TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY"

Transkript

1 TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25, Přerov Příspěvek je součástí projektu OPVK CZ.1.07/3.2.05/ Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní telematiky v Olomouckém kraji. Abstrakt Příspěvek se zabývá telematikou jako významnou složkou moderních informačních systémů a vybranými aplikacemi telematiky v dopravě. Součástí příspěvku je dopravní telematika a poskytované služby z hlediska uživatelů, možnosti využití telematických dat a přínosy, které z implementace telematiky vyplynou. Abstract The paper deals with telematics as an important component of modern information systems and selected applications of telematics in transport. The contribution of the transport telematics and services from the point of view of users, the possibility of using telematics data and the benefits that will result from the implementation of telematics. Klíčová slova Telematika, dopravní telematika, inteligentní dopravní systémy, telematická data, implementace telematiky. Key words Telematics, transport telematics, intelligent transport systems, telematic data, implementation of telematics 1. ÚVOD Rozšířením Evropské unie se zvýšil volný pohyb osob a zboží. Současně s tím vyvstaly problémy spojené s dopravou, jako je např. kongesce a s tím související nehody na silnicích, zpoždění v letecké dopravě a další. Pro zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravy podporuje Evropská komise zavádění inteligentních dopravních systémů a služeb ve všech odvětvích dopravy (ITS Inteligent Transport Systéme). ITS, někdy také označované jako dopravní telematika (dříve ASŘ automatizované systémy řízení), integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících oborů (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství atd.) tak, aby pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních a přepravních procesů (zvýšily se přepravní výkony a efektivita dopravy, zvýšila se bezpečnost dopravy, zvýšil se komfort přepravy atd.). Hlavním důvodem zavádění ITS (dopravně-telematických systémů) je předpokládaný růst počtu a pohybu vozidel. V zemích Evropské unie má do roku 2020 počet osobních vozidel vzrůst o 25 až 35% a nákladních dokonce o 55 až 75% [2]. Takový nárůst je nutné alespoň částečně eliminovat různými prostředky s rozdílnou dobou realizace: stavět kapacitní komunikace doba realizace komunikace od studie až po konec výstavby přesahuje 20 let, - 1 -

2 vyrábět tzv. inteligentní vozidla (subsystémy orientované např. na zvýšení bezpečnosti vedení vozidla v optimální stopě, detekce překážek, dokonce i detekce dopravních značek a další zavádí automobilový průmysl do sériové výroby po 6 až 12 letech), budovat dopravně-telematické systémy ve formě inteligentních technologií řízení dopravy ve městech infopanely, proměnné značky aj. (čas potřebný pro zavedení systému je18 až 24 měsíců). Hlavní přínosy zavádění inteligentních systémů a služeb z hlediska ITS jsou: zvýšení bezpečnosti dopravy i provozu, zvýšení provozní a přepravní kapacity, zlepšení služeb pro veřejnost z pohledu zvýšení mobility a komfortu cestování, příznivé ekonomické dopady vyplývající z plynulosti dopravy, zavedení centrálního řízení zvýší efektivitu čerpání finančních prostředků, zapracování do koncepce dopravy v rámci evropských struktur, dopad na životní prostředí snížení emisí, rozvoj regionu. 2. TELEMATIKA Telematika je obor, který má obrovský potenciál a umožňuje širokou oblast využití. Propojením informačních a telekomunikačních technologií s dopravním inženýrstvím, ekonomií, teorií dopravy, systémovým inženýrstvím a jinými souvisejícími odvětvími do stávající dopravní infrastruktury je možné dosáhnout optimalizaci některých činností dopravy, jako např. zvýšením počtu přepravních procesů lze snížit související náklady, nebo také zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy apod. V silniční dopravě může její implementace snížit nehodovost, zvýšit kapacitu již existující infrastruktury a tím snížit kongesce, pomocí mýtných systémů zajistit finanční zdroje potřebné pro výstavbu a provoz nové silniční sítě, zatraktivnit a zefektivnit veřejnou, městskou hromadnou dopravu, cyklistickou i pěší a také jejich multimodální integraci s individuální automobilovou dopravou. Telematika integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících oborů (např. ekonomika) tak, aby pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních procesů. Hlavním přínosem zavádění inteligentních systémů (ITS) z hlediska společnosti je zvýšení bezpečnosti dopravy a provozu na komunikacích. Veřejný sektor by měl finančně podporovat takové telematické aplikace, které povedou ke zvýšení komfortu uživatele dopravních služeb, zlepšení řízení dopravního provozu a snížení dopravní nehodovosti a k účinnější kontrole dodržování pravidel dopravního provozu. Správná implementace ITS a dopravní telematiky musí nutně vycházet z detailní analýzy stávající dopravní situace a jasně stanoveného cíle řešení (např. dopravní politika města, regionu, státu,...). V rámci EU je soustřeďována pozornost na rozvoj trans-evropské dopravní sítě včetně systémů řízení dopravy, lokalizačních a navigačních systémů. Výsledkem koncepčního propojení jednotlivých subjektů dopravní telematiky vzniká informační nadstavba nad dopravou a nabízí tak smysluplnou investiční strategii v tomto odvětví. ITS lze rozdělit do několika oblastí služby pro cestující a řidiče služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních terminálů) - 2 -

