Volání na tísňová čísla jsou bezplatná!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volání na tísňová čísla jsou bezplatná!!!"

Transkript

1 1

2 2

3 Umístění stálého centra rally: areál Agrotec a.s., Brněnská 74, Hustopeče korespondenční adresa: Agrotec autoklub v AČR, Brněnská 74, Hustopeče Jména odpovědných činovníků Organizační výbor: Romana Černá, Rudolf Kouřil, Ing. Martin Rada, Petr Vlašín Ředitelství rally: Ředitel rally: Zástupce ředitele: Sekretář sboru sportovních komisařů: Tajemník rally: Sledování vozidel vedoucí dispečinku: Ekonom rally: Hlavní činovník pro bezpečnost: Vedoucí trati: Hlavní lékař: Rudolf Kouřil Ing. Michael Krejska Ing. Jaroslav Marchalín Romana Černá Hana Chvojková Blanka Kaňová Ing. Michael Krejska Petr Vlašín MUDr. Milan Vidlák Důleţitá telefonní čísla: POLICIE: tel.: 158 obvodní oddělení Hustopeče, Husova 3 tel: ZDRAVOTNÍ SLUŢBA: RYCHLÁ ZDRAVOTNÍ POMOC: tel.: 155 ÚRAZOVÁ NEMOCNICE Brno, Ponávka 6 tel.: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno tel.: Městská nemocnice, Brněnská 716/41, Hustopeče tel.: HASIČI: tel.: 150 HZS JmK, Janáčkova 888, Hustopeče tel.: JEDNOTNÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ tel.: 112 Volání na tísňová čísla jsou bezplatná!!! 3

4 TELEFONNÍ SEZNAM ČINOVNÍKŮ RALLY JEDNOTLIVÁ STANOVIŠTĚ 4

5 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA, SPOJENÍ HLAVNÍCH ČINOVNÍKŮ 5

6 ČASOVÝ HARMONOGRAM - pátek

7 CELKOVÁ MAPA TRATI - pátek

8 ČASOVÝ HARMONOGRAM SOBOTA

9 CELKOVÁ MAPA TRATI SOBOTA

10 PROSTOR FORMÁLNÍCH (HUSTOPEČE) A TECHNICKÝCH (POPICE) PŘEJÍMEK PROSTOR STARTU RALLY HUSTOPEČE NÁMĚSTÍ PROSTOR CÍLE RALLY A UP PO ZÁVODĚ 10

11 PROSTOR SERVISNÍHO AREÁLU LETIŠTĚ POPICE PROSTOR TANKOVACÍ ZÓNY A ZNAČENÍ PNEU LETIŠTĚ POPICE PROSTOR VZDÁLENÉ SERVISNÍ ZÓNY - HUSTOPEČE PROSTOR DODATEČNÉ TANKOVACÍ ZÓNY - HUSTOPEČE 11

