Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,"

Transkript

1

2

3 Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek Vážení, dovolujeme si představit koncepci neziskového projektu na oživení tzv. Werichovy vily, který Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových (dále jen nadace ) chce připravit ve spolupráci s radnicí MČ Prahy 1. Cílem nadace není vytvořit pouze strnulou expozici kulturních osobností, ale především oslovit a aktivně zapojit širokou veřejnost a přenést něco z odkazu Osvobozeného divadla do současnosti. Nadace má předpoklady vytvořit živoucí interaktivní projekt, o čemž svědčí dosavadní spolupráce s renomovanými partnerskými institucemi, které spravují odkaz zmiňovaných osobností, a praktické zkušenosti s pořádáním lektorských programů v Museu Kampa, kde již dnes v rámci lektorského oddělení pracuje tým mladých odborníků, který připravuje vzdělávací programy jak pro širokou veřejnost, tak pro základní a střední školy. V Museu Kampa se jedná o významnou složku aktivit, neboť se každý týden koná několik těchto vzdělávacích programů, tedy během roku je možné hovořit o desítkách, ba dokonce stovkách úspěšně realizovaných akcí. Nadace v případě, že získá do správy Werichovu vilu, počítá s tím, že do projektu Kulturně- -společenského centra Jana Wericha a Jiřího Voskovce (dále jen Oživení Werichovy vily ) zapojí svůj lektorský tým, který dále rozšíří o potřebné spolupracovníky (např. studenty DAMU nebo Filozofické fakulty UK atd.), kteří budou připravovat a realizovat vzdělávací kurzy. Byli bychom rádi, aby denně Werichovu vilu navštívilo několik skupin studentů z celé ČR. Z vlastní zkušenosti víme, že to při vhodně zvolené prezentaci a nabídce není nereálný odhad. Po letech, kdy budova Werichovy vily chátrala, bychom chtěli v tomto objektu vytvořit důstojnou památku Jana Wericha a Jiřího Voskovce a ostatních významných osobností, jako například básníka Vladimíra Holana či buditele Josefa Dobrovského, kteří jsou s historií vily spojeni. Přejeme si, aby Werichova vila ožila, aby se otevřela a stala se součástí životního prostoru Pražanů i dalších obyvatel České republiky. Aby se stala místem, kam budou lidé chodit na výstavy, na přednášky, kde budou moci diskutovat a kde se budou setkávat při různých kulturních příležitostech nebo třeba jen nad četbou. Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových 3

4

5 Nadace Jana a Medy Mládkových Nadace Jana a Medy Mládkových byla zřízena Medou Mládkovou za účelem podpory a provozování sbírky moderního umění, kterou manželé Mládkovi shromáždili. Z amerického exilu celý život podporovali neoficiální československé umělce, mimo jiné tím, že nakupovali jejich umělecká díla. Díky této celoživotní vášni a lásce k umění vznikla unikátní sbírka, která má dnes přes exponátů a jejímž zlatým hřebem je soubor vrcholných děl Františka Kupky. Nadace o tuto mimořádnou sbírku pečuje a umožňuje její vystavování 365 dní v roce. V roce 1999 paní Meda Mládková svoji rozsáhlou sbírku 215 obrazů a kreseb Františka Kupky, 240 koláží a objektů Jiřího Koláře, 279 uměleckých artefaktů českých a slovenských autorů z let v celkové hodnotě Kč daro- vala hlavnímu městu Praha. Zbylá umělecká díla a většinu svého majetku pak darovala Nadaci Jana a Medy Mládkových Museu Kampa. Meda Mládková vždy chtěla, aby celý její majetek sloužil českému národu, což se také naplňuje. Zájem nadace prezentovat odkaz Wericha a Voskovce a další osobnosti spjaté s Werichovou vilou přirozeně vyplývá z dlouhodobé snahy pečovat o českou kulturu a zprostředkovávat ji v různých podobách veřejnosti. V roce 2007 Nadace ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis a významným českým literárním teoretikem profesorem Ladislavem Matějkou vydala dva svazky souboru korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha, které byly vyhlášeny Knihou roku Hlavní přínosy nadace pro projekt Nadace působí na české kulturní scéně již dvě desítky let, úspěšně spravuje majetek vysoké hodnoty (především umělecká díla), včetně historické budovy Sovových mlýnů. Nadace může doložit relevantní zkušenost se správou velkého dlouhodobého kulturního projektu. Nadace disponuje zázemím v budově Sovových mlýnů a prostor Werichovy vily využije výhradně k účelům sloužícím široké veřejnosti (expozice, přednášky, diskuze atd.). V prostoru Werichovy vily se nebudou nacházet žádné kanceláře. Nadace má bohaté zkušenosti s lektorskou činností a s výstavnictvím Museum již dnes kromě stálé expozice pořádá desítky krátkodobých výstav a stovky lektorských programů ročně. Své zkušenosti garantuje v rovině organizace, obsahu a propagace Jako jediný žadatel má nadace dohodu se všemi relevantními archivními institucemi, které se zabývají životem a dílem osob s Werichovou vilou spojených. Je tak schopna zajistit fundovanou expozici dle zadání zástupců Prahy 1. 5

