Městský úřad Krnov. Dotazníkový průzkum. Sociální služby - veřejnost. Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Krnov. Dotazníkový průzkum. Sociální služby - veřejnost. Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005"

Transkript

1 Městský úřad Krnov Dotazníkový průzkum Sociální služby - veřejnost Zpracovali: RNDr. Zdeněk Franěk Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005

2 Dotazník sociálních služeb Krnov - veřejnost Úvod Sociologické šetření názorů obyvatel města Krnova, které pro účely zkoumání označujeme jako veřejnost, zjišťovalo názory, pocity a postoje, které se týkají sociálního klímatu města s důrazem na sociální služby. Toto šetření a jeho analýza se má stát podkladem pro přípravu komunitního plánování ve městě. Analýza jednotlivých odpovědí by měla pomoci při zodpovězení dílčích, ale i obecných otázek, jak plánovat sociální služby města tak, aby odpovídaly potřebám občanů, místním specifikům a regionálním zvláštnostem. Lze konstatovat, že zvolený výběrový soubor respondentů je vzhledem k celkovému počtu obyvatel města dostačující z hlediska potřeb interpretace dat. Podrobnější zjišťování v některých otázkách by zasloužilo navýšení počtu respondentů s důrazem na dodržení zejména věkové struktury dotazovaných. Celkem bylo vyplněno 503 dotazníků, z toho byly 4 dotazníky byly nepoužitelné (z větší části nevyplněny), ty byly vyřazeny ze zpracování. Celkem bylo zpracováno 499 dotazníků. Otázka č. 1: Jeden respondent neuvedl pohlaví, celkem 498 vyplněných údajů. Pohlaví: muž žena Pohlaví respondentů 35% muž žena 65%

3 Věk: do nad Věk 4% 9% 6% 3% do nad 65 78% Vzdělání: PŠD SOU-VL SOU-mat. SŠ VOŠ VŠ Vzdělání 1%3% 21% 49% 18% PŠD SOU-VL SOU-mat. SŠ VOŠ VŠ 8%

4 Otázka č. 2: Co si představujete pod pojmem sociální služba? Vzhledem k tomu, že pojem sociální služba je pojmem komplementárním, nebylo možné očekávat jednoduché a jednoznačné odpovědi, což se průzkumem potvrdilo. Pro zvýšení přehlednosti jsme uspořádali jednotlivé odpovědi do tří částí, které komplexněji pojetí sociální služby vyjadřují, viz následující tabulka. Celkem Co si představujete pod pojmem sociální služba odpovědí A) Vyjmenování jednotlivých sociálních zařízení 46 aktivity pro důchodce,děti bez domova,nemocné 1 armáda spásy, důchod 1 armáda spásy, k-centrum,dd 1 armády spásy 1 azylové domy, DD, kojenecké ústavy, domov dětí 1 azylový dům, DD 1 dávky 1 DD 1 DD, azylové domy, červený kříž 1 DD, dětské domovy,azyl.dům 1 DD, pomoc postiženým 1 DD, příspěvky.. 1 DD, úřad práce. Dětský domov 1 DD,dětské domovy, domy s peč. Službou 1 DD,domovy dětí, K-centrum 1 DD,charita,armáda spásy, sanatoria, sos vesničky 1 DD,K-centrum 1 DD,K-centrum,Armáda spásy,charita,sanatoria,církevní bohoslužba 1 DD,K-centrum,domov dětí 3 DD,peč.služba, dům s peč.služ, dům ošetřovatelská péče 1 DD,peč.služba,armáda spásy 1 DD,úřad práce 1 DD,úřady 1 DDM, domov důchodců 1 dětské domovy, domovy důchodců 1 domov důchodců, azylové domy 1 domov důchodců, sociální pracovnice 1 domovy důchodců, azylové domy, armáda spásy, charita 1 domovy důchodců, ústavy pro zdravotně postižené, dětské domovy 1 K-centrum, Azylový dům 1 k-centrum,dd 2 knihovna,dd, domov dětí, K-centrum 1 peč. Služba, DD 1 pečovatelské služby, DD 1 pečovatelská služba, armáda spásy 1 městský úřad 1 domovy důchodců,dětské domovy, tísňová linka, 1

