D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y"

Transkript

1 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí - u relace se sleduje kardinalita ( kosočtverec, M:N) - podtrhává primární klíč Logická úroveň - souvisí s typem software - většina modelů je relačních - grafové datové modely - hierarchický datový model - síťový datový model - entita přechází na entitní typ (uzel grafu) - podle typu hran (množina seznam typů a hran, například cyklická, každý uzel je stromem) - objektový přístup (ploché modely) - relační model - zatím nejpoužívanější (SQL, transakce) Fyzická úroveň - indexy (smysl, algoritmus tvorby) - hashování - distribuce databáze (a s ní související problémy)

2 2(22) Konceptuální úroveň ER-model Konceptuální schéma implementačně nezávislý popis té části reálného světa, která se týká budovaného informačního systému je pokusem umožnit předem vyjádřit sémantiku budoucích dat v databázi a současně vyjádřit modelový pohled člověka na uvažovanou část reálného světa nejznámější je E-R model (de facto standard konceptuálního modelování) Komponenty konceptuálního schématu - strukturální - operační - specifikace IO Čtyři principy modelů (představa, že se svět skládá z objektů a jejich vztahů) - orientace na objekty myslí se v objektech a nikoliv v identifikátorech, které je označují - funkcionální podstata vztahů zahrnuje se pojem atributu (E-R modely) nebo funkce - ISA-hierarchie umožňuje práci s nadtypy a podtypy objektů - hierarchický mechanismus objekty lze koncipovat z jiných objektů E-R diagram - vzniká jako součet pohledů více lidí (uživatelů) - VIEW je možné se chovat jako k obyčejné tabulce (ačkoliv vlastně virtuální prvek) Tvorba E-R diagramu - popis typů entit - popis typů vztahů - přiřazení atributů jednotlivým typům entit a vztahů - formulace integritních omezení - entita - odpovídá objektu reálného světa - vztah vazba mezi dvěma (nebo více) entitami - atribut funkce, která přiřazuje entitám či vztahům hodnotu určující některou podstatnou vlastnost entity nebo vztahu - identifikační klíč atribut nebo skupina atributů, jeho hodnota slouží k identifikaci konkrétní entity - determinant vztahu atribut, jenž je definičním oborem funkce, kterou definuje typ vztahu

3 3(22) Metody návrhu - shora dolů upřesňování typů entit a vztahů - zdola nahoru od atributů k entitám a vztahům - zevnitř ven postupné rozlišování schématu v jedné úrovni abstrakce - smíšená technika vychází ze skeletálního schématu (v hrubých rysech naznačuje modelovaný mikrosvět) Charakter dat - to, co se dávalo do registrů, formulářů, šuplíků - definice záhlaví - koresponduje s položkou formuláře - logický název tabulky - logické jméno proměnné (v záhlaví) - řádek odpovídá jednomu formuláři - zajímají nás hodnoty, nezáleží na pořadí řádků - vstupní data - pracovní data - výstupní data - přechodná data - trvalá data Operace - uložení - aktualizace - zrušení - přidání - odstranění - nalezení Charakter dat v databázi - perzistentní trvalá, musí být k dispozici v libovolné době - velká mají obrovský objem - spolehlivá korespondence mezi realitou a daty (obecně je databáze v pořádku vůči nějakému času) - integritní omezení - primární klíč pokud kombinace atributů je primární klíč, nepovolí se vložení duplicitního záznamu - kardinalita vazby triggery, insert (maximální kontrola před chybami) - konzistence - data mohou být na více místech, ale musí mít stejnou hodnotu - v rozporu s redundancí - předchází se opakování dat

4 4(22) Historie - programy pro zpracování dat - vše měly v sobě (typ, algoritmus, data) - nekompatibilní při různých programech - data k dispozici z vnějšku (souborový přístup) - ještě nedostatek soubory se dají sdílet pouze jako celek - SŘBD systém řízení báze dat - úplné oddělení od fyzična - pošlou se dotazy, vrátí se odpovědi - nezajímá, jak je to fyzicky uloženo - propracované sdílení SŘBD systém řízení báze dat - programové vybavení sloužící k udržování kolekcí dat na vnějších mediích poskytujících vhodné prostředky pro vyhledávání, pro víceuživatelský přístup k údajům, ochranu před zneužitím či znehodnocením jakoukoliv technikou. Databázový systém = databáze + SŘBD Modely dat: - hierarchický (strom) - síťový (síť) - relační (relace) Podstata databázových systémů a ideální vlastnosti: - vyšší datová abstrakce - nezávislost aplikačních programů na změnách ve fyzickém uložení dat - ochrana před neoprávněným přístupem (ochrana heslem) a před poruchami - odstranění redundancí (každý údaj uložen pouze jednou) - sdílení dat - komplexní kontrola nerozpornosti i konzistence (omezující podmínky) realita konceptuální úroveň (ER model) logická úroveň (datový model) fyzická úroveň počítač

