S podnikem rostly i odbory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S podnikem rostly i odbory"

Transkript

1 35 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. øíjna 2013 CENA: 6 KÈ 3 6 Alkohol 7 Cestování Øím láska na první pohled a návykové látky Jaké kontroly na pracovišti jsou možné Ocel Nejvìtší výrobci v zemích EU S podnikem rostly i odbory Kovák navštívil Eaton Elektronika v Suchdole nad Lužnicí K VÌCI Použít selský rozum Jihoèeské mìsteèko Suchdol nad Lužnicí pøed dvaceti lety znali hlavnì vodáci, kteøí tu vždy na jaøe a na podzim otevírají a zavírají vodáckou sezonu. Dnes je jedním ze synonym pro moderní elektroniku. Zasloužila se o to Eaton Elektronika s.r.o., výrobce pøístrojù pro domovní a prùmyslové elektroinstalace, pøístrojù pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojù. Spoleènost, která se pùvodnì jmenovala F+Q Elektrotechnika s.r.o. a pozdìji Moeller Elektrotechnika s.r.o., vstoupila na èeský trh v roce 1994 a to právì založením nového výrobního závodu v Suchdolu nad Lužnicí, kde se vyrábìjí Opìt jsme si to užili. Sliby ze všech stran. Doba pøed volbami, a to nejen u nás, totiž znamená pøedevším slibování. V projevech, debatách v televizi, na billboardech i v písnièkách, které byly složeny jen pro pochod k volebním urnám. Mohli jsme èíst, koho budou volit takzvané celebrity a vyslechli jsme i øadu dalších doporuèení, kdo si údajnì zaslouží naše hlasy. V pøedvolební agitaci pohøíchu opìt èasto chybìlo to nejdùležitìjší všechna fakta. Nedivím se tomu. Ono zveøejnit jak chci mnohdy nerealistické sliby naplnit èi seznam vlastních skandálù, nesplnìných slibù nebo pøímo i podvodù na volièích se pøed volbami skuteènì nehodí. Nové pìkné sliby se prodávají proudové chránièe a jistièe a rozvadìèové skøínì. Dìlo se tak v úzké koordinaci s poboèkou v rakouském Schremsu, mìstu pokraèování na str. 2 lépe. Opìt se staví na tom, že èeský voliè opravdu èasto zapomíná a nechá se novými sliby uchvátit natolik, že fandí znovu tìm, co ho poškodili. Opìt pùjdeme volit. A tak nám všem pøeju: nenechme se ovlivnit rùznými doporuèeními a sliby, pøeberme místo nich fakta. A u volební urny se rozhodnìme výluènì na základì výsledku, který vyplyne z jejich støízlivého vyhodnocení. (fav) Doporuèení ÈMKOS k volbám: Nevolit pravici Pokud by èeské pravicové strany dostaly šanci pokraèovat ve vládnutí, znamenalo by to nárùst nezamìstnanosti k hranici deseti procent, bez práce by se ocitlo pøes 600 tisíc lidí, zaznìlo v pátek na tiskové konferenci Èeskomoravské konfederace odborových svazù v Praze. To jsou experimenty na lidech, které zde probíhají, øekl mj. pøedseda svazu KOVO Josef Støedula. (V souèasnosti je bez práce zhruba 550 tisíc lidí.) Odbory doporuèily volièùm nevolit v nadcházejících parlamentních volbách pravici, ale vybrat nìkterou z levicových stran. Vydaly prohlášení, podle nìjž by volièi nemìli zapomínat a odpouštìt, co vládní politické strany zpùsobily. Napøíklad penzijní reforma, prosazená vládou Petra Neèase, umožòuje, aby dvì procenta z odvodù na sociální pojištìní byla pøesmìrována do soukromých penzijních fondù. TOP 09 a ODS ve svých volebních programech pokraèují v politice minulé vládní koalice. J. Støedula na tiskové konferenci ÈMKOS k volbám Ti, co zpùsobili souèasnou ekonomickou situaci, ani nemají zájem nic napravovat, citoval z výzvy odborù místopøedseda ÈMKOS Václav Pícl. Hlavní požadavky ÈMKOS týkající se zamìstnanosti, ekonomického rùstu, mezd a platù, boje proti šedé ekonomice a sociálního dialogu se serioznì odrážejí v programech levicových stran, shodly se odborové svazy. (Na stranách èíslo 4 a 5 Kováka pøinášíme Pohled na hospodaøení vládních uskupení od poèátku 90. let do souèasnosti, zpracovaný na základì podkladù ÈMKOS. Další informace také na Facebooku Kovák: https: //www.facebook.com/pages/kovak/ ) (ev)

