OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA OSTRAVY V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. etapa Závěrečná část Ostrava

2 Obsah ečné části 1. Trendy podmiňující vývoj sociálních služeb v Ostravě Sociodemografické charakteristiky Rozšířený výskyt společensky závažných jevů a marginálních skupin 4 obyvatel v Ostravě 2. Cílové skupiny sociální pomoci Nezaměstnaní Senioři Občané se zdravotním postižením Ohrožené děti Osoby závislé na alkoholu a ostatních drogách Osoby sociálně nepřizpůsobené Romové Rizikové oblasti Nezaměstnanost Ekonomická aktivita obyvatelstva Senioři (potenciální čekatelé na umístění v DD a DPD) Kriminalita dětí a mladistvých Závislosti Romové Závěr 20 2

3 1. Trendy podmiňující vývoj sociálních služeb v Ostravě 1.1. Sociodemografické charakteristiky Zatímco do roku 1991 počet obyvatel Ostravy stoupal - od sčítání lidu ke do posledního sčítání lidu, bytů a domácností k ubylo obyvatelstva v Ostravě o 8 078, tj. 2,5%. Úbytek obyvatelstva v současné době je ovlivněn vystěhováním z města, ve srovnání s ČR se Ostrava vyznačuje migrací mladých lidí do ekonomicky atraktivnějších částí ČR (zejména vzdělané části této populace) a naopak migrací především nekvalifikovaných lidí a přistěhovalců z chudších zemí do Ostravy. Vysoký je vliv záporného přirozeného přírůstku obyvatel nízká porodnost, mírně zvýšená kojenecká úmrtnost a vyšší mortalita především v kategorii let. Dále je v Ostravě výrazně vyšší rozvodovost, vyšší kojenecká úmrtnost, migrační přírůstek dosahuje vyšších záporných hodnot, nižší je celkový přírůstek obyvatel vše ve srovnání s celkovou situací v ČR. Přesto v roce 2000 dosahuje v Ostravě hustota 1 493,9 obyvatel/km 2, tj. po Praze nejvyšší v republice a nejvyšší i v rámci Moravskoslezského kraje. Ve srovnání s ČR, kde hustota činí 130,2 obyvatel/km 2, je obyvatel v Ostravě na 1 km 2 11,5 krát více. Vysoká koncentrovanost obyvatel územního celku přináší i vyšší koncentraci sociálních problémů. Současná nejpočetnější věková kategorie ze 70. let 20. století zůstává až do roku 2020 v produktivním věku. Problémem je ovšem jejich uplatnění na trhu práce v Ostravě (důsledky hospodářské a ekonomické restrukturalizace). V současné době je v Ostravě pouze 40,1 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Změny věkové struktury obyvatel Ostravy se projeví ve změně poměrů četností neproduktivních skupin, přičemž počet dětí do 14 let bude výrazně převýšen počtem obyvatel starších 60 let. Stárnutí obyvatel Česká republika se zařadila mezi populačně nejstarší evropské země s nízkým podílem dětské složky. Ve srovnání se zeměmi Evropské Unie, které jsou omlazovány přílivem imigrantů, je perspektiva populačního stárnutí v ČR (a tedy i v Ostravě) výraznější. V roce 2000 činila postproduktivní složka obyvatel Ostravy 18,2 % celkové populace, v roce 2020 by měla tato složka populace dosahovat až 27,7 % celkové populace obyvatel Ostravy. Velmi početnou skupinou obyvatel budou kolem roku 2010 šedesátiletí a kolem roku 2020 sedmdesátiletí občané. V období po roce 2020 a zejména pak 2030 vyvrcholí populační stárnutí obyvatel města Ostravy (i ČR) a nastane situace dosud v jiných vyspělých zemích neznámá, neboť počet starých lidí bude tvořit více než polovinu obyvatelstva. Vytvoří se nové sociální prostředí, v němž věk 60, ale ani 65 let již nebude možno považovat za hranici ukončení ekonomické aktivity. S očekávaným prodlužováním naděje dožití bude narůstat i četnost nejstarší věkové skupiny obyvatelstva 80 let a starší. Pokud by tuto situaci měla tlumit imigrace, musela by být masová. 3

