Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,"

Transkript

1

2

3 Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek Vážení, dovolujeme si představit koncepci neziskového projektu na oživení tzv. Werichovy vily, který Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových (dále jen nadace ) chce připravit ve spolupráci s radnicí MČ Prahy 1. Cílem nadace není vytvořit pouze strnulou expozici kulturních osobností, ale především oslovit a aktivně zapojit širokou veřejnost a přenést něco z odkazu Osvobozeného divadla do současnosti. Nadace má předpoklady vytvořit živoucí interaktivní projekt, o čemž svědčí dosavadní spolupráce s renomovanými partnerskými institucemi, které spravují odkaz zmiňovaných osobností, a praktické zkušenosti s pořádáním lektorských programů v Museu Kampa, kde již dnes v rámci lektorského oddělení pracuje tým mladých odborníků, který připravuje vzdělávací programy jak pro širokou veřejnost, tak pro základní a střední školy. V Museu Kampa se jedná o významnou složku aktivit, neboť se každý týden koná několik těchto vzdělávacích programů, tedy během roku je možné hovořit o desítkách, ba dokonce stovkách úspěšně realizovaných akcí. Nadace v případě, že získá do správy Werichovu vilu, počítá s tím, že do projektu Kulturně- -společenského centra Jana Wericha a Jiřího Voskovce (dále jen Oživení Werichovy vily ) zapojí svůj lektorský tým, který dále rozšíří o potřebné spolupracovníky (např. studenty DAMU nebo Filozofické fakulty UK atd.), kteří budou připravovat a realizovat vzdělávací kurzy. Byli bychom rádi, aby denně Werichovu vilu navštívilo několik skupin studentů z celé ČR. Z vlastní zkušenosti víme, že to při vhodně zvolené prezentaci a nabídce není nereálný odhad. Po letech, kdy budova Werichovy vily chátrala, bychom chtěli v tomto objektu vytvořit důstojnou památku Jana Wericha a Jiřího Voskovce a ostatních významných osobností, jako například básníka Vladimíra Holana či buditele Josefa Dobrovského, kteří jsou s historií vily spojeni. Přejeme si, aby Werichova vila ožila, aby se otevřela a stala se součástí životního prostoru Pražanů i dalších obyvatel České republiky. Aby se stala místem, kam budou lidé chodit na výstavy, na přednášky, kde budou moci diskutovat a kde se budou setkávat při různých kulturních příležitostech nebo třeba jen nad četbou. Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových 3

4

5 Nadace Jana a Medy Mládkových Nadace Jana a Medy Mládkových byla zřízena Medou Mládkovou za účelem podpory a provozování sbírky moderního umění, kterou manželé Mládkovi shromáždili. Z amerického exilu celý život podporovali neoficiální československé umělce, mimo jiné tím, že nakupovali jejich umělecká díla. Díky této celoživotní vášni a lásce k umění vznikla unikátní sbírka, která má dnes přes exponátů a jejímž zlatým hřebem je soubor vrcholných děl Františka Kupky. Nadace o tuto mimořádnou sbírku pečuje a umožňuje její vystavování 365 dní v roce. V roce 1999 paní Meda Mládková svoji rozsáhlou sbírku 215 obrazů a kreseb Františka Kupky, 240 koláží a objektů Jiřího Koláře, 279 uměleckých artefaktů českých a slovenských autorů z let v celkové hodnotě Kč daro- vala hlavnímu městu Praha. Zbylá umělecká díla a většinu svého majetku pak darovala Nadaci Jana a Medy Mládkových Museu Kampa. Meda Mládková vždy chtěla, aby celý její majetek sloužil českému národu, což se také naplňuje. Zájem nadace prezentovat odkaz Wericha a Voskovce a další osobnosti spjaté s Werichovou vilou přirozeně vyplývá z dlouhodobé snahy pečovat o českou kulturu a zprostředkovávat ji v různých podobách veřejnosti. V roce 2007 Nadace ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis a významným českým literárním teoretikem profesorem Ladislavem Matějkou vydala dva svazky souboru korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha, které byly vyhlášeny Knihou roku Hlavní přínosy nadace pro projekt Nadace působí na české kulturní scéně již dvě desítky let, úspěšně spravuje majetek vysoké hodnoty (především umělecká díla), včetně historické budovy Sovových mlýnů. Nadace může doložit relevantní zkušenost se správou velkého dlouhodobého kulturního projektu. Nadace disponuje zázemím v budově Sovových mlýnů a prostor Werichovy vily využije výhradně k účelům sloužícím široké veřejnosti (expozice, přednášky, diskuze atd.). V prostoru Werichovy vily se nebudou nacházet žádné kanceláře. Nadace má bohaté zkušenosti s lektorskou činností a s výstavnictvím Museum již dnes kromě stálé expozice pořádá desítky krátkodobých výstav a stovky lektorských programů ročně. Své zkušenosti garantuje v rovině organizace, obsahu a propagace Jako jediný žadatel má nadace dohodu se všemi relevantními archivními institucemi, které se zabývají životem a dílem osob s Werichovou vilou spojených. Je tak schopna zajistit fundovanou expozici dle zadání zástupců Prahy 1. 5

