Městský úřad Krnov. Dotazníkový průzkum. Sociální služby - veřejnost. Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Krnov. Dotazníkový průzkum. Sociální služby - veřejnost. Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005"

Transkript

1 Městský úřad Krnov Dotazníkový průzkum Sociální služby - veřejnost Zpracovali: RNDr. Zdeněk Franěk Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005

2 Dotazník sociálních služeb Krnov - veřejnost Úvod Sociologické šetření názorů obyvatel města Krnova, které pro účely zkoumání označujeme jako veřejnost, zjišťovalo názory, pocity a postoje, které se týkají sociálního klímatu města s důrazem na sociální služby. Toto šetření a jeho analýza se má stát podkladem pro přípravu komunitního plánování ve městě. Analýza jednotlivých odpovědí by měla pomoci při zodpovězení dílčích, ale i obecných otázek, jak plánovat sociální služby města tak, aby odpovídaly potřebám občanů, místním specifikům a regionálním zvláštnostem. Lze konstatovat, že zvolený výběrový soubor respondentů je vzhledem k celkovému počtu obyvatel města dostačující z hlediska potřeb interpretace dat. Podrobnější zjišťování v některých otázkách by zasloužilo navýšení počtu respondentů s důrazem na dodržení zejména věkové struktury dotazovaných. Celkem bylo vyplněno 503 dotazníků, z toho byly 4 dotazníky byly nepoužitelné (z větší části nevyplněny), ty byly vyřazeny ze zpracování. Celkem bylo zpracováno 499 dotazníků. Otázka č. 1: Jeden respondent neuvedl pohlaví, celkem 498 vyplněných údajů. Pohlaví: muž žena Pohlaví respondentů 35% muž žena 65%

3 Věk: do nad Věk 4% 9% 6% 3% do nad 65 78% Vzdělání: PŠD SOU-VL SOU-mat. SŠ VOŠ VŠ Vzdělání 1%3% 21% 49% 18% PŠD SOU-VL SOU-mat. SŠ VOŠ VŠ 8%

4 Otázka č. 2: Co si představujete pod pojmem sociální služba? Vzhledem k tomu, že pojem sociální služba je pojmem komplementárním, nebylo možné očekávat jednoduché a jednoznačné odpovědi, což se průzkumem potvrdilo. Pro zvýšení přehlednosti jsme uspořádali jednotlivé odpovědi do tří částí, které komplexněji pojetí sociální služby vyjadřují, viz následující tabulka. Celkem Co si představujete pod pojmem sociální služba odpovědí A) Vyjmenování jednotlivých sociálních zařízení 46 aktivity pro důchodce,děti bez domova,nemocné 1 armáda spásy, důchod 1 armáda spásy, k-centrum,dd 1 armády spásy 1 azylové domy, DD, kojenecké ústavy, domov dětí 1 azylový dům, DD 1 dávky 1 DD 1 DD, azylové domy, červený kříž 1 DD, dětské domovy,azyl.dům 1 DD, pomoc postiženým 1 DD, příspěvky.. 1 DD, úřad práce. Dětský domov 1 DD,dětské domovy, domy s peč. Službou 1 DD,domovy dětí, K-centrum 1 DD,charita,armáda spásy, sanatoria, sos vesničky 1 DD,K-centrum 1 DD,K-centrum,Armáda spásy,charita,sanatoria,církevní bohoslužba 1 DD,K-centrum,domov dětí 3 DD,peč.služba, dům s peč.služ, dům ošetřovatelská péče 1 DD,peč.služba,armáda spásy 1 DD,úřad práce 1 DD,úřady 1 DDM, domov důchodců 1 dětské domovy, domovy důchodců 1 domov důchodců, azylové domy 1 domov důchodců, sociální pracovnice 1 domovy důchodců, azylové domy, armáda spásy, charita 1 domovy důchodců, ústavy pro zdravotně postižené, dětské domovy 1 K-centrum, Azylový dům 1 k-centrum,dd 2 knihovna,dd, domov dětí, K-centrum 1 peč. Služba, DD 1 pečovatelské služby, DD 1 pečovatelská služba, armáda spásy 1 městský úřad 1 domovy důchodců,dětské domovy, tísňová linka, 1