12 SPOJENÍ BEZPEČNOSTNÍ DISPEČINK RZ 12

13 SLEDOVÁNÍ VOZIDEL 13

14 SLEDOVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL 14

15 SBĚR A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 15

16 OZNAČENÍ A ÚKOLY ORGANIZAČNÍCH, BEZPEČNOSTNÍCH A KONTROLNÍCH VOZIDEL 16

17 HARMONOGRAM PRŮJEZDU OBK VOZIDEL KONTROLNÍMI BODY 17

18 POKYNY PRO ORGANIZAČNÍ, BEZPEČNOSTNÍ A KONTROLNÍ VOZIDLA JSOU UVEDENY V PŘÍLOZE BEZPEČNOSTNÍHO PLÁNU Uplatnění bezpečnostních opatření OBECNÁ USTANOVENÍ BEZPEČNOSTI NA RZ Všechna opatření bezpečnostního plánu musí být učiněna před příchodem diváků na RZ. Žádné opatření se nedá realizovat po příchodu diváků, neboť je velmi obtížné přinutit je, aby se přesunuli do bezpečných míst. Vyznačení nebezpečných míst, zapáskování a označení zakázaných vstupů je nutno připravit již den před započetím rychlostní zkoušky. Kritická doba pro zvládnutí diváků je rovněž těsně před začátkem RZ a při průjezdech prvních posádek. V této době přichází značné množství neukázněných diváků, kteří jen neradi respektují práva ostatních účastníků a pokyny bezpečnostních komisařů. Komisaři je musí slušně, ale nekompromisně nasměrovat podle požadavků bezpečnostního plánu na bezpečné místo, nejlépe na vysoké břehy nebo do vyhrazených diváckých míst. BEZPEČNOST VEŘEJNOSTI Trať rally je po stránce bezpečnosti zabezpečena v souladu s požadavky stanovenými v Příloze III Standardních propozic pro rally, v Příloze č. 8 NSŘ a v Příloze H MSŘ. V průběhu přípravy rally bude veřejnost v místech konání rally informována o bezpečnosti následujícícmi způsoby: - Opakovaným reklamním šotem v regionální televizi - Informačními materiály v regionálním tisku, v periodických tiskovinách regionu Hustopečska a jednotlivých obcí - Upozorněním v relacích obecních rozhlasů - Distribucí bezpečnostních letáků pořadatele do domácností dotčených obcí ve spolupráci s příslušnými obecními úřady V průběhu oznamovacích jízd - Průběh seznamovacích jízd je významným bezpečnostním prvkem. Tyto jízdy jsou organizovány podle stanoveného programu a kontrolovány činovníky rally v souladu se Standardními propozicemi pro rally - Pořadatel stanovil harmonogram seznamovacích jízd uvedený v ZU - Pořadatel přizval k součinnosti při kontrolách seznamovacích jízd Policii ČR. Vlastní průběh RZ: - Trať RZ bude pod kontrolou traťových bezpečnostních komisařů a pořádkové služby (policie) - Diváci budou směrováni do zabezpečených oblastí, zejména do připravených diváckých přístupných míst (viz bezpečnostní plány jednotlivých RZ), ostatní oblasti budou považovány za oblasti pro diváky zakázané. Divácky přístupná místa jsou uvedena v bezpečnostních plá-nech jednotlivých RZ a v programu rally. Budou rovněž zveřejněna na stránkách pořadatele - Bezpečnostní opatření pro diváky (zábrany, páskování, výstražné tabulky) v rizikových místech jsou popsána v bezpečnostním plánu každé RZ, na ostatních místech jsou umístěna dle obecných pravidel pro jejich umisťování souvisejících s bezpečnostními pokyny pro diváky. - Diváci budou upozorněni na bezpečné chování v programu rally (KODEX ZODPOVĚDNÉHO DIVÁKA a bezpečnostní pokyny) - Průjezdu soutěžních vozidel předchází průjezd organizačních, bezpeč-nostních a kontrolních vozidel. Popis a činnost vozidel je uveden v obecné části BP. Diváci jsou s činností těchto vozidel seznámeni v program - U jednotlivých RZ budou distribuovány bezpečnostní letáky. Ostatní stanoviště - Veřejnost má povolen přístup do míst, kde se provádí servis - Do míst, kde se tankuje, nemá veřejnost bezprostřední přístup, tankovací zóny jsou ohraničeny k udržení veřejnosti v bezpečné vzdálenosti. 18

