Lázně a umění. Jan Mladovsky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lázně a umění. Jan Mladovsky."

Transkript

1 Lázně a umění Jan Mladovsky. Hlavní téma tohoto příspěvku je umění a lázně, přitom bych se také rád dotknul lázní coby města, tedy lázeňského města a role umění jako transformační síly v procesu urbanistické a společenské regenerace. Co se týče umění a lázní, kde tedy začít? Zkusme to u možná největšího a historicky nejvýmluvnějšího příkladu tohoto spojení alespoň v našich kulturních souvislostech, tedy ve starém Římě, konkrétně u Caracallových lázní. Další přednáška by se mohla týkat podobných dávných tradic třeba v Indii nebo v Japonsku. Na to ale dnes není čas. Caracallovy lázně postavil císař Caracalla ke konci svého života začátkem třetího století našeho letopočtu. 1

2 Caracalla je sice známý jako nelítostný a brutální vládce, zároveň se ale proslavil jako stavitel největšího lázeňského komplexu Římské říše skutečně kolosálních rozměrů. Byl to na svou dobu vrcholný architektonický a inženýrský počin. Ruiny Caracallovych lázní jsou dnes jedna z hlavních pozoruhodností kterou asi mnozí z vás v Římě navštívili. Veřejné lázně mělo ve starém Římě téměř každé město a většina z nich byla také galeriemi umění. Lázně byly nejen místem odpočinku ale také centrem společenského a kulturního dění, kde se lidé scházeli z různých důvodů - ať to už byly hry a zábavy, nebo věci osobní, hospodářské či politické. Byly zde různé obchody a služby. Lázně byly zkrátka v centru městského dění, jejich funkce byla všeobecně ceněna a považována za nepostradatelnou. Caracalla dobře věděl, že si tím může získat popularitu mezi lidem, jíž se mu jinak moc nedostávalo. V tomto smyslu zajímavým ale ne zrovna zřejmým faktem je, že Caracallovy lázně jsou zdrojem jedné z největších kolekcí antických uměleckých děl která se nám zachovala. Jedná se hlavně o antické plastiky které ale na místě nenajdeme protože se dnes nachází ve sbírkách předních muzeí. 2

3 Tato kolekce obsahující celkem 41 mramorových soch je pozoruhodná také proto, že částečně jde o kopie stěžejních uměleckých děl řecké antiky převážně z helenistického období o nichž víme z dobových písemností, jejichž originály se však nedochovaly. Caracallovy lázně jsou také jednou z nejstarších archeologických lokalit. První archeologický průzkum zde proběhl již a další pak v roce pod dohledem Michelangela, kdy byly odhaleny dvě nejzávažnější díla: tzv. Farnese Býk, monumentální skupinová socha která je nevětším zachovalým antickým výtvarným dílem a Herkules od řeckého sochaře Glykona. Tyto nálezy udělaly na Michelangela velký dojem a ovlivnily jeho tvorbu. Nálezy také hrály roli ve formování výtvarného tvarosloví renezance a pozdějšího vývoje evropského/západního výtvarného umění. 3

4 4

5 Dnes je možné shlédnout tato díla v Národním muzeu Palazzo Farneze v Neapoli, ve Vatikánském muzeu, v Louveru, a dalších světových muzeích. 5

6 Výtvarné umění, a zvláště klasická díla řecké antiky, byla v Římě všeobecně obdivována a vážena. Tato jedinečná sbírka - z níž se mimochodem dochoval pouze fragment - která byla v Caracallových lázních vystavena pro veřejné blaho a potěšení, je výmluvným symbolem antického kulturně-společenského povědomí. Řím, na rozdíl od dnešních státních útvarů, nebyl národním státem, ale státem kulturním. Nebyla to tedy etnická nebo národnostní příslušnost, ale římská/antická kultura na které byl římský/imperiální projekt založen. Kultura byla hlavním politickým tmelem držícím stát pohromadě, a lázně spolu s výtvarným uměním, v tom hrály důležitou roli. Můžete se ptát, proč jsem se takto rozhovořil o římských lázních, když nám jde o rozvoj lázeňství dnes? Je to proto, že bych rád demonstroval jakou společenskou a kulturní roli hrály lázně v minulosti, a jak důležitou součástí této role bylo umění - a to do té míry, že ovlivnilo naší kulturu, a potažmo další aspekty naší existence, od renesance až do dnešních dob. Rád bych tím ukázal, že aby lázně dobře fungovaly a prosperovaly v dnešní době, měly by také být v centru společenského a kulturního dění města. Zrovna tak jako město tehdy, tak město dnes, by mělo mít návštěvníkům lázní co nabídnout. Žijeme samozřejmě v jiné době. Nicméně, jak tehdy, tak dnes, může umění hrát v tomto smyslu podstatnou a pozitivní roli. Dnes všeobecně uznávaná argumentace staví umění a kulturu jako důležitou součást strategie efektivní samosprávy města podmiňující jeho úspěšný rozvoj. Většinu měst, včetně lázeňských měst, postihly hospodářské a společenské změny. Především různá odvětví výroby zaznamenaly úpadek nebo zánik, spojený se ztrátou tradičních pracovních příležitostí. Ty byly posléze postupně nahrazeny v soukromém sektoru, který začal převládat ve všech oblastech ekonomiky i denního života. Podle dostupných informací, a zvláště v menších lázeňských městech, se stalo nejdůležitějším zdrojem pracovních příležitostí právě lázeňství, přidružené služby a cestovní ruch. Přesto, nebo právě proto, jádra měst ztrácejí svoji pozici center společenského dění, a stávají se v rámci cestovního ruchu sezonní destinací návštěvníků, kteří po shlédnutí památek a zajímavostí města zase opouští. Lázeňští hosté jsou převážně ubytováni v lázeňských areálech, kde se také stravují a tráví volný čas. Za stávajících podmínek je v zájmu lázní, aby host utratil své peníze pod jejich střechou, a ne ve městě, kterému se často přes různé snahy nedaří nastavit služby, kulturu a zábavu tak, aby lázeňské hosty celoročně ve větším počtu přitahovalo. Lázně a město nejsou propojeny, jako tomu bylo ve starém Římě, nebo za starých zlatých času lázeňství 6

