svých uèitelek zavítali mezi regály plné knih, aby se pouèili o chodu a organizaci knihovny, možnostech získávání informací z literatury a pod. Nìkteøí ze žákù se ještì téhož dne odpoledne vraceli se žádostí o zaregistrování mezi pravidelné ètenáøe a návštìvníky MK. Na snímku knihovnice p. anková po úvodní obsáhlé informaci odpovídá na dotazy žákù. Novinky mìstské knihovny ve Šluknovì Krimi Lenoch - Mark Billingham, Mùž v rùžové vanì - Milena Brùhová, Polibek medusy - Stella Duffyová, Rašomonova brána - I.. Parker, Vražedná nevinnost - Nora Robertsová. Knihy pro mládež Dìsivé Vánoce (Dìsivé dìjiny) - Terry Deary, Draèí jezdec (fantasy) - Cornelia unkeová, Galerie géniù, aneb, Kdo byl kdo, Pøíbìhy Darrena Shana (3. kniha) Krvavé chodby - Darren Shan, Kroniky Svìtakraje (1. díl), Cesta na tajemný Hvozd - Paul Stewart, Pohádkový kolotoè (pohádky, veršované hádanky), Universum 3: Všeobecná encyklopedie - multimediální verze. CD-ROM. Dívčí románky Lady: Mùj život v psí kùži - Melvin Burgess, Mokrá náruè léta - Lenka Lanczová, Vìrka dareba z nábøeží - Vìra Øeháèková, Vìrka dcerka za všechny drobné - Vìra Øeháèková, Vìrka postrach Zátiší - Vìra Øeháèková. Naučná literatura Egyp anky: Život žen faraonského Egypta - Christian acq, Dìèínské vlastivìdné zprávy, 100 nápadù z papíru, Ruština pro pokroèilé, Veselé Vánoce - zpìvník.

17 Šluknovské noviny - strana 17 Bude Vás zajímat ak se ujistit, že cestovka, u níž plánujete dovolenou je pojištìná? Vzhledem k blížící se dobì dovolených a množícím se dotazùm na pojištìní konkrétních cestovních kanceláøí proti úpadku v jednotlivých regionech nabízíme struèný návod, jak ovìøit splnìní zákona ze strany jednotlivých CK: Seznam cestovních kanceláøí s uzavøenou pojistkou zveøejòují pojiš ovny, které toto pojištìní nabízejí, aktuálnì na svých interenetových stránkách (Kooperativa, Uniqua, Èeská pojiš ovna, Èeská podnikatelská pojiš ovna, Generali). Tyto údaje jsou aktuální dennì, pokud konkrétní CK v seznamu nenaleznete, je témìø jisté, že pojištìní nemá. Proto je na místì kontaktovat tuto cestovní kanceláø a uèinit dotaz na pojistku, tak získáte jistotu. Žádejte kopii smlouvy s pojiš ovnou. Dále je možno získat informace na databázi, která analyzuje databáze pojiš oven s údaji asociace pojiš oven (zde bez záruky správnosti údajù ze strany SOK). e nezbytné také rozlišovat mezi CK a cestovní agenturou, která jen nabízí zájezdy jiných CK a tudíž nemusí být pojištìna. istì pochopíte, že SOK (Sdružení na ochranu klientù) nemùže vyøizovat jednotlivé aktuální dotazy. Vzhledem k tomu, že naše databáze teprve vzniká a mìla by být aktuální od poloviny roku, nemùžeme vyøizovat takové množství dotazù. sme malé obèanské sdružení a pro dennodenní sledování všech subjektù na trhu nemáme prostøedky. Neradi bychom také poškodili nìkterou cestovní kanceláø neovìøenými informacemi. Proto v souèasné dobì sledujeme pøedevším nejvìtší subjekty na trhu. Daniel Pantùèek, SOK Pùjèovna svatebních šatù nově vě otevřena Kde: pěší ěší zóna Šluknov,, prodejna Textil +V Kdy: PO O - PÁ 8-17 hodin din Kontakt: : tel.. č GALL GeC. Najdete nás: Námìstí Míru 120, Šluknov, telefon

