Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem"

Transkript

1 Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen uživatel) celoroční pobytové služby dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všichni uživatelé Domova si musí být vědomi, že klidného, spokojeného a plného života bude dosaženo nejenom hmotným zabezpečením, ale i tím, že upraví své vzájemné vztahy na základě uvědomělé kázně, vzájemné pomoci a úcty, jakož i tím, že budou ochraňovat a šetřit majetek Domova a jeho uživatelů. Je proto třeba, aby dbali cti, vážnosti a dobré pověsti své i Domova a vyvarovali se všeho, co by narušovalo klidné soužití. K tomu přispěje dodržování předpisů tohoto Domácího řádu. Domácí řád je závazný pro všechny uživatele a zaměstnance Domova a pro návštěvy. I. Ubytování 1) Uživatel se po svém příchodu do Domova ubytuje na pokoji, který si podle možností vybral. Pokoj je vybrán ve spolupráci s vedoucí zdravotního úseku a sociální pracovnicí dle zdravotního stavu a soběstačnosti uživatele. Uživatel má při nástupu s sebou nezbytné vybavení osobní prádlo, obuv na ven a i do vnitřních prostor, hygienické potřeby (toaletní papír, žínky, ručníky, šampón, mýdlo, tělový krém, zubní kartáček a pastu popř. přípravek na čištění zubní protézy) a léky. Veškeré osobní prádlo je po příchodu do Domova vypráno a označeno jménem uživatele. Taktéž i věci zakoupené či přinesené v průběhu pobytu uživatele v Domově. Vlastní prádlo uživatele je evidováno ve hmotných depozitech a tato evidence se postupně aktualizuje (nákup, vyřazení). 2) Jde-li o manžele (druh-družka), mohou být ubytováni společně, pokud to dovolují prostorové podmínky Domova. 3) Pokoj je vybaven základním vybavením lůžko, noční stolek, skříň, křeslo a komoda. Pokoj je možno dovybavit si, po dohodě s personálem Domova, vlastním nábytkem. Je nutné, aby byl zachován bezproblémový přístup do pokoje pro zdravotní personál, manipulaci se zdravotnickými pomůckami, bezproblémový úklid a mytí oken,

2 bezproblémové provádění revizí a údržby elektrických rozvodů a komunikačního systému. V případě, že vlastní vybavení pokoje brání poskytování péče a pohybu po místnosti, vyhrazuje si Domov po předchozím upozornění uživatele, opatrovníka nebo rodinných příslušníků právo na odstranění přebytečného vybavení z místnosti. Je nutné, aby vybavení pokoje vlastním nábytkem a jeho rozmístění nezasahovalo do práv a zájmů spolubydlícího. Vlastní nábytek uživatele je evidován ve hmotných depozitech. Uživatel je povinen nahlásit i pořízení nové věci nebo likvidaci. O obojím se provede záznam. 4) Uživatel může mít na pokoji i vlastní elektrospotřebiče televize, DVD přehrávač, radiomagnetofon. U elektrospotřebičů je nutné zajistit revize v termínech dle platné legislativy. Revize zajišťuje Domov. Pokud elektrospotřebič nevyhovuje stavem, vyhrazuje si Domov právo, po předchozím upozornění uživatele, opatrovníka nebo rodinných příslušníků na odstranění tohoto elektrospotřebiče. Vlastní elektrospotřebič uživatele je evidován ve hmotných depozitech. Uživatel je povinen nahlásit i pořízení nové věci nebo likvidaci. O obojím se provede záznam. 5) Za užívání elektrospotřebičů (televizor a radiopřijímač) hradí uživatel poplatky dané zákonem sám. 6) Věci a vybavení, které si uživatel do Domova přinesl anebo si je pořídil během pobytu v Domově, zůstávají jeho majetkem. Věci a vybavení přidělené uživateli Domovem, zůstávají i nadále majetkem Domova. 7) Dle zdravotního a duševního stavu uživatele a po projednání s uživatelem, opatrovníkem nebo rodinným příslušníkem dostane uživatel klíč od pokoje. 8) Na pokojích je zákaz používání tepelných elektrospotřebičů. Dále je přísný zákaz manipulace a používání otevřeného ohně v celém areálu Domova, včetně kouření, mimo míst k tomu vyhrazených. Uživatel musí dodržovat stanovené protipožární a bezpečnostní opatření. 9) V Domově není možné přechovávat hygienicky závadné věci, střelné, bodné nebo sečné zbraně, věci vyvolávající odpor, zapáchající věci, šatstvo a osobní věci napadené škůdci, domácí zvířata. 10) Stěhování uživatele v Domově může být provedeno na základě zdravotního stavu, z organizačních důvodů nebo na vlastní žádost uživatele. Domov může uživatele přestěhovat na jiný pokoj pouze po předchozím projednání s uživatelem, po poradě s ředitelem Domova, vedoucí zdravotního úseku a sociální pracovnicí. 11) Uživatel je v rámci svých možností povinen udržovat na pokojích a ve společných prostorech Domova pořádek a čistotu srovnané věci ve skříních, úklid skříně, odpadky vyhazovat zásadně do odpadkových košů. Zakazuje se vyhazovat cokoliv z oken, balkónu nebo do záchodových mís.

