Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu"

Transkript

1 Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení firem i samosprávných orgánů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/ Konkurenceschopnost ve světové ekonomice a české ekonomice v návaznosti na Moravskoslezský kraj Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr. Magda Habrmanová, CSc. Ing. Eva Šimečková 2012

2

3 INFORMAČNÍ DATABÁZE MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ A JEJICH VÝZNAM PRO EKONOMICKÉ AKTIVITY SUBJEKTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO REGIONU Obsah: 1. kapitola: Úvod 3 2. kapitola: Hospodářská komora České republiky 5 3. kapitola: Poradenská síť Enterprise Europe Network kapitola: Podnikání v Evropské unii kapitola: Podnikání v České republice kapitola: Případové studie úspěšné případy podpory podnikání kapitola: Závěr 173

4 1. kapitola: Úvod Dnešní rychle se dynamizující doba je charakteristická zejména dvěma vlastnostmi, kterými jsou globalizace světové ekonomiky a společnosti, znalostním charakterem dnešní společnosti. Materiál bude zaměřen právě na druhý uvedený aspekt. V současnosti jiţ nepostačuje mít k dispozici potřebné informace. Dnes je nutné tyto informace vyuţívat, čímţ informace nabývají charakter znalostí. Publikace je rozdělena do čtyř částí, které jsou propojeny cílem podporovat ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu, a tím podporovat rozvoj celého regionu. Přestoţe se v názvu dokumentu objevuje slovní spojení mezinárodní organizace, nemůţeme opominout vnitřní prostředí České republiky. Druhá kapitola je proto věnována Hospodářské komoře České republiky, jejímu postavení, struktuře a nabízeným sluţbám. Jsme přesvědčeni, ţe zahrnutí tohoto tématu do materiálu je přínosné, protoţe průzkumem obou zapojených institucí, tedy Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, jsme dospěli k závěru, ţe mnozí podnikatelé, pracovníci na středním a vyšším stupni řízení firem a samosprávních orgánů nemají o činnosti Hospodářské komory ČR takřka ţádné povědomí. Poradenská síť Enterprise Europe Network (obsaţená ve třetí kapitole) je zajímavou moţností, jak se mohou subjekty MS regionu zapojit do širšího, zejména evropského podnikatelského prostředí. Z tohoto důvodu je právě uvedenému projektu věnovaná zpracovaná případová studie. Čtvrtá kapitola je zaměřena na moţnosti podnikání v prostředí Evropské unie, na jeho náleţitosti od zahájení podnikání, přes získávání prostředků, plnění povinností vůči řídícím 3

5 ukončení. a kontrolním orgánům jednotlivých států aţ po poslední fázi podnikání, kterou je jeho Jestliţe čtvrtá kapitola se věnuje podnikání z pohledu Evropské unie a byla zaměřena na celounijní dokumenty a přístupy, pátá kapitola uvádí některé oblasti podnikatelských aktivit z pohledu České republiky. podnikání. Šestá kapitola se věnuje případovým studiím, úspěšným příkladům podpory V tomto materiálu jsou přehlednou formou zpracovány informace včetně odkazů na další informační zdroje, které jsou dnes, v drtivé většině na internetu, přístupné. Jejich shromáţdění do jednoho dokumentu představuje ucelenou kuchařku pro podporu ekonomických aktivit subjektů Moravskoslezského regionu nejen uvnitř tohoto regionu, celé České republiky, ale především směrem do Evropy. 4

6 2. kapitola: Hospodářská komora České republiky Při zpracování této kapitoly byly pouţity materiály XXIII. sněmu Hospodářské komory České republiky, který se uskutečnil v Litoměřicích 1 a informace z veřejné i neveřejné části webových stránek Hospodářské komory České republiky citované ke dni Základní informace o Hospodářské komoře České republiky Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR dle zákona podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Hlavním posláním komory je vytvářet příleţitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Od roku 2004 je HK ČR povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdruţujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných ţivnostenských společenstev. HK ČR sdruţuje téměř členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 66 regionálních a 84 oborových asociacích HK ČR. V čele komory stojí prezident volený přímo sněmem HK ČR (tedy členy HK ČR), činnost komory řídí představenstvo HK ČR. Struktura volených orgánů HK ČR bude popsána později. Pravidla jednání vychází z tzv. vnitrokomorových norem HK ČR. 1 HK ČR: XXIII. sněm Hospodářské komory České republiky. 1. vyd. 256 s. Praha: HK ČR, Hospodářská komora České republiky. [online]. [cit ]. Dostupné z < 5

7 Hospodářská komora České republiky: informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji a právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit, zajišťuje hospodářský styk se zahraničím (FITPRO - usnadňuje procedury v mezinárodním obchodě), poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační sluţby v otázkách spojených s podnikatelskou činností prostřednictvím svých kontaktních míst v regionech, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, profesní vzdělání vč. rekvalifikací, podílí se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání, navazuje a rozvíjí styky s obdobnými institucemi v zahraničí, je členem sdruţení evropských obchodních komor Eurochambres a UEAPME (Evropské asociace ţivnostníků a malých a středních podnikatelů), a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a podobnými sdruţeními. 6

