Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami"

Transkript

1 Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska, financovaného Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Zlínským krajem. 1

2 Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetín (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Publikace) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Dokumenty). Samostatnou přílohu této publikace tvoří leták Stručná informace o sociálních službách na Vsetínsku, jehož součástí je i mapa poskytovatelů sociálních služeb ve Vsetíně. Rovněž tento leták si můžete stáhnout v elektronické podobě na dvou výše uvedených www adresách. Náměty a připomínky k textu publikace, k procesu komunitního plánování sociálních služeb a k poskytování sociálních služeb zasílejte na květen 2008 Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. ISBN

3 OBSAH Úvodní slovo 2 1. Informace o komunitní plánování sociálních služeb a péče na Vsetínsku 3 Podpora neziskovému sektoru a sociálním službám 3 Historie 3 Výchozí situace a zdůvodnění projektu 3 Pro koho je projekt v konečné fázi určen 4 Celkové náklady, celkové uznatelné náklady 4 Místo realizace projektu 4 Přínosy projektu 5 Principy na kterých je komunitní plánování založeno 5 Kontakt pro veškeré informace 6 2. Informace o sociálních službách a jejich typologie 7 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 8 Služby sociální prevence 9 3. Katalog sociálních a souvisejících služeb na Vsetínsku 12 Osoby se zdravotním postižením 12 Senioři 21 Ohrožené skupiny a Rodina 29 Etnické menšiny 34 Organizace s působností napříč cílovými skupinami 37 Ostatní organizace Kontakty Dříve vydané publikace a letáky 42

4 Milí spoluobčané, ať chceme nebo ne, všichni se jednou můžeme ocitnout v situaci, kterou bez pomoci jiných budeme zvládat jen s velkými obtížemi. Každý z nás může z ničeho nic zůstat bez zaměstnání, většina z nás zestárne a zdraví nám již nemusí sloužit. Abychom všichni mohli snáze překonat i ta nejtěžší období svého života, jsou tady poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou připraveni podat vám kdykoliv svou pomocnou ruku. Na území Vsetína působí v oblasti sociálních služeb za finanční podpory města celá řada organizací. Pro vaši orientaci při hledání pomoci jsme připravili přehled všech sociálních služeb poskytovaných nejen na Vsetíně, ale i v jeho nejbližším okolí. Věřím, že vám i vašim blízkým tato příručka pomůže nalézt vhodnou pomoc a snáze překonat i ta nejsložitější období vašeho života. Květoslava Othová Starostka města Vsetína 2

5 1. Informace o komunitním plánování sociálních služeb a péče na Vsetínsku Podpora neziskovému sektoru a sociálním službám Aktivita v neziskovém sektoru ve Vsetíně je dána zejména přístupem radnice k podpoře neziskového sektoru a k sociálním službám, kdy se radnice zřekla provozování sociálních služeb ve vlastní režii a místo toho vytvořila mechanismy podpory a pomoci neziskovým organizacím provozujícím sociální služby na území města. Ve městě Vsetíně v důsledku tohoto rozhodnutí existuje velké množství zejména neziskových organizací a institucí zabývajících se sociální problematikou (cca 40), jejichž činnosti se ale mnohdy překrývají, prolínají. Proto je zde potřeba komunitně plánovat sociální služby v tržním pojetí, které svou činností zastřeší aktivity těchto organizací, nejprve ve spádovém území Vsetína. Jejich působnost se však postupem času, a již se tak děje, rozrůstá do celého mikroregionu i za jeho hranice. Pro takovou expanzi svědčí i fakt, že tyto organizace jsou samy schopny projektově řešit a řídit své aktivity, a ty, které tyto zkušenosti ještě nemají, se mohou se žádostí o zpracování projektů do Operačních programů strukturálních fondů EU obrátit na mj. k tomuto účelu založenou Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Historie Komunitní plánování sociálních služeb má ve městě Vsetíně již svou historii. Existuje usnesení Rady města Vsetína konaného dne , kde Rada města Vsetína schvaluje účast města Vsetín v programech zaměřených na komunitní plánování sociálních služeb. Výchozí situace a zdůvodnění projektu Ve městě Vsetíně jsou mimo jiné realizovány projekty Vsetín - Zdravé město a Místní Agenda 21 ve Vsetíně, na kterých Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. již od svého založení spolupracuje a v rámci kterých probíhají snahy o zapojení veřejnosti do života, kde všichni občané řešeného území mají možnost se vyjádřit k celkovému dění v oblasti. Projekt komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska (dále jen KPSS) je však založen na zcela jiném přístupu, metodice a obsahové hloubce jednotlivých aktivit. Projektem se v konečném důsledku vytvoří partnerství mezi triádou (tj. trojúhelník 3 aktérů v procesu KPSS zadavatel, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb) vertikálně i horizontálně, tj. mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb, dále se zjistí skutečné potřeby uživatelů sociálních služeb ve spádové oblasti města a těm se pak uzpůsobují kapacity sociálních služeb. Pro sběr informací chceme kromě klasických forem využít i odlehčené formy zapojení neangažované veřejnosti na neformálních akcích - kampaních. Výstup v podobě komunitního plánu sociálních služeb a péče prospěje zejména konečným uživatelům, protože jim prioritně nastaví kvalitně i kapacitně takové služby, o které mají zájem. Uživatelé tudíž sami přispívají k výsledné podobě služeb pod odborným metodickým vedením tak, aby byla maximalizována jejich prospěšnost co největšímu počtu obyvatel v požadované kvalitě. 3