5 úřad práce 1 úřad práce, domov dětí 1 úřad práce, knihovna, dům dětí 1 Úřady 1 ústavy pro lidi, kteří to potřebují-dd,dětské domovy,kojenecké ústavy 1 úřady,dd 1 B) Sociální služby v úzkém smyslu slova: 336 pomoc lidem, kteří to potřebují 70 pomoc sociálně slabým, nemocným, osamoceným,starým 70 pomoc v nouzi a obtížné život.situaci 52 pomoc lidem 30 služba společnosti poskytována soc. potřebným 16 pomoc 15 pomoc lidem, kteří se nedokáží sami o sebe postarat 15 péče o děti, rodiče, seniory, postižené,osamělé,narkomany 14 pomoc nemohoucím lidem 13 služba lidem 11 služba pro veřejnost poskytovaná státem, popř. městem 11 služba pro postižené, seniory 7 pomoc lidem se zdravotním či jiným problémem 6 pomoc lidem, ke zkvalitnění jejich života 6 C) Sociální a doplňkové služby: 61 opatrovnictví, pečovatelská služba 1 organizace pomáhající lidem s nějakými problémy 3 organizace pomáhající lidem s postižením, sociálně slabým 2 organizace, charity, které se starají o lidi 1 organizace, které pomáhají občanům řeší jejich problémy 1 organizace zabývající se problémy lidí a jejich řešením 1 ošetřování zdravot.sestrou téměř bezmocné osoby 1 péče o všechny občany 2 pomoc všem od města či státu 3 pomoc při neschopnosti vykonávat nějakou činnost 1 pomoc duševní,materiální a začlenění člověka do společnosti 1 pomoc finanční a zajištění bydlení těm kdo to potřebují 1 pomoc lidem zajištující bezpečí 1 pomoc lidem, kteří mají málo peněz 1 pomoc nevzdělaným 1 pomoc pracujícím při péči o jejich rodinného příslušníka 1 pomoc psychická i materiální 1 pomoc sociálních pracovníků rodinám 1 pomoc uživatelům, kteří o nabízenou službu mají zájem 1

6 poskytování služeb finančního a zdravotního hlediska 1 poskytování služeb občanům, s cílem pomoci 1 Potřebná pomoc lidem, kterou můžeme jednou potřebovat všichni 1 přídavky na děti,soc.dávky,péče o děti,staré apod. 1 rodinné přídavky,azyly,dd 1 různý druh soc. pomoci 1 služba poskytovaná sociálním pracovníkem 1 služba, která řeší společenské problémy 1 služba, která se stará o uspokojení potřeb 1 služby pro všechny, které pomáhají 1 služby usnadňující život 1 služby, které zlepšují kvalitu života ve městě, v případě problémů pomáhají vyřešit 1 sociální dávky 1 sociální i ekonomická pomoc 1 sociální pracovník pečující o seniora 1 sociální zařízení 1 sociální zařízení, činnosti, které pomáhají společnosti, která to potřebuje 1 tísňová pomoc pro každého z nás 1 ubytovny pro bezdomovce,kroužky pro těl. I ment. Postižené,finanční pomoc těm, kdo to potřebují 1 určité peníze pro nezaměstnané 1 vědět,kde hledat pomoc v obtížných život.situacích 1 veškeré služby 1 výpomoc 1 výpomoc v nejnutnějším případě 1 zajištění základních potřeb lidem, kteří to nezvládnou sami 2 zařízení pro lidi 1 zařízení pro pomoc veřejnosti 1 zařízení pro seniory,postižené,kojenecké ústavy 1 finanční podpora 1 finanční pomoc chudým rodinám 1 finanční pomoc rodinám s dětmi,postiženým, studentům bez práce 1 charita 1 charitní pomoc i finanční 1 lidské potřeby 1 materiální, zdravotnická a psychická péče o lidi, kteří z různých důvodů nejsou schopni zabezpečit své potřeby 1 Uvedené formulace pojmu sociální služba jasně prokazují, že většina veřejnosti vnímá sociální službu v souladu s tímto termínem. V tomto smyslu odpovědělo celkem 336 respondentů. Zanedbatelné ale není ani to, že mnozí si tento pojem vysvětlují mnohem volněji, ve smyslu odpovědí uvedených výše.

