D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y"

Transkript

1 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí - u relace se sleduje kardinalita ( kosočtverec, M:N) - podtrhává primární klíč Logická úroveň - souvisí s typem software - většina modelů je relačních - grafové datové modely - hierarchický datový model - síťový datový model - entita přechází na entitní typ (uzel grafu) - podle typu hran (množina seznam typů a hran, například cyklická, každý uzel je stromem) - objektový přístup (ploché modely) - relační model - zatím nejpoužívanější (SQL, transakce) Fyzická úroveň - indexy (smysl, algoritmus tvorby) - hashování - distribuce databáze (a s ní související problémy)

2 2(22) Konceptuální úroveň ER-model Konceptuální schéma implementačně nezávislý popis té části reálného světa, která se týká budovaného informačního systému je pokusem umožnit předem vyjádřit sémantiku budoucích dat v databázi a současně vyjádřit modelový pohled člověka na uvažovanou část reálného světa nejznámější je E-R model (de facto standard konceptuálního modelování) Komponenty konceptuálního schématu - strukturální - operační - specifikace IO Čtyři principy modelů (představa, že se svět skládá z objektů a jejich vztahů) - orientace na objekty myslí se v objektech a nikoliv v identifikátorech, které je označují - funkcionální podstata vztahů zahrnuje se pojem atributu (E-R modely) nebo funkce - ISA-hierarchie umožňuje práci s nadtypy a podtypy objektů - hierarchický mechanismus objekty lze koncipovat z jiných objektů E-R diagram - vzniká jako součet pohledů více lidí (uživatelů) - VIEW je možné se chovat jako k obyčejné tabulce (ačkoliv vlastně virtuální prvek) Tvorba E-R diagramu - popis typů entit - popis typů vztahů - přiřazení atributů jednotlivým typům entit a vztahů - formulace integritních omezení - entita - odpovídá objektu reálného světa - vztah vazba mezi dvěma (nebo více) entitami - atribut funkce, která přiřazuje entitám či vztahům hodnotu určující některou podstatnou vlastnost entity nebo vztahu - identifikační klíč atribut nebo skupina atributů, jeho hodnota slouží k identifikaci konkrétní entity - determinant vztahu atribut, jenž je definičním oborem funkce, kterou definuje typ vztahu

3 3(22) Metody návrhu - shora dolů upřesňování typů entit a vztahů - zdola nahoru od atributů k entitám a vztahům - zevnitř ven postupné rozlišování schématu v jedné úrovni abstrakce - smíšená technika vychází ze skeletálního schématu (v hrubých rysech naznačuje modelovaný mikrosvět) Charakter dat - to, co se dávalo do registrů, formulářů, šuplíků - definice záhlaví - koresponduje s položkou formuláře - logický název tabulky - logické jméno proměnné (v záhlaví) - řádek odpovídá jednomu formuláři - zajímají nás hodnoty, nezáleží na pořadí řádků - vstupní data - pracovní data - výstupní data - přechodná data - trvalá data Operace - uložení - aktualizace - zrušení - přidání - odstranění - nalezení Charakter dat v databázi - perzistentní trvalá, musí být k dispozici v libovolné době - velká mají obrovský objem - spolehlivá korespondence mezi realitou a daty (obecně je databáze v pořádku vůči nějakému času) - integritní omezení - primární klíč pokud kombinace atributů je primární klíč, nepovolí se vložení duplicitního záznamu - kardinalita vazby triggery, insert (maximální kontrola před chybami) - konzistence - data mohou být na více místech, ale musí mít stejnou hodnotu - v rozporu s redundancí - předchází se opakování dat

4 4(22) Historie - programy pro zpracování dat - vše měly v sobě (typ, algoritmus, data) - nekompatibilní při různých programech - data k dispozici z vnějšku (souborový přístup) - ještě nedostatek soubory se dají sdílet pouze jako celek - SŘBD systém řízení báze dat - úplné oddělení od fyzična - pošlou se dotazy, vrátí se odpovědi - nezajímá, jak je to fyzicky uloženo - propracované sdílení SŘBD systém řízení báze dat - programové vybavení sloužící k udržování kolekcí dat na vnějších mediích poskytujících vhodné prostředky pro vyhledávání, pro víceuživatelský přístup k údajům, ochranu před zneužitím či znehodnocením jakoukoliv technikou. Databázový systém = databáze + SŘBD Modely dat: - hierarchický (strom) - síťový (síť) - relační (relace) Podstata databázových systémů a ideální vlastnosti: - vyšší datová abstrakce - nezávislost aplikačních programů na změnách ve fyzickém uložení dat - ochrana před neoprávněným přístupem (ochrana heslem) a před poruchami - odstranění redundancí (každý údaj uložen pouze jednou) - sdílení dat - komplexní kontrola nerozpornosti i konzistence (omezující podmínky) realita konceptuální úroveň (ER model) logická úroveň (datový model) fyzická úroveň počítač