2 2 KOVÁK èíslo øíjna Zaznamenáno pokraèování ze str. 1 vzdáleném cca 25km od spoleèné hranice. Poèet zamìstnancù se po èase zvýšil až na více než tisíc a tím se závod v Suchdolu nad Lužnicí zaøadil mezi nejvýznamnìjší zamìstnavatele v Jihoèeském kraji. Na jaøe 2008 koupila spoleènost Moeller Elektrotechnika americká firma Eaton Corporation a v záøí 2009 zmìnila spoleènost, v souvislosti s integrací do skupiny, název z Moeller na Eaton Elektrotechnika s.r.o. Odborová organizace zde vznikla v bøeznu 2000 za pøítomnosti a podpory regionálního pracovištì OS KOVO v Èeských Budìjovicích. Do èela výboru organizace byla zvolena Václava Schreibová a to jako neuvolnìný pøedseda. Funkci vykonává dodnes, což mj. vypovídá i o tom, jak si jí váží a jaký vztah k ní mají kolegové v podniku. Zaèátky nebyly lehké. Bez zkušeností, bez pøedstavy jak se vyjednávají kolektivní smlouvy, bez pøedstavy co vše to obnáší. Velice nám byli v tu dobu nápomocni nejen z Regionálního pracovištì Èeské Budìjovice, ale právì i kolegové z rakouského závodu ve Schremsu. V Rakousku si odbory vybudovaly velmi významné postavení a jsou proto velmi rozšíøené, i když s jinou strukturou organizace a kolektivního vyjednávání. Do dnešního dne máme s tamními kolegy velice dobré vztahy, uvádí k minulým rokùm Václava Schreibová, která od èervna 2009 pracuje jako uvolnìná pøedsedkynì. Mnoho se zmìnilo, øíká. Mám na tuto práci více èasu, mohu více komunikovat s lidmi, mám více èasu na pøípravu vyjednávání Kolektivní smlouvy, na øešení rùzných problémù a tìch není nìkdy málo. Èlenská základna se zvýšila z 10% na skoro 50% èlenù. Právì proto, že jsem pracovala jako neuvolnìný tak uvolnìný pøedseda, mohu toto porovnat. Jsem pøesvìdèená, že pokud by mohli být všichni pøedsedové ve firmách uvolnìní, více by mohli být v kontaktu se zamìstnanci a èlenská základna by se urèitì zvýšila. Chci proto všem našim èlenùm podìkovat, neboť jejich èlenství v odborové organizaci je velká podpora. Jsem pøesvìdèená, aè to zní divnì, že v jednotì je síla a èím více je èlenù v základní organizaci, tím lepší máme pozici pøi jakémkoli vyjednávání nejen Kolektivní smlouvy, ale i ostatních záležitostí. Každoroènì pøispíváme desetikorunou na jednoho èlena na Konto živelných pohrom OS KOVO, z kterého se poskytuje penìžní pomoc èlenùm odborové organizace pøi živelných pohromách, kteøí utrpìli škody na svých bytech èi rodinných domech. V pøedloòském roce jsme z tohoto konta poskytli finanèní pomoc manželùm (oba jsou èleny odborù), které postihl požár. V dobì povodní tøem rodinám. Každoroènì zaslaná desetikoruna za jednoho našeho èlena na konto živelných pohrom není èástka vysoká a nikdo nevíme, co se mùže, nedej bože, pøihodit. Ve vývoji závodu a v životì jeho zamìstnancù však nejsou jen plusová znaménka. Bohužel, vzhledem k nízkým mzdovým nákladùm v Rumunsku, které jsou pro zamìstnavatele výhodnìjší než na jihu Èech, bylo rozhodnuto k pøestìhování urèité výroby jednoduchá montáž jistièù do závodu v Rumunsku. Pøedsedkynì Schreibová dodává: Vyjednáváním s Evropskou podnikovou radou, kde jsme èleny od roku 2004, a zároveò s místním vedením, jsme se snažili, aby toto mìlo co nejmenší dopad na pracovníky, pøevážnì ženy. V okolí je velice málo pracovních pøíležitostí. K dialogu se zamìstnavatelem Václava Schreibová konstatuje: Vyjednávání nebylo jednoduché, ale odborùm se podaøilo vyjednat odstupné pro 156 propuštìných zamìstnancù nad rámec zákona, a to až do výše 6,95násobku prùmìrné mzdy dle odpracovaných let. Dialog s vedením se snažíme vézt vždy s cílem dosáhnout dohody a kompromisu na pùdì firmy. Jasnì, že jsou názory obou stran nìkdy dost rozdílné, jednání je nìkdy velmi složité a nároèné, ale musím poctivì pøiznat, že je náš øeditel vždy ochoten si s námi sednout za kulatý stùl a problémy øešit. I zkušenosti z Eaton Elektronika s.r.o. tak potvrzují: Tam kde jsou odbory, tam se daøí dojednat pro zamìstnance více. Je to mravenèí práce, mnohými lidmi èasto i nedocenìná. Je to o odvaze i obìtavosti, o práci navíc. Václava Schreibová: Na závìr bych chtìla øíci, jak velké mám štìstí, že ve výboru základní organizace mám kolegy, ve kterých mám velikou oporu, na které se vždy mohu spolehnout a bez kterých si absolutnì nedovedu svou práci pøedstavit. Odborovou èinnost vykonávají ve svém volném èase a zvláštì tento rok byl pro nì velice obtížný. Jim patøí veliký dík! (red, rur) Foto: rur a archiv Radost pod Pradìdem Kováci, zaznamenali jsme nový pøírùstek do naší velké rodiny! Od 14. øíjna pøesnì od 1 hodiny a 38 minut máme další posilu. Jmenuje se Eliška, a když pøišla v Krnovské porodnici na svìt, vážila gramù a mìøila 47 centimetrù. Šťastným otcem se stal pøedseda ZO OS KOVO Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. Vrbno pod Pradìdem pan Josef Dudík. Rodièùm a Elišce pøejeme mnoho štìstí a krásný spoleèný život. Vývoj inflace v záøí Inflace vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem dosáhla v záøí 2013 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101 procent. Míra inflace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spotøebitelských cen za posledních 12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 12 mìsícù byla v záøí 1,8 procenta. Bleskový odhad meziroèního rùstu HICP (harmonizovaný index spotøebitelských cen) pro eurozónu za záøí 2013 je 1,1 procenta, jak uvedl Eurostat. (ap) Stávková pohotovost v OKD Odbory OKD vyhlásily v úterý 15. øíjna stávkovou pohotovost. Podle pøedsedy Sdružení hornických odborù Jaromíra Pytlíka dùvodem bylo více než roèní neúspìšné vyjednávání o kolektivní smlouvì na léta 2014 až Stávková pohotovost, podle Pytlíka, potrvá, dokud nová kolektivní smlouva nebude dojednána. Odborùm OKD mj. vadí navrhované omezení 13. a 14. platù, kvùli nimž prý horníkùm ve finále klesnou prùmìrné pøíjmy až o pìtinu. Rozhodnutí o vyhlášení stávkové pohotovosti odboráøi uèinili po jednání nad návrhem tzv. mediátora, který mìl sblížit stanoviska odborù a managementu OKD. Vadí nám pøístup zamìstnavatele k vyjednávání a nelze ani pøedvídat, jak se zachová k návrhu zprostøedkovatele, vysvìtlil Pytlík. Vyhlášením stávkové pohotovosti pokraèuje neklidná situace kolem OKD, která se vyhrotila kvùli zámìru mateøské spoleènosti NWR, v níž má významný podíl miliardáø Zdenìk Bakala, uzavøít ztrátový dùl Paskov. Ten zamìstnává 2,5 tisíce lidí, zejména horníkù, a ti se teï bojí o práci. (red) v Odešel navždy Jako blesk z èistého nebe nás zasáhla velmi bolestivá zpráva, že nás dne ve vìku 63 let náhle opustil pan Milan Hrebik, pøedseda ZO OS KOVO pøi KBA-GRAFITEC s.r.o. Dobruška. Jako uvolnìný pøedseda ZO OS KOVO pùsobil od až do souèasnosti. Pan Milan Hrebik se dlouhou dobu úèastnil jednání Rad KS Královéhradeckého a Pardubického kraje a jednání Rady OS KOVO z pozice èlena DaRK OS KOVO. V posledním volebním období pùsobil i jako èlen DaRK ÈMKOS. Milan byl skvìlým odboráøem, kolegou, ale pøedevším dobrým kamarádem. Byl natolik oddaný své práci a svým èlenùm, že mi na poslední Radì OS KOVO, která nedávno probìhla v Hradci Králové, sdìlil, že by si sice již mohl užívat zaslouženého odpoèinku v dùchodu, ale nechtìl za žádnou cenu opustit své kolegy a kamarády ve složité situaci, ve které se jeho firma v souèasnosti nachází Milane, dìkujeme Ti za vše, co jsi pro nás všechny vykonal. Èest Tvoji památce! Rudolf Procházka, zmocnìnec KS královéhradeckého kraje