7 Otázka č. 3 Považujete sociální služby za důležitou součást společenského života? 484 kladných odpovědí, 13 záporných. 13; 3% 3-A 3-N 484; 97% Na tuto otázku byla získána vysoce jednoznačná odpověď. Téměř všichni respondenti považují sociální službu za důležitou součást společenského života. Pouze tři procenta dotázaných jsou opačného názoru, což je statisticky nevýznamné. Tento výsledek svědčí o významné sociální orientaci výběrového souboru. Otázka č. 4 Máte dostatek informací o možnostech poskytování sociálních služeb ve městě? 159 kladných, 334 záporných odpovědí, 2 na otázku neodpověděli. 4-A 4-N 159; 32% 334; 68% V grafu nezodpovězené otázky nejsou zobrazeny, protože počet případů dvě je menší než jedno procento. Většina dotázaných uvedla že nemá dostatek informací o možnostech poskytování sociálních služeb ve městě. Z uvedeného nelze určit, zda příčina neinformovanosti spočívá

8 v nedostatečné komunikaci mezi představiteli úřadů, institucí a občany, nebo v nízkém zájmu samotných občanů. Otázka č. 5 Na koho se obrátíte, když potřebujete informace z oboru sociálních služeb? Respondenti měli zvolit z 8 nabízených možností. Mohli zvolit více možností. A-na rodinu a příbuzné B-na přátele, sousedy,známé C-na úřad D-na veřejnou, charitativní, církevní organizaci E-spoléhám sám na sebe F-na romského asistenta G-na sociálního pracovníka H-jiné Otázka č A B C D E F G H Řada Celkem přirozená je orientace na rodinné příslušníky, která získala v daném šetření největší preference. Za pozitivní lze označit důvěru občanů, kterou vkládají v pracovníky úřadu a v sociální pracovníky. Tyto získali druhý nejvýznamnější preferenční stupeň. V případě sloučení pracovníků úřadu a sociálních pracovníků by tito představovali první místo v poskytování informací o sociálních službách. Otázka č. 6 Dotazovaní měli odpovědět zda katalog poskytovatelů sociálních služeb v Krnově, který připravuje k vydání město, rozšíří okruh vědomostí.

9 454 kladných, 41 záporných odpovědí. 6-A 6-N 41; 8% 454; 92% Je velice pozitivní, že přes devadesát procent respondentů si uvědomuje významnost připravovaného katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Krnově. Otázka č. 7 Respondenti odpovídali, zda je dle jejich mínění nutno zlepšit něco v sociálních službách ve městě. 395 kladných odpovědí, 81 záporných. 7-A 7-N 81; 17% 395; 83% V odpovědi se více než osmdesát procent dotázaných vyslovilo pro zlepšení v sociálních službách. To lze vysvětlit jednak neurčitě formulovanou otázkou ( něco lze vždy zlepšovat ) a jednak silnou sociální orientací, zjištěnou v otázce č. 2.

10 Otázka č. 8 Opět odpověďmi ano či ne měli respondenti vyjádřit zda využívají oni sami či nějaká blízká nebo známá osoba některou ze sociálních služeb. 315 záporných a 176 kladných odpovědí. 8-A 8-N 176; 36% 315; 64% Odpovědi získané z této otázky jsou pro zvolený výběrový soubor příznivé, protože tento průzkum byl zaměřen na širokou veřejnost na rozdíl od dotazníkového průzkumu zaměřeného na uživatele sociálních služeb. Tento fakt je posílen i tím, že velká část respondentů spadá do nejnižší věkové skupiny, která se sociálními službami nepřichází obvykle tak často do styku. (Velká část respondentů byli mladí středoškoláci.) Otázka č. 9 Opět odpověďmi ano či ne respondenti odpovídali na otázku, zda jsou spokojeni s kvalitou a rozsahem nabízených nebo jimi využívaných sociálních služeb. 219 kladných, 202 záporných odpovědí, 78 odpovědělo nevím 9-A 9-N Nevím 16% 44% 40%

11 Získané výsledky nedávají na zadanou otázku jednoznačnou odpověď, kladné a záporné odpovědi jsou přibližně vyrovnány, s mírnou převahou spokojených respondentů. To koresponduje s otázkou č. 7. Otázka č. 10 V této otázce měli respondenti odpovídat, zda by byli ochotni zaplatit za sociální služby, které potřebují. Při kladné odpovědi měli napsat částku, kterou jsou ochotni platit měsíčně za soc. služby. 307 kladných, 174 záporných odpovědí, 18 neodpovědělo 10-A 10-N 174; 36% 307; 64% Z našeho pohledu je překvapující, že většina (přes 60%) respondentů by byla ochotna platit za sociální služby. Ze zkušenosti je známé, že sociálně orientované skupiny obyvatelstva očekávají od státu bezplatné služby. Výše měsíční částky: do výše měsíční částky výše 3 Jiné odpovědi: 10% z příjmu 5x, 15% - 3x, 20-25% - 2x, 30-40% - 2x, 50% - 1x. dle příjmu 14x dle rozsahu a typu služby 8x