5 5(22) Logická úroveň Relační model dat - na logické úrovni - záznamy nelze vnitřně strukturovat, záznam (prvek relace, řádek tabulky) může obsahovat pouze atomické hodnoty, a to v jedné úrovni - schéma relační DB je popis záhlaví tabulek, relační DB je tvořena množinou tabulek - primární klíč nejmenší množina atributů, jejichž hodnoty jednoznačně identifikují řádky tabulek - tabulka neobsahuje stejné řádky Integrita databáze korektnost a logická konzistence Integritní omezení tvrzení, s jejichž pomocí lze částečně specifikovat, jaká omezení či vnitřní vztahy musí splňovat data v DB Konceptuální modelování přiměřený formální popis aplikace Relační struktura dat - relace (tabulka) - záhlaví - metadata popisující vztahy (promítá se struktura z konceptuálního modelu) - jméno logický název, unikátní v rámci záhlaví - doména úžeji než typ (lze zakázat znaky apod.), co největší detailnost - data se před uložením kontrolují (například jestli položka musí být definována apod.) - skutečná data - stupeň relace počet sloupců - kardinalita relace počet řádků - u relačního modelu se připouští pouze skalární hodnoty (nejmenší sémantická hodnota) - doména by měla omezovat relaci porovnání (při dotazu) - doména se sestává z dvojice - hlavička H = {A1:D1, A2:D2,, An:Dn} - tělo B(t) = {r1,, rm}, ri = {(A1:Vi1),, (An:Vin)} - vlastnosti relací - nezáleží na pořadí - n-tice jsou uspořádané, atributy jsou neuspořádané - neexistují duplicitní n-tice - hodnoty atributů jsou atomické (1. normální forma)

6 6(22) Typy relací - bázové základní, fyzicky existující - pohledy virtuální relace, většina operací stejně jako s fyzickou tabulkou - snímky kopie tabulky, pouze ke čtení, obraz databáze v čase - výsledky dotazu nepojmenované - mezivýsledky výsledky poddotazů - dočasné pod patronací systému, uživatel nemusí vědět Relační databáze vnímána uživatelem jako kolekce časově proměnných normalizovaných relací veškerá data jsou reprezentována explicitní hodnotou (nikoliv ukazatele) propojení hledá se hodnota přes klíč Pravidla - specifická plynou z logiky aplikace, z reality - obecná týkají se logického modelu (např. primární klíč unicita) Klíč - množina atributů, která má tyto vlastnosti: - jedinečnost (unicita) - minimálnost (neredundance) nelze žádný klíč vypustit - platnost (validita) Kandidátní klíče - atribut k relace R je kandidátním klíčem na R, právě když splňuje tyto dvě na čase nezávislé podmínky - jednoznačnost žádné dvě n-tice z R nemají stejnou hodnotu k - minimalita je-li k složený, nelze vyloučit žádnou komponentu bez ztráty jednoznačnosti - získání kandidátních klíčů - vyberu celé záhlaví, náhodně jeden atribut vyčlením a zbytek testuji, jestli určuje jednoznačně - pokud ano, vybírám dále, jinak zkusím další - potenciálně různé kandidátní klíče množina kandidátních klíčů (všechny možné výběry) - nedá se testovat z reálných dat Primární klíč - vyberu z kandidátních klíčů (nejkratší, nejpřehlednější), systém pak sám kontroluje unicitu a to, jestli je definovaný (musí) - alternativní klíče ostatní kandidátní klíče - sekundární klíč - nemusí určovat jednoznačně, podporuje časově kritické operace (vyhledávání)

7 7(22) Referenční integrita - integritní omezení popisující vztahy mezi daty obsaženými ve dvou relacích - cizí klíč Cizí klíč často se přes něj spojují tabulky (ovšem není primární účel) položka, která je v jiné tabulce primárním klíčem plně nezadaný nepropojí se žádná hodnota plně zadaný - důležité pro vícesložkové klíče (nelze zadat nekompletně) - existuje bázová relace r 1 s primárním klíčem p k takovým, že každá zadaná hodnota f k v r 2 je identická s existující hodnotou p k v r 1 - kontrola, jestli existuje referenční integrita - nesymetrický vztah mezi tabulkami - operace mazání jak se zachovat, když smaži p k v r 1 (nebezpečné) - katastroficky smaže i všechny položky s ním v r 2 - nastaví na NULL - cizí klíče se nemusí jmenovat stejně, někde je to vyžadované (v SQL ne) Normální formy kritérium pro kvalitu relačního databázového schématu Normalizace proces přechodu k lepšímu relačnímu schématu relační schéma databáze dvojice (R, I), R je množina schémat relací a I je množina integritních omezení normalizace odstraňuje redundanci - povinné a nepovinné členství ve vtahu - některé typy entit mohou existovat samostatně, některé jsou existenčně svázány s jiným typem entity - aktualizační anomálie je zapotřebí uchovat hodnotu, která je závislá, což činí problémy při mazání (uchová se jinde, aby se nesmazala) 1. normální forma atomicita atributu 2. normální forma závislost neklíčových atributů pouze na celém klíči 3. normální forma v relaci nejsou neklíčové atributy tranzitivně závislé na klíči (někdy se zvažuje, jestli je vhodná)

