VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ARCHITECTURE PENZION REPECHY - OBNOVA A DOSTAVBA SELSKÉHO STAVENÍ BAKALÁSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR PETRA TOMÁŠIKOVÁ Ing. arch. Josef Sátora, CSc. doc. Ing. Libor Matjka, CSc., Ph.D., MBA BRNO 2015

2 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracovišt B3503 Architektura pozemních staveb Bakaláský studijní program s prezenní formou studia 3501R012 Architektura pozemních staveb Ústav architektury ZADÁNÍ BAKALÁSKÉ PRÁCE Student Petra Tomášiková Název Vedoucí bakaláské práce Ústav architektury Vedoucí bakaláské práce Ústav pozemního stavitelství Datum zadání bakaláské práce Datum odevzdání bakaláské práce V Brn dne Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení Ing. arch. Josef Sátora, CSc. doc. Ing. Libor Matjka, CSc., Ph.D., MBA doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA Vedoucí ústavu Dkan Fakulty stavební VUT

3 Podklady a literatura Architektonická studie Konstrukní studie Související vyhlášky, technické normy a hygienické pedpisy Zásady pro vypracování Bakaláská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem v jednom z pedchozích semestr z pedmtu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35) a rozpracované na úrove konstrukní studie v pedmtu AG36. Na základ této studie student vypracuje zadaný rozsah stavební ásti projektové dokumentace pro provedení stavby navržené v Architektonické studii a konstrukn vyešené v Konstrukní studii. Rozsah a obsah výkresové a technické ásti dokumentace bude stanoven v druhé polovin zimního semestru vedoucím bakaláské práce za PST a bude pílohou tohoto zadání. Bakaláská práce bude obsahovat: zadanou textovou ást zadanou výkresovou ást projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží, ezy) ti zadané detaily stavebn-konstrukních souástí a jejich návazností (jeden z detail mže být zastoupen detailem architektonickým) architektonický detail Výkresová ást bude zpracována s využitím CAD, textová ást a pípadné tabulkové pílohy budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakaláské práce z ARC v úprav a kompletaci podle jednotných pokyn Ústavu architektury FAST VUT v Brn. Pi zpracování bakaláské práce je teba ídit se smrnicí dkana. 19/2011 v. dodatku.1: Úprava odevzdání a zveejování vysokoškolských kvalifikaních prací (VŠKP) na FAST VUT. Seznam složek: A DOKLADOVÁ ÁST B KONSTRUKNÍ STUDIE C STAVEBNÍ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY D ARCHITEKTONICKÝ DETAIL VOLNÉ PÍLOHY: Architektonická studie Model architektonického detailu CD s dokumentací Pedepsané pílohy

4 Licenní smlouva o zveejování vysokoškolských kvalifikaních prací Ing. arch. Josef Sátora, CSc. doc. Ing. Libor Matjka, CSc., Ph.D., MBA Vedoucí bakaláské práce Vedoucí bakaláské práce Ústav architektury Ústav pozemního st.

5 Abstrakt Bakaláská práce eší vypracování projektové dokumentace pro pestavbu penzionu na okraji obce Repechy na Drahanské vrchovin. Penzion je rozdlen do tí samostatn stojících budov, které mezi sebou tvoí uzavený prostor pro návštvníky penzionu. Tato bakaláská práce se zabývá jednou z tchto budov, ve které se nachází recepce, restaurace se zázemím a zázemí pro zamstnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení. Objekt je ásten podsklepený se dvma nadzemními podlažími. Klíová slova Bakaláská práce, Penzion, Repechy, Drahanská vrchovina, rekonstrukce, restaurace, atrium, ásten podsklepený, obytné podkroví, Porotherm. Abstract Bachelor thesis solves the preparation of project documentation for the reconstruction of the house on the outskirts of the village Repechy on Drahanská Vrchovina. The pension is divided into three separate buildings, which together form a closed space for visitors to the house. This thesis deals with one of these buildings. There are the reception, restaurant and restaurant facilities and facilities for staff pension. The form of the building is based on classical forms farmhouse. The building has a partial basement and two floors. Keywords Bachelor thesis, Boarding house, Repechy, Drahanská vrchovina, restaurant, atrium, partial basement, attic room, Porotherm.

6 Bibliografická citace VŠKP Petra Tomášiková Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení. Brno, s., 393 s. píl. Bakaláská práce. Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav architektury. Vedoucí práce Ing. arch. Josef Sátora, CSc.

7 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci zpracoval(a) samostatn a že jsem uvedl(a) všechny použité informaní zdroje. V Brn dne podpis autora Petra Tomášiková

8 Obsah!"#$%&'()#$)"$)&*+%,&'&!- )"&,&) *$.!/%&&!0"&,&)*$"1")+& ).'*2%&&!0"#$%& '()#$)'*&#"3)+&'&*4$#/'2-&*/&4,&& %1&-&$&*&-*,5 &1&-&$&*&--&*/&4,64*5,534,4 7!/34$& &*$"'&'()'7'+/)#,& -&*/"2+#,&&)*/2+),**!##)83+ #&&)$!-6)/7&8/$)"& )$'&/$- &$#&'*2),//), 9 #&'*&4,'*5/-$,&'&#)&'*),&- **--*-: ; &*$&'+7)'&65&34,&*<25: &*$&&*6)& 4,'&654 -: #&'+7)'&$)*<-+3),&'+2-"8/$),&*&/,&-)"'&'()'7 8/$7'+2&)&*$- '&+=>;& ),&/2&: :7%3&%/!!&-#))'&$?-#))!#2&'() AB%8#&&*3),&&7!!&%"!&%"&,*-6&),& '*&()&)C3"2+8#&'&+,&%'+&D -&!!&%3!&% $&'&3-!5 9 BEFGHIFICA 9E* %"*,&% 7,%(D)A 9,&&)D7"-/$7!&&3%!%6!,&&) &-3%,&-&*-)J 7,&*4'*5/-$-!"*2#-+-*) '$2&-"#'$2&%*/* &#'$2&%/K7A 9 E* %*,&%(D)!"'&'()'7'&/$5) &-#)),A 9 9 I+&%-* %*,&%(D)A *,&%(D)'&/3)(D)> 99 G,%(D)'&'$'&/$), 64*4, (D) 7#D),'+&,> 99 $)'*2>

