TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY"

Transkript

1 TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25, Přerov Příspěvek je součástí projektu OPVK CZ.1.07/3.2.05/ Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní telematiky v Olomouckém kraji. Abstrakt Příspěvek se zabývá telematikou jako významnou složkou moderních informačních systémů a vybranými aplikacemi telematiky v dopravě. Součástí příspěvku je dopravní telematika a poskytované služby z hlediska uživatelů, možnosti využití telematických dat a přínosy, které z implementace telematiky vyplynou. Abstract The paper deals with telematics as an important component of modern information systems and selected applications of telematics in transport. The contribution of the transport telematics and services from the point of view of users, the possibility of using telematics data and the benefits that will result from the implementation of telematics. Klíčová slova Telematika, dopravní telematika, inteligentní dopravní systémy, telematická data, implementace telematiky. Key words Telematics, transport telematics, intelligent transport systems, telematic data, implementation of telematics 1. ÚVOD Rozšířením Evropské unie se zvýšil volný pohyb osob a zboží. Současně s tím vyvstaly problémy spojené s dopravou, jako je např. kongesce a s tím související nehody na silnicích, zpoždění v letecké dopravě a další. Pro zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravy podporuje Evropská komise zavádění inteligentních dopravních systémů a služeb ve všech odvětvích dopravy (ITS Inteligent Transport Systéme). ITS, někdy také označované jako dopravní telematika (dříve ASŘ automatizované systémy řízení), integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících oborů (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství atd.) tak, aby pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních a přepravních procesů (zvýšily se přepravní výkony a efektivita dopravy, zvýšila se bezpečnost dopravy, zvýšil se komfort přepravy atd.). Hlavním důvodem zavádění ITS (dopravně-telematických systémů) je předpokládaný růst počtu a pohybu vozidel. V zemích Evropské unie má do roku 2020 počet osobních vozidel vzrůst o 25 až 35% a nákladních dokonce o 55 až 75% [2]. Takový nárůst je nutné alespoň částečně eliminovat různými prostředky s rozdílnou dobou realizace: stavět kapacitní komunikace doba realizace komunikace od studie až po konec výstavby přesahuje 20 let, - 1 -

2 vyrábět tzv. inteligentní vozidla (subsystémy orientované např. na zvýšení bezpečnosti vedení vozidla v optimální stopě, detekce překážek, dokonce i detekce dopravních značek a další zavádí automobilový průmysl do sériové výroby po 6 až 12 letech), budovat dopravně-telematické systémy ve formě inteligentních technologií řízení dopravy ve městech infopanely, proměnné značky aj. (čas potřebný pro zavedení systému je18 až 24 měsíců). Hlavní přínosy zavádění inteligentních systémů a služeb z hlediska ITS jsou: zvýšení bezpečnosti dopravy i provozu, zvýšení provozní a přepravní kapacity, zlepšení služeb pro veřejnost z pohledu zvýšení mobility a komfortu cestování, příznivé ekonomické dopady vyplývající z plynulosti dopravy, zavedení centrálního řízení zvýší efektivitu čerpání finančních prostředků, zapracování do koncepce dopravy v rámci evropských struktur, dopad na životní prostředí snížení emisí, rozvoj regionu. 2. TELEMATIKA Telematika je obor, který má obrovský potenciál a umožňuje širokou oblast využití. Propojením informačních a telekomunikačních technologií s dopravním inženýrstvím, ekonomií, teorií dopravy, systémovým inženýrstvím a jinými souvisejícími odvětvími do stávající dopravní infrastruktury je možné dosáhnout optimalizaci některých činností dopravy, jako např. zvýšením počtu přepravních procesů lze snížit související náklady, nebo také zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy apod. V silniční dopravě může její implementace snížit nehodovost, zvýšit kapacitu již existující infrastruktury a tím snížit kongesce, pomocí mýtných systémů zajistit finanční zdroje potřebné pro výstavbu a provoz nové silniční sítě, zatraktivnit a zefektivnit veřejnou, městskou hromadnou dopravu, cyklistickou i pěší a také jejich multimodální integraci s individuální automobilovou dopravou. Telematika integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících oborů (např. ekonomika) tak, aby pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních procesů. Hlavním přínosem zavádění inteligentních systémů (ITS) z hlediska společnosti je zvýšení bezpečnosti dopravy a provozu na komunikacích. Veřejný sektor by měl finančně podporovat takové telematické aplikace, které povedou ke zvýšení komfortu uživatele dopravních služeb, zlepšení řízení dopravního provozu a snížení dopravní nehodovosti a k účinnější kontrole dodržování pravidel dopravního provozu. Správná implementace ITS a dopravní telematiky musí nutně vycházet z detailní analýzy stávající dopravní situace a jasně stanoveného cíle řešení (např. dopravní politika města, regionu, státu,...). V rámci EU je soustřeďována pozornost na rozvoj trans-evropské dopravní sítě včetně systémů řízení dopravy, lokalizačních a navigačních systémů. Výsledkem koncepčního propojení jednotlivých subjektů dopravní telematiky vzniká informační nadstavba nad dopravou a nabízí tak smysluplnou investiční strategii v tomto odvětví. ITS lze rozdělit do několika oblastí služby pro cestující a řidiče služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních terminálů) - 2 -

