Vysočina. Zobrazování polohy vozidel s GPS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysočina. Zobrazování polohy vozidel s GPS"

Transkript

1 Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina Podmínky pro předložení nabídky na zakázku kraje Vysočina Zobrazování polohy vozidel s GPS 1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmět zakázky je detailně vymezen v příloze č. 1. Předpokládaná cena: Kč 2. Náležitosti nabídky Nabídka bude předložena v českém jazyce v elektronické podobě zasláním na ovou adresu a v kopii na 2.1 Záruční a servisní podmínky Uchazeč uvede ve své nabídce: délku záruční doby za jakost díla v měsících termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení ve dnech smluvní pokutu za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby v Kč za každý započatý den prodlení návrh servisní smlouvy s uvedením servisních podmínek 2.2 Obchodní podmínky Požadavky na zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění zakázky kraje. Nabídková cena bude zpracována v souladu se výzvou k předložení nabídek.

2 Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná bez možnosti překročení. 2.3 Platební podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad vystaven do 14 kalendářních dnů po převzetí předmětu dodávky. Doba splatnosti daňových dokladů stanovena na 1 kalendářní měsíc ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně Předání bude provedeno na základě předávacího protokolu, jehož vzor bude součástí nabídky uchazeče. 3. Technické specifikace Technické specifikace jsou uvedeny v technické části, která je přílohou č. 1 této výzvy. 4. Poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (příloha č. 1 Technické specifikace) je součástí této výzvy k předložení nabídky. Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (popř. elektronická) a musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 5. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán nabídkou Uchazeč je vázán nabídkou do Způsob hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny z hlediska ekonomické výhodnosti podle následujících kritérií: 50% - technická kvalita produktu 20% cena 20% - reference (zkušenosti s dosavadními výsledky práce dodavatele) 10% záruční doba viz. 2.3 Záruční a servisní podmínky

3 7. Další ustanovení Zadavatel je oprávněn zakázku kdykoliv bez uvedení důvodu zrušit Námitky proti výsledku zakázky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení o přidělení zakázky. Po uzavření smlouvy nelze námitky podat. 8. Lhůta pro podávání nabídek Nabídky je možné doručit zasláním na ovou adresu a v kopii na Termín pro podávání nabídek je Identifikační údaje a adresa zadavatele Krajský úřad krajevysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava IČO: Kontaktní osoba: Ing. Petr Pavlinec, tel.: , Ing. Michal Popiolek, tel.: , V Jihlavě dne: Miloš Vystrčil Hejtman kraje Vysočina

4 Obsah: Příloha 1., výzvy: Zobrazování polohy vozidel s GPS 1. Historie Požadavky na aplikaci Zobrazování jednotek... 5 A. Tvorba skupin objektů... 5 B. Symbologie objektů Rozšířené funkce aplikace Vyhledání nejbližší jednotky Vyhledání nejbližších jednotek Rychlý náhled Náhledová mapová okna Návrh souvisejících řešení WMS služba Identifikátor událostí Kontaktní informace objednavatele Historie Vozidla Krajského úřadu kraje Vysočina, jeho zřizované organizace a složky IZS jsou částečně vybaveny (v současné době vybavovány) jednotkami GPS a GSM modulem. V současnosti je na krajském serveru v provozu systém LUPUS TRANIS (server) s databází v MS SQL serveru. S přibývajícím počtem vozidel s GPS, vyvstal požadavek organizací, na sledování jejich pohybu. Pro tento účel disponuje KrÚ dispečerským SW, který umožňuje poměrně sofistikovanou a na druhou stranu uživatelsky náročnou práci s pozičními daty vozidel.. Z tohoto důvodu a z důvodu snadnější integrace pozičních dat do GIS dispečinků IZS poptáváme internetovou aplikaci v níž předpokládáme snadné ovládání a využití modulárně postaveného systému pro snadné doplnění nových funkcí. Je-li u odstavců (kapitol) uvedeno, že jde o Nadstandardní funkci, pak je tímto míněno, že popsanou funkcionalitu není bezpodmínečně nutné realizovat v první verzi aplikace. Nabídka zahrnující možnost realizace i těchto funkcí bude výše hodnocena. Kraj disponuje aplikacemi pod obchodními názvy: WebPortál, T-MapServer, msedit a serverovými aplikacemi platformy ESRI. Proto předpokládáme využití stávajících aplikací pro řešení daného zadání. 2. Požadavky na aplikaci Pro práci s aplikací je nezbytné zavést základní autorizační mechanizmy (např. LDAP autorizace). Aplikace by měla umožňovat změnu měřítka a zobrazení (detail) v závislosti na sledovaných objektech. Předpokládáme uživatelskou možnost změny rychlosti aktualizace polohy objektů (refresh). Aplikace nebude sloužit pro navigaci, ale pouze pro vizualizaci polohy. Výhodou aplikace bude řešení s přichytáváním polohy objektů na silniční síť (není podmínkou). Aplikace bude fungovat nad mapovou službou s daty StreetNet v kombinaci s daty ZABAGED popř. ŘSD. Uvítáme možnost zavedení autorizovaného zobrazování vybraných (předdefinovaných) objektů, objektů jejichž poloha je citlivou informací.

