Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem"

Transkript

1 Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen uživatel) celoroční pobytové služby dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všichni uživatelé Domova si musí být vědomi, že klidného, spokojeného a plného života bude dosaženo nejenom hmotným zabezpečením, ale i tím, že upraví své vzájemné vztahy na základě uvědomělé kázně, vzájemné pomoci a úcty, jakož i tím, že budou ochraňovat a šetřit majetek Domova a jeho uživatelů. Je proto třeba, aby dbali cti, vážnosti a dobré pověsti své i Domova a vyvarovali se všeho, co by narušovalo klidné soužití. K tomu přispěje dodržování předpisů tohoto Domácího řádu. Domácí řád je závazný pro všechny uživatele a zaměstnance Domova a pro návštěvy. I. Ubytování 1) Uživatel se po svém příchodu do Domova ubytuje na pokoji, který si podle možností vybral. Pokoj je vybrán ve spolupráci s vedoucí zdravotního úseku a sociální pracovnicí dle zdravotního stavu a soběstačnosti uživatele. Uživatel má při nástupu s sebou nezbytné vybavení osobní prádlo, obuv na ven a i do vnitřních prostor, hygienické potřeby (toaletní papír, žínky, ručníky, šampón, mýdlo, tělový krém, zubní kartáček a pastu popř. přípravek na čištění zubní protézy) a léky. Veškeré osobní prádlo je po příchodu do Domova vypráno a označeno jménem uživatele. Taktéž i věci zakoupené či přinesené v průběhu pobytu uživatele v Domově. Vlastní prádlo uživatele je evidováno ve hmotných depozitech a tato evidence se postupně aktualizuje (nákup, vyřazení). 2) Jde-li o manžele (druh-družka), mohou být ubytováni společně, pokud to dovolují prostorové podmínky Domova. 3) Pokoj je vybaven základním vybavením lůžko, noční stolek, skříň, křeslo a komoda. Pokoj je možno dovybavit si, po dohodě s personálem Domova, vlastním nábytkem. Je nutné, aby byl zachován bezproblémový přístup do pokoje pro zdravotní personál, manipulaci se zdravotnickými pomůckami, bezproblémový úklid a mytí oken,

2 bezproblémové provádění revizí a údržby elektrických rozvodů a komunikačního systému. V případě, že vlastní vybavení pokoje brání poskytování péče a pohybu po místnosti, vyhrazuje si Domov po předchozím upozornění uživatele, opatrovníka nebo rodinných příslušníků právo na odstranění přebytečného vybavení z místnosti. Je nutné, aby vybavení pokoje vlastním nábytkem a jeho rozmístění nezasahovalo do práv a zájmů spolubydlícího. Vlastní nábytek uživatele je evidován ve hmotných depozitech. Uživatel je povinen nahlásit i pořízení nové věci nebo likvidaci. O obojím se provede záznam. 4) Uživatel může mít na pokoji i vlastní elektrospotřebiče televize, DVD přehrávač, radiomagnetofon. U elektrospotřebičů je nutné zajistit revize v termínech dle platné legislativy. Revize zajišťuje Domov. Pokud elektrospotřebič nevyhovuje stavem, vyhrazuje si Domov právo, po předchozím upozornění uživatele, opatrovníka nebo rodinných příslušníků na odstranění tohoto elektrospotřebiče. Vlastní elektrospotřebič uživatele je evidován ve hmotných depozitech. Uživatel je povinen nahlásit i pořízení nové věci nebo likvidaci. O obojím se provede záznam. 5) Za užívání elektrospotřebičů (televizor a radiopřijímač) hradí uživatel poplatky dané zákonem sám. 6) Věci a vybavení, které si uživatel do Domova přinesl anebo si je pořídil během pobytu v Domově, zůstávají jeho majetkem. Věci a vybavení přidělené uživateli Domovem, zůstávají i nadále majetkem Domova. 7) Dle zdravotního a duševního stavu uživatele a po projednání s uživatelem, opatrovníkem nebo rodinným příslušníkem dostane uživatel klíč od pokoje. 8) Na pokojích je zákaz používání tepelných elektrospotřebičů. Dále je přísný zákaz manipulace a používání otevřeného ohně v celém areálu Domova, včetně kouření, mimo míst k tomu vyhrazených. Uživatel musí dodržovat stanovené protipožární a bezpečnostní opatření. 9) V Domově není možné přechovávat hygienicky závadné věci, střelné, bodné nebo sečné zbraně, věci vyvolávající odpor, zapáchající věci, šatstvo a osobní věci napadené škůdci, domácí zvířata. 10) Stěhování uživatele v Domově může být provedeno na základě zdravotního stavu, z organizačních důvodů nebo na vlastní žádost uživatele. Domov může uživatele přestěhovat na jiný pokoj pouze po předchozím projednání s uživatelem, po poradě s ředitelem Domova, vedoucí zdravotního úseku a sociální pracovnicí. 11) Uživatel je v rámci svých možností povinen udržovat na pokojích a ve společných prostorech Domova pořádek a čistotu srovnané věci ve skříních, úklid skříně, odpadky vyhazovat zásadně do odpadkových košů. Zakazuje se vyhazovat cokoliv z oken, balkónu nebo do záchodových mís.

