O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 5/2007

2 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH str.5 * Setkání ředitelů FCH a OCH litoměřické diecéze str.5 * Možnosti přeshraniční spolupráce str. 6 * O fundraisingu na charitě str. 6 * Otázka pro Jósefa Szeligu str. 7 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str Tříkrálová sbírka 2008 str. 11 * Důležité informace k tříkrálové sbírce 2008 str. 11 * Setkání dobrovolníků a asistentů Tříkrálové sbírky str. 11 * Tříkrálová sbírka se stane velkou pomocí. str. 12 Co se děje v charitách str. 13 OCH Most str OCH Liberec str. 18 FCH Česká Lípa str FCH Rumburk str Sbírkové konto str. 23

3 ZPRÁVY CHARITY 3 Advent roku 2007 Advent pochází z latinského slova adventus příchod. Advent je příprava na Slavnost Narození Spasitele Ježíše Krista. Současně také prožíváme a čekáme na jeho druhý příchod. Advent má své historické kořeny v Galii a v Římě. V oblasti Galie se Maximus z Turína a Cesarius z Arlesu tři týdny před Vánocemi připravovali postem, modlitbou a dobrými skutky. Perpetuus z Toursu (5. stol.) doporučoval, aby se od svátku sv. Martina po 6 týdnů před Zjevením Páně Třech Králů, vždy tři dny křesťané postili. Příprava na Hod Boží Vánoční se v Galii ustálila podle čtyřicetidenního postu, takže trvala od 12. listopadu do 6. ledna vyjma sobot a nedělí. Nejstarší stopy římské adventní liturgie pocházejí od Petra Chryzologa z 5. století v Antiochii a v Ravenně. Zde se advent slavil podle teologie vtělení, jak vzešla z koncilu v Efezu. V popředí tu byla vina, dějiny spásy a okamžik vtělení. V Římě trval první advent jen týden, prodloužil jej až papež Řehoř Veliký (v 7. stol.) na čtyři adventní neděle. Od reformy kalendáře Hillelem II. platil podle židovského počítání rok 3761 před narozením Krista za rok stvoření světa. Od vzniku světa tak do narození Ježíše Krista uplynulo asi 4000 let. Každé toto tisíciletí zastupuje jedna adventní neděle, a tak byly do čtyřtýdenního adventu vloženy celé dějiny spásy Starého zákona. V Římě byl advent provázen i mariánskou úctou. Missa aurea - Zlatá mše, ze které vznikly roráty, odkazuje na nejstarší mariánské svátky, které se v Římě slavily v adventní době. Advent byl tedy odv Římě byl advent provázen i mariánskou úctou. Missa aurea - Zlatá mše, ze které vznikly roráty, odkazuje na nejstarší mariánské svátky, které se v Římě slavily v adventní době. Advent byl tedy od počátku veden v duchu úcty k Panně Marii.

4 ZPRÁVY CHARITY 4 Tak jako Matka Boží očekávala narození svého Dítěte, tak věřící lid očekával narození svého Spasitele. Panna Maria je předobrazem svatosti a jako Matka Boží, která nese božské Dítě pod srdcem a dívá se vstříc jeho narození, doprovází nás v adventní době jako nejdůležitější svatá postava. V době adventní slavíme jednu z největších slavností Panny Marie - Neposkvrněného početí Panny Marie. I Maria jako všichni lidé potřebuje vykoupení. Ale vzhledem ke své úloze bohorodičky a Matky Božího Syna byla již předem uchráněna dědičné viny a naplněna milostí. Archanděl Gabriel by ji nemohl nazvat: Milostiplná, kdyby byla obtížena dědičným hříchem, a byla tedy bez milosti. Panna Maria je první člověk, který skutečně může milovat Boha, protože je taková, jak si Bůh představuje člověka: bez viny a bohumilá. Maria je nový člověk podle Božího plánu, nové stvoření. Ne nadarmo je stavěna Církevními Otci proti sobě Eva a Maria. Eva, panna, pro sebelásku upadla do viny, Panna Maria, druhá Eva, otevírá se v pokoře Božímu volání a přináší světu Vykupitele a Spasitele. Narozený Ježíš Kristus z bohorodičky Panny Marie je Boží odpovědí na naši lidskou touhu po plnosti, naplnění, radosti a štěstí, po životě a lásce. On je Boží odpovědí na touhu každého z nás. Proto máme Boha hledat a nalézat, to je hlavním úkolem adventu a vánoční doby. Podle Der Fels,připravil P. Bronislav M. Čigáš O.Praem.