5 5(22) Logická úroveň Relační model dat - na logické úrovni - záznamy nelze vnitřně strukturovat, záznam (prvek relace, řádek tabulky) může obsahovat pouze atomické hodnoty, a to v jedné úrovni - schéma relační DB je popis záhlaví tabulek, relační DB je tvořena množinou tabulek - primární klíč nejmenší množina atributů, jejichž hodnoty jednoznačně identifikují řádky tabulek - tabulka neobsahuje stejné řádky Integrita databáze korektnost a logická konzistence Integritní omezení tvrzení, s jejichž pomocí lze částečně specifikovat, jaká omezení či vnitřní vztahy musí splňovat data v DB Konceptuální modelování přiměřený formální popis aplikace Relační struktura dat - relace (tabulka) - záhlaví - metadata popisující vztahy (promítá se struktura z konceptuálního modelu) - jméno logický název, unikátní v rámci záhlaví - doména úžeji než typ (lze zakázat znaky apod.), co největší detailnost - data se před uložením kontrolují (například jestli položka musí být definována apod.) - skutečná data - stupeň relace počet sloupců - kardinalita relace počet řádků - u relačního modelu se připouští pouze skalární hodnoty (nejmenší sémantická hodnota) - doména by měla omezovat relaci porovnání (při dotazu) - doména se sestává z dvojice - hlavička H = {A1:D1, A2:D2,, An:Dn} - tělo B(t) = {r1,, rm}, ri = {(A1:Vi1),, (An:Vin)} - vlastnosti relací - nezáleží na pořadí - n-tice jsou uspořádané, atributy jsou neuspořádané - neexistují duplicitní n-tice - hodnoty atributů jsou atomické (1. normální forma)

6 6(22) Typy relací - bázové základní, fyzicky existující - pohledy virtuální relace, většina operací stejně jako s fyzickou tabulkou - snímky kopie tabulky, pouze ke čtení, obraz databáze v čase - výsledky dotazu nepojmenované - mezivýsledky výsledky poddotazů - dočasné pod patronací systému, uživatel nemusí vědět Relační databáze vnímána uživatelem jako kolekce časově proměnných normalizovaných relací veškerá data jsou reprezentována explicitní hodnotou (nikoliv ukazatele) propojení hledá se hodnota přes klíč Pravidla - specifická plynou z logiky aplikace, z reality - obecná týkají se logického modelu (např. primární klíč unicita) Klíč - množina atributů, která má tyto vlastnosti: - jedinečnost (unicita) - minimálnost (neredundance) nelze žádný klíč vypustit - platnost (validita) Kandidátní klíče - atribut k relace R je kandidátním klíčem na R, právě když splňuje tyto dvě na čase nezávislé podmínky - jednoznačnost žádné dvě n-tice z R nemají stejnou hodnotu k - minimalita je-li k složený, nelze vyloučit žádnou komponentu bez ztráty jednoznačnosti - získání kandidátních klíčů - vyberu celé záhlaví, náhodně jeden atribut vyčlením a zbytek testuji, jestli určuje jednoznačně - pokud ano, vybírám dále, jinak zkusím další - potenciálně různé kandidátní klíče množina kandidátních klíčů (všechny možné výběry) - nedá se testovat z reálných dat Primární klíč - vyberu z kandidátních klíčů (nejkratší, nejpřehlednější), systém pak sám kontroluje unicitu a to, jestli je definovaný (musí) - alternativní klíče ostatní kandidátní klíče - sekundární klíč - nemusí určovat jednoznačně, podporuje časově kritické operace (vyhledávání)

