ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI Z OBSAHU:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI Z OBSAHU:"

Transkript

1 číslo 47 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI Z OBSAHU: NA ÚVOD, K ZAMYŠLENÍ, Z NAŠÍ FARNOSTI, SVĚTEC MĚSÍCE A MNOHO DALŠÍHO 1

2 Slavení velikonoc anebo oslava pohádky? Kdyţ jsem poprvé někomu nevěřícímu vyprávěl ve zkratce velikonoční příběh o Jeţíši, tak jsem si připadal, ţe vyprávím pohádku. Hodný a spravedlivý Jeţíš byl zlými lidmi zabit, ale on třetího dne vstal z mrtvých. Vţdyť je to tak skoro v kaţdé pohádce - ţe dobro je silnější neţ zlo a láska je silnější neţ smrt. Je tu ale jeden rozdíl oproti pohádkám. My té velikonoční zvěsti na rozdíl od pohádek opravdu věříme. Věříme: ţe Jeţíš byl skutečně spravedlivý, ţe skutečně zemřel na kříţi, ţe třetího dne vstal z mrtvých. A proto také věříme, ţe poslední slovo v tomto světě nemá: zlo, ale dobro, smrt ale ţivot, nenávist ale láska. Co tedy znamená slavit velikonoce? Nebát se v ţivotě vstupovat i do situací, které vypadají ztracené, nerezignovat, nevzdávat to se sebou, nevzdát to s druhým o. Jiří 2

3 sv. Filip Neri [Philippus Neri] Datum: 26. května, památka Úmrtí: 1595 Patron: humoristů; vzýván při neplodnosti ţen, nemocech končetin; proti zemětřesení Atributy: hůl, klečící, mnich, oratorián, růţenec, srdce Narodil se ve Florencii, matka mu brzy zemřela a otec notář se znovu oţenil. Rodinné prostředí však bylo velmi dobré a přispívalo k rozvíjení cenných Filipových charakterových vlastností u Filipa a on projevoval neobyčejnou dobrotu srdce. Byl čilý a bystrý. Základní vzdělání získal u dominikánů. V 17ti letech odešel ke strýci obchodníkovi do San Germano u opatství Montecassino. Pomáhal mu tam a měl se stát i jeho dědicem, jenţe obchod ho nezajímal. Asi po dvou letech se rozloučil se strýcem a odešel do Říma. Ubytování našel u Galeotta Caccia z Florencie, kterému za byt a chudou stravu vychovával děti. Přitom zvládl i studovat filozofii a teologii na universitě Sapienza. V Římě zatouţil po opravdovém následování rad evangelia a ţil i hodně asketicky, zvláště co se týče postu. Maximálně míval skývu chleba se skromným ovocem, někdy také po tři dny pil pouze vodu. Spával jen krátce, a to na holé podlaze. Nedá se říci, ţe by si připouštěl starosti o zítřek, ţil především přítomnost. Kdyţ mohl, stavoval se v římských svatyních a katakombách, kde se vroucně modlil. Ve dne studoval a učil své svěřence. Hovořil-li s druhými lidmi, býval otevřený, rád ţertoval i ochotně pomáhal, kde bylo třeba. Od 21 let se také začal angaţoval jako asistent u poutníků. Po třech letech studií cítil, ţe věda svádí k pýše, proto se rozhodl působit jen jako křesťanský laik a přivádět k Bohu druhé. Místo učeností chtěl církvi slouţit účinnou láskou, jak se k tomu před kříţem rozhodl. 3

