Využití analýzy odchylek při hodnocení ziskovosti finančních institucí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití analýzy odchylek při hodnocení ziskovosti finančních institucí"

Transkript

1 5. meznárodní konference Řízení modelování fnnčních rzk Ostrv VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, ktedr Fnncí září 2010 Využtí nlýzy odchylek př hodnocení zskovost fnnčních nsttucí Dn Foršková, Dgmr Rchtrová 1 Abstrkt Cílem příspěvku je ověřt využtí nlýzy odchylek zvoleného zskového krtér u fnnčních nsttucí. V příspěvku bude nejprve defnován ukztel ROE jeho význm př hodnocení bnk. Dále bude proveden pyrmdový rozkld tohoto ukztele objsněny metody nlýzy odchylek. V plkční část bude pomocí funkconální metody proveden nlýz odchylek ukztele ROE vybrné fnnční nsttuce. V závěru bude provedeno zhodnocení vlvů dílčích ukztelů n vrcholový ukztel ROE. Klíčová slov Hodnocení bnk, rentblt vlstního kptálu, pyrmdový rozkld, nlýz odchylek 1. Úvod Bnk jko jeden z nejvýznmnějších druhů fnnčních zprostředkovtelů ptří rovněž k podnktelským subjektům, které jsou zkládány z účelem zsku, le ke své čnnost musí získt bnkovní lcenc. Hospodření bnk je zcel specfcké rozdílné oprot jným podnktelským subjektům. Většn zdrojů, které bnk používá ke své podnktelské čnnost, je tvořen czím zdroj. Proto n zložení bnky jsou stnoven přísnější krtér vstup do bnkovnctví je regulován ze strny centrálních bnk. Závzky bnky vlstní kptál je zchycen n psvní strně blnce n prvé strně je zchycen mjetek. Blnce bnky je zrcdlovým obrzem blnce jných podnktelských subjektů. Součástí vlstního kptálu je tké výše zsku, kterého bnk v uvedeném období dosáhl. Velkost tohoto zsku je rozhodující pro určení výnosnost vlstního kptálu (ROE). Cílem příspěvku je ověřt využtí nlýzy odchylek ukztele rentblty vlstního kptálu u vybrné fnnční nsttuce nlyzovt vlvy, které působí n změnu vrcholového ukztele ROE. 2. Hodnocení zskovost bnk Bnk jko podnktelský subjekt sestvuje výsledek hospodření, který je prezentován v blnc výkzu zsku ztráty. Mez hlvní čnnost bnky ptří přjímání vkldů, které jsou součást psv bnky, poskytování úvěrů, které se ncházejí v ktvech bnky, tvorb bezhotovostních peněz uskutečňování bezhotovostního pltebního styku, jež jsou součástí výkzu zsku ztráty. Všechny tyto čnnost mjí význmný dopd n úroveň zsku, npř. méně rzkové nvestce snžují výnos, neúměrné snížení reálné hodnoty ktv může vést k předlužení potížím bnky, krytí dlouhodobých pohledávek krátkodobým zdroj může ohrozt budoucí lkvdtu bnky. Cílem mngementu bnky je proto řízení ktv psv tk, 1 Ing. Dn Foršková,Ph.D., Ing. Dgmr Rchtrová, Ph.D., VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, Sokolská tříd 33, Ostrv, eml: vsb.cz, Tento příspěvek vznkl v rámc řešení projektu podporovného Grntovou genturou České republky č. 402/08/1234.