4 Odvětvová struktura zaměstnanosti Patrná je dominance sektoru průmyslu a naopak enormně nízké procento zaměstnaných v sektoru služeb. V minulých desetiletích v zemích EU dramaticky poklesl podíl pracujících nejen v zemědělství, ale především v průmyslu. Můžeme říci, že tento trend se v budoucnu výrazněji projeví i v Ostravě a moravskoslezském regionu, a především v souvislosti s očekávanou restrukturalizací průmyslu v Ostravě a celém kraji, lze očekávat masivní přesun ekonomicky aktivních obyvatel ze sektoru průmyslu do sektoru služeb Rozšířený výskyt společensky závažných jevů a marginálních skupin obyvatel v Ostravě Nezaměstnanost Porovnáme-li změny v míře nezaměstnanosti, ke kterým došlo v uplynulém roce 2001 na celostátní úrovni se situací v Ostravě, zjistíme, že se jedná v podstatě o podobné trendy s tím, že míra nezaměstnanosti v Ostravě je zhruba dvojnásobná. V pomyslném žebříčku výše míry nezaměstnanosti všech okresů České republiky se Ostrava v uplynulém roce pohybovala mezi 3. místem (v červenci, srpnu, říjnu a listopadu) až 7. místem (v prosinci); v celkovém počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání ve všech měsících patřila Ostravě příčka nejvyšší. Jestliže se občané Ostravy nyní podílejí na celkovém stavu obyvatel České republiky 3,1 %, v nezaměstnanosti jsou zastoupeni 5,5 %. Mezi nejvíce ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání patří tyto : - občané se ZPS (změněnou pracovní schopností) - nezaměstnaní bez kvalifikace - absolventi škol a mladiství - příslušníci etnických menšin Kriminalita dětí Mezi pachateli téměř všech druhů trestných činů je dlouhodobě registrován zvyšující se podíl dětských, mladistvých a mladých dospělých pachatelů. Z teritoriálního hlediska je četnost trestných činů dětí do 15 let v Ostravě 4 6 x vyšší než v celé ČR. Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou, která zatím nebyla realizována se v letech (kromě roku 1999) také postupně zvyšuje. Počet rodin s dětmi evidovanými orgány Sociálně právní ochrany dětí je v Ostravě velmi výrazně vyšší než je jejich průměrný počet v ČR. Počet nově evidovaných případů v průběhu roku se v Ostravě od roku 1995 do roku 2000 téměř zdvojnásobil. Klientů kurátora pro mládež od roku 1997 neustále přibývá. Nejvýrazněji se tato situace projevuje u klientů mladších 15 let. Počet klientů kurátorů pro mládež v Ostravě je v současné době ve srovnání s průměrným počtem těchto klientů v celé ČR zhruba trojnásobný (tj. 1/6 ostravské populace mladistvých ve věku let ). Současný systém péče o delikventní mládež v mnoha ohledech selhává a umožňuje propad tisíců dětských a mladistvých delikventů mimo něj. Spíše než moderních sociálních metod, zaměřujících se na posílení klientových schopností vyrovnávat se 4

5 přijatelným způsobem s rizikovými situacemi, přetrvává administrativně represivní přístup sociální práce. Ta zatím netvoří ucelený komplex, ale soustavu mezi sebou nekomunikujících subjektů. Většina institucí se zaměřuje na řešení konkrétních událostí bez návaznosti na minulost či budoucnost klienta. Občané se zdravotním postižením Počet občanů se zdravotním postižením je v Ostravě u jednotlivých skupin zdravotně postižených 2 až 3,5 x vyšší než je jejich průměrný výskyt v ČR. V Ostravě existuje poměrně široká nabídka služeb pro tělesně a mentálně postižené. Díky dobré spolupráci zdravotnických zařízení se servisními organizacemi je dobře zajištěna počáteční intervence servisních organizací pro zrakově postižené. Ve srovnání s ostatními městy v ČR je orientační značení a signalizace tras v Ostravě na velmi dobré úrovni. Sociální služby v Ostravě jsou nejméně rozvinuté pro sluchově postižené. Rozsah služeb pro duševně nemocné je poměrně široký, ale optimální by bylo rozšíření stávajících služeb o další dvě centra, která by byla umístěna tak, aby vhodně pokrývala klientelu v celé Ostravě. Problematickou se jeví i vzdálenost nejbližšího ústavního zařízení Psychiatrické léčebny v Opavě. Vzhledem ke stárnutí populace je třeba rozšířit nabídku služeb pro seniory tělesně postižené a s degenerativními chorobami stáří. V Ostravě chybí HOSPIC zařízení, které by umožnilo zachování lidské důstojnosti umírajícím a zabránilo jejich osamocení a nesnesitelným bolestem. Organizacím se obvykle dostane finanční podpory pro rozvoj projektů, chybí však prostředky pro další udržení provozu, rozšíření služeb a kapacity jednotlivých zařízení. Přestože spektrum služeb pro zdravotně postižené je poměrně široké, většina stávajících organizací není schopna pokrýt poptávku po poskytovaných službách. Ve shodě s celkovými trendy rozvoje sociálních služeb, kdy je upřednostňována intervence individuálního charakteru v přirozeném prostředí, je nutný rozvoj a podpora asistenčních služeb specializovaných pro práci s jednotlivými skupinami zdravotně postižených. Nedostatečně zajištěna je také odborná psychologická intervence specializovaná pro práci s různými skupinami zdravotně postižených a jejich rodinami. V Ostravě není rozvinutá spolupráce mezi postiženými, odborníky a úřady. Chybí sociální pracovník, který by tuto spolupráci koordinoval a byl schopen komunikovat a spolupracovat se zdravotně postiženými a jejich rodinami. Závislosti Snižuje se věková hranice uživatelů drog a experimentátorů, nejohroženější skupinou jsou děti ve věku let (demonstrativní užívání pervitinu) a romská minorita (závislost na heroinu a zneužívání těkavých látek). Celkově vzrůstá počet lidí experimentujících s drogami, závislých na drogách a obohacujících se jejich výrobou, prodejem a distribucí. Nabídka a distribuce drog v Ostravě se zdokonaluje a profesionalizuje. Držení, distribuce a zneužívání drog přímo úměrně koresponduje s jinými patologickými jevy jako je ostatní kriminalita, alkoholismus, kouření cigaret, gamblerství, záškoláctví, šikana a také s nezaměstnaností a se vzrůstající nestabilitou instituce rodiny. 5