8 8(22) Výhody normalizace - excelentní metodologie logického návrhu DB - přímý překlad logického schématu do fyzického návrhu RDBM - snížení redundance dat - ochrana proti anomáliím, které mohou vzniknout při aktualizaci DB (update a delete) - možnost restrukturalizace DB (přidání či odstranění atributů a relací) bez nutnosti měnit celý její návrh - menší tabulky - větší propustnost při I/O operacích díky menšímu počtu sloupců Relační algebra - dvojice <R, o> - nosič, operace relace - jazyk vysoké úrovně - nepracuje s jednotlivými n-ticemi relací, nýbrž s celými relacemi - operace - množinové množina = tabulka, prvek množiny = entita - průnik, sjednocení, rozdíl - požadavky na vlastnosti argumentu (ekvivalentní záhlaví) - existuje bijekce (propojení) tabulek, odpovídající domény - nesmí být duplicity - kartézský součin jediná operace, která dovoluje generovat nové záhlaví - speciální - projekce ze vstupního argumentu generuji novou tabulku (jenom vybrané položky), čímž dojde ke zúžení šířky, vyloučím duplicity - selekce redukuji tabulku do hloubky pomocí podmínky (elementární nebo zřetězení) - spojení dá se definovat jako kartézský součin a selekce (podmnožina) Spojení - univerzální (obecné spojení) umožňuje i nerovnosti - spojení na rovnost v podmínkách pouze = (může brát i část klíče) - přirozené spojení (nejčastější) - prvky nové relace vznikají spojením n-tic z obou relací přes rovnost hodnot na maximální množině společných atributů - pokud jsou vlastnosti odrazem stejné reality, mají stejný název (a musí být stejné), přes ně se spojuje, nemusí to být klíče - vnější spojení - snažíme se získat všechny prvky, i když se spojení neúčastní - levé všechny hodnoty první tabulky s výsledkem spojení (když v druhé tabulce nic není, nulové hodnoty) - pravé podobně z druhé strany - symetrické sjednocení levého a pravého

9 9(22) A B A AND B A OR B NOT A T T T T F T F F T F T N N T F F T F T T F F F F T F N F N T N T N T N Operace dělení - A = (x1, x2,, xm, y1, y2,, yn) - B = (y1, y2,, yn) - A divide by B - výsledkem je relace se záhlavím x1,, xm a tělo obsahuje množinu všech n-tic z A takových, že část n-tice v y1,, yn najde adekvátní v B (inverze ke kartézskému součinu, nepoužívá se) Relační kalkul - druhý formalizmus založený na predikátovém kalkulu 1.-ho řádu - tvoří spojení mezi databázemi a matematickou logikou - konstanta a, 1, - proměnné - predikátové symboly (splývají se jmény relací) - kvantifikátory - -\/-, spojky (implies i další), for each, exist - pomocí toho píši formule (pravdivé nebo nepravdivé) - vázané a volné proměnné (vázaná je vázána kvantifikátorem) - neměly by se v jednom výrazu vyskytovat se stejnými jmény - dotaz - {x 1, x 2,, x n A(x 1,, x n )}, x 1,, x n jsou volné proměnné ve formuli - odpověď je dána všemi ohodnoceními volných proměnných v A (= true) - pokud je relace nekonečná, odpovědí je nekonečně čísel - bezpečný výraz sémantické a syntaktické omezení (zaručuje konečnost odpovědí např. zákaz doplňků nekonečných množin) - pokud se omezíme na bezpečné výrazy, je síla jazyku stejná (dá se dokázat) SQL relační kalkul relační algebra Dotazovací jazyk relační algebra - množina výrazů, které vzniknou zahnízděnými aplikacemi operací relační algebry na relace ze schématu relační DB - odpověď na dotaz vyjádření relační algebry je relace, která vznikne vyhodnocením výrazu dotazu - relačně úplný dotazovací jazyk - má prostředky k realizaci všech operací relační jazyk

10 10(22) Minimální množina operací - sjednocení - kartézský součin - rozdíl - selekce - projekce Dotazovací jazyk relační kalkul - množina výrazů tvaru (x1,, xk A(x1,.., xk)), kde x1,, xk jsou volné proměnné (tj. nejsou kvantifikovány) ve formuli - odpověď na dotaz vyjádřený výrazem relačního kalkulu je dána všemi ohodnoceními volných proměnných v A takovými, že A po jejich dosazení nabývá hodnoty TRUE - DATALOG rozšiřuje relační systém o rekurzi Algebraické přepisování - forma zápisu naznačuje typ zpracování - všechny možné zápisy a vyhodnotí se (prakticky to nejde) - existují algoritmy, které se snaží - stromový zápis - důležitá je i fyzická podpora operací (algoritmus) Základní strategie optimalizace - je na největší možnou míru omezit velikosti mezivýsledků operacemi selekce a projekce Cílem optimalizátoru je skrýt heuristiky před uživatelem Architektura DBS z hlediska rozdělení služeb 1. prezentační služby poskytují zařízení poskytující I/O 2. prezentační logika - interakce uživatele s počítačem 3. logika aplikace - kalkulace, rozhodnutí, operace, je dána aplikačními programy 4. logika dat - vyjádření operací, které mají být prováděny s databází, které podporují logiku DB (příkazy SQL) 5. datové služby - akce s databází vně logiky dat i realizace definice a manipulace s daty, transakce 6. služby zpracování souborů - získání potřebných dat z disku, práce s vyrovnávací pamětí, služby OS