5 úřad práce 1 úřad práce, domov dětí 1 úřad práce, knihovna, dům dětí 1 Úřady 1 ústavy pro lidi, kteří to potřebují-dd,dětské domovy,kojenecké ústavy 1 úřady,dd 1 B) Sociální služby v úzkém smyslu slova: 336 pomoc lidem, kteří to potřebují 70 pomoc sociálně slabým, nemocným, osamoceným,starým 70 pomoc v nouzi a obtížné život.situaci 52 pomoc lidem 30 služba společnosti poskytována soc. potřebným 16 pomoc 15 pomoc lidem, kteří se nedokáží sami o sebe postarat 15 péče o děti, rodiče, seniory, postižené,osamělé,narkomany 14 pomoc nemohoucím lidem 13 služba lidem 11 služba pro veřejnost poskytovaná státem, popř. městem 11 služba pro postižené, seniory 7 pomoc lidem se zdravotním či jiným problémem 6 pomoc lidem, ke zkvalitnění jejich života 6 C) Sociální a doplňkové služby: 61 opatrovnictví, pečovatelská služba 1 organizace pomáhající lidem s nějakými problémy 3 organizace pomáhající lidem s postižením, sociálně slabým 2 organizace, charity, které se starají o lidi 1 organizace, které pomáhají občanům řeší jejich problémy 1 organizace zabývající se problémy lidí a jejich řešením 1 ošetřování zdravot.sestrou téměř bezmocné osoby 1 péče o všechny občany 2 pomoc všem od města či státu 3 pomoc při neschopnosti vykonávat nějakou činnost 1 pomoc duševní,materiální a začlenění člověka do společnosti 1 pomoc finanční a zajištění bydlení těm kdo to potřebují 1 pomoc lidem zajištující bezpečí 1 pomoc lidem, kteří mají málo peněz 1 pomoc nevzdělaným 1 pomoc pracujícím při péči o jejich rodinného příslušníka 1 pomoc psychická i materiální 1 pomoc sociálních pracovníků rodinám 1 pomoc uživatelům, kteří o nabízenou službu mají zájem 1

6 poskytování služeb finančního a zdravotního hlediska 1 poskytování služeb občanům, s cílem pomoci 1 Potřebná pomoc lidem, kterou můžeme jednou potřebovat všichni 1 přídavky na děti,soc.dávky,péče o děti,staré apod. 1 rodinné přídavky,azyly,dd 1 různý druh soc. pomoci 1 služba poskytovaná sociálním pracovníkem 1 služba, která řeší společenské problémy 1 služba, která se stará o uspokojení potřeb 1 služby pro všechny, které pomáhají 1 služby usnadňující život 1 služby, které zlepšují kvalitu života ve městě, v případě problémů pomáhají vyřešit 1 sociální dávky 1 sociální i ekonomická pomoc 1 sociální pracovník pečující o seniora 1 sociální zařízení 1 sociální zařízení, činnosti, které pomáhají společnosti, která to potřebuje 1 tísňová pomoc pro každého z nás 1 ubytovny pro bezdomovce,kroužky pro těl. I ment. Postižené,finanční pomoc těm, kdo to potřebují 1 určité peníze pro nezaměstnané 1 vědět,kde hledat pomoc v obtížných život.situacích 1 veškeré služby 1 výpomoc 1 výpomoc v nejnutnějším případě 1 zajištění základních potřeb lidem, kteří to nezvládnou sami 2 zařízení pro lidi 1 zařízení pro pomoc veřejnosti 1 zařízení pro seniory,postižené,kojenecké ústavy 1 finanční podpora 1 finanční pomoc chudým rodinám 1 finanční pomoc rodinám s dětmi,postiženým, studentům bez práce 1 charita 1 charitní pomoc i finanční 1 lidské potřeby 1 materiální, zdravotnická a psychická péče o lidi, kteří z různých důvodů nejsou schopni zabezpečit své potřeby 1 Uvedené formulace pojmu sociální služba jasně prokazují, že většina veřejnosti vnímá sociální službu v souladu s tímto termínem. V tomto smyslu odpovědělo celkem 336 respondentů. Zanedbatelné ale není ani to, že mnozí si tento pojem vysvětlují mnohem volněji, ve smyslu odpovědí uvedených výše.

