Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu"

Transkript

1 Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení firem i samosprávných orgánů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/ Konkurenceschopnost ve světové ekonomice a české ekonomice v návaznosti na Moravskoslezský kraj Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr. Magda Habrmanová, CSc. Ing. Eva Šimečková 2012

2

3 INFORMAČNÍ DATABÁZE MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ A JEJICH VÝZNAM PRO EKONOMICKÉ AKTIVITY SUBJEKTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO REGIONU Obsah: 1. kapitola: Úvod 3 2. kapitola: Hospodářská komora České republiky 5 3. kapitola: Poradenská síť Enterprise Europe Network kapitola: Podnikání v Evropské unii kapitola: Podnikání v České republice kapitola: Případové studie úspěšné případy podpory podnikání kapitola: Závěr 173

4 1. kapitola: Úvod Dnešní rychle se dynamizující doba je charakteristická zejména dvěma vlastnostmi, kterými jsou globalizace světové ekonomiky a společnosti, znalostním charakterem dnešní společnosti. Materiál bude zaměřen právě na druhý uvedený aspekt. V současnosti jiţ nepostačuje mít k dispozici potřebné informace. Dnes je nutné tyto informace vyuţívat, čímţ informace nabývají charakter znalostí. Publikace je rozdělena do čtyř částí, které jsou propojeny cílem podporovat ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu, a tím podporovat rozvoj celého regionu. Přestoţe se v názvu dokumentu objevuje slovní spojení mezinárodní organizace, nemůţeme opominout vnitřní prostředí České republiky. Druhá kapitola je proto věnována Hospodářské komoře České republiky, jejímu postavení, struktuře a nabízeným sluţbám. Jsme přesvědčeni, ţe zahrnutí tohoto tématu do materiálu je přínosné, protoţe průzkumem obou zapojených institucí, tedy Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, jsme dospěli k závěru, ţe mnozí podnikatelé, pracovníci na středním a vyšším stupni řízení firem a samosprávních orgánů nemají o činnosti Hospodářské komory ČR takřka ţádné povědomí. Poradenská síť Enterprise Europe Network (obsaţená ve třetí kapitole) je zajímavou moţností, jak se mohou subjekty MS regionu zapojit do širšího, zejména evropského podnikatelského prostředí. Z tohoto důvodu je právě uvedenému projektu věnovaná zpracovaná případová studie. Čtvrtá kapitola je zaměřena na moţnosti podnikání v prostředí Evropské unie, na jeho náleţitosti od zahájení podnikání, přes získávání prostředků, plnění povinností vůči řídícím 3

5 ukončení. a kontrolním orgánům jednotlivých států aţ po poslední fázi podnikání, kterou je jeho Jestliţe čtvrtá kapitola se věnuje podnikání z pohledu Evropské unie a byla zaměřena na celounijní dokumenty a přístupy, pátá kapitola uvádí některé oblasti podnikatelských aktivit z pohledu České republiky. podnikání. Šestá kapitola se věnuje případovým studiím, úspěšným příkladům podpory V tomto materiálu jsou přehlednou formou zpracovány informace včetně odkazů na další informační zdroje, které jsou dnes, v drtivé většině na internetu, přístupné. Jejich shromáţdění do jednoho dokumentu představuje ucelenou kuchařku pro podporu ekonomických aktivit subjektů Moravskoslezského regionu nejen uvnitř tohoto regionu, celé České republiky, ale především směrem do Evropy. 4

6 2. kapitola: Hospodářská komora České republiky Při zpracování této kapitoly byly pouţity materiály XXIII. sněmu Hospodářské komory České republiky, který se uskutečnil v Litoměřicích 1 a informace z veřejné i neveřejné části webových stránek Hospodářské komory České republiky citované ke dni Základní informace o Hospodářské komoře České republiky Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR dle zákona podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Hlavním posláním komory je vytvářet příleţitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Od roku 2004 je HK ČR povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdruţujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných ţivnostenských společenstev. HK ČR sdruţuje téměř členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 66 regionálních a 84 oborových asociacích HK ČR. V čele komory stojí prezident volený přímo sněmem HK ČR (tedy členy HK ČR), činnost komory řídí představenstvo HK ČR. Struktura volených orgánů HK ČR bude popsána později. Pravidla jednání vychází z tzv. vnitrokomorových norem HK ČR. 1 HK ČR: XXIII. sněm Hospodářské komory České republiky. 1. vyd. 256 s. Praha: HK ČR, Hospodářská komora České republiky. [online]. [cit ]. Dostupné z <www.komora.cz>. 5

7 Hospodářská komora České republiky: informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji a právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit, zajišťuje hospodářský styk se zahraničím (FITPRO - usnadňuje procedury v mezinárodním obchodě), poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační sluţby v otázkách spojených s podnikatelskou činností prostřednictvím svých kontaktních míst v regionech, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, profesní vzdělání vč. rekvalifikací, podílí se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání, navazuje a rozvíjí styky s obdobnými institucemi v zahraničí, je členem sdruţení evropských obchodních komor Eurochambres a UEAPME (Evropské asociace ţivnostníků a malých a středních podnikatelů), a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a podobnými sdruţeními. 6

