ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ"

Transkript

1 ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ Ozdravení občanské společnosti, ozdravení našich komunit Dr. Roman Joch, ředitel Občanského institutu

2 Nízké zdanění - předpoklad zdravé, svobodné a sociálně odpovědné společnosti Nejen chlebem jest člověk živ. Ale i chlebem jest člověk živ. Člověk pro dobrý život potřebuje nejen materiální bohatství, ale i kulturu, sport, umění, zábavu a relaxaci. Pro dobrý život však taky potřebuje, do určité míry, i materiální bohatství. Dobrá společnost poskytuje svým členům různé sociální služby, pomoc a zajištění. Aby tak mohla činit, sama potřebuje určité bohatství. Potřebuje mít efektivní a bohatství produkující hospodářství, v němž lidé naleznou práci a mohou vytvářet hodnoty. První a nejdůležitější sociální jistotou je rostoucí ekonomika produkující bohatství, v níž lidé naleznou dobrou práci. Být zaměstnaný, mít práci a příjem, je tudíž první a nejdůležitější sociální jistotou. Uvažujeme-li sociálně a chceme-li lidem poskytnout sociální jistoty, musíme se v první řadě zasloužit o efektivní a bohatství vytvářející ekonomiku. Musíme tudíž v první řadě vědět, co ekonomickému rozvoji napomáhá, a co naopak tvorbu bohatství brzdí. Je to především míra zdanění. Vysoké daně lidi frustrují, nemotivují a brzdí tak ekonomický růst, potlačují tvorbu bohatství, trestají iniciativu a tvořivost, a okrádají lidi o prostředky, které si vlastní prací vydělají. Vysoké daně vedou k ekonomickému úpadku a k ožebračování rodin i jednotlivců. Vysoké daně a jejich následek stagnující hospodářství způsobí, že stát nemá dost prostředků na poskytování sociálních služeb a jistot, i kdyby chtěl. Ba co víc, způsobí, že lidé a rodiny nemají dost prostředků pro sociální zajištění a výpomoc pro své bližní, pro kulturu, vzdělanost a obecně prospěšné aktivity. Z těch nízkých platů, které jím vysokými daněmi přidušená ekonomika umožní, jim vysoké procento jejich příjmu stejně vezme stát. Vysoké daně vedou k situaci, v níž prodělávají všichni: stát, rodiny, i lidé. Nakonec nejsou prostředky ani na sociální sféru, ani na sociální služby, ani na kulturu, vzdělání či zdravotnictví. 2

3 Tudíž nutnou, nikoli ovšem postačující podmínkou dobré a blahobytní společnosti - společnosti, která má sociální a kulturní rozměr; společnosti, v niž panuje dobrovolná a spontánní solidarita mezi jejími jednotlivými členy - je efektivní ekonomika založena na nízké míře zdanění. Bez nízkých daní můžeme na dobrou, blahobytnou a sociálně odpovědnou společnost zapomenout. S nízkými daněmi je taková společnost možná. Platí: pokud lidé platí vysoké daně, mají málo prostředků pokud lidé platí vysoké daně, nejsou motivováni k iniciativě a tvořivosti pokud lidé platí vysoké daně, ekonomika stagnuje pokud lidé platí vysoké daně, státní daňové výnosy jsou nízké pokud lidé platí vysoké daně, společnost není dostatečně bohatá na sociální služby pokud lidé platí vysoké daně, nechtějí již sami iniciativně přispívat na sociální, kulturní a charitativní aktivity, neboť si myslí, že je má vykonávat stát, když mu platí tak vysoké daně Je to jako začarovaný kruh: vysoké daně lidem berou materiální prostředky a berou jim i motivaci dobrovolně přispívat na sociální a kulturní život. Berou lidem možnosti i ochotu; prostředky i motivaci. Proto nutnou podmínkou zdravé občanské a sociální společnosti jsou nízké daně. Proč programy sociální péče selhávají Co je smyslem a účelem programů sociální péče? Pomoct lidem v nouzi, nezaviněné jejich jednáním, se z ní dostat. Ještě jednou, smyslem a účelem programů sociální péče je: 1. pomoct lidem v nouzi 2. jimi nezaviněné 3. se z ní dostat. Pokud kterýkoli z těchto tří cílů není splněn, program sociální péče selhává, je nanic, ba co víc, škodí. Škodí příjemci i společnosti. 3