3 II. Stravování 1) Strava v Domově je svým složením, množstvím i úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatele a je řízena nutričním standardem a dietním systémem Domova. 2) Jídla jsou připravována na základě předem zveřejněného jídelního lístku, který sestavuje stravovací komise a schvaluje smluvní lékař. Diety uživatelům předepisuje smluvní lékař. Domov si vyhrazuje právo na změnu jídelního lístku. 3) Jídla v Domově se podávají na společné jídelně, méně mobilním uživatelům na jídelnách umístěných v jednotlivých podlažích, eventuálně na pokojích uživatelů. Jídla se vydávají v době: snídaně: dopolední svačina: oběd: odpolední svačina: večeře: druhá večeře u diabetiků: od 8:00 do 9:00 hod. 10:00 hod. od 12:00 do 13:00 hod. 14:30 hod. od 17:30 do 18:30 hod. od 20:00 do 20:30 hod. 4) Odnášet jídla (s výjimkou dopolední a odpolední svačiny a druhé večeře u diabetiků), nádobí a příbory z jídelny do pokojů či jinam není dovoleno. Není dovoleno uchovávat na pokojích zbytky jídel, zvláště jídla podléhající rychlé zkáze. 5) Na každém patře jsou po celý den k dispozici nápoje (sladké a hořké). Uživateli, který potřebuje pomoc, zajistí podání nápojů službu konající obslužný personál. 6) Při plánovaném pobytu mimo Domov je povinen uživatel či opatrovník nahlásit tuto skutečnost službu konající sestře nebo sociální pracovnici minimálně 5 dní před plánovaným odchodem. V případě hospitalizace uživatele ve zdravotnickém zařízení odhlašuje stravu za uživatele službu konající personál. III. Trvalý pobyt 1) Uživatel je oprávněn zůstat přihlášen k trvalému pobytu v místě dřívějšího bydliště. Po dohodě s uživatelem, opatrovníkem nebo rodinným příslušníkem je možné uživatele přihlásit k trvalému pobytu na adresu Domova (Filipovská 582/20, Jiříkov). Výběr trvalého místa je výhradním rozhodnutím uživatele. 2) Uživatel může být k trvalému pobytu na adresu Domova přihlášen až po uplynutí zkušební doby, ta je 6 měsíců. 3) Přihlášení uživatele k trvalému pobytu na adresu Domova zajišťuje pouze pověřená pracovnice. 4) Pokud má uživatel občanský průkaz, zajistí pověřená pracovnice i výměnu tohoto dokladu.

