MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Monitoring zaměstnanců:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Monitoring zaměstnanců:"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Monitoring zaměstnanců: přehled metod a jejich vhodného nasazení Magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Lenka Matušková Vedoucí práce: Mgr. Pavla Kovářová Brno 2013

2 Bibliografický záznam: Matušková, Lenka. Monitoring zaměstnanců: přehled metod a jejich vhodného nasazení. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav České literatury a knihovnictví, Str. 76. Vedoucí diplomové magisterské práce PhDr. Pavla Kovářová.

3 Anotace: Tématem této magisterské diplomové práce je kontrola a monitoring zaměstnanců na pracovišti, popis metod a návrh jejich vhodného užití. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části je popsat možnosti monitoringu zaměstnanců, upozornit na legislativní vymezení, která se k této oblasti vztahují a zároveň upozornit na legislativní omezení, která se vztahují ke konkrétnímu typu monitoringu zaměstnanců. Praktická část rozděluje podniky podle velikosti a zároveň rozděluje typy pracovních činností zaměstnanců. Podle těchto kritérií jsou pak konkrétní typy monitoringu zaměstnanců rozděleny. Na závěr práce jsou představeny tři ukázkové firmy s popisem vhodných monitorovacích technik. Annotation: The topic of this master thesis is the control and monitoring of employees in the workplace, also a description of methods and a proposal of their appropriate use. The work is divided into theoretical and practical parts. The main goal of theoretical part is to describe the possibilities of monitoring staff, to attention on legislative determination that relate to this area and at the same time draw attention to legislative restrictions that apply to a specific type of monitoring employees. The practical part divides companies by size and also divides staff by the types of work. Based on these criteria there are specific types of monitoring employees divided. The last part presents three sample companies with a description of appropriate monitoring techniques.

4 Klíčová slova: Kontrola zaměstnanců, monitoring zaměstnanců, pracovní právo, zaměstnavatel, zaměstnanec. Keywords: Control of employees, employee monitoring, employment law, employer, employee.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou magisterskou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně dne 29. listopadu 2013 Bc. Lenka Matušková

6 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat PhDr. Pavle Kovářové za cenné rady a připomínky a za trpělivost při vedení této práce.

7 Obsah: Úvod 1 1. Teoretická část Úvod k monitoringu zaměstnanců Vymezení pojmů Legislativní vymezení Představení jednotlivých typů kontrol a monitoringu zaměstnanců Monitoring pomocí vzdálené plochy Keylogger Monitoring tisku Sniffing (odposlech datové a síťové komunikace) Webový monitoring Monitoring pomocí GPS Kamerový systém Monitoring mobilního telefonu Kontrola elektronické pošty Odposlech telefonních hovorů Mystery shopping Open space Monitoring pracovní doby Monitoring přenosných disků 40

8 2. Praktická část Kategorizace pracovních činností Rozdělení firem podle velikosti Ukázkové firmy Firma A Firma B Firma C 49 Závěr 50

9 Úvod Informační a komunikační technologie mají v podnikatelském sektoru nezastupitelnou roli již několik let. Podle Českého statistického úřadu 1 v současné době téměř všechny podniky v České republice používají počítač s připojením k internetu. Díky informačním a komunikačním technologiím dochází neustále k vylepšování možností komunikace a šíření informací a to jak v rámci podniku, tak mezi ostatními společnosti, nebo veřejností. Podnikům se díky tomu otevírají nové možnosti, jak s informačními technologiemi naložit. S rozvojem informačních a komunikačních technologií se ale rozšiřuje i škála rizik, které firmě díky tomuto rozvoji hrozí. Firmy jsou ohrožovány útoky z vnějšího prostředí, odkud na ni mohou útočit hackeři, ale ohrožení firmy může vzejít i z vnitřního prostředí firmy, tedy od zaměstnanců. Podle studie společností Symantec a Ponemon Institute 2 způsobilo selhání lidského faktoru a systémové problémy v roce 2012 většinu úniků dat ve firmě. Ať už se jedná o úmyslné nebo neúmyslné poškození firmy, je pochopitelné, že firmy cítí potřebu monitorovat a kontrolovat svoje zaměstnance na pracovišti. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne ke kontrole a monitoringu zaměstnanců, má poměrně širokou škálu možností, jakým způsobem to lze provádět. Na trhu ale existují i řešení, jejichž použití není v souladu se zákonem, nebo je možné je používat pouze za určitých podmínek, která ale nejsou vždy pevně daná. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části je popsat možnosti monitoringu zaměstnanců, upozornit na legislativní vymezení, která se k této oblasti vztahují a zároveň upozornit na legislativní omezení, která se vztahují ke konkrétnímu typu monitoringu zaměstnanců. Praktická část si klade za cíl rozdělit podniky podle velikosti a zároveň rozdělit typy pracovních činností zaměstnanců. Na základě těchto kritérií a na základě legislativního 1 Informační technologie v podnikatelském sektoru. In: Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 2 Insecurity of Privileged Users: Global Survey of IT Practitioners. Ponemon Institute [online]. 2011, s. 33 [cit ]. Dostupné z: 1

