TREVÍR. Pohled z Porta Nigra na město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TREVÍR. Pohled z Porta Nigra na město"

Transkript

1 TREVÍR Trier, česky Trevír, je asi nejstarší město v Německu. Kdysi byl pokládán za druhý Řím. Bývalá rezidence šesti římských císařů je pokladnicí římských památek. Město leží na řece Mosele nedaleko hranic s Lucemburskem. Šestnáct let před Kristem ho založil údajně císař Augustus na místě moselského sídliště Treverů. Ve 3. a 4. století byl Trevír hlavním městem provincie Belgica prima. V 5. století mělo město neuvěřitelných obyvatel, ale bylo dobyto a zpustošeno germánskými kmeny a už nikdy potom se mu nepodařilo dosáhnout postavení, jaké mělo do té doby. Zdejší arcibiskupové patřili od 13. století mezi královské volitele - kurfiřty. Později postupně dostával barokní ráz a opět se rozrostl, ale za 2. světové války byl značně poškozen. Zničena byla celá třetina města. V současnosti je Trevír restaurován, je sídlem biskupa, univerzit, přístavním městem říčních lodí a EMBED Word.Picture.8 Pohled z Porta Nigra na město významným turistickým centrem. Nejvýznamnější památky: Černá brána, zvaná Porta Nigra byla postavena ve 3. století ze světlého pískovce, ten ale časem ztmavnul. Římské císařské lázně pocházejí ze 4. stol. Kolem roku 310 byla ve městě vybudována římská bazilika. Tehdy sloužila jako trůnní sál, později za franské vlády jako královská falc. Střecha a dřevěný kazetový strop byly zasaženy v době 2. světové války a později rekonstruovány. Nyní bazilika slouží jako evangelický kostel. Počátky trevírského dómu sv. Petra sahají do římské doby. Chrám byl v průběhu staletí mnohokrát poničen a přestavován. V 11. století byla přistavěna románská část, o století později nový chór a ve 13. století křížová chodba. Kostel dostal gotickou klenbu, zásahy do architektury byly provedeny i za doby baroka.

2 Lucembursko ECHTERNACH Historická expozice v benediktinském opatství sv. Wilibrorda. Křesťanství zde šířili irští mnichové a jejich iluminované manuskripty jsou skvosty středověkého umění. V klášterním muzeu si lze prohlédnout jejich kopie, stejně jako se seznámit se způsobem jejich výroby v rekonstruované písařské dílně. VIANDEN Městečko s mistrně zrekonstruovaným hradem je nezapomenutelným zážitkem. Jeho mohutná silueta na kopci nad řekou inspirovala mnohé umělce včetně Victora Huga, jenž zde nějaký čas přebýval a tvořil. Nachází se zde i jeho muzeum. Hrad je uváděn jako jedno z možných míst narození Jana Lucemburského. LUCEMBURK Lucembursko, jeden z nejmenších a zároveň nejbohatších států světa, je ukázkovým příkladem toho, že i malé národy dokážou dosáhnout velkých věcí. Lucemburk je hlavním městem půlmilionové zemičky. Jeho název byl poprvé zaznamenán r. 963, když jakýsi hrabě Siegfried získal malé opevnění na skále nad říčkou Alzette. Tenkrát se hrádku říkalo Lucilinburhuc a Pražská ulice ve čtvrti Grund osada na okolních kopcích prodělala během následujících staletí bouřlivý vývoj. Nejen, že se město během středověku a později i novověku proměnilo v nedobytnou pevnost, ale v dobách poměrně nedávných se stalo jedním z hlavních politických i finančních center Evropské unie. Historie aneb Město pevnost Město se rozkládá na skalách nad zeleným údolím dvou říček Pétrusse a Alzette. Dynastie Lucemburků - král Jan, poslední pravý rytíř středověku, jeho syn císař Karel IV., jeho synové, císařové Václav IV. a Zikmund, právě tyto historické osobnosti jsou Lucemburčané. Zatímco my nedáme dopustit na Otce vlasti Karla IV., který Lucembursko r povýšil na vévodství a připojil ho k českým zemím, oni si nejvíc považují toho prvního, přezdívají mu Jan Slepý a jeho hrobku najdeme v kryptě kostela Notre Dame. Lucembursko se potýkalo s cizí nadvládou, vládli mu Burgunďané, Španělé, Francouzi, Rakušané, Holanďané, Prusové. A každý z těchto národů se snažil upevnit své pozice v hlavním městě tím, že zmodernizoval, přestavěl, případně rozšířil jeho