4 IV. Úschova cenných a jiných věcí, výplata důchodu 1) Při nástupu nebo v průběhu pobytu v Domově může uživatel požádat pověřeného pracovníka o převzetí cenných věcí, vkladních knížek či peněžní hotovosti do úschovy Domova. 2) Při převzetí cenných věcí a vkladní knížky do úschovy vydá pověřený pracovník složní list, jeden výtisk náleží uživateli, druhý zůstává v úschově Domova. Předměty dané do úschovy budou vydané na žádost nebo při propuštění z Domova. Opětovné vydání potvrdí uživatel svým podpisem na předávacím protokolu. 3) Při převzetí finanční hotovosti vydá pověřený pracovník příjmový pokladní doklad. Při vydání hotovosti vydá pověřený pracovník výdajový pokladní doklad, který podepíše uživatel. Oba dva úkony se evidují na depozitních účtech jednotlivých uživatelů. 4) Za cenné věci, případně finanční hotovost, které nebyly předány do úschovy, Domov nezodpovídá. 5) Osobní věci si uživatel ukládá do uzamykatelné skříňky ve svém pokoji. 6) Výplata důchodu probíhá po odečtení úhrady za ubytování a stravu. Minimální zůstatek dle 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, musí činit 15% z důchodu. Výplatní den je určen na 15. den v kalendářním měsíci. Pokud tento den připadne na sobotu, je výplatním dnem pátek, pokud na neděli je výplatním dnem pondělí. Kapesné se eviduje na depozitním účtu uživatele. 7) Hospodaření s finančními prostředky se děje na základě souhlasu uživatele, opatrovníka, případně opatrovnického soudu. V. Zdravotní a ošetřovatelská péče 1) V Domově je poskytována zdravotní péče odpovídající zdravotnímu stavu uživatele. Zdravotní péči poskytuje praktický lékař (smluvní lékař), který zajišťuje i potřebná hygienická a protiepidemická opatření. Ordinační hodiny jsou stanoveny podle dohody s lékařem. Uživatel je povinen dodržovat léčebné postupy stanovené lékařem. 2) Při příchodu se nový uživatel podrobí vstupní lékařské prohlídce. Léky donesené s sebou odevzdá zdravotní sestře. Není dovoleno, aby příbuzní uživatele donášeli léky bez vědomí zdravotní sestry. 3) Léky jsou podávány odborně způsobilými pracovníky dle ordinace lékaře s nutnou kontrolou řádného užití léku. 4) Psychiatrická péče je zajištěna odborným lékařem.

5 5) Doplatky za léky a regulační poplatky si hradí uživatel z vlastních prostředků kapesného. VI. Osobní hygiena a hygiena prostředí 1) Podle míry aktuální soběstačnosti pečuje uživatel o osobní hygienu, o čistotu oblečení a obuvi, o pořádek na pokojích, ve skříních, nočních stolcích. Také udržuje pořádek ve všech místnostech a prostorách, které užívá společná jídelna, jídelna na jednotlivých podlažích, kulturní místnosti, místnosti určené pro aktivizační činnosti, chodby, zahrada, terasy. V případě, že to zdravotní stav uživatele nedovoluje, přebírá obslužný personál odpovědnost za čistotu šatstva, prádla a obuvi. 2) Uživatel je povinen dodržovat zásady osobní hygieny a hygieny v ubytovacích prostorách. K dodržování osobní hygieny patří i holení, stříhání vlasů, stříhání nehtů. Tyto služby zajišťuje Domov prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Každý uživatel se koupe podle potřeby. Vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, koupe se pod dozorem pracovníků přímé obslužné péče nebo zdravotní sestry a to podle stanoveného plánu péče, s přihlédnutím na přání a potřeby uživatele. 3) Osobní prádlo uživatele je vyměňováno dle potřeby. Praní, žehlení a opravu prádla obstarává správa Domova. Prádlo předává k vyprání přímý obslužný personál. Ložní prádlo je měněno dle potřeby, nejméně však 1x za 14 dní. 4) Zdravotní personál a pracovníci přímé obslužné péče dohlížejí na dodržování zásad osobní hygieny uživatele. 5) Není dovoleno, aby uživatel absencí nebo velkými intervaly při výkonu hygieny zasahoval do práv jiných uživatelů. 6) Zbytky jídel není dovoleno uživateli, jeho příbuzným a zaměstnancům odnášet z Domova. 7) Kouření ve všech místnostech (mimo místnosti k tomu určené) a na pokojích je zakázáno! VII. Návštěvy, doba klidu a uzamykání budovy 1) Návštěvy je možno přijímat každý den v týdnu a to v prostorách k tomu určených návštěvní místnosti, vstupní hala, čajové kuchyňky, terasy, pokoj uživatele, zahrada. 2) Návštěvy jsou povinny se zapsat do návštěvní knihy umístěné u sesterny v přízemí a poté se nahlásit personálu na daném podlaží. Doporučuje se návštěvám předem kontaktovat obslužný personál z důvodu přítomnosti uživatele v Domově (uživatel může být účastníkem různých akcí, lékařské vyšetření).