8 2. Struktura volených orgánů Hospodářské komory České republiky Strukturu volených orgánů HK ČR zachycuje schéma 1.1. Schéma 1.1: Struktura volených orgánů HK ČR Zdroj: Struktura volených orgánů HK ČR. [on-line]. [cit ]. Dostupné z < V další části se stručně zmíníme o jednotlivých volených orgánech Hospodářské komory České republiky Prezident Hospodářské komory České republiky Prezident Hospodářské komory zastupuje Hospodářskou komoru navenek a jedná jejím jménem ( 15 zákona). V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta Hospodářské komory jím pověřený viceprezident Hospodářské komory nebo jiný jím pověřený člen představenstva Hospodářské komory. Prezident a viceprezidenti tvoří pracovní orgán - prezídium. Prezidium svolává 7

9 prezident k projednávání závaţných záleţitostí Hospodářské komory v období mezi jednáními představenstva a pro přípravu jednání představenstva. Kancelář prezidenta HK ČR zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti funkce prezidenta Hospodářské komory ČR. Kancelář prezidenta HK ČR poskytuje tiskový servis a vydává tisková prohlášení. Shromaţďuje, a ve spolupráci s odbornými útvary úřadu HK ČR vyhodnocuje informace a doporučení pro jednání a vystoupení prezidenta HK ČR Představenstvo Hospodářské komory České republiky Představenstvo Hospodářské komory České republiky je řídícím orgánem Hospodářské komory České republiky. Řídí činnost Hospodářské komory České republiky a rozhoduje o všech záleţitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením sněmu hospodářské komory vyhrazeny jinému orgánu hospodářské komory. Za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory. Představenstvo má 34 členů, kteří jsou voleni sněmem vţdy na dobu tří let. Představenstvo komory svolává prezident komory nejméně čtyřikrát za rok. Představenstvo komory zejména: připravuje podklady pro jednání sněmu komory a zajišťuje výkon jeho usnesení, odpovídá za hospodaření s majetkem komory, rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí prezidenta a viceprezidenta komory, jmenuje a odvolává tajemníka úřadu komory Dozorčí rada Hospodářské komory České republiky Dozorčí rada Hospodářské komory České republiky je kontrolním orgánem Hospodářské komory České republiky. Za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory 8

10 a podává mu zprávy o své činnosti. Činnost dozorčí rady řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady komory. Dozorčí rada má 7 členů, kteří jsou voleni sněmem vţdy na dobu tří let. Dozorčí radu komory svolává její předseda. Dozorčí rada Hospodářské komory České republiky zejména: kontroluje hospodaření a činnost komory v rozsahu stanoveném statutem komory nebo usnesením sněmu komory, pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, příp. viceprezidenta, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloţí představenstvu komory, pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva komory, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloţí sněmu komory Smírčí komise Hospodářské komory České republiky Smírčí komise Hospodářské komory České republiky je orgánem Hospodářské komory České republiky, který je zřízen k předcházení obchodním sporům mezi členy hospodářské komory. Smírčí komise má 9 členů, kteří jsou voleni sněmem vţdy na dobu tří let. Smírčí komisi komory svolává její předseda Sněm Hospodářské komory České republiky Sněm hospodářské komory je nejvyšším orgánem Hospodářské komory České republiky. Je tvořen všeobecnou sněmovnou sloţenou ze zástupců okresních komor a sněmovnou společenstev sloţenou ze zástupců společenstev. 9

11 Ve všeobecné sněmovně má kaţdá okresní komora dva zástupce a kaţdá regionální komora má dva zástupce za kaţdý okres, jimiţ je tvořena. Ve sněmovně společenstev má kaţdé společenstvo dva aţ tři zástupce při zachování shodného počtu zástupců v obou sněmovnách. Kaţdý zástupce ve všeobecné sněmovně i ve sněmovně společenstev má jeden hlas. Hlasy všech zástupců jsou si rovny. Sněm komory svolává představenstvo komory nejméně jednou ročně. V případě písemné ţádosti nejméně jedné třetiny okresních komor, společenstev nebo jedné desetiny zástupců okresních komor nebo zástupců společenstev nebo dozorčí rady komory je představenstvo povinno sněm svolat vţdy a to nejpozději do tří měsíců. Do působnosti sněmu Hospodářské komory ČR patří: rozhodování o statutu, volebním a jednacím řádu komory a o volebním a jednacím řádu okresních komor, stanovování hlavních úkolů komory, volba a odvolání prezidenta, viceprezidentů, členů představenstva komory, dozorčí rady komory a členů smírčí komise komory z řad členů komory, schvalování výše a způsobu placení členských příspěvků a rozhodování o udělení výjimek z jejich placení, schvalování rozpočtu komory, roční účetní závěrky a zprávy představenstva komory a dozorčí rady komory o činnosti a hospodaření komory, rozhodování o pozastaveném rozhodnutí představenstva komory, schvalování zásad odměňování zaměstnanců komory, rozhodování o dalších záleţitostech, které si vyhradí. 3. Struktura komorové sítě Hospodářské komory České republiky Hospodářská komora České republiky je tvořena dvěma částmi: regionální, oborovou. 10