9 ; : 99A 2+&%&*- B+%&%&*- &&*&%&%&*- *2+)&$- B(D)&*- ()7+))&*- '*7#D),'&*,5 '*(),'&*,59 99> 4'+7&&*59 99 /& *&!+$')(%; 999 4*&!/2$3%; 99; 4*&!*-,+2(%; 99 7#D)'+&,!; 9; '&#)!&'*),&-**--*-; 9 LD),%&'*)**--*!37(D)&'*!+-" &*6)'&$)&4,'*&*,&2) '&&+&%$26%$ 8/$) 9 +!6&)'*&()(D)#,&&,*! 9: LD) / *%*&%,&-6)2)/-#)),(#7'()-'4,'+&, &$-) *5/-$!$7()"##,!,&&)/3+7)##,4+5& '*&#&%&-$ 9A #&'&+,'*&!43)!"<&4**3)'&+&,&4 4D&4!%$ 9> 1+7)!#&+% )64*%& #!,&+&<% '*&&/)&- &*! 9 +!&&+)'&/$!!"&,*&&+)!'(<)$ 83!'*&27)!'&##)$&&3)"*'M#,$$+/ 9 '5& /#D7)&,*!/*) /'3&'*&)5"'&-)- 32N" 9O,2&&+& ())! &##)32 7D)-'?'()'-%,&'(&():

10 99 &D&/)#4,32)! &,4,/()/) &+&%,&! )5+-7D),&'(&()&%&*-: 9; '&D&/)'()'7"!#*&/,8$7*4'5&)'()37: 99&62*) /'3&: ; 99 /,&2)&& +!&*-'&-*3&-& -: &$/)*&/&#D)()&,7&-( 7: &$/)D)()'&62*-&-) -: -$&67)-&& -$&67) 9; 9 9: '&**<&,*'+A 9: '+7)'&65*<&-2*&3& -&'+7)'&*&2), -/+5'&+#&%$&!4'&3-*<%2*&3& -&A 9: &)+&%*<%'&(!!A $&$/&-,&'&)'&,! -&*Q 8#&'+7)'&65 / *%*&%(D)!A 9A,*!'(D&+4$+!7#D),&'*&()*&"<*)'&)&!" $"'&&+&2)"&,*2 /'3&)'2$'&A 9>,*&!+Q'+7)/2+),'&65-&2) ) (D)!/,+&,*!&!+> ; *%!.& #!0> &&7)8/$)37/D&?&2)&'),&> 2& &2)&&-> 2& &2)*<$> LD)&'*!> &*,&%8'*!&&+)!"37<3),8'*> H+*&%&$-> 9 4*& )4*& ),&+&<2/()/).'&- 7!!-#) "-"',+),%'*$*!,&+&<%,&/()/) &',&+&<4*&! #&'&3-'*&)5

11 9; 9 9 9: #&'&( 7*<) P+-*&"$*2+5&'5 &),&'&2() LD),&+&<%&'*!,*6&),&'*&),&'*&()

12 1. ÚVOD Bakaláská práce eší vypracování projektové dokumentace pro pestavbu penzionu na okraji obce Repechy na Drahanské vrchovin. Penzion je rozdlen do tí samostatn stojících budov. Tato bakaláská práce se zabývá jednou z tchto budov, ve které se nachází recepce, restaurace se zázemím a zázemí pro zamstnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení. Objekt je ásten podsklepený se dvma nadzemními podlažími. Tato budova je navržena jako zdná stavba založená na základových pásech z prostého betonu a zaizolována pomocí systému Isover. Svislé nosné konstrukce tvoí zdné stny z tvárnic Porotherm 30 Eko + Profi DRYFIX a Porotherm 30 AKU SYM, v suterénní ásti jsou stny provedeny z betonových tvárnic KB 1-30A. Stropní konstrukce jsou ze skládaných keramických tvarovek systému Miako. Schodišt jsou železobetonová. Konstrukce krovu je provedena hambálkovou soustavou a k zastešení byly použity stešní tašky KM BETA. Veškerá okna i dvee v obvodových stnách jsou navržena s devnými rámy a s izolaními dvojskly. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou podrobn popsány v projektu. Byly zpracovány detaily napojení obvodové stny a stechy, detail dveí a návrh speciální dlažby v atriu a ešení soklu v podsklepené i nepodsklepené ásti budovy.

13 2. PRVODNÍ ZPRÁVA 2.1. Identifikace stavby, jméno a píjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a píjmení projektanta, íslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb s vyznaeným oborem, popípad specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její úel Identifikace stavby: - Název: Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení - Místo stavby: Repechy, Královo Pole Sadová - Okres: Prostjov - Kraj: Jihomoravský - Parcelní íslo: 35/2, 35/3 - Stavebník: Pokludová Andrea MVDr., Tománkova 119/31, Rousínov - Projektant: Petra Tomášiková, Jugoslávská 46, BRNO Charakteristika stavby: Pestavba penzionu, který je rozdlen do tí samostatn stojících budov. Tyto budovy jsou uspoádány tak, že co se provozu týe, tvoí uzavené nádvoí s bazénem a terasou. Nachází se zde budova pro ubytování, víceúelová budova a hlavní budova s recepcí, restaurací se zázemím a zázemí pro zamstnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení Údaje o dosavadním využití a zastavnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Pozemek je složen ze dvou parcel s parcelaními ísly 35/2 a 35/3. Pozemek se nachází na okraji obce Repechy. Ze severní a severovýchodní ásti k nmu doléhá rodinná zástavba. Z jihu pak už jen volná hospodáská pda. Parcela byla v minulosti zastavna, ale v souasné dob jsou objekty na pozemku v dezolátním stavu a nedají se nadále využívat pro svj pedchozí úel. V nejbližším okolí se nachází pevážn obytné domy a ešený pozemek byl pvodn hospodáského pvodu, nyní je pebudován na sportovní a rekreaní prostor. Území bude opateno inženýrskými sítmi a komunikacemi. K pozemku není dovedena kanalizaní sí, ale pi stavb penzionu se poítá i s dobudováním kanalizaní sít pro obec.

14 2.3. Údaje o provedených przkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Przkumy nebyly v souasné dob provedeny. Geologický przkum nebyl proveden, pedpokládaný typ zeminy je štrko-písitá. Pravdpodobná hladina podzemní vody se nachází pibližn 4 metry pod úrovní pvodního terénu. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu pípojkami vodovodu, nízkotlakého plynovodu, nízkého elektrického naptí. Nízké naptí je k pozemku vedeno vzduchem, na pozemku je umístn rozvad, od kterého jsou kabely nízkého naptí vedeny pod povrchem terénu. K pozemku není dovedena kanalizaní sí, ale pi stavb penzionu se poítá i s dobudováním kanalizaní sít pro obec. A následné napojení objektu na tuto sí pomocí kanalizaní pípojky. Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu ze stávajících místních komunikací. Pozemek sousedí na severozápadní a severovýchodní hranici s pozemní komunikací 3. tídy a je ve znan špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze severozápadu, pvodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako rezervní a jako možný pístup pro hasie Informace o splnní požadavk dotených orgán Na území pozemku budou vybudovány nové pípojky vodovodu, nízkotlakého plynovodu, nízkého elektrického naptí a kanalizace. Všechny dané požadavky od majitel inženýrských sítí budou splnny. Architektonické a stavební ešení bude v souladu se souasným urbanistickým ešením msta Bousínov, pod kterou je katastráln zaazen. Požadavky budou zpracovány do projektové dokumentace a navržené ešení odsouhlaseno. Stavbou nedojde k dotení ochranných pásem chránných ástí území a kulturních památek Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu Stavba je navržena tak, aby splovala obecné technické požadavky dle vyhlášky. 137/1998 Sb., ve znní vyhlášky. 491/2006 Sb. O technických požadavcích na výstavbu Údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního rozhodnutí, popípad územn plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona Pro dané území je zpracován územní plán, jehož požadavky byly zapracovány v návrhu penzionu.