10 vymezení poté bude znázorněno, které monitorovací metody se hodí pro které typy pracovních činností. Tento materiál by poté mohl sloužit jako pomůcka pro firmy a usnadnit jim tak rozhodování, jaký typ monitorovací techniky do své firmy zvolit, aby tím příliš nenarušovali soukromí zaměstnance a nepohybovali se za hranicí zákona. Práce si neklade za cíl vytvořit návod pro jakýkoli typ firmy, protože mezi obchodními společnostmi jsou obrovské rozdíly a každá firma je unikátní. Snahou práce bude tedy vytvořit obecná kritéria, která se budou moct vztahovat k co nejširšímu rozmezí firem. 2

11 1. Teoretická část Teoretická část si klade za cíl představit základní možnosti kontroly a monitoringu zaměstnanců, se kterými je možné se na pracovišti setkat. U každého typu monitoringu bude zároveň popsáno, jaká legislativní omezení se k danému typu vztahují a na co je tedy potřeba dát si pozor Úvod k monitoringu zaměstnanců Podle letošních údajů společnosti truconnexion věnují zaměstnanci mimopracovním aktivitám 30 % svého aktivního času na počítači, což podle druhu profese odpovídá přibližně jedné a půl hodině z osmihodinové pracovní doby. Tato mimopracovní aktivita na počítači se nazývá cyberslacking 3 a v překladu to znamená zahálení na internetu. Tento údaj potvrzuje i průzkum společnosti GFI Software, která zároveň zjistila že cyberslacking se týká 90 % dotazovaných firem. Podle průzkumu se podniky nejvíce obávají snížené produktivity práce, úniku citlivých dat, zavlečení virů do podnikového systému nebo případného porušení autorských práv. Celkově zaměstnanci na internetu zahálí nejvíce v prosinci před Vánoci, kdy narůstá počet internetových nákupů, viz graf č Cyberslacking. In: Investopadia [online] [cit ]. Dostupné z: 3

12 Graf č. 1 Zneužití internetu během aktivní práce na PC dle měsíců v roce Všeobecně bývají za nepracovními aktivitami zaměstnanců především nákupy na internetu, což potvrzuje i Asociace pro elektronickou komerci, která i v roce 2013 předpokládá další růst e-commerce. Dlouhodobě také roste míra soukromé komunikace zaměstnanců a návštěvy sociálních sítí. 5 Podíl jednotlivých mimopracovních aktivit je zobrazen na grafu č. 2. Graf č. 2 Zneužívání počítače zaměstnanci v pracovní době podíl činností 6 4 Tisková zpráva: Leden 2013 na internetu. In: Google docs [online] [cit ]. Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1hoje1wepuginvcgwicuze6aycnr2rhizs1hkinm4cg8/edit?pl i=1 5 Tamtéž 6 AKRMAN, Libor. Studie: Čtvrtina českých firem sleduje co dělají zaměstnanci na počítačích. In: Ihned.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 4

13 Z průzkumu společnosti trucennexion také vyplívá, že zaměstnanci jsou nejnáchylnější k mimopracovním aktivitám v době od 13h do 14h, tedy po návratu z oběda. 7 Není tedy překvapující, že s nepracovními aktivitami zaměstnanců na počítači roste i počet zaměstnavatelů, kteří své zaměstnance kontrolují. Podle dat firmy LMC kontroluje své zaměstnance přibližně čtvrtina českých společností a dalších 16 % tento krok plánuje do budoucna Vymezení pojmů Monitoring zaměstnanců je klíčový pojem této práce, je tedy důležité si vysvětlit, co si pod tímto pojmem lze představit. Monitoring zaměstnanců lze definovat jako činnost, při které zaměstnavatel průběžně sleduje svoje zaměstnance na pracovišti. Je možné se setkat také s definicí monitoringu jako procesu sběru a vyhodnocování událostí jako zdrojem pro měření produktivity práce. 9 Pod monitoring zaměstnanců lze zařadit monitoring vzdálené plochy, kamerový systém nebo monitoring pomocí speciálního softwaru nainstalovaného na pracovní počítač zaměstnance nebo na jeho pracovní mobilní přístroj Legislativní vymezení Kontrola a monitoring zaměstnanců je téma, které se velmi často objevuje v souvislosti s právním vymezením. Objevuje se často v právnických poradnách a je na toto téma napsáno nespočet odborných i neodborných článků. Stále v tomto tématu ale panuje 7 AKRMAN, Libor. Studie: Čtvrtina českých firem sleduje co dělají zaměstnanci na počítačích. In: Ihned.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 8 Tamtéž 9 MIKULECKÝ, Jan. Monitorování zaměstnanců je legální!. Risk Analysis Consultants [online] [cit ]. Dostupné z: 5

