ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI Z OBSAHU:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI Z OBSAHU:"

Transkript

1 číslo 47 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI Z OBSAHU: NA ÚVOD, K ZAMYŠLENÍ, Z NAŠÍ FARNOSTI, SVĚTEC MĚSÍCE A MNOHO DALŠÍHO 1

2 Slavení velikonoc anebo oslava pohádky? Kdyţ jsem poprvé někomu nevěřícímu vyprávěl ve zkratce velikonoční příběh o Jeţíši, tak jsem si připadal, ţe vyprávím pohádku. Hodný a spravedlivý Jeţíš byl zlými lidmi zabit, ale on třetího dne vstal z mrtvých. Vţdyť je to tak skoro v kaţdé pohádce - ţe dobro je silnější neţ zlo a láska je silnější neţ smrt. Je tu ale jeden rozdíl oproti pohádkám. My té velikonoční zvěsti na rozdíl od pohádek opravdu věříme. Věříme: ţe Jeţíš byl skutečně spravedlivý, ţe skutečně zemřel na kříţi, ţe třetího dne vstal z mrtvých. A proto také věříme, ţe poslední slovo v tomto světě nemá: zlo, ale dobro, smrt ale ţivot, nenávist ale láska. Co tedy znamená slavit velikonoce? Nebát se v ţivotě vstupovat i do situací, které vypadají ztracené, nerezignovat, nevzdávat to se sebou, nevzdát to s druhým o. Jiří 2

3 sv. Filip Neri [Philippus Neri] Datum: 26. května, památka Úmrtí: 1595 Patron: humoristů; vzýván při neplodnosti ţen, nemocech končetin; proti zemětřesení Atributy: hůl, klečící, mnich, oratorián, růţenec, srdce Narodil se ve Florencii, matka mu brzy zemřela a otec notář se znovu oţenil. Rodinné prostředí však bylo velmi dobré a přispívalo k rozvíjení cenných Filipových charakterových vlastností u Filipa a on projevoval neobyčejnou dobrotu srdce. Byl čilý a bystrý. Základní vzdělání získal u dominikánů. V 17ti letech odešel ke strýci obchodníkovi do San Germano u opatství Montecassino. Pomáhal mu tam a měl se stát i jeho dědicem, jenţe obchod ho nezajímal. Asi po dvou letech se rozloučil se strýcem a odešel do Říma. Ubytování našel u Galeotta Caccia z Florencie, kterému za byt a chudou stravu vychovával děti. Přitom zvládl i studovat filozofii a teologii na universitě Sapienza. V Římě zatouţil po opravdovém následování rad evangelia a ţil i hodně asketicky, zvláště co se týče postu. Maximálně míval skývu chleba se skromným ovocem, někdy také po tři dny pil pouze vodu. Spával jen krátce, a to na holé podlaze. Nedá se říci, ţe by si připouštěl starosti o zítřek, ţil především přítomnost. Kdyţ mohl, stavoval se v římských svatyních a katakombách, kde se vroucně modlil. Ve dne studoval a učil své svěřence. Hovořil-li s druhými lidmi, býval otevřený, rád ţertoval i ochotně pomáhal, kde bylo třeba. Od 21 let se také začal angaţoval jako asistent u poutníků. Po třech letech studií cítil, ţe věda svádí k pýše, proto se rozhodl působit jen jako křesťanský laik a přivádět k Bohu druhé. Místo učeností chtěl církvi slouţit účinnou láskou, jak se k tomu před kříţem rozhodl. 3