6 Popis projektu Projekt má za úkol vytvořit muzejní expozici osobnostem, které jsou spjaty s tzv. Werichovou vilou na pražské Kampě, především Janu Werichovi, Jiřímu Voskovci a Vladimíru Holanovi, a to v kvalitě a rozsahu odpovídajícím jejich významu pro českou kulturu. Expozice bude zaměřena na potřeby různorodých cílových skupin, bude zahrnovat literární i výtvarné artefakty vytvořené danými osobnostmi, samozřejmostí budou doprovodné informace k expozici v klasické tištěné formě i v interaktivní podobě. Kromě stálé expozice muzejního charakteru budou v prostorách Werichovy vily organizovány dočasné výstavy, doprovodné akce k výstavám, přednášky a vzdělávací programy, divadelní představení, autorská čtení a další společenské akce, které budou svým obsahem korespondovat se základní ideou projektu. Věříme, že se tímto projektem podaří navrátit objektu Werichovy vily jejího genia loci, který zde vždy znamenal setkávání lidí nejrůznějších zájmů a profesí za účelem komunikace a kreativní spolupráce. V žádném případě nechceme uzavřít objekt pouze pro potřeby nadace, ale chceme jej co nejvíce otevřít veřejnosti. Expozice se bude snažit obsáhnout zejména osobnosti Wericha a Voskovce a fenomén Osvobozeného divadla. Další prostor bude věnován Vladimíru Holanovi a dalším osobnostem spojeným s Werichovou vilou, součástí objektu bude i knihovna a badatelna, která bude kromě děl výše zmíněných osobnosti zahrnovat další literaturu týkající se prezentované problematiky a archiv Jana a Medy Mládkových zahrnující významná díla věnovaná výtvarné kultuře či ekonomice 20. století., který je svým obsahem dle expertů v daných oborech zcela unikátní. Obsahová náplň projektu umožní dobře propojit literární odkaz, výtvarné umění a divadlo v teoretické rovině s akcemi podporujícími živé umění a setkávání široké i odborné veřejnosti, k čemuž kromě výstavních prostor poslouží multifunkční sál nebo další přilehlé prostory a venkovní areál v okolí objektu. Nadace hodlá klást důraz na celou škálu lektorských programů, které budou zacílené především na práci s mladými lidmi a tím přispějí k výchově nové generace kulturně zainteresovaných a vzdělaných lidí. Kromě školní mládeže a studentů nechce nadace v kulturním centru Jana Wericha a Jiřího Voskovce zapomenout ani na nejmenší návštěvníky z řad předškolních dětí a na rodiny s dětmi, pro něž bude připraven prostor k pravidelnému setkávání a aktivitám. 6

7 Cíle projektu, cílové skupiny a jejich kvantifikace Projekt je zacílen na širokou veřejnost, stejně tak i na odborníky z řad fyzických a právnických osob. Širokou veřejností se v tomto případě rozumí běžní tuzemští návštěvníci, o něco nižší množství zahraničních návštěvníků, organizované skupiny pokrývající věkové spektrum od předškolních dětí přes žáky základních a středních škol a vysokoškolské studenty až po seniory. S těmito skupinami, včetně rodin s dětmi, je počítáno v doprovodných programech a v zacílení jednotlivých kulturních akcí. Pro odbornou veřejnost bude vyhrazena zejména knihovna a badatelna, z nabízených aktivit hlavně odborné přednášky či diskuse. Odborníci budou na druhé straně působit i jako účastníci realizace programu počítáme s jejich zapojením jako s autory doprovodných informačních materiálů, jako s lektory či přednášejícími, jako s tvůrci některých akcí (divadlo, autorské čtení, návrh expozic atd.). Instituce se budou do projektu zapojovat buď aktivně jako partneři, odborní garanti a jako spoluorganizátoři jednotlivých akcí nebo jako pasivní příjemci nabízených aktivit (to se týká především škol či médií). Pro aktivity různých občanských sdružení a zájmových spolků bude vždy existovat možnost zpřístupnění multifunkčního sálu nebo dalších prostor objektu. Územně bude mít projekt dosah úzce lokální (s významem pro místní komunitu a pro MČ Praha 1) a regionální (Hlavní město Praha) v jedné rovině, v další rovině to bude dosah celorepublikový i mezinárodní, čímž je míněna spolupráce s institucemi na celorepublikové a mezinárodní úrovni (např. školy a kulturní instituce). Cíle projektu: Rekonstrukce a úprava objektu Werichovy vily pro účely vytvoření stálé expozice věnované především osobnostem Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Osvobozenému divadlu, s přihlédnutím k dalším významným osobnostem spojeným s objektem Werichovy vily (V. Holan a další), jimž bude rovněž věnován prostor v expozici. Vytvoření unikátní stálé výstavní expozice, vytvoření zázemí pro další výstavní aktivity, pro přednáškovou, lektorskou a badatelskou činnost. Trvalá spolupráce s odborníky a odbornými institucemi mapujícími problematiku daných osobností i širší problematiku kulturního prostředí, ve kterém tyto osobnosti žily. Účinná prezentace stálé expozice a dočasných výstav, organizační zajištění doprovodných programů a dalších kulturních akcí doplňujících obsah expozice a zaměřených zvláště na studenty základních a středních škol Podpora setkávání široké veřejnosti za účelem vzdělávání, aktivního odpočinku a formování kulturního prostředí. 7

