Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel"

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Renáta Kubíčková, Dis.

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a že jsem v práci neporušila autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s prezentačním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným použitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov dne 22. dubna 2011 podpis

5 Poděkování: Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se mnou na této práci spolupracovali a vedli mě k jejímu úspěšnému dokončení, zejména mému vedoucímu práce Doc. Ing. Pavlu Šaradínovi, CSc. za cenné rady.

6 Resumé Tato bakalářská práce se zabývá monitorovacím systémem vozidel v silniční dopravě, který je vhodný nejen pro firmy s velkým vozovým parkem, ale i firmy, kde silniční motorová doprava není hlavním předmětem podnikání. Monitorovací systém vozidel lokalizuje vozidla v reálném čase, zefektivní práci dispečera, sníží náklady na pohonné hmoty a upevní postavení na trhu. Abstract This bachelor thesis deals with the monitoring system of vehicles in road transportation, which is suitable not only for the companies with huge automobile park, but also the companies where the road transportation is not the main aim of the business. The monitoring system of the vehicles locates the vehicles in the real time, makes the work of the traffic controller more effective, lowers the cost of the fuel and consolidates the situation of the company on the market.

7 Obsah ÚVOD PRINCIP A VÝZNAM MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL URČOVÁNÍ POLOHY SILNIČNÍHO VOZIDLA Přímé určování polohy Nepřímé určování polohy SYSTÉMY K URČENÍ POLOHY GPS Globální poziční systém Navigační systém GLONASS Navigační systém Galileo NAVIGAČNÍ PŘÍSTROJE Pasivní navigační přístroje Aktivní navigační přístroje DRUHY NAVIGAČNÍCH PŘÍSTROJŮ PRINCIP MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Monitorovací systém vozidel Přínosy monitorovacího systému vozidel NABÍDKY DODAVATELŮ MONITOROVACÍCH SYSTÉMŮ V ČR KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ NABÍDKY POSKYTOVATELÉ SLEDOVACÍCH SYSTÉMŮ VOZIDEL TomTom International BV Telefónica O2 Czech Republic a.s AutoLocator s.r.o SGS a.s TLV s.r.o VÝBĚR DODAVATELE MONITOROVACÍHO SYSTÉMU ZHODNOCENÍ VÝBĚRU PŘÍPADOVÁ STUDIE IMPLEMENTACE MONITOROVACÍHO SYSTÉMU 45 ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK

8 Úvod Z hlediska historie se nejdříve zkoumala problematika určování polohy ve vodní a železniční dopravě. Postupem času, s rozvojem silniční přepravy, se potřeba lokalizace polohy přenesla i do tohoto oboru. Monitorovací systém je důležitý základ pro kompletní fungování firmy, který má největší význam pro dispečery při lokalizaci vozidla v reálném čase. Úspěšné vedení vozového parku vyžaduje zkušenosti dispečera a kvalitní řešení nečekaných událostí. Tato práce je psychicky náročná, a proto je důležité podpořit řízení a rozhodování dispečera a řidiče nákladních vozidel monitorovacím systémem. Zavedení systému, který umožňuje nejen monitorovat pohyb vozidel v reálném čase, ale i zjednoduší celkovou administrativu, zvyšuje a udržuje konkurenceschopnost vůči ostatním dopravním firmám. Díky možnostem monitorovacího systému vozidel dochází ke snižování nákladů na pohonné hmoty a k upevnění postavení na trhu v době hospodářské krize. GPS systém je vojenský navigační družicový systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, který dokáže s třímetrovou přesností určit naši pozici a čas kdekoli na Zemi. V současné době je GPS systém jako jediný přístupný i pro civilní uživatele. Potenciál a možnosti navigačního systému GPS ukázaly na možnosti využití v mnoha oblastech lidské činnosti. V této práci se budu věnovat monitorovacímu systému vozidel v silniční dopravě se zaměřením na výběr nejvhodnějšího dodavatele tohoto systému pro firmy s menším vozovým parkem. Cílem mé práce je poskytnout základní informace o problematice monitorovacího systému vozidel a vyzdvihnout jeho přednosti pro dopravní firmy. Představím dodavatele, kteří na trhu monitorovací systém nabízejí, a na základě stanovených kritérií zvolím nejvhodnějšího dodavatele. Na modelovém příkladu vykalkuluji náklady na zavedení monitorovacího systému vozidel. 8

9 1 Princip a význam monitorovacího systému silničních vozidel Celou historií lidstva se line nutnost určování pozice. Začalo to vynálezem kompasu před více než lety. Určování pozice a potřeba navigace se zejména rozvinula během expanze námořní dopravy ve 13. století. Dalším krokem ve vývoji určování polohy bylo využití rádiových vln. Ve druhé světové válce vyvstala potřeba určení přesné polohy při navádění bombardérů na předem stanovené strategické cíle. Začala být využívána rádiová navigace. Řada systému vyvinutých během druhé světové války byla používána i v době studené války. Rádiová navigace neumožnovala pokrytí celého území s vysokou přesností, a proto se postupně vyvíjela satelitní navigace. Z předešlého textu vyplývá, že potřeba lokalizace momentální polohy se datuje celou historií lidstva. Potřeba spolehlivých navigačních přístrojů se rozšířila z letecké a námořní dopravy i do oblasti silniční dopravy. Zde dochází k optimalizaci tras individuálních uživatelů navigačních systémů, sledování řidičů městské hromadné dopravy, ale hledá také odcizená vozidla, zabezpečuje je proti krádeži a pomáhá identifikovat havarovaná vozidla. Hlavním cílem navigačních systémů je poskytovat řidičům vozidel informace o jejich aktuální poloze a navigovat je k požadovanému cíli. Navigační systém naviguje řidiče například mimo dopravní kongesce nebo momentální dopravní uzavírky. Na displeji je zobrazena mapa se šipkou, kde je lokalizována aktuální poloha vozidla. Současně je navigační systém vybaven hlasovým doprovodem, který řidiče optimálně naviguje k požadovanému cíli. [1] 9

10 1.1 Určování polohy silničního vozidla Základní rozdělení pozičních systémů do dvou kategorií je následující: Lokální určení polohy silniční vozidlo si samo určí svoji současnou pozici. V současné době většina využívaných GPS navigací v silniční dopravě (TomTom, Mio, Garmin). Dálkové určení polohy poloha objektů je zjišťována radary z centrální řídící jednotky. Pro určení polohy se zejména používají dva způsoby: přímé a nepřímé určení polohy. [1] Přímé určování polohy Pozice se určuje při průjezdu silničního vozidla měřeným řezem s radiovým majákem. Silniční vozidlo musí být vybaveno palubovou jednotkou, která je schopná komunikovat s majákem. Přesná lokalizace polohy je závislá na počtu těchto majáků pokrývající určenou oblast. Jedná se o zdánlivě nejjednodušší určování polohy. [1] Nepřímé určování polohy Lokalizace aktuální polohy silničního vozidla je provedena ve dvojrozměrném prostoru, pokud známe jeho výchozí polohu. Metoda počítá s navýšením přírůstku dráhy a směru vůči výchozí poloze. Senzory poté měří směr a ujetou vzdálenost silničního vozidla. Z použitých senzorů jsou v pravidelných intervalech vyhodnocována data a na jejich základě je vypočtena aktuální poloha objektu a jeho orientace. Aktuální poloha se počítá na základě vypočtené předchozí polohy. V případě nepřesně určené výchozí pozice dojde k odchylce při určení momentální polohy.[1] 1.2 Systémy k určení polohy V současné době funguje dvojce navigačních systémů, a to americký GPS a ruský GLONASS. Provozovateli těchto systémů je armáda a jejich signály jsou s omezenou přesností volně k dispozici pro civilní uživatele. Jelikož se jedná o vojenské systémy, není trvale garantována dostupnost signálů ze satelitů. 10