4 Ve svých 23 letech, r. 1538, začal s horlivostí pečovat o nemocné. Docházel za nimi do nemocnic i domů, čistil jim byty, vyţebrával pro ně pokrmy, těšil je a napomínal k trpělivosti. Také jim poskytoval duchovní pomoc a s nimi se modlil. Navíc se zabýval i opuštěnými a zanedbanými toulajícími se dětmi. S dětmi býval dítětem, aby je vedl k Bohu. Chudým dívkám sháněl sluţbu v rodinách, poutníky vodil do slušných pohostinství. Mezi Římany měl dobrou pověst a viděli v něm vzor. S horlivostí také mluvíval na veřejných prostranstvích o Bohu. Ignác z Loyoly, jenţ byl tehdy v Římě, ho přirovnával ke zvonu na věţi, který je mimo chrám a zve lidi k Bohu. V roce 1548 Filip s dalšími zboţnými muţi zaloţil bratrstvo Nejsvětejší Trojice s úkolem pečovat o poutníky. Poměrně brzy zbudoval rozsáhlý poutnický dům, v němţ členové přijímali poutníky a pečovali o ně. V sousedním domě chudým poutnicím posluhovaly paní a dívky. Filipova pomoc byla tak vynikající, ţe ve Svatém roce 1550 bylo bratrstvo vzorem i pro jiné pomocné organizace. V dalším roce, ve 36ti letech, se Filip na naléhání svého zpovědníka stal knězem. Od té doby hodně času trávil i ve zpovědnici a obrácené hříšníky utvrzoval v dobrém. Úzkostlivé duši dovedl dokázat, ţe cítí-li se hříšná, přijde do nebe, neboť Kristus byl ukřiţován za hříšníky, nikoli za spravedlivé. Kdo si jeho Krví smyl hříchy a nenávidí je, má otevřené nebe. Pro kaţdého měl účinné slovo. O tři roky později vznikla kolem něho komunita při kostele San Girolamo della Carità, do které se zapojili i kněţí a mnozí jeho přátelé. Filip dal vznik oratoriu s programem slouţit Bohu s radostí, v němţ byl prostor nejen pro modlitby, ale jednalo se o originální instituci s náboţenským i kulturním programem. Přístup tam měli všichni, šlechtici i prostí lidé, duchovní osoby, dělníci i umělci, zboţní lidé i zvědavci. Kdokoliv chtěl, mohl přijít a kdykoliv odejít. Program, který v oratoriu probíhal, slouţil k náboţenskému prohloubení, poučení i k osvěţení. Četlo se tam z vybraných knih, ať uţ ţivotopisů světců, z dějin církve, z duchovní naučné literatury, vţdy po menších částech, za kterými následovaly připomínky přítomných. Tento způsob poskytoval větší uţitek a učil i vyjadřovat se. Také se zpívalo, později i s hudbou. Bylo pamatováno téţ na potřebný pohyb a tak s oratoriány chodíval Filip do přírody, kde se hrávaly hry. Některé procházky byly spojeny s návštěvou 4

5 kostela nebo občerstvením. Filip uměl být veselý a druhé k veselosti nabádal, ovšem s připomínkou, aby nehřešili. Věděl, ţe jen čisté duše jsou schopny nevinné radosti, pramenící z Boha. Dokazoval, ţe veselost není překáţkou svatosti. Také proto se mu přezdívalo "Veselý svatý", ale říkalo se mu i "Pippo bono"- "dobrý Filip". Členové oratoria se střídali ve sluţbě nemocným. Oratorium se časem rozdělilo na kněţské a sekulární skupiny. První byla zaměřena na úkoly ve sluţbě církve. Filip často opakoval svým spolubratrům: "Naše jediná regule je láska." Navazoval přátelství s významnými osobami, ale ţivě se zajímal i o prosté lidi a chlapce, které uměl pobavit i poučit. Měl také dar rozeznávat, co církvi prospěje. Podle toho jednal a radil i papeţům. Přitom byl velmi pokorným a ač byl obecně povaţován za světce, sám se povaţoval za hříšníka. Odmítal pocty a modlíval se: "Pane, drţ Filipa, nebo tě Filip zradí." Všestrannou činností získal dosti přátel i nepřátel, kteří ho chtěli znemoţnit, ale Filip se obdivuhodně vypořádal se vším příkořím. Měl také mystické záţitky. Největší jeho láskou byla eucharistie. Při mši svaté zůstával někdy ve vytrţení stát jako socha velmi dlouho s ozářenou tváří. Horoucně miloval Pannu Marii. Několikrát mu prý byla nabízena kardinálská hodnost, ale nepřijal ji. Přijal však správu kostela San Giovanni dei Fiorentini, kde v roce 1564 vznikla skupina oratoriánských kněţí. V roce 1575 se Kongregaci Oratoře dostalo papeţského schválení a Řehoř XIII. dal oratoriánům kostel Santa Maria Valicella. Ten přestavěli na podstatně větší i s velkou oratoří. Filip tam proţil svá poslední léta. Často býval nemocen a čtyřikrát zaopatřen svátostmi nemocných. Kdyţ se mu lékaři marně snaţili zastavit chrlení krve, řekl jim: "Běţte i se svými léky, poţil jsem lepšího léku!" Na svátek Boţího Těla se naposled vyzpovídal, odslouţil i mši svatou, nechal si číst z Bernardina Sienského a ve večerních hodinách zemřel ve věku 80ti let. Blahořečen byl asi v roce 1600 a kanonizován v roce 1622 Řehořem XV. Jeho ostatky jsou od blahořečení uloţeny v jím přebudovaném mariánském kostele "Chiesa Nuova" na hlavní ulici Viktora Emanuela. 5