4 Kdy, za jakých okolností, a proč mohou programy sociální péče selhávat? - když nepomáhají lidem, jež pomoc potřebují, nýbrž vyžírkám - když peníze na sociální pomoc pohltí státní byrokracie, jež s nimi nakládá - když ony peníze nejdou na pomoc lidem v nouzi, nýbrž jimi politici uplácejí své voliče - když pomoc dostávají lidé, kteří si za nouzi mohou svým špatným či rizikovým jednáním - když lidé nemají motivaci se z péče dostat - když mohou na ní pohodlně dlouhodobě přežívat - když péči pobírají bezpracně - jinými slovy, když se stanou vyžírkami Tyto případy lze shrnout do tří hlavních kategorií neúčinnosti či zneužité sociální péče: 1. Velkou část peněz daňových poplatníků určených na sociální účely konzumuje státní byrokracie 2. Peníze daňových poplatníků nedostávají lidé ve skutečné nouzi, ale i ti, kdo je nepotřebují tak si politici uplácejí voliče a vytvářejí volební bloky 3. Peníze daňových poplatníků odebírají lidé, kteří je nepotřebují, nebo jsou líní pracovat a postarat se o sebe a své rodiny - tedy vyžírky. Bohužel, náš současný evropský systém centrální státní sociální péče všechny tři kategorie jejího zneužití umožňuje. Jak lze zneužití zabránit, či je alespoň minimalizovat? Zavedením principu subsidiarity. To je princip, ke kterému se v Evropě každý hlásí, ale jen málokdo jej míní vážně. Je to princip, který říká, že společensky užitečná či nezbytná služba by měla být poskytována na společensky nejnižší možné úrovni. Pokud ona nižší společenská úroveň je schopna tuto službu poskytovat, vyšší společenská úroveň nemá do jejího výkonu zasahovat. Jinými slovy, je to princip maximální možné decentralizace poskytování společensky potřebných služeb. 4

5 Ukažme si to na příkladu programů sociální péče. Když je někdo u nás v nouzi, pomoc je mu poskytnuta přímo na nejvyšší společenské úrovni, tj. celostátní. Za sociální pomoc je přímo odpovědno ministerstvo práce a sociálních věcí. Tedy ta nejvyšší společenská úroveň. Je to naprosté popření principu subsidiarity. Ministerstvo práce a sociálních věcí v České republice distribuuje 40% státního rozpočtu; více než jakákoli další státní instituce. Ministerstvo práce a sociálních věcí je moloch, který utrácí 40% peněz daňových poplatníků, jež jim nám, všem občanům odebere stát na daních. 40% našich daní jde na programy sociální péče. Evidentně, člověk, který si uvědomí tuto statistiku a neví nic o naši zemi, musí si pomyslet, že je tady hladomor! Nikoli, jedná se jen o neefektivní utrácení, tedy mrhání penězi daňových poplatníků. Proč je tomu tak? Proč ta neefektivita? Proč to mrhání penězi daňových poplatníků našimi penězi? Protože se jedná o systém neprůhledný, nejasný a složitý. Je to systém pomoci shora dolu, nikoli opačně. Jak by vypadal systém alternativní, postavený na principu subsidiarity? Především, co jsou ty úrovně společnosti, jež mají vykonávat společensky potřebné aktivity a poskytovat společensky potřebné služby, o nichž mluví princip subsidiarity? První úrovní je člověk sám. Dospělý člověk, člen společnosti, občan státu. Druhou úrovní je jeho rodina. Třetí úrovní je jeho obec. Čtvrtou úrovní je jeho region či kraj. A až pátou úrovní je stát. 5

