Jeden systém, který tvoří most mezi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeden systém, který tvoří most mezi"

Transkript

1 ITS pro soukromá vozidla bezpečnost jsou snímány infračervenou kamerou umístěnou na předním roštu vozidla a promítány zařízením umístěným uvnitř přístrojového panelu na spodní část čelního skla vozidla, kde jsou zobrazovány jako virtuální obraz. Aby se řidič příliš nerozptyloval nebo neunavoval, zakrývají zobrazení jen malou část oblasti čelního výhledu řidiče a nepřekrývají scénu před vozidlem. Cílem je poskytnout určitý druh čelního zrcátka v oblasti výhledu řidiče, ve kterém mohou být znázorňovány informace, aniž by řidič ztratil kontakt s výhledem na silnici před vozidlem. 34 Snížená viditelnost rozhodující mírou přispívá k nehodovosti na evropských silnicích. Nově vyvíjené systémy využívají infračervené technologie k zlepšení výhledu řidiče. ZLEPŠENÍ VIDITELNOSTI Každý řidič má zkušenosti s problémy spojenými s řízením za podmínek snížené viditelnosti, jako v noci nebo v silném dešti. Statistika skutečně prokazuje, že 37 % nehod na evropských silnicích se vyskytne za snížené viditelnosti. V zájmu urychlit řešení tohoto problému podpořila Evropská komise projekt DARWIN, který se zabývá systémem pro zlepšení viditelnosti při řízení v nepříznivých povětrnostních podmínkách a zhoršené viditelnosti. Projekt DARWIN vyvíjí podpůrný systém pro zlepšení viditelnosti řidiče na základě infračervené technologie umožňující řidiči pohotověji rozpoznat předměty vpředu na silnici a tím rychleji reagovat. Obrazy Simulační zkoušky prokázaly, že řidiči vybaveni tímto systémem mají sklon udržovat větší odstup od vozidla před nimi, což vede k podstatnému snížení střetů a kontaktů. Provádějí se rozsáhlé zkoušky stestovacími vozidly vybavenými těmito zařízeními. Rovněž je analyzována praktická použitelnost a výkonnost těchto systémů a jejich přijímání řidiči. ŘÍZENÍ CESTOVNÍ RYCHLOSTI A ODSTUPU VOZIDLA Jeden systém, který tvoří most mezi systémy zaměřenými na chování řidiče a těmi, jejichž cílem je chování vozidla je dnes uplatňované řízení cestovní rychlosti. To bylo původně vyvinuto ke zlepšení pohodlí řidiče. Umožňuje jednoduše nastavit rychlost vozidla, stiskem tlačítka auvolnit ji buď šlápnutím na brzdy nebo vypnutím systému. Adaptivní systém řízení cestovní rychlosti (Adaptive Cruise Control ACC) na druhé straně vycítí vozidlo vpředu a upraví rychlost řízeného vozidla tak, aby byla zachována bezpečná sledo-

2 ITS pro soukromá vozidla vací vzdálenost a opět nastaví žádoucí rychlost, jakmile je cesta vpředu volná. Současné systémy ACC, které se vyrábějí od 90. let, jsou v zásadě používány pro dálniční rychlosti. S jedním způsobem kontroly odstupu vozidla již můžete být seznámeni, tj. pomoc při parkování couváním, která je již dnes nabízena pro vozidla s vysokou zádí. Při couvání do určeného místa vás má vozidlo varovat pípáním, jehož frekvence se zesiluje tak, jak se přibližujete kpevné překážce vzadu. Upravená čidla mohou být uplatňována pro varování při krátkém pojíždění kupředu a varováním před špatně viditelnými místy, zatímco pro delší vzdálenosti (až do 200 m) jsou používána důmyslnější radarová čidla. VAROVÁNÍ PŘED SRÁŽKOU A VYHNUTÍ SE SRÁŽCE Systémy varování před srážkou a umožňující vyhnout se srážce jsou určeny k tomu, aby se staly hlavním typem systémů ADAS, které ovlivňují způsob, jakým se vozidlo dostává do styku s infrastrukturou a s ostatními vozidly. Dnes vyvíjené varovné systémy mohou zahrnovat čidla pro udržování bezpečné vzdálenosti, pro zjišťování špatně viditelných míst a vychylování se z jízdních pruhů, pro změny jízdních pruhů nebo pomoc v místech splývání pruhů, pomoc v jízdě přes křižovatky, upozorňování na chodce, varování před nárazem ze zadu a překocením. Jestliže řidič na tato varování nedostatečně reaguje, přichází ke slovu systém umožňující vyhnout se srážce, který umožňuje určitou míru kontroly plynu, brzd Adaptativní systémy řízení cestovní rychlosti spoléhají na čidla, která trvale sledují prostor před vozidly, upravují rychlost a ostatní charakteristiky. a konečně i řízení tak, aby se vozidlo dostalo zpátky do stabilního stavu. Různé typy varování před srážkou jsou ve stadiu rozsáhlých zkoušek prototypů. Jak již bylo dříve uvedeno, systémy varující při couvání jsou nyní užívány na některých vozech. Navíc by v několika příštích letech měly být dostupné další systémy jako předběžné varování před srážkou a varování před vyjetím z jízdního pruhu. Také různá konsorcia a projekty po celém světě zdokonalují technická řešení v této oblasti. V Japonsku bude koncepce Smartway zajišťovat pro uživatele služby jako udržování jízdy v pruzích, vyhnutí se srážce na 35

3 ITS pro soukromá vozidla bezpečnost 36 Čidla pro odhalování špatně viditelných míst pomáhají řidičům při změně jízdních pruhů. křižovatce, vyhnutí se chodcům a udržování odstupu mezi vozidly. V Evropě podporuje Evropské společenství výzkum varování před střety přicházejícími z podélného a bočního směru a ve Spojených státech je v rámci programu iniciativy pro inteligentní vozidla, který se opírá o partnerství s hlavními výrobci automobilů, zkoumán vliv lidského faktoru (zátěž řidiče) spolu s testováním systémů varujících před srážkou a umožňujících vyhnout se srážce. Systémy umožňující vyhnout se srážce pochopitelně využívají ostatní produkty ADAS ve vozidle. To zahrnuje nouzové brždění, které by bylo aktivováno, pokud by varování před hrozící srážkou bylo neúčinné. Plus schopnost zajistit přesnou a rozlišující brzdnou sílu na jednotlivá kola, což otevírá cestu k systémům řízení elektronické stability jako logickým derivátům antiblokovacích brzdových systémů. Tyto systémy v sobě skrývají značné možnosti například snižovat převrácení užitkových vozidel. Čidla zjišťující stav povrchu vozovky (adhesi) mohou zde rovněž hrát roli, protože čím více informací má jak řidič, tak systém ADAS, tím lepší rozhodnutí mohou oba učinit. POMOC PŘI JÍZDĚ V PRUZÍCH A NA KŘIŽOVATKÁCH Systémy tohoto druhu spadají do skupiny systémů varování před srážkou a vyhnutí se srážce a snižují neúmyslné vyjetí z jízdního pruhu, což vede ke snížení nebezpečí bočních srážek a havárie vozidla vpřípadě jeho vyjetí z vozovky. Patřičné využívání těchto systémů může být motivem k snížení šířky pruhů při dodržení stejné úrovně bezpečnosti. Navíc zabránění chybám řízení v silném provozu povede kméně závažným nehodám a souvisejícím dopravním zácpám. Aktivní systémy kontroly odstupu mezi vozidly rovněž podstatně zvýší uživatelský komfort. Spolu s konvenčními systémy varování před srážkou umístěnými ve vozidle existují také systémy (zejména v Japonsku a USA), které monitorují nebezpečné křižovatky a varují nebo informují řidiče vozidel vjíždějících do nebezpečných úseků nebo se jim přibližujících. Tyto systémy jsou ve vývoji a jsou zakládané na využívání čidel pro vyhnutí se ostatním vozidlům azranitelným uživatelům silnice. Využívají detekční funkce a komunikace mezi sil-

