S podnikem rostly i odbory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S podnikem rostly i odbory"

Transkript

1 35 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. øíjna 2013 CENA: 6 KÈ 3 6 Alkohol 7 Cestování Øím láska na první pohled a návykové látky Jaké kontroly na pracovišti jsou možné Ocel Nejvìtší výrobci v zemích EU S podnikem rostly i odbory Kovák navštívil Eaton Elektronika v Suchdole nad Lužnicí K VÌCI Použít selský rozum Jihoèeské mìsteèko Suchdol nad Lužnicí pøed dvaceti lety znali hlavnì vodáci, kteøí tu vždy na jaøe a na podzim otevírají a zavírají vodáckou sezonu. Dnes je jedním ze synonym pro moderní elektroniku. Zasloužila se o to Eaton Elektronika s.r.o., výrobce pøístrojù pro domovní a prùmyslové elektroinstalace, pøístrojù pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojù. Spoleènost, která se pùvodnì jmenovala F+Q Elektrotechnika s.r.o. a pozdìji Moeller Elektrotechnika s.r.o., vstoupila na èeský trh v roce 1994 a to právì založením nového výrobního závodu v Suchdolu nad Lužnicí, kde se vyrábìjí Opìt jsme si to užili. Sliby ze všech stran. Doba pøed volbami, a to nejen u nás, totiž znamená pøedevším slibování. V projevech, debatách v televizi, na billboardech i v písnièkách, které byly složeny jen pro pochod k volebním urnám. Mohli jsme èíst, koho budou volit takzvané celebrity a vyslechli jsme i øadu dalších doporuèení, kdo si údajnì zaslouží naše hlasy. V pøedvolební agitaci pohøíchu opìt èasto chybìlo to nejdùležitìjší všechna fakta. Nedivím se tomu. Ono zveøejnit jak chci mnohdy nerealistické sliby naplnit èi seznam vlastních skandálù, nesplnìných slibù nebo pøímo i podvodù na volièích se pøed volbami skuteènì nehodí. Nové pìkné sliby se prodávají proudové chránièe a jistièe a rozvadìèové skøínì. Dìlo se tak v úzké koordinaci s poboèkou v rakouském Schremsu, mìstu pokraèování na str. 2 lépe. Opìt se staví na tom, že èeský voliè opravdu èasto zapomíná a nechá se novými sliby uchvátit natolik, že fandí znovu tìm, co ho poškodili. Opìt pùjdeme volit. A tak nám všem pøeju: nenechme se ovlivnit rùznými doporuèeními a sliby, pøeberme místo nich fakta. A u volební urny se rozhodnìme výluènì na základì výsledku, který vyplyne z jejich støízlivého vyhodnocení. (fav) Doporuèení ÈMKOS k volbám: Nevolit pravici Pokud by èeské pravicové strany dostaly šanci pokraèovat ve vládnutí, znamenalo by to nárùst nezamìstnanosti k hranici deseti procent, bez práce by se ocitlo pøes 600 tisíc lidí, zaznìlo v pátek na tiskové konferenci Èeskomoravské konfederace odborových svazù v Praze. To jsou experimenty na lidech, které zde probíhají, øekl mj. pøedseda svazu KOVO Josef Støedula. (V souèasnosti je bez práce zhruba 550 tisíc lidí.) Odbory doporuèily volièùm nevolit v nadcházejících parlamentních volbách pravici, ale vybrat nìkterou z levicových stran. Vydaly prohlášení, podle nìjž by volièi nemìli zapomínat a odpouštìt, co vládní politické strany zpùsobily. Napøíklad penzijní reforma, prosazená vládou Petra Neèase, umožòuje, aby dvì procenta z odvodù na sociální pojištìní byla pøesmìrována do soukromých penzijních fondù. TOP 09 a ODS ve svých volebních programech pokraèují v politice minulé vládní koalice. J. Støedula na tiskové konferenci ÈMKOS k volbám Ti, co zpùsobili souèasnou ekonomickou situaci, ani nemají zájem nic napravovat, citoval z výzvy odborù místopøedseda ÈMKOS Václav Pícl. Hlavní požadavky ÈMKOS týkající se zamìstnanosti, ekonomického rùstu, mezd a platù, boje proti šedé ekonomice a sociálního dialogu se serioznì odrážejí v programech levicových stran, shodly se odborové svazy. (Na stranách èíslo 4 a 5 Kováka pøinášíme Pohled na hospodaøení vládních uskupení od poèátku 90. let do souèasnosti, zpracovaný na základì podkladù ÈMKOS. Další informace také na Facebooku Kovák: https: //www.facebook.com/pages/kovak/ ) (ev)