6 Co si vyžaduje princip subsidiarity, pokud bychom jej brali vážně, na příkladu sociální péče? Především, jako první krok, zrušit celostátní ministerstvo práce a sociálních věcí! Alespoň hypoteticky. Ministerstvo práce a sociálních věcí distribuuje 40% státního rozpočtu. Letos je to necelých Kč, tj. necelých 500 miliard korun českých. Kdybychom tyto peníze rozdělili přímo mezi občany ČR, každý by dostával téměř 4000 Kč měsíčně! Včetně dětí a nemluvňat! Včetně bohatých a milionářů! Kdybychom tu částku rozdělili jen mezi polovinu občanů ČR tu chudší polovinu každý z oné pětimilionové chudší poloviny českého národa by měsíčně dostával téměř 8000 Kč. A kdybychom tuto částku, která prochází ročně jen přes ministerstvo práce a sociálních věcí, rozdělili jen mezi tu nejchudší čtvrtinu českých občanů, každý z nich by měsíčně dostával Kč čistého příjmu po celý rok! Včetně dětí a nemluvňat! To dokazuje, jak je náš systém sociální péče neefektivní, jak zbytečně přerozděluje příliš mnoho prostředků, a jak s nimi plýtvá. Dávalo by větší smysl ony prostředky dát přímo lidem, než je nechat protékat přes ministerstvo. Ale náš návrh není tak radikální. Náš návrh sleduje princip subsidiarity. Z těch 40% státního rozpočtu by se 15 % státního rozpočtu vrátilo přímo daňovým poplatníkům. Všichni lidé, kteří pracují a platí daně, by měli daně nižší o 15% než dosud. To by znamenalo: 1. Někteří lidé, kteří pracují, jsou v nízkých příjmových kategoriích a proto pobírají sociální pomoc, by si snížením svých daní polepšili a nemuseli by již sociální pomoc čerpat. 2. Snížení celkové daňové zátěže o 15% by stimulovalo ekonomiku, ta by nabyla vyššího tempa hospodářského růstu, tudíž by vzrostla poptávka po zaměstnancích a klesla by nezaměstnanost. Mnozí dnešní nezaměstnaní, jež pobírají sociální podporu, by pak našli práci a sociální podporu by pobírat již nemusely. 3. Rostoucí ekonomika by vedla k větší tvorbě bohatství, tj. k vyšším mzdám a tedy i k vyšším daňovým výnosům státu při nižších sazbách. 6

7 Snížení daní by tudíž bylo prvním a nejdůležitějším bodem programu reformy sociální péče. Bylo by finančním posíleném první a druhé společenské úrovně, totiž jednotlivců a rodin. Samozřejmě, stále by se někteří lidé mohli octnout v sociální nouzi a sami a ani jejich rodiny by jim neuměli pomoct. V této situaci by podle principu subsidiarity měl nastoupit stát, ale na té nejnižší možné úrovni. A tou je obec. Proč musí lidem v nouzi nutně pomáhat stát na celostátní úrovni? Proč nemůže na té nejnižší možné úrovni, v obci, kde se lidé nejlépe znají a tudíž mohou nejlépe a nejúčelněji rozhodnout o vynakládání obecných prostředků? Kdyby dalších 10% státního rozpočtu, z těch 40%, co rozděluje ministerstvo práce a sociálních věcí, bylo přímo dáno obcím, aby tyto peníze poskytovaly lidem v sociální nouzi výměnou za obecně-prospěšné práce, ovšem nebylo by to mnohem efektivnější? A kdyby určitá obec nebyla schopna se o všechny své obyvatele v nouzi postarat, je tady ještě kraj. Nebylo by efektivnější raději dalších 10% rozpočtu přidělit krajům, ať ty pomáhají tam, kde obce nemohou pomoci? Ať existuje různorodost v sociálních systémech zajišťovaných kraji, tj. konkurence, aby se prokázalo, který kraj má model sociální pomoci nejefektivnější, tj. hodný následování. Pluralita a variabilita sociálních systémů je lepší, než jen jeden rigidní, centrální neboť sám život pak prokáže, který z nich je lepší, tj. který méně mrhá penězi daňových poplatníků, a přitom lépe a účinněji pomáhá těm v nouzi. Vidíme, že v tomto našem myšlenkové experimentu jsme z těch 40% státního rozpočtu 15% vrátili občanům, 10% dali obcím, dalších 10% krajům a zbylo nám posledních 5% státního rozpočtu. Ty by mohly tvořit jakousi zálohu, pojistku pro případ extrémní nouze, a mohlo by je zpravovat a rozdělovat centrální ministerstvo práce a sociálních věcí, teď již ale docela maličké. Možná by jej nebylo ani zapotřebí. Samozřejmě, toto je jen jeden z možných modelů založených na principu subsidiarity. Onen poměr, jak efektivněji naložit s těmi 40% státního rozpočtu, jež nyní neefektivně spravuje ministerstvo práce a sociálních věcí, je variabilní. Místo poměru 15% - 10% - 10% - 5% (čtveřice označuje procento státního rozpočtu vrácené občanům snížením daní, sociální pomoc distribuovanou na úrovni obcí, na úrovni krajů, a na celostátní úrovni) je myslitelný i model 20% - 15% - 5% - 0%, nebo i model 10% - 10% - 10% - 10%, atd. Podstatou principu 7

