Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,"

Transkript

1

2

3 Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek Vážení, dovolujeme si představit koncepci neziskového projektu na oživení tzv. Werichovy vily, který Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových (dále jen nadace ) chce připravit ve spolupráci s radnicí MČ Prahy 1. Cílem nadace není vytvořit pouze strnulou expozici kulturních osobností, ale především oslovit a aktivně zapojit širokou veřejnost a přenést něco z odkazu Osvobozeného divadla do současnosti. Nadace má předpoklady vytvořit živoucí interaktivní projekt, o čemž svědčí dosavadní spolupráce s renomovanými partnerskými institucemi, které spravují odkaz zmiňovaných osobností, a praktické zkušenosti s pořádáním lektorských programů v Museu Kampa, kde již dnes v rámci lektorského oddělení pracuje tým mladých odborníků, který připravuje vzdělávací programy jak pro širokou veřejnost, tak pro základní a střední školy. V Museu Kampa se jedná o významnou složku aktivit, neboť se každý týden koná několik těchto vzdělávacích programů, tedy během roku je možné hovořit o desítkách, ba dokonce stovkách úspěšně realizovaných akcí. Nadace v případě, že získá do správy Werichovu vilu, počítá s tím, že do projektu Kulturně- -společenského centra Jana Wericha a Jiřího Voskovce (dále jen Oživení Werichovy vily ) zapojí svůj lektorský tým, který dále rozšíří o potřebné spolupracovníky (např. studenty DAMU nebo Filozofické fakulty UK atd.), kteří budou připravovat a realizovat vzdělávací kurzy. Byli bychom rádi, aby denně Werichovu vilu navštívilo několik skupin studentů z celé ČR. Z vlastní zkušenosti víme, že to při vhodně zvolené prezentaci a nabídce není nereálný odhad. Po letech, kdy budova Werichovy vily chátrala, bychom chtěli v tomto objektu vytvořit důstojnou památku Jana Wericha a Jiřího Voskovce a ostatních významných osobností, jako například básníka Vladimíra Holana či buditele Josefa Dobrovského, kteří jsou s historií vily spojeni. Přejeme si, aby Werichova vila ožila, aby se otevřela a stala se součástí životního prostoru Pražanů i dalších obyvatel České republiky. Aby se stala místem, kam budou lidé chodit na výstavy, na přednášky, kde budou moci diskutovat a kde se budou setkávat při různých kulturních příležitostech nebo třeba jen nad četbou. Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových 3

4

5 Nadace Jana a Medy Mládkových Nadace Jana a Medy Mládkových byla zřízena Medou Mládkovou za účelem podpory a provozování sbírky moderního umění, kterou manželé Mládkovi shromáždili. Z amerického exilu celý život podporovali neoficiální československé umělce, mimo jiné tím, že nakupovali jejich umělecká díla. Díky této celoživotní vášni a lásce k umění vznikla unikátní sbírka, která má dnes přes exponátů a jejímž zlatým hřebem je soubor vrcholných děl Františka Kupky. Nadace o tuto mimořádnou sbírku pečuje a umožňuje její vystavování 365 dní v roce. V roce 1999 paní Meda Mládková svoji rozsáhlou sbírku 215 obrazů a kreseb Františka Kupky, 240 koláží a objektů Jiřího Koláře, 279 uměleckých artefaktů českých a slovenských autorů z let v celkové hodnotě Kč daro- vala hlavnímu městu Praha. Zbylá umělecká díla a většinu svého majetku pak darovala Nadaci Jana a Medy Mládkových Museu Kampa. Meda Mládková vždy chtěla, aby celý její majetek sloužil českému národu, což se také naplňuje. Zájem nadace prezentovat odkaz Wericha a Voskovce a další osobnosti spjaté s Werichovou vilou přirozeně vyplývá z dlouhodobé snahy pečovat o českou kulturu a zprostředkovávat ji v různých podobách veřejnosti. V roce 2007 Nadace ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis a významným českým literárním teoretikem profesorem Ladislavem Matějkou vydala dva svazky souboru korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha, které byly vyhlášeny Knihou roku Hlavní přínosy nadace pro projekt Nadace působí na české kulturní scéně již dvě desítky let, úspěšně spravuje majetek vysoké hodnoty (především umělecká díla), včetně historické budovy Sovových mlýnů. Nadace může doložit relevantní zkušenost se správou velkého dlouhodobého kulturního projektu. Nadace disponuje zázemím v budově Sovových mlýnů a prostor Werichovy vily využije výhradně k účelům sloužícím široké veřejnosti (expozice, přednášky, diskuze atd.). V prostoru Werichovy vily se nebudou nacházet žádné kanceláře. Nadace má bohaté zkušenosti s lektorskou činností a s výstavnictvím Museum již dnes kromě stálé expozice pořádá desítky krátkodobých výstav a stovky lektorských programů ročně. Své zkušenosti garantuje v rovině organizace, obsahu a propagace Jako jediný žadatel má nadace dohodu se všemi relevantními archivními institucemi, které se zabývají životem a dílem osob s Werichovou vilou spojených. Je tak schopna zajistit fundovanou expozici dle zadání zástupců Prahy 1. 5

