Poslání služby Cíl služby Zásady služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslání služby Cíl služby Zásady služby"

Transkript

1

2 Poslání služby Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí uživatelů služby tak, aby byli schopni díky poskytnutým informacím řešit obtížné situace ve svém životě. Cíl služby Cílem poskytované služby je: seznámit uživatele služby s jeho právy a povinnostmi, zvýšit sociální a právní informovanost uživatelů služby, naučit uživatele služby orientovat se ve své životní situaci a znát možnosti řešení. Zásady služby Služba se řídí následujícími zásadami: pomoc reaguje na individuální životní situaci uživatelů služby, pomoc podporuje rozvoj samostatnosti uživatelů služby, uživatelé služby jsou motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování jejich nepříznivé životní situace, jsou dodržována základní lidská práva a svobody uživatelů, je zachovávána lidská důstojnost uživatelů služby, pomoc je bezplatná, odborná, diskrétní, anonymní.

3 5. Využil/a jste naši službu jednorázově opakovaně 6. Co by jste zlepšil/a při poskytování služby? 7. Které služby Vám zde chybí? Byl/a jste spokojen/a s přístupem sociální pracovnice poradny? Proč? 9. Byl/a jste spokojen/a s umístěním poradny? Proč? 10. Byl/a jste spokojen/a s provozní dobou poradny? Proč? 11. Doporučil/a byste tuto službu svým známým? 12. Místo pro Vaše připomínky, náměty apod. Okruh osob Služba je poskytována všem dospělým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nemohou si pomoci vlastními silami a to bez ohledu na rasu, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení nebo sexuální orientaci. Jedná se zejména o: osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, seniory. Poradenství nemůže být poskytnuto cizincům, kteří se nedorozumí česky nebo do poradny nepřijdou s tlumočníkem/překladatelem. Dále není poradenství poskytováno ve znakovém jazyce, s osobami se sluchovým postižením můžeme komunikovat pouze písemně. Přístup do poradny není bezbariérový, osobám na vozíčku lze poskytnout poradenství telefonicky či em, případně na veřejném místě v centru Znojma. Základní činnosti služby a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb, b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní

4 činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Pomůžeme vám například v oblastech bydlení (pomoc při hledání jiného bydlení) dluhové problematiky (dluhové poradenství, rodinný rozpočet, vyjednávání s věřiteli, průběh exekučního řízení vč. způsobů exekuce, insolvenční řízení tzv. osobní bankrot průběh, podmínky) práva (právní poradenství formou osobních a ových konzultací s právníkem; pomoc při sepisování návrhů, odvolání apod.) rodiny a mezilidských vztahů (manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, výživné) sociálního zabezpečení (sociální pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc) zaměstnání (pomoc při hledání vhodnějšího zaměstnání, při sepsání životopisu apod.) Vedení dokumentace o uživateli služby Zájemce o sociální službu je informován o možnosti službu využít anonymně. V případech, kdy není možné CENTRUM PORADENSTVÍ A POMOCI ZNOJMO Dotazník spokojenosti se službou Vážení uživatelé naší služby, touto cestou vás prosíme o vyplnění anonymního dotazníku, který nám pomůže zhodnotit kvalitu námi poskytované služby a napoví nám, co by se dalo zlepšit. Předem děkujeme za spolupráci a čas, který vyplněním dotazníku strávíte. 1. Kterou službu jste využil/a při řešení svého problému? Sociální poradenství (sociální dávky, bydlení, ) Právní poradenství (vztahy mezi manžely, výživné, zákoník práce, ) Dluhové poradenství Poradenství v oblasti zaměstnanosti Pomoc při vyřizování běžných záležitostí Jiné (uveďte): Pomohla Vám služba vyřešit Váš problém? 3. Jak jste spokojen/a s kvalitou poskytovaných služeb? zcela vůbec 4. Je něco, s čím jste byl/a nespokojen/a? Ano (uveďte s čím?), jsem zcela spokojen/a