6 Sv. Filip nás vybízí ke dvěma jakoby protichůdným věcem: Ţít s radostí a přitom s vědomím, ţe můţeme být náhle odvoláni na věčnost. Znamená to radovat se před Boţí tváří uţ na zemi, ale to je moţné jen s čistým srdcem. Budu pamatovat na denní zpytování svědomí se vzbuzením lítosti i dobrým předsevzetím. Čištění varhan Na přelomu března a dubna se hlavně varhaníci dočkali opravy varhan. Bylo nutné vyčistit všechny píšťaly a celou konstrukci uvnitř, které se vlastně od výroby nikdo nedotkl a které hodně utrpěly nedávným restaurováním maleb. Ve varhanách byly kousky omítky, silná vrstva prachu a mnoho dalšího nepořádku. Jelikoţ naše varhany nejsou zrovna dobře konstrukčně řešené, vevnitř není místo, musel se rozebrat celý hlavní stroj, coţ je přibliţně devět set píšťal, aby se varhanář dostal všude. Varhany jsou tedy vyčištěné, naladěné a opraveny všechny závady. Nyní hraje vše tak, jak má, a celkový zvuk je jasnější. V blízké budoucnosti se ještě plánují některé drobnější úpravy v pedálových rejstřících. Chci upřímně poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas a pomáhali varhanářům. Váţím si toho nejen proto, ţe na naše varhany hraju asi nejvíce, ale i proto, ţe jsem kvůli zaměstnání sám nemohl pomoct. A tak snad nám náš královský nástroj bude ještě dost dlouho dobře slouţit a sluţba varhanní ať je vţdy k větší cti a chvále Boţí. Václav Šablatura 6

7 BISCUP aneb Diecézní setkání mládeže ve Štramberku Motto letošního diecézního setkání mládeţe s o. biskupem bylo: V Kristu zapusťte kořeny, na Něm postavte základy, pevně se drţte víry. (srov. Kol 2, 7) V pátek 8. dubna se od 16 hodin začali sjíţdět mladí z naší ostravsko opavské diecéze, která má 11 děkanátů, do Štramberku, kde mělo v 19 hodin vypuknout diecézní setkání mládeţe. Mladí, těšící se na setkání přijeli auty, vlaky, zájezdovými autobusy nebo na motorce, někteří místní přišli pěšky, jiní dojeli na kolech. Náš děkanát Nový Jičín měl na starost organizaci a pořadatelskou sluţbu. Účastníky setkání jsme vítali na všech příjezdových cestách a na zastávkách do Štramberku. Někteří obyvatelé Štramberku se nás ptali, jestli se tady konají nějaké motorkářské závody nebo jestli čekáme na příjezd pana prezidenta, kdyţ je všude tolik lidí a hlavně organizátorů v barevných vestách s vlaječkami. Tak jsme jim rádi vysvětlili o jakou akci jde, z čehoţ byli překvapeni, kolik ţe to lidí tady přijelo. V pátek večer měla na náměstí koncert hudební skupina Credenc z Ostravy. Poté přijel otec biskup František, který řekl pár slov na úvod a tím vlastně celé setkání zahájil. Dále také otec Kamil Strak z Diecézního střediska mládeţe ze Staré Vsi nad Ondřejnicí řekl, ţe jsme všichni na jedné lodi a proto nemůţeme v ţivotě jeden bez druhého ţít. Bez dobrého slova, pochopení, přátelství a vzájemné lásky. Od 21. hodiny byl divadelním souborem z Litomyšle velice poutavě odehrán muzikál Umučení Jeţíše Krista. Vrcholem prvního dne setkání byla adorace v místním kostele svatého Jana Nepomuckého. Okolo půlnoci uţ se všichni přesunuli ke spánku do základní školy. Sobotní ráno jsme zahájili modlitbou v tělocvičně a po snídani byly pro účastníky připraveny workshopy, ve kterých se mohli blíţe seznámit s různými hosty a poslechnout si přednášku o tématech, které zajímají dnešního mladého člověka. Jako přednášející hosté byli například pan Jiří Čunek, který mluvil o křesťanovi a politice a o tom, jak lze tyto dvě stránky spojit pro lepší ţivot ve světě. Dalším hostem byl také dlouholetý závodník pan Tomáš Tomeček, který ve své tatrovce jezdí kaţdoročně Dakarskou Rallye v pouštní oblasti. Přijel trošku netradičně, přímo ve svém zavodním voze nákladním autě Tatra. 7