8 subsidiarity však je, aby sociální pomoc byla poskytována na nejnižší možné úrovni, nikoli na té nejvyšší. Rodiny s dětmi, děti obecně - aneb demografie jest naším osudem Počet dětí v rodině by měl být svobodným rozhodnutím rodičů. Stát by neměl rodičům předepisovat, kolik mají mít dětí. Neměl by jim říkat, že jich mají příliš málo, anebo naopak příliš mnoho. To by mělo být jejich suverénní rozhodnutí. Na druhou stranu společnost, v níž se rodí méně dětí než umírá lidí, je společnost vymírající. V každé společnosti, aby se její početní stav jen udržoval, je nutné, aby na ženu v průměru připadalo 2,1 dítěte. V české společnosti na ženu v průměru připadá 1,2 dítěte. Česká společnost stárne a vymírá. To má závažné společenské důsledky. Např. náš současný průběžný systém důchodového pojištění (nejedná se o pojištění, nýbrž o daň) je neudržitelný. Zatímco kdysi jednoho důchodce platili ze svých daní tři pracující daňoví poplatníci, pokud se nic nezmění, v polovině 21. století by jeden pracující daňový poplatník ze svých daní platil důchody tří důchodců. To je však neúnosné. To nelze finančně utáhnout. Co tedy lze dělat? Jen velice málo: Zvýšení daní by zadusilo ekonomiku. Tudy cesta nevede. Snížení státem garantovaných důchodů je myslitelné, ale u voličů velice nepopulární; nezapomeňme, s tím, jak se rodí málo dětí, procento důchodců a obecně starších lidí v naši společnosti bude stoupat a oni budou již se stávají velice mocným volebním blokem. To samé platí pro pozdější odchod do důchodu: ekonomicky racionální, byť politicky nepopulární. Samozřejmě, cestou z této demograficko-důchodové pasti je soukromé důchodové pojištění. Každý má mít povinnost si sám platit své důchodové pojištění pro sebe. Mohlo by se zdát, že řešením by byla taky masivní imigrace levné mladé pracovní síly ze zahraničí. To je skutečně řešení možné, ale jen krátkodobě, neboť a zároveň - dlouhodobě přinese více problémů než užitku. 8

