Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu"

Transkript

1 Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení firem i samosprávných orgánů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/ Konkurenceschopnost ve světové ekonomice a české ekonomice v návaznosti na Moravskoslezský kraj Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr. Magda Habrmanová, CSc. Ing. Eva Šimečková 2012

2

3 INFORMAČNÍ DATABÁZE MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ A JEJICH VÝZNAM PRO EKONOMICKÉ AKTIVITY SUBJEKTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO REGIONU Obsah: 1. kapitola: Úvod 3 2. kapitola: Hospodářská komora České republiky 5 3. kapitola: Poradenská síť Enterprise Europe Network kapitola: Podnikání v Evropské unii kapitola: Podnikání v České republice kapitola: Případové studie úspěšné případy podpory podnikání kapitola: Závěr 173

4 1. kapitola: Úvod Dnešní rychle se dynamizující doba je charakteristická zejména dvěma vlastnostmi, kterými jsou globalizace světové ekonomiky a společnosti, znalostním charakterem dnešní společnosti. Materiál bude zaměřen právě na druhý uvedený aspekt. V současnosti jiţ nepostačuje mít k dispozici potřebné informace. Dnes je nutné tyto informace vyuţívat, čímţ informace nabývají charakter znalostí. Publikace je rozdělena do čtyř částí, které jsou propojeny cílem podporovat ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu, a tím podporovat rozvoj celého regionu. Přestoţe se v názvu dokumentu objevuje slovní spojení mezinárodní organizace, nemůţeme opominout vnitřní prostředí České republiky. Druhá kapitola je proto věnována Hospodářské komoře České republiky, jejímu postavení, struktuře a nabízeným sluţbám. Jsme přesvědčeni, ţe zahrnutí tohoto tématu do materiálu je přínosné, protoţe průzkumem obou zapojených institucí, tedy Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, jsme dospěli k závěru, ţe mnozí podnikatelé, pracovníci na středním a vyšším stupni řízení firem a samosprávních orgánů nemají o činnosti Hospodářské komory ČR takřka ţádné povědomí. Poradenská síť Enterprise Europe Network (obsaţená ve třetí kapitole) je zajímavou moţností, jak se mohou subjekty MS regionu zapojit do širšího, zejména evropského podnikatelského prostředí. Z tohoto důvodu je právě uvedenému projektu věnovaná zpracovaná případová studie. Čtvrtá kapitola je zaměřena na moţnosti podnikání v prostředí Evropské unie, na jeho náleţitosti od zahájení podnikání, přes získávání prostředků, plnění povinností vůči řídícím 3

5 ukončení. a kontrolním orgánům jednotlivých států aţ po poslední fázi podnikání, kterou je jeho Jestliţe čtvrtá kapitola se věnuje podnikání z pohledu Evropské unie a byla zaměřena na celounijní dokumenty a přístupy, pátá kapitola uvádí některé oblasti podnikatelských aktivit z pohledu České republiky. podnikání. Šestá kapitola se věnuje případovým studiím, úspěšným příkladům podpory V tomto materiálu jsou přehlednou formou zpracovány informace včetně odkazů na další informační zdroje, které jsou dnes, v drtivé většině na internetu, přístupné. Jejich shromáţdění do jednoho dokumentu představuje ucelenou kuchařku pro podporu ekonomických aktivit subjektů Moravskoslezského regionu nejen uvnitř tohoto regionu, celé České republiky, ale především směrem do Evropy. 4

6 2. kapitola: Hospodářská komora České republiky Při zpracování této kapitoly byly pouţity materiály XXIII. sněmu Hospodářské komory České republiky, který se uskutečnil v Litoměřicích 1 a informace z veřejné i neveřejné části webových stránek Hospodářské komory České republiky citované ke dni Základní informace o Hospodářské komoře České republiky Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR dle zákona podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Hlavním posláním komory je vytvářet příleţitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Od roku 2004 je HK ČR povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdruţujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných ţivnostenských společenstev. HK ČR sdruţuje téměř členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 66 regionálních a 84 oborových asociacích HK ČR. V čele komory stojí prezident volený přímo sněmem HK ČR (tedy členy HK ČR), činnost komory řídí představenstvo HK ČR. Struktura volených orgánů HK ČR bude popsána později. Pravidla jednání vychází z tzv. vnitrokomorových norem HK ČR. 1 HK ČR: XXIII. sněm Hospodářské komory České republiky. 1. vyd. 256 s. Praha: HK ČR, Hospodářská komora České republiky. [online]. [cit ]. Dostupné z <www.komora.cz>. 5

7 Hospodářská komora České republiky: informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji a právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit, zajišťuje hospodářský styk se zahraničím (FITPRO - usnadňuje procedury v mezinárodním obchodě), poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační sluţby v otázkách spojených s podnikatelskou činností prostřednictvím svých kontaktních míst v regionech, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, profesní vzdělání vč. rekvalifikací, podílí se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání, navazuje a rozvíjí styky s obdobnými institucemi v zahraničí, je členem sdruţení evropských obchodních komor Eurochambres a UEAPME (Evropské asociace ţivnostníků a malých a středních podnikatelů), a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a podobnými sdruţeními. 6