3 Øím (ROMA) láska na první pohled Srdcem Øíma je Vatikán Cestování 21. øíjna KOVÁK èíslo 35 3 Vždy, když se øekne Øím (Roma), pøezdívaný též Vìèné mìsto, vzpomenu na film Federica Felliniho Sladký život (La Dolce Souèasný øímský trh Vita). Smyslné dovádìní Anity Ekbergové s Marcelem Mastroiannim ve Fontánì di Trevi (architekt Salvi) se stalo patrnì nejslavnìjší filmovou scénou svìta. Legenda praví, že kdo do této fontány hodí pøes rameno peníze, zase se na místo vrátí. Jiní vìøí, že po vhození mince do fontány najdou v Øímì pravou lásku. Minulý rok se z fontány vylovilo eur (témìø 24,3 milionu korun). Fontána je velmi pøísnì støežena. Øím (také Vìèné mìsto), hlavní mìsto Itálie, leží na obou bøezích øeky Tibery. Podle historických pramenù vznikl mezi 10. a 8. stoletím pø. n. l. a podle legendy byl založen bratry Romulem a Remem, které odkojila a vychovala vlèice. Po staletí byl hlavním Slavná Fontána di Trevi, vybudovaná v letech 1732 až 1762 podle návrhu Nicola Salvi v pozdnì barokním stylu s pøechodem ke klasicizmu Andìlský hrad je monumentální kruhová stavba v Øímì. Pùvodnì ji nechal vybudovat øímský císaø Hadrián jakožto rodinné mauzoleum, pozdìji sloužila jako papežská pevnost, rezidence a vìzení. V souèasné dobì v ní sídlí muzeum, vìnované historii budovy a mìsta Øíma. Vatikánské námìstí z vrcholu chrámu sv. Petra. Do vìže vás vyveze výtah za 5 Bájné zakladatele Øíma bratry Romula a Rema odkojila dle povìsti vlèice Vchod na Forum Romanum, námìstí, které bylo v dobách antického Øíma centrem veøejného dìní ve mìstì i v øíši. Konaly se zde slavnosti, triumfální prùvody, soudy, volby, politická shromáždìní i trhy. I zbytky slavného Kolosea jsou stále impozantní mìstem Øímské øíše. Za císaøe Augusta se z mìsta, budovaného dosud z cihel, stává reprezentativní støed øíše. Vznikají veøejné budovy, fóra, láznì, cirky, paláce hlavním stavebním materiálem se stává mramor. Po pádu západní øíše Øím obnovili papežové a mìsto zùstalo papežským sídlem témìø po celý støedovìk. Postavení centra západního køesťanství však Øím znovu získal, zkrášlovali ho nejvìtší renesanèní a barokní umìlci. V dobì baroka zmizely úzké køivolaké ulièky a místo nich vznikly široké ulice s prùhledy. Bylo odstranìno mnoho zbytkù antických staveb. První jezuitský kostel Gesú je zároveò považován za první barokní architekturu vùbec. V Øímì najdete bezpoèet pøekrásných historických památek. Mezi nejznámìjší patøí Koloseum, Bazilika sv. Petra, Španìlské schody, Villa Borghese, Pantheon, Forum Romanum, Fontána di Trevi. Není v silách Italù neuvìøitelné množství památek udržovat. Urèitá zchátralost prostì k mìstu patøí a spoluvytváøí jeho atmosféru. Na Via Condotti, mondénní ulici poblíž Španìlských schodù, najdeme nejslavnìjší øímskou kavárnu Cafe Greco. Via Condotti je také ulice nejluxusnìjších módních obchodù. Pravá italská kuchynì v nejrùznìjších kavárnièkách a hospùdkách (nejlepší je chodit tam, co místní) vás dostane. Jejich tìstoviny (pasta), ryby a další dobroty ochutnáte jen v Itálii. V Øímì mají nìkteré ètvrti malebný ráz starobylého mìsteèka, kde se život poøád ještì odvíjí na ulici po sousedsku. Tady vás také skoro hned pøijmou za svého, staèí tøikrát zajít ráno na cappuccino s rohlíkem do stejného bistra a pøíštì už na vás majitel volá: Dobré ráno, milostivá, jako obvykle? Pokud jste se rozhodli k návštìvì Øíma, mùže vás též èekat láska na první pohled. Zkuste si pøeèíst Roma pozpátku a hned je to slovo amor bùh lásky. Nu není to snad náhoda? (text LAB, foto SŠ)

