Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě"

Transkript

1 Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního poradenství = pracovník odborného sociálního poradenství, přicházející do kontaktu s uživatelem sociální služby odborné sociální poradenství s cílem naplnit jeho zakázku Zájemce = osoba se zájmem využívat sociální službu odborné sociální poradenství

2 a) Informace o službě odborné sociální poradenství Co je odborné sociální poradenství? Odborné sociální poradenství je forma pomoci, kterou zajišťuje pracovník odborného sociálního poradenství ambulantní či terénní formou. Ten je povinen poskytnout pro každého klienta takový rozsah služeb, který by odpovídal jeho potřebám a rozsahu jeho postižení. Pracovník našeho Občanského sdružení LOGO pomáhá v rámci odborného sociálního poradenství zprostředkovávat kontakty se společenským prostředím, zprostředkovávat navazující služby. Pomáháme při vyřizování běžných záležitostí, informujeme ohledně sociálních a jiných příspěvků (např. příspěvek na péči), apod. Poradce odborného sociálního poradenství úzce spolupracuje s institucemi, které poskytují sociální pomoc v různých oblastech (např. ve finanční či bytové problematice klienta s ohledem na jeho rodinnou i sociální situaci, s úřady práce, s Magistrátem města Brna, apod.) Co je cílem a posláním odborného sociálního poradenství? Posláním odborného sociálního poradenství je pomoc při zvládání nepříznivé sociální situace, do které se osoby postižené závažnými poruchami komunikace a/nebo hybnosti dostávají. Cíle odborného sociálního poradenství Klientovi zprostředkován kontakt s jinou organizací. Klient získal dostatečné informace v oblasti příspěvků a jejich nároků. Klientovi je poskytnuta pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. vyplňování formulářů, doprovázení na úřady). Klientovi se podařilo znovuzačlenění do sociálního prostředí. Informujeme klienta o vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůckách, případně o specializovaných institucích, které se vhodným výběrem zabývají. Odborné poradenství v rámci komunikačních dovedností. Klient trpící poruchou řeči podpořen při začlenění do vzdělávacího systému nebo na trh práce.

3 Kdo spadá do cílové skupiny odborné sociální poradenství? Cílovou skupinou klientů pro odborné sociální poradenství jsou osoby s jiným zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením. Konkrétně naše Občanské sdružení LOGO podává odborné sociální poradenství osobám s poruchami komunikace a/nebo hybnosti. Samozřejmě, že neodmítáme i klienty, kteří nespadají do naší cílové skupiny, s tím, že takové odborné sociální poradenství je pojímáno jako jednorázové. V takových případech odkazujeme na jiné organizace, do které by tento klient mohl spadat. Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1-6 let) mladší děti (7 10 let) starší děti (11 15 let) dorost (16 18 let) mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Patří zde: Děti postižené závažnými poruchami komunikace v kombinaci s duševními poruchami a poruchami chování, které často selhávají při začleňování do kolektivu a při zvládání běžných povinností. Pomoc je směrována tak, aby se u dětí mohly rozvíjet komunikační schopnosti a další dovednosti a podařilo se jim překonat všechny problémy v začlenění do vzdělávacího systému. Dospívající a dospělí trpící závažnými poruchami plynulosti řeči nejčastěji koktavostí, osoby s často velmi dobrým vzděláním, schopnostmi a dovednostmi, kteří díky poruše komunikace nemohou najít adekvátní pracovní uplatnění, dostávají se do izolace, mají problémy s hledáním partnera a přátel; těžko se socializují. Osoby trpící poruchami komunikace v důsledku postižení mozku, které nezvládají základní denní činnosti, obsluhu své vlastní osoby, co se týče hygieny, stravování apod.

