Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel"

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Renáta Kubíčková, Dis.

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a že jsem v práci neporušila autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s prezentačním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným použitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov dne 22. dubna 2011 podpis

5 Poděkování: Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se mnou na této práci spolupracovali a vedli mě k jejímu úspěšnému dokončení, zejména mému vedoucímu práce Doc. Ing. Pavlu Šaradínovi, CSc. za cenné rady.

6 Resumé Tato bakalářská práce se zabývá monitorovacím systémem vozidel v silniční dopravě, který je vhodný nejen pro firmy s velkým vozovým parkem, ale i firmy, kde silniční motorová doprava není hlavním předmětem podnikání. Monitorovací systém vozidel lokalizuje vozidla v reálném čase, zefektivní práci dispečera, sníží náklady na pohonné hmoty a upevní postavení na trhu. Abstract This bachelor thesis deals with the monitoring system of vehicles in road transportation, which is suitable not only for the companies with huge automobile park, but also the companies where the road transportation is not the main aim of the business. The monitoring system of the vehicles locates the vehicles in the real time, makes the work of the traffic controller more effective, lowers the cost of the fuel and consolidates the situation of the company on the market.

7 Obsah ÚVOD PRINCIP A VÝZNAM MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL URČOVÁNÍ POLOHY SILNIČNÍHO VOZIDLA Přímé určování polohy Nepřímé určování polohy SYSTÉMY K URČENÍ POLOHY GPS Globální poziční systém Navigační systém GLONASS Navigační systém Galileo NAVIGAČNÍ PŘÍSTROJE Pasivní navigační přístroje Aktivní navigační přístroje DRUHY NAVIGAČNÍCH PŘÍSTROJŮ PRINCIP MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Monitorovací systém vozidel Přínosy monitorovacího systému vozidel NABÍDKY DODAVATELŮ MONITOROVACÍCH SYSTÉMŮ V ČR KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ NABÍDKY POSKYTOVATELÉ SLEDOVACÍCH SYSTÉMŮ VOZIDEL TomTom International BV Telefónica O2 Czech Republic a.s AutoLocator s.r.o SGS a.s TLV s.r.o VÝBĚR DODAVATELE MONITOROVACÍHO SYSTÉMU ZHODNOCENÍ VÝBĚRU PŘÍPADOVÁ STUDIE IMPLEMENTACE MONITOROVACÍHO SYSTÉMU 45 ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK

8 Úvod Z hlediska historie se nejdříve zkoumala problematika určování polohy ve vodní a železniční dopravě. Postupem času, s rozvojem silniční přepravy, se potřeba lokalizace polohy přenesla i do tohoto oboru. Monitorovací systém je důležitý základ pro kompletní fungování firmy, který má největší význam pro dispečery při lokalizaci vozidla v reálném čase. Úspěšné vedení vozového parku vyžaduje zkušenosti dispečera a kvalitní řešení nečekaných událostí. Tato práce je psychicky náročná, a proto je důležité podpořit řízení a rozhodování dispečera a řidiče nákladních vozidel monitorovacím systémem. Zavedení systému, který umožňuje nejen monitorovat pohyb vozidel v reálném čase, ale i zjednoduší celkovou administrativu, zvyšuje a udržuje konkurenceschopnost vůči ostatním dopravním firmám. Díky možnostem monitorovacího systému vozidel dochází ke snižování nákladů na pohonné hmoty a k upevnění postavení na trhu v době hospodářské krize. GPS systém je vojenský navigační družicový systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, který dokáže s třímetrovou přesností určit naši pozici a čas kdekoli na Zemi. V současné době je GPS systém jako jediný přístupný i pro civilní uživatele. Potenciál a možnosti navigačního systému GPS ukázaly na možnosti využití v mnoha oblastech lidské činnosti. V této práci se budu věnovat monitorovacímu systému vozidel v silniční dopravě se zaměřením na výběr nejvhodnějšího dodavatele tohoto systému pro firmy s menším vozovým parkem. Cílem mé práce je poskytnout základní informace o problematice monitorovacího systému vozidel a vyzdvihnout jeho přednosti pro dopravní firmy. Představím dodavatele, kteří na trhu monitorovací systém nabízejí, a na základě stanovených kritérií zvolím nejvhodnějšího dodavatele. Na modelovém příkladu vykalkuluji náklady na zavedení monitorovacího systému vozidel. 8

9 1 Princip a význam monitorovacího systému silničních vozidel Celou historií lidstva se line nutnost určování pozice. Začalo to vynálezem kompasu před více než lety. Určování pozice a potřeba navigace se zejména rozvinula během expanze námořní dopravy ve 13. století. Dalším krokem ve vývoji určování polohy bylo využití rádiových vln. Ve druhé světové válce vyvstala potřeba určení přesné polohy při navádění bombardérů na předem stanovené strategické cíle. Začala být využívána rádiová navigace. Řada systému vyvinutých během druhé světové války byla používána i v době studené války. Rádiová navigace neumožnovala pokrytí celého území s vysokou přesností, a proto se postupně vyvíjela satelitní navigace. Z předešlého textu vyplývá, že potřeba lokalizace momentální polohy se datuje celou historií lidstva. Potřeba spolehlivých navigačních přístrojů se rozšířila z letecké a námořní dopravy i do oblasti silniční dopravy. Zde dochází k optimalizaci tras individuálních uživatelů navigačních systémů, sledování řidičů městské hromadné dopravy, ale hledá také odcizená vozidla, zabezpečuje je proti krádeži a pomáhá identifikovat havarovaná vozidla. Hlavním cílem navigačních systémů je poskytovat řidičům vozidel informace o jejich aktuální poloze a navigovat je k požadovanému cíli. Navigační systém naviguje řidiče například mimo dopravní kongesce nebo momentální dopravní uzavírky. Na displeji je zobrazena mapa se šipkou, kde je lokalizována aktuální poloha vozidla. Současně je navigační systém vybaven hlasovým doprovodem, který řidiče optimálně naviguje k požadovanému cíli. [1] 9

10 1.1 Určování polohy silničního vozidla Základní rozdělení pozičních systémů do dvou kategorií je následující: Lokální určení polohy silniční vozidlo si samo určí svoji současnou pozici. V současné době většina využívaných GPS navigací v silniční dopravě (TomTom, Mio, Garmin). Dálkové určení polohy poloha objektů je zjišťována radary z centrální řídící jednotky. Pro určení polohy se zejména používají dva způsoby: přímé a nepřímé určení polohy. [1] Přímé určování polohy Pozice se určuje při průjezdu silničního vozidla měřeným řezem s radiovým majákem. Silniční vozidlo musí být vybaveno palubovou jednotkou, která je schopná komunikovat s majákem. Přesná lokalizace polohy je závislá na počtu těchto majáků pokrývající určenou oblast. Jedná se o zdánlivě nejjednodušší určování polohy. [1] Nepřímé určování polohy Lokalizace aktuální polohy silničního vozidla je provedena ve dvojrozměrném prostoru, pokud známe jeho výchozí polohu. Metoda počítá s navýšením přírůstku dráhy a směru vůči výchozí poloze. Senzory poté měří směr a ujetou vzdálenost silničního vozidla. Z použitých senzorů jsou v pravidelných intervalech vyhodnocována data a na jejich základě je vypočtena aktuální poloha objektu a jeho orientace. Aktuální poloha se počítá na základě vypočtené předchozí polohy. V případě nepřesně určené výchozí pozice dojde k odchylce při určení momentální polohy.[1] 1.2 Systémy k určení polohy V současné době funguje dvojce navigačních systémů, a to americký GPS a ruský GLONASS. Provozovateli těchto systémů je armáda a jejich signály jsou s omezenou přesností volně k dispozici pro civilní uživatele. Jelikož se jedná o vojenské systémy, není trvale garantována dostupnost signálů ze satelitů. 10