4 Ve svých 23 letech, r. 1538, začal s horlivostí pečovat o nemocné. Docházel za nimi do nemocnic i domů, čistil jim byty, vyţebrával pro ně pokrmy, těšil je a napomínal k trpělivosti. Také jim poskytoval duchovní pomoc a s nimi se modlil. Navíc se zabýval i opuštěnými a zanedbanými toulajícími se dětmi. S dětmi býval dítětem, aby je vedl k Bohu. Chudým dívkám sháněl sluţbu v rodinách, poutníky vodil do slušných pohostinství. Mezi Římany měl dobrou pověst a viděli v něm vzor. S horlivostí také mluvíval na veřejných prostranstvích o Bohu. Ignác z Loyoly, jenţ byl tehdy v Římě, ho přirovnával ke zvonu na věţi, který je mimo chrám a zve lidi k Bohu. V roce 1548 Filip s dalšími zboţnými muţi zaloţil bratrstvo Nejsvětejší Trojice s úkolem pečovat o poutníky. Poměrně brzy zbudoval rozsáhlý poutnický dům, v němţ členové přijímali poutníky a pečovali o ně. V sousedním domě chudým poutnicím posluhovaly paní a dívky. Filipova pomoc byla tak vynikající, ţe ve Svatém roce 1550 bylo bratrstvo vzorem i pro jiné pomocné organizace. V dalším roce, ve 36ti letech, se Filip na naléhání svého zpovědníka stal knězem. Od té doby hodně času trávil i ve zpovědnici a obrácené hříšníky utvrzoval v dobrém. Úzkostlivé duši dovedl dokázat, ţe cítí-li se hříšná, přijde do nebe, neboť Kristus byl ukřiţován za hříšníky, nikoli za spravedlivé. Kdo si jeho Krví smyl hříchy a nenávidí je, má otevřené nebe. Pro kaţdého měl účinné slovo. O tři roky později vznikla kolem něho komunita při kostele San Girolamo della Carità, do které se zapojili i kněţí a mnozí jeho přátelé. Filip dal vznik oratoriu s programem slouţit Bohu s radostí, v němţ byl prostor nejen pro modlitby, ale jednalo se o originální instituci s náboţenským i kulturním programem. Přístup tam měli všichni, šlechtici i prostí lidé, duchovní osoby, dělníci i umělci, zboţní lidé i zvědavci. Kdokoliv chtěl, mohl přijít a kdykoliv odejít. Program, který v oratoriu probíhal, slouţil k náboţenskému prohloubení, poučení i k osvěţení. Četlo se tam z vybraných knih, ať uţ ţivotopisů světců, z dějin církve, z duchovní naučné literatury, vţdy po menších částech, za kterými následovaly připomínky přítomných. Tento způsob poskytoval větší uţitek a učil i vyjadřovat se. Také se zpívalo, později i s hudbou. Bylo pamatováno téţ na potřebný pohyb a tak s oratoriány chodíval Filip do přírody, kde se hrávaly hry. Některé procházky byly spojeny s návštěvou 4

5 kostela nebo občerstvením. Filip uměl být veselý a druhé k veselosti nabádal, ovšem s připomínkou, aby nehřešili. Věděl, ţe jen čisté duše jsou schopny nevinné radosti, pramenící z Boha. Dokazoval, ţe veselost není překáţkou svatosti. Také proto se mu přezdívalo "Veselý svatý", ale říkalo se mu i "Pippo bono"- "dobrý Filip". Členové oratoria se střídali ve sluţbě nemocným. Oratorium se časem rozdělilo na kněţské a sekulární skupiny. První byla zaměřena na úkoly ve sluţbě církve. Filip často opakoval svým spolubratrům: "Naše jediná regule je láska." Navazoval přátelství s významnými osobami, ale ţivě se zajímal i o prosté lidi a chlapce, které uměl pobavit i poučit. Měl také dar rozeznávat, co církvi prospěje. Podle toho jednal a radil i papeţům. Přitom byl velmi pokorným a ač byl obecně povaţován za světce, sám se povaţoval za hříšníka. Odmítal pocty a modlíval se: "Pane, drţ Filipa, nebo tě Filip zradí." Všestrannou činností získal dosti přátel i nepřátel, kteří ho chtěli znemoţnit, ale Filip se obdivuhodně vypořádal se vším příkořím. Měl také mystické záţitky. Největší jeho láskou byla eucharistie. Při mši svaté zůstával někdy ve vytrţení stát jako socha velmi dlouho s ozářenou tváří. Horoucně miloval Pannu Marii. Několikrát mu prý byla nabízena kardinálská hodnost, ale nepřijal ji. Přijal však správu kostela San Giovanni dei Fiorentini, kde v roce 1564 vznikla skupina oratoriánských kněţí. V roce 1575 se Kongregaci Oratoře dostalo papeţského schválení a Řehoř XIII. dal oratoriánům kostel Santa Maria Valicella. Ten přestavěli na podstatně větší i s velkou oratoří. Filip tam proţil svá poslední léta. Často býval nemocen a čtyřikrát zaopatřen svátostmi nemocných. Kdyţ se mu lékaři marně snaţili zastavit chrlení krve, řekl jim: "Běţte i se svými léky, poţil jsem lepšího léku!" Na svátek Boţího Těla se naposled vyzpovídal, odslouţil i mši svatou, nechal si číst z Bernardina Sienského a ve večerních hodinách zemřel ve věku 80ti let. Blahořečen byl asi v roce 1600 a kanonizován v roce 1622 Řehořem XV. Jeho ostatky jsou od blahořečení uloţeny v jím přebudovaném mariánském kostele "Chiesa Nuova" na hlavní ulici Viktora Emanuela. 5

