IV. DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Saeculum obscurum, ponížení papežské moci v 10. stol.,boj o investituru v 11. stol., sv. Řehoř VII. a nové řeholní řády

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Saeculum obscurum, ponížení papežské moci v 10. stol.,boj o investituru v 11. stol., sv. Řehoř VII. a nové řeholní řády"

Transkript

1 IV. DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Saeculum obscurum, ponížení papežské moci v 10. stol.,boj o investituru v 11. stol., sv. Řehoř VII. a nové řeholní řády Oto Veliký a obnovení západního císařství Za Mikuláše I. vstoupilo papežství jako nejvyšší autorita nakrátko do mezery, která vznikla poklesem císařské moci po r Ale brzy po jeho smrti bylo strženo do víru všeobecného úpadku. Zbaveno opory univerzálního císařství rychle upadlo do stranických zájmů zpustlých římských šlechtických rodů, ztrácelo svůj všeobecný význam a stalo se hříčkou místních vládců. Dobu od z.880 do r. 1046, tj. dobu od zániku karlovské říše do počátku reformy označili historikové jako temné století. /Tzv. temné století začalo fakticky r. 822 smrtí papeže Jana VIII., který byl otráven,viz níže, posledního silného papežev 9. stol. Podporoval sv. Metoděje, byl jeho osobním přítelem, je autorem buly Industrie Tuae/.Ze 48 papežů této epochy nebyli všichni špatní. Někteří byli osobně dokonce velmi důstojní mužové. Většinou však obraz římského stolce naprosto neodpovídal jeho univerzálnímu významu. Stal se jako tehdy mnohá jiná teritoriální biskupství předmětem politických zájmových bojů divoké a panovačné šlechty. Ze všeobecného zhroucení po zániku karlovské říše se nejdříve pozdvihla východofranská říše za Oty Velikého./ /. /Přesněji saské království Liudolfingů (králové Jidřich Ptáčník, Ota I.), které ovládlo i Východofranskou říši a po získání Lombardie (tzv. italské království) umožnilo Otovi I. vybudovat středověké universum Svatou říši římskou/. Svým zásahem do Itálie a do Říma dal Oto západnímu císařství novou formu a obsah. Ukázal se opět jeho univerzální význam. Podařilo se mu aspoň dočasně vytrhnout papežství z rukou římské šlechty a připomenout jeho univerzálně církevní a křesťanskou úlohu. /Je korunován v Římě na císaře r. 972/. Oto Vel. potřeboval silnou úřední moc, která by chránila církevní majetek proti zásahům chtivé šlechty. U biskupů a kněží se nemusel obávat dynastických tendencí žili v celibátu. Proto Oto záměrně rozmnožoval církevní pozemkový majetek a budoval postavení biskupů tím, že jim propůjčoval knížecí privilegia. Soudní pravomoc, právo celní, mincovní a tržní, imunity a další práva. Tím vytvořil základ moci duchovních kníţat a středověké feudální církve, která určovala charakter Německa aţ do velké sekularizace v r Oto těmito opatřeními církev nezestátnil, naopak spíše pocírkevnil stát. Podle jeho koncepce křesťanský stát a církev byly totožné a státní a církevní moc se kryly. Nová říšská církev se v budoucnu projevila jako nejspolehlivější opora německého království. Bylo štěstí, že tehdy vyrostlo množství skvělých osobností biskupů, kteří dovedli spojovat politickou úlohu s náboženskopastýřským posláním. Také v klášterech znovu vzkvétalo křesťanské umění a kultura /otonská renesance/. Stavba kostelů, knižní umění, které dosáhlo vrcholu v umění kláštera Reichenau na Bodamském jezeře. Kolem r začal nový sloh románský, který se projevil skvělou stavbou chrámu sv. Michala v Hildesheimu a mnoha jinými bazilikami. Nicméně Otova politika nesla v sobě zárodky pozdějších zmatků a už tehdy mnozí poukazovali na nebezpečí tohoto experimentu. Král určoval kandidáta, na znamení udělení biskupství mu předával biskupskou berlu a od doby Jindřicha III také prsten a přijímal za to lenní přísahu. V 10. stol. se nad tím nikdo nepohoršoval. Když se však probudil duch za reformu církve, vycházející z kláštera v Cluny, odsouzení investitury

