NISSAN MURANO ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NISSAN MURANO ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít"

Transkript

1 NISSAN MURANO ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ

2 Vn jší vzhledové dopl ky Vyšší osobnost ve m st DOPL TE SM LÝ DESIGN, KTERÝ ADÍ NISSAN MURANO DO KATEGORIE VOZ CEOSSOVER, TÍMTO DESIGNOVÝM P ÍSLUŠENSTVÍM A DODEJTE MU TAK RÁZ ODOLNÉHO M STSKÉHO VOZU. PODSVÍCENÉ BO NÍ OCHRANNÉ LIŠTY PROP J UJÍ OSOBITÝ VZHLED PROSTORU PRO NASTUPOVÁNÍ. OZDOBNÉ PANELY ZD RAZ UJÍ LÍBIVOU MOHUTNOST VOZU MURANO A KOLA Z LEHKÉ SLITINY DOKONALE VYJAD UJÍ SÍLU A VÝKON. / Nissan MURANO vybavený p edním ozdobným panelem (5), 0palcovými koly z lehké slitiny (), podsvícenými bo ními ozdobnými lištami (8) a chromovanými kryty zrcátek (7). / 8palcová kola z lehké slitiny (st íbrná) (09) / 8palcová kola z lehké slitiny (chromovaná) (0) 4/ 0"palcová kola z lehké slitiny () 5/ Bezpe nostní šrouby kol (4) V tomto p ehledu je p edstaveno následující p íslušenství: 6/ P ední ozdobný panel (5) 7/ Zadní ozdobný panel (6) 8/ Podsvícené bo ní ochranné lišty (8) 8

3 Ochrana V robustním stylu DÍKY TOMUTO ODOLNÉMU P ÍSLUŠENSTVÍ DOKÁŽE NISSAN MURANO P ELSTÍT NEBEZPE NÉ NÁSTRAHY M STSKÉHO PROVOZU. SADY CHRÁNI NÁRAZNÍK ZVÝRAZ UJÍ P SOBIVÝ VZHLED A SOU ASN ZAJIŠ UJÍ DODATE NOU OCHRANU P ED OTLU ENÍM A POŠKRÁBÁNÍM. ZÁST RKY CHRÁNÍ KAROSERII VOZU MURANO P ED KAMÍNKY A DALŠÍMI ÚLOMKY ODLÉTÁVAJÍCÍMI OD VOZOVKY. A BO NÍ DEFLEKTORY VÁM UMOŽNÍ VÍCE SI UŽÍVAT ERSTVÉHO VZDUCHU, ANIŽ BYSTE P ITOM BYLI RUŠENI PORYVY V TRU. 4 / Nissan MURANO vybavený sadou chráni nárazník (9), p edními a zadními zást rkami (0), deflektorem kapoty (8) a bo ními deflektory (7). / Zást rky (0) / Chráni e zadního nárazníku, z nerezové oceli (9) 4/ Sada chráni nárazník (9).

4 Pro pohodlí na cestách za zábavou Vše pot ebné s sebou VŠECHNA NEJLEPŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ BUDOU ZA ÍNAT TÍM, ŽE NA SV J NISSAN MURANO NALOŽÍTE JÍZDNÍ KOLA, LYŽE, SURFOVACÍ PRKNA, SPORTOVNÍ VÝSTROJ A ZAVAZADLA, NEBO P IPOJÍTE P ÍV S, A VYDÁTE SE NA CESTU K DALŠÍMU Z ADY SVÝCH CÍL. TO VŠE VÁM UMOŽNÍ TOTO PROMYŠLEN NAVRŽENÉ, ODOLNÉ A NESPORN PRAKTICKÉ P ÍSLUŠENSTVÍ. 5 4 P íslušenství p edstavené na prot jší stran : / Nissan MURANO vybavený p í nými nosníky (7), dv ma nosi i jízdních kol z vysoce pevného materiálu (4) a odnímatelným tažným za ízením (5) / Zadní záv sný nosi jízdních kol (58) / P í né nosníky (7) a posuvný nosi lyží (pro až šest pár lyží) (47) 4/ P í né nosníky (7) 5/ Odnímatelné tažné za ízení (5), vyobrazené v namontovaném a odmontovaném stavu

