O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 5/2007

2 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH str.5 * Setkání ředitelů FCH a OCH litoměřické diecéze str.5 * Možnosti přeshraniční spolupráce str. 6 * O fundraisingu na charitě str. 6 * Otázka pro Jósefa Szeligu str. 7 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str Tříkrálová sbírka 2008 str. 11 * Důležité informace k tříkrálové sbírce 2008 str. 11 * Setkání dobrovolníků a asistentů Tříkrálové sbírky str. 11 * Tříkrálová sbírka se stane velkou pomocí. str. 12 Co se děje v charitách str. 13 OCH Most str OCH Liberec str. 18 FCH Česká Lípa str FCH Rumburk str Sbírkové konto str. 23

3 ZPRÁVY CHARITY 3 Advent roku 2007 Advent pochází z latinského slova adventus příchod. Advent je příprava na Slavnost Narození Spasitele Ježíše Krista. Současně také prožíváme a čekáme na jeho druhý příchod. Advent má své historické kořeny v Galii a v Římě. V oblasti Galie se Maximus z Turína a Cesarius z Arlesu tři týdny před Vánocemi připravovali postem, modlitbou a dobrými skutky. Perpetuus z Toursu (5. stol.) doporučoval, aby se od svátku sv. Martina po 6 týdnů před Zjevením Páně Třech Králů, vždy tři dny křesťané postili. Příprava na Hod Boží Vánoční se v Galii ustálila podle čtyřicetidenního postu, takže trvala od 12. listopadu do 6. ledna vyjma sobot a nedělí. Nejstarší stopy římské adventní liturgie pocházejí od Petra Chryzologa z 5. století v Antiochii a v Ravenně. Zde se advent slavil podle teologie vtělení, jak vzešla z koncilu v Efezu. V popředí tu byla vina, dějiny spásy a okamžik vtělení. V Římě trval první advent jen týden, prodloužil jej až papež Řehoř Veliký (v 7. stol.) na čtyři adventní neděle. Od reformy kalendáře Hillelem II. platil podle židovského počítání rok 3761 před narozením Krista za rok stvoření světa. Od vzniku světa tak do narození Ježíše Krista uplynulo asi 4000 let. Každé toto tisíciletí zastupuje jedna adventní neděle, a tak byly do čtyřtýdenního adventu vloženy celé dějiny spásy Starého zákona. V Římě byl advent provázen i mariánskou úctou. Missa aurea - Zlatá mše, ze které vznikly roráty, odkazuje na nejstarší mariánské svátky, které se v Římě slavily v adventní době. Advent byl tedy odv Římě byl advent provázen i mariánskou úctou. Missa aurea - Zlatá mše, ze které vznikly roráty, odkazuje na nejstarší mariánské svátky, které se v Římě slavily v adventní době. Advent byl tedy od počátku veden v duchu úcty k Panně Marii.

4 ZPRÁVY CHARITY 4 Tak jako Matka Boží očekávala narození svého Dítěte, tak věřící lid očekával narození svého Spasitele. Panna Maria je předobrazem svatosti a jako Matka Boží, která nese božské Dítě pod srdcem a dívá se vstříc jeho narození, doprovází nás v adventní době jako nejdůležitější svatá postava. V době adventní slavíme jednu z největších slavností Panny Marie - Neposkvrněného početí Panny Marie. I Maria jako všichni lidé potřebuje vykoupení. Ale vzhledem ke své úloze bohorodičky a Matky Božího Syna byla již předem uchráněna dědičné viny a naplněna milostí. Archanděl Gabriel by ji nemohl nazvat: Milostiplná, kdyby byla obtížena dědičným hříchem, a byla tedy bez milosti. Panna Maria je první člověk, který skutečně může milovat Boha, protože je taková, jak si Bůh představuje člověka: bez viny a bohumilá. Maria je nový člověk podle Božího plánu, nové stvoření. Ne nadarmo je stavěna Církevními Otci proti sobě Eva a Maria. Eva, panna, pro sebelásku upadla do viny, Panna Maria, druhá Eva, otevírá se v pokoře Božímu volání a přináší světu Vykupitele a Spasitele. Narozený Ježíš Kristus z bohorodičky Panny Marie je Boží odpovědí na naši lidskou touhu po plnosti, naplnění, radosti a štěstí, po životě a lásce. On je Boží odpovědí na touhu každého z nás. Proto máme Boha hledat a nalézat, to je hlavním úkolem adventu a vánoční doby. Podle Der Fels,připravil P. Bronislav M. Čigáš O.Praem.