5 ZPRÁVY CHARITY 5 INFORMACE DCH * Dne se od 10.00hod. na DCH Litoměřice uskuteční pracovní setkání ředitelů FCH a OCH litoměřické diecéze. Program: 1) Duchovní slovo prezident P.Józef Szeliga 2) Krizový fond 3) Odborná kolegia 4) Vzdělávání zaměstnanců charit 5) Různé DCH Účast na pracovním setkání je pro všechny ředitele profesionálních FCH a OCH povinná!!! Poznámka: Pokud se z vážných důvodů nemůže dostavit ředitel FCH (OCH), je nutné, aby jeho zástupce měl pověření. * Navštivte webové stránky kde najdete mimo jiné kontakty, veškeré ové adresy. Jejich správné používání nám i vám usnadní komunikaci elektronickou poštou. Děkujeme. S přáním hezkých Vánoc Farní charita Česká Lípa * Dnem končí svůj pracovní poměr v charitě vrchní sestra liberecké charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a koordinátora zdravotnického kolegia Diecézní charity Litoměřice Tamara Makarovská. Diecézní charita děkuje za dlouhodobou práci, kterou v charitě vykonávala a přeje jí mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. * Od nastupuje do funkce koordinátory zdravotnického kolegia Diecézní charity Litoměřice vrchní sestra chomutovské charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Jitka Sedláčková. tel

6 ZPRÁVY CHARITY 6 Možnosti přeshraniční spolupráce Dne se v Drážďanech uskutečnil informační seminář na téma Princip lead partnera o utváření přeshraničních projektů v rámci programu Cíl 3 Ahoj sousede, kterého se zúčastnili ředitelka DCH Růžena Kavková a koordinátorka projektů Martina Hrabáčová. Seminář měl za cíl informovat o možných společných projektech mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Od roku 2000 podporuje spolupráci obou sousedních zemí Evropská unie prostřednictvím Česko-saského programu Intereg III A, na který v programovém období navazuje program Cíl 3. Program nabízí široké spektrum možné spolupráce, více informací najdete na program administruje Společný česko-saský sekretariát. Po ukončení semináře jsme mluvili s koordinátorem sociálních projektů Caritas Dresden Michaelem Schulzem o možnostech partnerské spolupráce mezi Caritas Dresden a Diecézní charitou Litoměřice. O F U N D R A I S I N G U N A C H A R I TĚ LITOMĚŘICE - Charita Česká republika ve spolupráci s Diecézní charitou Litoměřice pořádala ve čtvrtek 1. listopadu 2007 vzdělávací akci. Hlavním tématem vzdělávacího kurzu byl fundraising v neziskové organizaci a rozvojová spolupráce v zahraničí. Vzdělávací kurz se uskutečnil v rámci projektu Profesionalizace pracovníků v nevládních neziskových organizacích. Cílem bylo doplnění znalostí především na poli fundraisingu a dále krátká přednáška o stávajících projektech a plánech Charity Česká republika, regionálním plánování Charity ČR a urgentní pomoci během katastrof v rámci problematiky zahraniční rozvojové spolupráce. Vzdělávací akce proběhla v sídle Diecézní charity Litoměřice a byla poskytnuta všem účastníkům zdarma. Autor / zdroj: Mgr. Milan Čigáš, lidské zdroje a PR, Diecézní charita Litoměřice

7 ZPRÁVY CHARITY 7 OTÁZKA PRO JÓSEFA SZELIGU Prezident Diecézní charity Litoměřice V tomto měsíci jste se stal novým prezidentem DCH Litoměřice. Jakým směrem se bude DCH ubírat pod vaším prezidentováním? Lze očekávat nějaké výrazné změny v činnosti DCH Litoměřice? Žádné výrazné změny v činnosti Diecézní charity Litoměřice nepřipravuji. Chci pokračovat v práci svého předchůdce Mons. Milana Bezděka, kterého jsem ve funkci prezidenta Diecézní charity Litoměřice vystřídal po jmenování generálním vikářem Litoměřické diecéze Mons. Karlem Havelkou od 1. listopadu. Doposud jsem v Diecézní charitě Litoměřice zastával post viceprezidenta, takže jsem s činností i problematikou celé této organizace velmi dobře obeznámen. Prezident Diecézní charity Litoměřice má mnoho úkolů a povinností, ale nejdůležitějším úkolem především je: zajišťovat duchovní rozměr organizace, zastupovat biskupa v charitní službě a také předkládat otci biskupovi zprávu z činnosti a každodenního života charity. Mezi své další hlavní úkoly řadím návštěvy charitních zařízení a projektů v celé litoměřické diecézi, která se rozkládá ve čtyřech krajích - Ústeckém, Libereckém, Středočeském a Královehradeckém. V neposlední řadě také chci seznamovat naše zaměstnance a dobrovolníky s Etickým kodexem Charity. Zdroj: Deník Litoměřicka (šela) EKONOMICKÉ INFORMACE * Krizový fond - po převedení výtěžku Sbírky na charitu 2007 činí výše Krizového fondu ,76 Kč. Z této částky bude poskytnuta půjčka ,- Kč Oblastní charitě Most, o čemž na mimořádném setkání rozhodli ředitelé FCH a OCH litoměřické diecéze, kteří do fondu pravidelně přispívají. OCH Most, OCH Teplice, OCH Sobotka, OCH Liberec a OCH Ústí nad Labem tento rok v daném termínu (konec listopadu 2007) částku ročního vkladu ,- Kč neuhradily. * Do odevzdat vyúčtování Tříkrálové sbírky 2007