8 2. Struktura volených orgánů Hospodářské komory České republiky Strukturu volených orgánů HK ČR zachycuje schéma 1.1. Schéma 1.1: Struktura volených orgánů HK ČR Zdroj: Struktura volených orgánů HK ČR. [on-line]. [cit ]. Dostupné z <http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/o-nas-5/hospodarska-komora-ceske-republiky-hkcr/struktura-volenych-organu-hk-cr/komorova-struktura-1/.>. V další části se stručně zmíníme o jednotlivých volených orgánech Hospodářské komory České republiky Prezident Hospodářské komory České republiky Prezident Hospodářské komory zastupuje Hospodářskou komoru navenek a jedná jejím jménem ( 15 zákona). V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta Hospodářské komory jím pověřený viceprezident Hospodářské komory nebo jiný jím pověřený člen představenstva Hospodářské komory. Prezident a viceprezidenti tvoří pracovní orgán - prezídium. Prezidium svolává 7

9 prezident k projednávání závaţných záleţitostí Hospodářské komory v období mezi jednáními představenstva a pro přípravu jednání představenstva. Kancelář prezidenta HK ČR zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti funkce prezidenta Hospodářské komory ČR. Kancelář prezidenta HK ČR poskytuje tiskový servis a vydává tisková prohlášení. Shromaţďuje, a ve spolupráci s odbornými útvary úřadu HK ČR vyhodnocuje informace a doporučení pro jednání a vystoupení prezidenta HK ČR Představenstvo Hospodářské komory České republiky Představenstvo Hospodářské komory České republiky je řídícím orgánem Hospodářské komory České republiky. Řídí činnost Hospodářské komory České republiky a rozhoduje o všech záleţitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením sněmu hospodářské komory vyhrazeny jinému orgánu hospodářské komory. Za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory. Představenstvo má 34 členů, kteří jsou voleni sněmem vţdy na dobu tří let. Představenstvo komory svolává prezident komory nejméně čtyřikrát za rok. Představenstvo komory zejména: připravuje podklady pro jednání sněmu komory a zajišťuje výkon jeho usnesení, odpovídá za hospodaření s majetkem komory, rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí prezidenta a viceprezidenta komory, jmenuje a odvolává tajemníka úřadu komory Dozorčí rada Hospodářské komory České republiky Dozorčí rada Hospodářské komory České republiky je kontrolním orgánem Hospodářské komory České republiky. Za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory 8

10 a podává mu zprávy o své činnosti. Činnost dozorčí rady řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady komory. Dozorčí rada má 7 členů, kteří jsou voleni sněmem vţdy na dobu tří let. Dozorčí radu komory svolává její předseda. Dozorčí rada Hospodářské komory České republiky zejména: kontroluje hospodaření a činnost komory v rozsahu stanoveném statutem komory nebo usnesením sněmu komory, pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, příp. viceprezidenta, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloţí představenstvu komory, pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva komory, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloţí sněmu komory Smírčí komise Hospodářské komory České republiky Smírčí komise Hospodářské komory České republiky je orgánem Hospodářské komory České republiky, který je zřízen k předcházení obchodním sporům mezi členy hospodářské komory. Smírčí komise má 9 členů, kteří jsou voleni sněmem vţdy na dobu tří let. Smírčí komisi komory svolává její předseda Sněm Hospodářské komory České republiky Sněm hospodářské komory je nejvyšším orgánem Hospodářské komory České republiky. Je tvořen všeobecnou sněmovnou sloţenou ze zástupců okresních komor a sněmovnou společenstev sloţenou ze zástupců společenstev. 9

11 Ve všeobecné sněmovně má kaţdá okresní komora dva zástupce a kaţdá regionální komora má dva zástupce za kaţdý okres, jimiţ je tvořena. Ve sněmovně společenstev má kaţdé společenstvo dva aţ tři zástupce při zachování shodného počtu zástupců v obou sněmovnách. Kaţdý zástupce ve všeobecné sněmovně i ve sněmovně společenstev má jeden hlas. Hlasy všech zástupců jsou si rovny. Sněm komory svolává představenstvo komory nejméně jednou ročně. V případě písemné ţádosti nejméně jedné třetiny okresních komor, společenstev nebo jedné desetiny zástupců okresních komor nebo zástupců společenstev nebo dozorčí rady komory je představenstvo povinno sněm svolat vţdy a to nejpozději do tří měsíců. Do působnosti sněmu Hospodářské komory ČR patří: rozhodování o statutu, volebním a jednacím řádu komory a o volebním a jednacím řádu okresních komor, stanovování hlavních úkolů komory, volba a odvolání prezidenta, viceprezidentů, členů představenstva komory, dozorčí rady komory a členů smírčí komise komory z řad členů komory, schvalování výše a způsobu placení členských příspěvků a rozhodování o udělení výjimek z jejich placení, schvalování rozpočtu komory, roční účetní závěrky a zprávy představenstva komory a dozorčí rady komory o činnosti a hospodaření komory, rozhodování o pozastaveném rozhodnutí představenstva komory, schvalování zásad odměňování zaměstnanců komory, rozhodování o dalších záleţitostech, které si vyhradí. 3. Struktura komorové sítě Hospodářské komory České republiky Hospodářská komora České republiky je tvořena dvěma částmi: regionální, oborovou. 10