7 7(22) Referenční integrita - integritní omezení popisující vztahy mezi daty obsaženými ve dvou relacích - cizí klíč Cizí klíč často se přes něj spojují tabulky (ovšem není primární účel) položka, která je v jiné tabulce primárním klíčem plně nezadaný nepropojí se žádná hodnota plně zadaný - důležité pro vícesložkové klíče (nelze zadat nekompletně) - existuje bázová relace r 1 s primárním klíčem p k takovým, že každá zadaná hodnota f k v r 2 je identická s existující hodnotou p k v r 1 - kontrola, jestli existuje referenční integrita - nesymetrický vztah mezi tabulkami - operace mazání jak se zachovat, když smaži p k v r 1 (nebezpečné) - katastroficky smaže i všechny položky s ním v r 2 - nastaví na NULL - cizí klíče se nemusí jmenovat stejně, někde je to vyžadované (v SQL ne) Normální formy kritérium pro kvalitu relačního databázového schématu Normalizace proces přechodu k lepšímu relačnímu schématu relační schéma databáze dvojice (R, I), R je množina schémat relací a I je množina integritních omezení normalizace odstraňuje redundanci - povinné a nepovinné členství ve vtahu - některé typy entit mohou existovat samostatně, některé jsou existenčně svázány s jiným typem entity - aktualizační anomálie je zapotřebí uchovat hodnotu, která je závislá, což činí problémy při mazání (uchová se jinde, aby se nesmazala) 1. normální forma atomicita atributu 2. normální forma závislost neklíčových atributů pouze na celém klíči 3. normální forma v relaci nejsou neklíčové atributy tranzitivně závislé na klíči (někdy se zvažuje, jestli je vhodná)

8 8(22) Výhody normalizace - excelentní metodologie logického návrhu DB - přímý překlad logického schématu do fyzického návrhu RDBM - snížení redundance dat - ochrana proti anomáliím, které mohou vzniknout při aktualizaci DB (update a delete) - možnost restrukturalizace DB (přidání či odstranění atributů a relací) bez nutnosti měnit celý její návrh - menší tabulky - větší propustnost při I/O operacích díky menšímu počtu sloupců Relační algebra - dvojice <R, o> - nosič, operace relace - jazyk vysoké úrovně - nepracuje s jednotlivými n-ticemi relací, nýbrž s celými relacemi - operace - množinové množina = tabulka, prvek množiny = entita - průnik, sjednocení, rozdíl - požadavky na vlastnosti argumentu (ekvivalentní záhlaví) - existuje bijekce (propojení) tabulek, odpovídající domény - nesmí být duplicity - kartézský součin jediná operace, která dovoluje generovat nové záhlaví - speciální - projekce ze vstupního argumentu generuji novou tabulku (jenom vybrané položky), čímž dojde ke zúžení šířky, vyloučím duplicity - selekce redukuji tabulku do hloubky pomocí podmínky (elementární nebo zřetězení) - spojení dá se definovat jako kartézský součin a selekce (podmnožina) Spojení - univerzální (obecné spojení) umožňuje i nerovnosti - spojení na rovnost v podmínkách pouze = (může brát i část klíče) - přirozené spojení (nejčastější) - prvky nové relace vznikají spojením n-tic z obou relací přes rovnost hodnot na maximální množině společných atributů - pokud jsou vlastnosti odrazem stejné reality, mají stejný název (a musí být stejné), přes ně se spojuje, nemusí to být klíče - vnější spojení - snažíme se získat všechny prvky, i když se spojení neúčastní - levé všechny hodnoty první tabulky s výsledkem spojení (když v druhé tabulce nic není, nulové hodnoty) - pravé podobně z druhé strany - symetrické sjednocení levého a pravého

9 9(22) A B A AND B A OR B NOT A T T T T F T F F T F T N N T F F T F T T F F F F T F N F N T N T N T N Operace dělení - A = (x1, x2,, xm, y1, y2,, yn) - B = (y1, y2,, yn) - A divide by B - výsledkem je relace se záhlavím x1,, xm a tělo obsahuje množinu všech n-tic z A takových, že část n-tice v y1,, yn najde adekvátní v B (inverze ke kartézskému součinu, nepoužívá se) Relační kalkul - druhý formalizmus založený na predikátovém kalkulu 1.-ho řádu - tvoří spojení mezi databázemi a matematickou logikou - konstanta a, 1, - proměnné - predikátové symboly (splývají se jmény relací) - kvantifikátory - -\/-, spojky (implies i další), for each, exist - pomocí toho píši formule (pravdivé nebo nepravdivé) - vázané a volné proměnné (vázaná je vázána kvantifikátorem) - neměly by se v jednom výrazu vyskytovat se stejnými jmény - dotaz - {x 1, x 2,, x n A(x 1,, x n )}, x 1,, x n jsou volné proměnné ve formuli - odpověď je dána všemi ohodnoceními volných proměnných v A (= true) - pokud je relace nekonečná, odpovědí je nekonečně čísel - bezpečný výraz sémantické a syntaktické omezení (zaručuje konečnost odpovědí např. zákaz doplňků nekonečných množin) - pokud se omezíme na bezpečné výrazy, je síla jazyku stejná (dá se dokázat) SQL relační kalkul relační algebra Dotazovací jazyk relační algebra - množina výrazů, které vzniknou zahnízděnými aplikacemi operací relační algebry na relace ze schématu relační DB - odpověď na dotaz vyjádření relační algebry je relace, která vznikne vyhodnocením výrazu dotazu - relačně úplný dotazovací jazyk - má prostředky k realizaci všech operací relační jazyk