6 Sv. Filip nás vybízí ke dvěma jakoby protichůdným věcem: Ţít s radostí a přitom s vědomím, ţe můţeme být náhle odvoláni na věčnost. Znamená to radovat se před Boţí tváří uţ na zemi, ale to je moţné jen s čistým srdcem. Budu pamatovat na denní zpytování svědomí se vzbuzením lítosti i dobrým předsevzetím. Čištění varhan Na přelomu března a dubna se hlavně varhaníci dočkali opravy varhan. Bylo nutné vyčistit všechny píšťaly a celou konstrukci uvnitř, které se vlastně od výroby nikdo nedotkl a které hodně utrpěly nedávným restaurováním maleb. Ve varhanách byly kousky omítky, silná vrstva prachu a mnoho dalšího nepořádku. Jelikoţ naše varhany nejsou zrovna dobře konstrukčně řešené, vevnitř není místo, musel se rozebrat celý hlavní stroj, coţ je přibliţně devět set píšťal, aby se varhanář dostal všude. Varhany jsou tedy vyčištěné, naladěné a opraveny všechny závady. Nyní hraje vše tak, jak má, a celkový zvuk je jasnější. V blízké budoucnosti se ještě plánují některé drobnější úpravy v pedálových rejstřících. Chci upřímně poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas a pomáhali varhanářům. Váţím si toho nejen proto, ţe na naše varhany hraju asi nejvíce, ale i proto, ţe jsem kvůli zaměstnání sám nemohl pomoct. A tak snad nám náš královský nástroj bude ještě dost dlouho dobře slouţit a sluţba varhanní ať je vţdy k větší cti a chvále Boţí. Václav Šablatura 6

7 BISCUP aneb Diecézní setkání mládeže ve Štramberku Motto letošního diecézního setkání mládeţe s o. biskupem bylo: V Kristu zapusťte kořeny, na Něm postavte základy, pevně se drţte víry. (srov. Kol 2, 7) V pátek 8. dubna se od 16 hodin začali sjíţdět mladí z naší ostravsko opavské diecéze, která má 11 děkanátů, do Štramberku, kde mělo v 19 hodin vypuknout diecézní setkání mládeţe. Mladí, těšící se na setkání přijeli auty, vlaky, zájezdovými autobusy nebo na motorce, někteří místní přišli pěšky, jiní dojeli na kolech. Náš děkanát Nový Jičín měl na starost organizaci a pořadatelskou sluţbu. Účastníky setkání jsme vítali na všech příjezdových cestách a na zastávkách do Štramberku. Někteří obyvatelé Štramberku se nás ptali, jestli se tady konají nějaké motorkářské závody nebo jestli čekáme na příjezd pana prezidenta, kdyţ je všude tolik lidí a hlavně organizátorů v barevných vestách s vlaječkami. Tak jsme jim rádi vysvětlili o jakou akci jde, z čehoţ byli překvapeni, kolik ţe to lidí tady přijelo. V pátek večer měla na náměstí koncert hudební skupina Credenc z Ostravy. Poté přijel otec biskup František, který řekl pár slov na úvod a tím vlastně celé setkání zahájil. Dále také otec Kamil Strak z Diecézního střediska mládeţe ze Staré Vsi nad Ondřejnicí řekl, ţe jsme všichni na jedné lodi a proto nemůţeme v ţivotě jeden bez druhého ţít. Bez dobrého slova, pochopení, přátelství a vzájemné lásky. Od 21. hodiny byl divadelním souborem z Litomyšle velice poutavě odehrán muzikál Umučení Jeţíše Krista. Vrcholem prvního dne setkání byla adorace v místním kostele svatého Jana Nepomuckého. Okolo půlnoci uţ se všichni přesunuli ke spánku do základní školy. Sobotní ráno jsme zahájili modlitbou v tělocvičně a po snídani byly pro účastníky připraveny workshopy, ve kterých se mohli blíţe seznámit s různými hosty a poslechnout si přednášku o tématech, které zajímají dnešního mladého člověka. Jako přednášející hosté byli například pan Jiří Čunek, který mluvil o křesťanovi a politice a o tom, jak lze tyto dvě stránky spojit pro lepší ţivot ve světě. Dalším hostem byl také dlouholetý závodník pan Tomáš Tomeček, který ve své tatrovce jezdí kaţdoročně Dakarskou Rallye v pouštní oblasti. Přijel trošku netradičně, přímo ve svém zavodním voze nákladním autě Tatra. 7

