VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ARCHITECTURE PENZION REPECHY - OBNOVA A DOSTAVBA SELSKÉHO STAVENÍ BAKALÁSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR PETRA TOMÁŠIKOVÁ Ing. arch. Josef Sátora, CSc. doc. Ing. Libor Matjka, CSc., Ph.D., MBA BRNO 2015

2 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracovišt B3503 Architektura pozemních staveb Bakaláský studijní program s prezenní formou studia 3501R012 Architektura pozemních staveb Ústav architektury ZADÁNÍ BAKALÁSKÉ PRÁCE Student Petra Tomášiková Název Vedoucí bakaláské práce Ústav architektury Vedoucí bakaláské práce Ústav pozemního stavitelství Datum zadání bakaláské práce Datum odevzdání bakaláské práce V Brn dne Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení Ing. arch. Josef Sátora, CSc. doc. Ing. Libor Matjka, CSc., Ph.D., MBA doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA Vedoucí ústavu Dkan Fakulty stavební VUT

3 Podklady a literatura Architektonická studie Konstrukní studie Související vyhlášky, technické normy a hygienické pedpisy Zásady pro vypracování Bakaláská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem v jednom z pedchozích semestr z pedmtu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35) a rozpracované na úrove konstrukní studie v pedmtu AG36. Na základ této studie student vypracuje zadaný rozsah stavební ásti projektové dokumentace pro provedení stavby navržené v Architektonické studii a konstrukn vyešené v Konstrukní studii. Rozsah a obsah výkresové a technické ásti dokumentace bude stanoven v druhé polovin zimního semestru vedoucím bakaláské práce za PST a bude pílohou tohoto zadání. Bakaláská práce bude obsahovat: zadanou textovou ást zadanou výkresovou ást projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží, ezy) ti zadané detaily stavebn-konstrukních souástí a jejich návazností (jeden z detail mže být zastoupen detailem architektonickým) architektonický detail Výkresová ást bude zpracována s využitím CAD, textová ást a pípadné tabulkové pílohy budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakaláské práce z ARC v úprav a kompletaci podle jednotných pokyn Ústavu architektury FAST VUT v Brn. Pi zpracování bakaláské práce je teba ídit se smrnicí dkana. 19/2011 v. dodatku.1: Úprava odevzdání a zveejování vysokoškolských kvalifikaních prací (VŠKP) na FAST VUT. Seznam složek: A DOKLADOVÁ ÁST B KONSTRUKNÍ STUDIE C STAVEBNÍ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY D ARCHITEKTONICKÝ DETAIL VOLNÉ PÍLOHY: Architektonická studie Model architektonického detailu CD s dokumentací Pedepsané pílohy

4 Licenní smlouva o zveejování vysokoškolských kvalifikaních prací Ing. arch. Josef Sátora, CSc. doc. Ing. Libor Matjka, CSc., Ph.D., MBA Vedoucí bakaláské práce Vedoucí bakaláské práce Ústav architektury Ústav pozemního st.

5 Abstrakt Bakaláská práce eší vypracování projektové dokumentace pro pestavbu penzionu na okraji obce Repechy na Drahanské vrchovin. Penzion je rozdlen do tí samostatn stojících budov, které mezi sebou tvoí uzavený prostor pro návštvníky penzionu. Tato bakaláská práce se zabývá jednou z tchto budov, ve které se nachází recepce, restaurace se zázemím a zázemí pro zamstnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení. Objekt je ásten podsklepený se dvma nadzemními podlažími. Klíová slova Bakaláská práce, Penzion, Repechy, Drahanská vrchovina, rekonstrukce, restaurace, atrium, ásten podsklepený, obytné podkroví, Porotherm. Abstract Bachelor thesis solves the preparation of project documentation for the reconstruction of the house on the outskirts of the village Repechy on Drahanská Vrchovina. The pension is divided into three separate buildings, which together form a closed space for visitors to the house. This thesis deals with one of these buildings. There are the reception, restaurant and restaurant facilities and facilities for staff pension. The form of the building is based on classical forms farmhouse. The building has a partial basement and two floors. Keywords Bachelor thesis, Boarding house, Repechy, Drahanská vrchovina, restaurant, atrium, partial basement, attic room, Porotherm.

6 Bibliografická citace VŠKP Petra Tomášiková Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení. Brno, s., 393 s. píl. Bakaláská práce. Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav architektury. Vedoucí práce Ing. arch. Josef Sátora, CSc.

7 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci zpracoval(a) samostatn a že jsem uvedl(a) všechny použité informaní zdroje. V Brn dne podpis autora Petra Tomášiková

8 Obsah!"#$%&'()#$)"$)&*+%,&'&!- )"&,&) *$.!/%&&!0"&,&)*$"1")+& ).'*2%&&!0"#$%& '()#$)'*&#"3)+&'&*4$#/'2-&*/&4,&& %1&-&$&*&-*,5 &1&-&$&*&--&*/&4,64*5,534,4 7!/34$& &*$"'&'()'7'+/)#,& -&*/"2+#,&&)*/2+),**!##)83+ #&&)$!-6)/7&8/$)"& )$'&/$- &$#&'*2),//), 9 #&'*&4,'*5/-$,&'&#)&'*),&- **--*-: ; &*$&'+7)'&65&34,&*<25: &*$&&*6)& 4,'&654 -: #&'+7)'&$)*<-+3),&'+2-"8/$),&*&/,&-)"'&'()'7 8/$7'+2&)&*$- '&+=>;& ),&/2&: :7%3&%/!!&-#))'&$?-#))!#2&'() AB%8#&&*3),&&7!!&%"!&%"&,*-6&),& '*&()&)C3"2+8#&'&+,&%'+&D -&!!&%3!&% $&'&3-!5 9 BEFGHIFICA 9E* %"*,&% 7,%(D)A 9,&&)D7"-/$7!&&3%!%6!,&&) &-3%,&-&*-)J 7,&*4'*5/-$-!"*2#-+-*) '$2&-"#'$2&%*/* &#'$2&%/K7A 9 E* %*,&%(D)!"'&'()'7'&/$5) &-#)),A 9 9 I+&%-* %*,&%(D)A *,&%(D)'&/3)(D)> 99 G,%(D)'&'$'&/$), 64*4, (D) 7#D),'+&,> 99 $)'*2>

9 ; : 99A 2+&%&*- B+%&%&*- &&*&%&%&*- *2+)&$- B(D)&*- ()7+))&*- '*7#D),'&*,5 '*(),'&*,59 99> 4'+7&&*59 99 /& *&!+$')(%; 999 4*&!/2$3%; 99; 4*&!*-,+2(%; 99 7#D)'+&,!; 9; '&#)!&'*),&-**--*-; 9 LD),%&'*)**--*!37(D)&'*!+-" &*6)'&$)&4,'*&*,&2) '&&+&%$26%$ 8/$) 9 +!6&)'*&()(D)#,&&,*! 9: LD) / *%*&%,&-6)2)/-#)),(#7'()-'4,'+&, &$-) *5/-$!$7()"##,!,&&)/3+7)##,4+5& '*&#&%&-$ 9A #&'&+,'*&!43)!"<&4**3)'&+&,&4 4D&4!%$ 9> 1+7)!#&+% )64*%& #!,&+&<% '*&&/)&- &*! 9 +!&&+)'&/$!!"&,*&&+)!'(<)$ 83!'*&27)!'&##)$&&3)"*'M#,$$+/ 9 '5& /#D7)&,*!/*) /'3&'*&)5"'&-)- 32N" 9O,2&&+& ())! &##)32 7D)-'?'()'-%,&'(&():

