IV. DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Saeculum obscurum, ponížení papežské moci v 10. stol.,boj o investituru v 11. stol., sv. Řehoř VII. a nové řeholní řády

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Saeculum obscurum, ponížení papežské moci v 10. stol.,boj o investituru v 11. stol., sv. Řehoř VII. a nové řeholní řády"

Transkript

1 IV. DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Saeculum obscurum, ponížení papežské moci v 10. stol.,boj o investituru v 11. stol., sv. Řehoř VII. a nové řeholní řády Oto Veliký a obnovení západního císařství Za Mikuláše I. vstoupilo papežství jako nejvyšší autorita nakrátko do mezery, která vznikla poklesem císařské moci po r Ale brzy po jeho smrti bylo strženo do víru všeobecného úpadku. Zbaveno opory univerzálního císařství rychle upadlo do stranických zájmů zpustlých římských šlechtických rodů, ztrácelo svůj všeobecný význam a stalo se hříčkou místních vládců. Dobu od z.880 do r. 1046, tj. dobu od zániku karlovské říše do počátku reformy označili historikové jako temné století. /Tzv. temné století začalo fakticky r. 822 smrtí papeže Jana VIII., který byl otráven,viz níže, posledního silného papežev 9. stol. Podporoval sv. Metoděje, byl jeho osobním přítelem, je autorem buly Industrie Tuae/.Ze 48 papežů této epochy nebyli všichni špatní. Někteří byli osobně dokonce velmi důstojní mužové. Většinou však obraz římského stolce naprosto neodpovídal jeho univerzálnímu významu. Stal se jako tehdy mnohá jiná teritoriální biskupství předmětem politických zájmových bojů divoké a panovačné šlechty. Ze všeobecného zhroucení po zániku karlovské říše se nejdříve pozdvihla východofranská říše za Oty Velikého./ /. /Přesněji saské království Liudolfingů (králové Jidřich Ptáčník, Ota I.), které ovládlo i Východofranskou říši a po získání Lombardie (tzv. italské království) umožnilo Otovi I. vybudovat středověké universum Svatou říši římskou/. Svým zásahem do Itálie a do Říma dal Oto západnímu císařství novou formu a obsah. Ukázal se opět jeho univerzální význam. Podařilo se mu aspoň dočasně vytrhnout papežství z rukou římské šlechty a připomenout jeho univerzálně církevní a křesťanskou úlohu. /Je korunován v Římě na císaře r. 972/. Oto Vel. potřeboval silnou úřední moc, která by chránila církevní majetek proti zásahům chtivé šlechty. U biskupů a kněží se nemusel obávat dynastických tendencí žili v celibátu. Proto Oto záměrně rozmnožoval církevní pozemkový majetek a budoval postavení biskupů tím, že jim propůjčoval knížecí privilegia. Soudní pravomoc, právo celní, mincovní a tržní, imunity a další práva. Tím vytvořil základ moci duchovních kníţat a středověké feudální církve, která určovala charakter Německa aţ do velké sekularizace v r Oto těmito opatřeními církev nezestátnil, naopak spíše pocírkevnil stát. Podle jeho koncepce křesťanský stát a církev byly totožné a státní a církevní moc se kryly. Nová říšská církev se v budoucnu projevila jako nejspolehlivější opora německého království. Bylo štěstí, že tehdy vyrostlo množství skvělých osobností biskupů, kteří dovedli spojovat politickou úlohu s náboženskopastýřským posláním. Také v klášterech znovu vzkvétalo křesťanské umění a kultura /otonská renesance/. Stavba kostelů, knižní umění, které dosáhlo vrcholu v umění kláštera Reichenau na Bodamském jezeře. Kolem r začal nový sloh románský, který se projevil skvělou stavbou chrámu sv. Michala v Hildesheimu a mnoha jinými bazilikami. Nicméně Otova politika nesla v sobě zárodky pozdějších zmatků a už tehdy mnozí poukazovali na nebezpečí tohoto experimentu. Král určoval kandidáta, na znamení udělení biskupství mu předával biskupskou berlu a od doby Jindřicha III také prsten a přijímal za to lenní přísahu. V 10. stol. se nad tím nikdo nepohoršoval. Když se však probudil duch za reformu církve, vycházející z kláštera v Cluny, odsouzení investitury