6 Popis projektu Projekt má za úkol vytvořit muzejní expozici osobnostem, které jsou spjaty s tzv. Werichovou vilou na pražské Kampě, především Janu Werichovi, Jiřímu Voskovci a Vladimíru Holanovi, a to v kvalitě a rozsahu odpovídajícím jejich významu pro českou kulturu. Expozice bude zaměřena na potřeby různorodých cílových skupin, bude zahrnovat literární i výtvarné artefakty vytvořené danými osobnostmi, samozřejmostí budou doprovodné informace k expozici v klasické tištěné formě i v interaktivní podobě. Kromě stálé expozice muzejního charakteru budou v prostorách Werichovy vily organizovány dočasné výstavy, doprovodné akce k výstavám, přednášky a vzdělávací programy, divadelní představení, autorská čtení a další společenské akce, které budou svým obsahem korespondovat se základní ideou projektu. Věříme, že se tímto projektem podaří navrátit objektu Werichovy vily jejího genia loci, který zde vždy znamenal setkávání lidí nejrůznějších zájmů a profesí za účelem komunikace a kreativní spolupráce. V žádném případě nechceme uzavřít objekt pouze pro potřeby nadace, ale chceme jej co nejvíce otevřít veřejnosti. Expozice se bude snažit obsáhnout zejména osobnosti Wericha a Voskovce a fenomén Osvobozeného divadla. Další prostor bude věnován Vladimíru Holanovi a dalším osobnostem spojeným s Werichovou vilou, součástí objektu bude i knihovna a badatelna, která bude kromě děl výše zmíněných osobnosti zahrnovat další literaturu týkající se prezentované problematiky a archiv Jana a Medy Mládkových zahrnující významná díla věnovaná výtvarné kultuře či ekonomice 20. století., který je svým obsahem dle expertů v daných oborech zcela unikátní. Obsahová náplň projektu umožní dobře propojit literární odkaz, výtvarné umění a divadlo v teoretické rovině s akcemi podporujícími živé umění a setkávání široké i odborné veřejnosti, k čemuž kromě výstavních prostor poslouží multifunkční sál nebo další přilehlé prostory a venkovní areál v okolí objektu. Nadace hodlá klást důraz na celou škálu lektorských programů, které budou zacílené především na práci s mladými lidmi a tím přispějí k výchově nové generace kulturně zainteresovaných a vzdělaných lidí. Kromě školní mládeže a studentů nechce nadace v kulturním centru Jana Wericha a Jiřího Voskovce zapomenout ani na nejmenší návštěvníky z řad předškolních dětí a na rodiny s dětmi, pro něž bude připraven prostor k pravidelnému setkávání a aktivitám. 6

7 Cíle projektu, cílové skupiny a jejich kvantifikace Projekt je zacílen na širokou veřejnost, stejně tak i na odborníky z řad fyzických a právnických osob. Širokou veřejností se v tomto případě rozumí běžní tuzemští návštěvníci, o něco nižší množství zahraničních návštěvníků, organizované skupiny pokrývající věkové spektrum od předškolních dětí přes žáky základních a středních škol a vysokoškolské studenty až po seniory. S těmito skupinami, včetně rodin s dětmi, je počítáno v doprovodných programech a v zacílení jednotlivých kulturních akcí. Pro odbornou veřejnost bude vyhrazena zejména knihovna a badatelna, z nabízených aktivit hlavně odborné přednášky či diskuse. Odborníci budou na druhé straně působit i jako účastníci realizace programu počítáme s jejich zapojením jako s autory doprovodných informačních materiálů, jako s lektory či přednášejícími, jako s tvůrci některých akcí (divadlo, autorské čtení, návrh expozic atd.). Instituce se budou do projektu zapojovat buď aktivně jako partneři, odborní garanti a jako spoluorganizátoři jednotlivých akcí nebo jako pasivní příjemci nabízených aktivit (to se týká především škol či médií). Pro aktivity různých občanských sdružení a zájmových spolků bude vždy existovat možnost zpřístupnění multifunkčního sálu nebo dalších prostor objektu. Územně bude mít projekt dosah úzce lokální (s významem pro místní komunitu a pro MČ Praha 1) a regionální (Hlavní město Praha) v jedné rovině, v další rovině to bude dosah celorepublikový i mezinárodní, čímž je míněna spolupráce s institucemi na celorepublikové a mezinárodní úrovni (např. školy a kulturní instituce). Cíle projektu: Rekonstrukce a úprava objektu Werichovy vily pro účely vytvoření stálé expozice věnované především osobnostem Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Osvobozenému divadlu, s přihlédnutím k dalším významným osobnostem spojeným s objektem Werichovy vily (V. Holan a další), jimž bude rovněž věnován prostor v expozici. Vytvoření unikátní stálé výstavní expozice, vytvoření zázemí pro další výstavní aktivity, pro přednáškovou, lektorskou a badatelskou činnost. Trvalá spolupráce s odborníky a odbornými institucemi mapujícími problematiku daných osobností i širší problematiku kulturního prostředí, ve kterém tyto osobnosti žily. Účinná prezentace stálé expozice a dočasných výstav, organizační zajištění doprovodných programů a dalších kulturních akcí doplňujících obsah expozice a zaměřených zvláště na studenty základních a středních škol Podpora setkávání široké veřejnosti za účelem vzdělávání, aktivního odpočinku a formování kulturního prostředí. 7