8 2. Struktura volených orgánů Hospodářské komory České republiky Strukturu volených orgánů HK ČR zachycuje schéma 1.1. Schéma 1.1: Struktura volených orgánů HK ČR Zdroj: Struktura volených orgánů HK ČR. [on-line]. [cit ]. Dostupné z <http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/o-nas-5/hospodarska-komora-ceske-republiky-hkcr/struktura-volenych-organu-hk-cr/komorova-struktura-1/.>. V další části se stručně zmíníme o jednotlivých volených orgánech Hospodářské komory České republiky Prezident Hospodářské komory České republiky Prezident Hospodářské komory zastupuje Hospodářskou komoru navenek a jedná jejím jménem ( 15 zákona). V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta Hospodářské komory jím pověřený viceprezident Hospodářské komory nebo jiný jím pověřený člen představenstva Hospodářské komory. Prezident a viceprezidenti tvoří pracovní orgán - prezídium. Prezidium svolává 7

9 prezident k projednávání závaţných záleţitostí Hospodářské komory v období mezi jednáními představenstva a pro přípravu jednání představenstva. Kancelář prezidenta HK ČR zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti funkce prezidenta Hospodářské komory ČR. Kancelář prezidenta HK ČR poskytuje tiskový servis a vydává tisková prohlášení. Shromaţďuje, a ve spolupráci s odbornými útvary úřadu HK ČR vyhodnocuje informace a doporučení pro jednání a vystoupení prezidenta HK ČR Představenstvo Hospodářské komory České republiky Představenstvo Hospodářské komory České republiky je řídícím orgánem Hospodářské komory České republiky. Řídí činnost Hospodářské komory České republiky a rozhoduje o všech záleţitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením sněmu hospodářské komory vyhrazeny jinému orgánu hospodářské komory. Za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory. Představenstvo má 34 členů, kteří jsou voleni sněmem vţdy na dobu tří let. Představenstvo komory svolává prezident komory nejméně čtyřikrát za rok. Představenstvo komory zejména: připravuje podklady pro jednání sněmu komory a zajišťuje výkon jeho usnesení, odpovídá za hospodaření s majetkem komory, rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí prezidenta a viceprezidenta komory, jmenuje a odvolává tajemníka úřadu komory Dozorčí rada Hospodářské komory České republiky Dozorčí rada Hospodářské komory České republiky je kontrolním orgánem Hospodářské komory České republiky. Za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory 8

10 a podává mu zprávy o své činnosti. Činnost dozorčí rady řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady komory. Dozorčí rada má 7 členů, kteří jsou voleni sněmem vţdy na dobu tří let. Dozorčí radu komory svolává její předseda. Dozorčí rada Hospodářské komory České republiky zejména: kontroluje hospodaření a činnost komory v rozsahu stanoveném statutem komory nebo usnesením sněmu komory, pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, příp. viceprezidenta, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloţí představenstvu komory, pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva komory, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloţí sněmu komory Smírčí komise Hospodářské komory České republiky Smírčí komise Hospodářské komory České republiky je orgánem Hospodářské komory České republiky, který je zřízen k předcházení obchodním sporům mezi členy hospodářské komory. Smírčí komise má 9 členů, kteří jsou voleni sněmem vţdy na dobu tří let. Smírčí komisi komory svolává její předseda Sněm Hospodářské komory České republiky Sněm hospodářské komory je nejvyšším orgánem Hospodářské komory České republiky. Je tvořen všeobecnou sněmovnou sloţenou ze zástupců okresních komor a sněmovnou společenstev sloţenou ze zástupců společenstev. 9

11 Ve všeobecné sněmovně má kaţdá okresní komora dva zástupce a kaţdá regionální komora má dva zástupce za kaţdý okres, jimiţ je tvořena. Ve sněmovně společenstev má kaţdé společenstvo dva aţ tři zástupce při zachování shodného počtu zástupců v obou sněmovnách. Kaţdý zástupce ve všeobecné sněmovně i ve sněmovně společenstev má jeden hlas. Hlasy všech zástupců jsou si rovny. Sněm komory svolává představenstvo komory nejméně jednou ročně. V případě písemné ţádosti nejméně jedné třetiny okresních komor, společenstev nebo jedné desetiny zástupců okresních komor nebo zástupců společenstev nebo dozorčí rady komory je představenstvo povinno sněm svolat vţdy a to nejpozději do tří měsíců. Do působnosti sněmu Hospodářské komory ČR patří: rozhodování o statutu, volebním a jednacím řádu komory a o volebním a jednacím řádu okresních komor, stanovování hlavních úkolů komory, volba a odvolání prezidenta, viceprezidentů, členů představenstva komory, dozorčí rady komory a členů smírčí komise komory z řad členů komory, schvalování výše a způsobu placení členských příspěvků a rozhodování o udělení výjimek z jejich placení, schvalování rozpočtu komory, roční účetní závěrky a zprávy představenstva komory a dozorčí rady komory o činnosti a hospodaření komory, rozhodování o pozastaveném rozhodnutí představenstva komory, schvalování zásad odměňování zaměstnanců komory, rozhodování o dalších záleţitostech, které si vyhradí. 3. Struktura komorové sítě Hospodářské komory České republiky Hospodářská komora České republiky je tvořena dvěma částmi: regionální, oborovou. 10

