O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 5/2007

2 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH str.5 * Setkání ředitelů FCH a OCH litoměřické diecéze str.5 * Možnosti přeshraniční spolupráce str. 6 * O fundraisingu na charitě str. 6 * Otázka pro Jósefa Szeligu str. 7 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str Tříkrálová sbírka 2008 str. 11 * Důležité informace k tříkrálové sbírce 2008 str. 11 * Setkání dobrovolníků a asistentů Tříkrálové sbírky str. 11 * Tříkrálová sbírka se stane velkou pomocí. str. 12 Co se děje v charitách str. 13 OCH Most str OCH Liberec str. 18 FCH Česká Lípa str FCH Rumburk str Sbírkové konto str. 23

3 ZPRÁVY CHARITY 3 Advent roku 2007 Advent pochází z latinského slova adventus příchod. Advent je příprava na Slavnost Narození Spasitele Ježíše Krista. Současně také prožíváme a čekáme na jeho druhý příchod. Advent má své historické kořeny v Galii a v Římě. V oblasti Galie se Maximus z Turína a Cesarius z Arlesu tři týdny před Vánocemi připravovali postem, modlitbou a dobrými skutky. Perpetuus z Toursu (5. stol.) doporučoval, aby se od svátku sv. Martina po 6 týdnů před Zjevením Páně Třech Králů, vždy tři dny křesťané postili. Příprava na Hod Boží Vánoční se v Galii ustálila podle čtyřicetidenního postu, takže trvala od 12. listopadu do 6. ledna vyjma sobot a nedělí. Nejstarší stopy římské adventní liturgie pocházejí od Petra Chryzologa z 5. století v Antiochii a v Ravenně. Zde se advent slavil podle teologie vtělení, jak vzešla z koncilu v Efezu. V popředí tu byla vina, dějiny spásy a okamžik vtělení. V Římě trval první advent jen týden, prodloužil jej až papež Řehoř Veliký (v 7. stol.) na čtyři adventní neděle. Od reformy kalendáře Hillelem II. platil podle židovského počítání rok 3761 před narozením Krista za rok stvoření světa. Od vzniku světa tak do narození Ježíše Krista uplynulo asi 4000 let. Každé toto tisíciletí zastupuje jedna adventní neděle, a tak byly do čtyřtýdenního adventu vloženy celé dějiny spásy Starého zákona. V Římě byl advent provázen i mariánskou úctou. Missa aurea - Zlatá mše, ze které vznikly roráty, odkazuje na nejstarší mariánské svátky, které se v Římě slavily v adventní době. Advent byl tedy odv Římě byl advent provázen i mariánskou úctou. Missa aurea - Zlatá mše, ze které vznikly roráty, odkazuje na nejstarší mariánské svátky, které se v Římě slavily v adventní době. Advent byl tedy od počátku veden v duchu úcty k Panně Marii.

4 ZPRÁVY CHARITY 4 Tak jako Matka Boží očekávala narození svého Dítěte, tak věřící lid očekával narození svého Spasitele. Panna Maria je předobrazem svatosti a jako Matka Boží, která nese božské Dítě pod srdcem a dívá se vstříc jeho narození, doprovází nás v adventní době jako nejdůležitější svatá postava. V době adventní slavíme jednu z největších slavností Panny Marie - Neposkvrněného početí Panny Marie. I Maria jako všichni lidé potřebuje vykoupení. Ale vzhledem ke své úloze bohorodičky a Matky Božího Syna byla již předem uchráněna dědičné viny a naplněna milostí. Archanděl Gabriel by ji nemohl nazvat: Milostiplná, kdyby byla obtížena dědičným hříchem, a byla tedy bez milosti. Panna Maria je první člověk, který skutečně může milovat Boha, protože je taková, jak si Bůh představuje člověka: bez viny a bohumilá. Maria je nový člověk podle Božího plánu, nové stvoření. Ne nadarmo je stavěna Církevními Otci proti sobě Eva a Maria. Eva, panna, pro sebelásku upadla do viny, Panna Maria, druhá Eva, otevírá se v pokoře Božímu volání a přináší světu Vykupitele a Spasitele. Narozený Ježíš Kristus z bohorodičky Panny Marie je Boží odpovědí na naši lidskou touhu po plnosti, naplnění, radosti a štěstí, po životě a lásce. On je Boží odpovědí na touhu každého z nás. Proto máme Boha hledat a nalézat, to je hlavním úkolem adventu a vánoční doby. Podle Der Fels,připravil P. Bronislav M. Čigáš O.Praem.