2 udělované laiky se mělo stát hlavním bodem sporu a roznítit první mohutný zápas mezi papežstvím a císařstvím. Rozdělení franské říše, situace v Evropě kol. r.1000 Poslední vládce nad celou franskou říší /říší Karla Vel., která měla představovat obnovené západořímské císařství/ Ludvík I. Poboţný / /, zdědil rozsáhlou říši, jejíž integrita pokulhávala. Po jeho smrti dohodou u Verdunu r. 843 byla říše rozdělena mezi jeho syny. Část západní dostal Karel II. Holý, část východní Ludvík II. Němec, Lothar I. podržel Severní Itálii včetně Říma a některé záalpské části včetně Cách. Zůstal mu titul císař. Německo -říše Otonů a Saliů Oto Vel./ /, Oto II./ /, Oto III./ /, Jindřich II-svatý / /, Konrád II./ /, Jindřich III. / /. Francie Hugon Kapet / / - král západofranské říše, zakladatel dynastie Kapetovců. Počátek francouzské státní identity. Anglie Vilém Dobyvatel / / s normanskou invazí přichází do Anglie nová dynastie, která propojuje ostrov s kontinentem. Temné století, poníţení papeţské moci v 10 stol. Dostáváme se k bolestivému tématu mravního úpadku papežství, k němuž došlo na konci 9. stol. Doposud církevní dějiny nezaznamenaly špatné papeže, naopak někteří z nich byli světci, jako sv. Lev Vel. nebo sv. Řehoř Vel. Naprostou většinu papežů od dob sv. Petra tvořili lidé vzdělaní a vysoce morální, kteří představovali přirozenou autoritu svému okolí. Proto byli žádáni, aby v době zmatků se ujali i světské vlády nad Věčným městem. Tak tomu bylo ještě v 9. stol., kde se setkáváme s takovou osobností, jako byl Mikuláš I.,nazývaný současníky druhým Eliášem, který ostře protestuje proti zasahování do práv církve a omezování její svobody. Ve svých dekretech se vyslovil jasně proti pověrám o čarodějnicích jako o pohanské ohavnosti, zrovna tak kategoricky odmítá užívání útrpného práva při výsleších. Duchovní, který by se účastnil takového výslechu má být exkomunikován.toho užil o několik let později Jan VIII. proti pasovskému biskupu Hermanarichovi, který se účastnil mučení sv. Metoděje. Mikuláš I. také požadoval odstranění útrpného práva ze soudnictví vůbec a prohlašuje jeho užívání za hřích. Dalším významným papežem 9. stol. byl zmíněný Jan VIII., známý také z našich dějin jako neúnavný zastánce sv.metoděje. Jeho úkladnou vraždou, kterou spáchal jeden z jeho příbuzných, končí řada dobrých papežů. Říma se zmocnil vévoda Quido Spoletský a vynutil si na slabém Štěpánovi V. r. 891, aby určil za svého nástupce jeho oblíbence Formosa. Papež Formosus byl pouhou loutkou v rukou spoletského šlechtického rodu. Protože začal vyjednávat s německým králem Arnulfem, který vtrhl do Říma, pomstil se mu spoletský rod, který jej původně dosadil, ještě i po smrti. Papež Štěpán VI., další loutka v rukou spoletského rodu, nechal vykopat