12 Z analýzy odpovědí je zřejmé, že nejčastěji by byli ochotni občané platit částky od 100 do 500 Kč měsíčně a přibližně stejná skupina od 500 do 1000 korun. Ostatní uváděné částky nejsou významné, neboť jsou preferovány velmi nízkým počtem respondentů. Otázka č. 11 Respondenti měli slovně vyjádřit, co je pro ně při poskytování soc. služby důležité. 1. Dostupnost (finanční, časová a v místě) Diskrétnost 5 3. Dobrý pocit ze služby 5 4. Důvěra empatie finance 7 7. chování pracovníků ( zodpovědnost,citlivost, 87 slušnost, úcta, tolerance, spolehlivost, vstřícnost) 8. individuální přístup 6 9. informovanost, informace komunikace kvalita, úroveň služeb lidský přístup profesionalita, odbornost personálu obezřetnost ochota možnost výběru, široká nabídka péče pocit bezpečí pro přijímajícího službu pomoc rychlost řešení spokojenost klienta spolupráce 4 Tato otázka představuje velký počet možných odpovědí, proto není zpracována také do formy grafu. Z četnosti jednotlivých odpovědí je možné učinit důležitý závěr týkající se preference postupu nebo hodnoty při poskytování sociální služby. Nejvyšší význam připisují občané chování pracovníků poskytujících sociální služby. Druhou nejvyšší preferenci získala ochota a na třetím místě se umístila kvalita a úroveň služeb i jejich dostupnost. Na dalším místě informovanost a informace a na pátém hodnoceném místě se umístila profesionalita a odbornost personálu. Ostatní preference jsou zřejmé z tabulky, ale již nejsou tak významné. Otázka č. 12 Respondenti měli slovně vyjádřit, co jim vyhovuje v případě, že se již setkali se sociální službou. Někteří kladně hodnotili konkrétní sociální ústavy, jiní odpovídali všeobecně. Vzhledem k tomu, že odpovědi jsou velice různorodé, není možné závěry zobecnit. Proto jsme provedli kategorizaci nejčastějších odpovědí:

13 1. přístup soc. pracovníků, ochota, vstřícnost (27 případů) (několikrát kladná reakce na domov důchodců, pečovatelskou službu, NINIVE, Armádu spásy, K-centrum 1krát, knihovna 1krát) 2. prostředí, vybavenost zařízení (6 případů) 3. dostupnost (13 případů) 4. rozsah služeb (5 případů) 5. Benjamin- vysoká úroveň (3 případy) individuální odpovědi: - zabezpečení uživatelů smlouvami a dotazníky jako ochrana proti zneužití - dojížďky pracovníků až do domu - vydávání polévek - práce policejních hlídek Otázka č. 13 Respondenti se měli slovně vyjádřit, co jim nevyhovuje v případě, že se již se sociální službou setkali. Podobně jako v otázce předchozí byla provedena kategorizace s uvedením četností odpovědí: 1. malá informovanost, upoutávky apod. (7 případů) 2. přístup zaměstnanců (7 případů) 3. malý rozsah služeb (5 případů) 4. časová nedostupnost (6 případů) (př. Péče i v SO a NE, krátké úřední doby, středa zavírací den v knihovně, jednosměnný provoz) 5. zdlouhavé řešení problémů (2 případy) 6. kapacita v ústavech (DD) (2 případy) 7. málo financí a dotací (3 případy) Otázka č. 14 Která z těchto potřeb je pro Vás nejdůležitější. Legenda: Varianta Název 14-1 soběstačnost 14-2 společenský kontakt 14-3 informace 14-4 odstranění technických bariér 14-5 vzdělávání a zaměstnání 14-6 bezpečí 14-7 vhodné vyplnění času 14-8 prospěšnost a užitečnost 14-9 finance bytové zázemí dosažitelnost a dostupnost služeb jiné