9 Krátkodobě by masivní imigrace levné mladé pracovní síly řešila naši zoufalou demografickou situaci. Ale: - Časem by se přísun mladých imigrantů z kulturně kompatibilních národů (slovanské národy na východ od ČR) vyčerpal, neboť tyto národy zažívají stejný, či ještě horší demografický kolaps jako my. - Imigrace mladé levné pracovní síly z kulturně vzdálenějších a méně kompatibilních regionů (severní Afrika, Blízký východ) by způsobila kulturní a civilizační třenice a vedla k rozkladu vnitro-společenského smíru, konsensu a stability. - Mladí imigranti by velice brzo zvali do svých adoptivních zemí (v tomto případě ČR) i své ostatní, taky starší, rodinné příslušníky, kteří by byli pak spíše konzumenty sociální podpory a důchodů, než plátci daní. - Mladí imigranti časem zestárnou a stanou se důchodci, tedy konzumenty sociální podpory a důchodových dávek. To znamená, že aby imigrace byla řešením, je nutné roztočit gigantickou spirálu masivní, stále větší a nikdy nekončící imigrace. Což však není ani možné, ani společensky žádoucí.. Imigrace tudíž dlouhodobě není řešením našeho demograficko-ekonomického problému. Není řešením ani ekonomickým, ani politickým, a již vůbec ne kulturně-civilizačním. Zdá se tedy, že nejlepší a nejméně problematické je pokusit se změnit naše zoufalé, až katastrofické demografické trendy. Naše společnost vymírá. A nezmění-li se současný demografický trend, bude zdecimovaná. Nikoli válkou, nikoli přírodní katastrofou, ale prostě tím, že se rodí málo dětí. Příští a příští generace budou vždy jen zlomkem generací předchozích. V normální svobodné společnosti má být počet dětí svobodným a suverénním rozhodnutím rodičů. Jenže my nežijeme v normální svobodné společnosti. Žijeme ve společnosti, která zažívá závažnou demografickou krizi a je prosáklá socialismem. Žijeme ve stavu krize. Z hlediska přirozeného chodu společnosti, ve výjimečném stavu. 9

10 Přitom vlastním zájmem společnosti, jejich obyvatel, jejího státu a jeho občanů je to, aby se tato společnost zachovala, aby přetrvala dál. Tudíž aby měla více dětí, než se rodí dnes. Právě fakt krize, výjimečného stavu, způsobuje, že stát má přijmout výjimečná opatření, jež povzbudí příslušníky společnosti k tomu, aby měli více dětí. Je to velice delikátní a ošidné, ale zároveň i nezbytné a nutné. Stát, má-li tohoto cíle dosáhnout efektivně a v souladu se svobodou lidí, musí jednat šetrně, nenásilně a decentně. Především, nesmí lidem předepisovat kolik dětí mají mít a kolik nemají. Má je jen mírně povzbudit a motivovat k tomu, aby měli dětí spíše více než méně. Jaké kroky by byly nejpatřičnější? Zaprvé, preference nepřímých daňových stimulů před přímými dávkami. Jako ve všech aspektech sociální politiky, tím nejlepším sociálním opatřením je v první řadě snížení daní všem, aby lidem zůstalo více peněz z toho, co si svou prací vydělají. Za druhé, úměrně s počtem dětí by mělo být možné snižování daňového základu, z něhož rodiče platí své daně. Někdo by mohl namítnout: jaký je rozdíl mezi snižováním daňového základu úměrně podle počtu dětí tj. vlastně daňovými úlevami na děti a přímými platbami rodinám od státu na každé další dítě? Jaký je rozdíl mezi daňovou úlevou a dotací? Ekonomicky pro příjem dané rodiny - to přeci není rozdíl žádný! Ó, nikoli, je to rozdíl, a to zásadní! I když finančně na tom může být rodina se třemi či čtyřmi dětmi stejně, ať už na děti dostává nepřímé daňové úlevy, anebo na ně dostává přímé dávky, psychologicky, morálně a následně i ekonomicky je to rozdíl velký! V tom prvním případě totiž stát lidem, kteří mají společensky prospěšný životní styl, méně bere z toho, co je jejich, co si sami vydělali. V tom druhém případě jim dává z toho, co vzal 10