11 11(22) A přes terminál k DB: stanice (1) sálový počítač (2-6) DB - primitivní uživatelské rozhraní, špatná rozšiřitelnost, zátěž sítě o prezentační data B DB jako soubory stanice (1-5) file server (6) DB - file servery zatěžují síť přenosem souborů nutných pro zpracování dotazu C klient server stanice (1-4) server (5, 6) DB - pokud se uživatelé nesejdou na stejném řádku D klient server stanice (1-3) server (3-6) DB - lze zvýšit výkon přidáním klientů, ale při složitých a častých interakcích rapidně klesá výkon - X-terminály může zatěžovat server E klient - server s rozdělenou logikou stanice (1, 2, 3, 4) server (3, 4, 5, 6) - aplikace se vhodně rozdělí (ne vždy to tak jde) F klient server se třemi vrstvami stanice (1, 2) aplikační server (3) databázový server (4) DB (5, 6) - řeší všechny problémy, ale není moc rozšířený - databázový server současný přístup, bezpečnost, centrální zpracování dat, údržba, sdílená integrita Agendové zpracování - charakteristické za sálových počítačů - agenda tvoří ji soubor operací aplikace - plná závislost dat na programu - nízká efektivita datových struktur a programů - typické zpracování v dávkách - až při načtení do počítače se kontrolovala vstupní správnost

12 12(22) - data se sbírala jen pro jednu agendu - izolovanost dat, redundance, nekonzistence a neintegrita - redundance některé informace se v různých agendách opakují - nekonzistence postupem času se budou hodnoty stejných dat na různých místech rozcházet (oprava neproběhne všude stejně rychle) - integrita musí být uložena aktuální data (stačí znát integritu k datu v minulosti) - obtížná dosažitelnost dat - izolovanost dat roztroušena v různých souborech (a formátech) - problematický je současný přístup více uživatelů - tyto problémy odstraňuje SŘBD - data údaje získané měřením, pozorováním či zaznamenáním z reálné skutečnosti - informace smysluplné interpretace dat a vztahů mezi nimi - informační systém organizace údajů vhodná pro systémové zpracování dat (sběr, uložení, uchován, zpracování, vyhledávání) a to vše pro účely rozhodování Hierarchický systém - data uložená do souboru s organizačními atributy - entitní typ vrcholy grafu (metadata) - atributy uvnitř entitního typu - síťový model umožňuje cykly - množina entitních typů - C-množiny uspořádané dvojice hran - umožněna vazba 1:N - provedení kruhovým seznamem - v každém záznamu ukazatel na další - na konci opět vstupní bod (pro procházení položek) - manipulace (přechody) - nastavení na kořen stromu databáze - horizontálně na další strom (les stromů) - přechod mezi úrovněmi hierarchie - vložení nebo zrušení záznamu na specifikované pozici - synovský záznam nemůže existovat bez otcovského - vazby M:N se provádějí pomocí dvou vazeb 1:N a pomocné struktury (logický model)

13 13(22) Fyzická úroveň (interní) - SŘBD -> správce souborů (stránky, bloky) -> správce disku (úroveň disku, I/O operace) - databázové struktury mají pevnou strukturu - všechny záznamy jsou na stejné úrovni - jednoduše algoritmicky zpracovatelný přístup k položkám - relační model - mapování IDZ (vnitřní záznam, kde je to uložené) - mapování IDS (fyzická adresa) - horší systémy využívají OS - lepší systémy - vytváří i pro nejnižší vrstvy vše vlastní (optimalizace) - informace, ve kterých stránkách a kde je informace uložena - IDZ dá se rozdělit - adresa stránky - pomocná struktura nebo offset, kde na stránce je záznam Statická organizace dat - pro nalezení záznamu s daným klíčem v sekvenčním souboru potřebujeme čas úměrný velikosti souboru (lineární složitost) v index-sekvenčním či indexovém souboru čas konstantní - to však platí v ideálním stavu, kdy příliš neaktualizujeme primární soubor odpovídající databázi - databáze jsou ale statické a uložené v pevně vymezeném prostoru na disku - některé aktualizace vedou k řetězení záznamů ve speciálním prostoru oblasti přetečení - tím se vyhledávání zhoršuje, je nesymetrické a místo konstantního času se postupně dospěje k složitosti lineární Dynamická organizace dat - rychlost vyhledávání v nich je stále omezená rozumnou hranicí (složitost je konstantní nebo logaritmická v závislosti na velikosti relace) a paměť potřebná k uložení datové struktury se zvětšuje nebo zmenšuje v souladu s aktualizací relace SŘBD - vidí soubor jako soubor uložených záznamů jednoznačně identifikovaných IDZ, které se nemění po dobu života záznamu (nepředpokládají se přesuny ale změny dat) - uložený soubor sekvenční průchod (mohu přeskládat a setřídit) - některé systémy potřebovaly vytvořit index pro primární klíč (GUPTA), jiné to dělají samy na pozadí

