TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY"

Transkript

1 TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25, Přerov Příspěvek je součástí projektu OPVK CZ.1.07/3.2.05/ Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní telematiky v Olomouckém kraji. Abstrakt Příspěvek se zabývá telematikou jako významnou složkou moderních informačních systémů a vybranými aplikacemi telematiky v dopravě. Součástí příspěvku je dopravní telematika a poskytované služby z hlediska uživatelů, možnosti využití telematických dat a přínosy, které z implementace telematiky vyplynou. Abstract The paper deals with telematics as an important component of modern information systems and selected applications of telematics in transport. The contribution of the transport telematics and services from the point of view of users, the possibility of using telematics data and the benefits that will result from the implementation of telematics. Klíčová slova Telematika, dopravní telematika, inteligentní dopravní systémy, telematická data, implementace telematiky. Key words Telematics, transport telematics, intelligent transport systems, telematic data, implementation of telematics 1. ÚVOD Rozšířením Evropské unie se zvýšil volný pohyb osob a zboží. Současně s tím vyvstaly problémy spojené s dopravou, jako je např. kongesce a s tím související nehody na silnicích, zpoždění v letecké dopravě a další. Pro zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravy podporuje Evropská komise zavádění inteligentních dopravních systémů a služeb ve všech odvětvích dopravy (ITS Inteligent Transport Systéme). ITS, někdy také označované jako dopravní telematika (dříve ASŘ automatizované systémy řízení), integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících oborů (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství atd.) tak, aby pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních a přepravních procesů (zvýšily se přepravní výkony a efektivita dopravy, zvýšila se bezpečnost dopravy, zvýšil se komfort přepravy atd.). Hlavním důvodem zavádění ITS (dopravně-telematických systémů) je předpokládaný růst počtu a pohybu vozidel. V zemích Evropské unie má do roku 2020 počet osobních vozidel vzrůst o 25 až 35% a nákladních dokonce o 55 až 75% [2]. Takový nárůst je nutné alespoň částečně eliminovat různými prostředky s rozdílnou dobou realizace: stavět kapacitní komunikace doba realizace komunikace od studie až po konec výstavby přesahuje 20 let, - 1 -

2 vyrábět tzv. inteligentní vozidla (subsystémy orientované např. na zvýšení bezpečnosti vedení vozidla v optimální stopě, detekce překážek, dokonce i detekce dopravních značek a další zavádí automobilový průmysl do sériové výroby po 6 až 12 letech), budovat dopravně-telematické systémy ve formě inteligentních technologií řízení dopravy ve městech infopanely, proměnné značky aj. (čas potřebný pro zavedení systému je18 až 24 měsíců). Hlavní přínosy zavádění inteligentních systémů a služeb z hlediska ITS jsou: zvýšení bezpečnosti dopravy i provozu, zvýšení provozní a přepravní kapacity, zlepšení služeb pro veřejnost z pohledu zvýšení mobility a komfortu cestování, příznivé ekonomické dopady vyplývající z plynulosti dopravy, zavedení centrálního řízení zvýší efektivitu čerpání finančních prostředků, zapracování do koncepce dopravy v rámci evropských struktur, dopad na životní prostředí snížení emisí, rozvoj regionu. 2. TELEMATIKA Telematika je obor, který má obrovský potenciál a umožňuje širokou oblast využití. Propojením informačních a telekomunikačních technologií s dopravním inženýrstvím, ekonomií, teorií dopravy, systémovým inženýrstvím a jinými souvisejícími odvětvími do stávající dopravní infrastruktury je možné dosáhnout optimalizaci některých činností dopravy, jako např. zvýšením počtu přepravních procesů lze snížit související náklady, nebo také zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy apod. V silniční dopravě může její implementace snížit nehodovost, zvýšit kapacitu již existující infrastruktury a tím snížit kongesce, pomocí mýtných systémů zajistit finanční zdroje potřebné pro výstavbu a provoz nové silniční sítě, zatraktivnit a zefektivnit veřejnou, městskou hromadnou dopravu, cyklistickou i pěší a také jejich multimodální integraci s individuální automobilovou dopravou. Telematika integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících oborů (např. ekonomika) tak, aby pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních procesů. Hlavním přínosem zavádění inteligentních systémů (ITS) z hlediska společnosti je zvýšení bezpečnosti dopravy a provozu na komunikacích. Veřejný sektor by měl finančně podporovat takové telematické aplikace, které povedou ke zvýšení komfortu uživatele dopravních služeb, zlepšení řízení dopravního provozu a snížení dopravní nehodovosti a k účinnější kontrole dodržování pravidel dopravního provozu. Správná implementace ITS a dopravní telematiky musí nutně vycházet z detailní analýzy stávající dopravní situace a jasně stanoveného cíle řešení (např. dopravní politika města, regionu, státu,...). V rámci EU je soustřeďována pozornost na rozvoj trans-evropské dopravní sítě včetně systémů řízení dopravy, lokalizačních a navigačních systémů. Výsledkem koncepčního propojení jednotlivých subjektů dopravní telematiky vzniká informační nadstavba nad dopravou a nabízí tak smysluplnou investiční strategii v tomto odvětví. ITS lze rozdělit do několika oblastí služby pro cestující a řidiče služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních terminálů) - 2 -