10 99 &D&/)#4,32)! &,4,/()/) &+&%,&! )5+-7D),&'(&()&%&*-: 9; '&D&/)'()'7"!#*&/,8$7*4'5&)'()37: 99&62*) /'3&: ; 99 /,&2)&& +!&*-'&-*3&-& -: &$/)*&/&#D)()&,7&-( 7: &$/)D)()'&62*-&-) -: -$&67)-&& -$&67) 9; 9 9: '&**<&,*'+A 9: '+7)'&65*<&-2*&3& -&'+7)'&*&2), -/+5'&+#&%$&!4'&3-*<%2*&3& -&A 9: &)+&%*<%'&(!!A $&$/&-,&'&)'&,! -&*Q 8#&'+7)'&65 / *%*&%(D)!A 9A,*!'(D&+4$+!7#D),&'*&()*&"<*)'&)&!" $"'&&+&2)"&,*2 /'3&)'2$'&A 9>,*&!+Q'+7)/2+),'&65-&2) ) (D)!/,+&,*!&!+> ; *%!.& #!0> &&7)8/$)37/D&?&2)&'),&> 2& &2)&&-> 2& &2)*<$> LD)&'*!> &*,&%8'*!&&+)!"37<3),8'*> H+*&%&$-> 9 4*& )4*& ),&+&<2/()/).'&- 7!!-#) "-"',+),%'*$*!,&+&<%,&/()/) &',&+&<4*&! #&'&3-'*&)5

11 9; 9 9 9: #&'&( 7*<) P+-*&"$*2+5&'5 &),&'&2() LD),&+&<%&'*!,*6&),&'*&),&'*&()

12 1. ÚVOD Bakaláská práce eší vypracování projektové dokumentace pro pestavbu penzionu na okraji obce Repechy na Drahanské vrchovin. Penzion je rozdlen do tí samostatn stojících budov. Tato bakaláská práce se zabývá jednou z tchto budov, ve které se nachází recepce, restaurace se zázemím a zázemí pro zamstnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení. Objekt je ásten podsklepený se dvma nadzemními podlažími. Tato budova je navržena jako zdná stavba založená na základových pásech z prostého betonu a zaizolována pomocí systému Isover. Svislé nosné konstrukce tvoí zdné stny z tvárnic Porotherm 30 Eko + Profi DRYFIX a Porotherm 30 AKU SYM, v suterénní ásti jsou stny provedeny z betonových tvárnic KB 1-30A. Stropní konstrukce jsou ze skládaných keramických tvarovek systému Miako. Schodišt jsou železobetonová. Konstrukce krovu je provedena hambálkovou soustavou a k zastešení byly použity stešní tašky KM BETA. Veškerá okna i dvee v obvodových stnách jsou navržena s devnými rámy a s izolaními dvojskly. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou podrobn popsány v projektu. Byly zpracovány detaily napojení obvodové stny a stechy, detail dveí a návrh speciální dlažby v atriu a ešení soklu v podsklepené i nepodsklepené ásti budovy.

13 2. PRVODNÍ ZPRÁVA 2.1. Identifikace stavby, jméno a píjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a píjmení projektanta, íslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb s vyznaeným oborem, popípad specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její úel Identifikace stavby: - Název: Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení - Místo stavby: Repechy, Královo Pole Sadová - Okres: Prostjov - Kraj: Jihomoravský - Parcelní íslo: 35/2, 35/3 - Stavebník: Pokludová Andrea MVDr., Tománkova 119/31, Rousínov - Projektant: Petra Tomášiková, Jugoslávská 46, BRNO Charakteristika stavby: Pestavba penzionu, který je rozdlen do tí samostatn stojících budov. Tyto budovy jsou uspoádány tak, že co se provozu týe, tvoí uzavené nádvoí s bazénem a terasou. Nachází se zde budova pro ubytování, víceúelová budova a hlavní budova s recepcí, restaurací se zázemím a zázemí pro zamstnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení Údaje o dosavadním využití a zastavnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Pozemek je složen ze dvou parcel s parcelaními ísly 35/2 a 35/3. Pozemek se nachází na okraji obce Repechy. Ze severní a severovýchodní ásti k nmu doléhá rodinná zástavba. Z jihu pak už jen volná hospodáská pda. Parcela byla v minulosti zastavna, ale v souasné dob jsou objekty na pozemku v dezolátním stavu a nedají se nadále využívat pro svj pedchozí úel. V nejbližším okolí se nachází pevážn obytné domy a ešený pozemek byl pvodn hospodáského pvodu, nyní je pebudován na sportovní a rekreaní prostor. Území bude opateno inženýrskými sítmi a komunikacemi. K pozemku není dovedena kanalizaní sí, ale pi stavb penzionu se poítá i s dobudováním kanalizaní sít pro obec.

14 2.3. Údaje o provedených przkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Przkumy nebyly v souasné dob provedeny. Geologický przkum nebyl proveden, pedpokládaný typ zeminy je štrko-písitá. Pravdpodobná hladina podzemní vody se nachází pibližn 4 metry pod úrovní pvodního terénu. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu pípojkami vodovodu, nízkotlakého plynovodu, nízkého elektrického naptí. Nízké naptí je k pozemku vedeno vzduchem, na pozemku je umístn rozvad, od kterého jsou kabely nízkého naptí vedeny pod povrchem terénu. K pozemku není dovedena kanalizaní sí, ale pi stavb penzionu se poítá i s dobudováním kanalizaní sít pro obec. A následné napojení objektu na tuto sí pomocí kanalizaní pípojky. Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu ze stávajících místních komunikací. Pozemek sousedí na severozápadní a severovýchodní hranici s pozemní komunikací 3. tídy a je ve znan špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze severozápadu, pvodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako rezervní a jako možný pístup pro hasie Informace o splnní požadavk dotených orgán Na území pozemku budou vybudovány nové pípojky vodovodu, nízkotlakého plynovodu, nízkého elektrického naptí a kanalizace. Všechny dané požadavky od majitel inženýrských sítí budou splnny. Architektonické a stavební ešení bude v souladu se souasným urbanistickým ešením msta Bousínov, pod kterou je katastráln zaazen. Požadavky budou zpracovány do projektové dokumentace a navržené ešení odsouhlaseno. Stavbou nedojde k dotení ochranných pásem chránných ástí území a kulturních památek Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu Stavba je navržena tak, aby splovala obecné technické požadavky dle vyhlášky. 137/1998 Sb., ve znní vyhlášky. 491/2006 Sb. O technických požadavcích na výstavbu Údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního rozhodnutí, popípad územn plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona Pro dané území je zpracován územní plán, jehož požadavky byly zapracovány v návrhu penzionu.