11 Běžní uživatelé navigačních přístrojů jsou odkázáni na americký GPS, neboť GLONASS nemá takovou podporu civilních uživatelů, kteří vyvíjejí poziční systémy, a to z toho důvodu, že provoz tohoto systému není ekonomicky ošetřen a nejsou poskytnuty další informace o vývoji systému a jeho životnosti. Země evropského kontinentu se rozhodly jít cestou vlastního satelitního systému, a to programu GALIELO.[1] GPS Globální poziční systém GPS Global Positioning System (dále jen GPS) je systém pro určení přesné polohy a času. Satelitní navigační systém pro vojenské i civilní použití, který je provozován vzdušnými silami USA. GPS je v současné době jediný systém, pomocí kterého můžeme určit svou polohu kdekoliv na Zemi i ve vzduchu denně po celý rok, a to bez ohledu na povětrnostní podmínky. V roce 2000 po zrušení umělé chyby stoupla přesnost zaměření polohy pro běžné uživatele z asi 100 m na cca 10 m. Je to jediný systém pro určování polohy, který je oficiálně zaveden pro leteckou dopravu a pomocí smlouvy s vládou USA je zaručeno, že při vojenském konfliktu nebude tento systém vypínán či jinak omezován v provozu. Soustava GPS se skládá ze tří základních částí: soustava satelitů, pozemní řídící stanoviště, koncová zařízení a uživatelé. [1] Soustava satelitů Skládá se z 32 satelitů z toho 24 operačních, 3 záložních ve vesmíru a 5 záložních na Zemi, které jsou připraveny k vynesení na oběžnou dráhu během 24 hodin. Satelity jsou umístěny ve výšce cca km nad Zemí na šesti téměř kruhových oběžných drahách se sklonem k rovníku 55. Na každé dráze jsou 4 operační satelity. Jejich rozložení je takové, že zabezpečují v každém okamžiku a kdekoliv příjem signálu minimálně ze čtyř satelitů. V ČR je to podle místa a doby 6 až 11 satelitů. Doba oběhu satelitu kolem Země je 11 h 58 min. GPS využívá vysílání satelitů umístěných 11

12 na oběžných drahách Země. Přijímač na povrchu země vypočítává polohu, rychlost a čas ze signálů šířených satelity. Navigační signály satelitů jsou odolné vůči počasí, ale neprostoupí masou hmoty (např. skála, beton). Do vysílaného signálu se vkládají informace o čase, parametry dráhy satelitu a korekční konstanty pro minimalizaci chyb systému. Předpokládaná životnost každého satelitu je 7,5 let. Pozemní řídící stanoviště Celý systém GPS je řízen pěti pozemními stanovišti + hlavní řídící stanoviště, rozmístěnými po celém světě. Hlavní řídící stanoviště je v Colorado Springs a další stanoviště jsou tato: Kwajalein, Diego Garcia, Ascensinon, Cape Canaveral, Hawai. [1] Při každém průletu satelitů nad těmito stanicemi jsou vyhodnocovány parametry jejich drah a vypočteny korekce, které jsou vysílány zpět na dané satelity a odtud do přijímače, kde dojde k aktualizaci uložených dat o satelitech. 1 Koncová zařízení a uživatelé Koncovými zařízeními systému GPS jsou navigační přístroje, které přijímají a dekódují příslušné signály ze satelitů GPS. Navigační přístroj z přijímaných dat vypočte aktuální polohu. Určování polohy pomocí satelitních navigačních systémů je založeno na měření doby příchodu signálu ze satelitu k uživateli. Pro stanovení polohy je nutné přijmout signál z více satelitů a vypočítat vzdálenost vůči těmto satelitům. K určení polohy potřebujeme alespoň 4 satelity, abychom naši polohu přesně určili. [1] 1 OLIVKOVÁ, Ivana; KŘIVKA, Vladislav; RICHTÁŘ, Michal; KRAJČÍŘ, Dušan. Dopravní telematika II. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, s. ISBN

13 1.2.2 Navigační systém GLONASS Druhý plně funkční navigační systém je družicový navigační systém GLONASS. Je provozován ruskou vládou skrze Úřad ruských vojenských vesmírných sil. Spuštění bylo plánováno na rok 1991, systém byl dokončen v roce 1995 První družice byla vynesena na oběžnou dráhu Země dne 12. října Další družice byly během let postupně vylepšovány a vynášeny na kruhovou oběžnou dráhu. Navigační systém se skládá z 24 družic (21 operačních a 3 záložních) ve třech rovinách. V jedné rovině je 8 družic. Tyto roviny mají sklon vůči rovině rovníku 64,8, což je strmější než u GPS. Družice se tak dostanou dále na sever i jih do odlehlých polárních oblastí obíhající ve výšce km nad Zemí. Hlavní rozdíl mezi systémem GPS a systémem GLONASS je ve způsobu sdíleného přiděleného kmitočtového pásma. Signál GPS vysílají všechny aktivní satelity na stejné frekvenci. [1] Navigační systém Galileo V roce 1999 se Evropa pustila do jednoho z největších technologických programů ve své historii, do budování satelitního navigačního systému pod názvem Galileo. Navigační systém Galileo je společným projektem Evropské komise a Evropské kosmické agentury. Evropská komise je odpovědná za řešení politických otázek souvisejících se stavbou systému a za požadavky vyplývající z jednání na vysoké úrovni. Evropská kosmická agentura odpovídá za vývoj a zprovoznění satelitní části systému a navazujícího zařízení. Nová technologická řešení zahrnují např. vývoj velice přesných atomových hodin pro přístrojovou aparaturu satelitů, generátor signálu, zesilovače, antény a převaděče. Galileo není jen evropskou záležitostí, postupně se k programu začaly přidávat i další země, které nechtějí být závislé na americkém systému GPS. Jako první k projektu Galileo v září 2003 přistoupila Čína, v roce 2004 se stal dalším neevropským partnerem Izrael. Postupně se přidávaly i další neevropské státy. 13

