SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY"

Transkript

1 příspěvková organizace Máchova Humpolec telefon: , , E -mail: IČO SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Pan(í): nar.: rodné číslo: bydliště: (v textu této Smlouvy dále jen Klient ) zastoupený(á) opatrovníkem - jméno... ustanoveným rozhodnutím Okresního soudu v..., dne... trvale bytem... a 2. DOMOV DŮCHODCŮ, příspěvková organizace, Máchova 210, Humpolec, zastoupený ředitelem Milanem Cihlářem, (v textu této smlouvy dále jen Poskytovatel ) IČO: číslo účtu: číslo registrace: v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tuto smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory podle 49 cit. Zákona (dále jen Smlouva ) I. Druh sociální služby 1. Domov důchodců poskytuje pobytové služby občanům ve starobním a invalidním důchodu, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 2. Cílem služby je poskytovat kvalitní sociální, ošetřovatelské a lékařské služby v souladu s individuálními potřebami klienta a s ohledem na jeho občanská práva a lidskou důstojnost. Služba je poskytována v důstojných podmínkách za aktivní spolupráce se zřizovatelem zařízení a rodinou Klienta. 1

2 II. Předmět smlouvy 1. V rámci základních činností (viz.článek III. této smlouvy) se Poskytovatel zavazuje poskytovat Klientovi služby v závislosti na výsledku individuálního plánování a stupni závislosti. Nad rámec těchto činností si smí Klient s poskytovatelem smluvit ještě fakultativní služby (viz. článek IV. této smlouvy), jejichž obsah a rozsah Klient konkretizuje v průběhu poskytování služby a které jsou hrazeny zvlášť. 2. Klient se zavazuje za poskytování základních činností i fakultativních činností poskytovat úhradu. 3. Obě strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z článku VII. této smlouvy Osobní cíl (individualizováno) III. Základní činnosti 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi v Domově důchodců Humpolec a) ubytování b) stravování c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí i) zdravotní péči dle 36 Zákona 108/2006 Sb. a) Ubytování 1. Klientovi se poskytuje ubytování ve...pokoji Po dohodě s Poskytovatelem si může Klient vybavit pokoj vlastním drobným nábytkem. 2. Mimo pokoj může klient způsobem obvyklým užívat společně s ostatními Klienty v domově také: a) jídelnu b) společenskou místnost c) klubovnu d) společné hygienické a sociální zařízení e) zahradu a zahradní altán 3. Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení. 2

3 4. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Klienta spojených s užíváním těchto prostor. 5. Klient je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně, případné změny v uspořádání pokoje konzultuje s Poskytovatelem. b) Stravování 1. Klient žádá zajištění celodenního stravování. 2. Stravování probíhá podle předem zveřejněného jídelního lístku. 3. V případě potřeby zajistí Poskytovatel stravování podle dietního režimu Klienta. c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 3. Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh 4. Pomoc při podávání jídla a pití 5. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 3. Pomoc při použití WC e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob f) Sociálně terapeutické činnosti 1. Činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob g) Aktivizační činnosti 1. Volnočasové a zájmové aktivity, 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, 3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. i) Zdravotní péči dle 36 Zákona 106/ Ošetřovatelskou péči a rehabilitaci zajišťují kvalifikovaní pracovníci Domova. 2. Pokud se Klient nerozhodne jinak, může využívat služby lékaře Domova. S tím souvisí nutnost stát se klientem VZP. 3

