NISSAN PATHFINDER ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NISSAN PATHFINDER ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít"

Transkript

1 NISSAN PATHFINDER ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ

2 Nissan PATHFINDER vybavený p edními (0) a zadnímu rohovými ozdobnými lištami (5), mlhovými sv tly (3) s chromovanými ráme ky (), 8palcovými koly z lehké slitiny (06), chromovanými kryty zrcátek (0) a p edním parkovacím systémem (0). Nová p da pod nohama Bez tebe bych byl ztracený Vydejte se se svým vozem PATHFINDER odlišnou cestou s originálním p íslušenstvím Nissan. Se slušivými dopl ky, jakými jsou tyto ozdobné lišty z nerezové oceli (0,5) a výrazná sada kol z lehké sliny (06-08) zjistíte, že jste vyrazli správným sm rem. Díky systému sledování vozidla na bázi GPS (03-05), vyvinutému pro vozy Nissan, si budete spokojen užívat klid a jistotu, protože vaše vozidlo bude nep etržit st eženo. Bude-li potvrzeno odcizení vašeho vozu PATHFINDER, naše telefonické st edisko kontaktuje Policii, která s pomocí konstantního signálu systému sledování, váš v z vyhledá a vrátí vám jej. Systém zajiš uje ochranu vašeho vozu PATHFINDER hodin denn. 3 5 / P ední ozdobná lišta (0) / 6palcová kola z lehké slitiny (08) 3/ 7palcová kola z lehké slitiny (07) / Chromované kryty vn jších zrcátek (0) a bo ní deflektory (7) 5/ Zadní rohové ozdobné lišty, z nerezové oceli (5)

3 A prší nebo svítí slunce, tábo ení ješt nikdy nebylo tak p íjemné. Vytvo te si ve svém voze PATHFINDER útulné prost edí tím, že p em níte ložný prostor na spací plochu, nebo zcela odd lte p ídavný stan (3) a vytvo te si p íjemné, samostatné obydlí. Zm na klimatu Na vnit ní atmosfé e závisí nejvíce 3 5 / Bo ní obložení dopln né nerezovými prvky (3-) / P ídavný stan (3), 3m x 3m, s nastavitelným návlekem, který je opat en uzavíracím zdrhovadlem a který dokáže prom nit ložný prostor ve spací plochu. Má dva rozm rné vstupní otvory a velká sí ovaná okna. Je vybaven p íst eškem o velikosti x m a venkovním svodem deš ové vody; m že být snadno p estav n na samostatn stojící, samonosný stan. 3/ Ochranná bo ní lišta se stupa kou (7) / P ídavné sedáky na nárazníku (85). Vytvá ejí dodate ná místa k sezení p i po ádání piknik i grilování nebo p i pouhém obdivování okolí. Tyto tvercové sedáky jsou opat eny pružnou výplní, která je vyrobena z p nového materiálu o vysoké hustot a poskytuje tak vysokou úrove pohodlí, a jsou opat eny odolnými, pratelnými ernými textilními potahy. Navíc jsou opat eny textilními zást rkami, které chrání vaše nohy p ed zašpin ním od zne išt ného nárazníku. 5/ P enosná stupa ka na pneumatiku (30). Umíst te toto d myslné hliníkové p íslušenství na zadní kolo a poté na n j vystupte: nyní se m žete snadno dostat na dno st ešního boxu nebo utáhnout jeho upev ovací popruhy, na které jste d íve nedosáhli! Nissan PATHFINDER vybavený zadním parkovacím systémem (0) a podsvícenými bo ními ochrannými lištami (8).

4 I roubování m že být um ní Nechte prob hnout vzájemné splynutí 5 Nissan PATHFINDER vybavený ocelovým st ešním nosi em (6) a posuvným nosi em lyží (57). 3 6 Nissan PATHFINDER si chce s vámi hrát a aby tomu tak opravdu bylo, je k dispozici široký výb r individuáln p izp sobeného p íslušenství, které je ur eno pro vaše sportovní vyžití i dny na cestách. Toto p íslušenství p itom p sobí tak, jako by jím byl v z vybaven odjakživa. / Pevné tažné (33) za ízení pro p ipojení p ív su o hmotnosti do 3,5 tun, s elektrickou soupravou TEK / Demontovatelné tažné za ízení (35) pro p ipojení p ív su o hmotnosti do 3,5 tun, s elektrickou soupravou TEK 3/ Odnímatelné tažné za ízení (3) pro p ipojení p ív su o hmotnosti do 3,5 tun, s elektrickou soupravou TEK / Zadní záv sný nosi jízdních kol (36-37) Lze jej snadno namontovat na kterékoli tažné za ízení dodávané jako p íslušenství k voz m Nissan, umož uje bezpe nou p epravu dvou jízdních kol a navíc je vybaven nakláp cím mechanismem pro snadný p ístup do zavazadlového prostoru. 5/ Hliníkový st ešní nosi (7) 6/ Hliníkový st ešní nosi (7) a hliníkový nosi zavazadel (50) s elastickou sítí (58) 7/ P í né nosníky (8) se st ešním boxem Pacific 00 (65) 7