8 Museum Kampa lektorský program zacílený na studenty středních škol S ohledem na statistiky návštěvnosti Musea Kampa můžeme konstatovat, že dochází ke značnému nárůstu počtu tuzemských návštěvníků instituce, což je se jeví jako pozitivní faktor budoucí návštěvnosti Werichovy vily. Expozice Werichovy vily bude zacílena spíše na tuzemské návštěvníky, proto předpokládáme i jejich vyšší procentuální zastoupení vůči zahraničním návštěvníkům. První rok po otevření expozice očekáváme zvýšený zájem návštěvníků z důvodu dosavadní absence podobně zaměřeného projektu, v dalších letech se budeme snažit o udržení či zvýšení návštěvnosti, což je, vzhledem k atraktivitě zamýšlených lektorských programů, dočasných výstav a doprovodných akcí, reálný záměr. Počítáme-li se sezónním výkyvem v návštěvnosti a s ostatními faktory ovlivňujícími počet návštěvníků a přihlédneme- -li k dlouhodobým statistikám návštěvnosti Musea Kampa, předpokládáme, že roční návštěvnost Werichovy vily může dosáhnout počtu návštěvníků. Odhadujeme, že z tohoto čísla bude cca návštěvníků tuzemských a bude pocházet ze zahraničí. Z celkového počtu tuzemských návštěvníků bude zhruba patřit mezi organizované školní skupiny. Z vlastních statistik může nadace doložit zvýšení zájmu tuzemských návštěvníků o instituce muzejnícho charakteru, zejména pak o lektorské programy, komentované prohlídky a besedy s umělci a jinými významnými osobnostmi. Tento trend je podložen i výzkumem agentury STEM realizovaným pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy v polovině minulého desetiletí. Z tohoto průzkumu jednoznačně vyplývá, že obyvatelé Prahy hodlají v budoucnu více než doposud navštěvovat klasické typy kulturních akcí, mimo jiné i muzejní a galerijní expozice, zároveň hovoří o jisté poddimenzovanosti akcí v této oblasti. Dle výzkumu rovněž současné poptávce neodpovídá nabídka akcí pro děti, včetně divadelních představení. Vzhledem k tomu, že se Museum Kampa drží dlouhodobě mezi institucemi podobného charakteru v Praze na předních pozicích ve statistikách návštěvnosti, předpokládáme, že se nadaci s využitím dosavadních zkušeností podaří zajistit odpovídající návštěvnost kulturně-společenského centra Jana Wericha a Jiřího Voskovce. 8