8 ZPRÁVY CHARITY 8 Sbírka na charitu Sbírka na Charitu 2007 V neděli 30. září 2007 vyhlásil litoměřický biskup Mons. Pavel Posád diecézní sbírku na Charitu. Výtěžek této sbírky je ,50 Kč, a bude vložen na účet Krizového fondu, který vznikl solidaritou Diecézní charity, Farních a Oblastních charit litoměřické diecéze, za účelem pomoci těm z nich, jež se ocitnou ve vážné existenční krizi. Dárce Částka v Kč ŘmK farnost Světlá pod Ještědem 1 140,00 ŘmK farnost - neznámá 5 000,00 ŘmK farnost - neznámá 3 500,00 ŘmK farnost, děkanství Doksy 620,00 ŘmK farnost, děkanství Sobotka 1 200,00 ŘmK farnost Děčín-Podmokly 2 700,00 ŘmK farnost Brozany 1 000,00 ŘmK dómská farnost Litoměřice-sv. Štěpán 4 786,00 ŘmK farnost, děkanství Frýdlant v Čechách 1 726,00 ŘmK farnost, děkanství Litvínov 4 435,00 ŘmK farnost Štětí 3 865,00 ŘmK farnost Srbská Kamenice 500,00 ŘmK farnost, děkanství Louny 2 270,00 ŘmK proboštský úřad Mělník 8 107,00 ŘmK farnost Hrob 5 000,00 ŘmK farnost Šumburk nad Desnou 3 840,00 ŘmK farnost Přepeře 650,00 ŘmK farnost, děkanství Mnichovo Hradiště 680,00 ŘmK farnost Plazy 412,00 ŘmK farnost Hrádek nad Nisou 1 000,00 ŘmK farnost Liberec-Ruprechtice 1 750,00

9 ZPRÁVY CHARITY 9

10 ZPRÁVY CHARITY 10 ŘmK farnost Lovosice 4 550,00 ŘmK farnost Bakov nad Jizerou 220,00 ŘmK farnost Jestřebí 1 500,00 ŘmK farnost, děkanství Žatec 2 500,00 ŘmK farnost, děkanství Liberec-Rochlice 1 000,00 ŘmK farnost Křešice u Litoměřice 2 000,00 ŘmK farnost Drožďalovice 500,00 ŘmK farnost, děkanství Česká Lípa 3 000,00 ŘmK farnost, děkanství Podbořany 1 000,00 Mons.P. Milan Bezděk 1 000,00 ŘmK farnost, arciděkanství Liberec ,00 ŘmK farnost Klášterec nad Ohří 1 400,00 RmK farnost Horní Jiřetín 500,00 ŘmK farnost Počaply 2 000,00 ŘmK farnost, děkanství Most 8 000,00 Celkem ,50 Diecézní charita Litoměřice děkuje všem dárcům za jejich finanční dary i podporu činnosti charity.

11 ZPRÁVY CHARITY 11 Tříkrálová sbírka 2008 Důležité informace k Tříkrálové sbírce 2008 Dne se uskutečnilo na DCH Litoměřice přípravné setkání dobrovolníků a asistentů TS. Chtěla bych shrnout nejdůležitější a nové informace ohledně TS 2008:- Tříkrálová sbírka proběhne v litoměřické diecézi ve dnech v 9.00 hod požehná v kapli sv. Vavřince v biskupské rezidenci litoměřický biskup Mons. Pavel Posád koledníkům, všichni jsou srdečně zváni. Podle místních podmínek je možné požehnání koledníkům zajistit v místě konání sbírky, ale vždy by mělo proběhnout před začátkem koledování - je také vhodné při této příležitosti pozvat novináře a informovat veřejnost o místních specifikách TS od hod bude vysílat ČT1 koncert ke TS -Tříkrálové letáky budou distribuovány centrálně do všech domácností v termínu ledna 2008, proběhne kontrola roznosu letáků - číslo účtu pro TS je /0800, jako variabilní symbol je potřeba uvést kód organizátora, (který Vám přidělí diecézní koordinátor), spec. symbol se nevyplňuje - na webu v sekci TS 2008 budou k dispozici všechny potřebné informace a formuláře - termíny : do doručit na DCH vyplněný formulář Záměr využití prostředků TS (opravte si uvedený termín ve zkrácených Organizačních pokynech), do zaslat em diecéznímu koordinátorovi předběžný seznam vedoucích skupinek, originál (včetně podpisů vedoucích skupinek) odevzdáte koordinátorovi po sbírce společně s dalšími doklady, a to : zápisy o zapečetění pokladniček, zápisy o rozpečetění s výčetkami - každý list musí být opatřen razítkem místního úřadu a podpisem, přehledy o pokladničkách s originály dokladů o odeslání peněz. Uvedené doklady je potřeba doručit na Diecézní charitu Litoměřice do Děkuji Vám za spolupráci a přeji hodně úspěchů v TS Tel/Fax: Martina Hrabáčová, koordinátor projektů a TS Mobil: Adresa: Dómské náměstí 10, Litoměřice www:

