BULLETIN PŘÁTEL CENTRA VELEHRAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN PŘÁTEL CENTRA VELEHRAD"

Transkript

1 BULLETIN PŘÁTEL CENTRA VELEHRAD Centro religioso Boemo Velehrad - kulturně-duchovní centrum pro poutníky, Via delle Fornaci, 200, Roma, Italia, tel./fax , VOIP, PROSINEC 2014 SLOVO ÚVODEM Drazí přátelé, oblíbenými místy poutníků přijíždějících do Říma jsou mimo jiné baziliky přitahující svou velikostí, krásou a tajemností. Poutník v nich zakouší Boží blízkost, odpuštění, milosrdenství, pravdu o sobě, tedy krásu života. Jakoby nebe sestoupilo do srdce poutníka. V Betlémě se jednou pro vždy Kristovým narozením otevřel ráj pro všechny. Nebe sestoupilo na zem. Bůh, který je od věčnosti se stal v Kristu člověkem. Ježíš žije konkrétní život v lidském těle a čase. Náš život není abstraktní, projevuje se v prostoru, čase a s lidmi. Sestoupí-li bohočlověk, Kristus do našeho života, nestane se abstraktním. V každodenní konkrétnosti žijeme věčnost ráje uskutečňovanou ve svém lidství Boží láskou. Nejsme již individua, ale stáváme se osobami svobodnými a milujícími. Dítě Ježíš nám otevřel ráj a ukázal k němu cestu. Je to cesta k Bohu Otci, skrze Krista v Duchu sv. Tedy být dcerami a syny Boha otce díky Duchu sv., který nám byl dán jako Láska do našich srdcí. Boží synovství znamená překonat hranice abstraktnosti, individuality a být součástí těla Syna Otce a růst v lásce. Milí poutníci, přátelé a dobrodinci, v tomto svatém čase Božího narození Vánoc, vám přejeme, aby dítě Ježíš vás objal a potěšil, abyste zakoušeli jeho blízkost ráj, nejen v římských bazilikách, ale na všech místech, kde se nacházíte. Za komunitu salesiánů Dona Bosca a sester božsko-lidské lásky Kristovy o.jaromír Zadrapa Mozaika z chrámu San Giovanni in Rotondo od Centra Aletti Připrav se, Betléme, ráj se otevírá všem. Raduj se Efrato, neboť v jeskyni rozkvetl z panenského lůna strom života. Ono se stalo duchovním rájem, v něm najdeme božský květ, který nám dává život. Už více neumřeme jako Adam, neboť Kristus se narodí, aby znovu pozvedl jeho obraz, který na počátku světa padl. Kristus se blíží, aby nám sloužil. On, tvůrce, bere na 1

2 sebe podobu tvora. Bohatý svým Božstvím přináší nešťastnému Adamovi nové stvoření a nové zrození. Sklání nebesa a z panenského lůna se k nám blíží, oděn naším tělem. Zrodí se v betlémské jeskyni podle Písem. Chce se zjevit jako dítě ten, který dětem dává v mateřském lůně život. Vzhůru svá srdce mu nesme v ústrety v slavnostní radosti. Pán plný moudrosti přichází k nám jako prostý host. Přijměte jej, abychom se znovu stali hosty v ráji jeho radostí a sídlili v něm pro milost toho, který se zrodil v chlévě. Texty byzantské liturgie ZE ŽIVOTA VELEHRADU K roku sv. Cyrila a Metoděje jsme připravili program doprovázení poutníků po místech v Římě spojených s těmito apoštoly slovanů. Při výročí úmrtí kardinála Josefa Berana ( ) se sešli společně u jeho hrobu v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, aby položili květiny a uctili památku velvyslanec České republiky u Svatého Stolce Pavel Vošalík a zástupci poutního domu Velehrad, který zesnulý kardinál založil byl vysílán dokumentární film České televize v pořadu Cesty víry z názvem Římský Velehrad. 45 let poutního domu, režiséra Otakara Maria Schmitda. Celý tým Centra Velehrad vytvořil scénář filmu po několika měsíčním bádání v archivu, konzultací a studiu. Můžete se na něho podívat v archivu ČT. Tento film vyšel jako bonus k dokumentárnímu filmu o sv. Cyrilovi a Metoději. Je možné si objednat DVD na adrese: Punk Film, V Jirchářích 8, Praha, Při příležitosti výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu byla v našem poutním domě otevřena výstava kreseb dětí z umělěckých škol z Česka i Slovenska, které proběhlo ve středu 5. června Záštitu převzali Pavel Vošalík (velvyslanec ČR při Svatém stolci), Běla Gran Jensen (prezidentka hnutí "Stonožka"), P. Jaromír Zádrapa, SDB (ředitel poutního domu Velehrad). Společně s českou kolejí a velvyslanectvím u Sv. Stolce jsme uspořádali slavnost sv Václava. V bazilice sv. Petra se sešla ke společné bohoslužbě u oltáře svatého Václava česká komunita žijící v Římě. Národní slavnost začala u hrobu kardinála Berana, kde kardinál Vlk, pan velvyslanec Vošalík, nový rektor koleje Nepomucena Petr Šikula a ředitel poutního domu uctili jeho památku položením květin. Oslava pokračovala v poutním domě Velehrad. Právě v tento den, před 45 lety byl dům založen. Díky naší průvodkyňi Katarině Ravnikarové se nám podařilo z velké části systematicky seřadit archiv. Je to také s ohledem na 45 výročí smrti kardinála Berana. Nejvíc péče věnujeme poutníkům. Ti k nám přicházejí z různých míst světa, různých názorů a zájmů. Snažíme se jim vycházet vstříc a pro ně připravit program na míru, nabízet osobní doprovázení a je-li možné i v jejich jazyku. Tento rok jsme doprovázeli skupiny 2