2 2 KOVÁK èíslo øíjna Zaznamenáno pokraèování ze str. 1 vzdáleném cca 25km od spoleèné hranice. Poèet zamìstnancù se po èase zvýšil až na více než tisíc a tím se závod v Suchdolu nad Lužnicí zaøadil mezi nejvýznamnìjší zamìstnavatele v Jihoèeském kraji. Na jaøe 2008 koupila spoleènost Moeller Elektrotechnika americká firma Eaton Corporation a v záøí 2009 zmìnila spoleènost, v souvislosti s integrací do skupiny, název z Moeller na Eaton Elektrotechnika s.r.o. Odborová organizace zde vznikla v bøeznu 2000 za pøítomnosti a podpory regionálního pracovištì OS KOVO v Èeských Budìjovicích. Do èela výboru organizace byla zvolena Václava Schreibová a to jako neuvolnìný pøedseda. Funkci vykonává dodnes, což mj. vypovídá i o tom, jak si jí váží a jaký vztah k ní mají kolegové v podniku. Zaèátky nebyly lehké. Bez zkušeností, bez pøedstavy jak se vyjednávají kolektivní smlouvy, bez pøedstavy co vše to obnáší. Velice nám byli v tu dobu nápomocni nejen z Regionálního pracovištì Èeské Budìjovice, ale právì i kolegové z rakouského závodu ve Schremsu. V Rakousku si odbory vybudovaly velmi významné postavení a jsou proto velmi rozšíøené, i když s jinou strukturou organizace a kolektivního vyjednávání. Do dnešního dne máme s tamními kolegy velice dobré vztahy, uvádí k minulým rokùm Václava Schreibová, která od èervna 2009 pracuje jako uvolnìná pøedsedkynì. Mnoho se zmìnilo, øíká. Mám na tuto práci více èasu, mohu více komunikovat s lidmi, mám více èasu na pøípravu vyjednávání Kolektivní smlouvy, na øešení rùzných problémù a tìch není nìkdy málo. Èlenská základna se zvýšila z 10% na skoro 50% èlenù. Právì proto, že jsem pracovala jako neuvolnìný tak uvolnìný pøedseda, mohu toto porovnat. Jsem pøesvìdèená, že pokud by mohli být všichni pøedsedové ve firmách uvolnìní, více by mohli být v kontaktu se zamìstnanci a èlenská základna by se urèitì zvýšila. Chci proto všem našim èlenùm podìkovat, neboť jejich èlenství v odborové organizaci je velká podpora. Jsem pøesvìdèená, aè to zní divnì, že v jednotì je síla a èím více je èlenù v základní organizaci, tím lepší máme pozici pøi jakémkoli vyjednávání nejen Kolektivní smlouvy, ale i ostatních záležitostí. Každoroènì pøispíváme desetikorunou na jednoho èlena na Konto živelných pohrom OS KOVO, z kterého se poskytuje penìžní pomoc èlenùm odborové organizace pøi živelných pohromách, kteøí utrpìli škody na svých bytech èi rodinných domech. V pøedloòském roce jsme z tohoto konta poskytli finanèní pomoc manželùm (oba jsou èleny odborù), které postihl požár. V dobì povodní tøem rodinám. Každoroènì zaslaná desetikoruna za jednoho našeho èlena na konto živelných pohrom není èástka vysoká a nikdo nevíme, co se mùže, nedej bože, pøihodit. Ve vývoji závodu a v životì jeho zamìstnancù však nejsou jen plusová znaménka. Bohužel, vzhledem k nízkým mzdovým nákladùm v Rumunsku, které jsou pro zamìstnavatele výhodnìjší než na jihu Èech, bylo rozhodnuto k pøestìhování urèité výroby jednoduchá montáž jistièù do závodu v Rumunsku. Pøedsedkynì Schreibová dodává: Vyjednáváním s Evropskou podnikovou radou, kde jsme èleny od roku 2004, a zároveò s místním vedením, jsme se snažili, aby toto mìlo co nejmenší dopad na pracovníky, pøevážnì ženy. V okolí je velice málo pracovních pøíležitostí. K dialogu se zamìstnavatelem Václava Schreibová konstatuje: Vyjednávání nebylo jednoduché, ale odborùm se podaøilo vyjednat odstupné pro 156 propuštìných zamìstnancù nad rámec zákona, a to až do výše 6,95násobku prùmìrné mzdy dle odpracovaných let. Dialog s vedením se snažíme vézt vždy s cílem dosáhnout dohody a kompromisu na pùdì firmy. Jasnì, že jsou názory obou stran nìkdy dost rozdílné, jednání je nìkdy velmi složité a nároèné, ale musím poctivì pøiznat, že je náš øeditel vždy ochoten si s námi sednout za kulatý stùl a problémy øešit. I zkušenosti z Eaton Elektronika s.r.o. tak potvrzují: Tam kde jsou odbory, tam se daøí dojednat pro zamìstnance více. Je to mravenèí práce, mnohými lidmi èasto i nedocenìná. Je to o odvaze i obìtavosti, o práci navíc. Václava Schreibová: Na závìr bych chtìla øíci, jak velké mám štìstí, že ve výboru základní organizace mám kolegy, ve kterých mám velikou oporu, na které se vždy mohu spolehnout a bez kterých si absolutnì nedovedu svou práci pøedstavit. Odborovou èinnost vykonávají ve svém volném èase a zvláštì tento rok byl pro nì velice obtížný. Jim patøí veliký dík! (red, rur) Foto: rur a archiv Radost pod Pradìdem Kováci, zaznamenali jsme nový pøírùstek do naší velké rodiny! Od 14. øíjna pøesnì od 1 hodiny a 38 minut máme další posilu. Jmenuje se Eliška, a když pøišla v Krnovské porodnici na svìt, vážila gramù a mìøila 47 centimetrù. Šťastným otcem se stal pøedseda ZO OS KOVO Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. Vrbno pod Pradìdem pan Josef Dudík. Rodièùm a Elišce pøejeme mnoho štìstí a krásný spoleèný život. Vývoj inflace v záøí Inflace vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem dosáhla v záøí 2013 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101 procent. Míra inflace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spotøebitelských cen za posledních 12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 12 mìsícù byla v záøí 1,8 procenta. Bleskový odhad meziroèního rùstu HICP (harmonizovaný index spotøebitelských cen) pro eurozónu za záøí 2013 je 1,1 procenta, jak uvedl Eurostat. (ap) Stávková pohotovost v OKD Odbory OKD vyhlásily v úterý 15. øíjna stávkovou pohotovost. Podle pøedsedy Sdružení hornických odborù Jaromíra Pytlíka dùvodem bylo více než roèní neúspìšné vyjednávání o kolektivní smlouvì na léta 2014 až Stávková pohotovost, podle Pytlíka, potrvá, dokud nová kolektivní smlouva nebude dojednána. Odborùm OKD mj. vadí navrhované omezení 13. a 14. platù, kvùli nimž prý horníkùm ve finále klesnou prùmìrné pøíjmy až o pìtinu. Rozhodnutí o vyhlášení stávkové pohotovosti odboráøi uèinili po jednání nad návrhem tzv. mediátora, který mìl sblížit stanoviska odborù a managementu OKD. Vadí nám pøístup zamìstnavatele k vyjednávání a nelze ani pøedvídat, jak se zachová k návrhu zprostøedkovatele, vysvìtlil Pytlík. Vyhlášením stávkové pohotovosti pokraèuje neklidná situace kolem OKD, která se vyhrotila kvùli zámìru mateøské spoleènosti NWR, v níž má významný podíl miliardáø Zdenìk Bakala, uzavøít ztrátový dùl Paskov. Ten zamìstnává 2,5 tisíce lidí, zejména horníkù, a ti se teï bojí o práci. (red) v Odešel navždy Jako blesk z èistého nebe nás zasáhla velmi bolestivá zpráva, že nás dne ve vìku 63 let náhle opustil pan Milan Hrebik, pøedseda ZO OS KOVO pøi KBA-GRAFITEC s.r.o. Dobruška. Jako uvolnìný pøedseda ZO OS KOVO pùsobil od až do souèasnosti. Pan Milan Hrebik se dlouhou dobu úèastnil jednání Rad KS Královéhradeckého a Pardubického kraje a jednání Rady OS KOVO z pozice èlena DaRK OS KOVO. V posledním volebním období pùsobil i jako èlen DaRK ÈMKOS. Milan byl skvìlým odboráøem, kolegou, ale pøedevším dobrým kamarádem. Byl natolik oddaný své práci a svým èlenùm, že mi na poslední Radì OS KOVO, která nedávno probìhla v Hradci Králové, sdìlil, že by si sice již mohl užívat zaslouženého odpoèinku v dùchodu, ale nechtìl za žádnou cenu opustit své kolegy a kamarády ve složité situaci, ve které se jeho firma v souèasnosti nachází Milane, dìkujeme Ti za vše, co jsi pro nás všechny vykonal. Èest Tvoji památce! Rudolf Procházka, zmocnìnec KS královéhradeckého kraje