12 ZPRÁVY CHARITY 12 Tříkrálová sbírka se stane velkou pomocí pro kněze na Severu Letošní Tříkrálové koledování na Severu je vedeno společnou snahou vedení Diecéze a Charity. Na kněžském dni dne 23. října, který se konal v Litoměřicích, paní ředitelka Diecézní charity Litoměřice, požádala všechny zúčastněné kněze o pomoc a podporu pro Tříkrálové koledování roku Tříkrálové koledování roku 2008 v Litoměřické diecézi je vedeno společnou snahou vedení Diecéze a Charity. Ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, generální vikář Litoměřické diecéze Mons. Karel Havelka a biskup litoměřický Mons. Pavel Posád oslovili všechny kněze a pastorační asistenty v Litoměřické diecézi s prosbou o pomoc při organizování již osmé Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi. V úvodu dopisu připomněli, že Tříkrálová sbírka je v plném souladu s životem církve a vychází z usnesení České biskupské konference a Charita Česká republika byla organizací této sbírky pověřena. Každá sbírka má své poslání a cíl. Obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2008 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla, připomíná koordinátorka sbírky Martina Hrabáčová. A konstatuje: V loňském roce se do sbírky aktivně zapojilo v naší Litoměřické diecézi sedmnáct profesionálních a dobrovolných charit a sedm našich farností. Na Charitě by si moc přáli, aby koledování a prostředky, které z této sbírky přicházejí, pomáhaly potřebným lidem v Diecézi. Proto je tato myšlenka v dopise zdůrazněna: "Tříkrálová sbírka nabízí pomoc kněžím a pastoračním asistentům v jejich nelehké pastorační práci zejména v oblasti jak zapojit farníky do konkrétní pomoci někomu ve svém nejbližším okolí. Jak zajít za starosty, řediteli škol a jak je možné do života farnosti vtáhnout i obyvatele, kteří stojí opodál. Je to šance, kdy se celé společenství farní rodiny, které se za šíření Božího království modlí, přináší různé oběti a viditelně pomáhá. Je to zároveň velká možnost podílet se na výchově farních společenství, na vnitřním růstu osobností. Je na Vás kněžích a pastoračních asistentech, zda tuto nabídku využijete a připojíte se k Tříkrálové sbírce. Sbírkou mohou kněží a pastorační asistenti podpořit charitní projekt nebo pomoct lidem v nouzi ve svém okolí, připomíná ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. Hned dodává pár příkladů z posledního koledování: Příklady z naší diecéze se mohou stát vodítkem či inspirací: farnost Podbořany z výtěžku sbírky poskytla přímou finanční pomoc sociálně slabým rodinám ve farnosti a nakoupila vánoční dárky dětem z dětského domova, farnost Semily přispěla ze sbírky na asistenta pro zdravotně postiženého žáka z místní školy, farnost Jablonec nad Nisou přispěla na počítač pro nevidomé atd. A těch příkladů je opravdu mnoho a všem kněžím patří náš velký dík, konstatuje na závěr. Zdroj: Mgr. Milan Čigáš, Lidské zdroje a PR Diecézní charita Litoměřice

13 ZPRÁVY CHARITY 13 OCH MOST CO SE DĚJE V CHARITÁCH 9. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem! pomůže dětem z Oblastní charity v Mostě MOST - V letošním roce, kdy proběhl již 9. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem! České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), byl podpořen projekt Oblastní charity Most Pastelková Sovička. Hlavní myšlenkou projektu Oblastní charity Most je vzájemná spolupráce a pořádání jednorázových aktivit pro děti z nízkoprahových zařízení Sovička, která působí v Mostě a Pastelka, která se nachází v Oseku. Děti z těchto našich zařízení mají většinou závažnější potíže ve škole, hůře komunikují s okolím a těžce navazují kamarádství se svými vrstevníky. Převážná část dětí pochází ze sociálně vyloučených lokalit mosteckého a teplického regionu, kde je zvýšený výskyt kriminality, užívání drog, šikana, diskriminace a další patologické jevy ohrožujících současnou společnost. Přínosem projektových aktivit Oblastní charity Most by pak měl být méně problémový vstup dětí do života,