5 ZPRÁVY CHARITY 5 INFORMACE DCH * Dne se od 10.00hod. na DCH Litoměřice uskuteční pracovní setkání ředitelů FCH a OCH litoměřické diecéze. Program: 1) Duchovní slovo prezident P.Józef Szeliga 2) Krizový fond 3) Odborná kolegia 4) Vzdělávání zaměstnanců charit 5) Různé DCH Účast na pracovním setkání je pro všechny ředitele profesionálních FCH a OCH povinná!!! Poznámka: Pokud se z vážných důvodů nemůže dostavit ředitel FCH (OCH), je nutné, aby jeho zástupce měl pověření. * Navštivte webové stránky kde najdete mimo jiné kontakty, veškeré ové adresy. Jejich správné používání nám i vám usnadní komunikaci elektronickou poštou. Děkujeme. S přáním hezkých Vánoc Farní charita Česká Lípa * Dnem končí svůj pracovní poměr v charitě vrchní sestra liberecké charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a koordinátora zdravotnického kolegia Diecézní charity Litoměřice Tamara Makarovská. Diecézní charita děkuje za dlouhodobou práci, kterou v charitě vykonávala a přeje jí mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. * Od nastupuje do funkce koordinátory zdravotnického kolegia Diecézní charity Litoměřice vrchní sestra chomutovské charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Jitka Sedláčková. tel

6 ZPRÁVY CHARITY 6 Možnosti přeshraniční spolupráce Dne se v Drážďanech uskutečnil informační seminář na téma Princip lead partnera o utváření přeshraničních projektů v rámci programu Cíl 3 Ahoj sousede, kterého se zúčastnili ředitelka DCH Růžena Kavková a koordinátorka projektů Martina Hrabáčová. Seminář měl za cíl informovat o možných společných projektech mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Od roku 2000 podporuje spolupráci obou sousedních zemí Evropská unie prostřednictvím Česko-saského programu Intereg III A, na který v programovém období navazuje program Cíl 3. Program nabízí široké spektrum možné spolupráce, více informací najdete na program administruje Společný česko-saský sekretariát. Po ukončení semináře jsme mluvili s koordinátorem sociálních projektů Caritas Dresden Michaelem Schulzem o možnostech partnerské spolupráce mezi Caritas Dresden a Diecézní charitou Litoměřice. O F U N D R A I S I N G U N A C H A R I TĚ LITOMĚŘICE - Charita Česká republika ve spolupráci s Diecézní charitou Litoměřice pořádala ve čtvrtek 1. listopadu 2007 vzdělávací akci. Hlavním tématem vzdělávacího kurzu byl fundraising v neziskové organizaci a rozvojová spolupráce v zahraničí. Vzdělávací kurz se uskutečnil v rámci projektu Profesionalizace pracovníků v nevládních neziskových organizacích. Cílem bylo doplnění znalostí především na poli fundraisingu a dále krátká přednáška o stávajících projektech a plánech Charity Česká republika, regionálním plánování Charity ČR a urgentní pomoci během katastrof v rámci problematiky zahraniční rozvojové spolupráce. Vzdělávací akce proběhla v sídle Diecézní charity Litoměřice a byla poskytnuta všem účastníkům zdarma. Autor / zdroj: Mgr. Milan Čigáš, lidské zdroje a PR, Diecézní charita Litoměřice