2 5. meznárodní konference Řízení modelování fnnčních rzk Ostrv VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, ktedr Fnncí září 2010 by bylo dosženo mmálního zsku př stávjící úrovn rzk. N tvorbu zsku má vlv celá řd fktorů, které můžeme rozdělt n ovlvntelné (orentce n určtou klentelu, tvorb portfol ktv td.) neovlvntelné (vývoj úrokových szeb n mezbnkovním trhu, nflce, konkurence trhu, legsltvní podmínky dlší). Zsk bnky je tké ovlvněn různým rzky, npř. úvěrovým, tržním, operčním obchodním, td. Hodnocení zskovost se provádí dvěm způsoby to globálně, př kterém se vyhodnocuje strtege lokce kptálu podle druhu rzk nebo lokálně, př kterém se ohodnocuje jednotlvý bnkovní produkt nebo obchod. 2.1 Výnosnost kptálu (Return on Equty, ROE) Cílem bnky, jko podnktelského subjektu, je tk jk u jných podnktelských subjektů generovt zsk kconáře bnky zjímá, jk mngement bnky dovede zhodnott svěřené prostředky. Pokud se sleduje jenom hodnot čstého zsku, bez uvedení všech souvslostí, tk nezískáme vypovídcí schopnost (npř. neumožňuje nám porovnání výsledku bnky v čse, n porovnání mez bnkm) o efektvtě dné fnnční nsttuce. K získání všech těchto nformcí potřebujeme získt hodnoty ukztelů ROE výnosnost kptálu (Return on Equty) ROA- výnosnost ktv (Return on Assets). Čsto se používjí ukztele ROEA (Return on Averge Equty) ROAA (Return on Averge Assets). ROE se v bnce vypočítá jko podíl zsku po zdnění ke kptálu bnky pro kconáře tento ukztel vypovídá o tom, jk zhodnotl svoj nvestc vzhledem k podstoupenému rzku tkto vypočtenou hodnotu srovnávjí s lterntvním nvestčním příležtostm. Ukztel je nesouměřtelný s osttním bnkm, nelze ho použít n pro komprc bnk v odlšných ekonomkách. Hodnot ROE by měl být vyšší než výnos z dlouhodobých cenných ppírů. Tento ukztel v bnce nebere v úvhu spekulční fktor, tudíž se může stát, že bnk zvýší ROE tím, že zvýší svoj zdluženost. Proto je důležté zbývt se ukztelem ROA sledovt vzth mez ROE ROA, sledovt ob ukztele z pohledu vystvení se spekulčnímu rzku. EAT ROE =, (2.1) Equty kde EAT je čstý zsk Equty je vlstní kptál. 3. Anlýz odchylek Jedním z přístupů k nlýze odchylek je metod pyrmdového rozkldu. Pyrmdový rozkld umožňuje stnovt vzájemné vzby mez jednotlvým ukztel jko ucelenou soustvu dentfkovt tk vlv dílčích čntelů n vrcholový ukztel. Souvslost mez vrcholovým ukztelem dílčím ukztel lze vyjádřt pomocí funkce = f ( 1, 2 n ), která umožňuje kvntfkovt míru vlvu dílčích ukztelů jko příčnných fktorů n změnu zvoleného vrcholového ukztele. Odchylku vrcholového ukztele lze vyjádřt jko součet odchylek vybrných dílčích ukztelů, y =, (3.1) kde je nlyzovný ukztel, vysvětlující ukztel, y je přírůstek vlvu nlyzovného ukztele, je dílčí je vlv dílčího ukztele n nlyzovný ukztel. Změny hodnot ukztelů mohou být vyjádřeny pomocí reltvních bsolutních odchylek. Absolutní odchylk: =, (3.2) bs 1 0

3 5. meznárodní konference Řízení modelování fnnčních rzk Ostrv VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, ktedr Fnncí září reltvní odchylk: =. (3.3) rel 0 Pro rozkld se využívjí zprvdl dvě zákldní vzby, dtvní vzb, pokud = = n, (3.4) multplktvní vzb, je-l = =..., (3.5) n výjmečně se vyskytují eponencální vzby, j j n = 1 = 1. (3.6) Př dtvních vzbách jsou přímo souměřtelné bsolutní rozdíly čntelů. Vyčíslení vlvů je pro všechny metody stejné celková změn je rozdělen podle poměru změny ukztele k celkové změně ukztelů, = y, (3.7) přtom,0, resp. =., 1,0 je hodnot ukztele v době výchozí (nde 0) následné (nde 1),,1 Podle toho, jk je řešen multplktvní vzb, se rozlšují čtyř metody: metod postupných změn, metod rozkldu se zbytkem, logrtmcká metod rozkldu, funkconální metod rozkldu, jejch odvození lze njít npříkld v Zmeškl kol. (2004), Dluhošová (2008). U metody postupných změn je celková odchylk rozdělen mez dílčí vlvy. Obecně lze vlvy dílčích ukztelů vyčíslt pro jkoukolv řdu jko, y = j,0 j,1.. (3.8) j j Předností této metody je jednoduchost výpočtu bezezbytkový rozkld. Nevýhodou metody je, že velkost vlvů jednotlvých ukztelů je závslá n pořdí ukztelů. Pro svoj jednoduchost je tto metod v pr čsto využíván, le je vždy nutno zchovávt metodku pořdí ukztelů př různých nlýzách. Výhodou metody rozkldu se zbytkem je, že výsledky nejsou ovlvněny pořdím ukztelů. Problémem je estence zbytkové složky (R), kterou nelze jednoznčně nterpretovt přřdt jednotlvým vlvům. Metod je použtelná př výskytu mlého zbytku. Obecně pro lbovolný počet dílčích ukztelů lze vlv dného fktoru vyjádřt tkto, y R = j,0 +. (3.9) n j Logrtmcká metod je zložen n spojtém výnosu slouží k postžení vlvů změny dílčích ukztelů n změnu klíčového prmetru. Vlvy jednotlvých ukztelů jsou vyjádřeny následovně, ln I = y, (3.10) ln I kde 1 I = 0,1 I = jsou ndey nlyzovného dílčích ukztelů.,0