2 udělované laiky se mělo stát hlavním bodem sporu a roznítit první mohutný zápas mezi papežstvím a císařstvím. Rozdělení franské říše, situace v Evropě kol. r.1000 Poslední vládce nad celou franskou říší /říší Karla Vel., která měla představovat obnovené západořímské císařství/ Ludvík I. Poboţný / /, zdědil rozsáhlou říši, jejíž integrita pokulhávala. Po jeho smrti dohodou u Verdunu r. 843 byla říše rozdělena mezi jeho syny. Část západní dostal Karel II. Holý, část východní Ludvík II. Němec, Lothar I. podržel Severní Itálii včetně Říma a některé záalpské části včetně Cách. Zůstal mu titul císař. Německo -říše Otonů a Saliů Oto Vel./ /, Oto II./ /, Oto III./ /, Jindřich II-svatý / /, Konrád II./ /, Jindřich III. / /. Francie Hugon Kapet / / - král západofranské říše, zakladatel dynastie Kapetovců. Počátek francouzské státní identity. Anglie Vilém Dobyvatel / / s normanskou invazí přichází do Anglie nová dynastie, která propojuje ostrov s kontinentem. Temné století, poníţení papeţské moci v 10 stol. Dostáváme se k bolestivému tématu mravního úpadku papežství, k němuž došlo na konci 9. stol. Doposud církevní dějiny nezaznamenaly špatné papeže, naopak někteří z nich byli světci, jako sv. Lev Vel. nebo sv. Řehoř Vel. Naprostou většinu papežů od dob sv. Petra tvořili lidé vzdělaní a vysoce morální, kteří představovali přirozenou autoritu svému okolí. Proto byli žádáni, aby v době zmatků se ujali i světské vlády nad Věčným městem. Tak tomu bylo ještě v 9. stol., kde se setkáváme s takovou osobností, jako byl Mikuláš I.,nazývaný současníky druhým Eliášem, který ostře protestuje proti zasahování do práv církve a omezování její svobody. Ve svých dekretech se vyslovil jasně proti pověrám o čarodějnicích jako o pohanské ohavnosti, zrovna tak kategoricky odmítá užívání útrpného práva při výsleších. Duchovní, který by se účastnil takového výslechu má být exkomunikován.toho užil o několik let později Jan VIII. proti pasovskému biskupu Hermanarichovi, který se účastnil mučení sv. Metoděje. Mikuláš I. také požadoval odstranění útrpného práva ze soudnictví vůbec a prohlašuje jeho užívání za hřích. Dalším významným papežem 9. stol. byl zmíněný Jan VIII., známý také z našich dějin jako neúnavný zastánce sv.metoděje. Jeho úkladnou vraždou, kterou spáchal jeden z jeho příbuzných, končí řada dobrých papežů. Říma se zmocnil vévoda Quido Spoletský a vynutil si na slabém Štěpánovi V. r. 891, aby určil za svého nástupce jeho oblíbence Formosa. Papež Formosus byl pouhou loutkou v rukou spoletského šlechtického rodu. Protože začal vyjednávat s německým králem Arnulfem, který vtrhl do Říma, pomstil se mu spoletský rod, který jej původně dosadil, ještě i po smrti. Papež Štěpán VI., další loutka v rukou spoletského rodu, nechal vykopat