14 14(22) Shlukování (clustering) - pro převládající typy dotazů potřebuji propojení tabulek - třeba při zakládání definovat jejich fyzické uložení - klasicky - systém musí vždy znovu načíst stránky obou tabulek a znovu prvky hledat - clustering tabulky se dají na stejné stránky, takže se načtou najednou Realizace rychlého vyhledávání - index - hashování Index - systém ví, že je to soubor - vyhledávání v nesetříděném souboru není dobré - indexový soubor - tabulka se sloupcem primárních klíčů a sloupcem odkazů na řádky - stejný počet záznamů, ale menší objem (nejsou všechna data) - udržuje se setříděný vyhledávání třeba půlením intervalů - najdu položku v indexovém souboru a potom jdu přímo na celý záznam - hustý index stejný počet záznamů jako v původní tabulce - řídký index podobné slovníkovému přístupu (index sekvenční přístup) - víceúrovňový index řídký index a za ním hustý index - primární podle primárního klíče - sekundární hledám množinu položek - ORACLE kdy vygeneruji index, rád ho použije, někdy generuje sám B-strom - cesta při vyhledávání je vždy stejná (dokonale vyvážený) - jednotlivé uzly jsou udržovány setříděné - každý uzel maximálně n následovníků a minimálně m/2-1 blok - typicky jedno načtení z disku - obsazuje se typicky 1/2 dat (při vytvoření) - rozdělení uzlu - pokud má počet následovníků přesáhnout m, vzniknou dva uzly po m/2 následovnících a jeden prvek se předá do předchozího uzlu, zvýšení výšky stromu - slévání uzlů - při vybírání prvků (mělo by klesnout pod m/2), snížení výšky stromu B+ strom - implicitně na listové úrovni je kruhový seznam následovníků - výhodné pro rychlý výpis záznamů

15 15(22) Hashování - vstupním parametrem může být třeba primární klíč (nemusí) - hashovací funkce - transformace klíče na adresy - počet adres se doporučuje prvočíslo (hashovací funkce pak končí modulo prvočíslo) - měla by prvky rozptýlit rovnoměrně - statické hashování - pevně stanovené prvočíslo - konflikt klíčů zřetězení (může vést k degeneraci, až lineární složitosti vyhledávání) - dynamické hashování (Faginovo) - velikost paměti se přizpůsobuje velikosti databáze - klíč chápe se jako binární číslo - adresář - pomocná struktura (odkazy na stránky na jedno načtení), na začátku beru jenom 1 bit (2 řádky) - rozdělení stránky - pokud stránku zaplním, rozhashuji záznamy do dvou a přidám jeden bit - pokud druhá stránka není plná (a první se rozdělila), netýká se jí to - sloučení stránek - při mazání, uberu bit - vlastní hashování probíhá jen v první fázi Základní metody pro výpočet spojení - hnízděné cykly - procházím záznamy první tabulky a ke každému hledám příslušné v druhé - dvojitý cyklus není moc dobré - indexované hnízděné cykly - buď si vytvoří systém sám, nebo má explicitně k dispozici - vnější cyklus se prochází sekvenčně (první tabulka) - vnitřní cyklus pomocí indexů (druhá tabulka) - vyhledávání - setřídění - slévání - indexy pro obě tabulky, jako by obě byly setříděné - jenom se spojuje - rozdělení relací algoritmus GRACE (hashovaná spojení) - pokud se obě tabulky nevlezou do paměti, ale (T1+T2)/n ano, rozdělím prvky do tříd podle zbytku (modulo n) - pak pospojuji části a nakonec dám výsledek dohromady - musí se spočítat, co se časově vyplatí - není možné vyzkoušet všechny možnosti heuristika (předvídá, které metody jsou lepší) - obecná poučka selekce a projekce se provádí co možná nejdříve - statistiky - počet n-tic v tabulce nr - V(A,R) kolik prvků má konkrétní hodnotu - nr/v(a,r) relativní vztažení k počtu prvků - dají se zapojit do optimalizace

16 16(22) Zpracování transakcí Transakce - posloupnost jistých akcí, které se buď provedou všechny anebo se neprovedou vůbec - z hlediska aplikačních programů je to logická jednotka práce odpovídající nějaké akci v reálném světě Vlastnosti transakcí (ACID) - atomicita změny databáze, které transakce provádí, se všechny promítnou do DB nebo je DB uvedena do původního stavu - konzistence transakce transformuje DB z jednoho konzistentního stavu do jiného konzistentního stavu - nezávislost dílčí efekty transakce nejsou viditelné jiným transakcím - trvanlivost efekty úspěšně ukončené (potvrzené) transakce jsou uloženy do DB - implicitní zahájení transakce po provedení první definice databáze nebo databázové operace po potvrzení poslední transakce - explicitní zahájení transakce speciálním příkazem (BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION) Rozvrh - stanovené pořadí provádění operací více transakcí v čase - sériový rozvrh transakce probíhají po sobě v určitém pořadí - paralelní rozvrh transakce probíhají souběžně - rozvrhovač - software, který rozhoduje, jakým postupem v čase se transakce zpracovávají - jeho úkolem je vytvářet rozvrh souběžného zpracování, tj. maximalizovat paralelismus transakčního monitoru - test konzistence databáze je v konzistentním stavu, pokud existuje sériový rozvrh transakcí, který ji uvede do stejného stavu (uspořadatelnost) READ (X) přiřazuje hodnotu atributu X lokální proměnné x WRITE (X) přiřazuje hodnotu lokální proměnné x atributu X ve vyrovnávací paměti Kurzor - slouží pro specifikaci množiny řádků, na nichž pak lze operovat způsobem po jednom v čase - je pojmenovatelný příkaz SELECT - je nutné otevřít příkazem OPEN - příkaz FETCH zajistí umístění kurzoru na následující prvek odpovědi dané vyhodnocením příkazu SELECT a dosazení příslušných komponent prvků do proměnných hostitelského jazyka