14 ZPRÁVY CHARITY 14 zlepšení životních podmínek dětí, zajištění růstu osobních kvalit, předávání základních vědomostních a dovedností, navázání nových přátelství. Na snímku slavnostní předání nadačního příspěvku Karolína Wankovská, DiS (NZDM Pastelka), Štiková Jana (NZDM Sovička) Zdroj: Oblastní charita Most, Štiková Jana Adventní výlet do Marienbergu MOST - Oblastní charita Most připravila v rámci svých přeshraničních kontaktů tradičníadventní výlet do Marienbergu. Akce je určena dětem a mládeži z nízkoprahových zařízení "Sovička" Most a "Pastelka" Osek s doprovodem vychovatelů. V programu je setkání s německými kamarády ze Základní školy Vévody HeinrichaMarienberg, pro které jsou již v hodinách výtvarné výchovy připravovány drobné dárky a v hodinách zpěvu nacvičovány vánoční koledy. Následovat bude společná oslava svátku sv. Mikuláše v tamním muzeu sasko-českého Krušnohoří "Bergmagazin", v jejímž rámci je plánována i slavnostní vernisáž vánoční výstavy výtvarného umění za spoluúčasti umělců i z našeho regionu. Děti se mohou těšit na společné tvoření i kulturní vystoupení. Závěr programu bude tradičně na Marienbergském vánočním trhu na náměstí, kde malé i velké vždy doslova uchvátí ona každoroční, a přece vždy s napětím očekávaná, nádhera Krušnohorských vánoc. Zdroj: Oblastní charita Most Brigita Janovská Benefizgala MOST - Kulturní komise města Mostu finančně podpořila projekt "Spolu v Evropě". Jeho nositelem je Oblastní charita Most a jedná se o prezentaci aktivit Charitního díla v městě Mostu, Oseku a Duchcově, ve spektru přeshraničních partnerství, kterých navázala Charita od svého založení v roce 2000 již dvě desítky.

15 ZPRÁVY CHARITY 15 Výrazným prvkem projektu je kreativita a výtvarné umění, což vhodně doplňuje německý partner, jímž je Muldentálský spolek umění intarzie Sörnzig,. Přirozeně se začleňuje i jeho dlouholetý český partner - Střední odborné učiliště služeb Litvínov. Z tohoto dvouletého projektu, který měl letos dvě prezentace ve Spolkové republice Německo, vzešla řada dalších prospěšných aktivit, z nichž jedna byla zvláště významná. Všichni partneři projektu "Spolu v Evropě" se zúčastnili akce "Benefizgala", v jejímž rámci byla vydražena umělecká díla ve prospěch výzkumu a léčby leukémie. Pod heslem "Leukémie musí být léčitelná - vždy a pro všechny" se dne 7. září sjela asi stovka významných osobností z různých oblastí k této akci do Sörnzig. Záštitu nad ní převzal rektor Vysoké školy Mittweida Prof. Dr. Ing. Lothar Otto, který ve svém úvodním projevu vyjádřil mj. potěšení nad účastí českých partnerů a umělců z Mostu a Mostecka.

16 ZPRÁVY CHARITY 16

17 ZPRÁVY CHARITY 17 Muži na svém místě Pan Miroslav Smolák pracuje již druhý rok v Azylovém domě v Oseku jako Pracovník v sociálních službách. Je jediným mužem pracujícím v tomto Azylovém domě, ale vůbec nezaostává za svými ženskými kolegyněmi, ba naopak. Zvládá veškeré práce jako my ženy. Pere, žehlí, vaří, peče atd. Mimo svou náplň práce provádí údržbu na domech, s níž vypomáhá i v projektu Centrum Rodina v tísni, kde jsou zaměstnané pouze ženy. Takového kolegu nám může každý závidět. Klienti Azylového domu Osek a všichni kolegové střediska Azylové domy ho mají rádi a velmi si ho váží pro jeho upřímnost a pracovitost, jako všestranného, šikovného člověka. Šturmová Anička, Azylový dům Osek Sváteční večer v Azylovém domě Blíží se konec roku a s ním i příprava na sváteční Vánoční večer v Azylovém domě Osek. Zúčastní se ho všichni zaměstnanci zařízení, klienti, kteří chtějí a pozvaní hosté. Jedním z každoročních hostů je pan Ing. Hlinka, starosta města Osek nebo ředitelka Oblastní charity Most. Pro ně a ostatní zvané včetně našich klientů a zaměstnanců již nyní vyrábíme přáníčka a malé dárečky. Na první adventní víkend je naplánován úklid a výzdoba domu nebo pečení vánočního cukroví. Všichni si přejí, aby k příjemně prožitým svátečním dnům přispělo také příjemné prostředí. Proto je pro každého příprava na ně prioritou. S dobrou náladou a společnými silami se vše určitě podaří. Anička Šturmová, Azylový dům Osek