5 ZPRÁVY CHARITY 5 INFORMACE DCH * Dne se od 10.00hod. na DCH Litoměřice uskuteční pracovní setkání ředitelů FCH a OCH litoměřické diecéze. Program: 1) Duchovní slovo prezident P.Józef Szeliga 2) Krizový fond 3) Odborná kolegia 4) Vzdělávání zaměstnanců charit 5) Různé DCH Účast na pracovním setkání je pro všechny ředitele profesionálních FCH a OCH povinná!!! Poznámka: Pokud se z vážných důvodů nemůže dostavit ředitel FCH (OCH), je nutné, aby jeho zástupce měl pověření. * Navštivte webové stránky kde najdete mimo jiné kontakty, veškeré ové adresy. Jejich správné používání nám i vám usnadní komunikaci elektronickou poštou. Děkujeme. S přáním hezkých Vánoc Farní charita Česká Lípa * Dnem končí svůj pracovní poměr v charitě vrchní sestra liberecké charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a koordinátora zdravotnického kolegia Diecézní charity Litoměřice Tamara Makarovská. Diecézní charita děkuje za dlouhodobou práci, kterou v charitě vykonávala a přeje jí mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. * Od nastupuje do funkce koordinátory zdravotnického kolegia Diecézní charity Litoměřice vrchní sestra chomutovské charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Jitka Sedláčková. tel

6 ZPRÁVY CHARITY 6 Možnosti přeshraniční spolupráce Dne se v Drážďanech uskutečnil informační seminář na téma Princip lead partnera o utváření přeshraničních projektů v rámci programu Cíl 3 Ahoj sousede, kterého se zúčastnili ředitelka DCH Růžena Kavková a koordinátorka projektů Martina Hrabáčová. Seminář měl za cíl informovat o možných společných projektech mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Od roku 2000 podporuje spolupráci obou sousedních zemí Evropská unie prostřednictvím Česko-saského programu Intereg III A, na který v programovém období navazuje program Cíl 3. Program nabízí široké spektrum možné spolupráce, více informací najdete na program administruje Společný česko-saský sekretariát. Po ukončení semináře jsme mluvili s koordinátorem sociálních projektů Caritas Dresden Michaelem Schulzem o možnostech partnerské spolupráce mezi Caritas Dresden a Diecézní charitou Litoměřice. O F U N D R A I S I N G U N A C H A R I TĚ LITOMĚŘICE - Charita Česká republika ve spolupráci s Diecézní charitou Litoměřice pořádala ve čtvrtek 1. listopadu 2007 vzdělávací akci. Hlavním tématem vzdělávacího kurzu byl fundraising v neziskové organizaci a rozvojová spolupráce v zahraničí. Vzdělávací kurz se uskutečnil v rámci projektu Profesionalizace pracovníků v nevládních neziskových organizacích. Cílem bylo doplnění znalostí především na poli fundraisingu a dále krátká přednáška o stávajících projektech a plánech Charity Česká republika, regionálním plánování Charity ČR a urgentní pomoci během katastrof v rámci problematiky zahraniční rozvojové spolupráce. Vzdělávací akce proběhla v sídle Diecézní charity Litoměřice a byla poskytnuta všem účastníkům zdarma. Autor / zdroj: Mgr. Milan Čigáš, lidské zdroje a PR, Diecézní charita Litoměřice

7 ZPRÁVY CHARITY 7 OTÁZKA PRO JÓSEFA SZELIGU Prezident Diecézní charity Litoměřice V tomto měsíci jste se stal novým prezidentem DCH Litoměřice. Jakým směrem se bude DCH ubírat pod vaším prezidentováním? Lze očekávat nějaké výrazné změny v činnosti DCH Litoměřice? Žádné výrazné změny v činnosti Diecézní charity Litoměřice nepřipravuji. Chci pokračovat v práci svého předchůdce Mons. Milana Bezděka, kterého jsem ve funkci prezidenta Diecézní charity Litoměřice vystřídal po jmenování generálním vikářem Litoměřické diecéze Mons. Karlem Havelkou od 1. listopadu. Doposud jsem v Diecézní charitě Litoměřice zastával post viceprezidenta, takže jsem s činností i problematikou celé této organizace velmi dobře obeznámen. Prezident Diecézní charity Litoměřice má mnoho úkolů a povinností, ale nejdůležitějším úkolem především je: zajišťovat duchovní rozměr organizace, zastupovat biskupa v charitní službě a také předkládat otci biskupovi zprávu z činnosti a každodenního života charity. Mezi své další hlavní úkoly řadím návštěvy charitních zařízení a projektů v celé litoměřické diecézi, která se rozkládá ve čtyřech krajích - Ústeckém, Libereckém, Středočeském a Královehradeckém. V neposlední řadě také chci seznamovat naše zaměstnance a dobrovolníky s Etickým kodexem Charity. Zdroj: Deník Litoměřicka (šela) EKONOMICKÉ INFORMACE * Krizový fond - po převedení výtěžku Sbírky na charitu 2007 činí výše Krizového fondu ,76 Kč. Z této částky bude poskytnuta půjčka ,- Kč Oblastní charitě Most, o čemž na mimořádném setkání rozhodli ředitelé FCH a OCH litoměřické diecéze, kteří do fondu pravidelně přispívají. OCH Most, OCH Teplice, OCH Sobotka, OCH Liberec a OCH Ústí nad Labem tento rok v daném termínu (konec listopadu 2007) částku ročního vkladu ,- Kč neuhradily. * Do odevzdat vyúčtování Tříkrálové sbírky 2007