14 Oproti stávajícím americkým či ruským navigačním systémům bude mít Galileo několik výhod. Tou největší má být jeho nezávislá činnost na ryze komerční bázi, nebude tedy fungovat pod diktátem politických či vojenských požadavků. Další výhodou je výrazně vyšší přesnost než u stávajících systémů. Díky tomu se otevřou zcela nové možnosti použití. Přesnost +/- 10 m je dostačující maximálně pro námořní dopravu, ale nikoliv pro speciální aplikace, které vzniknou právě díky Galileu. Systém Galileo bude navíc umístěn na dráze s vyšším sklonem k rovníku, což umožní výražně lepší pokrytí severních a jižních oblastí Země. Na oběžné dráze se bude pohybovat 26 operačních satelitů ve výšce cca km nad rovníkem. Satelity budou rozmístěny na dráze se sklonem 60. [1] Česká republika se z podstaty svého členství v EU do projektu Galileo rovněž zapojila. Od 1. října 2005 funguje z popudu Ministerstva dopravy při České kosmické kanceláři národní kontaktní bod systému Galileo. Spuštění navigačního systému Galileo je plánováno na rok V prosinci roku 2010 bylo rozhodnuto o sídle systému Galileo, které se bude nacházet v Praze Holešovicích. [2] 1.3 Navigační přístroje Jak už jsem uvedla, nejrozšířenější a zatím pouze jediný systém, který umožňuje uživatelům zaměření své pozice kdekoliv na světě zcela zdarma, je satelitní systém GPS. Na světovém trhu je k dostání široká nabídka všech druhů přístrojů pro určování pozice, které přijímají signály z GPS. Liší se množstvím uživatelských funkcí a komfortem. Z toho poté plyne široké cenové rozpětí. Navigační systémy do vozidel lze rozdělit na pasivní nebo aktivní navigační systémy Pasivní navigační přístroje Vozidla jsou navigována na předem požadovaný cíl. Pasivní navigační přístroje neposkytují zpětnou vazbu na aktuální dopravní situaci. Dochází tedy k navádění vozidel do oblastí s dopravními kongescemi či dopravními nehodami. Koncový uživatel musí pravidelně aktualizovat mapový software, jelikož neustále dochází 14

15 k podrobnějšímu zmapování oblastí. Aktualizace mapového softwaru je prováděna na internetových stránkách výrobce. Nejjednodušším příkladem je ve vozidel nainstalovaný řídící počítač s mapovým podkladem a displejem. Na displeji řídícího počítače je zobrazena trasa, po které bude vozidlo navigováno, většinou doplněno o hlasovou navigaci. Lze vyhledat nejkratší nebo nejrychlejší spojení, většinou lze navolit spojení mimo placené úseky. Mapy zemí, měst i ulic jsou například na CD mediu nebo jiném paměťovém médiu spolu s řadou dalších informací o hotelech, restauracích, benzínových stanicích atd. Pasivní navigační systém nereaguje na momentální dopravní podmínky (dopravní stavby, dopravní nehody aj.).[1] Aktivní navigační přístroje Aktivní navigační přístroje navigují vozidlo v reálném čase a podle aktuálních podmínek. Jejich nevýhodou je oproti tomu nutnost vybudování poměrně komplikované infrastruktury a schopnost řízení pouze jistého omezeného počtu vozidel. Předchozí navigační systém je založen na precizní navigaci. Ta však může selhávat, když na trasu, po které je řidič navigován, vniknou dopravní kongesce. Problém ale může vzniknout i při stavebních uzávěrách a jiných překážkách silničního provozu, které nemůžou být zachyceny v digitální mapě. Potom může nastat případ, že je vozidlo navigovaného právě do míst, kde jsou momentální dopravní problémy.[1] 1.4 Druhy navigačních přístrojů Navigační přístroje můžeme rozdělit: povelové navigační systémy, grafické navigační systémy, jednoúčelové navigační zařízení, víceúčelové navigační zařízení. 15

16 Povelové navigační systémy: Navigační systémy jsou instalovány v autorádiích silničních vozidel. Na displeji se zobrazují navigační šipky, křižovatky, názvy ulic, aktuální čas, ujetá a zbývající vzdálenost. Tyto navigační systémy nejsou v současné době tak využívány.[1] Grafické navigační systémy: Grafický navigační systém naviguje výraznými šipkami, mapou a hlasovým výstupem. Lze si zvolit zobrazení s různou volbou orientací mapy (šipka mapa současně, velká šipka nebo velká mapa). Grafické navigační systémy zobrazují: dobu příjezdu k určenému cíli, délka trasy (v km), aktuální rychlost silničního vozidla, délka ujeté trasy (v km), celkovou dobu jízdy silničního vozidla, průměrná rychlost silničního vozidla. [1] Jednoúčelové navigační zařízení: Mezi jednoúčelové navigační zařízení patří přístrojové nebo ruční navigační systémy. Tyto systémy mají zabudovaný navigační program, přijímač GPS a mapové podklady, které jsou uloženy na paměťovém médiu. Mapové podklady v současné době obsahují kvalitně zmapovanou silniční síť ČR. Na trhu jsou už běžně dostupné navigační přístroje, které mají zmapovanou nejenom silniční síť ČR, ale také většinu států střední Evropy. Mapové podklady je nutné neustále aktualizovat s ohledem na stavby nových silničních úseků a stále dokonalejší zmapování oblastí. Aktualizaci map provedete na internetových stránkách výrobce, většinou za poplatek. Jednoúčelové navigační systémy jsou závislé na přijímání signálu GPS, z čehož plyne nepřesné získávání polohy zejména hustě zabydlených městských oblastí. 16

17 Víceúčelové navigační zařízení Do této skupiny můžeme zařadit přenosnou a kapesní výpočetní techniku známou pod zkratkou PDA. Lze sem také zařadit mobilní telefony, ve kterých je navigace zabudovaná. Nevýhodou těchto víceúčelových navigačních zařízení je omezená velikost paměti. Do zařízení je možné nahrát pouze omezené množství dat pro určité území. Tato navigační zařízení nejsou vhodná pro cestování silničními vozidly, jelikož by bylo nutné během cesty přehrávat z datového CD mapové podklady pro novou oblast. [1] 17