3 služby pro provozovatele dopravy (dopravci) služby pro veřejnou správu (napojení systémů dopravní telematiky na informační systémy veřejné správy) služby pro bezpečnostní, záchranný a krizový systém (IZS) Dopravní proud Pro dopravní proud lze aplikovat zákon kontinuity, který pro dopravní tok lze charakterizovat jako zákon o zachování počtu vozidel, který můžeme vyjádřit rovnicí: kde x a t představují prostorovou a časovou proměnnou. Funkce p(x; t) je potom hustota vozidel a u(p; x; t) je jejich rychlost. Tento zákon lze vyjádřit v integrálním tvaru: Uvedenou rovnici lze interpretovat následovně: časová změna počtu vozidel ve sledovaném úseku od x 1 do x 2 je dána rozdílem mezi počtem vozidel, které bodem x 1 do úseku vjedou a počtem vozidel, které v bodě x 2 úsek opustí. 3. APLIKACE TELEMATIKY Rozvoj inteligentních dopravních systémů, resp. dopravní telematiky úzce souvisí s vývojem počítačů a telekomunikačních technologií, který umožnil kombinaci bezdrátové telekomunikace a výpočetní technologie s mobilními systémy v dopravních systémech. Pojem telematika se tímto posunul směrem k aplikacím založeným na bezdrátové komunikaci. Obr. 1 Příklad telekomunikačního propojení dopravní infrastruktury 1. 1 Zdroj: ITS - (Dopravní telematika). Odbor kosmických technologií a družicových systémů: Ministerstvo dopravy [online] [cit ]. Dostupné z: sekce/its/ - 3 -

4 Komplexní popis řešení, které telematika poskytuje a předkládá, byl v minulosti několikrát v odborné literatuře zpracován jako celek. Vzhledem k širokému spektru možností, jež inteligentní dopravní služby nabízejí, jsou tyto práce velmi rozsáhlé. Navíc je zřejmé, že jednotlivé oblasti, které s těmito procesy a jejich implementací souvisejí, tedy veškeré informační a komunikační technologie, legislativa, logistika, ekonomie, management a další jsou samy o sobě nesmírně široké a tento obor zároveň především z hlediska technologického prochází nepřetržitým a velice rychlým vývojem, což prakticky vylučuje dlouhodobější aktuálnost díla ve všech jeho aspektech. Obr. 2 Inteligentní zpomalovací semafor 2 INTELIGENTNÍ ZPOMALOVACÍ SEMAFOR Zpomalovací semafor pracuje na principu spojení mikrovlnného radaru, detekční kamery a světelného signalizačního zařízení, které reaguje na rychlost přijíždějících vozidel. Zpomalovací semafor je doplněn detekční kamerou, která zpřesňuje a zjemňuje monitoring přijíždějících vozidel, umožňuje statisticky kategorizovat a vyhledávat kradená vozidla, což je umožněno dálkovým nastavením a stahováním dat 1. Obr. 3 Princip činnosti zpomalovacího semaforu 2 2 Mikuška, R. DOSIP Servis,s.r.o.. Inteligentní zpomalovací semafor nové generace. Dostupné na:

5 Obr. 4 Princip snímání přijíždějícího vozidla 2 Výchozím stavem světelné signalizace (dále jen semafor) je svítící červený signál (dále jen červená). Pokud je první změřená hodnota rychlosti pod povolenou mezí (např. pod 50 km/h), dojde k téměř okamžitému přepnutí přes žlutý signál (dále jen žlutá) na zelený signál (dále jen zelená). Vozidlo není nijak zdrženo v průjezdu úsekem. Zelená svítí po celou dobu pohybu vozidel v kontrolovaném úseku bez ohledu na momentální rychlost, a to i v případě, kdy se rychlost projíždějících vozidel zvýší nad stanovenou mez. Pokud v měřeném úseku již není žádné vozidlo, svítí zelená ještě po nastavitelnou dobu (např. 15 sec), aby poslední zjištěné vozidlo mělo dostatek času na projetí. Potom následuje přechod přes žlutou do výchozího stavu červená. Pokud je první změřená hodnota rychlosti nad povolenou mezí (rychle přijíždějící vozidlo), zůstává ještě po nastavenou dobu (např. 10 sec.) svítit červená, který donutí rychle jedoucí vozidlo zpomalit nebo úplně zastavit před semaforem. Teprve po uplynutí nastavené doby dojde k přechodu přes žlutou do zelené a umožnění průjezdu vozidla. Pokud je zjištěno přijíždějící vozidlo v okamžiku, kdy už probíhá přechod ze zelené do červené, je tento přechod samozřejmě dokončen a je dodržena minimální doba svitu červené dle platných norem. Teprve poté je umožněn vozidlu průjezd a algoritmus pokračuje výše popsaným způsobem. GEDAS LOGIWEB 3 Systém logiweb využívá ke komunikaci mezi telematickým výpočetním střediskem a disponentem internet. Pro nasazení systému logiweb v podniku stačí běžná kancelářská výpočetní technika a přístup k síti internet, který systém logiweb využívá ke komunikaci mezi disponentem a centrálou systému. V této telematické službě po internetu je i mapový materiál Evropy a jazyková verze jakáje nastavená v kancelářské výpočetní technice (tzn. i česká verze). Přes internetový prohlížeč je použitelný systém logiweb z každého místa v Evropě přes server společnosti gedas (po přihlášení do systému pomocí jména a hesla). S internetovou verzí přináší na trh možnost řízení nejen pro malý, nýbrž i pro střední vozidlový park s minimálními náklady na komunikaci. Tato služba je bezplatná, pouze je zpoplatněná služba měsíčně za každé silniční vozidlo. Jednotlivým partnerům, článkům přepravy a disponentům to umožňuje nepřetržité sledování zásilky a automatizuje předávání informací. Centrála logiweb je dostupná celých 24 h a ulehčuje uživatelům od nákladných a administrativních činností. V důsledku optimalizovaného plánování jízd snižuje logiweb spotřebu pohonných hmot a dodržování plánovaných dopravních termínů. V silničním vozidle 3 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf - 5 -

6 tvoří jádro výkonná osobní výpočetní technika. Tím se vlastně silniční vozidlo stává pohyblivou kanceláří zahrnutou do komunikačního systému společnosti, ze které je řidič silničního vozidla, díky připojení na internet, neustále na dosah a komunikace se tak pro všechny stává jednodušší. V době vlastního řízení silničního motorového vozidla je jeho jednotka nepřetržitě připravena přijímat zprávy s pokyny od zaměstnavatele a řidič motorového silničního vozidla tak může vyřizovat část úřední práce, jako jsou objednávky, rezervace, změna plánované trasy a další, přímo na cestě. Systém společnosti Gedas se skládá ze 4 modulů: logiweb freight, logiweb fleet, logiweb tour, logiweb track. LOGIWEB FREIGHT V překladu to znamená zřizování zakázek. Tento modul tvoří základ pro dopravně telematikou podporované sledování zásilky. Zakázky lze detailněji sledovat během celé přepravy. Potřebné informace se získávají spojením příslušné pozice silničního vozidla s aktuálním stavem nákladu. Modul umožňuje následující operace: samočinné nebo ruční zpracování zakázek, spolupráce předávání zakázek s jinými stanovišti nebo i jiným přepravcům. LOGIWEB FLEET Srdcem systému logiweb je modul řízení vozidlového parku. Modul řízení vozidlového parku umožňuje rozvětvenému středisku stálý přístup k aktuálním údajům o vozidle a nabízí tak zřetelnost a jistotu plánování v dopravních procesech. Řízení vozidlového parku poskytuje následující údaje: messaging, soustavné sledování silničního vozidla, evidenci provozních dat, hlášení trasy, historii hlášení, spolupráce poskytování silničních vozidel. Obr. 5 Schéma modulu logiweb fleet 4 4 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf - 6 -

7 Obr. 6 Zobrazení systému logiweb fleet na monitoru dispečerského stanoviště 3 LOGIWEB TOUR Je to plánovač cest pro silniční vozidla. Tyto cesty mohou být kdykoliv změněny, stornovány nebo přidány zastávky pro naložení či vyložení nákladu. Během cesty je hlavní dispečink informován o aktuálním stavu a jsou tak včas detekovány odchylky od požadovaných termínů. Výsledné zastávky na trasách se tvoří automaticky v závislosti na zakázkových datech. LOGIWEB TRACK Obr. 7 Schéma modulu logiweb tour 4 Logiweb track je sledování zásilek. To je od převzetí zásilky až po její dodání. Řidič silničního vozidla pomocí přístrojové výpočetní techniky dokumentuje každý krok. Disponent tím získá bezprostřední informaci o tom, kdy a v jakém rozsahu je přepravované zboží přejímáno