3 služby pro provozovatele dopravy (dopravci) služby pro veřejnou správu (napojení systémů dopravní telematiky na informační systémy veřejné správy) služby pro bezpečnostní, záchranný a krizový systém (IZS) Dopravní proud Pro dopravní proud lze aplikovat zákon kontinuity, který pro dopravní tok lze charakterizovat jako zákon o zachování počtu vozidel, který můžeme vyjádřit rovnicí: kde x a t představují prostorovou a časovou proměnnou. Funkce p(x; t) je potom hustota vozidel a u(p; x; t) je jejich rychlost. Tento zákon lze vyjádřit v integrálním tvaru: Uvedenou rovnici lze interpretovat následovně: časová změna počtu vozidel ve sledovaném úseku od x 1 do x 2 je dána rozdílem mezi počtem vozidel, které bodem x 1 do úseku vjedou a počtem vozidel, které v bodě x 2 úsek opustí. 3. APLIKACE TELEMATIKY Rozvoj inteligentních dopravních systémů, resp. dopravní telematiky úzce souvisí s vývojem počítačů a telekomunikačních technologií, který umožnil kombinaci bezdrátové telekomunikace a výpočetní technologie s mobilními systémy v dopravních systémech. Pojem telematika se tímto posunul směrem k aplikacím založeným na bezdrátové komunikaci. Obr. 1 Příklad telekomunikačního propojení dopravní infrastruktury 1. 1 Zdroj: ITS - (Dopravní telematika). Odbor kosmických technologií a družicových systémů: Ministerstvo dopravy [online] [cit ]. Dostupné z: sekce/its/ - 3 -

4 Komplexní popis řešení, které telematika poskytuje a předkládá, byl v minulosti několikrát v odborné literatuře zpracován jako celek. Vzhledem k širokému spektru možností, jež inteligentní dopravní služby nabízejí, jsou tyto práce velmi rozsáhlé. Navíc je zřejmé, že jednotlivé oblasti, které s těmito procesy a jejich implementací souvisejí, tedy veškeré informační a komunikační technologie, legislativa, logistika, ekonomie, management a další jsou samy o sobě nesmírně široké a tento obor zároveň především z hlediska technologického prochází nepřetržitým a velice rychlým vývojem, což prakticky vylučuje dlouhodobější aktuálnost díla ve všech jeho aspektech. Obr. 2 Inteligentní zpomalovací semafor 2 INTELIGENTNÍ ZPOMALOVACÍ SEMAFOR Zpomalovací semafor pracuje na principu spojení mikrovlnného radaru, detekční kamery a světelného signalizačního zařízení, které reaguje na rychlost přijíždějících vozidel. Zpomalovací semafor je doplněn detekční kamerou, která zpřesňuje a zjemňuje monitoring přijíždějících vozidel, umožňuje statisticky kategorizovat a vyhledávat kradená vozidla, což je umožněno dálkovým nastavením a stahováním dat 1. Obr. 3 Princip činnosti zpomalovacího semaforu 2 2 Mikuška, R. DOSIP Servis,s.r.o.. Inteligentní zpomalovací semafor nové generace. Dostupné na:

5 Obr. 4 Princip snímání přijíždějícího vozidla 2 Výchozím stavem světelné signalizace (dále jen semafor) je svítící červený signál (dále jen červená). Pokud je první změřená hodnota rychlosti pod povolenou mezí (např. pod 50 km/h), dojde k téměř okamžitému přepnutí přes žlutý signál (dále jen žlutá) na zelený signál (dále jen zelená). Vozidlo není nijak zdrženo v průjezdu úsekem. Zelená svítí po celou dobu pohybu vozidel v kontrolovaném úseku bez ohledu na momentální rychlost, a to i v případě, kdy se rychlost projíždějících vozidel zvýší nad stanovenou mez. Pokud v měřeném úseku již není žádné vozidlo, svítí zelená ještě po nastavitelnou dobu (např. 15 sec), aby poslední zjištěné vozidlo mělo dostatek času na projetí. Potom následuje přechod přes žlutou do výchozího stavu červená. Pokud je první změřená hodnota rychlosti nad povolenou mezí (rychle přijíždějící vozidlo), zůstává ještě po nastavenou dobu (např. 10 sec.) svítit červená, který donutí rychle jedoucí vozidlo zpomalit nebo úplně zastavit před semaforem. Teprve po uplynutí nastavené doby dojde k přechodu přes žlutou do zelené a umožnění průjezdu vozidla. Pokud je zjištěno přijíždějící vozidlo v okamžiku, kdy už probíhá přechod ze zelené do červené, je tento přechod samozřejmě dokončen a je dodržena minimální doba svitu červené dle platných norem. Teprve poté je umožněn vozidlu průjezd a algoritmus pokračuje výše popsaným způsobem. GEDAS LOGIWEB 3 Systém logiweb využívá ke komunikaci mezi telematickým výpočetním střediskem a disponentem internet. Pro nasazení systému logiweb v podniku stačí běžná kancelářská výpočetní technika a přístup k síti internet, který systém logiweb využívá ke komunikaci mezi disponentem a centrálou systému. V této telematické službě po internetu je i mapový materiál Evropy a jazyková verze jakáje nastavená v kancelářské výpočetní technice (tzn. i česká verze). Přes internetový prohlížeč je použitelný systém logiweb z každého místa v Evropě přes server společnosti gedas (po přihlášení do systému pomocí jména a hesla). S internetovou verzí přináší na trh možnost řízení nejen pro malý, nýbrž i pro střední vozidlový park s minimálními náklady na komunikaci. Tato služba je bezplatná, pouze je zpoplatněná služba měsíčně za každé silniční vozidlo. Jednotlivým partnerům, článkům přepravy a disponentům to umožňuje nepřetržité sledování zásilky a automatizuje předávání informací. Centrála logiweb je dostupná celých 24 h a ulehčuje uživatelům od nákladných a administrativních činností. V důsledku optimalizovaného plánování jízd snižuje logiweb spotřebu pohonných hmot a dodržování plánovaných dopravních termínů. V silničním vozidle 3 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf - 5 -