6 Přibývá lidí užívajících kombinaci dvou a více drog ( 29 % evidovaných závislých osob uvádí kombinaci více než dvou drog ). Objevují se nové typy a kombinace zneužívaných drog. Zvyšuje se podíl žen ( hlavně mladých) závislých na drogách. K rizikovým místům kontaktu s drogou, jako jsou věznice, ulice a diskotéky, přibyly další. Patří k nim obvod Ostrava - Jih s vysokou koncentrací obyvatel s velkým podílem mladých lidí, dále se jedná o lokalitu Stodolní ulice jako centra, ve kterém jsou koncentrovány kluby pro mládež charakteristické vysokou nabídkou drog zejména extáze. V městských obvodech Vítkovice, Kunčice, Slezská Ostrava a Hrušov je vysoký výskyt uživatelů těkavých látek v minoritě. Osoby společensky nepřizpůsobené Do této skupiny patří : - občané propuštění z výkonu trestu odnětí svobody - občané, proti nimž je vedeno trestní řízení, popřípadě těm, jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen, a kteří potřebují sociální pomoc k překonání nepříznivých sociálních dopadů - občané závislí na alkoholu nebo jiných toxikomaniích, kteří sociální pomoc potřebují v řešení sociálních situací - občané žijící nedůstojným způsobem života - občané propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti Zvláštní specifickou skupinu mezi osobami sociálně nepřizpůsobenými tvoří osoby bez přístřeší tzv. bezdomovci, kterých je v současné době v Ostravě asi osob bez přístřeší. V Ostravě chybí nízkoprahové zařízení (= zařízení prvního kontaktu) pro osoby bez přístřeší. Takováto zařízení se velmi osvědčují jinde v ČR (např. v Praze) a hlavně v zahraničí nejenom pro osoby závislé na návykových látkách, ale také pro bezdomovce. Velmi závažný problém spatřujeme zvláště v poskytování zdravotní péče pro tyto občany. V příštích 20 letech předpokládáme výskyt pro Ostravu (i ČR) dosud celkem neznámého jevu existenci rodin bez přístřeší. Romové Základní problémy : - vysoká míra nezaměstnanosti většinou dlouhodobé - nízká úroveň vzdělanosti a kvalifikace - špatné bytové podmínky - nevyhovující podmínky hygienické a zdravotní - nižší průměrný věk - nižší životní úroveň - problematická školní docházka dětí - vysoká míra drogové závislosti především u mládeže - gamblerství, prostituce a drobná kriminalita - vysoká míra závislosti na sociálních dávkách - pocit diskriminace ze strany majoritní ( = většinové) populace Všechny tyto problémy jsou vzájemně propojeny a je velmi obtížné určit, který z nich má prioritní charakter. 6