8 Po modlitbě Anděl Páně byl ve školní kuchyni připraven oběd a velké krabice plné neuvěřitelně výborných koláčů. Ve 14 hodin jsme se na náměstí sešli a otec biskup zahájil kříţovou cestu. Celkově, jak účastníků, tak místních šlo na kříţovou cestu skoro 800 lidí. Při této cestě jsme si měli uvědomit to, z čeho vycházíme naše kořeny, o tom otec biskup mluvil a vyzval nás, abychom nad tím při této cestě hlouběji přemýšleli. Po cestě jsme měli čtyři zastavení kříţové cesty a pokaţdé jsme se kaţdý jednotlivě měli zamyslet třeba nad tím, jak můţeme my být prospěšní druhým nebo co se všechno můţeme od druhých naučit. Naše kříţová cesta vrcholila u Kamenárky ve Štramberku. Tam byl na nejvyšším místě vztyčen kříţ, který byl symbolem celého setkání. V Kamenárce jsme od hodin slavili společně mši svatou s 25 kněţími a otcem biskupem. Opravdu musíme a chceme děkovat Pánu, za všechno co jsme od Něj dostali a neustále dostáváme a také za počasí, které nás chvilkami strašilo tím, ţe se pokazí, ale nakonec bylo pěkné a nikdo nepotřeboval ani deštník ani pláštěnku:-). Perfektně se to podařilo!:-) Proţili jsme pěkně dva víkendové dny, společně jsme se mohli více poznávat a dozvědět se nové informace z různých ţivotních stran. Poděkování patří všem, kteří se za toto setkání modlili, opravdu to bylo poznat, ţe jste na nás duchovně pamatovali, také všem, kteří pekli koláče a buchty, pomáhali s organizací anebo se na setkání přišli podívat. :-) Uţ teď se těším na další setkání!:-) A určitě nejsem sama!:-) Anna Štefková 8

9 Chalupa chlapů První dubnový víkend se uskutečnila jiţ tradiční chalupa chlapského společenství. Tentokrát jsme pro ubytování vyuţili faru v krásném prostředí v Malenovicích Borové. Po přátelském přivítání jsme vyslechli dvě přednášky místního faráře Karla Slívy z cyklu Jeţíš uzdravuje. Diskuse k daným tématům, zpěvy, kytary a bubny bylo slyšet aţ do pozdních nočních hodin. Posilou do nového dne byla ranní mše svatá slouţená pro nás otcem Jiřím Ramíkem v přilehlém kostele. Po snídani nás otec Jiří obohatil myšlenkami během své přednášky s názvem Svátost smíření. Po duchovním pokrmu bylo potřeba něco udělat také pro své tělo. Vyrazili jsme tedy na nejvyšší horu Beskyd. Celý výstup jsme spojili se zastaveními kříţové cesty. Ve dvě odpoledne jsme dorazili na samotný vrchol Lysé hory. Orosená odměna a polévka nám opravdu přišly vhod. Po pořízení společné fotografie jsme se vydali jinou cestou zpět na faru. Ve večerních hodinách byla pro nás přichystána přednáška v podání Hany Baránkové o efektivní komunikaci ve sloţitých situacích. Po nedělní mši svaté jsme ještě chvíli poseděli, rozebrali poslední témata a pak posilněni duchovními záţitky jsme se vydali do svých domovů za svými rodinami. Petr Buzek 9

