MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Monitoring zaměstnanců:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Monitoring zaměstnanců:"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Monitoring zaměstnanců: přehled metod a jejich vhodného nasazení Magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Lenka Matušková Vedoucí práce: Mgr. Pavla Kovářová Brno 2013

2 Bibliografický záznam: Matušková, Lenka. Monitoring zaměstnanců: přehled metod a jejich vhodného nasazení. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav České literatury a knihovnictví, Str. 76. Vedoucí diplomové magisterské práce PhDr. Pavla Kovářová.

3 Anotace: Tématem této magisterské diplomové práce je kontrola a monitoring zaměstnanců na pracovišti, popis metod a návrh jejich vhodného užití. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části je popsat možnosti monitoringu zaměstnanců, upozornit na legislativní vymezení, která se k této oblasti vztahují a zároveň upozornit na legislativní omezení, která se vztahují ke konkrétnímu typu monitoringu zaměstnanců. Praktická část rozděluje podniky podle velikosti a zároveň rozděluje typy pracovních činností zaměstnanců. Podle těchto kritérií jsou pak konkrétní typy monitoringu zaměstnanců rozděleny. Na závěr práce jsou představeny tři ukázkové firmy s popisem vhodných monitorovacích technik. Annotation: The topic of this master thesis is the control and monitoring of employees in the workplace, also a description of methods and a proposal of their appropriate use. The work is divided into theoretical and practical parts. The main goal of theoretical part is to describe the possibilities of monitoring staff, to attention on legislative determination that relate to this area and at the same time draw attention to legislative restrictions that apply to a specific type of monitoring employees. The practical part divides companies by size and also divides staff by the types of work. Based on these criteria there are specific types of monitoring employees divided. The last part presents three sample companies with a description of appropriate monitoring techniques.

4 Klíčová slova: Kontrola zaměstnanců, monitoring zaměstnanců, pracovní právo, zaměstnavatel, zaměstnanec. Keywords: Control of employees, employee monitoring, employment law, employer, employee.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou magisterskou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně dne 29. listopadu 2013 Bc. Lenka Matušková

6 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat PhDr. Pavle Kovářové za cenné rady a připomínky a za trpělivost při vedení této práce.

7 Obsah: Úvod 1 1. Teoretická část Úvod k monitoringu zaměstnanců Vymezení pojmů Legislativní vymezení Představení jednotlivých typů kontrol a monitoringu zaměstnanců Monitoring pomocí vzdálené plochy Keylogger Monitoring tisku Sniffing (odposlech datové a síťové komunikace) Webový monitoring Monitoring pomocí GPS Kamerový systém Monitoring mobilního telefonu Kontrola elektronické pošty Odposlech telefonních hovorů Mystery shopping Open space Monitoring pracovní doby Monitoring přenosných disků 40

8 2. Praktická část Kategorizace pracovních činností Rozdělení firem podle velikosti Ukázkové firmy Firma A Firma B Firma C 49 Závěr 50

9 Úvod Informační a komunikační technologie mají v podnikatelském sektoru nezastupitelnou roli již několik let. Podle Českého statistického úřadu 1 v současné době téměř všechny podniky v České republice používají počítač s připojením k internetu. Díky informačním a komunikačním technologiím dochází neustále k vylepšování možností komunikace a šíření informací a to jak v rámci podniku, tak mezi ostatními společnosti, nebo veřejností. Podnikům se díky tomu otevírají nové možnosti, jak s informačními technologiemi naložit. S rozvojem informačních a komunikačních technologií se ale rozšiřuje i škála rizik, které firmě díky tomuto rozvoji hrozí. Firmy jsou ohrožovány útoky z vnějšího prostředí, odkud na ni mohou útočit hackeři, ale ohrožení firmy může vzejít i z vnitřního prostředí firmy, tedy od zaměstnanců. Podle studie společností Symantec a Ponemon Institute 2 způsobilo selhání lidského faktoru a systémové problémy v roce 2012 většinu úniků dat ve firmě. Ať už se jedná o úmyslné nebo neúmyslné poškození firmy, je pochopitelné, že firmy cítí potřebu monitorovat a kontrolovat svoje zaměstnance na pracovišti. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne ke kontrole a monitoringu zaměstnanců, má poměrně širokou škálu možností, jakým způsobem to lze provádět. Na trhu ale existují i řešení, jejichž použití není v souladu se zákonem, nebo je možné je používat pouze za určitých podmínek, která ale nejsou vždy pevně daná. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části je popsat možnosti monitoringu zaměstnanců, upozornit na legislativní vymezení, která se k této oblasti vztahují a zároveň upozornit na legislativní omezení, která se vztahují ke konkrétnímu typu monitoringu zaměstnanců. Praktická část si klade za cíl rozdělit podniky podle velikosti a zároveň rozdělit typy pracovních činností zaměstnanců. Na základě těchto kritérií a na základě legislativního 1 Informační technologie v podnikatelském sektoru. In: Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 2 Insecurity of Privileged Users: Global Survey of IT Practitioners. Ponemon Institute [online]. 2011, s. 33 [cit ]. Dostupné z: 1