6 Pro koho je projekt v konečné fázi určen Hlavní cílové skupiny projektu vyplývají z rozložení pracovních skupin, jimiž se projekt zabývá. Jsou to následující 3 pracovní skupiny: 1. skupina - Zdravotně postižené osoby se speciální samostatnou podskupinou Senioři. 2. skupina - Ohrožené skupiny jako jsou osoby bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi škol a mladiství bez praxe, drogově závislí a děti a mládež ohrožení delikvencí. Jako speciální samostatná podskupina zde figuruje Rodina, resp. rodinní příslušníci. 3. skupina - Národností a etnické menšiny. Odůvodnění dvou specifických podskupin je jednoduché. Senioři tvoří velkou část cílové skupiny zdravotně postižení. Rodinní příslušníci či obecně rodina zaujímají své specifické místo v ohrožených skupinách a jejich jednotlivých cílových podskupinách. Jedná se zejména o matky po návratu z mateřské dovolené, které tvoří velkou část cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Nicméně i další ohrožené skupiny, jako jsou osoby bez přístřeší, drogově závislí a děti a mládež ohrožení delikvencí, mají své odůvodnění v rozpadu tradičního modelu fungování rodiny, proto chápeme celou problematiku této pracovní skupiny v kontextu ohrožení současné rodiny jako takové. Na dosažení co nejkvalitnějších výstupů se podílí celá organizační struktura projektu. Od nejnižší úrovně organizační struktury to jsou v pracovních skupinách jednotliví manažeři za sociální oblast, v koordinační skupině pak manažer za projekt a proces, v expertní skupině předseda Sociální a zdravotní komise Rady města Vsetín a v zastřešující politické skupině pak starostka města předsedající Radě města Vsetína. Pro dosažení co nejkvalitnějšího výsledku figuruje v projektu metodik se zkušeností z realizace komunitních plánů sociálních služeb a péče z jiných měst. Celkové náklady, celkové uznatelné náklady Celkové náklady jsou Kč, veškeré náklady jsou uznatelné. Na první etapu projektu Analytická fáze připadá Kč a trvá 10 měsíců. Na druhou etapu projektu Strategická fáze připadá Kč a trvá 12 měsíců. Místo realizace projektu Projekt je realizován ve spádové oblasti města Vsetína, kdy poskytovatelé sociálních služeb ve městě Vsetíně mají klientelu také z přilehlých obcí, nebo poskytují sociální služby v přilehlých obcích, čímž kapacitně obsluhují kromě uživatelů z města Vsetína také uživatele z přilehlých obcí. Jedná se tedy o město Vsetín a 3 velké obce z přirozené spádové oblasti Velkokarlovicka, které chtějí poskytovat sociální služby občanům. Jedná se o obce Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice. Malé obce ležící mezi městem Vsetín a těmito obcemi využívají kapacit v některé z těchto obcí, takže také patří k řešené oblasti, nicméně nevstupují do projektu aktivně na úrovni starostů. Jedná se o zbylých 6 obcí v této hlavní spádové oblasti: Ústí, Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov a Zděchov. Celkem se problematika projektu řešila v 10 obcích. 4