5 Předpokládá se zobrazování topografického mapového podkladu z geodatabáze krajského GIS, lze navrhnout i jiné řešení. 3. Zobrazování jednotek 1. A. Tvorba skupin objektů Pro přehlednou práci s aplikací je nezbytné rozdělit zobrazování vozidel do skupin a podskupin tak, aby odpovídaly jednotlivým organizacím a jejich strukturám (předpokládáme rozdělení do cca. 15 podskupin). Každou z těchto skupin/podskupin bude možno zobrazovat v mapě nezávisle na sobě (navzájem kombinovat). Zároveň bude možno zobrazit formulář s detailními informacemi o každém vozidle ve skupině a s informací o jeho stavu aktivitě (za aktivní vozidlo se považuje vůz mimo základnu). Ostatní vozidla na základnách budou také zahrnuty do zobrazování a to pro využití funkce Najdi nejbližší vozidlo dle typu (viz dále). Během jakéhokoliv výběru a zobrazování by měla být k dispozici volba pro zobrazování neaktivních objektů (v základně). Poptáváme také možnost nastavení sledování pohybu zvoleného vozidla (automatická aktualizace mapy např. aktualizaci při dojezdu k okraji mapy). Rozšířením této funkce by mohla být funkce náhledová mapová okna viz. čl Příklad: Apod HZS Záchranky Výjezdové místo Jihlava Výjezdové místo Havlíčkův Brod (zobrazeny všechny podskupiny skupiny HZS) (zobrazena jen část skupiny Záchranky) (zobrazuje se pouze tato podskupina) (nezobrazováno) 2. B. Symbologie objektů Jednotlivá vozidla budou v mapě zobrazována různými symboly v závislosti na několika definovaných parametrech vozidel. Symbol objektu se bude měnit např. v závislosti příslušnosti k organizaci (hasiči, policie, ), na druhu vozidla (těžkotonážní hasičský vůz, zásahový vůz, apod.), ale také na stavech vozidla (bliká, nebliká, radlice dole, apod.). Sady symbolů pro skupiny objektů a jejich varianty budou navrženy dodavatelem, poté odsouhlaseny a doplněny objednavatelem. Předpokládáme maximálně 3-5 druhů vozidel za skupinu (organizaci), např. HZS: 3 typy symbolů cisterna, speciální, osobní. U symbolů objektů v mapě bude zobrazován popisek, který by bude dále upřesněn (SPZ, typ vozidla, čas, ajn.) Shrnutí podmínek pro nastavení symbolu objektu (sad symbolů objektů): Příslušnost do skupiny (sada symbolů vozidla SÚS) Druh vozidla (nákladní, osobní, vyprošťovací ajn.) Stav vozidla (předpokládáme barevnou variantu symbolu ze sady - zhrnuje) Nadstandardní funkce,