10 10(22) Minimální množina operací - sjednocení - kartézský součin - rozdíl - selekce - projekce Dotazovací jazyk relační kalkul - množina výrazů tvaru (x1,, xk A(x1,.., xk)), kde x1,, xk jsou volné proměnné (tj. nejsou kvantifikovány) ve formuli - odpověď na dotaz vyjádřený výrazem relačního kalkulu je dána všemi ohodnoceními volných proměnných v A takovými, že A po jejich dosazení nabývá hodnoty TRUE - DATALOG rozšiřuje relační systém o rekurzi Algebraické přepisování - forma zápisu naznačuje typ zpracování - všechny možné zápisy a vyhodnotí se (prakticky to nejde) - existují algoritmy, které se snaží - stromový zápis - důležitá je i fyzická podpora operací (algoritmus) Základní strategie optimalizace - je na největší možnou míru omezit velikosti mezivýsledků operacemi selekce a projekce Cílem optimalizátoru je skrýt heuristiky před uživatelem Architektura DBS z hlediska rozdělení služeb 1. prezentační služby poskytují zařízení poskytující I/O 2. prezentační logika - interakce uživatele s počítačem 3. logika aplikace - kalkulace, rozhodnutí, operace, je dána aplikačními programy 4. logika dat - vyjádření operací, které mají být prováděny s databází, které podporují logiku DB (příkazy SQL) 5. datové služby - akce s databází vně logiky dat i realizace definice a manipulace s daty, transakce 6. služby zpracování souborů - získání potřebných dat z disku, práce s vyrovnávací pamětí, služby OS

11 11(22) A přes terminál k DB: stanice (1) sálový počítač (2-6) DB - primitivní uživatelské rozhraní, špatná rozšiřitelnost, zátěž sítě o prezentační data B DB jako soubory stanice (1-5) file server (6) DB - file servery zatěžují síť přenosem souborů nutných pro zpracování dotazu C klient server stanice (1-4) server (5, 6) DB - pokud se uživatelé nesejdou na stejném řádku D klient server stanice (1-3) server (3-6) DB - lze zvýšit výkon přidáním klientů, ale při složitých a častých interakcích rapidně klesá výkon - X-terminály může zatěžovat server E klient - server s rozdělenou logikou stanice (1, 2, 3, 4) server (3, 4, 5, 6) - aplikace se vhodně rozdělí (ne vždy to tak jde) F klient server se třemi vrstvami stanice (1, 2) aplikační server (3) databázový server (4) DB (5, 6) - řeší všechny problémy, ale není moc rozšířený - databázový server současný přístup, bezpečnost, centrální zpracování dat, údržba, sdílená integrita Agendové zpracování - charakteristické za sálových počítačů - agenda tvoří ji soubor operací aplikace - plná závislost dat na programu - nízká efektivita datových struktur a programů - typické zpracování v dávkách - až při načtení do počítače se kontrolovala vstupní správnost