10 vymezení poté bude znázorněno, které monitorovací metody se hodí pro které typy pracovních činností. Tento materiál by poté mohl sloužit jako pomůcka pro firmy a usnadnit jim tak rozhodování, jaký typ monitorovací techniky do své firmy zvolit, aby tím příliš nenarušovali soukromí zaměstnance a nepohybovali se za hranicí zákona. Práce si neklade za cíl vytvořit návod pro jakýkoli typ firmy, protože mezi obchodními společnostmi jsou obrovské rozdíly a každá firma je unikátní. Snahou práce bude tedy vytvořit obecná kritéria, která se budou moct vztahovat k co nejširšímu rozmezí firem. 2

11 1. Teoretická část Teoretická část si klade za cíl představit základní možnosti kontroly a monitoringu zaměstnanců, se kterými je možné se na pracovišti setkat. U každého typu monitoringu bude zároveň popsáno, jaká legislativní omezení se k danému typu vztahují a na co je tedy potřeba dát si pozor Úvod k monitoringu zaměstnanců Podle letošních údajů společnosti truconnexion věnují zaměstnanci mimopracovním aktivitám 30 % svého aktivního času na počítači, což podle druhu profese odpovídá přibližně jedné a půl hodině z osmihodinové pracovní doby. Tato mimopracovní aktivita na počítači se nazývá cyberslacking 3 a v překladu to znamená zahálení na internetu. Tento údaj potvrzuje i průzkum společnosti GFI Software, která zároveň zjistila že cyberslacking se týká 90 % dotazovaných firem. Podle průzkumu se podniky nejvíce obávají snížené produktivity práce, úniku citlivých dat, zavlečení virů do podnikového systému nebo případného porušení autorských práv. Celkově zaměstnanci na internetu zahálí nejvíce v prosinci před Vánoci, kdy narůstá počet internetových nákupů, viz graf č Cyberslacking. In: Investopadia [online] [cit ]. Dostupné z: 3

12 Graf č. 1 Zneužití internetu během aktivní práce na PC dle měsíců v roce Všeobecně bývají za nepracovními aktivitami zaměstnanců především nákupy na internetu, což potvrzuje i Asociace pro elektronickou komerci, která i v roce 2013 předpokládá další růst e-commerce. Dlouhodobě také roste míra soukromé komunikace zaměstnanců a návštěvy sociálních sítí. 5 Podíl jednotlivých mimopracovních aktivit je zobrazen na grafu č. 2. Graf č. 2 Zneužívání počítače zaměstnanci v pracovní době podíl činností 6 4 Tisková zpráva: Leden 2013 na internetu. In: Google docs [online] [cit ]. Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1hoje1wepuginvcgwicuze6aycnr2rhizs1hkinm4cg8/edit?pl i=1 5 Tamtéž 6 AKRMAN, Libor. Studie: Čtvrtina českých firem sleduje co dělají zaměstnanci na počítačích. In: Ihned.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 4