11 všem. V tom prvním jejich nezávislost, soběstačnost a odpovědnost posiluje, v tom druhém oslabuje. V tom prvním je motivuje stát na vlastních nohách, v tom druhém je uvrhuje do závislosti na sobě samém. Z hlediska svobody je daňová úleva mnohonásobně užitečnější než přímá dávka. A navíc, řekněme to otevřeně, nejde jen o to, aby lidé měli hodně dětí, ale i o to, aby je vychovali jako svobodné a odpovědné lidské bytosti, které ve svém dospělém věku budou samostatné, produktivní, tvořivé a činorodé bytosti. Tedy budou hodnoty vytvářet, ne je konzumovat. Budou pracovat, nikoli vegetovat na sociální podpoře a být vyžírkami žijícími z práce druhých. Nepotřebujeme, aby vyžírky žijící na sociální podpoře z práce druhých měly spoustu dětí, které nenaučí zodpovědnosti a pracovitosti a z kterých tudíž v jejich dospělosti vyrostou další vyžírky žijící na sociální podpoře z práce a daní těch pracovitých a odpovědných. Potřebujeme, aby lidé pracovití, produktivní a odpovědní měli hodně dětí a vychovali je k zodpovědnosti, samostatnosti a produktivnosti, aby z nich v jejich dospělosti vyrostli produktivní a pracovití členové společnosti. Proto jsou daňové úlevy lepší než přímé dávky. Daňové úlevy signalizují těm, kdo pracují a daně platí, že se chovají odpovědně a společensky užitečně. Přímé dávky umožňují flákačům život v nezodpovědnosti a rozmařilosti. Za určitých okolností však a to ale až v třetí řadě sociální pomoci, hned po všeobecném snížení daní pro všechny a úměrném snižování daňového základu podle počtu dětí u pracujících, produktivních a daně platících členů společnosti je v určitých výjimečných a krizových sociálních případech nasnadě přistoupit i k přímých dávkám. A tady má platit zásada: stát nemá z peněz daňových poplatníků vytvářet a financovat služby, které pak budou lidé využívat zadarmo (školky, jesle), ale má raději ty peníze dát rodinám samotným, ať se ony rozhodnou, jak s nimi naloží, jaké služby si koupí. Ukažme si to na příkladu školek a jeslí. Bylo by velkou chybou, kdyby stát vrhal peníze daňových poplatníků na vybudování sítě státních jeslí a školek. Bylo by to chybné ze dvou důvodů: jednak by se jednalo o mrhání 11

12 peněz daňových poplatníků (státem poskytované služby jsou vzhledem k těm soukromým dražší při stejné kvalitě nebo méně kvalitní při stejné ceně; vzhledem k tomu, že neexistuje konkurence, stát má tendenci k šlendriánu a zbytečnému mrhání peněz daňových poplatníků). A pak by se jednalo o omezení jejich svobody volby. Jejich prostředky prostředky z jejich daní by byly vrženy jen na jeden jediný model denní péče o děti. Jeden konkrétní model by byl státem vnucován všem rodinám a všem maminkám. Mnohem lepší by bylo, když už stát bude pro účely rodin s dětmi nějaké peníze vynakládat, aby je dal přímo rodinám, ať si samy určí, jaký model denní péče o děti jim nejvíce vyhovuje: - maminka si peníze nechá a je s dětmi doma; peníze jsou její rodinnou mzdou - maminka si za peníze najme chůvu, např. paní z okolí, a sama pracuje - maminka za peníze umístí své děti do soukromé školky dle jejího výběru Každopádně efektivita takto vynaložených prostředků je větší, než když stát vnucuje občanům z jejich peněz jeden model péče o děti. Svoboda výběru školství Pokud jde o vzdělání dětí, mají v této oblasti platit tři principy: (1) výchova a vzdělání dětí jsou primární odpovědností rodičů; (2) rodiče by měli mít co největší svobodu volby vzdělání pro své děti; (3) společnost má oprávněný zájem na minimálním vzdělání pro všechny děti po dobu povinné školní docházky. Stát má tedy určit vzdělanostní minimum, které musejí absolvovat všechny děti po dobu povinné školní otázky. Vše ostatní typ školy, typ vzdělání, důrazy ve vzdělání, metodiku vzdělávání, míru disciplíny či benevolentnosti při vzdělání má být na svobodné volbě rodičů. Stát trvá na povinném vzdělávání, na povinné školní docházce, proto má síť státních škol, jež nabízí rodičům - zdánlivě bezplatně, ve skutečnosti však z jejich daní. Některým rodičům mohou státní školy vyhovovat, jiným zase nikoli. Mohou pro své děti preferovat jiné školy, soukromé, církevní či domácí, a v nich trochu jiné důrazy např. na jazyky, hudbu, kulturu, přírodní vědy, společenské nauky, striktnější či volnější disciplínu, atd. Rodiče mají mít právo na co možná největší svobodu a variabilitu výběru škol pro své děti s tou podmínkou, že na 12