11 Běžní uživatelé navigačních přístrojů jsou odkázáni na americký GPS, neboť GLONASS nemá takovou podporu civilních uživatelů, kteří vyvíjejí poziční systémy, a to z toho důvodu, že provoz tohoto systému není ekonomicky ošetřen a nejsou poskytnuty další informace o vývoji systému a jeho životnosti. Země evropského kontinentu se rozhodly jít cestou vlastního satelitního systému, a to programu GALIELO.[1] GPS Globální poziční systém GPS Global Positioning System (dále jen GPS) je systém pro určení přesné polohy a času. Satelitní navigační systém pro vojenské i civilní použití, který je provozován vzdušnými silami USA. GPS je v současné době jediný systém, pomocí kterého můžeme určit svou polohu kdekoliv na Zemi i ve vzduchu denně po celý rok, a to bez ohledu na povětrnostní podmínky. V roce 2000 po zrušení umělé chyby stoupla přesnost zaměření polohy pro běžné uživatele z asi 100 m na cca 10 m. Je to jediný systém pro určování polohy, který je oficiálně zaveden pro leteckou dopravu a pomocí smlouvy s vládou USA je zaručeno, že při vojenském konfliktu nebude tento systém vypínán či jinak omezován v provozu. Soustava GPS se skládá ze tří základních částí: soustava satelitů, pozemní řídící stanoviště, koncová zařízení a uživatelé. [1] Soustava satelitů Skládá se z 32 satelitů z toho 24 operačních, 3 záložních ve vesmíru a 5 záložních na Zemi, které jsou připraveny k vynesení na oběžnou dráhu během 24 hodin. Satelity jsou umístěny ve výšce cca km nad Zemí na šesti téměř kruhových oběžných drahách se sklonem k rovníku 55. Na každé dráze jsou 4 operační satelity. Jejich rozložení je takové, že zabezpečují v každém okamžiku a kdekoliv příjem signálu minimálně ze čtyř satelitů. V ČR je to podle místa a doby 6 až 11 satelitů. Doba oběhu satelitu kolem Země je 11 h 58 min. GPS využívá vysílání satelitů umístěných 11

12 na oběžných drahách Země. Přijímač na povrchu země vypočítává polohu, rychlost a čas ze signálů šířených satelity. Navigační signály satelitů jsou odolné vůči počasí, ale neprostoupí masou hmoty (např. skála, beton). Do vysílaného signálu se vkládají informace o čase, parametry dráhy satelitu a korekční konstanty pro minimalizaci chyb systému. Předpokládaná životnost každého satelitu je 7,5 let. Pozemní řídící stanoviště Celý systém GPS je řízen pěti pozemními stanovišti + hlavní řídící stanoviště, rozmístěnými po celém světě. Hlavní řídící stanoviště je v Colorado Springs a další stanoviště jsou tato: Kwajalein, Diego Garcia, Ascensinon, Cape Canaveral, Hawai. [1] Při každém průletu satelitů nad těmito stanicemi jsou vyhodnocovány parametry jejich drah a vypočteny korekce, které jsou vysílány zpět na dané satelity a odtud do přijímače, kde dojde k aktualizaci uložených dat o satelitech. 1 Koncová zařízení a uživatelé Koncovými zařízeními systému GPS jsou navigační přístroje, které přijímají a dekódují příslušné signály ze satelitů GPS. Navigační přístroj z přijímaných dat vypočte aktuální polohu. Určování polohy pomocí satelitních navigačních systémů je založeno na měření doby příchodu signálu ze satelitu k uživateli. Pro stanovení polohy je nutné přijmout signál z více satelitů a vypočítat vzdálenost vůči těmto satelitům. K určení polohy potřebujeme alespoň 4 satelity, abychom naši polohu přesně určili. [1] 1 OLIVKOVÁ, Ivana; KŘIVKA, Vladislav; RICHTÁŘ, Michal; KRAJČÍŘ, Dušan. Dopravní telematika II. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, s. ISBN

13 1.2.2 Navigační systém GLONASS Druhý plně funkční navigační systém je družicový navigační systém GLONASS. Je provozován ruskou vládou skrze Úřad ruských vojenských vesmírných sil. Spuštění bylo plánováno na rok 1991, systém byl dokončen v roce 1995 První družice byla vynesena na oběžnou dráhu Země dne 12. října Další družice byly během let postupně vylepšovány a vynášeny na kruhovou oběžnou dráhu. Navigační systém se skládá z 24 družic (21 operačních a 3 záložních) ve třech rovinách. V jedné rovině je 8 družic. Tyto roviny mají sklon vůči rovině rovníku 64,8, což je strmější než u GPS. Družice se tak dostanou dále na sever i jih do odlehlých polárních oblastí obíhající ve výšce km nad Zemí. Hlavní rozdíl mezi systémem GPS a systémem GLONASS je ve způsobu sdíleného přiděleného kmitočtového pásma. Signál GPS vysílají všechny aktivní satelity na stejné frekvenci. [1] Navigační systém Galileo V roce 1999 se Evropa pustila do jednoho z největších technologických programů ve své historii, do budování satelitního navigačního systému pod názvem Galileo. Navigační systém Galileo je společným projektem Evropské komise a Evropské kosmické agentury. Evropská komise je odpovědná za řešení politických otázek souvisejících se stavbou systému a za požadavky vyplývající z jednání na vysoké úrovni. Evropská kosmická agentura odpovídá za vývoj a zprovoznění satelitní části systému a navazujícího zařízení. Nová technologická řešení zahrnují např. vývoj velice přesných atomových hodin pro přístrojovou aparaturu satelitů, generátor signálu, zesilovače, antény a převaděče. Galileo není jen evropskou záležitostí, postupně se k programu začaly přidávat i další země, které nechtějí být závislé na americkém systému GPS. Jako první k projektu Galileo v září 2003 přistoupila Čína, v roce 2004 se stal dalším neevropským partnerem Izrael. Postupně se přidávaly i další neevropské státy. 13

14 Oproti stávajícím americkým či ruským navigačním systémům bude mít Galileo několik výhod. Tou největší má být jeho nezávislá činnost na ryze komerční bázi, nebude tedy fungovat pod diktátem politických či vojenských požadavků. Další výhodou je výrazně vyšší přesnost než u stávajících systémů. Díky tomu se otevřou zcela nové možnosti použití. Přesnost +/- 10 m je dostačující maximálně pro námořní dopravu, ale nikoliv pro speciální aplikace, které vzniknou právě díky Galileu. Systém Galileo bude navíc umístěn na dráze s vyšším sklonem k rovníku, což umožní výražně lepší pokrytí severních a jižních oblastí Země. Na oběžné dráze se bude pohybovat 26 operačních satelitů ve výšce cca km nad rovníkem. Satelity budou rozmístěny na dráze se sklonem 60. [1] Česká republika se z podstaty svého členství v EU do projektu Galileo rovněž zapojila. Od 1. října 2005 funguje z popudu Ministerstva dopravy při České kosmické kanceláři národní kontaktní bod systému Galileo. Spuštění navigačního systému Galileo je plánováno na rok V prosinci roku 2010 bylo rozhodnuto o sídle systému Galileo, které se bude nacházet v Praze Holešovicích. [2] 1.3 Navigační přístroje Jak už jsem uvedla, nejrozšířenější a zatím pouze jediný systém, který umožňuje uživatelům zaměření své pozice kdekoliv na světě zcela zdarma, je satelitní systém GPS. Na světovém trhu je k dostání široká nabídka všech druhů přístrojů pro určování pozice, které přijímají signály z GPS. Liší se množstvím uživatelských funkcí a komfortem. Z toho poté plyne široké cenové rozpětí. Navigační systémy do vozidel lze rozdělit na pasivní nebo aktivní navigační systémy Pasivní navigační přístroje Vozidla jsou navigována na předem požadovaný cíl. Pasivní navigační přístroje neposkytují zpětnou vazbu na aktuální dopravní situaci. Dochází tedy k navádění vozidel do oblastí s dopravními kongescemi či dopravními nehodami. Koncový uživatel musí pravidelně aktualizovat mapový software, jelikož neustále dochází 14