12 Součástí regionální komorové sítě jsou krajské hospodářské komory, regionální hospodářské komory a okresní hospodářské komory. Oborovou část tvoří ţivnostenská společenstva (oborové asociace). Členové Hospodářské komory České republiky, jejichţ počet dosahuje téměř 14 tisíc, jsou registrováni u místně příslušné okresní nebo regionální hospodářské komory, nebo podle oboru u ţivnostenského společenstva (oborové asociace). Grafické znázornění komorové sítě Hospodářské komory ČR je na schématu 1.2. Schéma 1.2: Struktura komorové sítě HK ČR Zdroj: Struktura komorové sítě HK ČR. [on-line]. [cit ]. Dostupné z <http:// Regionální část Hospodářské komory České republiky 11

13 V regionální části je HK ČR tvořena: 14 krajskými komorami (KHK), 2 regionálními (RHK), 49 okresními komorami (OHK). Tyto regionální komory spravují dohromady 26 oblastních kanceláří (OBK). Komory jsou zastoupeny v 72 městech ČR, tedy téměř ve všech okresech ČR. Prostřednictvím regionálních komor Hospodářská komora České republiky poskytuje podporu podnikatelům ve všech regionech České republiky. Jsou to zejména poradenské a konzultační sluţby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů některých agend státní správy, aktivity směřující ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, podpora při vstupu na zahraniční trhy apod. V další části textu uvádíme seznam regionálních sloţek včetně adres internetových stránek (pokud je mají zřízeny): Hlavní město Praha Hospodářská komora hlavního města Prahy - Obvodní hospodářská komora v Praze 1 Obvodní hospodářská komora Praha 5 - Obvodní hospodářská komora Praha 7 Jihočeský kraj Jihočeská hospodářská komora - Jihomoravský kraj Krajská hospodářská komora jiţní Moravy - Regionální hospodářská komora Brno - 12

14 Okresní hospodářská komora Blansko - Okresní hospodářská komora Brno - venkov - Okresní hospodářská komora Břeclav - Okresní hospodářská komora Hodonín - Okresní hospodářská komora Vyškov - Okresní hospodářská komora Znojmo - Karlovarský kraj Regionální hospodářská komora Poohří - Okresní hospodářská komora Cheb - Královéhradecký kraj Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje - Liberecký kraj Krajská hospodářská komora Liberec - Okresní hospodářská komora Česká Lípa - Okresní hospodářská komora Liberec - Okresní hospodářská komora Semily - Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou - Moravskoslezský kraj Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje - Okresní hospodářská komora Bruntál Okresní hospodářská komora Karviná - Okresní hospodářská komora Opava - Olomoucký kraj Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje - 13

15 Okresní hospodářská komora Jeseník - Okresní hospodářská komora Olomouc - Okresní hospodářská komora Přerov - Okresní hospodářská komora Šumperk - Okresní hospodářská komora v Prostějově - Pardubický kraj Krajská hospodářská komora Pardubického kraje - Plzeňský kraj Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje - Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje - Okresní hospodářská komora Domaţlice - Okresní hospodářská komora Klatovy - Okresní hospodářská komora Plzeň - jih - Okresní hospodářská komora Plzeňsko - Středočeský kraj Krajská hospodářská komora Střední Čechy - Okresní hospodářská komora Benešov Okresní hospodářská komora Kladno - Okresní hospodářská komora Kolín - Okresní hospodářská komora Kutná Hora - Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav - Okresní hospodářská komora v Mělníku - Okresní hospodářská komora v Příbrami - Ústecký kraj Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje - Okresní hospodářská komora Děčín - 14

16 Okresní hospodářská komora Louny - Okresní hospodářská komora Most - Okresní hospodářská komora Teplice - Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - Okresní hospodářská komora v Chomutově - Okresní hospodářská komora v Litoměřicích - Vysočina Krajská hospodářská komora kraje Vysočina - Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod - Okresní hospodářská komora Jihlava - Okresní hospodářská komora Pelhřimov - Okresní hospodářská komora Třebíč - Okresní hospodářská komora Ţďár nad Sázavou - Zlínský kraj Krajská hospodářská komora Zlínského kraje - Okresní hospodářská komora Kroměříţ - Okresní hospodářská komora Uherské Hradiště - Okresní hospodářská komora Vsetín - Okresní hospodářská komora Zlín Oborová část Hospodářské komory České republiky Oborová část nebo-li profesní unie Hospodářské komory České republiky je v současné době tvořena 83 ţivnostenskými společenstvy. Ţivnostenská společenstva jsou dle svých oborů, které reprezentují, rozděleny do tzv. čtyř profesních unií: Obchod a cestovní ruch, Průmysl a doprava, Sluţby pro podnikání a ostatní a Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení. 15