17 17(22) Optimistické systémy - pracují v prostředí, kde je konflikt minimální - nevěnuje se sofistikovanější analýze (jednoduché testy) - pokud nekorektní transakce se vrátí a provedou se v jiném pořadí Pesimistické systémy - rozšiřují model (zápis a čtení) o operace uzamykání Možné chyby Dočasná aktualizace - 0. nebo 1. úroveň - transakce pracuje s hodnotou, která již není aktuální (jiná transakce ji změnila), takže ji při uložení přepíše špatně Neopakovatelné čtení - 2. úroveň - transakce T1 používající daný kurzor, se snaží znovu přečíst řádek, který již jednou četla, ten však již obsahuje jiné hodnoty díky aktualizaci transakcí T2, která probíhá paralelně Fantom - 2. úroveň - transakce T přečte množinu řádků a zpracovává je, mezi tím dojde ke změně těchto řádků transakcí T1, použije-li pak T týž příkaz, obdrží již jinou množinu řádků Zamykání a odemykání Zamykání - akce, kterou vyvolá transakce na objektu, aby ho ochránila před přístupem od ostatních transakcí Odemknutí akce uvolňující objekt pro zpracování dalšími transakcemi Uváznutí v jedné transakci chceme uzamknout to, co je již uzamknuté druhou transakcí a naopak Podmínky zachování uspořádání (ekvivalence rozvrhů) - jestliže v se v jednom rozvrhu vyskytuje READ(A) v transakci Ti a tato hodnota vznikla z WRITE(A) v transakci Tj, pak toto musí být zachováno i v jiném rozvrhu - jestliže se v jednom rozvrhu vyvolá poslední WRITE(A) transakcí Tj, pak totéž musí být zachováno v jiném rozvrhu Uspořadatelnost rozvrh je uspořadatelný, existuje-li sériový rozvrh s ním ekvivalentní

18 18(22) Legální rozvrh - objekt může v daném čase být uzamčen nejvýše jednou transakcí - objekt musí být uzamknutý, kdykoliv jej transakce potřebuje - pokud je objekt uzamčený jinou transakcí, musí se čekat Dobře formovaná transakce - nezamyká objekt, který již zamkla - neodemyká objekt, který nezamkla - po ukončení odemyká všechny objekty, které zamkla Dvoufázová transakce - první fáze - uzamkne vše, co je potřeba (pokud je něco zamčeného, všechno opět odemkne) - druhá fáze (od prvního odemknutí) objekty již pouze odemyká - jsou-li všechny transakce v dané množině transakcí dobře formulované a dvoufázové, pak každý jejich legální rozvrh je uspořádaný Dvoufázový uzamykací protokol - protokol, v němž každá transakce je dvoufázová - jsou-li všechny transakce v dané množině transakcí dobře formované a dvoufázové, pak každý jejich legální rozvrh je uspořadatelný Zámky - pro tabulku, řádek, položku - pro čtení (sdílené) uzamyká objekty, které chceme pouze číst - pro zápis (exkluzivní, výlučný) na objekty pro operace READ a WRITE - neviditelné zámky (vytváří je sám systém) Zjištění uváznutí Precedenční graf - vrcholy = transakce - potenciální hrany čekání na transakci - cyklus - možné uváznutí, třeba rozbít (ROLLBACK jedné transakce) - některé se snaží rozpoznat délku transakce (vyberou tu nejkratší) PC Stavy transakce A - aktivní (A) stav od počátku provádění transakce F - částečně potvrzený (PC) stav po provedení poslední operace transakce - chybný (F) v normálním průběhu transakce nelze pokračovat - zrušený (AB) po skončení operace ROLLBACK - potvrzený (C) nastane po úspěšném zakončení, tj. po potvrzení operace COMMIT C AB

19 19(22) Obnova po poruše - transakce, které byly úspěšně uloženy v pořádku - transakce, které skončily před poruchou, ale nebyly uloženy obnoví se z logfile a uloží - transakce, které přerušila porucha pomocí logfile se provede ROLLBACK LogFile (žurnál) - záznamy o všech změnách, které transakce vykonaly na DB (operace WRITE(X) a fyzická změna DB OUTPUT(X)) - dostatečně velký (2-3 dny) - zapisuje se stále dokola Algoritmus UNDO-REDO - oprava systému po krachu - vytvoří dva seznamy UNDO a REDO, do UNDO dá všechny transakce z posledního kontrolního bodu - prohledává žurnál dopředu, pokud narazí na začátek další transakce, uloží do UNDO, pokud konec, přesune do REDO - zpětným chodem čte žurnál a provádí ROLLBACK (seznam UNDO) - opět projde žurnál dopředu a provede transakce REDO

20 20(22) Objektově orientované databáze Hlavní přínosy objektové technologie v DB - přímý vztah ke konceptuálnímu modelování, objekty reálného světa lze reprezentovat velmi přirozeně jako složité objekty - část funkcí specifikovaných dříve v aplikačních programech se přenáší do definice objektu (zapouzdření), tj. i programy se stávají součástí DB OOSŘBD by měl vyhovovat - měl by být SŘBD (perzistence objektů na vnějších pamětech, souběžný přístup více uživatelů, spolehlivost dat, administrátorské dotazy) - měl by být OO (existence identity objektu, existence typu nebo tříd, zapouzdření, polymorfizmus, dědění, složité objekty, rozšiřitelnost a výpočetní úplnost) - objekt - je dán hodnotami svých atributů a množinou operací, které definují jeho chování - identita je nezávislá na hodnotě objektu - rovné objekty nemusí být identické - typ OOSŘBD - popisuje společné struktury množiny objektů se stejnými atributy a operacemi - třída - může produkovat nové objekty, může sdružovat všechny potřebné objekty - je to realizace typu Zapouzdření objekty dané třídy mohou být přistupovány pouze přes dané rozhraní hodnoty atributu objektů nejsou obecně přístupné z programovacího jazyka Polymorfizmus schopnost operací fungovat na objektech více než jednoho typu Dědění odvozování nových tříd z tříd existujících