4 5. meznárodní konference Řízení modelování fnnčních rzk Ostrv VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, ktedr Fnncí září 2010 Výhodou metody je, že se mohou zkoumt vlvy dílčích ukztelů př součsné změně osttních vysvětlujících ukztelů, dále př rozkldu nevznká zbytek význm jednotlvých ukztelů není ovlvněn jejch pořdím. Jelkož se prcuje s logrtmem ndeu změny vysvětlujících ukztelů, musí být nde kldný. U funkconální metody se prcuje oprot logrtmcké metodě s dskrétním výnosy. Výhody jsou shodné s logrtmckou metodou, nvíc je odstrněn problém záporných ndeů ukztelů. Pro součn dvou dílčích ukztelů lze vlvy funkconální metody vyjádřt tkto, = 1 2, (3.11) 1 1 = R,, 1 + R 1 R 1 y 2 (3.12) R = R,, 2 + R 2 R 2 y 1 (3.13) R 2 kde R = je dskrétní výnos ukztele, R = je dskrétní výnos ukztele. 0,0 Obecně lze vlvy určt dle vzthu (3.14), = R R R R R R R y + + j + j k + j k m (3.14) R j 2 j k 3 j k m 4 k j k> j m> k Funkconální metodu lze povžovt z zobecněný přístup k pyrmdovým rozkldům, protože jednk odstrňuje problém záporných ndeů ukztelů není ctlvá n pořdí čntelů ve výpočtu. Dá se ukázt, že pro kldné ndey jsou rozkldy blízké logrtmcké metodě. Pro dv prvky dává funkconální metod metod rozkldu s rovnoměrným rozdělením zbytků stejné výsledky, vz Zmeškl (2004). 3.1 Pyrmdový rozkld ROE Smyslem rozkldu je vyčíslt vlvy změn dílčích ukztelů n změnu vrcholového ukztele. Pyrmd názorně vysthuje postupné rozšřování počtu dílčích ukztelů v podrobnějších rozkldech. Výsledná hodnot ROEA je vyjádřená pomocí ukztele ROAA kptálového multplkátoru. EAT ROAA =, (3.15) A kde A jsou průměrná celková ktv. A Kptálový multplkátor =. (3.16) E. Pyrmdový rozkld ROEA je znázorněn n Obr Prvotní čntele pyrmdového rozkldu jsou zvýrzněny. Pro vyčíslení vlvů dílčích ukztelů lze použít jednu z metod nlýzy odchylek. S ohledem n to, že ndey mohou být záporné, je výhodnější použít funkconální metodu.

5 5. meznárodní konference Řízení modelování fnnčních rzk Ostrv VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, ktedr Fnncí září 2010 Obr. 3.1: Pyrmdový rozkld ROEA ROE kptálový multplkátor * ROA celková úroková mrže celková neoperční + celková operční mrže + - mrže celková dňová mrže čstá úroková mrže * ukztel výnosových ktv čstý úrokový spred + zsky (ztráty) z čísté úrokové pozce prům. szb úročených ktv - prům. szb čstá úroková pozce úročených psv vztžená n úročená * ktv Zdroj: ZIEGLER, K. kol. Fnnční řízení bnk, str. 8. prům. szb úročených psv 4. Aplkční část V této část příspěvku bude proveden pyrmdový rozkld rentblty vlstního kptálu (ROEA) vybrné fnnční nsttuce z období let Pro rozkld ukztele ROEA bude použt funkconální metod. Anlýzou odchylek budou vysvětleny vlvy dílčích ukztelů, které působly n změnu ukztele ROEA v nlyzovném období. 4.1 Vstupní dt V Tb. 4.1 jsou uvedeny hodnoty zákldních položek rozvhy výkzu zsku ztráty z období let vybrné fnnční nsttuce. Jedná se o fnnční nsttuc, která působí n českém bnkovním trhu jž od roku 1924 ptří mez největší unverzální bnky (dle blnční sumy) v ČR neustále potvrzuje svoj fnnční sílu, stbltu důvěru klentů. Tb. 4.1:Vstupní dt (v ml. Kč) Položk Průměrná celková ktv Průměrný kptál Celkové úrokové výnosy Celkové úrokové nákldy Operční výnosy Operční nákldy Neoperční výnosy Neoperční nákldy Zsk po zdnění

6 5. meznárodní konference Řízení modelování fnnčních rzk Ostrv VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, ktedr Fnncí září Postup řešení Tb. 4.2:Hodnoty ukztele ROEA v jednotlvých letech Ukztel ROEA (%) 18,93 26,42 18,56 Z Tb. 4.2 je ptrné, že v roce 2008 došlo ke zvýšení ukztele ROEA o 7,49 % oprot roku V následujícím období všk ukztel zznmenl výrzný pokles to o 7,86 %. Pro hodnocení zskovost dné fnnční nsttuce je důležté změřt se n všechny ukztele, které ovlvňují hodnotu ROEA. Pro nlýzu vlvů těchto fktorů bude použt nlýz odchylek pro vyčíslení vlvů bude použt funkconální metod. N Obr. 4.1 je znázorněn rozkld ROEA v letech 2007/2008. Výsledky vlvů dílčích ukztelů jsou zchyceny v Tb Obr. 4.1: Pyrmdový rozkld ROEA funkconální metod 2007/2008 název ROEA , ,26420 rozdíl výnos 0, ,39545 bsolutní vlv 0,07487 kptálový multplkátor ROAA 14, ,68000 * 0, , , , , , , ,08671 celková úroková mrže celková operční mrže celková neoperční mrže celková dňová mrže 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01264 čstá úroková mrže ukztel výnosových ktv 0, ,04149 * 0, , , , , , , ,00530 čstý úrokový spred zsky (ztráty) z čísté úrokové pozce 0, , , , , , , , , ,00049 prům. szb prům. szb čstá úroková pozce prům. szb úročených ktv úročených psv vztžená n úročená úročených psv 0, , , , ,13140 ktv0,08462 * 0, , , , , , , , , , , , , ,00924