4 4 KOVÁK èíslo øíjna Servis Ekonomické vodítko ÈMKOS Pohled na hospodaøení vládních uskupení od poèátku 90. let do souèasnosti ÈMKOS pøed souèasnými volbami zpracovala pro èleny i veøejnost ekonomické vodítko výsledky jednotlivých vládních uskupení od poèátku 90. let do souèasnosti. Pøehled zachycuje více než dvacetiletý vývoj základních ukazatelù rozvoje èeské ekonomiky a to ekonomický rùst, nezamìstnanost, inflaci, vývoj reálných mezd a platù, minimální mzdu a celkové zadlužení. Hospodáøský rùst Již reformní experimenty prvé poloviny 90. let skonèily hlubokou ekonomickou krizí a poklesem hrubého domácího produktu v letech Takzvané reformy veøejných financí uskuteèòované po roce 2007 koalicemi ODS KDU/ÈSL SZ a ODS TOP09 VV/LIDEM skonèily výraznými propady ekonomického výkonu. Koalice premiéra Topolánka završila v roce 2009 poklesem o 4,5% a vláda Neèase v roce 2013 poklesem HDP 1,5%. Mezinárodní ekonomická pozice Èeské republiky se v prùbìhu let výraznì zhoršila. V dùsledku odlišné hospodáøské politiky, vyznaèující se restriktivními opatøeními se silným dùrazem na vyrovnání rozpoètových deficitù, byl ekonomický rùst potlaèen mnohem více než v sousedních zemích. Na rozdíl od pøedchozího období se v letech Èeská republika zaèala vzdalovat od vyspìlých zemí EU. Èeský HDP na obyvatele, vyjádøený v paritì kupní síly, se proto, na rozdíl od všech sousedních zemí, pohybuje v roce 2012 pod úrovní roku V rámci EU se v souèasnosti ÈR zaøadila mezi nejménì prosperující zemì pokles HDP v roce 2012 se týká pouze zemí jako Øecko, Portugalsko, Španìlsko, Itálie a Kypr, tedy zemí v akutní krizi. Nezamìstnanost Poznámka: Jde o mezinárodnì srovnatelnou míru dle definice ILO Nepodaøená ekonomická transformace provádìná pravicovými vládami ODS, KDU/ÈSL a ODA (tzv. léèba Klausem ) vrcholící na konci milénia výraznou ekonomickou recesí vyvolala výrazný nárùst nezamìstnanosti. Díky pøijatým prorùstovým opatøením a aktivním opatøením na trhu práce se levicovým vládám podaøilo zlomit trend nárùstu nezamìstnanosti v roce Pokles nezamìstnanosti v letech byl dozvukem této politiky. Prakticky okamžitì po zahájení tzv. reforem Topolánkovy vlády (ODS KDU/ ÈSL SZ) se nezamìstnanost opìt zaèala zvyšovat. Dvì kola restriktivních reforem provádìné èeskou pravicí v letech prohloubily problémy èeské ekonomiky a zvrátily klesající trend nezamìstnanosti. Restriktivní reformy a neschopnost pravicových vlád reagovat na nástup svìtové ekonomické krize vyvolaly rychlý nárùst nezamìstnanosti, která aktuálnì pøekroèila 650 tis. lidí bez práce. Pokud by èeská pravice opìt dostala pøíležitost pokraèovat ve svých experimentech, tak lze pomìrnì bezpeènì oèekávat již v nejbližším období výrazné pøiblížení mezinárodnì srovnatelné míry nezamìstnanosti k hranici 10% (poèet nezamìstnaných pøes 700 tis. osob). Inflace Po nástupu pravicové koalice ODS KDU/ÈSL SZ v polovinì roku 2006 se Èeská republika v rámci EU pøesunula z pozice nízkoinflaèní zemì mezi zemì s nejvyšší inflací. Na výrazný meziroèní vzestup inflace v letech 2008 až 2012 mìla vedle vnìjších faktorù nejvýraznìjší podíl tzv. reforma veøejných financí. Vydává OS KOVO IÈO: Redakèní uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakèní rada: J. Švec - pøedseda, tel.: Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyøizuje redakce Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., odštìpný závod-praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ÈR E 4605