12 Součástí regionální komorové sítě jsou krajské hospodářské komory, regionální hospodářské komory a okresní hospodářské komory. Oborovou část tvoří ţivnostenská společenstva (oborové asociace). Členové Hospodářské komory České republiky, jejichţ počet dosahuje téměř 14 tisíc, jsou registrováni u místně příslušné okresní nebo regionální hospodářské komory, nebo podle oboru u ţivnostenského společenstva (oborové asociace). Grafické znázornění komorové sítě Hospodářské komory ČR je na schématu 1.2. Schéma 1.2: Struktura komorové sítě HK ČR Zdroj: Struktura komorové sítě HK ČR. [on-line]. [cit ]. Dostupné z <http:// Regionální část Hospodářské komory České republiky 11

13 V regionální části je HK ČR tvořena: 14 krajskými komorami (KHK), 2 regionálními (RHK), 49 okresními komorami (OHK). Tyto regionální komory spravují dohromady 26 oblastních kanceláří (OBK). Komory jsou zastoupeny v 72 městech ČR, tedy téměř ve všech okresech ČR. Prostřednictvím regionálních komor Hospodářská komora České republiky poskytuje podporu podnikatelům ve všech regionech České republiky. Jsou to zejména poradenské a konzultační sluţby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů některých agend státní správy, aktivity směřující ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, podpora při vstupu na zahraniční trhy apod. V další části textu uvádíme seznam regionálních sloţek včetně adres internetových stránek (pokud je mají zřízeny): Hlavní město Praha Hospodářská komora hlavního města Prahy - Obvodní hospodářská komora v Praze 1 Obvodní hospodářská komora Praha 5 - Obvodní hospodářská komora Praha 7 Jihočeský kraj Jihočeská hospodářská komora - Jihomoravský kraj Krajská hospodářská komora jiţní Moravy - Regionální hospodářská komora Brno - 12

14 Okresní hospodářská komora Blansko - Okresní hospodářská komora Brno - venkov - Okresní hospodářská komora Břeclav - Okresní hospodářská komora Hodonín - Okresní hospodářská komora Vyškov - Okresní hospodářská komora Znojmo - Karlovarský kraj Regionální hospodářská komora Poohří - Okresní hospodářská komora Cheb - Královéhradecký kraj Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje - Liberecký kraj Krajská hospodářská komora Liberec - Okresní hospodářská komora Česká Lípa - Okresní hospodářská komora Liberec - Okresní hospodářská komora Semily - Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou - Moravskoslezský kraj Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje - Okresní hospodářská komora Bruntál Okresní hospodářská komora Karviná - Okresní hospodářská komora Opava - Olomoucký kraj Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje - 13

15 Okresní hospodářská komora Jeseník - Okresní hospodářská komora Olomouc - Okresní hospodářská komora Přerov - Okresní hospodářská komora Šumperk - Okresní hospodářská komora v Prostějově - Pardubický kraj Krajská hospodářská komora Pardubického kraje - Plzeňský kraj Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje - Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje - Okresní hospodářská komora Domaţlice - Okresní hospodářská komora Klatovy - Okresní hospodářská komora Plzeň - jih - Okresní hospodářská komora Plzeňsko - Středočeský kraj Krajská hospodářská komora Střední Čechy - Okresní hospodářská komora Benešov Okresní hospodářská komora Kladno - Okresní hospodářská komora Kolín - Okresní hospodářská komora Kutná Hora - Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav - Okresní hospodářská komora v Mělníku - Okresní hospodářská komora v Příbrami - Ústecký kraj Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje - Okresní hospodářská komora Děčín - 14

16 Okresní hospodářská komora Louny - Okresní hospodářská komora Most - Okresní hospodářská komora Teplice - Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - Okresní hospodářská komora v Chomutově - Okresní hospodářská komora v Litoměřicích - Vysočina Krajská hospodářská komora kraje Vysočina - Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod - Okresní hospodářská komora Jihlava - Okresní hospodářská komora Pelhřimov - Okresní hospodářská komora Třebíč - Okresní hospodářská komora Ţďár nad Sázavou - Zlínský kraj Krajská hospodářská komora Zlínského kraje - Okresní hospodářská komora Kroměříţ - Okresní hospodářská komora Uherské Hradiště - Okresní hospodářská komora Vsetín - Okresní hospodářská komora Zlín Oborová část Hospodářské komory České republiky Oborová část nebo-li profesní unie Hospodářské komory České republiky je v současné době tvořena 83 ţivnostenskými společenstvy. Ţivnostenská společenstva jsou dle svých oborů, které reprezentují, rozděleny do tzv. čtyř profesních unií: Obchod a cestovní ruch, Průmysl a doprava, Sluţby pro podnikání a ostatní a Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení. 15