14 nejasnost, a to jak na straně zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelů. Hlavní příčinou, proč tomu tak je, je neurčité vymezení na straně zákona, který nechává prostor k individuálnímu posouzení u každého případu zvlášť a to především v Zákoníku práce. Není to ale jen Zákoník práce, kterého se téma kontroly a monitoringu zaměstnanců dotýká. Aspekty kontroly a monitoringu zaměstnanců mohou také zasahovat do práva trestního a do Listiny základních práv a svobod. Nyní zde budou představeny konkrétní legislativní vymezení, na které bude v práci dále odkazováno. - Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. 10 Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů Listina základních práv a svobod Čl. 13 Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením Zákon o ochraně osobních údajů. In: Portál veřejné správy [online]. [cit ]. Dostupné z: kon~20o~20ochran~c4~9b~20osobn~c3~adch~20~c3~badaj~c5~af&nr=&part=&name=&rpp=15# parcnt 11 Listina základních práv a svobod. In: Portál veřejné správy [online]. [cit ]. Dostupné z: 6

15 - Zákoník práce (právní stav k ) 96 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni: a) Řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance (1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. (2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. (3) Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA. Zákoník práce 2013 s výkladem. Praha: Grada Publishing a.s., 2013, str ISBN Tamtéž str Tamtéž str. 83 7

16 - Trestní právo: 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv (1) Kdo úmyslně poruší tajemství a) Uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením, b) Datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníkovi nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo c) Neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 15 Zákoník práce se tématu kontroly a monitoringu nejvíce dotýká, ale jak již bylo výše zmíněno, zároveň obsahuje ustanovení, která nejsou pevně daná. Jedna z nejasností se objevuje v 316 odst. 1, kde se říká že: Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat 16. Pojem přiměřený způsob kontroly sám o sobě v sobě obsahuje prvek proporcionality. Tomuto spojení lze rozumět v praxi tak, že způsob (neboli prostředky, forma, charakter) kontroly by měl být v rozumném poměru k hodnotám, které prostřednictvím kontroly mají být chráněny. Určitým vodítkem by tedy mohla být například finanční hodnota pořízení pracovních nebo výrobních prostředků zaměstnavatele (a to včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení). Pro zaměstnavatele by patrně nebylo příliš výhodné provádět kontrolu zaměstnanců způsobem, který by byl nákladnější, než výše uvedené 15 Trestní řád. In: Portál veřejné správy [online]. [cit ]. Dostupné z: A1d&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content 16 SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA. Zákoník práce 2013 s výkladem. Praha: Grada Publishing a.s., 2013, str. 83. ISBN