5 Servis 21. øíjna KOVÁK èíslo 35 5 Šlo pøedevším o výrazné zvyšování nepøímých daní zvláštì DPH. V tomto trendu pokraèovala i následující pravicová koalice ODS TOP09 VV/Lidem. K extrémnímu zvýšení cen došlo pøedevším u základních životních potøeb zaøazených do tzv. snížené sazby DPH. Tu pravicoví reformátoøi v letech zvýšili na trojnásobek (z 5% na 15%). Vedle toho zvýšili i základní sazbu DPH z 19% na 21%. Dùsledkem bylo výrazné zdražení základních životních potøeb jako jsou potraviny, léky, zdravotní materiál, teplo, voda, dìtské pleny, pozemní doprava atd.). Nižší a støední pøíjmové skupiny obèanù byly odsouzeny k tomu, aby vyplòovaly mezeru ve veøejných financích, která vznikla poskytnutím daòových úlev vysokopøíjmovým skupinám obyvatelstva, podnikùm a bankám. Tato politika má neblahý vliv na vývoj veøejných financí a je jednou z pøíèin rozpoètových potíží. Ještì zhoubnìji však pùsobí na sociální soudržnost (kohezi) èeské spoleènosti. Mzdy a platy Za osm let vlád levice v èele s ÈSSD vzrostly reálné mzdy a platy (díky nastartovanému plynulému rùstu HDP a produktivity práce) o 41% tedy 10krát více než za vlády pravicových koalic ODS KDU/ÈSL ODA. Díky reformním snahám dvou pravicových koalic ODS KDU/ÈSL Strana zelených a ODS TOP09 VV/Lidem (pøedevším redukce platù kombinovaná s vyvolanou inflací) došlo v posledních sedmi letech k výraznému zpomalení rùstu reálné mzdy. Za posledních sedm let vzrostla prùmìrná reálná mzda o 12,3% (a to ještì díky pøetrvávajícím rùstùm na poèátku tohoto období). Po tzv. reformách po roce 2008 došlo k výraznému zpomalení rùstu reálné mzdy konèícímu opakujícími se poklesy v minulém i letošním roce. (V rozpoètové sféøe reálnì klesají platy již od roku 2010, celkový pokles se pohybuje již okolo minus 6%). Obdobný pokles reálných mezd byl naposledy zaznamenán na sklonku devadesátých let, kdy byl jakýmsi symbolickým završením tzv. ekonomické transformace. Èeská republika se stala státem, který dovolil, aby zamìstnanci s nízkými mzdami byli zároveò pøíjemci sociálních dávek (do roku 1998 pøestala minimální mzda plnit svoje základní funkce). Tím se zvýšily nároky na sociální výdaje státního rozpoètu. To znamená, že odmìna za práci byla doplnìna ještì o další specifikou nezdanìnou mzdu od státu z penìz všech daòových poplatníkù. Jednalo se tedy ve skuteènosti o naprosto netransparentní formu státní podpory nìkterým firmám. To byl opravdu svérázný postup, jak øešit ekonomiku nìkterých firem, a specifický pøíspìvek pravice na prosazování rovného pøístupu k podnikání. Veøejný dluh Je zjevné, že nárùst veøejného dluhu, který dosáhne v roce 2014 hodnoty již témìø 1,8 bil. Kè, je pøímým dùsledkem hospodáøské politiky prosazované pravicovými vládami. Prvním problémem byla vleklá recese ekonomiky vrcholící na pøelomu let krizí a útokem na èeskou korunu (a to pøes pokraèující konjunkturu v okolních zemích). Druhým problémem byly obrovské transformaèní dluhy, které byly Klausovými vládami dlouho skrývány v rùzných Konsolidaèních agenturách, fondech aj., ale také, a to pøedevším, v bilancích bank, v nedobytných (klasifikovaných) úvìrech, bezprostøednì spojených s páteøí ekonomické transformace, a la ODS a spol. tj. s privatizací na úvìr. Základní otáka spojená s dluhem a hlavnì s jeho splácením zní takto jak to, že na umoøení dluhu mìly v podstatì mizivý vliv pøíjmy z privatizace národního majetku? Jak je možné, že se zde privatizoval státní majetek za více než bilion korun (cca 1,2 bil. Kè, z toho cca 1 bilion Kè do konce roku 1997 ocenìní bylo navíc ještì v zastaralých cenách), kdejaký spekulant na ní vydìlal a státu zùstaly dluhy? Takto vypadá zodpovìdná péèe o svìøený majetek? A obèané, kteøí si ani nenakradli, ani nic nezprivatizovali, to mají všechno zaplatit zdražením základních životních potøeb, redukcí sociálních pøíjmù (podpor v nezamìstnanosti, dùchodù, rodinných dávek), zpoplatnìním veøejných služeb (školné, spoluúèast ve zdravotnictví )? (Zpracoval: Martin Fassmann + red)