17 Oborová část je členěna na 4 profesní unie: v profesní unii Obchod a cestovní ruch je sdruţeno 7 organizací, v profesní unii Průmysl a doprava je sdruţeno celkem 17 organizací, v profesní unii Sluţby pro podnikání je sdruţeno celkem 29 organizací, v profesní unii Stavebnictví, technická zařízení a technická řemesla je sdruţeno celkem 30 organizací. K začlenění ţivnostenského společenstva do struktur Hospodářské komory České republiky dochází na základě rozhodnutí Představenstva HK ČR po splnění Pravidel pro začleňování ţivnostenských společenstev do HK ČR. V případě začlenění dvou a více společenstev působících ve stejných nebo obdobných oborech je rozhodující tzv. autorizace společenstva. V dalším textu je uveden přehled ţivnostenských společenstev začleněných v profesních uniích Hospodářské komory České republiky včetně adres jejich internetových stránek: Profesní unie Obchod a cestovní ruch Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva - Sdruţení PROKOS-Sdruţení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu - Společenství čerpacích stanic PHM v ČR - Svaz českých a moravských spotřebních druţstev - Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky - Svaz venkovské turistiky - UNIHOST - Sdruţení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích sluţbách ČR - Profesní unie Průmysl a doprava Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR - Asociace prádelen a čistíren - Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí - 16

18 ATOK - Asociace textilního-oděvního-koţedělného průmyslu - Asociace výrobců hudebních nástrojů ČR - Cech KOVO Certifikační sdruţení pro personál - Česká asociace LPG - Českomoravská asociace dopravního značení - Český klavírnický svaz - Národní strojírenský klastr - Odvětvový svaz hutnictví ţeleza - Potravinářská komora České republiky - Sdruţení automobilového průmyslu - Sdruţení výrobců kompozitů - Svaz českých a moravských výrobních druţstev - Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz strojírenské technologie Profesní unie Sluţby pro podnikání a ostatní Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací - Asociace certifikovaných jazykových škol - Asociace českých překladatelských agentur - Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace - Asociace pro poradenství - Asociace technických bezpečnostních sluţeb Grémium Alarm - Cech kosmetiček Čech a Moravy Cech mechanických zámkových systémů ČR - Česká asociace telekomunikací - Česká asociace úklidu a čištění - Česká komora detektivních sluţeb, občanské sdruţení - 17

19 Česká komora loterního průmyslu Česká komora realitních kanceláří - Česká komora sluţeb ochrany majetku a osob - Česká psychoenergetická společnost - Česká společnost certifikovaných odhadců majetku - Český klub bezpečnostních sluţeb - Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany České republiky - Komora fotografických ţivností - Komora odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáţí a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven SOTKVO - Komora podniků komerční bezpečnosti ČR - Profesní komora poţární ochrany - Profesní společenství autoškol ČR - Sdruţení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR - Společenstvo drobného podnikání - Společenstvo organizátorů veletrţních a výstavních akcí ČR - Střední podnikatelský stav - Unie kosmetiček - Profesní unie Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení Asociace bazénů a saun České republiky ABAS ČR - Asociace podniků topenářské techniky - Asociace pracovníků tlakových zařízení - Asociace PUR - Česká společnost pro polyuretan ve stavebnictví - Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů - 18

20 Cech instalatérů ČR - Cech kamnářů České republiky - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR - Cech malířů a lakýrníků České republiky - Cech obkladačů České republiky - Cech podlahářů České republiky - Cech pro zateplování budov ČR - Cech suché výstavby České republiky - Cech topenářů a instalatérů ČR - Česká svářečská společnost ANB - České sdruţení pro technická zařízení - Českomoravská komora lešenářů - Český plynárenský svaz - Elektrotechnický svaz český Regionální stavební sdruţení Karlovy Vary - RUDOLFINEA - sdruţení pro umělecká řemesla - Sdruţení klenotníků a hodinářů ČR - Společenstvo kominíků České republiky - Společenstvo techniků zdvihacích zařízení - Svaz chladící a klimatizační techniky - Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR - Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky - Svaz učitelů tance České republiky - Teplárenské sdruţení České republiky - Unie výtahového průmyslu ČR Výhody členství v Hospodářské komoře České republiky Členství v Hospodářské komoře České republiky přináší kaţdému členovi 10 výhod, přičemţ první písmena těchto výhod vytvářejí výzvu 19

21 P Ř I P O J T E S E. PRESTIŢ Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestiţní záleţitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni. ŘADA KONTAKTŮ Hospodářské komory udrţují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem Nikde jinde nebudete mít tolik příleţitostí navázat uţitečné osobní společenské i obchodní kontakty. V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příleţitostí. INFORMACE Kaţdý člen automaticky získává kaţdý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů. Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme! PŘIPOMÍNKOVANÍ Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můţete do tohoto procesu aktivně zapojit. ODBORNOST Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich 20

22 zaměstnanců. JEDNOTA K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv sloţky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání. TOP NETWORKING Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můţete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci. EXPORT Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní moţnosti? Navštivte svého regionálního exportního manaţera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se zahraničními podnikateli přijíţdějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky. SLEVY Kaţdý člen má výrazné slevy na všechny akce a sluţby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími sloţkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory. ETIKA Při podepsání etického kodexu můţete vyuţít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příleţitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání Poradenské a konzultační sluţby Hospodářské komory České republiky 3 Výhody členství. [on-line]. [cit ]. Dostupné z <http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceskerepubliky/clenstvi/vyhody-clenstvi/>. 21