4 ITS pro soukromá vozidla niční infrastrukturou a vozidlem nebo dokonce mezi vozidly navzájem. Vzhledem k značné komplexnosti těchto situací jsou požadavky na spolehlivost a přesnost velmi vysoké, ale složité městské a venkovské křižovatky přestavují pro tyto systémy značný potenciál uplatnění. BEZPEČNÁ RYCHLOST Nepřiměřená rychlost je úzce spjata s rizikem a závažností srážky. Například na dálnicích se nehod častěji účastní vozidla jedoucí mnohem pomaleji nebo mnohem rychleji než vozidla jedoucí průměrnou rychlostí. Proto systémy ADAS vztahující se ke kontrole rychlosti pomáhají řidiči udržovat rychlost přiměřenou stavu vozovky, ostatním vozidlům a prostředí, například když se blíží k zatáčkám, dopravní zácpě nebo nepříznivým podmínkám silnice. To pomáhá zlepšit nejen bezpečnost, ale i proud dopravního provozu. Patrně nejčastěji propagovaným typem systému ADAS kontrolujícím rychlost je inteligentní přizpůsobování rychlosti (Intelligent Speed Adaptation ISA). Některé pilotní projekty ISA byly již uskutečněny na řadě míst v Evropě včetně Švédska, Francie, Nizozemí, Spojeného království a Dánska. ISA přestavuje pomocný systém, kterým vozidlo zjišťuje povolenou rychlost v dané oblasti a informuje řidiče, přičemž trvale tuto informaci aktualizuje tak, jak se vozidlo pohybuje od jednoho omezení rychlosti k druhému. Vtomto okamžiku může dojít k různým typům zásahu, jestliže vozidlo překročí povolenou rychlost. Základní systém jednoduše informuje řidiče vizuálně nebo zvukově, ale ponechá kontrolu rychlosti Systémy pomáhající při jízdě v pruzích, stejně jako inteligentní informace o rychlosti podněcují řidiče k udržování přiměřené rychlosti, což může snížit závažnost srážek a tudíž zachránit životy. na řidiči. Některé systémy navíc využívají aktivní akcelerátor působící tak, že když se řidič snaží jet rychleji než je povolená rychlost, pocítí slabý odpor plynového pedálu. Je-li třeba, řidič může překonat systém uplatněním většího tlaku na plynový pedál, asi jako je tomu u zařazení rychlosti kopnutím při automatické převodovce. Doufáme však, že tato poznámka povede řidiče k tomu, aby tuto možnost volili jen když je to absolutně nezbytné. Aby mohlo vozidlo obdržet správnou informaci o nejvyšší povolené rychlosti, musí znát svoji polohu, stav místní komunikace a podmínky dopravního provozu. Jsou testovány dvě různé techniky k získání této informace, a to jednak určování polohy GPS spolu s digitální mapou, jednak vysílače umístěné na okraji silnice. Ve 37

5 ITS pro soukromá vozidla bezpečnost švédských experimentech je k poznání polohy vozidla užíván přijímač GPS. Přijímač GPS však nemůže vyslat svůj vlastní libovolný signál, což znamená, že místo, kde se nachází automobil, nemůže být určeno z externích zdrojů. Proto tato vozidla musí být rovněž vybavena palubní digitální mapou testované oblasti, do které byly vloženy údaje o místních nejvyšších povolených rychlostech. 38 Systém inteligentního přizpůsobení rychlosti (ISA) může vypadat asi takto, s budíkem na palubní desce ukazujícím povolenou rychlost a zvukovou výstrahou při jejím překročení. Inteligentní varovné systémy vztahující se k rychlosti berou ohled nejen na silniční značky označující nejvyšší povolenou rychlost, ale i na stav vozovky a dopravního provozu v daném místě. Ve vozidle může řidič snadno kontrolovat údaje ukazatele ISA připojeného k palubní desce. Jestliže auto jede rychleji než je nejvyšší povolená rychlost, začne blikat světlo a pípat zvukový signál. V některých vozech je rovněž zobrazována skutečná nejvyšší rychlost povolená v dané oblasti. Systém lze rovněž využít pro kontrolu kvality jízdy, například provozovateli taxi služby nebo veřejné osobní dopravy. Jestliže řidič jede příliš rychle a opomene snížit rychlost, přestože bylo vysláno varování (alespoň po dobu 15 vteřin), informace o rychlé jízdě bude zaznamenána a uchována. Klient pak obdrží účet dosvědčující, zda dopravní společnost splnila nebo nesplnila smluvní podmínky týkající se bezpečné jízdy. VÝSTRAHA PŘI DOSAŽENÍ URČITÉ RYCHLOSTI ERTICO podporuje pokračující diskuse o výše uvedených a dalších možnostech systémů přizpůsobování rychlosti, například svojí iniciativou při řešení systému výstrahy při dosažení určité rychlosti (Speed Alert). Účastníci tohoto řešení se snaží definovat společnou evropskou strategii inteligentního zvládnutí otázek spojených s rychlostí vozidel. Některé