17 hodnoty. Základem pro přiměřenou kontrolu je také soulad způsobu kontroly a monitoringu s obecně závaznými právními předpisy. 17 Další nejasný pojem je opět v 316 v odst. 2, kde se píše že: Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci 18. Pojem závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele naznačuje, že konkrétní způsob kontroly není nutné spojovat pouze s peněžní hodnotou technologických pracovních zařízení. Význam tohoto pojmu spočívá spíše v okolnostech, jakým může být například potřeba chránit obchodní nebo výrobní tajemství, nebo třeba originální technickou hodnotu způsobu zpracování určitých surovin (know-how). Pokud by zaměstnavateli hrozila škoda v této oblasti, je pak oprávněn v takovém případě kontrolu přiměřeným způsobem (ale zaměstnancům ji zároveň předem ohlásit) 19. Úřad inspekce 20 práce uvádí jako příklad zvláštní povahy zaměstnavatele například vězeňskou službu, pokladny čerpacích stanic, poklady v bance, policejní služebny apod. Na základě několika rozhodnutí soudů bylo zaujato stanovisko, podle kterého má zaměstnavatel právo na přiměřenou kontrolu toho, jakým způsobem zaměstnavatel využívá svou pracovní dobu. Jedním z těchto rozhodnutí je rozsudek Nejvyššího soudu ČR (sp. zn. 21 Cdo 1771/ (ze dne ). Rozsudek se týká zaměstnance, jemuž byla podána zaměstnavatelem výpověď z důvodu neefektivní práce na počítači. Podle zaměstnavatele strávil zaměstnanec v období od do v pracovní 17 VIDRNA, JUDr. Jan a JUDr. Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: Právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 27. ISBN SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA. Zákoník práce 2013 s výkladem. Praha: Grada Publishing a.s., 2013, str. 83. ISBN VIDRNA, JUDr. Jan a JUDr. Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: Právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 27. ISBN Tamtéž, str Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1771/2011. In: Nejvyšší soud [online]. [cit ]. Dostupné z: 9C?openDocument&Highlight=0 9

18 době celkem 102,97 hodin mimopracovními aktivitami na počítači. Zaměstnanec (dále žalobce) následně podal na zaměstnavatele (dále žalovaného) žalobu a domáhal se u soudu, aby bylo určeno, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Obhajoval se tím, že připustil, že mohl v průběhu pracovní doby použít počítač k jiným než čistě pracovním aktivitám, nebylo to však podle něj na úkor jeho pracovních povinností a nejednalo se podle něj o porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. Žalobce dále namítal, že žalovaný tajně sledoval jeho aktivitu na internetu a je to v rozporu s 316 odst. 3 Zákoníku práce. Soud žalobu zamítl a nařídil žalobci zaplatit škodu způsobenou jeho nepracovní aktivitou. Soud vycházel zejména z 38 odst. 1 písm. b), 316 odst. 1 Zákoníku práce a pracovní řád, na základě kterého žalobce porušil zákaz užívat pro svou osobní potřebu pracovní a výrobní prostředky žalovaného a nevyužíval plně pracovní dobu. Na druhou stranu soud vyjádřil stanovisko, že kontrola dodržování uvedeného zákazu neznamená, že by jej zaměstnavatel mohl vykonávat zcela libovolně (co se týká rozsahu, délky i důslednosti), neboť zaměstnavatel má právo tuto kontrolu provádět přiměřeným způsobem. Jedná se tedy o právní normu s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, což znamená, že není pevně dána přímo právním předpisem a tím tak přenechává soudu, aby uvážil každý jednotlivý případ a vymezil hypotézu právní normy. Soud přitom patrně přihlédne zejména k tomu, zda se jednalo o následnou či průběžnou kontrolu, k jejímu rozsahu a délce a do jaké míry omezovala zaměstnance v jeho činnosti, zda vůbec a do jaké míry zasahovala do práva na soukromí zaměstnance. Předmětem kontroly může být podle soudu zjištění, jestli zaměstnanec porušil zákonem stanovený absolutní zákaz, ale s přihlédnutím k tomu zda zaměstnavatel nedal souhlas používat výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení pro svou osobní potřebu a v jakém rozsahu (stejně jako tomu bylo v případě žalovaného). Půjde tedy jen o kontrolu nedodržení povinností, které nebyly vyloučeny zaměstnavatelem a nebo zmírněny zaměstnavatelem. Pouze takovým způsobem provedenou kontrolu lze považovat za přiměřenou a tedy i v souladu se zákonem (tedy s 316 odst. 1). Stanovisko soudu ale také upozorňuje na to, že má-li zaměstnanec zakázáno užívat majetek zaměstnavatele pro svou osobní potřebu a zaměstnavatel má právo dodržování tohoto zákazu kontrolovat, musí mít zaměstnavatel také možnost tuto kontrolu nějakým způsobem provádět a získat tak případně důkaz o nedodržování uvedeného zákazu. 10