23 Hospodářská komora ČR poskytuje svým členům, ale také širší podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační sluţby prostřednictvím svých kontaktních míst. Sluţby kontaktních míst Hospodářské komory České republiky lze vyuţít v 97 provozovnách okresních, regionálních a krajských hospodářských komor a ţivnostenských společenstev vybavených pro kontakt s klienty celkem v 76 městech po celé České republice. Přehled poradenských sluţeb je uveden v následujících podkapitolách. Rozmístění kontaktních míst Hospodářské komory České republiky zachycuje obr

24 Obr. 1.2: Kontaktní místa HK ČR Zdroj: Struktura komorové sítě HK ČR. [on-line]. [cit ]. Dostupné z <http://www.komora.cz/sluzby-a-produkty/kontaktni-mista-hospodarske-komory-ceske-republiky/sluzby-kmhk-cr/sluzby-kontaktnich-mist-hospodarske-komory-ceske-republiky.aspx.> Poradenství pro podnikání Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zřídila Hospodářská komora České republiky tzv. Informační místa pro podnikatele (InMP). 23

25 Informační místa pro podnikatele jsou kontaktní místa Hospodářské komory, kde podnikatelé mohou na jednom místě získat základní informace potřebné pro své podnikání (např.: k zahájení činnosti, k provozu a k financování podniku, informace o podnikání v rámci celé EU a třetích zemích a další). Tyto informace obdrţí kaţdý podnikatel z veřejných informačních zdrojů formou nárokové sluţby rychle a přehledně. Projekt informačních míst pomáhá nejen začínajícím, ale i stávajícím podnikatelům v orientaci v podnikatelském prostředí, šetří jejich čas a kapacity, které mohou věnovat svému předmětu podnikání. Kontaktní místa lze najít po celém území České republiky a to takřka ve všech okresech ČR. Celkem je v současné době provozováno téměř 100 kontaktních míst při okresních či oblastních hospodářských komorách. Plošně se jedná o nejvíce rozšířenou standardizovanou veřejnou informační sluţbu pro podnikatele. Podnikatel se můţe na kontaktní místo se svým dotazem obrátit osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře. Od začátku projektu do 4. čtvrtletí roku 2011 tato kontaktní místa zodpověděla jiţ na 72 tisíc podnikatelských dotazů, týkajících se především moţnosti financování rozvoje podniků a vyhledávání obchodních kontaktů. Mezi často kladené dotazy patří rovněţ informace týkající se zahájení podnikání, provozu podniku a informace o předpisech vztahujících se k prováděné činnosti Připomínkování podnikatelské legislativy Hospodářská komora České republiky je v souladu s Legislativními pravidly Vlády ČR povinným připomínkovým místem pro nově vznikající podnikatelskou legislativu a současně i významným hráčem a spolupracovníkem státní správy při iniciaci změn legislativy stávající. 24

26 Na základě své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi EU ovlivňuje Hospodářská komora České republiky legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasazuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU. Registrovaní členové Hospodářské komory České republiky se mohou do připomínkového řízení zapojit Dokumenty pro podnikání Na Kontaktních místech HK ČR je moţné rychle, levně a velmi pruţně získat všechny dokumenty potřebné pro podnikání. Czech POINT Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky (Czech POINT) vydávají ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy. Sluţba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům (včetně bank), kterým velmi zjednodušuje přístup k ověřeným dokladům - výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích HK ČR, které výpisy vydávají, můţe být vydán ověřený výpis z těchto registrů: Obchodního rejstříku, Ţivnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, 25

27 Rejstříku trestů (fyzických a právnických osob), Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru Ministerstva ţivotního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy), Insolvenčního rejstříku, a lze také učinit podání podle 72 ţivnostenského zákona. Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory je moţné si nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty a získat i další sluţby související se zavedením datových schránek. Pro získání výpisu postačuje navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky. Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků je vyhotoven na počkání. K získání výpisu není nutné předkládat ţádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva ţivotního prostředí a při podání podle 72 ţivnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totoţnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totoţnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totoţnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva ţivotního prostředí a při podání podle 72 ţivnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku). Dokumenty pro mezinárodní obchod dokumenty: Na vybraných kontaktních místech mohou podnikatelé získat dále uvedené 26

28 ATA karnety Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umoţňuje dočasné vyvezení zboţí osvobozené od cla a daní. Tento dokument lze pouţít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti zemích světa. Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyváţet a prezentovat své zboţí v zahraničí. Karnet ATA spoří finance a čas při celních operacích: šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboţí krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboţí krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách), zajišťuje rychlé celní odbavení, zajišťuje snadnou manipulaci s vyváţeným zboţím. Certifikáty o původu zboţí Prokázání země původu zboţí je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem, který získáte v úřadu HK ČR. Dále ověřujeme obchodní a dopravní faktury, inspekční certifikáty, důleţité obchodní smlouvy a dopisy. Certifikáty o původu zboţí jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Certifikáty o původu zboţí spoří finance a čas při celním řízení Soudní a mimosoudní řešení sporů 27