7 ZPRÁVY CHARITY 7 OTÁZKA PRO JÓSEFA SZELIGU Prezident Diecézní charity Litoměřice V tomto měsíci jste se stal novým prezidentem DCH Litoměřice. Jakým směrem se bude DCH ubírat pod vaším prezidentováním? Lze očekávat nějaké výrazné změny v činnosti DCH Litoměřice? Žádné výrazné změny v činnosti Diecézní charity Litoměřice nepřipravuji. Chci pokračovat v práci svého předchůdce Mons. Milana Bezděka, kterého jsem ve funkci prezidenta Diecézní charity Litoměřice vystřídal po jmenování generálním vikářem Litoměřické diecéze Mons. Karlem Havelkou od 1. listopadu. Doposud jsem v Diecézní charitě Litoměřice zastával post viceprezidenta, takže jsem s činností i problematikou celé této organizace velmi dobře obeznámen. Prezident Diecézní charity Litoměřice má mnoho úkolů a povinností, ale nejdůležitějším úkolem především je: zajišťovat duchovní rozměr organizace, zastupovat biskupa v charitní službě a také předkládat otci biskupovi zprávu z činnosti a každodenního života charity. Mezi své další hlavní úkoly řadím návštěvy charitních zařízení a projektů v celé litoměřické diecézi, která se rozkládá ve čtyřech krajích - Ústeckém, Libereckém, Středočeském a Královehradeckém. V neposlední řadě také chci seznamovat naše zaměstnance a dobrovolníky s Etickým kodexem Charity. Zdroj: Deník Litoměřicka (šela) EKONOMICKÉ INFORMACE * Krizový fond - po převedení výtěžku Sbírky na charitu 2007 činí výše Krizového fondu ,76 Kč. Z této částky bude poskytnuta půjčka ,- Kč Oblastní charitě Most, o čemž na mimořádném setkání rozhodli ředitelé FCH a OCH litoměřické diecéze, kteří do fondu pravidelně přispívají. OCH Most, OCH Teplice, OCH Sobotka, OCH Liberec a OCH Ústí nad Labem tento rok v daném termínu (konec listopadu 2007) částku ročního vkladu ,- Kč neuhradily. * Do odevzdat vyúčtování Tříkrálové sbírky 2007

8 ZPRÁVY CHARITY 8 Sbírka na charitu Sbírka na Charitu 2007 V neděli 30. září 2007 vyhlásil litoměřický biskup Mons. Pavel Posád diecézní sbírku na Charitu. Výtěžek této sbírky je ,50 Kč, a bude vložen na účet Krizového fondu, který vznikl solidaritou Diecézní charity, Farních a Oblastních charit litoměřické diecéze, za účelem pomoci těm z nich, jež se ocitnou ve vážné existenční krizi. Dárce Částka v Kč ŘmK farnost Světlá pod Ještědem 1 140,00 ŘmK farnost - neznámá 5 000,00 ŘmK farnost - neznámá 3 500,00 ŘmK farnost, děkanství Doksy 620,00 ŘmK farnost, děkanství Sobotka 1 200,00 ŘmK farnost Děčín-Podmokly 2 700,00 ŘmK farnost Brozany 1 000,00 ŘmK dómská farnost Litoměřice-sv. Štěpán 4 786,00 ŘmK farnost, děkanství Frýdlant v Čechách 1 726,00 ŘmK farnost, děkanství Litvínov 4 435,00 ŘmK farnost Štětí 3 865,00 ŘmK farnost Srbská Kamenice 500,00 ŘmK farnost, děkanství Louny 2 270,00 ŘmK proboštský úřad Mělník 8 107,00 ŘmK farnost Hrob 5 000,00 ŘmK farnost Šumburk nad Desnou 3 840,00 ŘmK farnost Přepeře 650,00 ŘmK farnost, děkanství Mnichovo Hradiště 680,00 ŘmK farnost Plazy 412,00 ŘmK farnost Hrádek nad Nisou 1 000,00 ŘmK farnost Liberec-Ruprechtice 1 750,00

9 ZPRÁVY CHARITY 9

10 ZPRÁVY CHARITY 10 ŘmK farnost Lovosice 4 550,00 ŘmK farnost Bakov nad Jizerou 220,00 ŘmK farnost Jestřebí 1 500,00 ŘmK farnost, děkanství Žatec 2 500,00 ŘmK farnost, děkanství Liberec-Rochlice 1 000,00 ŘmK farnost Křešice u Litoměřice 2 000,00 ŘmK farnost Drožďalovice 500,00 ŘmK farnost, děkanství Česká Lípa 3 000,00 ŘmK farnost, děkanství Podbořany 1 000,00 Mons.P. Milan Bezděk 1 000,00 ŘmK farnost, arciděkanství Liberec ,00 ŘmK farnost Klášterec nad Ohří 1 400,00 RmK farnost Horní Jiřetín 500,00 ŘmK farnost Počaply 2 000,00 ŘmK farnost, děkanství Most 8 000,00 Celkem ,50 Diecézní charita Litoměřice děkuje všem dárcům za jejich finanční dary i podporu činnosti charity.