15 2.7. Vcné a asové vazby stavby na související a podmiující stavby a jiná opatení v doteném území Penzión je rozdlen do tí samostatn stojících budov. Nachází se zde budova pro ubytování, víceúelová budova a hlavní budova s recepcí, restaurací se zázemím a zázemí pro zamstnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení a neovlivní okolní stávající objekty. V souvislosti se stavbou lze pedpokládat doasné zvýšení hlunosti a prašnosti v bezprostedním okolí pozemku. Rovnž pedpokládáme zvýšenou dopravní zátž na píjezdových komunikacích. Úspšný provoz stavby je podmínn provedením navržených pípojek inženýrských sítí a vybudováním nové kanalizace. V doteném území nejsou žádné vcné a asové vazby se stavbami souvisejícími a podmiující stavbu a nejsou poteba jiná opatení Pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby Pedpokládané zahájení stavby: 09/2015 Pedpokládané ukonení stavby: 6/2016 Výstavba bude probíhat v poadí: zaízení staveništ, zemní a výkopové práce, potrubí vetn prostup pro napojení inženýrských sítí do objektu, vložení zemnícího pásku pro hromosvod, základy, podkladní beton, hydroizolace, konstrukce obvodových zdí, konstrukce stropu a stechy, konstrukce píek, rozvod elektiny, vody a kanalizace Statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostedí a ostatní v tis. K, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové i nebytové v m2 a o potu byt v budovách bytových a nebytových. Statistické údaje celkové stavby: - Výmra parcely: 5598m 2 - Celková zastavná plocha: 1422,6m2 - Celkový obestavný prostor: 9247,29m 3 - Orientaní hodnota stavby: 65 mil. K - Celkový poet pokoj pro hosty: 25 - Celkový poet pokoj pro zamstnance: 4 - Celkový poet ploch veejné vybavenosti: 0 Statistické údaje bytového domu, ešeného v rámci bakaláské práce: - Zastavná plocha: 649,78m2 - Obestavný prostor: 4548,46m3 - Orientaní hodnota stavby: 23 mil. K - Celkový poet pokoj pro hosty: 0 - Celkový poet pokoj pro zamstnance: 4 - Poet ploch veejné vybavenosti: 0

16 3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 3.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení Zhodnocení staveništ, u zmny dokonené stavby též vyhodnocení souasného stavu konstrukcí;stavebn historický przkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo jev památkové zón Pozemek se nachází na okraji obce Repechy. V nejbližším okolí se nachází pevážn obytné domy a ešený pozemek byl pvodn hospodáského pvodu, nyní je pebudován na sportovní a rekreaní prostor. Pozemek sousedí na severozápadní a severovýchodní hranici s pozemní komunikací 3. tídy. Z tchto komunikací je parcela pímo pístupná. Hlavní vjezd na pozemek bude ze severozápadu, pvodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako rezervní a jako možný pístup pro hasie. Stávající pozemek pokrývá náletová zele, pevážn koviny a vysoký a neprostupný vegetaní porost. V pilehlé komunikaci jsou vedeny hlavní sít plynu, vody, kabely nízkého naptí vedou pes pozemek vzduchem a na pozemku se nachází rozvad. Kanalizaní sí bude dobudována bhem výstavby a povede v pilehlé komunikaci. Pedpokládaný typ zeminy je štrko-písitá. Geologický przkum nebyl proveden. Pravdpodobná hladina podzemní vody se nachází pibližn 4 metry pod úrovní pvodního terénu Urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk s ní souvisejících Celkové urbanistické a architektonické ešení Pozemek se nachází na okraji obce Repechy. Ze severní a severovýchodní ásti k nmu doléhá bytová zástavba. Z jihu pak už je volná hospodáská pda. Parcela byla v minulosti zastavna, ale v souasné dob jsou objekty na pozemku v dezolátním stavu a nedají se nadále využívat pro svj pedchozí úel. Jejich rekonstrukce a ásten i demolice se staly pedmtem této studie. V nejbližším okolí se nachází pevážn obytné domy a námi ešený pozemek byl pvodn hospodáského pvodu, nyní je pebudován na sportovní a rekreaní prostor. Penzion Repechy je navržen v souladu se souasným urbanistickým ešením msta Bousínov, pod kterou katastráln je katastráln zaazen. Na severozápadní a severovýchodní hranici pozemek sousedí s pozemní komunikací, ale jedná se o pozemní komunikace 3. tídy ve špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze severozápadu, pvodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako rezervní a je vhodnjší pro pístup hasi.

17 architektonické ešení a dispoziní ešení Celý provoz penzionu je rozdlen do tí samostatných budov. Tyto budovy jsou uspoádány tak, že co se provozu týe, tvoí uzavené nádvoí s bazénem a terasou. Kolem volného prostoru jsou umístny budovy pro ubytování, víceúelová budova a pes terasu voln navazují na vnitní prostory restaurace. V hlavní budov, která je pestavena z bývalého selského stavení, je umístna recepce, kanceláe, ubytování pro zamstnance a pedevším restauraní provoz s vlastní kuchyní a zázemím. V suterénu jsou umístny sklady a servisní zázemí pro objekt. V prvním nadzemním podlaží je situováno vše pro zákazníky. Nachází se zde hlavní vstup s recepcí a dominuje mu vzdušná restaurace s terasou. Budova pro ubytování je situována nejdále od vjezdu na pozemek. V její tsné blízkosti jsou umístny ti doasná parkovišt sloužící k vyložení vcí. Jak už název napovídá, je tato budova urena pedevším k ubytování host. Dá se zde ubytovat 60 host v dvoulžkových pokojích, z nichž jsou dva upraveny pro poteby osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále je v suterénu umístno malé wellness se saunou a prádelna pro celý areál. Jako odstínní klidového prostoru slouží víceúelová budova, která stojí mezi ním a cestou. Tato budova byla pestavena ze stájí a nyní zde vznikl zastešený prostor o výme 150m 2 vhodný pro rzná školení a semináe. Dále lze využívat na cviení a i jako kino Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení vnjších ploch Zemní práce Sejmutí ornice bude provedeno v tloušce 300mm ploše pozemku. Geologický przkum nebyl proveden, pedpokládaný typ zeminy je štrko-písitá. Pravdpodobná hladina podzemní vody se nachází pibližn 4 metry pod úrovní pvodního terénu. Doporuuje se provést dodatení przku. Zakládání nebude probíhat pod úrovní hladiny podzemní vody. Objekt je ásten podsklepen. Stavební jáma je navržena nepažená, bude vytvoeno svahování v pomru 1:2. Hrany stavební jámy budou ve vzdálenosti 600mm od navržené základové konstrukce suterénu i nepodsklepené ásti. Hlavní výkopové práce budou provedeny tžkými stroji, doplkové a menší výkopové práce budou provedeny run. Základová spára bude zaištna run. Další zemní práce budou probíhat po vybetonování základových konstrukcí a vybudování hrubé stavby v suterénu a 1. Nadzemním podlaží, vetn provedení hydroizolace a tepelné izolací. Bude provedeno zasypání zbývajících ástí základové jámy. Zásypy budou zhutnny na únosnost pvodní zeminy. Vytžená zemina bude použita pro násypy stavební jámy, terénní úpravy okolí stavby. Pípadná zbylá zemina