3 Øím (ROMA) láska na první pohled Srdcem Øíma je Vatikán Cestování 21. øíjna KOVÁK èíslo 35 3 Vždy, když se øekne Øím (Roma), pøezdívaný též Vìèné mìsto, vzpomenu na film Federica Felliniho Sladký život (La Dolce Souèasný øímský trh Vita). Smyslné dovádìní Anity Ekbergové s Marcelem Mastroiannim ve Fontánì di Trevi (architekt Salvi) se stalo patrnì nejslavnìjší filmovou scénou svìta. Legenda praví, že kdo do této fontány hodí pøes rameno peníze, zase se na místo vrátí. Jiní vìøí, že po vhození mince do fontány najdou v Øímì pravou lásku. Minulý rok se z fontány vylovilo eur (témìø 24,3 milionu korun). Fontána je velmi pøísnì støežena. Øím (také Vìèné mìsto), hlavní mìsto Itálie, leží na obou bøezích øeky Tibery. Podle historických pramenù vznikl mezi 10. a 8. stoletím pø. n. l. a podle legendy byl založen bratry Romulem a Remem, které odkojila a vychovala vlèice. Po staletí byl hlavním Slavná Fontána di Trevi, vybudovaná v letech 1732 až 1762 podle návrhu Nicola Salvi v pozdnì barokním stylu s pøechodem ke klasicizmu Andìlský hrad je monumentální kruhová stavba v Øímì. Pùvodnì ji nechal vybudovat øímský císaø Hadrián jakožto rodinné mauzoleum, pozdìji sloužila jako papežská pevnost, rezidence a vìzení. V souèasné dobì v ní sídlí muzeum, vìnované historii budovy a mìsta Øíma. Vatikánské námìstí z vrcholu chrámu sv. Petra. Do vìže vás vyveze výtah za 5 Bájné zakladatele Øíma bratry Romula a Rema odkojila dle povìsti vlèice Vchod na Forum Romanum, námìstí, které bylo v dobách antického Øíma centrem veøejného dìní ve mìstì i v øíši. Konaly se zde slavnosti, triumfální prùvody, soudy, volby, politická shromáždìní i trhy. I zbytky slavného Kolosea jsou stále impozantní mìstem Øímské øíše. Za císaøe Augusta se z mìsta, budovaného dosud z cihel, stává reprezentativní støed øíše. Vznikají veøejné budovy, fóra, láznì, cirky, paláce hlavním stavebním materiálem se stává mramor. Po pádu západní øíše Øím obnovili papežové a mìsto zùstalo papežským sídlem témìø po celý støedovìk. Postavení centra západního køesťanství však Øím znovu získal, zkrášlovali ho nejvìtší renesanèní a barokní umìlci. V dobì baroka zmizely úzké køivolaké ulièky a místo nich vznikly široké ulice s prùhledy. Bylo odstranìno mnoho zbytkù antických staveb. První jezuitský kostel Gesú je zároveò považován za první barokní architekturu vùbec. V Øímì najdete bezpoèet pøekrásných historických památek. Mezi nejznámìjší patøí Koloseum, Bazilika sv. Petra, Španìlské schody, Villa Borghese, Pantheon, Forum Romanum, Fontána di Trevi. Není v silách Italù neuvìøitelné množství památek udržovat. Urèitá zchátralost prostì k mìstu patøí a spoluvytváøí jeho atmosféru. Na Via Condotti, mondénní ulici poblíž Španìlských schodù, najdeme nejslavnìjší øímskou kavárnu Cafe Greco. Via Condotti je také ulice nejluxusnìjších módních obchodù. Pravá italská kuchynì v nejrùznìjších kavárnièkách a hospùdkách (nejlepší je chodit tam, co místní) vás dostane. Jejich tìstoviny (pasta), ryby a další dobroty ochutnáte jen v Itálii. V Øímì mají nìkteré ètvrti malebný ráz starobylého mìsteèka, kde se život poøád ještì odvíjí na ulici po sousedsku. Tady vás také skoro hned pøijmou za svého, staèí tøikrát zajít ráno na cappuccino s rohlíkem do stejného bistra a pøíštì už na vás majitel volá: Dobré ráno, milostivá, jako obvykle? Pokud jste se rozhodli k návštìvì Øíma, mùže vás též èekat láska na první pohled. Zkuste si pøeèíst Roma pozpátku a hned je to slovo amor bùh lásky. Nu není to snad náhoda? (text LAB, foto SŠ)