18 1.5 Princip monitorovacího systému vozidel Princip GPS už byl popsán v kapitole Jak ale dojde k propojení signálu ze satelitů GPS do silničního vozidla a následnému zobrazení vozidla na obrazovce u koncového uživatele? Obrázek 1 Zjednodušené schéma monitorovacího systému Zdroj: Všechna vozidla, která chceme zanést do monitorovacího systému, je potřeba vybavit palubovou jednotkou s modemem pro bezdrátovou komunikaci s centrálním serverem. Palubní jednotka je vybavena čipem pro snímání signálu ze satelitu GPS, která získává například informace o poloze vozidla, rychlosti, čase. Pro úspěšné určení polohy musí být palubní jednotka v dosahu minimálně tří satelitů GPS. Informace o poloze vozidla se zašle prostřednictvím palubové jednotky a pomocí datové služby GPRS a sítě mobilního operátora GSM. na server koncového uživatele. Server získané údaje o vozidle třídí, vyhodnocuje a v mnoha případech i několik týdnů archivuje. Koncový uživatel je v našem případě dispečerské pracoviště v dopravní firmě. V reálném čase je tedy zobrazena činnost vozidla a jeho aktuální poloha. Monitorovat vozidla lze po aktivaci palubové jednotky a registraci vozidla do monitorovacího systému. Zobrazení vozidel nastane po přihlášení koncového uživatele na server poskytovatele. Na serveru jsou k dispozici veškerá data o vybraném vozidle. Monitorovací systém nabídne všechna vozidla zanesená v serveru podle SPZ, po jejím výběru zobrazí monitorovací systém např. aktuální polohu vozidla na digitálním mapovém podkladu. V tomto případě se jedná o popis on-line 18

19 monitorovacího systému, který bude blíže vysvětlen v další kapitole. Současné moderní systémy poskytují daleko více informací o vozidlech, nejen zobrazení jejich polohy Monitorovací systém vozidel V poslední době je sledovací systém vozidel využíván nejen v dopravních firmách, ale i ve firmách, kde doprava není přímým předmětem podnikání. Se systémy sledování vozidel, využívající technologii GPS a systém pro mobilní komunikaci (GSM+GPRS), se setkáváme stále častěji. Kombinací obou technologií dostaneme nejvyužívanější řešení, a to monitorování provozu vozidla on-line. V minulosti se více vyskytoval systém off-line. Druhy monitorovacích systému: off-line (pasivní), on-line (aktivní). [3] V zásadě se tyto způsoby liší přenosem dat mezi vozidlem a koncovým uživatelem. Off-Line monitorovací systém Ve vozidlech jsou nainstalovány tzv. palubové jednotky (každý provozovatel používá své pojmenování), které jsou doplněny pamětí pro dlouhodobý záznam dat. Data o pohybu vozidla se za libovolně nastavený časový úsek přenášejí do počítače ke zpracování. Časový úsek je volen koncovým uživatelem podle jeho požadavku. Off-line monitorovací systém umožňuje pouze zpětné zobrazení údajů o pohybu vozidla. Vozidla tedy nelze lokalizovat v reálném čase. Systém Off-line: zpětně zaznamená údaje o pohybu vozidla (čas, průměrná rychlost atd.), umožňují měření spotřeby paliva a speciálně volitelné služby (měření teploty v nákladním prostoru), rozlišují soukromou a služební jízdu, zobrazují historii jízd, automaticky tvoří knihu jízd. 19

20 Hlavní nevýhodou off-line monitorovacího systému je to, že v reálném čase nelze lokalizovat vozidlo. On-Line sledovací systém Princip systému jsem popsala v předešlé kapitole. Podrobněji bych, jako u systému off-line, popsala možnosti systému a vyzdvihla jeho výhody. Systém On-Line: zobrazuje vozidla podle nastavených požadavků koncového uživatele, lokalizace jednoho nebo více vozidel u jednoho, popřípadě více uživatelů, zobrazuje historii jízd jednotlivých vozidel, sleduje spotřebu paliva a umožňuje další služby (dohledání odcizených vozidel), rozlišuje soukromou a služební jízdu, některé údaje lze statisticky vyhodnotit (průměrnou spotřebu, průměrnou rychlost), automaticky generují knihu jízd, umožňuje zákazníkovi identifikovat zásilku a sledovat její přepravu. Nespornou výhodou monitorovacího systému on-line, oproti systému off-line, je lokalizace vozidla v reálném čase. Pokud firma zvažuje zavedení monitorovacího systému, bývá právě sledování polohy vozidla v reálném čase rozhodující pro výběr systému on-line. 20

21 Oblasti využití V této kapitole podrobněji popíši základní oblasti využití monitorovacího systému vozidel, které budou zohledněny při porovnání jednotlivých nabídek dodavatelů. Elektronická kniha jízd Podnikatelé nebo firmy, využívající osobní či nákladní automobily k předmětu podnikání, vedou knihu jízd pro kontroly ze strany finančního úřadu, jelikož jde o daňově uznatelný doklad. Manuální zpracování knihy jízd patří mezi neoblíbené administrativní činnosti, při kterých se spoléháme na poctivé vyplňování kilometrů před začátkem jízdy, po ukončení jízdy, účel jízdy (soukromá, služební), stav v nádrži, čerpané pohonné hmoty, celková částka za načerpané pohonné hmoty, poznámka k jízdě, stav tachometru. Zpracovaná data o jízdách vozidel jsou možná v textové podobě seznamu jízd nebo graficky na mapovém podkladu, a lze je také tisknout. Správa elektronické knihy jízd je možná z míst s možností připojení k internetu, není tedy vázaná na správu z pouhého místa. V konfiguraci lze nastavit pravidelnou aktualizaci, tím jsou bezpečně zajištěny údaje o vozidle. Vyjmenované manuální činnosti odbouráme zavedením monitorovacího systému, který umožňuje zpracování elektronické knihy jízd na základě nasnímaných dat z jednotlivých vozidel zanesených v systému. Obrázek 2 - Elektronická kniha jízd Zdroj: 21

22 Sledování vozidel z dispečerského stanoviště Hlavní výhodou on-line monitorovacího systému je sledování zanesených vozidel v reálném čase. Vozidla vybavená palubní jednotkou jsou zaznamenána v systému například podle jejich SPZ. Údaje o vozidlech jsou chápany jako nosné informace o současné poloze vozidla a zda je vozidlo tam, kde by podle časového plánu mělo být. Vozidlo je z pohledu dispečera kontrolováno a střeženo. Většina monitorovacích systémů nabízí stejné uživatelské funkce. Jedná se především o historii knihy jízd, lokalizace vozidel v předem stanovené oblasti, zobrazení vypnutého/zapnutého motoru, zobrazení vozidla v případě překročení stanovené rychlosti, dosáhnutí stanoveného cíle. Poskytovatelé monitorovacího systému vozidel nabízejí tři možnosti zobrazování dat o jízdách vozidel: software instalovaný na webovém portálu, software instalovaný na počítači uživatele, specializovaný software. Firmy se ve většině případů rozhodují pro první variantu, a to z praktického důvodu. Software instalovaný na webovém portálu umožňuje přístup kompetentní osoby kdekoliv z místa a různých počítačů, kde je možné připojení k internetu. Nespornou výhodou se v tomto případě jeví sledování zásilek přímo zákazníkem. Příslušná osoba potřebuje pro přístup k webovému portálu přihlašovací jméno a heslo. Nevýhodami je přílišná jednoduchost aplikace bez možnosti přizpůsobení se požadavkům uživatele a riziko nabourání se. Uživatelé nezjistí, že jejich vozidla někdo sleduje (např. konkurence). Software instalovaný na počítači uživatele zobrazuje data o jízdách vozidel pouze v konkrétním počítači uživatele. K datům o jízdách vozidel se proto nedostane cizí uživatel internetu. Nainstalovaný software lze přizpůsobit individuálním požadavkům uživatele. Tuto možnost poskytuje většina poskytovatelů monitorovacích systémů. Specializované softwary nabízejí možnosti přizpůsobení se požadavkům zákazníků, a to v případě autobusové dopravy, městské hromadné dopravy nebo u specializovaných dopravních prostředků. 22