8 ZPRÁVY CHARITY 8 Sbírka na charitu Sbírka na Charitu 2007 V neděli 30. září 2007 vyhlásil litoměřický biskup Mons. Pavel Posád diecézní sbírku na Charitu. Výtěžek této sbírky je ,50 Kč, a bude vložen na účet Krizového fondu, který vznikl solidaritou Diecézní charity, Farních a Oblastních charit litoměřické diecéze, za účelem pomoci těm z nich, jež se ocitnou ve vážné existenční krizi. Dárce Částka v Kč ŘmK farnost Světlá pod Ještědem 1 140,00 ŘmK farnost - neznámá 5 000,00 ŘmK farnost - neznámá 3 500,00 ŘmK farnost, děkanství Doksy 620,00 ŘmK farnost, děkanství Sobotka 1 200,00 ŘmK farnost Děčín-Podmokly 2 700,00 ŘmK farnost Brozany 1 000,00 ŘmK dómská farnost Litoměřice-sv. Štěpán 4 786,00 ŘmK farnost, děkanství Frýdlant v Čechách 1 726,00 ŘmK farnost, děkanství Litvínov 4 435,00 ŘmK farnost Štětí 3 865,00 ŘmK farnost Srbská Kamenice 500,00 ŘmK farnost, děkanství Louny 2 270,00 ŘmK proboštský úřad Mělník 8 107,00 ŘmK farnost Hrob 5 000,00 ŘmK farnost Šumburk nad Desnou 3 840,00 ŘmK farnost Přepeře 650,00 ŘmK farnost, děkanství Mnichovo Hradiště 680,00 ŘmK farnost Plazy 412,00 ŘmK farnost Hrádek nad Nisou 1 000,00 ŘmK farnost Liberec-Ruprechtice 1 750,00

9 ZPRÁVY CHARITY 9

10 ZPRÁVY CHARITY 10 ŘmK farnost Lovosice 4 550,00 ŘmK farnost Bakov nad Jizerou 220,00 ŘmK farnost Jestřebí 1 500,00 ŘmK farnost, děkanství Žatec 2 500,00 ŘmK farnost, děkanství Liberec-Rochlice 1 000,00 ŘmK farnost Křešice u Litoměřice 2 000,00 ŘmK farnost Drožďalovice 500,00 ŘmK farnost, děkanství Česká Lípa 3 000,00 ŘmK farnost, děkanství Podbořany 1 000,00 Mons.P. Milan Bezděk 1 000,00 ŘmK farnost, arciděkanství Liberec ,00 ŘmK farnost Klášterec nad Ohří 1 400,00 RmK farnost Horní Jiřetín 500,00 ŘmK farnost Počaply 2 000,00 ŘmK farnost, děkanství Most 8 000,00 Celkem ,50 Diecézní charita Litoměřice děkuje všem dárcům za jejich finanční dary i podporu činnosti charity.