9 Popis aktivit projektu ve vztahu k pronajímanému objektu a jeho okolí Budova Werichovy vily vytváří svým umístěním v bývalé Nosticovské zahradě jedno z přirozených center Kampy, proto je pro nás důležité, aby byl objekt otevřený pro veřejnost, a to doslova chceme se vrátit k historické podobě domu, kdy byla oblouková okna v průčelí domu zakončena až na úrovni okolního terénu a vytvářela tak přirozený otevřený přechod mezi interiérem a exteriérem vily. Velká okna budou vytvářet průhled do expozice, čímž budou lákat kolemjdoucí k prohlídce, zároveň budou skýtat možnost reálného otevření expozice směrem do zahrady a propojení s venkovními doprovodnými akcemi. Nadace již má k dispozici dostatečné prostory pro své vlastní administrativní a technické zázemí a tyto prostory hodlá poskytnout i účelům projektu Oživení Werichovy vily, proto celý objekt Werichovy vily bude plně sloužit veřejnosti. Návštěvníci si tak budou moci vychutnat expozici s dostatečným komfortem bude zde prostor pro vzájemné setkávání, stejně tak i klidová zóna, kde návštěvník bude moci studovat nebo prohlížet knihy, aniž by byl rušen ostatními. Svými dějinami skýtá Werichova vila jedinečnou možnost vytvořit expozici v autentickém prostředí. Zamýšlené aktivity budou přirozeným pokračováním historie domu na myšlenky a odkaz slavných obyvatel vily naváže nadace tím, že je bude dále zprostředkovávat v nezakonzervované podobě budoucím generacím a umožní tak, že se na ně nejen nezapomene, ale budou si i dále rozvíjet. Přízemí a první patro kulturního centra Jana Wericha a Jiřího Voskovce bude věnované především stálé expozici. V přízemí budou mít návštěvníci vedle zhlédnutí stálé expozice možnost občerstvit se a využít malé posezení a v prvním patře naleznou prostor věnovaný knihovně s badatelnou. V podkroví bude hlavní setkávací prostor objektu multifunkční sál, který bude mít variabilní možnosti uspořádání, pojme však přinejmenším 60 posluchačů. Chceme plně využít i možnosti sklepních prostor, které budou sloužit především pro dočasné výstavy a které budou, vzhledem k jejich světelným podmínkám, ideální pro nejrůznější multimediální projekce. Samozřejmostí bude co nejlepší přístup ke specifickým potřebám některých skupin návštěvníků bezbariérový vstup, zprostředkování informací zrakově znevýhodněným, interaktivní prvky v expozici atd. Museum Kampa komentovaná prohlídka 9

10 POPIS OBJEKTU Všechny prostory objektu budou v maximální míře přístupné veřejnosti, návštěvníci zde budou moci využít wi-fi signálu pro svá zařízení a bude pro ně připravena mimo jiné vlastní mobilní aplikace. 1 Návštěvnický komfort bude zajištěn odpovídajícím sociálním zařízením, šatnami, výtahem či možností občerstvení. Veškeré technické a administrativní zázemí budovy bude v objektu Sovových mlýnů, kde sídlí Museum Kampa provozované nadací. 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ Sklepní prostor (místnosti 3 6 v celkové ploše cca 55 m2) budou sloužit jako veřejný výstavní prostor pro dočasné výstavy realizované nadací nebo jinými pražskými či mimopražskými neziskovými organizacemi, vzdělávacími spolky atd. Prostory budou vybaveny kompletní kabeláží pro rozvody el. energie a vybaveny galerijním osvětlením. Tematicky bude kladen důraz především na českou kulturu druhé poloviny dvacátého století v kontextu tehdejšího politického klimatu a na českou kulturu v exilu. 1. podzemní podlaží dočasné výstavy a projekce 001 1,2 m 2 Mobilní aplikace Museum Kampa Šachta výtahu ,7 m ,5 m 2 promítání ,1 m ,1 m ,2 m 2 Mobilní aplikace Oživení Werichovy vily 1 Museum Kampa vyvinulo ve spolupráci s Nadací Vodafone vlastní mobilní aplikaci, která přináší naráz informace o instituci a o výstavách, o dílech a o programu. Aplikace Museum Kampa je zdarma k dispozici v obchodu itunes pro mobilní telefony s operačními systémy ios (iphone), respektive na Google Play pro telefony se systémem Android. V České republice jde o první takto komplexní muzejní aplikaci, která následuje trend, jaký je v zahraničí standardem. Celý systém je vytvořen tak, aby s minimálními náklady na úpravu vznikl klon aplikace použitelný pro další instituce podobného charakteru. 10

11 Multifunkční prostor 1. nadzemní podlaží vizualizace 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Multifunkční prostor Prostor č. 101 Hlavní vstup do budovy skrz multifunkční prostor s možností posezení a občerstvení. Ve vstupní místnosti bude umístěna recepce a prodejní pult, budou zde dočasné výstavy a prostor bude přizpůsobitelný doprovodnému programu. Stálá expozice Prostor č Zde bude umístěna první část stálé expozice týkající se Wericha a Voskovce, v místnosti 102 bude šatna pro návštěvníky, v místnosti 103 bude umístěn výtah. Prostor číslo 104 bude v architektonickém řešení expozice v 1. NP svou velikostí a polohou stěžejním. 11

12 šatna 1. nadzemní podlaží stálá expozice, dočasné výstavy a doprovodný program Multifunkční zahrada Chodba Prostor č Těmito prostory vede hlavní přístup do knihovny a badatelny ve 2. NP objektu. Slouží jako spojovací prostory mezi místnostmi 102 a 104. Zároveň budou hlavním komunikačním prostorem pro obsluhu venkovního multifunkčního dvorku. Výzdoba a zařízení těchto prostor bude korespondovat se stálou expozicí zázemí Vstup pro personál a obsluha zahrady Sociální zařízení Prostory č. 108, 109, 110, 111, 112 Sociální zřízení bude přístupné návštěvníkům Werichovy vily a účastníkům kulturních akcí konaných v zahradě. 104 stálá expozice 38,5 m schodiště 13,3 m chodba 1 11,5 m 2 Výtah 103 stálá expozice 14,2 m chodba 2 12,7 m stálá expozice 20,7 m 2 recepce, prodejní pult 101 multifunkční prostor dočasné výstavy, doprovodný program, možnost občerstvení 65,3 m 2 Vstup pro veřejnost 12