15 2.7. Vcné a asové vazby stavby na související a podmiující stavby a jiná opatení v doteném území Penzión je rozdlen do tí samostatn stojících budov. Nachází se zde budova pro ubytování, víceúelová budova a hlavní budova s recepcí, restaurací se zázemím a zázemí pro zamstnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení a neovlivní okolní stávající objekty. V souvislosti se stavbou lze pedpokládat doasné zvýšení hlunosti a prašnosti v bezprostedním okolí pozemku. Rovnž pedpokládáme zvýšenou dopravní zátž na píjezdových komunikacích. Úspšný provoz stavby je podmínn provedením navržených pípojek inženýrských sítí a vybudováním nové kanalizace. V doteném území nejsou žádné vcné a asové vazby se stavbami souvisejícími a podmiující stavbu a nejsou poteba jiná opatení Pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby Pedpokládané zahájení stavby: 09/2015 Pedpokládané ukonení stavby: 6/2016 Výstavba bude probíhat v poadí: zaízení staveništ, zemní a výkopové práce, potrubí vetn prostup pro napojení inženýrských sítí do objektu, vložení zemnícího pásku pro hromosvod, základy, podkladní beton, hydroizolace, konstrukce obvodových zdí, konstrukce stropu a stechy, konstrukce píek, rozvod elektiny, vody a kanalizace Statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostedí a ostatní v tis. K, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové i nebytové v m2 a o potu byt v budovách bytových a nebytových. Statistické údaje celkové stavby: - Výmra parcely: 5598m 2 - Celková zastavná plocha: 1422,6m2 - Celkový obestavný prostor: 9247,29m 3 - Orientaní hodnota stavby: 65 mil. K - Celkový poet pokoj pro hosty: 25 - Celkový poet pokoj pro zamstnance: 4 - Celkový poet ploch veejné vybavenosti: 0 Statistické údaje bytového domu, ešeného v rámci bakaláské práce: - Zastavná plocha: 649,78m2 - Obestavný prostor: 4548,46m3 - Orientaní hodnota stavby: 23 mil. K - Celkový poet pokoj pro hosty: 0 - Celkový poet pokoj pro zamstnance: 4 - Poet ploch veejné vybavenosti: 0

16 3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 3.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení Zhodnocení staveništ, u zmny dokonené stavby též vyhodnocení souasného stavu konstrukcí;stavebn historický przkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo jev památkové zón Pozemek se nachází na okraji obce Repechy. V nejbližším okolí se nachází pevážn obytné domy a ešený pozemek byl pvodn hospodáského pvodu, nyní je pebudován na sportovní a rekreaní prostor. Pozemek sousedí na severozápadní a severovýchodní hranici s pozemní komunikací 3. tídy. Z tchto komunikací je parcela pímo pístupná. Hlavní vjezd na pozemek bude ze severozápadu, pvodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako rezervní a jako možný pístup pro hasie. Stávající pozemek pokrývá náletová zele, pevážn koviny a vysoký a neprostupný vegetaní porost. V pilehlé komunikaci jsou vedeny hlavní sít plynu, vody, kabely nízkého naptí vedou pes pozemek vzduchem a na pozemku se nachází rozvad. Kanalizaní sí bude dobudována bhem výstavby a povede v pilehlé komunikaci. Pedpokládaný typ zeminy je štrko-písitá. Geologický przkum nebyl proveden. Pravdpodobná hladina podzemní vody se nachází pibližn 4 metry pod úrovní pvodního terénu Urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk s ní souvisejících Celkové urbanistické a architektonické ešení Pozemek se nachází na okraji obce Repechy. Ze severní a severovýchodní ásti k nmu doléhá bytová zástavba. Z jihu pak už je volná hospodáská pda. Parcela byla v minulosti zastavna, ale v souasné dob jsou objekty na pozemku v dezolátním stavu a nedají se nadále využívat pro svj pedchozí úel. Jejich rekonstrukce a ásten i demolice se staly pedmtem této studie. V nejbližším okolí se nachází pevážn obytné domy a námi ešený pozemek byl pvodn hospodáského pvodu, nyní je pebudován na sportovní a rekreaní prostor. Penzion Repechy je navržen v souladu se souasným urbanistickým ešením msta Bousínov, pod kterou katastráln je katastráln zaazen. Na severozápadní a severovýchodní hranici pozemek sousedí s pozemní komunikací, ale jedná se o pozemní komunikace 3. tídy ve špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze severozápadu, pvodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako rezervní a je vhodnjší pro pístup hasi.

17 architektonické ešení a dispoziní ešení Celý provoz penzionu je rozdlen do tí samostatných budov. Tyto budovy jsou uspoádány tak, že co se provozu týe, tvoí uzavené nádvoí s bazénem a terasou. Kolem volného prostoru jsou umístny budovy pro ubytování, víceúelová budova a pes terasu voln navazují na vnitní prostory restaurace. V hlavní budov, která je pestavena z bývalého selského stavení, je umístna recepce, kanceláe, ubytování pro zamstnance a pedevším restauraní provoz s vlastní kuchyní a zázemím. V suterénu jsou umístny sklady a servisní zázemí pro objekt. V prvním nadzemním podlaží je situováno vše pro zákazníky. Nachází se zde hlavní vstup s recepcí a dominuje mu vzdušná restaurace s terasou. Budova pro ubytování je situována nejdále od vjezdu na pozemek. V její tsné blízkosti jsou umístny ti doasná parkovišt sloužící k vyložení vcí. Jak už název napovídá, je tato budova urena pedevším k ubytování host. Dá se zde ubytovat 60 host v dvoulžkových pokojích, z nichž jsou dva upraveny pro poteby osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále je v suterénu umístno malé wellness se saunou a prádelna pro celý areál. Jako odstínní klidového prostoru slouží víceúelová budova, která stojí mezi ním a cestou. Tato budova byla pestavena ze stájí a nyní zde vznikl zastešený prostor o výme 150m 2 vhodný pro rzná školení a semináe. Dále lze využívat na cviení a i jako kino Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení vnjších ploch Zemní práce Sejmutí ornice bude provedeno v tloušce 300mm ploše pozemku. Geologický przkum nebyl proveden, pedpokládaný typ zeminy je štrko-písitá. Pravdpodobná hladina podzemní vody se nachází pibližn 4 metry pod úrovní pvodního terénu. Doporuuje se provést dodatení przku. Zakládání nebude probíhat pod úrovní hladiny podzemní vody. Objekt je ásten podsklepen. Stavební jáma je navržena nepažená, bude vytvoeno svahování v pomru 1:2. Hrany stavební jámy budou ve vzdálenosti 600mm od navržené základové konstrukce suterénu i nepodsklepené ásti. Hlavní výkopové práce budou provedeny tžkými stroji, doplkové a menší výkopové práce budou provedeny run. Základová spára bude zaištna run. Další zemní práce budou probíhat po vybetonování základových konstrukcí a vybudování hrubé stavby v suterénu a 1. Nadzemním podlaží, vetn provedení hydroizolace a tepelné izolací. Bude provedeno zasypání zbývajících ástí základové jámy. Zásypy budou zhutnny na únosnost pvodní zeminy. Vytžená zemina bude použita pro násypy stavební jámy, terénní úpravy okolí stavby. Pípadná zbylá zemina