3 II. Stravování 1) Strava v Domově je svým složením, množstvím i úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatele a je řízena nutričním standardem a dietním systémem Domova. 2) Jídla jsou připravována na základě předem zveřejněného jídelního lístku, který sestavuje stravovací komise a schvaluje smluvní lékař. Diety uživatelům předepisuje smluvní lékař. Domov si vyhrazuje právo na změnu jídelního lístku. 3) Jídla v Domově se podávají na společné jídelně, méně mobilním uživatelům na jídelnách umístěných v jednotlivých podlažích, eventuálně na pokojích uživatelů. Jídla se vydávají v době: snídaně: dopolední svačina: oběd: odpolední svačina: večeře: druhá večeře u diabetiků: od 8:00 do 9:00 hod. 10:00 hod. od 12:00 do 13:00 hod. 14:30 hod. od 17:30 do 18:30 hod. od 20:00 do 20:30 hod. 4) Odnášet jídla (s výjimkou dopolední a odpolední svačiny a druhé večeře u diabetiků), nádobí a příbory z jídelny do pokojů či jinam není dovoleno. Není dovoleno uchovávat na pokojích zbytky jídel, zvláště jídla podléhající rychlé zkáze. 5) Na každém patře jsou po celý den k dispozici nápoje (sladké a hořké). Uživateli, který potřebuje pomoc, zajistí podání nápojů službu konající obslužný personál. 6) Při plánovaném pobytu mimo Domov je povinen uživatel či opatrovník nahlásit tuto skutečnost službu konající sestře nebo sociální pracovnici minimálně 5 dní před plánovaným odchodem. V případě hospitalizace uživatele ve zdravotnickém zařízení odhlašuje stravu za uživatele službu konající personál. III. Trvalý pobyt 1) Uživatel je oprávněn zůstat přihlášen k trvalému pobytu v místě dřívějšího bydliště. Po dohodě s uživatelem, opatrovníkem nebo rodinným příslušníkem je možné uživatele přihlásit k trvalému pobytu na adresu Domova (Filipovská 582/20, Jiříkov). Výběr trvalého místa je výhradním rozhodnutím uživatele. 2) Uživatel může být k trvalému pobytu na adresu Domova přihlášen až po uplynutí zkušební doby, ta je 6 měsíců. 3) Přihlášení uživatele k trvalému pobytu na adresu Domova zajišťuje pouze pověřená pracovnice. 4) Pokud má uživatel občanský průkaz, zajistí pověřená pracovnice i výměnu tohoto dokladu.