13 2. nadzemní podlaží stálá expozice, knihovna a badatelna 207 Stálá expozice 20,7 m 2 Výtah 202 Šatna 13,5 m Stálá expozice 12,1 m Hygien. zázemí 4,4 m Hala 20,5 m Badatelna a knihovna 40,9 m Stálá expozice 19,7 m Stálá expozice 24,4 m 2 13

14 Vladimír Holan 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Prostor č. 201 Místnost s vyústěním schodiště bude sloužit jako vstupní hala, výzdoba a zařízení bude korespondovat se stálou expozicí. Prostor č. 202 V místnosti s výtahem bude umístěna šatna pro návštěvníky. Knihovna a badatelna Prostor č. 203 Kromě relevantní literatury k tématu stálé expozice zde bude shromážděn archiv Jana a Medy Mládkových. Místnost bude sloužit jako klidová zóna, kde si bude moci návštěvník prolistovat danou literaturu nebo se věnovat studijní či badatelské činnosti. Místnost bude vybavena sezením a několika počítači s přístupem k internetu a k elektronickému katalogu zdejší knihovny. Knihovna bude veřejná a režim provozu knihovny bude podléhat nařízení ředitele projektu. Návštěvníci a badatelé budou moci využívat knihovnu a badatelnu na základě registrace, výpůjčky z knihovny budou pouze prezenční. Stálá expozice Prostor č V těchto prostorách bude umístěna druhá část stálé expozice. Místnost č. 207 bude věnována osobnosti Vladimíra Holana a dalším důležitým osobnostem spjatým s Werichovou vilou. Sociální zařízení Prostory č. 208 Sociální zařízení bude určeno osobám, které budou využívat 3. nadzemní podlaží. V Grafickém znázornění je vyobrazena koncepce celého 2. nadzemního podlaží s tím, že nadace počítá s možnými drobnými úpravami dle budoucí architektonické studie (původně mělo být celé 1. nadzemní podlaží bytem). 14

15 mobilní stěna mobilní stěna 3. nadzemní podlaží multifunkční sál dočasná výstava, doprovodný program sociální zázemí 12,1 m 2 Výtah 301 multifunkční konferenční sál 122,3 m 2 3. nadzemní podlaží multifunkční sál varianty uspořádání s využitím mobilních stěn Výtah Výtah mobilní stěna 15