18 bude odvezena na pedem urené místo skladování zeminy. Na závr stavby bude provedeno osázení okolí stavby stromy, kei a travním semenem, dle výkresu C-02 - Situace Základové konstrukce Jsou navrženy základové pasy z prostého betonu C16/20. Základová spára pro obvodové zdivo nepodsklepené ásti se nachází v nezámrzné hloubce 900mm pod úrovní upraveného terénu. Základová spára v ásti podsklepené se nachází v hloubkách 3650mm a 3900mm pod úrovní upraveného terénu pro vnitní zdivo tentýž ásti ve hloubce 3650mm pod úrovní upraveného terénu. Výtahová konstrukce je založena na desce z prostého betonu C16/20, která je v celkové hloubce 4600mm pod úrovní upraveného terénu. Podkladní beton je navržený v tloušce 150mm z prostého betonu C16/20 a bude vyztužen vložením kari sít Svislé nosné konstrukce Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 30 Eko + Profi DRYFIX zdné na zdící maltu Porotherm DRYFIX. Obvodové nosné v suterénu je navrženo z betonových tvárnic KB 1-30A, bude použit betonem C20/25 s výztuží B500. Vnitní nosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 30 AKU SYM a Porotherm 17,5 P+D zdné na zdící maltu Porotherm DRYFIX. Skladby obvodového zdiva jsou podrobn specifikovány ve výkrese výpisu skladeb. C-21. Obvodové svislé konstrukce splují požadavky dle SN Tepelná ochrana budov Vodorovné nosné konstrukce Stropní konstrukce jsou ze skládaných keramických tvarovek systému Miako a nosník POT. Celková tlouška konstrukce stropu je 250mm tlustá. Izolace v podlahách je provedena pomocí izolaních desek Isover. Stropy a nosné konstrukce stech jsou v celém objektu navrženy ŽB monolitické, beton C20/25 s ocelí B500. Jedná se o desky vetknuté, oboustrann vyztužené a konzolové. Tloušky desek v ástech bytových jsou 180mm, v ásti komunikaního jádra 100mm. ŽB stropní desky jsou doplnny prvlaky skrytými a viditelnými. Peklady jsou navrženy tvárnic Porotherm systému, jde o peklady Porotherm KP 7 o rzných délkách. Skladby vodorovných konstrukcí jsou podrobn specifikovány ve výkrese výpisu skladeb. C-21.

19 Konstrukce oddlující venkovní a vnitní prostedí splují požadavky dle SN Tepelná ochrana budov. Podrobné výpoty skladeb a hodnoty souinitele prostupu tepla Vertikální komunikace Schodišt jsou železobetonová. Schodišové desky jsou ŽB monolitické vetknuté, beton C20/25 s ocelí B500, tloušky 170mm. Stupn jsou betonovány souasn s deskou. Výtah je hydraulický SCHINDLER 3100 bez strojovny s frekvennízeným pohonem pro 6-8 cestujících. Nosná konstrukce je ocelová. Velikost šachty je 1500/1600 mm, a velikost vnitní kabiny je 1000/1250. Výtahová šachta je odvtrána na stechu pomocí vtrací hlavice 150/150 mm. Výtahová šachta je ve všech podlažích obezdna Stešní konstrukce Je navržena šikmá stecha se sklonem 34% a 41%. A je navrženo i její odvodnní. Konstrukce krovu je provedena hambálkovou soustavou z kleštin a krokví uložených na pozednici. Celá konstrukce stechy je budována zcela nová. Stávající konstrukce jsou v havarijním stavu a zdravotn závadné. Celý prostor stechy je zateplený, podle projektu se zde buduje jen ást obytného podkroví, zbytek slouží jako plochy pro budoucí rozvoj. K zastešení byly použity keramická stešní krytina KM BETA. Stešní skladby jsou podrobn specifikovány ve výkrese výpisu skladeb. C-21 a splují požadavky dle SN Tepelná ochrana budov Vnitní dlící konstrukce Píkové zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 17,5 P+D a Porotherm 8 P+D zdné na maltu Porotherm. Otvory jsou opateny peklady Porotherm KP 7. V 2. nadzemním podlaží jsou navrženy SDK akustické dlící píky tloušky 125 mm od firmy Rigips Úprava vnjších povrch V zachované ásti budou otlueny veškeré vnjší omítky. Zdivo bude napenetrováno a budou provedeny nové vápenné omítky. Omítky budou nateny základní malbou Baumit. Veškeré fasádní detaily a plastiky budou zachovány. V okolí šambrán bude poteba postupovat velice opatrn. Dostavená ást budovy bude omítnuta omítkou Porotherm a natena základní barvou Baumit. V atriu je pokládána speciální betonová dlažba. Konstrukce dlažby v atriu je navržena podobn jako pochzí stecha, tzn. Betonové dlaždice jsou umístny na retenních terích od firmy BUZON. Spád je 3% a 5%. Voda odtéká do 2 vtok. Terasa u restaurace je tvoena devnými palubkami 20/100mm z borového moeného deva a je uložena na betonových dlaždicích rozmístných na štrkopískovém podsypu.