3 mohutná opevnění. Ukázalo se však, že obrovská pevnost městu nezajistí bezpečnost před dobyvateli. Proto bylo roku 1839 v Londýně rozhodnuto, že Lucembursko bude ustanoveno nezávislým státem a pevnost v Lucemburku demontována a částečně stržena. Přesto však z někdejších opevnění je co prohlížet a právě kasematy patří k těm nejzajímavějším turistickým atrakcím. Muzeum dějin města Lucemburku - Musée d'histoire de la Ville de Luxembourg je vytesáno do skály. Do krásných moderních interiérů tvořenými kombinací kovu, skla, dřeva a kamene se sjíždí širokým proskleným výtahem. Od nejspodnějšího patra pak začínáte objevovat bohatou historii města a jeho okolí od pravěku do současnosti. Stejně tak pozoruhodnou je návštěva Národního muzea dějin a umění, Musée National d'histoire et d'art, jehož budova v podobě bílé krychle zaujme už při první procházce městem. Území Lucemburska obývali Keltové, Germáni, Římané, Frankové a každý z těchto národů zde zanechal ukázky svého umění, které si v muzeu můžeme prohlédnout. Pokud vás návštěva muzeí unaví, odpočinete si v parcích v údolí Pétrusse, které je překlenuto dvěma mosty. Obrovský červený most je pojmenovaný po zbožňované velkovévodkyni Charlottě. Lucemburk je pro našince městem blízkým a přátelským. Je maličký, ale neuvěřitelně živý, plný zeleně a přeplněný památkami. V Lucemburku je cítit hrdost nad tím, co všechno město zažilo, přežilo a vytvořilo. Pro nás je zajímavé, že Lucemburk byl prvním městem na světě, které pojmenovalo jedno ze svých náměstí po Janu Palachovi, Praha tak byla z pochopitelných důvodů až druhá - a to o dobrých 20 let později. KOBLENZ Město na soutoku Rýna s Moselou, bylo původně římským táborem (Castrum ad confluentas z r. 9 př.n.l.) a později sídlem trevírských arcibiskupů. Pozoruhodnostmi města jsou románská bazilika sv. Castora ( ), klasicistní kurfiřtský zámek, monumentální jezdecká socha císaře Wilhelma I. na posledním výběžku země mezi oběma řekami a pevnost Ehrenbreitstein s krásným výhledem na soutok. MARIA LAACH U jezera Laacher See se nachází opatství, které se začalo budovat r na příkaz Jindřicha II. z Laachu, který je zde také pochován. Stavba pokračovala až do r Románský areál sloužil benediktinům až do sekularizace r Jedná se o pozoruhodnou stavbu románské architektury, kostel s šesti věžemi, kryptou a cennou výzdobou interiéru. ÚDOLÍ RÝNA od Mohuče po Koblenz se hluboko zařezává mezi skály; po obou březích vedou komunikace, střežené stejně jako prudký tok řeky mnoha malebnými středověkými hrady, hrádky a pevnostmi: od jihu na sever jsou to např. Sooneck, hrad loupeživých rytířů ze 13. stol., opevněné městečko Bacharach, bělostný Pfalzgrafenstein na ostrůvku uprostřed proudu, původně římsky Boppard (rodiště nábytkáře Michaela Thoneta 1796), nikdy nedobytý Marksburg a zámek Stolzenfels. Pozoruhodná je skála Lorelei v zákrutu řeky, u níž ztroskotala řada lodí, podle romantické pověsti prý kvůli krásce, která zde seděla, pročesávala si vlasy a zpěvem odváděla pozornost lodivodů od nebezpečných proudů. Silnice (původně římská) a později železnice na západním břehu sloužily k tahání lodí proti proudu; dnes tudy vede frekventované spojení Intercity.