6 tvoří jádro výkonná osobní výpočetní technika. Tím se vlastně silniční vozidlo stává pohyblivou kanceláří zahrnutou do komunikačního systému společnosti, ze které je řidič silničního vozidla, díky připojení na internet, neustále na dosah a komunikace se tak pro všechny stává jednodušší. V době vlastního řízení silničního motorového vozidla je jeho jednotka nepřetržitě připravena přijímat zprávy s pokyny od zaměstnavatele a řidič motorového silničního vozidla tak může vyřizovat část úřední práce, jako jsou objednávky, rezervace, změna plánované trasy a další, přímo na cestě. Systém společnosti Gedas se skládá ze 4 modulů: logiweb freight, logiweb fleet, logiweb tour, logiweb track. LOGIWEB FREIGHT V překladu to znamená zřizování zakázek. Tento modul tvoří základ pro dopravně telematikou podporované sledování zásilky. Zakázky lze detailněji sledovat během celé přepravy. Potřebné informace se získávají spojením příslušné pozice silničního vozidla s aktuálním stavem nákladu. Modul umožňuje následující operace: samočinné nebo ruční zpracování zakázek, spolupráce předávání zakázek s jinými stanovišti nebo i jiným přepravcům. LOGIWEB FLEET Srdcem systému logiweb je modul řízení vozidlového parku. Modul řízení vozidlového parku umožňuje rozvětvenému středisku stálý přístup k aktuálním údajům o vozidle a nabízí tak zřetelnost a jistotu plánování v dopravních procesech. Řízení vozidlového parku poskytuje následující údaje: messaging, soustavné sledování silničního vozidla, evidenci provozních dat, hlášení trasy, historii hlášení, spolupráce poskytování silničních vozidel. Obr. 5 Schéma modulu logiweb fleet 4 4 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf - 6 -

7 Obr. 6 Zobrazení systému logiweb fleet na monitoru dispečerského stanoviště 3 LOGIWEB TOUR Je to plánovač cest pro silniční vozidla. Tyto cesty mohou být kdykoliv změněny, stornovány nebo přidány zastávky pro naložení či vyložení nákladu. Během cesty je hlavní dispečink informován o aktuálním stavu a jsou tak včas detekovány odchylky od požadovaných termínů. Výsledné zastávky na trasách se tvoří automaticky v závislosti na zakázkových datech. LOGIWEB TRACK Obr. 7 Schéma modulu logiweb tour 4 Logiweb track je sledování zásilek. To je od převzetí zásilky až po její dodání. Řidič silničního vozidla pomocí přístrojové výpočetní techniky dokumentuje každý krok. Disponent tím získá bezprostřední informaci o tom, kdy a v jakém rozsahu je přepravované zboží přejímáno

8 Obr. 8 Telematická jednotka ve vozidle 4 Spojením telematických dat silničních vozidel se stávajícími zakázkami nabízí modul logiweb track informace, které zákazník potřebuje pro zajištění vlastních vnitropodnikových procesů. Včasné oznámení zpoždění přepravy může např. ovlivnit plán nakládky a vykládky a obsazení nakládací rampy na místě. Obr. 9 Schéma aktivní preference radiovou komunikací přes počítač ve vozidle 4 Obr.10 Funkční schéma kontrolní mýtné brány 4 4 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf - 8 -

9 4. DOPRAVNÍ TELEMATIKA A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Z HLEDISKA UŽIVATELŮ Služby pro bezpečnostní a záchranný systém IZS - integrovaný záchranný systém: propojují systémy dopravní telematiky na integrovaný záchranný systém a bezpečnostní systémy státu, jsou předpokladem součinnosti jednotlivých složek IZS a zabezpečení lepšího organizování zásahů při likvidaci havárií či nehod, zvýšení prevence proti vzniku mimořádných událostí s ekologickými důsledky, atd. Služby pro cestující a řidiče (uživatele): předávají všechny informace o dopravních cestách, o dopravních spojích, dopravní informace prezentované řidičům pomocí informačních systémů na dálnicích, prostřednictvím rádia, televize, internetu. Do této kategorie lze zahrnout rovněž informace zasílané řidičům do automobilů (dynamická navigace, informace o kongescích apod.), služby mobilních operátorů Služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních terminálů): zajišťují sledování kvality, aktuálních stavů a sjízdnosti dopravních cest, řízení údržby dopravní infrastruktury, sledování a řízení z hlediska bezpečnosti dopravního provozu, ekonomiku dopravních cest, atd. Služby pro provozovatele dopravy (dopravci): umožňují volbu dopravních cest a nejvýhodnějších tras, řízení oběhu vozidlového parku, dálkovou diagnostiku vozidel, sledování chování řidičů, komunikaci dodávek náhradních dílů, atd. Služby pro veřejnou správu - napojují systémy dopravní telematiky na informační systémy veřejné správy (ISVS), čímž zajišťují sledování a vyhodnocování přepravy osob a nákladů, napomáhají k řešení financování dopravní infrastruktury (fond dopravy), slouží jako nástroje pro výkon dopravní politiky měst, regionů, státu Služby pro finanční a kontrolní instituce - pojišťovny, leasingové společnosti, atd.: využívají elektronické identifikace vozidel a nákladů, umožňují sledování a vyhledávání odcizených vozidel, kontrolu elektronických plateb za poskytnuté ITS služby, atd. Obr. 11 Základní uspořádání systému EFC DSRC. 5 5 TICHÝ, T. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní ČVUT.Praha,