7 5. meznárodní konference Řízení modelování fnnčních rzk VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, ktedr Fnncí Ostrv září 2010 Tb. 4.3: Vlvy dílčích ukztelů - funkconální metod CELKEM 2007/2008 Ukztel Multplkátor Celková operční mrže Celková neoperční mrže Celková dňová mrže Ukztel výnosových ktv Průměrná szb úročených ktv Průměrná szb úročených psv Čstá úroková pozce vztžená n úročená ktv -1,184% 1,545% -3,933% 1,264% 0,530% 17,870% -7,632% -0,973% reltvní vlv pořdí reltvní vlv 7,4870% Z Tb. 4.3 je ptrné, že v nlyzovném období se výrzně mění vlvy dílčích ukztelů. V období 2007/2008 měl největší vlv n růst ROEA ukztel průměrné szby úročených ktv. Bnce ve sledovném období v náročně ekonomckém prostředí nrůstly klentské úvěrové obchody, které z rok 2008 vzrostly o 9 % dosáhly tk hodnoty 461,4 mld. Kč. Výsledkem těchto obchodů ů byl nárůst celkových úrokových výnosů, které dosáhly hodnoty ml. Kč v roce Jk dále vyplývá z tbulky, je zjímvé, že v roce 2008/2009 jž tento ukztel působl n pokles hodnoty ROEA, byť bnk opět mírně ě zvýšl své úvěrové portfolo o 2 %, le došlo ke snížení celkových úrokových výnosů v roce 2009 n hodnotu ml. Kč. Tento pokles (o ml. Kč) byl způsoben snížením tržních úrokových szeb, poklesem krátkodobé úrokové szby (vyjádřená průměrným rným 3M PRIBOR) v roce 2009 n 2,2 % ze 4,00 % v roce Dlším dílčím ím ukztelem, který ovlvnl nárůst hodnoty ROEA byl celková operční mrže. Vlv tohoto ukztele je po celé nlyzovné období stejný. V hodnocené fnnční nsttuc došlo ve sledovných letech k výrznému vzestupu operčních výnosů, které dosáhly v roce 2008 hodnoty ml. Kč v roce 2009 se zvýšly o 531 ml. Kč. Obr. 4.2: Velkost vlvů dílčích ukztelů funkconální metod 2008/2009 reltvní vlv pořdí -0,582% 4. 1,351% 2. -7,698% 8. -0,810% 5. -1,132% 6. -5,788% 7. 6,925% 1. -0,126% 3. -7,861% Dále došlo ke zvýšení nákldů n popltky provze, všk toto zvýšení nebylo tk výrzné, by byl tím ovlvněn ukztel celkové operční mrže. Je velm zjímvé, že dlším