15 k podrobnějšímu zmapování oblastí. Aktualizace mapového softwaru je prováděna na internetových stránkách výrobce. Nejjednodušším příkladem je ve vozidel nainstalovaný řídící počítač s mapovým podkladem a displejem. Na displeji řídícího počítače je zobrazena trasa, po které bude vozidlo navigováno, většinou doplněno o hlasovou navigaci. Lze vyhledat nejkratší nebo nejrychlejší spojení, většinou lze navolit spojení mimo placené úseky. Mapy zemí, měst i ulic jsou například na CD mediu nebo jiném paměťovém médiu spolu s řadou dalších informací o hotelech, restauracích, benzínových stanicích atd. Pasivní navigační systém nereaguje na momentální dopravní podmínky (dopravní stavby, dopravní nehody aj.).[1] Aktivní navigační přístroje Aktivní navigační přístroje navigují vozidlo v reálném čase a podle aktuálních podmínek. Jejich nevýhodou je oproti tomu nutnost vybudování poměrně komplikované infrastruktury a schopnost řízení pouze jistého omezeného počtu vozidel. Předchozí navigační systém je založen na precizní navigaci. Ta však může selhávat, když na trasu, po které je řidič navigován, vniknou dopravní kongesce. Problém ale může vzniknout i při stavebních uzávěrách a jiných překážkách silničního provozu, které nemůžou být zachyceny v digitální mapě. Potom může nastat případ, že je vozidlo navigovaného právě do míst, kde jsou momentální dopravní problémy.[1] 1.4 Druhy navigačních přístrojů Navigační přístroje můžeme rozdělit: povelové navigační systémy, grafické navigační systémy, jednoúčelové navigační zařízení, víceúčelové navigační zařízení. 15

16 Povelové navigační systémy: Navigační systémy jsou instalovány v autorádiích silničních vozidel. Na displeji se zobrazují navigační šipky, křižovatky, názvy ulic, aktuální čas, ujetá a zbývající vzdálenost. Tyto navigační systémy nejsou v současné době tak využívány.[1] Grafické navigační systémy: Grafický navigační systém naviguje výraznými šipkami, mapou a hlasovým výstupem. Lze si zvolit zobrazení s různou volbou orientací mapy (šipka mapa současně, velká šipka nebo velká mapa). Grafické navigační systémy zobrazují: dobu příjezdu k určenému cíli, délka trasy (v km), aktuální rychlost silničního vozidla, délka ujeté trasy (v km), celkovou dobu jízdy silničního vozidla, průměrná rychlost silničního vozidla. [1] Jednoúčelové navigační zařízení: Mezi jednoúčelové navigační zařízení patří přístrojové nebo ruční navigační systémy. Tyto systémy mají zabudovaný navigační program, přijímač GPS a mapové podklady, které jsou uloženy na paměťovém médiu. Mapové podklady v současné době obsahují kvalitně zmapovanou silniční síť ČR. Na trhu jsou už běžně dostupné navigační přístroje, které mají zmapovanou nejenom silniční síť ČR, ale také většinu států střední Evropy. Mapové podklady je nutné neustále aktualizovat s ohledem na stavby nových silničních úseků a stále dokonalejší zmapování oblastí. Aktualizaci map provedete na internetových stránkách výrobce, většinou za poplatek. Jednoúčelové navigační systémy jsou závislé na přijímání signálu GPS, z čehož plyne nepřesné získávání polohy zejména hustě zabydlených městských oblastí. 16

17 Víceúčelové navigační zařízení Do této skupiny můžeme zařadit přenosnou a kapesní výpočetní techniku známou pod zkratkou PDA. Lze sem také zařadit mobilní telefony, ve kterých je navigace zabudovaná. Nevýhodou těchto víceúčelových navigačních zařízení je omezená velikost paměti. Do zařízení je možné nahrát pouze omezené množství dat pro určité území. Tato navigační zařízení nejsou vhodná pro cestování silničními vozidly, jelikož by bylo nutné během cesty přehrávat z datového CD mapové podklady pro novou oblast. [1] 17

18 1.5 Princip monitorovacího systému vozidel Princip GPS už byl popsán v kapitole Jak ale dojde k propojení signálu ze satelitů GPS do silničního vozidla a následnému zobrazení vozidla na obrazovce u koncového uživatele? Obrázek 1 Zjednodušené schéma monitorovacího systému Zdroj: Všechna vozidla, která chceme zanést do monitorovacího systému, je potřeba vybavit palubovou jednotkou s modemem pro bezdrátovou komunikaci s centrálním serverem. Palubní jednotka je vybavena čipem pro snímání signálu ze satelitu GPS, která získává například informace o poloze vozidla, rychlosti, čase. Pro úspěšné určení polohy musí být palubní jednotka v dosahu minimálně tří satelitů GPS. Informace o poloze vozidla se zašle prostřednictvím palubové jednotky a pomocí datové služby GPRS a sítě mobilního operátora GSM. na server koncového uživatele. Server získané údaje o vozidle třídí, vyhodnocuje a v mnoha případech i několik týdnů archivuje. Koncový uživatel je v našem případě dispečerské pracoviště v dopravní firmě. V reálném čase je tedy zobrazena činnost vozidla a jeho aktuální poloha. Monitorovat vozidla lze po aktivaci palubové jednotky a registraci vozidla do monitorovacího systému. Zobrazení vozidel nastane po přihlášení koncového uživatele na server poskytovatele. Na serveru jsou k dispozici veškerá data o vybraném vozidle. Monitorovací systém nabídne všechna vozidla zanesená v serveru podle SPZ, po jejím výběru zobrazí monitorovací systém např. aktuální polohu vozidla na digitálním mapovém podkladu. V tomto případě se jedná o popis on-line 18

19 monitorovacího systému, který bude blíže vysvětlen v další kapitole. Současné moderní systémy poskytují daleko více informací o vozidlech, nejen zobrazení jejich polohy Monitorovací systém vozidel V poslední době je sledovací systém vozidel využíván nejen v dopravních firmách, ale i ve firmách, kde doprava není přímým předmětem podnikání. Se systémy sledování vozidel, využívající technologii GPS a systém pro mobilní komunikaci (GSM+GPRS), se setkáváme stále častěji. Kombinací obou technologií dostaneme nejvyužívanější řešení, a to monitorování provozu vozidla on-line. V minulosti se více vyskytoval systém off-line. Druhy monitorovacích systému: off-line (pasivní), on-line (aktivní). [3] V zásadě se tyto způsoby liší přenosem dat mezi vozidlem a koncovým uživatelem. Off-Line monitorovací systém Ve vozidlech jsou nainstalovány tzv. palubové jednotky (každý provozovatel používá své pojmenování), které jsou doplněny pamětí pro dlouhodobý záznam dat. Data o pohybu vozidla se za libovolně nastavený časový úsek přenášejí do počítače ke zpracování. Časový úsek je volen koncovým uživatelem podle jeho požadavku. Off-line monitorovací systém umožňuje pouze zpětné zobrazení údajů o pohybu vozidla. Vozidla tedy nelze lokalizovat v reálném čase. Systém Off-line: zpětně zaznamená údaje o pohybu vozidla (čas, průměrná rychlost atd.), umožňují měření spotřeby paliva a speciálně volitelné služby (měření teploty v nákladním prostoru), rozlišují soukromou a služební jízdu, zobrazují historii jízd, automaticky tvoří knihu jízd. 19