11 ZPRÁVY CHARITY 11 Tříkrálová sbírka 2008 Důležité informace k Tříkrálové sbírce 2008 Dne se uskutečnilo na DCH Litoměřice přípravné setkání dobrovolníků a asistentů TS. Chtěla bych shrnout nejdůležitější a nové informace ohledně TS 2008:- Tříkrálová sbírka proběhne v litoměřické diecézi ve dnech v 9.00 hod požehná v kapli sv. Vavřince v biskupské rezidenci litoměřický biskup Mons. Pavel Posád koledníkům, všichni jsou srdečně zváni. Podle místních podmínek je možné požehnání koledníkům zajistit v místě konání sbírky, ale vždy by mělo proběhnout před začátkem koledování - je také vhodné při této příležitosti pozvat novináře a informovat veřejnost o místních specifikách TS od hod bude vysílat ČT1 koncert ke TS -Tříkrálové letáky budou distribuovány centrálně do všech domácností v termínu ledna 2008, proběhne kontrola roznosu letáků - číslo účtu pro TS je /0800, jako variabilní symbol je potřeba uvést kód organizátora, (který Vám přidělí diecézní koordinátor), spec. symbol se nevyplňuje - na webu v sekci TS 2008 budou k dispozici všechny potřebné informace a formuláře - termíny : do doručit na DCH vyplněný formulář Záměr využití prostředků TS (opravte si uvedený termín ve zkrácených Organizačních pokynech), do zaslat em diecéznímu koordinátorovi předběžný seznam vedoucích skupinek, originál (včetně podpisů vedoucích skupinek) odevzdáte koordinátorovi po sbírce společně s dalšími doklady, a to : zápisy o zapečetění pokladniček, zápisy o rozpečetění s výčetkami - každý list musí být opatřen razítkem místního úřadu a podpisem, přehledy o pokladničkách s originály dokladů o odeslání peněz. Uvedené doklady je potřeba doručit na Diecézní charitu Litoměřice do Děkuji Vám za spolupráci a přeji hodně úspěchů v TS Tel/Fax: Martina Hrabáčová, koordinátor projektů a TS Mobil: Adresa: Dómské náměstí 10, Litoměřice www:

12 ZPRÁVY CHARITY 12 Tříkrálová sbírka se stane velkou pomocí pro kněze na Severu Letošní Tříkrálové koledování na Severu je vedeno společnou snahou vedení Diecéze a Charity. Na kněžském dni dne 23. října, který se konal v Litoměřicích, paní ředitelka Diecézní charity Litoměřice, požádala všechny zúčastněné kněze o pomoc a podporu pro Tříkrálové koledování roku Tříkrálové koledování roku 2008 v Litoměřické diecézi je vedeno společnou snahou vedení Diecéze a Charity. Ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, generální vikář Litoměřické diecéze Mons. Karel Havelka a biskup litoměřický Mons. Pavel Posád oslovili všechny kněze a pastorační asistenty v Litoměřické diecézi s prosbou o pomoc při organizování již osmé Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi. V úvodu dopisu připomněli, že Tříkrálová sbírka je v plném souladu s životem církve a vychází z usnesení České biskupské konference a Charita Česká republika byla organizací této sbírky pověřena. Každá sbírka má své poslání a cíl. Obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2008 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla, připomíná koordinátorka sbírky Martina Hrabáčová. A konstatuje: V loňském roce se do sbírky aktivně zapojilo v naší Litoměřické diecézi sedmnáct profesionálních a dobrovolných charit a sedm našich farností. Na Charitě by si moc přáli, aby koledování a prostředky, které z této sbírky přicházejí, pomáhaly potřebným lidem v Diecézi. Proto je tato myšlenka v dopise zdůrazněna: "Tříkrálová sbírka nabízí pomoc kněžím a pastoračním asistentům v jejich nelehké pastorační práci zejména v oblasti jak zapojit farníky do konkrétní pomoci někomu ve svém nejbližším okolí. Jak zajít za starosty, řediteli škol a jak je možné do života farnosti vtáhnout i obyvatele, kteří stojí opodál. Je to šance, kdy se celé společenství farní rodiny, které se za šíření Božího království modlí, přináší různé oběti a viditelně pomáhá. Je to zároveň velká možnost podílet se na výchově farních společenství, na vnitřním růstu osobností. Je na Vás kněžích a pastoračních asistentech, zda tuto nabídku využijete a připojíte se k Tříkrálové sbírce. Sbírkou mohou kněží a pastorační asistenti podpořit charitní projekt nebo pomoct lidem v nouzi ve svém okolí, připomíná ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. Hned dodává pár příkladů z posledního koledování: Příklady z naší diecéze se mohou stát vodítkem či inspirací: farnost Podbořany z výtěžku sbírky poskytla přímou finanční pomoc sociálně slabým rodinám ve farnosti a nakoupila vánoční dárky dětem z dětského domova, farnost Semily přispěla ze sbírky na asistenta pro zdravotně postiženého žáka z místní školy, farnost Jablonec nad Nisou přispěla na počítač pro nevidomé atd. A těch příkladů je opravdu mnoho a všem kněžím patří náš velký dík, konstatuje na závěr. Zdroj: Mgr. Milan Čigáš, Lidské zdroje a PR Diecézní charita Litoměřice