6 ITS pro soukromá vozidla Řidiči mají dost svých starostí s ovládáním vozidla na nepřehledných místech (jet přiměřenou rychlostí, kde mají odbočit, dbát na možné nebezpečí ze strany chodců apod.) a tudíž si nemohou přát, aby rozptylování jejich pozornosti bylo ještě zvyšováno dalšími systémy ve vozidle. Poskytovatelé inteligentních dopravních systémů proto zaměřují hlavní část své pozornosti na otázky interakce mezi člověkem a strojem. kroky v tomto směru vedou k definici technických podmínek pro databáze nejvyšších povolených rychlostí a ke zkoumání právních hledisek a organizačních otázek. Rovněž jsou z různých hledisek určovány funkční požadavky, technické koncepce, scénáře rozšiřování, možnosti podnikání ametody simulace působení trhu. INTERAKCE MEZI ČLOVĚKEM A STROJEM I když je inteligentní dopravní systém jinak technicky dokonalý, stále nemusí dosahovat předpokládaného výkonu, jestliže není rozhraní nebo interakce mezi člověkem a strojem optimální. Lidský faktor ainterakce mezi člověkem a strojem představují kritický článek mezi realizací ITS a bezpečností dopravního provozu a také otázku, která je trvale systematicky řešena všemi zúčastněnými stranami. V roce 1999 vydala Evropská unie soubor řídicích zásad týkajících se tohoto problému (viz rámeček interakce mezi člověkem a strojem v Evropě na další straně). Jádrem tohoto druhu komunikace je to, že žádný systém ve vozidle nemá odvádět řidiče od jeho hlavního úkolu řízení. Obecným pravidlem je mít na paměti, že řidiči mají omezenou schopnost ovládat ve stejnou dobu zároveň vícenásobné systémy a informační zdroje. Již dnes je úspěšné 39

7 ITS pro soukromá vozidla bezpečnost INTERAKCE MEZI ČLOVĚKEM A STROJEM V EVROPĚ 40 Siemens VDO vyvinul tento barevný systém zobrazování na čelním ochranném skle, který pomáhá řidiči kontrolovat důležité údaje i ve složitých dopravních situacích. Siemens VDO Automotive. překonávání intenzivního dopravního provozu značně náročným úkolem vyžadujícím, abyste si udrželi mentální model jak pro orientaci v dopravním provozu, tak pro neustálé vizuální snímání provozních překážek a křižovatek, abyste činili zároveň rozhodnutí o použití jízdního pruhu a trasy, posuzovali přiměřenou rychlost a odstup vozidla od ostatních vozidel vpředu, vzadu i po stranách a to jsme se ještě nezmínili o skutečnosti, že mnozí řidiči rovněž používají mobilní telefony hands free bez držení nebo vykonávají jiné úkoly alespoň během části doby, kdy jsou za volantem. Se zaváděním nových systémů do vozidla bude řidič potřebovat podívat se na obrazovku na palubní desce, na sdělení WAP systému GSM nebo si poslechnout libovolný hlasový signál, který může aktivovat. Výsledkem bude pravděpodobně vysoká Výňatek z doporučení Evropského společenství týkajících se rozhraní mezi člověkem a strojem na palubní desce vozidla: (doporučení z 21. prosince 1999 č. 4786) Systém (.) nesmí vyvolat potenciálně nebezpečné chování řidiče nebo jiných účastníků silničního provozu. Žádná část systému nemá překážet řidiči ve výhledu na dopravní situaci. Systém nemá poskytovat informace, které by mohly mít za následek potenciálně nebezpečné chování řidiče nebo jiných uživatelů silnice. Řidič má být vždy schopen mít alespoň jednu ruku na volantu, zatímco má kontakt se systémem. Komunikační systémy založené na řeči mají umožňovat hovor a naslouchání bez použití rukou. Vizuální informace nevztahující se k řízení a které by mohly značně odvádět pozornost řidiče (například televize, video a automaticky se postupně zobrazující obrazy a text) mají být vyřazeny nebo zobrazovány tak, aby je řidič nemohl vidět, když je vozidlo v pohybu.

8 ITS pro soukromá vozidla fyzická nebo duševní zátěž s těmito možnými důsledky: nepřiměřená kontrola jízdy vozidla z hlediska odstupu od ostatních vozidel vpředu, vzadu i po stranách nesprávná volba trasy snížení hranice bezpečné jízdy ve vztahu k ostatnímu dopravnímu provozu a silniční infrastruktuře pocity úzkosti a nepohodlí neschopnost přizpůsobit se předkládaným informacím (například není slyšet dopravní provoz) neúčinné využívání systémů ve vozidle Uživatelsky pohodlné snadno dostupné rozhraní je rozhodujícím požadavkem bezpečného řízení při současné interakci řidiče se systémy ve vozidle. Siemens Automotive. Je pravda, že některé systémy dodatečně dodávané do vozidla jsou určeny k snížení činností, které zatěžují řidiče: navádění po trase odstraňuje nejistotu a potřebu dívat se na papírovou mapu, adaptivní řízení cestovní rychlosti snižuje potřebu dobře umět kontrolovat odstup od vozidel vpředu a vzadu. Tyto systémy však mohou vyvolat dodatečné nároky z hlediska přijímání informací a řidičových úkonů. Proto se uskutečňuje výzkum k určení optimálního rozhraní mezi člověkem a strojem pro každé uspořádání přístrojů ve vozidle. Je zřejmé, že interakce řidiče musí být minimalizovány, přičemž všechny ovládací prvky a obrazovky musí být v dosahu řidičovy ruky a za žádnou cenu nesmí řidiči bránit ve výhledu. U mnohých vozidel se již upřednostňuje umísťování mnohých ovládacích prvků na samotný volant. A v konečné fázi budou systémy umístěné ve vozidle vyžadovat takové vyřešení rozhraní mezi člověkem a strojem, které bude vyžadovat minimální interakci řidiče. Pro tyto cíle je jednou z cest využívání komunikace na základě lidské řeči. Rozhraní mezi člověkem a strojem ve vozidlech musí být navrženo tak, aby minimalizovalo nutnost interakcí a maximalizovalo výhody doplňkový systémů. Všechna tlačítka mají být pro řidiče snadno dosažitelná a obrazovka má být čitelná, přičemž nesmí bránit řidiči ve výhledu na silnici. BMW 41