3 Formosovu mrtvolu a odsoudit jej po smrti jako kacíře. To se stalo r Rok nato byl Štěpán VI. svržen z papežského stolce povstáním římského lidu, uvržen do vězení a zardoušen. Tím začíná éra, kterou historikové nazvali Saeculum obscurum Temné století. Zhruba 150 let trvá doba, kdy papežové jsou lidé buď špatní, nebo aspoň nekompetentní, buď pro své mládí, nebo nedostatek vzdělání. Jde o loutky v rukou hamižných římských patricijů, kteří ovládli papežský Řím a fakticky si dosazovali papeže podle vlastní libovůle. Šlo o naprostý protiklad toho, oč usilovali dřívější papežové. Ti chtěli papežství nezávislé na světské moci, aby papež svou duchovní a mravní autoritou mohl napomínat světské vladaře pro jejich nekřesťanský život. Papežové 10. stol. mlčí ke hříchům vladařů i římské šlechty, neboť jsou pod její mocí. Řím ovládají senátor Teofylakt s manželkou Teodorou a jejich dcery Marozia a Teodora mladší. Tyto ženy nevázaného života dosazují za papeže své příbuzné, takže místní kronikáři hovoří o tomto úseku dějin jako vládě děvek. V těchto neutěšených, takřka svatokrádežných poměrech, které zavládly v Římě, je třeba hledat kořeny pozdější báchorky o papežce Johance /.../ Světlou výjimkou mezi těmito nehodnými nebo slabými papeži byl Silvestr II., před svým zvolením arcibiskup v Raveně. Byl známý svou učeností, vynikl především jako filozof, matematik a astronom. O jeho otevřenosti svědčí fakt, že šel studovat i na mohamedánské učiliště v Cordobě. Římský císař Otto III. si jej zvolil za svého rádce. Je třeba posuzovat positivně, že tento císař obsadil koncem 10. stol. Řím a alespoň zčásti učinil přítrž hamižnosti římských patricijských rodů, které si dosazovaly papeže dle vlastní libosti. Oto III. tedy dosadil na papežský stolec Silvestra II. Ten ještě jako Ravenský biskup byl také přítelem sv. Vojtěcha. Papež Silvestr II. se snažil prosazovat stejné reformní ideály jako v Čechách sv.vojtěch. Nepochodil. Římané v něm viděli vetřelce dosazeného císařskou mocí a povstali proti němu. Musel uprchnout a zemřel ve vyhnanství r Spoletská dynastie a další šlechtické rody začaly opět dosazovat za papeže své loutky, bez vzdělání, oddané buď ženám nebo mamonu. Éra temného století se pomalu chýlí ke konci, aby papežství znovu zazářilo ve své původní kráse. 10. stol. znamená dobu jednoho z největších ponížení papežství, současně je to však éra rychlého šíření křesťanství v zemích střední Evropy, kde křesťanství ukazuje svou mravní převahu nad pohanstvím. Zatímco na papežském stolci se střídají nehodné osoby, u nás působí sv. Václav a sv. Vojtěch, v Maďarsku přijímá křest Gejza, z rodu Arpádovců, jeho syn Vaik, pozdější sv. Štěpán byl biřmován sv. Vojtěchem. /sv. Vojtěch je znám v latinském světě jako Adalbertus, maďarsky szent Belo, Bela/. Vaik přijímá biřmovací jména Štěpán, tak vešel do dějin jako sv. Štěpán, první uherský král. Poláci se nechávají pokřtít zásluhou Doubravky /správně Dobrava, polsky Dabrówka/, české kněžny z Přemyslovského rodu, jež si vzala polského vládce Měška. Střední a západní Evropa je takřka plná svatých panovníků, svatých biskupů a svatých řeholníků. Právě odtud vzešla reforma církve, jež nakonec zasáhla i samotné papežství. Clunyjská reforma Hlavním nositelem reformních myšlenek se stal klášter ve francouzském Cluny v Burgundsku. Vynikající opati Odo, Aymard, Odilo, Hugo a další položili důraz na striktní zachovávání řehole sv. Benedikta a na ideu na prosté nezávislosti na světské moci. Během 10. a 11. stol. se k reformnímu programu Cluny připojilo na 2000 benediktinských klášterů v celé západní a střední Evropě. Jedním z programových bodů reformy bylo, že se v Cluny sloužila nepřetržitě ve dne v noci mše sv. Sotva jeden řeholní kněz skončil u oltáře, v sakristii už byl připraven další.tak to šlo dnem i nocí, měsíce i roky. Mnichové v Cluny žili asketičtěji