29 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Jiţ od roku 1949 patří tento stálý rozhodčí soud k nejvýznamnějším mezinárodním arbitráţním institucím a svým přístupem k moderním trendům arbitráţe je v evropském i celosvětovém měřítku pozitivně vnímaným subjektem schopným transparentně a kvalitně administrovat jemu příslušné spory. Rozhodčí soud, resp. jeho Řád a Pravidla umoţňují klientům ovlivnit rychlost řízení, vybrat si místo, kde bude probíhat případné ústní jednání, jmenovat kvalitního rozhodce a domoci se tak svých práv s tím, ţe rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu je ekonomicky dostupné právnickým i fyzickým osobám - českým i zahraničním. Rozhodčí nález je vykonatelný, v souladu s Newyorskou úmluvou, ve více neţ 140 státech světa. Rozhodčí soud byl zaloţen v r a působil v té době při Československé obchodní komoře. Později v r byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Přes uvedené změny názvu jde stále o týţ soud, který si vydobyl za dobu své existence významné postavení zejména mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké váţnosti se však těší i mimo kontinent, neboť jsou před ním rozhodovány spory subjektů z celého světa. Dobrou pověst zaloţil Rozhodčí soud zejména na činnosti rozhodců, zapsaných na seznamu rozhodců, který vede. Rozhodci jsou většinou advokáty, universitními pedagogy apod. Na seznamu rozhodců je zapsáno přes 300 rozhodců českých i zahraničních. Za několik desítek let trvající existence rozhodli rozhodci v řízení před Rozhodčím 28

30 soudem více neţ 10 tisíc sporů. Rozhodčí nálezy vydané na závěr řízení se stávají dnem doručení sporným stranám pravomocné a soudně vykonatelné. Široká vykonatelnost nálezů prakticky po celém světě je garantována Newyorskou úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, jejímiţ signatáři je dnes více neţ 140 států světa včetně České republiky. Doba potřebná k rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení a k případnému následnému výkonu rozhodčího nálezu v České republice je nesrovnatelně kratší neţ doba běţného soudního řízení. Rozhodčí soud je jedinou institucí na světě, která v roce 2005 získala oprávnění rozhodovat doménové spory o domény.eu. Od zahájení prvního sporu o doménu.eu bylo u Rozhodčího soudu rozhodnuto téměř 1000 sporů. Ty mohou být vedeny ve všech jazycích Evropské unie (kromě maltštiny) vyuţívaje jedinečné on-line platformy. Jako čtvrtá instituce na světě a druhá v Evropě získal v roce 2008 Rozhodčí soud oprávnění celosvětového správce Internetu ICANN rozhodovat spory o doménová jména generické rodiny domén (.com,.org,.net, atd). Od 6. května 2009 můţe Rozhodčí soud také rozhodovat spory o doménová jména.co,.nl. Rozhodčí soud je také jedinou institucí v České republice, která má oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodovat v rozhodčím řízení tzv. spotřebitelské spory. V současné době zároveň probíhají poslední přípravy spuštění moţnosti rozhodování úhradových sporů ve zdravotnictví v rozhodčím řízení u našeho Rozhodčího soudu. Rozhodčí soud je stálým rozhodčím soudem s nejširší moţnou působností v ČR, který je uznávanou rozhodčí institucí nejen v České republice, ale především v zahraničí a to jednak díky inovativnímu přístupu k rozhodčímu řízení, ale také díky kvalitě jeho rozhodčích nálezů a vysoké odbornosti jeho rozhodců. Podmínkou rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem je uzavření písemné rozhodčí smlouvy (resp. rozhodčí doloţky) ve prospěch tohoto soudu, která tvoří zpravidla jedno ujednání majetkového kontraktu mezi smluvními stranami. Pokud byl takový kontrakt uzavřen v minulosti bez rozhodčí doloţky, je moţné uzavřít k němu dodatek 29

31 obsahující dodatečné ujednání stran o příslušnosti Rozhodčího soudu k řešení případného sporu z tohoto kontraktu. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem probíhá obvykle podle jeho Řádu, publikovaného v Obchodním věstníku, pokud si strany sporu nedohodnou něco jiného. Řád a další informační materiály jsou k dispozici stranám sporů i ostatním zájemcům bezplatně v sídle soudu, v sudištích či sídlech hospodářských a agrárních komor České republiky v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském a ruském. Rozhodčí soud uzavřel dohody o spolupráci s některými hospodářskými komorami v ČR (např. Hradec Králové, Olomouc, Most apod.) a spolehlivě fungují i sudiště v Brně, Ostravě a Plzni. Výhody rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR můţeme shrnout do těchto bodů: Je jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání ţaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce několik týdnů; doručením stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a stává se vykonatelným. Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva z roku 1958 umoţňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více neţ 140 státech, které tuto smlouvu ratifikovaly. Výběr rozhodců na seznamu rozhodců je zapsáno mnoho odborníků ze všech oblastí práva a ekonomiky České republiky i zahraničí. Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení u vnitrostátních sporů s předmětem sporu do ,-Kč činí 4% z hodnoty sporu, minimálně však ,- Kč. Vnitrostátními spory se přitom rozumí i takové, v nichţ jsou stranami organizační zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku. Ani v případě rozhodování zahraničních sporů rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR nedosahuje takových nákladů jako rozhodčí řízení v cizině. Administrativní zázemí je u Rozhodčího soudu zajištěno činností sekretariátu. 30