5 KONTAKTNÍ ÚDAJE Provozní doba pondělí pátek 7:30 11:30 12:00-16:00 Adresa Oblastní charita Znojmo Centrum poradenství a pomoci Dolní Česká Znojmo Kontakty telefon: mobil: internet: zůstat v anonymitě, jsou údaje shromažďovány a zpracovávány v rozsahu nezbytně nutném pro poskytnutí služby. Uživatel služby podepisuje Souhlas se zpracováním osobních údajů. Sociální pracovnice zachází s osobními údaji uživatelů služby dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vždy jsou osobní údaje sociální pracovnicí požadovány v případech poskytování fakultativní služby, kterou je výdej potravin, ošacení, hygienických potřeb, úvěrových. Uživatelé služby mají právo nahlédnout do svého spisu za přítomnosti sociální pracovnice a po dohodě se sociální pracovnicí mohou požadovat výmaz či přepis záznamu nebo jeho kopii. Práva a povinnosti uživatelů služby Uživatel služby má právo: být informován o druhu služby, cílech, poslání, cílové skupině, provozní době, kapacitě a způsobu poskytování služby, na poskytnutí kvalitního odborného sociálního poradenství, právního poradenství, zůstat v anonymitě (pokud to povaha věci dovolí), očekávat a požadovat, že s ním bude jednáno v souladu s pravidly slušnosti a respektována jeho důstojnost, naplňována lidská a občanská práva, na zamezení střetům zájmů ze strany poskytovatele,

6 samostatně rozhodovat o plánování postupu při poskytování služby, volit jednotlivé kroky, případně spolupráci ukončit, i když není dosaženo dohodnutého cíle a požadovat vydání, nebo zlikvidování své dokumentace, nahlížet do své dokumentace, pořizovat si z ní poznámky či výpisky, podat stížnost na postup sociální pracovnice a to ústně nebo písemně, být informován o způsobu řešení svých podnětů nebo stížností, na ochranu osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, na soukromí při poskytování služby a důvěrnost sdělení, na respektování své jedinečnosti bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti, na informaci, kde jinde může jím požadovanou sociální službu získat. právní ochraně dětí. Poskytovatel sociálních služeb je povinen vždy sdělit, zda s osobou uzavřel smlouvu o poskytování sociální služby, dobu platnosti smlouvy, datum ukončení poskytování sociální služby, popřípadě výpovědní důvod, pokud byla smlouva vypovězena, a zhodnocení průběhu poskytování sociální služby.poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje pro rodiny s dětmi nebo pro děti sociální službu uvedenou v 37 odst. 3, 48, 52, 54, 57, 58, 60, 60a, 62, 65 nebo 69, je povinen, pokud nejde o případ uvedený v odstavci 1 nebo neposkytuje-li sociální službu anonymně, na písemnou žádost sdělit bezplatně orgánu sociálně-právní ochrany dětí a) zda osobě uvedené v žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytuje nebo poskytoval sociální službu, b) druh a formu poskytované sociální služby a dobu poskytování a c) zhodnocení průběhu poskytování sociální služby. Uživatel služby má povinnost: dodržovat Provozní řád poradny, jednat vůči pracovníkům poradny v souladu s pravidly slušnosti,

7 uvedené 30 denní lhůtě, upozorní na to uživatele služby a domluví se s ním individuálně. Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby může podat uživatel služby nebo jeho rodinný příslušník, případně jím zvolený zástupce. Mlčenlivost Sociální pracovnice poradny je povinna zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být osoby uvedené ve větě první zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.údaje týkající se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní zákon; jinak mohou tyto údaje sdělit jiným subjektům jen s písemným souhlasem osoby, které jsou poskytovány sociální služby. Sdělování údajů orgánu sociálně-právní ochrany dětí Poskytovatel sociálních služeb je povinen na písemnou žádost sdělit bezplatně orgánu sociálně-právní ochrany dětí údaje nezbytné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany týkající se osoby, které byla rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí uložena povinnost využít odbornou poradenskou pomoc podle zákona o sociálně- aktivně přistupovat k řešení své tíživé životní situace (tj. zapojit se do procesu řešení problému), respektovat soukromí při jednání s ostatními uživateli služby, nevnášet do zařízení žádný alkohol ani jiné omamné látky a rovněž je zde nepožívat; je-li uživatel pod vlivem alkoholu nebo jiných látek v takové míře, že to značně ztěžuje komunikaci, má sociální pracovnice právo poskytnutí služby odmítnout a uživatele ze zařízení vykázat. Postup při podávání stížností 1. Ústní stížnost V případě, že je uživatel služby nespokojen s jednáním sociální pracovnice poradny nebo se způsobem poskytnutí sociální služby, může svoji stížnost/připomínku podat ústně. Tato stížnost/podnět bude písemně zapsána do sešitu Stížnosti uživatelů služby. Pokud nebude možné stížnost/podnět vyřešit ihned, bude vyřízen/a do 30 dnů od přijetí a uživatel služby může být na své přání písemně informován o přijatých opatřeních. 2. Kniha přání a stížností Veškeré připomínky, přání nebo stížnosti na postup sociální pracovnice poradny ze strany uživatelů služby je možné zapsat do Knihy přání a stížností, která je vyvěšena na viditelném místě v prostorách před