16 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Multifunkční sál Prostor č. 301 Tento prostor bude sloužit jako otevřený multifunkční sál pro minimálně 60 posluchačů. Bude vybaven veškerou technologií (tlumočení, promítání atd.). Prostor multifunkčního sálu bude i součástí výstavní expozice v podobě dočasných výstav střídajících se s frekvencí minimálně čtyř výstav v roce. Architektonické řešení sálu by mělo nabízet několik variant uspořádání od zcela otevřeného prostoru po využití mobilních stěn k předělení prostoru na menší místnosti. Výška prostoru umožní i jeho další členění ve vertikále přizpůsobení výstavního fundusu neobvyklému prostoru nabídne možnost zajímavých instalací, vestavění menšího patra uvnitř prostoru může pojmout např. technické zázemí pro projekce atd. Podrobnosti rozsahu rekonstrukce a možnosti přizpůsobení interiéru jednotlivým aktivitám nadace budou vyplývat z konkrétních finančních možností MČ Praha 1. Sál bude možno dále pomocí mobilních stěn členit na menší prostory, jak je znázorněno v nákresech. Toto členění pomůže přizpůsobit prostor pro účely konkrétních činností jako jsou tvůrčí dílny školní mládeže a rodin s dětmi, které budou fungovat v rámci workshopů pořádaných nadací či spolupracujícími organizacemi, nebo pro účely zázemí nejrůznějším soutěžním porotám a komisím, stejně jako zasedáním spolků či sdružení MČ Praha 1 nebo samotným zástupcům MČ Praha 1. Rádi bychom, aby tento přednáškový sál sloužil především v dopoledních hodinách pro různé vzdělávací programy zaměřené na mladší generaci, které by vhodně doplňovaly expozici realizovanou v přízemí Werichovy vily. Mladou generací máme na mysli především studenty základních a středních škol, kterým chceme nabídnout vzdělávací programy orientované na Jana Wericha a Jiřího Voskovce a jejich činnost v českém divadle, filmu a literatuře v kontextu vývoje moderní české kultury. Připravujeme též programy orientované na další významné osoby s Werichovou vilou spojené, na dějiny českého moderního umění 2. pol. 20. století atd. Nadace má s lektorskou činností zaměřenou na studenty bohaté zkušenosti, kdy již dnes v rámci své činnosti pořádá celou řadu vzdělávacích programů zaměřených na různá témata a disponuje zkušeným lektorským týmem. Především v období zimních měsíců je lektorská činnost nadace již dnes de facto každodenní, na což by ráda navázala i svou činností v rámci centra. Pro ilustraci si dovolujeme popsat modelovou návštěvu studentů ve Werichově vile, která by vypadala tak, že by si studenti nejprve prohlédli stálou expozici v přízemí Werichovy vily, poté by zhlédli pokračující stálou expozici v 1. NP a následně by probíhala debata a předem připravený vzdělávací program v podkroví Werichovy vily. Na vzdělávacích programech budeme obsahově, případně lektorsky prostřednictvím studentů doktorandského programu, opět spolupracovat s Divadelní fakultou Akademie múzických umění (DAMU) a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Městskou část Prahy 1 samozřejmě budeme o všech našich vzdělávacích programech informovat a budeme nakloněni spolupráci se zástupci MČ Praha 1, v rovině obsahových konzultací i v rovině jejich realizace. Dále počítáme s tím, že tento prostor bude nabídnut i ostatním organizacím působícím v MČ Praha 1, ale nejenom v ní. Prostor by měl sloužit zejména k setkávání, dialogu, diskuzi a osvětě. Stále rozpracováváme program přednášek a diskusních stolů nad aktuálními společenskými i odbornými tématy, případně výtvarných, hudebních a filmových produkcí či autorských čtení. Jako jednu z prvních významných společenských událostí zvažujeme i festival filmů Jiřího Voskovce z jeho éry působení ve Spojených státech, kdy hrál s hereckými hvězdami, jako jsou Gregory Peck, Richard Burton, Henry Fonda nebo Claire Bloom. Počítáme s přednáškami pro veřejnost a diskusemi za účasti našich renomovaných vědců a umělců, a díky bohatým kontaktům paní Mládkové by měli přispět k jedinečnosti záměru i významní hosté z celého světa. Sociální zařízení Prostory č. 302 Sociální zařízení bude určeno osobám, které budou využívat 3. nadzemní podlaží. V Grafickém znázornění je vyobrazena koncepce celého 3. nadzemního podlaží s tím, že nadace opět počítá s možnými drobnými úpravami dle budoucí architektonické studie (původně měla být koncepce třetího nadzemního podlaží odlišná). 16

17 Multifunkční sál 3. nadzemní podlaží vizualizace

18 Pozemky Navrhujeme rozdělení všech pozemků do dvou částí, z nichž menší část bude přístupná pouze uživatelům kulturní produkce na dvoře, a větší část bude připojena k parku. K zajištění vysoké kvality venkovního programu bude nadace spolupracovat s Divadelní fakultou Akademie múzických umění (DAMU). Ve venkovním prostoru by právě její studenti měli připravovat různé kulturní akce jako např. letní kulturní scénu Cabaretu Calembour, která je tvořena absolventy katedry činoherního divadla a spolupracují s ní i další studenti či absolventi DAMU. Prostor bude plně způsobilý k pořádání jednorázových venkovních expozic, a v tomto ohledu jsme otevřeni spolupráci s dalšími subjekty, které by měli o realizaci takové expozice zájem. Na venkovní expozici se chce podílet např. Rada pro mezinárodní vztahy, která má bohaté zkušenosti s pořádáním výstav studentských plakátů ve veřejném prostoru. Naším cílem je navázat spolupráci i s ostatními organizacemi působících v dané lokalitě, a co nejvíce oživit prostor Werichovy vily, otevřít ho veřejnosti a především mladým lidem. Pokud se zrovna v zahradě nebude konat doprovodný program, bude zahrada za příznivého počasí volně přístupná jako klidová zóna objektu. K tomuto účelu zde bude odpovídající vybavení k posezení. Pozemek objektu bude podléhat běžné zahradnické údržbě. 18

19 WERICHOVA VILA / ČELNÍ POHLED SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT 3. nadzemní podlaží multifunkční sál přednášky, festivaly, diskuse dočasné výstavy (fotografie, plakát, kostýmy, scénografie atd.) 2. nadzemní podlaží stálá expozice, knihovna a badatelna 1. nadzemní podlaží stálá expozice dočasné výstavy (fotografie, plakát, kostýmy, scénografie atd.) doprovodné akce menšího rozsahu (autorská čtení, diskuse, přednášky) 1. podzemní podlaží dočasné výstavy multimediální expozice (zaměření na poválečnou kulturu, na osobnosti české kultury působící v exilu) zahrada dočasné výstavy (panely, venkovní objekty), divadlo, venkovní festivaly lektorské programy a komentované prohlídky se budou týkat stálé expozice i dočasných výstav, budou se proto odehrávat takřka ve všech prostorách budovy 19