8 Po modlitbě Anděl Páně byl ve školní kuchyni připraven oběd a velké krabice plné neuvěřitelně výborných koláčů. Ve 14 hodin jsme se na náměstí sešli a otec biskup zahájil kříţovou cestu. Celkově, jak účastníků, tak místních šlo na kříţovou cestu skoro 800 lidí. Při této cestě jsme si měli uvědomit to, z čeho vycházíme naše kořeny, o tom otec biskup mluvil a vyzval nás, abychom nad tím při této cestě hlouběji přemýšleli. Po cestě jsme měli čtyři zastavení kříţové cesty a pokaţdé jsme se kaţdý jednotlivě měli zamyslet třeba nad tím, jak můţeme my být prospěšní druhým nebo co se všechno můţeme od druhých naučit. Naše kříţová cesta vrcholila u Kamenárky ve Štramberku. Tam byl na nejvyšším místě vztyčen kříţ, který byl symbolem celého setkání. V Kamenárce jsme od hodin slavili společně mši svatou s 25 kněţími a otcem biskupem. Opravdu musíme a chceme děkovat Pánu, za všechno co jsme od Něj dostali a neustále dostáváme a také za počasí, které nás chvilkami strašilo tím, ţe se pokazí, ale nakonec bylo pěkné a nikdo nepotřeboval ani deštník ani pláštěnku:-). Perfektně se to podařilo!:-) Proţili jsme pěkně dva víkendové dny, společně jsme se mohli více poznávat a dozvědět se nové informace z různých ţivotních stran. Poděkování patří všem, kteří se za toto setkání modlili, opravdu to bylo poznat, ţe jste na nás duchovně pamatovali, také všem, kteří pekli koláče a buchty, pomáhali s organizací anebo se na setkání přišli podívat. :-) Uţ teď se těším na další setkání!:-) A určitě nejsem sama!:-) Anna Štefková 8

9 Chalupa chlapů První dubnový víkend se uskutečnila jiţ tradiční chalupa chlapského společenství. Tentokrát jsme pro ubytování vyuţili faru v krásném prostředí v Malenovicích Borové. Po přátelském přivítání jsme vyslechli dvě přednášky místního faráře Karla Slívy z cyklu Jeţíš uzdravuje. Diskuse k daným tématům, zpěvy, kytary a bubny bylo slyšet aţ do pozdních nočních hodin. Posilou do nového dne byla ranní mše svatá slouţená pro nás otcem Jiřím Ramíkem v přilehlém kostele. Po snídani nás otec Jiří obohatil myšlenkami během své přednášky s názvem Svátost smíření. Po duchovním pokrmu bylo potřeba něco udělat také pro své tělo. Vyrazili jsme tedy na nejvyšší horu Beskyd. Celý výstup jsme spojili se zastaveními kříţové cesty. Ve dvě odpoledne jsme dorazili na samotný vrchol Lysé hory. Orosená odměna a polévka nám opravdu přišly vhod. Po pořízení společné fotografie jsme se vydali jinou cestou zpět na faru. Ve večerních hodinách byla pro nás přichystána přednáška v podání Hany Baránkové o efektivní komunikaci ve sloţitých situacích. Po nedělní mši svaté jsme ještě chvíli poseděli, rozebrali poslední témata a pak posilněni duchovními záţitky jsme se vydali do svých domovů za svými rodinami. Petr Buzek 9