5 Zabezpe ení Neviditelný štít VY JEJ MÁTE RÁDI. ZLOD JI JEJ CHT JÍ. PROTO SVÉMU VOZU MURANO ZAJIST TE OCHRANU POMOCÍ SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ VOZIDEL NISSAN GPS. BUDE-LI POTVRZENO ODCIZENÍ VAŠEHO VOZU, NAŠE TELEFONICKÉ ST EDISKO KONTAKTUJE MÍSTNÍ POLICII, KTERÁ POMOCÍ KONSTANTNÍHO SIGNÁLU SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ VÁŠ V Z VYHLEDÁ A VRÁTÍ VÁM JEJ. PO CELÝ DEN TAK M ŽETE Z STAT V NAPROSTÉM KLIDU. V tomto p ehledu je p edstaveno následující p íslušenství: / Systém sledování vozidla (04-06). Systém GPS dokáže vyhledat váš v z v pr b hu n kolika sekund, na ež telefonické st edisko, které je v provozu 4 hodin denn, uv domí nejbližší policejní odd lení. / Zadní ozdobný panel (6) a zadní parkovací systém (07) Zjistí-li sníma e, že se za vozidlem nachází p ekážka, upozorní vás zvukovým signálem, jehož frekvence se zvyšuje se zkracující se vzdáleností. / P ední parkovací systém (08)

6 Dokonale p izp sobené Elegantní dopl ky DODEJTE SVÉMU NISSANU MURANO JEŠT V TŠÍ MÍRU VÝLU NOSTI. PO / Luxusní kobere ky () a podsvícené ochranné prahové lišty () chrání lak vozu MURANO a sou asn zvyšují pohodlí a bezpe nost p i nastupování. / erné () a béžové () luxusní kobere ky a erné pryžové kobere ky (4) / Easy Media Player (0) : Nové op rky hlav obsahují harmonicky za len né a pln integrované multimediální obrazovky, které se starají o zábavu a odpo inek osob cestujících na zadních sedadlech. Systém lze nastavit tak, aby se nap íklad na obrazovce v jedné op rce p ehrávaly disky DVD, p i emž p ehrávání je ovládáno bu z hlavní jednotky nebo prost ednictvím samotné obrazovky, zatímco na obrazovce ve druhé op rce se bude p ehrávat záznam z p ístroje p ipojeného pomocí portu USB. 4/ P ídavné osv tlení vnit ního prost edí (0). Aktivuje se automaticky p i použití dálkového centrálního zamykání nebo inteligentního klí e k odemknutí vozu. ODEMKNUTÍ DVE Í SE V PROSTORECH PRO NOHY POD PALUBNÍ DESKOU ZAPÍNÁ SKRYTÉ OSV TLENÍ, KTERÉ VYTVÁ Í H EJIVÉ A KOMFORTNÍ PROST EDÍ PO CELOU DOBU JÍZDY. NASTUPUJETE-LI DO VOZU V NOCI, PO OTEV ENÍ DVE Í VÁS P IVÍTAJÍ PODSVÍCENÉ OCHRANNÉ PRAHOVÉ LIŠTY S ELEGANTNÍM LOGEM MURANO. 4

7 Ú elnost ešení umož ující maximální využití prostoru P íslušenství p edstavené na prot jší stran : / Tvrdá vložka zavazadlového prostoru (6) / M kká vložka zavazadlového prostoru (5) TOTO PRAKTICKÉ P ÍSLUŠENSTVÍ VÁM UMOŽNÍ PLNÉ VYUŽITÍ VELKORYSÉHO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU VOZU MURANO. VLOŽKY A KOBERE EK CHRÁNÍ VNIT NÍ POVRCHY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU P ED TVRDÝMI NEBO NESKLADNÝMI P EVÁŽENÝMI P EDM TY. ODD LOVACÍ M ÍŽKA A D LICÍ SÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (PRO P EPRAVU PS ) VÁM UMOŽNÍ P EVÁŽET ZAVAZADLA SPOLE N S DOMÁCÍMI MAZLÍ KY. P ÍDAVNÉ SEDÁKY NA NÁRAZNÍKU PAK P EDSTAVUJÍ INSPIRATIVNÍ NÁPAD PRO PO ÁDÁNÍ PIKNIK : JSOU POHODLNÉ A P ITOM CHRÁNÍ VÁŠ OD V P ED ZNE IŠT NÍM I TEHDY, JE-LI VÁŠ NISSAN MURANO ZABLÁCENÝ. 4 / Luxusní kobere ek do zavazadlového prostoru v erném (5) nebo béžovém (6) provedení 4/ P ídavné sedáky na nárazníku (7) 5/ D lící sí zavazadlového prostoru (p eprava ps ) () a odd lovací m ížka (4) zavazadlového prostoru 5