9 ITS pro soukromá vozidla bezpečnost Ke zvýšení bezpečnosti budou mít mnohé navigační systémy možnost využít hlasové povely. Siemens Automotive ROZPOZNÁVÁNÍ ŘEČI Mnozí odborníci tvrdí, že účinné řečové systémy s vysokou rozpoznávací rychlostí řeči značně pomohou zvládnout rychlému rozšiřování multi-mediálních aplikací pro vozidla a snížit nároky na schopnost řidiče tyto aplikace ovládat. Nicméně naprosto dokonalé ozvučení automobilu (vzhledem k interferenci okolního hluku a rozhlasové frekvence) vyžaduje zvláštní řešení, má-li se dosáhnout optimálního výkonu multimediálních aplikací. Systémy založené na rozpoznání mluveného projevu tak dosahují nejvyššího výkonu při komunikaci s blízkými oblastmi a v podmínkách tichého prostředí ve vozidle. Další významnou otázkou je to, že každá osoba mluví s odlišnou intenzitou a mluvčí se snaží zvýšit svoji hlasovou intenzitu když mluví v podmínkách hluku (tzv. Lombardův efekt). Výrobci proto směřují k realizaci optimalizovaných systémů rozpoznávání řeči v prostředí vozidla. A navíc je stále třeba pokračovat ve výzkumu schopností řidiče přizpůsobit se systémům založeným na řeči. 42 Rozhraní založené na řeči může řidičům pomoci udržet oči na silnici, což je rozhodující požadavek při vysokých rychlostech avoblastech, kde jsou davy lidí. Je zřejmé, že je nutné vyvarovat se nekritickému užívání rozhraní mezi hlasovými systémy a počítačovými aplikacemi ve vozidle (stačí se podívat na statistiku ohledně užívání mobilních telefonů, abychom porozuměli vlivu tohoto typu rozptylování řidiče). Výrobci vozidel a dodavatelé komponentů si jsou všichni plně vědomi své odpovědnosti v oblasti rozhraní mezi člověkem a strojem, a proto musí být zásadní úsilí zaměřeno na minimalizování zásahů do řízení a zajištění podmínek, za kterých by se řidič mohl zcela věnovat úkolům řídit vozidlo a sledovat situaci silničního provozu.

10 ITS pro veřejnou osobní dopravu Realizace ITS v sektoru veřejné osobní dopravy přináší mnohoznačné výhody nejen pro systém samotný, ale i pro jednotlivé cestující, kteří nemusí nutně používat soukromé vozidlo a zejména pro ty, kteří vyžadují zvláštní ohledy. Jedním znejdůležitějších přínosů ITS je odstranění nejistoty před nastoupením cesty. Každá cesta je rychlejší, snadnější a pohodlnější. Cestující ztrácí v průměru jednu hodinu každý týden čekáním na veřejnou dopravu nebo kupováním jízdenek, kčemuž se přidávají komplikace u každé cesty přes hranice států. A navíc výzkum prokázal, že 30 % cestujících by raději zvolilo méně pohodlný nebo méně rychlý způsob cestování, kdyby měli lepší přístup k včasným informacím o své volbě. VYUŽÍVÁNÍ VÍCE DRUHŮ DOPRAVY JE NEZBYTNOST Schopnost plánovat multimodální cestu je důležitým faktorem pro preferování veřejné dopravy. Multimodální cesta je ta, která od svého začátku do svého konce zahrnuje více než jeden druh dopravy (autobus, tramvaj, metro, železnici, atd.), jako je například začátek vaší cesty letadlem, pak vlakem a dokončení tramvají. Intermodalita je podobný termín, který obvykle odkazuje na schopnost plynulého navazování jednoho druhu dopravy na další s minimálními čekacími časy a hladkým přesedáním. Uživatelé veřejné dopravy nastupují na tramvaj na stanici Malostranská. Jan Vašíček, Ministerstvo dopravy, Česká republika Používání veřejné osobní dopravy tímto způsobem nejen usnadňuje cestování těm, kteří již tento dopravní systém užívají, ale rovněž podněcuje náhodné uživatele k tomu, aby se na něj častěji spoléhali. To přináší nejen mnoho individuálních výhod, o kterých bude podrobněji pojednáno dále, až budeme zkoumat používané specifické technologie, ale i některé převratné přínosy pro celou společnost. Jedním z nich je zmírnění dopadu dopravy na životní prostředí, což je částečně dosahováno snižováním počtu vozidel na silnicích, stejně jako snižováním doby, kterou vozidlo musí strávit na silnici. Jestliže bude veřejná doprava více přitažlivá a dostupná, je pochopitelné, že lidé budou raději nechávat své vlastní vozidlo doma. Navíc doba strávená cestou může být podstatně zkrácena uplatněním ITS

11 ITS pro veřejnou osobní dopravu Společný mechanismus výměny dat a komunikace je podmínkou usnadnění sdílení dopravních údajů, jako je tato informace vreálném čase o poloze vlaku poskytovaná Českými drahami. České dráhy, s.o. VÝMĚNA DAT A KOMUNIKACE Obec zájemců o ITS využila nedávného rozmachu telekomunikací, zejména bezdrátových, k usnadnění realizace celého spektra nových služeb. Využití bezdrátové komunikace je klíčovým předpokladem multimodálních aplikací, protože zajištění hladkého dopravního provozu se neobejde bez přesných informací pro cestující. To zahrnuje poskytování informací před zahájením cesty, stejně jako aktualizované informace v reálném čase o příjez- TELEKOMUNIKACE Ve sféře dopravy se používají různé komunikační metody, přičemž každá z nich má své výhody a nevýhody. Zde popisujeme některá možná pozemní a bezdrátová řešení apojednáme o nich dále v souvislosti se specifickými aplikacemi. Elektronická výměna data (Electronic Data Interchange EDI) je standardní způsob elektronické komunikace užívaný zejména v elektronickém obchodování a výměně dokumentů. Organizacím například umožňuje výměnu obchodních dokladů, ceníků nebo faktur ve standardním elektronickém formátu. Globální systém pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communication GSM) je technická norma pro digitální bezdrátovou komunikaci. Oproti ostatním mobilním komunikačním technologiím GSM poskytuje kompletní systémovou normu umožňující hlasový a datový přenos. Umožňuje rovněž mezinárodní roaming mezi různými poskytovateli služeb včetně poskytovatelů služeb v různých zemích. Stránkování v paměti je jednosměrný způsob bezdrátové služby pomocí které může být přenášen buď akustický hovor nebo krátká zpráva. Přijímací zařízení nebo pager má zvláštní číslo na které lze volat z veřejné telekomunikační sítě. Stránkování je přímým konkurentem systému GSM, který také poskytuje službu krátkých zpráv. Pagery jsou malé, levné a snadno ovladatelné. Systém pro bezdrátové a telekomunikační informačně-zábavné vysílání (The System for Wireless Infotainment Forwarding and Tele-distribution SWIFT) je vysílací evropská telekomunikační norma pro poskytování datových služeb mobilním, přenosným astabilním přijímačům v pásmu FM. 44