18 ZPRÁVY CHARITY 18 OCH LIBEREC Zprávy z Domova pokojného stáří v Chrastavě CHRASTAVA - V duchu staré pravdy o tom, že se nemají opouštět staří známí pro nové, jsme navázali tam, kde kdysi skončila spolupráce s firmou Benteler a přátelství mezi našimi klienty a obyvateli Domu s pečovatelskou službou v Chrastavě. V prvním případě jsme se dostali do problémů provozního charakteru a za vydatné pomoci Mgr. Ondřeje Kouta z firmy BENTELER, který nám poslal odborníka na čerpadla, jsme našim klientům mohli poskytnout teplo a teplou vodu! Pan Mgr. Kout, byl tak hodný, že nám nabídl obnovení spolupráce a sponzorství. V druhém případě jsme navštívili Domov s pečovatelskou službou, kde se pravidelně každou středu při harmonice a zpěvu setkávají senioři. Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou jsou manželské páry, ale i jednotlivci, kteří přicházejí, aby si tu pohovořili o běžných věcech a při kávě a čaji na chvíli zapomněli na své zdravotní problémy a starosti, kterých mají jistě také dost. Naši klienti se těší na setkání a dopoledne společnými silami připraví nějakou dobrotu, aby se nám všem lépe vyprávělo při nějakém tom chutném soustu. Pochlubit se můžeme již hotovým parkovištěm v areálu Domova a jezírkem, které velmi zkrášlilo vzhled areálu a za které děkujeme panu Tieftunkovi. Zdá se, že je toho dost, že? Výčet novinek, ale není u konce. Kabát naší farní budovy, je již víc než obnošený a s jeho renovací nám pomáhají klienti Diagnostického ústavu v Chrastavě, kteří spolu se svými mistry pracují bezplatně na jeho opravě! A nejsou to jen fasády, ale i okna a dveře, které si vzali hoši pod patronát. Všem velmi upřímně děkujeme! Zdroj: Oblastní charita Liberec, Zedková K.

19 ZPRÁVY CHARITY 19 FCH ČESKÁ LÍPA Týraným ženám pomůže i církev ČESKÁ LÍPA - Na unikátní spolupráci se dohodli policisté v České Lípě. Kvůli ženám, které se i se svými dětmi ocitnou v tísni a jsou oběťmi trestného činu, teď začnou státní policisté spolupracovat s církevní charitou. Zapojí se totiž do projektu domu pro matky s dětmi v tísni. Dům Jonáš, jak se zařízení jmenuje, provozuje českolipská Farní charita. "Normálně můžeme ženám v tísni pomoci jen v rámci zákona. To ale zcela neřeší aktuální situaci ženy, která se ocitne v sociální tísni, například bez přístřeší. Spolupráce s Farní charitou nám tak dává další možnost, jak pomoci obětem domácího násilí," uvedla Ivana Baláková, mluvčí policie v České Lípě. Policisté pošlou ženy v tísni do Domu Jonáš Jak bude pomoc policistů konkrétně vypadat? "Po vyřízení všech potřebných úkonů, spojených s dokumentováním oznámeného případu, mohou policisté ženu v tísni upozornit na existenci Domu Jonáš a předat jí spojení na jeho pracovnice," objasnila policejní mluvčí. Krizové telefonní spojení na Dům Jonáš přitom funguje 24 hodin denně, a to na telefonních číslech a Posláním Domu Jonáš je pomoci ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni. Dům proto poskytuje placené azylové ubytování, přechodně na maximální dobu 1 roku. Ubytovaným je přitom zdarma poskytováno základní sociálně právní poradenství, charita poskytuje také službu psychologa, právníka a teologa. Zdroj: Regionální mutace Mladá fronta DNES - liberecký kraj Telegraficky Téma První pomoc se stalo náplní přednášky, která se uskutečnila ve středu 21. listopadu pro zaměstnance projektu Domu Jonáš. Pracovníci projektu projevili o tuto přednášku velký zájem a není tedy divu, že účast byla stoprocentní. Po teoretické části byly předvedeny praktické ukázky, které si každý mohl vyzkoušet sám. Samozřejmě, že se jednalo o nejzajímavější část přednášky. Sympatická instruktorka ponechala pro potřeby zaměstnanců materiál, který v bodech shrnuje hlavní zásady první pomoci.