4 než ostatní i v ohledu stravování. Jedli jen zeleninu a chléb, o svátcích rybu a sýr, zato však denně pili víno. Klášter v Cluny se stal také průkopníkem základních pravidel hygieny. Mnichové měli přikázáno denně se mýt a česat a tomu učit i věřící lid. Klášter živil denně minimálně 18 chudých. Clunyjskému klášteru vděčí církev i za některé svátky. Např. památka zesnulých 2.listopadu,slavnost těla a Krve Páně s eucharistickým průvodem se začínají slavit v Cluny, než se později prosadily v celé církvi. Reformní hnutí v Cluny mělo jedno základní pravidlo, které později převzal např. zakladatel Tovaryšstva Ježíšova sv. Ignác z Loyoly: Chceš-li reformovat, začni reformu sám u sebe. Potom teprve se vydej k reformování druhých. Clunyjská reforma přinesla s sebou návrat k opravdové přísnosti benediktiského řádu podle intencí sv. Benedikta.-Opravdovou askezi, štědrost k chudým, ochotu prokazovat lásku k bliţním.to byly dostatečné důvody, aby clunyjští mniši a kláštery, které od nich reformu přejaly vytyčili také požadavky na reformu církve a společnosti. Právě z Cluny se ozývají radikální hlasy proti obchodu s otroky, za právo azylu v kostelích, proti cizoloţství, odtud byl veden také nesnadný zápas za respektování neděle jako dne volného od pracovních povinností, což mělo pro poddané obrovský sociální význam. Clunyjští mniši také prosazovali zavedení klidu zbraní v adventě, o Vánocích, v postě a Velikonocích. S clunyjským hnutím se seznámil ještě za svých studií v Magdeburku sv., Vojtěch a vnitřně se ztotožnil s jeho ideály, o čemž svědčí to, s jakou razancí se postavil za zrušení obchodu s otroky a respektování práva azylu v chrámu, za což se dostal do konfliktu s tehdejší českou polopohanskou společností. Clunyjské hnutí postupně ovlivnilo i papežský Řím a inspirovalo odvážný zápas o nezávislost úřadu Petrova na světské moci. Počátek obnovy papeţství To se stalo ve druhé polovině 11. stol. V Římě vypuklo r povstání lidu proti nehodnému papeži Benediktovi IX. Do jeho čela se postavil zbožný a ušlechtilý kněz Gracián. Lid spontánně provolal Graciána papežem. Ten přijal jméno Řehoř VI. V roce 1046 však přitáhl do Říma císař Jindřich III. Byl to zbožný a reformě přející muž, který se sám nadchl pro clunyjskou reformu. Domníval se ale, že reformu papežství mohou provést jen Němci, nikoliv Italové. Proto donutil Řehoře VI. k rezignaci. Jindřich III. / ze sálské dynastie/ se postaral o řadu papeţů německé národnosti, kteří nebyli závislí na římských patricijských rodech, ale na samotném císaři.tito papežové, ač ne zcela nezávislí na císaři, byli konečně dlouho očekávanými mravně silnými osobnostmi, oni se chopili velkého díla reformy. Tak Klement II. se rázně postavil proti simonii, tj. prodeji církevních hodností za peníze. Lev IX. uspořádal několik synod pro povznesení duchovní kázně v duchovenstvu a seznamoval při nich biskupy a kněze s reformními ideály Cluny. Východní schizma Za tohoto papeže došlo v r k politováníhodnému definitivnímu odtrţení byzantské východní církve od Říma.Celé smutné drama započalo tím, že cařihradský patriarcha Michal Cerularios označil užívání nekvašeného chleba při liturgii, používaného v latinské liturgii za svatokrádež /východ užívá kvašeného chleba/. Latinské kostely v Cařihradě byly zavřeny, na některých místech dokonce konsekrované hostie rozdupány. Řím naneštěstí odpověděl nevhodně tím, že obvinil na oplátku Cařihrad z bludů proti Duchu sv., což bylo nadsazené. To zablokovalo možnost dalšího jednání, přestože v Cařihradě tehdy bylo dost osobností, které nesouhlasily s povýšeným arogantním jednáním patriarchy.v Římě i v Cařihradě byly přečteny exkomunikační buly. Je tragické, že do tohoto církevního rozkolu se promítly i

5 politické zájmy. Papež a posléze celá Itálie nemile nesli byzantské panství na severu a na východě Apeninského poloostrova a snažili se vojensky Byzantince odtud vytlačit. Posledním německým papežem byl Štěpán IX. To už císař Jindřich III. Nežil. Jeho nezletilý syn Jindřich IV. postrádal mravní autoritu a duchovní úroveň svého otce, což vedlo římský klérus a lid k požadavku návratu italských papežů. V čele tohoto hnutí stál biskup z Ostie, kazatel a kardinál Petr Damiani, osobní přítel sesazeného Řehoře VI. Řehoř žil v exilu a nemínil se vrátit do Říma. Poslal tam ale svého sekretáře, jímž byl mnich z kláštera v Cluny Hildebrand. Ten přičiněním sv. Petra Damiani dosáhl ihned kardinálského klobouku, což byla podmínka papežské volby. Lev IX. totiž ustanovil, že aktivní i pasivní volební právo papežské volby mají pouze klerikové římských kostelů, zvaní kardinálové /z lat. Cardinalis základní/.byl to právě sv. Petr Damiani, kdo připravoval mnichovi Hildebrandovi /pozdějšímu Řehoři VII./ cestu k papežství. Mezitím se ale vystřídali na Petrově stolci Mikuláš II. a Alexandr II., Italové, upřímně oddaní myšlence reformy, z nichž zvláště druhý vedl v severní Italii lidová pozdvižení proti simonii vysokého kléru a za realizaci reformních ideálů v duchu Cluny. Boj o investituru v 11. stol., sv. Řehoř VII. Emancipační boj o nezávislost papežství na světské moci jakéhokoliv charakteru končí za hrdinského pontifikátu papeže Řehoře VII. Tohoto padesátiletého mnicha z kláštera v Cluny si vynutil na papežský stolec římský lid. Řehoř VII. vynikal nejen zbožností a asketickým životem a dobrotou srdce, ale také neúnavnou energií a zápalem pro Boží věc. Byl přesvědčen, že církev je královstvím Božím na zemi a podle tohoto ideálu ji chtěla také přetvořit. Proto se pustil s neobyčejnou energií do realizace reformních dekretů. Hned r a 1075 byly znovu prohlášeny na synodách v Lateráně dekrety Lva IX. a Mikuláše II. proti simonii a proti manţelství kněţí. Kdo by se provinil kupováním nebo prodáváním církevních úřadů, měl být bez milosti zbaven úřadu. Zároveň Řehoř VII.požadoval, aby na kněze byli svěceni pouze mužové žijící v celibátě. Prakticky ale trvalo až do 13.stol.,než se celibát závazně prosadil v celé církvi. Současně s bojem proti zlořádům kněží vystoupil Řehoř ostře proti investituře panovníků. Tzn.proti svévolnému dosazování do církevních úřadů takových osob, které se panovníkům zamlouvaly. Papežský Řím se zbavil vlivu světské moci při volbě papeže, teď šlo o to zbavit se stejného zlořádu uplatňovaného německým králem Jindřichem IV., jenž nosil titul římský císař. Titul římský císař byl udělen r. 800 Karlu Vel., panovníku Franské říše. Ta se v průběhu 9.stol. rozdělila na Západofranskou, pozdější Francii a Východofranskou, pozdější Německo./viz výše/. Titul římský císař připadl východofranským, tedy německým panovníkům. Protože římský císař byl považován za ochránce církve, osoboval si často dalekosáhlé zásahy do vnitrocírkevního života.tak např.jindřich III. dosazoval na papežský stolec papeže německé národnosti. Protože Jindřich III. Byl osobností vysokých kvalit, ukázaly se tyto zásahy jako prospěšné. Zcela opačná situace nastala, když se ujal vlády jeho syn Jindřich IV. Tento nadaný,ale prchlivý a neukázněný mladík se rozhodl jmenovat na uprázdněné biskupské stolce jen své oblíbence, většinou muže bez potřebných kvalit.tak se stalo v případě milánského arcibiskupa. Řehoř vydává proti tomu tzv. Dictatus papae /papežská ustanovení/, jímž prohlašuje, že pouze on, jako viditelná hlava církve a zástupce Krista na zemi má právo jmenovat a uvádět do úřadu biskupy. Císař Jindřich IV.odpověděl svoláním říšské synody do Wormsu r. 1076, kde byl vydán manifest proti Hildebrandovi,ne papeži, ale falešnému mnichovi. Řehoř VII. byl prohlášen za sesazeného.ten odpověděl tím, že vyhlásil klatbu nad Jindřichem. To znamenalo pro císaře ztrátu koruny. Jindřich vtrhl do Itálie, avšak severoitalská města se postavila za Řehoře.