20 Úprava vnitních povrch V zachované ásti budou otlueny veškeré vnitní omítky. Zdivo bude napenetrováno a budou provedeny nové jádrové omítky. Omítky budou nateny základní malbou Baumit. V dostavené ásti budou omítky Porotherm nanášeny na zdivo a nateny základní barvou Baumit. SDK píky budou opateny strkou a poté budou nateny základní barvou Baumit. Obklady budou provedeny na toaletách, hygienických zaízeních, ve sprchách a v provozech, kde se pedpokládá vlhký provoz viz. výkresová dokumentace. Obklady budou kladeny pomocí ter do lepidla a budou ukoneny vždy rohovou nebo ukonující lištou. Spárování bude provádno bílou hydroizolaní hmotou. Veškeré podlahy v zachované ásti budou nov provedeny. Z prostoru haly (103 1NP) se budou dodaten prohlubovat základy, aby mohlo vzniknout ástené podsklepení. Komunikaní a veejné prostory budou mít devnou podlahu. Prostory s pedpokládanou zvýšenou vlhkostí i mokrým provozem budou opateny strkou BETON FLAME a v prostoru toalet a sklad keramickou dlažbou. Veškeré podlahy budou opateny v míst napojení na stnu soklem Výpln otvor Souasné okna dvee nejsou vhodná k zachování a budou vybourány a nahrazeny. Veškerá okna v obvodových stnách jsou navržena s devnými rámy a s izolaními dvojskly. Dvee v obvodových stnách mají ocelovou zárube. Hlavní vstupní dvee budou demontovány vetn rámu a budou repasovány. Repase bude spoívat v znovuobnovení devného rámu pomocí opálení, obroušení, impregnace a nového nátru a kování. Veškeré vnitní výpln otvor (dvee) budou demontovány vetn zárubní a budou provedeny nové ocelové zárubn a osazeny nové dvee Izolace Obvodové zdivo je zatepleno izolací systému Isover tloušky 160 mm, aby vyhovovalo požadavkm prostupu tepla. Suterénní zdivo a obvodové základy jsou zatepleny deskami Isover urených pro sokl a dolní stavbu. Tepelnou izolaci v souvrství stechy tvoí dv vrstvy Isover UNI mezi a pod krokvemi. Podlahy na terénu zahrnují tepeln izolaní vrstvu Isover EPS 200S v tloušce 60mm. Izolace proti zemní vlhkosti a vod (hydroizolace) hydroizolace spodní stavby je provedena z asfaltových pás AL+V S40 tloušky 4mm. Hydroizolace bude vytažena 500mm nad úrove pilehlého upraveného terénu. V souvrství stechy je navržena hydroizolaní fólie Fatrafol 810. V místnostech s mokrým provozem, koupelny, WC, bude provedena v podlahových konstrukcích strková izolace v tloušce 2mm a bude vytažena i do výšky obkladu stn.

21 Zvukové izolace v obytném podkroví jsou použity speciální SDK akustické dlící píky a v podlaze je kroejová izolace. Schodišová deska je po celé délce oddlena od zdiva izolací. Monolitické prvlaky, vynášející schodišovou desku, budou betonovány do izolaní kapsy Výrobky klempíské Materiálem je ocel. pozink. Klempíské výrobky budou použity pro okapniky, oplechování, vnjší parapety a píponky. Pesné potebné délky budou pemeny pímo na stavb. Ocel. pozink. bude opatena jednovrstvým antikorozním nátrem Výrobky zámenické Ocelové dvee a revizní dvíka v ocelových zárubních budou opateny epoxidovým nátrem. Zábradlí jsou tvoena ocelovou a nerezovou konstrukcí. Madla v interiéru jsou devná, madla v exteriéru jsou nerezová Výrobky truhláské Dvee jsou devné natené bílou epoxidovou barvou v ocelovém rámu. Interiérová madla zábradlí jsou ze deva dubového. Madla jsou dále opatena transparentním lakem na devo ve dvojí vrstv. Pochozí vrstva devné terasy u restaurace je tvoena devnými palubkami 20/100mm z borového moeného deva s vysokotlakou impregnací Wolmanit Vnjší plochy Chodníky pro pší jsou navrženy asfaltové, jako komunikace na pozemku. Okolní terén bude osázen travním semenem a budou vysazeny stromy a kee. Okapový chodník okolo stavby je navržen z plaveného kamene frakce 16-22mm a je spádován 2% od stavby Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu pípojkami vodovodu,nízkotlakého plynovodu, nízkého elektrického naptí. Nízké naptí je k pozemku vedeno vzduchem, na pozemku je umístn rozvad, od kterého jsou kabely nízkého naptí vedeny pod povrchem terénu. K pozemku není dovedena kanalizaní sít, ale pi vybudování penzionu se poítá i s dobudováním kanalizaní sít pro obec. A následné napojení objektu na tuto sí pomocí kanalizaní pípojky. Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu ze stávajících místních komunikací. Pozemek sousedí na severozápadní a severovýchodní hranici s pozemní komunikací 3. tídy a je ve znan špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze

22 severozápadu, pvodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako rezervní a jako možný pístup pro hasie ešení technické a dopravní infrastruktury vetnešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území Parkování je pro návštvníky penzionuje navrženo o kapacit 20 stání, z toho 2 jsou dv stání pro ZTP. Dle dostupných informací se nejedná o území na poddolovaném i svážném území Vliv stavby na životní prostedí a ešení jeho ochrany Stavba nebude škodit životnímu prostedí. Je navržena nová výsadba zelen. V souasné dob se na parcele nacházejí vzrostlé stromy a vtšina z nich bude zachována. Na stávající parcele je množství náletové zelen. Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich pvodce, tedy provozovatel. Odpady budou zneškodovány na zaízeních k tomu urených (skládkách, spalovnách), pípadn budou pedány jiné odborné firm ke zneškodnní nebo pepracování Zákon o odpadech. 185/2001 Sb.,ve znní pozdjších pedpis. Provozovatel je povinen vést evidenci odpad. Odpady budou shromažovány dle druh ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo mže mít nebezpené vlastnosti bude shromažován oddlen do zvláš k tomu urených nádob z nepropustných materiál, chránných proti dešti ve smyslu vyhlášky MŽP. 381/2001 Sb. ze dne 17. íjna 2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Pi stavb objektu se bude dbát na minimální hlunost, šetení energií a tídní odpadu ešení bezbariérového užívání navazujících veejn pístupných ploch a komunikací V návrhu jsou dodržovány požadavky z vyhlášky. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb. Hlavní vstup do objektu je ešen bez výškového rozdílu. Vstupní jednokídlé dvee o svtlé šíce 1000mm jsou otevírány smrem ven. V prostoru restaurace jsou využity dvoukídlé dvee o šíce 1800mm. V objektu pro bydlení je navržený výtah o vnitní velikosti kabiny 1400/1100mm Przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do projektové dokumentace Przkumy nebyly provedeny, doporuuje se jejich provedení.