8 Obr. 8 Telematická jednotka ve vozidle 4 Spojením telematických dat silničních vozidel se stávajícími zakázkami nabízí modul logiweb track informace, které zákazník potřebuje pro zajištění vlastních vnitropodnikových procesů. Včasné oznámení zpoždění přepravy může např. ovlivnit plán nakládky a vykládky a obsazení nakládací rampy na místě. Obr. 9 Schéma aktivní preference radiovou komunikací přes počítač ve vozidle 4 Obr.10 Funkční schéma kontrolní mýtné brány 4 4 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf - 8 -

9 4. DOPRAVNÍ TELEMATIKA A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Z HLEDISKA UŽIVATELŮ Služby pro bezpečnostní a záchranný systém IZS - integrovaný záchranný systém: propojují systémy dopravní telematiky na integrovaný záchranný systém a bezpečnostní systémy státu, jsou předpokladem součinnosti jednotlivých složek IZS a zabezpečení lepšího organizování zásahů při likvidaci havárií či nehod, zvýšení prevence proti vzniku mimořádných událostí s ekologickými důsledky, atd. Služby pro cestující a řidiče (uživatele): předávají všechny informace o dopravních cestách, o dopravních spojích, dopravní informace prezentované řidičům pomocí informačních systémů na dálnicích, prostřednictvím rádia, televize, internetu. Do této kategorie lze zahrnout rovněž informace zasílané řidičům do automobilů (dynamická navigace, informace o kongescích apod.), služby mobilních operátorů Služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních terminálů): zajišťují sledování kvality, aktuálních stavů a sjízdnosti dopravních cest, řízení údržby dopravní infrastruktury, sledování a řízení z hlediska bezpečnosti dopravního provozu, ekonomiku dopravních cest, atd. Služby pro provozovatele dopravy (dopravci): umožňují volbu dopravních cest a nejvýhodnějších tras, řízení oběhu vozidlového parku, dálkovou diagnostiku vozidel, sledování chování řidičů, komunikaci dodávek náhradních dílů, atd. Služby pro veřejnou správu - napojují systémy dopravní telematiky na informační systémy veřejné správy (ISVS), čímž zajišťují sledování a vyhodnocování přepravy osob a nákladů, napomáhají k řešení financování dopravní infrastruktury (fond dopravy), slouží jako nástroje pro výkon dopravní politiky měst, regionů, státu Služby pro finanční a kontrolní instituce - pojišťovny, leasingové společnosti, atd.: využívají elektronické identifikace vozidel a nákladů, umožňují sledování a vyhledávání odcizených vozidel, kontrolu elektronických plateb za poskytnuté ITS služby, atd. Obr. 11 Základní uspořádání systému EFC DSRC. 5 5 TICHÝ, T. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní ČVUT.Praha,