19 Na základě uvedených východisek soud v případu přihlédl především k tomu, že smyslem kontroly prováděné žalovaným nebylo zjišťování soukromých informací (obsahu ových zpráv, obsahu SMS nebo MMS), ale zjišťování, zda žalobce respektuje zákaz používat pro svou osobní potřebu výpočetní techniku včetně telekomunikačního zařízení, vyplívající ze zákona, a to navíc s přihlédnutím k zákazu nepoužívat internetové stránky s citlivým či pochybným obsahem, stránky typu on-line zpravodajství, online televize, nebo online rádio, které mohou příliš zatěžovat počítačovou síť a nesouvisí s výkonem práce zaměstnance. Z toho tedy vyplívá, že cílem kontroly byla ochrana majetku zaměstnavatele. Co se týká soukromí zaměstnance, tak soud připustil, že i údaj o tom, které internetové stránky žalobce sleduje, vypovídá něco o jeho soukromí, nicméně podstatou kontroly nebylo toto zjištění, ale zjištění, zda žalobce sledoval takové internetové stránky, které nesouvisely s výkonem jeho práce. Závěr soudu tedy zněl, že detailní výpis aktivit na počítači žalovaného není nepřípustným důkazem a jde tedy o důkaz pořízený v souladu se zákonem. Trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle 182 Trestního zákoníku je ve výčtu uveden z toho důvodu, že může být do jisté míry aplikovatelný na pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a to v tom případě, kdy zaměstnavatel úmyslně odposlouchává telefonní hovory zaměstnance anebo nepřípustným způsobem kontroluje obsah ové korespondence zaměstnance. U případu ové korespondence je však třeba upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 11 Tdo 349/ Podle tohoto rozhodnutí 182 odst. 1 písm. b) Trestního zákoníku sice poskytuje ochranu také ové korespondenci, ale pouze v procesu jejího doručování. To znamená, že právní ochrana se na tuto zprávu nevztahuje počínaje již okamžikem jejího doručení do ové schránky adresáta. Což lze v praxi vyložit tak, že z hlediska trestního práva není pokoutní kontrola obsahu doručené ové zprávy zaměstnance ze strany zaměstnavatele postižitelná Rozsudek sp. zn. 11 Tdo 349/2009. In: Nejvyšší soud [online]. [cit ]. Dostupné z: A9?openDocument&Highlight=0 23 VIDRNA, JUDr. Jan a JUDr. Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: Právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 41. ISBN

20 Orgány činné v trestním řízení Ačkoliv je tato práce zaměřena především na preventivní opatření proti sporům na pracovišti v oblasti monitoringu zaměstnanců, jde zde také na místě zmínit, na jaké orgány se lze obracet v případě nastalých sporů a jaké mají tyto orgány pravomoc. Všeobecně lze tyto orgány rozdělit na Policii České republiky, soustavy státního zastupitelství a soustavy soudů. Všechny tyto složky mají v trestním řádu vymezenou svoji působnost v různých stádiích trestního řízení. Policie České republiky má hlavní těžiště práce v přípravném řízení. Jejím úkolem je tedy přijímat a shromažďovat informace o tom, zda došlo k trestnému činu a kdo může být potencionálním pachatelem. Policisté mají také v kompetenci obstarávat, shromažďovat důkazy zákonem stanoveným způsobem. Tyto důkazy jsou poté pokladem pro následné rozhodování u soudu. 24 Státní zástupci působící v soustavě státního zastupitelství vykonávají nad touto činností Policie České republiky dozor. Mohou v přípravném řízení dávat polici závazné pokyny, mohou se zúčastnit prováděných úkonů a mohou po skončení přípravného řízení rozhodovat o tom, zda bude podána žaloba k soudu, nebo zda vyřídí věc sami. Dále také mohou zastavit trestní stíhání, anebo postoupit věc jinému orgánu jako přestupek. 25 Trestní soud začíná se svojí činností po podání žaloby. Poté následuje přezkoumání spisu a v případě, že soud nedospěje k názoru, že je záležitost třeba vrátit zpět státnímu zástupci, začne ji řešit jako přestupek a nařídí hlavní líčení. Při jednoduchých záležitostech může soud vydat trestní příkaz bez hlavního líčení. Jak je tedy patrné z výše uvedeného, prostředky trestního práva nejsou příliš široké, ale částečně použitelné jistě jsou. V případě, že by tedy zaměstnanec usoudil, že se mu jeho zaměstnavatel zasahuje do osobnostních práv a do ochrany soukromí nezákonným způsobem, může proti němu podat trestní oznámení. 24 VIDRNA, JUDr. Jan a JUDr. Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: Právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s ISBN Tamtéž 12