6 Jindřich poznal, že nemá šanci vojensky dobýt Řím a přinutit papeže k povolnosti. Proto začal s papežem vyjednávat. Vévodkyně Matylda Toskánské propůjčila k tomuto účelu hrad Canossu, kam nejprve přijel Papež Řehoř. Jindřich tam dorazil bos a v kajícím oděvu a tři dny čekal před branami pevnosti. Řehoř jej milostivě přijal a udělil mu rozhřešení. Tím z něj byla sňata klatba a Jindřich mohl pokračovat ve své vládě. To se stalo r Jindřich však byl věrolomný. V Německu zatím zvolila říšská knížata císařem jeho švagra Rudolfa. Vycházela z toho, že panovník v klatbě nemůže vládnout. Rudolf se odmítal vzdát se trůnu a mezi oběma došlo k občanské válce. Řehoř se nabídl jako zprostředkovatel. Jindřich to odmítl a žádal bezpodmínečné uznání svého nároku na trůn, jinak že nechá zvolit vzdoropapeže. Tak papež Řehoř musel sáhnout k nové klatbě. Jindřichovi se teď podařilo shromáždit velké vojsko a vtrhnout do Itálie. Nechal zvolit ravenského biskupa Wiberta jako vzdoropapeţe Klementa III. V roce 1084 obklíčil Jindřich Řím. Papeži Řehořovi se podařilo jen s obtížemi uprchnout do Salerna, kde r umírá. Jeho poslední slova byla: Miloval jsem spravedlnost a nenáviděl nepravost. Proto umírám ve vyhnanství. Sv.Řehoř VII.je nepochybně jeden z největších papežů středověku. Jeho zápas s císařem Jindřichem nebyl politický ale morální. Šlo o obranu ušlechtilé věci: nezávislost papeţské moci a potaţmo duchovní moci vůbec na moci světské. Tato nezávislost byla podmínkou uskutečnění plánu reformy za očistu kléru, kterou zahájil klášter v Cluny, z něhož tento papež vyšel. Jeho nástupci sklízeli, co on zasel. Císař Jindřich zatím nechal v Římě vzdoropapeže Klementa III. slavnostně intronizovat. To ovšem vyvolalo bouři kardinálů, kterým se podařilo po odchodu Jindřichových vojsk z Říma Klementa sesadit a zvolit po Řehořově smrti opata Desideria z kláštera na Monte Cassino papežem.ten přijal jméno Viktor III. Po jeho brzké smrti nastoupil Urban II. Ten byl svého času převorem v Cluny. Pokračoval nekompromisně v reformní politice Řehořově, zvlášť prosazoval Řehořova opatření proti simonii kléru. Wormský konkordát Jindřich IV vedl zatím v Německu občanskou válku proti stoupencům papeže Urbana II. A neustále dosazoval vzdoropapeže. Jeho odboj skončil teprve nástupem jeho syna Jindřicha V. Ten vedl dlouhá jednání s papeţi Paschalem II. a Kalixtem II. Výsledkem bylo uzavření tzv. Wormského konkordátu r. 1122, jímž se císař a spolu s ním i všechna německá knížata vzdali investitury a ponechali jmenování biskupů v rukou papeţových. Wormský konkordát byl prakticky posmrtným vítězstvím Řehoře VII. Wormský konkordát se pokusil řešit problém investitury tím, že stanovil dvojí investituru. Králi zůstala světská investitura s předáním světských statků a práv, - jejím symbolem bylo podání žezla - a král se vzdal duchovní investitury. Tu přenechal církvi. /Původní akt investitury panovník dává novému biskupovi kandidátovi prsten a berlu/. Respektoval kanonické volební právo, které zůstalo vyhrazeno kléru a šlechtě biskupského kostela. Od 13.stol. patřilo výhradně dómským kapitulám.teprve po předchozí kanonické volbě uděloval král světskou investituru. To už se nacházíme ve 12. stol., éře nezávislé papežské moci zároveň také relativní svobody církve. Investitura nebyla jen záležitostí německých císařů a italských šlechtických rodů, ale také francouzských a anglických králů. Boj za svobodu církve si vyžádal také oběti krve. V Polsku byl zavražděn králem Boleslavem II. biskup v Krakově sv. Stanislav, v Anglii byl poslán do vyhnanství velký teolog sv. Anselm, arcibiskup z Canterbury, v katedrále v Canterbury padl rukou vrahů najatých králem Jindřichem II. arcibiskup sv. Tomáš Becket.