11 ZPRÁVY CHARITY 11 Tříkrálová sbírka 2008 Důležité informace k Tříkrálové sbírce 2008 Dne se uskutečnilo na DCH Litoměřice přípravné setkání dobrovolníků a asistentů TS. Chtěla bych shrnout nejdůležitější a nové informace ohledně TS 2008:- Tříkrálová sbírka proběhne v litoměřické diecézi ve dnech v 9.00 hod požehná v kapli sv. Vavřince v biskupské rezidenci litoměřický biskup Mons. Pavel Posád koledníkům, všichni jsou srdečně zváni. Podle místních podmínek je možné požehnání koledníkům zajistit v místě konání sbírky, ale vždy by mělo proběhnout před začátkem koledování - je také vhodné při této příležitosti pozvat novináře a informovat veřejnost o místních specifikách TS od hod bude vysílat ČT1 koncert ke TS -Tříkrálové letáky budou distribuovány centrálně do všech domácností v termínu ledna 2008, proběhne kontrola roznosu letáků - číslo účtu pro TS je /0800, jako variabilní symbol je potřeba uvést kód organizátora, (který Vám přidělí diecézní koordinátor), spec. symbol se nevyplňuje - na webu v sekci TS 2008 budou k dispozici všechny potřebné informace a formuláře - termíny : do doručit na DCH vyplněný formulář Záměr využití prostředků TS (opravte si uvedený termín ve zkrácených Organizačních pokynech), do zaslat em diecéznímu koordinátorovi předběžný seznam vedoucích skupinek, originál (včetně podpisů vedoucích skupinek) odevzdáte koordinátorovi po sbírce společně s dalšími doklady, a to : zápisy o zapečetění pokladniček, zápisy o rozpečetění s výčetkami - každý list musí být opatřen razítkem místního úřadu a podpisem, přehledy o pokladničkách s originály dokladů o odeslání peněz. Uvedené doklady je potřeba doručit na Diecézní charitu Litoměřice do Děkuji Vám za spolupráci a přeji hodně úspěchů v TS Tel/Fax: Martina Hrabáčová, koordinátor projektů a TS Mobil: Adresa: Dómské náměstí 10, Litoměřice www:

12 ZPRÁVY CHARITY 12 Tříkrálová sbírka se stane velkou pomocí pro kněze na Severu Letošní Tříkrálové koledování na Severu je vedeno společnou snahou vedení Diecéze a Charity. Na kněžském dni dne 23. října, který se konal v Litoměřicích, paní ředitelka Diecézní charity Litoměřice, požádala všechny zúčastněné kněze o pomoc a podporu pro Tříkrálové koledování roku Tříkrálové koledování roku 2008 v Litoměřické diecézi je vedeno společnou snahou vedení Diecéze a Charity. Ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, generální vikář Litoměřické diecéze Mons. Karel Havelka a biskup litoměřický Mons. Pavel Posád oslovili všechny kněze a pastorační asistenty v Litoměřické diecézi s prosbou o pomoc při organizování již osmé Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi. V úvodu dopisu připomněli, že Tříkrálová sbírka je v plném souladu s životem církve a vychází z usnesení České biskupské konference a Charita Česká republika byla organizací této sbírky pověřena. Každá sbírka má své poslání a cíl. Obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2008 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla, připomíná koordinátorka sbírky Martina Hrabáčová. A konstatuje: V loňském roce se do sbírky aktivně zapojilo v naší Litoměřické diecézi sedmnáct profesionálních a dobrovolných charit a sedm našich farností. Na Charitě by si moc přáli, aby koledování a prostředky, které z této sbírky přicházejí, pomáhaly potřebným lidem v Diecézi. Proto je tato myšlenka v dopise zdůrazněna: "Tříkrálová sbírka nabízí pomoc kněžím a pastoračním asistentům v jejich nelehké pastorační práci zejména v oblasti jak zapojit farníky do konkrétní pomoci někomu ve svém nejbližším okolí. Jak zajít za starosty, řediteli škol a jak je možné do života farnosti vtáhnout i obyvatele, kteří stojí opodál. Je to šance, kdy se celé společenství farní rodiny, které se za šíření Božího království modlí, přináší různé oběti a viditelně pomáhá. Je to zároveň velká možnost podílet se na výchově farních společenství, na vnitřním růstu osobností. Je na Vás kněžích a pastoračních asistentech, zda tuto nabídku využijete a připojíte se k Tříkrálové sbírce. Sbírkou mohou kněží a pastorační asistenti podpořit charitní projekt nebo pomoct lidem v nouzi ve svém okolí, připomíná ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. Hned dodává pár příkladů z posledního koledování: Příklady z naší diecéze se mohou stát vodítkem či inspirací: farnost Podbořany z výtěžku sbírky poskytla přímou finanční pomoc sociálně slabým rodinám ve farnosti a nakoupila vánoční dárky dětem z dětského domova, farnost Semily přispěla ze sbírky na asistenta pro zdravotně postiženého žáka z místní školy, farnost Jablonec nad Nisou přispěla na počítač pro nevidomé atd. A těch příkladů je opravdu mnoho a všem kněžím patří náš velký dík, konstatuje na závěr. Zdroj: Mgr. Milan Čigáš, Lidské zdroje a PR Diecézní charita Litoměřice