7 Přínosy projektu Celý projekt je inovativní v přístupu k občanovi, práci s ním a v systematickém zapojení neangažovaných a problematických minorit do dění v řešené oblasti. Dále je inovativní, i co se týče práce mezi jednotlivými poskytovateli při plánování budoucího podílu a rozložení kapacit na trhu se sociálními službami. U uživatelů zapojených do projektu vzrůstá jejich schopnost orientace v sociální problematice v řešené oblasti. Získávají také nové postoje a návyky, díky vlastní aktivizaci vzrůstá jejich vnímaná identifikace s děním v oblasti a s náležitostí ke komunitě. Pro poskytovatele sociálních služeb představuje přidanou hodnotu zmapování terénu pro poskytování různých forem sociálních služeb, práce uvnitř skupin, kdy se učí spolupracovat na dosažení celkového cíle při sledování svých dílčích cílů a zájmů, vzrůstá též povědomí o jednotlivých poskytovatelích, na základě kterého dochází k zefektivnění činnosti některých poskytovatelů či k přesunu finančních prostředků od zadavatele. Celkově pak má projekt přidanou hodnotu v efektivním nastavení sociálních služeb v řešené oblasti, v lepším využití zdrojů lidských i finančních, ve zvýšení zapojení cílových skupin obyvatel do komunity a minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů v oblasti díky ustanovení pracovní aktivity v jednotlivých skupinách v tomto projektu. Na základě takových ukazatelů se poměřuje celkové zvýšení kvality života v dané oblasti vzniklé v důsledku tohoto projektu. Principy, na kterých je komunitní plánování založeno Přání lidí je víc než normativy Komunitní plán je především dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě sociálních služeb. Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy může být užitečnou pomůckou pro tuto dohodu, nemůže ji však nahradit. Z účastníků komunitního plánování sociálních služeb jsou jednoznačně nejdůležitější uživatelé sociálních služeb, neboť pokud by jich nebylo, nebyli by poskytovatelé ani zadavatelé sociálních služeb. Na zapojování uživatelů je nutné klást od počátku velký důraz. Cílem uživatelů je vést plnohodnotný a spokojený život, k jehož dosažení potřebují služby, které jsou poskytované lidsky, jsou dostupné fyzicky i finančně, jsou kvalitní a především jsou poskytovány s respektem k důstojnosti a jedinečnosti každého člověka. V procesu KPSS mají uživatelé jedinečnou, nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Především jedině oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. Uživatelé také mají ohromný potenciál ke svépomoci, která může v mnoha případech velmi vhodně uspokojovat nově vznikající potřeby a doplňovat mezery ve stávající nabídce služeb. Bez aktivní spolupráce uživatelů si nelze představit žádný systém pro průběžný sběr informací o nově vznikajících potřebách. Bez dohody není KPSS Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany, tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé navzájem zavazují. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit. 5

8 Průběh je stejně důležitý jako výsledek Kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro komunitu stejně přínosný jako vlastní plán. Kvalita výstupů komunitního plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. Cyklický proces Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi znovu zabývat na nové úrovni vývoje. Hledání nových lidských a finančních zdrojů Na služby, které chceme, si musíme zajistit peníze. Získávání finančních prostředků není možné bez konkrétního plánu. Při hledání zdrojů je nutné zohlednit již vytvořené a osvědčené. Řešení, v něž komunitní plán vyústí, budou kompromisem přání a možností místních lidských a finančních zdrojů. Hranice tohoto kompromisu však nejsou dány zvenčí. Řešit dosažitelné Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským i materiálním zdrojům. Kontakt pro veškeré informace Celý postup zapojení veřejnosti a zpracování komunitního plánu sociálních služeb Vsetínska zabezpečuje Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., sídlící v budově MěÚ Vsetín, Svárov 1080, kde se můžete dozvědět všechny relevantní informace, které jsou dostupné také elektronicky na stránkách společnosti Kontaktní osobou pro proces KPSS je Ing. Petr Kozel, tel: , , 6

9 2. Informace o sociálních službách a jejich typologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence jejich sociálního vyloučení. Sociální služby pomáhají občanům překonávat potíže vyvolané nepříznivou sociální situací, ve které se z různých důvodů ocitají. Nejčastější příčinou těchto potíží bývá vysoký věk, nepříznivý zdravotní stav, zdravotní postižení, krizová sociální situace, ale i životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností nebo život v sociálně znevýhodňujícím prostředí. Účelem sociálních služeb není poskytování finanční pomoci lidem s nedostatečnými příjmy. Pomoc těmto občanům je zajišťována systémem dávek vyplácených pověřenými obecními úřady z prostředků státního rozpočtu. Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Jsou poskytovány jako pobytové (spojené s ubytováním v sociálním zařízení), ambulantní (za kterými osoba denně dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení) nebo terénní (které jsou klientovi poskytovány v jeho přirozeném sociálním prostředí). Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, g) sociální poradenství, h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, i) sociálně terapeutické činnosti, j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, k) telefonická krizová pomoc, l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Sociální poradenství K sociálnímu poradenství patří: Základní sociální poradenství 1 poskytuje občanům potřebné informace při řešení jejich sociální situace, je základní činností při poskytování všech druhů služeb. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 1 Symbol označuje, že na území města Vsetína je daná služba poskytována. Symbol označuje, že na území města Vsetína není daná služba poskytována. 7