3 většinou z Česka a Slovenska, ale také z Itálie, Bulharska, Slovinska, Maďarska, Ruska, USA, Německa a Švýcarska. Zkušenost z poutníky, kteří přijíždějí jako jednotlivci je velmi pozitivní. Vyhledávají naše doprovázení a při něm se rodí nová setkání. Dům je místem setkání, jak si přál zakladatel. Nezapomínáme ani na mladé, ti jsou také v našem zorném úhlu. Rozvíjíme spolupráci s církevními gymnázii a mládeží připravující se na svátost biřmování ve farnostech. Navíc u nás mají 20% slevu na ubytování. Naším posláním je také dávání duchovních cvičení a duchovní doprovázení. Všichni jste vítáni. Zdokonalujeme internetové stránky. Zadali jsme jejich nové zpracování. Budeme rádi za vaše postřehy a také nové návrhy. KAPLE CENTRA VELEHRAD Liturgicko - teologické vysvětlení Malá a zatím provizorní kaple Poutního domu - Centra Velehrad klade důraz na dvě ohniska: ambon a oltář. Křesťanská komunita se shromažďuje kolem Božího Slova a Eucharistie. Osoba, která vstoupí do kaple, je pozvána ke zkušenosti společenství a slavení víry. Také i starověké texty křesťanské liturgie, stejně jako nejstarší důkaz bohoslužby samotné, potvrzují, že eucharistie je u křesťanů vždy konstitutivně tvořena dvěma základními prvky: četbou Písma - Božím Slovem a působením Ducha sv. (milosti) nad dary, které jsou tělo a krev Kristova. Uspořádání židlí ve tvaru elipsy umožňuje shromáždění, aby obklopilo, doslova objalo oltář a naslouchalo Slovu. Kruh, který tvoří shromáždění stojících v místnosti čtvercového tvaru kaple, pochází z antické křesťanské symboliky. Čtverec znázorňuje zemi, veškeré stvoření, zatímco kruh představuje nebe a Stvořitele. Takže v liturgii se nebe a země setkají a pozemská liturgie je sjednocena s nebeskou liturgií. Shromáždění organizované tímto způsobem, podporuje aktivní účast celého Božího lidu během mše svaté a pomáhá věřícím přejít od osamocenosti ke společenství, a toto společenství je církev, tělo Kristovo. Bohoslužba slova má svůj střed v ambonu, který je umístěn přesně naproti obrazu Krista Pantokratora, který drží v ruce knihu úplného a konečného zjevení - Evangelium. Slovo se stává zvěstováním Krista, který je zobrazen na hlavní stěně, protože v naší víře slovo a obraz jsou sjednoceny neoddělitelným způsobem. V Kristu Pantokratoru se všechno sjednocuje a je vykoupeno. V Něm je smrt poražena navždy, v Něm se náš život stává životem věčným. V okamžiku obětování, má kněz před očima událost ukřižovaného Krista (na protilehlé stěně), věčné Velikonoce, v nichž mají účast všichni vykoupení. Kněz, 3