13 ZPRÁVY CHARITY 13 OCH MOST CO SE DĚJE V CHARITÁCH 9. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem! pomůže dětem z Oblastní charity v Mostě MOST - V letošním roce, kdy proběhl již 9. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem! České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), byl podpořen projekt Oblastní charity Most Pastelková Sovička. Hlavní myšlenkou projektu Oblastní charity Most je vzájemná spolupráce a pořádání jednorázových aktivit pro děti z nízkoprahových zařízení Sovička, která působí v Mostě a Pastelka, která se nachází v Oseku. Děti z těchto našich zařízení mají většinou závažnější potíže ve škole, hůře komunikují s okolím a těžce navazují kamarádství se svými vrstevníky. Převážná část dětí pochází ze sociálně vyloučených lokalit mosteckého a teplického regionu, kde je zvýšený výskyt kriminality, užívání drog, šikana, diskriminace a další patologické jevy ohrožujících současnou společnost. Přínosem projektových aktivit Oblastní charity Most by pak měl být méně problémový vstup dětí do života,

14 ZPRÁVY CHARITY 14 zlepšení životních podmínek dětí, zajištění růstu osobních kvalit, předávání základních vědomostních a dovedností, navázání nových přátelství. Na snímku slavnostní předání nadačního příspěvku Karolína Wankovská, DiS (NZDM Pastelka), Štiková Jana (NZDM Sovička) Zdroj: Oblastní charita Most, Štiková Jana Adventní výlet do Marienbergu MOST - Oblastní charita Most připravila v rámci svých přeshraničních kontaktů tradičníadventní výlet do Marienbergu. Akce je určena dětem a mládeži z nízkoprahových zařízení "Sovička" Most a "Pastelka" Osek s doprovodem vychovatelů. V programu je setkání s německými kamarády ze Základní školy Vévody HeinrichaMarienberg, pro které jsou již v hodinách výtvarné výchovy připravovány drobné dárky a v hodinách zpěvu nacvičovány vánoční koledy. Následovat bude společná oslava svátku sv. Mikuláše v tamním muzeu sasko-českého Krušnohoří "Bergmagazin", v jejímž rámci je plánována i slavnostní vernisáž vánoční výstavy výtvarného umění za spoluúčasti umělců i z našeho regionu. Děti se mohou těšit na společné tvoření i kulturní vystoupení. Závěr programu bude tradičně na Marienbergském vánočním trhu na náměstí, kde malé i velké vždy doslova uchvátí ona každoroční, a přece vždy s napětím očekávaná, nádhera Krušnohorských vánoc. Zdroj: Oblastní charita Most Brigita Janovská Benefizgala MOST - Kulturní komise města Mostu finančně podpořila projekt "Spolu v Evropě". Jeho nositelem je Oblastní charita Most a jedná se o prezentaci aktivit Charitního díla v městě Mostu, Oseku a Duchcově, ve spektru přeshraničních partnerství, kterých navázala Charita od svého založení v roce 2000 již dvě desítky.

15 ZPRÁVY CHARITY 15 Výrazným prvkem projektu je kreativita a výtvarné umění, což vhodně doplňuje německý partner, jímž je Muldentálský spolek umění intarzie Sörnzig,. Přirozeně se začleňuje i jeho dlouholetý český partner - Střední odborné učiliště služeb Litvínov. Z tohoto dvouletého projektu, který měl letos dvě prezentace ve Spolkové republice Německo, vzešla řada dalších prospěšných aktivit, z nichž jedna byla zvláště významná. Všichni partneři projektu "Spolu v Evropě" se zúčastnili akce "Benefizgala", v jejímž rámci byla vydražena umělecká díla ve prospěch výzkumu a léčby leukémie. Pod heslem "Leukémie musí být léčitelná - vždy a pro všechny" se dne 7. září sjela asi stovka významných osobností z různých oblastí k této akci do Sörnzig. Záštitu nad ní převzal rektor Vysoké školy Mittweida Prof. Dr. Ing. Lothar Otto, který ve svém úvodním projevu vyjádřil mj. potěšení nad účastí českých partnerů a umělců z Mostu a Mostecka.