4 IV. Úschova cenných a jiných věcí, výplata důchodu 1) Při nástupu nebo v průběhu pobytu v Domově může uživatel požádat pověřeného pracovníka o převzetí cenných věcí, vkladních knížek či peněžní hotovosti do úschovy Domova. 2) Při převzetí cenných věcí a vkladní knížky do úschovy vydá pověřený pracovník složní list, jeden výtisk náleží uživateli, druhý zůstává v úschově Domova. Předměty dané do úschovy budou vydané na žádost nebo při propuštění z Domova. Opětovné vydání potvrdí uživatel svým podpisem na předávacím protokolu. 3) Při převzetí finanční hotovosti vydá pověřený pracovník příjmový pokladní doklad. Při vydání hotovosti vydá pověřený pracovník výdajový pokladní doklad, který podepíše uživatel. Oba dva úkony se evidují na depozitních účtech jednotlivých uživatelů. 4) Za cenné věci, případně finanční hotovost, které nebyly předány do úschovy, Domov nezodpovídá. 5) Osobní věci si uživatel ukládá do uzamykatelné skříňky ve svém pokoji. 6) Výplata důchodu probíhá po odečtení úhrady za ubytování a stravu. Minimální zůstatek dle 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, musí činit 15% z důchodu. Výplatní den je určen na 15. den v kalendářním měsíci. Pokud tento den připadne na sobotu, je výplatním dnem pátek, pokud na neděli je výplatním dnem pondělí. Kapesné se eviduje na depozitním účtu uživatele. 7) Hospodaření s finančními prostředky se děje na základě souhlasu uživatele, opatrovníka, případně opatrovnického soudu. V. Zdravotní a ošetřovatelská péče 1) V Domově je poskytována zdravotní péče odpovídající zdravotnímu stavu uživatele. Zdravotní péči poskytuje praktický lékař (smluvní lékař), který zajišťuje i potřebná hygienická a protiepidemická opatření. Ordinační hodiny jsou stanoveny podle dohody s lékařem. Uživatel je povinen dodržovat léčebné postupy stanovené lékařem. 2) Při příchodu se nový uživatel podrobí vstupní lékařské prohlídce. Léky donesené s sebou odevzdá zdravotní sestře. Není dovoleno, aby příbuzní uživatele donášeli léky bez vědomí zdravotní sestry. 3) Léky jsou podávány odborně způsobilými pracovníky dle ordinace lékaře s nutnou kontrolou řádného užití léku. 4) Psychiatrická péče je zajištěna odborným lékařem.

5 5) Doplatky za léky a regulační poplatky si hradí uživatel z vlastních prostředků kapesného. VI. Osobní hygiena a hygiena prostředí 1) Podle míry aktuální soběstačnosti pečuje uživatel o osobní hygienu, o čistotu oblečení a obuvi, o pořádek na pokojích, ve skříních, nočních stolcích. Také udržuje pořádek ve všech místnostech a prostorách, které užívá společná jídelna, jídelna na jednotlivých podlažích, kulturní místnosti, místnosti určené pro aktivizační činnosti, chodby, zahrada, terasy. V případě, že to zdravotní stav uživatele nedovoluje, přebírá obslužný personál odpovědnost za čistotu šatstva, prádla a obuvi. 2) Uživatel je povinen dodržovat zásady osobní hygieny a hygieny v ubytovacích prostorách. K dodržování osobní hygieny patří i holení, stříhání vlasů, stříhání nehtů. Tyto služby zajišťuje Domov prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Každý uživatel se koupe podle potřeby. Vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, koupe se pod dozorem pracovníků přímé obslužné péče nebo zdravotní sestry a to podle stanoveného plánu péče, s přihlédnutím na přání a potřeby uživatele. 3) Osobní prádlo uživatele je vyměňováno dle potřeby. Praní, žehlení a opravu prádla obstarává správa Domova. Prádlo předává k vyprání přímý obslužný personál. Ložní prádlo je měněno dle potřeby, nejméně však 1x za 14 dní. 4) Zdravotní personál a pracovníci přímé obslužné péče dohlížejí na dodržování zásad osobní hygieny uživatele. 5) Není dovoleno, aby uživatel absencí nebo velkými intervaly při výkonu hygieny zasahoval do práv jiných uživatelů. 6) Zbytky jídel není dovoleno uživateli, jeho příbuzným a zaměstnancům odnášet z Domova. 7) Kouření ve všech místnostech (mimo místnosti k tomu určené) a na pokojích je zakázáno! VII. Návštěvy, doba klidu a uzamykání budovy 1) Návštěvy je možno přijímat každý den v týdnu a to v prostorách k tomu určených návštěvní místnosti, vstupní hala, čajové kuchyňky, terasy, pokoj uživatele, zahrada. 2) Návštěvy jsou povinny se zapsat do návštěvní knihy umístěné u sesterny v přízemí a poté se nahlásit personálu na daném podlaží. Doporučuje se návštěvám předem kontaktovat obslužný personál z důvodu přítomnosti uživatele v Domově (uživatel může být účastníkem různých akcí, lékařské vyšetření).