10 Elektronické platby například za použití dopravní infrastruktury (silnice, parkoviště) zpravidla společnosti, která ji vlastní, opravuje a udržuje, za telematické služby nebo za užití dopravního prostředku atd. Uživatel je vybaven platební kartou nebo zařízením ve vozidle. Je potřeba zajistit integrovanou koncepci EFC (Electronic Fee Collection) tzv. pentagonská koncepce jejíž součástí je uživatel, provozovatel služby, operátor výběru, finanční zprostředkovatel, vydavatel, operátor výběru. 6 Management bezpečnostních a záchranných opatření systém sloužící například k automatickému přivolání pomoci při dopravní nehodě, management nehod, management záchranných a bezpečnostních vozidel, sledování nebezpečných nákladů. Management dopravních procesů - plánování a regulace dopravy (větší vytíženost nákladních vozidel, podpora rozšíření užívání vozidel pod 12 t, dopady na zatížení poloos, renovace vozidel, preference kratších tras, řízení dopravy, management údržby dopravní infrastruktury. Management veřejné osobní dopravy - vytváření podmínek a zabezpečování podpory integrovaných dopravních systémů, včetně městské hromadné dopravy, provoz integrovaných dopravních systémů, státní správa, výkon vrchního státního dozoru v silniční dopravě na úseku veřejné dopravy. Podpora při řízení dopravních prostředků inteligentní senzory, např. videokamery, termokamery, tedy základní prvky protisrážkových systémů, nočního vidění, radarová čidla ke zjištění vzdáleností od ostatních objektů či ke změření aktuální vektorové rychlosti vozidla (měření otáček kol a jiných není v krizových situacích objektivní), navigace, systémy pro automatické vedení vozidla ACC a VAC systémy (Adaptive Cruisse Control, Vehicle Automation Control) k omezování rychlosti, dodržování vzdálenosti, parkovací radary. Podpora mobility občanů - předcestovní informace, osobní informační a navigační služby, platforma pro práva cestujících v městské veřejné dopravě, zlepšení dostupnosti omezeně mobilním osobám, zlepšení cestovních informací, přístup k zeleným zónám. Podpora dohledu nad dodržováním předpisů - činnost správních úřadů, policie, celní správy. Dopravně-přepravní databáze - ITS datový registr, dopravní informační databáze - snížení dvojznačnosti podobných dat z různých systémů, standardizací datového registru se výměna dat výrazně zjednoduší, čímž se usnadní i zavádění nových ITS systémů. Pomocí datového registru bude umožněna i komunikace mezi staršími systémy, u kterých to dříve bylo vyloučené, a tím se zvýší efektivita nákladů a flexibilita registru. 7 Management nákladní dopravy a přepravy - management přepravy nákladů, řízení nákladních dopravních prostředků. 6 PŘIBYL, Pavel a Miroslav SVÍTEK. Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN technická literatura, 2001, s ISBN: str Národní datový registr pro inteligentní dopravní systémy. Centrum dopravního výzkumu: Naše znalosti Vaším zdrojem [online]. Copyright 2012 [cit ]. Dostupné z:

11 5. MOŽNOSTI VYUŽITÍ TELEMATICKÝCH DAT Tracking stopování: Umožňuje sledování polohy vozidla (GPS) a záznam základních údajů o provozu vozidla do knih jízd. Data jsou generována na základě pozic a stavu vozidla zda je v klidu, či se pohybuje, a manuálního vstupu řidiče - zda se jedná o soukromou nebo pracovní jízdu. Probíhá většinou v off-line režimu, s následným přenosem dat na nosič (USB, SD karta, GSM data paket mimo roamingu, tedy pouze na území mateřského státu). Využití telematiky je v případě trackingu omezené. Monitoring sledování: Sběr dat Tato funkce je řešena přímo prostřednictvím senzorických profilů a nepřímo prostřednictvím příjmu dat a dopravních informací z národní úrovně přes Národní dopravní informační a řídicí centrum. Data jsou v řídicím středisku automaticky zpracována pro další využití. V tomto případě odesílání informací o poloze vozidla/stroje probíhá on-line. Aplikace pro monitoring jsou propojeny se systémy vozidla prostřednictvím sběrnic CANbus/FMS, což umožňuje sledovat ujetou vzdálenost v kterémkoli požadovaném období, styly jízdy, stav výkonu motoru a otáčky, zatížení motoru, průměrnou rychlost vozidla, spotřebu PHM a AdBlue, procenta úsporné a neúsporné jízdy podle přednastavených optimálních parametrů, volný dojezd, využití tempomatu, porovnávat výkony jednotlivých řidičů a vozidel. S pomocí těchto informací je již možné přesněji definovat status vozidla a jeho činnosti Obr.:12 Liniový systém řízení dopravy (RLTC Road Line Traffic Control) 6 Fleet Management správa: V této skupině jsou využívány ultramobilní počítače se silnějším výkonem ve vozidlech nebo mobilní technice, což umožňuje díky telematice zajišťovat nové možnosti a funkce. K počítačům lze připojit také displej pro navigační, komunikační a informační podporu řidičů a obsluhy. Vyspělejší hardwarové prostředky rovněž podporují připojení dalších externích senzorů, např. čidlo otevření dveří, teplotní čidlo apod. V této fázi je možné 6 TICHÝ, T. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní ČVUT.Praha,