23 Poskytovatelé monitorovacích systémů využívají pro zobrazování vozidel na webových portálech digitální mapové podklady. Jejich kvalitní zpracování zabezpečuje co nejpřesnější určování polohy vozidel. Kvalitně zpracované digitální mapové podklady jsou stejně důležité i v případě GPS navigací. Mezi špičku na trhu s mapovými podklady se řadí například firma Tele Atlas, která dodává mapové podklady pro výrobce GPS navigací TomTom a Mio. Závěrem bych dodala, že kvalitní digitální mapové podklady určují kvalitní monitorovací systém. Měření spotřeby paliva Systém měření spotřeby paliva se skládá z několika akčních členů (aktuální rychlost vozidla, doba vstřiku, otáčky motoru), ze kterých řídící jednotka počítá spotřebu paliva a další požadované údaje. Technologie měření paliva a sledování spotřeby pohonných hmot přináší: absolutní a nepřetržitou kontrolu, střeží hladinu pohonných hmot v nádrži a informuje o případných podezřelých úbytcích, záznam stavu paliva v nádrži v průběhu jízdy, po každé jízdě i během odstavení vozidel a strojů, sledování všech nádrží ve vozidle, sledování paliva 24 hod. denně, identifikaci a záznam tankování v reálném čase a množství porovnatelné s výpisy od čerpacích stanic, přehledné výstupy pro zajištění spotřeby při jednotlivých jízdách denní i měsíční spotřebu, spotřebu podle zvoleného období. [4] Poptávající firma, která zvažuje zavedení monitorovacího systému, ve většině případů zvažuje kritérium, zda systém umožňuje měření spotřeby paliva. Firmám umožňuje eliminovat krádeže pohonných hmot a snížit vykazovanou spotřebu. 23

24 Zabezpečení vozidel Mezi další služby, které systém poskytuje, patří zabezpečení vozidel. Jednotka je ve vozidle skrytě namontována a není závislá na manuální aktivaci řidiče. Jednotka disponuje vstupy pro napojení na některé elektrické okruhy vozidla, jakými jsou zapalování, alarm, skrytý přepínač a jiné. Informaci o alarmovém stavu zašle jednotka na , zadané telefonní číslo, na pult centrální ochrany, případně zaslala SMS zprávu. [5] Přínosy monitorovacího systému vozidel Poskytovatelé nabízejí různé služby v rámci monitorovacího systému vozidel. Každý poskytoval, vypracuje nabídku dle specifických požadavků zákazníků. Je tedy složitější shrnout veškeré přínosy při zavedení monitorovacího systému. Na závěr kapitoly bych ráda vyzdvihla nejdůležitější oblasti využití tohoto systému. 1. zjednodušené vedení agendy vozového parku, 2. monitorování pohybu vozidel v reálném čase. Ad 1) Monitorovací systém odbourá manuální vyplňování knihy jízd, šetří tím čas nejen řidičům, ale i pracovníkům od náročné administrativní práce. Systémy sledují práci řidiče a dodržování bezpečnostních pravidel. Zároveň je prokázána transparentnost provozních nákladů. Na základě historie provedených jízd lze provádět jejich analýzy a následná vyhodnocení mohou vést k další úspoře nákladů. Ad 2) Z dispečerského stanoviště dochází ke kontrole řidičů vozidel v reálném čase. Dispečer má k dispozici okamžitou informaci o momentální poloze vozidla a může ji využít k dalšímu řízení vozidla. Řidiči se vyvarují zajížďkám, dodržují maximální povolenou rychlost a jezdí s rozvahou, to vše vede ke snižování nákladů na pohonné hmoty. Díky měření spotřeby paliva došlo k eliminacím neoprávněného čerpání pohonných hmot z vozidel. 24

25 2 Nabídky dodavatelů monitorovacích systémů Poptávka a nabídka jsou pojmy, se kterými se setkala většina z nás, ať v rámci pracovní oblasti nebo v rámci reklamních sloganů. Definice klasické poptávky zní: Poptávkou rozumíme určité množství statku, které je poptávající (kupující) ochoten poptávat (nakoupit) při dané ceně, což vlastně znamená, že poptávka je charakterizována chováním kupujících na trhu. 2 Definice klasické nabídky zní takto: Za nabídku označujeme množství výrobků či služeb, které jsou výrobci (prodávající) ochotni nabídnout (prodat) za určitou cenu Kritéria pro posuzování nabídky Požadavky na vybavení monitorovacího systému vozidel budou zahrnuty v jednotlivých poptávkách u poskytovatelů těchto systémů. Tyto podmínky poté budou zohledněny při zhodnocení výběru dodavatele. Požadavky na vybavení: Sledovací systém uzpůsoben pro vozidla silniční dopravy s návěsovými soupravami typu MEGA s vnitřními rozměry 13,6 m x 2,55 m x 3,00 m, užitečné zatížení 25,5 tun, vnitřní objem 100 m 3. Cenová dostupnost zhodnocení s ohledem na přijatelné pořizovací náklady jedné palubní jednotky, montáž a měsíční provozní náklady. Budu vycházet ze zaslaných ceníků jednotlivých dodavatelů při kalkulaci na pořízení jedné palubní jednotky. 2 HŘEBÍK, František. Obecná ekonomie. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISNB HŘEBÍK, František. Obecná ekonomie. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISNB

26 Automatická tvorba knihy jízd automatická tvorba knihy jízd, která je uznatelná pro daňové účely u finančního úřadu. Rozlišení soukromé a firemní jízdy. Dostupnost na trhu základním požadavkem je, aby pro sledovací systém existovala na území ČR podpora, servis a příslušenství. Sledování spotřeby paliva možné propojení se sledovacím systémem vozidel a pravidelné vyhodnocení sledované veličiny. Tato služba není zahrnuta do pořizovacích nákladů, budeme ji tedy brát jako doplňkovou službu, kterou většina firem využívá po zavedení monitorovacího systému. Požadavky na software: V rámci softwarového vybavení zohledním následující kriteriální podmínky: Software instalovaný na webovém portálu a jeho obsluha hlavním kritériem je software instalovaný na webovém portálu s ohledem na možné přihlášení z jakéhokoliv počítače, a to po zadání přihlašovacího jména a hesla. Důležitým obsahem tohoto kritéria je také obsluha webového softwaru. Obsluha v českém jazyce předpokladem rychlé a bezproblémové obsluhy je obsluha softwarového vybavení v českém jazyce. Kvalita mapových podkladů záruka kvalitních mapových podkladů zajistí přesný a kompletní přenos informací zobrazených na mapě počítače uživatele. Do budoucna je nutné zohlednit jejich pravidelné aktualizace. Mapové podklady budou zhodnoceny na základě poskytnutých údajů o mapových podkladech uvedených na internetových stránkách poskytovatele. V současné době se na evropském trhu objevuje stále více dodavatelů sledovacích systémů, kteří nabízejí komplexní řešení od nákupu, instalaci až po servis. Dodavatelé jsou schopni, po zadání kritérií a požadavků poptávající firmy, nabídnout speciální řešení na míru. Jak už bylo uvedeno, na trhu jsou nabízeny dva druhy sledovacích 26