3 Formosovu mrtvolu a odsoudit jej po smrti jako kacíře. To se stalo r Rok nato byl Štěpán VI. svržen z papežského stolce povstáním římského lidu, uvržen do vězení a zardoušen. Tím začíná éra, kterou historikové nazvali Saeculum obscurum Temné století. Zhruba 150 let trvá doba, kdy papežové jsou lidé buď špatní, nebo aspoň nekompetentní, buď pro své mládí, nebo nedostatek vzdělání. Jde o loutky v rukou hamižných římských patricijů, kteří ovládli papežský Řím a fakticky si dosazovali papeže podle vlastní libovůle. Šlo o naprostý protiklad toho, oč usilovali dřívější papežové. Ti chtěli papežství nezávislé na světské moci, aby papež svou duchovní a mravní autoritou mohl napomínat světské vladaře pro jejich nekřesťanský život. Papežové 10. stol. mlčí ke hříchům vladařů i římské šlechty, neboť jsou pod její mocí. Řím ovládají senátor Teofylakt s manželkou Teodorou a jejich dcery Marozia a Teodora mladší. Tyto ženy nevázaného života dosazují za papeže své příbuzné, takže místní kronikáři hovoří o tomto úseku dějin jako vládě děvek. V těchto neutěšených, takřka svatokrádežných poměrech, které zavládly v Římě, je třeba hledat kořeny pozdější báchorky o papežce Johance /.../ Světlou výjimkou mezi těmito nehodnými nebo slabými papeži byl Silvestr II., před svým zvolením arcibiskup v Raveně. Byl známý svou učeností, vynikl především jako filozof, matematik a astronom. O jeho otevřenosti svědčí fakt, že šel studovat i na mohamedánské učiliště v Cordobě. Římský císař Otto III. si jej zvolil za svého rádce. Je třeba posuzovat positivně, že tento císař obsadil koncem 10. stol. Řím a alespoň zčásti učinil přítrž hamižnosti římských patricijských rodů, které si dosazovaly papeže dle vlastní libosti. Oto III. tedy dosadil na papežský stolec Silvestra II. Ten ještě jako Ravenský biskup byl také přítelem sv. Vojtěcha. Papež Silvestr II. se snažil prosazovat stejné reformní ideály jako v Čechách sv.vojtěch. Nepochodil. Římané v něm viděli vetřelce dosazeného císařskou mocí a povstali proti němu. Musel uprchnout a zemřel ve vyhnanství r Spoletská dynastie a další šlechtické rody začaly opět dosazovat za papeže své loutky, bez vzdělání, oddané buď ženám nebo mamonu. Éra temného století se pomalu chýlí ke konci, aby papežství znovu zazářilo ve své původní kráse. 10. stol. znamená dobu jednoho z největších ponížení papežství, současně je to však éra rychlého šíření křesťanství v zemích střední Evropy, kde křesťanství ukazuje svou mravní převahu nad pohanstvím. Zatímco na papežském stolci se střídají nehodné osoby, u nás působí sv. Václav a sv. Vojtěch, v Maďarsku přijímá křest Gejza, z rodu Arpádovců, jeho syn Vaik, pozdější sv. Štěpán byl biřmován sv. Vojtěchem. /sv. Vojtěch je znám v latinském světě jako Adalbertus, maďarsky szent Belo, Bela/. Vaik přijímá biřmovací jména Štěpán, tak vešel do dějin jako sv. Štěpán, první uherský král. Poláci se nechávají pokřtít zásluhou Doubravky /správně Dobrava, polsky Dabrówka/, české kněžny z Přemyslovského rodu, jež si vzala polského vládce Měška. Střední a západní Evropa je takřka plná svatých panovníků, svatých biskupů a svatých řeholníků. Právě odtud vzešla reforma církve, jež nakonec zasáhla i samotné papežství. Clunyjská reforma Hlavním nositelem reformních myšlenek se stal klášter ve francouzském Cluny v Burgundsku. Vynikající opati Odo, Aymard, Odilo, Hugo a další položili důraz na striktní zachovávání řehole sv. Benedikta a na ideu na prosté nezávislosti na světské moci. Během 10. a 11. stol. se k reformnímu programu Cluny připojilo na 2000 benediktinských klášterů v celé západní a střední Evropě. Jedním z programových bodů reformy bylo, že se v Cluny sloužila nepřetržitě ve dne v noci mše sv. Sotva jeden řeholní kněz skončil u oltáře, v sakristii už byl připraven další.tak to šlo dnem i nocí, měsíce i roky. Mnichové v Cluny žili asketičtěji