3 služby pro provozovatele dopravy (dopravci) služby pro veřejnou správu (napojení systémů dopravní telematiky na informační systémy veřejné správy) služby pro bezpečnostní, záchranný a krizový systém (IZS) Dopravní proud Pro dopravní proud lze aplikovat zákon kontinuity, který pro dopravní tok lze charakterizovat jako zákon o zachování počtu vozidel, který můžeme vyjádřit rovnicí: kde x a t představují prostorovou a časovou proměnnou. Funkce p(x; t) je potom hustota vozidel a u(p; x; t) je jejich rychlost. Tento zákon lze vyjádřit v integrálním tvaru: Uvedenou rovnici lze interpretovat následovně: časová změna počtu vozidel ve sledovaném úseku od x 1 do x 2 je dána rozdílem mezi počtem vozidel, které bodem x 1 do úseku vjedou a počtem vozidel, které v bodě x 2 úsek opustí. 3. APLIKACE TELEMATIKY Rozvoj inteligentních dopravních systémů, resp. dopravní telematiky úzce souvisí s vývojem počítačů a telekomunikačních technologií, který umožnil kombinaci bezdrátové telekomunikace a výpočetní technologie s mobilními systémy v dopravních systémech. Pojem telematika se tímto posunul směrem k aplikacím založeným na bezdrátové komunikaci. Obr. 1 Příklad telekomunikačního propojení dopravní infrastruktury 1. 1 Zdroj: ITS - (Dopravní telematika). Odbor kosmických technologií a družicových systémů: Ministerstvo dopravy [online] [cit ]. Dostupné z: sekce/its/ - 3 -

4 Komplexní popis řešení, které telematika poskytuje a předkládá, byl v minulosti několikrát v odborné literatuře zpracován jako celek. Vzhledem k širokému spektru možností, jež inteligentní dopravní služby nabízejí, jsou tyto práce velmi rozsáhlé. Navíc je zřejmé, že jednotlivé oblasti, které s těmito procesy a jejich implementací souvisejí, tedy veškeré informační a komunikační technologie, legislativa, logistika, ekonomie, management a další jsou samy o sobě nesmírně široké a tento obor zároveň především z hlediska technologického prochází nepřetržitým a velice rychlým vývojem, což prakticky vylučuje dlouhodobější aktuálnost díla ve všech jeho aspektech. Obr. 2 Inteligentní zpomalovací semafor 2 INTELIGENTNÍ ZPOMALOVACÍ SEMAFOR Zpomalovací semafor pracuje na principu spojení mikrovlnného radaru, detekční kamery a světelného signalizačního zařízení, které reaguje na rychlost přijíždějících vozidel. Zpomalovací semafor je doplněn detekční kamerou, která zpřesňuje a zjemňuje monitoring přijíždějících vozidel, umožňuje statisticky kategorizovat a vyhledávat kradená vozidla, což je umožněno dálkovým nastavením a stahováním dat 1. Obr. 3 Princip činnosti zpomalovacího semaforu 2 2 Mikuška, R. DOSIP Servis,s.r.o.. Inteligentní zpomalovací semafor nové generace. Dostupné na:

5 Obr. 4 Princip snímání přijíždějícího vozidla 2 Výchozím stavem světelné signalizace (dále jen semafor) je svítící červený signál (dále jen červená). Pokud je první změřená hodnota rychlosti pod povolenou mezí (např. pod 50 km/h), dojde k téměř okamžitému přepnutí přes žlutý signál (dále jen žlutá) na zelený signál (dále jen zelená). Vozidlo není nijak zdrženo v průjezdu úsekem. Zelená svítí po celou dobu pohybu vozidel v kontrolovaném úseku bez ohledu na momentální rychlost, a to i v případě, kdy se rychlost projíždějících vozidel zvýší nad stanovenou mez. Pokud v měřeném úseku již není žádné vozidlo, svítí zelená ještě po nastavitelnou dobu (např. 15 sec), aby poslední zjištěné vozidlo mělo dostatek času na projetí. Potom následuje přechod přes žlutou do výchozího stavu červená. Pokud je první změřená hodnota rychlosti nad povolenou mezí (rychle přijíždějící vozidlo), zůstává ještě po nastavenou dobu (např. 10 sec.) svítit červená, který donutí rychle jedoucí vozidlo zpomalit nebo úplně zastavit před semaforem. Teprve po uplynutí nastavené doby dojde k přechodu přes žlutou do zelené a umožnění průjezdu vozidla. Pokud je zjištěno přijíždějící vozidlo v okamžiku, kdy už probíhá přechod ze zelené do červené, je tento přechod samozřejmě dokončen a je dodržena minimální doba svitu červené dle platných norem. Teprve poté je umožněn vozidlu průjezd a algoritmus pokračuje výše popsaným způsobem. GEDAS LOGIWEB 3 Systém logiweb využívá ke komunikaci mezi telematickým výpočetním střediskem a disponentem internet. Pro nasazení systému logiweb v podniku stačí běžná kancelářská výpočetní technika a přístup k síti internet, který systém logiweb využívá ke komunikaci mezi disponentem a centrálou systému. V této telematické službě po internetu je i mapový materiál Evropy a jazyková verze jakáje nastavená v kancelářské výpočetní technice (tzn. i česká verze). Přes internetový prohlížeč je použitelný systém logiweb z každého místa v Evropě přes server společnosti gedas (po přihlášení do systému pomocí jména a hesla). S internetovou verzí přináší na trh možnost řízení nejen pro malý, nýbrž i pro střední vozidlový park s minimálními náklady na komunikaci. Tato služba je bezplatná, pouze je zpoplatněná služba měsíčně za každé silniční vozidlo. Jednotlivým partnerům, článkům přepravy a disponentům to umožňuje nepřetržité sledování zásilky a automatizuje předávání informací. Centrála logiweb je dostupná celých 24 h a ulehčuje uživatelům od nákladných a administrativních činností. V důsledku optimalizovaného plánování jízd snižuje logiweb spotřebu pohonných hmot a dodržování plánovaných dopravních termínů. V silničním vozidle 3 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf - 5 -