13 Z průzkumu společnosti trucennexion také vyplívá, že zaměstnanci jsou nejnáchylnější k mimopracovním aktivitám v době od 13h do 14h, tedy po návratu z oběda. 7 Není tedy překvapující, že s nepracovními aktivitami zaměstnanců na počítači roste i počet zaměstnavatelů, kteří své zaměstnance kontrolují. Podle dat firmy LMC kontroluje své zaměstnance přibližně čtvrtina českých společností a dalších 16 % tento krok plánuje do budoucna Vymezení pojmů Monitoring zaměstnanců je klíčový pojem této práce, je tedy důležité si vysvětlit, co si pod tímto pojmem lze představit. Monitoring zaměstnanců lze definovat jako činnost, při které zaměstnavatel průběžně sleduje svoje zaměstnance na pracovišti. Je možné se setkat také s definicí monitoringu jako procesu sběru a vyhodnocování událostí jako zdrojem pro měření produktivity práce. 9 Pod monitoring zaměstnanců lze zařadit monitoring vzdálené plochy, kamerový systém nebo monitoring pomocí speciálního softwaru nainstalovaného na pracovní počítač zaměstnance nebo na jeho pracovní mobilní přístroj Legislativní vymezení Kontrola a monitoring zaměstnanců je téma, které se velmi často objevuje v souvislosti s právním vymezením. Objevuje se často v právnických poradnách a je na toto téma napsáno nespočet odborných i neodborných článků. Stále v tomto tématu ale panuje 7 AKRMAN, Libor. Studie: Čtvrtina českých firem sleduje co dělají zaměstnanci na počítačích. In: Ihned.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 8 Tamtéž 9 MIKULECKÝ, Jan. Monitorování zaměstnanců je legální!. Risk Analysis Consultants [online] [cit ]. Dostupné z: 5

14 nejasnost, a to jak na straně zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelů. Hlavní příčinou, proč tomu tak je, je neurčité vymezení na straně zákona, který nechává prostor k individuálnímu posouzení u každého případu zvlášť a to především v Zákoníku práce. Není to ale jen Zákoník práce, kterého se téma kontroly a monitoringu zaměstnanců dotýká. Aspekty kontroly a monitoringu zaměstnanců mohou také zasahovat do práva trestního a do Listiny základních práv a svobod. Nyní zde budou představeny konkrétní legislativní vymezení, na které bude v práci dále odkazováno. - Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. 10 Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů Listina základních práv a svobod Čl. 13 Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením Zákon o ochraně osobních údajů. In: Portál veřejné správy [online]. [cit ]. Dostupné z: kon~20o~20ochran~c4~9b~20osobn~c3~adch~20~c3~badaj~c5~af&nr=&part=&name=&rpp=15# parcnt 11 Listina základních práv a svobod. In: Portál veřejné správy [online]. [cit ]. Dostupné z: 6

15 - Zákoník práce (právní stav k ) 96 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni: a) Řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance (1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. (2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. (3) Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA. Zákoník práce 2013 s výkladem. Praha: Grada Publishing a.s., 2013, str ISBN Tamtéž str Tamtéž str. 83 7

16 - Trestní právo: 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv (1) Kdo úmyslně poruší tajemství a) Uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením, b) Datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníkovi nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo c) Neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 15 Zákoník práce se tématu kontroly a monitoringu nejvíce dotýká, ale jak již bylo výše zmíněno, zároveň obsahuje ustanovení, která nejsou pevně daná. Jedna z nejasností se objevuje v 316 odst. 1, kde se říká že: Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat 16. Pojem přiměřený způsob kontroly sám o sobě v sobě obsahuje prvek proporcionality. Tomuto spojení lze rozumět v praxi tak, že způsob (neboli prostředky, forma, charakter) kontroly by měl být v rozumném poměru k hodnotám, které prostřednictvím kontroly mají být chráněny. Určitým vodítkem by tedy mohla být například finanční hodnota pořízení pracovních nebo výrobních prostředků zaměstnavatele (a to včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení). Pro zaměstnavatele by patrně nebylo příliš výhodné provádět kontrolu zaměstnanců způsobem, který by byl nákladnější, než výše uvedené 15 Trestní řád. In: Portál veřejné správy [online]. [cit ]. Dostupné z: A1d&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content 16 SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA. Zákoník práce 2013 s výkladem. Praha: Grada Publishing a.s., 2013, str. 83. ISBN