4 3. Pokud klient nechce využívat služby lékaře Domova, zavazuje se poskytnout Domovu výpis ze své zdravotní dokumentace a smluvit si způsob poskytování lékařské péče, viz. Příloha č. 1. V tomto případě Domov poskytuje pouze akutní ošetření lékařem Domova nebo přivoláním RZP. Rozsah poskytované pomoci, péče a podpory se mění v souladu s potřebami a osobními cíli klienta dle pravidel individuálního plánování IV. Fakultativní činnosti 1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Klientovi následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v čl. III.: a) označení prádla b) telefonní hovory c) doprava Klienta nebo věci na označené místo, vč. zajištění nákupu d) stříhání, holení, kadeřnické služby e) další služby podle individuálních požadavků Klienta jen pokud je to ze strany Poskytovatele kapacitně a technicky možné. f) pedikúra 2. Ceník fakultativních služeb viz. Příloha č. 2 V. Místo a čas poskytování služby 1. Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se poskytuje v domově pro seniory provozovaném poskytovatelem v Humpolci, Sjednaná služba se poskytuje 24 hodin denně, celoročně a to každý den po dobu platnosti Smlouvy. VI. Výše úhrady a způsob jejího placení 1. Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce... denně, úhradu za stravu v částce 117,- Kč denně, tj. měsíční úhrada... Řád úhrady za pobyt a stravu je platný ke dni podpisu této smlouvy. Tato úhrada se může měnit v souvislosti na změně obecně platných právních předpisů, na vývoji cen, okolností, za kterých jsou služby poskytovány a na změnách kritérií. Změnu ve výši úhrad je Poskytovatel povinen Klientovi oznámit písemně, a to bez prodlení poté, kdy bude změna potřeby úhrady zjištěna. Navýšení úhrady musí být uživateli písemně zdůvodněno. Tato změna výše úhrady se nepovažuje za změnu Smlouvy. 2. Pokud by Klient v některém kalendářním měsíci neměl žádný příjem, úhradu za ubytování a stravu podle odst. 1 za tento měsíc Klient neplatí, tuto skutečnost ale musí Klient prokázat. 4

5 3. Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to od data nástupu. 4. Činnosti sjednané jako fakultativní ve čl. IV. se poskytují za úhradu skutečných nákladů těchto činností a s předpokládanou cenou bude Klient seznámen předem. Úhrada za fakultativní služby není součástí této smlouvy, klient tyto služby hradí v souladu s vnitřními předpisy Poskytovatele až po odebrání služby. 5. Klient se zavazuje a je povinen platit zálohově, a to do 15. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplaceno. 6. Klient se zavazuje zajistit s pomocí Poskytovatele platbu svého starobního nebo invalidního důchodu Hromadným převodem z České správy sociálního zabezpečení přímo na účet Poskytovatele č /0100 vedený u Komerční banky. Po odpočtu zálohové úhrady dle bodu 7. Bude zbytek důchodu vždy k 15. dni v kalendářním měsíci (výplatní termín důchodů v DD) vyplácen. (Individualizováno dalšími variantami ) 6b) Klient se zavazuje a je povinen nejpozději k 15. dni v kalendářním měsíci zaplatit úhradu za pobyt v DD v hotovosti přímo na pokladně DD. 6c) Klient se zavazuje a je povinen platit zálohovou úhradu podle článku 7. převodem na účet poskytovatele č /0100 vedený u Komerční banky. Úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele nejpozději do 15. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena. 6d) Klient se zavazuje a je povinen zaplatit za pobyt v DD nejpozději do 15. dne v měsíci prostřednictvím poštovní složenky. 7. Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Klientovi doručit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Klientovi v hotovosti nebo převodem na účet nejpozději ve lhůtě, ve které je povinen doručit vyúčtování tohoto přeplatku. a) Za neodebranou stravu náleží náhrada v hodnotě ceny surovin b) Platba za ubytování se nevrací c) Příspěvek na péči se nevrací d) Zásady vracení částek upravuje samostatná směrnice ředitele č.1/2007, která může podléhat změnám daných platnou legislativou. 8. Pokud by Klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se přiměřeně sníží. V tomto případě je povinen Klient předložit důchodový výměr. 5