12 ITS pro veřejnou osobní dopravu du a odjezdu. Tyto typy služeb závisejí na spolehlivých komunikačních prostředcích, které umožňují nejen přenos hlasových zpráv, ale také dat. To vyžaduje společný a opakovaně použitelný mechanismus umožňující sdílení informací mezi různými druhy dopravy. Pro vyřešení této potřeby společnost ERTICO a konsorcium hlavních zainteresovaných subjektů (za podpory Evropského společenství) zahájily výzkumný projekt s cílem navrhnout řešení dobře známých organizačních a strategických problémů, které brzdí využívání cestovní intermodality. Hlavním cílem tohoto projektu (nazvaného TRIDENT) je vyvinout společné technické podmínky pro výměnu dat a zdokonalit technické podmínky podporující elektronickou výměnu dat (viz informace vrámečku na předchozí straně). Tyto technické podmínky jsou již k dispozici potenciálním uživatelům a budou nakonec předány Evropskému výboru pro normalizaci (CEN) pro vytvoření normy. Pro využívání veřejné osobní dopravy to znamená, že multimodální data jsou pohotově k dispozici a ve svém důsledku umožní plynulé intermodální cesty. Jeden z těchto systémů byl vyvinut jako součást projektu EU-SPIRIT, podporovaného Evropským společenstvím. Toto úsilí umožnilo spolupráci různých zástupců průmyslu, výzkumu, systémových odborníků a konzultantů s regiony a dopravci snažícími se nabízet celoevropské intermodální cestovní a rezervační informace prostřednictvím internetu. Projekt vyvinul síťovou architekturu umožňující, aby systémy cestovních a rezervačních informací (například vztahujících se jak k dálkové železniční dopravě, tak k místní dopravě) spolu komunikovaly bez nutnosti zásadních úprav existujících systémů nebo nutnosti přenášet úplné databáze. Tento systém je k dispozici on-line na a zahrnuje tyto regiony: Berlín, Brandenburg, Scania, Haaland, střední a severní Švédsko, Dánsko a Emilia Romagna. Jednotlivé země nebo dokonce určití dopravci mohou mít rovněž vlastní infor- INFFORMAČNÍ SLUŽBY PRO CESTUJÍCÍ Přestože program pan-evropského sdílení dat je stále ve vývojovém stádiu, provozovatelé veřejné osobní dopravy již zavádějí cestovní informační systémy pro zlepšení svých služeb. Některé společnosti již dokonce zavedly multimodální služby pro cestování přes více zemí, přestože stále zatím využívají dosavadní obvyklý mechanismus sdílení dat. Multimodální cestovní informace jsou dostupné prostřednictvím webové stránky EU-SPIRIT. EU-SPIRIT 00 45

13 ITS pro veřejnou osobní dopravu MULTIMODALITA POSKYTOVANÁ SYSTÉMEM TRANSPORT DIRECT 46 České dráhy nabízejí on-line služby jako je vyhledávání v jízdních řádech a rezervace vlakových jízdenek. České dráhy, s.o. mační systémy pro cestující jako jsou ty, které nabízí České dráhy. První on-line služba Českých drah byla spuštěna v lednu Stránka se od této doby stala šestým nejnavštěvovanějším serverem v České republice. Tato on-line služba poskytuje jízdní řády vlaků a autobusů, stejně jako jízdní řády podniků veřejné osobní dopravy v 31 městech, letové jízdní řády České správy letišť a možnosti rezervování míst ve vlacích. Informace o jízdním řádu lze rovněž získat prostřednictvím SMS, přičemž uživatel odesílá specificky formulovaný dotaz a do 15 vteřin obdrží odpověď. Stejná služba je nabízená prostřednictvím WAP, umožňující Iniciativou vlády Spojeného království v oblasti ITS je systém Transport Direct. Jeho cílem je poskytnout cestujícímu všechny informace, které potřebuje pro využití všech druhů dopravy uvnitř Spojeného království letecké, autobusové, autokarové, železniční a tramvajové. Perspektivně bude také zahrnovat informace omožnostech cyklistiky a chůze. Při rozvíjení myšlenky Transport Direct vláda Spojeného království spolupracuje v partnerství s dopravci, poskytovateli technického zabezpečení, informačními specialisty, cestovním průmyslem a místními úřady. Jádrem systému bude internetový portál (uvedení do provozu je plánováno na rok 2003), který nabídne možnost naplánování cesty, zajištění reservace a zaplacení za cestu, stejně jako doporučení v reálném čase týkající se průběhu vaší cesty. K zajištění dostupnosti pro co nejširší spektrum uživatelů budou podobné informace k dispozici na stáncích a budou rovněž dostupné mobilními telefony vybavenými WAP a ostatními přenosnými zařízeními jako je interaktivní digitální televize. Více informací o systému Transport Direct lze zjistit na webových stránkách Ministerstva dopravy, úřadů a regionů Spojeného království.

14 ITS pro veřejnou osobní dopravu Systémy automatické lokalizace vozidel umožňují dopravcům poskytnout informaci o příjezdu v reálném čase na autobusových zastávkách, stejně jako pomocí jiných prostředků, například na internetu, na stáncích, přes GSM a ostatní mobilní zařízení, jejichž použití plánuje Transport Direct Initiative, Spojené království (viz rámeček na předchozí stránce). určitou volnost formulování dotazu (přes menu). Údaje v reálném čase jsou navíc dostupné přes internet, SMS a WAP, což umožňuje uživateli zjistit přesnou polohu vlaku. Tato služba odpovídá na dotazů za měsíc. AUTOMATICKÁ LOKALIZACE VOZIDLA Užitečnost informačních služeb pro cestující se často může zvýšit využitím systémů automatické lokalizace vozidla (Automatic Vehicle Localization AVL) při řízení vozidlového parku. Systémy AVL umožňují trvalé monitorování a řízení všech vozidel, což usnadňuje dodržování jízdního řádu, intervalů vozidel a zvyšuje efektivnost využití vozidel. Vyžaduje instalaci zařízení pro komunikaci a pro určování polohy, výpočetní techniku a systém řízení vozidlového parku z dispečerského nebo řídicího střediska. Základní vybavení instalované v každém vozidle se obvykle skládá z mobilního telefonu (GSM) integrovaného s mikropočítačem v jedné schránce a rovněž z přijímače informací o poloze (obvykle GPS, přestože to v konečné fázi bude systém Galileo). Mikropočítač předává prostřednictvím GSM do výpočetního dispečerského střediska data a dispečerovi zprávy o poloze vozidla, stav čidel ve vozidle a další sdělení. Rovněž může být použita funkce neslyšného poplachu ve spojení se systémem AVL 00 47