6 6 KOVÁK èíslo øíjna Servis Pracovní právo Mgr. Ladislav Sejkora, specialista-právník, RP OS KOVO Jihlava Kontrola na alkohol a návykové látky Øeditel u nás v podniku zaèal v poslední dobì namátkovì kontrolovat alkohol u zamìstnancù. Tyto kontroly jsou èasté a v podstatì na všech smìnách (øeditel je schopen pøijít na kontrolu i v jednu v noci). Víme, že se snaží nachytat zamìstnance pod vlivem alkoholu, aby jim mohl snížit nenárokové èásti mzdy, nebo aby se jich mohl rovnou zbavit (a dotáhnout místo nich do podniku agenturní zamìstnance). Situace došla až tak daleko, že pøed pár dny si vytipoval pár zamìstnancù (u kterých asi oèekával, že by u nich mohl nìco nalézt) a požadoval od nich vzorek moèi, aby mohl zkontrolovat, jestli nejsou pod vlivem drog. Má na to zamìstnavatel vùbec právo? Respektive je nám jasné, že na kontrolu alkohol testerem právo nejspíše má, ale u tìch vzorkù moèi si myslíme, že ty po nás zamìstnavatel nesmí vyžadovat. Mohl byste nám tedy poradit. F. T., Ledeè nad Sázavou Váš dotaz je v dnešní dobì velice aktuální a hlavnì jeho druhá èást bude vzhledem k legalizaci marihuany k léèebným úèelùm ještì aktuálnìjší a oèekávám, že se s podobnými dotazy budeme setkávat èastìji. Odpovìï obsahuje zákoník práce ve spojení s dalšími zákony. Obecné východisko najdeme v 106 odstavci 4) zákoníku práce. Podle nìho zamìstnanec nesmí (až na urèité výjimky) v pracovní dobì požívat alkoholické nápoje, užívat návykové látky a též nesmí vstupovat na pracovištì pod jejich vlivem. Dodržování toho zákazu je oprávnìn kontrolovat povìøený vedoucí zamìstnance (písemnì urèený zamìstnavatelem), na jehož pokyn je zamìstnanec povinen se podrobit zjištìní, zda není pod vlivem alkoholu èi jiné návykové látky. Jak by tato kontrola mìla vypadat, respektive jakým zpùsobem ji mùže zamìstnavatel provádìt, si rozebereme zvlášť pro alkohol a zvlášť pro jiné návykové látky. V obou pøípadech je však klíèový zákon è. 379/2005 Sb., o opatøeních k ochranì pøed škodami pùsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který mimo jiné vymezuje zpùsob zjišťování alkoholu a jiných návykových látek. Zpùsob zjišťování alkoholu zná snad témìø každý a vìtšina lidí se s ním již v životì setkala. Jedná se o orientaèní vyšetøení prostøednictvím tzv. orientaèní dechové zkoušky, tedy známe fouknutí do balonku, trubièky èi pøístroje. Tento zpùsob zjišťování alkoholu je oprávnìn provádìt pøímo povìøený vedoucí zamìstnance. Jedná se však pouze o orientaèní vyšetøení, takže ani jeho pozitivní výsledek by zatím nemìl mít žádné negativní následky (napø. výpovìï). Ale v pøípadì pozitivního výsledku orientaèní dechové zkoušky je zamìstnavatel oprávnìn po zamìstnanci požadovat, aby se podrobil odbornému lékaøskému vyšetøení, spoèívajícím v odbìru biologického materiálu (krve) a tento zamìstnanec je povinen se vyšetøení podrobit. Pokud by odmítl, hledí se na nìj, jako by byl pod vlivem alkoholu se všemi plynoucími dùsledky. Odmítnout by zamìstnanec mohl pouze v pøípadì, kdy by mu podstoupení odborného lékaøského vyšetøení mohlo zpùsobit vážnì ohrožení na životì èi zdraví (napø. hemofilie), avšak ani tak nemùže zamìstnanec odmítnout vyšetøení jako takové a musí se dostavit k lékaøi a sdìlit mu, proè by ho vyšetøení ohrožovalo na životì èi zdraví a až lékaø rozhodne, zda tomu opravdu tak je. Reakce na pøípadný pozitivní krevní test je již na zamìstnavateli, ale rozhodnì se jedná o porušení povinností, vyplývajících z právních pøedpisù vztahujících se k vykonávané práci. A je již na zamìstnavateli, aby posoudil s pøihlédnutím k vykonávané práci, o jak závažné porušení povinností se u daného zamìstnance jedná (a jestli dát napø. jen výtku nebo rovnou okamžitì zrušit pracovní pomìr). V pøípadì zjišťování vlivu jiných návykových látek (drog) se postupuje podobnì, jako u alkoholu. Zamìstnavatel je opìt oprávnìn provést (prostøednictvím povìøeného zamìstnance) pouze orientaèní vyšetøení. To se u jiných návykových látek provádí nejèastìji prostøednictvím tzv. drog testerù, které ze slin poznají pøípadnou pøítomnost nejpoužívanìjších drog (heroin, kokain, marihuana apod.). A v pøípadì pozitivního výsledku opìt mùže zamìstnavatel po zamìstnanci požadovat, aby podstoupil odborné lékaøské vyšetøení. U jiných návykových látek (drog) jsou však tyto testy složitìjší než u alkoholu, u kterého staèí odebrat krev. Každá droga pùsobí jinak a zároveò její pøítomnost je vhodné prokázat rùzným zpùsobem. Je tedy na lékaøi, aby podle výsledku orientaèního testu (tedy na jakou drogu je zamìstnanec pozitivní), zvolil typ biologického materiálu (napø. krev, moè, vlasy apod.), který odebere pro lékaøské vyšetøení pozitivního zamìstnance. Odmítnutí podstoupit lékaøské vyšetøení na jiné návykové látky opìt znamená automatickou zákonnou domnìnku vlivu návykové látky. Reakce na pozitivní test na drogy opìt závisí pouze na zamìstnavateli, ale v pøípadì drog se dá oèekávat ukonèení pracovního pomìru. Pokud bych shrnul odpovìdi na váš dotaz, tak v pøípadì testování alkoholu prostøednictvím orientaèní dechové zkoušky je ze strany zamìstnavatele v naprostém poøádku. Ovšem v pøípadì požadování vzorku moèi již zamìstnavatel postupuje špatnì a porušuje zákon a vy jako zamìstnanci máte právo odmítnout poskytnutí vzorku moèi zamìstnavateli. Ten po vás mùže vyžadovat pouze sliny na tzv. drog tester, a až v pøípadì pozitivního výsledku vás mùže poslat na odborné lékaøské vyšetøení, kde po vás mùže lékaø požadovat vzorek moèi. Ještì na závìr bych uvedl, že kontrolu na pøítomnost alkoholu a drog mùže provádìt pouze vedoucí zamìstnance, kterého písemnì urèil zamìstnavatel.