7 2. Cílové skupiny sociální pomoci 2.1. Nezaměstnaní Typickým rysem politik zaměstnanosti ve vyspělých státech je ústup od příjmové ochrany nezaměstnaných a nárůst podpory investování do lidí a jejich schopností. Dochází tak k přesunu důrazu z pasivní politiky zaměstnanosti na aktivní. Do centra pozornosti se tak dostává úsilí o vytváření nových pracovních míst a podpora celoživotního vzdělávání. Doporučení: Rozvoj základních dovedností, vzdělání, kvalifikace a rekvalifikace - rozvoj nových forem resocializačně-rekvalifikačních aktivit vedoucích k získání konkrétního uplatnění na trhu práce pro uchazeče z řad dlouhodobě nezaměstnaných, zvláště s ohledem mladistvé bez vzdělání a občany se základním vzděláním s problémy čtení, psaní a počítání; programy praktické rekvalifikace; programy pro získávání základních znalostí a dovedností (sociálně-profesních, společenských); programy podporující ekonomickou a funkční gramotnost; programy postupného zvyšování kvalifikace v kombinaci s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Rozvoj specifických programů a nových pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané - zajišťování vhodných dílčích prvků sociálních a dalších služeb, preference zapojení nestátního neziskového sektoru při zajišťování vybraných služeb s využitím dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů registrovaných při ÚP a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, podpora experimentálních řešení (např. pracovní místa "na zkoušku", začleňovací podniky) a ověřování jejich účinnosti. Rozvoj specifických programů a podpora nových pracovních míst - programy integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, zapojení rizikových skupin při zajišťování sociálních a dalších vhodných služeb; motivace zaměstnavatelů k přijímání občanů skupin ohrožených sociální exkluzí do pracovního poměru formou zkušební praxe; rozvoj programů podporovaného zaměstnávání na otevřeném trhu práce; podpora rizikových skupin ke vstupu na otevřený trh práce; využití sociálních služeb pro osoby zdravotně postižené při jejich začleňování do pracovního procesu. Podpora již existujících subjektů a organizací s programy pro začleňování osob sociálně exkludovaných, pracujících s osobami ohroženými sociální exkluzí a motivační programy k samostatným aktivitám - aktivní vyhledávání nových možností samostatných ekonomických aktivit se zaměřením na lokální potřeby, podpora programů nadací, nestátních neziskových organizací a dobrovolnických organizací pracujících se sociálně exkludovanými Senioři Pomoc rodinám při motivaci k domácí péči o starého člověka. Zavedení příspěvku na péči, náležícího osobám, které jsou pro svůj zdravotní stav závislé na péči jiné osoby. Poradna pro seniory zařízení poskytující informační a intervenční služby při řešení každodenních problémů (může být součástí občanské poradny). 7

8 Rozvoj nových moderních rezidenčních zařízení pro staré lidi a rekonstrukce stávajících domovů důchodců tak, aby mohly uspokojovat potřeby starých lidí a zajistit jim přijatelnou kvalitu života větší soukromí, zapojení obyvatel do činností zařízení, podpora aktivity obyvatel apod. Podporovat institut chráněného bydlení, který se v zahraničí těší zejména v poslední době vysoké popularitě. Jedná se o takové byty, kde jsou klienti ve svém, ale zároveň nejsou ponecháni svému osudu. V českých podmínkách se jedná především o domy s pečovatelskou služnou, jejichž výstavba je podporována přijatým programem podpory výstavby těchto domů s cílem vytvořit podmínky pro kvalitní a odpovídající bydlení občanů se sníženou soběstačností a posílit jejich nezávislost při zachování soukromí. Přeměna bytových domů na domy s pečovatelskou službou. V souvislosti s podporou setrvání starých občanů v jejich přirozeném prostředí je žádoucí rozvíjet terénní pečovatelské služby, především zajištění stravování a služby pro denní, týdenní nebo přechodný pobyt občanů. Zřizování středisek pečovatelské služby v lokalitách a v obvodech, kde je vysoký počet seniorů. Obdobně jako v zemích Evropské unie, větší důraz přesunout na prevenci přípravu na populační i individuální stárnutí nejen u osob nad 50 let, ale i mladších populačních skupin. Zavést mzdu za péči určenou členům rodiny, kterou poskytují obce namísto umístění starého člověka do rezidenčního zařízení, v případech, kde jsou pro tento typ služby rodinným příslušníkem vytvořeny podmínky. Podporovat komunitní služby na podporu aktivity starých občanů, na rozšíření jejich informovanosti a celkově napomáhající jejich sociální integraci. Jedním z problémů v oblasti péče o seniory je problém vzájemně prostupujících služeb sociálních a zdravotnických, zejména v situaci, kdy se občan dostal do nepříznivé sociální situace v důsledku zdravotních problémů. Po akutní zdravotní léčbě ve zdravotnickém zařízení se v případech sociální hospitalizace prodlužuje dočasně pobyt klientů ve zdravotnickém ústavním zařízení do doby, kdy mu může být poskytnuta některá z forem sociální péče. Problém by mohly řešit instituce sociálních služeb, které by uskutečňovaly tzv. sociální rehabilitaci. Sociální rehabilitace by integrovala sociální a zdravotní služby v etapě doléčování. Cílem sociální rehabilitace je nabytí samostatnosti a sociální suverenity v takové míře, aby se jedinec mohl vrátit do přirozeného prostředí, aby byl schopen navázat následnou pracovní rehabilitací, případně, aby mohl využívat některé ze stávajících forem sociální péče. Předpokladem existence těchto služeb je dořešení vícezdrojového financování, multidisciplinární spolupráce a zapojenost rezortů do komunitního plánování. Závažnost začlenění sociální rehabilitace do sociální pomoci občanům je akcentována zvyšujícím se počtem závislostí, psychických onemocnění, stárnutím populace a navíc jejich vzájemnou provázaností. Sociální rehabilitace je žádoucí u lidí závislých na požívání alkoholických nápojů, případně drogově závislých, kde je silně narušeno fyzické a v mnohých případech i psychické zdraví. Pro jedince s narušeným zdravím mohou sloužit oddělení při domovech důchodců pro zdravotně postižené seniory se zvýšenou zdravotní pomocí. Pro seniory, ale také zdravotně postižené nebo osamělé občany, zavést tísňovou péči, která umožňuje monitorování klienta po celých 24 hodin v jeho domově, prostřednictvím elektronického systému tísňové péče (tzv. posel rychlé pomoci AREÍON). Klient je napojen v systému tísňové péče na dispečink pomocí osobního hlásiče zavěšeného na krku, který v případě krize (zhoršení zdravotního 8