15 ITS pro veřejnou osobní dopravu ke zlepšení schopnosti reagovat na mimořádné události. Na tomto základě může dispečerské středisko monitorovat všechna vozidla pomocí digitální mapy, na které se podle potřeby zaznamenává rozdělení vozidlového parku. Zprávy zasílané každému vozidlu umožňují účinnou a jednoznačnou komunikaci, což při přísně hlasovém spojení nemusí vždy být. A navíc program pro řízení vozidlového parku umožňuje manažerům revidovat rozdělení vozidel na trase a využívat pro nápravu případných problémů záznamů o situacích vzniklých v minulosti. Další detaily o aplikací ITS při řízení vozidlového parku jsou pojednávány vkapitole o užitkových vozidlfech. 48 Na většině zastávek veřejné osobní dopravy jsou k dispozici alespoň tištěné informace o jízdních řádech, jejichž pročtení vyžaduje delší čas a jež jsou často málo srozumitelné. Technické prostředky inteligentních dopravních systémů však dnes umožňují zobrazování informací o příjezdech v reálném čase, jak je tomu na tomto zařízení v Praze na tramvajové stanici Malostranská. Jan Vašíček, Ministerstvo dopravy České republiky NA ZASTÁVCE, V REÁLNÉM ČASE Vzdálení uživatelé se samostatným přístupem k cestovním informacím (internet, WAP, apod.) nejsou jediní, kteří mají prospěch z aplikací AVL. Uživatelé, kteří jednoduše dorazí na zastávku veřejné osobní dopravy se nyní mohou rovněž stát stranou zainteresovanou na příjezdové informace v reálném čase zobrazené na sloupku autobusové zastávky. Například v Bruselu provozovatel městské autobusové dopravy STIB rozšířil systém, s jehož pomocí jsou na hlavních autobusových zastávkách uváděny konkrétní údaje o očekávaných časech příjezdu dvou příštích autobusů zastavujících na dotčené lince. Télédiffusion de France nabízí podobný příklad jak může systém AVL pomáhat při poskytování spolehlivých cestovních informací v reálném čase. Její autobusový systém TDF-CITI (Communication Intelligente pour le Transport et l Information),

16 ITS pro veřejnou osobní dopravu který byl uplatněn v Paříži, je využíván pro přenášení informací o čekacích dobách (spolu s různými marketingovými nebo provozními informacemi) do autobusových zastávek, přístřešků nebo stanic. Předpokladem k tomu je, aby autobusy měly jednoduché zařízení s lokalizačním systémem (GPS nebo jiným), výpočetní jednotku a anténu. Každý autobus je pravidelně dotazován pomocným systémem provozovatele, přičemž tento systém předává zpracované údaje do řídícího počítače. Získaná data v reálném čase jsou pomocným informačním systémem zpracovávána a pak předávána pomocí Transfix do ústředí TDF. Následně jsou data kódována podle protokolu RDS nebo DARC a vysílána v pásmu FM do terminálů. Tyto terminály jsou vybaveny anténou, přijímací kartou RDS nebo DARC azobrazeny na displeji. Spolupráce TDF (Télédiffusion de France) s pařížským dopravcem RATP umožnila rozšíření autobusových zastávek vybavených displeji, které v reálném čase zobrazují dobu příjezdu v reálném čase, přičemž podobná informace je rovněž zobrazována na displejích v autobusech během jejich jízdy

17 ITS pro veřejnou osobní dopravu V autobusech RATP umožňuje řidiči systém SIEL sledovat časové intervaly ostatních autobusů a upravovat vlastní dobu jízdy v zájmu zajištění pravidelnější dopravy. RATP 50 PROVOZ SYSTÉMU AUTOMATICKÉ LOKALIZACE VOZIDEL VPAŘÍŽI Ve Francii (včetně městských aglomerací) je v provozu více než autobusů. Mnohá města provozující tyto vozidlové parky již zavedla systémy založené na automatické lokalizaci vozidel (AVL) včetně společnosti RATP v Paříži. Tato společnost modernizuje svojí síť autobusů tím, že zavádí dva systémy založené na určování polohy pomocí GPS, optimalizující řízení, informující cestující o čekacích dobách a zvyšující bezpečnost. Jde o níže uvedené základní činnosti. Palubní systém GPS s gyrokompasem spojeným s autobusovým odometrem (v zájmu zvýšení přesnosti zejména mezi budovami) umožňuje, aby pomocí systému komunikace dat radiovou datovou sítí autobus vyslal svoji polohu (s přesností do 10 metrů) do ústředního systému: rádio-lokalizačního serveru. Jeho prvým úkolem je zlepšit přesnost udání polohy jejím porovnáním s vektorovou databází silnic pro region Paříže a upravit všechny údaje, které by se mohly mírně odchylovat od silniční osy. Kartografickou databázi RATP vytváří pomocí dat z Francouzského národního geografického ústavu. Polohy vozidel jsou pak zasílány do dvou systémů výpočetních programů pro bezpečnost, řízení a cestovní informace.

18 ITS pro veřejnou osobní dopravu Systém SIEL řídí autobusové linky v reálném čase. Polohy autobusů jsou často aktualizovány a předkládány dispečerovi, který může zjistit stav na svých linkách v reálném čase, zlepšit dodržování jízdního řádu a pravidelnost intervalů mezi autobusy. Díky těmto údajům a poznatkům získávaným v reálném čase o změnách prováděných dispečerem (odklánění autobusů nebo linek) je možné vytvářet mimořádně spolehlivé cestovní informace. Ty jsou pak přenášeny na autobusové zastávky. Cestující tudíž znají čekací doby a cíle určení příštích dvou autobusfů. Na druhé straně je systém AIGLE zaměřen na bezpečnost. V případě ohrožení nemají řidiči autobusu vždy čas nebo příležitost uvést radiotelefonem svoji přesnou polohu. Systém AIGLE tento nedostatek nahrazuje úplným systémem instalovaným v ústředí RATP. Na základě poplachu spuštěného řidičem je poloha autobusu zobrazena na mapě a je každých 10 minut aktualizována. Na mapě se rovněž objeví poloha pohotovostních vozidel, takže může být bez ztráty času uvedena do pohotovosti nejbližší pomoc. Více než autobusů je již vybaveno systémem AIGLE a 40 linek je vybaveno systémem SIEL, přičemž další 2 linky jsou přidávány každý měsíc. SYSTÉMY ZAJIŠŤUJÍCÍ AUTOBUSŮM PŘEDNOST V JÍZDĚ Dalším přínosem systémů řízení vozidlového parku využívajících systémy automatické lokalizace vozidel je schopnost poskytnout veřejné dopravě a pohotovostním vozidlům přednost v jízdě. Jestliže je z hlediska signalizace a kontroly přístupu vozidel monitorovací systém dopravce integrován s dispečinkem, mohou dispečeři Pravidelnost autobusové dopravy a dopravního proudu může být zlepšena řídicími systémy umožňujícími autobusům a vozidlům pohotovostních služeb přednost v jízdě. snadno upravovat dopravní signalizaci tak, aby pomohli zpožděným vozidlům a při tom stále udržovali vysokou kvalitu dopravního proudu. Utopia je patentovaným systémem řízení provozu, který vyvinul Mizar Automazione akterý je jedním z příkladů, jak lze kombinovat vpředu uváděné inteligentní dopravní systémy a služby tak, aby se staly výkonným nástrojem zlepšení mobility. Systém Utopia je určen k provozování za podmínek komplexních a provozně zahlcených dopravních 00 51