21 21(22) Proces normalizace - v době, kdy máme popsané schéma databáze (záhlaví a integritní omezení) - funkční závislosti určují sémantiku - máme z logického schématu vytvořit fyzické tabulky - test na výši normální formy (většinou rozbití tabulek na více menších) - nechť mezi X,Y atributy je relace, kterou značíme funkční závislostí - R. X R. Y - platí tehdy, když ke x odpovídá právě nebo nejvýše jedno y - kandidátní klíče závislost vzájemná ( K1 K 2 ) - návrh shora dolů (někdy se jde odspodu) - z funkčních závislostí můžeme najít primární (kandidátní) klíče levé strany závislostí - tranzitivní závislost (není ve 3NF) - rozbíjí se na více tabulek - také by zbytečně zabíralo místo A B C - rozbíjení tabulek - hlavní tabulka klíč a všechny levé strany funkčních závislostí - další tabulky určují funkční závislosti A B B C - je to na úkor rychlosti tabulky se musí skládat - při smazání položky (A,B,C) mohu ztratit informaci o funkční závislosti rozbitím tabulky předejdu - také jednodušší pří ošetřování změn zadání - funkční závislost závislost mezi atributy 1nf 2nf 3nf BCNF 4nf 5nf 1NF - všechny jednoduché domény obsahují pouze atomické hodnoty - existují snahy to porušovat (blob, podřetězec) 2NF - každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči (+ 1NF) - nemusím se zabývat u jednosložkových klíčů - týká se vícesložkových klíčů - negativně - podmnožina klíčů nesmí sama určovat nějaký atribut - řeší se rozbitím tabulky

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 3. přednáška Helena Palovská Historie databázových modelů Relační model dat Codd, E.F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". Communications of the ACM

Více

Transakční zpracování Bezpečnost databází. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 1

Transakční zpracování Bezpečnost databází. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 1 Transakční zpracování Bezpečnost databází Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 1 Transakce Transakce systém zpracování transakcí vlastnosti ACID stavy transakce SŘBD a transakční zpracování Řešení transakcí

Více

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1 4. Relační model dat 4.1. Relační struktura dat... 3 4.2. Integritní pravidla v relačním modelu... 9 4.2.1. Primární klíč... 9 4.2.2. Cizí klíč... 11 4.2.3. Relační schéma databáze... 13 4.3. Relační algebra...

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

5. Formalizace návrhu databáze

5. Formalizace návrhu databáze 5. Formalizace návrhu databáze 5.1. Úvod do teorie závislostí... 2 5.1.1. Funkční závislost... 2 5.1.2. Vícehodnotová závislost (multizávislost)... 7 5.1.3. Závislosti na spojení... 9 5.2. Využití teorie

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

Kapitola 3: Relační model. Základní struktura. Relační schéma. Instance relace

Kapitola 3: Relační model. Základní struktura. Relační schéma. Instance relace - 3.1 - Struktura relačních databází Relační algebra n-ticový relační kalkul Doménový relační kalkul Rozšířené operace relační algebry Modifikace databáze Pohledy Kapitola 3: Relační model Základní struktura

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6.1. Struktura databázového systému... 2 6.2. Přístup k datům v databázi... 3 6.3. Struktura souborů... 4 6.4. Správa vyrovnávací paměti... 8 6.5. Podstata

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice)

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice) - 7.1 - Kapitola 7: Návrh relačních databází Nástrahy návrhu relačních databází Dekompozice (rozklad) Normalizace použitím funkčních závislostí Nástrahy relačního návrhu Návrh relačních databází vyžaduje

Více

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013 Konceptuální modelování Pavel Tyl 21. 3. 2013 Vytváření IS Vytváření IS Analýza Návrh Implementace Testování Předání Jednotlivé fáze mezi sebou iterují Proč modelovat a analyzovat? Standardizované pracovní

Více

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307 Stručný obsah část I Přehled jazyka SQL Kapitola 1: Úvod 27 Kapitola 2: Stručný úvod do jazyka SQL 37 Kapitola 3: Jazyk SQL z širšího pohledu 45 Kapitola 4: Relační databáze 69 Část II Získávání dat Kapitola

Více

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu.

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu. OZD 2. ledna 2013 1 Paměti Hierarchie: Registry Cache (nejsou viditelné) Primární pamět (RAM) Pamět druhé úrovně (Disky, trvalá úložiště), pomalá Pamět třetí úrovně (CD, pásky) 1.1 Paměti druhé úrovně

Více

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 02. Kdy přibližně vznikly první komerční relační databázové servery?