13 ZPRÁVY CHARITY 13 OCH MOST CO SE DĚJE V CHARITÁCH 9. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem! pomůže dětem z Oblastní charity v Mostě MOST - V letošním roce, kdy proběhl již 9. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem! České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), byl podpořen projekt Oblastní charity Most Pastelková Sovička. Hlavní myšlenkou projektu Oblastní charity Most je vzájemná spolupráce a pořádání jednorázových aktivit pro děti z nízkoprahových zařízení Sovička, která působí v Mostě a Pastelka, která se nachází v Oseku. Děti z těchto našich zařízení mají většinou závažnější potíže ve škole, hůře komunikují s okolím a těžce navazují kamarádství se svými vrstevníky. Převážná část dětí pochází ze sociálně vyloučených lokalit mosteckého a teplického regionu, kde je zvýšený výskyt kriminality, užívání drog, šikana, diskriminace a další patologické jevy ohrožujících současnou společnost. Přínosem projektových aktivit Oblastní charity Most by pak měl být méně problémový vstup dětí do života,

14 ZPRÁVY CHARITY 14 zlepšení životních podmínek dětí, zajištění růstu osobních kvalit, předávání základních vědomostních a dovedností, navázání nových přátelství. Na snímku slavnostní předání nadačního příspěvku Karolína Wankovská, DiS (NZDM Pastelka), Štiková Jana (NZDM Sovička) Zdroj: Oblastní charita Most, Štiková Jana Adventní výlet do Marienbergu MOST - Oblastní charita Most připravila v rámci svých přeshraničních kontaktů tradičníadventní výlet do Marienbergu. Akce je určena dětem a mládeži z nízkoprahových zařízení "Sovička" Most a "Pastelka" Osek s doprovodem vychovatelů. V programu je setkání s německými kamarády ze Základní školy Vévody HeinrichaMarienberg, pro které jsou již v hodinách výtvarné výchovy připravovány drobné dárky a v hodinách zpěvu nacvičovány vánoční koledy. Následovat bude společná oslava svátku sv. Mikuláše v tamním muzeu sasko-českého Krušnohoří "Bergmagazin", v jejímž rámci je plánována i slavnostní vernisáž vánoční výstavy výtvarného umění za spoluúčasti umělců i z našeho regionu. Děti se mohou těšit na společné tvoření i kulturní vystoupení. Závěr programu bude tradičně na Marienbergském vánočním trhu na náměstí, kde malé i velké vždy doslova uchvátí ona každoroční, a přece vždy s napětím očekávaná, nádhera Krušnohorských vánoc. Zdroj: Oblastní charita Most Brigita Janovská Benefizgala MOST - Kulturní komise města Mostu finančně podpořila projekt "Spolu v Evropě". Jeho nositelem je Oblastní charita Most a jedná se o prezentaci aktivit Charitního díla v městě Mostu, Oseku a Duchcově, ve spektru přeshraničních partnerství, kterých navázala Charita od svého založení v roce 2000 již dvě desítky.

15 ZPRÁVY CHARITY 15 Výrazným prvkem projektu je kreativita a výtvarné umění, což vhodně doplňuje německý partner, jímž je Muldentálský spolek umění intarzie Sörnzig,. Přirozeně se začleňuje i jeho dlouholetý český partner - Střední odborné učiliště služeb Litvínov. Z tohoto dvouletého projektu, který měl letos dvě prezentace ve Spolkové republice Německo, vzešla řada dalších prospěšných aktivit, z nichž jedna byla zvláště významná. Všichni partneři projektu "Spolu v Evropě" se zúčastnili akce "Benefizgala", v jejímž rámci byla vydražena umělecká díla ve prospěch výzkumu a léčby leukémie. Pod heslem "Leukémie musí být léčitelná - vždy a pro všechny" se dne 7. září sjela asi stovka významných osobností z různých oblastí k této akci do Sörnzig. Záštitu nad ní převzal rektor Vysoké školy Mittweida Prof. Dr. Ing. Lothar Otto, který ve svém úvodním projevu vyjádřil mj. potěšení nad účastí českých partnerů a umělců z Mostu a Mostecka.