7 Otázka č. 3 Považujete sociální služby za důležitou součást společenského života? 484 kladných odpovědí, 13 záporných. 13; 3% 3-A 3-N 484; 97% Na tuto otázku byla získána vysoce jednoznačná odpověď. Téměř všichni respondenti považují sociální službu za důležitou součást společenského života. Pouze tři procenta dotázaných jsou opačného názoru, což je statisticky nevýznamné. Tento výsledek svědčí o významné sociální orientaci výběrového souboru. Otázka č. 4 Máte dostatek informací o možnostech poskytování sociálních služeb ve městě? 159 kladných, 334 záporných odpovědí, 2 na otázku neodpověděli. 4-A 4-N 159; 32% 334; 68% V grafu nezodpovězené otázky nejsou zobrazeny, protože počet případů dvě je menší než jedno procento. Většina dotázaných uvedla že nemá dostatek informací o možnostech poskytování sociálních služeb ve městě. Z uvedeného nelze určit, zda příčina neinformovanosti spočívá

8 v nedostatečné komunikaci mezi představiteli úřadů, institucí a občany, nebo v nízkém zájmu samotných občanů. Otázka č. 5 Na koho se obrátíte, když potřebujete informace z oboru sociálních služeb? Respondenti měli zvolit z 8 nabízených možností. Mohli zvolit více možností. A-na rodinu a příbuzné B-na přátele, sousedy,známé C-na úřad D-na veřejnou, charitativní, církevní organizaci E-spoléhám sám na sebe F-na romského asistenta G-na sociálního pracovníka H-jiné Otázka č A B C D E F G H Řada Celkem přirozená je orientace na rodinné příslušníky, která získala v daném šetření největší preference. Za pozitivní lze označit důvěru občanů, kterou vkládají v pracovníky úřadu a v sociální pracovníky. Tyto získali druhý nejvýznamnější preferenční stupeň. V případě sloučení pracovníků úřadu a sociálních pracovníků by tito představovali první místo v poskytování informací o sociálních službách. Otázka č. 6 Dotazovaní měli odpovědět zda katalog poskytovatelů sociálních služeb v Krnově, který připravuje k vydání město, rozšíří okruh vědomostí.

9 454 kladných, 41 záporných odpovědí. 6-A 6-N 41; 8% 454; 92% Je velice pozitivní, že přes devadesát procent respondentů si uvědomuje významnost připravovaného katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Krnově. Otázka č. 7 Respondenti odpovídali, zda je dle jejich mínění nutno zlepšit něco v sociálních službách ve městě. 395 kladných odpovědí, 81 záporných. 7-A 7-N 81; 17% 395; 83% V odpovědi se více než osmdesát procent dotázaných vyslovilo pro zlepšení v sociálních službách. To lze vysvětlit jednak neurčitě formulovanou otázkou ( něco lze vždy zlepšovat ) a jednak silnou sociální orientací, zjištěnou v otázce č. 2.

10 Otázka č. 8 Opět odpověďmi ano či ne měli respondenti vyjádřit zda využívají oni sami či nějaká blízká nebo známá osoba některou ze sociálních služeb. 315 záporných a 176 kladných odpovědí. 8-A 8-N 176; 36% 315; 64% Odpovědi získané z této otázky jsou pro zvolený výběrový soubor příznivé, protože tento průzkum byl zaměřen na širokou veřejnost na rozdíl od dotazníkového průzkumu zaměřeného na uživatele sociálních služeb. Tento fakt je posílen i tím, že velká část respondentů spadá do nejnižší věkové skupiny, která se sociálními službami nepřichází obvykle tak často do styku. (Velká část respondentů byli mladí středoškoláci.) Otázka č. 9 Opět odpověďmi ano či ne respondenti odpovídali na otázku, zda jsou spokojeni s kvalitou a rozsahem nabízených nebo jimi využívaných sociálních služeb. 219 kladných, 202 záporných odpovědí, 78 odpovědělo nevím 9-A 9-N Nevím 16% 44% 40%