12 Součástí regionální komorové sítě jsou krajské hospodářské komory, regionální hospodářské komory a okresní hospodářské komory. Oborovou část tvoří ţivnostenská společenstva (oborové asociace). Členové Hospodářské komory České republiky, jejichţ počet dosahuje téměř 14 tisíc, jsou registrováni u místně příslušné okresní nebo regionální hospodářské komory, nebo podle oboru u ţivnostenského společenstva (oborové asociace). Grafické znázornění komorové sítě Hospodářské komory ČR je na schématu 1.2. Schéma 1.2: Struktura komorové sítě HK ČR Zdroj: Struktura komorové sítě HK ČR. [on-line]. [cit ]. Dostupné z < Regionální část Hospodářské komory České republiky 11

13 V regionální části je HK ČR tvořena: 14 krajskými komorami (KHK), 2 regionálními (RHK), 49 okresními komorami (OHK). Tyto regionální komory spravují dohromady 26 oblastních kanceláří (OBK). Komory jsou zastoupeny v 72 městech ČR, tedy téměř ve všech okresech ČR. Prostřednictvím regionálních komor Hospodářská komora České republiky poskytuje podporu podnikatelům ve všech regionech České republiky. Jsou to zejména poradenské a konzultační sluţby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů některých agend státní správy, aktivity směřující ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, podpora při vstupu na zahraniční trhy apod. V další části textu uvádíme seznam regionálních sloţek včetně adres internetových stránek (pokud je mají zřízeny): Hlavní město Praha Hospodářská komora hlavního města Prahy - Obvodní hospodářská komora v Praze 1 Obvodní hospodářská komora Praha Obvodní hospodářská komora Praha 7 Jihočeský kraj Jihočeská hospodářská komora - Jihomoravský kraj Krajská hospodářská komora jiţní Moravy - Regionální hospodářská komora Brno

14 Okresní hospodářská komora Blansko - Okresní hospodářská komora Brno - venkov - Okresní hospodářská komora Břeclav - Okresní hospodářská komora Hodonín - Okresní hospodářská komora Vyškov - Okresní hospodářská komora Znojmo - Karlovarský kraj Regionální hospodářská komora Poohří - Okresní hospodářská komora Cheb - Královéhradecký kraj Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje - Liberecký kraj Krajská hospodářská komora Liberec - Okresní hospodářská komora Česká Lípa - Okresní hospodářská komora Liberec - Okresní hospodářská komora Semily - Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou - Moravskoslezský kraj Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje - Okresní hospodářská komora Bruntál Okresní hospodářská komora Karviná - Okresní hospodářská komora Opava - Olomoucký kraj Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

15 Okresní hospodářská komora Jeseník - Okresní hospodářská komora Olomouc - Okresní hospodářská komora Přerov - Okresní hospodářská komora Šumperk - Okresní hospodářská komora v Prostějově - Pardubický kraj Krajská hospodářská komora Pardubického kraje - Plzeňský kraj Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje - Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje - Okresní hospodářská komora Domaţlice - Okresní hospodářská komora Klatovy - Okresní hospodářská komora Plzeň - jih - Okresní hospodářská komora Plzeňsko - Středočeský kraj Krajská hospodářská komora Střední Čechy - Okresní hospodářská komora Benešov Okresní hospodářská komora Kladno - Okresní hospodářská komora Kolín - Okresní hospodářská komora Kutná Hora - Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav - Okresní hospodářská komora v Mělníku - Okresní hospodářská komora v Příbrami - Ústecký kraj Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje - Okresní hospodářská komora Děčín

16 Okresní hospodářská komora Louny - Okresní hospodářská komora Most - Okresní hospodářská komora Teplice - Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - Okresní hospodářská komora v Chomutově - Okresní hospodářská komora v Litoměřicích - Vysočina Krajská hospodářská komora kraje Vysočina - Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod - Okresní hospodářská komora Jihlava - Okresní hospodářská komora Pelhřimov - Okresní hospodářská komora Třebíč - Okresní hospodářská komora Ţďár nad Sázavou - Zlínský kraj Krajská hospodářská komora Zlínského kraje - Okresní hospodářská komora Kroměříţ - Okresní hospodářská komora Uherské Hradiště - Okresní hospodářská komora Vsetín - Okresní hospodářská komora Zlín Oborová část Hospodářské komory České republiky Oborová část nebo-li profesní unie Hospodářské komory České republiky je v současné době tvořena 83 ţivnostenskými společenstvy. Ţivnostenská společenstva jsou dle svých oborů, které reprezentují, rozděleny do tzv. čtyř profesních unií: Obchod a cestovní ruch, Průmysl a doprava, Sluţby pro podnikání a ostatní a Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení. 15