4 než ostatní i v ohledu stravování. Jedli jen zeleninu a chléb, o svátcích rybu a sýr, zato však denně pili víno. Klášter v Cluny se stal také průkopníkem základních pravidel hygieny. Mnichové měli přikázáno denně se mýt a česat a tomu učit i věřící lid. Klášter živil denně minimálně 18 chudých. Clunyjskému klášteru vděčí církev i za některé svátky. Např. památka zesnulých 2.listopadu,slavnost těla a Krve Páně s eucharistickým průvodem se začínají slavit v Cluny, než se později prosadily v celé církvi. Reformní hnutí v Cluny mělo jedno základní pravidlo, které později převzal např. zakladatel Tovaryšstva Ježíšova sv. Ignác z Loyoly: Chceš-li reformovat, začni reformu sám u sebe. Potom teprve se vydej k reformování druhých. Clunyjská reforma přinesla s sebou návrat k opravdové přísnosti benediktiského řádu podle intencí sv. Benedikta.-Opravdovou askezi, štědrost k chudým, ochotu prokazovat lásku k bliţním.to byly dostatečné důvody, aby clunyjští mniši a kláštery, které od nich reformu přejaly vytyčili také požadavky na reformu církve a společnosti. Právě z Cluny se ozývají radikální hlasy proti obchodu s otroky, za právo azylu v kostelích, proti cizoloţství, odtud byl veden také nesnadný zápas za respektování neděle jako dne volného od pracovních povinností, což mělo pro poddané obrovský sociální význam. Clunyjští mniši také prosazovali zavedení klidu zbraní v adventě, o Vánocích, v postě a Velikonocích. S clunyjským hnutím se seznámil ještě za svých studií v Magdeburku sv., Vojtěch a vnitřně se ztotožnil s jeho ideály, o čemž svědčí to, s jakou razancí se postavil za zrušení obchodu s otroky a respektování práva azylu v chrámu, za což se dostal do konfliktu s tehdejší českou polopohanskou společností. Clunyjské hnutí postupně ovlivnilo i papežský Řím a inspirovalo odvážný zápas o nezávislost úřadu Petrova na světské moci. Počátek obnovy papeţství To se stalo ve druhé polovině 11. stol. V Římě vypuklo r povstání lidu proti nehodnému papeži Benediktovi IX. Do jeho čela se postavil zbožný a ušlechtilý kněz Gracián. Lid spontánně provolal Graciána papežem. Ten přijal jméno Řehoř VI. V roce 1046 však přitáhl do Říma císař Jindřich III. Byl to zbožný a reformě přející muž, který se sám nadchl pro clunyjskou reformu. Domníval se ale, že reformu papežství mohou provést jen Němci, nikoliv Italové. Proto donutil Řehoře VI. k rezignaci. Jindřich III. / ze sálské dynastie/ se postaral o řadu papeţů německé národnosti, kteří nebyli závislí na římských patricijských rodech, ale na samotném císaři.tito papežové, ač ne zcela nezávislí na císaři, byli konečně dlouho očekávanými mravně silnými osobnostmi, oni se chopili velkého díla reformy. Tak Klement II. se rázně postavil proti simonii, tj. prodeji církevních hodností za peníze. Lev IX. uspořádal několik synod pro povznesení duchovní kázně v duchovenstvu a seznamoval při nich biskupy a kněze s reformními ideály Cluny. Východní schizma Za tohoto papeže došlo v r k politováníhodnému definitivnímu odtrţení byzantské východní církve od Říma.Celé smutné drama započalo tím, že cařihradský patriarcha Michal Cerularios označil užívání nekvašeného chleba při liturgii, používaného v latinské liturgii za svatokrádež /východ užívá kvašeného chleba/. Latinské kostely v Cařihradě byly zavřeny, na některých místech dokonce konsekrované hostie rozdupány. Řím naneštěstí odpověděl nevhodně tím, že obvinil na oplátku Cařihrad z bludů proti Duchu sv., což bylo nadsazené. To zablokovalo možnost dalšího jednání, přestože v Cařihradě tehdy bylo dost osobností, které nesouhlasily s povýšeným arogantním jednáním patriarchy.v Římě i v Cařihradě byly přečteny exkomunikační buly. Je tragické, že do tohoto církevního rozkolu se promítly i