19 BEZPEČNOST SOUTĚŢÍCÍCH Opatření pro bezpečnost posádek na RZ jsou provedena v souladu s čl. 3 Přílohy č. III Standardních propozic pro rally a v Přílohou č. 8 NSŘ. Trať RZ je uzavřena pro veřejný provoz v souladu s čl. 5 přílohy H a systém dohledu nad RZ musí odpovídat čl. 5.5 Přílohy č. III Standardních propozic pro rally. Rozmístění bezpečnostních služeb je uvedeno v bezpečnostních plánech každé RZ. Základní bezpečnostní prvky na RZ (radiobody a bezpečnostní body) jsou popsány v bezpečnostních plánech jednotlivých RZ. Všechny posádky obdrží při administrativní přejímce bezpečnostní pravidla pro jezdce a soutěžící (viz Příloha BP). Bezpečnostní postup při nehodě je uveden v itineráři v souladu s čl. 5.5 Přílohy č. III Standardních propozic pro rally. Každý itinerář obsahuje na zadní straně obílky červený symbol SOS formátu A4 (přehnuto) a na opačné sraně zelený symol OK. Před vlastními stránkami každého itineráře je zařazena zvláštní stránka, na které je uveden postup následující po nehodě. Posádky jsou v průběhu RZ sledovány a případně vyhledávány dle pokynů v bezpečnostních plánech jednotlivých RZ. Odjezdové trasy sanitních vozidel jsou uvedeny v bezpečnostních plánech jednotlivých RZ a to včetně popisu těchto tras. Jednotlivé odjezdové trasy v průběhu RZ jsou vedeny z evakuačních bodů vyznačených na trati RZ panelem s červeným křížem a nápisem EVAKUAČNÍ BOD. Evakuační bod je obsluhován traťovým komisařem, včetně zajištění výjezdu na evakuační trasu. Posádky jsou na trati sledovány systémem pro sledování ONI. Vzhledem k průjezdu soutěžních vozidel lesními úseky s nemožností přistání záchranného vrtulníku jsou stanovena místa pro setkání sanitního vozidla a vrtulníku. Jedná se o RZ 1,3, 9,11 a RZ 10,12 místa jsou uvedena v bezpečnostním plánu jednotlivých RZ a sanitních vozidel. Vzhledem k rizikovému průjezdu rybníka na RZ 4,8 je místo obsazeno vodními záchranáři a potřebnou technikou. Bezpečnostním prvkem jsou i seznamovací jízdy, které jsou organizo-vány podle stanoveného programu a kontrolovány činovníky rally v souladu s čl. XIV. Standardních propozic pro rally. Při příjezdu na stanoviště STOP posádky oznámí vedoucímu stanoviště: - jízdu pod žlutou vlajkou - poskytnutí pomoci jiné posádce - ostatní informace bezpečnostního charakteru (včetně chování diváků) 19

20 BEZPEČNOST ČINOVNÍKŮ Všichni činovníci rally musí konat v průběhu rally v souladu s pokyny zpracovaného bezpečnostního plánu tak, aby jejich vinou nevznikly škody na zdraví a majetku jejich a třetích osob. Stanoviště činovníků jsou určena tak, aby se činovníci na nich nemuseli vystavovat žádnému nebezpečí. Stanoviště ČK, START RZ a STOP RZ jsou zabezpečena proti nepříznivým vlivům počasí. Místa jednotlivých kontrol jsou volena tak, aby činovníkům nehrozilo žádné přímé nebezpečí od projíždějících vozidel. Všechna kontrolní místa jsou zabezpečena podle čl Standardních propozic zábranami nebo páskováním proti vstupu nepovolaných osob a pro ochranu měřící aparatury. Traťoví bezpečnostní komisaři (pořadatelé) se nesmí vystavovat žádnému nebezpečí střetu s vozy a po průjezdu prvního předjezdce musí i oni zaujmout bezpečné místo (nesmí však opouštět stanoviště a shlukovat se do hloučků). Do RZ mohou po uzavření vjíždět jen řádně označené OBK a soutěžní vozy, jejichž průjezd je od startu až po Stop sledován radiobody (žádná vozidla nesmí jet v protisměru RZ). Na všech důležitých místech sou pro činovníky vyhrazena parkoviště. VJEZD VOZIDEL INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU (IZS) na uzavřené úseky Vozidla INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTEMU a jeho složek vjedou do uzavřených rychlostních zkoušek na základě odsouhlasení bezpečnostního dispečinku rally. Postup komunikace: Dispečink INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU nebo jeho složek vyrozumí o potřebě vjezdu do uzavřeného úseku na krizovém telefonním čísle bezpečnostní dispečink rally a ten podnikne okamžitě kroky k zastavení průběhu příslušné rychlostní zkoušky. Pomocí systému sledování vozidel se ujistí zda již nemůže dojít ke kolizi a k ohrožení zdraví a života jak posádky soutěžního vozidla, tak posádky vozidla IZS a je tedy možno na trať vozidlo IZS vpustit. O této skutečnosti zpětně informuje příslušný dispečink IZS. Případné potřebné informace neakutního charakteru o aktuálním dění na trati AGROTEC MOGUL rally obdrží složky IZS na provozním telefonním čísle