17 hodnoty. Základem pro přiměřenou kontrolu je také soulad způsobu kontroly a monitoringu s obecně závaznými právními předpisy. 17 Další nejasný pojem je opět v 316 v odst. 2, kde se píše že: Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci 18. Pojem závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele naznačuje, že konkrétní způsob kontroly není nutné spojovat pouze s peněžní hodnotou technologických pracovních zařízení. Význam tohoto pojmu spočívá spíše v okolnostech, jakým může být například potřeba chránit obchodní nebo výrobní tajemství, nebo třeba originální technickou hodnotu způsobu zpracování určitých surovin (know-how). Pokud by zaměstnavateli hrozila škoda v této oblasti, je pak oprávněn v takovém případě kontrolu přiměřeným způsobem (ale zaměstnancům ji zároveň předem ohlásit) 19. Úřad inspekce 20 práce uvádí jako příklad zvláštní povahy zaměstnavatele například vězeňskou službu, pokladny čerpacích stanic, poklady v bance, policejní služebny apod. Na základě několika rozhodnutí soudů bylo zaujato stanovisko, podle kterého má zaměstnavatel právo na přiměřenou kontrolu toho, jakým způsobem zaměstnavatel využívá svou pracovní dobu. Jedním z těchto rozhodnutí je rozsudek Nejvyššího soudu ČR (sp. zn. 21 Cdo 1771/ (ze dne ). Rozsudek se týká zaměstnance, jemuž byla podána zaměstnavatelem výpověď z důvodu neefektivní práce na počítači. Podle zaměstnavatele strávil zaměstnanec v období od do v pracovní 17 VIDRNA, JUDr. Jan a JUDr. Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: Právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 27. ISBN SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA. Zákoník práce 2013 s výkladem. Praha: Grada Publishing a.s., 2013, str. 83. ISBN VIDRNA, JUDr. Jan a JUDr. Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: Právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 27. ISBN Tamtéž, str Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1771/2011. In: Nejvyšší soud [online]. [cit ]. Dostupné z: 9C?openDocument&Highlight=0 9

18 době celkem 102,97 hodin mimopracovními aktivitami na počítači. Zaměstnanec (dále žalobce) následně podal na zaměstnavatele (dále žalovaného) žalobu a domáhal se u soudu, aby bylo určeno, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Obhajoval se tím, že připustil, že mohl v průběhu pracovní doby použít počítač k jiným než čistě pracovním aktivitám, nebylo to však podle něj na úkor jeho pracovních povinností a nejednalo se podle něj o porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. Žalobce dále namítal, že žalovaný tajně sledoval jeho aktivitu na internetu a je to v rozporu s 316 odst. 3 Zákoníku práce. Soud žalobu zamítl a nařídil žalobci zaplatit škodu způsobenou jeho nepracovní aktivitou. Soud vycházel zejména z 38 odst. 1 písm. b), 316 odst. 1 Zákoníku práce a pracovní řád, na základě kterého žalobce porušil zákaz užívat pro svou osobní potřebu pracovní a výrobní prostředky žalovaného a nevyužíval plně pracovní dobu. Na druhou stranu soud vyjádřil stanovisko, že kontrola dodržování uvedeného zákazu neznamená, že by jej zaměstnavatel mohl vykonávat zcela libovolně (co se týká rozsahu, délky i důslednosti), neboť zaměstnavatel má právo tuto kontrolu provádět přiměřeným způsobem. Jedná se tedy o právní normu s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, což znamená, že není pevně dána přímo právním předpisem a tím tak přenechává soudu, aby uvážil každý jednotlivý případ a vymezil hypotézu právní normy. Soud přitom patrně přihlédne zejména k tomu, zda se jednalo o následnou či průběžnou kontrolu, k jejímu rozsahu a délce a do jaké míry omezovala zaměstnance v jeho činnosti, zda vůbec a do jaké míry zasahovala do práva na soukromí zaměstnance. Předmětem kontroly může být podle soudu zjištění, jestli zaměstnanec porušil zákonem stanovený absolutní zákaz, ale s přihlédnutím k tomu zda zaměstnavatel nedal souhlas používat výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení pro svou osobní potřebu a v jakém rozsahu (stejně jako tomu bylo v případě žalovaného). Půjde tedy jen o kontrolu nedodržení povinností, které nebyly vyloučeny zaměstnavatelem a nebo zmírněny zaměstnavatelem. Pouze takovým způsobem provedenou kontrolu lze považovat za přiměřenou a tedy i v souladu se zákonem (tedy s 316 odst. 1). Stanovisko soudu ale také upozorňuje na to, že má-li zaměstnanec zakázáno užívat majetek zaměstnavatele pro svou osobní potřebu a zaměstnavatel má právo dodržování tohoto zákazu kontrolovat, musí mít zaměstnavatel také možnost tuto kontrolu nějakým způsobem provádět a získat tak případně důkaz o nedodržování uvedeného zákazu. 10