18 Šluknovské noviny - strana 18 Kino Dukla ve Šluknovì hledá promítaèe. Podmínkou støedoškolské vzdìlání nebo vyuèení v oboru elektro. Podrobnosti u p. Halady na tel. è.: ÚÈETNICTVÍ Daòová evidence a úèetniství pro podnikatele, s. r. o., mzdy pro MO, DPH, daòová pøiznání tel è.: mobil: Restaurace Pod námìstím - pøíjemné posezení - minutková a tìstovinová jídla - výbìr alko i nealko nápojù - 10 druhù kávy - plzeòské pivo - Gambrinus - sypané a porcované èaje - míchané nápoje - poháry - MENU - domácí kuchynì - kvìten - øíjen - zahrádka (udírna) OTEVŘENO PO - ČT PÁ - SO NE Kde nás najdete? Šluknov Bezruèova 148 Pod lékárnou smìrem ke kostelu tel. è.: mobil OBUV Hana Charvátová, Krásnolipská 50, Rumburk nabízí obuv pouze èeské a slovenské výroby - celoroční ční,, společenská - domácí obuv pánská,, dámská,, dětská - ponožky - česká výroba - drobný sortiment - krémy,, kartáče,, impregnace, šněrovadla - spodní dní prádlo zn.. ANDRIE A Výpro ýprodej dej - slevy na vybrané vzory % Prodej dej dětské obuvi firmy ESSI - Možnost uplatnění slevy 50 Kč/ 1 pár (pojištěnci VZP - poukázky k 1. roku dítěte) Příznivé ceny - prodejna ve vlastním domě Otevírací doba: : PO - PÁ 9-12 a SO 9-12 telefon: : nebo Autoservis Pavel Dvoøák Oldøichova 871, iøíkov tel.:.: Nabídka služeb majitelùm osobních vozù - kontroly, seøizování a opravy motorù, spojek a pøevodovek - kontroly, seøizování a opravy náprav, øízení - geometrie pøedních a zadních náprav - testování brzd na válcové zkušebnì, vèetnì oprav - seøizování svìtel, vèetnì oprav základní elektroinstalace, montáž signalizace rozsvícených svìtel - opravy karosérií, støíkání podvozku a dutin - servisní práce - výmìny olejù a kapalin - kontroly vozidel pøed STK + ME, jejich pøíprava, vèetnì získání dokladù - pojištìní vozidel, cestovní pojištìní UNIQA - odborné posudky vozidel Provozní doba: pondìlí - pátek hodin sobota hodin V jiné dny po dohodì s pracovníky autoservisu. Další informace, cenové kalkulace, objednávky - osobnì nebo telefonicky každý den (i veèer).

19 Šluknovské noviny - strana 19 ØÁDKOVÁ INZERCE Služby STØÍHÁNÍ A TRI- MOVÁNÍ PSÙ. Úprava zplstnatìlé srsti, uši, drápky. Možnost ostøíhání také u vás doma. Tel.: , mob Koupì KOUPÍM motocykl Èechie v jakémkoli stavu - i vrak a veškeré náhradní díly (rám, kola a jakékoli další díly). Nabídky na tel.è.: nebo Prodej PRODÁME spolehlivì a rychle Váš byt, rodinný dùm, chalupu nebo pozemek. Právní servis zajištìn. Informujte se v RK SKZ NORD, s. r. o., Tø. 9. kvìtna 1264, Rumburk., tel.: , e- Ü Ü Ü Ü Ü Ü ü ü ü MOBY Starokøeèanská 559, Rumburk zakázková výroba kuchyní na míru renovace a úpravy stávající kuchynì výmìny kuchyòských desek a døezù nabízíme vestavné spotøebièe AGOR, CANDY, BAUMATIC, ARDO, WHIRPOOL pokládka plovoucích podlah Garnit vnitøní dýhované dveøe Prima zajímavé ceny - využijte slevy krátké dodací lhùty poèítaèové zpracování návrhu vestavìné kuchynì Volejte Akèní nabídka!!! Sektorové linky vèetnì dopravy a montáže, podlahy Clic Kè/ m2 kompletnì ax: , Instalatér topenáø Alois BALDA nabízí své služby v oboru: - rekonstrukce koupelen -koupelny na klíè - vodovodní odpady - kanalizace - topení a jiné rozumné ceny Alois BALDA K. H. Borovského 809, Šluknov tel. è.: , PRODÁM autobaterii AKU 44 Ah.V záruce, 100% stav, za 650 Kè. Tel. è.: nebo finanèní poradce Petra GAZDOVÁ - stavební spoøení - úvìry - pojištìní vozidel - životní pojištìní - pojištìní majetku a odpovìdnosti obèanù - zdravotní pøipojištìní VZP ÈR - dùchodové pojištìní - kapitálové pojištìní World mobil prodej ü servis ü pøíslušenství ü náhradní díly ü odbloky üèeština ü kamery ü fotoaparáty ü PO - PÁ SO PRODE NA SPLÁTKY HOT LINE - - TELE ON tel.: mobil:

20 Program kina Dukla Šluknov BØEZEN 2004 ST hod. AGENTI DEMENTI - Španìlská akèní komedie, hrají: Benito Pocino, Pepe Vivuela, Dominique Pinon a další. eden je blbec, druhý idiot a tøetí dement... smrtící kombinace!!! VSTUPNÉ: Kè. ÈT a hod. AK BÁSNÍCI NE- ZTRÁCEÍ NADÌI - Èeská komedie, hrají: Pavel Køíž, Michaela Badinková, David Matásek, Tereza Brodská... Trochu zestárli, ale zùstal jim smysl pro humor a sny.vstupné: 69+ 1Kè. PÁ hod. KDYBYCH BYL BOHA- TÝ - rancouzská komedie, hrají: ean-pierre Darroussin, Henry Guybet, Valeria Bruni Tadeschi a další.vyhrál 10 miliónù Eur. Naneštìstí právì ve chvíli, kdy se s ním rozvádí jeho manželka. VSTUPNÉ: Kè.. ÚT hod. SPY KIDS 3-D:GAME OVER - Akèní komedie USA, hrají: Antonio Banderas, Sylvestr Stallon, Carla Gugin, Alexa Vega adalší.ttøetí pokraèování - uvidíte tajné agenty ve virtuálním svìtì videohry a prožijete vzrušení trojrozmìrného filmového zážitku tím, že použijete speciální brýle, které Vám umožní proniknout až do støedu akce. ilm v ÈESKÉM ZNÌNÍ!! VSTUPNÉ: Kè. ST a ÈT a hod. TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU - HOROR USA, hrají: essica Biel, onathan Tucker, Erica Leerhsen, Mike Vogel. Skupinka vysokoškolských studentù si vyrazí na výlet do Mexika. MLÁ- DEŽI NEPØÍSTUPNO. VSTUPNÉ:54 + 1Kè. PÁ a hod. PÁN PRSTENÙ: NÁVRAT KRÁLE - Dobrodružný film USA, hrají: Elijah Wood, Noel Appleby, Alexandra Astin, Sean Astin. Bude síla mocného pána temnot Saurona zlomena? Pozor 201 minut - pøestávka 10 min. VSTUPNÉ Kè. SO hod. TAEMNÁ ØEKA - Drama USA, hrají: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon. Režie: Clint Eastwood. VSTUPNÉ: Kè. ÈT hod. BAZÉN - rancouzskoanglické drama, hrají:charlotte Rampling, Ludivine Sagnier, Charles Dance. Pøežije anglická spisovatelka soukromou sexuální revoluci? VSTUPNÉ: Kè. PÁ hod. MAZANÝ ILIP - Krimikomedie ÈR, hrají: Tomáš Hanák, Libor Balabán, Vilma Cibulková a další. Pøíbìh je zasazen do prostøedí L.A. v r VSTUPNÉ: Kè. SO hod. HLEDÁ SE NEMO - ANI- MOVANÁ dobrodružná komedie USA. I s malou rybièkou mohou být velké starosti.vstupné: Kè. ÈESKÉ ZNÌNÍ!!! SO hod. KUKUŠKA - Ruská váleèná komedie, hrají: Anni-Christina uus, Ville Haapasalo, Viktor Bychkov a další. Potkají se Rus, in a Laponka a nerozumìjí si ani slovo. VSTUPNÉ: Kè. Pøedstavení pro dìti: ÈT a hod. Pásmo pohádek pro dìti - ÈTYØLÍSTEK. Vstupné: dìti Kè, dospìlí Kè. Majitelé prùkazu tìlesnì postižených - vstupné na všechna pøedstavení jen Kè. Připravujeme na duben: NUDA V BRNÌ EDNA RUKA NETLESKÁ 8. a KAMEÒÁK 2 Dùm kultury Šluknov program na bøezen hod. Pøednáška ZIMA NA SEVE- RU ÈECH s promítáním diapozitivù od Gerda Ritschela, vstupné dobrovolné - sál DK hod. PRODE TEXTILU - firma Synchron - sál DK hod. ABSOLVENTSKÝ PÌVEC- KÝ KONCERT žákù významné èeské pìvkynì p. Nadi Šormové - sál DK hod. VÝCHOVNÝ KONCERT pro žáky SLŠ - sál DK hod. KONCERT KVARTETA MARTINU - sál DK hod. MÓDNÍ SHOW - 5 modelek, 2 modelové a dìti - sál DK hod. ŠRAMLÍK - pravidelné nedìlní taneèní odpoledne, vstupné 40 Kè - sál DK VÝCHOVNÝ KONCERT pro žáky SLŠ.- sál DK hod. PRODE OBUVI - irma KOZA - sál DK ARNÍM ŠLUKNOVSKEM hod. VELIKONOÈNÍ TANEÈNÍ ZÁBAVA - Hraje NEW SESSION, vstupné 60 Kè. ŠLUKNOVSKÉ NOVINY - mìsíèník pro šluknovské obèany. Vydává MìÚ Šluknov, námìstí Míru 1, Šluknov, IÈO v nákladu kusù. Šéfredaktor: Daniela Štindlová (tel.: , ). Redakèní rada: Mgr. itka Slaninová, Hana andová, Zdenìk Kirchner. Nepodepsané materiály jsou redakèní. Povoleno MK ÈR pod r. è. E Tisk: Tiskárna - Aleš Gall, Šluknov. Inzerce se pøijímá v úøedních hodinách v mìstské knihovnì - p. Štindlová. Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelù. Uzávìrka každého èísla do 25. dne v mìsíci. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí.

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více