8 5. meznárodní konference Řízení modelování fnnčních rzk Ostrv VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, ktedr Fnncí září 2010 ukztelem, který způsobl v období 2007/2008 nárůst ROEA, byl ukztel celkové dňové mrže, což může znčt, že bnk umí optmlzovt svoj dňovou povnnost tk, by výrzným způsobem nesnížl hodnotu ukztele výnosnost kptálu. V mezročním období 2008/2009 nopk tento ukztel působl negtvně způsobl pokles hodnoty ROEA. Dlším z ukztelů, který měl vlv n zvýšení hodnoty ROEA v 2007/2008 byl ukztel výnosových ktv, který se vypočítá podílem průměrných úročených ktv k průměrným celkovým ktvům. Nám zvolená bnk vykzuje vyšší podíl průměrných úročených ktv oprot průměrným úročeným psvům, což znmená, že má poztvní čstou úrokovou pozc. V období 2008/2009 se změnlo pořdí vlvu dílčích ukztelů n hodnotu ROEA. Kldně n hodnotu ROEA působly dv ukztele - průměrná szb úročených psv celková operční mrže. Osttní ukztele ovlvňovly hodnotu ROEA záporně. Největší kldný vlv n změnu hodnoty ROEA měl ukztel průměrná szb úročených psv, který je dán podílem celkových úrokových nákldů průměrných úročených psv. Vývoj tohoto ukztele byl ovlvněn tím, že bnk přes probíhjící krz dosáhl v roce 2009 objem prmárních vkldů ve výš 643,4 mld. Kč tím se bnk stl nezávslou n mezbnkovním zdrojích. Tento nárůst prmárních vkldů měl všk tké dopd n vyplácené úroky. Úrokové nákldy v roce 2009 dosáhly hodnoty ml. Kč, což je pokles o ml. Kč oprot roku N hodnotu ukztele má tké dopd struktur úročených psv. Dlším ukztelem, který poztvně ovlvnl hodnotu ROEA byl celková operční mrže. Pokles tohoto ukztele oprot období 2007/2008 může být způsoben tím, že došlo jen k neptrnému zvýšení hodnoty operčních výnosů, le k vyššímu zvýšení operčních nákldů. Průměrná celková ktv dosáhl hodnoty mld. Kč. N snížení hodnoty ROEA měl největší záporný vlv ukztel celková neoperční mrže, který vypovídá o tom, jk bnk dokáže efektvně zhodnott osttní neoperční příjmy, npř. příjmy z držení cenných ppírů fnnčních dervátů. 4.3 Výsledky zhodnocení Ukztel rentblty vlstního kptálu předstvuje klíčový ukztel pro hodnocení bnk. Rozkldem ukztele ROEA byly zjštěny vlvy dílčích ukztelů. Z provedené nlýzy jednoznčně vyplývá, že se ve sledovném období měnlo pořdí vlvů dílčích ukztelů. V letech 2007/2008 měl největší kldný vlv n růst ROEA ukztel průměrné szby úročených ktv, dále celková operční dňová mrže. Nopk největší záporný vlv měl ukztel průměrné szby úročených psv celková neoperční mrže. V letech 2008/2009 došlo k poklesu ROEA o 7,86 %. N tento pokles měl největší vlv ukztel celkové neoperční mrže průměrné szby úročených ktv. Ukztele průměrné szby úročených psv celkové operční mrže nopk kldně ovlvňovly vývoj ROEA. Anlýzou odchylek bylo tké zjštěno, že ukztel průměrná szb úročených ktv, který vypovídá o efektvnost ocenění ktv, předstvuje klíčový ukztel, který nejvýrzněj ovlvňovl vývoj ukztele výnosnost kptálu ROEA v nlyzovném období. 5. Závěr Příspěvek byl změřen n možnost využtí nlýzy odchylek př hodnocení zskovost fnnčních nsttucí. Hodnotícím krtérem byl stnoven ukztel výnosnost kptálu ROE vybrné fnnční nsttuce. V přípdě hodnocení efektvnost fnnčních nsttucí je nutno brát zřetel n konstrukc ukztelů, které jsou odlšné od nefnnčních nsttucí. Ukztel ROE je stnoven jko součn kptálového multplkátoru ROA. Pro nlýzu zskovost je důležté sledovt nejen velkost ukztele v čse, le tké je nutno provést nlýzu odchylek, která zjšťuje, jk dílčí ukztele ovlvňují vrcholový ukztel. Pro objsnění změn ukztele ROE v období let byl použt nlýz odchylek ukztele ROE. Pro nlýzu byl použt funkconální metod, kterou lze povžovt z zobecněný přístup k nlýze odchylek.

9 5. meznárodní konference Řízení modelování fnnčních rzk Ostrv VŠB-TU Ostrv, Ekonomcká fkult, ktedr Fnncí září 2010 Z provedené nlýzy jednoznčně vyplývá, že pro hodnocení výkonnost bnk je vhodné dný ukztel zkoumt dynmcky ne pouze sttcky. Všechny ukztele jsou ovlvňovány nejen vntřním (npř. personální obszení bnky, mrketngová strtege, struktur bnkovních produktů, pod.), le vnějším fktory (vývoj HDP, nezměstnnost, vývoj nflce, stnovení úrokových szeb, td.). Ltertur [1] DLUHOŠOVÁ, D. Fnnční řízení rozhodování podnku. Prh: Ekopress, [2] DLUHOŠOVÁ, D. kol. Nové přístupy fnnční nástroje ve fnnčním rozhodování. Ostrv: VŠB - Techncká unverzt Ostrv, [3] KAŠPAROVSKÁ, V. kol. Řízení obchodních bnk. Prh: C.H.Beck, [4] RICHTAROVÁ, D. Anlýz odchylek krtér NPV př postudtu nvestc. Ostrv: VŠB TU Ostrv, [5] ZIEGLER, K. kol. Fnnční řízení bnk. Prh: Bnkovní nsttut vysoká škol, [6] ZMESKAL, Z. Fnnční modely. Ekopress Prh, [7] Internetové zdroje hodnocené fnnční nsttuce. [8] Výroční zprávy hodnocené fnnční nsttuce. Summry The m of ths pper s to pply methods of nfluence quntfcton on selected proftblty rto of fnncl nsttuton. Frst, return on equty rto wll be defned nd ts mportnce for bnk nsttutons evluton. Net, pyrmdl decomposton of ths rto wll be mde ncludng nfluence quntfcton. In the pplcton prt, nlyss wll be mde by pplyng functonl method of ROE rto of selected fnncl nsttuton. In the concluson, nfluences of ndctors on bsc rto wll be dscussed nd compred.