21 BEZPEČNOST MÉDIÍ Samostatnou přílohou BP bude Plán pohybu teamu Mediasport.cz a České televize, který obdrţí pořadatel před rally od zástupců firmy Selekt Media s.r.o. Existují dvě skupiny akreditací: - fotografové pořizující obrazovou dokumentaci (televize, film, video, foto) musí trvale nosit fotografickou vestu s číslem a mají oprávnění pohybovat se v pásmu zakázaném pro diváky, vyjma extrémně nebezpečných míst. - novináři, rozhlasoví reportéři a ostatní media nejsou označeni fotografickou vestou a musí dodržovat pravidla platné pro diváky. Obě skupiny mají právo na vstup do prostor tiskového střediska a míst pro interviev. Extrémně nebezpečná místa Do těchto míst je zakázán přístup i fotografům. Pořadatel o těchto místech bude média informovat při prezenci fotografů na rally. Obecně se jedná o - únikové zóny umístěné na silnicích (křižovatkách) zakazuje se vstup do vykřížovaných prostorů včetně příkopů při únikové komunikaci - ohraničené pásmo za dopady skoků (mimo vyvýšená místa) zakazuje se vstup do trychtýřovitě rozvitého prostoru za skokem do dostatečné vzdálenosti Ţurnalista, který nedodrţí akreditační pravidla nebo pokyny bezpečnostního komisaře, bude oznámen řediteli nebo hlavnímu činovníkovi pro bezpečnost rally (případně bezpečnostnímu delegátovi). DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ VESTY OZNAČENÉ NÁSLEDUJÍCÍMI ČÍSLYJSOU PRO SEZONU 2011 NEPLATNÉ! 44, 59, 62,102, 107, 111, 125, 129, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 151, 160,201, 213, 225, 231,

22 OPRÁVNĚNÍ K VJEZDŮM OPRÁVNĚNÍ KE VSTUPŮM VZORY VOLNÝCH VSTUPŮ FAS VIP mediasport VOLNÝ VJEZD FAS 22

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství ČR v rally historických automobilů. Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství ČR v rally historických automobilů. Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství ČR v rally historických automobilů Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče 1 OBSAH: strana 1. Úvod....2 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 5

Více

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally AČR - Auto klub elektrárna Dukovany ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY Třebíč 21. 23. 10. 2004 Mezinárodní mistrovství České republiky v rally Zvláštní ustanovení AČR AK

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015. Pačejov, 7. - 8. srpna 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015. Pačejov, 7. - 8. srpna 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015 Pačejov, 7. - 8. srpna 2015 RALLYSPRINT SÉRIE POHÁR 2+ MISTROVSTVÍ ČR V RALLY HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ POHÁR MLÁDEŽE XTG Opel ADAM CUP POHÁR POŘADATELE

Více

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ: 75040557

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ: 75040557 XV. IMPROMAT RALLYSPRINT KOPNÁ MIO GPS MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY K4 POHÁR ČR V RALLY POHÁR MLÁDEŽE V RALLY VOLNÝ ZÓNOVÝ PODNIK VOLNÝ PODNIK V RALLY HISTORICKÝCH VOZIDEL 29. 6. 2007 30. 6. 2007 SLUŠOVICE

Více

Sportovní předpisy pro Regionální mistrovství v rally FIA 2015 lze nalézt na www.fia.com.