27 systémů off-line a on-line. Zaměřím se na poskytovatele sledovacích systémů, kteří jsou dodavateli systému on-line. 2.2 Poskytovatelé sledovacích systémů vozidel V rámci bakalářské práce jsem oslovila dodavatele sledovacích systémů vozidel. Poptávka zahrnuje výše popsaná kritéria. Základním požadavkem je sledovací systém pracující na on-line principu sledování. Tento požadavek nebyl zanesen do kritérií, jelikož 5 vybraných firem už bylo vybráno na základě tohoto principu sledování. Ceny, uvedené v této bakalářské práci, budou včetně DPH. Podrobněji se budu zabývat sledovacími systémy firem: TomTom International BV Telefónica O2 Czech Republic s.r.o. AutoLocator s.r.o. SGS a.s. TLV s.r.o TomTom International BV TomTom WORKsmart je sledovací systém vozidel od nizozemské firmy TomTom International BV. Firma působí na světovém trhu od roku 1991 a stala se předním výrobcem GPS navigací a sledovacího systému. Sledovací systém TomTom je považován za jedničku na trhu. Obrázek 3 - Palubní jednotka TomTom Link Zdroj: 27

28 Dodavateli byla zaslána poptávka, na jejímž základě jsem obdržela nabídku, která bude dále podrobněji popsána. Dodavatel představil nabídku s řešením TomTom WORK Active. TomTom WORK Active TomTom WORK Active nabízí bezpečné řešení pro vozový park. Základem je palubní jednotka TomTom LINK Box 300, která je nainstalovaná v každém vozidle. Po instalaci do vozidla je provedena aktivace jednotky, která je zdarma. Díky této jednotce lze kdykoliv sledovat pozici řidiče a jeho vozidla. Pozice je na dispečerské stanoviště zaslána mobilní GSM sítí. Systém tedy umožňuje online sledování v reálném čase. TomTom WORK Active nabízí řešení pro všechny typy silničních vozidel. Součástí nabídky je palubní jednotka LINK Box 300 včetně navigačního přístroje TomTom Go 730. Palubní jednotka LINK Box 300 a TomTom Go 730 umožňují obousměrnou komunikaci. Cena za sadu je 879,00 Euro včetně DPH. Náklady na montáž činí 80 Euro včetně DPH. Jelikož je cena uvedená v Eurech, provedu přepočet na CZK. Použiji kurz platný k Euro = 24,515 Kč. Celková cena za sadu po zaokrouhlení činí , 00 Kč. Náklady na montáž po zaokrouhlení činí 1 961, 00 Kč. Měsíční náklady na provoz softwaru instalovaného na webovém portálu WebFleet se odvíjejí na základě počtu vozidel zanesených v systému a podle mapové lokalizace v rámci EU. Návěsové soupravy typu MEGA jsou využívány po celé Evropě, je proto nutné zohlednit mapovou lokalizaci, která bude zahrnovat celou Evropu. Měsíční náklady také zahrnují náklady na komunikaci mezi dispečerským pracovištěm a navigací TomTom Go 730. Dále je v nákladech zahrnuta historie jednotlivých vozidel v délce 90 ti dnů. V mém případě se jedná o měsíční náklady v rozmezí: 28

29 Počet vozidel Cena EUR Cena CZK * Euro/CZK x *cena je uvedena včetně SMS zpráv a roamingu Systém umožňuje automatické generování knihy jízd, která odbourává manuální vyplňování knihy jízd a zefektivňuje tak celý daňový proces. Samozřejmostí je rozlišení služební a soukromé jízdy. V České republice existuje zastoupení firmy TomTom International BV. Díky tomuto zastoupení je zaručen servis a možnost zapojení dalšího příslušenství. Instalace je provedena během 5 7 týdnů od podepsání smlouvy. Firma má zastoupení ve 30 - ti zemích světa. Samotné číslo ukazuje na rozšířenost a úspěch sledovacího systému TomTom WORK Active. Systém umožňuje sledování spotřeby paliva. Záruční doba je 24 měsíců. [6] Software instalovaný na webovém portálu od roku 2010 umožňuje také komunikaci v českém jazyce, a v mnoha dalších jazycích. Zobrazování vozidel probíhá pomocí internetové aplikace WebFleet po zadání přihlašovacího jména, hesla a jména účtu na serveru Vozidlo je vyznačeno na mapě s SPZ a aktuálním časem. Další údaje jsou uvedeny napravo od mapy stav tachometru, soukromá/služební jízda, poslední pozice atd. Firma TomTom International BV nabízí podrobnou mapu všech zemí Evropy s vyznačenými ulicemi. Mapy jsou pravidelně aktualizovány bez dalších zvláštních příplatků. 29

30 Obrázek 4: TomTom WebFleet Zdroj: vlastní Monitorovací systém TomTom je komplexní řešení pro dopravní firmy, které svoji činnost vykonávají v rámci celé Evropy. Kompatibilita GPS navigace a TomTom WORK smart svědčí o propracovanosti celého systému. Z vlastní zkušenosti mohu jedině potvrdit jednoduchost a propracovanost internetové aplikace WebFleet a kvalitu mapových podkladů. Velice podstatná je částka za měsíční služby, která zahrnuje roamingové přenosy a SMS zprávy. Dodavatel mi zaslal cenu za celý komplet, a tomu odpovídá také cena. Při zavedení monitorovacího systému prozatím nepožadujeme GPS navigaci. Výhodou je komunikace v českém jazyce včetně četné volby dalších jazyků Telefónica O2 Czech Republic a.s. Systém O2 Car Control je produkt od firmy Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a je v provozu od roku Služba O2 Car Control získala na veletrhu Invex a Digitex 2005 Křišťálový disk. Toto ocenění je každoročně věnováno nejlepším exponátům. 30