20 Organizační zajištění aktivit projektu, partneři projektu Nadace je zvyklá své sbírky zpřístupňovat a snaží se o aktivní zapojení veřejnosti v jejich poznávání, proto je součástí tohoto procesu i vstupování do veřejného prostoru a jeho kultivace. Sousedství Musea Kampa s Werichovou vilou skýtá pro projekt výhodu v podobě personální a administrativní podpory v Museu Kampa. V budovách Musea Kampa nadace disponuje kancelářskými prostorami a technickým zázemím, které budou využitelné i pro projekt Oživení Werichovy vily. Nadace počítá s uvolněním dostatečného počtu pracovníků, kteří budou zajišťovat realizaci projektu. Otevření výstavy pořádané Institutem umění Divadelním ústavem Strukturálně bude řízení projektu spadat pod vedení Nadace Jana a Medy Mládkových ředitel nadace bude zároveň i ředitelem projektu Oživení Werichovy vily, bude mít pravomoci schvalovat programovou náplň projektu a dozorovat finanční a personální aspekty projektu. Pro sestavení dramaturgického plánu využije nadace odborníka z řad svých zaměstnanců, který bude spolupracovat s předními experty z partnerských institucí. Museum Kampa může poskytnout dostatečný počet kustodů zajišťujících hladký chod návštěvnických prohlídek a disponuje dostatkem lektorů, kteří zajistí náplň a realizaci lektorských programů. 1 1 Konkrétní rámec finančního a personálního zajištění je popsán ve finanční rozvaze projektu. V realizaci dalších aktivit, jako jsou přednášky, dočasné výstavy a další doprovodný program (divadelní představení, workshopy, dílny, tematické diskuse, tematické festivaly atd.) plánuje nadace úzce spolupracovat s kulturními institucemi a neziskovými organizacemi, s kterými intenzivně jedná. Odborná garance obsahu expozice a zápůjčky artefaktů, jsou přislíbeny Památníkem národního písemnictví, Národní muzeum a Institut umění Divadelní ústav jsou ochotní participovat na zapůjčení exponátů a spolupracovat s pracovníky nadace při badatelské činnosti a rešerších souvisejících s vytvářením expozice. Nadaci se podařilo uzavřít memorandum o spolupráci s Divadelní fakultou Akademie múzických umění (DAMU), které se bude týkat participace expertů Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU v těsné součinnosti s katedrou činoherního divadla DAMU při přípravě stálé expozice ve Werichově vile a při přípravě odborných seminářů zaměřených na studenty základních a středních škol. Do činnosti realizované ve Werichově vile se zapojí i studentské spolky DAMU, konkrétně je v plánu letní divadelní scéna v zahradě Werichovy za účasti skupiny Cabaret Calembour, kterou tvoří absolventi katedry činoherního divadla a spolupracují s ní i další studenti či absolventi DAMU. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy bude participovat na projektu prostřednictvím Ústavu české literatury a komparatistiky, který se zapojí zejména do tvorby doprovodného programu. Po obsahové stránce by měl zajistit lektorské programy nebo autorská čtení či literární večery. Aktivní zapojení vzdělávacích institucí do přípravy doprovodného programu nebo do přípravy výstav přinese pracovníkům těchto institucí a jejím studentům možnost přenést své teoretické znalosti do praxe v oblasti práce s živým publikem. Nadace poskytne zázemí předávání Ceny F. X. Šaldy, která je zaštítěna Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Účast na oživení venkovních prostor vily přislíbila rovněž Rada pro mezinárodní vztahy (RMV), která má za sebou bohaté 20

21 zkušenosti s pořádáním mezinárodních a celorepublikových studentských soutěží plakátů, které vystavuje ve veřejných prostorách a galeriích, v exteriérech i interiérech. Konkrétně, v roce 2009, vystavila RMV panely s tématem Evropa bez bariér na venkovním prostranství Na Kampě, což znamenalo vítané oživení prostředí městské části. Dle dosavadních ohlasů, které výstavy RMV mají, můžeme usuzovat, že tento druh prezentace umění a informací ve veřejném prostoru má přímý dopad na obyvatele i návštěvníky daného prostoru. Pro zajištění plnění dílčích úkolů v uskutečnění projektového záměru bude sestaven užší konzultační tým ve složení: Jan Smetana (Nadace Jana a Medy Mládkových, právní expert v oblasti umění a autorského práva), Josef Pleskot (architekt), Jan Wiendl (Filozofická fakulta UK, vedoucí Ústavu české literatury a komparatistiky), Zuzana Sílová (DAMU, vedoucí kabinetu historie a teorie katedry činoherního divadla DAMU), Zdeněk Freisleben (Památník národního písemnictví, ředitel), Renata Ferklová (Památník národního písemnictví, kurátorka literárního archivu). Tento tým je záměrně složen s profesně různě zaměřených osobností, z nichž každá vnese do realizace projektu specifický úhel pohledu zaručující vyváženost a kvalitu obsahu projektu. Panely RMV Na Kampě,