16 ZPRÁVY CHARITY 16

17 ZPRÁVY CHARITY 17 Muži na svém místě Pan Miroslav Smolák pracuje již druhý rok v Azylovém domě v Oseku jako Pracovník v sociálních službách. Je jediným mužem pracujícím v tomto Azylovém domě, ale vůbec nezaostává za svými ženskými kolegyněmi, ba naopak. Zvládá veškeré práce jako my ženy. Pere, žehlí, vaří, peče atd. Mimo svou náplň práce provádí údržbu na domech, s níž vypomáhá i v projektu Centrum Rodina v tísni, kde jsou zaměstnané pouze ženy. Takového kolegu nám může každý závidět. Klienti Azylového domu Osek a všichni kolegové střediska Azylové domy ho mají rádi a velmi si ho váží pro jeho upřímnost a pracovitost, jako všestranného, šikovného člověka. Šturmová Anička, Azylový dům Osek Sváteční večer v Azylovém domě Blíží se konec roku a s ním i příprava na sváteční Vánoční večer v Azylovém domě Osek. Zúčastní se ho všichni zaměstnanci zařízení, klienti, kteří chtějí a pozvaní hosté. Jedním z každoročních hostů je pan Ing. Hlinka, starosta města Osek nebo ředitelka Oblastní charity Most. Pro ně a ostatní zvané včetně našich klientů a zaměstnanců již nyní vyrábíme přáníčka a malé dárečky. Na první adventní víkend je naplánován úklid a výzdoba domu nebo pečení vánočního cukroví. Všichni si přejí, aby k příjemně prožitým svátečním dnům přispělo také příjemné prostředí. Proto je pro každého příprava na ně prioritou. S dobrou náladou a společnými silami se vše určitě podaří. Anička Šturmová, Azylový dům Osek

18 ZPRÁVY CHARITY 18 OCH LIBEREC Zprávy z Domova pokojného stáří v Chrastavě CHRASTAVA - V duchu staré pravdy o tom, že se nemají opouštět staří známí pro nové, jsme navázali tam, kde kdysi skončila spolupráce s firmou Benteler a přátelství mezi našimi klienty a obyvateli Domu s pečovatelskou službou v Chrastavě. V prvním případě jsme se dostali do problémů provozního charakteru a za vydatné pomoci Mgr. Ondřeje Kouta z firmy BENTELER, který nám poslal odborníka na čerpadla, jsme našim klientům mohli poskytnout teplo a teplou vodu! Pan Mgr. Kout, byl tak hodný, že nám nabídl obnovení spolupráce a sponzorství. V druhém případě jsme navštívili Domov s pečovatelskou službou, kde se pravidelně každou středu při harmonice a zpěvu setkávají senioři. Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou jsou manželské páry, ale i jednotlivci, kteří přicházejí, aby si tu pohovořili o běžných věcech a při kávě a čaji na chvíli zapomněli na své zdravotní problémy a starosti, kterých mají jistě také dost. Naši klienti se těší na setkání a dopoledne společnými silami připraví nějakou dobrotu, aby se nám všem lépe vyprávělo při nějakém tom chutném soustu. Pochlubit se můžeme již hotovým parkovištěm v areálu Domova a jezírkem, které velmi zkrášlilo vzhled areálu a za které děkujeme panu Tieftunkovi. Zdá se, že je toho dost, že? Výčet novinek, ale není u konce. Kabát naší farní budovy, je již víc než obnošený a s jeho renovací nám pomáhají klienti Diagnostického ústavu v Chrastavě, kteří spolu se svými mistry pracují bezplatně na jeho opravě! A nejsou to jen fasády, ale i okna a dveře, které si vzali hoši pod patronát. Všem velmi upřímně děkujeme! Zdroj: Oblastní charita Liberec, Zedková K.