Sportovní předpisy pro Regionální mistrovství v rally FIA 2015 lze nalézt na www.fia.com. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 43. RALLYE ČESKÝ KRUMLOV 2015 FIA European Rally Trophy Mistrovství České republiky v rally Mistrovství České republiky v rally historických automobilů Volný mezinárodní podnik v rally

Více

U příležitosti 5. ročníku rally Krkonoše si dovolím pár slov.

U příležitosti 5. ročníku rally Krkonoše si dovolím pár slov. Obsah: 1. úvodní slovo 2. historie Rally Krkonoše 3. organizace 4. program rally 5. přihlášení 6. administrativní a technická přejímka 7. start a cíl rally 8. povolená vozidla 9. harmonogram 10. servisní

Více

RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH

RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 2 2. HISTORIE 3 3. ORGANIZACE 6 4. PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM RALLYE 6 5. PŘIHLÁŠKY 7 6. ČASOVÝ HARMONOGRAM 8 7. SERVIS 10 8. SEZNAMOVACÍ

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Yokohama rally Orlické hory

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Yokohama rally Orlické hory Souhrn informací: www.rallyoh.cz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Yokohama rally Orlické hory Obsah ZU V. Rally OH: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří Souhrn informací: www.vtr.cz Obsah ZU VI. Rallye ČS: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých termínů 6. Organizace 7. Seznamovací jízdy

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 27. - 28. 6. 2014 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do ČMPR 2014 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501 Nepomuk

Více

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do ČMPR 2015 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 25. - 26. 6. 2010 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do VP 2010 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající i

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501

Více

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov XX.automobilový slalom PŘEROV - letiště Výmyslov XX. Automobilový slalom PRETIOX FIA-CEZ Slalom Trofej 2015 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ I. PROGRAM A. Časový harmonogram Uzávěrka písemných

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

20. 9. - 21. 9. 2013 2013, 1 2013 2013 ÚVOD

20. 9. - 21. 9. 2013 2013, 1 2013 2013 ÚVOD 11. INTERNEXT RALLY 20. 9. - 21. 9. 2013 Vsetín FIA CEZ Cross Country Rally Trophy 2013, koef. 1 Mezinárodní mistrovství Česka, Polska v Cross country Rally 2013 Slovenský pohár CCR 2013 ÚVOD Internext

Více

INFORMACE FMS AČR PRO ROK 2005

INFORMACE FMS AČR PRO ROK 2005 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR INFORMACE FMS AČR PRO ROK 2005 FMS AČR 2005 www. autoklub.cz 97 Ročenka 2005 STANOVISKO KE ZDAŇOVÁNÍ ODMĚN ZAHRANIČNÍCH SPORTOVCŮ Při pořádání akcí sportovního charakteru

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 RALLY KLUB HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ V AČR ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Daniel Krob, Soběsuky

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU 31. května - 2. června 2013 HLAVNÍ ZÁVOD: MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH

Více

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby pořádkové policie P r a h a Č.j. PPR-22/RPP-2004 Generální ředitelství hasičského ZS odbor IZS a výkonu služby P r a h a Č.j. PO-602/IZS-2004 Praha

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS

Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS 2013 Katalogový soubor typové činnosti STČ 14/IZS Redakční a orientační list Číslo jednací: MV- 68191/PO-IZS- 2013 Typová činnost složek IZS při společném zásahu

Více

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS DOPRAVNÍ NEHODA 2009 Katalogový soubor typové Redakční a orientační list Zpracovatel listu Soubor typové činnosti obsahuje: 1. Titulní list katalogového souboru typové činnosti Bez čísla jednacího (soubor

Více

KONTAKTY NA POŘADATELE...

KONTAKTY NA POŘADATELE... OBSAH 1. PŘIVÍTÁNÍ... 4 1.1 Představení rally... 5 2 HISTORIE... 5 2.1 Historie rally... 5 2.2 Ročník 2007... 6 3 KONTAKTY NA POŘADATELE... 8 3.1 Stálý sekretariát... 8 3.2 Ředitelství rally... 8 3.3 Média

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více