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

Comparison of functional and integral methods of pyramidal decomposition of financial performance indicators

Comparison of functional and integral methods of pyramidal decomposition of financial performance indicators 6 th Interntonl Scentc Conerence Mngng nd Modellng o nncl sks Ostrv VŠB-TU Ostrv cult o Economcsnnce Deprtment th th September Abstrct Comprson o unctonl nd ntegrl methods o prmdl decomposton o nncl perormnce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Příloha č. 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Příloha č. 4 - 20 - Příloh č. 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 395-0/06 n dendrochronologcké dtování předmětu Boží hrob, původem z nventáře frního kostel Všech svtých v Rožnově pod Rdhoštěm, okr. Vsetín Posudek s vyžádl: Vlšské

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Společné zátěžové testy ČNB a vybraných pojišťoven

Společné zátěžové testy ČNB a vybraných pojišťoven Společné zátěžové testy ČNB a vybraných pojšťoven Zátěžových testů se účastní tuzemské pojšťovny které dohromady představují přblžně 90 % pojstného trhu. Výpočty provádějí samotné pojšťovny dle metodky

Více

Neurčité výrazy

Neurčité výrazy .. Neurčité výrzy Předpokldy: Př. : Vypočti ity: ) d) ) d) neeistuje,, Zjímvé. Získli jsme čtyři nprosto rozdílné výsledky, přestože přímým doszením do všech výrzů získáme to smé: výrz může při výpočtu

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Příkld 22 : Kpcit rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Předpokládné znlosti: Elektrické pole mezi dvěm nbitými rovinmi Příkld 2 Kpcit kondenzátoru je

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH SOUSTAV Zákldním prmetrem kždé zobrzovcí soustvy je především její ohnisková vzdálenost. Existuje několik metod k jejímu určení le téměř všechny jsou ztíženy určitou nepřesností

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

( a, { } Intervaly. Předpoklady: , , , Problém zapíšeme snadno i výčtem: { 2;3; 4;5}?

( a, { } Intervaly. Předpoklady: , , , Problém zapíšeme snadno i výčtem: { 2;3; 4;5}? 1.3.8 Intervly Předpokldy: 010210, 010301, 010302, 010303 Problém Množinu A = { x Z;2 x 5} zpíšeme sndno i výčtem: { 2;3; 4;5} Jk zpst množinu B = { x R;2 x 5}? A =. Jde o nekonečně mnoho čísel (2, 5 všechno

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

VYNUCENÉ TORSNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÝCH HŘÍDELŮ

VYNUCENÉ TORSNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÝCH HŘÍDELŮ VYNUCENÉ TORSNÍ KITÁNÍ KLIKOVÝCH HŘÍDELŮ Vlstní torsní kmtání po čse vymí vlvem tlumení, není smo o sobě nebepečné. Perodcký proměnný kroutící moment v jednotlvých lomeních vybudí vynucené kmtání, které

Více

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009 Operátor trhu s elektřinou,.s. 186 00 Prh 8 Příloh č. 1 Smlouvy o zúčtování odchylek Smlouvy o přístupu n orgnizovný krátkodobý trh s elektřinou Smlouvy o přístupu n vyrovnávcí trh s regulční energií Smlouvy

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Attitudes and criterias of the financial decisionmaking under uncertainty

Attitudes and criterias of the financial decisionmaking under uncertainty 8 th Internatonal scentfc conference Fnancal management of frms and fnancal nsttutons Ostrava VŠB-TU Ostrava, faculty of economcs,fnance department 6 th 7 th September 2011 Atttudes and crteras of the

Více

Laboratorní práce č.8 Úloha č. 7. Měření parametrů zobrazovacích soustav:

Laboratorní práce č.8 Úloha č. 7. Měření parametrů zobrazovacích soustav: Truhlář Michl 7.. 005 Lbortorní práce č.8 Úloh č. 7 Měření prmetrů zobrzovcích soustv: T = ϕ = p = 3, C 7% 99,5kP Úkol: - Změřte ohniskovou vzdálenost tenké spojky přímou Besselovou metodou. - Změřte ohniskovou

Více

PŘÍČNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VOZIDEL PŘI ANALÝZE SILNIČNÍ NEHODY

PŘÍČNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VOZIDEL PŘI ANALÝZE SILNIČNÍ NEHODY Ing. Albert Brdáč PŘÍČNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VOZIDEL PŘI ANALÝZE SILNIČNÍ NEHODY V příspěvku jsou prezentován výsledk disertční práce utor, zbývjící se nlýzou součsného stvu možností výpočtu čsu potřebného n příčné