8 Museum Kampa lektorský program zacílený na studenty středních škol S ohledem na statistiky návštěvnosti Musea Kampa můžeme konstatovat, že dochází ke značnému nárůstu počtu tuzemských návštěvníků instituce, což je se jeví jako pozitivní faktor budoucí návštěvnosti Werichovy vily. Expozice Werichovy vily bude zacílena spíše na tuzemské návštěvníky, proto předpokládáme i jejich vyšší procentuální zastoupení vůči zahraničním návštěvníkům. První rok po otevření expozice očekáváme zvýšený zájem návštěvníků z důvodu dosavadní absence podobně zaměřeného projektu, v dalších letech se budeme snažit o udržení či zvýšení návštěvnosti, což je, vzhledem k atraktivitě zamýšlených lektorských programů, dočasných výstav a doprovodných akcí, reálný záměr. Počítáme-li se sezónním výkyvem v návštěvnosti a s ostatními faktory ovlivňujícími počet návštěvníků a přihlédneme- -li k dlouhodobým statistikám návštěvnosti Musea Kampa, předpokládáme, že roční návštěvnost Werichovy vily může dosáhnout počtu návštěvníků. Odhadujeme, že z tohoto čísla bude cca návštěvníků tuzemských a bude pocházet ze zahraničí. Z celkového počtu tuzemských návštěvníků bude zhruba patřit mezi organizované školní skupiny. Z vlastních statistik může nadace doložit zvýšení zájmu tuzemských návštěvníků o instituce muzejnícho charakteru, zejména pak o lektorské programy, komentované prohlídky a besedy s umělci a jinými významnými osobnostmi. Tento trend je podložen i výzkumem agentury STEM realizovaným pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy v polovině minulého desetiletí. Z tohoto průzkumu jednoznačně vyplývá, že obyvatelé Prahy hodlají v budoucnu více než doposud navštěvovat klasické typy kulturních akcí, mimo jiné i muzejní a galerijní expozice, zároveň hovoří o jisté poddimenzovanosti akcí v této oblasti. Dle výzkumu rovněž současné poptávce neodpovídá nabídka akcí pro děti, včetně divadelních představení. Vzhledem k tomu, že se Museum Kampa drží dlouhodobě mezi institucemi podobného charakteru v Praze na předních pozicích ve statistikách návštěvnosti, předpokládáme, že se nadaci s využitím dosavadních zkušeností podaří zajistit odpovídající návštěvnost kulturně-společenského centra Jana Wericha a Jiřího Voskovce. 8