4 Často nemohou vyjádřit ani jednoduché pocity, přání a myšlenky. Jejich rodinní příslušníci s nimi nemohou komunikovat, dorozumět se s nimi. Bez intenzivního procvičování a práci s rodinou u postižených jedinců nemůže dojít ke zlepšování jejich stavu. Osoby se smyslovým postižením v kombinaci s poruchami komunikace - velmi vážně je postižena schopnost orientace v běžném životě a samostatnost a soběstačnost postižených osob. osoby postižené závažnými poruchami komunikace v kombinaci s duševními poruchami a poruchami chování - jedná se o děti trpící zejména vývojovými poruchami řeči a poruchami sociálních funkcí Lidé produktivního věku - dospívající a dospělí po vážných úrazech hlavy zejména po autonehodách, úrazech při sportu (jízda na lyžích, na kole), kteří prožili mimořádně těžkou traumatizující událost a kteří se bez sociální pomoci nejsou schopni začlenit zpět do společnosti, nemohou se zařadit na otevřený trh práce, potřebují naučit potřebným dovednostem, komunikačním i sociálním. Dospělí po cévních mozkových příhodách, kteří potřebují pomoci při nácviku základních sociálních a komunikačních dovedností, zvládání běžných denních aktivit, nácviku samostatnosti, navazování sociálních kontaktů. Rodiče dětí ohrožených rozvojem řečových poruch, opožděným řečovým vývojem - nutná podpora rodičů při výchově jejich dětí a zvládání péče o postiženého potomka. Rodinní příslušníci osob postižených poruchami komunikace, potřebují podporu a průběžné vedení, jak účinně zvládat situaci postižení svého rodinného příslušníka. Pořádáme pro ně semináře, jak procvičovat v domácím prostředí, naši pracovníci je proškolují v používání vhodných terapeutických pomůcek, které jim usnadní práci s postiženým členem rodiny..

5 Kde a kdy je naše služba poskytována? Ambulantní forma probíhá v prostorách Soukromé kliniky LOGO, Vsetínská 20, Brno, a v detašovaném pracovišti Občanského sdružení LOGO, Renneská třída 45, Brno, kam klient dochází. Terénní forma je poskytována v přirozeném domácím prostředí klienta nebo ve veřejné instituci, kam si přeje klient, abychom jej doprovodili. Sociální pracovnice/ík Občanského sdružení LOGO je za normálního provozu přítomen na detašovaném pracovišti od pondělí do čtvrtka v době 7:30 17:30 a v pátek 7:30 16:00. V tuto dobu mohou klienti docházet do sdružení. Může se stát, že sociální pracovnice/ík bude mít v tuto dobu jednání s jiným klientem. Z tohoto důvodu je vhodné se objednat telefonicky, případně zaslat s možným problémem klienta. Ostatní poradci odborného sociálního poradenství jsou přítomni dle domluvy s klientem v rámci otvírací doby (viz. výše). (okamžitá kapacita jsou 2 klienti u ambulantní formy, pro terénní formu 1 klient). Telefonní číslo na sociální pracovnice/íky je: , Jakými zásadami se řídíme při poskytování služby odborné sociální poradenství? a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: poskytování obecných i speciálních informací, o které má uživatel aktuální zájem podpora k individuálnímu rozvoji uživatele konzultace k problematice komunikačních dovedností b) podpora interakce s okolím: poradce podporuje a zlepšuje konkrétními způsoby a názorným příkladem interakci mezi uživatelem a okolím; rozvoj komunikace a sebeprezentace osvojení si asertivního chování podpora při začlenění do vzdělávacích systémů a na trh práce