21 Určité kompetence ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele má z tohoto hlediska také Státní úřad inspekce práce. Tento úřad spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věci a má na starosti kontrolu dodržování širokého rozsahu povinností, které vyplývají z pracovněprávních vztahů. Státní úřad inspekce práce mimo jin také poskytuje bezplatně poradenství ohledně základních informací týkajících se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Významné a široké kompetence se vztahují ke správním deliktům a k přestupkům právnických osob. Níže jsou popsány jen vybrané ty, které mohou mít vztah k tématu monitoringu zaměstnanců. Tzn., že se jedná o přestupky (fyzických osob) na úseku rovného zacházení a o správní delikty (právnických osob) na tom stejném úseku. Právnická osoba se dopustí přestupku na úseku rovného zacházení se zaměstnanci tím, že: - nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání, - diskriminuje zaměstnance, - postihne, nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů, - neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu. 26 Tyto informace jsou zde uvedeny z toho důvodu, že diskriminace zaměstnance na pracovišti může mít v praxi spojitost se zvýšenou snahou zaměstnavatele o zvýšený monitoring zaměstnance. Úřad inspekce práce má svůj vlastní manuál, ve které se pokusil problematiku monitoringu zaměstnanců shrnout a mimo jiné zde například uvádí, za jaké situace 26 VIDRNA, JUDr. Jan a JUDr. Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: Právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s ISBN

22 může ho zaměstnanec kontaktovat, kdy kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a kdy kontaktovat soud. Celý manuál je uveden v příloze č

23 1.4. Představení jednotlivých typů kontrol a monitoringu zaměstnanců Monitoring pomocí vzdálené plochy Jak už vyplývá z názvu, jedná se o sledování na principu vzdálené plochy. K tomuto sledování stačí jednoduchá instalace speciálního programu, díky němuž se monitorovaná plocha zobrazuje na jiném počítači, který musí být připojen ve stejné síti. Uživatel, který je napojený na plochu monitorovaného počítače může tento počítač také ovládat. V případě kontroly na pracovišti se ale obvykle jedná pouze o pasivní sledování. Tento způsob monitorování není nijak omezen vzdáleností obou počítačů, proto může zaměstnavatel sledovat svého zaměstnance třeba i ze své služební cesty. Tento typ sledování zaměstnanců je poměrně časově náročný pro zaměstnavatele, který se takto rozhodne sledovat své zaměstnance. Z tohoto hlediska je monitoring pomocí vzdálené plochy vhodnější spíše pro malé firmy. Z legislativního hlediska tento typ sledování naráží na možnost narušení listovního tajemství (čl. 13 Listiny základních práv a svobod). Může se totiž stát, že zaměstnavatel při sledování plochy zaměstnance narazí na otevřenou ovou schránku se soukromou poštou, nebo na otevřené internetové bankovnictví. Všeobecně tedy tento způsob monitoringu není příliš vhodný. V případě, že zaměstnavatel potřebuje sledovat práci zaměstnance na počítači, je pro něj vhodnější využít webového monitoringu (viz kapitola 1.3.5), který má ale také svoje legislativní omezení. Vzdálenou plochu lze ale využít užitečnějším způsobem. Pomocí vzdálené plochy se mohou zaměstnanci připojit například z domu na firemní počítač a využívat ho ke své práci Keylogger Keylogger 27 je softwarová aplikace nebo hardwarové zařízení, určené ke sledování veškeré aktivity uživatele na počítači. Hardwarové zařízení funguje jako komponenta, 27 Key klíč, logger - zapisovač 15

24 která se připojí mezi počítač a klávesnici, nebo může být integrována přímo do počítače nebo do klávesnice. Výhodou tohoto typu keyloggeru je jeho nezávislost na operačním systému, nevýhodou je však potřeba fyzické instalace, u některých snadná odhalitelnost a možnost obejít jej například pomocí grafické klávesnice. Softwarový keylogger je program, který je nainstalovaný takovým způsobem, aby nebyl při běžném používání počítače odhalitelný. Umožňuje tak sledování více faktorů, sledování se tedy netýká jen stisknutých kláves, ale zaznamenávají také aktuální stav obrazovky, navštěvované webové stránky nebo pohyby a kliknutí myší. Novinkou mezi hardware keyloggery je USB keylogger, který stačí jednoduše připojit na kabel od klávesnice a poté začne okamžitě zaznamenávat každý stisk klávesy. USB keylogger na první pohled vypadá jako nějaká redukce, takže působí velmi nenápadně (viz obrázek č. 1). Jeho hlavní výhodou je, že ho neodhalí žádný antivir. Data v něm uložená jsou chráněna šifrováním a přístupovým kódem pro případ odhalení uživatele. 28 Obrázek č. 1 USB keylogger 29 Mezi starší typy hardwarového keyloggeru patří PS2 keylogger, který se připojuje pomocí PS2 portu (viz obrázek č. 2). V dnešní době už se tento typ moc nepoužívá, protože většina klávesnic používá USB port, lze ho ale využít v případě, že je třeba napojit keylogger na starší počítač USB keylogger. In: Špionážní technika [online] [cit ]. Dostupné z: 29 Tamtéž 30 PS2 keylogger. In: Špionážní technika [online] [cit ]. Dostupné z: 16