6 Popis projektu Projekt má za úkol vytvořit muzejní expozici osobnostem, které jsou spjaty s tzv. Werichovou vilou na pražské Kampě, především Janu Werichovi, Jiřímu Voskovci a Vladimíru Holanovi, a to v kvalitě a rozsahu odpovídajícím jejich významu pro českou kulturu. Expozice bude zaměřena na potřeby různorodých cílových skupin, bude zahrnovat literární i výtvarné artefakty vytvořené danými osobnostmi, samozřejmostí budou doprovodné informace k expozici v klasické tištěné formě i v interaktivní podobě. Kromě stálé expozice muzejního charakteru budou v prostorách Werichovy vily organizovány dočasné výstavy, doprovodné akce k výstavám, přednášky a vzdělávací programy, divadelní představení, autorská čtení a další společenské akce, které budou svým obsahem korespondovat se základní ideou projektu. Věříme, že se tímto projektem podaří navrátit objektu Werichovy vily jejího genia loci, který zde vždy znamenal setkávání lidí nejrůznějších zájmů a profesí za účelem komunikace a kreativní spolupráce. V žádném případě nechceme uzavřít objekt pouze pro potřeby nadace, ale chceme jej co nejvíce otevřít veřejnosti. Expozice se bude snažit obsáhnout zejména osobnosti Wericha a Voskovce a fenomén Osvobozeného divadla. Další prostor bude věnován Vladimíru Holanovi a dalším osobnostem spojeným s Werichovou vilou, součástí objektu bude i knihovna a badatelna, která bude kromě děl výše zmíněných osobnosti zahrnovat další literaturu týkající se prezentované problematiky a archiv Jana a Medy Mládkových zahrnující významná díla věnovaná výtvarné kultuře či ekonomice 20. století., který je svým obsahem dle expertů v daných oborech zcela unikátní. Obsahová náplň projektu umožní dobře propojit literární odkaz, výtvarné umění a divadlo v teoretické rovině s akcemi podporujícími živé umění a setkávání široké i odborné veřejnosti, k čemuž kromě výstavních prostor poslouží multifunkční sál nebo další přilehlé prostory a venkovní areál v okolí objektu. Nadace hodlá klást důraz na celou škálu lektorských programů, které budou zacílené především na práci s mladými lidmi a tím přispějí k výchově nové generace kulturně zainteresovaných a vzdělaných lidí. Kromě školní mládeže a studentů nechce nadace v kulturním centru Jana Wericha a Jiřího Voskovce zapomenout ani na nejmenší návštěvníky z řad předškolních dětí a na rodiny s dětmi, pro něž bude připraven prostor k pravidelnému setkávání a aktivitám. 6