5 politické zájmy. Papež a posléze celá Itálie nemile nesli byzantské panství na severu a na východě Apeninského poloostrova a snažili se vojensky Byzantince odtud vytlačit. Posledním německým papežem byl Štěpán IX. To už císař Jindřich III. Nežil. Jeho nezletilý syn Jindřich IV. postrádal mravní autoritu a duchovní úroveň svého otce, což vedlo římský klérus a lid k požadavku návratu italských papežů. V čele tohoto hnutí stál biskup z Ostie, kazatel a kardinál Petr Damiani, osobní přítel sesazeného Řehoře VI. Řehoř žil v exilu a nemínil se vrátit do Říma. Poslal tam ale svého sekretáře, jímž byl mnich z kláštera v Cluny Hildebrand. Ten přičiněním sv. Petra Damiani dosáhl ihned kardinálského klobouku, což byla podmínka papežské volby. Lev IX. totiž ustanovil, že aktivní i pasivní volební právo papežské volby mají pouze klerikové římských kostelů, zvaní kardinálové /z lat. Cardinalis základní/.byl to právě sv. Petr Damiani, kdo připravoval mnichovi Hildebrandovi /pozdějšímu Řehoři VII./ cestu k papežství. Mezitím se ale vystřídali na Petrově stolci Mikuláš II. a Alexandr II., Italové, upřímně oddaní myšlence reformy, z nichž zvláště druhý vedl v severní Italii lidová pozdvižení proti simonii vysokého kléru a za realizaci reformních ideálů v duchu Cluny. Boj o investituru v 11. stol., sv. Řehoř VII. Emancipační boj o nezávislost papežství na světské moci jakéhokoliv charakteru končí za hrdinského pontifikátu papeže Řehoře VII. Tohoto padesátiletého mnicha z kláštera v Cluny si vynutil na papežský stolec římský lid. Řehoř VII. vynikal nejen zbožností a asketickým životem a dobrotou srdce, ale také neúnavnou energií a zápalem pro Boží věc. Byl přesvědčen, že církev je královstvím Božím na zemi a podle tohoto ideálu ji chtěla také přetvořit. Proto se pustil s neobyčejnou energií do realizace reformních dekretů. Hned r a 1075 byly znovu prohlášeny na synodách v Lateráně dekrety Lva IX. a Mikuláše II. proti simonii a proti manţelství kněţí. Kdo by se provinil kupováním nebo prodáváním církevních úřadů, měl být bez milosti zbaven úřadu. Zároveň Řehoř VII.požadoval, aby na kněze byli svěceni pouze mužové žijící v celibátě. Prakticky ale trvalo až do 13.stol.,než se celibát závazně prosadil v celé církvi. Současně s bojem proti zlořádům kněží vystoupil Řehoř ostře proti investituře panovníků. Tzn.proti svévolnému dosazování do církevních úřadů takových osob, které se panovníkům zamlouvaly. Papežský Řím se zbavil vlivu světské moci při volbě papeže, teď šlo o to zbavit se stejného zlořádu uplatňovaného německým králem Jindřichem IV., jenž nosil titul římský císař. Titul římský císař byl udělen r. 800 Karlu Vel., panovníku Franské říše. Ta se v průběhu 9.stol. rozdělila na Západofranskou, pozdější Francii a Východofranskou, pozdější Německo./viz výše/. Titul římský císař připadl východofranským, tedy německým panovníkům. Protože římský císař byl považován za ochránce církve, osoboval si často dalekosáhlé zásahy do vnitrocírkevního života.tak např.jindřich III. dosazoval na papežský stolec papeže německé národnosti. Protože Jindřich III. Byl osobností vysokých kvalit, ukázaly se tyto zásahy jako prospěšné. Zcela opačná situace nastala, když se ujal vlády jeho syn Jindřich IV. Tento nadaný,ale prchlivý a neukázněný mladík se rozhodl jmenovat na uprázdněné biskupské stolce jen své oblíbence, většinou muže bez potřebných kvalit.tak se stalo v případě milánského arcibiskupa. Řehoř vydává proti tomu tzv. Dictatus papae /papežská ustanovení/, jímž prohlašuje, že pouze on, jako viditelná hlava církve a zástupce Krista na zemi má právo jmenovat a uvádět do úřadu biskupy. Císař Jindřich IV.odpověděl svoláním říšské synody do Wormsu r. 1076, kde byl vydán manifest proti Hildebrandovi,ne papeži, ale falešnému mnichovi. Řehoř VII. byl prohlášen za sesazeného.ten odpověděl tím, že vyhlásil klatbu nad Jindřichem. To znamenalo pro císaře ztrátu koruny. Jindřich vtrhl do Itálie, avšak severoitalská města se postavila za Řehoře.