5 P irozený ád Kde se prakti nost snoubí s ergonomií Ve voze Pathfinder m žete okusit pevnou oporu, kterou vám poskytují robustn provedené podlahové kobere ky a odolné tkaninové potahy sedadel. Houževnaté standardní (90), velurové (9-9) a pryžové (93) podlahové kobere ky mají p irozený vzhled, ke kterému p ispívá i jejich grafitový, antracitový nebo pouštní odstín. Podlahové kobere ky jsou k dispozici ve velurovém provedení s pouštním nebo grafitovým odstínem (9-9), ve standardním textilním provedení s antracitovým odstínem (90) nebo v pryžovém provedení (93). 3 / Zadní st edová loketní op rka (8) / Podsvícená ochranná prahová lišta (76) a podsvícená bo ní lišta (8). Otev ete-li dve e, rozsvítí se logo PATHFINDER v ochranné prahové lišt a osv tlí vstup, ímž vám umožní bezpe né nastoupení do vozu. 3/ Držák telefonu provedený jako pohárek (83). Inteligentní ešení pro odkládání (a nabíjení) vašeho mobilního telefonu a p ehráva e ipod nebo MP3. M žete jej však využít i pro odkládání pera nebo parkovacích lístk. Toto úhledn uspo ádané p íslušenství dopln né integrovaným poznámkovým blokem sta í pouze zasunout do držáku pro nádoby s nápoji. / Nádoba na odpadky (8)