17 Oborová část je členěna na 4 profesní unie: v profesní unii Obchod a cestovní ruch je sdruţeno 7 organizací, v profesní unii Průmysl a doprava je sdruţeno celkem 17 organizací, v profesní unii Sluţby pro podnikání je sdruţeno celkem 29 organizací, v profesní unii Stavebnictví, technická zařízení a technická řemesla je sdruţeno celkem 30 organizací. K začlenění ţivnostenského společenstva do struktur Hospodářské komory České republiky dochází na základě rozhodnutí Představenstva HK ČR po splnění Pravidel pro začleňování ţivnostenských společenstev do HK ČR. V případě začlenění dvou a více společenstev působících ve stejných nebo obdobných oborech je rozhodující tzv. autorizace společenstva. V dalším textu je uveden přehled ţivnostenských společenstev začleněných v profesních uniích Hospodářské komory České republiky včetně adres jejich internetových stránek: Profesní unie Obchod a cestovní ruch Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva - Sdruţení PROKOS-Sdruţení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu - Společenství čerpacích stanic PHM v ČR - Svaz českých a moravských spotřebních druţstev - Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky - Svaz venkovské turistiky - UNIHOST - Sdruţení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích sluţbách ČR - Profesní unie Průmysl a doprava Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR - Asociace prádelen a čistíren - Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí - 16

18 ATOK - Asociace textilního-oděvního-koţedělného průmyslu - Asociace výrobců hudebních nástrojů ČR - Cech KOVO Certifikační sdruţení pro personál - Česká asociace LPG - Českomoravská asociace dopravního značení - Český klavírnický svaz - Národní strojírenský klastr - Odvětvový svaz hutnictví ţeleza - Potravinářská komora České republiky - Sdruţení automobilového průmyslu - Sdruţení výrobců kompozitů - Svaz českých a moravských výrobních druţstev - Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz strojírenské technologie Profesní unie Sluţby pro podnikání a ostatní Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací - Asociace certifikovaných jazykových škol - Asociace českých překladatelských agentur - Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace - Asociace pro poradenství - Asociace technických bezpečnostních sluţeb Grémium Alarm - Cech kosmetiček Čech a Moravy Cech mechanických zámkových systémů ČR - Česká asociace telekomunikací - Česká asociace úklidu a čištění - Česká komora detektivních sluţeb, občanské sdruţení - 17

19 Česká komora loterního průmyslu Česká komora realitních kanceláří - Česká komora sluţeb ochrany majetku a osob - Česká psychoenergetická společnost - Česká společnost certifikovaných odhadců majetku - Český klub bezpečnostních sluţeb - Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany České republiky - Komora fotografických ţivností - Komora odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáţí a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven SOTKVO - Komora podniků komerční bezpečnosti ČR - Profesní komora poţární ochrany - Profesní společenství autoškol ČR - Sdruţení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR - Společenstvo drobného podnikání - Společenstvo organizátorů veletrţních a výstavních akcí ČR - Střední podnikatelský stav - Unie kosmetiček - Profesní unie Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení Asociace bazénů a saun České republiky ABAS ČR - Asociace podniků topenářské techniky - Asociace pracovníků tlakových zařízení - Asociace PUR - Česká společnost pro polyuretan ve stavebnictví - Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů - 18

20 Cech instalatérů ČR - Cech kamnářů České republiky - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR - Cech malířů a lakýrníků České republiky - Cech obkladačů České republiky - Cech podlahářů České republiky - Cech pro zateplování budov ČR - Cech suché výstavby České republiky - Cech topenářů a instalatérů ČR - Česká svářečská společnost ANB - České sdruţení pro technická zařízení - Českomoravská komora lešenářů - Český plynárenský svaz - Elektrotechnický svaz český Regionální stavební sdruţení Karlovy Vary - RUDOLFINEA - sdruţení pro umělecká řemesla - Sdruţení klenotníků a hodinářů ČR - Společenstvo kominíků České republiky - Společenstvo techniků zdvihacích zařízení - Svaz chladící a klimatizační techniky - Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR - Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky - Svaz učitelů tance České republiky - Teplárenské sdruţení České republiky - Unie výtahového průmyslu ČR Výhody členství v Hospodářské komoře České republiky Členství v Hospodářské komoře České republiky přináší kaţdému členovi 10 výhod, přičemţ první písmena těchto výhod vytvářejí výzvu 19

21 P Ř I P O J T E S E. PRESTIŢ Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestiţní záleţitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni. ŘADA KONTAKTŮ Hospodářské komory udrţují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem Nikde jinde nebudete mít tolik příleţitostí navázat uţitečné osobní společenské i obchodní kontakty. V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příleţitostí. INFORMACE Kaţdý člen automaticky získává kaţdý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů. Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme! PŘIPOMÍNKOVANÍ Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můţete do tohoto procesu aktivně zapojit. ODBORNOST Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich 20

22 zaměstnanců. JEDNOTA K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv sloţky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání. TOP NETWORKING Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můţete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci. EXPORT Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní moţnosti? Navštivte svého regionálního exportního manaţera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se zahraničními podnikateli přijíţdějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky. SLEVY Kaţdý člen má výrazné slevy na všechny akce a sluţby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími sloţkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory. ETIKA Při podepsání etického kodexu můţete vyuţít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příleţitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání Poradenské a konzultační sluţby Hospodářské komory České republiky 3 Výhody členství. [on-line]. [cit ]. Dostupné z <http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceskerepubliky/clenstvi/vyhody-clenstvi/>. 21