6 3) V době podávání jídla není možné přijímat návštěvy v prostorách, kde se jídlo vydává a které jsou určeny ke stravování uživatelů. 4) Návštěvy je možné přijímat od 10:00 do 17:00 hod. 5) Při mimořádných událostech (zákaz návštěv orgány HS, technické nebo bezpečností důvody) mohou být návštěvy dočasně zakázány. Doba nočního klidu je stanovena následovně: od 22:00 do 7:00 hod. Doba otevírání a zavírání objektu je stanovena následovně: od 5:30 do 19:30 hod. VIII. Vycházky 1) Odchod a příchod je uživatel povinen v zájmu své bezpečnosti a zdraví hlásit ošetřujícímu personálu. Doba vycházky nesmí překročit dobu nočního klidu, tj hod. Výjimku může povolit jen vedení Domova. 2) Vycházka uživatele se zdravotním handicapem je zajištěna doprovodem personálu. IX. Přechodný pobyt mimo Domov 1) Přechodný pobyt mimo Domov (k návštěvě příbuzných, dovolená apod.) je uživatel, opatrovník nebo rodinný příslušník, povinen oznámit obslužnému personálu ve směně (s dostatečným předstihem minimálně 5 dnů předem) a to i místo přechodného pobytu s udáním adresy a délky pobytu mimo Domov a kontaktní osoby (s telefonním číslem). Při nedodržení 5 denní lhůty se úhrada za stravu nevrací vyjma případu pobytu uživatele ve zdravotnickém zařízení. Před odchodem uživatel obdrží potřebné léky včetně dávkování na výše uvedenou dobu, kartu zdravotní pojišťovny, doklad totožnosti a finanční hotovost. X. Účast uživatelů na kulturním životě v Domově 1) Uživatelé se podle svých sil, schopností a zdravotního stavu podílejí na organizování společného života v Domově a přispívají tak ke zvýšení úrovně péče v Domově. 2) V Domově působí výbor obyvatel, zastupující zájmy uživatelů. Účelem výboru je zejména uspokojování potřeb uživatelů, ochrana jejich práv, integrace do společenského života, možnost ovlivnit kulturní a zájmovou činnost v Domově i mimo něj, řešení konfliktů, atd. Cílem je posílení práv a postavení uživatele Domova a zlepšení vzájemného soužití. Výbor se schází pravidelně každý měsíc se zástupci vedení Domova.

7 XI. Kulturní život a zájmová činnost, volnočasové aktivity 1) Domov poskytuje uživateli vedle zaopatření též příležitost ke kulturnímu životu a zájmovým aktivitám. Rozsah a druhy aktivit vycházejí z potřeb a požadavků uživatele, přičemž se vychází z jeho zdravotního stavu a co možná nejmenší míry rizika při těchto aktivitách. Rozhodnutí o náplni volného času a jeho rozvržení v denní době je výhradním rozhodnutím uživatele. 2) Na základě vyhodnocení potřeb uživatele jsou sestavovány plány aktivit. Plán volnočasových aktivit a informace o jejich konání zajišťují pracovnice sociální péče prostřednictvím Plánu volnočasových aktivit, který je připravován vždy týden dopředu. Dále je uživatel o aktivitách informován ústně pracovnicemi sociální péče a písemně na nástěnce u jídelny. Realizace plánů a akcí probíhá ve spolupráci s vedením Domova s přihlédnutím k provozním a technickým možnostem, jakož i finanční situaci uživatele. 3) Volnočasové aktivity probíhají v aktivizačních místnostech umístěných na 2. až 4. podlaží, v čajové kuchyňce a v terapeutické dílně na 2. podlaží. V maximální míře spolupracujeme s různými organizacemi a spolky, kde se rovněž realizuje zájmová a kulturní činnost. 4) Na každém podlaží je volně přístupná kulturní místnost, kde je umístěn televizor. 5) Uživatel je povinen při provádění akcí dodržovat pokyny doprovodného a obslužného personálu. 6) V prostorách Domova není možné vykonávat z důvodu rizika zranění, nákazy nebo poškození techniky volnočasové aktivity nebo pracovní terapii, při kterých je nutná odborná způsobilost, zvláštní znalosti technických a hygienických norem nebo zvláštní dovednosti při obsluze a manipulaci se zařízením. XII. Pracovní činnost uživatelů a sociální rehabilitace 1) Pracovní činnost je dobrovolná. Uživatel se může v Domově podle svých zájmů, potřeb, schopností a zdravotních možností zúčastnit drobných prací (výzdoba, úklid vlastního pokoje, stlaní, výpomoc na jednotlivých podlažích aj. v rámci udržení tělesné aktivity). 2) Individuální pracovní činnost uživatele je realizována v rámci stanoveného individuálního plánu. 3) Uživatel, podle zdravotního stavu, má možnost sociální a pracovní rehabilitace i mimo Domov, např. v Agentuře Pondělí v Rumburku. Cílem sociální rehabilitace a pracovní činnosti je v co největší míře integrovat uživatele do společnosti a běžného způsobu života.