7 Cíle projektu, cílové skupiny a jejich kvantifikace Projekt je zacílen na širokou veřejnost, stejně tak i na odborníky z řad fyzických a právnických osob. Širokou veřejností se v tomto případě rozumí běžní tuzemští návštěvníci, o něco nižší množství zahraničních návštěvníků, organizované skupiny pokrývající věkové spektrum od předškolních dětí přes žáky základních a středních škol a vysokoškolské studenty až po seniory. S těmito skupinami, včetně rodin s dětmi, je počítáno v doprovodných programech a v zacílení jednotlivých kulturních akcí. Pro odbornou veřejnost bude vyhrazena zejména knihovna a badatelna, z nabízených aktivit hlavně odborné přednášky či diskuse. Odborníci budou na druhé straně působit i jako účastníci realizace programu počítáme s jejich zapojením jako s autory doprovodných informačních materiálů, jako s lektory či přednášejícími, jako s tvůrci některých akcí (divadlo, autorské čtení, návrh expozic atd.). Instituce se budou do projektu zapojovat buď aktivně jako partneři, odborní garanti a jako spoluorganizátoři jednotlivých akcí nebo jako pasivní příjemci nabízených aktivit (to se týká především škol či médií). Pro aktivity různých občanských sdružení a zájmových spolků bude vždy existovat možnost zpřístupnění multifunkčního sálu nebo dalších prostor objektu. Územně bude mít projekt dosah úzce lokální (s významem pro místní komunitu a pro MČ Praha 1) a regionální (Hlavní město Praha) v jedné rovině, v další rovině to bude dosah celorepublikový i mezinárodní, čímž je míněna spolupráce s institucemi na celorepublikové a mezinárodní úrovni (např. školy a kulturní instituce). Cíle projektu: Rekonstrukce a úprava objektu Werichovy vily pro účely vytvoření stálé expozice věnované především osobnostem Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Osvobozenému divadlu, s přihlédnutím k dalším významným osobnostem spojeným s objektem Werichovy vily (V. Holan a další), jimž bude rovněž věnován prostor v expozici. Vytvoření unikátní stálé výstavní expozice, vytvoření zázemí pro další výstavní aktivity, pro přednáškovou, lektorskou a badatelskou činnost. Trvalá spolupráce s odborníky a odbornými institucemi mapujícími problematiku daných osobností i širší problematiku kulturního prostředí, ve kterém tyto osobnosti žily. Účinná prezentace stálé expozice a dočasných výstav, organizační zajištění doprovodných programů a dalších kulturních akcí doplňujících obsah expozice a zaměřených zvláště na studenty základních a středních škol Podpora setkávání široké veřejnosti za účelem vzdělávání, aktivního odpočinku a formování kulturního prostředí. 7

8 Museum Kampa lektorský program zacílený na studenty středních škol S ohledem na statistiky návštěvnosti Musea Kampa můžeme konstatovat, že dochází ke značnému nárůstu počtu tuzemských návštěvníků instituce, což je se jeví jako pozitivní faktor budoucí návštěvnosti Werichovy vily. Expozice Werichovy vily bude zacílena spíše na tuzemské návštěvníky, proto předpokládáme i jejich vyšší procentuální zastoupení vůči zahraničním návštěvníkům. První rok po otevření expozice očekáváme zvýšený zájem návštěvníků z důvodu dosavadní absence podobně zaměřeného projektu, v dalších letech se budeme snažit o udržení či zvýšení návštěvnosti, což je, vzhledem k atraktivitě zamýšlených lektorských programů, dočasných výstav a doprovodných akcí, reálný záměr. Počítáme-li se sezónním výkyvem v návštěvnosti a s ostatními faktory ovlivňujícími počet návštěvníků a přihlédneme- -li k dlouhodobým statistikám návštěvnosti Musea Kampa, předpokládáme, že roční návštěvnost Werichovy vily může dosáhnout počtu návštěvníků. Odhadujeme, že z tohoto čísla bude cca návštěvníků tuzemských a bude pocházet ze zahraničí. Z celkového počtu tuzemských návštěvníků bude zhruba patřit mezi organizované školní skupiny. Z vlastních statistik může nadace doložit zvýšení zájmu tuzemských návštěvníků o instituce muzejnícho charakteru, zejména pak o lektorské programy, komentované prohlídky a besedy s umělci a jinými významnými osobnostmi. Tento trend je podložen i výzkumem agentury STEM realizovaným pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy v polovině minulého desetiletí. Z tohoto průzkumu jednoznačně vyplývá, že obyvatelé Prahy hodlají v budoucnu více než doposud navštěvovat klasické typy kulturních akcí, mimo jiné i muzejní a galerijní expozice, zároveň hovoří o jisté poddimenzovanosti akcí v této oblasti. Dle výzkumu rovněž současné poptávce neodpovídá nabídka akcí pro děti, včetně divadelních představení. Vzhledem k tomu, že se Museum Kampa drží dlouhodobě mezi institucemi podobného charakteru v Praze na předních pozicích ve statistikách návštěvnosti, předpokládáme, že se nadaci s využitím dosavadních zkušeností podaří zajistit odpovídající návštěvnost kulturně-společenského centra Jana Wericha a Jiřího Voskovce. 8