31 Obrázek 5: CarControl Zdroj: https://carcontrol.cz.o2.com/web/default.aspx O2 Car Control Monitorovací systém O2 Car Control Standard nabízí řešení pro všechny typy silničních vozidel. Do silničního vozidla je instalována palubní jednotka black box, která je následně aktivována a připravena k užívání. Jednotlivá vozidla jsou lokalizována GPS signálem a přenášena na Car Control server, kde jsou data tříděna a následně vyhodnocována na počítači uživatele. Cena black box palubní jednotky pro nákladní silniční vozidla činí Kč. Ke službě O2 Car Control nenabízí poskytovatel kompatibilní GPS navigaci. Náklady na montáž palubní jednotky do vozidla jsou Kč. Poskytovatel si účtuje za aktivaci jednotky 360 Kč. Údaje o jízdách vozidel v rámci České republiky monitorujeme v reálném čase na webovém portálu. Pro silniční vozidla, kterými jsou vykonávány jízdy i v rámci celé Evropy, nabízí služba O2 Car Control dvě možnosti: Data na vyžádání měsíční náklady na provoz webového portálu činní 216 Kč. Po spuštění této služby jsou vyhodnocovány všechny údaje o vozidlech 31

32 pohybujících se v zahraničí. Vyhodnocení se provádí v určitých časových intervalech. V tomto případě tedy nelze sledovat aktuální polohu v reálném čase, jedná se tedy o tzv. off-line systém. Plný GPRS roaming měsíční náklady na provoz webového portálu a přenesená data činní 360,00 Kč do 10 MB dat nebo 2 388,00 Kč do 250 MB dat. S ohledem na provoz silničních vozidel v zahraničí budu počítat s částkou vyšší, a to 2 388,00 Kč. Částka zahrnuje roaming a SMS zprávy. Služba poskytuje sledování silničního vozidla v reálném čase a umožňuje vyhodnocení o jízdě ihned po jejím skončení. S ohledem na naše kritérium se přikláním k této variantě, jelikož požadujeme on-line sledování. Služba O2 Car Control umožňuje přepínání na služební a soukromé jízdy. Samozřejmostí je zjednodušení administrativy díky automatickému generování knihy jízd a možnost měření spotřeby paliva. Do systému je možné zanést data o čerpání pohonných hmot. Instalaci provádí obchodní zástupci nebo Centra péče pro významné zákazníky, která se nacházejí v každém kraji ČR. Instalace je provedena do 9- ti týdnů od podpisu smlouvy. Tímto je zajištěn i následný servis a možnosti zapojení dalšího příslušenství. Záruční doba je 24 měsíců. Jak už bylo zmíněno, přístup k aplikaci je přes webový portál provozovatele https://carcontrol.cz.o2.com/web/instalace_a_partneri.aspx po zadání přihlašovacího jména a hesla. Informace o poloze vozidla jsou zobrazeny informační bublinou s údaji o poloze, datum, čas, rychlost a činnost motoru. Portál lze využívat v anglickém nebo českém prostředí. Mapové podklady pro ČR jsou zpracovány v měřítku 1: a evropské mapové podklady v měřítku 1: Aktualizace mapových podkladů je prováděna zdarma. [7] Systém CarControl je uživatelsky jednoduchý pro nenáročné uživatele umožňující komunikaci v českém jazyce. Mapové podklady pro Českou republiku mají velice 32

33 dobrou kvalitu, oproti ne zcela kvalitnímu zpracování zbytku Evropy. Podle mě je systém vhodný pro využití na území ČR. V rámci Evropy najde využití u dopravních firem, které provádějí se svými vozidly pravidelnou dopravu například ČR Německo, kde jsou údaje o jízdě přeneseny po jejím dokončení AutoLocator s.r.o. AutoLocator působí na trhu od roku Společnost nabízí širokou nabídku komunikačních a monitorovacích možností pro veškeré druhy automobilů, ale také pro stavební společnosti (sledování parametrů u domíchávačů). Produkty lze rozdělit do čtyř okruhů sledování, střežení proti krádeži a vykradení, pomoc při havárii a GPS navigace. (www.autolocator.cz) Monitorovací systém AutoLocator se skládá z centrálního modulu AL 4000 Logistic nebo AL 4500 Logistic Security. Centrální modul AL 4500 Logistic Security umožňuje kromě monitorování vozidel, také jejich zabezpečení. V další částí bakalářské práce se tedy budu zabývat centrálním modulem AL 4000 Logistic, který neobsahuje funkci zabezpečení vozidel. AL 4000 Logistic Komunikační jednotka AL 4000 Logistic je uzpůsobena pro všechny typy osobních a nákladních vozidel. V každém vozidle je skrytě nainstalována komunikační jednotka, které je po instalaci registrována do systému. Data o pohybu vozidla se stahují buď nepřetržitě, nebo na pokyn, případně automaticky jednou týdně. Cena jedné komunikační jednotky AL 4000 Logistic je Kč. Funkce přepínání služebních a soukromých jízd není u této komunikační jednotky zdarma, a činní 300 Kč. Náklady na aktivaci do systému dosahují částky Kč. Za stejnou částku tj Kč je také provedena montáž. Měsíční poplatky za internetovou aplikaci a přenesená data včetně map ČR a Evropy činí 300 Kč. Do měsíčních nákladů nejsou zahrnuty poplatky za SMS zprávy, které se pohybují v rozmezí od 36 Kč 120 Kč. AutoLocator s.r.o. nabízí současně ke své službě také GPS navigaci Actis, jejichž náklady na pořízení činní Kč. Jak už bylo uvedeno, systém umožnuje přepnutí soukromé a služební jízdy. Samozřejmostí 33

34 je automatické generování knihy jízd. Systém ale neobsahuje službu sledování spotřeby paliva. Obrázek 6: Systém AutoLocator Zdroj: Montáž provádějí smluvní partneři na celém území ČR. Instalace je možné provést také u zákazníka. Díky tomu je zajištěn bezproblémový servis a doplnění případného příslušenství. Plnění objednávky je zahájeno ihned po podepsání smlouvy dle požadavků zákazníka. Instalace je provedena do 8. týdne od podepsání smlouvy. Záruční doba je 24 měsíců. [8] Údaje o vozidlech lze zobrazit přes internetovou aplikaci dostupnou na stránce nebo pomocí softwaru instalovaného na počítači uživatele. Na základě zvoleného kritéria požadujeme sledování pomocí webového portálu. Informace o vozidlech sledujeme v reálném čase. Vozidlo je zobrazeno v mapě, rychlost, název vozidla, SPZ a činnost motoru je zobrazena nalevo od mapy. Přehrává a zobrazuje historii jízd vozidel zanesených v systému. Lokalizace vozidla je opět přenášena mobilní GSM sítí. Zobrazení lze načíst v češtině, němčině a angličtině. Mapové podklady jsou zpracovány v měřítku až 1: Aktualizace map je prováděna zdarma. 34