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací Co je CAMP? CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP má sloužit nejen architektům,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08 IN/visible Je neviditelný. Chceme ukázat divákovi neviděné i neviditelné. Neviditelná místa, která ve svém městě ještě nikdy nespatřil. Neviditelné soukromí cizích lidí. Neviditelné autory, kteří jsou

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Prostory pro komerční pronájem

Prostory pro komerční pronájem Prostory pro komerční pronájem Centrum DOX patří mezi nejprogresivnější kulturní instituce v České republice kromě prezentace současného umění nabízí centrum DOX pronájem jedinečných industriálních prostor,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC O FAKULTĚ MANAGEMENTU Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY II. PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY II. PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní prostory v Pisárkách v areálu vily Stiassni (během socialistické

Více

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo foto foto .0 +6,80 nástřešní studovna s terasou pro venkovní posezení s výhledem na město TERASA 6.80 m².0.0 TERASA 78.07 m² 0 MÍST 8. m².0 SÁL.0 +7,970.08.07 KNIHOVNA 8 MÍST.0 BADATELSKÁ KNIHOVNA 0.8

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PROJEKT CZ / /0428

PROJEKT CZ / /0428 INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY PROJEKT Janáčkovy akademie múzických umění v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 UMĚNÍ A MULTIMÉDIA Seminář EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

O B E C N Í D Ů M V R A C O V

O B E C N Í D Ů M V R A C O V OBECNÍ DŮM VRACOV architektonická studie záměru výstavby multifunkčního obecního domu 10/2016 investor: MĚSTO VRACOV autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Město Vracov se dlouhodobě a koncepčně zabývá

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Výroční zpráva organizace Díky, že můžem, z.s. 2016

Výroční zpráva organizace Díky, že můžem, z.s. 2016 Výroční zpráva organizace Díky, že můžem, z.s. 2016 1. Představení organizace Díky, že můžem, je spolek bezmála dvou desítek mladých lidí, studujících či pracujících, kteří si vytyčili za cíl udržovat

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

NABÍDKA AREÁLU DEPO2015 JAKO FILMOVÉ LOKACE NADPIS PREZENTACE

NABÍDKA AREÁLU DEPO2015 JAKO FILMOVÉ LOKACE NADPIS PREZENTACE NABÍDKA AREÁLU DEPO2015 NADPIS JAKO FILMOVÉ LOKACE PREZENTACE DEPO2015 VE VZTAHU K PLZNI A OKOLÍ KREATIVNÍ ZÓNA DEPO2015 industriální zóna DEPO2015 je bývalé depo dopravních podniků. Zachována je původní

Více

Budoucí využ ití Orlovny a pr ilehle žahrady, Líš en, Holžova 7

Budoucí využ ití Orlovny a pr ilehle žahrady, Líš en, Holžova 7 Budoucí využ ití Orlovny a pr ilehle žahrady, Líš en, Holžova 7 Zápis z kulatého stolu, konaného dne 5.11.2015 v 17:00 Přítomni: viz prezenční listina - příloha Diskuze probíhala ve třech fázích. V první

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

Nové centrum pro Libčice nad Vltavou

Nové centrum pro Libčice nad Vltavou Městský dům s náměstím Architektonicko-urbanistická studie Nové centrum pro Libčice nad Vltavou 14. 12. 2016 Městský dům s náměstím Libčice nad Vltavou architektonický atelier Ing. arch. Akad. arch. Petr

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v roce 2013 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích stanoví

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.04.2016 Bod pořadu jednání: 32. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 118/16 snížení výdajů kapitoly 923 14 Spolufinancování

Více

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s.

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s. Zadávací podmínky Název zakázky: Zadavatel Zajištění medializace výstupů projektu Futura Název žadatele: Respekt o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy www.galeriezlin.cz Návštěvnost edukačních programů KGVUZ: V roce 2011-1706 z toho základní školy 76 V roce 2012 - zatím 1247 z toho základní školy

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř

Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř Společenská a kulturní místnost organizační složky města Chotěboř,

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Unikátní putovní výstava BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA Základní informace o možnosti zapojení škol studentů a žáků

Unikátní putovní výstava BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA Základní informace o možnosti zapojení škol studentů a žáků Unikátní putovní výstava BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA Základní informace o možnosti zapojení škol studentů a žáků Proč zapojit žáky a studenty do projektu: Do projektu výstavy Biblí (doprovodného programu)

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více