7 Principy evangelia se nelíbily a nebudou líbit jak pohanům tak ateistům, tak také povrchním a špatným křesťanům, kteří v radostné Kristově zvěsti nevidí víc než ideologii, použitelnou k vlastním zájmům. Z toho zorného úhlu se nám jeví v jiném světle i křesťanský středověk, který nebyl tak jednoznačně obdobím, kdy měla církev veškerou moc, ale obdobím, kdy musela tvrdě usilovat o svou nezávislost právě na křesťanské světské moci, což se často neobešlo bez oběti krve. Nové řeholní řády 12. stol. probíhalo ve znamení dalšího rozvoje řeholního života. Benediktini v západní církvi ztrácejí své monopolní postavení, neboť vznikají další řeholní řády. Jako první vznikají kartuziáni, založení v r kanovníkem katedrály v Remeši sv. Brunonem.Ten se znepokojením pozoroval, že se vytrácí poustevnický život a rozhodl se jej obnovit. Chtěl, aby poustevníci bydleli ve skupinách jako ve starověku v Egyptě. Tak vznikají jednotlivé domky poustevníků vedle sebe, tzv. kartouzy. Kartuziáni vynikli jako autoři asketických spisů. Dalším řeholním řádem byli cisterciáci. Jejich zakladatelem byl původně benediktinský mnich Robert, který nebyl spokojen, že benediktini opouštějí ustanovení sv. Benedikta o povinnosti pracovat na poli nebo v řemeslnické dílně vlastníma rukama, přenechávají tuto práci poddaným a sami se věnují buď pouze kněžské službě, nebo práci v knihovně, či opisování rukopisů. Když nebyl Robert se svou kritikou přijat, rozhodl se opustit benediktinskou řeholi a založit novou, také podle pravidel sv. Benedikta, ale s důrazem na povinnost tělesné práce. Protože první klášter nové řehole vznikl v Citeaux /Sito/ ve Francii, latinský název města-cistercium-, vžilo se pro tyto mnichy pojmenování cisterciáci. V cisterciáckých klášterech se pečlivě dbá na to, aby zde vedle řeholních kněží byl dostatečný počet laických bratří, tzv. konvršů /z conventuales fratres česká zkomolenina konvrši/. Cisterciáci byli jakýmisi zakladateli prvního průmyslu. Při jejich klášterech existovaly četné řemeslnické dílny, v nichž nacházeli obživu příslušníci vesnické chudiny, kteří neměli žádné pole. Cisterciáci uvedli ve známost vinařství a založili v Anglii větší dílny, které se staly zárodky pozdějších tzv. manufaktur. Typické byly jejich chrámové a klášterní stavby: čtvercové kostely bez věží, skryté hluboko v lesích, aby vojáci nebo lupiči je tak snadno nevypátrali. /Čtvercové tzv. rajské dvory s ochozy/. Nejvýznamnější osobností cisterciáckého řádu ve 212. stol.byl nepochybně sv. Bernard z Clairvaux, jeden z největších středověkých mystiků. Jeho radami se řídili i papežové. Bernard vynikl také svou nebojácností s jakou káral a kritizoval zlořády v tehdejší církvi. V duchu reformního programu v Cluny a sv. Řehoře VII. a jeho nástupců bojoval slovem i perem proti simonii, hromadění majetku duchovních, opilství a dalším hříchům kněží. Málokterý světec zasáhl tak výrazně do dění své doby jako sv. Bernard. U nás se staly nejznámějšími cisterciácké kláštery Vyšší Brod, Ţďár n. Sázavou a Velehrad. Další významnou středověkou řeholí byli premonstráti. Jejich zakladatel sv. Norbert, kanovník v Kolíně n.rýnem, obrátil svou pozornost na zapomenutou řeholi sv. Augustina, která byla určena ne řeholníkům ale kněžím, soustředěným kolem určitého kostela. Sv. Norbert využil těchto pravidel jako základu a založil r.1120 ve francouzské lokalitě Prémontré první klášter tohoto typu. / Latinsky Premonstrum, odtud český název premonstráti /.Posláním premonstrátů bylo věnovat se duchovnímu životu a šíření evangelia. Od benediktinů a cisterciáků převzali také požadavek majetkového zajištění kláštera, každá komunita měla mít své polnosti a lesy, které by jim poskytovaly obživu. Premonstráti se stali