19 ZPRÁVY CHARITY 19 FCH ČESKÁ LÍPA Týraným ženám pomůže i církev ČESKÁ LÍPA - Na unikátní spolupráci se dohodli policisté v České Lípě. Kvůli ženám, které se i se svými dětmi ocitnou v tísni a jsou oběťmi trestného činu, teď začnou státní policisté spolupracovat s církevní charitou. Zapojí se totiž do projektu domu pro matky s dětmi v tísni. Dům Jonáš, jak se zařízení jmenuje, provozuje českolipská Farní charita. "Normálně můžeme ženám v tísni pomoci jen v rámci zákona. To ale zcela neřeší aktuální situaci ženy, která se ocitne v sociální tísni, například bez přístřeší. Spolupráce s Farní charitou nám tak dává další možnost, jak pomoci obětem domácího násilí," uvedla Ivana Baláková, mluvčí policie v České Lípě. Policisté pošlou ženy v tísni do Domu Jonáš Jak bude pomoc policistů konkrétně vypadat? "Po vyřízení všech potřebných úkonů, spojených s dokumentováním oznámeného případu, mohou policisté ženu v tísni upozornit na existenci Domu Jonáš a předat jí spojení na jeho pracovnice," objasnila policejní mluvčí. Krizové telefonní spojení na Dům Jonáš přitom funguje 24 hodin denně, a to na telefonních číslech a Posláním Domu Jonáš je pomoci ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni. Dům proto poskytuje placené azylové ubytování, přechodně na maximální dobu 1 roku. Ubytovaným je přitom zdarma poskytováno základní sociálně právní poradenství, charita poskytuje také službu psychologa, právníka a teologa. Zdroj: Regionální mutace Mladá fronta DNES - liberecký kraj Telegraficky Téma První pomoc se stalo náplní přednášky, která se uskutečnila ve středu 21. listopadu pro zaměstnance projektu Domu Jonáš. Pracovníci projektu projevili o tuto přednášku velký zájem a není tedy divu, že účast byla stoprocentní. Po teoretické části byly předvedeny praktické ukázky, které si každý mohl vyzkoušet sám. Samozřejmě, že se jednalo o nejzajímavější část přednášky. Sympatická instruktorka ponechala pro potřeby zaměstnanců materiál, který v bodech shrnuje hlavní zásady první pomoci.

20 ZPRÁVY CHARITY 20 V sobotu 24. listopadu proběhl v areálu Farní charity seminář pro dobrovolníky Maltézské pomoci. Pod vedením lektorky hnutí DOBRO- DRUH se budoucí dobrovolníci seznámili se zákonem o dobrovolnictví, o průběhu projektu Adopce seniorů a s nabídkou organizací, které mají zájem o práci dobrovolníků. V rámci semináře také proběhl nácvik sociálních dovedností. Sociální pracovník DD Sloup v Čechách pak představil svou organizaci, která má o dobrovolníky velký zájem. Semináře se zúčastnili čtyři budoucí dobrovolníci. Od září 2007 provozuje Farní charita projekt Sociální automobil, který převzala od MěÚ Česká Lípa. Cílem tohoto projektu je přeprava handicapovaných dětí do speciálních škol a zařízení v okrese Česká Lípa. Projekt tohoto typu je v našem okrese jediný. Poskytování této služby významně pomáhá odlehčit situaci rodinám s handicapovaným dítětem. Mikulášská besídka rozradostnila v úterý 4. prosince nejen děti z Domu Jonáš. Klub Velryba, ve kterém se konala, přijelo navštívit také sedm dětí z Pobytového integračního střediska ve Stráži pod Ralskem, které patří do projektu Farní charity, a to Poradny pro cizince. Děti ze Stráže si připravily vystoupení, hlavně básničky s vánoční tematikou. Samozřejmě, že nechyběl Mikuláš, Čert a Anděl, laskominy a dobrá nálada. Na prosinec chystá vedení Domu Jonáš jednání s ředitelkou Úřadu práce a s vedoucí odd. zprostředkování a poradenství ÚP. Tématem bude klientka, která je zaměstnána nebo činí aktivní kroky k získání zaměstnání, (pokud nejde o klientku na rodičovské dovolené nebo plně invalidní). Již podeváté bude v lednu 2008 organizovat Farní charita Tříkrálovou sbírku na Českolipsku. Tříkráloví koledníci se v ulicích měst a obcí objeví ve dnech od 3. do 9. ledna Téma domácí násilí bude náplní přednášky, která se v lednu 2008 uskuteční v českolipské Městské knihovně. Krásné Vánoční svátky v duchu lásky a pohody a úspěšný celý rok 2008 Vám přejí zaměstnanci Farní charity Česká Lípa. Za Farní charitu Česká Lípa Zdeňka Čermáková