23 Údaje o podkladech pro vytýení stavby, geodetický referenní polohový a výškový systém Stavba bude vytyena výškov od bodeské nivelaní sít, polohov od spojnice dvou tchto bod v souadnicovém systému S-JTSK. Výškové kóta 0,000 je rovna 611,488m. n. m. Baltu po vyrovnání lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory V rámci bakaláské práce je ešen jeden ze tí objekt o celkové zastavné ploše 649,78m 2. Celková zastavná plocha je 1422,66 m 2. Pípojky inženýrských sítí jsou zaústny do technické místnosti v suterénu. Kanalizaní pípojka ústí z hlavní vstupní šachty do kanalizaní sít, která bude bhem stavby vybudována Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped negativními úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. Jejich minimalizace Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Pi provádní stavby nebude zasaženo do okolních pozemk a staveb. Okolní objekty budou ped zahájením výstavby zameny a bhem výstavby kontrolovány Zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník, pokud není uveden v ásti F., Zhotovitel stavby zajistí, aby v prbhu výstavby byla zajištna bezpenost práce pi provádní staveb. Jedná se o proškolení pracovník, seznámení s pedpisy bezpenosti práce, pouení o pohybu po staveništi, doprav a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními pedpisy. Pracovníci budou dodržovat zákony a vyhlášky dle zákona 65/1965 Sb. Zákoník práce; zákona 309/2006 Sb. O zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, naízení vlády. 591/2009 Sb. požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích Mechanická odolnost a stabilita Prkaz statickým výpotem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni psobící v prbhu výstavby a užívání nemlo za následky Zícení stavby nebo její ásti Podrobný statický výpoet zhotoví statik. Pi návrhu se nepedpokládá, že dojde ke zícení stavby a stavba bude vystavna dle platných norem a vyhlášek.

24 Pi výstavb se bude pedevším dbát na pesné složení betonu, na správné uložení výztuže a na správné technologické postupy a pestávky. Na provádní bude dohlížet stavební dozor. Vyvstalé problémy a nové skutenosti budou ešeny v prbhu stavby Vtší stupe nepípustného petvoení Pi nálezu statické i konstrukní vady bude ihned provedeno opatení pro zajištní konstrukcí a zajištní bezpenosti osob. V pípad nutnosti budou takto zajištny i okolní pozemky Poškození jiných ástí stavby nebo technických zaízení anebo instalovaného vybavení v dsledku vtšího petvoení nosné konstrukce Pokud dojde k poškození jiných ástí stavby i zaízení, které lze opravit i vymnit neprodlen se tak stane poškození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin Bez prodlení budou provedena potebná opatení Požární bezpenost Požární zpráva bude podrobn zpracována a schválena požárním technikem zachování nosnosti a stability konstrukce po uritou dobu Svislé nosné zdivo systému Porotherm 30 Eko + Profi DRYFIX a Porotherm 30 AKU SYM jsou požární odolnosti REI 180, konstrukce typu DP1. V suterénu jsou betonové tvárnic KB 1-30A. Ty mají odolnost 60 minut a je to konstrukce tídy A. Stropy ze skládaných keramických tvarovek systému Miako mají požární odolnost REI 180, konstrukce typu DP1. Píkové zdivo POROTHERM 11,5 P+D má požární odolnost EI 180, konstrukce typu DP omezení rozvoje a šíení ohn a koue ve stavb Budova je rozdlena do požárních úsek podle vypracované studie. Komunikaní prostory jsou nechránnou únikovou cestou, není poteba zizovat chránné únikové cesty, protože budova je pevážn jednopodlažní a as pro únik vychází podle normy. Vtrání je pímé okny omezení šíení požáru na sousední stavbu Stavba spluje požadované odstupy od okolních budov. Sousední stavby nezasahují do požárn nebezpených prostor.

25 umožnní evakuace osob a zvíat Osoby a zvíata budou evakuovány z objektu do volného prostranství. Schodišt v zázemí pro zamstnance je navrženo ŽB, šíky 900mm umožnní bezpeného zásahu jednotek požární ochrany. Jednotky požární ochrany budou zasahovat z hlavní komunikace III. Tídy a mají vyhrazeny vlastní vjezd Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí V objektu se bude produkovat tuhý komunální odpad, bez zvláštního charakteru a velký podíl bude mít i odpad z restauraní kuchyn. Komplexní innost v oblasti komunálního odpadu bude zajišovat specializovaná firma. Odpadní kontejnery jsou voln pístupné z venku. Splaškové vody budou odvedeny do místní kanalizace, která bude dobudována. Dešová voda bude odvedena také do místní kanalizace, ale pokud nebude vybudovaná jednotná, tak bude poteba ješt dobudovat retenní nádrž. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Charakter stavby nevyžaduje návrh ochranných a bezpenostních pásem. Provozem objektu mohou vznikat škodliviny, se kterými bude nakládáno v souladu s legislativou EMS. Provoz domu nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Zdrojem tepla bude plynový kotel. Odvod a pívod vzduchu bude vyveden nad stechu. Veškeré rozvody VZT budou vedeny nad stechu. Pi výstavb budou zdroje zneištní pedevším stavební stroje a nákladní automobily a dále emise polétavého prachu z provádných prací, což je bžným projevem každé stavební innosti Bezpenost pi užívání Terenní schodišt do suterénu bude opateno zídkou do výšky 300mm a následn zábradlími ve standardní výšce 0,9m Ochrana proti hluku V dob výstavby budou zdrojem hluku pedevším práce provádné stroji pro dopravu a manipulaci s materiálem, zpracování a provádní konstrukcí a jejich úpravy. Pro zemní práce budou nasazeny tžší stavební stroje. Vhodným vedením prací a nasazením mechanizm s co nejnižšími akustickými výkonu bude hluk z této innosti minimalizován. Veškeré stavební práce budou provádny pouze v denní dob. Budou splnny následující požadavky a limity pro denní dobu 6:00-22:00, kdy bude provádna stavba: Naízení vlády. 148/200ž Sb. Chránný vnitní prostor den: 40dB + korekce, noc: 30dB + korekce

26 Chránný venkovní prostor 50dB + korekce (doprava 5dB) Objekt je funkce obytné a nepedpokládají se ani vnjší zdroje hluku. Technická místnost je umístna v 1S. Obvodové konstrukce splují akustické požadavky. V obytném podkroví jsou použity speciální SDK akustické dlící píky a v podlaze je kroejová izolace. Schodišová deska je po celé délce oddlena od zdiva izolací; monolitické prvlaky, vynášející schodišovou desku, budou betonovány do izolaní kapsy Úspora energie a ochrana tepla splnní požadavk na energetickou náronost budov a splnní porovnávacích ukazatel podle jednotné metody výpotu energetické náronosti budov Navržený objekt je navržen pro parametry standardní budovy. Konstrukce s požadavky na posouzení prostupu tepla vyhovují dle normy SN Tepelná ochrana budov Požadavky. Doporuuji poídit Energetický štítek stavby stanovení celkové energetické spoteby stavby. Objekt je navržen jako standardní. 3.8.ešení pístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - údaje o splnní požadavk na bezbariérové ešení stavby. Chodníky a pístupové cesty budou uzpsobeny pístupu osobám s omezenou schopnostípohybu. Na parkovišti jsou vyhrazena 2 parkovací místa ZTP. Samotný projekt je ešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpenostní pásma apod. Povodn objekt se nenachází v záplavovém území. Pozemek leží v mírn svažitém terénu na kopci. Spodní stavba opatena hydroizolací z asfaltových pás. Zemina je propustná štrko-písitá. Hladina podzemní vody se nachází pibližn ve 4m pod úrovní stávajícího terénu. Sesuvy pdy pozemek není ohrožen sesuvem pdy Poddolování dle dostupných informací není dané území doteno dlní inností. Seismicita daná oblast nepedstavuje pro daný charakter stavby zvýšené seizmické ohrožení. Radon dle dostupných informací a normální radonové hodnot budou provedeny bžná opatení odpovídající ochran staveb ped úinky stedního radonového rizika.