20 Hlavní nevýhodou off-line monitorovacího systému je to, že v reálném čase nelze lokalizovat vozidlo. On-Line sledovací systém Princip systému jsem popsala v předešlé kapitole. Podrobněji bych, jako u systému off-line, popsala možnosti systému a vyzdvihla jeho výhody. Systém On-Line: zobrazuje vozidla podle nastavených požadavků koncového uživatele, lokalizace jednoho nebo více vozidel u jednoho, popřípadě více uživatelů, zobrazuje historii jízd jednotlivých vozidel, sleduje spotřebu paliva a umožňuje další služby (dohledání odcizených vozidel), rozlišuje soukromou a služební jízdu, některé údaje lze statisticky vyhodnotit (průměrnou spotřebu, průměrnou rychlost), automaticky generují knihu jízd, umožňuje zákazníkovi identifikovat zásilku a sledovat její přepravu. Nespornou výhodou monitorovacího systému on-line, oproti systému off-line, je lokalizace vozidla v reálném čase. Pokud firma zvažuje zavedení monitorovacího systému, bývá právě sledování polohy vozidla v reálném čase rozhodující pro výběr systému on-line. 20

21 Oblasti využití V této kapitole podrobněji popíši základní oblasti využití monitorovacího systému vozidel, které budou zohledněny při porovnání jednotlivých nabídek dodavatelů. Elektronická kniha jízd Podnikatelé nebo firmy, využívající osobní či nákladní automobily k předmětu podnikání, vedou knihu jízd pro kontroly ze strany finančního úřadu, jelikož jde o daňově uznatelný doklad. Manuální zpracování knihy jízd patří mezi neoblíbené administrativní činnosti, při kterých se spoléháme na poctivé vyplňování kilometrů před začátkem jízdy, po ukončení jízdy, účel jízdy (soukromá, služební), stav v nádrži, čerpané pohonné hmoty, celková částka za načerpané pohonné hmoty, poznámka k jízdě, stav tachometru. Zpracovaná data o jízdách vozidel jsou možná v textové podobě seznamu jízd nebo graficky na mapovém podkladu, a lze je také tisknout. Správa elektronické knihy jízd je možná z míst s možností připojení k internetu, není tedy vázaná na správu z pouhého místa. V konfiguraci lze nastavit pravidelnou aktualizaci, tím jsou bezpečně zajištěny údaje o vozidle. Vyjmenované manuální činnosti odbouráme zavedením monitorovacího systému, který umožňuje zpracování elektronické knihy jízd na základě nasnímaných dat z jednotlivých vozidel zanesených v systému. Obrázek 2 - Elektronická kniha jízd Zdroj: 21

22 Sledování vozidel z dispečerského stanoviště Hlavní výhodou on-line monitorovacího systému je sledování zanesených vozidel v reálném čase. Vozidla vybavená palubní jednotkou jsou zaznamenána v systému například podle jejich SPZ. Údaje o vozidlech jsou chápany jako nosné informace o současné poloze vozidla a zda je vozidlo tam, kde by podle časového plánu mělo být. Vozidlo je z pohledu dispečera kontrolováno a střeženo. Většina monitorovacích systémů nabízí stejné uživatelské funkce. Jedná se především o historii knihy jízd, lokalizace vozidel v předem stanovené oblasti, zobrazení vypnutého/zapnutého motoru, zobrazení vozidla v případě překročení stanovené rychlosti, dosáhnutí stanoveného cíle. Poskytovatelé monitorovacího systému vozidel nabízejí tři možnosti zobrazování dat o jízdách vozidel: software instalovaný na webovém portálu, software instalovaný na počítači uživatele, specializovaný software. Firmy se ve většině případů rozhodují pro první variantu, a to z praktického důvodu. Software instalovaný na webovém portálu umožňuje přístup kompetentní osoby kdekoliv z místa a různých počítačů, kde je možné připojení k internetu. Nespornou výhodou se v tomto případě jeví sledování zásilek přímo zákazníkem. Příslušná osoba potřebuje pro přístup k webovému portálu přihlašovací jméno a heslo. Nevýhodami je přílišná jednoduchost aplikace bez možnosti přizpůsobení se požadavkům uživatele a riziko nabourání se. Uživatelé nezjistí, že jejich vozidla někdo sleduje (např. konkurence). Software instalovaný na počítači uživatele zobrazuje data o jízdách vozidel pouze v konkrétním počítači uživatele. K datům o jízdách vozidel se proto nedostane cizí uživatel internetu. Nainstalovaný software lze přizpůsobit individuálním požadavkům uživatele. Tuto možnost poskytuje většina poskytovatelů monitorovacích systémů. Specializované softwary nabízejí možnosti přizpůsobení se požadavkům zákazníků, a to v případě autobusové dopravy, městské hromadné dopravy nebo u specializovaných dopravních prostředků. 22

23 Poskytovatelé monitorovacích systémů využívají pro zobrazování vozidel na webových portálech digitální mapové podklady. Jejich kvalitní zpracování zabezpečuje co nejpřesnější určování polohy vozidel. Kvalitně zpracované digitální mapové podklady jsou stejně důležité i v případě GPS navigací. Mezi špičku na trhu s mapovými podklady se řadí například firma Tele Atlas, která dodává mapové podklady pro výrobce GPS navigací TomTom a Mio. Závěrem bych dodala, že kvalitní digitální mapové podklady určují kvalitní monitorovací systém. Měření spotřeby paliva Systém měření spotřeby paliva se skládá z několika akčních členů (aktuální rychlost vozidla, doba vstřiku, otáčky motoru), ze kterých řídící jednotka počítá spotřebu paliva a další požadované údaje. Technologie měření paliva a sledování spotřeby pohonných hmot přináší: absolutní a nepřetržitou kontrolu, střeží hladinu pohonných hmot v nádrži a informuje o případných podezřelých úbytcích, záznam stavu paliva v nádrži v průběhu jízdy, po každé jízdě i během odstavení vozidel a strojů, sledování všech nádrží ve vozidle, sledování paliva 24 hod. denně, identifikaci a záznam tankování v reálném čase a množství porovnatelné s výpisy od čerpacích stanic, přehledné výstupy pro zajištění spotřeby při jednotlivých jízdách denní i měsíční spotřebu, spotřebu podle zvoleného období. [4] Poptávající firma, která zvažuje zavedení monitorovacího systému, ve většině případů zvažuje kritérium, zda systém umožňuje měření spotřeby paliva. Firmám umožňuje eliminovat krádeže pohonných hmot a snížit vykazovanou spotřebu. 23

24 Zabezpečení vozidel Mezi další služby, které systém poskytuje, patří zabezpečení vozidel. Jednotka je ve vozidle skrytě namontována a není závislá na manuální aktivaci řidiče. Jednotka disponuje vstupy pro napojení na některé elektrické okruhy vozidla, jakými jsou zapalování, alarm, skrytý přepínač a jiné. Informaci o alarmovém stavu zašle jednotka na , zadané telefonní číslo, na pult centrální ochrany, případně zaslala SMS zprávu. [5] Přínosy monitorovacího systému vozidel Poskytovatelé nabízejí různé služby v rámci monitorovacího systému vozidel. Každý poskytoval, vypracuje nabídku dle specifických požadavků zákazníků. Je tedy složitější shrnout veškeré přínosy při zavedení monitorovacího systému. Na závěr kapitoly bych ráda vyzdvihla nejdůležitější oblasti využití tohoto systému. 1. zjednodušené vedení agendy vozového parku, 2. monitorování pohybu vozidel v reálném čase. Ad 1) Monitorovací systém odbourá manuální vyplňování knihy jízd, šetří tím čas nejen řidičům, ale i pracovníkům od náročné administrativní práce. Systémy sledují práci řidiče a dodržování bezpečnostních pravidel. Zároveň je prokázána transparentnost provozních nákladů. Na základě historie provedených jízd lze provádět jejich analýzy a následná vyhodnocení mohou vést k další úspoře nákladů. Ad 2) Z dispečerského stanoviště dochází ke kontrole řidičů vozidel v reálném čase. Dispečer má k dispozici okamžitou informaci o momentální poloze vozidla a může ji využít k dalšímu řízení vozidla. Řidiči se vyvarují zajížďkám, dodržují maximální povolenou rychlost a jezdí s rozvahou, to vše vede ke snižování nákladů na pohonné hmoty. Díky měření spotřeby paliva došlo k eliminacím neoprávněného čerpání pohonných hmot z vozidel. 24