14 Varianta Počet Procenta , , , , , , , , , , , ,99 Hodnocení potřeb z pohledu uživatele Hodnocení potřeb v procentech 13% 15% 4% 3% 10% 4%1% 15% 18% 10% 5% 2%

15 Je velice pozitivní, že nejvyšší hodnotu získala potřeba vzdělávání a zaměstnávání. Na dalším místě se umístily potřeby bytového zázemí, soběstačnosti a za nimi potřeby dostatečných financí. Míra preference ostatních potřeb je zřejmá z výše uvedeného grafu a tabulky. Otázka č. 15 Jakým sociálním skupinám obyvatel by mělo, podle Vás, víc peněz než dosud? Legenda: Varianta Název 15-1 rodinám s postiženými dětmi 15-2 seniorům 15-3 zdravotně postiženým 15-4 osobám v obtížné životní situaci 15-5 rizikové a problémové mládeži 15-6 osobám ohroženým závislostí na návykových látkách 15-7 jiným Varianta Počet Procenta , , , , , , ,23 Otázka 15 hodnoty

16 19% 10% 4% 2% 31% 10% % Respondenti se domnívají, že nejvíce peněz (více než dosud) by se mělo dostat rodinám s postiženými dětmi, dále zdravotně postiženým a osobám v obtížné životní situaci. Ostatní kategorie potřebných obdrželi od respondentů méně než poloviční preference oproti prvním třem. Otázka 16 Cítíte se spokojen ve své životní situaci? Analýza v této otázce ukazuje na neobvykle vysokou míru spokojenosti s vlastní životní situací. Pozitivně odpovědělo přes 87% respondentů. Ještě patrnější je to, že jednoznačně nespokojených jsou necelá tři procenta celkově nespokojenost představuje něco přes 17%, což přibližně odpovídá dlouhodobému počtu nespokojených v Moravskoslezském kraji. Legenda: Varianta Název 16-1 Určitě Ano 16-2 spíše Ano 16-3 určitě Ne 16-4 spíše Ne Varianta Počet Procenta , , , ,62

17 % 3% 33% 49% Otázka 17 Myslíte si, že užívání sociálních služeb může vést ke zvýšení Vaší spokojenosti v životě? Není překvapivé, že výsledky odpovědí na danou otázku kopírují předchozí výsledky. Téměř 82% dotázaných si myslí, že používání sociálních služeb může vést ke zvýšení spokojenosti v životě. Opačný názor zastává přibližně 18% respondentů. Legenda: Varianta Název 17-1 Určitě Ano 17-2 spíše Ano 17-3 určitě Ne 17-4 spíše Ne Varianta Počet Procenta , , , ,47

18 % 3% 29% 53% Otázka 18 Jaká je Vaše současná potřeba sociálních služeb? Poskytnuté odpovědi ukazují na to, že ze zkoumaného vzorku veřejnosti využívají sociální služby necelá 4%. Téměř 82% se v případě potřeby obrací spíše na svou rodinu. Drtivá většina představující přes 77% však sociální služby nevyužívá vůbec. Domníváme se však, že reálná situace ve veřejnosti bude vykazovat poněkud jiné parametry. Tento výsledek je dosažen zřejmě z důvodu velkého počtu respondentů v maturitním věku. Uvedená otázka vyžaduje pro relevantní výsledky odpovídající složení výběrového souboru z hlediska věkového složení. Legenda: Varianta Název 18-1 Potřebuji trvalou péči v zařízeních 18-2 Potřebuji pravidelnou péči ve své domácnosti mám zajištěnou pomoc v rámci rodiny (uveďte, prosím, 18-3 jakou sociální pomoc Vám rodina poskytuje 18-4 sociální služby nevyužívám Varianta Počet Procenta , , , ,34

19 % 4% 18% 77% 18.3 Pokud respondent má zajištěnou pomoc v rámci rodiny, měl uvést jakou sociální pomoc jim rodina poskytuje. Odpovědi byli následující: - finanční (44 případů) - bezpečí, porozumění, zázemí (16 případů) - strava (12 případů) - ošacení (10 případů) - bydlení 6 - úklid, nákupy 5 - příspěvky na děti 3 - hlídání dětí 1 Otázka č. 19 Slovně se měli vyjádřit, co jim chybí nebo co potřebují v rámci města Krnov. Slovní odpovědi byly kategorizovány do osmi případů. Odpovědi (řazení dle četností): 1- kulturní a sportovní zařízení pro mládež, místa k setkávání (př. Jazykové centrum, diskotéky, kluby, jezdecký klub, psychologické poradny, protidrogové centrum, oprava skejtboard parku u IV. ZŠ, oprava bazénu ve městě, flórballová tělocvična) (34 případů) 2- více ubytoven pro bezdomovce, jesle, větší pomoc osamělým rodičům s dětmi, ještě jeden DD, kojenecký ústav, jídelna pro důchodce s dietním jídlem, dovoz obědů, záchytka, hospic. (24 případů)