10 Co se děje v Katolickém domě V letošním roce bylo v Katolickém domě opět pořádně rušno. Uţ 7. ledna to rozjeli naši skauti se svým Skautským plesem. Poté následovali florbalisti, zahrádkáři, volejbalisté, Retrobál, swingoví příznivci, country nadšenci, Školský bál, Plesk a nakonec Direkt. Celkem 10 plesů. Mezitím probíhaly taneční kurzy manţelských párů. 29. Ledna bylo poděkováno koledníkům Tříkrálové sbírky. 2. února zde oslavili vietnamští občané svého Silvestra. 2. března byla v půdních prostorách otevřena galerie Kamila Mrvy. Na konci března za námi přijel Libor Uher se svou horolezeckou přednáškou o zdolání vrcholu Gasherbrum I. a II. Malý sál byl zaplněn do posledního místečka. Jednou z největších akcí je bezpochyby Kopřiva ročník přehlídky netradičních divadel. Dále jsme se mohli dozvědět o Přirozeném plánování rodičovství v podání MUDr. Marii Fridrichové. Mezi další pravidelné setkání v prostorách Katolického domu patří: Kavárny, Biblické hodiny, přípravy dětí na 1. sv. přijímání a Seniorské odpoledne. A teď pozvání na to, co nás čeká: 14. dubna 2011 Jarní koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice 8. května 2011 Svátek matek KDU-ČSL zve všechny, zvláště maminky na posezení a občerstvení do malého sálu Katolického domu po hlavní mši sv. 29. května 2011 od 15 hodin Skautská pohádka, výtěţek z této akce bude věnován na adopci na dálku 19. června 2011 Charitativní koncert Dudlík 26. června 2011 Letní den pro Kopřivnici Děkuji všem, co se jakkoli podíleli na zdárném průběhu těchto akcí. Uvítám vaše náměty, nápady a nabídky další spolupráce. Stanislav Šimíček provozní ředitel Katolického domu v Kopřivnici 10

11 KDU-ČSL v novém Městská organizace KDU-ČSL v Kopřivnici má nové vedení. Členové místní organizace si 14. března zvolili za předsedu Stanislava Šimíčka (30). Prvním místopředsedou se stal Petr Lebeda MBA (37), druhou místopředsedkyní Mgr. Michaela Kopřivová (41) a jednatelem Ing. Daniel Kopřiva (39). Nové předsednictvo poděkovalo bývalému předsedovi Ing. Jaroslavu Šulovi za jeho dlouholetý přínos a práci pro organizaci. S novým vedením se můţete blíţe seznámit 8. května po velké mši sv. v katolickém domě, kdy slavíme den matek. KDU k této příleţitosti připravilo občerstvení, výtvarný program pro děti (i maminky). Zveme taky tatínky (akce - pivo za deset). Daniel Kopřiva Petr Lebeda Stanislav Šimíček Michaela Kopřivová 11

12 Kalendárium Co se událo Misijní koláč v naší farnosti Pěvecké vystoupení Popelka Nazaretská v podání mládeţe z Ostravy V podání Vítě Marčíka byly v kostele odehrány Moravské Pašije Diecézní setkání mládeţe ve farnosti Štramberk s o. biskupem Lobkowiczem Pouť KDU-ČSL na sv. Hostýn Co nás čeká Zelený Čtvrtek 9.00h. katedrála Boţského Spasitele v Ostravě svěcení olejů: pro katechumeny, kněze a nemocné Velký Pátek Dne přísného půstu od masa a újmy Bílá Sobota Celodenní adorace u Boţího hrobu v našem kostele Neděle Zmrtvýchvstání Páně Pokladničky s postní almuţnou Postní spoření peněz věřících ve farnosti Svátek sv. Josefa Dělníka Den Matek Farní pouť na Cvilín a do Krnova za otcem Karlem Doleţelem Kněţské svěcení v Ostravě, v katedrále Boţského Spasitele první Svaté přijímání 12