25 2 Nabídky dodavatelů monitorovacích systémů Poptávka a nabídka jsou pojmy, se kterými se setkala většina z nás, ať v rámci pracovní oblasti nebo v rámci reklamních sloganů. Definice klasické poptávky zní: Poptávkou rozumíme určité množství statku, které je poptávající (kupující) ochoten poptávat (nakoupit) při dané ceně, což vlastně znamená, že poptávka je charakterizována chováním kupujících na trhu. 2 Definice klasické nabídky zní takto: Za nabídku označujeme množství výrobků či služeb, které jsou výrobci (prodávající) ochotni nabídnout (prodat) za určitou cenu Kritéria pro posuzování nabídky Požadavky na vybavení monitorovacího systému vozidel budou zahrnuty v jednotlivých poptávkách u poskytovatelů těchto systémů. Tyto podmínky poté budou zohledněny při zhodnocení výběru dodavatele. Požadavky na vybavení: Sledovací systém uzpůsoben pro vozidla silniční dopravy s návěsovými soupravami typu MEGA s vnitřními rozměry 13,6 m x 2,55 m x 3,00 m, užitečné zatížení 25,5 tun, vnitřní objem 100 m 3. Cenová dostupnost zhodnocení s ohledem na přijatelné pořizovací náklady jedné palubní jednotky, montáž a měsíční provozní náklady. Budu vycházet ze zaslaných ceníků jednotlivých dodavatelů při kalkulaci na pořízení jedné palubní jednotky. 2 HŘEBÍK, František. Obecná ekonomie. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISNB HŘEBÍK, František. Obecná ekonomie. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISNB

26 Automatická tvorba knihy jízd automatická tvorba knihy jízd, která je uznatelná pro daňové účely u finančního úřadu. Rozlišení soukromé a firemní jízdy. Dostupnost na trhu základním požadavkem je, aby pro sledovací systém existovala na území ČR podpora, servis a příslušenství. Sledování spotřeby paliva možné propojení se sledovacím systémem vozidel a pravidelné vyhodnocení sledované veličiny. Tato služba není zahrnuta do pořizovacích nákladů, budeme ji tedy brát jako doplňkovou službu, kterou většina firem využívá po zavedení monitorovacího systému. Požadavky na software: V rámci softwarového vybavení zohledním následující kriteriální podmínky: Software instalovaný na webovém portálu a jeho obsluha hlavním kritériem je software instalovaný na webovém portálu s ohledem na možné přihlášení z jakéhokoliv počítače, a to po zadání přihlašovacího jména a hesla. Důležitým obsahem tohoto kritéria je také obsluha webového softwaru. Obsluha v českém jazyce předpokladem rychlé a bezproblémové obsluhy je obsluha softwarového vybavení v českém jazyce. Kvalita mapových podkladů záruka kvalitních mapových podkladů zajistí přesný a kompletní přenos informací zobrazených na mapě počítače uživatele. Do budoucna je nutné zohlednit jejich pravidelné aktualizace. Mapové podklady budou zhodnoceny na základě poskytnutých údajů o mapových podkladech uvedených na internetových stránkách poskytovatele. V současné době se na evropském trhu objevuje stále více dodavatelů sledovacích systémů, kteří nabízejí komplexní řešení od nákupu, instalaci až po servis. Dodavatelé jsou schopni, po zadání kritérií a požadavků poptávající firmy, nabídnout speciální řešení na míru. Jak už bylo uvedeno, na trhu jsou nabízeny dva druhy sledovacích 26

27 systémů off-line a on-line. Zaměřím se na poskytovatele sledovacích systémů, kteří jsou dodavateli systému on-line. 2.2 Poskytovatelé sledovacích systémů vozidel V rámci bakalářské práce jsem oslovila dodavatele sledovacích systémů vozidel. Poptávka zahrnuje výše popsaná kritéria. Základním požadavkem je sledovací systém pracující na on-line principu sledování. Tento požadavek nebyl zanesen do kritérií, jelikož 5 vybraných firem už bylo vybráno na základě tohoto principu sledování. Ceny, uvedené v této bakalářské práci, budou včetně DPH. Podrobněji se budu zabývat sledovacími systémy firem: TomTom International BV Telefónica O2 Czech Republic s.r.o. AutoLocator s.r.o. SGS a.s. TLV s.r.o TomTom International BV TomTom WORKsmart je sledovací systém vozidel od nizozemské firmy TomTom International BV. Firma působí na světovém trhu od roku 1991 a stala se předním výrobcem GPS navigací a sledovacího systému. Sledovací systém TomTom je považován za jedničku na trhu. Obrázek 3 - Palubní jednotka TomTom Link Zdroj: 27

28 Dodavateli byla zaslána poptávka, na jejímž základě jsem obdržela nabídku, která bude dále podrobněji popsána. Dodavatel představil nabídku s řešením TomTom WORK Active. TomTom WORK Active TomTom WORK Active nabízí bezpečné řešení pro vozový park. Základem je palubní jednotka TomTom LINK Box 300, která je nainstalovaná v každém vozidle. Po instalaci do vozidla je provedena aktivace jednotky, která je zdarma. Díky této jednotce lze kdykoliv sledovat pozici řidiče a jeho vozidla. Pozice je na dispečerské stanoviště zaslána mobilní GSM sítí. Systém tedy umožňuje online sledování v reálném čase. TomTom WORK Active nabízí řešení pro všechny typy silničních vozidel. Součástí nabídky je palubní jednotka LINK Box 300 včetně navigačního přístroje TomTom Go 730. Palubní jednotka LINK Box 300 a TomTom Go 730 umožňují obousměrnou komunikaci. Cena za sadu je 879,00 Euro včetně DPH. Náklady na montáž činí 80 Euro včetně DPH. Jelikož je cena uvedená v Eurech, provedu přepočet na CZK. Použiji kurz platný k Euro = 24,515 Kč. Celková cena za sadu po zaokrouhlení činí , 00 Kč. Náklady na montáž po zaokrouhlení činí 1 961, 00 Kč. Měsíční náklady na provoz softwaru instalovaného na webovém portálu WebFleet se odvíjejí na základě počtu vozidel zanesených v systému a podle mapové lokalizace v rámci EU. Návěsové soupravy typu MEGA jsou využívány po celé Evropě, je proto nutné zohlednit mapovou lokalizaci, která bude zahrnovat celou Evropu. Měsíční náklady také zahrnují náklady na komunikaci mezi dispečerským pracovištěm a navigací TomTom Go 730. Dále je v nákladech zahrnuta historie jednotlivých vozidel v délce 90 ti dnů. V mém případě se jedná o měsíční náklady v rozmezí: 28

29 Počet vozidel Cena EUR Cena CZK * Euro/CZK x *cena je uvedena včetně SMS zpráv a roamingu Systém umožňuje automatické generování knihy jízd, která odbourává manuální vyplňování knihy jízd a zefektivňuje tak celý daňový proces. Samozřejmostí je rozlišení služební a soukromé jízdy. V České republice existuje zastoupení firmy TomTom International BV. Díky tomuto zastoupení je zaručen servis a možnost zapojení dalšího příslušenství. Instalace je provedena během 5 7 týdnů od podepsání smlouvy. Firma má zastoupení ve 30 - ti zemích světa. Samotné číslo ukazuje na rozšířenost a úspěch sledovacího systému TomTom WORK Active. Systém umožňuje sledování spotřeby paliva. Záruční doba je 24 měsíců. [6] Software instalovaný na webovém portálu od roku 2010 umožňuje také komunikaci v českém jazyce, a v mnoha dalších jazycích. Zobrazování vozidel probíhá pomocí internetové aplikace WebFleet po zadání přihlašovacího jména, hesla a jména účtu na serveru Vozidlo je vyznačeno na mapě s SPZ a aktuálním časem. Další údaje jsou uvedeny napravo od mapy stav tachometru, soukromá/služební jízda, poslední pozice atd. Firma TomTom International BV nabízí podrobnou mapu všech zemí Evropy s vyznačenými ulicemi. Mapy jsou pravidelně aktualizovány bez dalších zvláštních příplatků. 29