10 Elektronické platby například za použití dopravní infrastruktury (silnice, parkoviště) zpravidla společnosti, která ji vlastní, opravuje a udržuje, za telematické služby nebo za užití dopravního prostředku atd. Uživatel je vybaven platební kartou nebo zařízením ve vozidle. Je potřeba zajistit integrovanou koncepci EFC (Electronic Fee Collection) tzv. pentagonská koncepce jejíž součástí je uživatel, provozovatel služby, operátor výběru, finanční zprostředkovatel, vydavatel, operátor výběru. 6 Management bezpečnostních a záchranných opatření systém sloužící například k automatickému přivolání pomoci při dopravní nehodě, management nehod, management záchranných a bezpečnostních vozidel, sledování nebezpečných nákladů. Management dopravních procesů - plánování a regulace dopravy (větší vytíženost nákladních vozidel, podpora rozšíření užívání vozidel pod 12 t, dopady na zatížení poloos, renovace vozidel, preference kratších tras, řízení dopravy, management údržby dopravní infrastruktury. Management veřejné osobní dopravy - vytváření podmínek a zabezpečování podpory integrovaných dopravních systémů, včetně městské hromadné dopravy, provoz integrovaných dopravních systémů, státní správa, výkon vrchního státního dozoru v silniční dopravě na úseku veřejné dopravy. Podpora při řízení dopravních prostředků inteligentní senzory, např. videokamery, termokamery, tedy základní prvky protisrážkových systémů, nočního vidění, radarová čidla ke zjištění vzdáleností od ostatních objektů či ke změření aktuální vektorové rychlosti vozidla (měření otáček kol a jiných není v krizových situacích objektivní), navigace, systémy pro automatické vedení vozidla ACC a VAC systémy (Adaptive Cruisse Control, Vehicle Automation Control) k omezování rychlosti, dodržování vzdálenosti, parkovací radary. Podpora mobility občanů - předcestovní informace, osobní informační a navigační služby, platforma pro práva cestujících v městské veřejné dopravě, zlepšení dostupnosti omezeně mobilním osobám, zlepšení cestovních informací, přístup k zeleným zónám. Podpora dohledu nad dodržováním předpisů - činnost správních úřadů, policie, celní správy. Dopravně-přepravní databáze - ITS datový registr, dopravní informační databáze - snížení dvojznačnosti podobných dat z různých systémů, standardizací datového registru se výměna dat výrazně zjednoduší, čímž se usnadní i zavádění nových ITS systémů. Pomocí datového registru bude umožněna i komunikace mezi staršími systémy, u kterých to dříve bylo vyloučené, a tím se zvýší efektivita nákladů a flexibilita registru. 7 Management nákladní dopravy a přepravy - management přepravy nákladů, řízení nákladních dopravních prostředků. 6 PŘIBYL, Pavel a Miroslav SVÍTEK. Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN technická literatura, 2001, s ISBN: str Národní datový registr pro inteligentní dopravní systémy. Centrum dopravního výzkumu: Naše znalosti Vaším zdrojem [online]. Copyright 2012 [cit ]. Dostupné z:

11 5. MOŽNOSTI VYUŽITÍ TELEMATICKÝCH DAT Tracking stopování: Umožňuje sledování polohy vozidla (GPS) a záznam základních údajů o provozu vozidla do knih jízd. Data jsou generována na základě pozic a stavu vozidla zda je v klidu, či se pohybuje, a manuálního vstupu řidiče - zda se jedná o soukromou nebo pracovní jízdu. Probíhá většinou v off-line režimu, s následným přenosem dat na nosič (USB, SD karta, GSM data paket mimo roamingu, tedy pouze na území mateřského státu). Využití telematiky je v případě trackingu omezené. Monitoring sledování: Sběr dat Tato funkce je řešena přímo prostřednictvím senzorických profilů a nepřímo prostřednictvím příjmu dat a dopravních informací z národní úrovně přes Národní dopravní informační a řídicí centrum. Data jsou v řídicím středisku automaticky zpracována pro další využití. V tomto případě odesílání informací o poloze vozidla/stroje probíhá on-line. Aplikace pro monitoring jsou propojeny se systémy vozidla prostřednictvím sběrnic CANbus/FMS, což umožňuje sledovat ujetou vzdálenost v kterémkoli požadovaném období, styly jízdy, stav výkonu motoru a otáčky, zatížení motoru, průměrnou rychlost vozidla, spotřebu PHM a AdBlue, procenta úsporné a neúsporné jízdy podle přednastavených optimálních parametrů, volný dojezd, využití tempomatu, porovnávat výkony jednotlivých řidičů a vozidel. S pomocí těchto informací je již možné přesněji definovat status vozidla a jeho činnosti Obr.:12 Liniový systém řízení dopravy (RLTC Road Line Traffic Control) 6 Fleet Management správa: V této skupině jsou využívány ultramobilní počítače se silnějším výkonem ve vozidlech nebo mobilní technice, což umožňuje díky telematice zajišťovat nové možnosti a funkce. K počítačům lze připojit také displej pro navigační, komunikační a informační podporu řidičů a obsluhy. Vyspělejší hardwarové prostředky rovněž podporují připojení dalších externích senzorů, např. čidlo otevření dveří, teplotní čidlo apod. V této fázi je možné 6 TICHÝ, T. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní ČVUT.Praha,