8 poradnou. Písemné vyjádření zašle sociální pracovnice, společně s uvedením konzultanta odpovědi, uživateli do 30 dnů od obdržení stížnosti (je tedy vhodné/nutné, aby ke stížnosti uživatel služby uvedl i svoji adresu). 3. Projednání stížnosti se sociální pracovnicí poradny V případě připomínek ke kvalitě poskytovaných služeb nebo k jednání sociální pracovnice, je možné tyto připomínky sdělit ústně v sídle poradny sociální pracovnici, která je současně vedoucí poradny. Sociální pracovnice stížnost sepíše a uživatel služby ji podepíše. Pokud by došlo k situaci, kdy by uživatel služby stížnost odvolal, sociální pracovnice zaznamená do osobního spisu uživatele její odvolání a bude ji řešit jako připomínku. Odpověď nabídne uživateli při další návštěvě poradny nebo mu bude do 30 dnů od jejího přijetí zaslána písemně. V případě nepřítomnosti sociální pracovnice, je zastupující pracovník/ce povinnen dohodnout uživateli osobní jednání nejpozději do 7 dnů.uživatel může dále poslat stížnost na adresu poradny k rukám vedoucí písemně; lhůta pro vyřízení je rovněž do 30 dnů. 4. Stížnost k řediteli Oblastní charity Znojmo Není-li podnět uživatele uspokojivě vyřešen výše popsaným způsobem, může se obrátit na ředitele Oblastní charity Znojmo, Mgr. Evžena Adámka. K osobnímu rozhovoru se musí telefonicky nebo osobně objednat, tel.: nebo Stížnost k řediteli Diecézní charity Brno nebo ke zřizovateli Není-li uživatel spokojen ani v případě, že využil postup předcházejících bodů, je možné podat písemný podnět k řediteli Diecézní charity Brno Ing. Mgr. Oldřichu Haičmanovi, Kpt. Jaroše 9, Brno nebo ke zřizovateli, kterým je biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, Petrov 8, Brno. 6. Konzultace s nezávislým odborníkem Jestliže se nepodaří problém, který vznikl v souvislosti s poskytnutím služby vyřešit žádným z výše uvedených způsobů, je povinností sociální pracovnicí poradny na žádost uživatele zprostředkovat do 30 dnů konzultaci problému s nezávislým odborníkem na danou problematiku, na jehož osobě se obě strany shodly. V ČR se sledováním lidských práv zabývá Český helsinský výbor, Štefánikova 1, Praha 5, tel.: , , nebo Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, tel.: , V případě, že sociální pracovnice poradny ví, že podnět/stížnost/připomínka nebude vyřízena ve výše

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Otevírací doba Pondělí: Věznice Plzeň Úterý: 8:00 16:00 (1x měsíčně Věznice Horní

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Platná pro občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice a jeho samostatnou organizační jednotku Péče o duševní zdraví středisko Výměník Vypracoval:

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb POSLÁNÍM SLUŽBY KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných,

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Kontakt: Doléčovací centrum, P-centrum, spolek Lafayettova 47/9 779 00, Olomouc T) +420 585 221 983 http://www.p-centrum.cz info@p-centrum.cz DC P-centrum,

Více

PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace

PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace Pod Příkopem 4, 586 1 Jihlava, tel. 56738855, www. psychocentrum.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 8 Pracoviště:

Více