9 Popis aktivit projektu ve vztahu k pronajímanému objektu a jeho okolí Budova Werichovy vily vytváří svým umístěním v bývalé Nosticovské zahradě jedno z přirozených center Kampy, proto je pro nás důležité, aby byl objekt otevřený pro veřejnost, a to doslova chceme se vrátit k historické podobě domu, kdy byla oblouková okna v průčelí domu zakončena až na úrovni okolního terénu a vytvářela tak přirozený otevřený přechod mezi interiérem a exteriérem vily. Velká okna budou vytvářet průhled do expozice, čímž budou lákat kolemjdoucí k prohlídce, zároveň budou skýtat možnost reálného otevření expozice směrem do zahrady a propojení s venkovními doprovodnými akcemi. Nadace již má k dispozici dostatečné prostory pro své vlastní administrativní a technické zázemí a tyto prostory hodlá poskytnout i účelům projektu Oživení Werichovy vily, proto celý objekt Werichovy vily bude plně sloužit veřejnosti. Návštěvníci si tak budou moci vychutnat expozici s dostatečným komfortem bude zde prostor pro vzájemné setkávání, stejně tak i klidová zóna, kde návštěvník bude moci studovat nebo prohlížet knihy, aniž by byl rušen ostatními. Svými dějinami skýtá Werichova vila jedinečnou možnost vytvořit expozici v autentickém prostředí. Zamýšlené aktivity budou přirozeným pokračováním historie domu na myšlenky a odkaz slavných obyvatel vily naváže nadace tím, že je bude dále zprostředkovávat v nezakonzervované podobě budoucím generacím a umožní tak, že se na ně nejen nezapomene, ale budou si i dále rozvíjet. Přízemí a první patro kulturního centra Jana Wericha a Jiřího Voskovce bude věnované především stálé expozici. V přízemí budou mít návštěvníci vedle zhlédnutí stálé expozice možnost občerstvit se a využít malé posezení a v prvním patře naleznou prostor věnovaný knihovně s badatelnou. V podkroví bude hlavní setkávací prostor objektu multifunkční sál, který bude mít variabilní možnosti uspořádání, pojme však přinejmenším 60 posluchačů. Chceme plně využít i možnosti sklepních prostor, které budou sloužit především pro dočasné výstavy a které budou, vzhledem k jejich světelným podmínkám, ideální pro nejrůznější multimediální projekce. Samozřejmostí bude co nejlepší přístup ke specifickým potřebám některých skupin návštěvníků bezbariérový vstup, zprostředkování informací zrakově znevýhodněným, interaktivní prvky v expozici atd. Museum Kampa komentovaná prohlídka 9

10 POPIS OBJEKTU Všechny prostory objektu budou v maximální míře přístupné veřejnosti, návštěvníci zde budou moci využít wi-fi signálu pro svá zařízení a bude pro ně připravena mimo jiné vlastní mobilní aplikace. 1 Návštěvnický komfort bude zajištěn odpovídajícím sociálním zařízením, šatnami, výtahem či možností občerstvení. Veškeré technické a administrativní zázemí budovy bude v objektu Sovových mlýnů, kde sídlí Museum Kampa provozované nadací. 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ Sklepní prostor (místnosti 3 6 v celkové ploše cca 55 m2) budou sloužit jako veřejný výstavní prostor pro dočasné výstavy realizované nadací nebo jinými pražskými či mimopražskými neziskovými organizacemi, vzdělávacími spolky atd. Prostory budou vybaveny kompletní kabeláží pro rozvody el. energie a vybaveny galerijním osvětlením. Tematicky bude kladen důraz především na českou kulturu druhé poloviny dvacátého století v kontextu tehdejšího politického klimatu a na českou kulturu v exilu. 1. podzemní podlaží dočasné výstavy a projekce 001 1,2 m 2 Mobilní aplikace Museum Kampa Šachta výtahu ,7 m ,5 m 2 promítání ,1 m ,1 m ,2 m 2 Mobilní aplikace Oživení Werichovy vily 1 Museum Kampa vyvinulo ve spolupráci s Nadací Vodafone vlastní mobilní aplikaci, která přináší naráz informace o instituci a o výstavách, o dílech a o programu. Aplikace Museum Kampa je zdarma k dispozici v obchodu itunes pro mobilní telefony s operačními systémy ios (iphone), respektive na Google Play pro telefony se systémem Android. V České republice jde o první takto komplexní muzejní aplikaci, která následuje trend, jaký je v zahraničí standardem. Celý systém je vytvořen tak, aby s minimálními náklady na úpravu vznikl klon aplikace použitelný pro další instituce podobného charakteru. 10

11 Multifunkční prostor 1. nadzemní podlaží vizualizace 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Multifunkční prostor Prostor č. 101 Hlavní vstup do budovy skrz multifunkční prostor s možností posezení a občerstvení. Ve vstupní místnosti bude umístěna recepce a prodejní pult, budou zde dočasné výstavy a prostor bude přizpůsobitelný doprovodnému programu. Stálá expozice Prostor č Zde bude umístěna první část stálé expozice týkající se Wericha a Voskovce, v místnosti 102 bude šatna pro návštěvníky, v místnosti 103 bude umístěn výtah. Prostor číslo 104 bude v architektonickém řešení expozice v 1. NP svou velikostí a polohou stěžejním. 11