30 Obrázek 4: TomTom WebFleet Zdroj: vlastní Monitorovací systém TomTom je komplexní řešení pro dopravní firmy, které svoji činnost vykonávají v rámci celé Evropy. Kompatibilita GPS navigace a TomTom WORK smart svědčí o propracovanosti celého systému. Z vlastní zkušenosti mohu jedině potvrdit jednoduchost a propracovanost internetové aplikace WebFleet a kvalitu mapových podkladů. Velice podstatná je částka za měsíční služby, která zahrnuje roamingové přenosy a SMS zprávy. Dodavatel mi zaslal cenu za celý komplet, a tomu odpovídá také cena. Při zavedení monitorovacího systému prozatím nepožadujeme GPS navigaci. Výhodou je komunikace v českém jazyce včetně četné volby dalších jazyků Telefónica O2 Czech Republic a.s. Systém O2 Car Control je produkt od firmy Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a je v provozu od roku Služba O2 Car Control získala na veletrhu Invex a Digitex 2005 Křišťálový disk. Toto ocenění je každoročně věnováno nejlepším exponátům. 30

31 Obrázek 5: CarControl Zdroj: https://carcontrol.cz.o2.com/web/default.aspx O2 Car Control Monitorovací systém O2 Car Control Standard nabízí řešení pro všechny typy silničních vozidel. Do silničního vozidla je instalována palubní jednotka black box, která je následně aktivována a připravena k užívání. Jednotlivá vozidla jsou lokalizována GPS signálem a přenášena na Car Control server, kde jsou data tříděna a následně vyhodnocována na počítači uživatele. Cena black box palubní jednotky pro nákladní silniční vozidla činí Kč. Ke službě O2 Car Control nenabízí poskytovatel kompatibilní GPS navigaci. Náklady na montáž palubní jednotky do vozidla jsou Kč. Poskytovatel si účtuje za aktivaci jednotky 360 Kč. Údaje o jízdách vozidel v rámci České republiky monitorujeme v reálném čase na webovém portálu. Pro silniční vozidla, kterými jsou vykonávány jízdy i v rámci celé Evropy, nabízí služba O2 Car Control dvě možnosti: Data na vyžádání měsíční náklady na provoz webového portálu činní 216 Kč. Po spuštění této služby jsou vyhodnocovány všechny údaje o vozidlech 31

32 pohybujících se v zahraničí. Vyhodnocení se provádí v určitých časových intervalech. V tomto případě tedy nelze sledovat aktuální polohu v reálném čase, jedná se tedy o tzv. off-line systém. Plný GPRS roaming měsíční náklady na provoz webového portálu a přenesená data činní 360,00 Kč do 10 MB dat nebo 2 388,00 Kč do 250 MB dat. S ohledem na provoz silničních vozidel v zahraničí budu počítat s částkou vyšší, a to 2 388,00 Kč. Částka zahrnuje roaming a SMS zprávy. Služba poskytuje sledování silničního vozidla v reálném čase a umožňuje vyhodnocení o jízdě ihned po jejím skončení. S ohledem na naše kritérium se přikláním k této variantě, jelikož požadujeme on-line sledování. Služba O2 Car Control umožňuje přepínání na služební a soukromé jízdy. Samozřejmostí je zjednodušení administrativy díky automatickému generování knihy jízd a možnost měření spotřeby paliva. Do systému je možné zanést data o čerpání pohonných hmot. Instalaci provádí obchodní zástupci nebo Centra péče pro významné zákazníky, která se nacházejí v každém kraji ČR. Instalace je provedena do 9- ti týdnů od podpisu smlouvy. Tímto je zajištěn i následný servis a možnosti zapojení dalšího příslušenství. Záruční doba je 24 měsíců. Jak už bylo zmíněno, přístup k aplikaci je přes webový portál provozovatele https://carcontrol.cz.o2.com/web/instalace_a_partneri.aspx po zadání přihlašovacího jména a hesla. Informace o poloze vozidla jsou zobrazeny informační bublinou s údaji o poloze, datum, čas, rychlost a činnost motoru. Portál lze využívat v anglickém nebo českém prostředí. Mapové podklady pro ČR jsou zpracovány v měřítku 1: a evropské mapové podklady v měřítku 1: Aktualizace mapových podkladů je prováděna zdarma. [7] Systém CarControl je uživatelsky jednoduchý pro nenáročné uživatele umožňující komunikaci v českém jazyce. Mapové podklady pro Českou republiku mají velice 32

33 dobrou kvalitu, oproti ne zcela kvalitnímu zpracování zbytku Evropy. Podle mě je systém vhodný pro využití na území ČR. V rámci Evropy najde využití u dopravních firem, které provádějí se svými vozidly pravidelnou dopravu například ČR Německo, kde jsou údaje o jízdě přeneseny po jejím dokončení AutoLocator s.r.o. AutoLocator působí na trhu od roku Společnost nabízí širokou nabídku komunikačních a monitorovacích možností pro veškeré druhy automobilů, ale také pro stavební společnosti (sledování parametrů u domíchávačů). Produkty lze rozdělit do čtyř okruhů sledování, střežení proti krádeži a vykradení, pomoc při havárii a GPS navigace. (www.autolocator.cz) Monitorovací systém AutoLocator se skládá z centrálního modulu AL 4000 Logistic nebo AL 4500 Logistic Security. Centrální modul AL 4500 Logistic Security umožňuje kromě monitorování vozidel, také jejich zabezpečení. V další částí bakalářské práce se tedy budu zabývat centrálním modulem AL 4000 Logistic, který neobsahuje funkci zabezpečení vozidel. AL 4000 Logistic Komunikační jednotka AL 4000 Logistic je uzpůsobena pro všechny typy osobních a nákladních vozidel. V každém vozidle je skrytě nainstalována komunikační jednotka, které je po instalaci registrována do systému. Data o pohybu vozidla se stahují buď nepřetržitě, nebo na pokyn, případně automaticky jednou týdně. Cena jedné komunikační jednotky AL 4000 Logistic je Kč. Funkce přepínání služebních a soukromých jízd není u této komunikační jednotky zdarma, a činní 300 Kč. Náklady na aktivaci do systému dosahují částky Kč. Za stejnou částku tj Kč je také provedena montáž. Měsíční poplatky za internetovou aplikaci a přenesená data včetně map ČR a Evropy činí 300 Kč. Do měsíčních nákladů nejsou zahrnuty poplatky za SMS zprávy, které se pohybují v rozmezí od 36 Kč 120 Kč. AutoLocator s.r.o. nabízí současně ke své službě také GPS navigaci Actis, jejichž náklady na pořízení činní Kč. Jak už bylo uvedeno, systém umožnuje přepnutí soukromé a služební jízdy. Samozřejmostí 33

34 je automatické generování knihy jízd. Systém ale neobsahuje službu sledování spotřeby paliva. Obrázek 6: Systém AutoLocator Zdroj: Montáž provádějí smluvní partneři na celém území ČR. Instalace je možné provést také u zákazníka. Díky tomu je zajištěn bezproblémový servis a doplnění případného příslušenství. Plnění objednávky je zahájeno ihned po podepsání smlouvy dle požadavků zákazníka. Instalace je provedena do 8. týdne od podepsání smlouvy. Záruční doba je 24 měsíců. [8] Údaje o vozidlech lze zobrazit přes internetovou aplikaci dostupnou na stránce nebo pomocí softwaru instalovaného na počítači uživatele. Na základě zvoleného kritéria požadujeme sledování pomocí webového portálu. Informace o vozidlech sledujeme v reálném čase. Vozidlo je zobrazeno v mapě, rychlost, název vozidla, SPZ a činnost motoru je zobrazena nalevo od mapy. Přehrává a zobrazuje historii jízd vozidel zanesených v systému. Lokalizace vozidla je opět přenášena mobilní GSM sítí. Zobrazení lze načíst v češtině, němčině a angličtině. Mapové podklady jsou zpracovány v měřítku až 1: Aktualizace map je prováděna zdarma. 34