17 Oborová část je členěna na 4 profesní unie: v profesní unii Obchod a cestovní ruch je sdruţeno 7 organizací, v profesní unii Průmysl a doprava je sdruţeno celkem 17 organizací, v profesní unii Sluţby pro podnikání je sdruţeno celkem 29 organizací, v profesní unii Stavebnictví, technická zařízení a technická řemesla je sdruţeno celkem 30 organizací. K začlenění ţivnostenského společenstva do struktur Hospodářské komory České republiky dochází na základě rozhodnutí Představenstva HK ČR po splnění Pravidel pro začleňování ţivnostenských společenstev do HK ČR. V případě začlenění dvou a více společenstev působících ve stejných nebo obdobných oborech je rozhodující tzv. autorizace společenstva. V dalším textu je uveden přehled ţivnostenských společenstev začleněných v profesních uniích Hospodářské komory České republiky včetně adres jejich internetových stránek: Profesní unie Obchod a cestovní ruch Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva - Sdruţení PROKOS-Sdruţení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu - Společenství čerpacích stanic PHM v ČR - Svaz českých a moravských spotřebních druţstev - Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky - Svaz venkovské turistiky - UNIHOST - Sdruţení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích sluţbách ČR - Profesní unie Průmysl a doprava Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR - Asociace prádelen a čistíren - Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí

18 ATOK - Asociace textilního-oděvního-koţedělného průmyslu - Asociace výrobců hudebních nástrojů ČR - Cech KOVO Certifikační sdruţení pro personál - Česká asociace LPG - Českomoravská asociace dopravního značení - Český klavírnický svaz - Národní strojírenský klastr - Odvětvový svaz hutnictví ţeleza - Potravinářská komora České republiky - Sdruţení automobilového průmyslu - Sdruţení výrobců kompozitů - Svaz českých a moravských výrobních druţstev - Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz strojírenské technologie Profesní unie Sluţby pro podnikání a ostatní Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací - Asociace certifikovaných jazykových škol - Asociace českých překladatelských agentur - Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace - Asociace pro poradenství - Asociace technických bezpečnostních sluţeb Grémium Alarm - Cech kosmetiček Čech a Moravy Cech mechanických zámkových systémů ČR - Česká asociace telekomunikací - Česká asociace úklidu a čištění - Česká komora detektivních sluţeb, občanské sdruţení

19 Česká komora loterního průmyslu Česká komora realitních kanceláří - Česká komora sluţeb ochrany majetku a osob - Česká psychoenergetická společnost - Česká společnost certifikovaných odhadců majetku - Český klub bezpečnostních sluţeb - Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany České republiky - Komora fotografických ţivností - Komora odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáţí a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven SOTKVO - Komora podniků komerční bezpečnosti ČR - Profesní komora poţární ochrany - Profesní společenství autoškol ČR - Sdruţení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR - Společenstvo drobného podnikání - Společenstvo organizátorů veletrţních a výstavních akcí ČR - Střední podnikatelský stav - Unie kosmetiček - Profesní unie Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení Asociace bazénů a saun České republiky ABAS ČR - Asociace podniků topenářské techniky - Asociace pracovníků tlakových zařízení - Asociace PUR - Česká společnost pro polyuretan ve stavebnictví - Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

20 Cech instalatérů ČR - Cech kamnářů České republiky - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR - Cech malířů a lakýrníků České republiky - Cech obkladačů České republiky - Cech podlahářů České republiky - Cech pro zateplování budov ČR - Cech suché výstavby České republiky - Cech topenářů a instalatérů ČR - Česká svářečská společnost ANB - České sdruţení pro technická zařízení - Českomoravská komora lešenářů - Český plynárenský svaz - Elektrotechnický svaz český Regionální stavební sdruţení Karlovy Vary - RUDOLFINEA - sdruţení pro umělecká řemesla - Sdruţení klenotníků a hodinářů ČR - Společenstvo kominíků České republiky - Společenstvo techniků zdvihacích zařízení - Svaz chladící a klimatizační techniky - Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR - Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky - Svaz učitelů tance České republiky - Teplárenské sdruţení České republiky - Unie výtahového průmyslu ČR Výhody členství v Hospodářské komoře České republiky Členství v Hospodářské komoře České republiky přináší kaţdému členovi 10 výhod, přičemţ první písmena těchto výhod vytvářejí výzvu 19

21 P Ř I P O J T E S E. PRESTIŢ Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestiţní záleţitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni. ŘADA KONTAKTŮ Hospodářské komory udrţují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem Nikde jinde nebudete mít tolik příleţitostí navázat uţitečné osobní společenské i obchodní kontakty. V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příleţitostí. INFORMACE Kaţdý člen automaticky získává kaţdý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů. Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme! PŘIPOMÍNKOVANÍ Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můţete do tohoto procesu aktivně zapojit. ODBORNOST Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich 20