7 devatenáctého století. Cesty občana města, a lázeňského hosta, se sice kříží, ale většinou se nesetkávají. S probíhající reformou zdravotního pojištění, se zvýší ceny lázeňských pobytů. To ovlivní klientelu, která se bude čím dál víc rekrutovat z řad ekonomický silnějších vrstev. Tedy lidí, kteří budou očekávat vyšší standart nejen služeb, ale více méně všeho co město může nabídnout. V neposlední řadě také umění a kulturu. V jisté obměně, podmíněné historickými zvláštnostmi, je to podobný osud rozpadu dosavadních struktur a jistot, který postihl města na Západě o dekádu dříve. Od té doby, byla vypracována řada projektů, a více než stovka studií tzv. Art-led Regeneration, čili obrody za pomoci umění, z nichž mnohé byly s větším nebo menším úspěchem realizovány. Je tedy možno čerpat z bohaté studnice znalostí a zkušeností. Představa, že pouze hospodářské přebytky mohou vytvářet podmínky pro rozkvět umělecké a kulturní činnosti, již dávno neplatí. V postindustriální ekonomice se umění a kultura podílejí na produkci zboží a služeb. Díky marketingovým strategiím kulturních institucí podporuje umění příznivé podmínky pro rozvoj podnikání. Vytváří také konkurenční výhody, které, oproti jiným městům, zvyšují schopnost přilákat nové investice. S útlumem průmyslové výroby se umění a kultura stávají předmětem podnikatelské činnosti. Současné výtvarné umění stimuluje nejen další umělecké obory jako hudbu, literaturu, divadlo, film, atd. ale také s ním spojenou spotřebu módy, gastronomiky, rekreace, pohostinství a především cestovního ruchu včetně lázeňství, jenž často zahrnuje všechny tyto aspekty dohromady. Vytváří tak podmínky pro vznik nových ekonomických příležitostí závisejících na symbolických představách a způsobu myšlení postindustriální společnosti. Především na souhře mezi estetikou a funkcí v rámci kulturně historického povědomí. Tím že zvláště lázeňské město je nuceno dávat přednost rozvoji služeb nad průmyslovou výrobou, bude v jeho zájmu brát tyto symboly estetické ekonomiky vážně jako základní kameny dalšího hospodářského rozvoje. Umění a jeho estetické impulsy (historické myšlení a jednání, ku příkladu), jsou důležitým účastníkem hospodářského dění. Art-led regeneration může také zprostředkovávat pozitivní posun v myšlení a jednání městské samosprávy především lepším oceňováním role místního obyvatelstva jako hlavního aktéra v 7

8 oživování hospodářské aktivity a celkové revitalizace. Dále se ukázalo že takovéto umělecké projekty přispívají k sociální soudržnosti a dobré pověsti města, omezují asociální jednání a kriminalitu, podporují spolupráci soukromého a veřejného sektoru, zájem občanů o životní prostředí, jejich autonomii, kolektivní sebevědomí, organizační schopnosti a posuzování možností budoucího rozvoje. Bylo by mylné se domnívat že Art-led projekty byly pouze realizovány ve velkých aglomeracích s koncentrací typických sociálních a urbanistických problému. I relativně malá místa můžou v patřičně modifikované formě úspěšně aplikovat tuto strategii a získat díky ní stejný prospěch jako města velká. Umění nemusí nutně být pouze estetickým zážitkem uspokojujícím naše estetické cítění či představy, nebo vizuální komunikací dekódováním symbolických významů, ale může být zrovna tak uspokojivě interpretováno jako akční systém zvaný agency, jehož účelem je proměna světa, zdůrazňující kontext produkce, cirkulace a spotřeby. 8