12 šatna 1. nadzemní podlaží stálá expozice, dočasné výstavy a doprovodný program Multifunkční zahrada Chodba Prostor č Těmito prostory vede hlavní přístup do knihovny a badatelny ve 2. NP objektu. Slouží jako spojovací prostory mezi místnostmi 102 a 104. Zároveň budou hlavním komunikačním prostorem pro obsluhu venkovního multifunkčního dvorku. Výzdoba a zařízení těchto prostor bude korespondovat se stálou expozicí zázemí Vstup pro personál a obsluha zahrady Sociální zařízení Prostory č. 108, 109, 110, 111, 112 Sociální zřízení bude přístupné návštěvníkům Werichovy vily a účastníkům kulturních akcí konaných v zahradě. 104 stálá expozice 38,5 m schodiště 13,3 m chodba 1 11,5 m 2 Výtah 103 stálá expozice 14,2 m chodba 2 12,7 m stálá expozice 20,7 m 2 recepce, prodejní pult 101 multifunkční prostor dočasné výstavy, doprovodný program, možnost občerstvení 65,3 m 2 Vstup pro veřejnost 12

13 2. nadzemní podlaží stálá expozice, knihovna a badatelna 207 Stálá expozice 20,7 m 2 Výtah 202 Šatna 13,5 m Stálá expozice 12,1 m Hygien. zázemí 4,4 m Hala 20,5 m Badatelna a knihovna 40,9 m Stálá expozice 19,7 m Stálá expozice 24,4 m 2 13

14 Vladimír Holan 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Prostor č. 201 Místnost s vyústěním schodiště bude sloužit jako vstupní hala, výzdoba a zařízení bude korespondovat se stálou expozicí. Prostor č. 202 V místnosti s výtahem bude umístěna šatna pro návštěvníky. Knihovna a badatelna Prostor č. 203 Kromě relevantní literatury k tématu stálé expozice zde bude shromážděn archiv Jana a Medy Mládkových. Místnost bude sloužit jako klidová zóna, kde si bude moci návštěvník prolistovat danou literaturu nebo se věnovat studijní či badatelské činnosti. Místnost bude vybavena sezením a několika počítači s přístupem k internetu a k elektronickému katalogu zdejší knihovny. Knihovna bude veřejná a režim provozu knihovny bude podléhat nařízení ředitele projektu. Návštěvníci a badatelé budou moci využívat knihovnu a badatelnu na základě registrace, výpůjčky z knihovny budou pouze prezenční. Stálá expozice Prostor č V těchto prostorách bude umístěna druhá část stálé expozice. Místnost č. 207 bude věnována osobnosti Vladimíra Holana a dalším důležitým osobnostem spjatým s Werichovou vilou. Sociální zařízení Prostory č. 208 Sociální zařízení bude určeno osobám, které budou využívat 3. nadzemní podlaží. V Grafickém znázornění je vyobrazena koncepce celého 2. nadzemního podlaží s tím, že nadace počítá s možnými drobnými úpravami dle budoucí architektonické studie (původně mělo být celé 1. nadzemní podlaží bytem). 14

15 mobilní stěna mobilní stěna 3. nadzemní podlaží multifunkční sál dočasná výstava, doprovodný program sociální zázemí 12,1 m 2 Výtah 301 multifunkční konferenční sál 122,3 m 2 3. nadzemní podlaží multifunkční sál varianty uspořádání s využitím mobilních stěn Výtah Výtah mobilní stěna 15