20 3- více pracovních příležitostí, nabídka brigád pro mladé, poradna pro dlouhodobě nezaměstnané, řešení nezaměstnanosti (14 případů) 4- více vlakových a autobusových spojů ( př. Směr Krnov-Jeseník, Albrechtice, Opava- Krnov, Kostelec-Krnov), více spojů MHD a meziměstských spojů (12 případů) 5- více veřejných WC (8 případů) 6- bezbariérové vstupy a autobusy (7 případů) 7- více laviček a odpadkových košů, parkovacích míst před paneláky (4 případů) 8- cyklistické stezky (3 případů) Uvedené odpovědi představují názory respondentů na zkvalitnění sociálních služeb města, ale jsou zde zahrnuty i odpovědi, které se služeb netýkají. Ty jsou uváděny proto, že je respondenti zaznamenali v dotaznících. Pro vedení města Krnova mohou odpovědi představovat dílčí náměty na zkvalitnění činnosti a marketingu Městského úřadu. Závěr Provedený výzkum mezi veřejností města Krnova má významné místo v procesu zkvalitňování služeb Městského úřadu Krnov pro občany města. Představuje důležitou zpětnou vazbu pro management města a může být základem pro další opakovaná šetření. Lze předpokládat, že získané údaje poslouží odpovědným pracovníkům města Krnova v přípravě komunitního plánování a zkvalitňování sociálních služeb tak, aby odpovídaly potřebám obyvatel města. V případě dalšího dotazníkového průzkumu doporučujeme hlubší propracování sestavy dotazníku (méně využívat otevřených otázek, které se obtížně vyhodnocují a mají nižší vypovídající schopnost etc.).

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Anketa mezi uživateli osobní asistence

Anketa mezi uživateli osobní asistence Vyhodnocení ankety Anketa mezi uživateli osobní asistence Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Tato anketa byla určena pro komunitní

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících lednu a únoru letošního roku 2015 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci dubnu roku 2014 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně OBSAH 1. Cíl dotazníkového šetření...3 2. Metoda dotazníkového

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15

Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15 Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15 V rámci průzkumu spokojenosti našich klientů CSOP Praha 15 bylo celkově na začátku září 2015 distribuováno 100 dotazníků v DPS, v terénu 40 dotazníků. Z

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová 01. 04. 2015 06:55:13 Základní údaje Název výzkumu Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová Autor Knihovna Orlová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/g9n9u9g8v6t3p7v2b

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, opět po roce (letos v průběhu měsíce dubna 2015) proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Analýza sociálních služeb obce Rohov

Analýza sociálních služeb obce Rohov Analýza sociálních služeb obce Rohov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace potřebné

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Věk: Do 15 let 20 29 let 45-59 let 15 19 let 30-44 let 60 a více let Pohlaví: Muž Žena Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Základní škola SOU SŠ Vyšší odborná škola VŠ Socioekonomický status

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice Tel.: IČ

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice Tel.: IČ DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Průzkum spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb DPS Žlutice, p.o. 2015 Zpracovala: Veronika

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám září 201 Většina opatření schválených novelou zákona o českém školství se

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Šenov. Institut komunitního rozvoje

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Šenov. Institut komunitního rozvoje ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Šenov Institut komunitního rozvoje 1. Základní informace Město Šenov je druhým největším městem v regionu Slezská brána. Počet obyvatel

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Občané o daních červen 2011

Občané o daních červen 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o daních červen 2011 Technické parametry

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva z výzkumu PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH PREZENTACE A) Metodologie průzkumů B) Demografické situace na území města Ostravy C) Vybrané aspekty života obyvatel města Ostravy

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ

DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro obyvatele Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY r.2016 Vážení obyvatelé našeho Domova! Velmi pěkně

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více