Sociální pomoc VŠFS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015"

Transkript

1 Sociální pomoc VŠFS

2 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2

3 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen na 3 pilíře: Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc K sociální pomoci dojde, když selže předchozí pilíř SP je chápána jako záchranná síť - je pro lidi, kteří si již nejsou schopni pomoci sami, nemají nároky na dávky a nebo tyto dávky nestačí, aby umožnily existenci alespoň na úrovni společensky uznávaného životního minima 3

4 Sociální pomoc Je poskytována lidem, kteří se ocitli v situaci absolutního nedostatku hmotných prostředků V sociálních situacích, kdy nejsou schopni sami ani s pomocí rodiny zabezpečit svoje základní životní potřeby Případně, když jsou ohrožena práva občana, nebo tyto situace hrozí 4

5 Sociální pomoc Principy každý občan nese odpovědnost za svoji budoucnost i za sebe samého sociální pomoc je projev lidské solidarity Cíle zabezpečení základních životních potřeb sociální prevence motivace k získání soc. suverenity a nezávislosti 5

6 Sociální pomoc Pro koho je sociální pomoc určena? pro občany v dočasně, dlouhodobě a trvale nepříznivé sociální situaci Sociální pomoc by měla: korigovat příjmové rozdělení občanů vzniklé na trhu práce by se snažit eliminovat existující systémové mezery snížit roli státu a přenést odpovědnost na obce a města motivovat a aktivovat lidi k znovuzískání sociální suverenity a nezávislosti - nejdůležitější 6

7 Sociální pomoc Dilema Mají být sociální dávky poskytovány univerzálně a nebo individuálně? 7

8 Sociální pomoc v období transformace Před 40 lety paternalistický přístup ze strany státu SP byla poskytována neadresně a nabídka neodpovídala potřebám osob Postupně umožněn přístup k realizaci sociálních služeb i nestátním subjektům a organizacím Snaha o uplatnění principu subsidiarity, tzn. já, rodina, přátelé, známí, obec, charita, stát Postupné zavedení individuálního přístupu Ideou bylo rozdělení: sociální služby poskytují nestátní subjekty a obce, stát má roli kontrolní a koordinační V roce 1991 přijat zákon o životním minimu 8

9 Principy Demonopolizace sociální pomoci Decentralizace státní sociální správy Demokratizace sociální správy Pluralizace zdrojů pomoci Změna objektu sociální pomoci Pluralizace forem (nástrojů) sociální pomoci Humanizace prostředků sociální pomoci Přiměřenost sociální pomoci sociální potřebě Personifikace sociální pomoci Profesionalizace sociální pomoci 9

10 Sociální pomoc v současnosti zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 10

11 Životní a existenční minimum Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. 11

12 Životní a existenční minimum Zavedení dvousložkového životního minima První - vztah k základním osobním potřebám jednotlivých osob Druhá - vyjadřuje potřebu finančních zdrojů nezbytných k úhradě společných nákladů na domácnost Od 2007 ŽM se stává jednosložkovým, (přesun problému s náklady na bydlení k druhému pilíři, v systému sociální pomoci pouze doplatek na bydlení) 12

13 Životní a existenční minimum Částka existenčního minima platná od v Kč za měsíc existenční minimum Částky životního minima platné od v Kč za měsíc pro jednotlivce pro první dospělou osobu v domácnosti pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let až 15 let až 26 let (nezaopatřené) Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. 13

14 PŘÍKLADY ŽIVOTNÍHO MINIMA RŮZNÝCH TYPŮ DOMÁCNOSTÍ V KČ ZA MĚSÍC ZDROJ: MPSV 14

15 Sociální pomoc Zdroj: příručka Sociální zabezpečení

16 Pomoc v hmotné nouzi Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 16

17 Okruh oprávněných osob Podmínky: trvalý pobyt v ČR přidělení azylu či doplňkové ochrany cizinec bez trvalého pobytu s mezinárodní smlouvou občan státu v EU s pobytem v ČR delším než 3 měsíce občan státu v EU s nárokem vyplývajícím z ES cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a bylo mu uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky 17