11 Získané výsledky nedávají na zadanou otázku jednoznačnou odpověď, kladné a záporné odpovědi jsou přibližně vyrovnány, s mírnou převahou spokojených respondentů. To koresponduje s otázkou č. 7. Otázka č. 10 V této otázce měli respondenti odpovídat, zda by byli ochotni zaplatit za sociální služby, které potřebují. Při kladné odpovědi měli napsat částku, kterou jsou ochotni platit měsíčně za soc. služby. 307 kladných, 174 záporných odpovědí, 18 neodpovědělo 10-A 10-N 174; 36% 307; 64% Z našeho pohledu je překvapující, že většina (přes 60%) respondentů by byla ochotna platit za sociální služby. Ze zkušenosti je známé, že sociálně orientované skupiny obyvatelstva očekávají od státu bezplatné služby. Výše měsíční částky: do výše měsíční částky výše 3 Jiné odpovědi: 10% z příjmu 5x, 15% - 3x, 20-25% - 2x, 30-40% - 2x, 50% - 1x. dle příjmu 14x dle rozsahu a typu služby 8x

12 Z analýzy odpovědí je zřejmé, že nejčastěji by byli ochotni občané platit částky od 100 do 500 Kč měsíčně a přibližně stejná skupina od 500 do 1000 korun. Ostatní uváděné částky nejsou významné, neboť jsou preferovány velmi nízkým počtem respondentů. Otázka č. 11 Respondenti měli slovně vyjádřit, co je pro ně při poskytování soc. služby důležité. 1. Dostupnost (finanční, časová a v místě) Diskrétnost 5 3. Dobrý pocit ze služby 5 4. Důvěra empatie finance 7 7. chování pracovníků ( zodpovědnost,citlivost, 87 slušnost, úcta, tolerance, spolehlivost, vstřícnost) 8. individuální přístup 6 9. informovanost, informace komunikace kvalita, úroveň služeb lidský přístup profesionalita, odbornost personálu obezřetnost ochota možnost výběru, široká nabídka péče pocit bezpečí pro přijímajícího službu pomoc rychlost řešení spokojenost klienta spolupráce 4 Tato otázka představuje velký počet možných odpovědí, proto není zpracována také do formy grafu. Z četnosti jednotlivých odpovědí je možné učinit důležitý závěr týkající se preference postupu nebo hodnoty při poskytování sociální služby. Nejvyšší význam připisují občané chování pracovníků poskytujících sociální služby. Druhou nejvyšší preferenci získala ochota a na třetím místě se umístila kvalita a úroveň služeb i jejich dostupnost. Na dalším místě informovanost a informace a na pátém hodnoceném místě se umístila profesionalita a odbornost personálu. Ostatní preference jsou zřejmé z tabulky, ale již nejsou tak významné. Otázka č. 12 Respondenti měli slovně vyjádřit, co jim vyhovuje v případě, že se již setkali se sociální službou. Někteří kladně hodnotili konkrétní sociální ústavy, jiní odpovídali všeobecně. Vzhledem k tomu, že odpovědi jsou velice různorodé, není možné závěry zobecnit. Proto jsme provedli kategorizaci nejčastějších odpovědí:

13 1. přístup soc. pracovníků, ochota, vstřícnost (27 případů) (několikrát kladná reakce na domov důchodců, pečovatelskou službu, NINIVE, Armádu spásy, K-centrum 1krát, knihovna 1krát) 2. prostředí, vybavenost zařízení (6 případů) 3. dostupnost (13 případů) 4. rozsah služeb (5 případů) 5. Benjamin- vysoká úroveň (3 případy) individuální odpovědi: - zabezpečení uživatelů smlouvami a dotazníky jako ochrana proti zneužití - dojížďky pracovníků až do domu - vydávání polévek - práce policejních hlídek Otázka č. 13 Respondenti se měli slovně vyjádřit, co jim nevyhovuje v případě, že se již se sociální službou setkali. Podobně jako v otázce předchozí byla provedena kategorizace s uvedením četností odpovědí: 1. malá informovanost, upoutávky apod. (7 případů) 2. přístup zaměstnanců (7 případů) 3. malý rozsah služeb (5 případů) 4. časová nedostupnost (6 případů) (př. Péče i v SO a NE, krátké úřední doby, středa zavírací den v knihovně, jednosměnný provoz) 5. zdlouhavé řešení problémů (2 případy) 6. kapacita v ústavech (DD) (2 případy) 7. málo financí a dotací (3 případy) Otázka č. 14 Která z těchto potřeb je pro Vás nejdůležitější. Legenda: Varianta Název 14-1 soběstačnost 14-2 společenský kontakt 14-3 informace 14-4 odstranění technických bariér 14-5 vzdělávání a zaměstnání 14-6 bezpečí 14-7 vhodné vyplnění času 14-8 prospěšnost a užitečnost 14-9 finance bytové zázemí dosažitelnost a dostupnost služeb jiné