12 systém využívat pro řízení, stanovit priority úkolů, textovou komunikaci i automatické rozlišení různých stavů vozidla a činnosti řidiče nebo obsluhy. Fleet Controlling řízení: Jedná se o nejvyšší úroveň telematických systémů využívaných v logistických společnostech. Na základě on-line lokační a technické informace z vozidla a v kombinaci s informacemi z dalších informačních systémů (ERP, CRM, aktuální dopravní data) je možné vyhodnotit situaci a vysílat poplachové signály při předem definovaných situacích (neplánovaná zastávka, odklon od trasy, nemožnost splnění plánu přepravy, neefektivní chování řidiče - např. zakázaná přestávka). Toto řešení umožňuje přístup do dalších firemních informačních systémů a pokročilou práci s úkoly. Optimalizační mechanismy vytvářejí nejvhodnější trasy a itineráře. Systémy Fleet controllingu samozřejmě umožňují správu řidičů, jejich časového fondu, agendu vozidel a techniky pro účetní a legislativní potřeby. Řídicím pracovníkům dávají k dispozici kromě možnosti okamžité kontroly a komunikace s operátory nebo řidiči také nepřeberné množství informací ve formě reportů pro ex-post analýzy a datové provázání, včetně importu dat do dalších systémů (např. účetnictví, CRM). Řídicí funkce je uplatňována ve vazbě na signální plány světelné signalizace, na možnosti řízení prostřednictvím instalovaných telematických aplikací, zejména příkazových a zákazových proměnných dopravních značek a systému navádění. Báze pravidel a scénářů provádí procesy řízení na základě vyhodnocení dopravních dat a dopravních informací. Centralizovaná inteligence řízení spočivá ve vyhodnoceni všech detektorů v oblasti a optimalizačním výpočtu pohybu vozidel. Na základě výpočtů se v reálném čase mění řízené parametry: Tc, Toff, Tg, Fskl. Obr. 13 Schéma centralizované inteligence řízení 6 Decentralizovaná inteligence řízení dopravní uzel reaguje okamžitě na stavy dopravy. Vyšší úrovní je řídící počítač ve funkci koordinátora jednotlivých uzlů sítě. Decentralizovaná inteligence řízení sbírá data od všech detektorů a podle momentální dopravní situace mění délky cyklu, skladbu fázi, případně délky zelených: Tc, Toff, řadič - Tg, Fskl. 6 TICHÝ, T. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní ČVUT.Praha,

13 Obr.14 Schéma decentralizované inteligence řízení 6 Vice světelných signalizačních zařízení je sdruženo do oblasti uspořádaných liniově nebo plošně a jsou řízeny adaptivně v určitém časovém rastru pohybující se od 10 do 30 min. Příkladem tohoto způsobu řízeni je systém MOTION (Method for the Optimisation of Traffic Signals In On-line controlled Networks) a TASS (Traffic Actuated Signalplan Selection) 5. Výstup dopravní informace a dopravní data z primárních zdrojů Jednou z funkcí lokálního dopravního informačního systému je sběr dat pomocí senzorických profilů. Jsou to primární informace, které mohou využívat další subjekty: Policie ČR, obecní policie a celní služby, Hasičský záchranný sbor ČR a zdravotnické záchranné služby, správci komunikací, silniční správní úřady, správci nebo provozovatele tunelů, správci nebo vlastníci inženýrských sítí, Český hydrometeorologický ústav a meteorologických informačních systémů, vodoprávní úřady a podniky Povodí Odry, přepravci nadměrných a nebezpečných nákladů, pořadatelé velkých akcí, systémy sledování charakteristik dopravního proudu a sčítání dopravy, systémů liniového řízení dopravy, fond centrální databáze (FCD) = zdroj informací o dopravě (charakteristiky dopravních proudů vozidel, detekce kolon aj.), systémy elektronického mýta, systémy dohledových kamerových systémů, systémy zařízení pro provádění informací (ZPI) a proměnné dopravní značení (PDZ). Výstup dopravní informace z Národního dopravního informačního a řídicího centra Z Národního dopravního informačního a řídicího střediska (NDIC) bude zájmová oblast získávat přes datové distribuční rozhraní dopravní informace a dopravní data v definovaném datovém formátu prostřednictvím standardních datových služeb. Systém se zaměří zejména na tyto dopravní informace: 6 TICHÝ, T. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní ČVUT.Praha,