9 Popis aktivit projektu ve vztahu k pronajímanému objektu a jeho okolí Budova Werichovy vily vytváří svým umístěním v bývalé Nosticovské zahradě jedno z přirozených center Kampy, proto je pro nás důležité, aby byl objekt otevřený pro veřejnost, a to doslova chceme se vrátit k historické podobě domu, kdy byla oblouková okna v průčelí domu zakončena až na úrovni okolního terénu a vytvářela tak přirozený otevřený přechod mezi interiérem a exteriérem vily. Velká okna budou vytvářet průhled do expozice, čímž budou lákat kolemjdoucí k prohlídce, zároveň budou skýtat možnost reálného otevření expozice směrem do zahrady a propojení s venkovními doprovodnými akcemi. Nadace již má k dispozici dostatečné prostory pro své vlastní administrativní a technické zázemí a tyto prostory hodlá poskytnout i účelům projektu Oživení Werichovy vily, proto celý objekt Werichovy vily bude plně sloužit veřejnosti. Návštěvníci si tak budou moci vychutnat expozici s dostatečným komfortem bude zde prostor pro vzájemné setkávání, stejně tak i klidová zóna, kde návštěvník bude moci studovat nebo prohlížet knihy, aniž by byl rušen ostatními. Svými dějinami skýtá Werichova vila jedinečnou možnost vytvořit expozici v autentickém prostředí. Zamýšlené aktivity budou přirozeným pokračováním historie domu na myšlenky a odkaz slavných obyvatel vily naváže nadace tím, že je bude dále zprostředkovávat v nezakonzervované podobě budoucím generacím a umožní tak, že se na ně nejen nezapomene, ale budou si i dále rozvíjet. Přízemí a první patro kulturního centra Jana Wericha a Jiřího Voskovce bude věnované především stálé expozici. V přízemí budou mít návštěvníci vedle zhlédnutí stálé expozice možnost občerstvit se a využít malé posezení a v prvním patře naleznou prostor věnovaný knihovně s badatelnou. V podkroví bude hlavní setkávací prostor objektu multifunkční sál, který bude mít variabilní možnosti uspořádání, pojme však přinejmenším 60 posluchačů. Chceme plně využít i možnosti sklepních prostor, které budou sloužit především pro dočasné výstavy a které budou, vzhledem k jejich světelným podmínkám, ideální pro nejrůznější multimediální projekce. Samozřejmostí bude co nejlepší přístup ke specifickým potřebám některých skupin návštěvníků bezbariérový vstup, zprostředkování informací zrakově znevýhodněným, interaktivní prvky v expozici atd. Museum Kampa komentovaná prohlídka 9

10 POPIS OBJEKTU Všechny prostory objektu budou v maximální míře přístupné veřejnosti, návštěvníci zde budou moci využít wi-fi signálu pro svá zařízení a bude pro ně připravena mimo jiné vlastní mobilní aplikace. 1 Návštěvnický komfort bude zajištěn odpovídajícím sociálním zařízením, šatnami, výtahem či možností občerstvení. Veškeré technické a administrativní zázemí budovy bude v objektu Sovových mlýnů, kde sídlí Museum Kampa provozované nadací. 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ Sklepní prostor (místnosti 3 6 v celkové ploše cca 55 m2) budou sloužit jako veřejný výstavní prostor pro dočasné výstavy realizované nadací nebo jinými pražskými či mimopražskými neziskovými organizacemi, vzdělávacími spolky atd. Prostory budou vybaveny kompletní kabeláží pro rozvody el. energie a vybaveny galerijním osvětlením. Tematicky bude kladen důraz především na českou kulturu druhé poloviny dvacátého století v kontextu tehdejšího politického klimatu a na českou kulturu v exilu. 1. podzemní podlaží dočasné výstavy a projekce 001 1,2 m 2 Mobilní aplikace Museum Kampa Šachta výtahu ,7 m ,5 m 2 promítání ,1 m ,1 m ,2 m 2 Mobilní aplikace Oživení Werichovy vily 1 Museum Kampa vyvinulo ve spolupráci s Nadací Vodafone vlastní mobilní aplikaci, která přináší naráz informace o instituci a o výstavách, o dílech a o programu. Aplikace Museum Kampa je zdarma k dispozici v obchodu itunes pro mobilní telefony s operačními systémy ios (iphone), respektive na Google Play pro telefony se systémem Android. V České republice jde o první takto komplexní muzejní aplikaci, která následuje trend, jaký je v zahraničí standardem. Celý systém je vytvořen tak, aby s minimálními náklady na úpravu vznikl klon aplikace použitelný pro další instituce podobného charakteru. 10