14 Varianta Počet Procenta , , , , , , , , , , , ,99 Hodnocení potřeb z pohledu uživatele Hodnocení potřeb v procentech 13% 15% 4% 3% 10% 4%1% 15% 18% 10% 5% 2%

15 Je velice pozitivní, že nejvyšší hodnotu získala potřeba vzdělávání a zaměstnávání. Na dalším místě se umístily potřeby bytového zázemí, soběstačnosti a za nimi potřeby dostatečných financí. Míra preference ostatních potřeb je zřejmá z výše uvedeného grafu a tabulky. Otázka č. 15 Jakým sociálním skupinám obyvatel by mělo, podle Vás, víc peněz než dosud? Legenda: Varianta Název 15-1 rodinám s postiženými dětmi 15-2 seniorům 15-3 zdravotně postiženým 15-4 osobám v obtížné životní situaci 15-5 rizikové a problémové mládeži 15-6 osobám ohroženým závislostí na návykových látkách 15-7 jiným Varianta Počet Procenta , , , , , , ,23 Otázka 15 hodnoty

16 19% 10% 4% 2% 31% 10% % Respondenti se domnívají, že nejvíce peněz (více než dosud) by se mělo dostat rodinám s postiženými dětmi, dále zdravotně postiženým a osobám v obtížné životní situaci. Ostatní kategorie potřebných obdrželi od respondentů méně než poloviční preference oproti prvním třem. Otázka 16 Cítíte se spokojen ve své životní situaci? Analýza v této otázce ukazuje na neobvykle vysokou míru spokojenosti s vlastní životní situací. Pozitivně odpovědělo přes 87% respondentů. Ještě patrnější je to, že jednoznačně nespokojených jsou necelá tři procenta celkově nespokojenost představuje něco přes 17%, což přibližně odpovídá dlouhodobému počtu nespokojených v Moravskoslezském kraji. Legenda: Varianta Název 16-1 Určitě Ano 16-2 spíše Ano 16-3 určitě Ne 16-4 spíše Ne Varianta Počet Procenta , , , ,62

17 % 3% 33% 49% Otázka 17 Myslíte si, že užívání sociálních služeb může vést ke zvýšení Vaší spokojenosti v životě? Není překvapivé, že výsledky odpovědí na danou otázku kopírují předchozí výsledky. Téměř 82% dotázaných si myslí, že používání sociálních služeb může vést ke zvýšení spokojenosti v životě. Opačný názor zastává přibližně 18% respondentů. Legenda: Varianta Název 17-1 Určitě Ano 17-2 spíše Ano 17-3 určitě Ne 17-4 spíše Ne Varianta Počet Procenta , , , ,47

18 % 3% 29% 53% Otázka 18 Jaká je Vaše současná potřeba sociálních služeb? Poskytnuté odpovědi ukazují na to, že ze zkoumaného vzorku veřejnosti využívají sociální služby necelá 4%. Téměř 82% se v případě potřeby obrací spíše na svou rodinu. Drtivá většina představující přes 77% však sociální služby nevyužívá vůbec. Domníváme se však, že reálná situace ve veřejnosti bude vykazovat poněkud jiné parametry. Tento výsledek je dosažen zřejmě z důvodu velkého počtu respondentů v maturitním věku. Uvedená otázka vyžaduje pro relevantní výsledky odpovídající složení výběrového souboru z hlediska věkového složení. Legenda: Varianta Název 18-1 Potřebuji trvalou péči v zařízeních 18-2 Potřebuji pravidelnou péči ve své domácnosti mám zajištěnou pomoc v rámci rodiny (uveďte, prosím, 18-3 jakou sociální pomoc Vám rodina poskytuje 18-4 sociální služby nevyužívám Varianta Počet Procenta , , , ,34