23 Hospodářská komora ČR poskytuje svým členům, ale také širší podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační sluţby prostřednictvím svých kontaktních míst. Sluţby kontaktních míst Hospodářské komory České republiky lze vyuţít v 97 provozovnách okresních, regionálních a krajských hospodářských komor a ţivnostenských společenstev vybavených pro kontakt s klienty celkem v 76 městech po celé České republice. Přehled poradenských sluţeb je uveden v následujících podkapitolách. Rozmístění kontaktních míst Hospodářské komory České republiky zachycuje obr

24 Obr. 1.2: Kontaktní místa HK ČR Zdroj: Struktura komorové sítě HK ČR. [on-line]. [cit ]. Dostupné z <http://www.komora.cz/sluzby-a-produkty/kontaktni-mista-hospodarske-komory-ceske-republiky/sluzby-kmhk-cr/sluzby-kontaktnich-mist-hospodarske-komory-ceske-republiky.aspx.> Poradenství pro podnikání Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zřídila Hospodářská komora České republiky tzv. Informační místa pro podnikatele (InMP). 23

25 Informační místa pro podnikatele jsou kontaktní místa Hospodářské komory, kde podnikatelé mohou na jednom místě získat základní informace potřebné pro své podnikání (např.: k zahájení činnosti, k provozu a k financování podniku, informace o podnikání v rámci celé EU a třetích zemích a další). Tyto informace obdrţí kaţdý podnikatel z veřejných informačních zdrojů formou nárokové sluţby rychle a přehledně. Projekt informačních míst pomáhá nejen začínajícím, ale i stávajícím podnikatelům v orientaci v podnikatelském prostředí, šetří jejich čas a kapacity, které mohou věnovat svému předmětu podnikání. Kontaktní místa lze najít po celém území České republiky a to takřka ve všech okresech ČR. Celkem je v současné době provozováno téměř 100 kontaktních míst při okresních či oblastních hospodářských komorách. Plošně se jedná o nejvíce rozšířenou standardizovanou veřejnou informační sluţbu pro podnikatele. Podnikatel se můţe na kontaktní místo se svým dotazem obrátit osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře. Od začátku projektu do 4. čtvrtletí roku 2011 tato kontaktní místa zodpověděla jiţ na 72 tisíc podnikatelských dotazů, týkajících se především moţnosti financování rozvoje podniků a vyhledávání obchodních kontaktů. Mezi často kladené dotazy patří rovněţ informace týkající se zahájení podnikání, provozu podniku a informace o předpisech vztahujících se k prováděné činnosti Připomínkování podnikatelské legislativy Hospodářská komora České republiky je v souladu s Legislativními pravidly Vlády ČR povinným připomínkovým místem pro nově vznikající podnikatelskou legislativu a současně i významným hráčem a spolupracovníkem státní správy při iniciaci změn legislativy stávající. 24

26 Na základě své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi EU ovlivňuje Hospodářská komora České republiky legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasazuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU. Registrovaní členové Hospodářské komory České republiky se mohou do připomínkového řízení zapojit Dokumenty pro podnikání Na Kontaktních místech HK ČR je moţné rychle, levně a velmi pruţně získat všechny dokumenty potřebné pro podnikání. Czech POINT Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky (Czech POINT) vydávají ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy. Sluţba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům (včetně bank), kterým velmi zjednodušuje přístup k ověřeným dokladům - výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích HK ČR, které výpisy vydávají, můţe být vydán ověřený výpis z těchto registrů: Obchodního rejstříku, Ţivnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, 25

27 Rejstříku trestů (fyzických a právnických osob), Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru Ministerstva ţivotního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy), Insolvenčního rejstříku, a lze také učinit podání podle 72 ţivnostenského zákona. Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory je moţné si nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty a získat i další sluţby související se zavedením datových schránek. Pro získání výpisu postačuje navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky. Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků je vyhotoven na počkání. K získání výpisu není nutné předkládat ţádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva ţivotního prostředí a při podání podle 72 ţivnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totoţnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totoţnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totoţnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva ţivotního prostředí a při podání podle 72 ţivnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku). Dokumenty pro mezinárodní obchod dokumenty: Na vybraných kontaktních místech mohou podnikatelé získat dále uvedené 26

28 ATA karnety Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umoţňuje dočasné vyvezení zboţí osvobozené od cla a daní. Tento dokument lze pouţít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti zemích světa. Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyváţet a prezentovat své zboţí v zahraničí. Karnet ATA spoří finance a čas při celních operacích: šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboţí krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboţí krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách), zajišťuje rychlé celní odbavení, zajišťuje snadnou manipulaci s vyváţeným zboţím. Certifikáty o původu zboţí Prokázání země původu zboţí je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem, který získáte v úřadu HK ČR. Dále ověřujeme obchodní a dopravní faktury, inspekční certifikáty, důleţité obchodní smlouvy a dopisy. Certifikáty o původu zboţí jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Certifikáty o původu zboţí spoří finance a čas při celním řízení Soudní a mimosoudní řešení sporů 27