6 3) V době podávání jídla není možné přijímat návštěvy v prostorách, kde se jídlo vydává a které jsou určeny ke stravování uživatelů. 4) Návštěvy je možné přijímat od 10:00 do 17:00 hod. 5) Při mimořádných událostech (zákaz návštěv orgány HS, technické nebo bezpečností důvody) mohou být návštěvy dočasně zakázány. Doba nočního klidu je stanovena následovně: od 22:00 do 7:00 hod. Doba otevírání a zavírání objektu je stanovena následovně: od 5:30 do 19:30 hod. VIII. Vycházky 1) Odchod a příchod je uživatel povinen v zájmu své bezpečnosti a zdraví hlásit ošetřujícímu personálu. Doba vycházky nesmí překročit dobu nočního klidu, tj hod. Výjimku může povolit jen vedení Domova. 2) Vycházka uživatele se zdravotním handicapem je zajištěna doprovodem personálu. IX. Přechodný pobyt mimo Domov 1) Přechodný pobyt mimo Domov (k návštěvě příbuzných, dovolená apod.) je uživatel, opatrovník nebo rodinný příslušník, povinen oznámit obslužnému personálu ve směně (s dostatečným předstihem minimálně 5 dnů předem) a to i místo přechodného pobytu s udáním adresy a délky pobytu mimo Domov a kontaktní osoby (s telefonním číslem). Při nedodržení 5 denní lhůty se úhrada za stravu nevrací vyjma případu pobytu uživatele ve zdravotnickém zařízení. Před odchodem uživatel obdrží potřebné léky včetně dávkování na výše uvedenou dobu, kartu zdravotní pojišťovny, doklad totožnosti a finanční hotovost. X. Účast uživatelů na kulturním životě v Domově 1) Uživatelé se podle svých sil, schopností a zdravotního stavu podílejí na organizování společného života v Domově a přispívají tak ke zvýšení úrovně péče v Domově. 2) V Domově působí výbor obyvatel, zastupující zájmy uživatelů. Účelem výboru je zejména uspokojování potřeb uživatelů, ochrana jejich práv, integrace do společenského života, možnost ovlivnit kulturní a zájmovou činnost v Domově i mimo něj, řešení konfliktů, atd. Cílem je posílení práv a postavení uživatele Domova a zlepšení vzájemného soužití. Výbor se schází pravidelně každý měsíc se zástupci vedení Domova.

7 XI. Kulturní život a zájmová činnost, volnočasové aktivity 1) Domov poskytuje uživateli vedle zaopatření též příležitost ke kulturnímu životu a zájmovým aktivitám. Rozsah a druhy aktivit vycházejí z potřeb a požadavků uživatele, přičemž se vychází z jeho zdravotního stavu a co možná nejmenší míry rizika při těchto aktivitách. Rozhodnutí o náplni volného času a jeho rozvržení v denní době je výhradním rozhodnutím uživatele. 2) Na základě vyhodnocení potřeb uživatele jsou sestavovány plány aktivit. Plán volnočasových aktivit a informace o jejich konání zajišťují pracovnice sociální péče prostřednictvím Plánu volnočasových aktivit, který je připravován vždy týden dopředu. Dále je uživatel o aktivitách informován ústně pracovnicemi sociální péče a písemně na nástěnce u jídelny. Realizace plánů a akcí probíhá ve spolupráci s vedením Domova s přihlédnutím k provozním a technickým možnostem, jakož i finanční situaci uživatele. 3) Volnočasové aktivity probíhají v aktivizačních místnostech umístěných na 2. až 4. podlaží, v čajové kuchyňce a v terapeutické dílně na 2. podlaží. V maximální míře spolupracujeme s různými organizacemi a spolky, kde se rovněž realizuje zájmová a kulturní činnost. 4) Na každém podlaží je volně přístupná kulturní místnost, kde je umístěn televizor. 5) Uživatel je povinen při provádění akcí dodržovat pokyny doprovodného a obslužného personálu. 6) V prostorách Domova není možné vykonávat z důvodu rizika zranění, nákazy nebo poškození techniky volnočasové aktivity nebo pracovní terapii, při kterých je nutná odborná způsobilost, zvláštní znalosti technických a hygienických norem nebo zvláštní dovednosti při obsluze a manipulaci se zařízením. XII. Pracovní činnost uživatelů a sociální rehabilitace 1) Pracovní činnost je dobrovolná. Uživatel se může v Domově podle svých zájmů, potřeb, schopností a zdravotních možností zúčastnit drobných prací (výzdoba, úklid vlastního pokoje, stlaní, výpomoc na jednotlivých podlažích aj. v rámci udržení tělesné aktivity). 2) Individuální pracovní činnost uživatele je realizována v rámci stanoveného individuálního plánu. 3) Uživatel, podle zdravotního stavu, má možnost sociální a pracovní rehabilitace i mimo Domov, např. v Agentuře Pondělí v Rumburku. Cílem sociální rehabilitace a pracovní činnosti je v co největší míře integrovat uživatele do společnosti a běžného způsobu života.