21 ZPRÁVY CHARITY 21 FCH RUMBURK Program MAKE a CONNECTION v Žijeme spolu nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež při FCH Rumburk,,Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Druhým rokem jsou akce v NZDM podpořené z programu MAKE a CONNECTION. V tomto programu se klienti zapojili do tvorby projektu Pojďme si hrát podruhé, kde se skrývají akce a činnosti pro děti a mládež ze sociálně slabého prostředí. Tento projekt byl podpořen částkou ,- Kč. Program MAKE a CONNECTION Připoj se, je společným programem Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia Czech Republic, jehož cílem je podporovat mladé lidi ve věku let při realizaci jejich vlastních dobrovolnických iniciativ (projektů). Prostory a zázemí poskytla farní charita zdarma. Na realizaci akcí se podílí klienti společně s pomocným organizátorem Radimem Kopeckým z NZDM. Již zrealizované akce si můžete přečíst v krátkém shrnutí. Dne jsme pro klienty naplánovali Soutěžní odpoledne. Plni energie a s dobrou náladou se hned po příchodu vrhli na nové disciplíny. Všichni svým umem dokázali, že si zaslouží ceny v podobě balíčku se sladkostmi a drobnou hračkou. Dále klienti navštívili šluknovské kino Dukla, kde shlédli nový český film Roaming. Zážitky byly neskutečné, jelikož film byl ze života Romů, natočen formou komedie. Klienti si tudíž odnesli mnoho zajímavých informacích a úsměvy na rtech. Ještě dlouho po odchodu z kina jsme si vyprávěli úsměvné úryvky z filmu, které nám utkvěly v paměti. Již šestý ročník dovednostní soutěže Šikulka ukázal zručnost, šikovnost, talent mnohých klientů. Mnoho lákavých stanovišť v podobě Výtvarného odpoledne se účastnil velký počet šikovných klientů. O dalších uskutečněných akcích Vás budeme nadále informovat. Alena Čechurová, DiS, vedoucí NZDM

22 ZPRÁVY CHARITY 22 Na problémy nejste sami Občanská poradna Rumburk V tomto roce Občanská poradna Rumburk spolupracovala s Asociací občanských poraden v rámci projektu Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku. S prosbou o radu týkající se této oblasti se za třičtvrtě roku na poradnu obrátilo 44 klientů, z toho 22 žen, 11 mužů a v 11 případech přišlo více klientů současně. Osobně se na nás obrátilo 39 klientů (konzultace v poradně), 5 klientů požadovalo telefonickou pomoc a 1 klient poradnu kontaktoval přes internet e- mailem. Občanská poradna neposkytuje poradenství jen v oblasti bytové politiky, ale ještě v dalších 17 oblastech (např. rodinné právo, exekuce, spotřebitelství apod.). Neposkytuje však poradenství ve věcech finančního charakteru (daně, živnostenské právo apod.), nesepisuje smlouvy může poskytnout pouze vzory některých smluv a podání. To vše bezplatně, diskrétně, nezávisle a nestranně na kontaktní adrese: ul. Sukova 1055, Rumburk, na telefonním čísle nebo na ové adrese: Všem klientům jsme poskytli rady zodpovědně a věříme, že i k jejich spokojenosti. Pracovníci OP Rumburk Vám všem tímto ze srdce přejí nejen klidné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí v Novém roce a zároveň i to, aby jste naše služby v roce 2008 potřebovali co nejméně. Pavla Nekudová a Alena Poštová, občanské poradkyně Zase kousek splněného přání.. Do Farní charity Rumburk přišly Vánoce v předstihu. S radostí jsme přijali dárek ve formě zprávy od Nadace Vodafone ČR, která podpořila projekt pod názvem Zahrada snů částkou ,- Kč. Realizací projektu budou v roce 2008 upraveny venkovní prostory, tj. pronajatý pozemek o rozloze 180 m2, který je součástí nabídky sociálních služeb poskytovaných v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Žijeme spolu. Cílem projektu však není jen vytvořit příjemné místo pro sportování i odpočinek, ale také podpořit klienty v jejich tvořivosti, rozvinout jejich talent při práci s různými materiály a naučit je vážit si vlastní práce i práce druhých. Klienti NZDM se totiž budou maximálně podílet na úpravě Zahrady snů, místa pro smysluplné využití jejich volného času. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež při Farní charitě Rumburk je otevřeno každé úterý pátek od 13,00 do 18,00 hodin všem klientům ve věku od 6 do 26 let. V příštím roce Vás budeme průběžně informovat o realizaci tohoto projektu. Pracovníci Farní charity Rumburk Vám pod stromeček přejí alespoň tolik radosti, kolik jí s našimi klienty nyní prožíváme my. Za tým pracovníků farní charity Martina Škodová, ředitelka

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Datum konání: 29.10.2007 Místo konání: konferenční místnost v 10. patře MěÚ v Kopřivnici Přítomni: 16 členů

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 KDE SE POTKÁVAJÍ LIDÉ VŠECH GENERACÍ CO TO JE VGD? Zájmová

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2011

o činnosti a hospodaření v roce 2011 o činnosti a hospodaření v roce 2011 občanské sdružení SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz Výroční zpráva projektu BabyKlokánci občanského sdružení Zrnka za rok 2014 www.zrnka.cz http://babyklokanci.blogspot.cz BabyKlokánci je celostátní rodičovská organizace podporující rodiny předčasně narozených

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více