4 4 KOVÁK èíslo øíjna Servis Ekonomické vodítko ÈMKOS Pohled na hospodaøení vládních uskupení od poèátku 90. let do souèasnosti ÈMKOS pøed souèasnými volbami zpracovala pro èleny i veøejnost ekonomické vodítko výsledky jednotlivých vládních uskupení od poèátku 90. let do souèasnosti. Pøehled zachycuje více než dvacetiletý vývoj základních ukazatelù rozvoje èeské ekonomiky a to ekonomický rùst, nezamìstnanost, inflaci, vývoj reálných mezd a platù, minimální mzdu a celkové zadlužení. Hospodáøský rùst Již reformní experimenty prvé poloviny 90. let skonèily hlubokou ekonomickou krizí a poklesem hrubého domácího produktu v letech Takzvané reformy veøejných financí uskuteèòované po roce 2007 koalicemi ODS KDU/ÈSL SZ a ODS TOP09 VV/LIDEM skonèily výraznými propady ekonomického výkonu. Koalice premiéra Topolánka završila v roce 2009 poklesem o 4,5% a vláda Neèase v roce 2013 poklesem HDP 1,5%. Mezinárodní ekonomická pozice Èeské republiky se v prùbìhu let výraznì zhoršila. V dùsledku odlišné hospodáøské politiky, vyznaèující se restriktivními opatøeními se silným dùrazem na vyrovnání rozpoètových deficitù, byl ekonomický rùst potlaèen mnohem více než v sousedních zemích. Na rozdíl od pøedchozího období se v letech Èeská republika zaèala vzdalovat od vyspìlých zemí EU. Èeský HDP na obyvatele, vyjádøený v paritì kupní síly, se proto, na rozdíl od všech sousedních zemí, pohybuje v roce 2012 pod úrovní roku V rámci EU se v souèasnosti ÈR zaøadila mezi nejménì prosperující zemì pokles HDP v roce 2012 se týká pouze zemí jako Øecko, Portugalsko, Španìlsko, Itálie a Kypr, tedy zemí v akutní krizi. Nezamìstnanost Poznámka: Jde o mezinárodnì srovnatelnou míru dle definice ILO Nepodaøená ekonomická transformace provádìná pravicovými vládami ODS, KDU/ÈSL a ODA (tzv. léèba Klausem ) vrcholící na konci milénia výraznou ekonomickou recesí vyvolala výrazný nárùst nezamìstnanosti. Díky pøijatým prorùstovým opatøením a aktivním opatøením na trhu práce se levicovým vládám podaøilo zlomit trend nárùstu nezamìstnanosti v roce Pokles nezamìstnanosti v letech byl dozvukem této politiky. Prakticky okamžitì po zahájení tzv. reforem Topolánkovy vlády (ODS KDU/ ÈSL SZ) se nezamìstnanost opìt zaèala zvyšovat. Dvì kola restriktivních reforem provádìné èeskou pravicí v letech prohloubily problémy èeské ekonomiky a zvrátily klesající trend nezamìstnanosti. Restriktivní reformy a neschopnost pravicových vlád reagovat na nástup svìtové ekonomické krize vyvolaly rychlý nárùst nezamìstnanosti, která aktuálnì pøekroèila 650 tis. lidí bez práce. Pokud by èeská pravice opìt dostala pøíležitost pokraèovat ve svých experimentech, tak lze pomìrnì bezpeènì oèekávat již v nejbližším období výrazné pøiblížení mezinárodnì srovnatelné míry nezamìstnanosti k hranici 10% (poèet nezamìstnaných pøes 700 tis. osob). Inflace Po nástupu pravicové koalice ODS KDU/ÈSL SZ v polovinì roku 2006 se Èeská republika v rámci EU pøesunula z pozice nízkoinflaèní zemì mezi zemì s nejvyšší inflací. Na výrazný meziroèní vzestup inflace v letech 2008 až 2012 mìla vedle vnìjších faktorù nejvýraznìjší podíl tzv. reforma veøejných financí. Vydává OS KOVO IÈO: Redakèní uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakèní rada: J. Švec - pøedseda, tel.: Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyøizuje redakce Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., odštìpný závod-praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ÈR E 4605