12 12(22) - data se sbírala jen pro jednu agendu - izolovanost dat, redundance, nekonzistence a neintegrita - redundance některé informace se v různých agendách opakují - nekonzistence postupem času se budou hodnoty stejných dat na různých místech rozcházet (oprava neproběhne všude stejně rychle) - integrita musí být uložena aktuální data (stačí znát integritu k datu v minulosti) - obtížná dosažitelnost dat - izolovanost dat roztroušena v různých souborech (a formátech) - problematický je současný přístup více uživatelů - tyto problémy odstraňuje SŘBD - data údaje získané měřením, pozorováním či zaznamenáním z reálné skutečnosti - informace smysluplné interpretace dat a vztahů mezi nimi - informační systém organizace údajů vhodná pro systémové zpracování dat (sběr, uložení, uchován, zpracování, vyhledávání) a to vše pro účely rozhodování Hierarchický systém - data uložená do souboru s organizačními atributy - entitní typ vrcholy grafu (metadata) - atributy uvnitř entitního typu - síťový model umožňuje cykly - množina entitních typů - C-množiny uspořádané dvojice hran - umožněna vazba 1:N - provedení kruhovým seznamem - v každém záznamu ukazatel na další - na konci opět vstupní bod (pro procházení položek) - manipulace (přechody) - nastavení na kořen stromu databáze - horizontálně na další strom (les stromů) - přechod mezi úrovněmi hierarchie - vložení nebo zrušení záznamu na specifikované pozici - synovský záznam nemůže existovat bez otcovského - vazby M:N se provádějí pomocí dvou vazeb 1:N a pomocné struktury (logický model)

13 13(22) Fyzická úroveň (interní) - SŘBD -> správce souborů (stránky, bloky) -> správce disku (úroveň disku, I/O operace) - databázové struktury mají pevnou strukturu - všechny záznamy jsou na stejné úrovni - jednoduše algoritmicky zpracovatelný přístup k položkám - relační model - mapování IDZ (vnitřní záznam, kde je to uložené) - mapování IDS (fyzická adresa) - horší systémy využívají OS - lepší systémy - vytváří i pro nejnižší vrstvy vše vlastní (optimalizace) - informace, ve kterých stránkách a kde je informace uložena - IDZ dá se rozdělit - adresa stránky - pomocná struktura nebo offset, kde na stránce je záznam Statická organizace dat - pro nalezení záznamu s daným klíčem v sekvenčním souboru potřebujeme čas úměrný velikosti souboru (lineární složitost) v index-sekvenčním či indexovém souboru čas konstantní - to však platí v ideálním stavu, kdy příliš neaktualizujeme primární soubor odpovídající databázi - databáze jsou ale statické a uložené v pevně vymezeném prostoru na disku - některé aktualizace vedou k řetězení záznamů ve speciálním prostoru oblasti přetečení - tím se vyhledávání zhoršuje, je nesymetrické a místo konstantního času se postupně dospěje k složitosti lineární Dynamická organizace dat - rychlost vyhledávání v nich je stále omezená rozumnou hranicí (složitost je konstantní nebo logaritmická v závislosti na velikosti relace) a paměť potřebná k uložení datové struktury se zvětšuje nebo zmenšuje v souladu s aktualizací relace SŘBD - vidí soubor jako soubor uložených záznamů jednoznačně identifikovaných IDZ, které se nemění po dobu života záznamu (nepředpokládají se přesuny ale změny dat) - uložený soubor sekvenční průchod (mohu přeskládat a setřídit) - některé systémy potřebovaly vytvořit index pro primární klíč (GUPTA), jiné to dělají samy na pozadí

14 14(22) Shlukování (clustering) - pro převládající typy dotazů potřebuji propojení tabulek - třeba při zakládání definovat jejich fyzické uložení - klasicky - systém musí vždy znovu načíst stránky obou tabulek a znovu prvky hledat - clustering tabulky se dají na stejné stránky, takže se načtou najednou Realizace rychlého vyhledávání - index - hashování Index - systém ví, že je to soubor - vyhledávání v nesetříděném souboru není dobré - indexový soubor - tabulka se sloupcem primárních klíčů a sloupcem odkazů na řádky - stejný počet záznamů, ale menší objem (nejsou všechna data) - udržuje se setříděný vyhledávání třeba půlením intervalů - najdu položku v indexovém souboru a potom jdu přímo na celý záznam - hustý index stejný počet záznamů jako v původní tabulce - řídký index podobné slovníkovému přístupu (index sekvenční přístup) - víceúrovňový index řídký index a za ním hustý index - primární podle primárního klíče - sekundární hledám množinu položek - ORACLE kdy vygeneruji index, rád ho použije, někdy generuje sám B-strom - cesta při vyhledávání je vždy stejná (dokonale vyvážený) - jednotlivé uzly jsou udržovány setříděné - každý uzel maximálně n následovníků a minimálně m/2-1 blok - typicky jedno načtení z disku - obsazuje se typicky 1/2 dat (při vytvoření) - rozdělení uzlu - pokud má počet následovníků přesáhnout m, vzniknou dva uzly po m/2 následovnících a jeden prvek se předá do předchozího uzlu, zvýšení výšky stromu - slévání uzlů - při vybírání prvků (mělo by klesnout pod m/2), snížení výšky stromu B+ strom - implicitně na listové úrovni je kruhový seznam následovníků - výhodné pro rychlý výpis záznamů