16 ZPRÁVY CHARITY 16

17 ZPRÁVY CHARITY 17 Muži na svém místě Pan Miroslav Smolák pracuje již druhý rok v Azylovém domě v Oseku jako Pracovník v sociálních službách. Je jediným mužem pracujícím v tomto Azylovém domě, ale vůbec nezaostává za svými ženskými kolegyněmi, ba naopak. Zvládá veškeré práce jako my ženy. Pere, žehlí, vaří, peče atd. Mimo svou náplň práce provádí údržbu na domech, s níž vypomáhá i v projektu Centrum Rodina v tísni, kde jsou zaměstnané pouze ženy. Takového kolegu nám může každý závidět. Klienti Azylového domu Osek a všichni kolegové střediska Azylové domy ho mají rádi a velmi si ho váží pro jeho upřímnost a pracovitost, jako všestranného, šikovného člověka. Šturmová Anička, Azylový dům Osek Sváteční večer v Azylovém domě Blíží se konec roku a s ním i příprava na sváteční Vánoční večer v Azylovém domě Osek. Zúčastní se ho všichni zaměstnanci zařízení, klienti, kteří chtějí a pozvaní hosté. Jedním z každoročních hostů je pan Ing. Hlinka, starosta města Osek nebo ředitelka Oblastní charity Most. Pro ně a ostatní zvané včetně našich klientů a zaměstnanců již nyní vyrábíme přáníčka a malé dárečky. Na první adventní víkend je naplánován úklid a výzdoba domu nebo pečení vánočního cukroví. Všichni si přejí, aby k příjemně prožitým svátečním dnům přispělo také příjemné prostředí. Proto je pro každého příprava na ně prioritou. S dobrou náladou a společnými silami se vše určitě podaří. Anička Šturmová, Azylový dům Osek

18 ZPRÁVY CHARITY 18 OCH LIBEREC Zprávy z Domova pokojného stáří v Chrastavě CHRASTAVA - V duchu staré pravdy o tom, že se nemají opouštět staří známí pro nové, jsme navázali tam, kde kdysi skončila spolupráce s firmou Benteler a přátelství mezi našimi klienty a obyvateli Domu s pečovatelskou službou v Chrastavě. V prvním případě jsme se dostali do problémů provozního charakteru a za vydatné pomoci Mgr. Ondřeje Kouta z firmy BENTELER, který nám poslal odborníka na čerpadla, jsme našim klientům mohli poskytnout teplo a teplou vodu! Pan Mgr. Kout, byl tak hodný, že nám nabídl obnovení spolupráce a sponzorství. V druhém případě jsme navštívili Domov s pečovatelskou službou, kde se pravidelně každou středu při harmonice a zpěvu setkávají senioři. Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou jsou manželské páry, ale i jednotlivci, kteří přicházejí, aby si tu pohovořili o běžných věcech a při kávě a čaji na chvíli zapomněli na své zdravotní problémy a starosti, kterých mají jistě také dost. Naši klienti se těší na setkání a dopoledne společnými silami připraví nějakou dobrotu, aby se nám všem lépe vyprávělo při nějakém tom chutném soustu. Pochlubit se můžeme již hotovým parkovištěm v areálu Domova a jezírkem, které velmi zkrášlilo vzhled areálu a za které děkujeme panu Tieftunkovi. Zdá se, že je toho dost, že? Výčet novinek, ale není u konce. Kabát naší farní budovy, je již víc než obnošený a s jeho renovací nám pomáhají klienti Diagnostického ústavu v Chrastavě, kteří spolu se svými mistry pracují bezplatně na jeho opravě! A nejsou to jen fasády, ale i okna a dveře, které si vzali hoši pod patronát. Všem velmi upřímně děkujeme! Zdroj: Oblastní charita Liberec, Zedková K.