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele. JUDr. Tomáš Sokol 2012

Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele. JUDr. Tomáš Sokol 2012 Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele JUDr. Tomáš Sokol 2012 Mýty a pověry zaměstnavatel má právo sledovat u svých zaměstnanců dodržování pracovní doby a jejího

Více

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců 15.9.2 Strana 1 15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Zákoník práce výslovně počítá s možností zaměstnavatele použít

Více

Firemní data mimo firmu: z pohledu zákoníku práce. JUDr. Josef Donát, LLM, ROWAN LEGAL ISSS 2014, Hradec Králové

Firemní data mimo firmu: z pohledu zákoníku práce. JUDr. Josef Donát, LLM, ROWAN LEGAL ISSS 2014, Hradec Králové Firemní data mimo firmu: z pohledu zákoníku práce, ROWAN LEGAL ISSS 2014, Hradec Králové Právní požadavky na bezpečnost mobilních/vlastních zařízení Bezpečnostní rizika: Únik citlivých informací Neoprávněný

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

STANOVISKO č. 5/2013 říjen 2013

STANOVISKO č. 5/2013 říjen 2013 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 5/2013 říjen 2013 Pořizování hlasových záznamů v rámci elektronické komunikace při poskytování

Více

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ OSNOVA PREZENTACE Úvod Obecné podmínky pro zpracování informací Bezpečnost

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

S M Ě R N I C E. Pokyny k provozování kamerového systému (technicko organizační opatření)

S M Ě R N I C E. Pokyny k provozování kamerového systému (technicko organizační opatření) SV pro dům Voskovcova 726/4 v Olomouci Voskovcova 726/4 Olomouc 77900 IČO: 28605128 S M Ě R N I C E K A M E R O V É H O S Y S T É M U Pokyny k provozování kamerového systému (technicko organizační opatření)

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů Prezentace na konferenci CIIA Ivo Janda 24. 3. 2010 Obsah Úvod Základní pojmy Forenzní audit a ochrana osobních údajů některé aspekty Předání osobních údajů do jiných států March 24, 2010 2 Poznámky na

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Konference Klubu personalistů Brno dne 21. 9. 2017 JUDr. František Púry, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Východiska Dokazování

Více

Označení: Počet listů: 5 Verze: 1.0 SMĚRNICE ISMS. Název: Pravidla pro uživatele IT systémů. Vytvořil: Schválil: Účinnost od:

Označení: Počet listů: 5 Verze: 1.0 SMĚRNICE ISMS. Název: Pravidla pro uživatele IT systémů. Vytvořil: Schválil: Účinnost od: SMĚRNICE ISMS Označení: Počet listů: 5 Verze: 1.0 Název: Pravidla pro uživatele IT systémů Vytvořil: Schválil: Účinnost od: Obsah: 1. Účel 2. Rozsah platnosti 3. Použité zkratky a pojmy 3.1. Zkratky 4.

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

Jindřich Hlavatý. Analýza PC. Technická zpráva. Městská část Praha 5List č. 1 z 5 Štefánikova 236/13, 246/15

Jindřich Hlavatý. Analýza PC. Technická zpráva. Městská část Praha 5List č. 1 z 5 Štefánikova 236/13, 246/15 Jindřich Hlavatý Sojovická 321/33, 289 22 Lysá nad Labem tel. 312 310 061, fax. 312 310 062 IČO: 71729411 DIČ: CZ7012030487 E-mail: hlavaty@infosecur.cz Web: www.infosecur.cz Analýza PC Technická zpráva

Více

Ochrana osobních práv zaměstnanců a majetkových zájmů zaměstnavatele

Ochrana osobních práv zaměstnanců a majetkových zájmů zaměstnavatele Ochrana osobních práv zaměstnanců a majetkových zájmů zaměstnavatele Bc. Jiří Krupník, Ústav práva a humanitních věd, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, jiri.krupnik@mendelu.cz Abstrakt

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Konference IP CCTV kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech dne 14. listopadu 2012 Kulatý

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Městské Kamerové Systémy vs plnění povinností odpovědných subjektů. REGIONSERVIS IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16.