Více

Terminologie v relačním modelu

Terminologie v relačním modelu 3. RELAČNÍ MODEL Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Každá relace představuje tabulku nebo soubor ( ve smyslu soubor na nosiči dat ). Terminologie v relačním modelu řádek n-tice ( n-tuple,

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Marketingová komunikace. 1. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 1. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 1. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká I. Úvod do teorie DB systémů

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to databáze? Jaké

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit (entitní množiny) Atributy

Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit (entitní množiny) Atributy - 2.1 - Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit Množiny vztahů Otázky návrhu Plánování mezí Klíče E-R diagram Rozšířené E-R rysy Návrh E-R databázového schématu Redukce

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Databázové systémy. Tomáš Skopal. - úvod do relačního modelu. - převod konceptuálního schématu do relačního

Databázové systémy. Tomáš Skopal. - úvod do relačního modelu. - převod konceptuálního schématu do relačního Databázové systémy - úvod do relačního modelu Tomáš Skopal - převod konceptuálního schématu do relačního Osnova přednášky relační model převod ER diagramu do relačního modelu tvorba univerzálního relačního

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

Databázové systémy. transakce. Tomáš Skopal. * vlastnosti transakcí * rozvrhy

Databázové systémy. transakce. Tomáš Skopal. * vlastnosti transakcí * rozvrhy Databázové systémy Tomáš Skopal transakce * vlastnosti transakcí * rozvrhy Osnova motivace co je a proč je transakce vlastnosti transakcí rozvrhy ( prokládané zpracování transakcí) uspořádatelnost konflikty

Více

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita 1 Modul 1... 5 1.1 Základní systémové pojmy... 5 1.1.1 Systém...5

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Databázové systémy IDS

Databázové systémy IDS Databázové systémy IDS Studijní opora doc. Ing. Jaroslav Zendulka Ing. Ivana Rudolfová Verze: 18. 7. 2006 Tato publikace je určena výhradně jako podpůrný text pro potřeby výuky. Bude užita výhradně v přednáškách

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Popisné systémy a databáze

Popisné systémy a databáze Popisné systémy a databáze Databáze v archeologii přístup k použití databází - dva způsoby aplikace databáze - databázové programy (jejich přednosti a omezení) databáze v archeologii - databáze jako výstup

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda Dotazovací jazyky I Datová krychle Soběslav Benda Obsah Úvod do problematiky Varianty přístupu uživatelů ke zdrojům dat OLTP vs. OLAP Datová analýza Motivace Vytvoření křížové tabulky Datová krychle Teorie

Více

Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat).

Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat). 3. Relační model Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat). Příklad 3.1: Filmová databáze relace: FILM REŢISÉR

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

12. blok Fyzický návrh databáze

12. blok Fyzický návrh databáze 12. blok Fyzický návrh databáze Studijní cíl Tento studijní blok se zabývá metodologií fyzického návrhu databáze. Především se zabývá fází převodu logického modelu na model fyzický. Bude vysvětlen účel

Více

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly.

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly. Kapitola Reprezentace grafu V kapitole?? jsme se dozvěděli, co to jsou grafy a k čemu jsou dobré. rzo budeme chtít napsat nějaký program, který s grafy pracuje. le jak si takový graf uložit do počítače?

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy Formální systémy (výrokové) logiky postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy cíl: získat formální teorii jako souhrn dokazatelných

Více

Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz. Algebra Struktury s jednou operací

Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz. Algebra Struktury s jednou operací Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz Algebra Struktury s jednou operací Teoretická informatika 2 Proč zavádíme algebru hledáme nástroj pro popis objektů reálného světa (zejména

Více

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz)

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Logický důsledek Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Úvod P 1 Logický důsledek je hlavním předmětem zájmu logiky. Je to relace mezi premisami a závěry logicky platných úsudků: v logicky platném úsudku závěr

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML 10 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Export a import dat Formát XML a SQL server Zálohování a obnova

Více

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.1. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze ABSTRACT: Impedanční nesoulad může být zmírněn správnou volbou databázové technologie. Článek vysvětluje, co to impedanční nesoulad je a uvádí

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

2 Datové struktury. Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky

2 Datové struktury. Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky 25 Pole Datová struktura kolekce elementů (hodnot či proměnných), identifikovaných jedním nebo více indexy, ze kterých

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 Úlohy- 2.cvičení 1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 2. Převeďte dané desetinné číslo do dvojkové soustavy (DEC -> BIN): a) 0,8125 10 b) 0,35 10

Více

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4 Obsah Obsah 1 Jednoduché datové typy 1 2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole.................................. 2 2.2 Záznam................................ 3 2.3 Množina................................

Více

Optimalizace dotazů slajdy k přednášce DBI006

Optimalizace dotazů slajdy k přednášce DBI006 Optimalizace dotazů slajdy k přednášce DBI006 Jaroslav Pokorný Kontext v SŘBD Jde o klíčový modul SŘBD cíl: učinit optimalizaci nezávislou na strategii zápisu dotazu protipříklady: navigační jazyky, interprety

Více

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému.

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému. 1. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) Decentralizace a distribuovanost v architekturách počítačových sítí. Centralizovaná a distribuovaná správa prostředků, bezpečnostní politika

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze študenti MFF 15. augusta 2008 1 4 Databáze Požadavky Podstata a architektury DB systémů. Konceptuální, logická a fyzická úroveň pohledů

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace RELACE Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace slouží k vyjádření vztahů mezi prvky nějakých množin. Vztahy mohou být různé povahy. Patří sem vztah býti potomkem,

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více