6 Jindřich poznal, že nemá šanci vojensky dobýt Řím a přinutit papeže k povolnosti. Proto začal s papežem vyjednávat. Vévodkyně Matylda Toskánské propůjčila k tomuto účelu hrad Canossu, kam nejprve přijel Papež Řehoř. Jindřich tam dorazil bos a v kajícím oděvu a tři dny čekal před branami pevnosti. Řehoř jej milostivě přijal a udělil mu rozhřešení. Tím z něj byla sňata klatba a Jindřich mohl pokračovat ve své vládě. To se stalo r Jindřich však byl věrolomný. V Německu zatím zvolila říšská knížata císařem jeho švagra Rudolfa. Vycházela z toho, že panovník v klatbě nemůže vládnout. Rudolf se odmítal vzdát se trůnu a mezi oběma došlo k občanské válce. Řehoř se nabídl jako zprostředkovatel. Jindřich to odmítl a žádal bezpodmínečné uznání svého nároku na trůn, jinak že nechá zvolit vzdoropapeže. Tak papež Řehoř musel sáhnout k nové klatbě. Jindřichovi se teď podařilo shromáždit velké vojsko a vtrhnout do Itálie. Nechal zvolit ravenského biskupa Wiberta jako vzdoropapeţe Klementa III. V roce 1084 obklíčil Jindřich Řím. Papeži Řehořovi se podařilo jen s obtížemi uprchnout do Salerna, kde r umírá. Jeho poslední slova byla: Miloval jsem spravedlnost a nenáviděl nepravost. Proto umírám ve vyhnanství. Sv.Řehoř VII.je nepochybně jeden z největších papežů středověku. Jeho zápas s císařem Jindřichem nebyl politický ale morální. Šlo o obranu ušlechtilé věci: nezávislost papeţské moci a potaţmo duchovní moci vůbec na moci světské. Tato nezávislost byla podmínkou uskutečnění plánu reformy za očistu kléru, kterou zahájil klášter v Cluny, z něhož tento papež vyšel. Jeho nástupci sklízeli, co on zasel. Císař Jindřich zatím nechal v Římě vzdoropapeže Klementa III. slavnostně intronizovat. To ovšem vyvolalo bouři kardinálů, kterým se podařilo po odchodu Jindřichových vojsk z Říma Klementa sesadit a zvolit po Řehořově smrti opata Desideria z kláštera na Monte Cassino papežem.ten přijal jméno Viktor III. Po jeho brzké smrti nastoupil Urban II. Ten byl svého času převorem v Cluny. Pokračoval nekompromisně v reformní politice Řehořově, zvlášť prosazoval Řehořova opatření proti simonii kléru. Wormský konkordát Jindřich IV vedl zatím v Německu občanskou válku proti stoupencům papeže Urbana II. A neustále dosazoval vzdoropapeže. Jeho odboj skončil teprve nástupem jeho syna Jindřicha V. Ten vedl dlouhá jednání s papeţi Paschalem II. a Kalixtem II. Výsledkem bylo uzavření tzv. Wormského konkordátu r. 1122, jímž se císař a spolu s ním i všechna německá knížata vzdali investitury a ponechali jmenování biskupů v rukou papeţových. Wormský konkordát byl prakticky posmrtným vítězstvím Řehoře VII. Wormský konkordát se pokusil řešit problém investitury tím, že stanovil dvojí investituru. Králi zůstala světská investitura s předáním světských statků a práv, - jejím symbolem bylo podání žezla - a král se vzdal duchovní investitury. Tu přenechal církvi. /Původní akt investitury panovník dává novému biskupovi kandidátovi prsten a berlu/. Respektoval kanonické volební právo, které zůstalo vyhrazeno kléru a šlechtě biskupského kostela. Od 13.stol. patřilo výhradně dómským kapitulám.teprve po předchozí kanonické volbě uděloval král světskou investituru. To už se nacházíme ve 12. stol., éře nezávislé papežské moci zároveň také relativní svobody církve. Investitura nebyla jen záležitostí německých císařů a italských šlechtických rodů, ale také francouzských a anglických králů. Boj za svobodu církve si vyžádal také oběti krve. V Polsku byl zavražděn králem Boleslavem II. biskup v Krakově sv. Stanislav, v Anglii byl poslán do vyhnanství velký teolog sv. Anselm, arcibiskup z Canterbury, v katedrále v Canterbury padl rukou vrahů najatých králem Jindřichem II. arcibiskup sv. Tomáš Becket.