19 Na základě uvedených východisek soud v případu přihlédl především k tomu, že smyslem kontroly prováděné žalovaným nebylo zjišťování soukromých informací (obsahu ových zpráv, obsahu SMS nebo MMS), ale zjišťování, zda žalobce respektuje zákaz používat pro svou osobní potřebu výpočetní techniku včetně telekomunikačního zařízení, vyplívající ze zákona, a to navíc s přihlédnutím k zákazu nepoužívat internetové stránky s citlivým či pochybným obsahem, stránky typu on-line zpravodajství, online televize, nebo online rádio, které mohou příliš zatěžovat počítačovou síť a nesouvisí s výkonem práce zaměstnance. Z toho tedy vyplívá, že cílem kontroly byla ochrana majetku zaměstnavatele. Co se týká soukromí zaměstnance, tak soud připustil, že i údaj o tom, které internetové stránky žalobce sleduje, vypovídá něco o jeho soukromí, nicméně podstatou kontroly nebylo toto zjištění, ale zjištění, zda žalobce sledoval takové internetové stránky, které nesouvisely s výkonem jeho práce. Závěr soudu tedy zněl, že detailní výpis aktivit na počítači žalovaného není nepřípustným důkazem a jde tedy o důkaz pořízený v souladu se zákonem. Trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle 182 Trestního zákoníku je ve výčtu uveden z toho důvodu, že může být do jisté míry aplikovatelný na pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a to v tom případě, kdy zaměstnavatel úmyslně odposlouchává telefonní hovory zaměstnance anebo nepřípustným způsobem kontroluje obsah ové korespondence zaměstnance. U případu ové korespondence je však třeba upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 11 Tdo 349/ Podle tohoto rozhodnutí 182 odst. 1 písm. b) Trestního zákoníku sice poskytuje ochranu také ové korespondenci, ale pouze v procesu jejího doručování. To znamená, že právní ochrana se na tuto zprávu nevztahuje počínaje již okamžikem jejího doručení do ové schránky adresáta. Což lze v praxi vyložit tak, že z hlediska trestního práva není pokoutní kontrola obsahu doručené ové zprávy zaměstnance ze strany zaměstnavatele postižitelná Rozsudek sp. zn. 11 Tdo 349/2009. In: Nejvyšší soud [online]. [cit ]. Dostupné z: A9?openDocument&Highlight=0 23 VIDRNA, JUDr. Jan a JUDr. Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: Právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 41. ISBN