35 Jednoduchá ovladatelnost umožňující komunikaci nejen v českém jazyce a velice propracované mapové poklady svědčí o kvalitním monitorovacím systému AutoLocator. Výhodou je volba lokalizace vozidel podle požadavků uživatele. Kladně se jeví měsíční provozní náklady, nevýhodou je oddělené zúčtování SMS zpráv. Nevýhodou je nemožná instalace služby sledování spotřeby paliva, která ale byla zvolena jako služba doplňková SGS a.s. Systém CarNet od společnosti SGS a.s. nabízí služby v oblasti monitorování vozidel, zabezpečení vozidel na území ČR, GPS navigací, měření spotřeby paliva, provozních veličin a měření teploty v nákladním prostoru. Systém CarNet je vhodný pro všechny druhy firem a všechny typy vozidel včetně stavebních strojů. CarNet Ve vozidlech jsou namontovány jednotky CarNet, které neustále sledují parametry vozidel, mezi něž patří např. aktuální pozice, rychlost, čas, spotřeba. Zobrazení vozidel je v reálném čase, jedná se tedy o systém on-line. Data jsou opět přenášena na server poskytovatele a poté zobrazena u koncového uživatele. Společnost SGS a.s. nabízí ke koupi navigaci GPS Navigon nebo TomTom pracující nezávisle na jednotce CarNet. Obrázek 7: Systém CarNet Zdroj: https://portal.sledovaniaut.cz/ 35

36 Cena jednotky CarNet činní 9598 Kč. Aktivace jednotky není provedena zdarma, poskytovatel si účtuje za jednu aktivaci částku 225 Kč. Instalace jednotky do vozidla stojí 1440 Kč. Měsíční paušál za provoz internetového portálu činní 238 Kč. Tato částka nezahrnuje roamingové přenosy a SMS zprávy, měsíčně jsou zúčtovány nad rámec měsíčního paušálu. V tomto případě musíme počítat s celkovým navýšením měsíčního paušálu. Systém CarNet nabízí dvě možnosti řešení přístupu k datům o vozidlech: Klientské řešení určeno pro uživatele, kteří budou sledovat data o vozidlech jen na své privátní síti bez přístupu k internetu. Internetové řešení přístup z jakéhokoliv počítače přes internetový portál. Toto řešení odpovídá mému kritériu. Využití přístupu přes internetovou aplikaci čítá další náklady. Dále je nutné zakoupit licenci SW CarNet Internet portál v částce Kč. Částka nezahrnuje pořizovací náklady na mapové podklady v hodnotě 600 Kč. V rámci internetového řešení musíme započítat roční náklady na údržbu CarNet Softwaru ve výši 3000 Kč. Systém CarNet automaticky generuje knihu jízd a umožňuje také import údajů o tankování u čerpacích stanic přes službu CCS. (www.ccs.cz) Jak už bylo zmíněno, automatické generování knihy jízd zefektivňuje administrativní činnost celého dopravního podniku. Systém CarNet umožňuje sledování spotřeby paliva a přepínání soukromých a služebních jízd. Instalaci jednotek provádí autorizovaná servisní střediska po celé ČR do 9. týdne od podpisu smlouvy. Zajišťují také servis a doplňkové příslušenství. Záruční doba je 24 měsíců. 36

37 Přístup k vozidlům je tedy přes internetovou aplikaci https://portal.sledovaniaut.cz/ po zadání přihlašovacího jména, hesla a klientského čísla. Komunikace je možná v českém, německém a anglickém jazyce. Informace o poloze vozidla je zobrazena v obdélníku s údaji o čase, poloze, rychlosti a nadmořské výšce a šířce. Mapové podklady celé Evropy jsou zpracovány na úrovni ulic. Aktualizace není prováděna zdarma, ale za částku 480 Kč/rok. [9] Systém poskytuje on-line sledování vozidel s komunikačním prostředím v českém jazyce. Nevýhodou je nezahrnutí datových přenosů a SMS zpráv do měsíčního zúčtování. Je tedy nutné počítat s větší částkou, než je 238 Kč. Výhodou je zobrazení více vybraných vozidel na mapě. Mapové podklady mají kvalitní zpracování pro optimální obsluhu koncového uživatele. Nedosahují ale takové kvality jako mapové podklady systému TomTom WORK smart nebo AutoLocator TLV s.r.o Poslední představenou nabídku bude monitorovací systém GPSdozor od firmy TLV s.r.o. Společnost nabízí sledování osobních dopravních prostředků, nákladních automobilů, zemědělské techniky, motocyklů, stavební techniky, lodí a vodních skútrů. GPSdozor Základem monitorovacího systému je sledovací modul skrytě instalovaný ve vozidle. Komunikační jednotka přenáší vyžádané údaje o vozidlech pomocí datových přenosů GPRS a sítě GSM. GPSdozor preferuje monitorování vozidel v reálném čase, v jejich nabídce tedy nenalezneme systém off-line. V nabídce také nalezneme doplňkovou službu měření teploty v nákladním prostoru, vhodnou například pro přepravy rychle zkazitelného zboží. Společnost TLV s.r.o. neposkytuje k systému GPSdozor GPS navigaci. 37

38 Obrázek 8: GPS dozor portál Premium Zdroj: Cena sledovacího modulu činní 7 320,00 Kč. V ceně sledovacího modulu nejsou započteny náklady na pořízení instalační kabeláže v hodnotě 600, 00 Kč. V předchozích nabídkách byla cena za instalační kabeláž součástí ceny sledovacího modulu. Aktivace vozidla do systému není provedena zdarma, a je zpoplatněna částkou 1080,00 Kč. Náklady na montáž sledovacího modulu činní 1 200,00 Kč. GPSdozor nabízí dvě možnosti přístupu k webovému portálu, a to webový portál Basic a Premium. Portál Basic měsíční náklady včetně datových přenosů dosahují částky 120,00 Kč. SMS zprávy jsou zúčtovány nad rámec měsíčního paušálu. Z osobní zkušenosti bych tento portál nedoporučovala. Uživatelské možnosti nejsou tak propracované jako u portálu Premium. Mapové podklady nejsou tak kvalitní a zobrazení vozidel na mapě nedosahuje požadované kvality. Portál Premium měsíční náklady včetně datových přenosů činí 240,00 Kč za území ČR:tTarif za ČR + Evropa činní 634,00 Kč. SMS zprávy jsou zúčtovány nad rámec měsíčního paušálu. Mapový portál je přehledně zpracování a jeho obsluha je jednoduší jak u portálu Basic. Mapové podklady dosahují kvalitního zpracování do úrovně ulic. Při kliknutí na automobil se zobrazí 38

Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů

Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů Securing Vehicles with Mechanical, Electronic and Tracking Retrieval Systems Tomáš Podola Bakalářská práce 2013

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS Diplomová práce autor: Miluše Vilímková vedoucí práce: prof. Ing. J. Kostelecký, Dr.Sc. konzultant:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladislav Martínek Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladislav Martínek Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladislav Martínek Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Personální činnosti ve vybraném podniku Bc. Alena Janečková Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Náklady na provoz silničních motorových vozidel

Náklady na provoz silničních motorových vozidel Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Náklady na provoz silničních motorových vozidel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Adéla KOŘÍNKOVÁ Vedoucí bakalářské

Více

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Bakalářská práce Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností Use of

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

Metody pro identifikaci částí vozidel

Metody pro identifikaci částí vozidel ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Ústav soudního znalectví v dopravě Metody pro identifikaci částí vozidel Methods of Vehicle Parts Identification Bakalářská práce Studijní program:

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více