16 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Multifunkční sál Prostor č. 301 Tento prostor bude sloužit jako otevřený multifunkční sál pro minimálně 60 posluchačů. Bude vybaven veškerou technologií (tlumočení, promítání atd.). Prostor multifunkčního sálu bude i součástí výstavní expozice v podobě dočasných výstav střídajících se s frekvencí minimálně čtyř výstav v roce. Architektonické řešení sálu by mělo nabízet několik variant uspořádání od zcela otevřeného prostoru po využití mobilních stěn k předělení prostoru na menší místnosti. Výška prostoru umožní i jeho další členění ve vertikále přizpůsobení výstavního fundusu neobvyklému prostoru nabídne možnost zajímavých instalací, vestavění menšího patra uvnitř prostoru může pojmout např. technické zázemí pro projekce atd. Podrobnosti rozsahu rekonstrukce a možnosti přizpůsobení interiéru jednotlivým aktivitám nadace budou vyplývat z konkrétních finančních možností MČ Praha 1. Sál bude možno dále pomocí mobilních stěn členit na menší prostory, jak je znázorněno v nákresech. Toto členění pomůže přizpůsobit prostor pro účely konkrétních činností jako jsou tvůrčí dílny školní mládeže a rodin s dětmi, které budou fungovat v rámci workshopů pořádaných nadací či spolupracujícími organizacemi, nebo pro účely zázemí nejrůznějším soutěžním porotám a komisím, stejně jako zasedáním spolků či sdružení MČ Praha 1 nebo samotným zástupcům MČ Praha 1. Rádi bychom, aby tento přednáškový sál sloužil především v dopoledních hodinách pro různé vzdělávací programy zaměřené na mladší generaci, které by vhodně doplňovaly expozici realizovanou v přízemí Werichovy vily. Mladou generací máme na mysli především studenty základních a středních škol, kterým chceme nabídnout vzdělávací programy orientované na Jana Wericha a Jiřího Voskovce a jejich činnost v českém divadle, filmu a literatuře v kontextu vývoje moderní české kultury. Připravujeme též programy orientované na další významné osoby s Werichovou vilou spojené, na dějiny českého moderního umění 2. pol. 20. století atd. Nadace má s lektorskou činností zaměřenou na studenty bohaté zkušenosti, kdy již dnes v rámci své činnosti pořádá celou řadu vzdělávacích programů zaměřených na různá témata a disponuje zkušeným lektorským týmem. Především v období zimních měsíců je lektorská činnost nadace již dnes de facto každodenní, na což by ráda navázala i svou činností v rámci centra. Pro ilustraci si dovolujeme popsat modelovou návštěvu studentů ve Werichově vile, která by vypadala tak, že by si studenti nejprve prohlédli stálou expozici v přízemí Werichovy vily, poté by zhlédli pokračující stálou expozici v 1. NP a následně by probíhala debata a předem připravený vzdělávací program v podkroví Werichovy vily. Na vzdělávacích programech budeme obsahově, případně lektorsky prostřednictvím studentů doktorandského programu, opět spolupracovat s Divadelní fakultou Akademie múzických umění (DAMU) a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Městskou část Prahy 1 samozřejmě budeme o všech našich vzdělávacích programech informovat a budeme nakloněni spolupráci se zástupci MČ Praha 1, v rovině obsahových konzultací i v rovině jejich realizace. Dále počítáme s tím, že tento prostor bude nabídnut i ostatním organizacím působícím v MČ Praha 1, ale nejenom v ní. Prostor by měl sloužit zejména k setkávání, dialogu, diskuzi a osvětě. Stále rozpracováváme program přednášek a diskusních stolů nad aktuálními společenskými i odbornými tématy, případně výtvarných, hudebních a filmových produkcí či autorských čtení. Jako jednu z prvních významných společenských událostí zvažujeme i festival filmů Jiřího Voskovce z jeho éry působení ve Spojených státech, kdy hrál s hereckými hvězdami, jako jsou Gregory Peck, Richard Burton, Henry Fonda nebo Claire Bloom. Počítáme s přednáškami pro veřejnost a diskusemi za účasti našich renomovaných vědců a umělců, a díky bohatým kontaktům paní Mládkové by měli přispět k jedinečnosti záměru i významní hosté z celého světa. Sociální zařízení Prostory č. 302 Sociální zařízení bude určeno osobám, které budou využívat 3. nadzemní podlaží. V Grafickém znázornění je vyobrazena koncepce celého 3. nadzemního podlaží s tím, že nadace opět počítá s možnými drobnými úpravami dle budoucí architektonické studie (původně měla být koncepce třetího nadzemního podlaží odlišná). 16

17 Multifunkční sál 3. nadzemní podlaží vizualizace

18 Pozemky Navrhujeme rozdělení všech pozemků do dvou částí, z nichž menší část bude přístupná pouze uživatelům kulturní produkce na dvoře, a větší část bude připojena k parku. K zajištění vysoké kvality venkovního programu bude nadace spolupracovat s Divadelní fakultou Akademie múzických umění (DAMU). Ve venkovním prostoru by právě její studenti měli připravovat různé kulturní akce jako např. letní kulturní scénu Cabaretu Calembour, která je tvořena absolventy katedry činoherního divadla a spolupracují s ní i další studenti či absolventi DAMU. Prostor bude plně způsobilý k pořádání jednorázových venkovních expozic, a v tomto ohledu jsme otevřeni spolupráci s dalšími subjekty, které by měli o realizaci takové expozice zájem. Na venkovní expozici se chce podílet např. Rada pro mezinárodní vztahy, která má bohaté zkušenosti s pořádáním výstav studentských plakátů ve veřejném prostoru. Naším cílem je navázat spolupráci i s ostatními organizacemi působících v dané lokalitě, a co nejvíce oživit prostor Werichovy vily, otevřít ho veřejnosti a především mladým lidem. Pokud se zrovna v zahradě nebude konat doprovodný program, bude zahrada za příznivého počasí volně přístupná jako klidová zóna objektu. K tomuto účelu zde bude odpovídající vybavení k posezení. Pozemek objektu bude podléhat běžné zahradnické údržbě. 18