32 Publikováním Řádu a Pravidel v obchodním věstníku je dána moţnost všem zájemcům, aby se seznámili s podmínkami řízení před Rozhodčího soudem. 4 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Jedná se v podstatě o jedinečný projekt v České republice. Na kontaktních místech získá podnikatel kvalifikované poradenství k problematice sporů mezi podnikateli a spotřebiteli i nabídku jejich snadného, rychlého a levného řešení formou mediace (urovnání sporu mezi stranami za účasti nezávislé třetí osoby mediátora) nebo rozhodčího řízení (před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky). Smírčí komise HK ČR Pro urovnávání sporů mezi členy hospodářské komory byla ze zákona zřízena Smírčí komise HK ČR. Její členové se specializují na odbornou asistenci členům hospodářské komory při mimosoudním řešení jakýchkoli obchodních sporů, které by mezi nimi mohly vzniknout Zprostředkování kontaktů Všechna kontaktní místa jsou úzce provázána s podnikatelským prostředím i orgány státní správy a samosprávy na místní úrovni. Kdykoli Vám proto poskytnou informace a kontakty, které Vám chybějí pro Vaše podnikání Aktivní podpora exportu 4 O Rozhodčím soudu. [on-line]. [cit ]. Dostupné z <http://www.soud.cz/o-rozhodcim-soudu>. 31

33 Ve spolupráci s agenturou CzechTrade fungují vybraná kontaktní místa jako Regionální exportní místa, kde podnikatelům regionální exportní manaţeři poskytnou osobní asistenci při podpoře exportních aktivit a poskytnou exportní poradenství, konzultace při vývozních činnostech a financování exportu, informace o exportně orientovaných akcích v regionu, aktuální informace o podnikatelských misích do zahraničí aj. Cílem osobního poradenství je prohloubit, zkvalitnit a zefektivnit informační a poradenské sluţby se zaměřením na mezinárodní obchod poskytované agenturou CzechTrade ve všech regionech české republiky. Regionální exportní místa nabízejí tyto sluţby: Exportní poradenství - regionální manaţer během individuální schůzky posoudí na základě potřeb a profilu klienta jeho exportní záměr a nabídne mu řešení v podobě moţných sluţeb CzechTrade, Hospodářské komory České republiky, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Doplňkově nabízí regionální manaţer rovněţ moţnosti vyuţití programů ze strukturálních fondů Evropské unie. Konzultace při vývozních činnostech regionální manaţer pořádá konzultační dny, kde zprostředkovává klientovi moţnost individuální odborné konzultace s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade. Na základě této konzultace je klient schopen vyhodnotit všechny pozitivní i rizikové stránky svého exportu. Financování exportu Vstup na zahraniční trhy je spojen s rizikem, a proto jsou exportní sluţby obohacené nabídkou České exportní banky v oblasti financování exportu a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) na krytí úvěrových rizik spojených s exportem. Organizace exportně orientovaných akcí v regionu Vzdělávací akce, obchodní mise, setkání exportérů, prezentační akce apod. přehled plánovaných akci najdete také na v sekci Akce CzechTrade v regionech. 32

34 Informace o podnikatelských misích do zahraničí. Organizace akcí na podporu malého a středního podnikání je prováděná ve spolupráci s regionální komorou. Vyřizování celních formalit karnety ATA, certifikáty (ověřování průvodních dokladů pro export zboţí). Regionální manaţer můţe doporučit příslušnou hospodářskou komoru v daném regionu, která vyřídí klientovi celní formality. Nová sluţba Exportní tréninková centra CzechTrade v zahraničí o se vztahují nejčastěji na dobu, neţ si firma otevře vlastní zastoupení nebo vybere místního obchodního partnera/partnery, o pracují pod vedením ředitele ZK. Nová sluţba Design pro export o efektivní podpora průmyslového designu ve firmách, o sníţení náročnosti administrativního procesu. o dosaţení úspor, o zajištění srovnatelných nabídek podpory, o účinná propagace českého designu v zahraničí. Nová sluţba Exportní akademie Projekt Exportní akademie je součástí Exportní strategie ČR pro období 2006 aţ Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, projekt realizuje agentura CzechTrade. V rámci projektu Exportní akademie jsou nabízeny: o Kurz Úspěšný exportér, o Kurz Minimum úspěšného exportéra, o Exportní konference, o Exportní veletrhy. Nová sluţba Prezentace CzechTrade v ČR V rámci rozšiřování nových sluţeb pro exportéry rozhodla se agentura CzechTrade aktivně prezentovat své sluţby na vytipovaných veletrzích pořádaných v ČR. Projekt Regionální exportní místa vznikl na základě veřejné zakázky Rozvoj 33