11 Multifunkční prostor 1. nadzemní podlaží vizualizace 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Multifunkční prostor Prostor č. 101 Hlavní vstup do budovy skrz multifunkční prostor s možností posezení a občerstvení. Ve vstupní místnosti bude umístěna recepce a prodejní pult, budou zde dočasné výstavy a prostor bude přizpůsobitelný doprovodnému programu. Stálá expozice Prostor č Zde bude umístěna první část stálé expozice týkající se Wericha a Voskovce, v místnosti 102 bude šatna pro návštěvníky, v místnosti 103 bude umístěn výtah. Prostor číslo 104 bude v architektonickém řešení expozice v 1. NP svou velikostí a polohou stěžejním. 11

12 šatna 1. nadzemní podlaží stálá expozice, dočasné výstavy a doprovodný program Multifunkční zahrada Chodba Prostor č Těmito prostory vede hlavní přístup do knihovny a badatelny ve 2. NP objektu. Slouží jako spojovací prostory mezi místnostmi 102 a 104. Zároveň budou hlavním komunikačním prostorem pro obsluhu venkovního multifunkčního dvorku. Výzdoba a zařízení těchto prostor bude korespondovat se stálou expozicí zázemí Vstup pro personál a obsluha zahrady Sociální zařízení Prostory č. 108, 109, 110, 111, 112 Sociální zřízení bude přístupné návštěvníkům Werichovy vily a účastníkům kulturních akcí konaných v zahradě. 104 stálá expozice 38,5 m schodiště 13,3 m chodba 1 11,5 m 2 Výtah 103 stálá expozice 14,2 m chodba 2 12,7 m stálá expozice 20,7 m 2 recepce, prodejní pult 101 multifunkční prostor dočasné výstavy, doprovodný program, možnost občerstvení 65,3 m 2 Vstup pro veřejnost 12

13 2. nadzemní podlaží stálá expozice, knihovna a badatelna 207 Stálá expozice 20,7 m 2 Výtah 202 Šatna 13,5 m Stálá expozice 12,1 m Hygien. zázemí 4,4 m Hala 20,5 m Badatelna a knihovna 40,9 m Stálá expozice 19,7 m Stálá expozice 24,4 m 2 13

14 Vladimír Holan 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Prostor č. 201 Místnost s vyústěním schodiště bude sloužit jako vstupní hala, výzdoba a zařízení bude korespondovat se stálou expozicí. Prostor č. 202 V místnosti s výtahem bude umístěna šatna pro návštěvníky. Knihovna a badatelna Prostor č. 203 Kromě relevantní literatury k tématu stálé expozice zde bude shromážděn archiv Jana a Medy Mládkových. Místnost bude sloužit jako klidová zóna, kde si bude moci návštěvník prolistovat danou literaturu nebo se věnovat studijní či badatelské činnosti. Místnost bude vybavena sezením a několika počítači s přístupem k internetu a k elektronickému katalogu zdejší knihovny. Knihovna bude veřejná a režim provozu knihovny bude podléhat nařízení ředitele projektu. Návštěvníci a badatelé budou moci využívat knihovnu a badatelnu na základě registrace, výpůjčky z knihovny budou pouze prezenční. Stálá expozice Prostor č V těchto prostorách bude umístěna druhá část stálé expozice. Místnost č. 207 bude věnována osobnosti Vladimíra Holana a dalším důležitým osobnostem spjatým s Werichovou vilou. Sociální zařízení Prostory č. 208 Sociální zařízení bude určeno osobám, které budou využívat 3. nadzemní podlaží. V Grafickém znázornění je vyobrazena koncepce celého 2. nadzemního podlaží s tím, že nadace počítá s možnými drobnými úpravami dle budoucí architektonické studie (původně mělo být celé 1. nadzemní podlaží bytem). 14

15 mobilní stěna mobilní stěna 3. nadzemní podlaží multifunkční sál dočasná výstava, doprovodný program sociální zázemí 12,1 m 2 Výtah 301 multifunkční konferenční sál 122,3 m 2 3. nadzemní podlaží multifunkční sál varianty uspořádání s využitím mobilních stěn Výtah Výtah mobilní stěna 15