6 tvoří jádro výkonná osobní výpočetní technika. Tím se vlastně silniční vozidlo stává pohyblivou kanceláří zahrnutou do komunikačního systému společnosti, ze které je řidič silničního vozidla, díky připojení na internet, neustále na dosah a komunikace se tak pro všechny stává jednodušší. V době vlastního řízení silničního motorového vozidla je jeho jednotka nepřetržitě připravena přijímat zprávy s pokyny od zaměstnavatele a řidič motorového silničního vozidla tak může vyřizovat část úřední práce, jako jsou objednávky, rezervace, změna plánované trasy a další, přímo na cestě. Systém společnosti Gedas se skládá ze 4 modulů: logiweb freight, logiweb fleet, logiweb tour, logiweb track. LOGIWEB FREIGHT V překladu to znamená zřizování zakázek. Tento modul tvoří základ pro dopravně telematikou podporované sledování zásilky. Zakázky lze detailněji sledovat během celé přepravy. Potřebné informace se získávají spojením příslušné pozice silničního vozidla s aktuálním stavem nákladu. Modul umožňuje následující operace: samočinné nebo ruční zpracování zakázek, spolupráce předávání zakázek s jinými stanovišti nebo i jiným přepravcům. LOGIWEB FLEET Srdcem systému logiweb je modul řízení vozidlového parku. Modul řízení vozidlového parku umožňuje rozvětvenému středisku stálý přístup k aktuálním údajům o vozidle a nabízí tak zřetelnost a jistotu plánování v dopravních procesech. Řízení vozidlového parku poskytuje následující údaje: messaging, soustavné sledování silničního vozidla, evidenci provozních dat, hlášení trasy, historii hlášení, spolupráce poskytování silničních vozidel. Obr. 5 Schéma modulu logiweb fleet 4 4 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf - 6 -

7 Obr. 6 Zobrazení systému logiweb fleet na monitoru dispečerského stanoviště 3 LOGIWEB TOUR Je to plánovač cest pro silniční vozidla. Tyto cesty mohou být kdykoliv změněny, stornovány nebo přidány zastávky pro naložení či vyložení nákladu. Během cesty je hlavní dispečink informován o aktuálním stavu a jsou tak včas detekovány odchylky od požadovaných termínů. Výsledné zastávky na trasách se tvoří automaticky v závislosti na zakázkových datech. LOGIWEB TRACK Obr. 7 Schéma modulu logiweb tour 4 Logiweb track je sledování zásilek. To je od převzetí zásilky až po její dodání. Řidič silničního vozidla pomocí přístrojové výpočetní techniky dokumentuje každý krok. Disponent tím získá bezprostřední informaci o tom, kdy a v jakém rozsahu je přepravované zboží přejímáno

8 Obr. 8 Telematická jednotka ve vozidle 4 Spojením telematických dat silničních vozidel se stávajícími zakázkami nabízí modul logiweb track informace, které zákazník potřebuje pro zajištění vlastních vnitropodnikových procesů. Včasné oznámení zpoždění přepravy může např. ovlivnit plán nakládky a vykládky a obsazení nakládací rampy na místě. Obr. 9 Schéma aktivní preference radiovou komunikací přes počítač ve vozidle 4 Obr.10 Funkční schéma kontrolní mýtné brány 4 4 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf - 8 -

9 4. DOPRAVNÍ TELEMATIKA A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Z HLEDISKA UŽIVATELŮ Služby pro bezpečnostní a záchranný systém IZS - integrovaný záchranný systém: propojují systémy dopravní telematiky na integrovaný záchranný systém a bezpečnostní systémy státu, jsou předpokladem součinnosti jednotlivých složek IZS a zabezpečení lepšího organizování zásahů při likvidaci havárií či nehod, zvýšení prevence proti vzniku mimořádných událostí s ekologickými důsledky, atd. Služby pro cestující a řidiče (uživatele): předávají všechny informace o dopravních cestách, o dopravních spojích, dopravní informace prezentované řidičům pomocí informačních systémů na dálnicích, prostřednictvím rádia, televize, internetu. Do této kategorie lze zahrnout rovněž informace zasílané řidičům do automobilů (dynamická navigace, informace o kongescích apod.), služby mobilních operátorů Služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních terminálů): zajišťují sledování kvality, aktuálních stavů a sjízdnosti dopravních cest, řízení údržby dopravní infrastruktury, sledování a řízení z hlediska bezpečnosti dopravního provozu, ekonomiku dopravních cest, atd. Služby pro provozovatele dopravy (dopravci): umožňují volbu dopravních cest a nejvýhodnějších tras, řízení oběhu vozidlového parku, dálkovou diagnostiku vozidel, sledování chování řidičů, komunikaci dodávek náhradních dílů, atd. Služby pro veřejnou správu - napojují systémy dopravní telematiky na informační systémy veřejné správy (ISVS), čímž zajišťují sledování a vyhodnocování přepravy osob a nákladů, napomáhají k řešení financování dopravní infrastruktury (fond dopravy), slouží jako nástroje pro výkon dopravní politiky měst, regionů, státu Služby pro finanční a kontrolní instituce - pojišťovny, leasingové společnosti, atd.: využívají elektronické identifikace vozidel a nákladů, umožňují sledování a vyhledávání odcizených vozidel, kontrolu elektronických plateb za poskytnuté ITS služby, atd. Obr. 11 Základní uspořádání systému EFC DSRC. 5 5 TICHÝ, T. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní ČVUT.Praha,