9 stavu, zranění, pádu, napadení aj.) aktivizuje zmáčknutím tlačítka a vyšle tísňovou zprávu dispečinku. Pracovník dispečinku po identifikaci problému organizuje okamžitou pomoc lékaře, policie, sousedy apod. Dispečink reaguje i v případě, že čidla umístěná v bytě klienta nesignalizují pohyb. Vzhledem k předpokládanému výskytu abúzu (nadužívání) či misúzu (zneužívání) alkoholu u nejméně 17 24% dospělé populace (jak uvádí odborníci na tuto problematiku, kteří vychází z předpokládaného výskytu dle normálního rozložení populace - Gausovy křivky), z toho 5% závislostí na alkoholu, se předpokládá jako jejich důsledek oslabení zdraví této části populace a její předčasné stárnutí. Tato fakta jsou predeterminací zvýšené potřeby sociální pomoci pro poměrně vysoké procento občanů zejména ve starším věku. V současné době, kdy neexistují specializovaná zařízení sociálních služeb, padá péče o tuto skupinu závislých na alkoholu nebo alkohol zneužívajících na rezidenční zařízení. V domovech důchodců v Ostravě tvoří 9% lidé závislí na alkoholu (informace odboru sociálních věcí MMO). Existuje proto snaha vytvořit samostatné zařízení - ústav pro chronické alkoholiky a toxikomany určené pro dospělé občany, kteří v důsledku biopsychosociálního postižení vyžadují ústavní péči, nikoliv však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení ( 71a vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jiná alternativa je vytvoření uzavřených oddělení s přísnějším režimem při stávajících zařízeních. Rozvoj asistenčních služeb pro osamělé občany, kterým je poskytována odborná ošetřovatelská péče, ale kteří strádají sociálně a psychicky (Home care). Podpora dobrovolnických aktivit pro seniory, deformalizace sociální práce směrem k neprofesionalizovaným službám. Evropská sociální charta podporuje přímé finanční a grantové dotace těchto služeb, případně navrhuje nepřímou podporu formou daňových nabídek nebo snížením příspěvků na sociální zabezpečení.dobrovolnická pomoc je poskytována v podobě sousedské, vzájemné a veřejně prospěšné pomoci. Podpora dobrovolnické činnosti v ČR se týká nejen legislativy, ale i občanské morálky a práva. Ve velkých městech jako je Ostrava se pomoc na základě dobrovolnictví rozvíjí obtížněji než v místech, kde není tak vysoká anonymita Občané se zdravotním postižením Doporučujeme podporu projektů osobní asistence pro všechny skupiny zdravotně postižených. Doporučujeme podporu projektů sociální práce, koordinující činnosti jednotlivých subjektů a usnadňující jednání zdravotně postižených klientů s institucemi. Doporučujeme podporu projektů odborné psychologické intervence zdravotně postiženým a jejich rodinám. Doporučujeme podporu projektů integrace zdravotně postižených do běžného života. Doporučujeme podporu projektů integrace zdravotně postižených dětí a mládeže do běžné výuky. Doporučujeme podporu projektů výstavby bytových jednotek zvláštního určení (bezbariérové, chráněné byty). 9