18 Kdo není v hmotné nouzi? a) osoba, která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání b) osoba, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání c) osoba neprojevující snahu zvýšit si příjem svým přičiněním d) osoba, které nevznikl nárok na nemocenské, protože si pracovní neschopnost způsobila úmyslně e) osoba, které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce 18

19 Příspěvek na živobytí Dávka v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby nebo skupiny osob Výše se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení Možnost vyloučení některých osob Nárok na příspěvek pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem osoby či rodiny částky živobytí Částka živobytí pro každou osobu hodnocena individuálně - pro stanovení živobytí společně posuzovaných osob se jednotlivé částky živobytí sčítají 19

20 Příklady částek živobytí Osoba dlužící na výživném pro nezletilé dítě více než trojnásobek stanovené měsíční dávky existenční minimum Osoba v evidenci uchazečů, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti existenční minimum Nezaopatřené dítě životní minimum Osoba, které je po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení existenční minimum Ostatní částka živobytí je stanovena na částce existenčního minima časem možné navýšení 20

21 Doplatek na bydlení Dávka pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá uhradit náklady na bydlení Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala osobě či rodině částka živobytí. Podmínka nároku pokud má osoba nárok na příspěvek na živobytí Výše doplatku = částka odůvodněných nákladů na bydlení částka, o kterou příjem osoby převyšuje částku živobytí osoby Výplata doplatku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let 21

22 Doplatek na bydlení 22

23 Mimořádná okamžitá pomoc Jejím prostřednictvím může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně Případy: 1) osoba neplní podmínky hmotné nouze a kvůli nedostatku financí jí hrozí vážná ujma na zdraví 2) osoba, která byla postihnuta mimořádnou událostí a celkové majetkové poměry jí neumožňují se z ní dostat vlastními silami 3) osoba nemá vzhledem příjmům a majetku dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje nebo k uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí 4) osoba, která nemůže v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením 23

24 Zdroj: MPSV 24

25 Systém sociální péče Cíl: zajištění důstojného sociálně-ekonomického postavení občana ve společnosti pomoc s řešením obtížné situace Prostředky: Peněžní dávky Věcné dávky Mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených 25

26 Příspěvek na péči Určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb Legislativní rámec: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 26

27 Podmínky nároku na příspěvek na péči Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti Při hodnocení závislosti osoby se hodnotí tato kritéria: Mobilita Orientace komunikace Stravování a oblékání Tělesná hygiena a výkon fyzické potřeby Péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost 27

28 Výše příspěvku na péči Do 18 let Stupeň I (lehká závislost) 3000Kč / měsíc Stupeň II ( středně těžká) 6000Kč Stupeň III ( těžká závislost) 9000Kč Stupeň IV ( úplná závislost) Kč Starší 18 let Stupeň I 800 Kč Stupeň II 4000 Kč Stupeň III Kč Stupeň IV Kč Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně na krajských pobočkách úřadu práce 28

29 Příspěvky pro zdravotně postižené příspěvek na mobilitu příspěvek na úpravu bytu příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek na individuální dopravu příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům příspěvek na zvláštní pomůcku výpůjčka zvláštní pomůcky 29

30 Druhy průkazů zdravotně postižených TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) 30

31 Výhody pro zdravotně postižené TP - vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích, přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání ZTP výhody ze skupiny TP + bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob, sleva 75% ve vlakové a autobusové přepravě ZTP/P - výhody ze skupiny ZTP + bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky, bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá 31

32 Výdaje na dávky sociální péče Zdroj: MPSV 32

33 Zdroje KREBS, Vojtěch, et al. Sociální politika. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy 1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy Každý, kdo se chce podrobněji zabývat právy zdravotně postižených osob, musí si nejprve

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKOU PRO PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKOU PRO PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU PRŮVODCE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKOU PRO PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Hana Potměšilová Zmeny v sociálním systému od 2012 Od roku 2012 dochází k výrazným změnám v sociálním systému České republiky. Veškeré

Více