10 Elektronické platby například za použití dopravní infrastruktury (silnice, parkoviště) zpravidla společnosti, která ji vlastní, opravuje a udržuje, za telematické služby nebo za užití dopravního prostředku atd. Uživatel je vybaven platební kartou nebo zařízením ve vozidle. Je potřeba zajistit integrovanou koncepci EFC (Electronic Fee Collection) tzv. pentagonská koncepce jejíž součástí je uživatel, provozovatel služby, operátor výběru, finanční zprostředkovatel, vydavatel, operátor výběru. 6 Management bezpečnostních a záchranných opatření systém sloužící například k automatickému přivolání pomoci při dopravní nehodě, management nehod, management záchranných a bezpečnostních vozidel, sledování nebezpečných nákladů. Management dopravních procesů - plánování a regulace dopravy (větší vytíženost nákladních vozidel, podpora rozšíření užívání vozidel pod 12 t, dopady na zatížení poloos, renovace vozidel, preference kratších tras, řízení dopravy, management údržby dopravní infrastruktury. Management veřejné osobní dopravy - vytváření podmínek a zabezpečování podpory integrovaných dopravních systémů, včetně městské hromadné dopravy, provoz integrovaných dopravních systémů, státní správa, výkon vrchního státního dozoru v silniční dopravě na úseku veřejné dopravy. Podpora při řízení dopravních prostředků inteligentní senzory, např. videokamery, termokamery, tedy základní prvky protisrážkových systémů, nočního vidění, radarová čidla ke zjištění vzdáleností od ostatních objektů či ke změření aktuální vektorové rychlosti vozidla (měření otáček kol a jiných není v krizových situacích objektivní), navigace, systémy pro automatické vedení vozidla ACC a VAC systémy (Adaptive Cruisse Control, Vehicle Automation Control) k omezování rychlosti, dodržování vzdálenosti, parkovací radary. Podpora mobility občanů - předcestovní informace, osobní informační a navigační služby, platforma pro práva cestujících v městské veřejné dopravě, zlepšení dostupnosti omezeně mobilním osobám, zlepšení cestovních informací, přístup k zeleným zónám. Podpora dohledu nad dodržováním předpisů - činnost správních úřadů, policie, celní správy. Dopravně-přepravní databáze - ITS datový registr, dopravní informační databáze - snížení dvojznačnosti podobných dat z různých systémů, standardizací datového registru se výměna dat výrazně zjednoduší, čímž se usnadní i zavádění nových ITS systémů. Pomocí datového registru bude umožněna i komunikace mezi staršími systémy, u kterých to dříve bylo vyloučené, a tím se zvýší efektivita nákladů a flexibilita registru. 7 Management nákladní dopravy a přepravy - management přepravy nákladů, řízení nákladních dopravních prostředků. 6 PŘIBYL, Pavel a Miroslav SVÍTEK. Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN technická literatura, 2001, s ISBN: str Národní datový registr pro inteligentní dopravní systémy. Centrum dopravního výzkumu: Naše znalosti Vaším zdrojem [online]. Copyright 2012 [cit ]. Dostupné z:

11 5. MOŽNOSTI VYUŽITÍ TELEMATICKÝCH DAT Tracking stopování: Umožňuje sledování polohy vozidla (GPS) a záznam základních údajů o provozu vozidla do knih jízd. Data jsou generována na základě pozic a stavu vozidla zda je v klidu, či se pohybuje, a manuálního vstupu řidiče - zda se jedná o soukromou nebo pracovní jízdu. Probíhá většinou v off-line režimu, s následným přenosem dat na nosič (USB, SD karta, GSM data paket mimo roamingu, tedy pouze na území mateřského státu). Využití telematiky je v případě trackingu omezené. Monitoring sledování: Sběr dat Tato funkce je řešena přímo prostřednictvím senzorických profilů a nepřímo prostřednictvím příjmu dat a dopravních informací z národní úrovně přes Národní dopravní informační a řídicí centrum. Data jsou v řídicím středisku automaticky zpracována pro další využití. V tomto případě odesílání informací o poloze vozidla/stroje probíhá on-line. Aplikace pro monitoring jsou propojeny se systémy vozidla prostřednictvím sběrnic CANbus/FMS, což umožňuje sledovat ujetou vzdálenost v kterémkoli požadovaném období, styly jízdy, stav výkonu motoru a otáčky, zatížení motoru, průměrnou rychlost vozidla, spotřebu PHM a AdBlue, procenta úsporné a neúsporné jízdy podle přednastavených optimálních parametrů, volný dojezd, využití tempomatu, porovnávat výkony jednotlivých řidičů a vozidel. S pomocí těchto informací je již možné přesněji definovat status vozidla a jeho činnosti Obr.:12 Liniový systém řízení dopravy (RLTC Road Line Traffic Control) 6 Fleet Management správa: V této skupině jsou využívány ultramobilní počítače se silnějším výkonem ve vozidlech nebo mobilní technice, což umožňuje díky telematice zajišťovat nové možnosti a funkce. K počítačům lze připojit také displej pro navigační, komunikační a informační podporu řidičů a obsluhy. Vyspělejší hardwarové prostředky rovněž podporují připojení dalších externích senzorů, např. čidlo otevření dveří, teplotní čidlo apod. V této fázi je možné 6 TICHÝ, T. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní ČVUT.Praha,