18 bude odvezena na pedem urené místo skladování zeminy. Na závr stavby bude provedeno osázení okolí stavby stromy, kei a travním semenem, dle výkresu C-02 - Situace Základové konstrukce Jsou navrženy základové pasy z prostého betonu C16/20. Základová spára pro obvodové zdivo nepodsklepené ásti se nachází v nezámrzné hloubce 900mm pod úrovní upraveného terénu. Základová spára v ásti podsklepené se nachází v hloubkách 3650mm a 3900mm pod úrovní upraveného terénu pro vnitní zdivo tentýž ásti ve hloubce 3650mm pod úrovní upraveného terénu. Výtahová konstrukce je založena na desce z prostého betonu C16/20, která je v celkové hloubce 4600mm pod úrovní upraveného terénu. Podkladní beton je navržený v tloušce 150mm z prostého betonu C16/20 a bude vyztužen vložením kari sít Svislé nosné konstrukce Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 30 Eko + Profi DRYFIX zdné na zdící maltu Porotherm DRYFIX. Obvodové nosné v suterénu je navrženo z betonových tvárnic KB 1-30A, bude použit betonem C20/25 s výztuží B500. Vnitní nosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 30 AKU SYM a Porotherm 17,5 P+D zdné na zdící maltu Porotherm DRYFIX. Skladby obvodového zdiva jsou podrobn specifikovány ve výkrese výpisu skladeb. C-21. Obvodové svislé konstrukce splují požadavky dle SN Tepelná ochrana budov Vodorovné nosné konstrukce Stropní konstrukce jsou ze skládaných keramických tvarovek systému Miako a nosník POT. Celková tlouška konstrukce stropu je 250mm tlustá. Izolace v podlahách je provedena pomocí izolaních desek Isover. Stropy a nosné konstrukce stech jsou v celém objektu navrženy ŽB monolitické, beton C20/25 s ocelí B500. Jedná se o desky vetknuté, oboustrann vyztužené a konzolové. Tloušky desek v ástech bytových jsou 180mm, v ásti komunikaního jádra 100mm. ŽB stropní desky jsou doplnny prvlaky skrytými a viditelnými. Peklady jsou navrženy tvárnic Porotherm systému, jde o peklady Porotherm KP 7 o rzných délkách. Skladby vodorovných konstrukcí jsou podrobn specifikovány ve výkrese výpisu skladeb. C-21.

19 Konstrukce oddlující venkovní a vnitní prostedí splují požadavky dle SN Tepelná ochrana budov. Podrobné výpoty skladeb a hodnoty souinitele prostupu tepla Vertikální komunikace Schodišt jsou železobetonová. Schodišové desky jsou ŽB monolitické vetknuté, beton C20/25 s ocelí B500, tloušky 170mm. Stupn jsou betonovány souasn s deskou. Výtah je hydraulický SCHINDLER 3100 bez strojovny s frekvennízeným pohonem pro 6-8 cestujících. Nosná konstrukce je ocelová. Velikost šachty je 1500/1600 mm, a velikost vnitní kabiny je 1000/1250. Výtahová šachta je odvtrána na stechu pomocí vtrací hlavice 150/150 mm. Výtahová šachta je ve všech podlažích obezdna Stešní konstrukce Je navržena šikmá stecha se sklonem 34% a 41%. A je navrženo i její odvodnní. Konstrukce krovu je provedena hambálkovou soustavou z kleštin a krokví uložených na pozednici. Celá konstrukce stechy je budována zcela nová. Stávající konstrukce jsou v havarijním stavu a zdravotn závadné. Celý prostor stechy je zateplený, podle projektu se zde buduje jen ást obytného podkroví, zbytek slouží jako plochy pro budoucí rozvoj. K zastešení byly použity keramická stešní krytina KM BETA. Stešní skladby jsou podrobn specifikovány ve výkrese výpisu skladeb. C-21 a splují požadavky dle SN Tepelná ochrana budov Vnitní dlící konstrukce Píkové zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 17,5 P+D a Porotherm 8 P+D zdné na maltu Porotherm. Otvory jsou opateny peklady Porotherm KP 7. V 2. nadzemním podlaží jsou navrženy SDK akustické dlící píky tloušky 125 mm od firmy Rigips Úprava vnjších povrch V zachované ásti budou otlueny veškeré vnjší omítky. Zdivo bude napenetrováno a budou provedeny nové vápenné omítky. Omítky budou nateny základní malbou Baumit. Veškeré fasádní detaily a plastiky budou zachovány. V okolí šambrán bude poteba postupovat velice opatrn. Dostavená ást budovy bude omítnuta omítkou Porotherm a natena základní barvou Baumit. V atriu je pokládána speciální betonová dlažba. Konstrukce dlažby v atriu je navržena podobn jako pochzí stecha, tzn. Betonové dlaždice jsou umístny na retenních terích od firmy BUZON. Spád je 3% a 5%. Voda odtéká do 2 vtok. Terasa u restaurace je tvoena devnými palubkami 20/100mm z borového moeného deva a je uložena na betonových dlaždicích rozmístných na štrkopískovém podsypu.

20 Úprava vnitních povrch V zachované ásti budou otlueny veškeré vnitní omítky. Zdivo bude napenetrováno a budou provedeny nové jádrové omítky. Omítky budou nateny základní malbou Baumit. V dostavené ásti budou omítky Porotherm nanášeny na zdivo a nateny základní barvou Baumit. SDK píky budou opateny strkou a poté budou nateny základní barvou Baumit. Obklady budou provedeny na toaletách, hygienických zaízeních, ve sprchách a v provozech, kde se pedpokládá vlhký provoz viz. výkresová dokumentace. Obklady budou kladeny pomocí ter do lepidla a budou ukoneny vždy rohovou nebo ukonující lištou. Spárování bude provádno bílou hydroizolaní hmotou. Veškeré podlahy v zachované ásti budou nov provedeny. Z prostoru haly (103 1NP) se budou dodaten prohlubovat základy, aby mohlo vzniknout ástené podsklepení. Komunikaní a veejné prostory budou mít devnou podlahu. Prostory s pedpokládanou zvýšenou vlhkostí i mokrým provozem budou opateny strkou BETON FLAME a v prostoru toalet a sklad keramickou dlažbou. Veškeré podlahy budou opateny v míst napojení na stnu soklem Výpln otvor Souasné okna dvee nejsou vhodná k zachování a budou vybourány a nahrazeny. Veškerá okna v obvodových stnách jsou navržena s devnými rámy a s izolaními dvojskly. Dvee v obvodových stnách mají ocelovou zárube. Hlavní vstupní dvee budou demontovány vetn rámu a budou repasovány. Repase bude spoívat v znovuobnovení devného rámu pomocí opálení, obroušení, impregnace a nového nátru a kování. Veškeré vnitní výpln otvor (dvee) budou demontovány vetn zárubní a budou provedeny nové ocelové zárubn a osazeny nové dvee Izolace Obvodové zdivo je zatepleno izolací systému Isover tloušky 160 mm, aby vyhovovalo požadavkm prostupu tepla. Suterénní zdivo a obvodové základy jsou zatepleny deskami Isover urených pro sokl a dolní stavbu. Tepelnou izolaci v souvrství stechy tvoí dv vrstvy Isover UNI mezi a pod krokvemi. Podlahy na terénu zahrnují tepeln izolaní vrstvu Isover EPS 200S v tloušce 60mm. Izolace proti zemní vlhkosti a vod (hydroizolace) hydroizolace spodní stavby je provedena z asfaltových pás AL+V S40 tloušky 4mm. Hydroizolace bude vytažena 500mm nad úrove pilehlého upraveného terénu. V souvrství stechy je navržena hydroizolaní fólie Fatrafol 810. V místnostech s mokrým provozem, koupelny, WC, bude provedena v podlahových konstrukcích strková izolace v tloušce 2mm a bude vytažena i do výšky obkladu stn.