20 ZPRÁVY CHARITY 20 V sobotu 24. listopadu proběhl v areálu Farní charity seminář pro dobrovolníky Maltézské pomoci. Pod vedením lektorky hnutí DOBRO- DRUH se budoucí dobrovolníci seznámili se zákonem o dobrovolnictví, o průběhu projektu Adopce seniorů a s nabídkou organizací, které mají zájem o práci dobrovolníků. V rámci semináře také proběhl nácvik sociálních dovedností. Sociální pracovník DD Sloup v Čechách pak představil svou organizaci, která má o dobrovolníky velký zájem. Semináře se zúčastnili čtyři budoucí dobrovolníci. Od září 2007 provozuje Farní charita projekt Sociální automobil, který převzala od MěÚ Česká Lípa. Cílem tohoto projektu je přeprava handicapovaných dětí do speciálních škol a zařízení v okrese Česká Lípa. Projekt tohoto typu je v našem okrese jediný. Poskytování této služby významně pomáhá odlehčit situaci rodinám s handicapovaným dítětem. Mikulášská besídka rozradostnila v úterý 4. prosince nejen děti z Domu Jonáš. Klub Velryba, ve kterém se konala, přijelo navštívit také sedm dětí z Pobytového integračního střediska ve Stráži pod Ralskem, které patří do projektu Farní charity, a to Poradny pro cizince. Děti ze Stráže si připravily vystoupení, hlavně básničky s vánoční tematikou. Samozřejmě, že nechyběl Mikuláš, Čert a Anděl, laskominy a dobrá nálada. Na prosinec chystá vedení Domu Jonáš jednání s ředitelkou Úřadu práce a s vedoucí odd. zprostředkování a poradenství ÚP. Tématem bude klientka, která je zaměstnána nebo činí aktivní kroky k získání zaměstnání, (pokud nejde o klientku na rodičovské dovolené nebo plně invalidní). Již podeváté bude v lednu 2008 organizovat Farní charita Tříkrálovou sbírku na Českolipsku. Tříkráloví koledníci se v ulicích měst a obcí objeví ve dnech od 3. do 9. ledna Téma domácí násilí bude náplní přednášky, která se v lednu 2008 uskuteční v českolipské Městské knihovně. Krásné Vánoční svátky v duchu lásky a pohody a úspěšný celý rok 2008 Vám přejí zaměstnanci Farní charity Česká Lípa. Za Farní charitu Česká Lípa Zdeňka Čermáková

21 ZPRÁVY CHARITY 21 FCH RUMBURK Program MAKE a CONNECTION v Žijeme spolu nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež při FCH Rumburk,,Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Druhým rokem jsou akce v NZDM podpořené z programu MAKE a CONNECTION. V tomto programu se klienti zapojili do tvorby projektu Pojďme si hrát podruhé, kde se skrývají akce a činnosti pro děti a mládež ze sociálně slabého prostředí. Tento projekt byl podpořen částkou ,- Kč. Program MAKE a CONNECTION Připoj se, je společným programem Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia Czech Republic, jehož cílem je podporovat mladé lidi ve věku let při realizaci jejich vlastních dobrovolnických iniciativ (projektů). Prostory a zázemí poskytla farní charita zdarma. Na realizaci akcí se podílí klienti společně s pomocným organizátorem Radimem Kopeckým z NZDM. Již zrealizované akce si můžete přečíst v krátkém shrnutí. Dne jsme pro klienty naplánovali Soutěžní odpoledne. Plni energie a s dobrou náladou se hned po příchodu vrhli na nové disciplíny. Všichni svým umem dokázali, že si zaslouží ceny v podobě balíčku se sladkostmi a drobnou hračkou. Dále klienti navštívili šluknovské kino Dukla, kde shlédli nový český film Roaming. Zážitky byly neskutečné, jelikož film byl ze života Romů, natočen formou komedie. Klienti si tudíž odnesli mnoho zajímavých informacích a úsměvy na rtech. Ještě dlouho po odchodu z kina jsme si vyprávěli úsměvné úryvky z filmu, které nám utkvěly v paměti. Již šestý ročník dovednostní soutěže Šikulka ukázal zručnost, šikovnost, talent mnohých klientů. Mnoho lákavých stanovišť v podobě Výtvarného odpoledne se účastnil velký počet šikovných klientů. O dalších uskutečněných akcích Vás budeme nadále informovat. Alena Čechurová, DiS, vedoucí NZDM