8 1) Každý uživatel má právo si stěžovat. XIII. Stížnosti 2) Uživatel má možnost si stěžovat v případě nespokojenosti s poskytováním jakékoliv sociální služby pracovníkovi Domova, ke kterému má důvěru. Uživatel má možnost podat stížnost formou písemnou, ústní nebo vhodit stížnost do anonymní schránky, která je pravidelně kontrolována. 3) Na druhém podlaží u rehabilitace je na nástěnce k dispozici kontakt na nadřízené orgány a na ombudsmana. 4) Za podání stížností nelze stěžovatele trestat, veřejně se mu vysmívat či jinak znevažovat jeho důstojnost. 5) Všechny stížnosti jsou brány vážně a jsou projednány. 6) Stížnosti se vyřizují do 28 dní od podání. Uživatel, popřípadě opatrovník, je předem seznámen s postupem řešení stížnosti a formou odpovědi. 7) Stížnosti jsou řešeny vnitřními pravidly Domova. XIV. Odpovědnost uživatelů za způsobenou škodu a za svěřené věci 1) Uživatel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Domova nebo na majetku jiných uživatelů. 2) Jde-li o věci, které mu byly dány správou Domova k užívání odpovídá za jejich ztrátu a za šetrné zacházení s nimi. Ztrátu nebo poškození těchto věcí je povinen ihned ohlásit sestře nebo sociální pracovnici. 3) Věci přidělené Domovem nesmí uživatel darovat příbuzným ani známým a ani je znehodnocovat. 4) V případě ztráty, poškození, znehodnocení majetku Domova je uživatel povinen škodu nahradit. Vzniklá škoda bude posuzována komisí, která v zápise rozhodne o způsobu náhrady škody. XV. Pořádková opatření 1) Jestliže ředitel Domova, případně opatrovník, nemůže domluvou a přesvědčováním dosáhnout toho, aby se uživatel řídil zásadami dobrého soužití, zachovával vnitřní předpisy Domova a jde-li o věci, které jsou převedeny v čl. IX. uzavřené Smlouvy s uživatelem, může ředitel Domova podle tohoto článku postupovat.

9 Za závažné porušení pořádku a kázně je zejména považováno: - požívání alkoholu a návykových látek - kouření mimo vyhrazené prostory - vyvolávání neustálých hádek a konfliktů - neoprávněné napadání ošetřujícího personálu a uživatelů - hrubé a vulgární chování - krádeže věcí - poškozování majetku Domova. XVI. Závěrečná ustanovení 1) Kontrolu provádějí vedoucí úseků a ředitel. 2) Tento řád je závazný pro všechny zaměstnance a uživatele Domova. 3) Pověřený zaměstnanec Domova předá tento Domácí řád každému uživateli Domova při nástupu. Uživatel potvrdí převzetí Domácího řádu svým podpisem. 4) S tímto Domácím řádem je seznámen každý zaměstnanec při nástupu do pracovního poměru. 5) Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem a ruší Domácí řád ze dne Ing. Pavel Maleček ředitel