35 Jednoduchá ovladatelnost umožňující komunikaci nejen v českém jazyce a velice propracované mapové poklady svědčí o kvalitním monitorovacím systému AutoLocator. Výhodou je volba lokalizace vozidel podle požadavků uživatele. Kladně se jeví měsíční provozní náklady, nevýhodou je oddělené zúčtování SMS zpráv. Nevýhodou je nemožná instalace služby sledování spotřeby paliva, která ale byla zvolena jako služba doplňková SGS a.s. Systém CarNet od společnosti SGS a.s. nabízí služby v oblasti monitorování vozidel, zabezpečení vozidel na území ČR, GPS navigací, měření spotřeby paliva, provozních veličin a měření teploty v nákladním prostoru. Systém CarNet je vhodný pro všechny druhy firem a všechny typy vozidel včetně stavebních strojů. CarNet Ve vozidlech jsou namontovány jednotky CarNet, které neustále sledují parametry vozidel, mezi něž patří např. aktuální pozice, rychlost, čas, spotřeba. Zobrazení vozidel je v reálném čase, jedná se tedy o systém on-line. Data jsou opět přenášena na server poskytovatele a poté zobrazena u koncového uživatele. Společnost SGS a.s. nabízí ke koupi navigaci GPS Navigon nebo TomTom pracující nezávisle na jednotce CarNet. Obrázek 7: Systém CarNet Zdroj: https://portal.sledovaniaut.cz/ 35

36 Cena jednotky CarNet činní 9598 Kč. Aktivace jednotky není provedena zdarma, poskytovatel si účtuje za jednu aktivaci částku 225 Kč. Instalace jednotky do vozidla stojí 1440 Kč. Měsíční paušál za provoz internetového portálu činní 238 Kč. Tato částka nezahrnuje roamingové přenosy a SMS zprávy, měsíčně jsou zúčtovány nad rámec měsíčního paušálu. V tomto případě musíme počítat s celkovým navýšením měsíčního paušálu. Systém CarNet nabízí dvě možnosti řešení přístupu k datům o vozidlech: Klientské řešení určeno pro uživatele, kteří budou sledovat data o vozidlech jen na své privátní síti bez přístupu k internetu. Internetové řešení přístup z jakéhokoliv počítače přes internetový portál. Toto řešení odpovídá mému kritériu. Využití přístupu přes internetovou aplikaci čítá další náklady. Dále je nutné zakoupit licenci SW CarNet Internet portál v částce Kč. Částka nezahrnuje pořizovací náklady na mapové podklady v hodnotě 600 Kč. V rámci internetového řešení musíme započítat roční náklady na údržbu CarNet Softwaru ve výši 3000 Kč. Systém CarNet automaticky generuje knihu jízd a umožňuje také import údajů o tankování u čerpacích stanic přes službu CCS. (www.ccs.cz) Jak už bylo zmíněno, automatické generování knihy jízd zefektivňuje administrativní činnost celého dopravního podniku. Systém CarNet umožňuje sledování spotřeby paliva a přepínání soukromých a služebních jízd. Instalaci jednotek provádí autorizovaná servisní střediska po celé ČR do 9. týdne od podpisu smlouvy. Zajišťují také servis a doplňkové příslušenství. Záruční doba je 24 měsíců. 36

37 Přístup k vozidlům je tedy přes internetovou aplikaci https://portal.sledovaniaut.cz/ po zadání přihlašovacího jména, hesla a klientského čísla. Komunikace je možná v českém, německém a anglickém jazyce. Informace o poloze vozidla je zobrazena v obdélníku s údaji o čase, poloze, rychlosti a nadmořské výšce a šířce. Mapové podklady celé Evropy jsou zpracovány na úrovni ulic. Aktualizace není prováděna zdarma, ale za částku 480 Kč/rok. [9] Systém poskytuje on-line sledování vozidel s komunikačním prostředím v českém jazyce. Nevýhodou je nezahrnutí datových přenosů a SMS zpráv do měsíčního zúčtování. Je tedy nutné počítat s větší částkou, než je 238 Kč. Výhodou je zobrazení více vybraných vozidel na mapě. Mapové podklady mají kvalitní zpracování pro optimální obsluhu koncového uživatele. Nedosahují ale takové kvality jako mapové podklady systému TomTom WORK smart nebo AutoLocator TLV s.r.o Poslední představenou nabídku bude monitorovací systém GPSdozor od firmy TLV s.r.o. Společnost nabízí sledování osobních dopravních prostředků, nákladních automobilů, zemědělské techniky, motocyklů, stavební techniky, lodí a vodních skútrů. GPSdozor Základem monitorovacího systému je sledovací modul skrytě instalovaný ve vozidle. Komunikační jednotka přenáší vyžádané údaje o vozidlech pomocí datových přenosů GPRS a sítě GSM. GPSdozor preferuje monitorování vozidel v reálném čase, v jejich nabídce tedy nenalezneme systém off-line. V nabídce také nalezneme doplňkovou službu měření teploty v nákladním prostoru, vhodnou například pro přepravy rychle zkazitelného zboží. Společnost TLV s.r.o. neposkytuje k systému GPSdozor GPS navigaci. 37

38 Obrázek 8: GPS dozor portál Premium Zdroj: Cena sledovacího modulu činní 7 320,00 Kč. V ceně sledovacího modulu nejsou započteny náklady na pořízení instalační kabeláže v hodnotě 600, 00 Kč. V předchozích nabídkách byla cena za instalační kabeláž součástí ceny sledovacího modulu. Aktivace vozidla do systému není provedena zdarma, a je zpoplatněna částkou 1080,00 Kč. Náklady na montáž sledovacího modulu činní 1 200,00 Kč. GPSdozor nabízí dvě možnosti přístupu k webovému portálu, a to webový portál Basic a Premium. Portál Basic měsíční náklady včetně datových přenosů dosahují částky 120,00 Kč. SMS zprávy jsou zúčtovány nad rámec měsíčního paušálu. Z osobní zkušenosti bych tento portál nedoporučovala. Uživatelské možnosti nejsou tak propracované jako u portálu Premium. Mapové podklady nejsou tak kvalitní a zobrazení vozidel na mapě nedosahuje požadované kvality. Portál Premium měsíční náklady včetně datových přenosů činí 240,00 Kč za území ČR:tTarif za ČR + Evropa činní 634,00 Kč. SMS zprávy jsou zúčtovány nad rámec měsíčního paušálu. Mapový portál je přehledně zpracování a jeho obsluha je jednoduší jak u portálu Basic. Mapové podklady dosahují kvalitního zpracování do úrovně ulic. Při kliknutí na automobil se zobrazí 38

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM PREZENTACE CAR MONITOR CAR MONITOR MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM CAR MONITOR 1.1FUNKCIONALITY SYSTÉMU Monitoring vozidel Generování automatické knihy jízd On-line sledování pohybu vozidel Sledování

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Globální polohové a navigační systémy

Globální polohové a navigační systémy Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil SECAR BOHEMIA, a.s. SHERLOG SecurityCar Ing. Jiří Dufek SECAR BOHEMIA, a.s. SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil Česká společnost, 100% v soukromém vlatnictví Společnost založena v roce 1992 v Československu

Více

Mobilní aplikace Tankefekt účinný nástroj pro snižování nákladů na pohonné hmoty

Mobilní aplikace Tankefekt účinný nástroj pro snižování nákladů na pohonné hmoty Mobilní aplikace Tankefekt účinný nástroj pro snižování nákladů na pohonné hmoty www.tankefekt.cz powered by Mobilní aplikace Tankefekt přináší na trh unikátní informace o aktuálních cenách paliv, kterými

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov Více než monitoring a zabezpečení GPS monitoring a zabezpečení vozidel GPS monitoring pohybu osob Zabezpečení a dálkové ovládání budov Vytváříme produkty pro reálný svět. Díky našim dlouholetým zkušenostem