21 Zvukové izolace v obytném podkroví jsou použity speciální SDK akustické dlící píky a v podlaze je kroejová izolace. Schodišová deska je po celé délce oddlena od zdiva izolací. Monolitické prvlaky, vynášející schodišovou desku, budou betonovány do izolaní kapsy Výrobky klempíské Materiálem je ocel. pozink. Klempíské výrobky budou použity pro okapniky, oplechování, vnjší parapety a píponky. Pesné potebné délky budou pemeny pímo na stavb. Ocel. pozink. bude opatena jednovrstvým antikorozním nátrem Výrobky zámenické Ocelové dvee a revizní dvíka v ocelových zárubních budou opateny epoxidovým nátrem. Zábradlí jsou tvoena ocelovou a nerezovou konstrukcí. Madla v interiéru jsou devná, madla v exteriéru jsou nerezová Výrobky truhláské Dvee jsou devné natené bílou epoxidovou barvou v ocelovém rámu. Interiérová madla zábradlí jsou ze deva dubového. Madla jsou dále opatena transparentním lakem na devo ve dvojí vrstv. Pochozí vrstva devné terasy u restaurace je tvoena devnými palubkami 20/100mm z borového moeného deva s vysokotlakou impregnací Wolmanit Vnjší plochy Chodníky pro pší jsou navrženy asfaltové, jako komunikace na pozemku. Okolní terén bude osázen travním semenem a budou vysazeny stromy a kee. Okapový chodník okolo stavby je navržen z plaveného kamene frakce 16-22mm a je spádován 2% od stavby Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu pípojkami vodovodu,nízkotlakého plynovodu, nízkého elektrického naptí. Nízké naptí je k pozemku vedeno vzduchem, na pozemku je umístn rozvad, od kterého jsou kabely nízkého naptí vedeny pod povrchem terénu. K pozemku není dovedena kanalizaní sít, ale pi vybudování penzionu se poítá i s dobudováním kanalizaní sít pro obec. A následné napojení objektu na tuto sí pomocí kanalizaní pípojky. Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu ze stávajících místních komunikací. Pozemek sousedí na severozápadní a severovýchodní hranici s pozemní komunikací 3. tídy a je ve znan špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze

22 severozápadu, pvodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako rezervní a jako možný pístup pro hasie ešení technické a dopravní infrastruktury vetnešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území Parkování je pro návštvníky penzionuje navrženo o kapacit 20 stání, z toho 2 jsou dv stání pro ZTP. Dle dostupných informací se nejedná o území na poddolovaném i svážném území Vliv stavby na životní prostedí a ešení jeho ochrany Stavba nebude škodit životnímu prostedí. Je navržena nová výsadba zelen. V souasné dob se na parcele nacházejí vzrostlé stromy a vtšina z nich bude zachována. Na stávající parcele je množství náletové zelen. Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich pvodce, tedy provozovatel. Odpady budou zneškodovány na zaízeních k tomu urených (skládkách, spalovnách), pípadn budou pedány jiné odborné firm ke zneškodnní nebo pepracování Zákon o odpadech. 185/2001 Sb.,ve znní pozdjších pedpis. Provozovatel je povinen vést evidenci odpad. Odpady budou shromažovány dle druh ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo mže mít nebezpené vlastnosti bude shromažován oddlen do zvláš k tomu urených nádob z nepropustných materiál, chránných proti dešti ve smyslu vyhlášky MŽP. 381/2001 Sb. ze dne 17. íjna 2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Pi stavb objektu se bude dbát na minimální hlunost, šetení energií a tídní odpadu ešení bezbariérového užívání navazujících veejn pístupných ploch a komunikací V návrhu jsou dodržovány požadavky z vyhlášky. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb. Hlavní vstup do objektu je ešen bez výškového rozdílu. Vstupní jednokídlé dvee o svtlé šíce 1000mm jsou otevírány smrem ven. V prostoru restaurace jsou využity dvoukídlé dvee o šíce 1800mm. V objektu pro bydlení je navržený výtah o vnitní velikosti kabiny 1400/1100mm Przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do projektové dokumentace Przkumy nebyly provedeny, doporuuje se jejich provedení.

23 Údaje o podkladech pro vytýení stavby, geodetický referenní polohový a výškový systém Stavba bude vytyena výškov od bodeské nivelaní sít, polohov od spojnice dvou tchto bod v souadnicovém systému S-JTSK. Výškové kóta 0,000 je rovna 611,488m. n. m. Baltu po vyrovnání lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory V rámci bakaláské práce je ešen jeden ze tí objekt o celkové zastavné ploše 649,78m 2. Celková zastavná plocha je 1422,66 m 2. Pípojky inženýrských sítí jsou zaústny do technické místnosti v suterénu. Kanalizaní pípojka ústí z hlavní vstupní šachty do kanalizaní sít, která bude bhem stavby vybudována Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped negativními úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. Jejich minimalizace Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Pi provádní stavby nebude zasaženo do okolních pozemk a staveb. Okolní objekty budou ped zahájením výstavby zameny a bhem výstavby kontrolovány Zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník, pokud není uveden v ásti F., Zhotovitel stavby zajistí, aby v prbhu výstavby byla zajištna bezpenost práce pi provádní staveb. Jedná se o proškolení pracovník, seznámení s pedpisy bezpenosti práce, pouení o pohybu po staveništi, doprav a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními pedpisy. Pracovníci budou dodržovat zákony a vyhlášky dle zákona 65/1965 Sb. Zákoník práce; zákona 309/2006 Sb. O zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, naízení vlády. 591/2009 Sb. požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích Mechanická odolnost a stabilita Prkaz statickým výpotem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni psobící v prbhu výstavby a užívání nemlo za následky Zícení stavby nebo její ásti Podrobný statický výpoet zhotoví statik. Pi návrhu se nepedpokládá, že dojde ke zícení stavby a stavba bude vystavna dle platných norem a vyhlášek.