8 Informace o postupu p i objednávání MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY (0) Systém Easy Media Player, provedení v erné k ži (s obrazovkou v hlavové op rce) (0) Systém Easy Media Player, provedení v béžové k ži (s obrazovkou v hlavové op rce) (0) Systém Easy Media Player, hlavní sada s p ehráva em DVD OCHRANNÉ PRVKY (7) Bo ní deflektory (4dílná sada) (8) Deflektor kapoty (9) Chráni e nárazník (4dílná sada) (0) Zást rky, p ední a zadní (4dílná sada) () Ochranné kryty klik dve í TAŽNÁ ZA ÍZENÍ A P ÍSLUŠENSTVÍ (5) Odnímatelné tažné za ízení (5) Elektrická souprava pro tažné za ízení, 7 vývod (5) Elektrická souprava pro tažné za ízení, vývod (54) Elektrická souprava pro tažné za ízení, S (55) Kabel s adaptérem, 7/ vývod (56) Kabel s adaptérem, /7 vývod (57) Bezpe nostní úchyt, standardní (58) Elektrická souprava pro zadní záv sný nosi jízdních kol, 7 vývod (59) Elektrická souprava pro zadní záv sný nosi jízdních kol, vývod Dovedeno k dokonalosti P íslušenství propracované do nejmenšího detailu ODLIŠNOST SPO ÍVÁ V DETAILECH NISSAN MURANO M ŽETE NAP ÍKLAD B HEM N KOLIKA OKAMŽIK DOPLNIT P ÍST EŠÍM V PODOB P ÍDAVNÉHO STANU, KTERÝ SE P IPEV UJE K ZADNÍM VÝKLOPNÝM DVE ÍM. OSOBNÍ V CI M ŽETE UKLÁDAT DO ZADNÍ LOKETNÍ OP RKY, KTEROU M ŽETE VYJÍMAT A POUŽÍVAT JAKO TAŠKU. ELEGANTNÍ VZHLED VE SPOJENÍ S PROMYŠLENÝM USPO ÁDÁNÍM. P ESN TAKOVÝ JE NISSAN MURANO. V tomto p ehledu je p edstaveno následující p íslušenství: / Zapalova cigaret (6) a p enosný popelník (6) / P ídavný stan (7) / Zadní st edová loketní op rka (65) 4/ Bezpe nostní výbava (66-70) 4 POMOCNÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY (04) Systém sledování vozidla, hlavní sada Excellence (05) Systém sledování vozidla, hlavní sada Serenity (06) Pomocná sada systému sledování vozidla (07) Zadní parkovací systém (08) P ední parkovací systém KOLA Z LEHKÉ SLITINY (09) 8palcová kola z lehké slitiny (st íbrná) (0) 8palcová kola z lehké slitiny (chromovaná) () 0palcová kola z lehké slitiny () Kryty st ed kol (st íbrné) () Kryty st ed kol (chromované) (4) Bezpe nostní šrouby kol VZHLEDOVÉ DOPL KY KAROSERIE (5) P ední ozdobný panel (6) Zadní ozdobný panel (7) Chromované kryty zrcátek (8) Podsvícené bo né ochranné lišty (9) Chráni e zadního nárazníku, z nerezové oceli (0) P ídavné osv tlení vnit ního prost edí () Podsvícené ochranné prahové lišty (4dílná sada) DOPL KY DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU () D lící sí zavazadlového prostoru (p eprava ps ) () D lící sí zavazadlového prostoru (p eprava ps ; MURANO s automatickým otevíráním zavazadlového prostoru) (4) Odd lovací m ížka do zavazadlového prostoru (5) M kká vložka zavazadlového prostoru (6) Tvrdá vložka zavazadlového prostoru KOBERE KY () Luxusní kobere ky, erné () Luxusní kobere ky, béžové (4) erné pryžové kobere ky (5) Luxusní kobere ek do zavazadlového prostoru, erný (6) Luxusní kobere ek do zavazadlového prostoru, béžový NOSI E A P ÍSLUŠENSTVÍ (7) P í né nosníky pro st ešní lišty (8) Držák lyží (9) Zarážky pro zajišt ní p evážených p edm t, 4 kusy (40) Hliníkový nosi zavazadel, 79x8 cm (4) Elastická sí na st ešní hliníkový nosi zavazadel (4) Nosi jízdních kol z vysoce pevného materiálu (Thule 59) (4) Popruh k upev ování p evážených p edm t, 400 cm (44) Nosi zavazadel (45) Nosi lyží/snowboard, pro páry (46) Nosi lyží/snowboard, pro 4 páry (47) Nosi lyží/snowboard, posuvný, pro 6 pár ST EŠNÍ BOXY Objem / délka / ší ka / výška / hmotnost / max. nosnost (48) St ešní box malý 400L / 600*800*400mm / kg / 75kg (49) St ešní box st ední 480L / 900*800*400mm / 5kg / 75kg (50) St ešní box velký 50L / 50*800*40mm / 7kg / 75kg VŠEOBECNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ (60) Ku ácká sada (6) Zapalova cigaret (6) Kruhový adaptér pro zapalova cigaret (6) P enosný popelník (64) Odkládací kapsy na zadní stran op radel p edních sedadel (65) Zadní st edová loketní op rka BEZPE NOST / ZABEZPE ENÍ (66) Výstražný trojúhelník (67) Výstražný trojúhelník (sada obsahující kusy) (68) Sada první pomoci (sk í ka z tvrdého plastu) (69) Sada první pomoci (m kká brašna) (70) Bezpe nostní reflexní vesta DOPL KY PRO VYJÍŽ KY DO P ÍRODY (7) P ídavný stan (7) P ídavné sedáky na nárazníku