5 Servis 21. øíjna KOVÁK èíslo 35 5 Šlo pøedevším o výrazné zvyšování nepøímých daní zvláštì DPH. V tomto trendu pokraèovala i následující pravicová koalice ODS TOP09 VV/Lidem. K extrémnímu zvýšení cen došlo pøedevším u základních životních potøeb zaøazených do tzv. snížené sazby DPH. Tu pravicoví reformátoøi v letech zvýšili na trojnásobek (z 5% na 15%). Vedle toho zvýšili i základní sazbu DPH z 19% na 21%. Dùsledkem bylo výrazné zdražení základních životních potøeb jako jsou potraviny, léky, zdravotní materiál, teplo, voda, dìtské pleny, pozemní doprava atd.). Nižší a støední pøíjmové skupiny obèanù byly odsouzeny k tomu, aby vyplòovaly mezeru ve veøejných financích, která vznikla poskytnutím daòových úlev vysokopøíjmovým skupinám obyvatelstva, podnikùm a bankám. Tato politika má neblahý vliv na vývoj veøejných financí a je jednou z pøíèin rozpoètových potíží. Ještì zhoubnìji však pùsobí na sociální soudržnost (kohezi) èeské spoleènosti. Mzdy a platy Za osm let vlád levice v èele s ÈSSD vzrostly reálné mzdy a platy (díky nastartovanému plynulému rùstu HDP a produktivity práce) o 41% tedy 10krát více než za vlády pravicových koalic ODS KDU/ÈSL ODA. Díky reformním snahám dvou pravicových koalic ODS KDU/ÈSL Strana zelených a ODS TOP09 VV/Lidem (pøedevším redukce platù kombinovaná s vyvolanou inflací) došlo v posledních sedmi letech k výraznému zpomalení rùstu reálné mzdy. Za posledních sedm let vzrostla prùmìrná reálná mzda o 12,3% (a to ještì díky pøetrvávajícím rùstùm na poèátku tohoto období). Po tzv. reformách po roce 2008 došlo k výraznému zpomalení rùstu reálné mzdy konèícímu opakujícími se poklesy v minulém i letošním roce. (V rozpoètové sféøe reálnì klesají platy již od roku 2010, celkový pokles se pohybuje již okolo minus 6%). Obdobný pokles reálných mezd byl naposledy zaznamenán na sklonku devadesátých let, kdy byl jakýmsi symbolickým završením tzv. ekonomické transformace. Èeská republika se stala státem, který dovolil, aby zamìstnanci s nízkými mzdami byli zároveò pøíjemci sociálních dávek (do roku 1998 pøestala minimální mzda plnit svoje základní funkce). Tím se zvýšily nároky na sociální výdaje státního rozpoètu. To znamená, že odmìna za práci byla doplnìna ještì o další specifikou nezdanìnou mzdu od státu z penìz všech daòových poplatníkù. Jednalo se tedy ve skuteènosti o naprosto netransparentní formu státní podpory nìkterým firmám. To byl opravdu svérázný postup, jak øešit ekonomiku nìkterých firem, a specifický pøíspìvek pravice na prosazování rovného pøístupu k podnikání. Veøejný dluh Je zjevné, že nárùst veøejného dluhu, který dosáhne v roce 2014 hodnoty již témìø 1,8 bil. Kè, je pøímým dùsledkem hospodáøské politiky prosazované pravicovými vládami. Prvním problémem byla vleklá recese ekonomiky vrcholící na pøelomu let krizí a útokem na èeskou korunu (a to pøes pokraèující konjunkturu v okolních zemích). Druhým problémem byly obrovské transformaèní dluhy, které byly Klausovými vládami dlouho skrývány v rùzných Konsolidaèních agenturách, fondech aj., ale také, a to pøedevším, v bilancích bank, v nedobytných (klasifikovaných) úvìrech, bezprostøednì spojených s páteøí ekonomické transformace, a la ODS a spol. tj. s privatizací na úvìr. Základní otáka spojená s dluhem a hlavnì s jeho splácením zní takto jak to, že na umoøení dluhu mìly v podstatì mizivý vliv pøíjmy z privatizace národního majetku? Jak je možné, že se zde privatizoval státní majetek za více než bilion korun (cca 1,2 bil. Kè, z toho cca 1 bilion Kè do konce roku 1997 ocenìní bylo navíc ještì v zastaralých cenách), kdejaký spekulant na ní vydìlal a státu zùstaly dluhy? Takto vypadá zodpovìdná péèe o svìøený majetek? A obèané, kteøí si ani nenakradli, ani nic nezprivatizovali, to mají všechno zaplatit zdražením základních životních potøeb, redukcí sociálních pøíjmù (podpor v nezamìstnanosti, dùchodù, rodinných dávek), zpoplatnìním veøejných služeb (školné, spoluúèast ve zdravotnictví )? (Zpracoval: Martin Fassmann + red)