22 zaměstnanců. JEDNOTA K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv sloţky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání. TOP NETWORKING Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můţete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci. EXPORT Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní moţnosti? Navštivte svého regionálního exportního manaţera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se zahraničními podnikateli přijíţdějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky. SLEVY Kaţdý člen má výrazné slevy na všechny akce a sluţby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími sloţkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory. ETIKA Při podepsání etického kodexu můţete vyuţít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příleţitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání Poradenské a konzultační sluţby Hospodářské komory České republiky 3 Výhody členství. [on-line]. [cit ]. Dostupné z < 21

23 Hospodářská komora ČR poskytuje svým členům, ale také širší podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační sluţby prostřednictvím svých kontaktních míst. Sluţby kontaktních míst Hospodářské komory České republiky lze vyuţít v 97 provozovnách okresních, regionálních a krajských hospodářských komor a ţivnostenských společenstev vybavených pro kontakt s klienty celkem v 76 městech po celé České republice. Přehled poradenských sluţeb je uveden v následujících podkapitolách. Rozmístění kontaktních míst Hospodářské komory České republiky zachycuje obr

24 Obr. 1.2: Kontaktní místa HK ČR Zdroj: Struktura komorové sítě HK ČR. [on-line]. [cit ]. Dostupné z < Poradenství pro podnikání Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zřídila Hospodářská komora České republiky tzv. Informační místa pro podnikatele (InMP). 23

25 Informační místa pro podnikatele jsou kontaktní místa Hospodářské komory, kde podnikatelé mohou na jednom místě získat základní informace potřebné pro své podnikání (např.: k zahájení činnosti, k provozu a k financování podniku, informace o podnikání v rámci celé EU a třetích zemích a další). Tyto informace obdrţí kaţdý podnikatel z veřejných informačních zdrojů formou nárokové sluţby rychle a přehledně. Projekt informačních míst pomáhá nejen začínajícím, ale i stávajícím podnikatelům v orientaci v podnikatelském prostředí, šetří jejich čas a kapacity, které mohou věnovat svému předmětu podnikání. Kontaktní místa lze najít po celém území České republiky a to takřka ve všech okresech ČR. Celkem je v současné době provozováno téměř 100 kontaktních míst při okresních či oblastních hospodářských komorách. Plošně se jedná o nejvíce rozšířenou standardizovanou veřejnou informační sluţbu pro podnikatele. Podnikatel se můţe na kontaktní místo se svým dotazem obrátit osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře. Od začátku projektu do 4. čtvrtletí roku 2011 tato kontaktní místa zodpověděla jiţ na 72 tisíc podnikatelských dotazů, týkajících se především moţnosti financování rozvoje podniků a vyhledávání obchodních kontaktů. Mezi často kladené dotazy patří rovněţ informace týkající se zahájení podnikání, provozu podniku a informace o předpisech vztahujících se k prováděné činnosti Připomínkování podnikatelské legislativy Hospodářská komora České republiky je v souladu s Legislativními pravidly Vlády ČR povinným připomínkovým místem pro nově vznikající podnikatelskou legislativu a současně i významným hráčem a spolupracovníkem státní správy při iniciaci změn legislativy stávající. 24

26 Na základě své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi EU ovlivňuje Hospodářská komora České republiky legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasazuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU. Registrovaní členové Hospodářské komory České republiky se mohou do připomínkového řízení zapojit Dokumenty pro podnikání Na Kontaktních místech HK ČR je moţné rychle, levně a velmi pruţně získat všechny dokumenty potřebné pro podnikání. Czech POINT Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky (Czech POINT) vydávají ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy. Sluţba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům (včetně bank), kterým velmi zjednodušuje přístup k ověřeným dokladům - výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích HK ČR, které výpisy vydávají, můţe být vydán ověřený výpis z těchto registrů: Obchodního rejstříku, Ţivnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, 25

27 Rejstříku trestů (fyzických a právnických osob), Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru Ministerstva ţivotního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy), Insolvenčního rejstříku, a lze také učinit podání podle 72 ţivnostenského zákona. Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory je moţné si nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty a získat i další sluţby související se zavedením datových schránek. Pro získání výpisu postačuje navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky. Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků je vyhotoven na počkání. K získání výpisu není nutné předkládat ţádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva ţivotního prostředí a při podání podle 72 ţivnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totoţnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totoţnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totoţnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva ţivotního prostředí a při podání podle 72 ţivnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku). Dokumenty pro mezinárodní obchod dokumenty: Na vybraných kontaktních místech mohou podnikatelé získat dále uvedené 26