12 systém využívat pro řízení, stanovit priority úkolů, textovou komunikaci i automatické rozlišení různých stavů vozidla a činnosti řidiče nebo obsluhy. Fleet Controlling řízení: Jedná se o nejvyšší úroveň telematických systémů využívaných v logistických společnostech. Na základě on-line lokační a technické informace z vozidla a v kombinaci s informacemi z dalších informačních systémů (ERP, CRM, aktuální dopravní data) je možné vyhodnotit situaci a vysílat poplachové signály při předem definovaných situacích (neplánovaná zastávka, odklon od trasy, nemožnost splnění plánu přepravy, neefektivní chování řidiče - např. zakázaná přestávka). Toto řešení umožňuje přístup do dalších firemních informačních systémů a pokročilou práci s úkoly. Optimalizační mechanismy vytvářejí nejvhodnější trasy a itineráře. Systémy Fleet controllingu samozřejmě umožňují správu řidičů, jejich časového fondu, agendu vozidel a techniky pro účetní a legislativní potřeby. Řídicím pracovníkům dávají k dispozici kromě možnosti okamžité kontroly a komunikace s operátory nebo řidiči také nepřeberné množství informací ve formě reportů pro ex-post analýzy a datové provázání, včetně importu dat do dalších systémů (např. účetnictví, CRM). Řídicí funkce je uplatňována ve vazbě na signální plány světelné signalizace, na možnosti řízení prostřednictvím instalovaných telematických aplikací, zejména příkazových a zákazových proměnných dopravních značek a systému navádění. Báze pravidel a scénářů provádí procesy řízení na základě vyhodnocení dopravních dat a dopravních informací. Centralizovaná inteligence řízení spočivá ve vyhodnoceni všech detektorů v oblasti a optimalizačním výpočtu pohybu vozidel. Na základě výpočtů se v reálném čase mění řízené parametry: Tc, Toff, Tg, Fskl. Obr. 13 Schéma centralizované inteligence řízení 6 Decentralizovaná inteligence řízení dopravní uzel reaguje okamžitě na stavy dopravy. Vyšší úrovní je řídící počítač ve funkci koordinátora jednotlivých uzlů sítě. Decentralizovaná inteligence řízení sbírá data od všech detektorů a podle momentální dopravní situace mění délky cyklu, skladbu fázi, případně délky zelených: Tc, Toff, řadič - Tg, Fskl. 6 TICHÝ, T. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní ČVUT.Praha,

13 Obr.14 Schéma decentralizované inteligence řízení 6 Vice světelných signalizačních zařízení je sdruženo do oblasti uspořádaných liniově nebo plošně a jsou řízeny adaptivně v určitém časovém rastru pohybující se od 10 do 30 min. Příkladem tohoto způsobu řízeni je systém MOTION (Method for the Optimisation of Traffic Signals In On-line controlled Networks) a TASS (Traffic Actuated Signalplan Selection) 5. Výstup dopravní informace a dopravní data z primárních zdrojů Jednou z funkcí lokálního dopravního informačního systému je sběr dat pomocí senzorických profilů. Jsou to primární informace, které mohou využívat další subjekty: Policie ČR, obecní policie a celní služby, Hasičský záchranný sbor ČR a zdravotnické záchranné služby, správci komunikací, silniční správní úřady, správci nebo provozovatele tunelů, správci nebo vlastníci inženýrských sítí, Český hydrometeorologický ústav a meteorologických informačních systémů, vodoprávní úřady a podniky Povodí Odry, přepravci nadměrných a nebezpečných nákladů, pořadatelé velkých akcí, systémy sledování charakteristik dopravního proudu a sčítání dopravy, systémů liniového řízení dopravy, fond centrální databáze (FCD) = zdroj informací o dopravě (charakteristiky dopravních proudů vozidel, detekce kolon aj.), systémy elektronického mýta, systémy dohledových kamerových systémů, systémy zařízení pro provádění informací (ZPI) a proměnné dopravní značení (PDZ). Výstup dopravní informace z Národního dopravního informačního a řídicího centra Z Národního dopravního informačního a řídicího střediska (NDIC) bude zájmová oblast získávat přes datové distribuční rozhraní dopravní informace a dopravní data v definovaném datovém formátu prostřednictvím standardních datových služeb. Systém se zaměří zejména na tyto dopravní informace: 6 TICHÝ, T. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní ČVUT.Praha,

14 dopravní nehody, požáry vozidel a nákladů, překážky provozu, uzavírky a objížďky, omezení způsobená opravami a údržbou, zvláštní užívání, přeprava nadměrných, případně nebezpečných nákladů, sjízdnost komunikací, informace silniční meteorologie, omezení viditelnosti, vítr, povodně a další vlivy meteosituace na provoz, havárie inženýrských sítí, hustota, rychlost nebo intenzita dopravního proudu, případně omezení dopravy v klidu a aktuální dostupnost parkovacího systému park and ride (P + R) obrazové informace z kamerových systémů na D a R. Důvodem k implementaci inteligentního dopravního systému je optimalizace nákladů společnosti. Finanční prostředky na nákup a zavedení zcela nového systému řízení je potřeba plánovat v dlouhodobé perspektivě. Úspory nelze očekávat v řádu týdnů, ale měsíců nebo let. Ekonomické přínosy i tak lze vyjádřit. Je možné stanovit očekávaný rozdíl v organizaci práce, komunikaci, sociálně ekonomických podmínkách ve firmě, možnostech kaučování, přehledech, ale nejdůležitějším cílem je především získání kontroly nad výdaji, vozidly a zaměstnanci. Přesné statistiky počtu dopravců v České republice neexistují, odhadují se asi na třicet tisíc, nákladních vozidel je registrováno skoro šesti set tisíc. Jejich perspektiva s ohledem na situaci na trhu není kvůli hospodářské krizi růžová. Extrémně dlouhá splatnost faktur, rostoucí ceny mýtného, vysoké ceny pohonných hmot a nízké ceny, za které dopravní společnosti své služby poskytují, tlačí jejich marže téměř na nulu. Mezinárodní dopravci pak navíc doplácejí na silnou korunu, která jim prodražuje cesty do ciziny. Boom logistiky a nárůst obratu v odvětví dopravy, rozvinuté konkurenční prostředí v rámci celé Evropy, silný tlak zákazníků na ceny, neustálé zavádění restriktivních opatření v EU týkajících se zákazů jízd, nutí dopravce klást stále vyšší důraz na efektivitu a hledání rezerv. Je zřejmé, že kontrola řidičů i nákladu v reálném čase je nevyhnutelná a trh nutí dopravní firmy k maximální možné optimalizaci nákladů všemi dostupných prostředky. Obr.15 Grafické vyjádření celkových nákladů u nákladní dopravy. 7 7 GREER, David. Operational Trucking Costs. In: WebTech Wireless [online]. January 5th, 2012 [cit ]