12 systém využívat pro řízení, stanovit priority úkolů, textovou komunikaci i automatické rozlišení různých stavů vozidla a činnosti řidiče nebo obsluhy. Fleet Controlling řízení: Jedná se o nejvyšší úroveň telematických systémů využívaných v logistických společnostech. Na základě on-line lokační a technické informace z vozidla a v kombinaci s informacemi z dalších informačních systémů (ERP, CRM, aktuální dopravní data) je možné vyhodnotit situaci a vysílat poplachové signály při předem definovaných situacích (neplánovaná zastávka, odklon od trasy, nemožnost splnění plánu přepravy, neefektivní chování řidiče - např. zakázaná přestávka). Toto řešení umožňuje přístup do dalších firemních informačních systémů a pokročilou práci s úkoly. Optimalizační mechanismy vytvářejí nejvhodnější trasy a itineráře. Systémy Fleet controllingu samozřejmě umožňují správu řidičů, jejich časového fondu, agendu vozidel a techniky pro účetní a legislativní potřeby. Řídicím pracovníkům dávají k dispozici kromě možnosti okamžité kontroly a komunikace s operátory nebo řidiči také nepřeberné množství informací ve formě reportů pro ex-post analýzy a datové provázání, včetně importu dat do dalších systémů (např. účetnictví, CRM). Řídicí funkce je uplatňována ve vazbě na signální plány světelné signalizace, na možnosti řízení prostřednictvím instalovaných telematických aplikací, zejména příkazových a zákazových proměnných dopravních značek a systému navádění. Báze pravidel a scénářů provádí procesy řízení na základě vyhodnocení dopravních dat a dopravních informací. Centralizovaná inteligence řízení spočivá ve vyhodnoceni všech detektorů v oblasti a optimalizačním výpočtu pohybu vozidel. Na základě výpočtů se v reálném čase mění řízené parametry: Tc, Toff, Tg, Fskl. Obr. 13 Schéma centralizované inteligence řízení 6 Decentralizovaná inteligence řízení dopravní uzel reaguje okamžitě na stavy dopravy. Vyšší úrovní je řídící počítač ve funkci koordinátora jednotlivých uzlů sítě. Decentralizovaná inteligence řízení sbírá data od všech detektorů a podle momentální dopravní situace mění délky cyklu, skladbu fázi, případně délky zelených: Tc, Toff, řadič - Tg, Fskl. 6 TICHÝ, T. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní ČVUT.Praha,

13 Obr.14 Schéma decentralizované inteligence řízení 6 Vice světelných signalizačních zařízení je sdruženo do oblasti uspořádaných liniově nebo plošně a jsou řízeny adaptivně v určitém časovém rastru pohybující se od 10 do 30 min. Příkladem tohoto způsobu řízeni je systém MOTION (Method for the Optimisation of Traffic Signals In On-line controlled Networks) a TASS (Traffic Actuated Signalplan Selection) 5. Výstup dopravní informace a dopravní data z primárních zdrojů Jednou z funkcí lokálního dopravního informačního systému je sběr dat pomocí senzorických profilů. Jsou to primární informace, které mohou využívat další subjekty: Policie ČR, obecní policie a celní služby, Hasičský záchranný sbor ČR a zdravotnické záchranné služby, správci komunikací, silniční správní úřady, správci nebo provozovatele tunelů, správci nebo vlastníci inženýrských sítí, Český hydrometeorologický ústav a meteorologických informačních systémů, vodoprávní úřady a podniky Povodí Odry, přepravci nadměrných a nebezpečných nákladů, pořadatelé velkých akcí, systémy sledování charakteristik dopravního proudu a sčítání dopravy, systémů liniového řízení dopravy, fond centrální databáze (FCD) = zdroj informací o dopravě (charakteristiky dopravních proudů vozidel, detekce kolon aj.), systémy elektronického mýta, systémy dohledových kamerových systémů, systémy zařízení pro provádění informací (ZPI) a proměnné dopravní značení (PDZ). Výstup dopravní informace z Národního dopravního informačního a řídicího centra Z Národního dopravního informačního a řídicího střediska (NDIC) bude zájmová oblast získávat přes datové distribuční rozhraní dopravní informace a dopravní data v definovaném datovém formátu prostřednictvím standardních datových služeb. Systém se zaměří zejména na tyto dopravní informace: 6 TICHÝ, T. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní ČVUT.Praha,