27 3.10. Ochrana obyvatelstva - splnní základních požadavk na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Pro tento objekt nejsou stanoveny žádné požadavky civilní ochrany. Bezpenost proti vniknutí nepovolaným osobám vstupní dvee do objektu jsou bezpenostní Inženýrské stavby (objekty) Objekt bude pipojen na následující inženýrské sít: nízké elektrické naptí, nízkotlaký plynovod, jednotnou kanalizaní stoku a vodovod odvodnní území vetn zneškodování odpadních vod Kanalizaní sí bude dobudována bhem výstavby a povede v pilehlé komunikaci. Odpadní vody poté budou svádny do jednotné kanalizace. Dešová voda z objektu bude napojena v hlavní vstupní šacht, odkud bude provedena pípojka na jednotnou kanalizaní sí. Dešová voda z volných veejných prostrnství bude vsakována na pozemku. Parkovací stání budou spádovány ke vtoku a napojeny na kanalizaci po pedištní odluovaem lehkých olej Zásobování vodou Objekt bude pipojen k místnímu vodovodu Zásobování energiemi Objekt bude pipojen k nízkému elektrickému naptí 220V a k nízkotlakému plynovodu ešení dopravy Vjezd na pozemek je z pozemní komunikace III. Tídy. Na pozemku je umístno 20 parkovacím stání z toho jsou 2 pro ZTP a u budovy pro ubytování jsou ješt 3 krátkodobá stání sloužící k vyložení zavazadel Povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav Je navržena výsadba nových devin a živých plot. Chodníky pro pší jsou asfaltové stejn jako vozovka Elektronické komunikace Nejsou navrženy elektronické komunikace.

28 3.12. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb (pokud se ve stavb vyskytují) Úel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zaízení V objektu se nachází hydraulický SCHINDLER 3100 bez strojovny s frekvenn ízeným pohonem pro 6-8 cestujících. Nosná konstrukce je ocelová. Velikost šachty je 1500/1600 mm, a velikost vnitní kabiny je 1000/1250. Výtahová šachta je odvtrána na stechu pomocí vtrací hlavice 150/150 mm. Výtahová šachta je ve všech podlažích obezdna. V technické místnosti je umístn plynový kotel v provedení TURBO pro výrobu teplé užitkové vody pro spotebu. V objektu se dále nenacházejí výrobní ani nevýrobní zaízení Popis technologie výroby Údaje o potu pracovník Údaje o spoteb energií Bilance surovin, materiál a odpad Vodní hospodáství ešení technologické dopravy Ochrana životního a pracovního prostedí V Brn dne Petra Tomášiková

29 ZÁV R Bakaláská práce eší vypracování projektové dokumentace pro pestavbu penzionu na okraji obce Repechy na Drahanské vrchovin. Ze severní a severovýchodní ásti k nmu doléhá bytová zástavba. Z jihu pak už je volná hospodáská pda. Parcela byla v minulosti zastavna, ale v souasné dob jsou objekty na pozemku v dezolátním stavu a nedají se nadále využívat pro svj pedchozí úel. Jejich rekonstrukce a ásten i demolice se staly pedmtem této práce. Penzion je rozdlen do tí samostatn stojících budov. Tato bakaláská práce se zabývá jednou z tchto budov, ve které se nachází recepce, restaurace se zázemím a zázemí pro zamstnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení. Objekt je ásten podsklepený se dvma nadzemními podlažími. Penzion Repechy je navržen v souladu se souasným urbanistickým ešením msta Bousínov, pod kterou katastráln je katastráln zaazen. Na severozápadní a severovýchodní hranici pozemek sousedí s pozemní komunikací, jedná se o pozemní komunikace 3. Tídy, která je ve špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze severovýchodu, pvodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako vhodnjší pro pístup hasi. U jednotlivých provoz je dodržena funkní, typologická a normativní správnost.

30 Seznam použitých zdroj Knižní publikace: NEUFERT Navrhování staveb, Ernst a Peter Neufert, Consult Incest, 2008 Cviení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. roník, konstrukní cviení pro 3. a 4. roník SPŠ stavebních, Novotný, Sobotáles, 2007 Pozemní stavitelství v kresbách, Novotný a Michálek, Sobotáles, 2006 Internetové odkazy: keramické tvárnice, peklady tepelná izolace okapy, klempíské výrobky, fasádní obklady omítky dlažby, obklady sádrokartonové systémy sádrokartonové systémy osobní výtahy hydroizolace, drenáže, folie hydroizolace, drenáže, folie stešní okna dwg bloky a prvky dwg bloky a prvky devná terasa hliníková okna a dvee posklené fasády okna a dvee lité podlahy Vyhlášky a normy: Vyhláška. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpeující bezbariérové užívání staveb Vyhláška. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb Vyhláška. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby Vyhláška. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb SN Obytné budovy SN Výkresy pozemních staveb. Kreslení výkres stavební ásti SN ISO Technické výkresy Pravidla zobrazení SN Denní osvtlení budov - ást 1: Základní požadavky SN Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky SN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobk Požadavky SN Tepelná ochrana budov ást 2: Požadavky SN Tepelná ochrana budov ást 3: Návrhové hodnoty veliin SN Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí SN Schodišt a šikmé rampy Základní požadavky SN Navrhování stech základní ustanovení

31 Seznam použitých zkratek a symbol VUT Vysoké uení technické FAST Fakulta stavební SN eská technická norma EN evropská norma Sb. Sbírky m.n.m. metr nad moem Bpv Balt po vyrovnání JTSK Jednotná trigonometrická sí katastrální NP nadzemní podlaží PP podzemní podlaží S suterén. íslo.p. íslo popisné p.. parcelní íslo.k. íslo katastru tl. tlouška v. výška š. šíka d. prmr NTL nízkotlaký NN nízké naptí SDK sádrokarton HI hydroizolace TI tepelná izolace EPS expandovaný polystyrén XPS extrudovaný polystyrén ŽB železobeton C beton PUR polyuretan KZS kontaktní zateplovací systém