28 ATA karnety Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umoţňuje dočasné vyvezení zboţí osvobozené od cla a daní. Tento dokument lze pouţít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti zemích světa. Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyváţet a prezentovat své zboţí v zahraničí. Karnet ATA spoří finance a čas při celních operacích: šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboţí krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboţí krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách), zajišťuje rychlé celní odbavení, zajišťuje snadnou manipulaci s vyváţeným zboţím. Certifikáty o původu zboţí Prokázání země původu zboţí je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem, který získáte v úřadu HK ČR. Dále ověřujeme obchodní a dopravní faktury, inspekční certifikáty, důleţité obchodní smlouvy a dopisy. Certifikáty o původu zboţí jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Certifikáty o původu zboţí spoří finance a čas při celním řízení Soudní a mimosoudní řešení sporů 27

29 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Jiţ od roku 1949 patří tento stálý rozhodčí soud k nejvýznamnějším mezinárodním arbitráţním institucím a svým přístupem k moderním trendům arbitráţe je v evropském i celosvětovém měřítku pozitivně vnímaným subjektem schopným transparentně a kvalitně administrovat jemu příslušné spory. Rozhodčí soud, resp. jeho Řád a Pravidla umoţňují klientům ovlivnit rychlost řízení, vybrat si místo, kde bude probíhat případné ústní jednání, jmenovat kvalitního rozhodce a domoci se tak svých práv s tím, ţe rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu je ekonomicky dostupné právnickým i fyzickým osobám - českým i zahraničním. Rozhodčí nález je vykonatelný, v souladu s Newyorskou úmluvou, ve více neţ 140 státech světa. Rozhodčí soud byl zaloţen v r a působil v té době při Československé obchodní komoře. Později v r byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Přes uvedené změny názvu jde stále o týţ soud, který si vydobyl za dobu své existence významné postavení zejména mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké váţnosti se však těší i mimo kontinent, neboť jsou před ním rozhodovány spory subjektů z celého světa. Dobrou pověst zaloţil Rozhodčí soud zejména na činnosti rozhodců, zapsaných na seznamu rozhodců, který vede. Rozhodci jsou většinou advokáty, universitními pedagogy apod. Na seznamu rozhodců je zapsáno přes 300 rozhodců českých i zahraničních. Za několik desítek let trvající existence rozhodli rozhodci v řízení před Rozhodčím 28

30 soudem více neţ 10 tisíc sporů. Rozhodčí nálezy vydané na závěr řízení se stávají dnem doručení sporným stranám pravomocné a soudně vykonatelné. Široká vykonatelnost nálezů prakticky po celém světě je garantována Newyorskou úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, jejímiţ signatáři je dnes více neţ 140 států světa včetně České republiky. Doba potřebná k rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení a k případnému následnému výkonu rozhodčího nálezu v České republice je nesrovnatelně kratší neţ doba běţného soudního řízení. Rozhodčí soud je jedinou institucí na světě, která v roce 2005 získala oprávnění rozhodovat doménové spory o domény.eu. Od zahájení prvního sporu o doménu.eu bylo u Rozhodčího soudu rozhodnuto téměř 1000 sporů. Ty mohou být vedeny ve všech jazycích Evropské unie (kromě maltštiny) vyuţívaje jedinečné on-line platformy. Jako čtvrtá instituce na světě a druhá v Evropě získal v roce 2008 Rozhodčí soud oprávnění celosvětového správce Internetu ICANN rozhodovat spory o doménová jména generické rodiny domén (.com,.org,.net, atd). Od 6. května 2009 můţe Rozhodčí soud také rozhodovat spory o doménová jména.co,.nl. Rozhodčí soud je také jedinou institucí v České republice, která má oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodovat v rozhodčím řízení tzv. spotřebitelské spory. V současné době zároveň probíhají poslední přípravy spuštění moţnosti rozhodování úhradových sporů ve zdravotnictví v rozhodčím řízení u našeho Rozhodčího soudu. Rozhodčí soud je stálým rozhodčím soudem s nejširší moţnou působností v ČR, který je uznávanou rozhodčí institucí nejen v České republice, ale především v zahraničí a to jednak díky inovativnímu přístupu k rozhodčímu řízení, ale také díky kvalitě jeho rozhodčích nálezů a vysoké odbornosti jeho rozhodců. Podmínkou rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem je uzavření písemné rozhodčí smlouvy (resp. rozhodčí doloţky) ve prospěch tohoto soudu, která tvoří zpravidla jedno ujednání majetkového kontraktu mezi smluvními stranami. Pokud byl takový kontrakt uzavřen v minulosti bez rozhodčí doloţky, je moţné uzavřít k němu dodatek 29