6 Jak je poskytování služby zahájeno a jak probíhá? Zájemce o naši službu nás může kontaktovat telefonicky, písemně nebo osobně na adrese Občanského sdružení LOGO. První kontakt probíhá většinou prostřednictvím telefonu nebo u. Často nás kontaktuje klient sám, eventuálně další osoba zainteresovaná do klientovy problematiky, např. lékař nebo rodinný příslušník. V případě, že první kontakt se zájemcem probíhá telefonicky nebo em jsou mu poskytnuty základní informace o poskytovaných službách Občanského sdružení LOGO a jejích podmínkách. Dále je klient pozván na osobní schůzku. Na první schůzce jsou podány konkrétnější a podrobnější informace o poskytované službě a jejich podmínkách. Zájemce s poradcem odborného sociálního poradenství vyplní formulář Zápis o jednání se zájemcem o sociální službu odborné sociální poradenství. Pokud zájemce nespadá do cílové skupiny nebo hledá službu, kterou naše občanské sdružení neposkytuje, předá mu pracovník odborného sociálního poradenství kontakty na jiné organizace, které poskytují požadovanou službu pro danou cílovou skupinu. Domluví-li se na krátkodobé spolupráci (do 3 schůzek), je proveden pouze písemný zápis a pracovník zapíše zájemce do evidenčního archu pro odborné sociální poradenství. Pokud poradce sociální služby po konzultaci se zájemcem vyhodnotí, že je zájemce vhodným klientem této služby (viz. cílová skupina) a zájemce má pocit, že by mu tato služba mohla být prospěšná (dlouhodobá spolupráce), předává poradce sociální služby zájemci Smlouvu o poskytování sociální služby k jejímu prostudování, případné konzultaci a k podpisu. V některých případech dochází k prostudování smlouvy hned na první schůzce (poradce vysvětlí všechny části smlouvy a přidružené předpisy). Zájemci je vždy nabídnuta možnost vzít si smlouvu domů k prostudování. Obě strany se pak dohodnou na termínu další návštěvy. Pokud smlouva byla uzavřena na první schůzce, poradce po konzultaci s klientem dle jeho potřeb a přání nastaví nejbližší kroky v rámci odborného sociálního poradenství. Ukáže-li se, že je potřeba po 3 schůzkách přidat další, je klientovi nabídnuta možnost uzavřít smlouvu. U každého klienta je to velmi individuální. Následuje vypracování individuálního plánu práce v sociálních službách (IP) pro konkrétního klienta. Na sestavování tohoto plánu se podílí, jak klíčový poradce pro odborné sociální poradenství, tak sám klient.

7 Kdy (za jakých podmínek) je služba s klientem ukončena? 1. Smluvní vztah založený smlouvou může zaniknout: - písemnou dohodou obou smluvních stran; - zánikem poskytovatele; - vypršením smlouvy; - úmrtím uživatele. 2. Tuto smlouvu je oprávněn vypovědět: a) uživatel i bez udání důvodu; a to okamžitě, mailem nebo písemně doručit na adresu OS LOGO; b) poskytovatel v těchto případech: - při změně zdravotního stavu uživatele sociální služby, pokud již neodpovídá cílové skupině, písemnou výpovědí; - při nedodržení povinností uživatele podle článku VII, odst. 2., písemnou výpovědí; - při hrubém porušení vnitřních pravidel pro poskytování sociální služby odborné sociální poradenství, a to okamžitě, písemnou výpovědí. 3. Výpovědní lhůta je ze strany poskytovatele sjednána smluvními stranami na dva měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. straně. Na koho se mohu obrátit v případě, že mám zájem službu využívat? Klienti se mohou obrátit na sociální pracovnice Občanského sdružení LOGO Mgr. Hanu Jelínkovou a Mgr. Bc. Andreu Růžičkovou. Kontaktovat je můžete následujícím způsobem: Mgr. Hana Jelínková tel.: , Mgr. Bc. Andrea Růžičková tel.: ,

8 Revize č. 3 proběhla: v Brně dne Zpracoval: Schválil: Jméno: Mgr. Bc. Andrea Růžičková Ing. Tomáš Ostrý Funkce: Sociální pracovnice Předseda rady sdružení Podpis: Seznámení zaměstnanců s revizí č. 3 Standardu č. 12 Jméno a příjmení Datum Podpis

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH

STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává publikace, jejímž účelem je usnadnit Vám orientaci v systému sociálních služeb, který doznal z důvodu přijetí nového

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více