15 15(22) Hashování - vstupním parametrem může být třeba primární klíč (nemusí) - hashovací funkce - transformace klíče na adresy - počet adres se doporučuje prvočíslo (hashovací funkce pak končí modulo prvočíslo) - měla by prvky rozptýlit rovnoměrně - statické hashování - pevně stanovené prvočíslo - konflikt klíčů zřetězení (může vést k degeneraci, až lineární složitosti vyhledávání) - dynamické hashování (Faginovo) - velikost paměti se přizpůsobuje velikosti databáze - klíč chápe se jako binární číslo - adresář - pomocná struktura (odkazy na stránky na jedno načtení), na začátku beru jenom 1 bit (2 řádky) - rozdělení stránky - pokud stránku zaplním, rozhashuji záznamy do dvou a přidám jeden bit - pokud druhá stránka není plná (a první se rozdělila), netýká se jí to - sloučení stránek - při mazání, uberu bit - vlastní hashování probíhá jen v první fázi Základní metody pro výpočet spojení - hnízděné cykly - procházím záznamy první tabulky a ke každému hledám příslušné v druhé - dvojitý cyklus není moc dobré - indexované hnízděné cykly - buď si vytvoří systém sám, nebo má explicitně k dispozici - vnější cyklus se prochází sekvenčně (první tabulka) - vnitřní cyklus pomocí indexů (druhá tabulka) - vyhledávání - setřídění - slévání - indexy pro obě tabulky, jako by obě byly setříděné - jenom se spojuje - rozdělení relací algoritmus GRACE (hashovaná spojení) - pokud se obě tabulky nevlezou do paměti, ale (T1+T2)/n ano, rozdělím prvky do tříd podle zbytku (modulo n) - pak pospojuji části a nakonec dám výsledek dohromady - musí se spočítat, co se časově vyplatí - není možné vyzkoušet všechny možnosti heuristika (předvídá, které metody jsou lepší) - obecná poučka selekce a projekce se provádí co možná nejdříve - statistiky - počet n-tic v tabulce nr - V(A,R) kolik prvků má konkrétní hodnotu - nr/v(a,r) relativní vztažení k počtu prvků - dají se zapojit do optimalizace

16 16(22) Zpracování transakcí Transakce - posloupnost jistých akcí, které se buď provedou všechny anebo se neprovedou vůbec - z hlediska aplikačních programů je to logická jednotka práce odpovídající nějaké akci v reálném světě Vlastnosti transakcí (ACID) - atomicita změny databáze, které transakce provádí, se všechny promítnou do DB nebo je DB uvedena do původního stavu - konzistence transakce transformuje DB z jednoho konzistentního stavu do jiného konzistentního stavu - nezávislost dílčí efekty transakce nejsou viditelné jiným transakcím - trvanlivost efekty úspěšně ukončené (potvrzené) transakce jsou uloženy do DB - implicitní zahájení transakce po provedení první definice databáze nebo databázové operace po potvrzení poslední transakce - explicitní zahájení transakce speciálním příkazem (BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION) Rozvrh - stanovené pořadí provádění operací více transakcí v čase - sériový rozvrh transakce probíhají po sobě v určitém pořadí - paralelní rozvrh transakce probíhají souběžně - rozvrhovač - software, který rozhoduje, jakým postupem v čase se transakce zpracovávají - jeho úkolem je vytvářet rozvrh souběžného zpracování, tj. maximalizovat paralelismus transakčního monitoru - test konzistence databáze je v konzistentním stavu, pokud existuje sériový rozvrh transakcí, který ji uvede do stejného stavu (uspořadatelnost) READ (X) přiřazuje hodnotu atributu X lokální proměnné x WRITE (X) přiřazuje hodnotu lokální proměnné x atributu X ve vyrovnávací paměti Kurzor - slouží pro specifikaci množiny řádků, na nichž pak lze operovat způsobem po jednom v čase - je pojmenovatelný příkaz SELECT - je nutné otevřít příkazem OPEN - příkaz FETCH zajistí umístění kurzoru na následující prvek odpovědi dané vyhodnocením příkazu SELECT a dosazení příslušných komponent prvků do proměnných hostitelského jazyka