6 6 KOVÁK èíslo øíjna Servis Pracovní právo Mgr. Ladislav Sejkora, specialista-právník, RP OS KOVO Jihlava Kontrola na alkohol a návykové látky Øeditel u nás v podniku zaèal v poslední dobì namátkovì kontrolovat alkohol u zamìstnancù. Tyto kontroly jsou èasté a v podstatì na všech smìnách (øeditel je schopen pøijít na kontrolu i v jednu v noci). Víme, že se snaží nachytat zamìstnance pod vlivem alkoholu, aby jim mohl snížit nenárokové èásti mzdy, nebo aby se jich mohl rovnou zbavit (a dotáhnout místo nich do podniku agenturní zamìstnance). Situace došla až tak daleko, že pøed pár dny si vytipoval pár zamìstnancù (u kterých asi oèekával, že by u nich mohl nìco nalézt) a požadoval od nich vzorek moèi, aby mohl zkontrolovat, jestli nejsou pod vlivem drog. Má na to zamìstnavatel vùbec právo? Respektive je nám jasné, že na kontrolu alkohol testerem právo nejspíše má, ale u tìch vzorkù moèi si myslíme, že ty po nás zamìstnavatel nesmí vyžadovat. Mohl byste nám tedy poradit. F. T., Ledeè nad Sázavou Váš dotaz je v dnešní dobì velice aktuální a hlavnì jeho druhá èást bude vzhledem k legalizaci marihuany k léèebným úèelùm ještì aktuálnìjší a oèekávám, že se s podobnými dotazy budeme setkávat èastìji. Odpovìï obsahuje zákoník práce ve spojení s dalšími zákony. Obecné východisko najdeme v 106 odstavci 4) zákoníku práce. Podle nìho zamìstnanec nesmí (až na urèité výjimky) v pracovní dobì požívat alkoholické nápoje, užívat návykové látky a též nesmí vstupovat na pracovištì pod jejich vlivem. Dodržování toho zákazu je oprávnìn kontrolovat povìøený vedoucí zamìstnance (písemnì urèený zamìstnavatelem), na jehož pokyn je zamìstnanec povinen se podrobit zjištìní, zda není pod vlivem alkoholu èi jiné návykové látky. Jak by tato kontrola mìla vypadat, respektive jakým zpùsobem ji mùže zamìstnavatel provádìt, si rozebereme zvlášť pro alkohol a zvlášť pro jiné návykové látky. V obou pøípadech je však klíèový zákon è. 379/2005 Sb., o opatøeních k ochranì pøed škodami pùsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který mimo jiné vymezuje zpùsob zjišťování alkoholu a jiných návykových látek. Zpùsob zjišťování alkoholu zná snad témìø každý a vìtšina lidí se s ním již v životì setkala. Jedná se o orientaèní vyšetøení prostøednictvím tzv. orientaèní dechové zkoušky, tedy známe fouknutí do balonku, trubièky èi pøístroje. Tento zpùsob zjišťování alkoholu je oprávnìn provádìt pøímo povìøený vedoucí zamìstnance. Jedná se však pouze o orientaèní vyšetøení, takže ani jeho pozitivní výsledek by zatím nemìl mít žádné negativní následky (napø. výpovìï). Ale v pøípadì pozitivního výsledku orientaèní dechové zkoušky je zamìstnavatel oprávnìn po zamìstnanci požadovat, aby se podrobil odbornému lékaøskému vyšetøení, spoèívajícím v odbìru biologického materiálu (krve) a tento zamìstnanec je povinen se vyšetøení podrobit. Pokud by odmítl, hledí se na nìj, jako by byl pod vlivem alkoholu se všemi plynoucími dùsledky. Odmítnout by zamìstnanec mohl pouze v pøípadì, kdy by mu podstoupení odborného lékaøského vyšetøení mohlo zpùsobit vážnì ohrožení na životì èi zdraví (napø. hemofilie), avšak ani tak nemùže zamìstnanec odmítnout vyšetøení jako takové a musí se dostavit k lékaøi a sdìlit mu, proè by ho vyšetøení ohrožovalo na životì èi zdraví a až lékaø rozhodne, zda tomu opravdu tak je. Reakce na pøípadný pozitivní krevní test je již na zamìstnavateli, ale rozhodnì se jedná o porušení povinností, vyplývajících z právních pøedpisù vztahujících se k vykonávané práci. A je již na zamìstnavateli, aby posoudil s pøihlédnutím k vykonávané práci, o jak závažné porušení povinností se u daného zamìstnance jedná (a jestli dát napø. jen výtku nebo rovnou okamžitì zrušit pracovní pomìr). V pøípadì zjišťování vlivu jiných návykových látek (drog) se postupuje podobnì, jako u alkoholu. Zamìstnavatel je opìt oprávnìn provést (prostøednictvím povìøeného zamìstnance) pouze orientaèní vyšetøení. To se u jiných návykových látek provádí nejèastìji prostøednictvím tzv. drog testerù, které ze slin poznají pøípadnou pøítomnost nejpoužívanìjších drog (heroin, kokain, marihuana apod.). A v pøípadì pozitivního výsledku opìt mùže zamìstnavatel po zamìstnanci požadovat, aby podstoupil odborné lékaøské vyšetøení. U jiných návykových látek (drog) jsou však tyto testy složitìjší než u alkoholu, u kterého staèí odebrat krev. Každá droga pùsobí jinak a zároveò její pøítomnost je vhodné prokázat rùzným zpùsobem. Je tedy na lékaøi, aby podle výsledku orientaèního testu (tedy na jakou drogu je zamìstnanec pozitivní), zvolil typ biologického materiálu (napø. krev, moè, vlasy apod.), který odebere pro lékaøské vyšetøení pozitivního zamìstnance. Odmítnutí podstoupit lékaøské vyšetøení na jiné návykové látky opìt znamená automatickou zákonnou domnìnku vlivu návykové látky. Reakce na pozitivní test na drogy opìt závisí pouze na zamìstnavateli, ale v pøípadì drog se dá oèekávat ukonèení pracovního pomìru. Pokud bych shrnul odpovìdi na váš dotaz, tak v pøípadì testování alkoholu prostøednictvím orientaèní dechové zkoušky je ze strany zamìstnavatele v naprostém poøádku. Ovšem v pøípadì požadování vzorku moèi již zamìstnavatel postupuje špatnì a porušuje zákon a vy jako zamìstnanci máte právo odmítnout poskytnutí vzorku moèi zamìstnavateli. Ten po vás mùže vyžadovat pouze sliny na tzv. drog tester, a až v pøípadì pozitivního výsledku vás mùže poslat na odborné lékaøské vyšetøení, kde po vás mùže lékaø požadovat vzorek moèi. Ještì na závìr bych uvedl, že kontrolu na pøítomnost alkoholu a drog mùže provádìt pouze vedoucí zamìstnance, kterého písemnì urèil zamìstnavatel.