24 Pi výstavb se bude pedevším dbát na pesné složení betonu, na správné uložení výztuže a na správné technologické postupy a pestávky. Na provádní bude dohlížet stavební dozor. Vyvstalé problémy a nové skutenosti budou ešeny v prbhu stavby Vtší stupe nepípustného petvoení Pi nálezu statické i konstrukní vady bude ihned provedeno opatení pro zajištní konstrukcí a zajištní bezpenosti osob. V pípad nutnosti budou takto zajištny i okolní pozemky Poškození jiných ástí stavby nebo technických zaízení anebo instalovaného vybavení v dsledku vtšího petvoení nosné konstrukce Pokud dojde k poškození jiných ástí stavby i zaízení, které lze opravit i vymnit neprodlen se tak stane poškození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin Bez prodlení budou provedena potebná opatení Požární bezpenost Požární zpráva bude podrobn zpracována a schválena požárním technikem zachování nosnosti a stability konstrukce po uritou dobu Svislé nosné zdivo systému Porotherm 30 Eko + Profi DRYFIX a Porotherm 30 AKU SYM jsou požární odolnosti REI 180, konstrukce typu DP1. V suterénu jsou betonové tvárnic KB 1-30A. Ty mají odolnost 60 minut a je to konstrukce tídy A. Stropy ze skládaných keramických tvarovek systému Miako mají požární odolnost REI 180, konstrukce typu DP1. Píkové zdivo POROTHERM 11,5 P+D má požární odolnost EI 180, konstrukce typu DP omezení rozvoje a šíení ohn a koue ve stavb Budova je rozdlena do požárních úsek podle vypracované studie. Komunikaní prostory jsou nechránnou únikovou cestou, není poteba zizovat chránné únikové cesty, protože budova je pevážn jednopodlažní a as pro únik vychází podle normy. Vtrání je pímé okny omezení šíení požáru na sousední stavbu Stavba spluje požadované odstupy od okolních budov. Sousední stavby nezasahují do požárn nebezpených prostor.

25 umožnní evakuace osob a zvíat Osoby a zvíata budou evakuovány z objektu do volného prostranství. Schodišt v zázemí pro zamstnance je navrženo ŽB, šíky 900mm umožnní bezpeného zásahu jednotek požární ochrany. Jednotky požární ochrany budou zasahovat z hlavní komunikace III. Tídy a mají vyhrazeny vlastní vjezd Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí V objektu se bude produkovat tuhý komunální odpad, bez zvláštního charakteru a velký podíl bude mít i odpad z restauraní kuchyn. Komplexní innost v oblasti komunálního odpadu bude zajišovat specializovaná firma. Odpadní kontejnery jsou voln pístupné z venku. Splaškové vody budou odvedeny do místní kanalizace, která bude dobudována. Dešová voda bude odvedena také do místní kanalizace, ale pokud nebude vybudovaná jednotná, tak bude poteba ješt dobudovat retenní nádrž. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Charakter stavby nevyžaduje návrh ochranných a bezpenostních pásem. Provozem objektu mohou vznikat škodliviny, se kterými bude nakládáno v souladu s legislativou EMS. Provoz domu nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Zdrojem tepla bude plynový kotel. Odvod a pívod vzduchu bude vyveden nad stechu. Veškeré rozvody VZT budou vedeny nad stechu. Pi výstavb budou zdroje zneištní pedevším stavební stroje a nákladní automobily a dále emise polétavého prachu z provádných prací, což je bžným projevem každé stavební innosti Bezpenost pi užívání Terenní schodišt do suterénu bude opateno zídkou do výšky 300mm a následn zábradlími ve standardní výšce 0,9m Ochrana proti hluku V dob výstavby budou zdrojem hluku pedevším práce provádné stroji pro dopravu a manipulaci s materiálem, zpracování a provádní konstrukcí a jejich úpravy. Pro zemní práce budou nasazeny tžší stavební stroje. Vhodným vedením prací a nasazením mechanizm s co nejnižšími akustickými výkonu bude hluk z této innosti minimalizován. Veškeré stavební práce budou provádny pouze v denní dob. Budou splnny následující požadavky a limity pro denní dobu 6:00-22:00, kdy bude provádna stavba: Naízení vlády. 148/200ž Sb. Chránný vnitní prostor den: 40dB + korekce, noc: 30dB + korekce

26 Chránný venkovní prostor 50dB + korekce (doprava 5dB) Objekt je funkce obytné a nepedpokládají se ani vnjší zdroje hluku. Technická místnost je umístna v 1S. Obvodové konstrukce splují akustické požadavky. V obytném podkroví jsou použity speciální SDK akustické dlící píky a v podlaze je kroejová izolace. Schodišová deska je po celé délce oddlena od zdiva izolací; monolitické prvlaky, vynášející schodišovou desku, budou betonovány do izolaní kapsy Úspora energie a ochrana tepla splnní požadavk na energetickou náronost budov a splnní porovnávacích ukazatel podle jednotné metody výpotu energetické náronosti budov Navržený objekt je navržen pro parametry standardní budovy. Konstrukce s požadavky na posouzení prostupu tepla vyhovují dle normy SN Tepelná ochrana budov Požadavky. Doporuuji poídit Energetický štítek stavby stanovení celkové energetické spoteby stavby. Objekt je navržen jako standardní. 3.8.ešení pístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - údaje o splnní požadavk na bezbariérové ešení stavby. Chodníky a pístupové cesty budou uzpsobeny pístupu osobám s omezenou schopnostípohybu. Na parkovišti jsou vyhrazena 2 parkovací místa ZTP. Samotný projekt je ešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpenostní pásma apod. Povodn objekt se nenachází v záplavovém území. Pozemek leží v mírn svažitém terénu na kopci. Spodní stavba opatena hydroizolací z asfaltových pás. Zemina je propustná štrko-písitá. Hladina podzemní vody se nachází pibližn ve 4m pod úrovní stávajícího terénu. Sesuvy pdy pozemek není ohrožen sesuvem pdy Poddolování dle dostupných informací není dané území doteno dlní inností. Seismicita daná oblast nepedstavuje pro daný charakter stavby zvýšené seizmické ohrožení. Radon dle dostupných informací a normální radonové hodnot budou provedeny bžná opatení odpovídající ochran staveb ped úinky stedního radonového rizika.

27 3.10. Ochrana obyvatelstva - splnní základních požadavk na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Pro tento objekt nejsou stanoveny žádné požadavky civilní ochrany. Bezpenost proti vniknutí nepovolaným osobám vstupní dvee do objektu jsou bezpenostní Inženýrské stavby (objekty) Objekt bude pipojen na následující inženýrské sít: nízké elektrické naptí, nízkotlaký plynovod, jednotnou kanalizaní stoku a vodovod odvodnní území vetn zneškodování odpadních vod Kanalizaní sí bude dobudována bhem výstavby a povede v pilehlé komunikaci. Odpadní vody poté budou svádny do jednotné kanalizace. Dešová voda z objektu bude napojena v hlavní vstupní šacht, odkud bude provedena pípojka na jednotnou kanalizaní sí. Dešová voda z volných veejných prostrnství bude vsakována na pozemku. Parkovací stání budou spádovány ke vtoku a napojeny na kanalizaci po pedištní odluovaem lehkých olej Zásobování vodou Objekt bude pipojen k místnímu vodovodu Zásobování energiemi Objekt bude pipojen k nízkému elektrickému naptí 220V a k nízkotlakému plynovodu ešení dopravy Vjezd na pozemek je z pozemní komunikace III. Tídy. Na pozemku je umístno 20 parkovacím stání z toho jsou 2 pro ZTP a u budovy pro ubytování jsou ješt 3 krátkodobá stání sloužící k vyložení zavazadel Povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav Je navržena výsadba nových devin a živých plot. Chodníky pro pší jsou asfaltové stejn jako vozovka Elektronické komunikace Nejsou navrženy elektronické komunikace.