15 Přesto mnoho dopravních firem dosud telematická řešení nevyužívá. Správa vozového parku v těchto společnostech nefunguje, nebo je udržována ve stavu většího či menšího chaosu. Odpovědní pracovníci nedokáží přesně identifikovat stav realizace smluvních přeprav a v žádném případě tak nemohou poskytnout klientům relevantní informace v on-line režimu. Dopravní firma neumí své přepravní náklady většinou ani vyčíslit. Nedostatky se zákonitě projevují ve všech oblastech činnosti dopravní firmy. Z uvedeného grafu vyplývá, jaké procentuální náklady představují jednotlivé položky, s nimiž dopravní firma musí počítat a kde má největší šanci na optimalizaci a úspory. Je zřejmé, že nejvyšší výlohy představuje řidič vozidla a náklady na pohonné hmoty. Neustálá kontrola výkonu a jeho optimální využití při současném vyhovění všem restriktivním zákonným normám je obtížná a dosažení vyšší efektivity bez moderních telematických řešení není prakticky možné dosáhnout. Obdobné to je se spotřebou pohonných hmot. Představuje téměř třetinu nákladů a je ovlivněna řidičem, tím, jak dokáže správně užívat vozidlo. Zavedením inteligentního dopravního systému tak lze dosáhnout synergického efektu v celém řetězci nákladů. Pokud na základě rozboru hospodářských výsledků a finanční analýzy v jednotlivých výkonech a činnostech management dopravní firmy rozhodne o implementaci nového informačního systému, je třeba postupovat podle přesně zpracovaného plánu. Řešení má několik fází: Definice problému určit, co je problém a jaké by mělo být jeho řešení Analýza problému zjistit kdy, kde a proč vznikl, nebo vzniká Návrh možných řešení zpracování několika možností Výběr řešení je vybráno nejvhodnější Ověření funkčnosti řešení po aplikaci je vyhodnocena jeho účinnost K provedení rozboru stavu společnosti je v tomto případě vhodná například poměrně jednoduchá diferenční analýza (Gap Analysis), která se skládá z následujících kroků: Popis stávajícího stavu Stanovení cílů (popis cílového stavu) Určení rozdílu (mezery) mezi stávajícím a cílovým stavem Návrh variant dosažení cílového stavu (alternativní strategie) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnější z nich V případě potřeby se celý postup opakuje, dokud není dosaženo cílového stavu 6. PŘÍNOSY IMPLEMENTACE TELEMATIKY Vyhodnocení implementace konkrétního telematického řešení je možné až po uplynutí nějaké doby. Obecně lze přínosy inteligentních dopravních systémů rozdělit na přínosy všeobecné, tedy rozvoj a modernizace firmy a na očekávané a předpokládané ekonomické přínosy. Neekonomické přínosy: Nezanedbatelným pozitivem zavedení inteligentních dopravních systémů je image společnosti a získání konkurenční výhody. Základním cílem zavedení fleet managementu je optimalizace nákladů, ale změny, které jsou s jeho používáním spojeny, nemohou být jen interní záležitostí firmy. Pokud stávající nebo potencionální zákazník získá jistotu, že jeho zakázka bude včas, spolehlivě a přesně doručena a navíc mu bude nabídnuta možnost on-line

16 sledovat její stav, jistě se bude rád vracet a kladné hodnocení bude mít v budoucnosti rovněž pozitivní vliv na získání nových klientů. Využívání moderních technologií se jejich uživateli nesporně vrátí, přestože s jejich implementací mohou být spojeny i negativní reakce vlastních zaměstnanců. Změny v řízení, systému práce, organizační přesuny a nasazení sledovacích systémů mohou být z jejich strany považovány za projev nedůvěry, mohou být odmítány, dokonce sabotovány. Mnozí zkušení pracovníci se rovněž neradi učí novým věcem neradi přijímají metody, které mají za úkol změnit jejich návyky a pracovní postupy. Počáteční odtažitý vztah je třeba překonat za pomoci organizace, která byla k implementaci vybrána a jejím řízením pověřena, důsledně trvat na systematickém školení vlastních pracovníků, tak aby změny v organizaci a vztazích uvnitř firmy nepoškodily atmosféru především ve vztahu k zákazníkům. Ekonomické přínosy: Ekonomický přínos implementace telematického systému je možné vyčíslit až po nějaké době. Firmy, které se poskytováním řešení zabývají, uvádějí návratnost investic a odhadované úspory v jednotlivých oblastech v závislosti na rozsahu zvoleného řešení a na velikosti dopravní firmy. V rámci diferenční analýzy, kterou jsem před implementací telematického řešení navrhla, je samozřejmě potřeba zajistit rovněž ekonomickou rozvahu s přihlédnutím k nákladům na pořízení jednotek do vozidel. V souvislosti s tím je rovněž potřeba analyzovat celkový stav vozového parku a výhodnost aplikace řešení vzhledem ke stáří jednotlivých vozů a jejich využitelnosti z hlediska aktuálních a předpokládaných zakázek. Je třeba zpracovat podrobný plán investice na zavedení systému, poplatků za jeho spravování a zhodnotit reálnost proklamovaných úspor uváděných v nabídkách společností oslovených ve výběrovém řízení, nebo vyzvaných ke zpracování konkrétní nabídky řešení. Zhodnocení ekonomických přínosů by bylo možné provést v rámci studie konkrétní firmy, což by přesáhlo rámec této práce, která si stanovila za cíl popsat možnosti, které současné inteligentní dopravní systémy nabízejí, a pojmenovat oblasti, jejichž náklady je možné zavedením telematických řešení optimalizovat. 7. ZÁVĚR Telematika jako nástroj optimalizace dopravních systémů umožňuje na jedné straně zvýšit efektivitu využití dopravní infrastruktury a na straně druhé pozitivně ovlivňuje snižování externalit zvyšuje plynulost a bezpečnost dopravy, zkracuje cestovní dobu, snižuje spotřebu pohonných hmot a znečištění životního prostředí, zjednodušuje řízení, organizaci práce a je tedy přínosem především z hlediska synergického efektu v celém logistickém řetězci. LITERATURA Čujan Z. a kol.: Logistika a telematika. Vzdělávací opory. - Přerov Vysoká škola logistiky v Přerově, ISBN Doprava - případové studie. - In: Microsoft [online]. Praha, 2010 [cit ]. Dostupné z: Greer, D.: Operational Trucking Costs. - In: WebTech Wireless [online]. January 5th, 2012 [cit ]. Mikuška, R.: DOSIP Servis,s.r.o.. Inteligentní zpomalovací semafor nové generace. - Dostupné na:

17 Národní datový registr pro inteligentní dopravní systémy. - Centrum dopravního výzkumu: Naše znalosti Vaším zdrojem [online]. Copyright 2012 [cit ]. Dostupné z: Telemetrická řešení. - In: Vodafone [online] vyd. Praha, 2013 [cit ]. Dostupné z: Tichý, T.: Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace. - Fakulta dopravní ČVUT.Praha, 2012 Recenzoval: Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc., Vysoká škola logistiky, Přerov

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS 5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS Maximální vytížení vozidlového parku a krátké prostoje silničních vozidel jsou dnes měřítky pro úspěšné podniky v oblasti přepravy a logistiky. Stále většího významu

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Praha 10.03.2010 Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny dopravní telematika SVA skupiny dopravní telematika - Inteligentní dopravní systémy obsah: Popis současného stavu Popis cílového stavu včetně hlavních

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Aktuální možnosti dopravní telematiky

Aktuální možnosti dopravní telematiky EUROTRAFFIC 2006 Aktuální možnosti dopravní telematiky Komentář vybraných aktivit Sdružení pro dopravní telematiku ČR Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc, 1 Důvody hledání nových řešení Nákladní doprava do roku

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně. Roman Voříšek

Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně. Roman Voříšek Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně Roman Voříšek Dopravní telematika v podmínkách ŘSD Dopravní telematika (ITS) využití inteligentních technologií a služeb ve prospěch

Více

Role dopravní telematiky pro. bezpečnost a plynulost dopravy

Role dopravní telematiky pro. bezpečnost a plynulost dopravy Inteligentní mobilita ve městech a regionech, Pardubice, 2016 Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl Role dopravní telematiky pro bezpečnost a plynulost dopravy Marek Ščerba, Centrum

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS

6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS 6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS FMS umožňuje sledování celého řetězce od objednávky, dále sledování zásilky až po její doručení. Díky přesným a rychlým informacím lze účinně sledovat a řídit silniční vozidlový

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY DOPRAVNÍ SYSTÉMY MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY Rychlé, bezpečné a chytré řešení pro mimořádné situace. ? Máte v plánu rekonstrukci a rozvoj jednotlivých částí nebo celého systému dopravy? Potřebujete zlepšit

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Národní ITS architektura a telematické aplikace

Národní ITS architektura a telematické aplikace Národní ITS architektura a telematické aplikace Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1 svitek@lss.fd.cvut.cz Obsah prezentace Úvod Národní ITS architektura metodika

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Informační a komunikační technologie pro budoucí smart cities Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 5. České dopravní fórum 9. 6.2011 Dopravní systém a bezpečnost

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle společnosti GEMOS CZ Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst a obcí Zvýšení bezpečnosti

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

řízení dopravy v oblasti města nosti Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

řízení dopravy v oblasti města nosti Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Systémy řízení dopravy v oblasti města vyhodnocení funkčnosti nosti Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. 27 Obsah prezentace Telematická architektura města Řízení oblasti Prahy 5 Smíchova Systém MOTION Detekce

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha OP Doprava 2014-2020 Veřejná doprava ON LINE Praha 23. 11. 2016 OP Doprava 2014 2020 (OPD2) Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší operační program v ČR Financován z Fondu soudržnosti (FS) a z Evropského

Více

Chytré město pro 21. století

Chytré město pro 21. století Chytré město pro 21. století Listopad, 2016 Fujitsu Technology Solutions Filip Snášel Fujitsu Globální ICT společnost Přes156 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa Technologický lídr Téměř dvě miliardy

Více

Silniční okruh kolem Prahy, telematické technologie a vyhodnocování dopravních dat

Silniční okruh kolem Prahy, telematické technologie a vyhodnocování dopravních dat Silniční okruh kolem Prahy, telematické technologie a vyhodnocování dopravních dat Ing. Martin Kňákal Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20, Praha 2. května 2012 SOKP a D1 telematická zařízení Volná trasa

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

ŘÍDICÍ SYSTÉMY DOPRAVY - DOPRAVNÍ TELEMATIKA

ŘÍDICÍ SYSTÉMY DOPRAVY - DOPRAVNÍ TELEMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Katedra řídicí techniky a telematiky ŘÍDICÍ SYSTÉMY DOPRAVY - DOPRAVNÍ TELEMATIKA Učební text 2004 Ing. Tomáš TICHÝ, Ph.D. Obsah 1 Úvod... 5 2 Telematika

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Projekt č. TB0500MD017 je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím TAČR v rámci programu BETA

Projekt č. TB0500MD017 je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím TAČR v rámci programu BETA Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích a plán pro zefektivnění odstraňování závažných překážek v silničním provozu na těchto trasách,

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Chytrá města a regiony - inteligentní řízení dopravy

Chytrá města a regiony - inteligentní řízení dopravy Chytrá města a regiony - inteligentní řízení dopravy Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20 110 00 Praha 1 svitek@fd.cvut.cz Obsah Koncept chytrých měst a regionů Řízení procesů