19 % 4% 18% 77% 18.3 Pokud respondent má zajištěnou pomoc v rámci rodiny, měl uvést jakou sociální pomoc jim rodina poskytuje. Odpovědi byli následující: - finanční (44 případů) - bezpečí, porozumění, zázemí (16 případů) - strava (12 případů) - ošacení (10 případů) - bydlení 6 - úklid, nákupy 5 - příspěvky na děti 3 - hlídání dětí 1 Otázka č. 19 Slovně se měli vyjádřit, co jim chybí nebo co potřebují v rámci města Krnov. Slovní odpovědi byly kategorizovány do osmi případů. Odpovědi (řazení dle četností): 1- kulturní a sportovní zařízení pro mládež, místa k setkávání (př. Jazykové centrum, diskotéky, kluby, jezdecký klub, psychologické poradny, protidrogové centrum, oprava skejtboard parku u IV. ZŠ, oprava bazénu ve městě, flórballová tělocvična) (34 případů) 2- více ubytoven pro bezdomovce, jesle, větší pomoc osamělým rodičům s dětmi, ještě jeden DD, kojenecký ústav, jídelna pro důchodce s dietním jídlem, dovoz obědů, záchytka, hospic. (24 případů)

20 3- více pracovních příležitostí, nabídka brigád pro mladé, poradna pro dlouhodobě nezaměstnané, řešení nezaměstnanosti (14 případů) 4- více vlakových a autobusových spojů ( př. Směr Krnov-Jeseník, Albrechtice, Opava- Krnov, Kostelec-Krnov), více spojů MHD a meziměstských spojů (12 případů) 5- více veřejných WC (8 případů) 6- bezbariérové vstupy a autobusy (7 případů) 7- více laviček a odpadkových košů, parkovacích míst před paneláky (4 případů) 8- cyklistické stezky (3 případů) Uvedené odpovědi představují názory respondentů na zkvalitnění sociálních služeb města, ale jsou zde zahrnuty i odpovědi, které se služeb netýkají. Ty jsou uváděny proto, že je respondenti zaznamenali v dotaznících. Pro vedení města Krnova mohou odpovědi představovat dílčí náměty na zkvalitnění činnosti a marketingu Městského úřadu. Závěr Provedený výzkum mezi veřejností města Krnova má významné místo v procesu zkvalitňování služeb Městského úřadu Krnov pro občany města. Představuje důležitou zpětnou vazbu pro management města a může být základem pro další opakovaná šetření. Lze předpokládat, že získané údaje poslouží odpovědným pracovníkům města Krnova v přípravě komunitního plánování a zkvalitňování sociálních služeb tak, aby odpovídaly potřebám obyvatel města. V případě dalšího dotazníkového průzkumu doporučujeme hlubší propracování sestavy dotazníku (méně využívat otevřených otázek, které se obtížně vyhodnocují a mají nižší vypovídající schopnost etc.).

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV TENTO PROJEKT 3/4160 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Mapování potřeb uživatelů - senioři Závěrečná zpráva o výsledcích analýzy (období: říjen 2007 - březen 2008) Realizační tým Zpracování dotazníkového formuláře, analýza

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

ve světle připravovaných reforem (II. díl)

ve světle připravovaných reforem (II. díl) Sociální služby ve světle připravovaných reforem (II. díl) Postoje občanů důchodového věku k připravovanému zákonu o sociální pomoci PhDr. Jitka Veselá PhDr. Zdeněk Janata, Praha leden 1999 Obsah 1. Úvod

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje červenec 2012 Analýza potřeb sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-9-2 Analýza potřeb

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce) Dotazník - obce Vážení, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice Dotazník (obce) Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více