19 ZPRÁVY CHARITY 19 FCH ČESKÁ LÍPA Týraným ženám pomůže i církev ČESKÁ LÍPA - Na unikátní spolupráci se dohodli policisté v České Lípě. Kvůli ženám, které se i se svými dětmi ocitnou v tísni a jsou oběťmi trestného činu, teď začnou státní policisté spolupracovat s církevní charitou. Zapojí se totiž do projektu domu pro matky s dětmi v tísni. Dům Jonáš, jak se zařízení jmenuje, provozuje českolipská Farní charita. "Normálně můžeme ženám v tísni pomoci jen v rámci zákona. To ale zcela neřeší aktuální situaci ženy, která se ocitne v sociální tísni, například bez přístřeší. Spolupráce s Farní charitou nám tak dává další možnost, jak pomoci obětem domácího násilí," uvedla Ivana Baláková, mluvčí policie v České Lípě. Policisté pošlou ženy v tísni do Domu Jonáš Jak bude pomoc policistů konkrétně vypadat? "Po vyřízení všech potřebných úkonů, spojených s dokumentováním oznámeného případu, mohou policisté ženu v tísni upozornit na existenci Domu Jonáš a předat jí spojení na jeho pracovnice," objasnila policejní mluvčí. Krizové telefonní spojení na Dům Jonáš přitom funguje 24 hodin denně, a to na telefonních číslech a Posláním Domu Jonáš je pomoci ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni. Dům proto poskytuje placené azylové ubytování, přechodně na maximální dobu 1 roku. Ubytovaným je přitom zdarma poskytováno základní sociálně právní poradenství, charita poskytuje také službu psychologa, právníka a teologa. Zdroj: Regionální mutace Mladá fronta DNES - liberecký kraj Telegraficky Téma První pomoc se stalo náplní přednášky, která se uskutečnila ve středu 21. listopadu pro zaměstnance projektu Domu Jonáš. Pracovníci projektu projevili o tuto přednášku velký zájem a není tedy divu, že účast byla stoprocentní. Po teoretické části byly předvedeny praktické ukázky, které si každý mohl vyzkoušet sám. Samozřejmě, že se jednalo o nejzajímavější část přednášky. Sympatická instruktorka ponechala pro potřeby zaměstnanců materiál, který v bodech shrnuje hlavní zásady první pomoci.

20 ZPRÁVY CHARITY 20 V sobotu 24. listopadu proběhl v areálu Farní charity seminář pro dobrovolníky Maltézské pomoci. Pod vedením lektorky hnutí DOBRO- DRUH se budoucí dobrovolníci seznámili se zákonem o dobrovolnictví, o průběhu projektu Adopce seniorů a s nabídkou organizací, které mají zájem o práci dobrovolníků. V rámci semináře také proběhl nácvik sociálních dovedností. Sociální pracovník DD Sloup v Čechách pak představil svou organizaci, která má o dobrovolníky velký zájem. Semináře se zúčastnili čtyři budoucí dobrovolníci. Od září 2007 provozuje Farní charita projekt Sociální automobil, který převzala od MěÚ Česká Lípa. Cílem tohoto projektu je přeprava handicapovaných dětí do speciálních škol a zařízení v okrese Česká Lípa. Projekt tohoto typu je v našem okrese jediný. Poskytování této služby významně pomáhá odlehčit situaci rodinám s handicapovaným dítětem. Mikulášská besídka rozradostnila v úterý 4. prosince nejen děti z Domu Jonáš. Klub Velryba, ve kterém se konala, přijelo navštívit také sedm dětí z Pobytového integračního střediska ve Stráži pod Ralskem, které patří do projektu Farní charity, a to Poradny pro cizince. Děti ze Stráže si připravily vystoupení, hlavně básničky s vánoční tematikou. Samozřejmě, že nechyběl Mikuláš, Čert a Anděl, laskominy a dobrá nálada. Na prosinec chystá vedení Domu Jonáš jednání s ředitelkou Úřadu práce a s vedoucí odd. zprostředkování a poradenství ÚP. Tématem bude klientka, která je zaměstnána nebo činí aktivní kroky k získání zaměstnání, (pokud nejde o klientku na rodičovské dovolené nebo plně invalidní). Již podeváté bude v lednu 2008 organizovat Farní charita Tříkrálovou sbírku na Českolipsku. Tříkráloví koledníci se v ulicích měst a obcí objeví ve dnech od 3. do 9. ledna Téma domácí násilí bude náplní přednášky, která se v lednu 2008 uskuteční v českolipské Městské knihovně. Krásné Vánoční svátky v duchu lásky a pohody a úspěšný celý rok 2008 Vám přejí zaměstnanci Farní charity Česká Lípa. Za Farní charitu Česká Lípa Zdeňka Čermáková