7 Servis 21. øíjna KOVÁK èíslo 35 7 Takže byste prostøednictvím odborù mìli požadovat, aby zamìstnavatel písemnì urèil vedoucího zamìstnance, který je oprávnìn tyto kontroly provádìt. Protože provádìním kontroly jiným než urèeným zamìstnancem (a pøedpokládám, že váš øeditel tím urèeným zamìstnancem není) zamìstnavatel opìt porušuje zákon a dle mého názoru vy jako zamìstnanci máte právo odmítnout podstoupit zkoušku na pøítomnost alkoholu, pokud ji provádí jiný než povìøený vedoucí zamìstnanec. Nejvìtší oceláøská mìsta v EU Ocel jako materiál pro výrobu nejrùznìjších nástrojù a zaøízení provází èlovìka již øadu století. Prùmyslová revoluce v 18. a 19. století pøinesla také obrovský rozmach výroby oceli až k dnešnímu stavu, kdy je objem vyrobené oceli na druhém místì mezi svìtovì vyrábìnými komoditami vùbec (první místo zaujímá cement). V souèasné dobì svìtová výroba oceli láme rekordy. Loòská produkce dosáhla výše 1,548 miliardy tun, což meziroènì pøedstavuje rùst o 1,2%. Nejvìtšími výrobci oceli na svìtì (podíl na svìtové produkci v %) jsou Èína (46,3), Japonsko (6,9), USA (5,7), Indie (5) a Rusko (4,6). Oproti tomu v Èeské republice i v dalších evropských zemích výroba oslabuje a vloni se propadla témìø o 5% (zejména zásluhou slabé poptávky v automobilovém prùmyslu). Ještì výraznìji klesla v minulém roce výroba surové oceli u nás a propadla se o 10% na 5,07 milionu tun (pøed pøíchodem krize vyrábìli èeští oceláøi mezi šesti a sedmi miliony tun oceli). Tak silný pokles zpùsobuje zejména dlouhodobý propad ve stavebnictví a orientace nìkterých firem na dovoz materiálu ze zahranièí. Aèkoliv Èesko patøí k oceláøské špièce, stále V souèasné dobì svìtová výroba oceli láme rekordy ještì 75% spotøeby oceli kryjeme dovozem. Podle posledních oficiálních statistických údajù (Stahl und Eisen; 2013; è. 10) vyrobilo 27 státù Evropské unie v roce 2011 celkem 177 mil. t surové oceli, z toho 56,7% v klasických kyslíkových konvertorech a 42,9% v elektrických obloukových pecích. V jednotlivých zemích je tato specifická výroba soustøedìna v nìkolika mìstech. Oceláøská mìsta v zemích Evropské unie (s výrobou oceli minimálnì 3 mil. tun v roce 2011) lze uspoøádat do poøadí (mil. t/rok): Duisburg Nìmecko (19,5), Taranto Itálie (11,5), Ijmujden Nizozemí (7,2), Dunkirk Francie (6,8), Linz Rakousko (6,0), Dillingen/Völklingen Nìmecko (5,5), Gijon/Aviles Španìlsko (5,2), Dabrova Gornicz Polsko (5,0), Fos sur mer Francie (5,0), Gent Belgie (5,0), Salzgitter Nìmecko (5,0), Port Talbot Velká Britanie (4,7), Košice Slovensko (4,5), Scunthorpe Velká Britanie (4,5), Galati Rumunsko (3,7), Ostrava ÈR (3,7), Bremen Nìmecko (3,7), Esch, Differdange Lucembursko (3,5), Bilbao Španìlsko (3,1). (TES, foto archiv) SILVESTR 2013 Pøijeïte strávit poslední hezké chvíle roku 2013 do rekreaèního støediska RETASO na Horní Beèvì v Beskydech. Uniknìte ruchu velkomìsta do poklidných Beskyd a užijte si pobyt na èerstvém horském vzduchu a tuto radost dopøejte také celé své rodinì. Ubytování ve zdìné budovì nebo chatce s vlastním sociálním zaøízením: noci pro 1 osobu s polopenzí Kè nocí pro 1 osobu s polopenzí Kè Ubytování ve zdìné budovì - sociální zaøízeni na chodbì: noci pro 1 osobu s polopenzí Kè nocí pro 1 osobu s polopenzí Kè Ubytování v bungalovech na pokoji /televize, lednice, sociální zaøízení: noci pro 1 osobu s polopenzí 2 451Kè nocí pro 1 osobu s polopenzí Kè Možnost dokoupit obìd, dítì do 3 let bez nároku na lùžko zcela zdarma MOŽNOSTI VYŽITÍ - 50% sleva na lipínskou masáž provádìná rodilou Filipínkou - bar, bowling otevøen do pozdních hodin - v baru mùžete využít jukebox písnì dle vlastního výbìru - parkovaní v areálu zdarma - wi- internet v hlavní budovì zdarma - stolní tenis, stolní fotbal, kuleèník, biliard - infrasauna Možnosti výletù: V okolí nìkolik lyžaøských areálù - Rališka 4 km, Sachova studánka 6 km, Pustevny 10 km, Mezivodí, Bílá. Pro pøíznivce bìžecké stopy jsou k využití dva upravované bìžecké okruhy o délce 20 a 33 km, napojené na stávající turistické trasy Beskyd. Minimální silvestrovský pobyt je 3 noci s polopenzí. Rezervace a informace o pobytu v rekreaèním støedisku RETASO Volejte: nebo nebo