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel O firmě SGS Společnost SGS, a.s. je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících společností holdingu Synot. Ten sdružuje více než padesát samostatných firem z mnoha různých odvětví, jako například provozu

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

10/2010 - ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah Úvodník Komunikace s řidičem Garmin a Webdispečink, nový e-shop! 3 Novinky z Webdispečinku 8 Kontrola soukromých jízd Odsouhlasení/potvrzení knihy jízd Statistika rychlosti

Více

Monitoring vozového parku, zaměstnanců a jejich efektivní řízení O2 CAR CONTROL

Monitoring vozového parku, zaměstnanců a jejich efektivní řízení O2 CAR CONTROL Monitoring vozového parku, zaměstnanců a jejich efektivní řízení O2 CAR CONTROL Trendy a bolesti v oblasti monitoringu vozového parku Kontrola nad chováním řidiče - Sběr dat o řidičích a jejich vyhodnocování

Více

Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head

Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si pořídil tísňové zařízení naší společnosti do svého vozidla. Díky tomuto unikátnímu systému máte možnost využít další služby, které Vám naše společnost touto cestou

Více

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků Systém řízení úkolů mobilních pracovníků O čem je tato prezenatce Co v této prezentaci uvidíte Nástroj řízení mobilních pracovníků, jejich úkolů přes www.seeme.eu/cs a mobilní telefon nebo tablet s OS

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

CONSTRUCT: VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL PROTI KRÁDEŽI

CONSTRUCT: VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL PROTI KRÁDEŽI CONSTRUCT: VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL PROTI KRÁDEŽI Nová filozofie společnosti Nové portfolio Registrovaná montáž NOVÁ FILOZOFIE SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT již více než 20 let vyrábí

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. Ing. Filip Závada GEODÉZIE II 8. Technologie GNSS Navigační systémy

Více

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu.

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. A Daimler company Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. 2014 Driver and logistics management Daimler FleetBoard 1 To se vyplatí. Ekonomicky, efektivně a transparentně

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

DEFEND Locator Fleet NÁVOD NA POUŽITÍ

DEFEND Locator Fleet NÁVOD NA POUŽITÍ DEFEND Locator Fleet NÁVOD NA POUŽITÍ Rev. 1/2011 Obsah: Popis zařízení Defend Locator... 2 Hlavní funkce verze Fleet:... 3 Volitelné funkce výrobku... 3 Správa dat... 3 Zjištění polohy vozu pomocí SMS

Více

Transparentní stav dodavatelského řetězce 3. Jak funguje telematický systém 4. Přehled funkcí 5. Funkce a využití 6. Hardware 8

Transparentní stav dodavatelského řetězce 3. Jak funguje telematický systém 4. Přehled funkcí 5. Funkce a využití 6. Hardware 8 Kögel Telematics Transparentní stav dodavatelského řetězce 3 Jak funguje telematický systém 4 Přehled funkcí 5 Funkce a využití 6 Hardware 8 Balíčky telematických systémů / vozidla 9 Webový portál 10 Přímé

Více

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS 5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS Maximální vytížení vozidlového parku a krátké prostoje silničních vozidel jsou dnes měřítky pro úspěšné podniky v oblasti přepravy a logistiky. Stále většího významu

Více

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security v aplikaci V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Systém FuelOmat revoluční tankování paliva

Systém FuelOmat revoluční tankování paliva Systém FuelOmat revoluční tankování paliva FUELOMAT A.S. Naše společnost v současné době nabízí v České republice revoluční systém tankování paliva FuelOmat, který je odlišný od karetních systémů pro tankování

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o.

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o. Web dispečink PDA manuál 1 Květen 2006 Rychlá orientace strom vozidel SMS komunikace správa zakázek odhlášení jazykové mutace Zobrazení označených vozidel na mapě Informace o aktuální poloze Zobrazení

Více

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů.

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka Vozidla/stroje zobrazí seznam všech vozidel a strojů uložených v systému.

Více

11/2010 - LISTOPAD VÍTEJTE Obsah Úvodník Optimalizace rozvozových a svozových tras 3 Novinky z Webdispečinku 7 Cestovní příkaz Tankovací karty OMV 9 Představujeme navigaci Dynavix 10 Redakce Adresa redakce:

Více

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL.

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. Originální příslušenství BMW BMW Satelitní vyhledávání vozidel Radost z jízdy BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. BEZPEČÍ PRO VÁS A VÁŠ VŮZ. RADOST VÁM V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMŮŽE. POSTARÁME SE O VÁS. BEZPEČÍ

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba YELLOW (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba YELLOW (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Služba YELLOW (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ YELLOW: ZÁKAZNICKÁ LINKA 2. POSTUP V PŘÍPADĚ ODCIZENÍ VOZIDLA 2.1.

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život.

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život. UNIQA SafeLine První pojištění vozidel, které může zachránit život. Naše autopojištění umí prostě více než je běžné. Několik faktů na úvod. Na 40.000 osob každoročně zemře na evropských silnicích. Okolo

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

ukázka výstupů ze systému

ukázka výstupů ze systému ukázka výstupů ze systému Commander Control Car Začněte s Commander Systems, s.r.o. Česká republika Slovenská republika România Российская Федерация. Řešení pro On-line monitoring vozidel. Obsah: Úvod....

Více

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby JÍZDY a KNIHA JÍZD Uživatelská příručka SeeMe Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Moduly Jízdy a Kniha jízd...

Více

Dispatcher 3 Kniha jízd

Dispatcher 3 Kniha jízd Dispatcher 3 Kniha jízd 1 Obsah: Základní popis programu.. 3 Vložení vozidla.. 4 Vložení záznamu o jízdě.. 6 Import dat z GPS off-line jednotky LUPUS.. 8 Import tankovacích karet.. 10 Sloučení jízd v jednom

Více

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory také jen Podmínky technické podpory, platné od 21.10.2011 Preambule Níže uvedené Specifické obchodní podmínky poskytování

Více

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu Servisy mohou v budoucnu nabízet veškeré služby pro stále komplikovanější vozidla pouze s profesionálním diagnostickým a informačním

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Tankefekt nová tankovací karta pro živnostníky a podnikatele www.tankefekt.cz

Tankefekt nová tankovací karta pro živnostníky a podnikatele www.tankefekt.cz Tankefekt nová tankovací karta pro živnostníky a podnikatele www.tankefekt.cz powered by Nová tankovací karta Tankefekt přináší nejlevnější tankování všem živnostníkům a podnikatelům Stručná charakteristika

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann.

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. STARÁME SE O VÁS MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. Zapomeňte vše, co jste potřebovali vědět o údržbě. My na vás nezapomeneme nikdy. Tlak na náklady

Více

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink.

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink. Manuál pro komunikaci s navigacemi Garmin + Obsah POPIS ŘEŠENÍ...2 ZAPOJENÍ...2 PRÁCE DISPEČERA...2 Nastavení předdefinovaných zpráv a činností...3 Nastavení doplňování účelu jízd, řidiče, poznámky...4

Více

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život.

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život. UNIQA SafeLine První pojištění vozidel, které může zachránit život. Naše autopojištění umí prostě více než je běžné. Několik faktů na úvod. Na 40.000 osob každoročně zemře na evropských silnicích. Okolo

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny.

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny. Informace o ověření platnosti stanovené maximální ceny osobní taxislužby 1. Úvod Hlavní město Praha se pravidelně zabývá situací na trhu v taxislužbě poskytované na území hl. m. Prahy z důvodu ověření,

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Technická specifikace pro část 4

Technická specifikace pro část 4 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Přihlášení do rozhraní...1 1.1 Registrace nového uživatele...1 1.2 Přihlášení uživatele...2 2 Práce s rozhraním...2 2.1 Volba Úvod...3 2.2 Volba Nastavení...3

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX...1 Přihlášení do systému...2 Návod na získání a instalaci certifikátu pro prohlížeč Mozilla

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více