14 dopravní nehody, požáry vozidel a nákladů, překážky provozu, uzavírky a objížďky, omezení způsobená opravami a údržbou, zvláštní užívání, přeprava nadměrných, případně nebezpečných nákladů, sjízdnost komunikací, informace silniční meteorologie, omezení viditelnosti, vítr, povodně a další vlivy meteosituace na provoz, havárie inženýrských sítí, hustota, rychlost nebo intenzita dopravního proudu, případně omezení dopravy v klidu a aktuální dostupnost parkovacího systému park and ride (P + R) obrazové informace z kamerových systémů na D a R. Důvodem k implementaci inteligentního dopravního systému je optimalizace nákladů společnosti. Finanční prostředky na nákup a zavedení zcela nového systému řízení je potřeba plánovat v dlouhodobé perspektivě. Úspory nelze očekávat v řádu týdnů, ale měsíců nebo let. Ekonomické přínosy i tak lze vyjádřit. Je možné stanovit očekávaný rozdíl v organizaci práce, komunikaci, sociálně ekonomických podmínkách ve firmě, možnostech kaučování, přehledech, ale nejdůležitějším cílem je především získání kontroly nad výdaji, vozidly a zaměstnanci. Přesné statistiky počtu dopravců v České republice neexistují, odhadují se asi na třicet tisíc, nákladních vozidel je registrováno skoro šesti set tisíc. Jejich perspektiva s ohledem na situaci na trhu není kvůli hospodářské krizi růžová. Extrémně dlouhá splatnost faktur, rostoucí ceny mýtného, vysoké ceny pohonných hmot a nízké ceny, za které dopravní společnosti své služby poskytují, tlačí jejich marže téměř na nulu. Mezinárodní dopravci pak navíc doplácejí na silnou korunu, která jim prodražuje cesty do ciziny. Boom logistiky a nárůst obratu v odvětví dopravy, rozvinuté konkurenční prostředí v rámci celé Evropy, silný tlak zákazníků na ceny, neustálé zavádění restriktivních opatření v EU týkajících se zákazů jízd, nutí dopravce klást stále vyšší důraz na efektivitu a hledání rezerv. Je zřejmé, že kontrola řidičů i nákladu v reálném čase je nevyhnutelná a trh nutí dopravní firmy k maximální možné optimalizaci nákladů všemi dostupných prostředky. Obr.15 Grafické vyjádření celkových nákladů u nákladní dopravy. 7 7 GREER, David. Operational Trucking Costs. In: WebTech Wireless [online]. January 5th, 2012 [cit ]

15 Přesto mnoho dopravních firem dosud telematická řešení nevyužívá. Správa vozového parku v těchto společnostech nefunguje, nebo je udržována ve stavu většího či menšího chaosu. Odpovědní pracovníci nedokáží přesně identifikovat stav realizace smluvních přeprav a v žádném případě tak nemohou poskytnout klientům relevantní informace v on-line režimu. Dopravní firma neumí své přepravní náklady většinou ani vyčíslit. Nedostatky se zákonitě projevují ve všech oblastech činnosti dopravní firmy. Z uvedeného grafu vyplývá, jaké procentuální náklady představují jednotlivé položky, s nimiž dopravní firma musí počítat a kde má největší šanci na optimalizaci a úspory. Je zřejmé, že nejvyšší výlohy představuje řidič vozidla a náklady na pohonné hmoty. Neustálá kontrola výkonu a jeho optimální využití při současném vyhovění všem restriktivním zákonným normám je obtížná a dosažení vyšší efektivity bez moderních telematických řešení není prakticky možné dosáhnout. Obdobné to je se spotřebou pohonných hmot. Představuje téměř třetinu nákladů a je ovlivněna řidičem, tím, jak dokáže správně užívat vozidlo. Zavedením inteligentního dopravního systému tak lze dosáhnout synergického efektu v celém řetězci nákladů. Pokud na základě rozboru hospodářských výsledků a finanční analýzy v jednotlivých výkonech a činnostech management dopravní firmy rozhodne o implementaci nového informačního systému, je třeba postupovat podle přesně zpracovaného plánu. Řešení má několik fází: Definice problému určit, co je problém a jaké by mělo být jeho řešení Analýza problému zjistit kdy, kde a proč vznikl, nebo vzniká Návrh možných řešení zpracování několika možností Výběr řešení je vybráno nejvhodnější Ověření funkčnosti řešení po aplikaci je vyhodnocena jeho účinnost K provedení rozboru stavu společnosti je v tomto případě vhodná například poměrně jednoduchá diferenční analýza (Gap Analysis), která se skládá z následujících kroků: Popis stávajícího stavu Stanovení cílů (popis cílového stavu) Určení rozdílu (mezery) mezi stávajícím a cílovým stavem Návrh variant dosažení cílového stavu (alternativní strategie) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnější z nich V případě potřeby se celý postup opakuje, dokud není dosaženo cílového stavu 6. PŘÍNOSY IMPLEMENTACE TELEMATIKY Vyhodnocení implementace konkrétního telematického řešení je možné až po uplynutí nějaké doby. Obecně lze přínosy inteligentních dopravních systémů rozdělit na přínosy všeobecné, tedy rozvoj a modernizace firmy a na očekávané a předpokládané ekonomické přínosy. Neekonomické přínosy: Nezanedbatelným pozitivem zavedení inteligentních dopravních systémů je image společnosti a získání konkurenční výhody. Základním cílem zavedení fleet managementu je optimalizace nákladů, ale změny, které jsou s jeho používáním spojeny, nemohou být jen interní záležitostí firmy. Pokud stávající nebo potencionální zákazník získá jistotu, že jeho zakázka bude včas, spolehlivě a přesně doručena a navíc mu bude nabídnuta možnost on-line