Více

URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE

URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE Formulce: Nším cílem je určit přibližnou hodnotu určitého integrálu I() = () d, kde předpokládáme, že unkce je n intervlu, b integrovtelná. Poznámk: Geometrický význm integrálu I()

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Metody vícekriteriálního hodnocení variant a jejich využití při výběru produktu finanční instituce

Metody vícekriteriálního hodnocení variant a jejich využití při výběru produktu finanční instituce . meznárodní konference Řízení a modelování fnančních rzk Ostrava VŠB-TU Ostrava, Ekonomcká fakulta, katedra Fnancí 8. - 9. září 200 Metody vícekrterálního hodnocení varant a ech využtí př výběru produktu

Více

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát Třídící znak 2 1 1 1 2 5 6 0 I. Účel úředního sdělení Účelem tohoto úředního sdělení je nformovat

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2013 v celých tisících K. Fialková 23 5.465 11.353 1.803 4.041 1.027 1.126 1.514 1.704 2.552 1.082 1.170

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2013 v celých tisících K. Fialková 23 5.465 11.353 1.803 4.041 1.027 1.126 1.514 1.704 2.552 1.082 1.170 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

Hodnocení využití parku vozidel

Hodnocení využití parku vozidel Hodnocení využtí parku vozdel Všechna kolejová vozdla přdělená jednotlvým DKV (provozním jednotkám) tvoří bez ohledu na jejch okamžté použtí jejch nventární stav. Evdenční stav se skládá z vozdel vlastního

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení

Více

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ Abstrakt Martn Cupal 1 Prncp tvorby tržní ceny nemovtost je sce založen na tržní nabídce a poptávce, avšak tento trh je značně nedokonalý. Nejvíce ovlvňuje

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Zadání příkladů. Zadání:

Zadání příkladů. Zadání: Zdání příkldů Zdání: ) Popšte oblst vužtí plánovných expermentů ) Uveďte krtér optmlt plánů ) Co sou Hdmrdov mtce ké mí vlstnost? ) Co sou. fktorové plán k e lze vužít? 5) Blok čtverce - oblst ech vužtí

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč ODDÍL I. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Oznčení Číslo řádku c Skutečnost v účetním odoí Sledovném 1 2 I. Tržy z prodej zoží O1 A Nákldy vynložené n prodné zoží O2 Ochodní mrže O3 II. Výkony

Více

Teoretický souhrn k 2. až 4. cvičení

Teoretický souhrn k 2. až 4. cvičení SYSTÉMOVÁ ANALÝZA A MODELOVÁNÍ Teoretcký souhrn k 2. ž 4. cvčení ZS 2009 / 200 . Vyezení zákldních poů.. Systé e Systé e účelově defnovná nožn prvků vze ez n, která spolu se svý vstupy výstupy vykzue ko

Více

= P1 + + DIV2 = DIV2 DIV DIV P DIV1 DIV. a 1+ P0 =

= P1 + + DIV2 = DIV2 DIV DIV P DIV1 DIV. a 1+ P0 = Obligce Finnční mngement Součsná hodnot obligcí kcií zákldní pojmy nominální hodnot kupóny dospělost typy s konstntním úokem s poměnným úokem s nulovým kupónem indexovné převoditelné Hotovostní tok obligce

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C 52. ročník mtemtické olympiády Úlohy školní kluzurní části I. kol ktegorie 1. Odtrhneme-li od libovolného lespoň dvojmístného přirozeného čísl číslici n místě jednotek, dostneme číslo o jednu číslici krtší.

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Zprováno v souldu s vyhláškou č. 00/00 S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky Ohodní firm neo jiný ke dni 3..03 AGRS,.s. IČ 7 8 68 Sídlo, ydliště neo místo podnikání

Více

Rozvaha (platná od )

Rozvaha (platná od ) Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb Rozvh (pltná od..06) v plném rozshu ke dni... 3.3.06 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t 7. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 7.. Řeš v R rovnice: ) 5 b) + c) 7 0 d) ( ) 0,5 ) 5 7 5 7 K { } c) 7 0 K d) ( ) b) + 0 + 0 K ( ) 5 0 5, 7 K { 5;7} Strtegie: potřebujeme zíkt tkový tvr rovnice, kd je n obou trnách

Více

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami:

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami: Truhlář Michl 3 005 Lbortorní práce č 6 Úloh č 5 p 99,8kP Měření odporu, indukčnosti vzájemné indukčnosti můstkovými metodmi: Úkol: Whetstoneovým mostem změřte hodnoty odporů dvou rezistorů, jejich sériového

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/2002 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY 1. Mezinárodní soustv jednotek SI Slovo fyzik je odvozeno z řeckého slov fysis, které znmená přírod. Abychom správně

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1 (Souřdnicové výpočty) 1 ročník bklářského studi studijní progrm G studijní obor G doc Ing Jromír Procházk CSc listopd 2015 1 Geodézie 1 přednášk č7 VÝPOČET SOUŘADNIC JEDNOHO