19 WERICHOVA VILA / ČELNÍ POHLED SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT 3. nadzemní podlaží multifunkční sál přednášky, festivaly, diskuse dočasné výstavy (fotografie, plakát, kostýmy, scénografie atd.) 2. nadzemní podlaží stálá expozice, knihovna a badatelna 1. nadzemní podlaží stálá expozice dočasné výstavy (fotografie, plakát, kostýmy, scénografie atd.) doprovodné akce menšího rozsahu (autorská čtení, diskuse, přednášky) 1. podzemní podlaží dočasné výstavy multimediální expozice (zaměření na poválečnou kulturu, na osobnosti české kultury působící v exilu) zahrada dočasné výstavy (panely, venkovní objekty), divadlo, venkovní festivaly lektorské programy a komentované prohlídky se budou týkat stálé expozice i dočasných výstav, budou se proto odehrávat takřka ve všech prostorách budovy 19

20 Organizační zajištění aktivit projektu, partneři projektu Nadace je zvyklá své sbírky zpřístupňovat a snaží se o aktivní zapojení veřejnosti v jejich poznávání, proto je součástí tohoto procesu i vstupování do veřejného prostoru a jeho kultivace. Sousedství Musea Kampa s Werichovou vilou skýtá pro projekt výhodu v podobě personální a administrativní podpory v Museu Kampa. V budovách Musea Kampa nadace disponuje kancelářskými prostorami a technickým zázemím, které budou využitelné i pro projekt Oživení Werichovy vily. Nadace počítá s uvolněním dostatečného počtu pracovníků, kteří budou zajišťovat realizaci projektu. Otevření výstavy pořádané Institutem umění Divadelním ústavem Strukturálně bude řízení projektu spadat pod vedení Nadace Jana a Medy Mládkových ředitel nadace bude zároveň i ředitelem projektu Oživení Werichovy vily, bude mít pravomoci schvalovat programovou náplň projektu a dozorovat finanční a personální aspekty projektu. Pro sestavení dramaturgického plánu využije nadace odborníka z řad svých zaměstnanců, který bude spolupracovat s předními experty z partnerských institucí. Museum Kampa může poskytnout dostatečný počet kustodů zajišťujících hladký chod návštěvnických prohlídek a disponuje dostatkem lektorů, kteří zajistí náplň a realizaci lektorských programů. 1 1 Konkrétní rámec finančního a personálního zajištění je popsán ve finanční rozvaze projektu. V realizaci dalších aktivit, jako jsou přednášky, dočasné výstavy a další doprovodný program (divadelní představení, workshopy, dílny, tematické diskuse, tematické festivaly atd.) plánuje nadace úzce spolupracovat s kulturními institucemi a neziskovými organizacemi, s kterými intenzivně jedná. Odborná garance obsahu expozice a zápůjčky artefaktů, jsou přislíbeny Památníkem národního písemnictví, Národní muzeum a Institut umění Divadelní ústav jsou ochotní participovat na zapůjčení exponátů a spolupracovat s pracovníky nadace při badatelské činnosti a rešerších souvisejících s vytvářením expozice. Nadaci se podařilo uzavřít memorandum o spolupráci s Divadelní fakultou Akademie múzických umění (DAMU), které se bude týkat participace expertů Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU v těsné součinnosti s katedrou činoherního divadla DAMU při přípravě stálé expozice ve Werichově vile a při přípravě odborných seminářů zaměřených na studenty základních a středních škol. Do činnosti realizované ve Werichově vile se zapojí i studentské spolky DAMU, konkrétně je v plánu letní divadelní scéna v zahradě Werichovy za účasti skupiny Cabaret Calembour, kterou tvoří absolventi katedry činoherního divadla a spolupracují s ní i další studenti či absolventi DAMU. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy bude participovat na projektu prostřednictvím Ústavu české literatury a komparatistiky, který se zapojí zejména do tvorby doprovodného programu. Po obsahové stránce by měl zajistit lektorské programy nebo autorská čtení či literární večery. Aktivní zapojení vzdělávacích institucí do přípravy doprovodného programu nebo do přípravy výstav přinese pracovníkům těchto institucí a jejím studentům možnost přenést své teoretické znalosti do praxe v oblasti práce s živým publikem. Nadace poskytne zázemí předávání Ceny F. X. Šaldy, která je zaštítěna Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Účast na oživení venkovních prostor vily přislíbila rovněž Rada pro mezinárodní vztahy (RMV), která má za sebou bohaté 20