13 všech děti absolvují ono státem určené vzdělanostní minimum. Co se budou děti učit na víc, v tom stát nemám rodičům klást žádné meze, zábrany či překážky. Proto, že stát trvá na vzdělávacím minimu, na povinné školní docházce, a proto, že stát zdaňuje rodiče ve prospěch vzdělání jejich dětí, a proto, že mezi dětmi z hlediska státu má panovat rovnost, stát by měl na povinné základní vzdělání každého dítěte vydávat stejnou částku. Všichni rodiče by měli na vzdělání svého potomka obdržet kupon. A pak by si měli vybrat školy dle svého přání, dle své svobodné volby. Pokud si vyberou školu státní, předají ji kupon, na který škola dostane od státu potřebnou částku na vzdělávání žáka. Rodiče již škole žádné školné neplatí. Pokud si však rodiče vyberou školu jinou, soukromou nebo církevní, rovněž ji předají onen kupon, na který škola dostane na žáka přesně tu samou částku, jako škola státní. A je pak na dohodě rodičů a této školy, zda jí rodiče ještě platí nějaké školné navíc za kvalitnější či specifičtější výuku, a v jaké výši. V případě školy domácí dostanou za onen kupon příslušnou částku přímo rodiče - s tím ale, že děti opakovaně prokazují státem požadované znalosti. Jinými slovy, nynější stav, v němž jsou státní školy privilegovány před všemi školami ostatními, neboť ostatní školy dostávají na žáka maximálně 90% finančních prostředků z toho, co dostávají státní školy, je nespravedlivý, diskriminační o omezující svobodu volby rodičů. Z hlediska státu má platit rovnost mezi žáky, tedy všechny školy mají na žáka dostávat stejně z prostředků, jež platí všichni rodiče coby daňoví poplatníci. A když si rodiče ve specifické škole chtějí na vzdělání svého dítěte připlatit na víc, je to jejich právem. Výchova a výběr adekvátního vzdělání pro vlastní děti podle svého nejlepšího svědomí je zásadním právem všech rodičů. Stát má od nich vyžadovat vzdělanostní minimum pro jejich děti které jim nabízí ve státních základních školách a ve všem ostatním na víc jím má umožňovat maximální svobodu volby. Tento kupónový systém svobodného výběru vzdělání a škol je již vyzkoušený a zaběhnutý. Úspěšně funguje v americkém státě Wisconsin, v hlavním městě Washington D.C., a v Chile. 13

14 Závěr Žádná služba, kterou dostáváme od státu, není zadarmo. Když se ona a stát, jenž ji poskytuje tváří, že je zadarmo, ve skutečnosti je těžce zaplacena z našich daní. Aby sociální a společensky prospěšné služby byly financovány a poskytovány co nejúčelněji, je nutné: - snížit přerozdělování finančních prostředků občanů přes státní rozpočet, tj. co možná nevíce prostředků nechat občanům samotným - když financovat určité služby státem, pak na nejnižší možné úrovni státní správy a samosprávy, aby financování bylo nejprůhlednější a nejbližší občanům a jejich kontrole - preferovat nepřímou finanční podporu snižování daní, snižování daňového základu, daňové úlevy a bonusy před přímou státní finanční podporou - když přece už k přímé státní podpoře dojde, stát by neměl vytvářet služby pro občany, ale raději jim přímo poskytnout prostředky, aby si oni sami mohli vybírat a kupovat služby, které jim mnohem efektivněji než stát nabízí nestátní sektor Tyto zásady povedou ke zdravější občanské společnosti a jsou aplikovatelné na mnohé sociální a veřejně prospěšné služby: od sociální podpory, přes péči o předškolní děti, k vzdělávání školáků, péči o seniory a zdravotně postižené, či kohokoli, kdo speciální pomoc potřebuje a svými vlastními silami ji nedokáže zajistit. Pomoc musí vycházet od lidí, jednotlivců, rodin a jejich místních komunit. Kde jsou lidé pasivní, tam žádnou nápravu nelze očekávat; kde nic není, tam ani smrt nebere. Kde jsou však lidé iniciativní, tam lze očekávat ozdravení a vitální, vibrující komunity. Toto je návod; vše ostatní je již na lidech samotných. 14