10 Doporučujeme podporu projektů rozšiřování a budování chráněných dílen a pracovišť pro zdravotně postižené. Doporučujeme podporu projektů teleworku (práce po telefonu dle vzoru EU). V Evropské sociální chartě jsou v rámci služeb zaměstnanosti do specializovaných sociálních služeb začleněny umísťovací služby pro osoby se zdravotním postižením (čl.1, čl.15 a čl.9 jednotlivě). Doporučujeme podporu výstavby chráněného bydlení pro tělesně a mentálně postižené a duševně nemocné, které je pro tyto skupiny finančně dostupné (dotované). Doporučujeme podporu stacionářů pro dospělé tělesně postižené. Doporučujeme podporu projektů sociální rehabilitace pro zvýšení samostatnosti tělesně postižených. Doporučujeme podporu rozšíření dopravní obslužnosti pro tělesně postižené. Doporučujeme podporu projektů pro odstraňování architektonických bariér. Doporučujeme podporu projektů peer counseling (zapojení odborníků z řad postižených). Doporučujeme rozšíření kapacity zařízení týdenních a denních pobytů pro mentálně postižené. Doporučujeme podporu projektů, které se zaměřují na rekvalifikaci zrakově postižených. Je potřebné zvýšení informovanosti a komunikace mezi jednotlivými organizacemi. Doporučujeme podporu projektů zaměřených na spolupráci mezi postiženými, odborníky (psychology, sociálními pracovníky, tlumočníky) a institucemi. Doporučujeme podporu projektů zaměřených na seznámení sociálních pracovníků a úředníků se základními pravidly komunikace se sluchově postiženými. Vzhledem k vysokému počtu sluchově postižených mezi starými lidmi, doporučujeme rozvoj komunit neslyšících v rámci domovů důchodců, které by minimalizovaly jejich sociální izolaci. Doporučujeme podporu projektů zaměřených na volnočasové aktivity pro sluchově postižené, jejichž prostřednictvím by se snižovalo riziko sociální izolace klubová činnost. Doporučujeme podporu projektů budování denních stacionářů pro duševně nemocné v Ostravě. Doporučujeme podporu projektu pro zvýšení informovanosti a komunikace mezi zdravotnickým sektorem a sektorem služeb pro duševně nemocné. Doporučujeme podporu projektu specializované právní pomoci pro duševně nemocné. Doporučujeme podporu výstavby zařízení HOSPIC, které by umožnilo zachování lidské důstojnosti umírajícím a zabránilo jejich osamocení a nesnesitelným bolestem. Doporučujeme rozšíření kapacity lůžkového zařízení pro alkoholiky a toxikomany Ohrožené děti Doporučujeme podporu projektů zřízení poradny pro děti ohrožené šikanováním. Doporučujeme rozšíření služeb krizového centra pro rodinu a děti 10

11 Jako nezbytná se jeví také účinná a efektivnější spolupráce s policií ČR v souladu s pokynem MŠMT ČR č.j /98-22 Spolupráce škol a předškolních zařízení s policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. Doporučujeme podporu projektů dobrovolnických programů pomoci rizikové mládeži v rámci prevence kriminality. Doporučujeme podporu projektů alternativních trestů formou veřejně prospěšných prací adekvátních k věku provinilce při méně závažné trestné činnosti mládeže. Doporučujeme podporu projekt zřízení mediačního centra pro řešení rodinných a občansko-právních sporů. Doporučujeme podporu projektů zařízení poskytujících probačně resocializační programy. Doporučujeme podporu projektů volnočasových programů a programů v přírodě s účastí sociálního pracovníka z odboru sociálně-právní ochrany dětí pro všechny děti vyžadující zvýšenou pozornost a děti, jejichž příznivý vývoj je vážně ohrožen nebo narušen. Doporučujeme podporu projektů zaměřených na public relations v oblasti problematiky obětí trestných činů a domácího násilí. Doporučujeme podporu projektů vybudování poradny nebo rozšíření viktimologické poradny BKB v Ostravě, která by poskytovala komplexní péči (psychologickou, právní, sociální). Doporučujeme podporu projektů vzdělávání speciálních jednotek policie pro práci s oběťmi trestných činů a domácího násilí. Doporučujeme podporu projektů rozšíření služeb v oblasti psychologické a právní a vznik Střediska krizové intervence v Ostravě. Doporučujeme podporu projektů otevření školských zařízení (tělocvičny, dílny, hřiště) pro volnočasové aktivity dětí a mládeže Osoby závislé na alkoholu a ostatních drogách Doporučujeme podporu projektů zaměřených na public relations v oblasti problematiky drogových závislostí. Doporučujeme podporu projektů profesionalizace a vzdělávání pracovníků v oblasti problematiky drogových závislostí. Doporučujeme vytvořit systém registrací a akreditací pracovišť v oblasti problematiky drogových závislostí. Doporučujeme rozšíření kapacity lůžkového detoxifikačního zařízení pro alkoholiky a toxikomany. Doporučujeme podporu projektů vybudování centra pro doléčování nezletilých uživatelů drog (zejména dívek) a matek s dětmi. Doporučujeme rozšiřování komunitních center. Doporučujeme rozšiřování center následné péče. Doporučujeme podporu vzniku Mobil street nahrazujících nízkoprahová zařízení, zejména v oblasti Ostrava - Jih. Doporučujeme podporovat projekty zajišťující zdravotní a hygienický servis pro uživatele drog. Doporučujeme přesunutí projektu metadonové substituční terapie na jiné (lépe dostupné) místo. Doporučujeme podporu projektů terénní práce s uživateli drog v minoritách. 11