29 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Jiţ od roku 1949 patří tento stálý rozhodčí soud k nejvýznamnějším mezinárodním arbitráţním institucím a svým přístupem k moderním trendům arbitráţe je v evropském i celosvětovém měřítku pozitivně vnímaným subjektem schopným transparentně a kvalitně administrovat jemu příslušné spory. Rozhodčí soud, resp. jeho Řád a Pravidla umoţňují klientům ovlivnit rychlost řízení, vybrat si místo, kde bude probíhat případné ústní jednání, jmenovat kvalitního rozhodce a domoci se tak svých práv s tím, ţe rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu je ekonomicky dostupné právnickým i fyzickým osobám - českým i zahraničním. Rozhodčí nález je vykonatelný, v souladu s Newyorskou úmluvou, ve více neţ 140 státech světa. Rozhodčí soud byl zaloţen v r a působil v té době při Československé obchodní komoře. Později v r byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Přes uvedené změny názvu jde stále o týţ soud, který si vydobyl za dobu své existence významné postavení zejména mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké váţnosti se však těší i mimo kontinent, neboť jsou před ním rozhodovány spory subjektů z celého světa. Dobrou pověst zaloţil Rozhodčí soud zejména na činnosti rozhodců, zapsaných na seznamu rozhodců, který vede. Rozhodci jsou většinou advokáty, universitními pedagogy apod. Na seznamu rozhodců je zapsáno přes 300 rozhodců českých i zahraničních. Za několik desítek let trvající existence rozhodli rozhodci v řízení před Rozhodčím 28

30 soudem více neţ 10 tisíc sporů. Rozhodčí nálezy vydané na závěr řízení se stávají dnem doručení sporným stranám pravomocné a soudně vykonatelné. Široká vykonatelnost nálezů prakticky po celém světě je garantována Newyorskou úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, jejímiţ signatáři je dnes více neţ 140 států světa včetně České republiky. Doba potřebná k rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení a k případnému následnému výkonu rozhodčího nálezu v České republice je nesrovnatelně kratší neţ doba běţného soudního řízení. Rozhodčí soud je jedinou institucí na světě, která v roce 2005 získala oprávnění rozhodovat doménové spory o domény.eu. Od zahájení prvního sporu o doménu.eu bylo u Rozhodčího soudu rozhodnuto téměř 1000 sporů. Ty mohou být vedeny ve všech jazycích Evropské unie (kromě maltštiny) vyuţívaje jedinečné on-line platformy. Jako čtvrtá instituce na světě a druhá v Evropě získal v roce 2008 Rozhodčí soud oprávnění celosvětového správce Internetu ICANN rozhodovat spory o doménová jména generické rodiny domén (.com,.org,.net, atd). Od 6. května 2009 můţe Rozhodčí soud také rozhodovat spory o doménová jména.co,.nl. Rozhodčí soud je také jedinou institucí v České republice, která má oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodovat v rozhodčím řízení tzv. spotřebitelské spory. V současné době zároveň probíhají poslední přípravy spuštění moţnosti rozhodování úhradových sporů ve zdravotnictví v rozhodčím řízení u našeho Rozhodčího soudu. Rozhodčí soud je stálým rozhodčím soudem s nejširší moţnou působností v ČR, který je uznávanou rozhodčí institucí nejen v České republice, ale především v zahraničí a to jednak díky inovativnímu přístupu k rozhodčímu řízení, ale také díky kvalitě jeho rozhodčích nálezů a vysoké odbornosti jeho rozhodců. Podmínkou rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem je uzavření písemné rozhodčí smlouvy (resp. rozhodčí doloţky) ve prospěch tohoto soudu, která tvoří zpravidla jedno ujednání majetkového kontraktu mezi smluvními stranami. Pokud byl takový kontrakt uzavřen v minulosti bez rozhodčí doloţky, je moţné uzavřít k němu dodatek 29

31 obsahující dodatečné ujednání stran o příslušnosti Rozhodčího soudu k řešení případného sporu z tohoto kontraktu. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem probíhá obvykle podle jeho Řádu, publikovaného v Obchodním věstníku, pokud si strany sporu nedohodnou něco jiného. Řád a další informační materiály jsou k dispozici stranám sporů i ostatním zájemcům bezplatně v sídle soudu, v sudištích či sídlech hospodářských a agrárních komor České republiky v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském a ruském. Rozhodčí soud uzavřel dohody o spolupráci s některými hospodářskými komorami v ČR (např. Hradec Králové, Olomouc, Most apod.) a spolehlivě fungují i sudiště v Brně, Ostravě a Plzni. Výhody rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR můţeme shrnout do těchto bodů: Je jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání ţaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce několik týdnů; doručením stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a stává se vykonatelným. Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva z roku 1958 umoţňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více neţ 140 státech, které tuto smlouvu ratifikovaly. Výběr rozhodců na seznamu rozhodců je zapsáno mnoho odborníků ze všech oblastí práva a ekonomiky České republiky i zahraničí. Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení u vnitrostátních sporů s předmětem sporu do ,-Kč činí 4% z hodnoty sporu, minimálně však ,- Kč. Vnitrostátními spory se přitom rozumí i takové, v nichţ jsou stranami organizační zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku. Ani v případě rozhodování zahraničních sporů rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR nedosahuje takových nákladů jako rozhodčí řízení v cizině. Administrativní zázemí je u Rozhodčího soudu zajištěno činností sekretariátu. 30