31 obsahující dodatečné ujednání stran o příslušnosti Rozhodčího soudu k řešení případného sporu z tohoto kontraktu. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem probíhá obvykle podle jeho Řádu, publikovaného v Obchodním věstníku, pokud si strany sporu nedohodnou něco jiného. Řád a další informační materiály jsou k dispozici stranám sporů i ostatním zájemcům bezplatně v sídle soudu, v sudištích či sídlech hospodářských a agrárních komor České republiky v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském a ruském. Rozhodčí soud uzavřel dohody o spolupráci s některými hospodářskými komorami v ČR (např. Hradec Králové, Olomouc, Most apod.) a spolehlivě fungují i sudiště v Brně, Ostravě a Plzni. Výhody rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR můţeme shrnout do těchto bodů: Je jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání ţaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce několik týdnů; doručením stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a stává se vykonatelným. Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva z roku 1958 umoţňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více neţ 140 státech, které tuto smlouvu ratifikovaly. Výběr rozhodců na seznamu rozhodců je zapsáno mnoho odborníků ze všech oblastí práva a ekonomiky České republiky i zahraničí. Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení u vnitrostátních sporů s předmětem sporu do ,-Kč činí 4% z hodnoty sporu, minimálně však ,- Kč. Vnitrostátními spory se přitom rozumí i takové, v nichţ jsou stranami organizační zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku. Ani v případě rozhodování zahraničních sporů rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR nedosahuje takových nákladů jako rozhodčí řízení v cizině. Administrativní zázemí je u Rozhodčího soudu zajištěno činností sekretariátu. 30

32 Publikováním Řádu a Pravidel v obchodním věstníku je dána moţnost všem zájemcům, aby se seznámili s podmínkami řízení před Rozhodčího soudem. 4 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Jedná se v podstatě o jedinečný projekt v České republice. Na kontaktních místech získá podnikatel kvalifikované poradenství k problematice sporů mezi podnikateli a spotřebiteli i nabídku jejich snadného, rychlého a levného řešení formou mediace (urovnání sporu mezi stranami za účasti nezávislé třetí osoby mediátora) nebo rozhodčího řízení (před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky). Smírčí komise HK ČR Pro urovnávání sporů mezi členy hospodářské komory byla ze zákona zřízena Smírčí komise HK ČR. Její členové se specializují na odbornou asistenci členům hospodářské komory při mimosoudním řešení jakýchkoli obchodních sporů, které by mezi nimi mohly vzniknout Zprostředkování kontaktů Všechna kontaktní místa jsou úzce provázána s podnikatelským prostředím i orgány státní správy a samosprávy na místní úrovni. Kdykoli Vám proto poskytnou informace a kontakty, které Vám chybějí pro Vaše podnikání Aktivní podpora exportu 4 O Rozhodčím soudu. [on-line]. [cit ]. Dostupné z < 31

33 Ve spolupráci s agenturou CzechTrade fungují vybraná kontaktní místa jako Regionální exportní místa, kde podnikatelům regionální exportní manaţeři poskytnou osobní asistenci při podpoře exportních aktivit a poskytnou exportní poradenství, konzultace při vývozních činnostech a financování exportu, informace o exportně orientovaných akcích v regionu, aktuální informace o podnikatelských misích do zahraničí aj. Cílem osobního poradenství je prohloubit, zkvalitnit a zefektivnit informační a poradenské sluţby se zaměřením na mezinárodní obchod poskytované agenturou CzechTrade ve všech regionech české republiky. Regionální exportní místa nabízejí tyto sluţby: Exportní poradenství - regionální manaţer během individuální schůzky posoudí na základě potřeb a profilu klienta jeho exportní záměr a nabídne mu řešení v podobě moţných sluţeb CzechTrade, Hospodářské komory České republiky, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Doplňkově nabízí regionální manaţer rovněţ moţnosti vyuţití programů ze strukturálních fondů Evropské unie. Konzultace při vývozních činnostech regionální manaţer pořádá konzultační dny, kde zprostředkovává klientovi moţnost individuální odborné konzultace s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade. Na základě této konzultace je klient schopen vyhodnotit všechny pozitivní i rizikové stránky svého exportu. Financování exportu Vstup na zahraniční trhy je spojen s rizikem, a proto jsou exportní sluţby obohacené nabídkou České exportní banky v oblasti financování exportu a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) na krytí úvěrových rizik spojených s exportem. Organizace exportně orientovaných akcí v regionu Vzdělávací akce, obchodní mise, setkání exportérů, prezentační akce apod. přehled plánovaných akci najdete také na v sekci Akce CzechTrade v regionech. 32

34 Informace o podnikatelských misích do zahraničí. Organizace akcí na podporu malého a středního podnikání je prováděná ve spolupráci s regionální komorou. Vyřizování celních formalit karnety ATA, certifikáty (ověřování průvodních dokladů pro export zboţí). Regionální manaţer můţe doporučit příslušnou hospodářskou komoru v daném regionu, která vyřídí klientovi celní formality. Nová sluţba Exportní tréninková centra CzechTrade v zahraničí o se vztahují nejčastěji na dobu, neţ si firma otevře vlastní zastoupení nebo vybere místního obchodního partnera/partnery, o pracují pod vedením ředitele ZK. Nová sluţba Design pro export o efektivní podpora průmyslového designu ve firmách, o sníţení náročnosti administrativního procesu. o dosaţení úspor, o zajištění srovnatelných nabídek podpory, o účinná propagace českého designu v zahraničí. Nová sluţba Exportní akademie Projekt Exportní akademie je součástí Exportní strategie ČR pro období 2006 aţ Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, projekt realizuje agentura CzechTrade. V rámci projektu Exportní akademie jsou nabízeny: o Kurz Úspěšný exportér, o Kurz Minimum úspěšného exportéra, o Exportní konference, o Exportní veletrhy. Nová sluţba Prezentace CzechTrade v ČR V rámci rozšiřování nových sluţeb pro exportéry rozhodla se agentura CzechTrade aktivně prezentovat své sluţby na vytipovaných veletrzích pořádaných v ČR. Projekt Regionální exportní místa vznikl na základě veřejné zakázky Rozvoj 33