12 2.6. Osoby sociálně nepřizpůsobené Zřídit v Ostravě zařízení, které by poskytovalo komplexní sociální a zdravotní služby pro osoby bez přístřeší, jejich rodiny a zejména nezletilé děti. Zřídit v Ostravě nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší, které bude poskytovat pouze uspokojení jejich základních potřeb poskytnutí noclehu, hygieny, ošacení a jídla. Zasadit se o legislativní úpravu vymezení statutu sociálního kurátora (např. maximální počet klientů) včetně podpory zákona. Pro potřebu kvalitnější individuální práce s klientem je nutno zvýšit počet sociálních kurátorů Romové Vytvořit koncepci spolupráce sociálních odborů, bytových odborů a neziskových organizací a pověřit odpovědnou osobu (placeného pracovníka), který bude tuto koncepci řídit. Neetnizovat řešení romského problému. Základní problém nižší romské vrstvy totiž nespočívá v tom, že jsou Romové, ale v tom, že žijí na hranici chudoby ve špatných bytových, hygienických a sociálních podmínkách s nízkou kvalifikací a vysokou nezaměstnaností. Sociální pomoc směřovat dlouhodobě především ke strategiím rozvoje vzdělávání romských dětí a mládeže. Veškerou sociální pomoc organizovat z hlediska komplexního řešení romského problému. Bez vzájemné součinnosti ostatních odborů a dalších institucí, či organizací (státních i nestátních) se většina dílčí pomoci mine účinkem. 12

13 3. Rizikové oblasti V této kapitole se zabýváme dílčími rizikovými jevy v jednotlivých obvodech Města Ostravy. Údaje jsou zaneseny do mapek Ostravy rozdělených dle městských obvodů, jejichž čísla a velikost uvádíme: 1. Moravská Ostrava a Přívoz 13,53 km 2 2. Slezská Ostrava 41,69 km 2 3. Ostrava Jih 16,67 km 2 4. Poruba 13,51 km 2 5. Nová Bělá 6,74 km 2 6. Vítkovice 6,48 km 2 7. Stará Bělá 14,08 km 2 8. Pustkovec 0,76 km 2 9. Mariánské Hory a Hulváky 7,07 km Petřkovice 3,90 km Lhotka 2,14 km Hošťálkovice 5,30 km Nová ves 3,07 km Proskovice 3,43 km Michálkovice 2,89 km Radvanice a Bartovice 16,66 km Krásné Pole 6,59 km Martinov 4,03 km Polanka nad Odrou 17,24 km Hrabová 9,19 km Svinov 11,62 km Třebovice 2,82 km Plesná 4,84 km 2 13

14 3.1. Nezaměstnanost Následující mapka ukazuje míru nezaměstnanosti v % k měsíci červnu roku 2001: 35,9 % 20 26,5 % 15 19,9 % 10 14,9 % 5,7 9,9 % 14

15 3.2. Ekonomická aktivita obyvatelstva Následující mapka ukazuje míru ekonomické aktivity obyvatel jednotlivých městských obvodů. Je jasné, že obyvatelé obvodů s nízkou mírou zaměstnanosti jsou častějšími klienty úřadů poskytujících sociální pomoc. 28,5 % 33,9 40 % 40,1 44 % 44,1 47,6 % 15

16 3.3. Senioři (potenciální čekatelé na umístění v DD a DPD) Rizikové oblasti jsou zpracovány do jednotlivých obvodů Města Ostravy v následující mapce: V těchto obvodech přibylo percentuelně vzhledem k ostatním obyvatelům v letech nejvíce obyvatel ve věkovém rozmezí let. V těchto obvodech přibylo percentuelně vzhledem k ostatním obyvatelům v letech nejvíce obyvatel ve věkovém rozmezí let. V těchto obvodech přibylo percentuelně vzhledem k ostatním obyvatelům v letech nejvíce obyvatel ve věkovém rozmezí let. V těchto obvodech přibylo percentuelně vzhledem k ostatním obyvatelům v letech nejvíce obyvatel nad 90 let. V těchto obvodech přibylo od roku 1995 do roku 2000 v absolutním počtu nejvíce obyvatel věkové kategorie 91 a více. V těchto obvodech je dle SLDB 2001 v absolutním počtu nejvíce obyvatel ve věkové kategorii 60 a více. 16

17 3.4. Kriminalita dětí a mladistvých Rizikové oblasti jsou zpracovány do jednotlivých obvodů Města Ostravy v následující mapce na základě informací poskytnutých Policií ČR o počtu řešených případů v jednotlivých obvodech a pracovníků MMO o počtu případů řešených kurátory pro mládež v jednotlivých obvodech: Rizikové lokality 17

18 3.5. Závislosti Rizikové oblasti jsou zpracovány do jednotlivých obvodů Města Ostravy v následující mapce: Rizikové oblasti vyšší koncentrace závislých osob jsou určeny dle: Zvýšené koncentrace mladých lidí ve věku let nejčastější uživatelé drog Zvýšené koncentrace příslušníků minorit nejčastějších uživatelů heroinu a těkavých látek Zvýšené koncentrace lidí nezaměstnaných rovněž častějších uživatelů drog Zvýšená koncentrace míst, pro které je typické tzv. uliční vyžití a míst, kde je více příležitostí drogu opatřit Místa s výskytem závislostí bez zvýšené míry koncentrace výše uvedených faktorů 18