6 Změna symbolu objektu a jeho změna v závislosti na STAVu objektu je Nadstandardní funkci. Aplikace by z takovýmto využíváním stavů měla počítat. Prozatím neexistuje ucelený názor (číselník) na stavy které se budou přebírat a zobrazovat. 4. Historizace průjezdů - Nadstandardní funkce Funkce bude umožňovat sledování historie projeté trasy vozidla (vozidel) v závislosti na určeném časovém intervalu (možnost definování v rámci aplikace), případně v závislosti na dalším parametru. Nastavení hodnoty časového intervalu pro vykreslení trasy bude možno měnit a to pro specifické účely (kratší zobrazovaná doba v zimních měsících). Předpokládáme možnost historizace sledování v délce maximálně 3 hodin. Zároveň bude tato funkce dostupná pouze pro některé vozidla organizací (předdefinovaný seznam). Historie průjezdu vybraných vozidel (vozidla) by měla být zapnutelná nezávisle na zobrazování aktuální polohy vozidla). Bylo by přínosem k takovémuto průběhu trasy zapsat několik časových údajů pro získání podrobnějších informací o zobrazené linii. Ideálně průjezd reprezentován línií, možno zvážit i bodově zobrazený průběh jízdy (velikost bodu v závislosti na čase průjezdu). Příklad: Sledování prohrnutých úseků silnic vozidly SÚS za posledních 10 min (typ vozidlo SÚS, stav radlice dole) 5. Rozšířené funkce aplikace Vyhledání nejbližší jednotky Pro tuto funkci se předpokládá interaktivita mapy. Po kliknutí na požadované místo v mapě dojde k výběru typu jednotky pro vyhledávaní a vyhledání nejbližší aktivní jednotky tohoto druhu Vyhledání nejbližších jednotek - Nadstandardní funkce Po kliknutí na požadované místo v mapě budou vybrány jednotky v definované vzdálenosti (okruhu) a vypsány v setříděném seznamu (podle typu a příslušnosti ke skupině) se zobrazením detailních informací (včetně stavu aktivity), s možností zpětného zobrazení vybrané jednotky v mapě spolu s místem kliku v mapě pro získání přehledu o situaci (rozsah okna zabírá zvýrazněné místo kliku v mapě i polohu vybraného vozidla).

7 Rychlý náhled Pro uživatele znalého bude v aplikaci k dispozici pole pro zadání SPZ (popřípadě jiného jednoznačného ID vozidla) hledaného vozidla. Po odeslání tohoto požadavku bude mapa vycentrována nad tento objekt. Objekt bude zviditelněn Náhledová mapová okna - Nadstandardní funkce Volitelně by si uživatel mohl zapnout další funkci pro zobrazování polohy vozidla tak, aby sledování vybraného vozidla neovlivnilo možnost práce s mapou v hlavním (přehledovém) okně. Hlavní mapové okno aplikace by splňovalo funkci přehledného zobrazení všech jednotek zapnutých pro zobrazování. Další zmenšené mapové okno (náhledové) by při zapnutí funkce sledování vozidla v mapě, bylo stále vycentrováno nad tento objekt. Takovýchto náhledových oken by bylo možno zapnout maximálně X (předpokládáme maximálně 3). Náhledové okno by mělo obsahovat pouze základní informace o sledovaném vozidle (SPZ, TYP, apod.) a základní funkce (např. přednastavené měřítka pro zobrazení v okně, měřítková lišta). Zároveň by byl sledovaný objekt zobrazen v přehledovém okně a od ostatních výrazně odlišen. 6. Návrh souvisejících řešení - Nadstandardní funkce Jako doplnění této aplikace zvažujeme zavést níže popsané funkce a služby WMS služba - Nadstandardní funkce Předmětem tohoto bodu je návrh vzhledu a zabezpečení přístupu k webové mapové službě (WMS) s zobrazením objektů (vozidel) s použitím stejného zobrazení jako bude v aplikaci. Předpokládáme zohlednění výše popsaných omezení a nastavení symbolů. Včetně rozčlenění objektů do skupin Identifikátor událostí - Nadstandardní funkce Z hlediska předpokládané spolupráce jednotlivých složek IZS bude potřeba přebírat identifikátor události. Tento údaj budou editovat jednotliví dispečeři. Aplikace by měla být připravena na možnost zobrazování identifikátoru události spolu s objektem a ve formuláři zobrazovat výčet aktuálně řešených událostí a objektů, které se této události účastní. Příklad: K havárii na dálnici s ID události XXX jedou tyto vypsané vozidla (příznak události) možnost zobrazení polohy těchto vozidel (skupina vozidel po dobu existence události) Další - Nadstandardní funkce Navržené dodavatelem na základě jeho znalostí a specifik řešené problematiky. 7. Kontaktní informace objednavatele V Jihlavě dne

8 Vypracovali: Michal Popiolek Petr Pavlinec Jiří Hiess Odbor informatiky Krajský úřad kraje Vysočina

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozovatel: Sdružení E-TENDERS vedoucí člen sdružení: GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 26147921 člen sdružení: ample.cz

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník")

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník) PRA PRA HA G U E OPERAČNÍ PROGRAM PRA EVROPSKÁ UNIE Smlouva dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen občanský zákoník") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a

Více

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. se4~retar~át ř~d~et~ c~ař~tviv.v,i. Doš o 20-02- 201 Zadavaci dokumentace pro veřejnou zakazku maléh č / ~2ĺ,~ owř~ rrnsahunas[úž1 Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více