7 Principy evangelia se nelíbily a nebudou líbit jak pohanům tak ateistům, tak také povrchním a špatným křesťanům, kteří v radostné Kristově zvěsti nevidí víc než ideologii, použitelnou k vlastním zájmům. Z toho zorného úhlu se nám jeví v jiném světle i křesťanský středověk, který nebyl tak jednoznačně obdobím, kdy měla církev veškerou moc, ale obdobím, kdy musela tvrdě usilovat o svou nezávislost právě na křesťanské světské moci, což se často neobešlo bez oběti krve. Nové řeholní řády 12. stol. probíhalo ve znamení dalšího rozvoje řeholního života. Benediktini v západní církvi ztrácejí své monopolní postavení, neboť vznikají další řeholní řády. Jako první vznikají kartuziáni, založení v r kanovníkem katedrály v Remeši sv. Brunonem.Ten se znepokojením pozoroval, že se vytrácí poustevnický život a rozhodl se jej obnovit. Chtěl, aby poustevníci bydleli ve skupinách jako ve starověku v Egyptě. Tak vznikají jednotlivé domky poustevníků vedle sebe, tzv. kartouzy. Kartuziáni vynikli jako autoři asketických spisů. Dalším řeholním řádem byli cisterciáci. Jejich zakladatelem byl původně benediktinský mnich Robert, který nebyl spokojen, že benediktini opouštějí ustanovení sv. Benedikta o povinnosti pracovat na poli nebo v řemeslnické dílně vlastníma rukama, přenechávají tuto práci poddaným a sami se věnují buď pouze kněžské službě, nebo práci v knihovně, či opisování rukopisů. Když nebyl Robert se svou kritikou přijat, rozhodl se opustit benediktinskou řeholi a založit novou, také podle pravidel sv. Benedikta, ale s důrazem na povinnost tělesné práce. Protože první klášter nové řehole vznikl v Citeaux /Sito/ ve Francii, latinský název města-cistercium-, vžilo se pro tyto mnichy pojmenování cisterciáci. V cisterciáckých klášterech se pečlivě dbá na to, aby zde vedle řeholních kněží byl dostatečný počet laických bratří, tzv. konvršů /z conventuales fratres česká zkomolenina konvrši/. Cisterciáci byli jakýmisi zakladateli prvního průmyslu. Při jejich klášterech existovaly četné řemeslnické dílny, v nichž nacházeli obživu příslušníci vesnické chudiny, kteří neměli žádné pole. Cisterciáci uvedli ve známost vinařství a založili v Anglii větší dílny, které se staly zárodky pozdějších tzv. manufaktur. Typické byly jejich chrámové a klášterní stavby: čtvercové kostely bez věží, skryté hluboko v lesích, aby vojáci nebo lupiči je tak snadno nevypátrali. /Čtvercové tzv. rajské dvory s ochozy/. Nejvýznamnější osobností cisterciáckého řádu ve 212. stol.byl nepochybně sv. Bernard z Clairvaux, jeden z největších středověkých mystiků. Jeho radami se řídili i papežové. Bernard vynikl také svou nebojácností s jakou káral a kritizoval zlořády v tehdejší církvi. V duchu reformního programu v Cluny a sv. Řehoře VII. a jeho nástupců bojoval slovem i perem proti simonii, hromadění majetku duchovních, opilství a dalším hříchům kněží. Málokterý světec zasáhl tak výrazně do dění své doby jako sv. Bernard. U nás se staly nejznámějšími cisterciácké kláštery Vyšší Brod, Ţďár n. Sázavou a Velehrad. Další významnou středověkou řeholí byli premonstráti. Jejich zakladatel sv. Norbert, kanovník v Kolíně n.rýnem, obrátil svou pozornost na zapomenutou řeholi sv. Augustina, která byla určena ne řeholníkům ale kněžím, soustředěným kolem určitého kostela. Sv. Norbert využil těchto pravidel jako základu a založil r.1120 ve francouzské lokalitě Prémontré první klášter tohoto typu. / Latinsky Premonstrum, odtud český název premonstráti /.Posláním premonstrátů bylo věnovat se duchovnímu životu a šíření evangelia. Od benediktinů a cisterciáků převzali také požadavek majetkového zajištění kláštera, každá komunita měla mít své polnosti a lesy, které by jim poskytovaly obživu. Premonstráti se stali