28 3.12. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb (pokud se ve stavb vyskytují) Úel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zaízení V objektu se nachází hydraulický SCHINDLER 3100 bez strojovny s frekvenn ízeným pohonem pro 6-8 cestujících. Nosná konstrukce je ocelová. Velikost šachty je 1500/1600 mm, a velikost vnitní kabiny je 1000/1250. Výtahová šachta je odvtrána na stechu pomocí vtrací hlavice 150/150 mm. Výtahová šachta je ve všech podlažích obezdna. V technické místnosti je umístn plynový kotel v provedení TURBO pro výrobu teplé užitkové vody pro spotebu. V objektu se dále nenacházejí výrobní ani nevýrobní zaízení Popis technologie výroby Údaje o potu pracovník Údaje o spoteb energií Bilance surovin, materiál a odpad Vodní hospodáství ešení technologické dopravy Ochrana životního a pracovního prostedí V Brn dne Petra Tomášiková

29 ZÁV R Bakaláská práce eší vypracování projektové dokumentace pro pestavbu penzionu na okraji obce Repechy na Drahanské vrchovin. Ze severní a severovýchodní ásti k nmu doléhá bytová zástavba. Z jihu pak už je volná hospodáská pda. Parcela byla v minulosti zastavna, ale v souasné dob jsou objekty na pozemku v dezolátním stavu a nedají se nadále využívat pro svj pedchozí úel. Jejich rekonstrukce a ásten i demolice se staly pedmtem této práce. Penzion je rozdlen do tí samostatn stojících budov. Tato bakaláská práce se zabývá jednou z tchto budov, ve které se nachází recepce, restaurace se zázemím a zázemí pro zamstnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení. Objekt je ásten podsklepený se dvma nadzemními podlažími. Penzion Repechy je navržen v souladu se souasným urbanistickým ešením msta Bousínov, pod kterou katastráln je katastráln zaazen. Na severozápadní a severovýchodní hranici pozemek sousedí s pozemní komunikací, jedná se o pozemní komunikace 3. Tídy, která je ve špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze severovýchodu, pvodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako vhodnjší pro pístup hasi. U jednotlivých provoz je dodržena funkní, typologická a normativní správnost.

30 Seznam použitých zdroj Knižní publikace: NEUFERT Navrhování staveb, Ernst a Peter Neufert, Consult Incest, 2008 Cviení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. roník, konstrukní cviení pro 3. a 4. roník SPŠ stavebních, Novotný, Sobotáles, 2007 Pozemní stavitelství v kresbách, Novotný a Michálek, Sobotáles, 2006 Internetové odkazy: keramické tvárnice, peklady tepelná izolace okapy, klempíské výrobky, fasádní obklady omítky dlažby, obklady sádrokartonové systémy sádrokartonové systémy osobní výtahy hydroizolace, drenáže, folie hydroizolace, drenáže, folie stešní okna dwg bloky a prvky dwg bloky a prvky devná terasa hliníková okna a dvee posklené fasády okna a dvee lité podlahy Vyhlášky a normy: Vyhláška. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpeující bezbariérové užívání staveb Vyhláška. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb Vyhláška. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby Vyhláška. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb SN Obytné budovy SN Výkresy pozemních staveb. Kreslení výkres stavební ásti SN ISO Technické výkresy Pravidla zobrazení SN Denní osvtlení budov - ást 1: Základní požadavky SN Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky SN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobk Požadavky SN Tepelná ochrana budov ást 2: Požadavky SN Tepelná ochrana budov ást 3: Návrhové hodnoty veliin SN Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí SN Schodišt a šikmé rampy Základní požadavky SN Navrhování stech základní ustanovení

31 Seznam použitých zkratek a symbol VUT Vysoké uení technické FAST Fakulta stavební SN eská technická norma EN evropská norma Sb. Sbírky m.n.m. metr nad moem Bpv Balt po vyrovnání JTSK Jednotná trigonometrická sí katastrální NP nadzemní podlaží PP podzemní podlaží S suterén. íslo.p. íslo popisné p.. parcelní íslo.k. íslo katastru tl. tlouška v. výška š. šíka d. prmr NTL nízkotlaký NN nízké naptí SDK sádrokarton HI hydroizolace TI tepelná izolace EPS expandovaný polystyrén XPS extrudovaný polystyrén ŽB železobeton C beton PUR polyuretan KZS kontaktní zateplovací systém

32 Seznam píloh Složka B Složka C Složka D Složka B Konstrukní studie Student: Petra Tomášiková Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Sátora, CSc. doc. Ing. Libor Matjka, CSc., Ph.D., MBA Seznam píloh: B-01 Situace širších vztah 1:2000 B-02 Situace 1:200 B-03 Základy 1:100 B-04 Pdorys 1S 1:100 B-05 Pdorys 1NP - Výkres bouracích prací 1:100 B-06 ez - Výkres bouracích prací 1:100 B-07 Pdorys 1NP kombinace 1:100 B-08 Pdorys 2NP 1:100 B-09 Strop nad 1NP 1:100 B-10 Konstrukce krovu 1:100 B-11 ez AA 1:100 B-12 ez BB 1:100 B-13 ez CC 1:100 B-14 Pohledy - SV, JZ 1:100 B-15 Pohledv - JV, SZ 1:100 B-16 Pohledy atrium 1:100 B-17 Detail A 1:10 Souhrnná prvodní a technická zpráva Složka C Stavební ást projektové dokumentace pro provedení stavby Student: Petra Tomášiková Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Sátora, CSc. doc. Ing. Libor Matjka, CSc., Ph.D., MBA Seznam píloh: C-01 Situace širších vztah 1:2000 C-02 Situace 1:200 C-03 Základy 1:50 C-04 Pdorys 1S 1:50 C-05 Pdorys 1NP - Výkres bouracích prací 1:50 C-06 Pdorys 1NP 1:50 C-07 Pdorys 1NP - Nový stav 1:50 C-08 Pdorys 2NP 1:50 C-09 Strop nad 1NP 1:50 C-10 Konstrukce krovu 1:50 C-11 ez - Výkres bouracích prací 1:50 C-12 ez AA 1:50 C-13 ez BB 1:50 C-14 ez CC 1:50

33 C-15 Pohledy - SV, JZ 1:50 C-16 Pohledv - JV, SZ 1:50 C-17 Pohledy atrium 1:50 C-18 Detail A 1:10 C-19 Detail B 1:5 C-20 Detail C 1:10 C-21 Skladby 1:50 Prvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Složka D Architektonický detail Student: Petra Tomášiková Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Sátora, CSc. doc. Ing. Libor Matjka, CSc., Ph.D., MBA Seznam píloh: D-01 Betonová dlaždice se stopami 1:10 D-02 Plakát betonové dlaždice D-03 Fotky modelu Volné pílohy: Architektonická studie A3 Model architektonického detailu CD s dokumentací

34 PROHLÁŠENÍ O SHOD LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP Prohlášení: Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakaláské práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. V Brn dne podpis autora Petra Tomášiková