19 ITS pro veřejnou osobní dopravu sítí. Je schopen optimalizovat cirkulování provozu rychle se adaptujícími signalizačními fázemi s cílem zvládnou dopravní toky na síti. Jedním z výrazných rysů systému Utopia je schopnost umožnit veřejné dopravě přednost v jízdě, aniž by se obětovala plynulost a cestovní časy soukromého dopravního provozu. Systém Utopia je instalován v mnoha italských městech včetně Turína a Říma a v současné době je rovněž zaváděn v Miláně. V Nizozemí a ve Skandinávii jsou v provozu rovněž četné aplikace. ELEKTRONICKÉ JÍZDENKY Navíc k řešením ITS, zaměřeným na provozovatele veřejné osobní dopravy a na poskytování informací, se vyvíjejí nové systémy k urychlení přístupu k veřejné osobní dopravě. Potenciálně nejvýznamnější jsou systémy používání elektronických jízdenek, neboli tzv. e-jízdenky (e-ticketing). Je skutečností, že snadný platební systém je důležitý pro plynulou, intermodální veřejnou dopravu. Pro svoji cenu jsou bezkontaktní inteligentní čipové karty užitečné jen při vícenásobných cestách. Navíc většina lidí (90 % v některých částech Evropy) má již mobilní telefon. Proto je cílem zavádění e-jízdenek vyvinutí inovačního systému umožňujícího uživatelům platit za určité dopravní služby jako je dálniční mýtné, veřejná doprava a parkování tím, že použijí svůj přenosný telefon (SMS, WAP a komunikace na krátké vzdálenosti). Projekt TELEPAY, který koordinuje ERTICO a podporuje Evropské společenství v těchto inovacích pokračuje propagováním bezdrátových zařízení jako prostředků platby za Rozhraní klienta GSM SMS WAP Transakce Požadované informace Informace Zakoupení Rozhraní dopravce Informační server Dodání Platba (peněžní transakce) Server pro jízdenky Komunikace na krátkouvzdálenost Užití Ostatní Zúčtování Možnosti e-jízdenek jsou předmětem projektu TELEPAY, včetně uvedených typů služeb a automatického toku informací. Projekt TELEPAY 52

20 ITS pro veřejnou osobní dopravu Namísto používání jednoúčelových chytrých karet k placení a k používání veřejných dopravnaích prostředků projekt TELEPLAY navrhuje užití mobilních prostředků jako je GSM. RATP dopravní služby. Cílem projektu je zavedení technických, právních a komerčních předpokladů pro platební systém pro virtuální e-jízdenky prostřednictvím mobilních telefonů. V závislosti na charakteristikách veřejných dopravních sítí mohou být e-jízdenky používány bezprostředně nebo po ověření jejich platnosti na požádání. Tudíž při otevřeném systému vybírání poplatků může být e-jízdenka použita jako taková po určitou lhůtu platnosti bez nutnosti ověřování její platnosti. Na druhé straně uzavřený systém, kdy uživatelé musí ověřovat platnost své e-jízdenky a otevírat turniket při přístupu na dopravní síť je postup ověřování platnosti založen na technice komunikace na krátké vzdálenosti jako je systém Bluetooth. Kontrola jízdenek je prováděna buď čtením e-jízdenek pomocí SMS nebo automatickým spojením mezi kontrolním zařízením revizorů veřejné osobní dopravy a mobilními telefony uživatelů. V případě placení mýtného na dálnicích je užívána stejná komunikační technika k zpracování platby a k otevření závory, čímž se řidičům nabízí snadno ovladatelný systém bezpečného placení bez použití rukou. Výhody tohoto systémů jsou nesčetné: plynulé interoperabilní vydávání jízdenek, zvýšený výnos v důsledků nižších nákladů na provozovatele dopravy a infrastruktury, pro cestující méně času ztraceného čekáním ve frontě, atd. zákazník SMS/WAP lístkový systém SMS revizor Základní postup zakoupení lístku a jeho potvrzení TELEPAY Project 00 53

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V2_COVERS.indd 1-3 25/03/2015 11:59:20

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V2_COVERS.indd 1-3 25/03/2015 11:59:20 M{ZD{ 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 7 6 4 5 18 19 SKYACTIV TECHNOLOGY 20 21 6 1 7 5 2 4 3 8 22 23 NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO NA SILNICI Každá Mazda, kterou vyrobíme, je vybavena celou škálou

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO NA SILNICI Každá Mazda, kterou vyrobíme, je vybavena celou škálou

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

POLITE - INFORMAČNÍ SYSTÉMY V REÁLNÉM ČASE - ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY

POLITE - INFORMAČNÍ SYSTÉMY V REÁLNÉM ČASE - ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY POLITE - INFORMAČNÍ SYSTÉMY V REÁLNÉM ČASE - ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY Brno, 9. 10. 2013 Eva Gelová CDV OBSAH PŘEDNÁŠKY VHODNÉ PŘÍKLADY VZTAHUJÍCÍ SE K ZÁJMŮM CDV ZAVÁDĚNÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ V REÁLNÉM ČASE:

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

CIVIC. CIVIC Tourer. ADAS x x. ADAS x x x. Systém ADAS II není od MR 2015 v nabídce. Multifunkční kamera. 2 x Radar. Lidar

CIVIC. CIVIC Tourer. ADAS x x. ADAS x x x. Systém ADAS II není od MR 2015 v nabídce. Multifunkční kamera. 2 x Radar. Lidar CIVIC S Comfort Elegance Sport Lifestyle Eecutive CTBA ADAS CIVIC Tourer S Comfort bez A/C Comfort Elegance Lifestyle Eecutive CTBA ADAS Bezpečnostní paket (ADAS) FCW - Varování před čelní srážkou - Forward

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

PŘÍLOHA. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHA. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12.2015 COM(2015) 615 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny dopravní telematika SVA skupiny dopravní telematika - Inteligentní dopravní systémy obsah: Popis současného stavu Popis cílového stavu včetně hlavních

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Online rezervační systémy & e-ticketing

Online rezervační systémy & e-ticketing Online rezervační systémy & e-ticketing současnost a budoucnost Ing. Petr BUCHNÍČEK ČSAD SVT Praha člen ITS&S www.svt.cz Obsah ČSAD SVT Praha, s.r.o. Profil společnosti AMSBUS Rezervační a předprodejní

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Kooperativní systémy - diskuze

Kooperativní systémy - diskuze PŘEDNÁŠKA 10 Kooperativní systémy - diskuze TELEMATICKÉ SYSTÉMY A SLUŽBY Přednáška 10 Přednáška 10 - Obsah Kooperativní systémy Shrnutí Diskuze funkční návrh aplikací Robotická vozidla - diskuze TELEMATICKÉ

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy DYNAMICKÝ DISPEČINK Představení nového dispečerského systému pro řízení veřejné dopravy v Plzni Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy 15. 4. 2010 111 let děláme Plzeň městem Tramvaje (od

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... 4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... Mnoho renomovaných výrobců se zaměřuje na lepší využití silničních vozidel a zapojení informačních technologií do řízení provozu. Jednou z nich