21 ZPRÁVY CHARITY 21 FCH RUMBURK Program MAKE a CONNECTION v Žijeme spolu nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež při FCH Rumburk,,Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Druhým rokem jsou akce v NZDM podpořené z programu MAKE a CONNECTION. V tomto programu se klienti zapojili do tvorby projektu Pojďme si hrát podruhé, kde se skrývají akce a činnosti pro děti a mládež ze sociálně slabého prostředí. Tento projekt byl podpořen částkou ,- Kč. Program MAKE a CONNECTION Připoj se, je společným programem Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia Czech Republic, jehož cílem je podporovat mladé lidi ve věku let při realizaci jejich vlastních dobrovolnických iniciativ (projektů). Prostory a zázemí poskytla farní charita zdarma. Na realizaci akcí se podílí klienti společně s pomocným organizátorem Radimem Kopeckým z NZDM. Již zrealizované akce si můžete přečíst v krátkém shrnutí. Dne jsme pro klienty naplánovali Soutěžní odpoledne. Plni energie a s dobrou náladou se hned po příchodu vrhli na nové disciplíny. Všichni svým umem dokázali, že si zaslouží ceny v podobě balíčku se sladkostmi a drobnou hračkou. Dále klienti navštívili šluknovské kino Dukla, kde shlédli nový český film Roaming. Zážitky byly neskutečné, jelikož film byl ze života Romů, natočen formou komedie. Klienti si tudíž odnesli mnoho zajímavých informacích a úsměvy na rtech. Ještě dlouho po odchodu z kina jsme si vyprávěli úsměvné úryvky z filmu, které nám utkvěly v paměti. Již šestý ročník dovednostní soutěže Šikulka ukázal zručnost, šikovnost, talent mnohých klientů. Mnoho lákavých stanovišť v podobě Výtvarného odpoledne se účastnil velký počet šikovných klientů. O dalších uskutečněných akcích Vás budeme nadále informovat. Alena Čechurová, DiS, vedoucí NZDM

22 ZPRÁVY CHARITY 22 Na problémy nejste sami Občanská poradna Rumburk V tomto roce Občanská poradna Rumburk spolupracovala s Asociací občanských poraden v rámci projektu Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku. S prosbou o radu týkající se této oblasti se za třičtvrtě roku na poradnu obrátilo 44 klientů, z toho 22 žen, 11 mužů a v 11 případech přišlo více klientů současně. Osobně se na nás obrátilo 39 klientů (konzultace v poradně), 5 klientů požadovalo telefonickou pomoc a 1 klient poradnu kontaktoval přes internet e- mailem. Občanská poradna neposkytuje poradenství jen v oblasti bytové politiky, ale ještě v dalších 17 oblastech (např. rodinné právo, exekuce, spotřebitelství apod.). Neposkytuje však poradenství ve věcech finančního charakteru (daně, živnostenské právo apod.), nesepisuje smlouvy může poskytnout pouze vzory některých smluv a podání. To vše bezplatně, diskrétně, nezávisle a nestranně na kontaktní adrese: ul. Sukova 1055, Rumburk, na telefonním čísle nebo na ové adrese: Všem klientům jsme poskytli rady zodpovědně a věříme, že i k jejich spokojenosti. Pracovníci OP Rumburk Vám všem tímto ze srdce přejí nejen klidné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí v Novém roce a zároveň i to, aby jste naše služby v roce 2008 potřebovali co nejméně. Pavla Nekudová a Alena Poštová, občanské poradkyně Zase kousek splněného přání.. Do Farní charity Rumburk přišly Vánoce v předstihu. S radostí jsme přijali dárek ve formě zprávy od Nadace Vodafone ČR, která podpořila projekt pod názvem Zahrada snů částkou ,- Kč. Realizací projektu budou v roce 2008 upraveny venkovní prostory, tj. pronajatý pozemek o rozloze 180 m2, který je součástí nabídky sociálních služeb poskytovaných v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Žijeme spolu. Cílem projektu však není jen vytvořit příjemné místo pro sportování i odpočinek, ale také podpořit klienty v jejich tvořivosti, rozvinout jejich talent při práci s různými materiály a naučit je vážit si vlastní práce i práce druhých. Klienti NZDM se totiž budou maximálně podílet na úpravě Zahrady snů, místa pro smysluplné využití jejich volného času. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež při Farní charitě Rumburk je otevřeno každé úterý pátek od 13,00 do 18,00 hodin všem klientům ve věku od 6 do 26 let. V příštím roce Vás budeme průběžně informovat o realizaci tohoto projektu. Pracovníci Farní charity Rumburk Vám pod stromeček přejí alespoň tolik radosti, kolik jí s našimi klienty nyní prožíváme my. Za tým pracovníků farní charity Martina Škodová, ředitelka

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 3/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě...5 Obchod s lidmi...5 Sedmé multikulturní trhy

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2006 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více