35 ZÁVR Bakaláská práce eší vypracování projektové dokumentace pro pestavbu penzionu na okraji obce Repechy na Drahanské vrchovin. Ze severní a severovýchodní ásti k nmu doléhá bytová zástavba. Z jihu pak už je volná hospodáská pda. Parcela byla v minulosti zastavna, ale v souasné dob jsou objekty na pozemku v dezolátním stavu a nedají se nadále využívat pro svj pedchozí úel. Jejich rekonstrukce a ásten i demolice se staly pedmtem této práce. Penzion je rozdlen do tí samostatn stojících budov. Tato bakaláská práce se zabývá jednou z tchto budov, ve které se nachází recepce, restaurace se zázemím a zázemí pro zamstnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení. Objekt je ásten podsklepený se dvma nadzemními podlažími. Penzion Repechy je navržen v souladu se souasným urbanistickým ešením msta Bousínov, pod kterou katastráln je katastráln zaazen. Na severozápadní a severovýchodní hranici pozemek sousedí s pozemní komunikací, jedná se o pozemní komunikace 3. Tídy, která je ve špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze severovýchodu, pvodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako vhodnjší pro pístup hasi. U jednotlivých provoz je dodržena funkní, typologická a normativní správnost.

36 Seznam použitých zdroj Knižní publikace: NEUFERT Navrhování staveb, Ernst a Peter Neufert, Consult Incest, 2008 Cviení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. roník, konstrukní cviení pro 3. a 4. roník SPŠ stavebních, Novotný, Sobotáles, 2007 Pozemní stavitelství v kresbách, Novotný a Michálek, Sobotáles, 2006 Internetové odkazy: keramické tvárnice, peklady tepelná izolace okapy, klempíské výrobky, fasádní obklady omítky dlažby, obklady sádrokartonové systémy sádrokartonové systémy osobní výtahy hydroizolace, drenáže, folie hydroizolace, drenáže, folie stešní okna dwg bloky a prvky dwg bloky a prvky devná terasa hliníková okna a dvee posklené fasády okna a dvee lité podlahy Vyhlášky a normy: Vyhláška. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpeující bezbariérové užívání staveb Vyhláška. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb Vyhláška. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby Vyhláška. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb SN Obytné budovy SN Výkresy pozemních staveb. Kreslení výkres stavební ásti SN ISO Technické výkresy Pravidla zobrazení SN Denní osvtlení budov - ást 1: Základní požadavky SN Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky SN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobk Požadavky SN Tepelná ochrana budov ást 2: Požadavky SN Tepelná ochrana budov ást 3: Návrhové hodnoty veliin SN Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí SN Schodišt a šikmé rampy Základní požadavky SN Navrhování stech základní ustanovení

37 Seznam použitých zkratek a symbol VUT Vysoké uení technické FAST Fakulta stavební SN eská technická norma EN evropská norma Sb. Sbírky m.n.m. metr nad moem Bpv Balt po vyrovnání JTSK Jednotná trigonometrická sí katastrální NP nadzemní podlaží PP podzemní podlaží S suterén. íslo.p. íslo popisné p.. parcelní íslo.k. íslo katastru tl. tlouška v. výška š. šíka d. prmr NTL nízkotlaký NN nízké naptí SDK sádrokarton HI hydroizolace TI tepelná izolace EPS expandovaný polystyrén XPS extrudovaný polystyrén ŽB železobeton C beton PUR polyuretan KZS kontaktní zateplovací systém

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL: OSBD eská Lípa,

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Bezen 2008 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Architektonické a stavebn technické ešení

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY AST ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN KONSTRUKNÍ EŠENÍ AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY Vypracoval: Ing. Vít Kocourek 1. Všeobecné

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

&'( % &#$# )#$-$#%#$* )#$#$+%+* )#$#$,%,*

&'( % &#$# )#$-$#%#$* )#$#$+%+* )#$#$,%,* !"!#$#"% &'( % &#$#"% &#$# )# )#$#$#%#$* )#$#$+%+* )#$#$,%,* )##$-%-* )#$#$. )#$#$/0 )#$#$12 )#$#$3)4 )#$#$5) )#$#$#6) )#$#$##) )#$#$#+7#*48' )#$#$#,7+ )#$#$#-7,*9 )#$#$#.7-*4" )#$#$#/7. )#$#$#17/*42 )#$#$#3#22

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Autor projektu - HIP Architektonický návrh: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Mstys Divišov, Horní námstí 21, Divišov OPRAVA CHODNÍKU V

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných v d Katedra mechaniky Odd lení stavitelství BAKALÁ SKÁ PRÁCE

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných v d Katedra mechaniky Odd lení stavitelství BAKALÁ SKÁ PRÁCE ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných vd Katedra mechaniky Oddlení stavitelství BAKALÁSKÁ PRÁCE Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Dvojdomy a sekce dom v technologii Betonové

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PENZION GUEST HOUSE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ PŘEMYSL JURÁK

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ PŘEMYSL JURÁK BAKALÁŘSKÁ PRÁCE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ PŘEMYSL JURÁK ATELIER: BOČAN, KOŇATA, HERMAN ROK: 2008 Stavba: Galerie výtvarného umní Místo: Praha, Janákovo nábeží Vypracoval: Pemysl Jurák OBSAH: 1 - identifikaní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM MULTIFUNCTIONAL BUILDING

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05.

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05. Stavební úpravy rodinného domu Adamcová Lada, Mgr. Adamec Tomáš 9.kvtna 6, 273 51, Pletený Újezd Díl 400 - Vytápní Dokumentace pro oznámení stavby Seznam píloh a technická zpráva SEZNAM PÍLOH 1. Seznam

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ. investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ. investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Brautferger Pozemek: Vlastník:. kat. 1161/57,

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Souhrnná technická zpráva OHL

Souhrnná technická zpráva OHL Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Planá nad Lužnicí

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DM S CYKLOSERVISEM FAMILY HOUSE

Více

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PENZION S RESTAURACÍ V LIBOMYŠLI

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby Pechod pro chodce na ul. Tišnovské u kostela v Kuimi a autobusová zastávka Kuim,

Více

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU V LEDČI

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911, fax 281 971 531.j.: Výst/10323/2005/Ko V Praze, 14.3.2006 Vyizuje: Ing. Helena Kopecká,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

NÍZKOPODLAŽNÍ DŘEVOSTAVBA LOW-FLOOR TIMBER CONSTRUCTION

NÍZKOPODLAŽNÍ DŘEVOSTAVBA LOW-FLOOR TIMBER CONSTRUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES NÍZKOPODLAŽNÍ DŘEVOSTAVBA LOW-FLOOR

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23

B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda Vedoucí práce: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. B. Souhrnná technická zpráva

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ CENTRUM FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ CENTRUM FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORT CENTRE DIPLOMOVÁ

Více

Family house with wine shop, basement, saddle roof with skylight, terrace, commercial rooms, flat.

Family house with wine shop, basement, saddle roof with skylight, terrace, commercial rooms, flat. ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Bakalářská práce řeší návrh Rodinného domu s prodejnou vín v Kravařích ve Slezsku. Budova má přibližně obdélníkový tvar. Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Dům má

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S OČNÍ OPTIKOU FAMILY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SLOŽKA A DOKLADOVÁ ČÁST RODINNÝ DŮM

Více