14 dopravní nehody, požáry vozidel a nákladů, překážky provozu, uzavírky a objížďky, omezení způsobená opravami a údržbou, zvláštní užívání, přeprava nadměrných, případně nebezpečných nákladů, sjízdnost komunikací, informace silniční meteorologie, omezení viditelnosti, vítr, povodně a další vlivy meteosituace na provoz, havárie inženýrských sítí, hustota, rychlost nebo intenzita dopravního proudu, případně omezení dopravy v klidu a aktuální dostupnost parkovacího systému park and ride (P + R) obrazové informace z kamerových systémů na D a R. Důvodem k implementaci inteligentního dopravního systému je optimalizace nákladů společnosti. Finanční prostředky na nákup a zavedení zcela nového systému řízení je potřeba plánovat v dlouhodobé perspektivě. Úspory nelze očekávat v řádu týdnů, ale měsíců nebo let. Ekonomické přínosy i tak lze vyjádřit. Je možné stanovit očekávaný rozdíl v organizaci práce, komunikaci, sociálně ekonomických podmínkách ve firmě, možnostech kaučování, přehledech, ale nejdůležitějším cílem je především získání kontroly nad výdaji, vozidly a zaměstnanci. Přesné statistiky počtu dopravců v České republice neexistují, odhadují se asi na třicet tisíc, nákladních vozidel je registrováno skoro šesti set tisíc. Jejich perspektiva s ohledem na situaci na trhu není kvůli hospodářské krizi růžová. Extrémně dlouhá splatnost faktur, rostoucí ceny mýtného, vysoké ceny pohonných hmot a nízké ceny, za které dopravní společnosti své služby poskytují, tlačí jejich marže téměř na nulu. Mezinárodní dopravci pak navíc doplácejí na silnou korunu, která jim prodražuje cesty do ciziny. Boom logistiky a nárůst obratu v odvětví dopravy, rozvinuté konkurenční prostředí v rámci celé Evropy, silný tlak zákazníků na ceny, neustálé zavádění restriktivních opatření v EU týkajících se zákazů jízd, nutí dopravce klást stále vyšší důraz na efektivitu a hledání rezerv. Je zřejmé, že kontrola řidičů i nákladu v reálném čase je nevyhnutelná a trh nutí dopravní firmy k maximální možné optimalizaci nákladů všemi dostupných prostředky. Obr.15 Grafické vyjádření celkových nákladů u nákladní dopravy. 7 7 GREER, David. Operational Trucking Costs. In: WebTech Wireless [online]. January 5th, 2012 [cit ]

15 Přesto mnoho dopravních firem dosud telematická řešení nevyužívá. Správa vozového parku v těchto společnostech nefunguje, nebo je udržována ve stavu většího či menšího chaosu. Odpovědní pracovníci nedokáží přesně identifikovat stav realizace smluvních přeprav a v žádném případě tak nemohou poskytnout klientům relevantní informace v on-line režimu. Dopravní firma neumí své přepravní náklady většinou ani vyčíslit. Nedostatky se zákonitě projevují ve všech oblastech činnosti dopravní firmy. Z uvedeného grafu vyplývá, jaké procentuální náklady představují jednotlivé položky, s nimiž dopravní firma musí počítat a kde má největší šanci na optimalizaci a úspory. Je zřejmé, že nejvyšší výlohy představuje řidič vozidla a náklady na pohonné hmoty. Neustálá kontrola výkonu a jeho optimální využití při současném vyhovění všem restriktivním zákonným normám je obtížná a dosažení vyšší efektivity bez moderních telematických řešení není prakticky možné dosáhnout. Obdobné to je se spotřebou pohonných hmot. Představuje téměř třetinu nákladů a je ovlivněna řidičem, tím, jak dokáže správně užívat vozidlo. Zavedením inteligentního dopravního systému tak lze dosáhnout synergického efektu v celém řetězci nákladů. Pokud na základě rozboru hospodářských výsledků a finanční analýzy v jednotlivých výkonech a činnostech management dopravní firmy rozhodne o implementaci nového informačního systému, je třeba postupovat podle přesně zpracovaného plánu. Řešení má několik fází: Definice problému určit, co je problém a jaké by mělo být jeho řešení Analýza problému zjistit kdy, kde a proč vznikl, nebo vzniká Návrh možných řešení zpracování několika možností Výběr řešení je vybráno nejvhodnější Ověření funkčnosti řešení po aplikaci je vyhodnocena jeho účinnost K provedení rozboru stavu společnosti je v tomto případě vhodná například poměrně jednoduchá diferenční analýza (Gap Analysis), která se skládá z následujících kroků: Popis stávajícího stavu Stanovení cílů (popis cílového stavu) Určení rozdílu (mezery) mezi stávajícím a cílovým stavem Návrh variant dosažení cílového stavu (alternativní strategie) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnější z nich V případě potřeby se celý postup opakuje, dokud není dosaženo cílového stavu 6. PŘÍNOSY IMPLEMENTACE TELEMATIKY Vyhodnocení implementace konkrétního telematického řešení je možné až po uplynutí nějaké doby. Obecně lze přínosy inteligentních dopravních systémů rozdělit na přínosy všeobecné, tedy rozvoj a modernizace firmy a na očekávané a předpokládané ekonomické přínosy. Neekonomické přínosy: Nezanedbatelným pozitivem zavedení inteligentních dopravních systémů je image společnosti a získání konkurenční výhody. Základním cílem zavedení fleet managementu je optimalizace nákladů, ale změny, které jsou s jeho používáním spojeny, nemohou být jen interní záležitostí firmy. Pokud stávající nebo potencionální zákazník získá jistotu, že jeho zakázka bude včas, spolehlivě a přesně doručena a navíc mu bude nabídnuta možnost on-line