8 velmi rychle intelektuálním řádem, kde se pěstovala teologie i světské disciplíny, proto také premonstrátské knihovny prosluly svou mohutností a množstvím svazků. V průběhu 12. stol. byli premonstráti nejrychleji rostoucím řádem a to v takové míře, že kol. r byl vydán zákaz přijímání dalších členů řehole. Premonstráti se také horlivě věnovali duchovní správě a kázání, vynikli rovněž jako schopní organizátoři, hospodáři. U nás nejznámější kláštery premonstrátů v Praze na Strahově, v Ţelivě, Nové Říši, Hradisku u Olomouce, Teplé a jinde. Řádoví rytíři Zvláštní kapitolou řeholního života jsou řádoví rytíři. K jejich vzniku daly podnět křižácké války. Smyslem a cílem rytířských řádů bylo spojit středověký stavovský ideál rytířství s řeholními sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Rytířská etika spočívala na ctnostech pomoci slabšímu a nemocnému a jeho obraně v případě napadení. Na tomto principu vznikly v Palestině v době křižáckých válek rytířské řeholní řády. Rytíři se zavazovali žít v řeholní komunitě, realizovat evangelní ctnosti a spolu s nimi i ideál pravého rytířství, tj. pomoci a ochrany slabým, bezbranným a nemocným. Bylo by neporozuměním domnívat se, že hlavním posláním rytířských řádů byl boj. Meč byl brán pouze na obranu slabšího, když byl ohrožen. Primárním a nejdůleţitějším posláním rytířských řádů byla charita, tzn. ošetřování nemocných a raněných. Aktuálnost této náplně vyvstala v souvislosti s dobytím Jeruzaléma křižáky a masovými poutěmi věřících z Evropy do míst, kde žil a působil Spasitel. Dlouhá a únavná cesta působila poutníkům četné zdravotní problémy, bylo třeba jim poskytovat pomoc, také jim poskytnout ubytování. Rytířské řády zakládaly první hospice, předchůdce dnešních nemocnic. Středověký hospic byl nejen útulek pro nemocné, ale zároveň i ubytovnou pro pocestné. Teprve druhým úkolem řádových rytířů byla obrana poutníků, když ocitli v ohrožení buď od lupičů nebo mohamedánských saracénů. Nejznámějšími rytířskými řády byli templáři,které založil Francouz Hugo de Paine a johanité, založení r Raymundem de Puy.Oba řády měly své první komunity v Jeruzalémě. Název templáři vznikl proto, že měli své sídlo blízko místa, kde kdysi stával Jeruzalémský chrám, latinsky zvaný Templum. Johanité pak vděčí za svůj název oficiálnímu titulu Řád sv. Jana Jeruzalémského, později se jim začalo říkat maltézští rytíři, když po znovuobsazení Jeruzaléma mohamedány po vyklizení ostrova Rhodu přenesli své sídlo na ostrov Maltu,který jim místo Rhodu daroval císař Karel V. Od johanitů se r 1197 oddělili rytíři německé národnosti, kteří si dali název Řád sv. Jana jeruzalémského a Panny Marie, obecně se jim říkalo Řád německých rytířů. Zcela zvláštním rytířským řádem byli lazaristé, nazvaní tak podle sv. Lazara. Vznikli r a přijali řeholi sv. Augustina. Jejich původním posláním bylo ošetřování nemocných, přičemž zdraví měli žít v jedné komunitě s malomocnými. Malomocní byli přijímáni jako plnoprávní členové řeholní komunity, podle zakladatelových pravidel musel být velmistrem člověk malomocný, nikoliv zdravý. Toto velkolepé dílo středověku je obdobou novověkého společenství Archa, které v 60.letech 20. stol.založil Kanaďan Jean Vaniér jako společenství zdravých s duševně postiženými. Moderní a novověké charitativní podniky tak navazují na středověké a svědčí o tom, jak velký důraz kladla církev v této době na péči o nemocné, slabé a postižené.