9 K objasnění může posloužit příklad Michelangelova Davida nebo Leonardovy Mony Lisy. Divák je na jedné straně vnímá jako všeobecně obdivovaná veledíla která pro něj v rámci přejatých kritérií estetických hodnot mohou představovat umělecký zážitek. Zároveň však vzbuzují v jeho myslí různé spekulace - o umělci jenž dílo stvořil, o jeho životě a cílech, čím byl inspirován a jak postupoval při realizaci, o významu díla a o identitě zobrazené postavy, jakou roli hrál materiál, použitá technologie, kdo další se na díle podílel, jaká je jeho historie, kdo dílo vlastnil a komu patří nyní, jeho cena, proč se nachází právě na tomto místě, atd. atd. To vše může mít efekt, hrát roli katalyzátoru nepředvídané akce či reakce, dát do pohybu události s bezprostředním dopadem. Obě díla takovouto funkci průběžné naplňovaly a stále naplňují. Agency je aktivita neživého světa věcí a systémů. Řekneme li třeba, že ekonomika splňuje či nesplňuje požadavky růstu hospodářství mluvíme o agency. Stejným způsobem může fungovat současné umělecké dílo které za jistých okolností může mít kolektivní efekt s dalekosáhlými důsledky. Jako jeden příklad z mnoha je Angel of the North (Anděl severu) od britského sochaře Antony Gormleyho. Dílo které mělo transformační efekt pro města anglického severu, nastartovalo zde kulturní renesanci a postupně se stalo symbolem regionální identity místního obyvatelstva. 9

10 Aby lázně prosperovaly, musí prosperovat celé město a být schopno nabídnout lázeňským hostům něco navíc co jiná města nemají. Kromě příjemného prostředí, krás okolní krajiny by to mohlo být umění. Město by mělo být žádoucí destinací nejen pro lázeňského hosta ale pro jakéhokoliv jiného návštěvníka díky jak přírodnímu tak především kulturnímu dědictví a díky místním obyvatelům kteří si dědictví váží, jsou na ne patřičně hrdí a zjevně o ně pečují. Přítomnost současného umění může mít transformační efekt nejen na město ale na celý region. Umění je schopno dodat renomé a respekt městu které dokáže nabídnout pro tvorbu současného umění nejlepší podmínky. Přesto že Art-led strategie má své příznivce i odpůrce, jde o relativně dobře prozkoumanou a ověřenou oblast umělecké praxe, která zatím hledá širší uplatnění v domácím prostředí. Art-led přínosy by se daly shrnout do následujících bodů: Zvýšení úrovně veřejných zakázek a architektonických realizací plnějším porozuměním uměleckých a urbanistických kvalit města jako předního důvodu jeho návštěvnosti a tudíž záruky prosperity. Posílení místní identity oceněním uměleckého, architektonického a přírodního dědictví. Posílení sociální sounáležitosti širší účastí na společenském dění a obnovou lidových a občanských tradic. Zkulturnění prostředí a zkvalitnění designu díky širší informovanosti o výtvarném umění. Příliv obyvatelstva s širším okruhem zájmů a vzdělání jako jedna z pozitivních demografických změn. Harmonizace vztahů místních obyvatel, lázeňských hostů a jiných návštěvníků kteří lépe pochopí a ocení místní kulturní identitu odrážející se ve zvýšené kvalitě prostředí. 10

11 Rozšíření znalostí a participace místních obyvatel konfrontací se současnou uměleckou tvorbou jako potenciální inspirací k obohacení kulturních tradic, schopností a dovedností. Rozšíření nabídky služeb díky růstu návštěvníku s odlišnými požadavky od domácího obyvatelstva. Zvýšení kvality služeb díky růstu poptávky ekonomický silnějších skupin. Zvýšení úrovně městského prostředí a jeho provázání s okolní krajinnou lepším porozuměním role umění v péči o prostředí, zvláště pak o veřejná prostranství a městskou zeleň. Rozšíření příležitostí k získání vnějších finančních zdrojů vázaných na kulturní, výtvarnou a výstavní činnost. Zkvalitnění infrastruktury zejména v okolí výstavních prostor vznikem nových přístupových tras, městské zeleně, peších zón, parkovišť, atd. Lázeňské město má možnost jako každé jiné město stát se takovouto destinací ať již lepší podporou stávajících kulturních institucí, nebo vytvořením nových, s tím že nabízí to zmíněné extra pro své lázeňské hosty. Mohlo by ku přikladu postavit nové muzeum současného umění na zelené nebo hnědé louce, což by nemuselo být o moc nákladnější než přestavba již existující budovy. Mohla by tak vzniknout stavba šitá na míru, nekompromisně současná co se týče designu a stavebních technologií zaručujících podstatně nižší náklady na provoz a údržbu než u rekonstruovaného objektu. Navíc by to byl na domácí poměry záslužný a revoluční počin, jelikož u nás podobná stavba zatím neexistuje. Moderní galerie a muzea umění v České republice jsou vesměs přestavby starších budov, které dříve sloužily jiným účelům a potýkají se proto s různými problémy. Dá se říci, že až na výjimky většina z nich galerijním účelům plně nevyhovuje. To je v příkrém kontrastu se zahraničím kde nové stavby galerií moderního umění jsou početné. V některých městech jsou to prestižní projekty předních architektů které významným 11