16 sledovat její stav, jistě se bude rád vracet a kladné hodnocení bude mít v budoucnosti rovněž pozitivní vliv na získání nových klientů. Využívání moderních technologií se jejich uživateli nesporně vrátí, přestože s jejich implementací mohou být spojeny i negativní reakce vlastních zaměstnanců. Změny v řízení, systému práce, organizační přesuny a nasazení sledovacích systémů mohou být z jejich strany považovány za projev nedůvěry, mohou být odmítány, dokonce sabotovány. Mnozí zkušení pracovníci se rovněž neradi učí novým věcem neradi přijímají metody, které mají za úkol změnit jejich návyky a pracovní postupy. Počáteční odtažitý vztah je třeba překonat za pomoci organizace, která byla k implementaci vybrána a jejím řízením pověřena, důsledně trvat na systematickém školení vlastních pracovníků, tak aby změny v organizaci a vztazích uvnitř firmy nepoškodily atmosféru především ve vztahu k zákazníkům. Ekonomické přínosy: Ekonomický přínos implementace telematického systému je možné vyčíslit až po nějaké době. Firmy, které se poskytováním řešení zabývají, uvádějí návratnost investic a odhadované úspory v jednotlivých oblastech v závislosti na rozsahu zvoleného řešení a na velikosti dopravní firmy. V rámci diferenční analýzy, kterou jsem před implementací telematického řešení navrhla, je samozřejmě potřeba zajistit rovněž ekonomickou rozvahu s přihlédnutím k nákladům na pořízení jednotek do vozidel. V souvislosti s tím je rovněž potřeba analyzovat celkový stav vozového parku a výhodnost aplikace řešení vzhledem ke stáří jednotlivých vozů a jejich využitelnosti z hlediska aktuálních a předpokládaných zakázek. Je třeba zpracovat podrobný plán investice na zavedení systému, poplatků za jeho spravování a zhodnotit reálnost proklamovaných úspor uváděných v nabídkách společností oslovených ve výběrovém řízení, nebo vyzvaných ke zpracování konkrétní nabídky řešení. Zhodnocení ekonomických přínosů by bylo možné provést v rámci studie konkrétní firmy, což by přesáhlo rámec této práce, která si stanovila za cíl popsat možnosti, které současné inteligentní dopravní systémy nabízejí, a pojmenovat oblasti, jejichž náklady je možné zavedením telematických řešení optimalizovat. 7. ZÁVĚR Telematika jako nástroj optimalizace dopravních systémů umožňuje na jedné straně zvýšit efektivitu využití dopravní infrastruktury a na straně druhé pozitivně ovlivňuje snižování externalit zvyšuje plynulost a bezpečnost dopravy, zkracuje cestovní dobu, snižuje spotřebu pohonných hmot a znečištění životního prostředí, zjednodušuje řízení, organizaci práce a je tedy přínosem především z hlediska synergického efektu v celém logistickém řetězci. LITERATURA Čujan Z. a kol.: Logistika a telematika. Vzdělávací opory. - Přerov Vysoká škola logistiky v Přerově, ISBN Doprava - případové studie. - In: Microsoft [online]. Praha, 2010 [cit ]. Dostupné z: Greer, D.: Operational Trucking Costs. - In: WebTech Wireless [online]. January 5th, 2012 [cit ]. Mikuška, R.: DOSIP Servis,s.r.o.. Inteligentní zpomalovací semafor nové generace. - Dostupné na:

17 Národní datový registr pro inteligentní dopravní systémy. - Centrum dopravního výzkumu: Naše znalosti Vaším zdrojem [online]. Copyright 2012 [cit ]. Dostupné z: Telemetrická řešení. - In: Vodafone [online] vyd. Praha, 2013 [cit ]. Dostupné z: Tichý, T.: Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy. Prezentace. - Fakulta dopravní ČVUT.Praha, 2012 Recenzoval: Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc., Vysoká škola logistiky, Přerov

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS 5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS Maximální vytížení vozidlového parku a krátké prostoje silničních vozidel jsou dnes měřítky pro úspěšné podniky v oblasti přepravy a logistiky. Stále většího významu

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Aktuální možnosti dopravní telematiky

Aktuální možnosti dopravní telematiky EUROTRAFFIC 2006 Aktuální možnosti dopravní telematiky Komentář vybraných aktivit Sdružení pro dopravní telematiku ČR Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc, 1 Důvody hledání nových řešení Nákladní doprava do roku

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Řízení dopravy. Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. tichy@k620.fd.cvut.cz K620 ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy

Řízení dopravy. Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. tichy@k620.fd.cvut.cz K620 ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy Řízení dopravy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. tichy@k620.fd.cvut.cz K620 ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1 Obsah prezentace Hierarchická struktura telematického systému Rozvoj dopravy

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Dopravní data: nutná podmínka efektivního dopravního systému v ČR

Dopravní data: nutná podmínka efektivního dopravního systému v ČR Dopravní data: nutná podmínka efektivního dopravního systému v ČR Tento text je pozičním dokumentem Sdružení pro dopravní telematiku a jako takový formuluje názor oboru dopravní telematiky na žádoucí vývoj

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Řízení dopravy. Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Ing. Vladimír Faltus, Ph.D. Ing. Martin Langr tichy@lss.fd.cvut.cz, faltus@fd.cvut.cz

Řízení dopravy. Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Ing. Vladimír Faltus, Ph.D. Ing. Martin Langr tichy@lss.fd.cvut.cz, faltus@fd.cvut.cz Řízení dopravy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Ing. Vladimír Faltus, Ph.D. Ing. Martin Langr tichy@lss.fd.cvut.cz, faltus@fd.cvut.cz K620 ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1 Obsah prezentace

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D.