32 Publikováním Řádu a Pravidel v obchodním věstníku je dána moţnost všem zájemcům, aby se seznámili s podmínkami řízení před Rozhodčího soudem. 4 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Jedná se v podstatě o jedinečný projekt v České republice. Na kontaktních místech získá podnikatel kvalifikované poradenství k problematice sporů mezi podnikateli a spotřebiteli i nabídku jejich snadného, rychlého a levného řešení formou mediace (urovnání sporu mezi stranami za účasti nezávislé třetí osoby mediátora) nebo rozhodčího řízení (před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky). Smírčí komise HK ČR Pro urovnávání sporů mezi členy hospodářské komory byla ze zákona zřízena Smírčí komise HK ČR. Její členové se specializují na odbornou asistenci členům hospodářské komory při mimosoudním řešení jakýchkoli obchodních sporů, které by mezi nimi mohly vzniknout Zprostředkování kontaktů Všechna kontaktní místa jsou úzce provázána s podnikatelským prostředím i orgány státní správy a samosprávy na místní úrovni. Kdykoli Vám proto poskytnou informace a kontakty, které Vám chybějí pro Vaše podnikání Aktivní podpora exportu 4 O Rozhodčím soudu. [on-line]. [cit ]. Dostupné z <http://www.soud.cz/o-rozhodcim-soudu>. 31

33 Ve spolupráci s agenturou CzechTrade fungují vybraná kontaktní místa jako Regionální exportní místa, kde podnikatelům regionální exportní manaţeři poskytnou osobní asistenci při podpoře exportních aktivit a poskytnou exportní poradenství, konzultace při vývozních činnostech a financování exportu, informace o exportně orientovaných akcích v regionu, aktuální informace o podnikatelských misích do zahraničí aj. Cílem osobního poradenství je prohloubit, zkvalitnit a zefektivnit informační a poradenské sluţby se zaměřením na mezinárodní obchod poskytované agenturou CzechTrade ve všech regionech české republiky. Regionální exportní místa nabízejí tyto sluţby: Exportní poradenství - regionální manaţer během individuální schůzky posoudí na základě potřeb a profilu klienta jeho exportní záměr a nabídne mu řešení v podobě moţných sluţeb CzechTrade, Hospodářské komory České republiky, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Doplňkově nabízí regionální manaţer rovněţ moţnosti vyuţití programů ze strukturálních fondů Evropské unie. Konzultace při vývozních činnostech regionální manaţer pořádá konzultační dny, kde zprostředkovává klientovi moţnost individuální odborné konzultace s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade. Na základě této konzultace je klient schopen vyhodnotit všechny pozitivní i rizikové stránky svého exportu. Financování exportu Vstup na zahraniční trhy je spojen s rizikem, a proto jsou exportní sluţby obohacené nabídkou České exportní banky v oblasti financování exportu a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) na krytí úvěrových rizik spojených s exportem. Organizace exportně orientovaných akcí v regionu Vzdělávací akce, obchodní mise, setkání exportérů, prezentační akce apod. přehled plánovaných akci najdete také na v sekci Akce CzechTrade v regionech. 32

34 Informace o podnikatelských misích do zahraničí. Organizace akcí na podporu malého a středního podnikání je prováděná ve spolupráci s regionální komorou. Vyřizování celních formalit karnety ATA, certifikáty (ověřování průvodních dokladů pro export zboţí). Regionální manaţer můţe doporučit příslušnou hospodářskou komoru v daném regionu, která vyřídí klientovi celní formality. Nová sluţba Exportní tréninková centra CzechTrade v zahraničí o se vztahují nejčastěji na dobu, neţ si firma otevře vlastní zastoupení nebo vybere místního obchodního partnera/partnery, o pracují pod vedením ředitele ZK. Nová sluţba Design pro export o efektivní podpora průmyslového designu ve firmách, o sníţení náročnosti administrativního procesu. o dosaţení úspor, o zajištění srovnatelných nabídek podpory, o účinná propagace českého designu v zahraničí. Nová sluţba Exportní akademie Projekt Exportní akademie je součástí Exportní strategie ČR pro období 2006 aţ Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, projekt realizuje agentura CzechTrade. V rámci projektu Exportní akademie jsou nabízeny: o Kurz Úspěšný exportér, o Kurz Minimum úspěšného exportéra, o Exportní konference, o Exportní veletrhy. Nová sluţba Prezentace CzechTrade v ČR V rámci rozšiřování nových sluţeb pro exportéry rozhodla se agentura CzechTrade aktivně prezentovat své sluţby na vytipovaných veletrzích pořádaných v ČR. Projekt Regionální exportní místa vznikl na základě veřejné zakázky Rozvoj 33