17 17(22) Optimistické systémy - pracují v prostředí, kde je konflikt minimální - nevěnuje se sofistikovanější analýze (jednoduché testy) - pokud nekorektní transakce se vrátí a provedou se v jiném pořadí Pesimistické systémy - rozšiřují model (zápis a čtení) o operace uzamykání Možné chyby Dočasná aktualizace - 0. nebo 1. úroveň - transakce pracuje s hodnotou, která již není aktuální (jiná transakce ji změnila), takže ji při uložení přepíše špatně Neopakovatelné čtení - 2. úroveň - transakce T1 používající daný kurzor, se snaží znovu přečíst řádek, který již jednou četla, ten však již obsahuje jiné hodnoty díky aktualizaci transakcí T2, která probíhá paralelně Fantom - 2. úroveň - transakce T přečte množinu řádků a zpracovává je, mezi tím dojde ke změně těchto řádků transakcí T1, použije-li pak T týž příkaz, obdrží již jinou množinu řádků Zamykání a odemykání Zamykání - akce, kterou vyvolá transakce na objektu, aby ho ochránila před přístupem od ostatních transakcí Odemknutí akce uvolňující objekt pro zpracování dalšími transakcemi Uváznutí v jedné transakci chceme uzamknout to, co je již uzamknuté druhou transakcí a naopak Podmínky zachování uspořádání (ekvivalence rozvrhů) - jestliže v se v jednom rozvrhu vyskytuje READ(A) v transakci Ti a tato hodnota vznikla z WRITE(A) v transakci Tj, pak toto musí být zachováno i v jiném rozvrhu - jestliže se v jednom rozvrhu vyvolá poslední WRITE(A) transakcí Tj, pak totéž musí být zachováno v jiném rozvrhu Uspořadatelnost rozvrh je uspořadatelný, existuje-li sériový rozvrh s ním ekvivalentní

18 18(22) Legální rozvrh - objekt může v daném čase být uzamčen nejvýše jednou transakcí - objekt musí být uzamknutý, kdykoliv jej transakce potřebuje - pokud je objekt uzamčený jinou transakcí, musí se čekat Dobře formovaná transakce - nezamyká objekt, který již zamkla - neodemyká objekt, který nezamkla - po ukončení odemyká všechny objekty, které zamkla Dvoufázová transakce - první fáze - uzamkne vše, co je potřeba (pokud je něco zamčeného, všechno opět odemkne) - druhá fáze (od prvního odemknutí) objekty již pouze odemyká - jsou-li všechny transakce v dané množině transakcí dobře formulované a dvoufázové, pak každý jejich legální rozvrh je uspořádaný Dvoufázový uzamykací protokol - protokol, v němž každá transakce je dvoufázová - jsou-li všechny transakce v dané množině transakcí dobře formované a dvoufázové, pak každý jejich legální rozvrh je uspořadatelný Zámky - pro tabulku, řádek, položku - pro čtení (sdílené) uzamyká objekty, které chceme pouze číst - pro zápis (exkluzivní, výlučný) na objekty pro operace READ a WRITE - neviditelné zámky (vytváří je sám systém) Zjištění uváznutí Precedenční graf - vrcholy = transakce - potenciální hrany čekání na transakci - cyklus - možné uváznutí, třeba rozbít (ROLLBACK jedné transakce) - některé se snaží rozpoznat délku transakce (vyberou tu nejkratší) PC Stavy transakce A - aktivní (A) stav od počátku provádění transakce F - částečně potvrzený (PC) stav po provedení poslední operace transakce - chybný (F) v normálním průběhu transakce nelze pokračovat - zrušený (AB) po skončení operace ROLLBACK - potvrzený (C) nastane po úspěšném zakončení, tj. po potvrzení operace COMMIT C AB

19 19(22) Obnova po poruše - transakce, které byly úspěšně uloženy v pořádku - transakce, které skončily před poruchou, ale nebyly uloženy obnoví se z logfile a uloží - transakce, které přerušila porucha pomocí logfile se provede ROLLBACK LogFile (žurnál) - záznamy o všech změnách, které transakce vykonaly na DB (operace WRITE(X) a fyzická změna DB OUTPUT(X)) - dostatečně velký (2-3 dny) - zapisuje se stále dokola Algoritmus UNDO-REDO - oprava systému po krachu - vytvoří dva seznamy UNDO a REDO, do UNDO dá všechny transakce z posledního kontrolního bodu - prohledává žurnál dopředu, pokud narazí na začátek další transakce, uloží do UNDO, pokud konec, přesune do REDO - zpětným chodem čte žurnál a provádí ROLLBACK (seznam UNDO) - opět projde žurnál dopředu a provede transakce REDO