21 zkušenosti s pořádáním mezinárodních a celorepublikových studentských soutěží plakátů, které vystavuje ve veřejných prostorách a galeriích, v exteriérech i interiérech. Konkrétně, v roce 2009, vystavila RMV panely s tématem Evropa bez bariér na venkovním prostranství Na Kampě, což znamenalo vítané oživení prostředí městské části. Dle dosavadních ohlasů, které výstavy RMV mají, můžeme usuzovat, že tento druh prezentace umění a informací ve veřejném prostoru má přímý dopad na obyvatele i návštěvníky daného prostoru. Pro zajištění plnění dílčích úkolů v uskutečnění projektového záměru bude sestaven užší konzultační tým ve složení: Jan Smetana (Nadace Jana a Medy Mládkových, právní expert v oblasti umění a autorského práva), Josef Pleskot (architekt), Jan Wiendl (Filozofická fakulta UK, vedoucí Ústavu české literatury a komparatistiky), Zuzana Sílová (DAMU, vedoucí kabinetu historie a teorie katedry činoherního divadla DAMU), Zdeněk Freisleben (Památník národního písemnictví, ředitel), Renata Ferklová (Památník národního písemnictví, kurátorka literárního archivu). Tento tým je záměrně složen s profesně různě zaměřených osobností, z nichž každá vnese do realizace projektu specifický úhel pohledu zaručující vyváženost a kvalitu obsahu projektu. Panely RMV Na Kampě,

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014)

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Příloha č. 3 Výzvy Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze I. Základní informace o NZM a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Stručně o Národním zemědělském muzeu: Národní zemědělské

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

HISTORIE SOUČASNOST NOVÉ PŘÍSTUPY

HISTORIE SOUČASNOST NOVÉ PŘÍSTUPY HISTORIE Základní kámen Sladovny, jež se nachází v historickém centru města Písek, byl položen Právovárečnýn měšťanstvem 5. července 1862. Za dva roky v r. 1864 byla stavba dokončena. V 80. letech 19.

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy www.galeriezlin.cz Návštěvnost edukačních programů KGVUZ: V roce 2011-1706 z toho základní školy 76 V roce 2012 - zatím 1247 z toho základní školy

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM OBSAH: PROVOZOVATEL_...3 ZÁMĚR_...4 CÍLE_...6 HARMONOGRAM_...7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU_...8 TECHNICKÝ POPIS_...9 VIZUALIZACE_... 10 DOKUMENTACE_... 13 PROJEKT PODPORUJÍ_... 15

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

photo centre centrum ceské ˇ fotografie

photo centre centrum ceské ˇ fotografie Czech photo centre centrum ceské ˇ fotografie Naší filosofií je, aby se umělci zapojili do tvorby veřejného prostoru, spolupodíleli se na jeho vzniku A cítili pocit sounáležitosti... staňte se i vy součástí

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro záměr. Pronájem Kavárny/restaurace v budově Národní technické knihovny

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro záměr. Pronájem Kavárny/restaurace v budově Národní technické knihovny Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro záměr Pronájem Kavárny/restaurace v budově Národní technické knihovny Zadavatel: Národní technická knihovna Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Kreativně přemýšlet kreativně jednat

Kreativně přemýšlet kreativně jednat www.kjm.cz Kreativně přemýšlet kreativně jednat Knihovny současnosti 2015 Libuše Nivnická Olomouc 8.9. 10. 9. 2015 Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU - IDEA ČESKÁ TELEVIZE. MÍSTO, KDE JSOU FILMY DOMA. A nejen ony. I jejich tvůrci a diváci.

PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU - IDEA ČESKÁ TELEVIZE. MÍSTO, KDE JSOU FILMY DOMA. A nejen ony. I jejich tvůrci a diváci. PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU - IDEA ČESKÁ TELEVIZE MÍSTO, KDE JSOU FILMY DOMA. A nejen ony. I jejich tvůrci a diváci. ZÁKLADNA NA DIVADELNÍM NÁMĚSTÍ Domov České televize Myšlenku doslova zhmotníme. Karlovy Vary

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

MUZEJNÍ PEDAGOG A UČITEL. MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE MEZI MUZEJNÍMI PEDAGOGY A ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍM NA PŘÍKLADU MALÉHO MUZEA.

MUZEJNÍ PEDAGOG A UČITEL. MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE MEZI MUZEJNÍMI PEDAGOGY A ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍM NA PŘÍKLADU MALÉHO MUZEA. MUZEJNÍ PEDAGOG A UČITEL. MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE MEZI MUZEJNÍMI PEDAGOGY A ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍM NA PŘÍKLADU MALÉHO MUZEA. SPOLEČNÉ OBJEVOVÁNÍ PERSPEKTIV I REZERV. Mgr. Jitka Králová Regionální

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Výroční zpráva 2 0 1 4. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 4. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 4 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2014 2 1. Základní informace Název, sídlo a

Více

Obytná zóna Sylván, a. s. v y h l a š u j e

Obytná zóna Sylván, a. s. v y h l a š u j e Obytná zóna Sylván, a. s. v y h l a š u j e podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provoz kavárny v budově Nového divadla v Plzni. Toto poptávkové řízení

Více

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Jan Mohr Severočeské muzeum v Liberci 30.9.2012 1 Architekt Otto Bartning (1883 1959) 30.9.2012 2 Stavby Otto Bartninga v Čechách, Rakousku a Německu 30.9.2012

Více