10 Co se děje v Katolickém domě V letošním roce bylo v Katolickém domě opět pořádně rušno. Uţ 7. ledna to rozjeli naši skauti se svým Skautským plesem. Poté následovali florbalisti, zahrádkáři, volejbalisté, Retrobál, swingoví příznivci, country nadšenci, Školský bál, Plesk a nakonec Direkt. Celkem 10 plesů. Mezitím probíhaly taneční kurzy manţelských párů. 29. Ledna bylo poděkováno koledníkům Tříkrálové sbírky. 2. února zde oslavili vietnamští občané svého Silvestra. 2. března byla v půdních prostorách otevřena galerie Kamila Mrvy. Na konci března za námi přijel Libor Uher se svou horolezeckou přednáškou o zdolání vrcholu Gasherbrum I. a II. Malý sál byl zaplněn do posledního místečka. Jednou z největších akcí je bezpochyby Kopřiva ročník přehlídky netradičních divadel. Dále jsme se mohli dozvědět o Přirozeném plánování rodičovství v podání MUDr. Marii Fridrichové. Mezi další pravidelné setkání v prostorách Katolického domu patří: Kavárny, Biblické hodiny, přípravy dětí na 1. sv. přijímání a Seniorské odpoledne. A teď pozvání na to, co nás čeká: 14. dubna 2011 Jarní koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice 8. května 2011 Svátek matek KDU-ČSL zve všechny, zvláště maminky na posezení a občerstvení do malého sálu Katolického domu po hlavní mši sv. 29. května 2011 od 15 hodin Skautská pohádka, výtěţek z této akce bude věnován na adopci na dálku 19. června 2011 Charitativní koncert Dudlík 26. června 2011 Letní den pro Kopřivnici Děkuji všem, co se jakkoli podíleli na zdárném průběhu těchto akcí. Uvítám vaše náměty, nápady a nabídky další spolupráce. Stanislav Šimíček provozní ředitel Katolického domu v Kopřivnici 10

11 KDU-ČSL v novém Městská organizace KDU-ČSL v Kopřivnici má nové vedení. Členové místní organizace si 14. března zvolili za předsedu Stanislava Šimíčka (30). Prvním místopředsedou se stal Petr Lebeda MBA (37), druhou místopředsedkyní Mgr. Michaela Kopřivová (41) a jednatelem Ing. Daniel Kopřiva (39). Nové předsednictvo poděkovalo bývalému předsedovi Ing. Jaroslavu Šulovi za jeho dlouholetý přínos a práci pro organizaci. S novým vedením se můţete blíţe seznámit 8. května po velké mši sv. v katolickém domě, kdy slavíme den matek. KDU k této příleţitosti připravilo občerstvení, výtvarný program pro děti (i maminky). Zveme taky tatínky (akce - pivo za deset). Daniel Kopřiva Petr Lebeda Stanislav Šimíček Michaela Kopřivová 11

12 Kalendárium Co se událo Misijní koláč v naší farnosti Pěvecké vystoupení Popelka Nazaretská v podání mládeţe z Ostravy V podání Vítě Marčíka byly v kostele odehrány Moravské Pašije Diecézní setkání mládeţe ve farnosti Štramberk s o. biskupem Lobkowiczem Pouť KDU-ČSL na sv. Hostýn Co nás čeká Zelený Čtvrtek 9.00h. katedrála Boţského Spasitele v Ostravě svěcení olejů: pro katechumeny, kněze a nemocné Velký Pátek Dne přísného půstu od masa a újmy Bílá Sobota Celodenní adorace u Boţího hrobu v našem kostele Neděle Zmrtvýchvstání Páně Pokladničky s postní almuţnou Postní spoření peněz věřících ve farnosti Svátek sv. Josefa Dělníka Den Matek Farní pouť na Cvilín a do Krnova za otcem Karlem Doleţelem Kněţské svěcení v Ostravě, v katedrále Boţského Spasitele první Svaté přijímání 12