20 20(22) Objektově orientované databáze Hlavní přínosy objektové technologie v DB - přímý vztah ke konceptuálnímu modelování, objekty reálného světa lze reprezentovat velmi přirozeně jako složité objekty - část funkcí specifikovaných dříve v aplikačních programech se přenáší do definice objektu (zapouzdření), tj. i programy se stávají součástí DB OOSŘBD by měl vyhovovat - měl by být SŘBD (perzistence objektů na vnějších pamětech, souběžný přístup více uživatelů, spolehlivost dat, administrátorské dotazy) - měl by být OO (existence identity objektu, existence typu nebo tříd, zapouzdření, polymorfizmus, dědění, složité objekty, rozšiřitelnost a výpočetní úplnost) - objekt - je dán hodnotami svých atributů a množinou operací, které definují jeho chování - identita je nezávislá na hodnotě objektu - rovné objekty nemusí být identické - typ OOSŘBD - popisuje společné struktury množiny objektů se stejnými atributy a operacemi - třída - může produkovat nové objekty, může sdružovat všechny potřebné objekty - je to realizace typu Zapouzdření objekty dané třídy mohou být přistupovány pouze přes dané rozhraní hodnoty atributu objektů nejsou obecně přístupné z programovacího jazyka Polymorfizmus schopnost operací fungovat na objektech více než jednoho typu Dědění odvozování nových tříd z tříd existujících

21 21(22) Proces normalizace - v době, kdy máme popsané schéma databáze (záhlaví a integritní omezení) - funkční závislosti určují sémantiku - máme z logického schématu vytvořit fyzické tabulky - test na výši normální formy (většinou rozbití tabulek na více menších) - nechť mezi X,Y atributy je relace, kterou značíme funkční závislostí - R. X R. Y - platí tehdy, když ke x odpovídá právě nebo nejvýše jedno y - kandidátní klíče závislost vzájemná ( K1 K 2 ) - návrh shora dolů (někdy se jde odspodu) - z funkčních závislostí můžeme najít primární (kandidátní) klíče levé strany závislostí - tranzitivní závislost (není ve 3NF) - rozbíjí se na více tabulek - také by zbytečně zabíralo místo A B C - rozbíjení tabulek - hlavní tabulka klíč a všechny levé strany funkčních závislostí - další tabulky určují funkční závislosti A B B C - je to na úkor rychlosti tabulky se musí skládat - při smazání položky (A,B,C) mohu ztratit informaci o funkční závislosti rozbitím tabulky předejdu - také jednodušší pří ošetřování změn zadání - funkční závislost závislost mezi atributy 1nf 2nf 3nf BCNF 4nf 5nf 1NF - všechny jednoduché domény obsahují pouze atomické hodnoty - existují snahy to porušovat (blob, podřetězec) 2NF - každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči (+ 1NF) - nemusím se zabývat u jednosložkových klíčů - týká se vícesložkových klíčů - negativně - podmnožina klíčů nesmí sama určovat nějaký atribut - řeší se rozbitím tabulky

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD Problémy návrhu relačního schématu - redundance ukládání stejné informace víckrát na různých místech (zvyšuje prostorové nároky) - mohou nastat aktualizační anomálie (insert/delete/update) - při vložení

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy C1 T1 Relační databázov zové systémy Relační databázové systémy (1. část) 1. Základní pojmy 2. Struktura DBS 3. Vztahy a relace 4. Datová integrita 2 Proč používat DBS Základn kladní pojmy Poskytuje rychlejší

Více

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět Arch itekturysri3d v ARCHITEKTURY SRBD Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět vyjmcnovatjednodivé typy architektury SŘBD vysvětlit, v čem spočívá základní rozdíl mezi archi tekturam i stručně

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Brno, 2008 Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek 1 FIT,

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Příručka pro studenty předmětu Formální jazyky a překladače Jak na projekt (IFJ07) Zbyněk Křivka Projekt FRVŠ 673/2007/G1 Roman Lukáš Lukáš

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Heterogenita jako základ virtuálního prostředí

Heterogenita jako základ virtuálního prostředí Heterogenita jako základ virtuálního prostředí Zdeněk Uhlíř Národní knihovna ČR, Praha Zdenek.Uhlir@nkp.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 24. - 26.5. 2005 Virtuální

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více