4 Výstava o Konstantinu Velikém v Trevíru Ve dnech se v Trevíru v rámci oslav Lucemburku (a okolí) jako kulturního hlavního města Evropy koná výstava o Konstantinu Velikém, která navazuje na jinou výstavu o tomto panovníkovi, jež se konala v loňském roce v anglickém Yorku (řím. Eboracum) při příležitosti výročí proklamace Konstantina římským císařem v r. 306 po Kr. Výstava v Trevíru připomíná úzký vztah Konstantina k tomuto městu, v němž několik let sídlil jak on, tak i jeho nástupce Constantius II. Přesně před 1700 lety (v r. 307 po Kr.) slavil právě v Trevíru Konstantin svoji svatbu s Faustou, dcerou Maximiana, jednoho z Diokleciánových tetrarchů. Trevír (řím. Augusta Treverorum) nabízí pro výstavu honosný antický rámec. Město je velmi bohaté na památky římského císařství: vedle slavné Porta nigra zmiňme alespoň císařské lázně, palácovou aulu (tzv. Konstantinovu basiliku) či římský amfiteátr. Trevír je ovšem bohatý i na památky z pozdějších dob; z nich je jistě nejvýznačnější trevírský dóm, kde si jistě vzpomeneme, že místním arcibiskupem byl prastrýc Karla IV. Balduin Trevírský. Výstava se skládá ze tří částí. V Rýnském zemském muzeu (Rheinisches Landesmuseum Trier) se expozice nazvaná Vládce římského impéria zabývá pozdní antikou v celé její šíři: na základě vystavených exponátů představuje nejen významné postavy této epochy, ale seznamuje také se společenskými změnami, ke kterým v této době docházelo. Vrcholem této části výstavy je odlitek hlavy Konstantinovy kolosální sochy z Kapitolských muzeí v Římě. V Biskupském dómském a diecézním muzeu (Bischöfliches Dom- und Diözesanmuseum) se výstava zaměřuje na vztah nikoli jednoznačný Konstantina ke křesťanům a křesťanství. Vedle mnoha uměleckých památek (např. skvostných sarkofágů) zde budou vystaveny modely všech kostelů Konstantinovy doby. Třetí část výstavy organizovaná v Městkém muzeu Simeonského kláštera (Stadtmuseum Simeonstift) s názvem Tradice a mýtus (Tradition und Mythos) se vztahuje k tradici Konstantina v evropském (západním i východním) umění. Ve východní církvi je Konstantin dodnes oslavován jako světec; pro rané slovanské vládce v Bulharsku a v Kyjevské Rusi, ale i pro českého krále a římského císaře Karla IV. představoval Konstantin vzor křesťanského vládce. Představena jsou tu díla Rubensova, Raffaelova a další. Zvláštní pozornost se tu věnuje zobrazení bitvy na Milvijském mostě a Konstantinovu vidění kříže před touto bitvou. Bližší informace k výstavě lze získat na

5 Zájezd Trevír - Lucemburk - Koblenz

6 výstava Konstantina Velikého v 6:00 odjezd ze stanice metra A Dejvická od hotelu Diplomat cesta přes SRN s technickými zastávkami Trevír - odpolední procházka městem odjezd do hotelu Etap v Lucemburku Vianden - prohlídka hradu, snad rodiště Jana Lucemburského Lucemburk - prohlídka města, návštěva vybraných galerií a muzeí, večerní procházka, návrat do hotelu Trevír - prohlídka všech tří expozic výstavy s odborným výkladem, osobní volno, v podvečer odjezd Koblenz - ubytování, večeře Koblenz - románská bazilika na soutoku Rýna s Moselou Marie Laach - románské benediktinské opatství Cesta lodí po Rýnu Rüdesheim - večerní posezení v malebném vinařském městečku večer dojezd do Prahy cca v 6:00 návrat do Prahy Cena pro hosty mimo SLU: 3600,- Kč v ceně je zahrnuto: v ceně není zahrnuto: 2 x ubytování ve třílůžkových pokojích bez snídaně 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí (večeře + snídaně) cesta zahraničním autobusem (WC, klimatizace, bar s obsluhou) pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí jízda lodí po Rýnu - cca 12,- EUR vstupné na výstavu o Konstantinu Velikém v Trevíru - 10,- EUR

7 Doplatek na dvoulůžkový pokoj první 2 noci pro dvojici: Doplatek na jednolůžkový pokoj na 3 noci: 1050,- Kč 2300,- Kč Doplatek na snídani na první dvě noci: 280,- Kč

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2014

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2014 SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2014 Již 24. sezónu je s vámi CK SLAN tour 24 letuplynulo od prvního zájezdu cestovní kanceláře SLAN tour. V červnu 1990 náš první zahraničí zájezd vedl do italských Benátek.

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2015

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2015 SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2015 Již 25. sezónu je s vámi CK SLAN tour 25 letuplynulo od prvního zájezdu cestovní kanceláře SLAN tour. V červnu 1990 náš první zahraničí zájezd vedl do italských Benátek.

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

INFORMAČNÍ BROŽURKA K ZÁJEZDU: PETROHRAD A POBALTÍ (30. 5. 8. 6. 2014)

INFORMAČNÍ BROŽURKA K ZÁJEZDU: PETROHRAD A POBALTÍ (30. 5. 8. 6. 2014) INFORMAČNÍ BROŽURKA K ZÁJEZDU: PETROHRAD A POBALTÍ (30. 5. 8. 6. 2014) 1 1. Pojištění Cena zájezdu zahrnuje komplexní pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna. Výši pojistného krytí (varianta

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky Praha zblízka Školní výlety Exkurze Zahraničí Ozdravné pobyty Mateřské školky Praha zblízka Praha je čítankou historických slohů. Najdeme tu románskou rotundu, gotickou katedrálu, souhvězdí barokních

Více

Historie a pamětihodnosti města Pula

Historie a pamětihodnosti města Pula Historie a pamětihodnosti města Pula Na samé špičce istrijského poloostrova zhruba 120 km od hranic se Slovinskem a Itálií se nachází historické přístavní město Pula s nádhernými památkami z doby antiky.