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

ZOBRAZOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO ZRCADLA

ZOBRAZOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO ZRCADLA OBRAOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO RCADLA vtšení optického zobrzení pedešlých kpitol již víme, že pi zobrzení okmi nebo kulovými zrcdly mohou vznikt zvtšené nebo zmenšené obrzy pedmt. Pro jejich mtemtický

Více

Matice. a B =...,...,...,...,..., prvků z tělesa T (tímto. Definice: Soubor A = ( a. ...,..., ra

Matice. a B =...,...,...,...,..., prvků z tělesa T (tímto. Definice: Soubor A = ( a. ...,..., ra Definice: Soubor A ( i j ) Mtice 11 12 1n 21 22 2n m 1 m2 prvků z těles T (tímto tělesem T bude v nší prxi nejčstěji těleso reálných čísel R resp těleso rcionálních čísel Q či těleso komplexních čísel

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Stvení sttik 1.ročník klářského studi Nosné stvení konstrukce Výpočet rekcí Reálné ztížení nosných stveních konstrukcí Prut geometrický popis vnější vzy nehynost silové ztížení složky rekcí Ktedr stvení

Více

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno Veletrh nápdů učitelů fyziky 18 Fyzik cyklist JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Ktedr fyziky, chemie odorného vzdělávání, Pedgogická fkult, Msrykov univerzit, Poříčí 7, 603 00 Brno Astrkt Jízdní kolo spojuje mnoho

Více

13. Exponenciální a logaritmická funkce

13. Exponenciální a logaritmická funkce @11 1. Eponenciální logritmická funkce Mocninná funkce je pro r libovolné nenulové reálné číslo dán předpisem f: y = r, r R, >0 Eponent r je konstnt je nezávisle proměnná. Definičním oborem jsou pouze

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

ROZVAHA (BILANCE) ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Varnsdorf

ROZVAHA (BILANCE) ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Varnsdorf Minimální závzný výčet informci vyhlášky č.500/2002 S. ^^le ROZVAHA (BILANE) ve zjednodušeném rozshu ke dni 31..2010 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc 16 Název sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Vrnsdorf

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Středomorvská gentur rozvoje

Více

II. kolo kategorie Z5

II. kolo kategorie Z5 II. kolo ktegorie Z5 Z5 II 1 Z prvé kpsy klhot jsem přendl 4 pětikoruny do levé kpsy z levé kpsy jsem přendl 16 dvoukorun do prvé kpsy. Teď mám v levé kpse o 13 korun méně než v prvé. Ve které kpse jsem

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015 Příloh k roční účetní závěrce z rok 2015 Čl. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Příkop 843/4 právní form: společnost s ručením omezeným IČO: 607 16 380 předmět činnosti: - specilizovný mloochod

Více

Zlatý řez nejen v matematice

Zlatý řez nejen v matematice Zltý řez nejen v mtemtice Zltý řez ve stereometrii In: Vlst Chmelíková (uthor): Zltý řez nejen v mtemtice. (Czech). Prh: Ktedr didktiky mtemtiky MFF UK, 009. pp. 67 77. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/400795

Více

STANOVENÍ POMĚRNÉ PLOŠNÉ DRSNOSTI POVRCHU

STANOVENÍ POMĚRNÉ PLOŠNÉ DRSNOSTI POVRCHU STAOVEÍ POMĚRÉ PLOŠÉ DRSOSTI POVRCHU J. Tesř, J. Kuneš ové technologie výzkumné centrum, Univerzitní 8, 06 4, Plzeň Ktedr fyziky, Fkult plikovných věd, Zápdočeská univerzit, Univerzitní, 06 4, Plzeň Abstrkt

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU AALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V IVESTIČÍM PROCESU Jří Marek ) ABSTRAKT Príspevek nformuje o uplatnene manažmentu rzka v nvestčnom procese. Uvádza príklad kalkulace rzka a analýzu jeho ctlvost. Kľúčové

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

MODEL IS-LM-BP.

MODEL IS-LM-BP. MODEL IS-LM-BP OBECNÁ FAKTA Krátké období: Nedochází ke změně cenové hladny r= Nevyužté kapacty v ekonomce pod potencálním produktem Úroková míra endogenní nepadá z nebes je určována v modelu Otevřená

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 5/22 S. ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.23 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Peníze. Historie vzniku peněz. Nabídka peněz. Funkce peněz. PŘEDNÁŠKA č. 9. Peníze. Trh peněz

Peníze. Historie vzniku peněz. Nabídka peněz. Funkce peněz. PŘEDNÁŠKA č. 9. Peníze. Trh peněz Peníze PŘEDNÁŠKA č. 9 Peníze Trh peněz 1 2 Hstore vznku peněz Peníze jsou zvláštním statkem, který zprostředkovává výměnu ost. statků a jsou všeobecným ekvvalentem Vlastnost peněz trvanlvost přenosnost

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více