13 POZDRAV OD Broučků a Cvrčků Pozvání na schůzky a akce Broučků: 20. dubna 2011 Jarní procházka sraz v 9h u Davidů (Záhumenní 739), nevyjde-li počasí, zůstaneme u Davidů. Na zahradě bude trampolína! Sebou: dobrou obuv, sváču, kočár nebo nosítko na děti). 4. května 2011 ve škole sv. Zdislavy od 9h. Sebou: přezůvky, dětem zubní kartáček a pastu (po pohádce Jak pejska bolel zoubek nacvičíme čištění zubů). 18. května 2011 Návštěva u Holubů od 9h, bude-li hezky, vyjdeme na malý výlet, směr Janíkova louka. Sebou: svačinu, kočáry nebo dobré boty. 1. června 2011 Návštěva u Kupčíků (na Pasekách) a procházka ke kapličce, sraz je v 9h u Kupčíků. Sebou: dobré botky, svačinku 15. června 2011 Návštěva u Kostelníků od 9h a malý výlet do lesa. Sebou: dobré botky, svačinku 29. června 2011 Zakončení školního roku, sraz v 9h u Bowlingu (blízko koupaliště v Kopřivnici). Sebou: dobré botky, svačinku. CVRČCI se také schází jednou za čtrnáct dnů, je nás však málo Zveme tedy mezi sebe další předškolní děti a také jejich sourozence a rodiče. Další schůzka bude ve středu 27. dubna od 15h ve škole sv. Zdislavy. 11. května 2011 malý výlet na Bílou horu a k soše Panny Marie, sraz je v 15:30h u Macků (Záhumenní 715), za nepříznivého počasí zůstáváme u Macků doma. Sebou: pevné botky, svačinu. 13

14 14

15 15

16 Zelený čtvrtek Sedlnice Kopřivnice Lubina Velikonoční bohoslužby 2011 Velký pátek Kopřivnice kříţová cesta Sedlnice Kopřivnice Lubina Bílá sobota Kopřivnice - adorace u Boţího hrobu Sedlnice Lubina Kopřivnice Velikonoční neděle Kopřivnice 8 15 Sedlnice 8 30 Lubina 9 45 Kopřivnice Kopřivnice - Svátostné poţehnání Pension Velikonoční pondělí Kopřivnice 8 15 Sedlnice 8 30 Lubina 9 45 Kopřivnice Redakce přeje všem čtenářům radostné proţití Velikonoc. Další číslo časopisu vyjde před prázdninami. Časopis je moţno si přečíst i na farním webu: 16

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 2/2016 XXIII. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ Č. 20 ze zasedání Rady obce Jakartovice, konaného dne 3.2.2016 Rada obce schvaluje: 1. Uzavření Dodatku

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Gabriela Ilyková a Van Ngo Thi Thuy

Gabriela Ilyková a Van Ngo Thi Thuy EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ SVATÉ PATRONKY Gabriela Ilyková a Van Ngo Thi Thuy EVROPA I EVROPANÉ V DOBRÉM A VE ZLÉM (DEFINICE EVROPSKÉ KULTURY) Mapa Evropy Vlajka Evropské unie Evropa je sloţena z mnoha rozdílných

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI číslo 45 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI VÁNOCE SVÁTKY PRO VŠECHNY Někdy se to tak stává, ţe po svých předcích zdědíme zajímavé, ale zároveň i méně praktické věci. Tak tomu bylo i ve farnosti, ze které jsem

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Srdce farnosti ročník 2012

Srdce farnosti ročník 2012 Srdce farnosti ročník 2012 číslo 1 leden únor BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem Zamyšlení na přelomu roku Na konci roku pokaždé zaznamenávám zvláštní jev. Proč tolik lidí, tolik

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 NA ÚVOD POSTNÍ DOBA PROČ SE TRÁPIT? Tak už je to tu zase. Postní doba se svým půstem a odříkáním. Nemohlo to ještě chvíli počkat? Co vlastně může člověka

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více