20 Orgány činné v trestním řízení Ačkoliv je tato práce zaměřena především na preventivní opatření proti sporům na pracovišti v oblasti monitoringu zaměstnanců, jde zde také na místě zmínit, na jaké orgány se lze obracet v případě nastalých sporů a jaké mají tyto orgány pravomoc. Všeobecně lze tyto orgány rozdělit na Policii České republiky, soustavy státního zastupitelství a soustavy soudů. Všechny tyto složky mají v trestním řádu vymezenou svoji působnost v různých stádiích trestního řízení. Policie České republiky má hlavní těžiště práce v přípravném řízení. Jejím úkolem je tedy přijímat a shromažďovat informace o tom, zda došlo k trestnému činu a kdo může být potencionálním pachatelem. Policisté mají také v kompetenci obstarávat, shromažďovat důkazy zákonem stanoveným způsobem. Tyto důkazy jsou poté pokladem pro následné rozhodování u soudu. 24 Státní zástupci působící v soustavě státního zastupitelství vykonávají nad touto činností Policie České republiky dozor. Mohou v přípravném řízení dávat polici závazné pokyny, mohou se zúčastnit prováděných úkonů a mohou po skončení přípravného řízení rozhodovat o tom, zda bude podána žaloba k soudu, nebo zda vyřídí věc sami. Dále také mohou zastavit trestní stíhání, anebo postoupit věc jinému orgánu jako přestupek. 25 Trestní soud začíná se svojí činností po podání žaloby. Poté následuje přezkoumání spisu a v případě, že soud nedospěje k názoru, že je záležitost třeba vrátit zpět státnímu zástupci, začne ji řešit jako přestupek a nařídí hlavní líčení. Při jednoduchých záležitostech může soud vydat trestní příkaz bez hlavního líčení. Jak je tedy patrné z výše uvedeného, prostředky trestního práva nejsou příliš široké, ale částečně použitelné jistě jsou. V případě, že by tedy zaměstnanec usoudil, že se mu jeho zaměstnavatel zasahuje do osobnostních práv a do ochrany soukromí nezákonným způsobem, může proti němu podat trestní oznámení. 24 VIDRNA, JUDr. Jan a JUDr. Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: Právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s ISBN Tamtéž 12

21 Určité kompetence ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele má z tohoto hlediska také Státní úřad inspekce práce. Tento úřad spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věci a má na starosti kontrolu dodržování širokého rozsahu povinností, které vyplývají z pracovněprávních vztahů. Státní úřad inspekce práce mimo jin také poskytuje bezplatně poradenství ohledně základních informací týkajících se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Významné a široké kompetence se vztahují ke správním deliktům a k přestupkům právnických osob. Níže jsou popsány jen vybrané ty, které mohou mít vztah k tématu monitoringu zaměstnanců. Tzn., že se jedná o přestupky (fyzických osob) na úseku rovného zacházení a o správní delikty (právnických osob) na tom stejném úseku. Právnická osoba se dopustí přestupku na úseku rovného zacházení se zaměstnanci tím, že: - nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání, - diskriminuje zaměstnance, - postihne, nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů, - neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu. 26 Tyto informace jsou zde uvedeny z toho důvodu, že diskriminace zaměstnance na pracovišti může mít v praxi spojitost se zvýšenou snahou zaměstnavatele o zvýšený monitoring zaměstnance. Úřad inspekce práce má svůj vlastní manuál, ve které se pokusil problematiku monitoringu zaměstnanců shrnout a mimo jiné zde například uvádí, za jaké situace 26 VIDRNA, JUDr. Jan a JUDr. Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: Právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s ISBN

22 může ho zaměstnanec kontaktovat, kdy kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a kdy kontaktovat soud. Celý manuál je uveden v příloze č

23 1.4. Představení jednotlivých typů kontrol a monitoringu zaměstnanců Monitoring pomocí vzdálené plochy Jak už vyplývá z názvu, jedná se o sledování na principu vzdálené plochy. K tomuto sledování stačí jednoduchá instalace speciálního programu, díky němuž se monitorovaná plocha zobrazuje na jiném počítači, který musí být připojen ve stejné síti. Uživatel, který je napojený na plochu monitorovaného počítače může tento počítač také ovládat. V případě kontroly na pracovišti se ale obvykle jedná pouze o pasivní sledování. Tento způsob monitorování není nijak omezen vzdáleností obou počítačů, proto může zaměstnavatel sledovat svého zaměstnance třeba i ze své služební cesty. Tento typ sledování zaměstnanců je poměrně časově náročný pro zaměstnavatele, který se takto rozhodne sledovat své zaměstnance. Z tohoto hlediska je monitoring pomocí vzdálené plochy vhodnější spíše pro malé firmy. Z legislativního hlediska tento typ sledování naráží na možnost narušení listovního tajemství (čl. 13 Listiny základních práv a svobod). Může se totiž stát, že zaměstnavatel při sledování plochy zaměstnance narazí na otevřenou ovou schránku se soukromou poštou, nebo na otevřené internetové bankovnictví. Všeobecně tedy tento způsob monitoringu není příliš vhodný. V případě, že zaměstnavatel potřebuje sledovat práci zaměstnance na počítači, je pro něj vhodnější využít webového monitoringu (viz kapitola 1.3.5), který má ale také svoje legislativní omezení. Vzdálenou plochu lze ale využít užitečnějším způsobem. Pomocí vzdálené plochy se mohou zaměstnanci připojit například z domu na firemní počítač a využívat ho ke své práci Keylogger Keylogger 27 je softwarová aplikace nebo hardwarové zařízení, určené ke sledování veškeré aktivity uživatele na počítači. Hardwarové zařízení funguje jako komponenta, 27 Key klíč, logger - zapisovač 15