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010

D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010 D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010 Poslání, cíle a cílová skupina Posláním Domova Na Terasách Rataje je zajistit důstojné žití klientů se sníženou soběstačností v podmínkách blížích se běžnému způsobu

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Dodatek č. 1 Směrnice č. 2-2014 DOMOVNÍ ŘÁD ČL. 1. ÚVOD

Dodatek č. 1 Směrnice č. 2-2014 DOMOVNÍ ŘÁD ČL. 1. ÚVOD Dodatek č. 1 Směrnice č. 2-2014 DOMOVNÍ ŘÁD ČL. 1. ÚVOD Domovní řád je vydán v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění a zákonem O sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění. Domovní řád

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz Ředitel:

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb Příloha č. 1 Domácí průvodce odlehčovací služby Domácí průvodce vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a ze zřizovací listiny a organizačního řádu Domova Kytín schváleného

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře I. Působnost 1. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře (dále jen Vnitřní

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz D O M Á C Í Ř Á D Článek I. Úvodní ustanovení Domácí řád stanovuje pravidla pro život v DD Bystřany

Více

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, 739 14 IČ: 021 41 531 Domácí řád 1 I. Úvod 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově se zvláštním režimem,

Více

Domácí řád Domov se zvláštním režimem

Domácí řád Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov se zvláštním režimem Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Pozorka Tel.: +420 471 212 009, +420 777 66 55 59 E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz WWW: www.seniorcentrum-pohoda.cz

Více

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení Domácí řád DOZP Čl. 1 Základní ustanovení Tento Domácí řád DOZP je zpracován na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Domácí řád

Více

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese: S.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská 301 687 06 Velehrad telefon vrátnice: 572 433 070 e-mail: webové stránky: kopretina@ouss-uh.cz www.ssluh.cz vedoucí

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Čl. 1 Domácí řád Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců Jesenec, p. o. (v textu dále jen Domov ) a vychází

Více

Domácí řád Domova pro seniory Písečná

Domácí řád Domova pro seniory Písečná Domácí řád Domova pro seniory Písečná V Domově pro seniory Písečná (dále DpS Písečná) je obyvatelům poskytováno ubytování, strava, nezbytné služby a zdravotní péče. Spokojeného života v domově lze dosáhnout

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb S M L O U V A o poskytování sociálních služeb v Soukromém senior centrum Nechanice s.r.o. (v textu této smlouvy dále jen smlouva ) mezi 1. Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o., IČ: 28857089, DIČ: CZ28857089,

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Domácí řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni upravuje základní podmínky soužití obyvatelek domova a je závazný pro všechny obyvatelky,

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Háj

Průvodce pro zájemce o službu - Háj Průvodce pro zájemce o službu - Háj Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním nebo s mentálním

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Poskytovatel: Domov Kytín,

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č.

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec DOMÁCÍ ŘÁD Metodika č. 7 ÚVOD Zvláštní ambulantní péče v Žatci svými službami poskytuje péči a

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM Níže uvedeného dne, měsíce a roku pan (paní): nar. bydliště: v textu této smlouvy dále jen klient Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, 266

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

DOMOV BÍLÁ OPAVA DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA BÍLÁ OPAVA

DOMOV BÍLÁ OPAVA DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA BÍLÁ OPAVA DOMOV BÍLÁ OPAVA příspěvková organizace OPAVA, Rybářská 27 IČ: 00016772 --------------------------------------------------------- Předpis č. Ř 2/2011 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA BÍLÁ OPAVA OPAVA, říjen 2011 Ing.

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95. vydává s účinnosti od 1.1.2007

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95. vydává s účinnosti od 1.1.2007 Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95 vydává s účinnosti od 1.1.2007 DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Soběsuky Je závazným dokumentem zařízení, obsahuje zásady pro

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace, Jesenec 1, Jesenec D O M Á C Í Ř Á D

Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace, Jesenec 1, Jesenec D O M Á C Í Ř Á D Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace, Jesenec 1, 798 53 Jesenec D O M Á C Í Ř Á D 1 Čl. 1 Domácí řád Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců Jesenec,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-013-16 ze dne 22.8.2016 Provozní a ubytovací řád ubytovacího zařízení v budově na adrese Modřanská 1061, Praha 4 - Modřany Rada městské části

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více