22 ZPRÁVY CHARITY 22 Na problémy nejste sami Občanská poradna Rumburk V tomto roce Občanská poradna Rumburk spolupracovala s Asociací občanských poraden v rámci projektu Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku. S prosbou o radu týkající se této oblasti se za třičtvrtě roku na poradnu obrátilo 44 klientů, z toho 22 žen, 11 mužů a v 11 případech přišlo více klientů současně. Osobně se na nás obrátilo 39 klientů (konzultace v poradně), 5 klientů požadovalo telefonickou pomoc a 1 klient poradnu kontaktoval přes internet e- mailem. Občanská poradna neposkytuje poradenství jen v oblasti bytové politiky, ale ještě v dalších 17 oblastech (např. rodinné právo, exekuce, spotřebitelství apod.). Neposkytuje však poradenství ve věcech finančního charakteru (daně, živnostenské právo apod.), nesepisuje smlouvy může poskytnout pouze vzory některých smluv a podání. To vše bezplatně, diskrétně, nezávisle a nestranně na kontaktní adrese: ul. Sukova 1055, Rumburk, na telefonním čísle nebo na ové adrese: Všem klientům jsme poskytli rady zodpovědně a věříme, že i k jejich spokojenosti. Pracovníci OP Rumburk Vám všem tímto ze srdce přejí nejen klidné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí v Novém roce a zároveň i to, aby jste naše služby v roce 2008 potřebovali co nejméně. Pavla Nekudová a Alena Poštová, občanské poradkyně Zase kousek splněného přání.. Do Farní charity Rumburk přišly Vánoce v předstihu. S radostí jsme přijali dárek ve formě zprávy od Nadace Vodafone ČR, která podpořila projekt pod názvem Zahrada snů částkou ,- Kč. Realizací projektu budou v roce 2008 upraveny venkovní prostory, tj. pronajatý pozemek o rozloze 180 m2, který je součástí nabídky sociálních služeb poskytovaných v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Žijeme spolu. Cílem projektu však není jen vytvořit příjemné místo pro sportování i odpočinek, ale také podpořit klienty v jejich tvořivosti, rozvinout jejich talent při práci s různými materiály a naučit je vážit si vlastní práce i práce druhých. Klienti NZDM se totiž budou maximálně podílet na úpravě Zahrady snů, místa pro smysluplné využití jejich volného času. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež při Farní charitě Rumburk je otevřeno každé úterý pátek od 13,00 do 18,00 hodin všem klientům ve věku od 6 do 26 let. V příštím roce Vás budeme průběžně informovat o realizaci tohoto projektu. Pracovníci Farní charity Rumburk Vám pod stromeček přejí alespoň tolik radosti, kolik jí s našimi klienty nyní prožíváme my. Za tým pracovníků farní charity Martina Škodová, ředitelka

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím

Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím tohoto zpravodaje umožnit nahlédnout do sociálních a

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NASILÍM LIBEREC

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NASILÍM LIBEREC Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NASILÍM LIBEREC Výroční zpráva 2012 O INTERVENČNÍM CENTRU Poslání organizace Posláním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Závěrečná zpráva k projektu podpořeného Evropskou unií

Závěrečná zpráva k projektu podpořeného Evropskou unií Závěrečná zpráva k projektu podpořeného Evropskou unií Společně vážit nové cesty občané tvoří svůj sociální prostor přeshraničně 1. července 2009 až 30. června 2012 1 Partneři Regionální charita Most a

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Datum konání: 29.10.2007 Místo konání: konferenční místnost v 10. patře MěÚ v Kopřivnici Přítomni: 16 členů

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Poslání, vznik, působnost, struktura

Poslání, vznik, působnost, struktura Poslání, vznik, působnost, struktura Poslání - pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství a státní a politické příslušnosti. Právní postavení Oblastní charita

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str. 10-11

ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str. 10-11 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2008 ZPRÁVY CHARIT Y 2 O B S A H Duchovní slovo str.

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Oblastní charity Most

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Oblastní charity Most VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Oblastní charity Most Kdo jsme Oblastní charita Most je nestátní nezisková humanitární organizace. Naším krédem je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI AKCE Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 6 Období 1.6. 2010 30. 4. 2011 1.Údaje o akci v Priorita

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 2 Láska caritas bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti.

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Chmelova 212 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2004 Diecézní charita Litoměřice. Diecézní charita Litoměřice. Generální partner

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2004 Diecézní charita Litoměřice. Diecézní charita Litoměřice. Generální partner Generální partner Diecézní charita Litoměřice Adresa: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice Telefon: 416 731 452, 416 735 606 Fax: 416 731 452 E-mail: dchltm@dchltm.cz, www.dchltm.cz Konto: KB Litoměřice

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2012

o činnosti a hospodaření v roce 2012 o činnosti a hospodaření v roce 2012 občanské sdružení SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více