6 V případě, že existuje osoba, která je ochotna částku doplatit, je možno ujednat s touto osobou doplacení částky, viz. Příloha č. 3 Ujednání o doplacení služby jinou osobou. 9. Poskytovatel je povinen předložit Klientovi jednou ročně vyúčtování úhrady, a to nejpozději do 15. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá. 10. Klient je povinen uhradit částku za pobyt vč. poměrné části příspěvku na péči, pokud byl již přiznán, tj...., - (ubytování + strava...,...- Kč + příspěvek na péči...,- Kč), a to nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce, v němž do Domova nastoupil. VII. Práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta Poskytovatel se zavazuje: 1. Jednat s klientem jako s rovnoprávným člověkem, respektovat jeho lidskou důstojnost, omezit zasahování do jeho lidských práv a posilovat sebevědomí uživatele a vědomí jeho lidské hodnoty. 2. Chránit osobní údaje Klienta v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2002 Sb. 3. Umožnit Klientovi zapojit se do společenského života v Domově i mimo něj, podporovat Klienta v kontaktu s rodinou. 4. Podporovat Klienta v udržení jeho soběstačnosti a nezávislosti a v uplatňování vlastní vůle. 5. Umožnit Klientovi účast na chodu Domova, respektovat jeho přání a řešit jeho stížnosti 6. Poskytovaná služba bude individuálně nastavená a bude probíhat v souladu s osobními cíli Klienta. 7. Chránit a respektovat osobní majetek klienta a zavádět taková opatření, aby byly minimalizovány možnosti vzniku škody na tomto majetku. Práva, povinnosti a závazky Klienta: 1. Klient prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem Domova důchodců Humpolec. Klient prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim porozuměl. Klient se zavazuje a je povinen Domácí řád dodržovat. Domácí řád je k dispozici u ředitele Domova důchodců i na jednotlivých odděleních u staničních sester. 2. Klient je poučen o způsobu individuálního plánování služby a zavazuje se účinně při plánování spolupracovat. Bere na vědomí, že nedostatečná spolupráce může být důvodem k ukončení pobytu v Domově. 3. Klient souhlasí se zjišťováním a shromažďováním osobních údajů pro účely sjednané sociální služby 4. V případě, že Klient nechce využívat služeb lékaře Domova, poskytne zařízení výpis ze své zdravotní dokumentace a smluví si způsob poskytování ošetřovatelské a zdravotnické služby, viz. Příloha č. 1 6

7 5. Klient se vybaví osobními věcmi a předměty denní potřeby dle přiloženého seznamu. 6. Klient nebude v Domově ani na veřejnosti negativně hovořit o jiných klientech Domova VIII. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1. Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Klientem činí 10 dní. Pobyt může být ukončen po vypořádání vzájemných závazků. 2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů: A. jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména a) zamlčení výše příjmu, viz. článek VI, bod 8 b) nezaplacení úhrady c) nedostatečná spolupráce při procesu plánování služby d) jestliže Klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z Domácího řádu Domova důchodců, zejména jestliže zvlášť hrubým způsobem naruší soužití uživatelů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména napadení jiného uživatele nebo pracovníka Poskytovatele, krádež, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného uživatele, nebo u pracovníka Poskytovatele. B. Klient byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestní čin. C. U Klienta došlo ke změně potřeb a Poskytovatel není schopen zajistit poskytování kvalitních služeb. 3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. A) až C) tohoto článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Klientovi doručena, pokud nebude dohodnut termín kratší. IX. Doba platnosti smlouvy 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednaná od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou se zkušební dobou šesti měsíců, během které smí být smlouva kdykoliv rozvázána dohodou. 3. Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. X. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 7

8 3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, s jejich vedením v dokumentaci a to včetně doby jejich archivace a skartace. V Humpolci dne... Podpis Klienta Podpis Poskytovatele Svědek (syn klientky pan XY )byl aktivně přítomni podpisu smlouvy a jednali v zájmu klienta. Lékař, MUDr. Magda Závodská, svým podpisem potvrzuje, že klient není zcela schopen porozumět obsahu smlouvy a je proto žádoucí přítomnost svědků při podpisu.. Podpis svědka... Podpis lékaře XI. Přílohy ke smlouvě (individualizováno) Příloha č. 1 Ujednání o zajištění lékařské péče (vztahuje se jen na klienty jiných lékařu než je náš) Příloha č. 2 Ceník fakultativních služeb (ten bude u všech smluv) Příloha č. 3 Ujednání o doplacení služby jinou osobou v případě, že klient nemá na plnou úhradu (vztahuje se jen na klienty, kteří nemají na plnou úhradu a existuje osoba ochotná službu doplatit) 8

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (í) XXXX, narozen

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory dle 91 a následně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, (dále jen Smlouva) uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY č... Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace Zřizovatel hlavní město Praha K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje IČO: 708 75 111 DIČ:

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

která bude uzavřená v den nástupu.

která bude uzavřená v den nástupu. SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, která bude uzavřená v den nástupu. dle Zákona

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb SMLOUVA o poskytování sociálních služeb mezi Diecézní charitou Plzeň,, K Nábřeží 14, 350 02 Cheb, Tel: 354 422 262, IČO: 4977403, zastoupenou na základě plné moci ředitele DCHP Mgr. Alenou Samuelovou,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více