16 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Multifunkční sál Prostor č. 301 Tento prostor bude sloužit jako otevřený multifunkční sál pro minimálně 60 posluchačů. Bude vybaven veškerou technologií (tlumočení, promítání atd.). Prostor multifunkčního sálu bude i součástí výstavní expozice v podobě dočasných výstav střídajících se s frekvencí minimálně čtyř výstav v roce. Architektonické řešení sálu by mělo nabízet několik variant uspořádání od zcela otevřeného prostoru po využití mobilních stěn k předělení prostoru na menší místnosti. Výška prostoru umožní i jeho další členění ve vertikále přizpůsobení výstavního fundusu neobvyklému prostoru nabídne možnost zajímavých instalací, vestavění menšího patra uvnitř prostoru může pojmout např. technické zázemí pro projekce atd. Podrobnosti rozsahu rekonstrukce a možnosti přizpůsobení interiéru jednotlivým aktivitám nadace budou vyplývat z konkrétních finančních možností MČ Praha 1. Sál bude možno dále pomocí mobilních stěn členit na menší prostory, jak je znázorněno v nákresech. Toto členění pomůže přizpůsobit prostor pro účely konkrétních činností jako jsou tvůrčí dílny školní mládeže a rodin s dětmi, které budou fungovat v rámci workshopů pořádaných nadací či spolupracujícími organizacemi, nebo pro účely zázemí nejrůznějším soutěžním porotám a komisím, stejně jako zasedáním spolků či sdružení MČ Praha 1 nebo samotným zástupcům MČ Praha 1. Rádi bychom, aby tento přednáškový sál sloužil především v dopoledních hodinách pro různé vzdělávací programy zaměřené na mladší generaci, které by vhodně doplňovaly expozici realizovanou v přízemí Werichovy vily. Mladou generací máme na mysli především studenty základních a středních škol, kterým chceme nabídnout vzdělávací programy orientované na Jana Wericha a Jiřího Voskovce a jejich činnost v českém divadle, filmu a literatuře v kontextu vývoje moderní české kultury. Připravujeme též programy orientované na další významné osoby s Werichovou vilou spojené, na dějiny českého moderního umění 2. pol. 20. století atd. Nadace má s lektorskou činností zaměřenou na studenty bohaté zkušenosti, kdy již dnes v rámci své činnosti pořádá celou řadu vzdělávacích programů zaměřených na různá témata a disponuje zkušeným lektorským týmem. Především v období zimních měsíců je lektorská činnost nadace již dnes de facto každodenní, na což by ráda navázala i svou činností v rámci centra. Pro ilustraci si dovolujeme popsat modelovou návštěvu studentů ve Werichově vile, která by vypadala tak, že by si studenti nejprve prohlédli stálou expozici v přízemí Werichovy vily, poté by zhlédli pokračující stálou expozici v 1. NP a následně by probíhala debata a předem připravený vzdělávací program v podkroví Werichovy vily. Na vzdělávacích programech budeme obsahově, případně lektorsky prostřednictvím studentů doktorandského programu, opět spolupracovat s Divadelní fakultou Akademie múzických umění (DAMU) a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Městskou část Prahy 1 samozřejmě budeme o všech našich vzdělávacích programech informovat a budeme nakloněni spolupráci se zástupci MČ Praha 1, v rovině obsahových konzultací i v rovině jejich realizace. Dále počítáme s tím, že tento prostor bude nabídnut i ostatním organizacím působícím v MČ Praha 1, ale nejenom v ní. Prostor by měl sloužit zejména k setkávání, dialogu, diskuzi a osvětě. Stále rozpracováváme program přednášek a diskusních stolů nad aktuálními společenskými i odbornými tématy, případně výtvarných, hudebních a filmových produkcí či autorských čtení. Jako jednu z prvních významných společenských událostí zvažujeme i festival filmů Jiřího Voskovce z jeho éry působení ve Spojených státech, kdy hrál s hereckými hvězdami, jako jsou Gregory Peck, Richard Burton, Henry Fonda nebo Claire Bloom. Počítáme s přednáškami pro veřejnost a diskusemi za účasti našich renomovaných vědců a umělců, a díky bohatým kontaktům paní Mládkové by měli přispět k jedinečnosti záměru i významní hosté z celého světa. Sociální zařízení Prostory č. 302 Sociální zařízení bude určeno osobám, které budou využívat 3. nadzemní podlaží. V Grafickém znázornění je vyobrazena koncepce celého 3. nadzemního podlaží s tím, že nadace opět počítá s možnými drobnými úpravami dle budoucí architektonické studie (původně měla být koncepce třetího nadzemního podlaží odlišná). 16