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Poznávací zájezdy CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Poznávací zájezdy CESTOVNÍ KANCELÁŘ Poznávací zájezdy CESTOVNÍ KANCELÁŘ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2015 klienti a obchodní partneři, milí přátelé, touto cestou bychom Vám rádi poděkovali za projevenou důvěru a využi našich služeb v roce 2014. CK

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků CESTOVNÍ KANCELÁŘ HOŠKA - TOUR Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků Vážení přátelé, děkujeme, že jste otevřeli náš katalog poznávacích a turistických zájezdů. Za čtvrt století jsme

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více

ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2015

ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2015 ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2015 BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241 Učte se a poznávejte s KRISTOF Gymnázium Písnická, Praha VELKÁ BRITÁNIE ŘÍM BENELUX FRANCIE IRSKO USA Prezentace Zdarma Nevíte, co se v rámci zájezdu

Více

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Den 1. a 2. - středa a čtvrtek 22.-23.7.2009 Odpolední odjezd z ČR; noční přejezd do italského Trenta, na kole po cyklostezce podél Anglie přes historické Rovereto

Více

LETECKÉ EUROVÍKENDY. Nové destinace: Petrohrad Moskva. www.ckneckermann.cz

LETECKÉ EUROVÍKENDY. Nové destinace: Petrohrad Moskva. www.ckneckermann.cz 2012 LETECKÉ EUROVÍKENDY Paříž Řím Milano Sicílie Madrid Barcelona Valencie Bilbao Londýn Istanbul Island Stockholm Helsinky Moskva Petrohrad Ibiza Mallorca www.ckneckermann.cz Nové destinace: Petrohrad

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů do 31.3. PAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚ 5 dnů Notre-Dame PERLY FRANCOUZSKÉHO ALSASKA 3 dny do 28.2. Moulin Rouge Eiffelova věž Paříž je všechno, co chceš. Unikátní památky i fascinující moderna, luxus i neřest,

Více

2011.ckneckermann.cz www

2011.ckneckermann.cz www www.ckneckermann.cz 2011 Součást skupiny THOMAS COOK 2 letecké eurovíkendy NECKERMANN Cestovní NECKERMANN Cestovní kancelář kancelář NECKERMANN Cestovní kancelář v rámci koncernu THOMAS COOK Thomas Cook

Více

ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2014

ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2014 ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2014 BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241 VELKÁ BRITÁNIE ŘÍM BENELUX FRANCIE IRSKO USA Prezentace Zdarma Nevíte, co se v rámci zájezdu dá navštívit? Chcete studentům přiblížit reálie navštívené

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

Poznejte krásy Benešova a okolí

Poznejte krásy Benešova a okolí Chcete-li prožít příjemné chvíle v blízkosti hlavního města Prahy, přírody a kulturních památek, navštivte náš hotel - Bellevue hotel Karlov, Member of Asten Hotels. Najdete nás v historickém jádru Benešova.

Více

Poznávací zájezdy 2012 / 2013

Poznávací zájezdy 2012 / 2013 Poznávací y 2012 / 2013 Cestovní kancelář Na cesty po Evropě autobusem Autobusová doprava je zajišťována více typy luxusních klimatizovaných autobusů z našeho vozového parku nebo od smluvních renomovaných

Více

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz 2015 Již 24 let na cestách s Vámi Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti www.kozaktour.cz Úvod Vážení přátelé cestování, je nám velký potěšením předložit Vám nový katalog

Více

Poznávací zájezdy EXOTICKÉ ZÁJEZDY 23. Splňte si své sny! sezóna KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY POZNÁVACÍ OKRUHY POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM

Poznávací zájezdy EXOTICKÉ ZÁJEZDY 23. Splňte si své sny! sezóna KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY POZNÁVACÍ OKRUHY POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM 23. sezóna Poznávací zájezdy KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PO ČECHÁCH A MORAVĚ POZNÁVACÍ OKRUHY POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM ZÁJEZDY S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU JEDNODENNÍ A ADVENTNÍ ZÁJEZDY

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

24. sezóna. 1.vydání. Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů.

24. sezóna. 1.vydání. Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů. Objednávat, platit, dotazovat se na všech uvedených adresách, CA UNISMA - Marie Abrahámová 728 151 965, unisma@volny.cz Jiřina Urbanová 603 469 515, mail jizera.urbanová@seznam.cz Ilona Jouzová 777 227

Více