8 velmi rychle intelektuálním řádem, kde se pěstovala teologie i světské disciplíny, proto také premonstrátské knihovny prosluly svou mohutností a množstvím svazků. V průběhu 12. stol. byli premonstráti nejrychleji rostoucím řádem a to v takové míře, že kol. r byl vydán zákaz přijímání dalších členů řehole. Premonstráti se také horlivě věnovali duchovní správě a kázání, vynikli rovněž jako schopní organizátoři, hospodáři. U nás nejznámější kláštery premonstrátů v Praze na Strahově, v Ţelivě, Nové Říši, Hradisku u Olomouce, Teplé a jinde. Řádoví rytíři Zvláštní kapitolou řeholního života jsou řádoví rytíři. K jejich vzniku daly podnět křižácké války. Smyslem a cílem rytířských řádů bylo spojit středověký stavovský ideál rytířství s řeholními sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Rytířská etika spočívala na ctnostech pomoci slabšímu a nemocnému a jeho obraně v případě napadení. Na tomto principu vznikly v Palestině v době křižáckých válek rytířské řeholní řády. Rytíři se zavazovali žít v řeholní komunitě, realizovat evangelní ctnosti a spolu s nimi i ideál pravého rytířství, tj. pomoci a ochrany slabým, bezbranným a nemocným. Bylo by neporozuměním domnívat se, že hlavním posláním rytířských řádů byl boj. Meč byl brán pouze na obranu slabšího, když byl ohrožen. Primárním a nejdůleţitějším posláním rytířských řádů byla charita, tzn. ošetřování nemocných a raněných. Aktuálnost této náplně vyvstala v souvislosti s dobytím Jeruzaléma křižáky a masovými poutěmi věřících z Evropy do míst, kde žil a působil Spasitel. Dlouhá a únavná cesta působila poutníkům četné zdravotní problémy, bylo třeba jim poskytovat pomoc, také jim poskytnout ubytování. Rytířské řády zakládaly první hospice, předchůdce dnešních nemocnic. Středověký hospic byl nejen útulek pro nemocné, ale zároveň i ubytovnou pro pocestné. Teprve druhým úkolem řádových rytířů byla obrana poutníků, když ocitli v ohrožení buď od lupičů nebo mohamedánských saracénů. Nejznámějšími rytířskými řády byli templáři,které založil Francouz Hugo de Paine a johanité, založení r Raymundem de Puy.Oba řády měly své první komunity v Jeruzalémě. Název templáři vznikl proto, že měli své sídlo blízko místa, kde kdysi stával Jeruzalémský chrám, latinsky zvaný Templum. Johanité pak vděčí za svůj název oficiálnímu titulu Řád sv. Jana Jeruzalémského, později se jim začalo říkat maltézští rytíři, když po znovuobsazení Jeruzaléma mohamedány po vyklizení ostrova Rhodu přenesli své sídlo na ostrov Maltu,který jim místo Rhodu daroval císař Karel V. Od johanitů se r 1197 oddělili rytíři německé národnosti, kteří si dali název Řád sv. Jana jeruzalémského a Panny Marie, obecně se jim říkalo Řád německých rytířů. Zcela zvláštním rytířským řádem byli lazaristé, nazvaní tak podle sv. Lazara. Vznikli r a přijali řeholi sv. Augustina. Jejich původním posláním bylo ošetřování nemocných, přičemž zdraví měli žít v jedné komunitě s malomocnými. Malomocní byli přijímáni jako plnoprávní členové řeholní komunity, podle zakladatelových pravidel musel být velmistrem člověk malomocný, nikoliv zdravý. Toto velkolepé dílo středověku je obdobou novověkého společenství Archa, které v 60.letech 20. stol.založil Kanaďan Jean Vaniér jako společenství zdravých s duševně postiženými. Moderní a novověké charitativní podniky tak navazují na středověké a svědčí o tom, jak velký důraz kladla církev v této době na péči o nemocné, slabé a postižené.

9 U nás s pomocí sv. Anežky České byl založen český rytířský řád /nevojenský, výlučně špitální/ Kříţovníci s červenou hvězdou se sídlem na pravém břehu Vltavy u Karlova mostu v Praze. Zde sídlí dodnes.

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Milan M. Buben. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. I. díl: Řády rytířské a křížovníci

Milan M. Buben. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. I. díl: Řády rytířské a křížovníci Milan M. Buben Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích I. díl: Řády rytířské a křížovníci Nakladatelství LIBRI Praha 2002 3) Obsah Úvod /8 Vznik a vývoj

Více

Evropa v raném středověku. Kamila Bleierová, oktáva

Evropa v raném středověku. Kamila Bleierová, oktáva Evropa v raném středověku Kamila Bleierová, oktáva Vymezení období, 5.-12.st. počátek: 476 n.l.- zánik západořímské říše (+ stěhování národů) konec: přelom 11. a 12. stoletíkřížové výpravy v tomto období

Více

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o rodu Přemyslovců, první králové v Českém kráslovství Prezentace slouží k názornému výkladu a

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

Taháky. Dějepis - středověk

Taháky. Dějepis - středověk Taháky Dějepis - středověk Copyright: Autor: Fejk Fejkal Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-115-8 (epub) 978-80-7512-116-5 (mobipocket) 978-80-7512-117-2 (pdf) Úvodem (i když ho

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Středověká vzdělanost Moc duchovní a světská

Středověká vzdělanost Moc duchovní a světská Středov edověká vzdělanost Moc duchovní a světsk tská Boj o investituru Investicio oblékat roucho spor mezi církevnc rkevní a světskou mocí, konkrétn tně papežem em a císac sařem Svaté říše římské o vliv

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více