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy F.13. Příloha 13 - Model multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy A. Dopravní

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ELTODO, a.s. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ Tel.: ,

ELTODO, a.s. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ Tel.: , ELTODO, a.s. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00 Tel.: +420 261 341 111, E-mail: eltodo@eltodo.cz www.eltodo.cz BEZPEČNÝ KRAJ Projekt bezpečnosti a prevence na silnicích Bezpečný provoz Kvalitní

Více

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Praha, červen 2009 Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst

Více

Dopravní politika ČR (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR)

Dopravní politika ČR (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR) Workshop Strategie a nástroje řízení železniční dopravy Vědecko-Technický park (VTP) ve Mstěticích Dopravní politika ČR 2014-2020 (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR) Martin Pichl,

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Řízení dopravy. Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. tichy@k620.fd.cvut.cz K620 ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy

Řízení dopravy. Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. tichy@k620.fd.cvut.cz K620 ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy Řízení dopravy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. tichy@k620.fd.cvut.cz K620 ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1 Obsah prezentace Hierarchická struktura telematického systému Rozvoj dopravy

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany Čelákovice

Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany Čelákovice Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst a obcí Zvýšení

Více

Dopravní telematika: budoucnost, strategický plán rozvoje ITS

Dopravní telematika: budoucnost, strategický plán rozvoje ITS Dopravní telematika: budoucnost, strategický plán rozvoje ITS Prezentace pro Dopravní fórum Praha Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 1.2.2011 1 Obsah prezentace TV reportáž o ITS 5

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Dopravní data: nutná podmínka efektivního dopravního systému v ČR

Dopravní data: nutná podmínka efektivního dopravního systému v ČR Dopravní data: nutná podmínka efektivního dopravního systému v ČR Tento text je pozičním dokumentem Sdružení pro dopravní telematiku a jako takový formuluje názor oboru dopravní telematiky na žádoucí vývoj

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost. Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní

Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost. Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní Aktuální organizace mýtného systému v ČR Stát si objednal dodávku a provozování mýtného systému na klíč Projekt

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

CITY IN CONTEXT MĚSTO V KONTEXTU JE CHYTRÉ MĚSTO.

CITY IN CONTEXT MĚSTO V KONTEXTU JE CHYTRÉ MĚSTO. CITY IN CONTEXT MĚSTO V KONTEXTU JE CHYTRÉ MĚSTO www.invipo.com CO JE INVIPO ZAČ Invipo je soſtwarový mozek inteligentního města, který sbírá data z připojených technologií a dalších dostupných zdrojů

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě II. etapa

Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě II. etapa Vypracováno dne: 23.5.2013 Zpracoval: Ing. Bohumír Mottl č.j.: MMJ/KT/1786/2013 JID: 67726/2013/MMJ Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě II. etapa Odůvodnění

Více

Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích. Pardubice

Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích. Pardubice Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích Pardubice 20.10.2016 2 Propojení jednotlivých částí do jednoho celku Algoritmizace a řízení bez hranic jednotlivých subsystémů Analýza veškerých dat

Více

KAMEROVÉ SYSTÉMY PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

KAMEROVÉ SYSTÉMY PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové rychlosti Detekce jízdy na červenou Noční vidění Dopravní statistiky Měření dojezdových dob Automatické čtení SPZ/RZ Video-detekce Sběr dopravních dat Klasifikace vozidel Mýto Automatické

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY ZPRACOVÁNÍ DOPRAVNÍCH DAT

ŘÍZENÍ DOPRAVY ZPRACOVÁNÍ DOPRAVNÍCH DAT ŘÍZENÍ DOPRAVY ZPRACOVÁNÍ DOPRAVNÍCH DAT CROSS RS 4 CROSS RS 4S CROSS PTC ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ-ŘÍDICÍ ÚSTŘEDNA SYSTÉMY DOPRAVY V MĚSTSKÝCH OBLASTECH ŘÍZENÍ

Více

MD, odbor kosmických aktivit a ITS

MD, odbor kosmických aktivit a ITS Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013 Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů Cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají skutečné intenzitě provozu

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011 TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012 Činnost TC v období 2007 až 2011 Základní pojmy PIARC světový silniční kongres a řídící výbor Kongresy, semináře Technické výbory

Více

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o.

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o. Web dispečink PDA manuál 1 Květen 2006 Rychlá orientace strom vozidel SMS komunikace správa zakázek odhlášení jazykové mutace Zobrazení označených vozidel na mapě Informace o aktuální poloze Zobrazení

Více

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D.

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D. Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu Ing. Kopecký František, Ph.D. FD ČVUT v Praze Obsah přednášky Základy systémového přístupu Příklady přínosů komplexního

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY ! KAPACITA INTENZITA = REZERVA! je-li rezerva kapacity < 0 jsou-li velké ztrátové časy je-li nízká cestovní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Aplikace - Integrovaná podpora veřejné a obslužné dopravy městských aglomerací

Aplikace - Integrovaná podpora veřejné a obslužné dopravy městských aglomerací F.12. Příloha 12 - Model veřejné a obslužné dopravy regionů a městských aglomerací Aplikace - Integrovaná podpora veřejné a obslužné dopravy městských aglomerací A. Dopravní infrastruktura A.1. Infrastruktura

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

CITY IN CONTEXT MĚSTO V KONTEXTU JE CHYTRÉ MĚSTO.

CITY IN CONTEXT MĚSTO V KONTEXTU JE CHYTRÉ MĚSTO. CITY IN CONTEXT MĚSTO V KONTEXTU JE CHYTRÉ MĚSTO www.invipo.com CO JE INVIPO ZAČ InVipo je soſtwarový mozek inteligentního města, který sbírá data z připojených technologií a dalších dostupných zdrojů

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více