19 3.6. Romové Počet obyvatel romské národnosti v jednotlivých obvodech dle SLDB 2001 (z celkového počtu 691 osob, hlásících se k romské národnosti): osob hlásících se k romské národnosti 48 a 69 osob hlásících se k romské národnosti 1 22 osob hlásících se k romské národnosti Nejvyšší percentuální výskyt osob hlásících se k romské národnosti vzhledem k celkovému počtu obyvatel v jednotlivých obvodech 19

20 4. Závěr V tomto u zpracovatelé chtějí upozornit pouze na nejožehavější problémy, týkající se rozvoje sociálních služeb v návaznosti na sociodemografický vývoj populace obyvatel města Ostravy. Výrazné stárnutí obyvatel města Ostravy je jednoznačným ukazatelem nutnosti rozvoje komplexních sociálních služeb pro tuto skupinu. Pro seniory je potřeba zajistit takový systém sociálních služeb, který jim umožní setrvat v přirozeném domácím prostředí co možná nejdéle nebo po celý život. (viz. Národní program přípravy na stárnutí populace v ČR kap , díl III.) Doporučujeme rozšíření spektra terénních služeb existující pečovatelskou službu doplnit o asistenční službu pro seniory. V Ostravě zcela chybí kvalitní poradenská služba, která by odpovídala potřebám seniorů informovanost, pomoc v situacích, kdy se cítí (nebo jsou) sociálně ohroženi. Transformace současného systému rezidenčních (ústavních) služeb do podoby zařízení všestranně uspokojujících kvalitu života a respektujících osobní svobodu a důstojnost seniorů (bez rozlišení na Domovy důchodců a Domovy penzióny pro důchodce). Podporovat výstavbu Domů s pečovatelskou službou (viz Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). Navrhujeme vybudovat instalaci systému tísňové péče pro seniory viz program Areíon posel rychlé pomoci (viz. kap III. díl) Rozšiřovat aktivity seniorů formou klubové činnosti vzdělávací, kulturní, pohybové a jiné volnočasové aktivity. Řešit problém meziresortní péče o zdravotně handicapovoné seniory. Vzhledem k vysokému výskytu občanů se zdravotním postižením potřebujících sociální pomoc (kap. 2., díl III.) doporučujeme podporu projektů osobní asistence, projektů sociální práce koordinující činnosti jednotlivých subjektů, projektů integrace zdravotně postižených do běžného života (výstavba bytových jednotek zvláštního určení, chráněné dílny, telework, sociální rehabilitace) a projektů odborné psychologické intervence zdravotně postiženým a jejich rodinám. Doporučujeme podporu výstavby zařízení HOSPIC, které umožňuje zachování lidské důstojnosti umírajícím. Rostoucí trend zvyšování počtu případů dětských obětí trestných činů v ČR se výrazně týká také města Ostravy (viz. kap III. díl). Navrhujeme rozšíření spektra služeb viktimologického poradenství komplexní psychologická, právní a sociální péče. Důležité je posílení prevence formou public relations, meziresortní spolupráce s Policií ČR a základními i středními školami. Viktimologické poradenství v tomto pojetí navrhujeme rozšířit více také na ostatní ohrožené skupiny obyvatelstva - seniory a týrané dospělé. V Ostravě existuje 4 6 krát vyšší trestná činnost dětí do 15 let než v celé ČR. Při stávajícím počtu kurátorů pro mládež v Ostravě je systém péče o delikventní mládež přetížen a vede k převaze administrativně represivního řešení stávající situace. 20

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 TATO ANALÝZA BYLA ZPRACOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH PREZENTACE A) Metodologie průzkumů B) Demografické situace na území města Ostravy C) Vybrané aspekty života obyvatel města Ostravy

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků Obecně závazná vyhláška 11/2017 Obecně závazná vyhláška č. 11/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

Udělejme něco pro seniory!.. Spočítejme je! (4. díl)

Udělejme něco pro seniory!.. Spočítejme je! (4. díl) 1 Sdělení redakce Čtenáři zřejmě neunikne, že v miniseriálu Jiří Koláře byl předřazena čtvrtá část. Autor se v ní věnuje údajům o rozmístění seniorů podle městských obvodů Ostravy. Posun v pořadí vyvolal

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Terénní sociální práce Streetwork a nízkoprahové sociální služby Historie streetworku v zahraničí a v ČR Zavedení streetworku v ČR Principy streetworku

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava V rámci procesu komunitního plánování ve městě Ostrava (dále jen KP) je jednou

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 2015-2018 Komunitní plán navazuje na strategické dokumenty platné v lokalitě: PRSS Šluknovského výběžku 2014-2017

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více