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Autor výukového materiálu červen 2012

Autor výukového materiálu červen 2012 VY_62_INOVACE_AR71 Autor výukového materiálu Datum vytvoření výukového materiálu Mgr. Alžběta Ripelová červen 2012 Ročník 8. Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Člověk a společnost, Výchova k

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 5 FISKÁLNÍ FEDERALISMUS Obsah: 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. 5.2 Fiskální federalismus. 5.3 Fiskální decentralizace. 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. Veřejné finance

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Důchodová reforma a rodinná politika

Důchodová reforma a rodinná politika Důchodová reforma a rodinná politika Martin POTŮČEK Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Konference

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen v roce 215 Asociace českých stavebních spořitelen Vážení přátelé stavebního spoření, nebývá jednoduché shrnout celý rok do jediného slova. Za rok 215 to jde samo: úvěry. Úrokové sazby na trzích klesly

Více

Západ na rozcestí: "Systém vás nepotřebuje". Aneb "Základní příjem" pro uprchlíky? Videa

Západ na rozcestí: Systém vás nepotřebuje. Aneb Základní příjem pro uprchlíky? Videa AE News Alternativní zpravodajství a komentáře na aktuální témata z našeho (ro)zvráceného světa http://aeronet.cz/news Západ na rozcestí: "Systém vás nepotřebuje". Aneb "Základní příjem" pro uprchlíky?

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Princip spravedlnosti

Princip spravedlnosti Daňové principy Daňové principy vyjadřují názory, jaké by daně měly být. Leží tedy v oblasti normativní ekonomie. (Pozn.: pozitivní ekonomie říká, co se stane, když např. co se se stane, když začneme regulovat

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Simulace socio-dynamických a socioekonomických

Simulace socio-dynamických a socioekonomických Simulace socio-dynamických a socioekonomických systémů V. Kotyzová, J. Vaith Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice vendykot@seznam.cz, jakub.vaith@seznam.cz

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký Petr Sunega

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

FINANCOVÁNÍ A BANKOVNICTVÍ

FINANCOVÁNÍ A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA POZNÁMKY K PŘEDMĚTU FINANCOVÁNÍ A BANKOVNICTVÍ MATĚJ TRAKAL Poslední úprava: 23. března 2011, 08:20 PFIBP 2010 (Hruška) OBSAH Obsah 1 Úvodní přednáška

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Integrovaná Integrovaná střední střední škola škola polygrafická, polygrafická, Brno, Brno, Šmahova Šmahova 110 110 Šmahova Šmahova

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Dlouhov kost jako politická priorita

Dlouhov kost jako politická priorita Dlouhov kost jako politická priorita MUDr. Milan Cabrnoch Jihlava, 14. ledna 2010 Evropský parlament a moje odpov dnosti Koordinátor ECR ve Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku Člen Výboru pro životní

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Analýza výsledků zavádění evaluačních nástrojů do středních škol ve Zlínském kraji v roce 2011

Analýza výsledků zavádění evaluačních nástrojů do středních škol ve Zlínském kraji v roce 2011 Analýza výsledků zavádění evaluačních nástrojů do středních škol ve Zlínském kraji v roce 2011 Zlín 2012 Obsah 1. Vzorek dat 2. Výsledky analýzy 2.1. Efektivita učení 2.2. Rizikové jevy 1. Vzorek dat Doba

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s.

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. nové základní dovednosti, jinak nazývané též gramotnosti: počítačová gramotnost mediální gramotnost

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Workshop pro členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV O čem dnes budeme mluvit Karta sociálních systémů jako

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více