13 POZDRAV OD Broučků a Cvrčků Pozvání na schůzky a akce Broučků: 20. dubna 2011 Jarní procházka sraz v 9h u Davidů (Záhumenní 739), nevyjde-li počasí, zůstaneme u Davidů. Na zahradě bude trampolína! Sebou: dobrou obuv, sváču, kočár nebo nosítko na děti). 4. května 2011 ve škole sv. Zdislavy od 9h. Sebou: přezůvky, dětem zubní kartáček a pastu (po pohádce Jak pejska bolel zoubek nacvičíme čištění zubů). 18. května 2011 Návštěva u Holubů od 9h, bude-li hezky, vyjdeme na malý výlet, směr Janíkova louka. Sebou: svačinu, kočáry nebo dobré boty. 1. června 2011 Návštěva u Kupčíků (na Pasekách) a procházka ke kapličce, sraz je v 9h u Kupčíků. Sebou: dobré botky, svačinku 15. června 2011 Návštěva u Kostelníků od 9h a malý výlet do lesa. Sebou: dobré botky, svačinku 29. června 2011 Zakončení školního roku, sraz v 9h u Bowlingu (blízko koupaliště v Kopřivnici). Sebou: dobré botky, svačinku. CVRČCI se také schází jednou za čtrnáct dnů, je nás však málo Zveme tedy mezi sebe další předškolní děti a také jejich sourozence a rodiče. Další schůzka bude ve středu 27. dubna od 15h ve škole sv. Zdislavy. 11. května 2011 malý výlet na Bílou horu a k soše Panny Marie, sraz je v 15:30h u Macků (Záhumenní 715), za nepříznivého počasí zůstáváme u Macků doma. Sebou: pevné botky, svačinu. 13

14 14

15 15

16 Zelený čtvrtek Sedlnice Kopřivnice Lubina Velikonoční bohoslužby 2011 Velký pátek Kopřivnice kříţová cesta Sedlnice Kopřivnice Lubina Bílá sobota Kopřivnice - adorace u Boţího hrobu Sedlnice Lubina Kopřivnice Velikonoční neděle Kopřivnice 8 15 Sedlnice 8 30 Lubina 9 45 Kopřivnice Kopřivnice - Svátostné poţehnání Pension Velikonoční pondělí Kopřivnice 8 15 Sedlnice 8 30 Lubina 9 45 Kopřivnice Redakce přeje všem čtenářům radostné proţití Velikonoc. Další číslo časopisu vyjde před prázdninami. Časopis je moţno si přečíst i na farním webu: 16

Farní zpravodaj. 2013 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec

Farní zpravodaj. 2013 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec Farní zpravodaj 2013 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE? Váţení čtenáři, v úvodu zpravodaje, který právě otevíráte, naleznete pastýřský list s povzbuzením,

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září

Farní zpravodaj. 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září Farní zpravodaj 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září Váţení farníci, proţíváme krásné zářijové období. Pro mnohé skončila doba prázdnin, dovolených a hodně dětí stojí na začátku školních

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU 2 AVE LISTOPAD 2010 21. listopadu ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMSKÉM CHRÁMĚ Spolu s východními křesťany slavíme uvedení Panny Marie do chrámu, v němţ se snad jiţ jako tříletá

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Farní zpravodaj 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Váţení farníci, všem čtenářům Farního zpravodaje přeji pokoj a dobro. V úţasném čase před Velikonočními svátky, v postní době,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci, Milí farníci, 1 ÚVODNÍ SLOVO kdyţ bude končit měsíc březen, tak budeme stát těsně před velikonocemi. Víme, ţe tyto svátky jsou první a poslední příčinou naší víry, pro kterou si nás vyvolil sám Jeţíš Kristus.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více