35 poradenských a informačních sluţeb pro mezinárodní obchod v regionech ČR v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání při Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. V průběhu roku 2006 byla postupně otevřena jednotlivá Regionální exportní místa ve třinácti krajích České republiky (s výjimkou Prahy). Kaţdé místo vede příslušný regionální manaţer, jehoţ prostřednictvím je nabízena a prezentována společná nabídka pro exportéry. Jednotlivá místa zřizuje Hospodářská komora České republiky a provoz je zajišťován ve spolupráci s krajskou, regionální či okresní komorou Podnikatelské akce v národním i mezinárodním kontextu Hospodářská komora České republiky se účastní také řady akcí, které napomáhají rozvoji přeshraniční a mezinárodní spolupráce mezi podnikateli. Na kontaktních místech tak můţe nabídnout moţnost participace firem na mezinárodních firemních kontaktních akcích, incomingových a outgoingových podnikatelských misích, návštěvnických misích podnikatelů u příleţitosti oficiální účasti ČR na zahraničních veletrzích a výstavách, fórech pro zahraniční investory v ČR a napomoci také s vyřízením víz a jiných formalit potřebných pro vycestování do zahraničí Podpora odborného vzdělávání Hospodářská komora České republiky podporuje odborné vzdělávání jako předpoklad pro rozvoj kvalitního podnikatelského prostředí v budoucnosti. Formou účasti u závěrečných zkoušek na odborných školách a udělování ocenění nejlepším učňům či vítězům odborných soutěţí a formou zprostředkování kontaktů mezi odbornými školami a firmami se tak snaţí povzbudit zájem o odborné vzdělávání a provázání oblasti školství a podnikatelské praxe Účast v systému celoţivotního učení Celoţivotní učení a uznávání výsledků dalšího vzdělávání je revolučním systémem, 34

36 který umoţňuje získání kvalifikace pro výkon povolání nebo pro podnikání bez absolutoria odborné školy pouze na základě sloţení zkoušky z jedné nebo několika tzv. dílčích kvalifikací. Kontaktní místa HK ČR podají více informací o tomto systému i o zkouškách z dílčích kvalifikací, které probíhají v gesci Hospodářské komory České republiky. 35

37 3. kapitola: Poradenská síť Enterprise Europe Network Poradenská síť Enterprise Europe Network je iniciativou Evropské komise, která pomáhá malým a středním podnikům plně rozvinout jejich potenciál a inovační kapacitu. Jejím cílem je zajistit větší konkurenceschopnost podniků tím, ţe jim poskytuje kvalitní a cenově dostupné sluţby. Tato iniciativa je obousměrná. V jednom směru síť pomáhá malým a středním podnikům v Evropě a některých třetích zemích, v druhém pak slouţí jako cesta, prostřednictvím které získává Evropská komise názory, zkušenosti a připomínky podnikatelů. S téměř 600 kontaktními místy (hospodářské komory, vysoké školy, výzkumné ústavy, inovační centra, rozvojové agentury, technologická centra, ) a více neţ zkušenými pracovníky v 51 zemích (EU 27 + Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Čína, Egypt, Chile, Chorvatsko, Makedonie, Island, Izrael, Japonsko, Jiţní Korea, Mexiko, Moldavsko, Norsko, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Sýrie, Tunis, Turecko, Ukrajina, USA) je tato síť největší sítí, která poskytuje poradenství a sluţby podnikům. 36

Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST

Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, 4.12.2012 Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST Hospodářská komora České republiky Charakteristika: samosprávné sdružení

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální).

institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální). www.arbcourt.cz Rozhodčí řízení Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995. Do té doby platil

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava 3.3.2016 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Služby KHK MSK zaměřené na podporu

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Exportní fórum 10. 3. 2016 Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o HK ČR Územní působnost

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Část první čl. 1 Základní ustanovení (1) Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (dále jen KHK MSK) je sdružením podnikatelů přijatých

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání

Více

II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST. Základní ustanovení

II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST. Základní ustanovení II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST 1 Základní ustanovení 1) Okresní hospodářská komora Most (dále jen okresní komora ) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona

Více

STATUT Jihočeské hospodářské komory

STATUT Jihočeské hospodářské komory JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STATUT Jihočeské hospodářské komory Článek 1. Základní ustanovení 1. Jihočeská hospodářská komora (dále jen JHK) byla ustanovena na základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 259/1996

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Síť pro podporu nových a inovačních firem Ing. Daniela Váchová Seminář Podniková inkubace 8. prosince 2008 Evropská síť podnikatelských služeb Celoevropská síť služeb pro podporu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á K O M O R A

O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á K O M O R A O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á K O M O R A Statut Okresní hospodářské komory Děčín typ základní dokument kód ZD_01 platnost od 30.4.2002 verze 01 název Statut OHK Děčín počet stran 5 výtisk 01 uloženo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 52 (stav k datu zasedání 3. výběrové komise dne )

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 52 (stav k datu zasedání 3. výběrové komise dne ) Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 52 (stav k datu zasedání 3. výběrové komise dne 26. 5. 2010) I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 4.1 Název prioritní osy Adaptabilita

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech,

ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Regionální hospodárská komora Poohrí. 31.5.2005 Karlovy Vary

Regionální hospodárská komora Poohrí. 31.5.2005 Karlovy Vary Regionální hospodárská komora Poohrí 31.5.2005 Karlovy Vary Statut RHK Poohrí RHK PoohríP je ustavena na základz klade zákona c.301/1992 Sb. a zákona z c.121/93 Sb,, který mením a doplnuje zákonz c.301/1992

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více