17 Multifunkční sál 3. nadzemní podlaží vizualizace

18 Pozemky Navrhujeme rozdělení všech pozemků do dvou částí, z nichž menší část bude přístupná pouze uživatelům kulturní produkce na dvoře, a větší část bude připojena k parku. K zajištění vysoké kvality venkovního programu bude nadace spolupracovat s Divadelní fakultou Akademie múzických umění (DAMU). Ve venkovním prostoru by právě její studenti měli připravovat různé kulturní akce jako např. letní kulturní scénu Cabaretu Calembour, která je tvořena absolventy katedry činoherního divadla a spolupracují s ní i další studenti či absolventi DAMU. Prostor bude plně způsobilý k pořádání jednorázových venkovních expozic, a v tomto ohledu jsme otevřeni spolupráci s dalšími subjekty, které by měli o realizaci takové expozice zájem. Na venkovní expozici se chce podílet např. Rada pro mezinárodní vztahy, která má bohaté zkušenosti s pořádáním výstav studentských plakátů ve veřejném prostoru. Naším cílem je navázat spolupráci i s ostatními organizacemi působících v dané lokalitě, a co nejvíce oživit prostor Werichovy vily, otevřít ho veřejnosti a především mladým lidem. Pokud se zrovna v zahradě nebude konat doprovodný program, bude zahrada za příznivého počasí volně přístupná jako klidová zóna objektu. K tomuto účelu zde bude odpovídající vybavení k posezení. Pozemek objektu bude podléhat běžné zahradnické údržbě. 18

19 WERICHOVA VILA / ČELNÍ POHLED SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT 3. nadzemní podlaží multifunkční sál přednášky, festivaly, diskuse dočasné výstavy (fotografie, plakát, kostýmy, scénografie atd.) 2. nadzemní podlaží stálá expozice, knihovna a badatelna 1. nadzemní podlaží stálá expozice dočasné výstavy (fotografie, plakát, kostýmy, scénografie atd.) doprovodné akce menšího rozsahu (autorská čtení, diskuse, přednášky) 1. podzemní podlaží dočasné výstavy multimediální expozice (zaměření na poválečnou kulturu, na osobnosti české kultury působící v exilu) zahrada dočasné výstavy (panely, venkovní objekty), divadlo, venkovní festivaly lektorské programy a komentované prohlídky se budou týkat stálé expozice i dočasných výstav, budou se proto odehrávat takřka ve všech prostorách budovy 19

20 Organizační zajištění aktivit projektu, partneři projektu Nadace je zvyklá své sbírky zpřístupňovat a snaží se o aktivní zapojení veřejnosti v jejich poznávání, proto je součástí tohoto procesu i vstupování do veřejného prostoru a jeho kultivace. Sousedství Musea Kampa s Werichovou vilou skýtá pro projekt výhodu v podobě personální a administrativní podpory v Museu Kampa. V budovách Musea Kampa nadace disponuje kancelářskými prostorami a technickým zázemím, které budou využitelné i pro projekt Oživení Werichovy vily. Nadace počítá s uvolněním dostatečného počtu pracovníků, kteří budou zajišťovat realizaci projektu. Otevření výstavy pořádané Institutem umění Divadelním ústavem Strukturálně bude řízení projektu spadat pod vedení Nadace Jana a Medy Mládkových ředitel nadace bude zároveň i ředitelem projektu Oživení Werichovy vily, bude mít pravomoci schvalovat programovou náplň projektu a dozorovat finanční a personální aspekty projektu. Pro sestavení dramaturgického plánu využije nadace odborníka z řad svých zaměstnanců, který bude spolupracovat s předními experty z partnerských institucí. Museum Kampa může poskytnout dostatečný počet kustodů zajišťujících hladký chod návštěvnických prohlídek a disponuje dostatkem lektorů, kteří zajistí náplň a realizaci lektorských programů. 1 1 Konkrétní rámec finančního a personálního zajištění je popsán ve finanční rozvaze projektu. V realizaci dalších aktivit, jako jsou přednášky, dočasné výstavy a další doprovodný program (divadelní představení, workshopy, dílny, tematické diskuse, tematické festivaly atd.) plánuje nadace úzce spolupracovat s kulturními institucemi a neziskovými organizacemi, s kterými intenzivně jedná. Odborná garance obsahu expozice a zápůjčky artefaktů, jsou přislíbeny Památníkem národního písemnictví, Národní muzeum a Institut umění Divadelní ústav jsou ochotní participovat na zapůjčení exponátů a spolupracovat s pracovníky nadace při badatelské činnosti a rešerších souvisejících s vytvářením expozice. Nadaci se podařilo uzavřít memorandum o spolupráci s Divadelní fakultou Akademie múzických umění (DAMU), které se bude týkat participace expertů Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU v těsné součinnosti s katedrou činoherního divadla DAMU při přípravě stálé expozice ve Werichově vile a při přípravě odborných seminářů zaměřených na studenty základních a středních škol. Do činnosti realizované ve Werichově vile se zapojí i studentské spolky DAMU, konkrétně je v plánu letní divadelní scéna v zahradě Werichovy za účasti skupiny Cabaret Calembour, kterou tvoří absolventi katedry činoherního divadla a spolupracují s ní i další studenti či absolventi DAMU. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy bude participovat na projektu prostřednictvím Ústavu české literatury a komparatistiky, který se zapojí zejména do tvorby doprovodného programu. Po obsahové stránce by měl zajistit lektorské programy nebo autorská čtení či literární večery. Aktivní zapojení vzdělávacích institucí do přípravy doprovodného programu nebo do přípravy výstav přinese pracovníkům těchto institucí a jejím studentům možnost přenést své teoretické znalosti do praxe v oblasti práce s živým publikem. Nadace poskytne zázemí předávání Ceny F. X. Šaldy, která je zaštítěna Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Účast na oživení venkovních prostor vily přislíbila rovněž Rada pro mezinárodní vztahy (RMV), která má za sebou bohaté 20