16 sledovat její stav, jistě se bude rád vracet a kladné hodnocení bude mít v budoucnosti rovněž pozitivní vliv na získání nových klientů. Využívání moderních technologií se jejich uživateli nesporně vrátí, přestože s jejich implementací mohou být spojeny i negativní reakce vlastních zaměstnanců. Změny v řízení, systému práce, organizační přesuny a nasazení sledovacích systémů mohou být z jejich strany považovány za projev nedůvěry, mohou být odmítány, dokonce sabotovány. Mnozí zkušení pracovníci se rovněž neradi učí novým věcem neradi přijímají metody, které mají za úkol změnit jejich návyky a pracovní postupy. Počáteční odtažitý vztah je třeba překonat za pomoci organizace, která byla k implementaci vybrána a jejím řízením pověřena, důsledně trvat na systematickém školení vlastních pracovníků, tak aby změny v organizaci a vztazích uvnitř firmy nepoškodily atmosféru především ve vztahu k zákazníkům. Ekonomické přínosy: Ekonomický přínos implementace telematického systému je možné vyčíslit až po nějaké době. Firmy, které se poskytováním řešení zabývají, uvádějí návratnost investic a odhadované úspory v jednotlivých oblastech v závislosti na rozsahu zvoleného řešení a na velikosti dopravní firmy. V rámci diferenční analýzy, kterou jsem před implementací telematického řešení navrhla, je samozřejmě potřeba zajistit rovněž ekonomickou rozvahu s přihlédnutím k nákladům na pořízení jednotek do vozidel. V souvislosti s tím je rovněž potřeba analyzovat celkový stav vozového parku a výhodnost aplikace řešení vzhledem ke stáří jednotlivých vozů a jejich využitelnosti z hlediska aktuálních a předpokládaných zakázek. Je třeba zpracovat podrobný plán investice na zavedení systému, poplatků za jeho spravování a zhodnotit reálnost proklamovaných úspor uváděných v nabídkách společností oslovených ve výběrovém řízení, nebo vyzvaných ke zpracování konkrétní nabídky řešení. Zhodnocení ekonomických přínosů by bylo možné provést v rámci studie konkrétní firmy, což by přesáhlo rámec této práce, která si stanovila za cíl popsat možnosti, které současné inteligentní dopravní systémy nabízejí, a pojmenovat oblasti, jejichž náklady je možné zavedením telematických řešení optimalizovat. 7. ZÁVĚR Telematika jako nástroj optimalizace dopravních systémů umožňuje na jedné straně zvýšit efektivitu využití dopravní infrastruktury a na straně druhé pozitivně ovlivňuje snižování externalit zvyšuje plynulost a bezpečnost dopravy, zkracuje cestovní dobu, snižuje spotřebu pohonných hmot a znečištění životního prostředí, zjednodušuje řízení, organizaci práce a je tedy přínosem především z hlediska synergického efektu v celém logistickém řetězci. LITERATURA Čujan Z. a kol.: Logistika a telematika. Vzdělávací opory. - Přerov Vysoká škola logistiky v Přerově, ISBN Doprava - případové studie. - In: Microsoft [online]. Praha, 2010 [cit ]. Dostupné z: Greer, D.: Operational Trucking Costs. - In: WebTech Wireless [online]. January 5th, 2012 [cit ]. Mikuška, R.: DOSIP Servis,s.r.o.. Inteligentní zpomalovací semafor nové generace. - Dostupné na:

17 Národní datový registr pro inteligentní dopravní systémy. - Centrum dopravního výzkumu: Naše znalosti Vaším zdrojem [online]. Copyright 2012 [cit ]. Dostupné z: Telemetrická řešení. - In: Vodafone [online] vyd. Praha, 2013 [cit ]. Dostupné z: Tichý, T.: Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace. - Fakulta dopravní ČVUT.Praha, 2012 Recenzoval: Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc., Vysoká škola logistiky, Přerov

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Integrované dopravní systémy 1 K použití tohoto materiálu: Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita úvodní studie DRAFT Martin Robeš, srpen 2011 Úvod Obsahem této studie je stručný popis existující dopravní politiky na národní a evropské úrovni, dilemat a otázek

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více