8 1) Každý uživatel má právo si stěžovat. XIII. Stížnosti 2) Uživatel má možnost si stěžovat v případě nespokojenosti s poskytováním jakékoliv sociální služby pracovníkovi Domova, ke kterému má důvěru. Uživatel má možnost podat stížnost formou písemnou, ústní nebo vhodit stížnost do anonymní schránky, která je pravidelně kontrolována. 3) Na druhém podlaží u rehabilitace je na nástěnce k dispozici kontakt na nadřízené orgány a na ombudsmana. 4) Za podání stížností nelze stěžovatele trestat, veřejně se mu vysmívat či jinak znevažovat jeho důstojnost. 5) Všechny stížnosti jsou brány vážně a jsou projednány. 6) Stížnosti se vyřizují do 28 dní od podání. Uživatel, popřípadě opatrovník, je předem seznámen s postupem řešení stížnosti a formou odpovědi. 7) Stížnosti jsou řešeny vnitřními pravidly Domova. XIV. Odpovědnost uživatelů za způsobenou škodu a za svěřené věci 1) Uživatel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Domova nebo na majetku jiných uživatelů. 2) Jde-li o věci, které mu byly dány správou Domova k užívání odpovídá za jejich ztrátu a za šetrné zacházení s nimi. Ztrátu nebo poškození těchto věcí je povinen ihned ohlásit sestře nebo sociální pracovnici. 3) Věci přidělené Domovem nesmí uživatel darovat příbuzným ani známým a ani je znehodnocovat. 4) V případě ztráty, poškození, znehodnocení majetku Domova je uživatel povinen škodu nahradit. Vzniklá škoda bude posuzována komisí, která v zápise rozhodne o způsobu náhrady škody. XV. Pořádková opatření 1) Jestliže ředitel Domova, případně opatrovník, nemůže domluvou a přesvědčováním dosáhnout toho, aby se uživatel řídil zásadami dobrého soužití, zachovával vnitřní předpisy Domova a jde-li o věci, které jsou převedeny v čl. IX. uzavřené Smlouvy s uživatelem, může ředitel Domova podle tohoto článku postupovat.

9 Za závažné porušení pořádku a kázně je zejména považováno: - požívání alkoholu a návykových látek - kouření mimo vyhrazené prostory - vyvolávání neustálých hádek a konfliktů - neoprávněné napadání ošetřujícího personálu a uživatelů - hrubé a vulgární chování - krádeže věcí - poškozování majetku Domova. XVI. Závěrečná ustanovení 1) Kontrolu provádějí vedoucí úseků a ředitel. 2) Tento řád je závazný pro všechny zaměstnance a uživatele Domova. 3) Pověřený zaměstnanec Domova předá tento Domácí řád každému uživateli Domova při nástupu. Uživatel potvrdí převzetí Domácího řádu svým podpisem. 4) S tímto Domácím řádem je seznámen každý zaměstnanec při nástupu do pracovního poměru. 5) Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem a ruší Domácí řád ze dne Ing. Pavel Maleček ředitel

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD 1 URČENO PRO: Klienty Zaměstnance DpS Bechyně Veřejnost ÚČINNOST OD: 1. 1. 2015 Domácí řád slouží k pochopení určitých pravidel spolubydlení. Jeho respektování jistě

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Domácí řád Domova důchodců Humburky

Domácí řád Domova důchodců Humburky Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov tel.+fax: 495 493 843, tel: 495 490 339 Domácí řád Domova důchodců Humburky Platnost: od 1.7.2015 Schválil ředitel Domova důchodců Humburky : Josef

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě VERZE 7 Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Andrea Slováková

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více