7 Servis 21. øíjna KOVÁK èíslo 35 7 Takže byste prostøednictvím odborù mìli požadovat, aby zamìstnavatel písemnì urèil vedoucího zamìstnance, který je oprávnìn tyto kontroly provádìt. Protože provádìním kontroly jiným než urèeným zamìstnancem (a pøedpokládám, že váš øeditel tím urèeným zamìstnancem není) zamìstnavatel opìt porušuje zákon a dle mého názoru vy jako zamìstnanci máte právo odmítnout podstoupit zkoušku na pøítomnost alkoholu, pokud ji provádí jiný než povìøený vedoucí zamìstnanec. Nejvìtší oceláøská mìsta v EU Ocel jako materiál pro výrobu nejrùznìjších nástrojù a zaøízení provází èlovìka již øadu století. Prùmyslová revoluce v 18. a 19. století pøinesla také obrovský rozmach výroby oceli až k dnešnímu stavu, kdy je objem vyrobené oceli na druhém místì mezi svìtovì vyrábìnými komoditami vùbec (první místo zaujímá cement). V souèasné dobì svìtová výroba oceli láme rekordy. Loòská produkce dosáhla výše 1,548 miliardy tun, což meziroènì pøedstavuje rùst o 1,2%. Nejvìtšími výrobci oceli na svìtì (podíl na svìtové produkci v %) jsou Èína (46,3), Japonsko (6,9), USA (5,7), Indie (5) a Rusko (4,6). Oproti tomu v Èeské republice i v dalších evropských zemích výroba oslabuje a vloni se propadla témìø o 5% (zejména zásluhou slabé poptávky v automobilovém prùmyslu). Ještì výraznìji klesla v minulém roce výroba surové oceli u nás a propadla se o 10% na 5,07 milionu tun (pøed pøíchodem krize vyrábìli èeští oceláøi mezi šesti a sedmi miliony tun oceli). Tak silný pokles zpùsobuje zejména dlouhodobý propad ve stavebnictví a orientace nìkterých firem na dovoz materiálu ze zahranièí. Aèkoliv Èesko patøí k oceláøské špièce, stále V souèasné dobì svìtová výroba oceli láme rekordy ještì 75% spotøeby oceli kryjeme dovozem. Podle posledních oficiálních statistických údajù (Stahl und Eisen; 2013; è. 10) vyrobilo 27 státù Evropské unie v roce 2011 celkem 177 mil. t surové oceli, z toho 56,7% v klasických kyslíkových konvertorech a 42,9% v elektrických obloukových pecích. V jednotlivých zemích je tato specifická výroba soustøedìna v nìkolika mìstech. Oceláøská mìsta v zemích Evropské unie (s výrobou oceli minimálnì 3 mil. tun v roce 2011) lze uspoøádat do poøadí (mil. t/rok): Duisburg Nìmecko (19,5), Taranto Itálie (11,5), Ijmujden Nizozemí (7,2), Dunkirk Francie (6,8), Linz Rakousko (6,0), Dillingen/Völklingen Nìmecko (5,5), Gijon/Aviles Španìlsko (5,2), Dabrova Gornicz Polsko (5,0), Fos sur mer Francie (5,0), Gent Belgie (5,0), Salzgitter Nìmecko (5,0), Port Talbot Velká Britanie (4,7), Košice Slovensko (4,5), Scunthorpe Velká Britanie (4,5), Galati Rumunsko (3,7), Ostrava ÈR (3,7), Bremen Nìmecko (3,7), Esch, Differdange Lucembursko (3,5), Bilbao Španìlsko (3,1). (TES, foto archiv) SILVESTR 2013 Pøijeïte strávit poslední hezké chvíle roku 2013 do rekreaèního støediska RETASO na Horní Beèvì v Beskydech. Uniknìte ruchu velkomìsta do poklidných Beskyd a užijte si pobyt na èerstvém horském vzduchu a tuto radost dopøejte také celé své rodinì. Ubytování ve zdìné budovì nebo chatce s vlastním sociálním zaøízením: noci pro 1 osobu s polopenzí Kè nocí pro 1 osobu s polopenzí Kè Ubytování ve zdìné budovì - sociální zaøízeni na chodbì: noci pro 1 osobu s polopenzí Kè nocí pro 1 osobu s polopenzí Kè Ubytování v bungalovech na pokoji /televize, lednice, sociální zaøízení: noci pro 1 osobu s polopenzí 2 451Kè nocí pro 1 osobu s polopenzí Kè Možnost dokoupit obìd, dítì do 3 let bez nároku na lùžko zcela zdarma MOŽNOSTI VYŽITÍ - 50% sleva na lipínskou masáž provádìná rodilou Filipínkou - bar, bowling otevøen do pozdních hodin - v baru mùžete využít jukebox písnì dle vlastního výbìru - parkovaní v areálu zdarma - wi- internet v hlavní budovì zdarma - stolní tenis, stolní fotbal, kuleèník, biliard - infrasauna Možnosti výletù: V okolí nìkolik lyžaøských areálù - Rališka 4 km, Sachova studánka 6 km, Pustevny 10 km, Mezivodí, Bílá. Pro pøíznivce bìžecké stopy jsou k využití dva upravované bìžecké okruhy o délce 20 a 33 km, napojené na stávající turistické trasy Beskyd. Minimální silvestrovský pobyt je 3 noci s polopenzí. Rezervace a informace o pobytu v rekreaèním støedisku RETASO Volejte: nebo nebo

8 8 KOVÁK èíslo øíjna Zajímavost / Køížovka Svìtem prolétává s humorem Ètenáøùm Kováka se už pøedstavil. V minulém vydání kresleným vtipem na stranì 5. Byla to jeho premiéra v našem èasopise. Miloslav Martenek (narodil se a je køtìn Vltavou v Praze) patøí k nejznámìjším èeským kreslíøùm. Jeho první kresby byly publikovány v roce 1970 v odborném èasopisu Letectvo a PVO, Jihoèeské pravdì a Obranì lidu. Postupnì je pak otiskovaly èasopisy Letectví + kosmonautika, Vlasta a Dikobraz. Na otázku, co kreslí nejradìji, odpovìdìl: Nejradìji a nejlépe zpracovávám témata, která jsou mi blízká a kterým rozumím: letectví, tady jsem profesionál gastronomii, rád jím, zdravotnictví, každý jsme nìjak marod, a také erotiku, ale tady výjimka potvrzuje pravidlo, té moc nerozumím a když nìco nevím, tak se zeptám kamarádù no a také politiku, té rozumíme v hospodách témìø všichni. Jméno Miloslav Martenek a pojem letecký profesionál skuteènì patøí k sobì. Pùsobil dlouhá léta ve výcvikové letce 1. stíhacího leteckého pluku v Èeských Budìjovicích a patøil k instruktorùm našeho pozdìjšího prvního kosmonauta Remka, když tam pøišel po škole. Martenek øíká o své profesní dráze: 35 let jsem byl profesí aktivní vojenský pilot na rùzných stupních zaøazení a výtvarná èinnost byla mým koníèkem, ovšem v dùchodu se to otoèilo zprofesionalizoval jsem se ve výtvarné branži a z létání se stal koníèek. Dodnes mám pilotní oprávnìní a létám na ultralehkých letadlech. Vìnuje se však i knihám o vaøení a vaøení samotnému. Ilustroval neuvìøitelných 126 kuchaøek: Nestravuji se v restauracích, jelikož zde jsou cenové relace ponìkud odlišné od cen ve snìmovní jídelnì, tudíž si vaøím. Vaøím jídla jednoduchá podle hesla Pro èeskou hubu èeská kuchynì. Nyní bude tedy svými kresbami obohacovat i Kováka. Je to jen logické, i létající stroje jsou spojeny s lidmi z kovovýroby a jejich zlatými ruèièkami. A vzkaz stíhaèe v. v. Kovákùm? Tady je: Ètenáøùm Kováka, pracovníkùm ve strojírenských oborech pøeji, aby koneènì tuto zemi øídili moudøí lidé, kteøí koneènì dovedou ocenit hodnotu vytvoøené práce jako výsledek úsilí, zkušeností a odborných schopností pracovníkù v prùmyslu. A jako takových si jich i vážili. (fav) Správné znìní tajenky z èísla 33: Ale žádný jak ho vzkøísit. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla Marie Chárníková z Bøidlièné. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 29. øíjna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 30. øíjna na doruèovací adrese redakce nebo na u:

PŘÍSPĚVEK ČMKOS K VOLBÁM VÝVOJ ZÁKLADNÍCH EKONIMICKÝCH UKAZATELŮ PODLE PŮSOBENÍ JEDNOTLIVÝCH VLÁDNÍCH KOALIC

PŘÍSPĚVEK ČMKOS K VOLBÁM VÝVOJ ZÁKLADNÍCH EKONIMICKÝCH UKAZATELŮ PODLE PŮSOBENÍ JEDNOTLIVÝCH VLÁDNÍCH KOALIC PŘÍSPĚVEK ČMKOS K VOLBÁM VÝVOJ ZÁKLADNÍCH EKONIMICKÝCH UKAZATELŮ PODLE PŮSOBENÍ JEDNOTLIVÝCH VLÁDNÍCH KOALIC Zpracoval: M. Fassmann Jako určitou pomůcku pro své členy i širokou veřejnost před současnými

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Otevøenì o všech problémech Zasedalo Pøedsednictvo a Rada OS KOVO

Otevøenì o všech problémech Zasedalo Pøedsednictvo a Rada OS KOVO 34 2 Nezamìstnanost 3 Kovák se zeptal ministra v demisi Pøedèasné volby Odpovìdi v naší pøedvolební anketì Na Pøedsednictvu a Radì OS KOVO v Hradci Králové byla diskutována mnohá aktuální témata od nového

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Globální akce proti rizikové zamìstnanosti 2013

Globální akce proti rizikové zamìstnanosti 2013 33 3 RIZIKOVÉ 5 6 SOCIÁLNÍ 7 ZAMÌSTNÁVÁNÍ Leták IndustriAll ke dni akcí PRÁVA SPOTØEBITELE Užiteèná pøíruèka ke stažení PRÁVO Kdy vzniká nárok na ošetøovné KOMPENZACE Když není vyplaceno odstupné TÝDENÍK

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH

PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH SOCIÁLNÍ

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 14. LEDNA 2013 CENA: 6 KÈ 2 EVROPA 2Zaèíná Evropský rok Obèanù 4 CESTOVÁNÍ Maroko, magická zemì PØÍLOHA Uvnitø tohoto èísla návrhy zmìn Stanov OS KOVO Zeman

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Dialog s odbory pøináší ovoce

Dialog s odbory pøináší ovoce 28 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 26. srpna 2013 CENA: 6 KÈ 2 MZDY 3 6 Od 1. 8. platí nové minimum MLADÍ KOVÁCi Vzdìlávání i hrátky na vodì PODPORY Náhradní doby u nezamìstanosti V IG Watteeuw

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU ze dne 7. 1. 2016 k prezentaci pan JAROSLAV VOSTATEK Scénáře dílčích penzijních reforem K předmětné prezentaci postupuji srovnání

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu 12 Roèník 51 Praha 2. èervna 2006 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45 1997 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO BANKOVNÍ RADA ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY A.1. ZPRÁVA O MÌNOVÉ POLITICE A MÌNOVÉM VÝVOJI 1 SHRNUTÍ 2 I. VÝVOJ EKONOMIKY V ÈR 5 I. 1. Poptávka 5 I. 2. Produkce 8 I. 3. Privatizace

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Požadujeme konec levné práce v Èechách

Požadujeme konec levné práce v Èechách 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. záøí 2015 CENA: 6 KÈ 2 Stanovy OS KOVO Zaèíná první kolo diskuse k pøípadným zmìnám 5 Zdraví Jak je to s plánovanou zdravotní péèí v zahranièí 6

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Listopad Inflace v ÈR poklesla díky energiím Pozitivní výsledky se projevily na rùstu všech sektorù akciových trhù Realitní trhy ve výnosech nepolevují Pokles zásob ropných produktù

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Stop rizikové zamìstnanosti

Stop rizikové zamìstnanosti 30 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 9. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 CESTOVÁNÍ 4 5 PØÍSPÌVEK 6 Ischia: ostrov, který léèí REGIONY Co nového ve Zlínském kraji NA PÉÈI Kdo a kdy na nìj má nárok BYDLENÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

V Nìmecku o budoucnosti automobilek

V Nìmecku o budoucnosti automobilek 31 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 16. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 2 Vzdìlávání 4 6 7 Jde o finanèní gramotnost Zamìstnanost Jaké jsou globální trendy Regiony Co nového v Praze a srdci Èech Exekuce

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Kolektivní vyjednávání zùstává hlavním tématem

Kolektivní vyjednávání zùstává hlavním tématem TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. bøezna 2013 CENA: 6 KÈ 11 2 KURZ UK Studují souèasné odbory KONFERENCE Krize a rizikové zamìstnávání Støípky z Pøedsednictva a Rady OS KOVO v Hradci Králové

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více