24 která se připojí mezi počítač a klávesnici, nebo může být integrována přímo do počítače nebo do klávesnice. Výhodou tohoto typu keyloggeru je jeho nezávislost na operačním systému, nevýhodou je však potřeba fyzické instalace, u některých snadná odhalitelnost a možnost obejít jej například pomocí grafické klávesnice. Softwarový keylogger je program, který je nainstalovaný takovým způsobem, aby nebyl při běžném používání počítače odhalitelný. Umožňuje tak sledování více faktorů, sledování se tedy netýká jen stisknutých kláves, ale zaznamenávají také aktuální stav obrazovky, navštěvované webové stránky nebo pohyby a kliknutí myší. Novinkou mezi hardware keyloggery je USB keylogger, který stačí jednoduše připojit na kabel od klávesnice a poté začne okamžitě zaznamenávat každý stisk klávesy. USB keylogger na první pohled vypadá jako nějaká redukce, takže působí velmi nenápadně (viz obrázek č. 1). Jeho hlavní výhodou je, že ho neodhalí žádný antivir. Data v něm uložená jsou chráněna šifrováním a přístupovým kódem pro případ odhalení uživatele. 28 Obrázek č. 1 USB keylogger 29 Mezi starší typy hardwarového keyloggeru patří PS2 keylogger, který se připojuje pomocí PS2 portu (viz obrázek č. 2). V dnešní době už se tento typ moc nepoužívá, protože většina klávesnic používá USB port, lze ho ale využít v případě, že je třeba napojit keylogger na starší počítač USB keylogger. In: Špionážní technika [online] [cit ]. Dostupné z: 29 Tamtéž 30 PS2 keylogger. In: Špionážní technika [online] [cit ]. Dostupné z: 16

systémů zákonem o ochraně osobních údajů

systémů zákonem o ochraně osobních údajů Ú ř a d p r o o c h r a n u o s o b n í c h Ú da j ů Provozování kamerových systémů Metodika pro splnění základních povinností ukládaných zákonem o ochraně osobních údajů Ú ř a d p r o o c h r a n u o

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin informační bulletin Přeji si dialog s veřejností Za dobu svého působení ve funkci předsedy Úřadu jsem získal jasnou představu o tom, že prosazování principů ochrany osobních údajů do povědomí veřejnosti

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Stanovisko č. 4/2007 k pojmu osobní údaje

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Stanovisko č. 4/2007 k pojmu osobní údaje PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 01248/07/CS WP 136 Stanovisko č. 4/2007 k pojmu osobní údaje přijaté dne 20. června 2007 Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student: Petr Loderer Vedoucí bakalářské práce : Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Oponent bakalářské práce:

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. Václav Bartík JUDr. Eva Janečková OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE 103 ŘEŠENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ základní pojmy a výjimky z působnosti zákona omezení při práci s osobními údaji povinnosti

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček Krádež identity Bc. Pavel Hubáček Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou krádeže identity. Cílem je identifikovat

Více

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů Bc. Martin Fleischmann Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Ve vztahu k evidenční povinnosti daňových subjektů obsahuje současná právní úprava celou řadu norem, které ukládají povinným

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více