35 poradenských a informačních sluţeb pro mezinárodní obchod v regionech ČR v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání při Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. V průběhu roku 2006 byla postupně otevřena jednotlivá Regionální exportní místa ve třinácti krajích České republiky (s výjimkou Prahy). Kaţdé místo vede příslušný regionální manaţer, jehoţ prostřednictvím je nabízena a prezentována společná nabídka pro exportéry. Jednotlivá místa zřizuje Hospodářská komora České republiky a provoz je zajišťován ve spolupráci s krajskou, regionální či okresní komorou Podnikatelské akce v národním i mezinárodním kontextu Hospodářská komora České republiky se účastní také řady akcí, které napomáhají rozvoji přeshraniční a mezinárodní spolupráce mezi podnikateli. Na kontaktních místech tak můţe nabídnout moţnost participace firem na mezinárodních firemních kontaktních akcích, incomingových a outgoingových podnikatelských misích, návštěvnických misích podnikatelů u příleţitosti oficiální účasti ČR na zahraničních veletrzích a výstavách, fórech pro zahraniční investory v ČR a napomoci také s vyřízením víz a jiných formalit potřebných pro vycestování do zahraničí Podpora odborného vzdělávání Hospodářská komora České republiky podporuje odborné vzdělávání jako předpoklad pro rozvoj kvalitního podnikatelského prostředí v budoucnosti. Formou účasti u závěrečných zkoušek na odborných školách a udělování ocenění nejlepším učňům či vítězům odborných soutěţí a formou zprostředkování kontaktů mezi odbornými školami a firmami se tak snaţí povzbudit zájem o odborné vzdělávání a provázání oblasti školství a podnikatelské praxe Účast v systému celoţivotního učení Celoţivotní učení a uznávání výsledků dalšího vzdělávání je revolučním systémem, 34

36 který umoţňuje získání kvalifikace pro výkon povolání nebo pro podnikání bez absolutoria odborné školy pouze na základě sloţení zkoušky z jedné nebo několika tzv. dílčích kvalifikací. Kontaktní místa HK ČR podají více informací o tomto systému i o zkouškách z dílčích kvalifikací, které probíhají v gesci Hospodářské komory České republiky. 35

37 3. kapitola: Poradenská síť Enterprise Europe Network Poradenská síť Enterprise Europe Network je iniciativou Evropské komise, která pomáhá malým a středním podnikům plně rozvinout jejich potenciál a inovační kapacitu. Jejím cílem je zajistit větší konkurenceschopnost podniků tím, ţe jim poskytuje kvalitní a cenově dostupné sluţby. Tato iniciativa je obousměrná. V jednom směru síť pomáhá malým a středním podnikům v Evropě a některých třetích zemích, v druhém pak slouţí jako cesta, prostřednictvím které získává Evropská komise názory, zkušenosti a připomínky podnikatelů. S téměř 600 kontaktními místy (hospodářské komory, vysoké školy, výzkumné ústavy, inovační centra, rozvojové agentury, technologická centra, ) a více neţ zkušenými pracovníky v 51 zemích (EU 27 + Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Čína, Egypt, Chile, Chorvatsko, Makedonie, Island, Izrael, Japonsko, Jiţní Korea, Mexiko, Moldavsko, Norsko, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Sýrie, Tunis, Turecko, Ukrajina, USA) je tato síť největší sítí, která poskytuje poradenství a sluţby podnikům. 36

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŢ V ČESKÉ REPUBLICE YOUTH INFORMATION CENTERS IN CZECH REPUBLIC

INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŢ V ČESKÉ REPUBLICE YOUTH INFORMATION CENTERS IN CZECH REPUBLIC Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Vychovatelství Studijní obor (kombinace): Pedagogika volného času INFORMAČNÍ

Více

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Návrh Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Projekt: Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

Slezská Oblastní Komora Stavebních Inţenýrů PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY

Slezská Oblastní Komora Stavebních Inţenýrů PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY KATOVICE 2009 1 Autorský kolektiv SOKSI: dr ing. Henryk A. Nowak mgr. ing. Dorota Przybyła mgr. ing. Maria Świerczyńska Právnický posudek: mgr. Maria Wójcik

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit...

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit... Obsah 1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 1.1 Úvod do oblasti elektronické komerce... 1 1.2 Základní členění elektronické komerce podle subjektů... 2 1.3 Důvody pro elektronické

Více

Malý úvěr pro podnikatele na venkově v ČR Úvodní studie

Malý úvěr pro podnikatele na venkově v ČR Úvodní studie Malý úvěr pro podnikatele na venkově v ČR Úvodní studie Zpracovatelé: Vedoucí týmu: Tomáš Svoboda,Centrum pro komunitní práci Členové týmu: Petr Pelcl, Útvar koncepce a rozvoje Filip Uhlík, Regionální

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Radmila Herzánová Anna Kovářová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA 1 obsah # VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU SLOVO MINISTRA SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY CZECHTRADE / VAŠE AGENTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CZECHTRADE VÝSLEDKY

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více