Více

M{ZD{ CX-3 ZAREGISTRUJTE SE JIŽ TEĎ 204208_MAZCX3_PSL_15R1_V3.indd COV2 18/02/2015 13:01:23

M{ZD{ CX-3 ZAREGISTRUJTE SE JIŽ TEĎ 204208_MAZCX3_PSL_15R1_V3.indd COV2 18/02/2015 13:01:23 M{ZD{ CX-3 2 3 6 1 7 5 2 4 3 8 4 5 NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO V PROVOZU Všechny modely značky Mazda disponují inteligentními bezpečnostními systémy. Soustava označovaná souhrnným názvem i-activsense monitoruje

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Chytré město pro 21. století

Chytré město pro 21. století Chytré město pro 21. století Listopad, 2016 Fujitsu Technology Solutions Filip Snášel Fujitsu Globální ICT společnost Přes156 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa Technologický lídr Téměř dvě miliardy

Více

Emergenční síť BlueAlarm

Emergenční síť BlueAlarm Emergenční síť BlueAlarm BlueAlarm Damian Kajaba Lokalizační záchranná služba ČR-GERIATRICUS o. s. Roman Kašperlík 7 Marsyas Development a. s. 1/20 24. 4. 2012 RFID FUTURE 2012 PRAHA Lokalizační záchranná

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je:

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: A-28082006-113010-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění. b) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Automatické rozpoznávání dopravních značek

Automatické rozpoznávání dopravních značek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Jiří Hofman Automatické rozpoznávání dopravních značek Semestrální práce z předmětu ITS 2012 Obsah 1. Automatické rozpoznávání dopravních značek (ATSR)...

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující 5.11.2009 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Analýza datové komunikace ve vozidlech MHD

Analýza datové komunikace ve vozidlech MHD 6. ročník středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky CZECHBUS 22-24.11.2016 Analýza datové komunikace ve vozidlech MHD Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Projekt č. TB0500MD017 je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím TAČR v rámci programu BETA

Projekt č. TB0500MD017 je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím TAČR v rámci programu BETA Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích a plán pro zefektivnění odstraňování závažných překážek v silničním provozu na těchto trasách,

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne.

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. C-28082006-114316-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Řidič nesmí ohrozit chodce: a) Pouze při otáčení nebo couvání.

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ Téma: INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ SEMINÁŘ Inovace pro efektivní dopravu * stavebnictví * ICT města Brna SŽDC Brno Kounicova 26, 10. 12. 2015 WWW.CAMEA.CZ Představení společnosti Společnost

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Schválen Vládou ČR usnesením č. 268 ze dne 15. dubna 2015 AP rozvoje ITS v ČR AP rozvoje ITS je společným

Více

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let AŽD Praha Automatizované systémy v drážní dopravě Pohled do budoucnosti 10+ let Inovace& Železnice Praha, 13. prosince 2016 Zdeněk CHRDLE Generální ředitel, AŽD Praha Co říká Bílá kniha dopravní politiky

Více

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1 Satelitní navigace v informačních systémech dopravce Plzeň 26. 5. 2011 Seminář ZČU Plzeň 1 Obsah Úvod Informace o poloze důležitá hodnota Současné aplikace využívající GPS Budoucí možné aplikace Satelitní

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 CALM Systém managementu hlášení sond dat ISO 25114 37 stran

Více

CONNECT Domain Czech Republic - Prague

CONNECT Domain Czech Republic - Prague CO-ORDINATION AND STIMULATION OF INNOVATIVE ITS ACTIVITIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES CONNECT Domain Czech Republic - Prague subdoména 4.6 Program 4 Informační systémy pro cestující Domain

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ IV. Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.. ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ PODMÍNKY ČLENĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH DRAH, ZPŮSOB OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ KŘÍŽENÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci Cíle projektu A. Systém preference vozidel MHD B. Informační systém pro cestující C. Nákup 3 nízkopodlažních tramvají TRIO Předpokládané celkové náklady projektu Celkové náklady projektu včetně DPH : 155

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

SMS farm security. GPS cow tracker

SMS farm security. GPS cow tracker SMS farm security GPS cow tracker Sledovací GPS zařízení přizpůsobené pro monitoring pohybu zvířat na pastvině. Zařízení je umístění na krčním obojku, do kterého je integrováno 8 ks solárních panelů pro

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

PŘÍLOHA SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.2.2017 COM(2017) 47 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých

Více

Systém je deaktivován. Ústředna EZS Easy Series Snadné zabezpečení

Systém je deaktivován. Ústředna EZS Easy Series Snadné zabezpečení Systém je deaktivován Ústředna EZS Easy Series Snadné zabezpečení Zabezpečení je nejdůležitější Samozřejmě chcete své domácnosti nebo malému podniku zajistit nejlepší možné zabezpečení. 2 Ústředna EZS

Více

ŘIDIČSKÝ SIMULÁTOR CDV

ŘIDIČSKÝ SIMULÁTOR CDV ŘIDIČSKÝ SIMULÁTOR CDV Mgr. Aleš Zaoral CDV, v. v. i. Základní údaje o projektu Řidičský simulátor nákladního vozidla a autobusu projekt CDV plus Cílem projektu je vybudovat jedinečné výzkumné zázemí,

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? D_E-28082006-115924-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D+E 1 z 7 1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená: a) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

Tisková informace. Autopříslušenství Senzitivní vozidlo - Dokonalý rozhled se snímači Bosch. Duben 2001

Tisková informace. Autopříslušenství Senzitivní vozidlo - Dokonalý rozhled se snímači Bosch. Duben 2001 Tisková informace Autopříslušenství Senzitivní vozidlo - Dokonalý rozhled se snímači Bosch Duben 2001 Martin Zechnall, mluvčí vedení úseku Polovodiče a řídící přístroje Robert Bosch GmbH.Přednáška na 55.

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY ! KAPACITA INTENZITA = REZERVA! je-li rezerva kapacity < 0 jsou-li velké ztrátové časy je-li nízká cestovní

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 satelitní vyhledávání GPS lokalizace detekce a analýza havárie elektronická kniha jízd zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 Cebia SAT P o l o ž k a 1. Satelitní zapečení s aktivními mi PCO (Cebia SAT

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Standardizace ve veřejné hromadné dopravě. Jan Šimůnek

Standardizace ve veřejné hromadné dopravě. Jan Šimůnek Standardizace ve veřejné hromadné dopravě Jan Šimůnek STANDARDY Stanovení standardu Vyhlášením uznávanou autoritou Společnou dohodou, živelně Standard - norma, měřítko, něco obvyklého, očekávaného, přiměřeného.

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt PRAHA a.s.

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje,

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice AVV automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení ATO - Automatic Train

Více