10 poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Patří sem: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb (denních a týdenních, centrech denní péče apod.) některé z výše uvedených úkonů (péče o domácnost, zajištění stravy, pomoc při hygieně apod.) Ošetřovatelská služba nepatří do kategorie sociálních služeb, ale bývá často poskytována při pečovatelské službě. V rámci této služby se provádí aplikace injekcí, měření tlaku krve, převazy, odběry krve atd. Tísňová péče 2 je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 2 Symbol označuje, že na území města Vsetína není daná služba poskytována. Symbol označuje, že na území města Vsetína je daná služba poskytována. 8

11 Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služby sociální prevence Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Patří sem: Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. 9

12 Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, jež jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám uvedených osob. Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována anonymně. Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u nějž je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 10

13 otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. V případě dotazů, připomínek či nejasností ve věci poskytování sociálních služeb se můžete obrátit na odbor sociálních věcí Městského úřadu Vsetín. Kontakt: Mgr. Alena Beková, tel , V následující kapitole naleznete katalog sociálních a souvisejících služeb na Vsetínsku. Společně s touto publikací je vydáván leták s mapou, v níž jsou zakreslena sídla jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Leták kromě mapy obsahuje stručný návod, kam se obracet v jednotlivých sociálních situacích. 11

14 3. Katalog sociálních a souvisejících služeb na Vsetínsku Osobní asistenční služba Osoby se zdravotním postižením Osobní asistence ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub AuXilium - Centrum pro podporu a pomoc rodinám pečujícím o děti se specifickými potřebami adresa: Hošťálková 428 (sídlo) pracoviště: prostory ZŠ Sychrov 97, Vsetín telefon: kontakt: Eva Hrabovská Služba je poskytována dětem/osobám se zdravotním postižením ve věku 3 26 let. Služba realizuje veškeré činnosti podpory dle zákona o sociálních službách tak, aby děti/osoby se zdravotním postižením mohly žít život spolu se svými vrstevníky uprostřed svého přirozeného prostředí. Jedná se o službu placenou, platba dle platného ceníku v rozsahu 60 80,- Kč za hodinu služby CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV adresa: Nový Hrozenkov 124, telefon: kontakt: Ing. Danuše Martinková telefon: kontakt: Judita Orságová Služba je poskytována zdravotně postiženým dětem i dospělým od 6 let věku, v jejich domácím prostředí, nebo všude tam, kde ji k životu potřebují. Jedná se o oblast sedmi obcí Hovězí, Huslenky, Zděchov, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice. Naší službou chceme pomoci lidem s postižením prožít kvalitní a důstojný život. CHARITA VSETÍN adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: kontakt: Věra Dulavová - ředitelka Osobní asistenční služba adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: kontakt: Bc. Lenka Kučerová Osobní asistenční služba je terénní služba, jejímž posláním je podpořit osoby s handicapem, stářím či chronickým onemocněním, aby mohli nadále vést běžný život ve svém přirozeném prostředí. S její podporou a pomocí si zachovat soběstačnost, běžné aktivity a své zvyklosti, zvládat domácnost a běžné denní sebeobslužné úkony. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 12

15 NADĚJE, POBOČKA VSETÍN telefon: kontakt: Ing. Eva Ludvíčková Naděje, pobočka Vsetín, středisko Rokytnice Čekanka adresa: Rokytnice 327, Vsetín telefon: kontakt: Eva Trčálková Poskytování sociálních služeb osobní asistence osobám od 27 let se zdravotním postižením. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se uplatňuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: - pomoc a podpora při podávání jídla a pití, - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, Pomoc při osobní hygieně: - pomoc při úkonech osobní hygieny, - pomoc při použití WC, Pomoc při zajištění stravy: - pomoc při přípravě jídla a pití, Pomoc při zajištění chodu domácnosti: - pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, - nákupy a běžné pochůzky, Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: - pomoc a podpora rodině v péči o dítě, - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, - pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: - doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, - pomoc při vyřizování běžných záležitostí Odlehčovací služby ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub AuXilium - Centrum pro podporu a pomoc rodinám pečujícím o děti se specifickými potřebami adresa: Hošťálková 428 (sídlo) pracoviště: prostory ZŠ Sychrov 97, Vsetín telefon: kontakt: Eva Hrabovská 13

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více