4 který slaví eucharistii ve shromáždění, vždy oživuje anamnesi - věčnou paměť Boží, která oživuje tajemství které se slaví. Skrze chléb a víno máme účast na společenství církve, která je ve věčné paměti nebeské liturgie. S ním celé shromáždění nachází přístup k nebeské hostině a tak vstupuje do společenství s Nejsvětější Trojicí. Na dvou bočních stěnách jsou obrazy Zvěstování a Narození Páně tajemství vtělení. Bůh k nám sestupuje, aby nás navrátil k Bohu Otci. Nebe a země se spojují tajemstvím lásky Boha Otce, který tvoří a zachraňuje skrze vtělení Slova v Duchu svatém. Žízeň celého lidstva - obraz Samaritánky u studny s Kristem - a jeho očekávání je nakonec dovršeno ve vtělení Slova. V Marii, ženě očekávání, se soustředˇují očekávání mužů a žen všech dob a zázrak Boží lásky, očekávání je splněna díky jejímu svobodnému ano stvoření, které slyší Jeho Slovo a dojde k jeho naplnění. Očekávání lidí konečně dostane svou tvář a tělo. Člověk se může konečně setkat se svým Bohem a vzdát mu chválu a obdiv, nabízet mu nový kult oběti vlastního života ve spojení s jeho nabídkou lásky. Obraz pomazání v Betánii - Žena z Betánie je symbolem celé Církve, která v průběhu všech staletí a různými způsoby i nadále nabízí svému Pánu oběť svého vlastního života. To jsou denní úkony lásky, ticha, které křesťané i nadále nabízí Kristu, věčnému veleknězi, který žije v těle celého lidstva. Vůně oleje - lásky, která se šíří a naplňuje celý dům, je nabídka života přednesena v chlebě a vínu... Celé dějiny spásy v obrazech na stěnách se i nadále ozývají v četbě Písma sv. Všechny příběhy, jsou v nich sjednoceny, moje i tvoje, který jsi poutník na této zemi a jsou přijímány milosrdným pohledem Krista, který má všechno v svých rukou. Kristus se stal člověkem a tak každá nepovedená událost v našem životě je doslova protkána Kristovým tělem, v němž a s ním je uvedena k Otci, a tedy vykoupena. OLTÁŘ Oltář nám připomíná dvě události: obětˇ a velikonoční večeři. Oltář má čtvercový tvar a jeho strany jsou všechny stejně dlouhé. Oltář představuje také čtyři světové strany země a symbolicky připomíná, že Kristus díky své oběti vykoupil všechno a všechny. Na čelní straně stěny je zavěšen bílý kříž, který ukazuje na velikonoční tajemství, které se slaví na oltáři. LAMPA NA OLTÁŘI Tvar lampy na oltáři vychází z tradice starověkých bazilik. Má formu velikonočního vajíčka, které je symbolem nového života - symbolem vzkříšení. Světlo, které vyzařuje, je 4 Mše svatá s poutníky v naší kapli

5 vzkříšený Kristus, světlo, které nikdy nezapadá. Plamen je obrazem sebedarování, obraz lásky a živé víry. Plamen stravuje sama sebe a symbolizuje tak oběť Ježíše, který dal svůj život pro lidi. KŘÍŽ NA OLTÁŘI Kříž na oltáři je kopie nejstaršího zobrazení Krista na území Velké Moravy, z devátého století. Řecká písmena jsou iniciály pro slova: Ježíš Kristus-Světlo- Život-Vítězství. Každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra (1Jan 5,4) a Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? (1Jan 5,5). KADIDELNICE Nachází se v před oltářem. Kromě své role přísně liturgické - činit oběť za hříchy lidu (4, Mz 17, 9-13), vůně kadidla neustále zve, abychom zvěstovali celým našim životem stále slávu Páně: Vydejte příjemnou vůni jako kadidlo a rozvijte se jako květ lilie. Šiřte svou vůni a zpívejte píseň chvály, dobrořečte Hospodinu za všechny jeho skutky! (Sir 39,14). AMBON Jeho tvar je adekvátní k oltáři, ale nepřekáží jeho prioritě, je blízko shromáždění a umožňuje průvod s Evangeliářem a zvěstování velikonočního Slova. Slovo, které sestupuje v liturgii mezi lid se stává tělem a krví těch, kdo jej naslouchají a ho žijí. MADONA S DÍTĚTEM Tato dřevěná socha, pojmenovaná Vánoční Mír, byla vyřezána českým sochařem Ignácem Weirichem ( ). V jemném pohledu Marie, která je cele soustředěna na Ježíška, který odpočívá v jeslích vedle ní, chtěl umělec zachytit klid a mír tajemství Vánoc, kdy se Bůh stal člověkem. REKONSTRUKCE VELEHRADU Vrcholí doba adventní, vzpomínáme narození našeho Pána a zároveň se připravujeme na Jeho druhý příchod ve slávě. Podobné vrcholení příprav zažívá i náš poutní dům Velehrad v Římě. Velehrad po dlouhém období náročného provozu čeká rozsáhlá rekonstrukce. Rozhodli jsme se proto svěřit koordinaci mladému a nadanému architektovi Jiřímu Šťastovi. Ing. arch. Jiří Šťasta pochází z Brna a na Velehradě působí jako koordinátor rekonstrukce našeho poutního domu. První architektonickou studii vytvořil pro Velehrad v roce 2011 a od té doby nastala úzká spolupráce. Jako architekt a mozaikář pracuje také pro Centro Aletti a pod vedením o. Rupnika SJ se věnuje výzdobě liturgických prostorů. Více o jeho činnosti se dozvíte na stránkách První architektonická studie vznikla koncem roku 2010 a od té doby jsme vytvořili více než dva tucty dalších návrhů a možných řešení. V přípravné fázi jsme vedli širokou diskuzi nad budoucím provozem, sbírali inspiraci, jak podobný provoz řeší jinde, a případné náměty konzultovali s odborníky. Je zapotřebí především poutní dům uvést do pořádku se stávající italskou legislativou a jejími normami a využít poslední příležitosti nové římské vyhlášky na navýšení kapacity. 5