8 8 KOVÁK èíslo øíjna Zajímavost / Køížovka Svìtem prolétává s humorem Ètenáøùm Kováka se už pøedstavil. V minulém vydání kresleným vtipem na stranì 5. Byla to jeho premiéra v našem èasopise. Miloslav Martenek (narodil se a je køtìn Vltavou v Praze) patøí k nejznámìjším èeským kreslíøùm. Jeho první kresby byly publikovány v roce 1970 v odborném èasopisu Letectvo a PVO, Jihoèeské pravdì a Obranì lidu. Postupnì je pak otiskovaly èasopisy Letectví + kosmonautika, Vlasta a Dikobraz. Na otázku, co kreslí nejradìji, odpovìdìl: Nejradìji a nejlépe zpracovávám témata, která jsou mi blízká a kterým rozumím: letectví, tady jsem profesionál gastronomii, rád jím, zdravotnictví, každý jsme nìjak marod, a také erotiku, ale tady výjimka potvrzuje pravidlo, té moc nerozumím a když nìco nevím, tak se zeptám kamarádù no a také politiku, té rozumíme v hospodách témìø všichni. Jméno Miloslav Martenek a pojem letecký profesionál skuteènì patøí k sobì. Pùsobil dlouhá léta ve výcvikové letce 1. stíhacího leteckého pluku v Èeských Budìjovicích a patøil k instruktorùm našeho pozdìjšího prvního kosmonauta Remka, když tam pøišel po škole. Martenek øíká o své profesní dráze: 35 let jsem byl profesí aktivní vojenský pilot na rùzných stupních zaøazení a výtvarná èinnost byla mým koníèkem, ovšem v dùchodu se to otoèilo zprofesionalizoval jsem se ve výtvarné branži a z létání se stal koníèek. Dodnes mám pilotní oprávnìní a létám na ultralehkých letadlech. Vìnuje se však i knihám o vaøení a vaøení samotnému. Ilustroval neuvìøitelných 126 kuchaøek: Nestravuji se v restauracích, jelikož zde jsou cenové relace ponìkud odlišné od cen ve snìmovní jídelnì, tudíž si vaøím. Vaøím jídla jednoduchá podle hesla Pro èeskou hubu èeská kuchynì. Nyní bude tedy svými kresbami obohacovat i Kováka. Je to jen logické, i létající stroje jsou spojeny s lidmi z kovovýroby a jejich zlatými ruèièkami. A vzkaz stíhaèe v. v. Kovákùm? Tady je: Ètenáøùm Kováka, pracovníkùm ve strojírenských oborech pøeji, aby koneènì tuto zemi øídili moudøí lidé, kteøí koneènì dovedou ocenit hodnotu vytvoøené práce jako výsledek úsilí, zkušeností a odborných schopností pracovníkù v prùmyslu. A jako takových si jich i vážili. (fav) Správné znìní tajenky z èísla 33: Ale žádný jak ho vzkøísit. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla Marie Chárníková z Bøidlièné. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 29. øíjna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 30. øíjna na doruèovací adrese redakce nebo na u:

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45 1997 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO BANKOVNÍ RADA ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY A.1. ZPRÁVA O MÌNOVÉ POLITICE A MÌNOVÉM VÝVOJI 1 SHRNUTÍ 2 I. VÝVOJ EKONOMIKY V ÈR 5 I. 1. Poptávka 5 I. 2. Produkce 8 I. 3. Privatizace

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Dialog s odbory pøináší ovoce

Dialog s odbory pøináší ovoce 28 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 26. srpna 2013 CENA: 6 KÈ 2 MZDY 3 6 Od 1. 8. platí nové minimum MLADÍ KOVÁCi Vzdìlávání i hrátky na vodì PODPORY Náhradní doby u nezamìstanosti V IG Watteeuw

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

V Nìmecku o budoucnosti automobilek

V Nìmecku o budoucnosti automobilek 31 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 16. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 2 Vzdìlávání 4 6 7 Jde o finanèní gramotnost Zamìstnanost Jaké jsou globální trendy Regiony Co nového v Praze a srdci Èech Exekuce

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Stop rizikové zamìstnanosti

Stop rizikové zamìstnanosti 30 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 9. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 CESTOVÁNÍ 4 5 PØÍSPÌVEK 6 Ischia: ostrov, který léèí REGIONY Co nového ve Zlínském kraji NA PÉÈI Kdo a kdy na nìj má nárok BYDLENÍ

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Rekordnì nízká nezamìstnanost v ÈR ECB zvýšila úrokové sazby na 3,50 % Akcie ÈEZu pøekonaly magickou hranici 900 korun Energie na poèátku zimy rostou EKONOMIKA A MÌNY - vyspìlé

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Nìmecká ekonomika na konci zrychlila Start do nového vyšel na pražské burze úspìšnì Oživení cen energií, hrozí nižší produkce zemí OPEC Nové trhy REITs ve Velké Británii a Itálii

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni!

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni! 8 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 27. dubna 2015 CENA: 6 KÈ 6 Nemovitost Na co si dát pozor pøi koupi domu 8 Danì Dokdy musí stát vrátit pøeplatek 9 11 Exekuce Proè mohou ohrozit každého

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

KOVO: èesko-slovenská výmìna zkušeností

KOVO: èesko-slovenská výmìna zkušeností 11 2 Trh práce Pøedpovìï dalšího vývoje je nejlepší od roku 2008 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 15. èervna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Dovolená Kdy vzniká nárok a jak ji lze èerpat 5 Regiony Co

Více