21 zkušenosti s pořádáním mezinárodních a celorepublikových studentských soutěží plakátů, které vystavuje ve veřejných prostorách a galeriích, v exteriérech i interiérech. Konkrétně, v roce 2009, vystavila RMV panely s tématem Evropa bez bariér na venkovním prostranství Na Kampě, což znamenalo vítané oživení prostředí městské části. Dle dosavadních ohlasů, které výstavy RMV mají, můžeme usuzovat, že tento druh prezentace umění a informací ve veřejném prostoru má přímý dopad na obyvatele i návštěvníky daného prostoru. Pro zajištění plnění dílčích úkolů v uskutečnění projektového záměru bude sestaven užší konzultační tým ve složení: Jan Smetana (Nadace Jana a Medy Mládkových, právní expert v oblasti umění a autorského práva), Josef Pleskot (architekt), Jan Wiendl (Filozofická fakulta UK, vedoucí Ústavu české literatury a komparatistiky), Zuzana Sílová (DAMU, vedoucí kabinetu historie a teorie katedry činoherního divadla DAMU), Zdeněk Freisleben (Památník národního písemnictví, ředitel), Renata Ferklová (Památník národního písemnictví, kurátorka literárního archivu). Tento tým je záměrně složen s profesně různě zaměřených osobností, z nichž každá vnese do realizace projektu specifický úhel pohledu zaručující vyváženost a kvalitu obsahu projektu. Panely RMV Na Kampě,

WERICHOVA VILA: DOKUMENTAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PAMĚTI NÁRODA. Expozice věnovaná Janu Werichovi a Vladimíru Holanovi Výstavní prostor

WERICHOVA VILA: DOKUMENTAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PAMĚTI NÁRODA. Expozice věnovaná Janu Werichovi a Vladimíru Holanovi Výstavní prostor WERICHOVA VILA: DOKUMENTAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PAMĚTI NÁRODA 2 Multifunkční sál Knihovna a badatelna Audiovizuální boxy Výstavní prostory 1 Redakční a editorské centrum Provozní kancelář Výstavní prostory

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 Autoři: - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje - ředitelé příspěvkových

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014. Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014. Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 STÁTNÍ KULTURNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2014 MINISTERSTVO KULTURY PRAHA, 2009 MINISTERSTVO KULTURY Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury

Více

Ministerstvo kultury. Kulturní politika

Ministerstvo kultury. Kulturní politika Ministerstvo kultury Kulturní politika Praha, únor 2001 Úvodní slovo ministra kultury Vážení čtenáři, usnesením ze dne 28. dubna 1999 č. 401 mi vláda mj. uložila předložit v termínu do 31. prosince 2000

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 13 Téma: Povodně 2013 Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě www.cz-museums.cz 240 DNÕ A ämitec! PODPORA WINDOWS

Více