Městské Kamerové Systémy vs plnění povinností odpovědných subjektů. REGIONSERVIS IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. Městské Kamerové Systémy vs plnění povinností odpovědných subjektů REGIONSERVIS IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16.dubna 2015 Osnova prezentace 1. Stručně k zákonu č. 101/2000 Sb.

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

PROFESIONÁLNÍ ODPOSLECH MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL

PROFESIONÁLNÍ ODPOSLECH MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL Podrobné informace: Odposlech mobilního telefonu SpyTel 1 PROFESIONÁLNÍ ODPOSLECH MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL ODPOSLECH TELEFONU SPYTEL PROČ ZVOLIT NAŠE ŘEŠENÍ? Jsme si vědomi, že na trhu existuje celá řada

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.napalubu.eu/ (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Napalubu s.r.o., se sídlem Famfulíkova 1138/4, Kobylisy,

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Ochrana proti odposlechu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Ochrana proti odposlechu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Ochrana proti odposlechu Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 24.09.2013 ÚOOÚ A PRAXE OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBLAST, KTERÁ SE NEUSTÁLE

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek a.s. Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 440/40, 19000 PRAHA 9, tel. 266010111 Směrnice č. 45/2016 Zásady pro používání výpočetní techniky Platnost od: 15. 6. 2016 Vydal: ing. Jiří Dufek - ředitel Určeno pro:

Více

www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací.

www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací. www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací. Radim Rindler Obchodní ředitel CircleTech s.r.o. 2013 CircleTech s.r.o. Společnost CircleTech,

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Internet - způsoby připojení

Internet - způsoby připojení Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

*UOOUX003OQD5* ROZHODNUTÍ. Zn. REG-0281/09-23

*UOOUX003OQD5* ROZHODNUTÍ. Zn. REG-0281/09-23 *UOOUX003OQD5* Zn. REG-0281/09-23 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 17 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI Druh interního aktu: Dodatek č. 2 ke Směrnici ředitele krajské pobočky č. 6/2012 Název aktu: K zabezpečení ochrany osobních údajů Č.j. MPSV-UP/2473/14/PM

Více

ukázka výstupů ze systému

ukázka výstupů ze systému ukázka výstupů ze systému Commander Control Car Začněte s Commander Systems, s.r.o. Česká republika Slovenská republika România Российская Федерация. Řešení pro On-line monitoring vozidel. Obsah: Úvod....

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1

Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1 [ZDEJTE ÁZEV SPOLEČOSTI.] Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1 7B36TUR Jan Vitha 06.11.2016 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis aplikace... 1 1.2. Cílová skupina... 1 2. Přehled testovaných

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

VPCO - video pult centrální ochrany

VPCO - video pult centrální ochrany VPCO - video pult centrální ochrany VPCO Video Pult Centrální Ochrany 1. Úvod 2. 4-monitorový systém 3. Vlastnosti VPCO 4. Práce operátora s VPCO 5. Televizní stěna VPCO 1. Úvod VPCO je operační pracoviště

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky skupiny BorsodChem Červen 2009 1. CÍL POLITIKY Podrobný popis fungování horké linky, jasné vymezení odpovědností a kompetencí, popis vyšetřování

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

WatchDog. Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz

WatchDog. Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz WatchDog Ušetřete peníze a přitom zvyšte produktivitu zaměstnanců Mějte přehled o produktivitě práce ve Vaší firmě Pracujete s citlivými údaji? Sledujte

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 ÚVOD Systém je určen k nepřetržité evidenci a vyhodnocení četnosti průchodů osob turniketem. Průchody jsou snímány infra závorou nebo podobným zařízením.

Více

Nová pravidla ochrany osobních údajů

Nová pravidla ochrany osobních údajů HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KOMORA ČESKÉ ČESKÉ REPUBLIKY Nová pravidla ochrany osobních údajů JUDr. Markéta Schormová Úřad Hospodářské komory České republiky 25.5.2017 PROČ NOVÁ EU LEGISLATIVA? Směrnice z roku

Více

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm 1 Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon ), + prováděcí vyhláška knihovního zákona č.88/2002 Sb. zákon č.101/2000

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov Více než monitoring a zabezpečení GPS monitoring a zabezpečení vozidel GPS monitoring pohybu osob Zabezpečení a dálkové ovládání budov Vytváříme produkty pro reálný svět. Díky našim dlouholetým zkušenostem

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 17. 6. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Dne 4. května 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více