6 Informace o postupu p i objednávání Nálepka My Mythic Nissan Nálepka My Lovely Nissan V plném rozkv tu Nezbytné p edpoklady pro zachování trvale udržitelného rozvoje Váš PATHFINDER má mimo ádné schopnosti aby byl stále ve vrcholné form, zušlecht te jej objednáním originálního p íslušenství Nissan Nálepka My Tribe Nissan Nálepka My Tribe Nissan Nálepka My Green Nissan 3 Nálepka My Tribe Nissan Nálepka My Hawaïan Nissan VN JŠÍ VZHLED Nálepka My Nissan X / Nálepky (69-7) / P enosný popelník a zapalova cigaret (8) 3/ Bezpe nostní sada (9-00) / Bezpe nostní šrouby kol (09), které chrání vaše hodnotná kola z lehké slitiny p ed odcizením. PARKOVACÍ SYSTÉMY (0) Zadní parkovací systém (0) P ední parkovací systém TELEMATICKÉ SYSTÉMY (03) Pomocná sada systému sledování vozidla - Excellence (0) Pomocná sada systému sledování vozidla - Serenity (05) Pomocná sada systému sledování vozidla KOLA Z LEHKÉ SLITINY (06) 8palcová kola z lehké slitiny (07) 7palcová kola z lehké slitiny (08) 6palcová kola z lehké slitiny P ÍSLUŠENSTVÍ KE KOL M Z LEHKÉ SLITINY (09) Bezpe nostní šrouby kol VZHLEDOVÉ DOPL KY PRO P EDNÍ STRANU VOZIDLA (0) P ední ozdobná lišta - z nerezové oceli () Rohy p ední ozdobné lišty - z nerezové oceli () Chromované ráme ky mlhových sv tel VZHLEDOVÉ DOPL KY PRO ZADNÍ STRANU VOZIDLA (3) Ochranná sada pro vn jší kliky zadních dve í () Ochranná koncová lišta zadních výklopných dve í (5) Rohy zadní ozdobné lišty - z nerezové oceli (6) St ešní spojler BO NÍ VZHLEDOVÉ DOPL KY (7) Bo ní ochranné lišty se stupa kou (8) Podsvícené bo ní ozdobné lišty - z nerezové oceli (9) Hliníkové bo ní stupa ky (0) Chromované kryty zrcátek se sm rovými sv tly () P ední obložení () P ední obložení dopln né nerezovými prvky (3) Bo ní obložení zadních dve í () Bo ní obložení zadních dve í dopln né nerezovými prvky VN JŠÍ PRAKTICKÉ DOPL KY (5) Zást rky, p ední sada (6) Zást rky, zadní sada (7) Bo ní de ektory (8) De ektor kapoty (9) Bo ní plastové ozdobné lišty (30) P enosná stupa ka na pneumatiku (3) P ídavný stan MLHOVÁ SV TLA (3) Sada mlhových sv tel TAŽNÁ ZA ÍZENÍ (33) Pevné tažné za ízení (3) Odnímatelné tažné za ízení (35) Demontovatelné tažné za ízení (36) Elektrická souprava pro zadní záv sný nosi jízdních kol - 7 vývod (37) Elektrická souprava pro zadní záv sný nosi jízdních kol - 3 vývod ELEKTRICKÉ SOUPRAVY PRO TAŽNÁ ZA ÍZENÍ (38) TEK - 7 vývod (39) TEK - 3 vývod (0) Adaptér TEK, 7/3 vývod () Adaptér TEK, 3/7 vývod () Bezpe nostní úchyt, standardní P ÍSLUŠENSTVÍ K TAŽNÝM ZA ÍZENÍM (3) Spojka Rockinger () Kleš ová spojka (5) Kleš ová spojka s kulovou hlavicí ST EŠNÍ NOSI E (6) Ocelový st ešní nosi (7) Hliníkový st ešní nosi (8) P í né nosníky pro st ešní lišty (9) Držáky pro p í né nosníky P ÍSLUŠENSTVÍ KE ST EŠNÍM NOSI M (50) Hliníkový nosi zavazadel 79x8 (5) Nosi jízdních kol, pro kolo (5) Nosi jízdních kol z vysoce pevného materiálu (Thule 59) (53) Nosi zavazadel (5) Sada pryžových nástavc pro originální p í né nosníky (3dílná sada) (55) Nosi lyží/snowboard (max. 3 páry) (56) Nosi lyží/snowboard (max. páry) (57) Nosi lyží/snowboard, posuvný, pro 6 pár (58) Elastická sí na st ešní nosi zavazadel (59) Nosi s montážními drážkami pro p evážení windsur ngového prkna (60) Nosi ze ty hranných pro l pro p evážení windsur ngového prkna (6) Držák lyží (6) Zarážky k upev ování p evážených p edm t (63) Popruh k upev ování p evážených p edm t ST EŠNÍ BOXY (L / mm / kg) (6) St ešní box Ranger 90 (30 / 00x800x00 / 50) (65) St ešní box Paci c 00 (370 / 390x900x390 / 50) (66) St ešní box Atlantis 00 (0 / 750x80x50 / 75) (67) St ešní box Ocean 700 (50 / 30x700x390 / 50) (68) St ešní box Spirit 80 antracit 633 (80 / 300x80x360 /75) NÁLEPKY (69) Nálepka My Mythic Nissan (70) Nálepka My Green Nissan (7) Nálepka My Hawaiian Nissan (7) Nálepka My Tribe Nissan (73) Nálepka My Lovely Nissan (7) Nálepka My Nissan X INTERIÉR AUDIOSYSTÉM (75) Autorádio s p ehráva em komprimovaných hudebních záznam VZHLEDOVÉ ÚPRAVY INTERIÉRU (76) Podsvícená ochranná prahová lišta DOPL KY DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (77) Odd lovací p í ka - erná - pouze pro umíst ní ve. ad (78) Odd lovací m ížka do zavazadlového prostoru (79) P ední kryt zavazadlového prostoru, v gra tovém odstínu (80) Zadní kryt zavazadlového prostoru, v gra tovém odstínu (8) P enosný popelník (ku ácká sada) (8) Zadní st edová loketní op rka (83) Držák telefonu provedený jako pohárek (8) Nádoba na odpadky (s p epážkou) (85) P ídavné sedáky na nárazníku VLOŽKY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (86) Vložka do zavazadlového prostoru, v tvrdém provedení, pro umíst ní ve 3. ad (87) Vložka do zavazadlového prostoru, v tvrdém provedení, pro umíst ní ve. ad (88) Vložka do zavazadlového prostoru, v m kkém provedení, pro umíst ní ve. a 3. ad (89) Vložka do zavazadlového prostoru, v m kkém provedení, pro umíst ní ve. ad TEXTILNÍ KOBERE KY (90) Textilní kobere ky, standardní, odstín antracit (5dílná sada) (9) Velurové kobere ky, standardní, odstín gra t (5dílná sada) (9) Velurové kobere ky, standardní, odstín Desert (5dílná sada) PRYŽOVÉ KOBERE KY (93) Pryžové kobere ky (5dílná sada) VŠEOBECNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ BEZPE NOST / ZABEZPE ENÍ (9) Výstražný trojúhelník (95) Sada dvou výstražných trojúhelník (96) Sada první pomoci (sk í ka) (97) Sada první pomoci (brašna) (98) Bezpe nostní sada (99) Bezpe nostní sada (v etn výstražných trojúhelník ) (00) Bezpe nostní re exní vesta (x)