9 U nás s pomocí sv. Anežky České byl založen český rytířský řád /nevojenský, výlučně špitální/ Kříţovníci s červenou hvězdou se sídlem na pravém břehu Vltavy u Karlova mostu v Praze. Zde sídlí dodnes.

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Počátky Svaté říše římské

Počátky Svaté říše římské Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0112 V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. Dynastie Karlovců

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Počátky polského státu

Počátky polského státu Počátky polského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0113 V oblasti dnešního Polska se usadily během stěhování národů tři velké kmeny západní větve Slovanů: Polané, Vislané a Slezané. Tyto kmeny vedly

Více

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14 VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14 Název klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Označení v TK: EU-I/2A-PD-2.sada-č.14 Autor: Mgr. Petr Drkal

Více

Vznik států v západní a střední Evropě

Vznik států v západní a střední Evropě Výukový materiál Vznik států v západní a střední Evropě zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět: Ročník: 7. Dějepis Anotace: prezentace

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_32_INOVACE_104 Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

6. Vývoj křesťanstva a) Velké schizma (1054)

6. Vývoj křesťanstva a) Velké schizma (1054) 6. Vývoj křesťanstva a) Velké schizma (1054) Řetěz významných změn v Evropě kolem r. 1000 byl doprovozen i úplným rozdělením světového křesťanstva na východní a západní část. Tento církevní rozkol se nazývá

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_1/36

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_1/36 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_1/36 jméno autora DUM: Bc. Ilona Barbořáková datum (období), ve kterém byl

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Cyril a Metoděj základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova:

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností císaře římského a českého

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jak se jmenovala dcera Přemysla Otakara I., která svůj život obětovala nejchudším? Božena. 2. Kdo se stal knížetem po smrti knížete Václava? Biskup Syn Bratr 3. Jak kníže Oldřich rozšířil české knížectví?

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Kultura v Čechách 13. století

Kultura v Čechách 13. století Kultura v Čechách 13. století Tematická oblast Přemyslovské Čechy Datum vytvoření 9. 12. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 6. ročník osmiletého nebo 1. ročník čtyřletého gymnázia Student

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve.

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve. Husitská revoluce (15. století) Václav IV. - syn Karla IV. neměl panovnické schopnosti svého otce - opíral se o drobnou šlechtu, a tím si znepřátelil vysokou šlechtu, která ho nechala na čas uvěznit -

Více

OBSAH 2. KNIHA - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY A DUCHOVNÍ ATMOSFÉRA _ 79

OBSAH 2. KNIHA - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY A DUCHOVNÍ ATMOSFÉRA _ 79 OBSAH ÚVOD - OBECNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZKUMU 15 1. DÍL - VZNIK VZTAHŮ ZÁVISLOSTI 21 1. ČÁST - PROSTŘEDÍ 23 1. KNIHA - POSLEDNÍ NÁJEZDY 25 1. Muslimové a Maďaři 25 Evropa pod nájezdy a v obležení _ 25 Muslimové

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy Vyučovací

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Husitské období v Kadani anotace Pracovní list prohlubuje učivo o husitském hnutí v Kadani. Testovou i zábavnou formou si žáci prohlubují znalosti z období husitství v Kadani. Součástí pracovního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE ANGLICKÁ REVOLUCE IX 28 18:20 1 EVROPA V 17. STOLETÍ ANGLIE Anglie obchodovala s vlnou a jejími produkty, šlechta začala podnikat, vytvářela manufaktury a došlo k procesu

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k Středověk Byzantske umeni ˇ Byzanc je označení Západořímské říše od roku 476 (pád Západořímské říše) do roku 1453, kdy podlehla Tureckým nájezdníkům. Byzanc byla v této době nejrozvinutější říší Evropy,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 2.května 2013 Autorem materiálu

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0111

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0111 Počátky Francie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0111 Poté, co byla v roce 843 podepsána Verdunská smlouva, se Francká říše rozpadla na tři části. Západofranckou část získal pod svůj vliv Karel Holý.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více