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D. Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu Ing. Kopecký František, Ph.D. FD ČVUT v Praze Obsah přednášky Základy systémového přístupu Příklady přínosů komplexního

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Monitoring vozového parku, zaměstnanců a jejich efektivní řízení O2 CAR CONTROL

Monitoring vozového parku, zaměstnanců a jejich efektivní řízení O2 CAR CONTROL Monitoring vozového parku, zaměstnanců a jejich efektivní řízení O2 CAR CONTROL Trendy a bolesti v oblasti monitoringu vozového parku Kontrola nad chováním řidiče - Sběr dat o řidičích a jejich vyhodnocování

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o.

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o. Web dispečink PDA manuál 1 Květen 2006 Rychlá orientace strom vozidel SMS komunikace správa zakázek odhlášení jazykové mutace Zobrazení označených vozidel na mapě Informace o aktuální poloze Zobrazení

Více

Inteligentní doprava jako součást konceptu Smart cities and regions

Inteligentní doprava jako součást konceptu Smart cities and regions Inteligentní doprava jako součást konceptu Smart cities and regions Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20 110 00 Praha 1 svitek@fd.cvut.cz Obsah Koncept chytrých měst a regionů

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011 TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012 Činnost TC v období 2007 až 2011 Základní pojmy PIARC světový silniční kongres a řídící výbor Kongresy, semináře Technické výbory

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Fraser MacDonald, ze společnosti Mott MacDonald, navrhuje novou smlouvu o spolupráci s Radou města Leedsu, která povede k racionalizaci, modernizaci

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové Detekce jízdy na Pokročilé noční Laserový rychlosti červenou vidění rychloměr ě Měření dojezdových dob Smyčkový rychloměr Klasifikace vozidel Automatické čtení SPZ/RZ Vyhodnocovací software

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

www.posse-openits.eu Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční dopravy v Evropě

www.posse-openits.eu Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční dopravy v Evropě Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční v Evropě Komunikace přínosů a problémů otevřených systémů Porozumění širšímu rámci problematiky otevřených systémů Budování

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann.

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. STARÁME SE O VÁS MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. Zapomeňte vše, co jste potřebovali vědět o údržbě. My na vás nezapomeneme nikdy. Tlak na náklady

Více

Inteligentní dopravní a parkovací systémy P+R. Petr Váverka Žofínské fórum 1.10.2014

Inteligentní dopravní a parkovací systémy P+R. Petr Váverka Žofínské fórum 1.10.2014 Inteligentní dopravní a parkovací systémy P+R Petr Váverka Žofínské fórum 1.10.2014 Obsah Úvod Kde je problém? Má problém řešení? Navigace k parkovišti Navigace na parkovišti Efektivita a financování P+R

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

Manifest rozvoje ITS v ČR

Manifest rozvoje ITS v ČR Manifest rozvoje ITS v ČR Dopravní telematika v České republice do roku 2020 1 Úvod Dopravní telematika (ITS - Inteligent Transport Systems) se zabývá využitím informačních a komunikačních technologií

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM PREZENTACE CAR MONITOR CAR MONITOR MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM CAR MONITOR 1.1FUNKCIONALITY SYSTÉMU Monitoring vozidel Generování automatické knihy jízd On-line sledování pohybu vozidel Sledování

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Metody standardizace v oblasti informačních systémů Rok 2013 Ing.

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Současné projekty CDV oblasti dopravní telematiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata prezentace Konference projektu ROMODIS 1. Úvod

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Vize 2020. Průhonice, 12. 1. 2010. Petr MOOS Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Vize 2020. Průhonice, 12. 1. 2010. Petr MOOS Fakulta dopravní ČVUT v Praze Inteligentní dopravní systémy Vize 2020 Průhonice, 12. 1. 2010 Petr MOOS Fakulta dopravní ČVUT v Praze Produkční funkce regionu Synergie závisz visí na zdrojích a sdílen lení procesů a spolupráci mezi

Více

Systémové aspekty zavádění elektronického mýtného

Systémové aspekty zavádění elektronického mýtného Systémové aspekty zavádění elektronického mýtného Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta přírodních věd Universita Matěja Bela Banská Bystrica Obsah prezentace Metodika návrhu složitých systémů (UML) Analýza

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Ing. Jan Vurm Siemens, s.r.o. Inteligence procesní infrastruktury 20.9.2012 Siemens 2012 IC MOL základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR

Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku IDS 2014, Žďár nad Sázavou, 20.5.2014 Interoperabilita a standardizace systémů elektronického

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Není nic staršího než včerejší web

Není nic staršího než včerejší web Není nic staršího než včerejší web Jan Ondrák Technická správa komunikací Praha René Zahradník IBM Lotus Software 2007 IBM Corporation Technická správa komunikací Praha Tradice od roku 1963, od roku 1996

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Základní parametry služby Typ zdrojových dat Technologie zpracování dat Požadovaný výstup Fleetové palubní GPS jednotky

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více