7 Slogan SHIFT_ považujeme za výzvu. Výzvu k p ekonání všeho, co nám již p ipadá p íliš známé. K nalezení schopnosti objevovat a vnímat neznámé. Ke kladení otázek, které ješt nikomu jinému nep išly na mysl. A k hledání odpov dí které zatím nikdo jiný nezná. Pro zam stnance spole nosti Nissan je to nápl každodenní práce. Tento postoj ur uje sm r, kterým jsme se vydali. Výsledkem je modelová ada vozidel, která p edstavuje nefalšovaný a nekompromisní odklon od všeho, co je oby ejné. ORIGINÁLNÍ DÍLY NISSAN Kvalita, bezpe nost a výkon: Originální díly Nissan vám zaru í dokonalý zážitek z jízdy bez ohledu na dobu a vzdálenost. Nejmodern jší, ekologicky navržené p íslušenství, které je ur eno speciáln pro váš v z, je k dispozici u všech prodejc voz Nissan. M žete se spolehnout na to, že se spole nost Nissan o váš v z vždy dob e postará. Navštivte naše webové stránky na adrese: Razítko dealera: SHIFT_ the way you move Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajišt ní správnosti obsahu této publikace k datu jejího p edání do tisku (duben 00). P i p íprav této brožury byly použity snímky prototyp vozidel vystavovaných na autosalonech. V souvislosti se svojí strategií, kterou je trvalé zdokonalování výrobk, si spole nost Nissan International vyhrazuje právo kdykoli zm nit technické parametry i vzhled vozidel a sou ásti p íslušenství popsaných a vyobrazených v této publikaci. O jakýchkoli takových úpravách budou prodejci voz Nissan co nejd íve informování. Chcete-li tedy získat nejaktuáln jší informace, obra te se na svého místního prodejce voz Nissan. Vzhledem k omezením použitých tiska ských postup se barvy zobrazené v této brožu e mohou mírn odlišovat od skute ných barev laku a použitých materiál obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této brožury nebo kterékoli této ásti bez písemného souhlasu ud leného spole ností Nissan International je zakázána. Tato brožura je vyrobena z papíru neobsahujícího chlór 0/00 Vytisknuto v EU. Grafická úprava: NEW Robinson Creapress, Francie tel.: Produkce: E-GRAPHICS\FRANCE, Francie tel.:

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KREATIVNÍ EXCLUSIVE NISSAN DESIGN STUDIO JUKE Nový Nissan JUKE. Vytvořte si vlastní zážitky. Personalizace odráží Váš osobitý styl. Množství interiérových a exteriérových

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro

Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro Příslušenství RAV4 02 Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro dobrodružství. Díky originálnímu příslušenství

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Originální příslušenství. pro třídu GLK.

Originální příslušenství. pro třídu GLK. Originální příslušenství pro třídu GLK. Obsah 004 Exteriér Disky z lehkých slitin Kola příslušenství Stylové příslušenství 016 Telematika Multimédia Navigace Telefonování 026 Interiér Funkční výbava Bezpečnost

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem Ing. Karel HEGENBART Ledvická 1462 / 18, 153 00 Praha 5 IČO: 16 46 3471 DIČ: CZ6403270830 Tel: 603415568 Účet: 0600/187538504 V Praze, 10.12.2007 POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže

Více

CHEMIE Pracovní listy pro žáky

CHEMIE Pracovní listy pro žáky CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 8. a

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více