9 JUKE QASHQAI MURANO Slogan SHIFT_ považujeme za výzvu. Výzvu k p ekonání všeho, co nám již p ipadá p íliš známé. K nalezení schopnosti objevovat a vnímat neznámé. Ke kladení otázek, které ješt nikomu jinému nep išly na mysl. A k hledání odpov dí, které zatím nikdo jiný nezná. Pro zam stnance spole nosti Nissan je to nápl každodenní práce. Tento postoj ur uje sm r, kterým jsme se vydali. Výsledkem je modelová ada vozidel, která p edstavuje nefalšovaný a nekompromisní odklon od všeho, co je oby ejné. Designboom competition Think Outside the parking Box, Tanzin Hasan Salim Navštivte naše webové stránky na adrese: Razítko dealera: SHIFT_ the way you move Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajišt ní správnosti obsahu této publikace k datu jejího p edání do tisku (srpen 00). P i p íprav této brožury byly použity snímky prototyp vozidel vystavovaných na autosalonech. V souvislosti se svojí strategií, kterou je trvalé zdokonalování výrobk, si spole nost Nissan International vyhrazuje právo kdykoli zm nit technické parametry i vzhled vozidel popsaných a vyobrazených v této publikaci. O jakýchkoli takových úpravách budou prodejci voz Nissan co nejd íve informování. Chcete-li tedy získat nejaktuáln jší informace, obra te se na svého místního prodejce voz Nissan. Vzhledem k omezením použitých tiska ských postup se barvy zobrazené v této brožu e mohou mírn odlišovat od skute ných barev laku a použitých materiál obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této brožury nebo kterékoli této ásti bez písemného souhlasu ud leného spole ností Nissan International je zakázána. Tato brožura je vyrobena z papíru neobsahujícího chlór MURANO ACCESS GEA 08/00 Vytisknuto v EU. Grafická úprava: NEW ROBINSON CREAPRESS, Francie tel.: Produkce: E-GRAPHICS\FRANCE, France tel.:

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KREATIVNÍ EXCLUSIVE NISSAN DESIGN STUDIO JUKE Nový Nissan JUKE. Vytvořte si vlastní zážitky. Personalizace odráží Váš osobitý styl. Množství interiérových a exteriérových

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro

Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro Příslušenství RAV4 02 Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro dobrodružství. Díky originálnímu příslušenství

Více

Originální příslušenství. pro třídu GLK.

Originální příslušenství. pro třídu GLK. Originální příslušenství pro třídu GLK. Obsah 004 Exteriér Disky z lehkých slitin Kola příslušenství Stylové příslušenství 016 Telematika Multimédia Navigace Telefonování 026 Interiér Funkční výbava Bezpečnost

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

Příslušenství Prius+

Příslušenství Prius+ Příslušenství Prius+ Individuální výběr Pro sebe, pro svoji rodinu, pro svůj život. S originálním příslušenstvím Toyota budete mít svůj Prius+ ještě dokonalejší. Výběr stylových, praktických a moderních

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

04-09. Pro vás a váš Prius. Pakety

04-09. Pro vás a váš Prius. Pakety Příslušenství Prius Pro vás a váš Prius Nádherný vzhled, inovativní technické vybavení, mimořádný komfort a praktické použití. Ať už si z naší nabídky vyberete cokoli, můžete si být jisti, že originální

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

OPEL Corsa Originální příslušenství

OPEL Corsa Originální příslušenství OPEL Corsa Originální příslušenství OPC Line Aktivní bezpečnost, zejména pak onen charakteristický Opel-pocit, to jsou jedny z hlavních znaků nové Corsy. Takže pokud stojíte o extra dávku sportovního ducha,

Více

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE BMW Originální díly a příslušenství, BMW Service, BMW Lifestyle Zima 2011/2012 Radost z jízdy ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍdka. PŘIPRAVÍME VAŠE BMW NA ZIMNÍ SEZONU. Méně emisí. Více radosti

Více

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA.

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA. BMW Originální díly a příslušenství, BMW Service, BMW Lifestyle Zima 2011/2012 Radost z jízdy ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA. PŘIPRAVÍME VAŠE BMW NA ZIMNÍ SEZONU. Méně emisí. Více radosti

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více