12 způsobem obohacují kulturní scénu a přispívají k rozvoji města. Dobrým příkladem může být Bilbao, kterému se léta lidé vyhýbali kvůli baskickému konfliktu a násilnostem, až do doby kdy zde bylo otevřeno muzeum moderního umění od Franka Gehryho, mimo jiné také autora Tančícího domu v Praze, které město k nepoznaní proměnilo. Dnes je v Bilbau klid, město prosperuje a muzeum je světově proslulá destinace s obrovskou návštěvností. Zajímavé je, že se zde jistým způsobem jedná také o určitou provázanost současného výtvarného umění s lázeňstvím. Gehry totiž postavil u Bilbaa lázně ve stejném stylu - jakoby dvojče slavného muzea. Jedná se o lázně Marqués de Riscal. 12

13 Hostům se nabízí celá škála procedur, výlety po okolí a především tradiční místní kuchyně, gastronomické produkty a hlavně víno. Nacházíme se totiž ve vyhlášené vinařské oblasti Rioja, kde je možno poblíž navštívit třeba architektonicky avantgardní a známé vinné sklepy Darien. A po ochutnávce vytříbených vín se můžeme vrátit do Marqués de Riscal a užívat si dále ve stylu Gehry. 13

14 14

15 Začali jsme v antickém Římě a končíme v dnešním Bilbau. Kruh se tedy uzavírá. Jsem přesvědčen, že kdyby zde seděl Caracalla a poslouchal tento příspěvek, a pokud by mě nenechal předhodit hladové smečce lvů, protože jsem mu zprostředkoval neschopného tlumočníka a on mi nerozuměl, tudíž v případě, že by mohl sledovat mé argumenty, že by nakonec reagoval asi takto: Situace je složitá. Udělejte ale vše pro blaho lázní a umění, a tím také pro blaho lidí. Jinak to může znamenat začátek konce. A měl by asi pravdu. Jak historie praví, když barbaři začali obléhat Řím, jednu z prvních věcí co podnikli bylo, že zničili akvadukt napájející Caracallovy lázně, které se z toho už nikdy nevzpamatovaly, a staly se rozsáhlým pohřebištěm. To nenávratně předznamenalo pád Říma jako takového. Děkuji za pozornost Příspěvek k 15. konferenci Sdružení lázeňských míst ČR, Karlovy Vary, 1. a 2. listopadu 2012 Jan Mladovsky 15

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO (CSUMT) Studie Jan Mladovsky Město Třeboň 2013 OBSAH 1) SITUACE 3 2) SPECIFIKA TŘEBOŇSKA 9 3) UMĚNÍ OBNOVY A REGENERACE 11 4) DOCUMENTA13 13 5) CÍLE ART-LED

Více

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Projekt Kvalitativního mapování města Zlína a Zlínského kraje je součástí projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání. Karlovarský kraj

Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání. Karlovarský kraj Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání Karlovarský kraj Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group Vytvořeno: březen 2009 Autoři dokumentu Mgr. Pavla Žížalová, Berman Group služby

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra 2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra Přílohy studie Cultural factory SVĚTOVAR 1 Analytická studie pro účely

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň

Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Paradoxy rozvoje venkova Kritické zhodnocení bariér, nástrojů a šancí rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Jaroslav Martének

Více

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

Ministerstvo kultury. Kulturní politika

Ministerstvo kultury. Kulturní politika Ministerstvo kultury Kulturní politika Praha, únor 2001 Úvodní slovo ministra kultury Vážení čtenáři, usnesením ze dne 28. dubna 1999 č. 401 mi vláda mj. uložila předložit v termínu do 31. prosince 2000

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ

MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ Muzeum umění a designu Benešov je vzdělávacím veřejnoprávním ústavem sbírkotvorného charakteru. Funguje jako součást právního subjektu Města Benešova. Vzdělávací

Více

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více