6 Skica varianty vstupu do objektu B, atelier Cherubini V objektu A, kde se dnes nachází vrátnice a kaple, budou po rekonstrukci na všech patrech ubytovací kapacity. V přízemí budou lůžka pro hosty a komunitu. Kaple a vrátnice budou přesunuty do větších prostor stávající, zřídka využívané, přednáškové místnosti s archivem. V budově B, kde se dnes poutníci stravují, bude vybavena nová kuchyně a jídelna se zvětšenou kapacitou. Dále je zapotřebí kvůli hygienickým požadavkům vytvořit další sklady potravin a šatny pro personál kuchyně. Pokoje, které přímo sousedí s železnicí, budou kvůli značnému hluku od kolejiště nahrazeny provozním zázemím a ubytovací lůžka budou ponechána pouze při západní straně. Je nutné odstranit stavebně technické problémy týkající se především vlhkosti, zatékající vody z teras a následně vznikajících plísní. Budova C, která se nachází při vstupu do areálu po pravé straně, bude realizována v další etapě výstavby. Ve zmíněné stávající přednáškové místnosti s archivem bude prostorná kaple a vrátnice, kanceláře zaměstnanců a ubytování pro komunitu. V delším křídle, které bude rozděleno na dvě podlaží, budou umístěna lůžka pro hosty. Celkově se tak v poutním areálu navýší kapacita na 60 lůžek pro poutníky a 10 pro dvě komunity. Pokoje v areálu budou zařízeny tak, aby hosté byli ubytováni do jedno, dvou a maximálně třílůžkových pokojů. V areálu budou připraveny tři pokoje s hygienickým zázemím určeným zvláště pro tělesně postižené. V celém areálu by měl být zaveden tzv. kartový hotelový systém, který nahradí stávající klíče od pokojů a umožní snadný přístup do areálu, ovládání vytápění a klimatizace, nákup nápojů při stravování, atd. Dále je zapotřebí provést kompletní revizi rozvodů vody, elektřiny, 6

7

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Slavení křesťanského tajemství

Slavení křesťanského tajemství 1 Slavení křesťanského tajemství Stručný úvod do liturgiky P. Ing. SLLic. Pavel Kopeček Brno 2004 2 První část: Fundamentální liturgika Obsah: 1. Úvod do liturgie 2. Věda o liturgii 3. Teologie liturgie

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 74 16. října 2002 APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE Úvod 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 Jan Pavel biskup služebník Božích služebníků BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 všem věřícím kráčejícím k třetímu tisíciletí pozdrav a apoštolské požehnání 1. S pohledem upřeným na tajemství vtělení

Více

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE 1 ÚVOD 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého postupně vyvinul

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ, SRPEN 2009 Drazí bratři a sestry, mimořádné vydání zpravodaje ukazuje na mimořádné události, které se úzce dotýkají našich farností jako něžný dotek

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro SVATÁ HORA ČÍSLO 4 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro Kardinál Giovanni Coppa na Svaté Hoře Dobrá kniha Pekařský učedník ze

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více