32 Seznam píloh Složka B Složka C Složka D Složka B Konstrukní studie Student: Petra Tomášiková Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Sátora, CSc. doc. Ing. Libor Matjka, CSc., Ph.D., MBA Seznam píloh: B-01 Situace širších vztah 1:2000 B-02 Situace 1:200 B-03 Základy 1:100 B-04 Pdorys 1S 1:100 B-05 Pdorys 1NP - Výkres bouracích prací 1:100 B-06 ez - Výkres bouracích prací 1:100 B-07 Pdorys 1NP kombinace 1:100 B-08 Pdorys 2NP 1:100 B-09 Strop nad 1NP 1:100 B-10 Konstrukce krovu 1:100 B-11 ez AA 1:100 B-12 ez BB 1:100 B-13 ez CC 1:100 B-14 Pohledy - SV, JZ 1:100 B-15 Pohledv - JV, SZ 1:100 B-16 Pohledy atrium 1:100 B-17 Detail A 1:10 Souhrnná prvodní a technická zpráva Složka C Stavební ást projektové dokumentace pro provedení stavby Student: Petra Tomášiková Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Sátora, CSc. doc. Ing. Libor Matjka, CSc., Ph.D., MBA Seznam píloh: C-01 Situace širších vztah 1:2000 C-02 Situace 1:200 C-03 Základy 1:50 C-04 Pdorys 1S 1:50 C-05 Pdorys 1NP - Výkres bouracích prací 1:50 C-06 Pdorys 1NP 1:50 C-07 Pdorys 1NP - Nový stav 1:50 C-08 Pdorys 2NP 1:50 C-09 Strop nad 1NP 1:50 C-10 Konstrukce krovu 1:50 C-11 ez - Výkres bouracích prací 1:50 C-12 ez AA 1:50 C-13 ez BB 1:50 C-14 ez CC 1:50

33 C-15 Pohledy - SV, JZ 1:50 C-16 Pohledv - JV, SZ 1:50 C-17 Pohledy atrium 1:50 C-18 Detail A 1:10 C-19 Detail B 1:5 C-20 Detail C 1:10 C-21 Skladby 1:50 Prvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Složka D Architektonický detail Student: Petra Tomášiková Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Sátora, CSc. doc. Ing. Libor Matjka, CSc., Ph.D., MBA Seznam píloh: D-01 Betonová dlaždice se stopami 1:10 D-02 Plakát betonové dlaždice D-03 Fotky modelu Volné pílohy: Architektonická studie A3 Model architektonického detailu CD s dokumentací

34 PROHLÁŠENÍ O SHOD LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP Prohlášení: Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakaláské práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. V Brn dne podpis autora Petra Tomášiková

35 ZÁVR Bakaláská práce eší vypracování projektové dokumentace pro pestavbu penzionu na okraji obce Repechy na Drahanské vrchovin. Ze severní a severovýchodní ásti k nmu doléhá bytová zástavba. Z jihu pak už je volná hospodáská pda. Parcela byla v minulosti zastavna, ale v souasné dob jsou objekty na pozemku v dezolátním stavu a nedají se nadále využívat pro svj pedchozí úel. Jejich rekonstrukce a ásten i demolice se staly pedmtem této práce. Penzion je rozdlen do tí samostatn stojících budov. Tato bakaláská práce se zabývá jednou z tchto budov, ve které se nachází recepce, restaurace se zázemím a zázemí pro zamstnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení. Objekt je ásten podsklepený se dvma nadzemními podlažími. Penzion Repechy je navržen v souladu se souasným urbanistickým ešením msta Bousínov, pod kterou katastráln je katastráln zaazen. Na severozápadní a severovýchodní hranici pozemek sousedí s pozemní komunikací, jedná se o pozemní komunikace 3. Tídy, která je ve špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze severovýchodu, pvodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako vhodnjší pro pístup hasi. U jednotlivých provoz je dodržena funkní, typologická a normativní správnost.

36 Seznam použitých zdroj Knižní publikace: NEUFERT Navrhování staveb, Ernst a Peter Neufert, Consult Incest, 2008 Cviení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. roník, konstrukní cviení pro 3. a 4. roník SPŠ stavebních, Novotný, Sobotáles, 2007 Pozemní stavitelství v kresbách, Novotný a Michálek, Sobotáles, 2006 Internetové odkazy: keramické tvárnice, peklady tepelná izolace okapy, klempíské výrobky, fasádní obklady omítky dlažby, obklady sádrokartonové systémy sádrokartonové systémy osobní výtahy hydroizolace, drenáže, folie hydroizolace, drenáže, folie stešní okna dwg bloky a prvky dwg bloky a prvky devná terasa hliníková okna a dvee posklené fasády okna a dvee lité podlahy Vyhlášky a normy: Vyhláška. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpeující bezbariérové užívání staveb Vyhláška. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb Vyhláška. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby Vyhláška. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb SN Obytné budovy SN Výkresy pozemních staveb. Kreslení výkres stavební ásti SN ISO Technické výkresy Pravidla zobrazení SN Denní osvtlení budov - ást 1: Základní požadavky SN Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky SN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobk Požadavky SN Tepelná ochrana budov ást 2: Požadavky SN Tepelná ochrana budov ást 3: Návrhové hodnoty veliin SN Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí SN Schodišt a šikmé rampy Základní požadavky SN Navrhování stech základní ustanovení

37 Seznam použitých zkratek a symbol VUT Vysoké uení technické FAST Fakulta stavební SN eská technická norma EN evropská norma Sb. Sbírky m.n.m. metr nad moem Bpv Balt po vyrovnání JTSK Jednotná trigonometrická sí katastrální NP nadzemní podlaží PP podzemní podlaží S suterén. íslo.p. íslo popisné p.. parcelní íslo.k. íslo katastru tl. tlouška v. výška š. šíka d. prmr NTL nízkotlaký NN nízké naptí SDK sádrokarton HI hydroizolace TI tepelná izolace EPS expandovaný polystyrén XPS extrudovaný polystyrén ŽB železobeton C beton PUR polyuretan KZS kontaktní zateplovací systém

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PENZION GUEST HOUSE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7566/006/13 O cen objektu obanské vybavenosti (dle zápisu v katastru nemovitostí rodinných dom p.541 a p.605), vetn píslušenství a stavebních parcel.517 a 518/1 (dle geometrického

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis:

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis: ního ízení KSPH 38 INS 14796/2013 Pedmtem ocenní je nemovitá vc tvoená rodinným domem.p. 342, na pozemcích v katastru nemovitostí parcela íslo st.312 zastavná plocha a nádvoí a parcela íslo 5/2 zahrada,

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATESKÁ ŠKOLA THE KINDERGARTEN DIPLOMOVÁ

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7669/109/13 O cen stavby p.955 (dle zápisu v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4309 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014 Projektování pozemních staveb MŠ Kreslil: Vypracoval: Zodp.projektant: DOS DOS Ing. Pavel Švestka Ing. Pavel Švestka Miroslav Švestka AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM INTERNÁT

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více