35 poradenských a informačních sluţeb pro mezinárodní obchod v regionech ČR v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání při Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. V průběhu roku 2006 byla postupně otevřena jednotlivá Regionální exportní místa ve třinácti krajích České republiky (s výjimkou Prahy). Kaţdé místo vede příslušný regionální manaţer, jehoţ prostřednictvím je nabízena a prezentována společná nabídka pro exportéry. Jednotlivá místa zřizuje Hospodářská komora České republiky a provoz je zajišťován ve spolupráci s krajskou, regionální či okresní komorou Podnikatelské akce v národním i mezinárodním kontextu Hospodářská komora České republiky se účastní také řady akcí, které napomáhají rozvoji přeshraniční a mezinárodní spolupráce mezi podnikateli. Na kontaktních místech tak můţe nabídnout moţnost participace firem na mezinárodních firemních kontaktních akcích, incomingových a outgoingových podnikatelských misích, návštěvnických misích podnikatelů u příleţitosti oficiální účasti ČR na zahraničních veletrzích a výstavách, fórech pro zahraniční investory v ČR a napomoci také s vyřízením víz a jiných formalit potřebných pro vycestování do zahraničí Podpora odborného vzdělávání Hospodářská komora České republiky podporuje odborné vzdělávání jako předpoklad pro rozvoj kvalitního podnikatelského prostředí v budoucnosti. Formou účasti u závěrečných zkoušek na odborných školách a udělování ocenění nejlepším učňům či vítězům odborných soutěţí a formou zprostředkování kontaktů mezi odbornými školami a firmami se tak snaţí povzbudit zájem o odborné vzdělávání a provázání oblasti školství a podnikatelské praxe Účast v systému celoţivotního učení Celoţivotní učení a uznávání výsledků dalšího vzdělávání je revolučním systémem, 34

36 který umoţňuje získání kvalifikace pro výkon povolání nebo pro podnikání bez absolutoria odborné školy pouze na základě sloţení zkoušky z jedné nebo několika tzv. dílčích kvalifikací. Kontaktní místa HK ČR podají více informací o tomto systému i o zkouškách z dílčích kvalifikací, které probíhají v gesci Hospodářské komory České republiky. 35

37 3. kapitola: Poradenská síť Enterprise Europe Network Poradenská síť Enterprise Europe Network je iniciativou Evropské komise, která pomáhá malým a středním podnikům plně rozvinout jejich potenciál a inovační kapacitu. Jejím cílem je zajistit větší konkurenceschopnost podniků tím, ţe jim poskytuje kvalitní a cenově dostupné sluţby. Tato iniciativa je obousměrná. V jednom směru síť pomáhá malým a středním podnikům v Evropě a některých třetích zemích, v druhém pak slouţí jako cesta, prostřednictvím které získává Evropská komise názory, zkušenosti a připomínky podnikatelů. S téměř 600 kontaktními místy (hospodářské komory, vysoké školy, výzkumné ústavy, inovační centra, rozvojové agentury, technologická centra, ) a více neţ zkušenými pracovníky v 51 zemích (EU 27 + Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Čína, Egypt, Chile, Chorvatsko, Makedonie, Island, Izrael, Japonsko, Jiţní Korea, Mexiko, Moldavsko, Norsko, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Sýrie, Tunis, Turecko, Ukrajina, USA) je tato síť největší sítí, která poskytuje poradenství a sluţby podnikům. 36

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Regionální hospodárská komora Poohrí. 31.5.2005 Karlovy Vary

Regionální hospodárská komora Poohrí. 31.5.2005 Karlovy Vary Regionální hospodárská komora Poohrí 31.5.2005 Karlovy Vary Statut RHK Poohrí RHK PoohríP je ustavena na základz klade zákona c.301/1992 Sb. a zákona z c.121/93 Sb,, který mením a doplnuje zákonz c.301/1992

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ

Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ Technologické centrum AV ČR PLACE PARTNER S LOGO HERE European European Commission Commission

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia Příloha č. 1 Seznam institucí pro diseminaci (Aktualizace 02/2013) Následující instituce jsou příjemci elektronického Zpravodaje ReferNetu ČR (2-3x ročně), který obsahuje novinky z oblasti odborného vzdělávání

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více